9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet"

Transkript

1

2 2

3 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

4 4 Hvis du får arbejde i et EØS-land Får du arbejde i et andet EØS-land, skal du som hovedregel arbejdsløshedsforsikres der. EØS-landene er: Danmark, Sverige, Norge, Island Finland, Belgien, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Østrig, Liechtenstein, Schweiz, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn, Cypern (den græske del), Rumænien og Bulgarien. Følgende områder tilhører også EØS: Azorerne, Mallorca, Ibiza, Ceuta, de Canariske øer, Fransk Guyana, Gibraltar, Guadeloupe, Hebriderne, Isle of Wight, Madeira, Martinique, Melilla, Orkney Øerne, Réunion, Shetlandsøerne, St. Martin (den franske del) og Western Isles. Udgangspunktet er, at man skal arbejdsløshedsforsikres i det land, hvor man arbejder. Skal du forsikres i et andet EØS-land, skal du udmeldes af arbejdsløshedskassen. Det betyder, at du desværre heller ikke kan indbetale efterlønsbidrag. Bidraget kan du dog efterbetale ved hjemkomst til Danmark, når du opfylder betingelserne for optagelse/genoptagelse i arbejdsløshedskassen se afsnittene Efterbetaling af efterlønsbidrag og Når du kommer tilbage til Danmark. Du skal først udmeldes af arbejdsløshedskassen, når du er sikker på, at du er blevet omfattet af det andet lands arbejdsløshedsforsikring. Hvis du får lønmodtagerarbejde i et andet EØS-land, vil du normalt automatisk blive arbejdsløshedsforsikret dér. Du bør dog altid selv sikre dig, at du bliver forsikret. Fortsat medlemskab af arbejdsløshedskassen Hvis du ikke kan blive omfattet af det andet lands arbejdsløshedsforsikring, kan du fortsætte medlemskabet af arbejdsløshedskassen. Det forudsætter imidlertid, at du over for arbejdsløshedskassen kan dokumentere, at du ikke kan blive forsikret i det andet EØS-land. Dokumentationen skal udstedes af det pågældende lands myndighed, der skal bekræfte, at du ikke har mulighed for at blive arbejdsløshedsforsikret der.

5 5 Hvis du alligevel vælger at udmelde dig af arbejdsløshedskassen, har det betydning for din ret til dagpenge og eventuel senere ret til efterløn. Kontakt os i arbejdsløshedskassen, hvis du overvejer at melde dig ud! Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder EØS-aftalerne gør, at du som lønmodtager har mulighed for at overføre såvel arbejdsløshedsforsikrings- og arbejdsperioder EØS-landene imellem. Det betyder, at du ikke behøver at begynde forfra som arbejdsløshedsforsikret, når du flytter til et andet EØS-land og bliver omfattet af landets arbejdsløshedsforsikring. Du har mulighed for at overføre perioderne til Danmark, så du umiddelbar kan få dagpenge i Danmark, når du kommer tilbage. Når du kommer tilbage til Danmark Optagelse/genoptagelse i arbejdsløshedskassen Når du har været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land, skal du søge om optagelse/genoptagelse i arbejdsløshedskassen, når du kommer tilbage til Danmark. Optagelsesbetingelserne afhænger af Om du har været medlem af en arbejdsløshedskasse i Danmark inden for de seneste 5 år, eller Om det er mere end 5 år siden, du sidst var arbejdsløshedsforsikret i Danmark, eller Om du aldrig har været medlem af en dansk arbejdsløshedskasse. Medlem inden for de seneste 5 år Forudsætningen for, at du kan overføre dine forsikringsperioder fra et andet EØS-land, er at du ansøger om genoptagelse i arbejdsløshedskassen inden 8 uger efter, at du er ophørt med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land. Du vil så have ret til dagpenge, hvis du opfylder de almindelige betingelser for ret til dagpenge. Bemærk, at du vil først have ret til optagelse og dermed dagpenge fra det tidspunkt, hvor vi i arbejdsløshedskassen modtager din skriftlige ansøgning om optagelse.

6 6 Hvis du er arbejdsløs og skal modtage dagpenge, skal du huske at melde dig ledig på Jobcentret. Tilmelding til Jobcentret kan ske elektronisk på eller ved personligt fremmøde på Jobcentret. Ikke været medlem inden for de seneste 5 år eller ikke været medlem Hvis du ikke tidligere har været medlem af en dansk arbejdsløshedskasse, eller det er mere end 5 år siden, du sidst var arbejdsløshedsforsikret i Danmark, skal du opfylde to betingelser for at blive optaget i arbejdsløshedskassen. Du skal inden 8 uger, fra du ophørte med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land: Begynde arbejde af en varighed på mindst 8 uger inden for 12 uger/3 måneder svarende til 296 timer (deltid: 248 timer). Ansøge om optagelse Bemærk, du vil først have ret til optagelse og dermed dagpenge fra det tidspunkt, hvor arbejdsløshedskassen modtager din skriftlige ansøgning om optagelse. Hvis du er arbejdsløs og skal modtage dagpenge, skal du huske at melde dig ledig på Jobcentret. Tilmelding til Jobcentret kan ske elektronisk på eller ved personligt fremmøde på Jobcentret. Attest PD U1 Som dokumentation for, at du har været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land, skal du sørge for at indhente en attest PD U1. Den får du hos arbejdsløshedsforsikringsmyndigheden i det andet EØS-land, før du rejser tilbage til Danmark. Arbejdsløshedsforsikringsmyndigheden i det andet EØS-land attestere på blanketten, hvilke forsikrings- og arbejdsperioder du har haft. Vi kan i arbejdsløshedskassen hjælpe med at skaffe attesten, når du er kommet til Danmark (dette vil dog ofte være besværligt og kan tage lang tid) Konsekvenser af fejl- og dobbeltforsikring Det er meget vigtigt, at du er forsikret i det korrekte land. Er du ikke forsikret korrekt, kan det få meget alvorlige konsekvenser. Konsekvenserne afhænger af, hvor lang perioden med fejl- eller dobbeltforsikringen har været.

7 7 I værste fald kan du ikke få dagpenge, og du kan risikere, at du først kan få ret til dagpenge, når du har arbejdet på fuld tid i mindst 1 år og være forsikret korrekt i samme periode uanset om du har bevaret dit medlemskab af arbejdsløshedskassen. Det kan også betyde, at du i værste fald mister din ret til efterløn. Spørg derfor altid os i arbejdsløshedskassen, hvis du er i tvivl. Udstationering Ved udstationering i et andet land, har du mulighed for at blive omfattet af dansk lovgivning om social sikring. Du kan også bevare dit medlemskab af arbejdsløshedskassen. Forudsætningen for at bevare medlemskabet af arbejdsløshedskassen er, at du: Er udstationeret af en dansk arbejdsgiver, Får løn fra en dansk arbejdsgiver, Ved udrejsen er omfattet af de danske regler om social sikring og Ustationeringen er forudsat til at vare mindre end 2 år For a være omfattet af dansk lovgivning under din udstationering, skal du eller din arbejdsgiver søge Pensionsstyrelsen om at attestere en blanket. Når du har fået din blanket, skal du sende en kopi af den til arbejdsløshedskassen. Udstationering i mere end 2 år Kontakt Pensionsstyrelsen, der er nogle undtagelser, hvor det er muligt at får godkendelser der overstiger 2 år Ansættelse i EU Hvis du bliver ansat i EU ved EU s institutioner, deles de ansatte op i to hovedgrupper: 1. Tjenestemænd (officials). 2. Øvrige ansatte (other servants).

8 8 De sociale sikringsforhold afhænger af, hvilken gruppe af ansatte personen tilhører. Tjenestemænd og midlertidigt ansatte vil typisk være omfattet af EU's eget sociale sikringssystem og vil ikke kunne få bekræftet forsikrings- og beskæftigelsesperioderne på en attest PD U1. Hvis du er ansat som tjenestemand eller er midlertidigt ansat, kan du bevare medlemskabet af din danske akasse. EU's øvrige personale Hvis man er hjælpeansat (auxiliary staff) ved EU's institutioner, skal man vælge, om de vil være omfattet af lovgivningen om social sikring i den medlemsstat: På hvis område man er beskæftiget. Af hvis lovgivning man senest har været omfattet. Hvor man er statsborgere. Retten til at vælge kan udøves en gang og får virkning, fra man som hjælpeansatte tiltræder stillingen. I tilfælde hvor man som hjælpeansat ved en EUinstitution vælger at være omfattet af dansk lovgivning, skal Pensionsstyrelsen attestere en blanket, der dokumenterer at man er omfattet af dansk lovgivning. Når denne dokumentation foreligger, kan man bevare sit medlemskab af a-kassen Grænsearbejdere Når du som lønmodtager arbejder i ét EØS-land, men bor i et andet EØSland og vender tilbage til din bopæl mindst én gang om ugen, er du grænsearbejder. Er du grænsearbejder, skal du arbejdsløshedsforsikres i det EØS-land, hvor du arbejder. Hvis du f.eks. arbejder i Sverige, men bor i Danmark, skal du forsikres i Sverige. Hvis du bliver delvis ledig eller periodisk ledig, skal du have udbetalt dagpengene fra det land, hvor du arbejder i det omtalte eksempel vil det være fra Sverige. Hvis du bliver fuldt ledig (ansættelsesforholdet ophører) skal du have udbetalt dagpenge i det land, hvor du bor i ovennævnte eksempel vil det være Danmark.

9 9 Vender du ikke tilbage til din bopæl mindst én gang om ugen, når du arbejder i et andet EØS-land, betegnes du efter EØS-reglerne som anden arbejdstager end grænsearbejdere. I denne situation kan du vælge at blive omfattet af reglerne som grænsearbejder eller at stille dig til rådighed for arbejdsmarkedet i arbejdslandet og få udbetalt dagpenge der (forudsætter at du opholder dig i det pågældende land). Hvis man er Grænsearbejder, kan man vælge at melde sig ledig i det tidligere arbejdsland. Men man skal fortsat være tilmeldt arbejdsformidlingen i bopælslandet og modtage ydelser der fra. Norden Er du statsborger i et EØS-land, er du omfattet af EØS-reglerne. De nordiske regler har derfor ingen betydning for dig. Er du derimod ikke statsborger i et EØS-land, men f.eks. iransk statsborger og du efter arbejde i f.eks. Sverige tager til Danmark er du omfattet af de nordiske regler. De nordiske regler ligner i vid udstrækning EØS-reglerne. Dette gælder dog ikke de blanketter, som skal bruges i særlige situationer, f.eks. ved udstationering. I denne situation hedder blanketten N101 og ikke E101, som hvis du havde været EØS-statsborger. Kontakt os i arbejdsløshedskassen for nærmere oplysninger. Færøerne Får du arbejde på Færøerne, skal du som udgangspunkt arbejdsløshedsforsikres dér, Det gælder dog ikke, hvis du på forhånd forventer, at dit arbejde maksimalt varer ½ år. Kan du ikke efter de færøske regler ikke blive arbejdsløshedsforsikret dér, kan du forblive medlem af arbejdsløshedskassen. Efter at du har været på Færøerne, kan du blive optaget i arbejdsløshedskassen i følgende situationer: Når du tidligere har været medlem af en dansk arbejdsløshedskasse, kan du optages i arbejdsløshedskassen, hvis du indsender en ansøgning om optagelse inden 8 uger fra det tidspunkt, hvor du ophørte med at være arbejdsløshedsforsikret på Færøerne.

10 10 Når du ikke tidligere har været medlem af en arbejdsløshedskasse i Danmark, kan du blive optaget i arbejdsløshedskassen på grundlag af arbejde udført på Færøerne, hvis arbejdet er udført i en forsikringsperiode på Færøerne. Du skal ansøge om optagelse inden 8 uger fra det tidspunkt, hvor du ophørte med at være forsikret på Færøerne, Grønland Da der ikke er mulighed for at blive arbejdsløshedsforsikret i Grønland, kan du bevare dit medlemskab af arbejdsløshedskassen, når du arbejder i Grønland. Er du ikke arbejdsløshedsforsikret i Danmark, har du mulighed for at blive forsikret i Danmark på baggrund af arbejde i Grønland. Du skal opfylde følgende betingelser: Du skal være udsendt af en dansk arbejdsgiver, Dit arbejde i Grønland skal være midlertidigt og for en kortere årrække (i praksis 6 år), Du skal søge om optagelse i arbejdsløshedskassen senest 1 år efter, at du er flyttet til Grønland, Du skal have haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før, du begyndte arbejdet i Grønland Det Øvrige Udland Det øvrige er lande uden for EU, Norden, Færøerne, Grønland og Schweiz. Du kan bevare dit medlemskab af arbejdsløshedskassen når du arbejder eller opholder dig i det øvrige udland. Optagelse på baggrund af arbejde i det øvrige udland Du kan som udgangspunkt ikke blive optaget i arbejdsløshedskassen på baggrund af arbejde i det øvrige udland. Det gælder dog ikke, hvis du opfylder følgende betingelser: Du skal være udsendt af en dansk arbejdsgiver, Dit arbejde skal være midlertidigt og for en kortere årrække (i praksis højst 6 år) Du skal søge om optagelse i arbejdsløshedskassen senest 1 år efter, du er flyttet til udlandet, og

11 11 Du skal have haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før, du begyndte arbejdet i udlandet. Der gælder også særlige regler for optagelse i arbejdsløshedskassen, hvis du arbejder som ulandsfrivillig, på ambassader og for internationale organisationer. Hør nærmere i arbejdsløshedskassen. Dagpenge For at få dagpenge efter arbejde i det øvrige udland skal du opfylde de almindelige betingelser for at få dagpenge. Du skal bl.a. have været medlem i 1 år med mindre du er optaget som dimittend og have arbejdet i arbejdstimer inden for de seneste 3 år i en medlemsperiode. Dit arbejde i det øvrige udland kan medregnes til arbejdskravet. Det krævet, at du dokumenterer, at du har arbejdet, og hvor meget du har arbejdet. Der stilles strenge krav til dokumentationen, da den kun meget vanskeligt kan efterkontrolleres. Du bør derfor altid gemme ansættelseskontrakt, lønsedler m.v. fra udlandet. Hvis du ikke er dansk statsborger, har du kun ret til dagpenge, hvis du har en gyldig opholds- og arbejdstilladelse også mens du modtager dagpenge. Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark Du kan ikke nødvendigvis regne med, at du har ret til efterløn, hvis du har været arbejdsløshedsforsikret eller haft arbejde i udlandet. Har du opholdt dig og arbejdet i det øvrige udland og samtidig været medlem af arbejdsløshedskassen i perioden og indbetalt efterlønsbidrag siden 1. april 1999 kan du medregne din forsikringsancienitet og efterlønsbidragsindbetaling i Danmark til at få udstedt efterlønsbevis eller overgå til efterløn. Det er dog en betingelse for at kunne få udstedt efterlønsbevis og for at kunne overgå til efterløn, at du opfylder beskæftigelseskravet på baggrund af arbejde i Danmark. Hvis du har arbejdet og været forsikret i et andet EØS-land, kan du maksimalt medregne op til halvdelen af den nødvendige forsikringsperiode fra et andet EØS-land. Det er endvidere en betingelse for at kunne få udstedt efterlønsbevis og for at kunne overgå til efterløn, at du opfylder beskæftigelseskravet på baggrund af arbejde i Danmark

12 12 Der er to betingelser for, at du kan medregne forsikringsanciennitet fra et andet EØS-land Du skal have været medlem af en dansk arbejdsløshedskasse i mindst 1 år umiddelbar forud for forsikringsperioden i udlandet samtidig med at du har haft bopæl og ophold i Danmark, og Du skal efterbetaler det nødvendige efterlønsbidrag. Efterbetaling af efterlønsbidrag Når du vender tilbage til arbejdsløshedskassen efter en forsikringsperiode i et andet EØS-land eller på Færøerne, skal vi tage stilling til, om du fortsat har tilstrækkelige forsikringsperioder til at gå på efterløn. Hvis dette er tilfældet, skal vi vurdere, om du har mulighed for at efterbetale det nødvendige efterlønsbidrag. Som hovedregel skal dine forsikringsperioder være uafbrudte, men der er dog mulighed for at efterbetale efterlønsbidrag for korte afbrydelser i forsikringsdækningen. Du skal være opmærksom på, at efterbetalingen af efterlønsbidrag kan udgøre et forholdsvis stort beløb afhængigt af varigheden af dit ophold i udlandet (3 år udgør ca kr.) Hvis du i en periode har haft arbejde i et land uden for EØS og Færøerne, men har bevaret dit medlemskab af en dansk arbejdsløshedskasse, kan denne medlemsperiode medregnes, når den nødvendige forsikringsperiode skal opgøres. Det samme gælder, hvis du under arbejde i et andet EØS-land eller på Færøerne har kunnet bevare medlemskabet af den danske arbejdsløshedskasse. En betingelse for ret til efterløn er, at du har betalt det nødvendige efterlønsbidrag. Danske dagpenge mens du er i udlandet For at du kan få dagpenge, skal du være ledig, til rådighed for arbejdsmarkedet og opholde dig i Danmark. I helt særlige situationer har du dog mulighed for at få dagpenge, selv om du ikke opholder dig i Danmark. Inden for samme dag Du har mulighed for at få dagpenge, når du rejser til udlandet blot du kommer tilbage til Danmark inden for samme døgn.

13 13 Til ansættelsessamtale i udlandet Du har mulighed for at få dagpenge i en periode på op til 5 dage, når du opholder dig i udlandet i forbindelse med en ansættelsessamtale. Betingelserne er: At du inden afrejsen godtgør over for arbejdsløshedskassen, at du skal til en ansættelsessamtale hos en arbejdsgiver i udlandet (dokumentationen kan f.eks. være indkaldelsen til samtalen): At du inden rejsen giver besked til både Jobcentret og arbejdsløshedskassen om opholdets varighed, og At du højst er væk i 5 dage. Bemærk: hvis du opholder dig i udlandet i mere end 5 dage, mister du retten til dagpenge fra afrejsedagen. Arbejdssøgning i EØS Du har også mulighed for at få danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land i op til 3 måneder. Du skal opfylde en række betingelser for at få dagpenge ved arbejdssøgning i et andet EØS-land. Du skal: Være helt arbejdsløs i de sidste 4 uger forud for afrejsen du må således ikke have haft arbejde, holdt ferie, været syg m.v. Stå til rådighed for arbejdsmarkedet Have været tilmeldt Jobcentret som ledig i mindst 4 uger inden afrejsen. Det er ikke en betingelse, at du har fået udbetalt dagpenge i perioden. Du skal blot være ledigmeldt i 4 uger (karensperioden på en måned for dimittender og perioder, hvor du afvikler en karantæne for selvforskyldt ledighed, tæller også med). Have ret til dagpenge på afrejsetidspunktet. Dette indebærer bl.a., at du skal have bopæl og ophold i Danmark umiddelbart forud for afrejsen. Du kan søge dispensation for 4 ugers-reglen (nævnt oven for) i arbejdsløshedskassen i følgende situationer: Når du skal flytte med din ægtefælle eller samlever i forbindelse med, at denne har fået varigt arbejde eller skal begynde en uddannelse af mindst 18 måneders varighed i EØS-landet, Når du kan dokumentere, at du skal til en ansættelsessamtale i EØSlandet, eller Når du har en særlig tilknytning til det EØS-land, du vil søge arbejde i (f.eks. hvis du er statsborger i det pågældende EØS-land)

14 14 Vigtige attester Tilladelsen til at få udbetalt danske dagpenge i udlandet får du af arbejdsløshedskassen som udsteder et særligt dokument, der kaldes attest PD U2. Attesten giver myndigheden oplysning om at du er arbejdssøgende i landet, og at vi udbetaler dig EØS-dagpene under dit ophold. Da både du og Jobcentret skal udfylde en del af ansøgningsblanketten, anbefaler vi dig, at du går i gang med papirarbejdet i god tid og senest 14 dage inden du rejser. Bemærk at vi skal have modtaget din ansøgning senest på afrejsedagen, ellers får du afslag. Du bør også henvende dig til kommunen og få udstedt et EUsygesikringsbevis (Blå) og en attest, der giver dig ret til sygedagpenge. Så du er sygesikret under dit ophold, og sikret ret til sygedagpenge hvis du bliver syg i 3 måneders perioden. Du må ikke rejse før 3 måneders-perioden begynder. Kontakt straks os i arbejdsløshedskassen, såfremt du er nød til at ændre din afrejsedato. HUSK at betale dit kontingent rettidigt til arbejdsløshedskassen i perioden eventuelt via PBS eller lignende. Afmelding og tilmelding på Jobcentret Før du tager af sted til det andet EØS-land, er det vigtigt, at du først afmelder dig som ledig på Jobcentret på den sidste hverdag før din afrejse. Efter du er rejst fra Danmark, har du 7 dage regnet fra det tidspunkt, hvor du sidst var tilmeldt på Jobcentret i Danmark til at tilmelde dig på arbejdsformidlingen i det andet EØS-land. Såfremt du overskrider 7 dagesfristen, vil du først få dagpenge fra tilmeldingsdagen. Bemærk: Du er omfattet af og skal følge det andet EØS-lands regler for kontrol af ledige. Udbetaling af dagpenge Du får udbetalt danske dagpenge i det andet EØS-land. Du får altså det samme i dagpenge, som du vil få i Danmark. EØS-dagpengene indsætter vi på din danske NEM-konto

15 15 Vigtigt i forbindelse med dit ophold Det er vigtigt at du får en dokumentation - der skal sende til os på at du er blevet tilmeldt arbejdsformidlingen i EØS-landet. Dette er forudsætningen for at vi kan begynde at udbetale dine dagpenge. Du skal for en sikkerheds skyld gemme dokumentation for din til- og afmelding i det andet EØS-land. Når Du vender tilbage til Danmark Får du ikke arbejde, er det meget vigtigt, at du vender tilbage til Danmark og tilmelder dig som ledig på Jobcentret, inden attestperioden udløber. Dette betyder, at du er afskåret fra at holde ferie i EØS-landet i forlængelse af perioden. Det fremgår af attest PD U1, hvornår attestperioden udløber. Der kan kun i helt særlige tilfælde dispenseres, så fristen forlænges for tilbagevenden. Kontakt os altid i arbejdsløshedskassen hvis det skulle blive aktuelt. Du mister retten til dagpenge i såvel Danmark som opholdslandet, hvis du ikke vender tilbage inden for attestperiodens udløb. Du kan i denne situation først få dagpenge i Danmark, når du har haft arbejde i Danmark. Er du fuldtidsforsikret, skal du have 8 uges arbejde på fuld tid (296 timer) inden for 12 uger, hvis du er ugelønnet eller 3 måneder, hvis du er månedslønnet. Er du deltidsforsikret er det tilsvarende krav 4 ugers arbejde på fuld tid (148 timer) inden for 12 uger/3 måneder. Det er endelig en betingelse, at du opretholder dit medlemskab af arbejdsløshedskassen. Hvad sker der hvis du kommer i arbejde i EØS-landet Hvis du får arbejde i opholdslandet, vil du som hovedregel blive dækket af den lokale arbejdsløshedsforsikring. Du kan så ikke samtidig være medlem af arbejdsløshedskassen. Vi anbefaler dog at du først melder dig ud af arbejdsløshedskassen, når du er fuldstændig sikker på, at du er omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i EØSlandet. Det vil ofte fremgå af din lønseddel. Men er du i tvivl, må du kontakte den relevante myndighed i landet. Har du i en periode være dobbeltforsikret, udmelder vi dig selvfølgelig med tilbagevirkende kraft, og du får det overskydende kontingent retur.

16 16 Bemærk: Hvis du melder dig ud af arbejdsløshedskassen, og ikke alligevel er arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land, mister du din ret til dagpenge i Danmark. Ny attest For at få en ny attest med ret til jobsøgning i 3 måneder skal du opfylde et arbejdskrav. Er du fuldtidsforsikret, skal du arbejde i mindst 296 timer inden for 12 uger/3 måneder. Som deltidsforsikret stilles der krav om mindst 148 timer inden for 12 uger/3 måneder. Arbejdet kan udføres i Danmark og i udlandet. 10. april 2012 Byggefagenes arbejdsløshedskasse

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET UDSTATIONERINGER 2015 Indledning I Finansforbundet har vi gennem de seneste år konstateret, at den fremadskridende globalisering med

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Job i Norge og Sverige. Oplæg v/ Lena Bugge, AAK 10. oktober 2012

Job i Norge og Sverige. Oplæg v/ Lena Bugge, AAK 10. oktober 2012 Job i Norge og Sverige Oplæg v/ Lena Bugge, AAK 10. oktober 2012 Når du har fået arbejde i Sverige eller Norge Meld flytning til Borgerservice i bopælskommunen De har internordiske flyttepapirer, som udfyldes

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

Arbejde i Norge. Muligheder at søge job i Norge med danske dagpenge. Hvordan med a-kasse, mens man arbejder i Norge?

Arbejde i Norge. Muligheder at søge job i Norge med danske dagpenge. Hvordan med a-kasse, mens man arbejder i Norge? Arbejde i Norge Muligheder at søge job i Norge med danske dagpenge Hvordan med a-kasse, mens man arbejder i Norge? Hvad hvis jeg er ledig når jeg vender hjem fra arbejde i Norge? Arbejde i udlandet og

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 Hvad sker der, når du bliver ledig? 06 kom godt i gang med din jobsøgning 08 hvad vil det sige at være aktivt jobsøgende? 12 hvilke ydelser kan du få fra ma?

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere