Studiehåndbog. Fysioterapeutuddannelsen i Odense

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studiehåndbog. Fysioterapeutuddannelsen i Odense"

Transkript

1 Studiehåndbog Fysioterapeutuddannelsen i Odense Gældende for studieordningen af University College Lillebælt August 2011

2 Forord Studiehåndbogen er til studerende på studieordningen af Den indeholder informationer af praktisk art som forhåbentlig vil være nyttige for de studerende i studieforløbet. Hvis du opdager mangler håber vi at du vil gøre opmærksom på disse, så vi kan forbedre næste udgave. Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt August 2011.

3 Indholdsfortegnelse 1. University College Lillebælt Fysioterapeutuddannelsen side 1 2. Uddannelsen side Uddannelsens undervisningsformer side Generelt om studieordning og modulbeskrivelse side Generelt om klinisk undervisning og praksisstudier side Litteratur side Deltagelsespligt side Eksamensbestemmelser side Brug af modersmål ved opgavebesvarelse og eksamen side Studievejledning side Modtagelse af nye studerende og tutorordning side Tavshedspligt side Autorisation side Internationalt uddannelsessamarbejde side 6 3. Andre forhold vedrørende uddannelsen side Ansøgning om merit side Dispensationsansøgninger i forbindelse med afvikling af eksamen side Studenteropgaver side Regler for opbevaring af persondata side Forsikring af den studerende under uddannelsen side Indhentelse af børneattest side Klageadgang side Meddelelser side Offentliggørelse af eksamensplaner side Orlov side Overflytning til anden fysioterapeutuddannelse side Statens Uddannelsesstøtte, SU side Studierejse side Transportudgifter i forbindelse med undervisning uden for University College Lillebælt, Blangstedgårdsvej side Udgifter i forbindelse med bacheloropgave side side Fronter, elektronisk undervisnings- og konferencesystem side 13

4 4. Faciliteter side Åbningstid side Adgang til uddannelsesstedet side Projektorer / fladskærm i grupperum side Bibliotek side Bogindkøb side Knoglekasser side Fotokopiering side EDB-muligheder for de studerende side Udprintning side Lokaleudlån side Studiekort side Studiesal / vådsal side Praktiske oplysninger side Fredagsbar/fester side Køkken/kantine side Opklæbning på vægge side Oprydning og rengøring side Rygning side Relevante adresser/link side Fagforening, Danske Fysioterapeuter side Kollegie- og værelsesanvisning side Foreningen Nyt Studenter hus i Odense, NSiO side Studenterrådgivningen side Odense som studieby side 20

5 1. University College Lillebælt, Fysioterapeutuddannelsen i Odense Fysioterapeutuddannelsen Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ Tlf Fax Hjemmeside University College Lillebælt består af professionsbacheloruddannelser inden for fysioterapi, sygepleje, ergoterapi, radiografi, bioanalytiker, pædagog, lærer, socialrådgivning, offentlig administration. Endvidere af efter- og videreuddannelsestilbud og forsknings- og udviklingsaktiviteter. Geografisk er institutionen placeret i Odense, Svendborg, Vejle og Jelling. 2. Uddannelsen Studieordningen er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i fysioterapi, nr. 831 af 15. august 2008 og Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, nr af 24. august 2010, nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov nr af 17. december 2008 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. Bekendtgørelserne findes på University College Lillebælts hjemmeside (lovstof): 2.1 Uddannelsens undervisningsformer Fysioterapeutstudiet uddanner til et sundhedsvæsen, der er i konstant forandring. Det stiller store krav til den færdiguddannede fysioterapeut, som må være i stand til at opsøge ny viden, deltage i livslang læring, samarbejde med mange aktører, løse fysioterapifaglige problemstillinger og formidle disse til forskellige målgrupper. Disse kompetencer søges i uddannelsen fremmet ved anvendelse af en række forskellige undervisnings- og studieformer. Det overordnede pædagogiske mål er at opnå en sammenhæng mellem de undervisningsformer, der benyttes i studiet, de fysioterapeutiske arbejdsformer, som anvendes i praksis, og fagets grundsyn, hvor menneskets oplevelse af kroppen og bevægelseshandlinger betragtes som en mulighed for udvikling. For at gennemføre studiet er det således nødvendigt, at den studerende deltager aktivt i den teoretiske og praktiske undervisning, 1

6 er indstillet på at studere selvstændigt, samt samarbejde med studerende på egen og andre uddannelser, og teoretiske og kliniske undervisere. De pædagogiske metoder i uddannelsen veksler mellem forelæsninger, teoretisk undervisning, praktisk og manuel undervisning, klinisk undervisning, selvstudie, studiegrupper, projektarbejde, arbejde i test-træningsrum og vejledning. Formålet er at udvikle de slutkompetencer, som du som nyuddannet fysioterapeut skal besidde. Undervisningen baseres på teoretiske og praktiske kundskaber, nationale og internationale dokumentationer og forskningsresultater. 2.2 Generelt om studieordning og modulbeskrivelser Studieordningen for Fysioterapeutuddannelsen, University College Lillebælt danner udgangspunkt for modulbeskrivelserne. Studieordningen findes på hjemmesiden og bliver lagt i dit holds mappe på Fronter. Når undervisningen på det enkelte modul begyndes, kan modulbeskrivelserne hentes på Fronter, og den modulansvarlige underviser og de studerende skal sammen gennemgå denne. Med henblik på til stadighed at forbedre uddannelsens indhold og pædagogiske tilrettelæggelse er det obligatorisk, at du medvirker ved uddannelsens forskellige evalueringstiltag. Evalueringerne følger uddannelsens evalueringsstrategi, som de studerende informeres om ved modulstart. Evalueringsstrategien findes på 2.3 Generelt om klinisk undervisning og praksisstudier I uddannelsen indgår klinisk undervisning og praksisstudier som en del af undervisningen. De kliniske undervisningsperioder er tilrettelagt som heldagspraktik på forskellige fysioterapeutiske institutioner. Du vil få vejledning af en klinisk underviser. Samarbejdet mellem uddannelsen og de kliniske undervisningssteder har til formål at integrere den teoretiske og den kliniske praksis i uddannelsen. Samarbejdet er beskrevet i et tillæg til studieordningen. Praksisstudierne tilrettelægges og gennemføres som en del af den teoretiske undervisning og evalueres af uddannelsens undervisere og de studerende. Studerende med særlige behov / særlige foranstaltninger opfordres til at kontakte det klinisk undervisningssted hvis der findes behov for det. 2

7 2.4 Litteratur Ved modulstart lægges en liste over obligatorisk litteratur på Fronter. Litteraturen kan altid findes i mindst ét eksemplar på biblioteket. Det anbefales, at litteraturen først anskaffes efter introduktion af det enkelte modul med mindre underviseren giver besked om andet. Udover den obligatoriske litteratur kan underviseren anbefale anden litteratur samt artikler, som den studerende selv kan opsøge. Lån af det nødvendige kan ikke altid foregå fra University College Lillebælt, Blangstedgårdsvej's eget bibliotek, idet kapaciteten her er begrænset. 2.5 Deltagelsespligt Deltagelse i undervisningen tager udgangspunkt i, at uddannelsen er et studium, hvor der ikke er formel tilstedeværelsespligt med skriftlig kontrol, medmindre andet er angivet i modulbeskrivelsen. Det skal imidlertid understreges, at den studerendes udvikling af fysioterapeutiske kompetencer, herunder manuelle og kropslige færdigheder er afhængig af høj grad af aktiv deltagelse i undervisningen, så du anbefales at deltage aktivt i alle teoretiske og kliniske undervisnings- og studieaktiviteter. 2.6 Eksamensbestemmelser Der henvises til Bekendtgørelse nr af 24. august 2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Bekendtgørelserne findes på Endvidere henvises der til Retningslinier om afvikling af eksamen for studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense (findes i Fronter i mappen arkiv under hvert hold). Den konkrete eksamensform er beskrevet i modulbeskrivelserne 2.7 Brug af modersmål ved opgavebesvarelse og eksamen Der er særlige regler for brug af modersmål i forbindelse med opgavebesvarelse og eksamen for udenlandske studerende. Studerende fra Norge og Sverige anbefales at søge om tilladelse til brug af modersmål i forbindelse med udarbejdelse af modul 11 eksamen samt til bachelorprojekt i modul 14. Øvrige udenlandske studerende anbefales at søge om tilladelse til brug af modersmål tilpasset dansk til alle eksaminer. (Findes i Fronter i mappen arkiv under hvert hold). 2.8 Studievejledning Studievejledningen på University College Lillebælt, Fysioterapeutuddannelsen, Blangstedgårdsvej 4, er opdelt i en administrativ og en faglig og personlig studievejledning. 3

8 Studievejledningen er placeret på Avistorvet. Administrativ vejledning Administrativ vejledning er vejledning af mere generel karakter vedrørende optagelse, udarbejdelse af ansøgninger m.m. Den administrative vejledning varetages af en studiesekretær. Den administrative vejledning har fast træffe- og telefontid tirsdage og torsdage kl Tlf , direkte , mailadresse Faglig og personlig vejledning Denne varetages af fysioterapiuddannelsens studievejleder Anne Marie Højvang. Studievejledningen er et tilbud til dig som studerende som af forskellige praktiske, faglige og personlige årsager har behov for hjælp og mulighed for at snakke din situation igennem. Det overordnede formål med studievejledningen er, at du som studerende får de bedste studiemuligheder og det bedste udbytte af uddannelsesforløbet under hensyntagen til gældende rammer og bestemmelser. Du får som studerende fx mulighed for at: Få overblik over uddannelsen og sammenhængen i uddannelsesforløbet. Udnytte og udvikle egne ressourcer under hensyntagen til uddannelsens mål og indhold. Få overblik over hvordan du som uddannet fysioterapeut bedst præsenterer og anvender dine kompetencer/ressourcer på arbejdsmarkedet. Få hjælp hvis du er kørt fast som studerende uanset årsag. Studievejlederen kan kontaktes for samtale, spørgsmål eller aftale om møde. Anne Marie Højvang træffes via mail på eller tlf Uddannelseschef for Fysioterapeutuddannelsen kan ligeledes kontaktes vedrørende spørgsmål i forbindelse med studiet. 2.9 Modtagelse af nye studerende og tutorordning De studerende bydes velkommen af Uddannelseschef for Fysioterapeutuddannelsen. 4

9 . Derefter introduceres de nye studerende af medstuderende fra modul 3. Modtagelsen indeholder sædvanligvis velkomst med morgenkaffe/te og rundstykker, nogle sange, og rundvisning. Fysioterapeutuddannelsen refunderer udgifter til arrangementet på op til 500 kr. (husk bilag som dokumentation for udgifterne). Den modulansvarlige underviser har 1 lektion skemalagt til introduktion af modulet I slutningen af 2. modul planlægger de studerende modtagelsen af de nye studerende: Der udarbejdes et brev, som studiesekretæren sender til de nye studerende. I brevet ridses modtagelsesprogrammet op (mødetid og program for 1. dag og information om rustur). Der planlægges traktement og modtagelse af de nye studerende. Rustur planlægges, se nedenstående. Studerende fra modul 3 fungerer som tutorer for de nye studerende. Tutorernes opgave er: at deltage i de første holdmøder, hvis holdet ønsker det, at informere om for eksempel repræsentation i råd og udvalg, litteratursøgning, bogindkøb, lån af lokale, kontorets funktion, studievejleder, Studenterhuset, D.S.R. (De Studerendes Råd), arrangementer osv. Rustur En gruppe studerende fra modul 3 (ca. 6-7 personer) er ansvarlige for afholdelse af rustur for de nye studerende. Formålet er social integration af det nye hold, lære holdet at kende under uformelle former og at få debatteret, hvad fysioterapeutstudiet handler om. Der lægges vægt på, at de nye studerende knyttes til de personer, som skal være deres tutorer i uddannelsens første tid. Fysioterapeutuddannelsen yder tilskud til rusturen på max. 800 kr. (husk bilag som dokumentation for udgifterne) Tavshedspligt Under hele uddannelsen får den studerende kendskab til forhold omkring borgere, patienter/klienter, og virksomheder, som ikke må videregives til andre. Den studerende modtager information om det formelle grundlag for tavshedspligten af Uddannelseschef for Fysioterapeutuddannelsen, og skal ved uddannelsens start underskrive et tavshedsløfte, som er gældende under såvel den teoretiske som den praktiske del af uddannelsen. Brud på tavshedsløftet kan medføre bortvisning fra uddannelsen. 5

10 Endvidere henvises til Sundhedsstyrelsens Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt - dialog og samarbejde med patienters pårørende Autorisation Efter afsluttet dansk fysioterapeutuddannelse kan du blive autoriserede af Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen opkræver et gebyr på pt. 308 kr. for udstedelse af autorisationsbevis. Beviser sendes efter endt eksamen til den nyuddannede Internationalt uddannelsessamarbejde Fagforeningen Danske Fysioterapeuter er tilsluttet verdensorganisationen World Confederation for Physical Therapy (WCPT). Fysioterapeutuddannelsen har her kontakt med andre institutioner, hvis land er tilknyttet verdensorganisationen. Yderligere oplysninger fås gennem Danske Fysioterapeuter (www.fysio.dk). Fysioterapeutuddannelsen er medlem af European Network of Physiotherapy in Higher Education (ENPHE). Fysioterapeutstudiet ønsker at fremme internationalt samarbejde og udvekslingsmuligheder både for de studerende og underviserne. Der er etableret bilaterale aftaler gennem det europæiske uddannelsesprogram Erasmus, således at der er udvekslingsmuligheder for de studerende og underviserne. De studerende får på University College Lillebælt s internationale uddannelsesdage orientering om de internationale muligheder i studieforløbet. De studerende henvises i øvrigt til Ophold i udlandet - studie og praktik, der fås hos den internationale koordinator. Derudover henvises til uddannelsens internationale koordinator Leif Zebitz eller Uddannelseschef for Fysioterapeutuddannelsen for nærmere information. Link til information om studieophold i udlandet på University College Lillebælts hjemmeside: 6

11 3. Andre forhold vedrørende uddannelsen 3.1 Ansøgning om merit For at søge merit for et element i uddannelsen skal du sende en skriftlig ansøgning med specifik angivelse af hvilken del af uddannelsen der søges merit for til Uddannelseschef for Fysioterapeutuddannelsen. Der vedlægges undervisningsplaner og anvendt litteratur eller lignende som dokumentation for, at du på anden vis allerede har erhvervet de kompetencer, der søges merit for. Du vil blive kontaktet hvis, der er brug for yderligere dokumentation. Du får svar på ansøgningen efter 2 uger. Vedrørende klage over meritafgørelse henvises til Dispensationsansøgninger i forbindelse med afvikling af eksamen Dispensationsansøgninger (bl.a. om forlænget eksamenstid, mv.) skal afleveres skriftligt til Uddannelseschef for Fysioterapeutuddannelsen senest 14 dage før eksamen. 3.3 Studenteropgaver Anvendelse af de studerendes opgaver følger Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, nr af 24. august 2010, samt Bekendtgørelse nr. 202 af 27. februar 2010 Bekendtgørelse om lov om ophavsret. Studerende skal i deres opgaver overholde lov om behandling af personoplysninger, således at alle personoplysninger er anonymiserede. Såfremt et projekt / en opgave indeholder personfølsomme data skal Datatilsynet kontaktes med henblik på at indhente tilladelse. Du kan se mere på Datatilsynets hjemmeside Du vil kunne få yderligere information af din vejleder / underviser ift. de konkrete opgaver. 3.4 Regler for opbevaring af persondata Studerende vil i løbet af studiet få adgang til personoplysninger. Ved dette forstås personlige oplysninger, der direkte eller indirekte kan identificere personer. Dette kan f.eks. omhandle en persons helbredsforhold eller sociale forhold. De studerende kan få adgang til disse oplysninger i forbindelse med forskellige projekter og opgaver under studiet, hvor sådanne oplysninger skal registreres, analyseres eller opbevares. Disse personoplysninger skal behandles både etisk og juridisk forsvarligt. Juridisk kan oplysningerne håndteres på 2 måder: 1. Anonymisering. Hvis alle oplysninger anonymiseres på en måde så ingen personer kan identificeres nogen steder, skal den studerende ikke foretage sig yderligere. Måske har den studerende dog en enkelt seddel, hvorpå der står personernes sande identitet. Denne seddel skal dog opbevares et andet sted end 7

12 resten af projektets data. Dette skal ske på en måde, så denne seddel ikke umiddelbart kan kædes sammen med projektet. Hvis dette overholdes skal data ikke anmeldes. denne 2. Anmeldelse. Hvis der opbevares oplysninger, hvor personer kan identificeres, skal projektet anmeldes til Datatilsynet inden projektet påbegyndes. Denne anmeldelse kan ske on-line via Anmeldelsen er gratis og den studerende kan påbegynde projektet så snart Datatilsynet - på baggrund af anmeldelsen - har givet tilladelse til/har accepteret den måde personoplysningerne håndteres og opbevares på. Det skal pointeres, at det er den studerende, der bærer ansvaret for at foretage anmeldelsen og for at overholde de retningslinier, som anmeldelse beskriver. Særlige regler for brug af video Hvis en person på en video kan identificeres skal en sådan video anmeldes til Datatilsynet, hvor det skal angives, hvorledes disse persondata vil blive opbevaret etisk forsvarligt. Der kan dog forekomme undtagelser. Det drejer sig om videoer, hvor personen ikke fremkommer med "følsomme" oplysninger. Personen går måske bare rundt i sit vante miljø, går på gaden eller andet. Men hvis personen bliver undersøgt klinisk, og man kan udlede, at vedkommende har en lidelse, skal videoen anmeldes. 3.5 Forsikring af den studerende under uddannelsen til fysioterapeut I løbet af uddannelsen til fysioterapeut får den studerende mulighed for at afprøve forskellige erhvervsfunktioner, som involverer andre personer og muligvis udstyr (apparatur, hjælpemidler og træningsudstyr). Den studerende er dækket af arbejdsskadeforsikringen i den kliniske undervisning, men det er den studerendes eget ansvar at holde sig forsikret under uddannelsen. Det gælder både ansvars- og ulykkesforsikring. Studerende, der er medlem af Danske Fysioterapeuter som juniormedlemmer er igennem dette medlemskab dækket af forsikring, der omfatter alle aktiviteter i forbindelse med studiet. Studerende som ikke er juniormedlem af Danske Fysioterapeuter er selv ansvarlig for at tegne en forsikring med et lignende dækningsgrundlag. Se nærmere på Uddannelseschef for Fysioterapeutuddannelsen informerer nærmere om forsikring under uddannelsen ved introduktionen. Arbejdsskadeforsikring Ifølge Socialministeriets bekendtgørelse nr. 40 af 18. januar 2001 er uddannelsessøgende på en offentlig eller privat arbejdsplads, der deltager i en efter uddannelsesplanen 8

13 godkendt klinisk undervisning, forsikret efter lov om arbejdsskadeforsikring. Forsikringen omfatter følger af arbejdsskader, der skyldes den kliniske undervisning eller de forhold, hvorunder den foregår. Den dækker dog ikke tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte. Forsikringspligten for de omhandlende studerende påhviler den offentlige eller private arbejdsgiver, hvor den kliniske undervisning finder sted. Ansvarsforsikring Uddannelsessøgende er under den kliniske undervisning forsikret mod følgerne af den skade, som den studerende måtte komme til at forvolde patienter, klienter eller det kliniske undervisningssted. Dette gælder i region, kommune eller hos private arbejdsgivere og indgår således i det kliniske undervisningssteds erhvervsansvarsforsikring. Undervisningsministeriets jurister vurderer umiddelbart, at en praktikant som udgangspunkt vil være dækket af en arbejdsgivers normale erstatningsansvar. Men Undervisningsministeriet understreger, at der ikke kan gives en egentlig vejledning eller regel, da der så vidt vides ikke findes domspraksis eller konkrete sager på området. 3.6 Indhentelse af børneattest Folketinget har med lov nr. 520 af 21/6/2005 vedtaget lov om indhentelse af børneattest. Folketinget har dermed indført en generel pligt for alle offentlige forvaltningsmyndigheder til at indhente den såkaldte børneattest, inden ansættelse af medarbejder der som led i udførelsen af deres opgave skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Indhentelse af børneattest gælder også studerende, der skal i praktik på visse skoler, frivillige foreninger, i den kommunale sundhedstjeneste, ansættelser på børneafdelinger og på børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger mm. Attesten skal indhentes inden den studerende, som led i deres opgave, skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Nogle kliniske undervisningssteder kræver attesten også for praktikperioder på 1 uges varighed. Den studerende skal skriftligt give tilladelse til at en navngiven institution kan indhente børneattest i Det Centrale Kriminalregister. Den studerende kan ikke selv indhente attesten, men kan ved en skriftlig henvendelse til Rigspolitichefen få meddelelse om, hvilke oplysninger der er videregivet. Det tager 3-4 uger at indhente attesten. 3.7 Klageadgang Den enkelte fysioterapeutuddannelse fastsætter inden for bekendtgørelsens (LBK nr. 1016) og studieordningens rammer nærmere regler for uddannelsens tilrettelæggelse, herunder regler om klage over eksamen og dispensationsmuligheder. 9

14 Regler vedrørende klage over eksamen findes i studieordningen, i eksamensbekendtgørelsen og i uddannelsens beskrivelse af prøveordningen. Klageprocedure angående klinisk undervisning A: Problemet søges løst på det kliniske undervisningssted mellem den/de studerende og den kliniske underviser/de kliniske undervisere. B: Lykkes det ikke at løse problemet i denne sammenhæng, skal de implicerede parter søge vejledning hos tredjepart/-er (hhv. Uddannelseschef/studievejleder), som så bidrager med hjælp til en konstruktiv løsning. C: Mislykkes denne procedure fremsendes den skriftlige klage med klart formuleret anke og præcis formålsbeskrivelse. Klagen stiles til Uddannelseschef for Fysioterapeutuddannelsen. Uddannelseschef for Fysioterapeutuddannelsen sender kopi til leder og klinisk underviser. D: Uddannelseschef for Fysioterapeutuddannelsen indkalder den/de studerende, pågældende kliniske underviser/-er, leder og evt. tredjepart/-er til et møde, hvor de tilstedeværende drøfter problemet/-erne. Klagen og mødeindkaldelse fremsendes senest 3 dage før mødet til de implicerede parter. Klagen og evt. svar på denne fra den person klagen omhandler, skal foreligge skriftligt ved møder. Det påhviler Uddannelseschef for Fysioterapeutuddannelsen at indhente og formidle relevant pædagogisk og faglig dokumentation, som er nødvendig for at få overblik over klagen. Uddannelsen er ansvarlig for at udarbejde et notat fra mødet. Tidsfrister Klagen skal være Uddannelseschef for Fysioterapeutuddannelsen i hænde senest 14 dage efter den tilgrundliggende årsag. Såvel klageren/-erne som den/de klagen omhandler, skal være til stede ved behandlingen af procedurens punkter A, B og D. Procedure ved studerendes klager over fysioterapilærere A: Problemet søges løst mellem den/de studerende og fysioterapilæreren. B: Lykkes det ikke at løse problemet i denne sammenhæng, skal de implicerede parter (de studerende ved max. 3 repræsentanter) søge vejledning sammen hos tredjepart/-er (hhv. Uddannelseschef for Fysioterapeutuddannelsen og studievejleder), som så bidrager med hjælp til en konstruktiv løsning. C: Er resultatet ikke tilfredsstillende kan de studerende fremsende en skriftlig klage med klar og præcis angivelse af sagens art og omfang samt formålet med klagen. 10

15 Klagen stiles til Uddannelseschef for Fysioterapeutuddannelsen og afleveres senest 5 hverdage efter ovenstående møde (B). Uddannelseschef for Fysioterapeutuddannelsen sender kopi til fysioterapilærer og evt. tillidsmand. D: Uddannelseschef for Fysioterapeutuddannelsen indkalder den/de studerende (max. 3 repræsentanter), pågældende fysioterapiunderviser og evt. tillidsmand til et møde, hvor de tilstedeværende forsøger at nå en løsning på problemet/-erne. Klagen og mødeindkaldelse fremsendes senest 3 dage før mødet til de implicerede parter. Klagen og evt. svar på denne fra den person klagen omhandler, skal til dette møde foreligge skriftligt. Uddannelsen er ansvarlig for udarbejdelse af notat fra mødet. 3.8 Meddelelser Meddelelser fra studieadministrationen, Uddannelseschef for Fysioterapeutuddannelsen og undervisere gives på Fronter og/eller via den studerendes UCL mailadresse. Ved skemajusteringer indenfor indeværende uge, vil der blive lagt besked på Fronter om dette samt web-skema vil blive justeret. Ved skemaændring i efterfølgende uger, vil dette udelukkende fremgå af web-skema. 3.9 Offentliggørelse af eksamensplaner. Eksamensplan for semestret bliver lagt på Fronter ved semestrets start. Tidsplaner vil ligeledes blive lagt på Fronter senest 14 dage før eksamen. Uddannelsesinstitutionen gør studerende opmærksom på, at der jf. offentligheds- og forvaltningsloven bestemmelser omkring tavshedspligt ikke kan gives oplysning til pårørende eller andre om de studerendes studieforløb uden de studerendes skriftlige samtykke. Institutionen oplyser derfor ikke eksamensresultater, eksamenstider-/lokaler eller andre informationer relateret til den enkelte studerende. Den studerende skal derfor være opmærksom på selv at videregive oplysninger om eksamenstidspunkt-/lokaler til deres pårørende hvis de ønsker dette Orlov Ansøgning om orlov behandles af Uddannelseschef for Fysioterapeutuddannelsen ud fra en skriftlig begrundelse for personlige og studiemæssige/faglige årsager til ønsket om orlov. Ved behandling af orlovsansøgningen lægges vægt på formålet med den ansøgte orlov. Principielt kan orlovens varighed højst være 1/2 år. En orlovsansøger skal, inden ansøgning udfærdiges, kontakte studievejlederen vedrørende udarbejdelse af forslag til plan for det fortsatte uddannelsesforløb og gennemgang af evt. praktiske spørgsmål, der skal løses. Ansøgningen skal omhandle følgende: årsag til orlov 11

16 ønsket orlovsperiode evt. dokumentation (f.eks. lægeerklæring) Overflytning til anden fysioterapeutuddannelse Af undervisningsministeriets Bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov ved videregående uddannelsesinstitutioner nr. 239 af 15/ fremgår: 28 Skift til ny uddannelse på samme eller anden uddannelsesinstitution sker efter reglerne for den pågældende uddannelse eller institution, jf. dog stk. 2 Overflytning til samme uddannelse ved en anden uddannelsesinstitution kan, medmindre der foreligger særlige forhold, tidligst foretages, når den studerende har bestået prøver Svarende til første studieår på den modtagende uddannelse. En ansøgning om overflytning fra en uddannelsesinstitution til en anden skal stiles den modtagende institution med kopi til egen institution. Bilag med relevante oplysninger vedlægges (eks. studieplan, oversigt over afsluttede fag). Ved ansøgning om overflytning til anden fysioterapeutuddannelse, skal studiesekretariatet orienteres herom Statens uddannelsesstøtte Stipendium og studielån søges hos Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte.. De studerende skal selv indtaste en ansøgning i minsu, som findes på Her gives direkte adgang til at se data og lave ændringer i aktuelle SU-forhold. For at logge på minsu, skal man bruge NemID eller pinkode. Det er gratis at få en NemID eller pinkode se hvordan på SUstyrelsens hjemmeside (www.su.dk) Studiesekretær Cristina Lerche er behjælpelig med alle oplysninger om SU. Der henvises i øvrigt til SUstyrelsens hjemmeside: Studierejse Der er mulighed for at arrangere en studierejse i forbindelse med de valgfrie fag i modul 13. Der henvises til modulbeskrivelsen for modul Transportudgifter i forbindelse med undervisning uden for University College Lillebælt, Fysioterapeutuddannelsen i Odense. Fysioterapeutuddannelsen afholder ikke transportudgifter i forbindelse med undervisning heller ikke til klinisk undervisning uden for University College Lillebælt s lokaler på Blangstedgårdsvej. 12

17 3.15 Udgifter i forbindelse med bacheloropgave Der kan hos Uddannelseschef for Fysioterapeutuddannelsen søges om dækning til nødvendig porto i forbindelse med udsendelse af informationsbreve eller spørgeskemaer. Derudover giver uddannelsen normalt ikke økonomisk støtte til bachelorprojekterne På kan du finde yderligere information om såvel fysioterapeutuddannelsen som University College Lillebælt Fronter, elektronisk undervisnings- og konferencesystem University College Lillebælt anvender det elektroniske undervisnings- og konferencesystem Fronter. Fronter kører over internettet og kræver ingen yderligere installation på din PC. Du får adgang til Fronter på https://fronter.com/ucl/ Der er trådløs opkobling på University College Lillebælt. Hjemmefra er du selv ansvarlig for internetopkobling med henblik på adgang til Fronter. 13

18 4. Faciliteter 4.1 Åbningstid Receptionen er åben for ekspedition mandag torsdag kl fredag kl Kontant udbetaling hos kassereren kan finde sted mandag torsdag kl fredag kl Studiesekretariatet er åbent for studerende mandag torsdag kl fredag kl SU-vejledning varetages af studiesekretariatet, Cristina Lerche mandag - torsdag kl Adgang til uddannelsesstedet Ved studiestart modtager du et studiekort, der fungerer som adgangskort til Blangstedgårdsvej i de tidsrum, hvor indgangsdørene er aflåst. Du har derved mulighed for at benytte studiefaciliteterne, når du har brug for det. Hoveddørene er åbne på undervisningsdagene fra kl. 7 til 16, udenfor undervisningsperioder skal du anvende dit adgangskort for at komme ind. Uddannelsesstedet er helt afhængig af, at alle medvirker til at holde orden således at også de personer, der bruger lokalerne efter dig føler sig velkommen og godt tilpas. Du bedes sikre, at du har ryddet op efter dig, at vinduer er lukkede og lyset er slukket når du forlader lokalet. Der er ikke ansat personale til at rydde op efter hverken studerende eller undervisere. Fysioterapilokalerne (L2.01 og L2.02) er forsynet med brikse og disse lokaler er altid åbne så du har mulighed for at øve dig i de fysioterapeutiske manuelle færdigheder. Der er opsat beskrivelse og billede i lokalerne som demonstrerer hvordan lokalet skal efterlades når du er færdig med at benytte det. Der er stillet transportable brikse i et af lokalerne, som du kan låne hvis du ønsker at øve dig i andre lokale ned L2.01 og l2.02 det er ikke tilladt at flytte andre end de sammenklappelige, transportable brikse uden for rummet. 14

19 Gymnastiksalen kan ligesom alle andre, ikke aflåste lokaler benyttes af studerende. Eventuel lån af redskaber mv. fra gymnastiksalen skal aftales med underviser forinden. 4.3 Projektorer / fladskærm i grupperum. De projektorer der forefindes, kan udlånes hos pedellerne indenfor pedellernes normale arbejdstid. Grupperum med fladskærme skal fortrinsvis benyttes af studerende, som har brug for at anvende denne facilitet. Vi beder alle medvirke til, at dette respekteres. Derudover gøres opmærksom på, at der er projektorer i alle teoriundervisningslokaler, og studerende opfordres til at benytte disse lokaler efter ophør af planlagt undervisning og at være særlig opmærksom på denne mulighed i spidsbelastningsperioder (ofte op til eksamen) 4.4 Bibliotek Biblioteket ligger i lokale F1.15. Information om hvornår bibliotekarerne betjener biblioteket bliver offentliggjort på Fronter. Information om undervisning i litteratursøgning kan findes via opslag på biblioteket. Biblioteksreglement for University College Lillebælt findes på hjemmesiden Bogindkøb De nødvendige lærebøger vil bl.a. kunne købes ved: F.a.D.L. s Medicinske Boghandel, Syddansk Universitets Boglade Klinikbygningen, Campusvej 55 Odense Universitetshospital, 5230 Odense M Sdr. Boulevard Odense C. Tlf Det er muligt at købe på konto. Det er muligt at købe på konto. På alle lærebøger ydes ved På visse lærebøger ydes ved kontant betaling 10% rabat. kontant betaling 10% rabat. 4.6 Knoglekasser Fysioterapeutuddannelsen udlåner en knoglekasse til den studerende i modul 1, 2 og 3 og knoglekassen skal afleveres umiddelbart efter eksamen i modul 3, dvs i uge 15 /

20 Hver 2. studerende kan hente knoglekasse i uge 7 / 36 (ugen efter studiestart). Den anden halvdel af holdet kan hente knoglekasse i uge 17 / 46. Du skal hente og aflevere din knoglekasse hos pedellerne. Husk at medbringe studiekort, når du skal afhente knoglekassen. 4.7 Fotokopiering Der er mulighed for at kopiere på de studerendes kopimaskine, som er placeret i F1.02. Ophavsretlige regler: Vedrørende kopiering af materiale skal opmærksomheden henledes på de ophavsretlige regler, jvf. Kulturministeriets lovbekendtgørelse nr. 202 af 27. februar Edb-muligheder for de studerende I computer-rummet, lokale F1.13, er 12 computere opstillet. Alle er tilkoblet en fælles laserprinter i lokalet. Hvis computer eller printer ikke virker kontaktes IT-support (tlf ) 4.9 Udprintning Studiekortet anvendes til brug for udprintning. Prisen for s/h prints er 0,50 kr Lokaleudlån Henvendelse til studiesekretariatet, att. Anita Hansen (lokale C1.D) (mail 4.11 Studiekort Ved uddannelsens begyndelse skal den studerende købe et studiekort, som er et bevis på optagelse som studerende på fysioterapeutuddannelsen. Fotografering til studiekort skal finde sted i lokale L1.10 og ved udlevering betales 50 kr. Ekspeditionstid ca. 1 2 uger. Studiekortet afleveres på kontoret ved uddannelsens afslutning eller ved udmeldelse. Studiekortet giver bl.a. adgang til DIS-kort, som giver rejserabat, ligesom det giver adgang til andre rabatordninger for studerende. Internationale studiekort købes hos: Kilroy Travels Vestergade Odense C Tlf.:

21 Et internationalt studiekort koster 70 kr. Proceduren er, at man sender et billede, studielegitimationen samt en check på beløbet til ovenstående adresse, gerne en samlet check, hvis flere bestiller sammen Studiesal/vådsal De studerende har mulighed for at bruge studiesalen/vådsalen med præparater på Anatomisk Institut, Odense Universitet. Ved studiestart på modul 1 udleveres kort til studiesalen/vådsalen, som kan beholdes på modul 1, 2, 3 og 4. Dette kort giver adgang til studiesalen/vådsalen inden for normal åbningstid. Har man som studerende brug for at benytte studiesalen/vådsalen uden for normal åbningstid, kan man ved henvendelse i receptionen låne et kort, som giver adgang uden for normal åbningstid. De studerende kan ikke forvente at få et kort hver. Ofte må de studerende være sammen to og to om et kort. 17

22 5. Praktiske oplysninger 5.1 Fredagsbar/fester Fredag eftermiddag er der tradition for, at de studerende mødes til socialt samvær i fredagsbaren i kælderen (nedgang lige efter torvet) nogle gang hvert semester. DSR kan informere om aktiviteterne ligesom der findes information på Fronter. 5.2 Køkken / kantine Der findes kantine i lokale G1.02. Åbningstider kan ses på døren til kantinen. 5.3 Opklæbning på vægge Det er forbudt at hænge noget på døre og vægge, du skal benytte opslagstavlerne. Husk at fjerne opslag, når det ikke er aktuelt længere. 5.4 Oprydning og rengøring De studerende har ansvaret for den daglige oprydning i undervisningslokaler, grupperum og studenterophold/køkken. Det forventes at kopper, service, flasker m.m. fjernes. I faglokalerne ryddes op når der er brugt brikse / andet udstyr. Gangarealerne skal være ryddede og fri. 5.5 Rygning University College Lillebælt er røgfrit, så rygning er kun tilladt udendørs. 18

23 6. Relevante eksterne adresser/kontakter Se hjemmesiden 6.1 Fagforening, Danske Fysioterapeuter Fysioterapeuternes fagforening: Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade København K Tlf De studerende kan tegne medlemskab af Danske Fysioterapeuter. Medlemskabet inkluder en forsikring der dækker de nødvendige områder ift. aktiviteter på fysioterapeutstudiet Fagforeningen tilbyder at komme og orientere om organisationen. 6.2 Kollegie- og værelsesanvisning Kollegieboligselskabet tager sig af kollegie- og værelsesudlejning i Odense. Henvendelse sker til: Kollegieboligselskabet, Hinderupgård Niels Bohrs Allè Odense M Tlf , Kontortid: Mandag - onsdag: kl , torsdag: kl , fredag kl Foreningen <yt Studenter hus i Odense, <SiO Foreningen Nyt Studenter hus i Odense, NSiO, blev dannet i 2006 efter lukningen af Odense Studenterhus i centrum af Odense. Du kan læse mere om foreningen og dens virke på hjemmesiden: Foreningen kan kontaktes på: Nyt Studenterhus i Odense c/o Studiekontoret Syddansk Universitet Campusvej Odense M 19

24 6.4 Studenterrådgivningen Her kan du få vejledning hvis du har mere personlige problemer med f.eks: at turde stå frem og tale, eksamensangst, ensomhed og kontaktbesvær, gruppeaktiviteter og lignende Al henvendelse er anonym og gratis. Adressen er: Studenterrådgivningen Hinderupgård, Niels Bohrs Alle 21, 5230 Odense M Tlf , fax , Åbningstider Mandag til torsdag kl Odense som studieby Odense Kommune satser på at gøre Odense til en attraktiv studieby. Derfor har byen oprettet hjemmesiden Her kan du finde alle de aktuelle oplysninger, du har brug for som ny studerende i Odense plus en oversigt over Odense Kommunes arrangementer for studerende. 20

Gældende for Studieordningen af juli 2009

Gældende for Studieordningen af juli 2009 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Gældende for Studieordningen af juli 2009 1 1. BIOANALYTIKERUDDANNELSEN, UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT 5 2. UDDANNELSEN 5 2.1 Uddannelsens undervisningsformer 5 2.2 Generelt

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende august 2014 1 1. Internationale uddannelsesmuligheder... 3 2. Ansøgning og Merit... 3 3. Læringskontrakt og læringsudbytter... 3 4. Sprog...

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense

Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense Sygplejerskeuddannelsens hensigt med at etablere studierelevante jobs er at anvende studerendes erhvervede studiekompetencer i mødet med medstuderende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

Retningslinier for prøver og eksaminer For studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense

Retningslinier for prøver og eksaminer For studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Fysioterapeutuddannelsen Retningslinier for prøver og eksaminer For studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense Modulordning Indholdsfortegnelse Formål med retningslinjerne...

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt Studiehåndbog Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Februar 2012 Forord Denne studiehåndbog er skrevet for at give de studerende ved ergoterapeutuddannelsen i Odense information

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør Studiehåndbog for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH INDHOLD VELKOMMEN... 4 STUDIESERVICE... 5 STUDIEVEJLEDNING... 5 SU-VEJLEDNING... 5 INTERNATIONALT KONTOR... 6 CAREER

Læs mere

L Æ R E R U D D A N N E L S E N I N Ø R R E N I S S U M

L Æ R E R U D D A N N E L S E N I N Ø R R E N I S S U M V E L K O M M E N P Å L Æ R E R U D D A N N E L S E N I N Ø R R E N I S S U M TUTORHOLDET 2011 PROGRAM INTRO 1. årgang Kære nye studerende på Læreruddannelsen i Nørre Nissum Vi glæder os til at se dig,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede klinisk undervisning Gældende fra august 2016 og gælder for hold der er påbegyndt deres uddannelse inden 1. september 2016. Dvs. Bekendtgørelse nr. 832 af 13/08/2016 Professionshøjskolen

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2014 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Juridiske retningslinjer for prøver Indhold Retningslinjer for deltagelse eller inddragelse af patienter i interne kliniske prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen Odense... 3 Retningslinjer

Læs mere

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE 07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

NOTAT. Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter. Sygeplejerskeuddannelsen, VIA Sundhed Side 1 af 9

NOTAT. Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter. Sygeplejerskeuddannelsen, VIA Sundhed Side 1 af 9 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med sygeplejerskeuddannelsen er at kvalificere den studerende til selvstændigt at kunne udføre

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning Modulbeskrivelse modul 4 Overgangsordning Efteråret 2016 1 1.0 Generelt Deltagelse i undervisningen på modulet forudsætter, at den studerende har fulgt undervisning i modul 1-3. 2.0 Introduktion til modulet:

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede klinisk undervisning Gældende januar 2015 Professionshøjskolen University College Nordjylland 1 1. Klinisk undervisning... 3 2. De kliniske undervisningssteder... 3 3. Fordeling af kliniske

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Eksamensregler - en del af Tillæg til Studieordningen 1 Indhold 3 Eksamensregler... 3 3.1 Prøver i sygeplejerskeuddannelsen:... 3 3.2 Indstilling til prøver:... 3

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Eksamensregler - en del af Tillæg til Studieordningen 1 Indhold 3 Eksamensregler... 3 3.1 Prøver i sygeplejerskeuddannelsen:... 3 3.2 Indstilling til prøver:... 3

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsen Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Revideret 30. august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Informeret samtykke 3

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Handlingsplan for studerendes Tilfredshedsundersøgelse, 2009-2010 Fysioterapeutuddannelsen i Århus, VIA UC

Handlingsplan for studerendes Tilfredshedsundersøgelse, 2009-2010 Fysioterapeutuddannelsen i Århus, VIA UC Organisering af uddannelsen 12. Uddannelsen er velstruktureret 14. Der er klare informationer om, hvad der fagligt set forventes af mig som studerende At ny studieordning indfases i denne periode At modul

Læs mere

V E L K O M M E N INTROFORLØB

V E L K O M M E N INTROFORLØB V E L K O M M E N P Å L Æ R E R U D D A N N E L S E N I N Ø R R E N I S S U M INTROFORLØB Bachelor og merit FEBRUAR 2015 Kære nye studerende på Læreruddannelsen i Nørre Nissum Vi glæder os til at se dig,

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Uddannelsen til Professionsbachelor i Biomedicinsk Laboratorieanalyse August 2014 Gældende 1 Indholdsfortegnelse 1. SAMARBEJDE MELLEM UDDANNELSESINSTITUTIONEN OG KLINISKE UNDERVISNINGSSTEDER...

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511 Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Erg511 August 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 5: Tværprofessionel virksomhed... 1 Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning Modulbeskrivelse 10R Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

V E L K O M M E N. LÆRERUDDANNELSEN i NØRRE NISSUM INTROFORLØB

V E L K O M M E N. LÆRERUDDANNELSEN i NØRRE NISSUM INTROFORLØB V E L K O M M E N PÅ LÆRERUDDANNELSEN i NØRRE NISSUM TUTORERNE INTROFORLØB Kære nye studerende på Læreruddannelsen i Nørre Nissum Læreruddannelsen i Nørre Nissum Vi glæder os til at møde dig, og til at

Læs mere

Praktikant på Højvangskolen

Praktikant på Højvangskolen Praktikant på Højvangskolen Højvangskolens Praktikprofil 2014/15 1 Indholdsfortegnelse: 1.0 Højvangskolens praktikprofil... 3 1.1 Skolens adresse:... 3 1.2 Praktikkoordinatorer... 4 2.0 Plantegning...

Læs mere

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt Studiehåndbog Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt august 2011 Forord Denne studiehåndbog er skrevet for at give de studerende ved ergoterapeutuddannelsen i Odense information

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsens Evalueringspraksis

Fysioterapeutuddannelsens Evalueringspraksis University College Lillebælt UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Fysioterapeutuddannelsens Evalueringspraksis Godkendt af Søren Pedersen, vicedirektør, 14.09.16 Justeret 10.09.16 Evalueringspraksis i Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Arabisk- og Islamstudier

Arabisk- og Islamstudier Arabisk- og Islamstudier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET MARHABA! VELKOMMEN TIL ARABISK- OG ISLAMSTUDIER Tillykke med din optagelse på Arabisk og Islamstudier!

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol. Brug folderen til at få overblik over din uddannelse og de mange tilbud på Professionshøjskolen Metropol.

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol. Brug folderen til at få overblik over din uddannelse og de mange tilbud på Professionshøjskolen Metropol. 1 Studiefolder Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Brug folderen til at få overblik over din uddannelse og de mange tilbud på Professionshøjskolen Metropol. 2 Kære læser Hvis du læser denne folder i papirudgaven

Læs mere

UCN i Thisted Thy Uddannelsescenter Lerpyttervej Thisted

UCN i Thisted Thy Uddannelsescenter Lerpyttervej Thisted UCN i Thisted, den xxxx Kære kommende finansøkonomstuderende! Vi nærmer os den 1. september, og vedlagt finder du en række informationer, der gerne skal gøre dig klar til studiestart og forhåbentligt besvare

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt.

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse Indhold 1. GE"ERELT... 2 2. I"DSTILLI"G TIL PRØVER... 3 3. MØDETID...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester. Modul 13. Professionsbachelor i sygepleje SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN Modulbeskrivelse 7. semester Modul 13 Professionsbachelor i sygepleje Efterårssemesteret 2017/18 Indhold MODUL 13 2 TEMA: VALGMODUL SYGEPLEJE PRAKSIS-, UDVIKLINGS- OG FORSKNINGSVIDEN

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Odense

Ergoterapeutuddannelsen i Odense Logbog for personlige læringsmål gennem Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning august 2008 Rev. juni 2010 Ankp University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Denne logbog tilhører: Hold nr.:

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle. Februar 2009 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 30. april 2009 1 2 Indhold Formål... 4 Rammer... 4 Tidsplan... 4 Prøvens udformning...

Læs mere

At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession

At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession Modul 13 - Tema og læringsudbytte Tema: Valgmodul - Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Valgmodulet retter sig mod sygeplejefaglig udvikling inden for patient- og borgerrettet sygeplejevirksomhed

Læs mere

Kære nye studerende. Informationsmøde for nye netstuderende (KUN netstuderende)

Kære nye studerende. Informationsmøde for nye netstuderende (KUN netstuderende) Kære nye studerende I mailen her får du information om, hvordan din studiestart på sygeplejerskeuddannelsen på UCC kommer til at forløbe. OBS: Hvis du er på orlov eller af andre årsager først skal starte

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 13. Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse

Studieaktiviteter for modul 13. Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse Studieaktiviteter for modul 13 Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse 14-09-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 13... 1 Studieaktivitetsmodel... 2 Valgfagsplan...

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

Vejledning til undervisere der vejleder og bedømmer udvekslingsstuderende i forbindelse med interne prøver

Vejledning til undervisere der vejleder og bedømmer udvekslingsstuderende i forbindelse med interne prøver Modul 6, Studieordningen 2008 Hold 2016 AB Intern, skriftlig klinisk prøve. Rammer for prøven vil i stor udstrækning følge de ordinære kriterier og vil være beskrevet i den pågældendes læringskontrakt

Læs mere

Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter

Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter Sygeplejerskeuddannelsen Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter Februar 2018 Disse retningslinjer gælder interne opgaver og

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 13. Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse

Studieaktiviteter for modul 13. Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse Studieaktiviteter for modul 13 Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse August 2014 Indholdsfortegnelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse...

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for fuldtidsuddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse 1. september 2016 Indhold Generelt... 3 Adgang til prøve... 3 Sygdom... 3 Prøveafholdelse... 4 Prøvedeltagelse...

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning Modulbeskrivelse 10R Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. oktober 2015 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul Kompleks klinisk virksomhed 02/2017 Intern klinisk prøve modul 11 Internationalt modul Titel: Intern klinisk

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Hvis du ønsker at søge SU til din uddannelse, skal du være opmærksom på følgende: SU kan kun søges elektronisk på www.su.dk og du kan kun logge

Læs mere

Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008

Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 Tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 VIA University Marts 2015 Indhold 1 og 2. Indhold, ECTS-omfang, placering og tilrettelæggelse

Læs mere

NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET

NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET ST U D I E V E J L E D N I NG I KARRIEREVEJLEDNING I INTERNATIONAL VEJLEDNING INDHOLD OM VEJLEDNINGSCENTRET PÅ AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN STUDIEVEJLEDNING KARRIEREVEJLEDNING

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Klinisk undervisning IV E09s 0 o / i ' ' / PROFESSIONSHØJSKOLEN / 1 University College Nordjylland INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema: 3

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Nibe Skole. Praktik. Informationer om din kommende praktik på Nibe Skole

Nibe Skole. Praktik. Informationer om din kommende praktik på Nibe Skole Nibe Skole Praktik Informationer om din kommende praktik på Nibe Skole Nibe Skole som praktikskole Her kan du finde en række relevante informationer før dit praktikforløb på Nibe Skole. Nibe Skole er en

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning september 2016 sidst revideret april 2017 Anne Karin Petersen Anvendelse af Personlige læringsmål.

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Baggrund og ramme for etablering af lokal evalueringspraksis: CVSU - Fyn igangsatte i 2003 et tværfagligt evalueringsprojekt

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen er at kvalificere den studerende

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt.

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. 25. august 2008 Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. Dette dokument beskriver hvad der forstås ved

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan Studiemetodik gennem uddannelsen University College Lillebaelt 1 31/08/2012 Studiemetodik gennem uddannelsen gennem uddannelsen Indholdsfortegnelse Studiemetodik

Læs mere