Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA)"

Transkript

1 Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA)

2 Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) 1. Formål Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse har til formål gennem administration af indbetalte bidrag fra medlemmerne at yde sine medlemmer midlertidig økonomisk bistand i tilfælde af ledighed. PDA administrerer den vedtagne gruppelivsforsikring for alle medlemmer af arbejdsløshedskassen. Stk.2. Udvalget for PDA kan beslutte, at der kan ydes økonomisk bistand til opsagte medlemmer til deltagelse i aktiviteter, der kan medvirke til at fremme, at disse på ny kommer i beskæftigelse. 2. Medlemmerne Medlemmer af arbejdsløshedskassen er aktive medlemmer af Pharmadanmark, jf. vedtægternes 5 stk. 2, dog undtaget medlemmer ansat i tjenestemandsstillinger. Stk.2. Som medlemmer optages de i stk nævnte medlemmer, såfremt de ikke er fyldt 65 år. Stk.3. Optagelse i arbejdsløshedskassen sker efter de af udvalget for PDA fastsatte regler med virkning fra førstkommende første i en måned. Stk.4. Ved optagelse udleveres der medlemmet et eksemplar af nærværende vedtægter med eventuelle tillæg og ændringer samt kopi af gruppelivsaftale. 3. Understøttelsens omfang Medlemmer af arbejdsløshedskassen har ikke krav på understøttelse, idet det er en betingelse, at arbejdsløshedskassens midler er tilstrækkelige til at betale understøttelse. Stk. 2. Understøttelsesniveauet fastlægges under hensyntagen til arbejdsløshedskassens samlede økonomi. En gang årligt fastlægges dels en støtteprocent, som er den maksimale procentdel af den hidtidige løn, der kan ydes kompensation for, dels en maksimumssats for den understøttelse, der kan ydes. Støtteprocenten kan ikke overstige det, der er tilladt i forhold til arbejdsløshedslovgivningens regler. Støtteprocent og maksimumssats forelægges på repræsentantskabsmødet. Såfremt procentsatsen ændres, offentliggøres ændringen senest 1. december med virkning fra efterfølgende 1. januar. Stk. 3. Understøttelsen fastsættes med udgangspunkt i den gennemsnitlige indkomst i de sidste seks måneder før støtteperioden. Stk. 4 Ved beregningen af understøttelsen modregnes altid den af arbejdsdirektoratet højeste fastsatte dagpengesats uanset medlemmets forsikringsstatus i en statsanerkendt arbejdsløshedskasse. Stk.5. Understøttelsesperioden andrager maksimalt 12 måneder. Såfremt særlige forhold gør sig gældende, kan udvalget for PDA dog forlænge denne periode med indtil 12 måneder. Stk.6. Understøttelsen udbetales månedsvis bagud efter retningslinier fastsat af udvalget for PDA. Stk.7. Økonomisk bistand til deltagelse i beskæftigelsesfremmende aktiviteter kan alene ske i det omfang, udvalget for PDA finder, at der er tilstrækkelige midler i kassen hertil, dog først efter at der er afregnet understøttelse efter 3 stk. 1 og Betingelser for at opnå understøttelse Medlemmer kan søge om understøttelse ved at indgive ansøgning til Pharmadanmarks sekretariat, der behandler ansøgningen. Ansøgning om understøttelse skal indgives forinden hver ny understøttelsesperiode påbegyndes. 2

3 Stk.2. Medlemmer skal opfylde følgende betingelser for at kunne ansøge om støtte: Stk.2.a Medlemmet skal have haft minimum 12 måneders fagrelevant beskæftigelse af minimum 15 timer ugentlig inden for en periode af 2 år Stk.2.b Medlemmer med mindre end 2 års kandidatalder skal have været medlem af Pharmadanmark uafbrudt fra kandidateksamen. Medlemmer med mere end 2 års kandidatalder skal have været medlem af Pharmadanmark i de foregående 2 år Stk.2.c Medlemmer, der har modtaget skriftlig opsigelse, skal senest 14 dage efter modtagelsen skriftligt have givet arbejdsløshedskassen meddelelse herom Stk.2.d I tilfælde af ophør af et på forhånd tidsbegrænset ansættelsesforhold skal dette meddeles skriftligt til arbejdsløshedskassen senest 1 måned inden ophøret Stk.2.e Efter udløbet af en fuld understøttelsesperiode kan et medlem først søge om ny understøttelse efter i en periode på indtil 2 år at have været beskæftiget med fagrelevant arbejde i 1 år med mindst 15 timers ugentlig tjenestetid, og Stk.2.f Medlemmet må ikke selv have opsagt sin stilling eller være blevet ledig på anden selvforskyldt måde. Stk.3. Såfremt et medlem kan anføre fyldestgørende grunde for opsigelsen eller den opståede ledighed, kan udvalget for PDA tilkende vedkommende understøttelse i henhold til kassens regler. fagrelevant beskæftigelse og i øvrigt er villig til at modtage anvist passende arbejde. Stk.6. Forbigående sygdom, der er dokumenteret ved lægeattest og som ikke hindrer medlemmet i at søge og påtage sig et arbejde inden for normale frister, betragtes som lovligt forfald, og medfører ingen indskrænkning i muligheden for at få understøttelse. Stk.7. Medlemmer med selvstændig virksomhed som hovederhverv skal for at kunne ansøge være medlem af en statsanerkendt arbejdsløshedskasse. Stk.8. Tildeling af understøttelse er betinget af, at medlemmet hverken på opsigelsestidspunktet eller på tidspunktet for understøttelsens udbetaling er i restance med kontingent til Pharmadanmark. Stk.9. Økonomisk bistand til deltagelse i beskæftigelsesfremmende aktiviteter kan søges og bevilges allerede umiddelbart efter, at opsigelsen er afgivet. 5. Indskrænkninger i understøttelse Såfremt medlemmet i understøttelsesperioden oppebærer indtægt ved anden fagrelevant beskæftigelse reduceres en tildelt understøttelse i henhold til 3 med et tilsvarende beløb. Stk.2. Såfremt et medlem giver urigtig meddelelse eller ikke efterkommer henstillinger i forbindelse med anvist arbejde, kan udvalget bestemme, at medlemmet slettes som medlem eller for en periode helt eller delvist fratages muligheden for understøttelse. Ægtefælles/samlevers stillingsskift (geografisk flytning) kan af udvalget for PDA godkendes som fyldestgørende grund for egen opsigelse. Stk.4. Medlemmer kan søge om understøttelse med virkning fra umiddelbart efter opsigelsesvarslets udløb. Stk.5. Det er i øvrigt en betingelse for at kunne få tildelt støtte, at medlemmet på egen hånd søger 3

4 6. Bidrag til arbejdsløshedskassen Stk.1. Bidrag til arbejdsløshedssikringen og gruppelivsordningerne opkræves samlet. Ændring i bidragene fastsættes på det ordinære repræsentantskab og kan være af forskellig størrelse for de forskellige medlemsgrupper. Stk.2. Bidragene til PDA indbetales af medlemmerne samtidigt med øvrige kontingentindbetalinger til Pharmadanmark. Stk.3. Eventuel bonus på gruppelivsforsikringerne for medlemmer i arbejdsløshedskassen overføres til PDA. Stk.4. Arbejdsledige medlemmer, som ikke modtager støtte fra PDA, betaler ikke bidrag til arbejdsløshedskassen. Stk.5. Der foretages pr. 31. december og 30. juni en opgørelse over kassens formue samt over de forventede indtægter og udgifter i det påbegyndte halvår. Såfremt de til rådighed stående midler ikke dækker de forventede udgifter i det kommende halvår, forelægges spørgsmålet for hovedbestyrelsen med henblik på stillingtagen til eventuel overførsel af beløb fra DF s forhandlingsfond i henhold til 33 i Pharmadanmarks vedtægter. Stk.7. Såfremt kassens midler ikke er tilstrækkelige til at sikre, at kassens forpligtelser kan opfyldes, skal kassen ophøre med at udbetale understøttelse, jf. dog 1 stk Ledelse og administration Arbejdsløshedskassens øverste myndighed er Pharmadanmarks repræsentantskab. Kun medlemmer af PDA er stemmeberettigede i spørgsmål vedrørende PDA. Stk.2. Udvalget for PDA har ansvaret for ledelsen af arbejdsløshedskassen og fastlægger retningslinierne for sekretariatets administration i overensstemmelse med vedtægterne. Stk.3. Udvalget for PDA består af - formand, valgt for 2 år ad gangen af repræsentantskabet, samt - 2 repræsentanter fra den Sektionen for offentligt ansatte - 2 repræsentanter fra Pharmadanmark - Privat og - 2 repræsentanter for Pharmadanmark - Apotek, valgt af sektionernes repræsentantskabsmedlemmer for 2 år ad gangen. Der vælges en suppleant fra hver af sektionerne. Valgene foretages på det ordinære repræsentantskabsmøde. Stk.4. Der føres protokol over udvalgets virksomhed. Herudover fastsætter udvalget selv en forretningsorden. Udvalgets beslutninger tages ved almindeligt stemmeflertal. Stk.5. Pharmadanmarks sekretariat administrerer arbejdsløshedskassen i overensstemmelse med retningslinierne fastlagt af udvalget for PDA. 8 Regnskab m.v. Arbejdsløshedskassens midler forvaltes uden vederlag af Pharmadanmark. Stk.2. Arbejdsløshedskassens regnskab aflægges på det ordinære repræsentantskabsmøde i Pharmadanmark. Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet revideres af Pharmadanmarks revisorer samt afgives til kritisk revision hos de parlamentariske revisorer. Stk.3. Arbejdsløshedskassen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. Der påhviler ikke kassens medlemmer nogen personlig hæftelse. 4

5 9 Ændringer Ændringer af vedtægter eller beslutning om arbejdsløshedskassens opløsning kan kun foretages efter de regler, der gælder for tilsvarende forhold i Pharmadanmarks vedtægter. Disse vedtægter er vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde, november 2011 og bekræftet ved en efterfølgende urafstemning blandt de af foreningens medlemmer, der er dækket af arbejdsløshedskassen. 5

6 Pharmadanmark Rygårds Alle Hellerup Telefon Fax

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2 Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse Indhold Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted..................................2 Afsnit 2: Statsanerkendelse 2 De til anerkendelsen knyttede rettigheder

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 April 2004 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere