Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune"

Transkript

1 Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni Lone Englund Stjer og Jakob Jensen

2 Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April 2013 Byrådsseminar Prioritering af analyseområder Juni 2013 Byrådsseminar Overordnet prioritering af indsatser Efterår 2013 Beslutning om ny beskæftigelsesstrategi Konkrete forslag fra administrationen

3 Sidste gang

4 Helikopterdiagnosen for Viborg 18,3 % af befolkningen ( helårspersoner) i Viborg er på overførselsindkomst. I sammenlignelige kommuner er gennemsnittet 16,6 % Forskellen svarer til flere fuldtidspersoner, hvoraf 425 er førtidspensionister Udviklingen i Viborg er mere positiv end i sammenlignelige kommuner (Fald på 122 personer, svarende til 0,2 % mod stigning på 0,8 %) Viborg har lidt vanskeligere rammevilkår end gennemsnittet af sammenligningskommunerne Konklusion: Set fra resultathelikopteren ligger Viborg lidt under gennemsnittet, men er inde i en positiv udvikling

5 Hvad skal i spil? - når KL skal analysere og vurdere besparelsespotentialet? Langtidsledighed (dagpengemodtagerne) Sygedagpenge Fleksjob og ledighedsydelse Unge kontanthjælpsmodtagere Den virksomhedsvendte indsats

6 Overordnede observationer og anbefalinger

7 Generelle observationer Udfordringer (unge, langvarige forløb på ledighedsydelse og sygedagpenge, virksomhedsvendt indsats) Gode resultater på kontanthjælp over 30 år og langtidsledige Overordnet billede af velfungerende jobcenter (god styring, faglig kvalitet i sager og fokus på at få den enkelte i arbejde) Forholdsvis lav ressourceforbrug på administration, men højere ressourceforbrug på aktivering

8 Strømpil for besparelsespotentiale Forsørgelsesydelse Besparelsespotentia le ifølge jobindsats (i mio. kr.) 1. kvartal kvartal 2012 A-dagpenge 16,0 Kontanthjælp 0,1 Revalidering, inkl. forrevalidering 7,4 Sygedagpenge 20,4 Ledighedsydelse 26,2 Fleksjob 15,0 Førtidspension 37,4 I alt 122,

9 KL s vurdering af realistisk besparelsespotentiale Område Styrket virksomhedsvendt indsats* Sygedagpenge Unge på kontanthjælp** Ledighedsydelse Mulig besparelse 11 mio. kr. 13 mio. kr. 9 mio. kr. 8 mio. kr. * Forudsætter investering på 1-2 årsværk ** Ressourceomlægning i kontanthjælpsreformen 9

10 Sygedagpenge Nettoudgift pr. år: U. 12 mdr O. 12 mdr Ledighedsydelse (Høj sats) Nettoudgift pr. år Passiv u 18 mdr Aktiv virk/udd: O 18 mdr Dagpenge Kontanthjælp Nettoudgift pr år: Passiv/vejl.: Aktiv virk.: Ressourceforløb Som tidligere forsørgelse Førtidspension Nettoudgift pr. år Seniorjob Selvforsørgelse Ledighedsydelse (Lav sats) Kontanthjælp Sparet forsørgelse + Indtægt ca

11 Økonomisk sammenhæng på beskæftigelsesområdet Ca mio. kr. Ca. 40 mio. kr. Ca. 120 mio. kr. Ydelser Adm. Indsats finansiering: Kommunen Stat og Kommune 11

12 Generelle anbefalinger til ny strategi Udgifter til administration Næppe muligt at reducere Behov for investering virksomhedsområdet i form af business case) Udgifter til aktivering: Behov for fokus på effekten af tilbud og for at arbejde med borgerens progression mod arbejdsmarkedet Fasthold den påbegyndte praksis ift. ledige med uddannelse Behov for tværgående politikker bl.a. ift. social- og sundhed. Fasthold udviklingsarbejde vedr. erhverv og uddannelse. Medborgerskabstankesættet bør fortsat indgå som en hovedhjørnesten i strategien Styrket visitation i jobcentret

13 Generelle anbefalinger til ny strategi (2) Behov for generelt bred ejerskab til området i hele byrådet, fx gennem Løbende drøftelser i byrådet (fx værdipolitiske drøftelser, korte orientering, mv.) Gode erfaringer fra indsatsen for udfaldstruede dagpengemodtagere. Et årligt temamøde mellem beskæftigelsesudvalget og relevante fagudvalg om fælles udfordringer Beskæftigelsesplanen forelægges andre relevante fagudvalg. Sagsfremstillingerne fremhæves relevante problemstillinger

14 Anbefalinger vedr. kontanthjælp, sygedagpenge og forsikrede ledige Fastholde gode resultater for kontanthjælpsmodtagere over 30 år Forsikrede ledige: Motivation, virksomhedsvendte tilbud og seks ugers selvvalgt uddannelse Betydeligt besparelsespotentiale på sygedagpengeforløb over 52 uger. (74 sager over gennemsnittet) Kræver: Tidlig, aktiv, tværfaglig indsats i samarbejde med arbejdsgiverne kan forebygge langvarige forløb Sygedagpengesager skal i relevante tilfælde lukkes til selvforsørgelse Balancegang ift. nye forlængelsesmuligheder i frikommuneforsøg (koster mio. kr.) 14

15 De Unge

16 Fakta om ungeindsatsen KL vurderer, at Jobcenteret har god kontakt med de unge, høj faglighed, godt arbejdsmarkedsfokus i sagsbehandlingen. Fokus på indsats for de svageste. Viborg har en større andel unge på offentlig forsørgelse 990 under 30 år på kontanthjælp, det er 122 flere end i sammenlignelige kommuner Udviklingen det seneste år har været mere negativ i Viborg end i sammenlignelige kommuner (netto 110 unge) Lidt færre kommer i uddannelse fra kontanthjælp i Viborg Kommune

17 Andel unge på offentlig forsørgelse Viborg Klyngen Dagpengemodt. Kont.modt. Dagpengemodt. Kont.modt. Under 25 år Over 25 år

18 Anbefalinger til ungeindsatsen Antallet af unge reduceres med 100 fuldtidspersoner, så Viborg matcher gennemsnittet for sammenlignelige kommuner Forudsætning: Ekstra ressourcer indeholdt i ny kontanthjælpsreform bruges på nødvendig opgradering af ungeindsatsen KL vurderer, at målet kan nås ved hjælp af: Styrkelse af det faglige niveau i visitationen, så det i højere grad bliver muligt at fremrykke uddannelsespålæg og nytteindsats for de uddannelsesparate

19 Anbefalinger til ungeindsatsen Effektivisering af indsatsen for unge via specialisering, så medarbejderne kan udvikle særlig ekspertise ifht. uddannelse og udvikling af unge, herunder - Målrettet indsat mod ordinær uddannelse for de uddannelsesparate - Helhedsorienteret indsats for aktivitetsparate Målrettet brug af nytteindsats, virksomhedsrettet indsats for uddannelsesparate, som har brug for en motiverende indsats

20 Anbefalinger til ungeindsatsen Opmærksomhedspunkter: Viborg kan søge statslige midler til at placere indsatsen for de uddannelsesparate i et uddannelsesmiljø udenfor jobcenteret Overrepræsentationen af unge på off. forsørgelse er koncentreret hos de under 25 årige, som er en mindre tung målgruppe Kontanthjælpsreformen vil alt andet lige allokere flere ressourcer til en intensiv indsats til de unge.

21 Ledighedsydelse

22 Fakta om ledighedsydelse Viborg har flere på ledighedsydelse end sammenlignelige kommuner hvis Viborg lå på gennemsnittet vil der være 122 færre Viborg har flere på langvarige forløb over 18 mdr. hvor hele udgiften skal dækkes af kommunen. I alt 220 forløb En højere andel af sygedagpengemodtagerne (17 pct.) kommer efterfølgende på ledighedsydelse i Viborg end i sammenlignelige kommuner (14 pct.) Et klart løft i den virksomhedsvendte indsats. Større andel i virksomhedsvendt indsats (13 pct.) end i landsdelen (7 pct.)

23 Anbefalinger: Ledighedsydelse KL vurderer, at investeringen i det virksomheds vendte arbejde har styrket indsatsen, så det planlagte besparelsespotentiale på 8,6 mio. kr. i 2014 kan indhøstes. KL anbefaler: Stærkt fokus på at lukke sygedagpengesager til selvforsørgelse, så udviklingen i tilkendelserne til fleksjob/ledighedsydelse kan vendes Sagsbehandlerene motiverer og støtter borgerne i, selv at være opsøgende overfor virksomhederne i de samtaler, der i forvejen afholdes Flexjob på få timer målrettes de svageste i målgruppen.

24 Anbefalinger: Ledighedsydelse Viborg opretter en pulje med fleksjob i kommunalt regi til særligt udsatte borgere i langvarige forløb Fokus på den virksomhedsrettede indsats fastholdes Fastholde og støtte jobkonsulenternes ideudvikling af nye typer fleksjob (kommunen + private virksomheder) Politikkerne støtter indsatsen ved at fungere som fleksjobambasadører f.eks. ved større arrangementer med virksomhederne om socialt ansvar Overveje om nogle af de svageste borgere med meget langvarige forløb skal visiteres til ressourcerforløb

25 Samarbejde med de lokale virksomheder

26 Fakta om samarbejdet med virksomhederne Generelt et godt samarbejde med virksomheder ikke et problem at finde pladser, men nogle gange svært at besætte dem Den virksomhedsrettede indsats generelt i fokus i jobcentrets indsats Viborg har med 8 % færre borgere i virksomhedsrettet aktivering end landsdelen (12 %) og landsgennemsnittet (10%). Kun på ledighedsydelse har Viborg en højere andel i virksomhedsrettet aktivering Den virksomhedsvendte indsats i Viborg foregår dog i højere grad i private virksomheder (54 % i Viborg mod 51 % i landsdelen). Udviklingen går i den forkerte retning

27 Udviklingen i antal personer i virksomhedsrettet aktivering Personer Offentlig virksomhedspraktik 1000 Privat virksomhedspraktik 800 Offentlig ansættelse med løntilskud Privat ansættelse med løntilskud jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan

28 Anbefalinger vedr. samarbejdet med virksomhederne til ny strategi Administrationens overvejelser vedr. virksomhedsstrategi udmøntes til en politisk forankret strategi med særlige fokusområder (branche, størrelse, geografi, mv.) Fastlæggelse af et serviceniveau ift. ordinær jobformidling og rekrutteringsservice Investering i 1-2 årsværk på området, herunder øget ledelseskapacitet i jobcentret til virksomhedsindsatsen behov for større koordinering end i dag Etablering af klare procedurer for besættelse af jobåbninger, bl.a. gennem Vis plads og ansvarliggørelse af medarbejderne Større krav til de arbejdsmarkedsparate ledige om at tage jobåbningerne

29 Anbefalinger vedr. samarbejdet med virksomhederne (2) Tættere opfølgning på ledige i virksomhedsrettede forløb, særligt fokus på offentligt løntilskud Politikere som ambassadører i virksomhedsarbejdet Fasthold praksis om at løntilskudspladser i første omgang forsøges besat med ledige med mere end et års ledighed Tættere kontakt mellem sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter

30 Gruppedrøftelser Hvilke indsatser skal prioriteres i ny strategi

31 Hvad vil I prioritere? Drøft i grupper, hvilke indsatser I gerne vil prioritere i den nye beskæftigelsesstrategi. Opstil de ønskede indsatser i prioriteret rækkefølge Emnerne er: Fleksjob, ledighedsydelse og samspillet til sygedagpenge Unge kontanthjælpsmodtagere Den virksomhedsvendte indsats

32 Mulige indsatser unge: Ungeindsatsen skal ske i et uddannelsesmiljø evt. søge midler Mere helhedsorienteret ungeindsats gennem forpligtigende samarbejdsaftaler mellem forvaltningerne herunder fælles fodslag om bevilling til indsats. Skærpet anvendelse af uddannelsespålægget og tæt opfølgning på at indsatsen frem til ordinær uddannelse virker Flere pålæg om at tage konkrete job særligt for stærke unge med uddannelse Nytteindsats som redskab til at motivere de stærke unge (og virksomhedspraktik/løntilskud til at opbygge kompetencer hos de mindre stærke) Andre tiltag?

33 Mulige indsatser ledighedsydelse: Stærk fokus på at lukke sygedagpengesager til selvforsørgelse, herunder prioritering ift. de nye forlængelsesmuligheder i frikommuneforsøget Stram tilkendelsespraksis til fleksjob fra sygedagpenge med stærkt fokus på kriteriet om varigt nedsat arbejdsevne Klar strategi for, at den nye fleksjobordning (fleksjob i få timer om ugen) målrettes den svage målgruppe Oprettelse af en fleksjobpulje i kommunen til svage ledige Visitere de svageste på ledighedsydelse over i ressourceforløb Strategisk samarbejde med virksomhederne om etablering af fleksjob med politikerne i ambassadør-rolle Strategi for at understøtte virksomhederne i at udvikle nye typer fleksjob Andre tiltag?

34 Mulige indsatser virksomheder: Klar virksomhedsstrategi med udvalgte fokusområder (brancher, størrelse, geografi) Mere ordinær jobformidling (opsøgende indsats, håndtering af jobordrer/rekrutteringsservice) Tættere opfølgning på virksomhedspraktikker (mentorer, løbende opfølgninger på borgerens forløb, mv.) Tættere opfølgning på offentlige løntilskudsjob Ekstra ledelseskapacitet i jobcentret til virksomhedsindsatsen Politikere som ambassadører i virksomhedsarbejdet Andre tiltag? Pkt. 2-5 forudsætter ekstra årsværk til at varetage indsatsen og vil indebære, at der skal udarbejdes en konkret business case

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Gæster: Mette Krog

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune.

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Notat: Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Nærværende notat redegør for Viborg Kommunes indsats overfor sygemeldte i perioden 2011-2012. Redegørelsen tager sit udgangspunkt

Læs mere

Beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum Lov 1486 af 23.12.2014 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune TIL ORIENTERING 31. oktober 2012 Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune arbejdsgruppen om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats til ansøgningsrunde 4 i frikommuneforsøgene J.nr. 2012-0017232

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil

Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil Ind på arbejdsmarkedet Et politisk udspil KL 1. udgave, 1. oplag 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget A/S

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv God praksis i kommunerne eksempler på samspil mellem beskæftigelse og erhverv

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Der blev i maj 2010 nedsat en intern arbejdsgruppe med henblik på analyse af ovenstående område, samt at få et samlet

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere