Fra Corporate Volunteering til innovative practice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra Corporate Volunteering til innovative practice"

Transkript

1 Fra Corporate Volunteering til innovative practice Bidrag til case-konkurrencen om innovativ praksis inden for voksnes læring og kompetenceudvikling anno 2010 V/ Sidsel Maria Lundtang Petersen & Ida Maj Emborg

2 Baggrund Corporate Volunteering er et relativt nyt skud på stammen inden for Corporate Social Responsibility tiltag i Danmark og indebærer, at virksomheder giver deres medarbejdere mulighed for at deltage i frivilligt arbejde i arbejdstiden. Der er således tale om en form for CSR indsats,derikkebaregavnervirksomhedensomverdenogdermedvirksomhedensimage, menogsåinvolverermedarbejderefrapotentieltsamtligeniveauerafvirksomheden. Både nationale og internationale evalueringer og undersøgelser tegner et billede af, at deltagelse i corporate volunteering projekter kan have en positiv effekt på de involverede medarbejderesåsomøgetmotivation,jobtilfredshedogstolthedoverensarbejdsplads(sefx GaryD.Geroy,DaneK.PetersonogSkandias drejebogomcorporatevolunteering). Menientidhvordenøkonomiskekrisestadigkradserogdenglobalekonkurrenceskærpes,er dettesåambitiøstnok?atbrugeressourcerpåatgøremedarbejdereglade? Formål Glademedarbejdereerbestemtikkeendårligting,menvimener,atdererstørrepotentialei dette koncept. Således har vi undersøgt, hvordan corporate volunteering kan bruges som medarbejderudviklingsværktøjmedhenblikpåatfremmemedarbejderdreveninnovation. Detteharvigjortpåbaggrundaf,atviserenrækkemulighederpersonligogfagligudviklingi ogmed: Atdeltagendemedarbejdere hivesud afderesnormalearbejdsdagogbefindersigi enandenkontekst,hvilketkanfrigøredemfradenrolle,denormalthar. Deskalsamarbejdemednyekollegermedetandetfagligtfokus,hvilketkantilføredem videnellernyemåderatanskueproblemstillingerogudfordringerpå. De selv har taget initiativet til at tilmelde sig, hvorfor det må antages, at deres motivationforatdeltageiprojekteterstor. Detpræstationspres,derevt.måtteværeinormalearbejdssammenhænge,ikkeertil stede i denne forbindelse, da eventuelle fejl i denne sammenhæng ikke vil have indflydelsepåmedarbejderensnormalearbejdsdag. Vi har som case fulgt et projekt under Novo Nordisks corporate volunteering program TakeAction! fra udvælgelse af deltagende medarbejdere, over forberedelse og afvikling, til evaluering.viharløbendeindsamletkvalitativempiriiformafinterviewsogobservationerog kvantitativ empiri i form af spørgeskemaer, for at kortlægge og analysere det eksisterende genstandsfelt,davikunmedkendskabtildettekangiveetkvalificeretbudpåetnytkoncept. I forlængelse af den tætte kontakt til genstandsfeltetog vores eksplorative tilgang er vi gået induktivttilværksogharladetempirienviseos,hvordererbehovogmulighedforforandring Side1af8

3 med henblik på at kunne fremme medarbejderdreven innovation som følge af deltagelse i projektet.medbrugenafdenneelaborativemetode,harvibaggrundafdeindsamlededataog teoriskabtetnytkonceptindenfordeeksisterenderammer,derkanudvidecsr indsatsentil ogsåatværeetmedarbejderudviklingsværktøj.atviikkeharvalgtatlaveetfuldstændigtnyt konceptmeddetformålatfremmemedarbejderdreveninnovation,bunderi,atvifinderdet mererealistisk,atindholdsændringervilbliveimplementeret,endatdengrundlæggendeform vil blive ændret, og vi derudover har lagt vægt på ikke at gøre det nye koncept for ressourcemæssigtkrævende. Resultaterne er således et kvalificeret bud på, hvordan ændringer af konceptet kan fremme medarbejderdreven innovation, hvorfor undersøgelsen også kan fungere som inspiration til virksomheder og organisationer, der overvejer at implementere et corporate volunteering program. Dermed ligger dette bidrag til konkurrencen inden for kategori 3, da det på trods af undersøgelsens empiriske udgangspunkt præsenterer idéer, der for størstedelens vedkommendeendnuikkeerafprøvetipraksis. Vi har valgt at gennemføre undersøgelsen ud fra tre faglige tilgange, som hver især bidrager med væsentlige perspektiver i forhold til udviklingen af et koncept, der kan fremme medarbejderdreveninnovation,illustreretinedenståendefigur; Medarbejderdreven Innovation Virksomhedsstudier Performancedesign Kreativitet Konklusion Medarbejderdreven innovation forstås i denne kontekst primært som inkrementelle innovationer 1 og primært i forhold til processer, men ogsåprodukterellerservices. Projektlederens rolle Kreativitet ser vi som afgørende for innovation man kunne gå så langt som til at sige, at innovation er kreativitet, der lykkes. Dermed lægger viosopadteoretikeresomt.amabile og M. Czickscentmihalyi, der mener, at ideer først tillægges betegnelsen kreative, idet de tilfører omverdenen værdi og implementeres i denne. Dette medfører den præmis, at medarbejdernes normale arbejdsomgivelser må være positivt indstillet overfor forandringer, hvismedarbejderdreveninnovationskalkunneforekomme enpræmis,organisationensom helhed må tage ansvar for, og som ikke kan ændres via forandringer i et corporate volunteering program. Psykologi Motivation 1 Inkrementel innovation er raffinering og forbedring af det allerede eksisterende. Denne type innovation foregår eksempelvis som mindre forbedringer og redesign af eksisterende produkter. Side2af8

4 MedmotivationreferererviprimærttildenindremotivationsomdefineretafB.Frey,hvilket dækkerover,atenopgaveudføresforopgavensegenskyld,ikkefordeneventuellebelønning, som måtte følge heraf. Den indre motivation er afgørende for kreativiteten, og da projektlederen har stor indflydelse herpå han eller hun kan understøtte men også fordrive denindremotivation erdetteogsåetvigtigtaspekt. Dissefagligefokusområderudgørgrundlagetforvoresforslagtilkonceptudvikling,somfølger efterenkortintroduktiontilcasen. Casen Ét af de projekter, TakeAction! teamet har koordineret, er SportsCamp 2010, som Novo Nordiskogsåerhovedsponsorfor.SportsCamptilbyderbørnogungesommerferieopholdafen uges varighed baseret på sport, glæde og samvær med andre, samtidig med at børnene undervises i kost og sundhed for dermed at fremme sunde vaner og holdninger hertil (Sportscamp.dk).11medarbejderemedforskelligefagligebaggrundefraforskelligeafdelingeri Novo Nordisk fik mulighed for at deltage på to af de SportsCamps, der blev afviklet i sommerferien Fordelt på 4 teams og to camps i Vejen og Furesø, har medarbejderne skulle gå sportsinstruktørerne til hånde, skabe opmærksomhed omkring sund kost og derudoverarrangereenaftenaktivitetforbørnenepådettocamps. CampFuresø Sø Ma Ti On To Fr Lø Team1:3K Team2:2K+1M K=kvinder,M=mænd CampVejen Sø Ma Ti On To Fr Lø Team3:2K,1M Team4:2M Resultater Resultaterne er som tidligere nævnt baseret på vores empiriske arbejde med projektet, og ændringsforslagene er derefter konstrueret på baggrund af de tre faglige dimensioner og dertilhørendeteori. Herunderlisterviderforbådehovedkonklusionernefravoresempiriskearbejdefulgtafvores ændringsforslag. Vi har valgt at opdele det kronologisk efter projektets faser for overskuelighedensskyld Side3af8

5 Fase1:Rekruttering&udvælgelseafdeltagere Rekrutteringen af frivillige medarbejdere blev foretaget via e mail, hvilket resulterede i 13 ansøgere fra 12 forskellige afdelinger, hvoraf 11 blev udvalgt som deltagere. Dermed har projektlederen ikke haft de store muligheder ift. at sammensætte de 4 teams, hvorfor hvert enkeltteamideflestetilfældebestodafmedarbejderemedsåforskelligefagområder,atde havdesværtvedatrelateretilhinandensfagligefunktioner,ogderforundlodatbeskæftigesig meddetteaspekt.dogvarderenundtagelse;påetafteamenevartoudafdetredeltagere laboranter, dog fra forskellige afdelinger, og mødet med hinanden i forbindelse med SportsCampudmøntedesigienfortsatrelationafbådesocialogfagligkarakter,hvordebl.a. vistehinandenderesrespektivelaboratorier. Idennenyopståederelationservipotentialeift.atfremmemedarbejderdreveninnovation,da innovation ofte tager sit afsæt i, at ny viden fra et andet felt kombineres med eksisterende viden fra den pågældende medarbejders eget felt. Derudover kan medarbejderen også blive inspirerettilatanskuesitegetfeltmedkritiskebrillergrundetinspirationudefra,ogdermed identificereområder,hvorproces,produktellerservicekanforbedres. Ansøgermassen må derfor øges, så projektlederen har mulighed for at sammensætte teams,derharetfællesfagligtgrundlag,menogsårummerforskelle. Dette kunne gøres ved at målrette rekrutteringsmaterialet udvalgte områder i organisationen, tydeliggøre muligheden for fagligt netværk gennem projektet, og/eller bruge andre informationskanaler end e mail, da vores respondenter gav udtryk for, at information via denne ofte forsvandt i mængden, når det ikke var information, der var vigtig ift. vedkommendes arbejdsopgaver (en sådan anden informationskanal kunne fx være en personlig præsentation af konceptet foretaget af en tidligere deltager på et afdelingsmøde). Defagligerelationerkunneunderstøttesvedatarrangeregå hjem møderefterprojektets afslutning eller opfordre deltagerne til at gøre det selv at have deltaget i SportsCampprojektet sammen giver et fælles udgangspunkt for samtale, og dermed mener vi, at sådanne mindre netværksarrangementer har potentiale, da det er let at komme i dialog medandredeltagere. Fase2:Forberedelse Som forberedelse til SportsCamp deltog de udvalgte medarbejdere fra Novo Nordisk på en seminarweekend arrangeret af SportsCamps ledelse for de sportsinstruktører, der skulle deltage på campen. Udover at være med på sidelinjen, da sportsinstruktørerne skulle planlægge deres aktiviteter, fik informationer om koncept, formål og opgaver, skulle medarbejdernefranovonordiskideresrespektiveteamsogsåplanlæggeenaftenaktivitetfor børnene.idenneforbindelsegennemførtevienworkshopinspireretafottoscharmersteori Side4af8

6 U for halvdelen af de deltagende medarbejdere fra Novo Nordisk, med det formål at se, hvilkenindflydelsefaciliteringafidégenereringogplanlægninghavdepåprocesogresultatift. denandengruppemedarbejdere. Denneworkshophavdefølgendeudfald: Stemningen, der havde været trykket inden workshoppen pga. manglende viden, om hvadderskulleske,ogenfølelseafatværeoverflødigiforholdtilseminarweekendens program,blevmarkantbedreblandtdeltagerneiworkshoppen,fradetøjeblikdekom indilokalet,hvorvihavdesøgtatskabeafslappedemenogsåinspirerendeomgivelser. 2 Deltagerne på workshoppen syntes, det var sjovt at deltage og kastede sig ud i de udfordringer,vistillededemoverfor. Efterfølgendesvaredededeltagere,derikkevarvanttilatbrugedenneslagsmetoderi deresarbejdsdag,atdesynesdetvilleværesjovtatbrugedemigen,hvisderesleder foreslogdet enenkelthavdesågaralleredegjortbrugafdemefterworkshoppen,da vievalueredeprojektet. Dette retter således vores opmærksomhed mod, at det vigtigt, at medarbejderne føler sig taget i hånden gennem projektet, da følelsen af at være overflødig kan fordrive den indre motivationforatdeltage ligegyldiginformationerspildafderestid,hvilketkantolkessom mangelpåanerkendelseaf,atdefrivilligtdonererderestidtilprojektet.ogligeledes,atdette eretgodtforumatintroducerealternativemetodertilidégenereringogplanlægning,dadeter etuformeltforum,hvordeltagerneharmulighedfortrædeudafdenprofessionellerolle,de måtte have til daglig deltagerne er til stede pga. interessen for projektet og formålet, ikke pga.fagligmerit. Denne uformelle sammenhæng er velegnet til at introducere alternative metoder, der ellers kunne vække skepsis(at arrangere en aftenaktivitet for børn er ikke afgørende for medarbejdernesfortsattekarriere,menkantilgengældåbneopfornyemåderatanskue tingenepåellergåtilproblemstillinger,hvilketogsåkanbrugesiandresammenhænge). Dermed kan programmet bruges strategisk ved at introducere metoder, som skal implementeresiorganisationenefterfølgende. Fase3:afvikling PåSportsCampskullemedarbejderne,udoveratafviklederesaftenaktivitetforbørnene,ståi en sundhedsbod,hvorbørnenekunnedeltageiensundhedsquiz,oggåsportsinstruktørerne til hånde i den daglige afvikling af aktiviteter. Det var lettere problematisk for mange af 2 Indrettet lokalet med et fællesbord og to mindre gruppeborde, lagt papirsdug på til at tegne på, lagt tuscher og post-its i forskellige farver frem, tændt fyrfadslys, sørget for lidt lækkert at spise og drikke. Side5af8

7 deltagerne, at de ikke rigtig vidste, hvad de skulle, og at de selv skulle tage initiativet til at tilbyde deres hjælp. En del af dem endte med at følges rundt sammen med de diabetessygeplejersker,dervartilstedepåcampen,ogfølgemedideresarbejdemeddebørn, der led af diabetes. En enkelt medarbejder havde sat sig som mål, at få et bedre indblik i, hvordandetvaratværeetsportsudøvendebarnmeddiabetes,ogvarsåledesgåetmegetopi at træne med de pågældende børn og i den forbindelse indhente viden om mængden af træningiforholdtilblodsukkerniveau,oghvordandettebedstkunneafstemmesiforholdtil hinanden. Således finder vi det potentielt givtigt, at de deltagende medarbejdere selv skal definere et ellerflereformålmedatdeltage,delsforatgivedemøvelseiatdefinereegneopgaver,dels foratgivedemenhøjeregradafmeningmedatdeltageforatstyrkederesindremotivation. Umiddelbart kan det være svært at se, hvordan der kan implementeres tiltag, der direkte fremmer medarbejderdreven innovation pga. campprogrammets beskaffenhed, der ikke relaterersigdirektetilmedarbejdernesnormalearbejdsopgaver,menvimenerdog,atderer potentialeforpersonligudviklingogsomfølgederaføgedechancerforinnovationvedat: Bede medarbejderne skrive dagbog på campen ved at besvare følgende tre spørgsmål: Hvad er dagens bedste oplevelse? Hvad er dagens værste oplevelse? Og hvad har du undretdigoveridag?atfindeudafhvilkeaktiviteter,dergørenglad,oghvilkederhar denmodsatteeffekterførsteskridtpåvejentilatprøveatændreenshverdagogskabe mere flow, jf. Csickszentmihalyi. Derudover kunne spørgsmålet om undren fungere som opfordring til at sætte spørgsmålstegn ved tingenes tilstand, og dermed fremme muligheden for, at medarbejderne tog initiativ til at skabe forbedringer. Formålet med dagbogsskrivningen må dog introduceres grundigt inden campen, så medarbejderne ikke føler,detbareerenekstraopgaveforopgavensskyld. MedarbejderneovernatterpåSportsCampen,hvorfordeaktiviteter,denormaltforetager sigomaftenenefterarbejde,kanformodesikkeatværemuligeidennekontekst,hvilket giverenbedremulighedforatintroduceredenneformfordagbogsskrivning.ligeledeser det muligt, at de i højere grad vil være villige til at afprøve det, da hele SportsCampen foregåriarbejdsregi,ogdetderforikkepåsammemådeerenindgribeniprivatlivet,som detvillevære,hvisdereslederbaddemomatgøredetideresfritid. Forhåbentlig kunne det at have prøvet konceptet på SportsCamp give dem lyst til at fortsætteefterfølgende,ogresultaterne deafdem,dehavdelystatdele kunnesåtages oppåsportscamp evalueringen,såmedarbejdernekunnereflektereoverdem,ogmåske give dem en selvindsigt, de ikke havde haft før. I bedste fald kunne dette give dem en højeregradafflowiarbejdsdagen,ogdermedfremmechancenforkreativeløsningsforslag tilforbedringerideresomgivelser. Side6af8

8 Fase4:evaluering Den eneste form for evaluering, der blev foretaget fra projektlederens side, var at udsende spørgeskemaer til de medarbejdere, der havde deltaget. Da vi efterfølgende interviewede udvalgte medarbejdere, kunne vi konkludere, at den skriftlige evalueringsform ikke havde dannetgrundlagforrefleksionoveroplevelserne,medarbejdernehavdehaftpåsportscamp. Flere af de interviewede fortalte om erfaringer gjort på SportsCampen, som ville have været givtige at bringe med over i arbejdssituationer (fx i forhold til gruppedynamikker, procesforbedringer, evalueringsmetoder), men kun en enkelt mente at have erhvervet sig eller forbedretkompetencer,personenkunnebrugeiarbejdsregi. Vianserderfordenskriftligeevaluering,derblevforetaget,somværendeikketilfredsstillende, mensertilgengældetpotentialeiforholdtilatfremmedenmedarbejderdrevneinnovationi atændredenne; Evalueringskalforegåigrupper,delsforatfremmerefleksionhosdeenkeltedeltagere, delsforatdekandeledeerfaringer,dehargjortsig. Evalueringenskalforetagesafenfacilitator,derformåratvisesammenhængenmellemde erfaringer,deltagernehargjortsigpåcampen,ogderesdagligevirke. Vedatenfacilitatortydeliggør,hvaddeltagernekanbrugeerfaringerognyemetodertili hverdagenfremmesmulighederfor,atdissetagesibrugefterfølgende. Vedatimplementeredeforslag,viharfremsat,vildermedetsådantcorporatevolunteering program ikke blot være tale om, at virksomheden yder en CSR indsats, som involverer medarbejderne, men en indsats som også udvikler dem. Selvom dette er et lidt specielt corporate volunteering projekt, i og med det er tidsmæssigt mere omfattende end disse projekter ofte er, mener vi, at det er muligt at nøjes med at bruge visse elementer af vores forslag,hvismedarbejderneikkeerinvolveretsammegrad,somdetharværettilfældetidette projekt. Derudover gør disse forslag det også muligt at tænke strategisk i forhold til udvælgelsen af projekter det kan gøres til en præmis, at der er mulighed for at afvikle udvalgteaktivitetermedmedarbejdernesomledietgiventprojekt.dogmåderialletilfælde tages højde for, at medarbejderdreven innovation kun kan forekomme, såfremt medarbejderensomverdeneråbenherfor.hvisdetteikkeertilfældet,kanderkommenokså mangegodeideertilforbedringer,deraldrigvilbliveimplementeret. Dermed er det også svært at fremsætte konkrete succeskriterier fx i form af et antal realiserede innovationer, i og med deltagerne kommer fra vidt forskellige afdelinger med forskelligeledere,derhverisærkanværemereellermindrelydhøreoverformedarbejdernes forslag. Dogkandetfastlås,atsåfremtetellerflereforslagimplementeres,erdetetsucceskriterium, at samtlige medarbejde deltager i aktiviteten eller aktiviteterne. Hvorvidt de efterfølgende Side7af8

9 vælgeratgørebrugafdeintroduceredemetodererigensværtattilknytteetsucceskriterium, dadeltagerneudgørenuhomogengruppe,hvorafnogenvilværemereåbnefornytænkning endandre,ogdagruppernefraårtilårvarierermegetisammensætning bådepersonligtog funktionsmæssigt hvorfor det ville være svært at sammenligne resultater på tværs af projekter. Opsummering Tilbrugiandresammenhængehenførerdenneundersøgelseopmærksomhedenpåfølgende centrale punkter, der skal tages højde for, hvis corporate volunteering skal kunne fremme medarbejderdreveninnovation: Udvælgelseafprojekt:Vælgprojektermedmulighedforatinkorporereønskedemetoder og/eller aktiviteter. Dermed skal der tages højde for det tidsmæssige omfang, hvorledes medarbejderne har mulighed for indflydelse eller ansvar for en del af projektet, og selve formålet; det er ønskværdigt, at der eksisterer en form for sammenhæng til virksomhedensformålellermedarbejderensfunktion. Sammensætning af teams: Teams skal sammensættes, så medarbejderne har et fælles ståstedentenfagligtellerfunktionsmæssigtforatgivemulighedforvidendeling,mendet skalogsårummeforskelleforatmuliggøreinspiration. Introduktiontilnyemetoder:Deterønskværdigt,atdererelementer,medarbejderneselv skal finde på og planlægge, da der i denne forbindelse er mulighed for, at en facilitator introducerernyemetoderfordem,somdeogsåkanbrugeideresnormalehverdag. Refleksion:Løberafviklingsperiodenoverfleredage,erdetoplagtatbedemedarbejderne føredagbogforatintroduceredemtiletredskab,derkanhjælpedemtilatskabestørre flow i deres hverdag, såfremt de efter projektets afvikling fortsætter. Derudover kan en dagbogellerandenformforumiddelbar,personligevalueringafprojektetbidragetilatøge grundlagetforrefleksionvedefterfølgendeprojektevaluering. Evaluering: Evaluering bør foretages i grupper for at understøtte refleksion omkring oplevelsen. Dermed kan medarbejderne dele deres erfaringer og måske få øjnene op for nye aspekter præsenteret af andre, de ikke selv havde tænkt over. Evalueringen bør gennemføresafenfacilitator,derkanhjælpemedatillustrere,hvordanerfaringergjorti projektetkanoverføresogbrugesihverdagen. Netværk:derbøretablereselleropfordrestilatmedarbejderneselvetablereretellerflere gå hjem møder, fælles frokost eller andre former for netværksmuligheder for at fremme fagligeogsocialerelationer,hvormedmedarbejdernekaninspirerehinanden. Side8af8

10 Omforfatterne Dettebidragerskrevetpåbaggrundafetspeciale,dererunderudarbejdelse.Metodiskeog teoretiskeovervejelsererbeskrevetheri,ogskulledethaveinteresse,kanspecialetrekvireres efterfærdiggørelsevedatrettehenvendelsetilos. IdaMajEmborg Virksomhedsstudier&Performance design,ruc JuniorkonsulenthosKultur&Kommunikation Tlf.: SidselMariaLundtangPetersen Virksomhedsstudier&Psykologi,RUC Studentermedarbejder,ProjectSupportv/TeknologiskInstitut,Arbejdsliv Tlf.: Side9af9

Workshop. Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle

Workshop. Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle Workshop Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle Workshoppen talent på HG 1. Hvem er jeg? 2. Hvorfor er jeg her? 3. Hvad vil jeg underholde om? 4. Hvem er I? Positiv Clearence Vælg ½ postkort.

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Projektbeskrivelse, 08.05.2013 Evalueringen af HF projektet Verdensborgerens Rettigheder viste, at projektet har bidraget med nye tilgange til undervisningen

Læs mere

KONCEPTUDVIKLING. Find flere metoder til innovation: www.innovation.blogs.ku.dk (findes på DA og ENG)

KONCEPTUDVIKLING. Find flere metoder til innovation: www.innovation.blogs.ku.dk (findes på DA og ENG) KONCEPTUDVIKLING 1. Kategorisering af ideer (clustering)... 2 2. Idéudvælgelse vha dotvoting... 2 3. Vægtet konceptudvælgelse... 4 4. Brugerrejse... 5 5. Innovation Matrix... 6 Find flere metoder til innovation:

Læs mere

Formgiv dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 4

Formgiv dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 4 Formgiv dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 4 Læringsmål At deltagerne får kendskab til og øver teknikker og handlinger i formgiv fasen At deltagerne fortsætter deres planlægning af

Læs mere

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD

EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD Kirsten Petersen Pd.d. og forsker på MarselisborgCentret 1 Præsentationen vil tage udgangspunkt i resultater af evaluering foretaget i Region Hovedstaden

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Forbered dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 2

Forbered dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 2 Forbered dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 2 Læringsmål At deltagerne får kendskab til og øver handlinger i Forbered fasen, og hvordan de kan træne innovationskompetencer gennem disse

Læs mere

Læringsforløb for frivillige

Læringsforløb for frivillige Læringsforløb for frivillige Indholdsfortegnelse Om læringsforløbet.....s. 3 Om forløbet.......s. 3 Læringsfilosofi..s. 4 Certificering som baba..s. 4 Oversigt over forløbet....s. 5 Detaljeret oversigt

Læs mere

Idékonference om. Socialt Entreprenørskab EVALUERING EVALUERING. Kursus i. Innovation og Forretningsudvikling. Line Elmegaard AAU Innovation, afd.

Idékonference om. Socialt Entreprenørskab EVALUERING EVALUERING. Kursus i. Innovation og Forretningsudvikling. Line Elmegaard AAU Innovation, afd. 2011 EVALUERING EVALUERING Kursus i Idékonference om Innovation og Forretningsudvikling Socialt Entreprenørskab www.udvindvaekst.dk Line Elmegaard AAU Innovation, afd. SEA INDHOLDSFORTEGNELSE OM PROJEKTET

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

EVALUERING. Temadage om Innovation og Kreativitet samt workshop i viaart. Line Elmegaard AAU Innovation, afd. SEA. www.udvindvaekst.

EVALUERING. Temadage om Innovation og Kreativitet samt workshop i viaart. Line Elmegaard AAU Innovation, afd. SEA. www.udvindvaekst. 2011 EVALUERING Temadage om Innovation og Kreativitet samt workshop i viaart www.udvindvaekst.dk Line Elmegaard AAU Innovation, afd. SEA INDHOLDSFORTEGNELSE OM PROJEKTET UDVIND VÆKST... 2 Indhold og formål...

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder Ørebroskolen forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen. Baggrund for tilbagemelding (Se program og bilag for aftenen)

Læs mere

GOD MØDELEDELSE. - det klassiske og innovative møde!

GOD MØDELEDELSE. - det klassiske og innovative møde! GOD MØDELEDELSE - det klassiske og innovative møde! GOD MØDELEDELSE - det klassiske og innovative møde! BAGGRUND Hvordan får vi skabt effektive, fokuserede, innovative og meningsfulde møder, hvor alle

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år)

Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år) 10. Marts 2014 Dogmer for Ny Nordisk Skole (0-18 år) Vi kan selv, og vi skal selv: Handling frem for ord. Vi vil være ambitiøse: Vi vil sætte krævende mål og bruge dem. Alle børn og unge skal mødes med

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

Innovationskompetence

Innovationskompetence Innovationskompetence Innovation i skolen Når vi arbejder med innovation i grundskolen handler det om at tilrette en pædagogisk praksis, der kvalificerer eleverne til at skabe og omsætte nye idéer, handle

Læs mere

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Artiklen viser med udgangspunkt

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

Virkningsevaluering en metode til monitorering og evaluering af patientuddannelse. Michaela Schiøtz Cand.scient.san.publ., Ph.d.

Virkningsevaluering en metode til monitorering og evaluering af patientuddannelse. Michaela Schiøtz Cand.scient.san.publ., Ph.d. Virkningsevaluering en metode til monitorering og evaluering af patientuddannelse Michaela Schiøtz Cand.scient.san.publ., Ph.d. Agenda 1 Hvordan forstås forandringer? Hvad er virkningsevaluering? Køreplan

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ Oplevelsen af leg med fjerbolden Oplevelsen af glæde, når tingene lykkedes Oplevelsen af udvikling, når forbedringerne over tid mærkes Oplevelsen af fællesskab, når vi sammen

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

OPLÆG TIL EN KOMMUNES SYGEPLEJERSKER Uddannelse af sygeplejersken frem mod konsulent- og udviklerrollen

OPLÆG TIL EN KOMMUNES SYGEPLEJERSKER Uddannelse af sygeplejersken frem mod konsulent- og udviklerrollen OPLÆG TIL EN KOMMUNES SYGEPLEJERSKER Uddannelse af sygeplejersken frem mod konsulent- og udviklerrollen KORT OM BAGGRUNDEN Nuværende situation NN Kommunes ca.?? sygeplejersker har rigtig mange opgaver

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Innovation og læring. Steen Elsborg LDI - Læringsdrevet Innovation Mobil: 22362919 E-mail: se@ldi.dk Hj side: www.ldi.dk

Innovation og læring. Steen Elsborg LDI - Læringsdrevet Innovation Mobil: 22362919 E-mail: se@ldi.dk Hj side: www.ldi.dk Innovation og læring Steen Elsborg LDI - Læringsdrevet Innovation Mobil: 22362919 E-mail: se@ldi.dk Hj side: www.ldi.dk Innovation og læring - vores fælles projekt til udforskning! Hvordan skaber vi læring

Læs mere

HF projekt for KS lærere i Globale Gymnasier

HF projekt for KS lærere i Globale Gymnasier HF projekt for KS lærere i Globale Gymnasier Deltagende skoler (8 i alt): Kalundborg Gymnasium, Københavns åbne Gymnasium, Ikast Brande Gymnasium, Struer Statsgymnasium, Langkær Gymnasium, Rosborg Gymnasium,

Læs mere

LISE - Camp Fase 1 LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus.

LISE - Camp Fase 1 LISE. Læring Innovation Science Esbjerg. Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. LISE - Camp Fase 1 LISE Læring Innovation Science Esbjerg Drejebog til Campforløb hvor innovative og naturvidenskabelige arbejdsmetoder er i fokus. 1 Dag 1 fem lektioner Materialer: PostIt, stimulikort,

Læs mere

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje 4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje Rapport 1 Vejle Kommunale Tandpleje var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde!

Styrk det tværfaglige samarbejde! Styrk det tværfaglige samarbejde! Skab resultater med de rette værktøjer Koordinerede og individuelle løsninger til borgere uden for arbejdsmarkedet. Det er, hvad kommunerne skal levere som følge af reformen

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser.

Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Alle børn har ret til en skole med en kultur for kvalitetsudvikling, der er baseret på synergi mellem interne og eksterne evalueringsprocesser. Denne deklaration følger den europæiske vision om, at alle

Læs mere

Kvalitativ undersøgelse om oplevede effekter

Kvalitativ undersøgelse om oplevede effekter Minikonference om gruppecoaching, 24.11. 2011 Kvalitativ undersøgelse om oplevede effekter lige efter interventionens afslutning Thomas Henriksen, Louis Emil Clausen, Lene Gilkrog, Thomas Behrens & Reinhard

Læs mere

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012

Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Tilsynsramme for de planlagte pædagogiske tilsyn i 2012 Børnehus: Bøgehøjen Dato:11. okt. 2012, kl. 11-14. Tilsynskonsulent: Eva Engedal Hvad har vi fokus på? Institutionens virksomhedsplan og børnehusets

Læs mere

Hvad er formålet med en VTV-rapport?

Hvad er formålet med en VTV-rapport? Hvad er formålet med en VTV-rapport? Inspiration Ny viden på området Fortælling, fx artikel 1. 2. 3. 4. 5. VTV rapport Business case VTV-processen bidrager med: Helhedsvurdering af teknologien De fire

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 9 Kapitel 1 Projektkompetencer... 11 Hvorfor projektkompetencer?... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 KAPITEL 1 PROJEKTKOMPETENCER.... 11 Hvorfor projektkompetencer?.... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Evaluering af TeenFit, foråret 2015

Evaluering af TeenFit, foråret 2015 Evaluering af TeenFit, foråret 2015 TeenFit er et forløb udbudt af Rebild Ungdomsskole, hvor fokus er at øge motivationen til en sund livsstil, der giver mening for den enkelte, samt støtte vedkommende

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen

Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen Innovation i UEA-forløbet på Klostermarksskolen Det ønskes undersøgt, om vi kan skabe et forløb med en aktiv UEA-undervisning og vejledning, hvor der i målgruppen drenge (specifikt socialt udsatte og uddannelsessvage

Læs mere

Selvledelse og trivsel. Konsulent Pia Ravn Dyhr 26. februar 2014.

Selvledelse og trivsel. Konsulent Pia Ravn Dyhr 26. februar 2014. Selvledelse og trivsel Konsulent Pia Ravn Dyhr 26. februar 2014. Formålet med workshoppen Vi bliver klogere på hvad selvledelse er: Vi ser på hvilke dimensioner, der er med til at gøre det moderne arbejdsliv

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder Inno-elev SÅDAN KOMMER DU I GANG! Drejebog til undervisningsforløb i innovative arbejdsmetoder Projektleder: Annie Bekke Kjær Faglig projektleder: Alan Proschowsky Inno-Agent: Lene Gundersen Inno-Agent:

Læs mere

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter.

Aktivitetsskema: Se nedenstående aktivitetsskema for eksempler på aktiviteter. Didaktikopgave 7. semester 2011 Vi har valgt at bruge Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel 1 som baggrund for vores planlægning af et to- dages inspirationskursus for ledere og medarbejdere. Kursets

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE

Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE Oplægget 1. Projektets interesse 2. Begrebsafklaring 3. Baggrunden: Regering Fonden for Entreprenørskab curriculum læreruddannelsen

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik over projektets status og informere omkring kommende aktiviteter.

EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik over projektets status og informere omkring kommende aktiviteter. Antoniya Doneva (ANTD) Fra: Antoniya Doneva (ANTD) Sendt: 7. februar 2014 13:34 Til: Antoniya Doneva (ANTD) Emne: EiUs nyhedsbrev februar EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Projekttitel: Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Ansøgning om ressourcer til kompetenceudvikling inden for formativ evaluering i matematik undervisningen. Dette er en ansøgning

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion Firemodellen bruges til at strukturere undervisningen i innovation. Modellen består af fire dele, der gennemføres i rækkefølge.

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus For imødekomme behov for it-kompetenceudvikling og for at organisationen på SIA desuden kunne

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Opstart

Opstart 1 2 3 11 12 13 21 22 23 Denne fase fører jer først gennem en række redskaber, som bidrager til at kvalificere, om co-creation metoden er relevant for jeres udfordring. Derefter hjælper fasens øvrige redskaber

Læs mere

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00 EVALUERING 19-12-2016 12:07 Innovationsagent uddannelse Hold: S121-16-01 Dato/tid: 08-12-2016 kl. 09:00-15:00 16/16 kursister valgt. 13/16 kursister har evalueret. Spørgsmål 1. Hvorfra blev du tilmeldt

Læs mere

To dages uddannelse for salgsledere med fokus på: To dages uddannelse for sælgere med fokus på:

To dages uddannelse for salgsledere med fokus på: To dages uddannelse for sælgere med fokus på: SALGSUDDANNELSE SALES ACADEMY Én uddannelse for både salgsledere og sælgere To dages uddannelse for salgsledere med fokus på: > > Virksomhedens salgsstrategi > > At opnå bedre salgstal > > At sammensætte

Læs mere

Thermometer. Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde

Thermometer. Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde Thermometer Udvalget 1: (Deltagere i udvalget: 28) Køn Mand Udvalget 2: (Deltagere i udvalget: 8) Køn Kvinde 36 af 44 har gennemført analysen (82 %) Analyse dato: 11-10-2011 Udskriftsdato: 25-01-2017 Sofielundsvägen

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Furesø Kommune 2009 RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Furesø Kommune 2009 RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Furesø Kommune 2009 RAPPORT Indhold 1. Indledning 3 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 6 Elevernes faglige niveau 6 Kreativitet,

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

Opgavebeskrivelse Dato: 24. sep. 2012

Opgavebeskrivelse Dato: 24. sep. 2012 Opgavebeskrivelse Dato: 24. sep. 2012 Effekten af entreprenørskabsundervisning i Pædagog- og læreruddannelsen i VIA UC 1. Hvad skal gøres? (Beskrivelse af hvilken opgave der skal løses) Studiet skal kortlægge

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

TRANSFER - fra læring til handling i praksis

TRANSFER - fra læring til handling i praksis TRANSFER - fra læring til handling i praksis For at omsætte læring til praksis, - transfer - er det vigtigt, at kompetenceudviklingsforløbet er en proces, der begynder før undervisningen, inddrager det,

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

Pilotprojekt Motorisk Observation gennem leg I Holbæk kommune AKTIV HELE LIVET

Pilotprojekt Motorisk Observation gennem leg I Holbæk kommune AKTIV HELE LIVET Pilotprojekt Motorisk Observation gennem leg I Holbæk kommune Samarbejde mellem: Skole og dagtilbudsdistrikt Katrinedal, Holbæk Kommune Børnekonsulentcentret (BKC), Holbæk Kommune Børne specialcenter 2

Læs mere

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Virksomhedsrådgiver, Strategisk ledelse Ellen Vejle Faglige kompetencer Strategi-

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere