9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet"

Transkript

1

2 2

3 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

4 4 Hvis du får arbejde i et EØS-land Får du arbejde i et andet EØS-land, skal du som hovedregel arbejdsløshedsforsikres der. EØS-landene er: Danmark, Sverige, Norge, Island Finland, Belgien, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Østrig, Liechtenstein, Schweiz, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn, Cypern (den græske del), Rumænien og Bulgarien. Følgende områder tilhører også EØS: Azorerne, Mallorca, Ibiza, Ceuta, de Canariske øer, Fransk Guyana, Gibraltar, Guadeloupe, Hebriderne, Isle of Wight, Madeira, Martinique, Melilla, Orkney Øerne, Réunion, Shetlandsøerne, St. Martin (den franske del) og Western Isles. Udgangspunktet er, at man skal arbejdsløshedsforsikres i det land, hvor man arbejder. Skal du forsikres i et andet EØS-land, skal du udmeldes af arbejdsløshedskassen. Det betyder, at du desværre heller ikke kan indbetale efterlønsbidrag. Bidraget kan du dog efterbetale ved hjemkomst til Danmark, når du opfylder betingelserne for optagelse/genoptagelse i arbejdsløshedskassen se afsnittene Efterbetaling af efterlønsbidrag og Når du kommer tilbage til Danmark. Du skal først udmeldes af arbejdsløshedskassen, når du er sikker på, at du er blevet omfattet af det andet lands arbejdsløshedsforsikring. Hvis du får lønmodtagerarbejde i et andet EØS-land, vil du normalt automatisk blive arbejdsløshedsforsikret dér. Du bør dog altid selv sikre dig, at du bliver forsikret. Fortsat medlemskab af arbejdsløshedskassen Hvis du ikke kan blive omfattet af det andet lands arbejdsløshedsforsikring, kan du fortsætte medlemskabet af arbejdsløshedskassen. Det forudsætter imidlertid, at du over for arbejdsløshedskassen kan dokumentere, at du ikke kan blive forsikret i det andet EØS-land. Dokumentationen skal udstedes af det pågældende lands myndighed, der skal bekræfte, at du ikke har mulighed for at blive arbejdsløshedsforsikret der.

5 5 Hvis du alligevel vælger at udmelde dig af arbejdsløshedskassen, har det betydning for din ret til dagpenge og eventuel senere ret til efterløn. Kontakt os i arbejdsløshedskassen, hvis du overvejer at melde dig ud! Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder EØS-aftalerne gør, at du som lønmodtager har mulighed for at overføre såvel arbejdsløshedsforsikrings- og arbejdsperioder EØS-landene imellem. Det betyder, at du ikke behøver at begynde forfra som arbejdsløshedsforsikret, når du flytter til et andet EØS-land og bliver omfattet af landets arbejdsløshedsforsikring. Du har mulighed for at overføre perioderne til Danmark, så du umiddelbar kan få dagpenge i Danmark, når du kommer tilbage. Når du kommer tilbage til Danmark Optagelse/genoptagelse i arbejdsløshedskassen Når du har været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land, skal du søge om optagelse/genoptagelse i arbejdsløshedskassen, når du kommer tilbage til Danmark. Optagelsesbetingelserne afhænger af Om du har været medlem af en arbejdsløshedskasse i Danmark inden for de seneste 5 år, eller Om det er mere end 5 år siden, du sidst var arbejdsløshedsforsikret i Danmark, eller Om du aldrig har været medlem af en dansk arbejdsløshedskasse. Medlem inden for de seneste 5 år Forudsætningen for, at du kan overføre dine forsikringsperioder fra et andet EØS-land, er at du ansøger om genoptagelse i arbejdsløshedskassen inden 8 uger efter, at du er ophørt med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land. Du vil så have ret til dagpenge, hvis du opfylder de almindelige betingelser for ret til dagpenge. Bemærk, at du vil først have ret til optagelse og dermed dagpenge fra det tidspunkt, hvor vi i arbejdsløshedskassen modtager din skriftlige ansøgning om optagelse.

6 6 Hvis du er arbejdsløs og skal modtage dagpenge, skal du huske at melde dig ledig på Jobcentret. Tilmelding til Jobcentret kan ske elektronisk på eller ved personligt fremmøde på Jobcentret. Ikke været medlem inden for de seneste 5 år eller ikke været medlem Hvis du ikke tidligere har været medlem af en dansk arbejdsløshedskasse, eller det er mere end 5 år siden, du sidst var arbejdsløshedsforsikret i Danmark, skal du opfylde to betingelser for at blive optaget i arbejdsløshedskassen. Du skal inden 8 uger, fra du ophørte med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land: Begynde arbejde af en varighed på mindst 8 uger inden for 12 uger/3 måneder svarende til 296 timer (deltid: 248 timer). Ansøge om optagelse Bemærk, du vil først have ret til optagelse og dermed dagpenge fra det tidspunkt, hvor arbejdsløshedskassen modtager din skriftlige ansøgning om optagelse. Hvis du er arbejdsløs og skal modtage dagpenge, skal du huske at melde dig ledig på Jobcentret. Tilmelding til Jobcentret kan ske elektronisk på eller ved personligt fremmøde på Jobcentret. Attest PD U1 Som dokumentation for, at du har været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land, skal du sørge for at indhente en attest PD U1. Den får du hos arbejdsløshedsforsikringsmyndigheden i det andet EØS-land, før du rejser tilbage til Danmark. Arbejdsløshedsforsikringsmyndigheden i det andet EØS-land attestere på blanketten, hvilke forsikrings- og arbejdsperioder du har haft. Vi kan i arbejdsløshedskassen hjælpe med at skaffe attesten, når du er kommet til Danmark (dette vil dog ofte være besværligt og kan tage lang tid) Konsekvenser af fejl- og dobbeltforsikring Det er meget vigtigt, at du er forsikret i det korrekte land. Er du ikke forsikret korrekt, kan det få meget alvorlige konsekvenser. Konsekvenserne afhænger af, hvor lang perioden med fejl- eller dobbeltforsikringen har været.

7 7 I værste fald kan du ikke få dagpenge, og du kan risikere, at du først kan få ret til dagpenge, når du har arbejdet på fuld tid i mindst 1 år og være forsikret korrekt i samme periode uanset om du har bevaret dit medlemskab af arbejdsløshedskassen. Det kan også betyde, at du i værste fald mister din ret til efterløn. Spørg derfor altid os i arbejdsløshedskassen, hvis du er i tvivl. Udstationering Ved udstationering i et andet land, har du mulighed for at blive omfattet af dansk lovgivning om social sikring. Du kan også bevare dit medlemskab af arbejdsløshedskassen. Forudsætningen for at bevare medlemskabet af arbejdsløshedskassen er, at du: Er udstationeret af en dansk arbejdsgiver, Får løn fra en dansk arbejdsgiver, Ved udrejsen er omfattet af de danske regler om social sikring og Ustationeringen er forudsat til at vare mindre end 2 år For a være omfattet af dansk lovgivning under din udstationering, skal du eller din arbejdsgiver søge Pensionsstyrelsen om at attestere en blanket. Når du har fået din blanket, skal du sende en kopi af den til arbejdsløshedskassen. Udstationering i mere end 2 år Kontakt Pensionsstyrelsen, der er nogle undtagelser, hvor det er muligt at får godkendelser der overstiger 2 år Ansættelse i EU Hvis du bliver ansat i EU ved EU s institutioner, deles de ansatte op i to hovedgrupper: 1. Tjenestemænd (officials). 2. Øvrige ansatte (other servants).

8 8 De sociale sikringsforhold afhænger af, hvilken gruppe af ansatte personen tilhører. Tjenestemænd og midlertidigt ansatte vil typisk være omfattet af EU's eget sociale sikringssystem og vil ikke kunne få bekræftet forsikrings- og beskæftigelsesperioderne på en attest PD U1. Hvis du er ansat som tjenestemand eller er midlertidigt ansat, kan du bevare medlemskabet af din danske akasse. EU's øvrige personale Hvis man er hjælpeansat (auxiliary staff) ved EU's institutioner, skal man vælge, om de vil være omfattet af lovgivningen om social sikring i den medlemsstat: På hvis område man er beskæftiget. Af hvis lovgivning man senest har været omfattet. Hvor man er statsborgere. Retten til at vælge kan udøves en gang og får virkning, fra man som hjælpeansatte tiltræder stillingen. I tilfælde hvor man som hjælpeansat ved en EUinstitution vælger at være omfattet af dansk lovgivning, skal Pensionsstyrelsen attestere en blanket, der dokumenterer at man er omfattet af dansk lovgivning. Når denne dokumentation foreligger, kan man bevare sit medlemskab af a-kassen Grænsearbejdere Når du som lønmodtager arbejder i ét EØS-land, men bor i et andet EØSland og vender tilbage til din bopæl mindst én gang om ugen, er du grænsearbejder. Er du grænsearbejder, skal du arbejdsløshedsforsikres i det EØS-land, hvor du arbejder. Hvis du f.eks. arbejder i Sverige, men bor i Danmark, skal du forsikres i Sverige. Hvis du bliver delvis ledig eller periodisk ledig, skal du have udbetalt dagpengene fra det land, hvor du arbejder i det omtalte eksempel vil det være fra Sverige. Hvis du bliver fuldt ledig (ansættelsesforholdet ophører) skal du have udbetalt dagpenge i det land, hvor du bor i ovennævnte eksempel vil det være Danmark.

9 9 Vender du ikke tilbage til din bopæl mindst én gang om ugen, når du arbejder i et andet EØS-land, betegnes du efter EØS-reglerne som anden arbejdstager end grænsearbejdere. I denne situation kan du vælge at blive omfattet af reglerne som grænsearbejder eller at stille dig til rådighed for arbejdsmarkedet i arbejdslandet og få udbetalt dagpenge der (forudsætter at du opholder dig i det pågældende land). Hvis man er Grænsearbejder, kan man vælge at melde sig ledig i det tidligere arbejdsland. Men man skal fortsat være tilmeldt arbejdsformidlingen i bopælslandet og modtage ydelser der fra. Norden Er du statsborger i et EØS-land, er du omfattet af EØS-reglerne. De nordiske regler har derfor ingen betydning for dig. Er du derimod ikke statsborger i et EØS-land, men f.eks. iransk statsborger og du efter arbejde i f.eks. Sverige tager til Danmark er du omfattet af de nordiske regler. De nordiske regler ligner i vid udstrækning EØS-reglerne. Dette gælder dog ikke de blanketter, som skal bruges i særlige situationer, f.eks. ved udstationering. I denne situation hedder blanketten N101 og ikke E101, som hvis du havde været EØS-statsborger. Kontakt os i arbejdsløshedskassen for nærmere oplysninger. Færøerne Får du arbejde på Færøerne, skal du som udgangspunkt arbejdsløshedsforsikres dér, Det gælder dog ikke, hvis du på forhånd forventer, at dit arbejde maksimalt varer ½ år. Kan du ikke efter de færøske regler ikke blive arbejdsløshedsforsikret dér, kan du forblive medlem af arbejdsløshedskassen. Efter at du har været på Færøerne, kan du blive optaget i arbejdsløshedskassen i følgende situationer: Når du tidligere har været medlem af en dansk arbejdsløshedskasse, kan du optages i arbejdsløshedskassen, hvis du indsender en ansøgning om optagelse inden 8 uger fra det tidspunkt, hvor du ophørte med at være arbejdsløshedsforsikret på Færøerne.

10 10 Når du ikke tidligere har været medlem af en arbejdsløshedskasse i Danmark, kan du blive optaget i arbejdsløshedskassen på grundlag af arbejde udført på Færøerne, hvis arbejdet er udført i en forsikringsperiode på Færøerne. Du skal ansøge om optagelse inden 8 uger fra det tidspunkt, hvor du ophørte med at være forsikret på Færøerne, Grønland Da der ikke er mulighed for at blive arbejdsløshedsforsikret i Grønland, kan du bevare dit medlemskab af arbejdsløshedskassen, når du arbejder i Grønland. Er du ikke arbejdsløshedsforsikret i Danmark, har du mulighed for at blive forsikret i Danmark på baggrund af arbejde i Grønland. Du skal opfylde følgende betingelser: Du skal være udsendt af en dansk arbejdsgiver, Dit arbejde i Grønland skal være midlertidigt og for en kortere årrække (i praksis 6 år), Du skal søge om optagelse i arbejdsløshedskassen senest 1 år efter, at du er flyttet til Grønland, Du skal have haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før, du begyndte arbejdet i Grønland Det Øvrige Udland Det øvrige er lande uden for EU, Norden, Færøerne, Grønland og Schweiz. Du kan bevare dit medlemskab af arbejdsløshedskassen når du arbejder eller opholder dig i det øvrige udland. Optagelse på baggrund af arbejde i det øvrige udland Du kan som udgangspunkt ikke blive optaget i arbejdsløshedskassen på baggrund af arbejde i det øvrige udland. Det gælder dog ikke, hvis du opfylder følgende betingelser: Du skal være udsendt af en dansk arbejdsgiver, Dit arbejde skal være midlertidigt og for en kortere årrække (i praksis højst 6 år) Du skal søge om optagelse i arbejdsløshedskassen senest 1 år efter, du er flyttet til udlandet, og

11 11 Du skal have haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før, du begyndte arbejdet i udlandet. Der gælder også særlige regler for optagelse i arbejdsløshedskassen, hvis du arbejder som ulandsfrivillig, på ambassader og for internationale organisationer. Hør nærmere i arbejdsløshedskassen. Dagpenge For at få dagpenge efter arbejde i det øvrige udland skal du opfylde de almindelige betingelser for at få dagpenge. Du skal bl.a. have været medlem i 1 år med mindre du er optaget som dimittend og have arbejdet i arbejdstimer inden for de seneste 3 år i en medlemsperiode. Dit arbejde i det øvrige udland kan medregnes til arbejdskravet. Det krævet, at du dokumenterer, at du har arbejdet, og hvor meget du har arbejdet. Der stilles strenge krav til dokumentationen, da den kun meget vanskeligt kan efterkontrolleres. Du bør derfor altid gemme ansættelseskontrakt, lønsedler m.v. fra udlandet. Hvis du ikke er dansk statsborger, har du kun ret til dagpenge, hvis du har en gyldig opholds- og arbejdstilladelse også mens du modtager dagpenge. Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark Du kan ikke nødvendigvis regne med, at du har ret til efterløn, hvis du har været arbejdsløshedsforsikret eller haft arbejde i udlandet. Har du opholdt dig og arbejdet i det øvrige udland og samtidig været medlem af arbejdsløshedskassen i perioden og indbetalt efterlønsbidrag siden 1. april 1999 kan du medregne din forsikringsancienitet og efterlønsbidragsindbetaling i Danmark til at få udstedt efterlønsbevis eller overgå til efterløn. Det er dog en betingelse for at kunne få udstedt efterlønsbevis og for at kunne overgå til efterløn, at du opfylder beskæftigelseskravet på baggrund af arbejde i Danmark. Hvis du har arbejdet og været forsikret i et andet EØS-land, kan du maksimalt medregne op til halvdelen af den nødvendige forsikringsperiode fra et andet EØS-land. Det er endvidere en betingelse for at kunne få udstedt efterlønsbevis og for at kunne overgå til efterløn, at du opfylder beskæftigelseskravet på baggrund af arbejde i Danmark

12 12 Der er to betingelser for, at du kan medregne forsikringsanciennitet fra et andet EØS-land Du skal have været medlem af en dansk arbejdsløshedskasse i mindst 1 år umiddelbar forud for forsikringsperioden i udlandet samtidig med at du har haft bopæl og ophold i Danmark, og Du skal efterbetaler det nødvendige efterlønsbidrag. Efterbetaling af efterlønsbidrag Når du vender tilbage til arbejdsløshedskassen efter en forsikringsperiode i et andet EØS-land eller på Færøerne, skal vi tage stilling til, om du fortsat har tilstrækkelige forsikringsperioder til at gå på efterløn. Hvis dette er tilfældet, skal vi vurdere, om du har mulighed for at efterbetale det nødvendige efterlønsbidrag. Som hovedregel skal dine forsikringsperioder være uafbrudte, men der er dog mulighed for at efterbetale efterlønsbidrag for korte afbrydelser i forsikringsdækningen. Du skal være opmærksom på, at efterbetalingen af efterlønsbidrag kan udgøre et forholdsvis stort beløb afhængigt af varigheden af dit ophold i udlandet (3 år udgør ca kr.) Hvis du i en periode har haft arbejde i et land uden for EØS og Færøerne, men har bevaret dit medlemskab af en dansk arbejdsløshedskasse, kan denne medlemsperiode medregnes, når den nødvendige forsikringsperiode skal opgøres. Det samme gælder, hvis du under arbejde i et andet EØS-land eller på Færøerne har kunnet bevare medlemskabet af den danske arbejdsløshedskasse. En betingelse for ret til efterløn er, at du har betalt det nødvendige efterlønsbidrag. Danske dagpenge mens du er i udlandet For at du kan få dagpenge, skal du være ledig, til rådighed for arbejdsmarkedet og opholde dig i Danmark. I helt særlige situationer har du dog mulighed for at få dagpenge, selv om du ikke opholder dig i Danmark. Inden for samme dag Du har mulighed for at få dagpenge, når du rejser til udlandet blot du kommer tilbage til Danmark inden for samme døgn.

13 13 Til ansættelsessamtale i udlandet Du har mulighed for at få dagpenge i en periode på op til 5 dage, når du opholder dig i udlandet i forbindelse med en ansættelsessamtale. Betingelserne er: At du inden afrejsen godtgør over for arbejdsløshedskassen, at du skal til en ansættelsessamtale hos en arbejdsgiver i udlandet (dokumentationen kan f.eks. være indkaldelsen til samtalen): At du inden rejsen giver besked til både Jobcentret og arbejdsløshedskassen om opholdets varighed, og At du højst er væk i 5 dage. Bemærk: hvis du opholder dig i udlandet i mere end 5 dage, mister du retten til dagpenge fra afrejsedagen. Arbejdssøgning i EØS Du har også mulighed for at få danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land i op til 3 måneder. Du skal opfylde en række betingelser for at få dagpenge ved arbejdssøgning i et andet EØS-land. Du skal: Være helt arbejdsløs i de sidste 4 uger forud for afrejsen du må således ikke have haft arbejde, holdt ferie, været syg m.v. Stå til rådighed for arbejdsmarkedet Have været tilmeldt Jobcentret som ledig i mindst 4 uger inden afrejsen. Det er ikke en betingelse, at du har fået udbetalt dagpenge i perioden. Du skal blot være ledigmeldt i 4 uger (karensperioden på en måned for dimittender og perioder, hvor du afvikler en karantæne for selvforskyldt ledighed, tæller også med). Have ret til dagpenge på afrejsetidspunktet. Dette indebærer bl.a., at du skal have bopæl og ophold i Danmark umiddelbart forud for afrejsen. Du kan søge dispensation for 4 ugers-reglen (nævnt oven for) i arbejdsløshedskassen i følgende situationer: Når du skal flytte med din ægtefælle eller samlever i forbindelse med, at denne har fået varigt arbejde eller skal begynde en uddannelse af mindst 18 måneders varighed i EØS-landet, Når du kan dokumentere, at du skal til en ansættelsessamtale i EØSlandet, eller Når du har en særlig tilknytning til det EØS-land, du vil søge arbejde i (f.eks. hvis du er statsborger i det pågældende EØS-land)

14 14 Vigtige attester Tilladelsen til at få udbetalt danske dagpenge i udlandet får du af arbejdsløshedskassen som udsteder et særligt dokument, der kaldes attest PD U2. Attesten giver myndigheden oplysning om at du er arbejdssøgende i landet, og at vi udbetaler dig EØS-dagpene under dit ophold. Da både du og Jobcentret skal udfylde en del af ansøgningsblanketten, anbefaler vi dig, at du går i gang med papirarbejdet i god tid og senest 14 dage inden du rejser. Bemærk at vi skal have modtaget din ansøgning senest på afrejsedagen, ellers får du afslag. Du bør også henvende dig til kommunen og få udstedt et EUsygesikringsbevis (Blå) og en attest, der giver dig ret til sygedagpenge. Så du er sygesikret under dit ophold, og sikret ret til sygedagpenge hvis du bliver syg i 3 måneders perioden. Du må ikke rejse før 3 måneders-perioden begynder. Kontakt straks os i arbejdsløshedskassen, såfremt du er nød til at ændre din afrejsedato. HUSK at betale dit kontingent rettidigt til arbejdsløshedskassen i perioden eventuelt via PBS eller lignende. Afmelding og tilmelding på Jobcentret Før du tager af sted til det andet EØS-land, er det vigtigt, at du først afmelder dig som ledig på Jobcentret på den sidste hverdag før din afrejse. Efter du er rejst fra Danmark, har du 7 dage regnet fra det tidspunkt, hvor du sidst var tilmeldt på Jobcentret i Danmark til at tilmelde dig på arbejdsformidlingen i det andet EØS-land. Såfremt du overskrider 7 dagesfristen, vil du først få dagpenge fra tilmeldingsdagen. Bemærk: Du er omfattet af og skal følge det andet EØS-lands regler for kontrol af ledige. Udbetaling af dagpenge Du får udbetalt danske dagpenge i det andet EØS-land. Du får altså det samme i dagpenge, som du vil få i Danmark. EØS-dagpengene indsætter vi på din danske NEM-konto

15 15 Vigtigt i forbindelse med dit ophold Det er vigtigt at du får en dokumentation - der skal sende til os på at du er blevet tilmeldt arbejdsformidlingen i EØS-landet. Dette er forudsætningen for at vi kan begynde at udbetale dine dagpenge. Du skal for en sikkerheds skyld gemme dokumentation for din til- og afmelding i det andet EØS-land. Når Du vender tilbage til Danmark Får du ikke arbejde, er det meget vigtigt, at du vender tilbage til Danmark og tilmelder dig som ledig på Jobcentret, inden attestperioden udløber. Dette betyder, at du er afskåret fra at holde ferie i EØS-landet i forlængelse af perioden. Det fremgår af attest PD U1, hvornår attestperioden udløber. Der kan kun i helt særlige tilfælde dispenseres, så fristen forlænges for tilbagevenden. Kontakt os altid i arbejdsløshedskassen hvis det skulle blive aktuelt. Du mister retten til dagpenge i såvel Danmark som opholdslandet, hvis du ikke vender tilbage inden for attestperiodens udløb. Du kan i denne situation først få dagpenge i Danmark, når du har haft arbejde i Danmark. Er du fuldtidsforsikret, skal du have 8 uges arbejde på fuld tid (296 timer) inden for 12 uger, hvis du er ugelønnet eller 3 måneder, hvis du er månedslønnet. Er du deltidsforsikret er det tilsvarende krav 4 ugers arbejde på fuld tid (148 timer) inden for 12 uger/3 måneder. Det er endelig en betingelse, at du opretholder dit medlemskab af arbejdsløshedskassen. Hvad sker der hvis du kommer i arbejde i EØS-landet Hvis du får arbejde i opholdslandet, vil du som hovedregel blive dækket af den lokale arbejdsløshedsforsikring. Du kan så ikke samtidig være medlem af arbejdsløshedskassen. Vi anbefaler dog at du først melder dig ud af arbejdsløshedskassen, når du er fuldstændig sikker på, at du er omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i EØSlandet. Det vil ofte fremgå af din lønseddel. Men er du i tvivl, må du kontakte den relevante myndighed i landet. Har du i en periode være dobbeltforsikret, udmelder vi dig selvfølgelig med tilbagevirkende kraft, og du får det overskydende kontingent retur.

16 16 Bemærk: Hvis du melder dig ud af arbejdsløshedskassen, og ikke alligevel er arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land, mister du din ret til dagpenge i Danmark. Ny attest For at få en ny attest med ret til jobsøgning i 3 måneder skal du opfylde et arbejdskrav. Er du fuldtidsforsikret, skal du arbejde i mindst 296 timer inden for 12 uger/3 måneder. Som deltidsforsikret stilles der krav om mindst 148 timer inden for 12 uger/3 måneder. Arbejdet kan udføres i Danmark og i udlandet. 10. april 2012 Byggefagenes arbejdsløshedskasse

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Når du får efterløn... EØS-området... Hvad er forskellen på at få

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Arbejde i Norge. Muligheder at søge job i Norge med danske dagpenge. Hvordan med a-kasse, mens man arbejder i Norge?

Arbejde i Norge. Muligheder at søge job i Norge med danske dagpenge. Hvordan med a-kasse, mens man arbejder i Norge? Arbejde i Norge Muligheder at søge job i Norge med danske dagpenge Hvordan med a-kasse, mens man arbejder i Norge? Hvad hvis jeg er ledig når jeg vender hjem fra arbejde i Norge? Arbejde i udlandet og

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Job i Norge og Sverige. Oplæg v/ Lena Bugge, AAK 10. oktober 2012

Job i Norge og Sverige. Oplæg v/ Lena Bugge, AAK 10. oktober 2012 Job i Norge og Sverige Oplæg v/ Lena Bugge, AAK 10. oktober 2012 Når du har fået arbejde i Sverige eller Norge Meld flytning til Borgerservice i bopælskommunen De har internordiske flyttepapirer, som udfyldes

Læs mere

EØS-dagpenge. PD U2 håndbog. Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med. udstedelse af PD U2. A-kassernes Samvirke/EØS-team. 16.

EØS-dagpenge. PD U2 håndbog. Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med. udstedelse af PD U2. A-kassernes Samvirke/EØS-team. 16. EØS-dagpenge PD U2 håndbog Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med udstedelse af PD U2 A-kassernes Samvirke/EØS-team 16. maj 2012 1 1 Opdateringsnote: Denne version erstatter tidligere håndbog dateret

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Efterløn en god investering

Efterløn en god investering Efterløn en god investering DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Ret til den fleksible efterløn 2. Medlemskab & efterlønsbidrag 3. Efterlønsbevis 4. Satser 5. Fradrag for arbejde 6. Efterløn og selvstændig virksomhed

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn.

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn. Efterløn 2009 Forord Dette notat beskriver hovedpunkterne i den fleksible efterløn. Reglerne er fastsat af staten, og er de samme i alle a-kasser. Hvis du har spørgsmål om efterløn, kan du altid spørge

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

EØS-dagpenge. PD U2 håndbog. Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med. udstedelse af. PD U2 (EØS-dagpenge) A-kassernes Samvirke/EØS-team

EØS-dagpenge. PD U2 håndbog. Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med. udstedelse af. PD U2 (EØS-dagpenge) A-kassernes Samvirke/EØS-team EØS-dagpenge PD U2 håndbog Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med udstedelse af PD U2 (EØS-dagpenge) A-kassernes Samvirke/EØS-team 3. januar 2014 1 1 Opdateringsnote: Denne version erstatter tidligere

Læs mere

Velkommen til gå hjemmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg

Velkommen til gå hjemmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Velkommen til gå hjemmøde om EFTERLØN Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Dias fra efterlønsmøder foråret 2014 Mødets indhold Efterlønsreformen fra 2012 Efterlønsalderen Betingelser for

Læs mere

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så?

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så? Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen 5 Feriedagpenge

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så?

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Nyuddannet Nyuddannet... og hvad så? Vejledning til nyuddannede (dimittender) Pjecen er udgivet af FOA Fag og Arbejde og Offentligt

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Teknisk vejledning til AR260 - inkl. valideringsregler

Teknisk vejledning til AR260 - inkl. valideringsregler Teknisk vejledning til AR260 - inkl. valideringsregler Grundoplysninger AK-Samvirke, den 6. marts 2012, version 3.03 afsender_reference ex Efterlønsreg.projekt 2001 el. j.nr. 01-02-1234 Afsendende a-kasses

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 3 Selvbetjening side 3 Afmelding på jobcentret side 3 CV skal på jobnet.dk side 4 Kundenummer

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab 116660_Led_blanket_M6.qxd 09/11/06 12:56 Side 1 Ansøgning om medlemskab Udfyld og send skemaet til os eller ansøg om medlemskab via lederne.dk/blivmedlem 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn og by

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Sådan er reglerne... Betingelser for at blive medlem af 3Fs a-kasse... Ægtefæller - registrerede partnere... Ret til dagpenge...

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg

Velkommen til fyraftensmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Velkommen til fyraftensmøde om EFTERLØN Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Mødets indhold Præsentation Lidt om efterlønshistorien Efterlønsalderen Betingelser for bevis og efterløn Efterlønsbidraget

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse Brug af udenlandske underentreprenører Spørgsmål om dette cirkulært kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet Søren Lange Nielsen, tlf. 72160094 (SLN@danskbyggeri.dk) Indledende bemærkninger

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Satserne i denne pjece gælder for 2010.

Satserne i denne pjece gælder for 2010. Efterløn Denne pjece klarlægger en række detaljer om efterlønsordningen, du med fordel kan være opmærksom på hvis du overvejer at tilmelde dig ordningen - eller er på vej på efterløn. Vi fortæller her

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 4 Selvbetjening... 4 Afmelding på jobcentret... 4 CV skal på jobnet.dk... 5 Kundenummer og password...

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Snart færdiguddannet

Snart færdiguddannet Snart færdiguddannet 1 Intro Er du snart færdiguddannet? Og virker det med a-kasse lidt rodet? Fortvivl ej. I denne pjece finder du information om alt det, du skal være opmærksom på i forhold til a-kassen.

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG INDIEN OM SOCIAL SIKRING Pensionsstyrelsens vejledning af 5. april 2011 International Social Sikring, j.nr. 93-00033-11 INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. ALMINDELIGE

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

a-kasse2001 Dimittend

a-kasse2001 Dimittend a-kasse2001 Dimittend Når du bliver medlem er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen henvender sig til dimittender og lønmodtagere, som arbejder indenfor

Læs mere

a-kasse2002 Dimittend

a-kasse2002 Dimittend a-kasse2002 Dimittend Når du bliver medlem Er udgivet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen henvender sig til dimittender og lønmodtagere, som arbejder indenfor FOAs

Læs mere

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold........................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge..........................................3

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen.

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen. N O T A T Dækningsområdet for rejsesygesikringen pr.1. januar 2008 Den 1. januar 2008 træder de nye regler om rejsesygesikringen i kraft. Der sker 2 ændringer: Dækningsområdet indskrænkes og dækning af

Læs mere