D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul)."

Transkript

1 D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). 8. afd. nr. B : Ældre Sagen som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod 1) Ledernes Hovedorganisation (advokat Lars Svenning Andersen) 2) Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten v/advokat Niels Banke) Denne sag, der den 28. marts 2011 er anlagt ved Københavns Byret, er ved kendelse af 13. oktober 2011 henvist til behandling ved Østre Landsret i medfør af retsplejelovens 226, stk. 1. Sagsøgeren, Ældre Sagen som mandatar for A, har nedlagt følgende påstande: - Sagsøgte 1, Ledernes Hovedorganisation, tilpligtes at anerkende, at udmeldelsen af A af arbejdsløshedskassen er ugyldig, og - Sagsøgte 2, Beskæftigelsesministeriet, tilpligtes at anerkende, at arbejdsløshedsforsikringslovens 43 strider mod artikel 2 i Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 (beskæftigelsesdirektivet) og det almindelige EU-retlige princip om forbud mod aldersdiskrimination. Begge de sagsøgte har påstået frifindelse.

2 - 2 - Denne dom vedrører påstanden mod sagsøgte 2, Beskæftigelsesministeriet, der er udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 253. Sagsfremstilling Ledernes Hovedorganisation meddelte den 12. december 2007 A, at hans medlemskab af arbejdsløshedskassen ville ophøre pr. 1. april 2008 som følge af, at han fyldte 65 år. Efter at A havde opsagt sin stilling, meldte han sig ledig og anmodede om udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge med virkning fra den 2. april Ledernes Hovedorganisation afviste den 6. maj 2009 kravet under henvisning til, at medlemskab af arbejdsløshedskassen ophører senest ved udgangen af den måned, hvor man når folkepensionsalderen, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring 41 og 43. Ældre Sagen klagede på vegne af A den 16. november 2009 til Ligebehandlingsnævnet over As udmeldelsen af arbejdsløshedskassen og gjorde gældende, at udmeldelsen er aldersdiskriminerende. Ligebehandlingsnævnet afviste den 26. marts 2010 klagen under henvisning til, at lov om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. ikke omfatter udbetalinger fra arbejdsløshedskasser, og at dette er i overensstemmelse med beskæftigelsesdirektivets artikel 3, stk. 3, hvorefter udbetalinger af enhver art fra offentlige ordninger for social sikring og social beskyttelse eller lignende ordninger ikke er omfattet af direktivet. Det fremgår af en af Kammeradvokaten for Beskæftigelsesministeriet udarbejdet oversigt over alle EU-landes aldersgrænse for arbejdsløshedsydelser og almindelig pensionsalder (bilag A), at retten til arbejdsløshedsydelse i langt de fleste lande ophører ved den almindelige pensionsalder. Retsgrundlag mv. Arbejdsløshedsforsikringslovens 43 har følgende ordlyd:

3 Medlemskabet ophører senest ved udgangen af den måned, hvori medlemmet når folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, eller ved medlemmets død. Bestemmelsen fik sin nuværende affattelse ved lov nr af 20. december 2006 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om påligningen af indkomstskat til staten (Forhøjelse af efterlønsalderen, mere fleksibel efterlønsordning, fortrydelsesordning, styrkede jobmuligheder for personer over 55 år m.v.). Af lovforslaget (L 59) fremgår blandt andet, at lovforslaget udmønter den del af aftalen af 20. juni 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden (velfærdsreformen), der vedrører ændringer i efterlønsordningen samt dagpengeretten og særlige ordninger for de ældre ledige. Formålet med velfærdsreformen var ifølge lovforslaget at justere tilbagetrækningssystemet for at undgå ubalancer i den offentlige økonomi på grund af større træk på efterløn og pension som følge af længere levealder. Den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder indeholder blandt andet følgende bestemmelse: Artikel 21 Ikke forskelsbehandling 1. Enhver forskelsbehandling på grund af køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering eller ethvert andet forhold er forbudt. Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (beskæftigelsesdirektivet) indeholder blandt andet følgende betragtning i præamblen: (13) Dette direktiv finder ikke anvendelse på ordninger for social sikring og social beskyttelse, hvis ydelser ikke er sidestillet med løn i den betydning, dette udtryk er anvendt i EF-traktatens artikel 141, eller på udbetalinger af enhver art fra staten, hvor formålet er adgang til eller bibeholdelse af beskæftigelsen. Beskæftigelsesdirektivet indeholder blandt andet følgende bestemmelser:

4 - 4 - Artikel 1 Formålet med dette direktiv er, med henblik på at gennemføre princippet om ligebehandling i medlemsstaterne, at fastlægge en generel ramme for bekæmpelsen af forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv på grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Artikel 3 Anvendelsesområde 3. Dette direktiv omfatter ikke udbetalinger af enhver art fra offentlige eller lignende ordninger, herunder offentlige ordninger for social sikring og social beskyttelse eller lignende ordninger. Artikel 6 Berettigelse af ulige behandling på grund af alder 1. Uanset artikel 2, stk. 2, kan medlemsstaterne bestemme, at ulige behandling på grund af alder ikke udgør forskelsbehandling, hvis den er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål inden for rammerne af den nationale ret, bl.a. legitime beskæftigelses-, arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelsespolitiske mål, og hvis midlerne til at opfylde det pågældende formål er hensigtsmæssige og nødvendige. 2. Uanset artikel 2, stk. 2, kan medlemsstaterne bestemme, at fastsættelse af aldersgrænser for adgang til erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger, herunder fastsættelse af forskellige aldersgrænser for ansatte eller grupper eller kategorier af ansatte, og anvendelse af alderskriteriet til aktuarberegninger inden for rammerne af disse ordninger ikke udgør forskelbehandling på grund af alder, for så vidt dette ikke medfører forskelsbehandling på grund af køn. Procedure Ældre Sagen som mandatar for A, har procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument af 3. juli 2012, hvoraf fremgår blandt andet: Denne sag drejer sig om, hvorvidt det er i strid med artikel 2 i beskæftigelsesdirektivet og/eller det almindelige forbud mod aldersdiskrimination i EU-retten, at A blev tvangsudmeldt af sin arbejdsløshedskasse som følge af, at han nåede folkepensionsalderen. A havde fortsat en tilknytning til arbejdsmarkedet, og ønskede fortsat at være medlem af arbejdsløshedskassen samt at have muligheden for at oppebære ydelser fra arbejdsløshedskassen. Sagen drejer sig derfor om, hvorvidt udmeldelsen er i strid med EU-retten.

5 - 5 - Om påstanden, der er nedlagt overfor Beskæftigelsesministeriet, er der enighed mellem parterne om, at der gælder et almindeligt EU-retligt princip om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder. Beskæftigelsesministeriet anfører imidlertid, at spørgsmålet om aldersdiskrimination skal afgøres alene ud fra beskæftigelsesdirektivet, når diskriminationen er relateret til beskæftigelse og erhverv, idet EU-rettens almindelige princip på dette område er udmøntet ved beskæftigelsesdirektivet. Herom er der ikke enighed mellem parterne. Det gøres på baggrund af oven anførte gældende, at det ved vurderingen af, om arbejdsløshedsforsikringslovens 43 strider mod beskæftigelsesdirektivet, er nødvendigt selvstændigt men sammen med beskæftigelsesdirektivet at inddrage det almindelige EU-retlige princip om forbud mod forskelsbehandling, i henhold til hvilket 43 også skal vurderes. En fortolkning af beskæftigelsesdirektivets artikel 2, stk. 1, samt artikel 6 må nødvendigvis ske med respekt for og dermed inden for rammerne af det grundlæggende EU-retlige princip om forbud mod forskelsbehandling, hvorfor det grundlæggende princip ikke blot udgør et overflødigt anbringende. Følger man EU-domstolens fremgangsmåde ved vurderingen af, om en given national forskrift er i strid med EU-rettens grundlæggende princip om forbud mod forskelsbehandling som udmøntet ved beskæftigelsesdirektivet inden for området beskæftigelse og erhverv, skal der i første omgang tages stilling til, om den omhandlede nationale retsforskrift (arbejdsløshedsforsikringens artikel 43) henhører under anvendelsesområdet for direktiv 2000/78. I anden omgang skal tages stilling til, om retsforskriften i bekræftende fald medfører en ulige behandling på grund af alder, og i tredje omgang om den ulige behandling i givet fald kan anses for berettiget under hensyn til direktivets artikel 6. Som anført i stævningen har A-kasserne til formål at sikre arbejdstagere økonomisk bistand ved lediggang. A-kasserne skal herudover aktivt deltage i processen med at få ledige medlemmer i arbejde igen. A-kasserne sikrer dermed ikke kun lediges økonomi, men sikrer dem tillige mod langtidsledighed. Ved generelt at udelukke ældre arbejdstagere over 65 år fra at opnå dækning for deres tabte arbejdsfortjeneste og at udelukke dem fra adgangen til at få hjælp til ny beskæftigelse påvirker arbejdsløshedsforsikringslovens 43 utvivlsomt afskedigelsesvilkårene for denne kategori af arbejdstagere. Jf. herved også formålet med dagpengesystemet som beskrevet i stævningen. Det fastholdes i den forbindelse, at A-kasserne indgår som et væsentligt redskab i den generelle arbejdsmarkedspolitik, hvor målsætningen er at skabe et fleksibelt arbejdsmarked og at tilskynde ledige til at søge nyt arbejde. Der kan herom også henvises til pkt. 1 og pkt i de almindelige bemærkninger til lov nr. 703 af 26. juni 2010 samt til pkt. 1 i de almindelige bemærkninger til lov nr. 912 af 13. juli 2010 (begge love vedrørte ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.). I de anførte bemærkninger fandt man, at lovforslagene om henholdsvis nedsættelse af dagpengeperioden og harmonisering af beskæftigelseskravet ville medvirke til at

6 - 6 - øge søgeaktiviteten og bidrage til reduktion af den strukturelle ledighed og dermed bidrage til en væsentlig styrkelse af beskæftigelsen på længere sigt. Beskæftigelsesministeriet gør imidlertid gældende, at dagpengeydelsen udbetalt af A-kasserne ikke er omfattet af beskæftigelsesdirektivet, idet den ikke kan betegnes som en ydelse sidestillet med løn, jf. betragtning 13 i beskæftigelsesdirektivets præambel sammenholdt med direktivets artikel 3, stk. 3. Beskæftigelsesministeriet henviser i såvel sit svarskrift som i duplikken til, at arbejdsløshedsdagspenge ikke er en arbejdsgiverrelateret ydelse og derfor ikke omfattes af det EU-retlige lønbegreb, jf. artikel 157 i TEUF. Beskæftigelsesministeriet henviser bl.a. til præmisserne i EU-domstolens dom om Römer (sag C- 147/08), som henviser til præmis 41 i EU-domstolens dom om Maruko (sag C- 297/06). Af sidstnævnte fremgår imidlertid også af præmis 44, at den omstændighed, at en ydelse udbetales efter arbejdsforholdets ophør ikke udelukker, at ydelsen kan have karakter af løn. Som også anført i duplikken fremgår det ydermere af præmis i generaladvokat N. Jääskinens forslag til afgørelse i Römer-sagen, at domstolene opfatter begrebet løn meget bredt, og at det bl.a. omfatter pensioner af enhver art, der udbetales på en erhvervsmæssig baggrund modsat dem der udbetales i henhold til en lovbestemt ordning af generel karakter. Endvidere fremgår det, at kriteriet om arbejdsforhold ikke er eneafgørende, idet der ved pensioner, der udbetales i henhold til lovbestemte sikringsordninger, helt eller delvist kan tages hensyn til den pågældende løn. Ved vurderingen af, om en ydelse opfyldte kriterierne for at kunne klassificeres som løn, har domstolen derfor også set på, om en erhvervstilknyttet pension kun vedrører en bestemt gruppe af arbejdstagere, om ydelsen afhænger af den tilbagelagte tjenestetid og om den fastsættes på grundlag af arbejdstagerens senest oppebårne løn, jf. præmis 56 i generaladvokat N. Jääskinens forslag til afgørelse i Römer-sagen. De nævne kriterier er hentet fra bl.a. præmis 45 i EU-domstolens dom om Beune (sag C-7/93) og præmis 58 i dommen om Schönheit og Becker (de forenede sager C-4/02 og C-5/02). Der kan yderligere henvises til præmis 26 i generaladvokat J. Kokotts forslag til afgørelse i Ole Andersen-sagen (sag C-499/08), hvorefter den omstændighed at den i sagen omhandlede fratrædelsesgodtgørelse først tildeltes ved arbejdsforholdets ophør, var lige så lidt til hinder for dens kvalifikation som pengeydelse på grundlag af beskæftigelsesforholdet, som den omstændighed, at den beroede på en lovbestemmelse. Det gøres på den baggrund gældende, at den her omhandlede dagpengeydelse fra en A-kasse er omfattet af beskæftigelsesdirektivet, idet der er tale om en ydelse, der kun vedrører en bestemt gruppe arbejdstagere (medlemmerne), og som knytter sig til den lediges tidligere beskæftigelse, ligesom ydelsens størrelse er afhængig af den senest oppebårne løn, jf. arbejdsløshedsforsikringslovens 48. At EU-domstolen i præmisserne 42 og 44 i Ole Andersen-sagen omtaler den arbejdsgiverbetalte pensionsordning som en erhvervstilknyttet ordning kan ikke få

7 - 7 - nogen betydning for subsumptionen af karakteren af dagpengeydelsen med EUrettens definition af løn. Der henvises i den forbindelse også til dommen Schönheit og Becker, som tillige omtalt i duplikken, hvori EU-domstolen kom frem til, at en tjenestemandspension kunne sidestilles med løn. De af parterne fremførte synspunkter med den fremlagte praksis fra EU-domstolen viser imidlertid, at sagen rejser tvivl om fortolkningen af beskæftigelsesdirektivets artikel 3, stk. 3, set i forhold til nationale arbejdsløshedsforsikringsordninger. Arbejdsløshedsforsikringslovens 43 indebærer utvivlsomt en ulige behandling på grund af alder. Ifølge beskæftigelsesdirektivets artikel 2, stk. 2, litra a, foreligger der forskelsbehandling, hvis en person på grund af en eller flere af de i artikel 1 anførte grunde herunder alder behandles ringere end en anden i en tilsvarende situation, bliver, er blevet eller ville blive behandlet. I denne sag behandles arbejdstagere på 65 år og derover, som ønsker at forblive erhvervsaktive, allerede som følge af deres alder ringere end arbejdstagere under 65 år. Ved arbejdsløshedsforsikringslovens 43 er herefter skabt en direkte ulige behandling baseret på alene et alderskriterium, jf. også præmis 57 i Mangolddommen samt præmis 31 i Kücükdeveci-dommen. Det 3. led i beskæftigelsesdirektivets artikel 6 kan i den konkrete sag yderligere deles op i to, idet retten her ikke blot skal tage stilling til, om 1) den ulige behandling er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål, og om de anvendte midler er hensigtsmæssige og nødvendige, men tillige skal tage stilling til, om 2) A-kasser er omfattet af undtagelsen om erhvervstilknyttede sikringsordninger. Det gøres gældende, at den ulige behandling hverken er objektivt eller rimeligt begrundet i et legitimt formål, eller at de anvendte midler er hensigtsmæssige og nødvendige. I den anførte praksis fra EU-domstolen er det grundigt gennemgået, om den påviste ulige behandling var lovlig, herunder om den opfyldte kriteriet om at være objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål, og om de anvendte midler var hensigtsmæssige og nødvendige til opfyldelsen heraf, jf. beskæftigelsesdirektivets artikel 6, stk. 1, sammenholdt med betragtning 25 i direktivets præambel. Beskæftigelsesministeriet har herom i den konkrete sag anført, at aldersgrænsen i arbejdsløshedsforsikringslovens 43 er sammenfaldende med den til enhver tid gældende generelle pensionsalder, hvilket ifølge ministeriet er i overensstemmelse med beskæftigelsesdirektivets præambel 14 som undtager pensionsordninger fra direktivets anvendelsesområde. Endvidere henviser ministeriet til, at der foretages en løbende revision af, om der er behov for at forlænge adgangen til dagpenge, og at den gældende aldersgrænse derfor er baseret på en aktuel vurdering af behovet for at fastholde ældre arbejdstagere på arbejdsmarkedet. Ministeriet har yderligere anført, at bortfald af arbejdsløshedsunderstøttelsen ikke forhindrer arbejdstagere i at opnå ansættelse eller i fortsat at bestride et arbejde, ligesom de ved ledighed fortsat er sikret i form af folkepension mv.

8 - 8 - Der er ikke herudover anført et nærmere angivet formål. Ud over ønsket om at kunne følge pensionsalderen og dermed skrue på arbejdskraftens størrelse, så man alene inddrager de ældre arbejdstagere, når der er behov herfor. Det bestrides, at det anførte udgør tilstrækkeligt grundlag for at opfylde kriteriet om et objektivt og rimeligt begrundet legitimt formål. I hvert fald er det anvendte middel ikke hensigtsmæssigt og lovligt. Som også anført af generaladvokat Y Bot i præmis 51 i sit forslag til afgørelse i Kücükdeveci-sagen: Ganske vist råder medlemsstaterne ubestrideligt over en vid skønsmargin ved valget af, ikke blot hvilket bestemt formål blandt andre man ønsker at forfølge på området for socialpolitik og beskæftigelse, men også ved valget af, hvilke foranstaltninger der kan opfylde det. Domstolen har dog også angivet, at generelle udsagn om en bestemt foranstaltnings egnethed til at indgå i beskæftigelses,- arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelsespolitikken hverken er tilstrækkelig til at godtgøre, at denne foranstaltning kan berettige, at princippet om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder fraviges, eller til støtte for den konklusion, at der var rimelig grund til at antage, at de valgte midler er egnede til at opfylde dette formål. Det skal derfor anføres noget mere konkret til at underbygge en påstand om, at en given foranstaltning, der medfører ulige behandling, er berettiget og også egnet til at opfylde det angivne berettigede formål. Hertil kommer, at nærværende sag må ses i lyset af, at den omhandler en åbenbar direkte ulige behandling baseret på udelukkende et alderskriterium. Dette må ydermere ses i lyset af A-kassernes formål med såvel, at sikre mod indtægtstab som at bidrage til at få genbesat de ledig. Det er en velkendt kendsgerning, at det for særskilt ældre arbejdstagere er vanskeligt at finde ny beskæftigelse, jf. eksempelvis også faktum i Mangold-dommen samt præmis 45 i Ole Andersen-sagen. Ved at udelukke netop de ældre arbejdstagere fra A-kasserne, har man kun vanskeliggjort deres situation yderligere. Det gøres på den baggrund gældende, at det anvendte middel rækker langt videre, end nødvendigt med henblik på at nå det tilstræbte formål, jf. også præmis i Ole Andersen-sagen, hvor EU-domstolen navnlig lagde vægt på, at arbejdstageren ikke kunne få udbetalt fratrædelsesgodtgørelsen, uagtet at denne godtgørelse var bestemt til at beskytte ham. Ligesom EU-domstolen lagde vægt på, at foranstaltningen gjorde det mere vanskeligt for arbejdstageren efterfølgende at udøve sin ret til at arbejde. De af parterne fremførte synspunkter med den fremlagte EU-praksis viser imidlertid også her, at der hersker tvivl om fortolkningen af EU-retten nærmere bestemt om fortolkningen af beskæftigelsesdirektivets artikel 6, stk. 1, sammenholdt med betragtning 25 i direktivets præambel set i forhold til nationale arbejdsløshedsforsikringsordninger. Det gøres i første omgang gældende, at et synspunkt om manglende proportionalitet også er relevant i forhold til vurderingen af beskæftigelsesdirektivets artikel 6, stk. 2 uanset at bestemmelsen ikke efter sin egen ordlyd anfører noget herom.

9 - 9 - Det grundlæggende EU-retlige princip om forbud mod forskelsbehandling forudsætter at eventuelle indgreb heri er proportionale, og beskæftigelsesdirektivet må som også anført ovenfor nødvendigvis fortolkes i lyset af dette traktatbaserede princip. Direktivet kan ikke på nogen måde ændre ved princippets indhold eller rækkevidde, ligesom direktivet ikke kan afsvække princippets virkeevne, jf. Defrenne-dommens præmis 22 og 60. For det andet gøres det gældende, at retten til medlemskab, der følger af arbejdsløshedsforsikringslovens 41-43, ikke ændrer ved A-kassernes grundlæggende karakter af at være en privatbaseret forsikringsordning. De sociale sikringsordninger forudsætter i modsætning hertil ikke medlemskab eller løbende betaling. Det fremlagte bilag A bestrides i den forbindelse som værende relevant. At EUlandenes arbejdsløshedsforsikringsordninger generelt følger pensionsalderen, kan ikke føre til, at A-kasser herefter blot forudsættes at have en sådan nær tilknytning til de offentlige alderspensionsordninger, at ydelser herfra kan sidestilles med ydelser fra offentlige sikringsordninger. Ydermere kan det ikke føre til, at ydelser udbetalt af den danske arbejdsløshedsforsikringsordning med dennes særkende må sidestilles med ydelser udbetalt af eksempelvis den danske offentlige alderspensionsordning. At de danske A-kasser er karakteriseret som en forsikringsordning fremgår eksempelvis af forarbejderne til lovændringen i 2002 lov nr. 434 af 10. juni 2002 hvor man generelt omtaler ordningen som en forsikring, og medlemmerne som de forsikrede. Der henvises særligt til indledningen i de almindelige bemærkninger, samt til pkt. 1 og pkt. 3 A. At ordningen i Danmark fra start af har været anskuet som en privat forsikringsordning og ikke som en trangsbestemt social sikringsordning understøttes desuden af følgende passus i Afsnit III, pkt. E, i de almindelige bemærkninger til den oprindelige lov nr. 114 af 24. marts 1970 om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring: Med hensyn til spørgsmålet om forsikringssystemets struktur er der i udvalget opnået enighed om, at de nu gældende betingelser for en kasses ret til at få anerkendelse er for lempelige, når henses til, at der kun kræves et medlemstal på 100. Yderligere understøttes det af følgende i Afsnit III, pkt. C: Endvidere blev udvalget anmodet om i sit videre arbejde at lægge det sigte til grund, at det endelige resultat med hensyn til størrelsen af arbejdsløshedsunderstøttelsen måtte være, at denne skulle udgøre en egentlig erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. (min udhævning) At man havde en målsætning om, at dagpengeniveauet skulle udtrykke en erstatning for tabt arbejdsfortjeneste går igen gennem forarbejderne til den oprindelige lov.

10 Om voldsoffererstatningsloven bemærkes blot, at der som også anført i duplikken netop er tale om, at det er staten der udbetaler erstatning, jf. lovens 1, Ydermere fremgår det af offererstatningslovens 16, at Erstatningsnævnet har den endelige administrative afgørelse i sager, der forelægges nævnet. Af 11 fremgår, at nævnet nedsættes af Justitsministeriet og består af en dommer samt to andre medlemmer, der udpeges efter indstilling fra henholdsvis Socialministeriet og Advokatrådet. Udbetaling fra nævnet forudsætter endelig ikke medlemskab med betaling af løbende ydelser. Voldsoffererstatningsloven kan af disse grunde på ingen måde sammenlignes med A-kasserne, der er karakteriseret ved, at der er tale om en forening af personer, der har sluttet sig sammen med henblik på at sikre sig økonomisk, jf. arbejdsløshedsforsikringslovens 30, og som kan anerkendes af Beskæftigelsesministeriet, når de opfylder betingelserne i 32 om faglig afgrænsning og minimum antal af medlemmer. Beskæftigelsesministeriet har herudover i duplikken gjort gældende, at den omstændighed, at en ydelse kan sidestilles med løn, jf. beskæftigelsesdirektivets artikel 3, stk. 3, hvorved ydelsen falder under beskæftigelsesdirektivet anvendelsesområde, ikke udelukker, at der er tale om en erhvervstilknyttet social sikringsordning, som omfattet af artikel 6, stk. 2, og dermed undtaget fra forbuddet mod aldersdiskrimination. Herom bemærkes, at bestemmelsen i artikel 3, stk. 3, fortsat forudsætter, at der er tale om sociale sikringsordninger, og at bemærkningerne til lov nr af 22. december 2004 om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling alene omtaler arbejdsmarkedspensioner og tjenestemandspensioner, jf. pkt i de almindelige bemærkninger samt de specielle bemærkninger til lovens 6 a. A-kasserne kan ikke karakteriseres som en pensionsordning, men er derimod nært sammenlignelige med en privat forsikring, som er tegnet med henblik på at opnå forsikringsdækning af indtægtstab ved lediggang. Også her illustrerer de af parterne fremførte synspunkter med anførte praksis fra EU-domstolen, at sagen rejser spørgsmål om fortolkningen af EU-retten, idet spørgsmålet om afgrænsningen af artikel 6, stk. 2, i forhold til ordningen med arbejdsløshedskasse er tvivlsomt. Dette også alene af den grund, at EU-domstolen ikke tidligere har truffet afgørelse om afgrænsningen af beskæftigelsesdirektivets artikel 6, stk. 2, i forhold til direktivets artikel 3, stk. 3, og præamblens artikel 13, jf. også det i svarskriftet anførte om, at der er afsagt en lang række domme, men at der ikke heri er taget stilling til fortolkningen af beskæftigelsesdirektivets artikel 6, stk. 2. Beskæftigelsesministeriet, har procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument af 14. august 2012, hvoraf fremgår blandt andet: Til støtte for den nedlagte påstand om frifindelse gøres det overordnet gældende, at arbejdsløshedsforsikringslovens 43 ikke er i strid med beskæftigelsesdirektivet (direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000), herunder udmøntningen i dette

11 direktiv af det EU-retlige princip om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder. På området for beskæftigelse og erhverv er princippet om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder udmøntet ved beskæftigelsesdirektivet, jf. f.eks. EU- Domstolens domme i sag C-447/09, Prigge, præmis 38, og i de forenede sager C- 297/10 og C-298/10, Hennigs og Mai, præmis 47, og den dér nævnte retspraksis. I det omfang der er tale om adgang til beskæftigelse og erhverv, skal spørgsmålet om aldersdiskrimination derfor afgøres alene ud fra direktivet. Det bemærkes, at der ikke herved er rejst tvivl om, at princippet er af primærretlig betydning. 1. Beskæftigelsesdirektivets artikel 3, stk. 3, offentlig eller lignende ordning Til støtte for at 43 i arbejdsløshedsforsikringsloven ikke er i strid med beskæftigelsesdirektivet gøres det i første række gældende, at ordningen med arbejdsløshedsdagpenge er en social sikringsordning på arbejdsløshedsforsikringsområdet, der falder uden for beskæftigelsesdirektivets materielle anvendelsesområde, idet ordningen udgør "offentlige eller lignende ordninger", jf. beskæftigelsesdirektivets artikel 3, stk. 3. Ved denne vurdering lægger Beskæftigelsesministeriet vægt på, at arbejdsløshedsforsikringen, som a-kasserne administrerer, er reguleret ved lov, at a-kassernes virksomhed (herunder kassernes formål og vedtægter) er reguleret ved lov, at retten til medlemskab og betingelserne herfor fremgår af selve loven, at retten til medlemskab ikke er underlagt a-kassens skøn, at der kan klages over et afslag herpå, jf. lovens 98, at a-kasser skal anerkendes af staten, at a-kasserne er underlagt statsligt tilsyn, og at arbejdsløshedsforsikringens ydelser finansieres direkte af staten. Det bemærkes hertil, at staten afholder hovedparten af udgifterne til arbejdsløshedsdagpengene, og at staten kun delvist dækkes af medlemsbidrag fra a-kasserne, ligesom også kommunerne bidrager til finansieringen af udgifterne. På baggrund af regnskabstallene for 2010 kan udgifterne til arbejdsløshedsforsikringsydelser opgøres til ca. 22,6 mia. kr., hvoraf arbejdsløshedsdagpengene udgør ca. 21,1 mia. kr. De samlede obligatoriske medlemsbidrag kan opgøres til ca. 7,9 mia. kr. Det gøres gældende, at den retlige organisationsform efter national ret ikke er afgørende. At arbejdsløshedsunderstøttelsen administreres af a-kasserne i stedet for staten og kræver medlemskab, skyldes primært historiske og praktiske årsager. Det bemærkes i den forbindelse, at uanset at a-kasserne formelt er adskilt fra staten, er de underlagt offentligretlig regulering i meget vidt omfang, ligesom de er underlagt begrænsninger i adgangen til at drive egentlig kommerciel virksomhed i forbindelse med deres aktiviteter, jf. standardvedtægtens 1, stk. 1, og forudsætningsvist UfR 2003, side 549/3 H. Det gøres endvidere gældende, at direktivets 13. præambelbetragtning, ordlyden af TEUF artikel 157 og Domstolens praksis om det EU-retlige lønbegreb understøtter, at arbejdsløshedsforsikringsordningen ikke er omfattet af beskæftigelsesdirektivet.

12 Beskæftigelsesministeriet lægger herved vægt på, at formålet med ordningen er at sikre medlemmerne økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at fastholde disse på arbejdsmarkedet frem for pensionering, at udbetalingen ikke sker som led i et arbejdsforhold, at udbetalingen netop sker som følge af, at der ikke (længere) består et arbejdsforhold, og at udbetalingen ikke er arbejdsgiverfinansieret. Der henvises til sag C-147/08, Jürgen Römer, præmis 32-36, herunder generaladvokatens forslag til afgørelse, præmis samt sag C-7/93, Beune, præmis Direktivets artikel 6, stk. 2, erhvervstilknyttet social sikringsordning Såfremt landsretten måtte finde, at ordningen med arbejdsløshedsdagpenge, herunder lovens 43, ikke kan undtages fra direktivets anvendelsesområde i henhold til artikel 3, stk. 3, gøres det i anden række gældende, at ordningen er undtaget i henhold til beskæftigelsesdirektivets artikel 6, stk. 2, der udgør hjemlen for forskelsbehandlingslovens 6a, idet ordningen i så fald udgør en "erhvervstilknyttet social sikringsordning". Begrebet "erhvervstilknyttet sikringsordning" er i direktiv 2006/54/EF om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (tidligere direktiv 86/378/EØF) (ligebehandlingsdirektivet) artikel 2, stk. 1, litra f), defineret som ordninger, der ikke er omfattet af direktiv 79/7/EØF (om gradvis gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring). Omfattet af direktiv 79/7/EØF, er i henhold til dette direktivs artikel 3, stk. 1, litra a, lovbestemte ordninger, der beskytter mod sygdom, invaliditet, alderdom, arbejdsulykker og erhvervssygdomme samt arbejdsløshed. Endvidere udtalte generaladvokat Jacobs i sit forslag til afgørelse i Beune-sagen, at "direktiv 79/7 [ ] kun bør betragtes som gældende for generelle sociale sikringsordninger, som i mindre grad følger af ansættelsesforholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager end af socialpolitiske overvejelser [ ]" (præmis 42). Hvis landsretten - på trods af det ovenfor under punkt 1 anførte - måtte finde, at arbejdsløshedsordningen følger af den sikredes ansættelsesforhold, at udbetalingerne kan sidestilles med løn, og at ordningen ikke kan sidestilles med en lovbestemt sikringsordning, gøres det gældende, at ordningen er undtaget fra beskæftigelsesdirektivet i henhold til artikel 6, stk. 2, som en erhvervstilknyttet social sikringsordninger. Det bemærkes, at i henhold til ordlyden af artikel 6, stk. 2, er det - i modsætning til ordlyden af artikel 6, stk. 1 - ikke en betingelse, at medlemsstaterne skal begrunde, at anvendelsen af alderskriteriet i erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger ikke udgør forskelsbehandling, idet EU-lovgiver med vedtagelsen af artikel 6, stk. 2, har foretaget proportionalitetsvurderingen. Var dette ikke tilfældet, ville der som i stk. 1, have været anført et proportionalitetskrav i bestemmelsen. Det bestrides i øvrigt, at Defrenne-dommen (sag 43/75), er af betydning for dette forhold. 3. Direktivets artikel 6, stk. 1, objektivt og rimeligt begrundet og proportional

13 Såfremt landsretten måtte finde, at ordningen med arbejdsløshedsdagpenge ej heller kan undtages i henhold til artikel 6, stk. 2, gøres det i tredje række gældende, at ordningen - herunder lovens 43 - opfylder betingelserne i beskæftigelsesdirektivets artikel 6, stk. 1, idet den er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål samt proportional. Af de almindelige bemærkninger til arbejdsløshedsforsikringsloven, jf. lovforslag nr. L 59, Folketingstidende , tillæg A, side 2123, v.sp., fremgår det, at reformen var led i en bred politisk aftale. Formålet med aftalen var at sikre finansiering af ændringerne i tilbagetrækningssystemet for det danske velfærdssamfund mange årtier frem og give plads til større udgifter til sundhed og pleje, når der bliver flere ældre. Balancen i den offentlige økonomi skulle ikke sættes over styr på grund af utidssvarende tilbagetrækningsregler (bilag B, side 19ff). Det følger af Domstolens praksis, at hensynet til at imødegå en risiko for et alvorligt indgreb i den sociale sikringsordnings økonomiske ligevægt kan udgøre et tvingende alment hensyn, jf. sag C-169/07, Hartlauer, præmis 50. Endvidere er EU-retten ikke til hinder for, at medlemsstaterne foretager visse budgetmæssige såvel som politiske, sociale eller demografiske overvejelser i forbindelse med vedtagelsen af foranstaltninger vedrørende pensionering, jf. de forenede sager C- 159 og 160/10, Fuchs og Köhler, præmis 73. Det bemærkes endvidere, at henvisningen i arbejdsløshedsforsikringslovens 43 til lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr af 19. august 2010, betyder, at aldersgrænsen for ophør af ret til dagpengeydelse er differentieret og stigende i forhold til fødselsdato, jf. lov om social pension 1a, nr. 1) - 5). Af de almindelige bemærkninger til lovforslaget, der indførte arbejdsløshedsforsikringslovens 43, fremgår også, at aldersgrænserne for retten til folkepension løbende indekseres og reguleres hvert 5. år, således at tilbagetrækningsalderen på længere sigt følger den stigende levetid, jf. L 59, Folketingstidende , tillæg A, side 2124, v.sp. Dertil kommer, at dagpengeperioden for de over 60-årige med aftalen blev forlænget fra 2½ år til 4 år, så den blev ens for alle. Det gøres gældende, at koordinering af aldersgrænsen for dagpenge med alderen for opnåelsen af retten til folkepension er et velegnet middel til at nå målet om at sikre tilbagetrækningssystemet. En person, der har denne alder, vil både have folkepension samt øvrige private pensioner og andre midler til sin rådighed, som vedkommende har haft hele arbejdslivet til at optjene. Dette er tilfældet med sagsøgeren i denne sag, der har en privat arbejdsgiverpension, jf.. En person, der har opnået folkepensionsalderen vil derfor bedre kunne tåle ikke længere at modtage dagpenge end yngre arbejdstagere, der har mistet deres arbejde. Ved folkepensionsalderen afløses således én social forsørgelse - dagpengeydelse - af en anden, nemlig folkepension. Det gøres gældende, at tvangsmæssig udmeldelse af a-kasser ved opnåelsen af pensionsalderen ikke går videre end nødvendigt for at nå målet. Dette understøttes af beskæftigelsesdirektivets 14. indledende betragtning, hvorefter direktivet ikke "berører nationale bestemmelser vedrørende fastsættelse af pensionsalder", jf. også den 25. indledende betragtning. Der henvises endvidere til de forenede sager C-159/10 og C-160/10, Fuchs og Köhler de forenede sager C-250/09 og C-

14 /09, Georgiev, hvor Domstolen fandt, at en pensionsalder på 65 år ikke var uproportional. Det bemærkes endelig, at pensionering ikke er en obligatorisk følge af, at retten til dagpenge mistes. Ved det fyldte 65 år opnår sagsøgeren således retten til at modtage folkepension, men der er ikke noget til hinder for, at sagsøgeren fortsætter på arbejdsmarkedet. Sagsøgeren tvinges ej heller ud i arbejdsløshed uden understøttelse ved det fyldte 65 år, idet han netop har ret til folkepension. Rettens begrundelse og resultat Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder er et almindeligt fællesskabsretsretligt princip, der med hensyn til beskæftigelse og erhverv er konkretiseret ved beskæftigelsesdirektivet. Spørgsmålet om, hvorvidt arbejdsløshedslovens 43 er forenelig med EU-retten skal derfor i første række vurderes på baggrund af dette direktiv, der ifølge artikel 1 fastlægger en generel ramme for bekæmpelsen af forskelsbehandling på grund af blandt andet alder. Det følger af direktivets artikel 3, stk. 3, at direktivet ikke omfatter udbetalinger af enhver art fra offentlige eller lignende ordninger, herunder offentlige ordninger for social sikring og social beskyttelse eller lignende ordninger. Bestemmelsen må fortolkes i lyset af direktivets præambel, hvoraf som betragtning 13 blandt andet fremgår, at direktivet ikke finder anvendelse på ordninger for social sikring og social beskyttelse, hvis ydelser ikke er sidestillet med løn i den betydning, dette udtryk er anvendt i EF-traktatens artikel 141. Det følger af arbejdsløshedsforsikringslovens 30, at en arbejdsløshedskasse er en forening af personer, der har sluttet sig sammen alene med det formål at sikre sig økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som ifølge lovgivning er henlagt til kasserne. Anerkendelse som arbejdsløshedskasse forudsætter ifølge arbejdsløshedsforsikringslovens 34, at arbejdsløshedskassens vedtægt er i overensstemmelse med standardvedtægten fastsat af beskæftigelsesministeren efter forhandling med Beskæftigelsesrådet. I tilfælde af ledighed har et medlem af en arbejdsløshedskasse, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, ret til dagpenge efter arbejdsløshedsforsikringsloven. Ifølge arbejdsløshedsforsikringslovens 53 er retten til dagpenge dog som udgangspunkt betinget af 1 års medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse samt af, at medlemmet har haft beskæftigelse i et

15 vist omfang. Ydelsernes størrelse beregnes som udgangspunkt på baggrund af medlemmets hidtidige arbejdsfortjeneste, jf. arbejdsløshedslovens 47 og 48. Arbejdsløshedskasserne og dagpengesystemet i det hele er underlagt en detaljeret lovmæssig regulering, og blandt andet reglerne om retten til dagpenge og ydelsernes størrelse er fastsat ved lov. Hertil kommer, at de meget betydelige udgifter til dagpengeydelserne for størstedelens vedkommende afholdes af det offentlige, således som det fremgår af Beskæftigelsesministeriets indlæg. Dagpengesystemet udgør en integreret del af det offentlige forsørgelses- og sikringssystem og indgår i et samspil med blandt andet pensionssystemet, herunder således at aldersgrænsen for adgangen til dagpenge er knyttet direkte til aldersgrænsen for den almindelige folkepension, jf. arbejdsløshedsforsikringslovens 43. Retten til dagpenge udgør ikke et led i modtagerens arbejdsforhold, og ydelserne er hverken helt eller delvist finansieret af arbejdsgiveren. Ydelserne kan derfor ikke anses for sidestillet med løn. Det forhold, at retten til dagpenge er betinget af et beskæftigelseskrav, og at dagpengenes størrelse beregnes på grundlag af den hidtidige arbejdsfortjeneste, kan ikke føre til et andet resultat. Uanset at dagpengesystemet administreres af arbejdsløshedskasser, der ikke er en del af den offentlige forvaltning, og at systemet er baseret på et forsikringsprincip, idet retten til dagpenge forudsætter, at modtageren er medlem af en arbejdsløshedskasse, må dagpengesystemet derfor anses for en offentlig ordning for social sikring eller lignende ordning, jf. beskæftigelsesdirektivets artikel 3, stk. 3. Arbejdsløshedslovens 43, hvorefter medlemskab af en arbejdsløshedskasse ophører, når medlemmet når folkepensionsalderen, strider derfor ikke mod beskæftigelsesdirektivet.. Der er heller ikke grundlag for at antage, at bestemmelsen i øvrigt er i strid med det almindelige fællesskabsretlige princip om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder. Beskæftigelsesministeriet frifindes derfor.

16 Efter sagens værdi, karakter og omfang skal Ældre Sagen som mandatar for A betale sagsomkostninger for landsretten til Beskæftigelsesministeriet med i alt kr. Beløbet omfatter udgifter til advokatbistand inkl. moms. Der er ved fastsættelsen af sagens omkostninger taget hensyn til sagens videregående betydning for begge parter, jf. herved retsplejelovens 312, stk. 2. T h i k e n d e s f o r r e t : Beskæftigelsesministeriet frifindes. I sagsomkostninger skal Ældre Sagen som mandatar for A betale kr. til Beskæftigelsesministeriet. Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. januar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. januar 2015 Sag 308/2012 (1. afdeling) Ældre Sagen som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. november 2015 Sag 1/2015 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod Experian A/S (advokat Jens Lund Mosbek) Biintervenient til støtte

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. november 2013 Sag 185/2010 (1. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Syvende Afdeling) 26. februar 2015 (*)

DOMSTOLENS DOM (Syvende Afdeling) 26. februar 2015 (*) Side 1 af 8 DOMSTOLENS DOM (Syvende Afdeling) 26. februar 2015 (*)»Præjudiciel forelæggelse socialpolitik direktiv 2000/78/EF ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv artikel 2, stk. 1, og

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * INGENIØRFORENINGEN I DANMARK DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * I sag C-499/08, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Vestre Landsret

Læs mere

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19...

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19... Side 1 af 8 VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 Sag 119/2009 (2. afdeling) DI som mandatar for SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S (advokat Morten Eisensee) mod FTF som mandatar for Cabin Attendants

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt Europaudvalget, Ligestillingsudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten og Folketingets EU-Oplysning EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 308/2012 Ældresagen som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) Ældresagen

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år)

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 22 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) I lov om forbud mod

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*)

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*) DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*)»Præjudiciel forelæggelse socialpolitik Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder direktiv 2000/78/EF princip om forbud mod forskelsbehandling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 183/2011 (1. afdeling) FTF som mandatar for Lederforeningen i TDC som mandatar for A (advokat Per Frydenreim Møller) mod DI som mandatar for TDC A/S

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 351/2011 (2. afdeling) A (advokat Per Frydenreim Møller, beskikket) mod DI som mandatar for TDC A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere instanser

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Orientering om EU-domstolens præjudicielle afgørelse vedrørende funktionærlovens 2a, stk. 3

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Orientering om EU-domstolens præjudicielle afgørelse vedrørende funktionærlovens 2a, stk. 3 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 010-2011 27-05-2011 Sag.nr.: 08/1909 Sagsbehandler Ulla Fehrenkamp

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 Sag 248/2012 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Yvonne Frederiksen)

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 05.01.2015 EU-DOMSTOLEN: IKKE GENERELT FORBUD MOD DISKRIMINATION PÅ GRUND AF FEDME 5.1.2015 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

D O M V.L. B 1481 10. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Tina Sejr Gad, Brabrand) mod Experian A/S (advokat Tina Brøgger Sørensen, København)

D O M V.L. B 1481 10. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Tina Sejr Gad, Brabrand) mod Experian A/S (advokat Tina Brøgger Sørensen, København) D O M afsagt den 22. december 2014 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Hanne Harritz Pedersen og Peter Flügge (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1481 10 HK/Danmark som mandatar for A (advokat

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. november 2016 i sag nr. BS 49-179/2016: Frie Funktionærer Overgade 24 Postboks 925 5100 Odense C og som mandatar for Berit Pedersen Brørupvej 22

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans

Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 139 Offentligt Notat Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans 1. Indledning

Læs mere

Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13

Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13 NOTAT Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13 Baggrund Ved dom af 3. september 2014 i sag C-118/13, X, EU: C: 2014: 2133 (herefter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

Udenlandske pensioners betydning for efterløn

Udenlandske pensioners betydning for efterløn Udenlandske pensioners betydning for efterløn Fundet det utilfredsstillende, at den af myndighederne fulgte praksis vedrørende udenlandske, sociale pensioners betydning for retten til efterløn ikke har

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 17. december 2012 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Katrin

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013 Sag 159/2012 (2. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Ikast Betonvarefabrik A/S (tidligere IBF Ringe A/S) (advokat Marlene Gjedde) I tidligere instanser

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 42/2016 CO-industri som mandatar for A (advokat Nicolai Westergaard) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) CO-industri

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 25. november 2015 1. Sag C-441/14

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 25. november 2015 1. Sag C-441/14 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 25. november 2015 1 Sag C-441/14 Dansk Industri (DI), som mandatar for Ajos A/S, mod Boet efter Karsten Eigil Rasmussen (anmodning om præjudiciel

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod. DSB (advokat Morten Ulrich)

Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod. DSB (advokat Morten Ulrich) Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod DSB (advokat Morten Ulrich) Uoverensstemmelsen i sagen drejer sig om, hvorvidt DSB har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016 Sag 16/2016 (1. afdeling) Udlændingenævnet (Kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod A og B (advokat Gunnar Homann for begge) Biintervenient til

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, Nordisk Konvention om social sikring Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender reglerne

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

EU-dom ændrer grundlaget for forsikringspræmier og -ydelser til mænd og kvinder

EU-dom ændrer grundlaget for forsikringspræmier og -ydelser til mænd og kvinder EU-dom ændrer grundlaget for forsikringspræmier og -ydelser til mænd og kvinder 1. Introduktion Den 1. marts 2011 traf EU-Domstolen afgørelse i en sag om forsikringsydelser indbragt for Domstolen af Belgien.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)).

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). D O M Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-4362-12: Fagligt Fælles Forbund som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016 Sag 22/2016 Norvegus Fonden, Inigocenter ApS, A B og C (advokat Eigil Lego Andersen for alle) mod Jesuiterordenen og Niels Steensens Kollegium (advokat

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.1.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den forskelsbehandling på grundlag af

Læs mere

Notat til FOA om pligtmæssig fratræden for lønnede tillidsvalgte personer ved folkepensionsalderens indtræden

Notat til FOA om pligtmæssig fratræden for lønnede tillidsvalgte personer ved folkepensionsalderens indtræden Notat til FOA om pligtmæssig fratræden for lønnede tillidsvalgte personer ved folkepensionsalderens indtræden 1) Indledning FOA har ved mail af 7. september 2016 bedt mig om at vurdere, om bestemmelsen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1)

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Nr. 40 10. december 2004 Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Den 18. august 2003 undertegnedes i Karlskrona, Sverige, en nordisk

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B069201C - PHE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. maj 2017 af Østre Landsrets 21. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Morten Christensen og Niels Juhl (kst.)). 21. afd. nr. B-692-13:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014 Sag 16/2013 (1. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) mod City Parkeringsservice A/S (tidligere City Parkeringsservice

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Udtalt, at krav om tilbagebetaling efter arbejdsløshedsforsikringslovens 86, stk. 1, forudsætter, at dagpengebeløbet er blevet udbetalt med urette, og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere