NB. Udvalget møder kl ved Træningscenter Sæby, Rådhuspladsen 3, Sæby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NB. Udvalget møder kl. 15.30 ved Træningscenter Sæby, Rådhuspladsen 3, Sæby"

Transkript

1 Referat Sundhedsudvalget ordinært møde Dato 11. februar 2014 Tid 15:30 Sted Sæby Rådhus, Byrådssalen NB. Udvalget møder kl ved Træningscenter Sæby, Rådhuspladsen 3, Sæby Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) Irene Hjortshøj (A) Brian Kjær (A) Kenneth Bergen (A) Kristina Frandsen (V) Flemming Rasmussen (O) Jytte Høyrup (V)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion til Sundhedsudvalget - Sundhedsområdet Sæby Forslag til vedtægtsændringer for Ældre Idrættens Samvirke Status på budget Uddelegering af budgetramme 2014 til omkostningssteder Udmøntning af ældrepuljen Kortlægning: Kommunernes arbejde med at implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udpegning til Kommunalt Lægeligt udvalg Sundhedspanel Politik for frivilligt socialt arbejde - revideret tids- og procesplan Resultaterne fra sundhedsprofilundersøgelsen offentliggøres snart Bevillingsændringer 2014 og overslagsårene for Børne- og Ungdomsudvalget og Sundhedsudvalget Udvalgsformanden orienterer Ansøgning fra Ældre Idrættens Samvirke om tilskud til afholdelse af "OL" for ældre borgere...23 Underskrifter: Sundhedsudvalget - Referat februar 2014 Side 2 af 21

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /13 Åben Brev til Sundhedsudvalgsformand - vedtægtsændring ÆIS 2013.doc /13 Åben 2013 Vedtægter for Ældreidrættens Samvirke i Frederikshavn Kommune.docx /14 Åben Rev. Udgiftsudvikling SUU pdf /14 Åben Budgetansvarl. SUU.pdf /14 Åben Forslag til ældrepuljen.pdf /14 Åben Høringssvar vedr. Udmøntning af Ældrepuljen - Ældrerådet /14 Åben Høringssvar /14 Åben Kortlægning_2013_med notering.pdf /14 Åben Frederikshavn_svar på spørgeskema.pdf /14 Åben Politik for frivilligt socialt arbejde - Bilag 1 - Revideret tids- og procesplan.pdf /14 Åben Ansøgning til OL Frederikshavn Kommune.docx Sundhedsudvalget - Referat februar 2014 Side 3 af 21

4 1. Introduktion til Sundhedsudvalget - Sundhedsområdet Sæby Kl. 15:30 ca. 15:50 Rundvisning på Træningscentret Sæby Sagsnr: 14/219 Forvaltning: LS Sbh: bepd Kl. 15:50 ca. 16:30 Rundvisning på Sundhedshus Sæby Rundvisning på Træningscentret er v/ leder af træningsområdet Susanne Thaarup og Sundhedshus Sæby er v/arkitekt Jacob Børresen. Jurist Anne Nørgaard vil efterfølgende fortælle om I/S konstruktionen i det hele taget, og hvordan vi har taklet det her. Programmet gennemført. Sundhedsudvalget - Referat februar 2014 Side 4 af 21

5 2. Forslag til vedtægtsændringer for Ældre Idrættens Samvirke Ældreidrættens Samvirke (ÆIS) får hvert år bevilget et beløb af Sundhedsudvalgets pulje til fordeling mellem ældre/senior idrætsforeninger i Frederikshavn Kommune. Vedtægterne for Ældreidrættens Samvirke skal i den forbindelse være godkendt af Sundhedsudvalget. Da ÆIS har revideret deres vedtægter, skal disse derfor godkendes af Sundhedsudvalget. Ændringer af vedtægter for Ældreidrættens Samvirke Sagsnr: 13/11088 Forvaltning: LS Sbh: bepd På generalforsamling d 23/ er der vedtaget ændringer af Vedtægterne for Ældreidrættens Samvirke (ÆIS). Under 3 Medlemskab er det præciseret at: Bestyrelsesmedlemmerne skal alle være fyldt 60 år, eller være førtidspensionist og medlem af den ansøgende ældreidrætsforening eller klub. For at blive godkendt som ældreidrætsforening eller klub skal foreningen eller klubben helt og aldeles være en selvstændig forening, og ikke på nogen måde være en underafdeling af en anden forening hvad tænkes kan. samt et par yderligere småændringer. Ændringerne er markeret med rød skrift i bilag. Formand for ÆIS Jørgen Christensen samt kasserer Henning Gerner kommer tilstede kl og fremlægger forslag til vedtægtsændringer. Indstilling Direktøren med ansvar for Sundhed og handicap indstiller at Sundhedsudvalget drøfter de foreslåede ændringer i Vedtægter for Ældreidrættens Samvirke (ÆIS). Vedtægtsændringerne godkendt. Sundhedsudvalget ønsker fremover ÆIS s regnskab forelagt. Udvalget ser positivt på ældreidrætten, som er i tråd med kommunens sundhedspolitik. Udvalget beder administrationen om at lave et oplæg til, hvordan vi kan hjælpe til med at fremme kendskabet til ældreidræt. Ansøgning om tilskud til afholdelse af OL medtages som et ekstra punkt på Sundhedsudvalget - Referat februar 2014 Side 5 af 21

6 dagsordenen. Bilag Brev til Sundhedsudvalgsformand - vedtægtsændring ÆIS 2013.doc (dok.nr.79997/13) 2013 Vedtægter for Ældreidrættens Samvirke i Frederikshavn Kommune.docx (dok.nr.79998/13) Sundhedsudvalget - Referat februar 2014 Side 6 af 21

7 3. Status på budget 2014 I forbindelse med budgetforliget for 2014, blev der indregnet en reduktion på 10 mio. kr. på budgettet til den aktivitetsbestemte medfinansiering af Regionens sundhedsudgifter, endvidere henstår endnu ikke effektuerede reduktioner på ca. 1,0 mio. kr. vedrørende udvalgets andel af det beregnede rationale ved øget digitalisering. I det samlede budget for Frederikshavn kommune henstår endnu ikke udmøntede besparelser på tværgående centrale konti. Det forventes at udvalget ligeledes skal bidrage med en andel hertil Sagsnr: 14/2082 Forvaltning: økc Sbh: bohn For at sikre budgetoverholdelse, skal der tages initiativ til at der iværksættes tiltag/investeringer for at opnå de indregnede besparelser, og/eller initiativ til en generel udgiftsopbremsning. Administrationen har i vedhæftede bilag, udarbejdet en oversigt over udviklingen på diverse indsatsområder fra regnskab 2012 frem til budget 2014 Administrationen vil på mødet gennemgå det vedlagte bilag med henblik på afklaring af hvilke initiativer samt indsatsområder der skal sikre effektuering af de indregnede besparelser. På mødet vil der endvidere blive udleveret en oplistning af de indregnede reduktioner samt et overslag på de forventede økonomiske konsekvenser ved udmøntningen af reduktionerne fra de tværgående centrale konti. Indstilling Direktøren med ansvar Social og Sundhed indstiller 1. At udvalget tager en generel drøftelse af hvorledes budgetoverholdelse kan sikres i Orienteringen taget til efterretning. Udvalget finder det på nuværende tidspunkt urealistisk at hente de 10 mio på medfinansieringen. Bilag Rev. Udgiftsudvikling SUU pdf (dok.nr.27275/14) Sundhedsudvalget - Referat februar 2014 Side 7 af 21

8 4. Uddelegering af budgetramme 2014 til omkostningssteder Frederikshavn Kommunes regler om økonomisk styring indeholder en bestemmelse om, at udvalgene er forpligtet til at uddelegere udvalgenes budgetrammer til de omkostningssteder, der opfylder følgende betingelser: Sagsnr: 14/192 Forvaltning: ØKC Sbh: bohn at ledelse og ansvar entydigt kan henføres til en person at det pågældende budgetområde kan opgøres isoleret Den budgetansvarlige for det enkelte omkostningssted kan foretage omplaceringer af budgetbeløb mellem forskellige kontoområder inden for omkostningsstedets budgetramme. De begrænsninger til omplaceringer, der fremgår af de generelle budgetbemærkninger, skal respekteres. Beslutninger om omplaceringer skal ligeledes være i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i reglerne for økonomisk styring. Indstilling Direktøren med ansvar for Social og Sundhed indstiller at Sundhedsudvalget godkender uddelegeringen af budgetrammen for 2014, iht. vedhæftede bilag over budgetansvarlige. Indstillingen godkendt. Bilag Budgetansvarl. SUU.pdf (dok.nr.19076/14) Sundhedsudvalget - Referat februar 2014 Side 8 af 21

9 5. Udmøntning af ældrepuljen 2014 I forbindelse med finanslovsaftalen er der afsat en pulje på 1,0 mia. til ældreområdet, hvorfra kommunerne kan ansøge om finansiering af tiltag på ældreområdet. Puljen er indtil videre afsat i 2014 og 2015, hvorefter der foretages evaluering, inden den evt. fremadrettede tildelingsmodel fastlægges. Frederikshavn Kommunes andel af puljen udgør 13,8 mio. kr. Midlerne tildeles for et år ad gangen. Sagsnr: 14/1379 Forvaltning: ØKC Sbh: bohn Socialudvalget har afholdt dialogmøde med Ældrerådet og Handicaprådet for at få input og inspiration til hvilke tiltag der skal ansøges midler til. Udvalgsformanden har også holdt et møde med de faglige organisationer med samme formål. Med det udgangspunkt har administrationen udarbejdet forslag til, hvortil midlerne foreslås ansøgt og anvendt. Forslagene er udarbejdet iht. de udmeldte ansøgningskriterier, og retter sig mod: A) De mest sårbare og udsatte ældre samt B) Borgere som med målrettet rehabilitering kan støttes til at klare sig selv mest mulig. Formålet med de udvalgte indsatsområder tager afsæt i at skabe en robusthed og understøtter niveauet for de fremtidige kerneydelser, og den fremtidige kernevelfærd på ældreområdet. De indsatser, - som kan beskrives som investeringsprojekter -, forventes som minimum at bidrage til samme afkast. Dette for på sigt at skabe et øget økonomisk råderum til indsatser i forhold til mest udsatte og sårbare ældre. Følgende forslag er beskrevet i vedlagte bilag: A) De mest sårbare og udsatte ældre: Demensområdet/kompetenceudvikling 3,5 mio. kr. Forebyggelse af ensomhed/isolation 1,0 mio. kr. Forebygge sygehusindlæggelser tidlig opsporing 2,0 mio. kr. Styrket indsats for de allersvageste 1,5 mio. kr. B) Borgere som med målrettet rehabilitering kan støttes til at klare sig selv mest mulig.: Projekt Længst mulig i eget liv (LMIEL ver.2.0)- Udvidelse af nuværende projekt 3,5 mio. kr. Genoptræning ventetid 2,3 mio. kr. I bilaget er indsatserne beskrevet med formål, eksempel på aktiviteter og kort Sundhedsudvalget - Referat februar 2014 Side 9 af 21

10 beskrivelse af målgrupperne. Der er angivet en økonomisk ramme for hver indsats. Udvalget kan justere den økonomiske ramme op eller ned i forhold til den politiske vurdering af, hvordan indsatserne skal prioriteres. Forslagene, der fremsendes til politisk behandling, beløber sig samlet til 13,8 mio. kr. og svarer til det beløb der maksimalt kan ansøges. Indstilling Direktøren med ansvar for Social og Sundhed indstiller, at Sundhedsudvalget træffer beslutning om: 1. at de beskrevne indsatser prioriteres og godkendes, og at ansøgningen til ministeriet laves på det grundlag. 2. at rammebeløbene for de beskrevne indsatser drøftes og godkendes. 3. at der efter ministeriets behandling af ansøgningen, laves specifikke beskrivelser med mål for de godkendte indsatser, således at midlerne udmøntes med størst mulig effekt for de ældre borgere. Beslutning Socialudvalget den 5. februar 2014 Høringssvar fra Ældreråd og Handicapråd er drøftet og taget til efterretning. Indstillingerne herefter godkendt. Indstillingerne godkendt. Bilag Forslag til ældrepuljen.pdf (dok.nr.20246/14) Høringssvar vedr. Udmøntning af Ældrepuljen - Ældrerådet (dok.nr.24302/14) Høringssvar (dok.nr.23331/14) Sundhedsudvalget - Referat februar 2014 Side 10 af 21

11 6. Kortlægning: Kommunernes arbejde med at implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune har modtaget rapporten Kortlægning: kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, som bygger på et standardiseret spørgeskema som samtlige 98 kommuner har besvaret i efteråret. Sagsnr: 14/1298 Forvaltning: CSÆ Sbh: bibp Sundhedsstyrelsen har over det seneste halvandet år udsendt 11 forebyggelsespakker. Det vil sige skriftlige faglige anbefalinger, som skal støtte kommunernes forebyggelsesarbejde. Forebyggelsespakkernes anbefalinger er baseret på afprøvede vidensbaserede metoder. Det er tanken at kommunerne skal bruge pakkerne til at prioritere indsatserne og sikre en høj kvalitet i indsatserne. Forebyggelsespakkerne omhandler: Alkohol, Fysisk aktivitet, Hygiejne, Indeklima i skoler, Mad og måltider, Mental sundhed, Overvægt, Seksuel sundhed, Solbeskyttelse, Stoffer samt Tobak. Kortlægningen kan anvendes som et opslagsværk og det er muligt at sammenligne resultaterne på nationalt og regionalt niveau med resultaterne for Frederikshavn Kommune (se bilag). Overordnet set så er kommunerne generelt meget tilfredse med at bruge forebyggelsespakkerne, men der er stor forskel på hvor langt den enkelte kommune er i at bruge dem aktivt. Der er også forskel på hvor meget den enkelte kommune planlægger at bruge forebyggelsespakkerne i praksis, men størstedelen har planer om på sigt at leve op til anbefalingerne. Frederikshavn Kommune Samlet set er der i kommunens forebyggelsesarbejde områder med udviklingspotentiale, men overordnet set klarer Frederikshavn Kommune sig godt set i forholdt til niveauet i de øvrige kommuner. Forebyggelsesområdet har haft stor bevågenhed i kommunen. Eksempelvis er den kommunale chefgruppe blevet introduceret til forebyggelsespakkerne i løbet af foråret Sideløbende er de nøglepersoner som har ansvar for afdækning af sundhedsområdet i de enkelte fagcentre, ligeledes introduceret til forebyggelsespakkerne. Center for Sundhed og Ældre er løbende i kontakt med Center for Forebyggelse og har deltaget i temadage mv. Kortlægningen består af et meget omfangsrigt talmateriale som ikke kan beskrives kort. Her vil der kort trækkes frem, at Frederikshavn Kommune generelt er med i front hvad angår implementering af pakkerne. Der er et godt tværgående samarbejde internt i kommunen samt et godt kendskab til forebyggelse på tværs af kommunen. Kommunen er også med i front hvad angår fokus på medarbejdernes fysiske og mentale sundhed. I forhold til pakkerne enkeltvis: Mad og måltider: Kommunen har ingen mad- og måltidspolitik, men der et stort fokus på ernæring, særligt i forhold til børn og ældre. Motion: Kommunen har ingen motionspolitik, men har særligt fokus på indsatser som retter sig imod borgere med særlige behov. Knap halvdelen af skolerne har gennemført en indsats som skal fremme fysisk aktivitet for Sundhedsudvalget - Referat februar 2014 Side 11 af 21

12 alle børn. Hygiejne: Frederikshavn Kommune samarbejder med Region Nordjylland på det infektionshygiejniske område og der arbejdes på tværs af kommunen på dette område. Solbeskyttelse: Som følge af kommunens solpolitik er der stort fokus på solbeskyttelse hos børn, medarbejdere som arbejder udendørs og at indtænke skygge ved etablering af offentlige arealer. Indeklima i skoler: Alle skoler har gennemført den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering og har en handleplan om indeklima i skoler. Seksuel sundhed: Frederikshavn Kommune tilbyder systematisk vejleding i seksuel sundhed til nybagte forældre og gør en særlige indsats i forhold til folkeskoler, institutioner og specialskoler. Mental sundhed: Er i stor udstrækning en del af indsatsen inden for relevante fagområder, med fokus på tidlig opsporing. Tobak: I det store hele følger kommunen forebyggelsespakkernes anbefalinger og laver opsøgende arbejde i forhold til særlige grupper af rygere for at tilbyde rygestopforløb. Dog oplever vi ikke en tilfredsstillende henvisning til rygestopindsatser fra læger/sygehuse/jordmødre. Alkohol: Kommunen råder over gode kompetencer til at varetage rådgivning og tidlig opsporing i forhold til alkoholproblemer. Der er dog ikke et fuldt overblik over om de forskellige medarbejdergrupper med borgerkontakt foretager korte opsporende samtaler om alkohol systematisk, eller om dette sker udelukkende når det findes relevant. Frederikshavn Kommune tilbyder alkoholbehandling (selv, eller i samarbejde med eksterne udbydere) til alkoholafhængige, til pårørende, borgere med alkoholafhængighed og psykisk sygdom, gravide samt social udsatte og sårbare. For de som gerne vil gennemgå materialet, er rapporten medsendt sagsfremstillingen i en særlig udgave, hvor der med rødt er angivet hvorledes der er svaret konkret fra Frederikshavn Kommune, så det er muligt at se både vores lokale svar sammenlignet med den nationale opgørelse. Det besvarede spørgeskema fra Frederikshavn Kommune er også vedlagt som bilag. I besvarelsen af spørgeskemaet er der enkelte steder, hvor der er svaret ved ikke, hvilket skyldes at vi har tilsvarende indsatser end de der nævnes, at indsatser er på vej, men endnu ikke vedtaget og budgetteret eller at det ikke har været muligt at nå at afdække inden for svarperioden. Indstilling Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller: til orientering Orienteringen taget til efterretning. Bilag Kortlægning_2013_med notering.pdf (dok.nr.17005/14) Frederikshavn_svar på spørgeskema.pdf (dok.nr.16384/14) Sundhedsudvalget - Referat februar 2014 Side 12 af 21

13 7. Udpegning til Kommunalt Lægeligt udvalg Sundhedsudvalget skal udpege 3 repræsentanter til det Kommunalt Lægelige udvalg (tidligere Kommunalt Lægelige kontaktudvalg) Sagsnr: 14/1444 Forvaltning: CSÆ Sbh: bibp Det Kommunalt Lægelige udvalg (KLU) beskæftiger sig med emner af fælles interesse inden for sundhedsområdet generelt. Det kan for eksempel være: Særlige indsatser for bestemte befolkningsgrupper Orientering om rehabiliteringstilbud og sundhedsfremmende tiltag i Frederikshavn Kommune Den fremtidige struktur for praksisområdet i Frederikshavn kommune Sundhedsaftaler og koordinering mellem kommune, almen praksis og sygehuse Som noget nyt er også en repræsentant for Sygehus Vendsyssel inviteret med i KLU-samarbejdet. Baggrunden for at udvide udvalget er, at det forventes at samarbejdet i det borgernære sundhedsvæsen i kommunen, hvis kommune, almen praksis og sygehuset er repræsenterede. Fremadrettet vil KLU i stigende grad vil blive pålagt et ansvar (fra Sundhedsministeriet)for at kvalitetssikre patientforløbende i forhold til overgange mellem læge-sygehus-kommune Med repræsentation af kommune, sygehus og almen praksis sikres det at Frederikshavn Kommune er på forkant med dette. KLU består som udgangspunkt af 3 repræsentanter fra Sundhedsudvalget Direktøren med ansvar for Sundheds- og Socialområdet Centerchefer fra Sundhed og Ældre, Social- og Sundhedsmyndighed, Familie, Arbejdsmarked samt Handicap og Psykiatri. Praksiskonsulent, Formanden for PLO Frederikshavn samt formand for PLO Nordjylland. En repræsentant fra Sygehus Vendsyssel Indstilling Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller: At Sundhedsudvalget udpeger tre repræsentanter til Kommunalt Lægeligt udvalg Anders Broholm, Irene Hjortshøj og Brian Kjær blev udpeget. Sundhedsudvalget - Referat februar 2014 Side 13 af 21

14 8. Sundhedspanel Frederikshavn Kommunes Byråd godkendte d. 18. september 2013 Sundhedsudvalgets beslutning om at omdanne det tidligere Sundhedsråd til et Sundhedspanel. Hermed blev Sundhedsrådet de facto nedlagt, og dets arbejde vil fortsætte i det nyetablerede Sundhedspanel. Sagsnr: 13/6410 Forvaltning: CSÆ Sbh: hato Formålet med Sundhedspanelet er, at skabe mere borgerinddragelse og - involvering i sundhedsområdet i Frederikshavn Kommune. Sundhedspanelet bliver fysisk samlet til emnebaserede dialogmøder med Sundhedsudvalget 1-2 gange om året. Sundhedspanelet skal repræsentere en bred vifte af interessenter i kommunen og der er ligeledes gjort plads til en håndfuld interesserede borgere. Udover den fysiske del af panelet, så bliver der i første kvartal etableret et elektronisk panel, hvor interesserede borgere kan melde sig til som deltagere og kvartalsvis svare spørgeskemaer omkring sundhed og sundhedsrelaterede emner. Byrådet vedtog i 2013 en ny sundhedspolitik. Trækkraften i sundhedspolitikken er de 5 rammesætninger: - Ulighed i sundhed - Den kompetente borger - Sundhedsfremme - Forebyggelse - På tværs - fra vugge til grav Sundhedspanelet har en vigtig rolle i at bidrage til at udfolde de 5 rammesætninger i praksis: Hvad betyder rammesætningerne i praksis for borgere, for lokalsamfundet og for organisationen? Det foreslås, at Sundhedsudvalget aktiverer Sundhedspanelet med henblik på, at få i gang sat en proces og dialog om én af de fem rammesættende temaer. Aktualiseret af bl.a. ansøgningen til Ældrepuljen og kommunens fokus på rehabilitering, vil det være naturligt at sætte fokus på Den kompetente borger som det første emne, der behandles. Udmøntning af Ældrepuljen er en opgave, som Socialudvalg og Sundhedsudvalg begge har en andel i forhold til at opnå størst mulig effekt. Herudover, så afholdte Sundhedsrådet afholdte dets sidste møde d. 13. januar 2014, hvor rådets medlemmer drøftede omdannelsen og deres deltagelse fremadrettet. På mødet fremkom der et mindre ændringsforslag, dvs. at der også blev gjort plads til en repræsentant i Sundhedspanelet fra dagtilbudsbestyrelserne i kommunen. Dette hænger godt i tråd med sundhed på tværs tanken, som danner rammen omkring den fælles sundhedsindsats og -tankegang i kommunen, og den igangværende proces omkring implementeringen af kommunens nye Sundhedspolitik. Sundhedsudvalget - Referat februar 2014 Side 14 af 21

15 Derfor forslås det, at en af de fem pladser, som ifølge den oprindelige plan er forbeholdt interesserede borgere i kommunen, omdannes til en plads til en repræsentant fra dagtilbudsbestyrelserne, så panelet fremover stadig har 18 medlemmer men med en lidt ændret sammensætning. Indstilling Direktøren med ansvar for social- og sundhedsområdet indstiller, at: 1. Sundhedspanelet igangsættes med afsæt i en proces/dialog om hvad det vil sige at være Den kompetente borger. 2. Sundhedsudvalgets dialog med sundhedspanelet også giver mulighed for involvering af andre fagudvalg og relevante råd. 3. Der udarbejdes et forslag til en dialogproces med en bred involvering. 4. Sundhedsudvalget godkender omdannelsen af én af borgerpladserne til én plads til en repræsentant fra kommunens dagtilbudsbestyrelser. Indstillingerne godkendt. Sundhedsudvalget - Referat februar 2014 Side 15 af 21

16 9. Politik for frivilligt socialt arbejde - revideret tids- og procesplan Socialudvalget og Sundhedsudvalget godkendte på deres møder henholdsvis d. 7 og 8. oktober 2013, en tids- og procesplan for udarbejdelsen af den kommende Politik for frivilligt socialt arbejde. Sagsnr: 13/19518 Forvaltning: CSÆ Sbh: hato Den indledende arbejdsfase har gjort det klart, at der er behov for at den godkendte tids- og procesplan revideres. På baggrund af de erfaringer som er blevet høstet fra bl.a. temamøder omkring den nationale Frivilligcharter og Frivilligrådets årsmøde, og i en erkendelse af det nuværende arbejdsklima på frivilligområdet, så fremstår der et behov for en mere omfattende inddragelses- og involveringsproces end tidligere foreslået. Ligeledes for at sikre, at det gode arbejde som HovedMED har igangsat, ift. at få udarbejdet overordnede retningslinjer for vilkår for frivilligt arbejde, kan tænkes bedre ind i processen omkring udarbejdelsen af en overordnet Politik for frivilligt socialt arbejde. Overordnet set drejer det sig om en udvidelse af den tid som blev afsat til inddragelse og involvering af interessenter med ca. 2 måneder. En nærmere beskrivelse af ændringerne fremgår af det vedhæftede bilag. Handicappolitiske konsekvenser Indstilling Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre, indstiller: at den reviderede tids- og procesplan for udarbejdelse af Politik for frivilligt socialt arbejde godkendes. Tids- og procesplan godkendt. Bilag Politik for frivilligt socialt arbejde - Bilag 1 - Revideret tids- og procesplan.pdf (dok.nr.17475/14) Sundhedsudvalget - Referat februar 2014 Side 16 af 21

17 10. Resultaterne fra sundhedsprofilundersøgelsen offentliggøres snart 4500 borgere i Frederikshavn Kommune modtog i begyndelsen af 2013 et spørgeskema om deres sundhed, helbred og trivsel som led i den nationale sundhedsprofilundersøgelse besvarede spørgeskemaet, og både de kommunale, regionale og nationale resultater er snart klar til at blive offentliggjort. Sagsnr: 12/11692 Forvaltning: CSÆ Sbh: frwo De nationale resultater bliver offentliggjort ved en konference i København den 5. marts, og samtidig åbner Sundhedsstyrelsen en database, hvor alle kan slå resultater fra alle kommuner op. Region Nordjylland afholder den 17. marts en konference i Aalborg med Peter Lund Madsen som konferencier, hvor de nordjyske resultater specifikt præsenteres og diskuteres. Til konferencen vil der om eftermiddagen være en særlig session kun for politikere, hvor indretningen af fremtidens sundhedsvæsen i Nordjylland kan diskuteres. Man tilmelder sig konferencen på følgende link: Indstilling Direktøren med ansvar for Sundhed og Ældre indstiller: til orientering. Orienteringen taget til efterretning. Sundhedsudvalget - Referat februar 2014 Side 17 af 21

18 11. Bevillingsændringer 2014 og overslagsårene for Børne- og Ungdomsudvalget og Sundhedsudvalget I december 2013 blev Frederikshavn Kommunes styrelsesvedtægt justeret i forhold til de enkelte fagudvalgs kompetenceområder. Ændringen betød blandt andet, at Sundhedstjenesten og Den Kommunale Tandpleje med virkning fra 2014 overflyttes fra Børne- og Ungdomsudvalgets regi til Sundhedsudvalgets regi. Sagsnr: 14/1523 Forvaltning: CFA Sbh: injn Besl. komp: BUU/SUU/ØU Ændringen af styrelsesvedtægten medfører således også en omplacering af Sundhedstjenesten og Den Kommunale Tandplejes driftsbudget 2014 og overslagsårene fra Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme til Sundhedsudvalgets budgetramme. (hele kr.) Sundhedstjenesten Tandplejen I alt at overflytte Indstilling Direktøren med ansvar for Familieområdet indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget og Sundhedsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at budget 2014 og overslagsårene for Sundhedstjenesten og Den Kommunale Tandpleje overflyttes fra Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme til Sundhedsudvalgets budgetramme jf. oplysninger i sagsfremstillingen. Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. februar 2014 Anbefales Anbefales Beslutning Økonomiudvalget den 12. februar 2014 Godkendt. Fraværende: Bjarne Kvist og Ole Rørbæk Jensen Sundhedsudvalget - Referat februar 2014 Side 18 af 21

19 12. Udvalgsformanden orienterer Lukket sag Sagsnr: 14/219 Forvaltning: LS Sbh: bepd Sundhedsudvalget - Referat februar 2014 Side 19 af 21

20 13. Ansøgning fra Ældre Idrættens Samvirke om tilskud til afholdelse af "OL" for ældre borgere Ældreidrættens Samvirke planlægger i samarbejde med Sundhedsafdelingen at afholde et OL for ældre borgere i Frederikshavn kommune. Sagsnr: 14/2565 Forvaltning: LS Sbh: bepd Arrangementer målrettet til de ældre borgere, som ikke har mulighed for at deltage i de mange aktiviteter Ældreidrætten tilbyder. Ældreidrættens Samvirke ansøger om et tilskud på ,00 kr. til dækning af udgifter så som: Leje af hal, diverse materialer, møder, præmier og musik. Et flertal bestående af Irene Hjortshøj, Brian Kjær, Kenneth Bergen og Flemming Rasmussen ønsker at Ældreidrættens Samvirke tildeles et tilskud på kr. finansieret af sundhedscentrenes budget, men pointerer, at det skal betragtes som et engangstilskud. Et mindretal bestående af Kristina Frandsen, Jytte Høyrup og Anders Broholm kan ikke tiltræde en beslutning om tildeling af kr. til Ældre Idrættens Samvirke i lyset af Sundhedsudvalgets budgetmæssige udfordringer. Bilag Ansøgning til OL Frederikshavn Kommune.docx (dok.nr.30223/14) Sundhedsudvalget - Referat februar 2014 Side 20 af 21

21 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Anders Broholm Irene Hjortshøj Brian Kjær Kenneth Bergen Kristina Frandsen Flemming Rasmussen Jytte Høyrup Sundhedsudvalget - Referat februar 2014 Side 21 af 21

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Ordinært møde. Dato 11. november Tid 15:30. Sygehus Vendsyssel, mødelokale 1, Frederikshavn NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 11. november Tid 15:30. Sygehus Vendsyssel, mødelokale 1, Frederikshavn NB. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 11. november 2014 Tid 15:30 Sted Sygehus Vendsyssel, mødelokale 1, Frederikshavn NB. Fraværende Flemming Rasmussen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V)

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. februar Tid 12:00. Sted ML 0.27 NB. Karsten Kamstrup deltog i mødet for Ulla Verner. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. februar Tid 12:00. Sted ML 0.27 NB. Karsten Kamstrup deltog i mødet for Ulla Verner. Stedfortræder Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 3. februar 2014 Tid 12:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Ulla Verner, Jørgen Tousgaard Karsten Kamstrup deltog i mødet for Ulla Verner. Aksel

Læs mere

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7.

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 8. februar 2011 Tid 16:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten

Læs mere

Ordinært møde. Dato 14. maj 2013. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Ordinært møde. Dato 14. maj 2013. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 14. maj 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Bruno Müller fraværende indtil 15.40. Dialogmødet med Ældrerådet afsluttet kl. 16.00 Mogens Brag Stedfortræder

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Ordinært møde. Dato 12. maj Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 12. maj Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 12. maj 2015 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Irene Hjortshøj (A) Brian Kjær (A) Kenneth Bergen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 31. august 2015 Tid 11:00 Sted Feyersgate 7, Larvik NB. Fraværende Bjarne Kvist, Ole Rørbæk Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 7. februar 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder.

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 7. februar 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 7. februar 2012 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 15. maj 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende. Carsten Sørensen. Stedfortræder.

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 15. maj 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende. Carsten Sørensen. Stedfortræder. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 15. maj 2012 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende Carsten Sørensen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode Thule

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Ordinært møde. Dato 10. februar 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 10. februar 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 10. februar 2015 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Irene Hjortshøj (A) Brian Kjær (A) Kenneth

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde Referat Sundhedsudvalget Ekstraordinært møde Dato 3. december 2012 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode Thule Jensen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 17. august 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden Stedfortræder Medlemmer Lars Mejlvang Møller (V) - Formand

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. marts 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 11/40589 Sundhedspolitik 'Sammen om

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Hørsholm Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. december 2011 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Opsamling på workshop d. 1. november 2012 3

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 10.04.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 67. Forslag til grundaftaler... 3 68. Patientrettetforebyggelse

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 4. september 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Jens Porsborg Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Jens Porsborg (C) Frode Thule

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen?

Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen? Kommunernes behandling af KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner Kommune Sønderborg Esbjerg Fanø Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen? KKR Syddanmarks sundhedspolitiske

Læs mere

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder.

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder. Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 15. august 2012 Tid 09:00 Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit

Læs mere

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014 Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Hvad virker? Den 17. november 2014 Eva Michelle Burchard, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL De syv anbefalinger 1. Fælles mål og indsatser

Læs mere

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Program Er der styr på hygiejnen? Odense den 25.2.2014 Forebyggelsespakken om 10:00 Velkomst og introduktion til dagen og morgenkaffe

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 8. maj 2014 Tid 15:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra Resumé Sundhedsstyrelsen har i perioden fra juni 2012 til december 2013 udgivet i alt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejde. Formålet med

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Fanø Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 07.04.2014 Dato 7. april 2014 Tid 17:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Afbud sendes til Susanne Andersen på mail suan@frederikshavn.dk Ingen Stedfortræder Medlemmer John Karlsson

Læs mere

Det ordinære møde afholdes efterfølgende i Kvissel Stationsbygning.

Det ordinære møde afholdes efterfølgende i Kvissel Stationsbygning. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 7. oktober 2014 Tid 15:30 Sted NB. Fraværende Kvissel Lægehus, Mejlingvej 3, Kvissel Det ordinære møde afholdes efterfølgende i Kvissel Stationsbygning. Irene

Læs mere

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Referat. Sundhed og Forebyggelse. Mødedato 22. august 2007 kl. 15.00 Mødelokale. Fraværende Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet.

Referat. Sundhed og Forebyggelse. Mødedato 22. august 2007 kl. 15.00 Mødelokale. Fraværende Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet. Referat Sundhed og Forebyggelse Mødedato 22. august 2007 kl. 15.00 Mødelokale Valbyvej 69 G Fraværende Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse Sundhed og Forebyggelse den 22. august

Læs mere

Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen.

Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen. Punkt 5. Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen. 2012-48804. Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig udvikling

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Ordinært møde. Dato 10. november 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 10. november 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 10. november 2015 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Irene Hjortshøj (A) Brian Kjær (A) Kenneth

Læs mere

Referat Kultur- og Fritidsudvalget

Referat Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 Ordinært møde Mødetidspunkt: 10-01-2018 16:00 Mødeafholdelse: mødelokale 027 NB Tilstede: Anders Broholm (V) - formand Asger Mortensen (V) Bjarke Dyhr Lynnerup

Læs mere

Ordinært møde. Dato 7. april Tid 15:00. Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB.

Ordinært møde. Dato 7. april Tid 15:00. Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 7. april 2009 Tid 15:00 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Knud Hjørnholm fratrådte kl. 16.40 og deltog ikke i behandling

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 17.00 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Referat. Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ)

Referat. Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) 1 of 11 Referat Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) Ekstraordinært udvalgsmøde SÆ Onsdag den 18. november 2015 Kl. 13:00 Lindegården Skolevej 19, 8544 Mørke Medlemmer Ole Bollesen (A) Karen Østergaard

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 13. januar 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-13:20 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10.

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. juni 2014 Tid 09:00 Sted ML 2.77 NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10 Fraværende Poul-Erik Andersen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

GODE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKERNE

GODE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKERNE IMPLEMENTERING CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS DECEMBER 2016 GODE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKERNE HVAD KAN VI LÆRE AF DE KOMMUNER, DER HAR RYKKET SIG MEST I FORHOLD TIL IMPLEMENTERING

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 22. juni 2011 Tid 17:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Bo Hansen, Ulrik Sand Larsen Afbud: Ulla Larsen, Gert Rasmussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-05-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-05-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-05-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, kantinen Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Masoum Moradi, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. august 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. august 2015. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Stedfortræder Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 18. august 2015 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Irene Hjortshøj (A) Brian Kjær (A) Kenneth Bergen

Læs mere

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013.

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013. Opfølgningsredegørelse i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2013 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER

SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER Styrkelse af forebyggelses og sundhedsfremmeindsatsen i kommunen SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER IMPLEMENTERINGSPLAN REBILD KOMMUNE Side 1 af 5 Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Lukket Referat Ældreråd

Lukket Referat Ældreråd Lukket Referat Ældreråd Lokale 1, Birkehøj, 19. maj 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen,

Læs mere

Status. Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben

Status. Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben Sagsnr.: 29.09.04-P00-1-14 Initialer: FSF Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Status Indhold 1. Resumé...3 INTRODUKTION...5

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 26. marts 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: kl. 13,30-15,45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/11 Forslag til Frivillighedspolitik

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2007 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. september 2007 Start kl. : 12.00 Slut kl. : Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand)

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012 udgivet 9 forebyggelsespakker

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 1. juni 2015 Tid 17:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A (Børne- og Ungdomsudvalget)

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts, Curt Sørensen,

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Referat Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Referat Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 11:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus)

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 09:00 Sted NB. Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Under pkt. 3 deltager afdelingsleder Birgitte Kvist, Sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret REFERAT Emne: Referat af møde i Handicaprådet Mødedato: 7. december 2015 Kl.: 17-19.00 Sted: Lokale 1B Til: Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian Mørch,

Læs mere

Status på kommunernes brug af forebyggelsespakken

Status på kommunernes brug af forebyggelsespakken Status på kommunernes brug af forebyggelsespakken 24.2.14, Teresa Friis-Holmberg Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse Har kommunerne i perioden 13 15 implementeret flere af forebyggelsespakkernes

Læs mere