Samlet oversigt over udmøntning af de yderligere 2 pct. fra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet oversigt over udmøntning af de yderligere 2 pct. fra 2015-2016"

Transkript

1 Samlet oversigt over udmøntning af de yderligere 2 pct. fra Fanenr. Beskrivelse, beløb i 100 Effektivisering af ejendomsadministration Ansættelse af en driftssupervisor Kollektiv trafik Ændring af princip for beregning af taksterne på daginstitutionsområdet Dagtilbud - generel reduktion Skoleområdet - generel reduktion Generel kapacitetstilpasning på børne- og skoleområdet Kultur - generel reduktion Tandplejen Udskiftning af faldunderlag på skoler Det sociale område - generel reduktion på Sekretariat, Forebyggelses- og Frivilligområdet Generel reduktion på børne- og familieområdet Øget forebyggelse på børneområdet Generel reduktion på foranstaltninger på voksenområdet Køb af foranstaltninger på voksenhandicapområdet, KKR-takster sænkes ½ pct Generel reduktion på ældre- og handicapområdet Udbud af madlevering Bedre brug af hjælpemidler - velfærdsteknologi Det sociale område - generel reduktion på enheder med overførselsadgang Tjenestemandspensioner Administration I alt Nedenfor er angivet et skøn for hvad de yderligere 2 pct. reduktion kan indebære i stillingsreduktion. Stillingsreduktionerne forventes i givet fald realiseret ved naturlig omsætning, evt. forsøges omplacering mv. Antal Udmøntning i 2016 stillinger Teknik- og Miljøudvalget i alt: 0,3 Park og Natur 0,3 Børne- og Skoleudvalget i alt: 24,0 Daginstitutioner 6,3 Dagpleje 3,0 Skoleområdet 12,0 Tandplejen 0,5 PUC, Ungdomsskolen og byggelegepladser 2,2 Kultur- og Fritidsudvalget i alt: 2,8 Kulturområdet 1,8 BKF administration 1,0 Social- og Sundhedsudvalget i alt: 12,6 Sundhedsområdet 0,4 Ældreområdet 11,5 Børne- og Familieområdet 0,7 Økonomiudvalget i alt: 4,7 Administration 4,7 I alt, hele Rødovre Kommune 44,3

2 Effektivisering af ejendomsadministration Alle udvalg 100 Forvaltning: Teknisk Forvaltning Kontaktperson: Else Søndergaard Dam /Richard Pape Effektivisering el. Effektivisering Formålet er effektivisering af ejendomsadministrationen ved ansættelse af en kvalificeret ejendomsadministrator, der kan varetage en fremtidig effektivisering i anvendelse af kommunens ejendomme fra Effektiviseringen af kommunens ejendomme forventes primært at komme fra en reduktion af anvendte kvadratmeter. Herudover kan der arbejdes med genforhandling af huslejer, optimering af ressourceforbrug (el, varme og vand) og en mere strategisk linje i administration af ejendomme. Udgangspunktet for effektiviseringen/beregningsgrundlaget er de samlede driftsudgifter for kommunens ejendomme. Udgiften er beregnet ud fra budget 2016 på i alt 165 mio. kr. Omkostninger til en ejendomsadministrator forventes at ligge på ca (lønudgifter, pension, m.v.) Udgiften kan afholdes indenfor den nuværende budgetmæssige ramme. Besparelsen kan hentes ved at driftsudgifterne reduceres med 1 % i 2017 (1,65 mio.) og 3 % i 2018 og 2019 (4,95 mio.). Det forventes ikke at borgerne bliver berørt, bortset fra at der kan være enheder, foreninger der ændrer adresse, eller må dele lokaler med andre og/eller have færre m2 til rådighed. andre: Der kan være enheder og medarbejdere der ændrer adresse, eller må dele lokaler med andre og/eller have færre m2 til rådighed. Kr. Evt. Investering: Mindreudgift drift

3 Ansættelse af en driftssupervisor Alle 101 Forvaltning: Teknisk Forvaltning Kontaktperson: Jens Førby Effektivisering el. Effektivisering Ansættelse i 3 år af en supervisor, der har til opgave at sikre, at nøglemedarbejdere i alle kommunens institutioner løbende optimerer driften af bygninger og installationer med henblik på at minimere energiforbruget. Der er et betydeligt besparelsespotentiale i den del af energiforbruget, der er betinget af adfærd og benyttelse af bygningerne. Den største del af dette potentiale knytter sig til drift og styring af tekniske anlæg i forhold til de faktiske aktiviteter i bygningerne. Dette kan fx realiseres ved løbende bistand til de medarbejdere, der varetager driften af de enkelte bygninger, dels ved direkte bistand, ved motivering og opkvalificering og ved tæt opfølgning i øvrigt. Følgende model sikrer opfølgning på effekten: De forventede udgifter og mindreudgifter indarbejdes i budget 2016 ( ) på en særskilt konto hos Teknisk Forvaltning, og flyttes til relevante enheder i takt med realiseringen. Teknisk Forvaltning fremlægger en status for direktionen efter hvert 1. halvår i året, og for hele året i det grønne regnskab. Der er ingen direkte konsekvenser for borgerne. Resultatet af driftssupervisorens indsats vil blive afrapporteret årligt i Grønt Regnskab. Efter 2 år evalueres ordningen med henblik på eventuel videreførelse. Det må forventes, at besparelseseffekten reduceres ved ophør af ordningen. andre: Det forudsættes, at de nøglemedarbejdere, der varetager bygningsdrift, prioriterer energieffektiv drift i deres daglige virke. Kr. Evt. Investering: Mindreudgift drift

4 Kollektiv trafik TMU 102 Forvaltning: Teknisk Forvaltning Kontaktperson: Birgit Knudsholt Effektivisering el. Effektivisering Ny lov om trafikselskaber, vedtaget den 10/6 2014, indebærer bla. at regionale linjer overgår til regionerne og der sker en omfordeling af udgifterne mellem kommunerne. Desuden forventes en besparelse i forbindelse med nyt udbud. Der er vedtaget en ny lov om trafikselskaber, som er udgiftsneutral samlet set, men giver en omfordeling af udgifterne mellem kommunerne.ved vedtagelse af loven bliver ansvaret for de regionale busser flyttet til regionen. For Rødovre Kommune betyder det konkret, at linjerne 92N, 93N og 200S overføres til regional finansiering. Kommunerne skal medfinansiere administrationsudgifter, driftsudgifterne på de enkelte linjer flerkommunale linjer fordeles med 80% efter timeandel og med 20% efter befolkning. Desuden forventes en besparelse i forbindelse med nyt udbud for en del af busdriften i gældende fra Borgerne vil kunne opleve, at nogle busser bliver erstattet af nyere modeller. Der vil opnås en reduktion i CO2 på ca. 35 % og i forureningsreduktion på ca. 25 %. andre: Beskriv her, hvis forslaget har konsekvenser for andre, herunder medarbejdere Kr. Evt. Investering: Mindreudgift drift

5 Forvaltning: Kontaktperson: Ændring af princip for beregning af taksterne på daginstitutionsområdet BSU/ØU 201 BKF Rasmus Lerche Hansen/Pia Mehlsen/Michael Sørensen I dag tages der udgangspunkt i normeringen når takstene på dagområdet udregnes. Der er aldrig 100 % udnyttelse af pladserne over hele året. Hvis man i stedet tager udgangspunkt i det antal børn vi forventer, hvilket bør være mere korrekt, så vil taksten skulle hæves. Hvis der tages udgangspunkt i antallet af børn i 2013 (2014 var atypisk) - vil der være følgende ædringer i taksterne (2015 takst beregnet udfra ændret princip sammenlignet med 2015 takst). Vuggestuetaksten vil falde med 93 kr. til Børnehavetaksten vil stige med 47 kr. til Dagplejetaksten vil stige med 94 kr. til 2963 kr. Taksten stiger i gennemsnit med 0,9% Servicekonsekvens for Nogle borgere, der har børn som benytter sig af tilbud på dagområdet, vil opleve en takststigning. Ved beregning af taksten for 2015 med de to forskellige principper vil taksten i gennemsnit stige med et beløb svarende til 0,9 pct. af den nuværende takst. Samlet vil principændringen give et merprovenu på kr. Den forøgede indtægt kan delvist kompensere den generelle besparelse der pt. er lagt ind i budget andre: De ansatte på daginstitutionerne og dagplejen vil opleve en mindre personalereduktion, end det ellers ville blive tilfældet. Økonomisk konsekvens

6 Dagtilbud - generel reduktion BSU 202 Forvaltning: BKF Kontaktperson: Pia Mehlsen Generel driftsreduktion på centrale udgifter, institutioner, og dagplejen. Reduktionen medfører en nedsættelse af forældrebetalingen, der er indregnet i beløbet. Reduktionen fordeles forholdsmæssigt mellem 25 daginstiutioner og dagplejepædagogerne. På daginstitutionsområdet udgør løn 83% af det samlede budget. Forældrebetalingen er indregnet i reduktionen. Hvis der ændres forudsætning for beregning af forældrebetalingstaksten kan besparelsen reduceres med kr. Driftsreduktionen vil betyde færre pædagoger og pædagogmedhjælpere pr. barn i kommunens daginstitutioner. Desuden vil der være et lavere beløb til aktiviteter m.v. Ud over konsekvenser i forhold til antallet af voksentimer pr. barn, vil reduktionen påvirke gennemførelsen af udviklingstiltag indenfor småbørnsområdet både i form af projekter og for generel fornyelse. andre: Ca. 6 fuldtidsstillinger i institutionerne nedlægges som konsekvens af reduktionen ved 2 pct. reduktion. Derudover nedlægges 3 stillinger i dagplejen. Investering: Mindreudgift drift

7 Skoleområdet - generel reduktion BSU 203 Forvaltning: BKF Kontaktperson: John Kronbak Generel driftsreduktion på centrale udgifter samt decentralt på folkeskoler, ungdomsskolen, PUC og byggelegepladser. Reduktionen medfører elevtimer færre på folkeskolerne på årsbasis. 390 elevtimer på Ungdomsskolen, færre timer i støttekorpset og på Byggelegepladserne samt reduktion i administrationen på Pædagogisk Udviklingscenter. Desuden reducering af centrale udviklingstiltag. Reduktionen betyder færre holddelingstimer, specialundervisning, vejlederfunktioner, kontaktlærerordning og vikartimer. Færre børnetimer i støttekorpset, på byggelegepladserne og i SFO. Forældrebetalingen på byggelegepladser og i SFO er fastholdt/uændret. andre: Der nedlægges ca. 12 lærer-/pædagogstillinger på folkeskolerne, ½ stilling på Ungdomsskolen, ½ stilling på byggelegepladserne, ½ stilling i støttekorpset samt 1 stilling på Pædagogisk Udviklingscenter. Desuden reduceres centrale udviklingstiltag på området. Investering: Mindreudgift drift

8 Generel kapacitetstilpasning på børne- og skoleområdet BSU 204 Forvaltning: BKF Kontaktperson: John Kronbak Kapaciten tilpasses det forventede behov på en række områder, herunder dagplejen, tandplejen, privatskoler og mellemkommunale betalinger på børne- og skoleområdet. Demografireguleringer og kapacitetstilpasninger vedr. dagplejen, tandplejen, privatskoler, det mellemkommunale område m.v. Der er tale om en restudmøntning i forhold til et forslag fra budget Ingen. andre: Ingen. Investering: Mindreudgift drift

9 Kultur - generel reduktion KFU 205 Forvaltning: BKF Kontaktperson: Henning Elmelund Generel driftsreduktion på centrale udgifter samt decentralt på kultur-, fritids- og idrætsinstitutioner. Konsekvenserne af besparelsesforslagene kan deles i 2 områder. 1) Reduktion af de centrale tilskudspuljer 2) Reduktion på de enkelte decentrale kultur- og fritidsinstitutioner. Færre midler til gennemførelse af diverse kulturelle arrangementer, Fritid for Dig, sommerferieaktiviteter samt reduceret tilskud til kommunens foreninger og aftenskoler. Derudover vil der på de enkelte institutioner blive foretaget en reduktion i antallet af arrangementer, og der vil blive sparet på materiale- og inventarkonti. andre: Ca. 1,75 fuldtidsstillinger nedlægges som konsekvens af reduktionen på henholdsvis idrætsområdet (½), Rødovre Bibliotek (1) og Musikskolen (1/4). Investering: Mindreudgift drift

10 Tandplejen BSU 206 Forvaltning: BKF Kontaktperson: Michael Sørensen Driftsreduktionen gennemføres som en omlægning af undersøgelsesopgaverne, som for børn og unge med høj tandsundhed i øget omfang vil blive fortaget af specialuddannede tandklinikassistenter i stedet for tandlæger. Den servicemæssige konsekvens drejer sig om, at tilbuddet om årligt tandeftersyn opretholdes for alle børn og unge, men på flere alderstrin / klassetrin end i det eksisterende tandplejetilbud foretages undersøgelsesopgaverne af specialuddannede tandklinikassistenter i stedet for af tandlæger. Den samlede tandsundhed for Rødovre Kommunes børn og unge vil være upåvirket, men der kan forekomme udsving i visitationen til forebyggelse. Specialtandlægeundersøgelserne for tandstillingsfejl fortsætter som nu, for alle piger i 5. kl. og for drengene i 6. kl. Tandlægeundersøgelserne for omsorgstandplejens brugere fortsætter ligeledes som nu. andre: Tandplejens besparelse i 2016 kan kun opnås ved personalereduktion. Der forventes reduceret med ca. ½ tandlægestilling, svarende til ca kr. Investering: Mindreudgift drift

11 Udskiftning af faldunderlag på skoler TMU og BSU 207 Forvaltning: TF og BKF Kontaktperson: Lise Rørbæk Barsøe Det forslås at omlægge faldunderlagsgrus til gummibelægning på skolernes legepladser. Dette vil give en væsentlig besparelse på udskiftning og behandling af faldunderlagsgrus samtidig med at sikkerheden på legepladserne opretholdes. Der omlægges ca kvm faldunderlagsgrus til gummibelægning over 2 år. I 2016 udlægges den sidste rest. Sikkerheden i forbindelse med faldunderlag på legepladser vil kunne opretholdes. andre: Omlægning fra faldgrus til gummibelægning vil give mindre renhold ude og inde samt skåne gulv mv. Forslaget vil medføre personalereduktion svarende til ca.1/4 specialarbejder i Park & Natur. Levetid for evt. anlægsinvestering: 3 år før reinvestering. Investering: Mindreudgift drift

12 Forvaltning: Kontaktperson: Det sociale område - generel reduktion på Sekretariat, Forebyggelses- og Frivilligområdet SOSU 500 Social- og Sundhedsforvaltningen Janne Egelund Andersen/ Bente Andersen Der er indarbejdet driftsreduktioner på SOCs område, som samlet set er 16,7 mio.kr. højere i 2016 ff end i Heraf udgør reduktionen på foranstaltninger på Socialforvaltningens sekretariats området kr. Forslaget betyder, at der lægges en større andel af de generelle besparelser på 2+2% på budgettet for køb af juridisk bistand, på puljen til sundhedsforebyggende foranstaltninger, og på frivilligområdet herunder tilskud efter 18 og 79, samt Frivilligcentret. De reducerede budgetter vil betyde, at der kan iværksættes færre sundhedsforebyggende projekter, samt mindre reduktioner på det frivillige område. andre: Reduktionen får betydning for forvaltningens muligheder for at anvende ekstern konsulentbistand - herunder juridsk assistance. Investering: Mindreudgift drift

13 Generel reduktion på børne- og familieområdet Social- og Sundhedsudvalget 501 Forvaltning: Social- og Sundhedsforvaltningen Kontaktperson: Joan Birgit Nielsen/Laila Ljungbeck 7545 Effektivisering el. Effektivisering Der er indarbejdet generelle driftsreduktioner på Social- og Sundhedsforvaltningens område, som samlet set er 16,7 mio.kr. højere i 2016 ff end i Heraf udgør reduktionen på køb af foranstaltninger på børne- og ungeområdet 2,3 mio. kr. Ud over reduktionen i 2016 blev der i budgettet for 2015 indarbejdet reduktioner på i alt ca. 7,8 mio. kr. på området. Den generelle driftsreduktion på børne- og familieområdet skal dog ses i lyset af det markante mindreforbrug i 2014, og forventes at kunne opnås ved en fortsat stram økonomistyring og visitationspraksis. andre: Evt. Investering: Mindreudgift drift

14 Øget forebyggelse på børneområdet Social- og Sundhedsudvalget 502 Forvaltning: Social- og Sundhedsforvaltningen Kontaktperson: Joan Birgit Nielsen/Laila Ljungbeck 7545 Effektivisering el. Effektivisering Styrkelse af den tidlige og forebyggende indsats. Initiativerne forventes primært at kunne spare udgifter til anbringelser uden for hjemmet. "De Utrolige År" er en evidensbaseret metode, der iværksættes i Udviklingscenter Skiftesporet og i Familiebehandler- og Støtte- og Kontaktpersonkorpset. Forventes at kunne forhindre anbringelser på længere sigt; i 2016 og frem indarbejdes 1,2 mio. kr. i besparelse. Konsekvensen for borgerne er positiv, idet hjælpen i endnu højere grad ydes med henblik på at styrke forældreevnen og med udgangspunkt i, at barnet kan bevare tilknytning til forældrene hvor det er muligt. andre: Ændring i arbejdsmetode/tilgang Evt. Investering: Mindreudgift drift

15 Generel reduktion på foranstaltninger på voksenområdet SOSU 503 Forvaltning: SOC Kontaktperson: Anita Lindberg, 7154 Effektivisering el. Effektivisering Der er indarbejdet generelle driftsreduktioner på Social- og Sundhedsforvaltningens område, som samlet set er 16,7 mio.kr. højere i 2016 ff end i Heraf udgør reduktionen på køb af foranstaltninger på voksenområdet 5,7 mio. kr. Ved en stram visitering, reduktion i prisniveauet og i visse tilfælde flytning til billigere tilbud samt en generelt lavere søgning til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse forventes besparelsen at kunne realiseres. Der forventes pt. et mindreforbrug på området i 2015 stort set svarende til reduktionen af budgettet i andre: - Evt. Investering: Mindreudgift drift

16 Køb af foranstaltninger på voksenhandicapområdet, KKR-takster sænkes ½ pct. SOSU 504 Forvaltning: SOC Kontaktperson: Anita Lindberg, 7154 Effektivisering el. Servicereduktion Udgiften til køb af foranstaltninger på voksenhandicapområdet forventes yderligere reduceret i 2016 som følge af KKR's beslutning om at sænke taksterne med i alt 1 pct.fra 2014 til At de kommuner, som vi køber pladser af, overholder KKR-aftalen. Ca. 140 borgere benytter tilbud omfattet af KKR-aftalen. Disse kan forvente en lidt lavere service, formentlig primært i form af lavere personaledækning. andre: Bofællesskaberne Østfløjen og Vestfløjen, Værkstedscenter Espevang og Handicapklubben Klub 9 er omfattet af KKR-aftalen. ½ pct. af budgettet udgør for disse kr. Evt. Investering: Mindreudgift drift

17 Generel reduktion på ældre- og handicapområdet Social- og Sundhedsudvalget 505 Forvaltning: Social- og Sundhedsforvaltningen Kontaktperson: Allan Pedersen/Gert Enevoldsen 7543 Effektivisering el. Effektivisering Der er indarbejdet driftsreduktioner på SOCs område, som samlet set er 16,7 mio.kr. højere i 2016 ff end i Heraf udgør reduktionen på foranstaltninger på ældreområdet 6,4 mio. kr. hvoraf de 3,7 mio. kr. udmøntes med separate forslag De generelle besparelser på 2,7 mio. kr. forventes opnået på baggrund af de seneste års fald i borgernes behov for pleje og ved et fortsat fokus og en styrket indsats i Sundshedsfremme og visitation og Hjemmeplejen på at yde den rigtige og nødvendige hjælp og støtte, der gør borgeren i stand til at tage vare på sit eget liv og selv skabe den tilværelse, man ønsker. - andre: - Kr. Evt. Investering: Mindreudgift drift

18 Udbud af madlevering Social- og Sundhedsudvalget 506 Forvaltning: Social- og Sundhedsforvaltningen Kontaktperson: Allan Pedersen/Gert Enevoldsen 7543 Effektivisering el. Effektivisering Der gennemføres udbud af al madlevering til borgere i eget hjem, så al levering fremover sker fra private leverandører. Prisen for levering af mad til borgere i eget hjem fra private leverendører er faldende i forhold til den kommunale madserviceordning. Et udbud af al madlevering til borgere i eget hjem til private leverandører forventes af give besparelser på 1,7 mio. kr. Levering af mad fra private kan udbydes, så ned til to leverandører kan vinde retten til at levere mad. Selve madbringningen med den kommunale kørselsordning bevares. De private leverandører tilbyder i dag madservice efter samme ordning og betingelser som den kommunale madservice - dog med mulighed for større variation i de daglige menuer end den kommunale ordning. Madserviceordningen omfatter ca. 250 borgere. Ca. 170 borgere, der i dag benytter sig af den kommunale ordning, vil fremover skulle bestille mad hos de private leverandører. Borgerne vil ikke opleve nogen forskel i selve madudbringningen, der fortsat vil ske med den kommunale kørselsordning. andre: Madleveringen fra det kommunale køkken på Plejehjemmet Ørbygård til borgere i eget hjem forventes af ophøre. Køkkenfunktionen på plejehjemmet og caféen på plejehjemmet fortsætter uændret. Evt. Investering: Mindreudgift drift

19 Bedre brug af hjælpemidler - velfærdsteknologi Social- og Sundhedsudvalget 507 Forvaltning: Social- og Sundhedsforvaltningen Kontaktperson: Allan Pedersen/Gert Enevoldsen 7543 Effektivisering el. Effektivisering Besparelsen dækker over forskellige tiltag med bedre brug af hjælpemidler, dels forflytninger, dels hjælpemidler, der skal gøre borgeren mest muligt selvhjulpen frem for mere passiv hjælp og støtte. Baggrunden for forslaget er, at det i økonomiaftalen mellem Staten og Kommunerne 2014 er aftalt at iværksætte en samlet indsats for udbredelse af viden om anvendelse og implementering af modne velfærdsteknologiske løsninger. Regeringen og KL er således enige om, inden for rammerne af et fælleskommunalt program for udbredelse af velfærdsteknologikommunerne at understøtte en national implementering af hjælp til løft, bedre brug af hjælpemidler, spiserobotter og vasketoiletter, hvor der tilsammen skal effektiviseres for 500 mio. kr. i løbet af 2014, 2015 og Gevinsten bliver i kommunerne. Formålet er, at gøre borgeren mest muligt selvhjulpen med hjælpemidler via en tilgang til borgeren, der fokuserer på rehabilitering og træning frem for mere passiv hjælp og støtte og med henblik på at øge borgerens trivsel og livskvalitet. andre: Faldende efterspørgsel i Hjemmeplejen. Evt. Investering: Mindreudgift drift

20 Forvaltning: Kontaktperson: Det sociale område - generel reduktion på enheder med overførselsadgang SOSU, ØU 508 Social- og Sundhedsforvaltningen Ole Pass/ Christian Hjorth I budget 2016 er der indarbejdet en reduktion på 0,7% af budgetterne til drift af institutioner og afdelinger i Social- og Sundhedsforvaltningen Reduktionen er en udmøntning af de generelle besparelser på i alt 4% fra , og vedrører budgetterne til drift af alle institutioner og afdelinger i forvaltningen. De bevillinger, der her berøres, er med overførselsadgang mellem årene (decentrale områder). Takstfinansierede institutioner er dog ikke omfattet, da de i forvejen er omfattet af reduktioner i henhold til aftale indgået i KKR-regi om reduktioner i takstgrudlaget. Det vil være op til forvaltningens budgetansvarlige ledere at udmønte reduktionen på yderligere 0,7% i 2016 indenfor de rammer, der afsat til at løse opgaverne. Der kan derfor ikke siges noget entydigt om, hvad konsekvensen bliver for borgerne. andre: Reduktionerne udgør 2,1 mio. kr. i 2016ff - heraf 0,6 mio. kr. på det administrative område. Hovedparten af udgifterne på disse områder udgøres af lønudgifter og reduktionen svarer til ca. 8 årsværk. Dette er dog eksklusiv den kommunale hjemmehjælp, der også berøres som følge af reduktionerne i Visitationsafdelingens budget til køb af hjemmehjælp. Investering: Mindreudgift drift

21 Forvaltning: Kontaktperson: Effektivisering el. Tjenestemandspensioner ØU 600 ØPF Sanne Becher Effektivisering Der er faldende udgifter til tjenestemandspensioner, og budgettet tilpasses det forventede niveau Budgettet tilpasset forventet forbrug Ingen andre: Ingen Evt. Investering: Mindreudgift drift

22 Forvaltning: Kontaktperson: Effektivisering el. Administration ØU 601 ØPF Sanne Becher Effektivisering Effektivisering og kapacitetstilpasning på administrationen Effektiviseringer og kapacitetstilpasninger, blandt andet via undladelse af genbesættelse af stillinger, tilpasset forventet forbrug vedr. kontorelever og den centrale udd.pulje, yderligere effektiviseringsgevinster efter implementering af Opus, Ny telefontrafikaftale, KMD aftaler, Forsikringsaftale Kontorhold, El/Varme, Renovation, Vagtkorps drift. Beskriv her konsekvenser for borgerne, herunder antal borgere, der berøres af forslaget andre: Blandt andet ringere service til daginstitutionsområdet vedr. bygningsforhold, ringere service til decentrale enheder i forbindelse med support til udarbejdelse af APV og handleplaner, der kan evt. blive tale om ændret servicering af brugerne på nogle områder samt færre analyseopgaver. Evt. Investering: Mindreudgift drift

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse

Læs mere

Omprioriteringskatalog Budget

Omprioriteringskatalog Budget Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget Anlæg ALLE UDVALG -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget -11.056-11.409-11.409-11.409 0 Fritids- og Kulturudvalget -918-918 -918-918 255 Social- og Sundhedsudvalget -12.582-23.882-31.182-34.982

Læs mere

Struer Kommune - budget 2016-2019

Struer Kommune - budget 2016-2019 Drift: Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget: Feriefonden Budget til Feriefondens møder/forplejning mv. nulstilles, og fremover skal Feriefonden selv finansierer disse udgifter. Tillidsrepræsentanter TR-tillæg

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474 Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 6 Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013 Forvaltningen gennemgået budgettet og identificeret en række poster, hvortil der skal findes en varig

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500 BUDGET 2016-19 UDVALGET for BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet:11.03.15 Rev.:28.04.15 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 FOA Kampagne og Analyse 9. december 2013 Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 Dette notat er baseret på information om 64 danske kommuner, fordelt på hele landet 1. De 64 kommuner

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet, Skole og Familie samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram,

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Omprioriteringskatalog Budget

Omprioriteringskatalog Budget Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 BrevID. 1669719 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses-

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Bilag 1: Råderum og budgetønsker til Social- og Seniorudvalget, Budget Tema: Arbejdstilrettelæggelse Politikområde: 41

Bilag 1: Råderum og budgetønsker til Social- og Seniorudvalget, Budget Tema: Arbejdstilrettelæggelse Politikområde: 41 RÅDERUMSFORSLAG Tema: Arbejdstilrettelæggelse Politikområde: 41 Titel: Effektivisering via Bestiller Udfører Dialog (BUD) og faldende efterspørgsel. Nærmere beskrivelse af forslaget: Ved at gå fra BUM

Læs mere

Ændringsforslag, drift

Ændringsforslag, drift Ændringsforslag, drift Økonomiudvalget Administrationen - rammebesparelse på op til -4.000-6.000-8.000-10.000 Direktionen kommer med forslag til udmøntning 2½% Forvaltningen fremsætter forslag til byrådets

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Social- og Sundhedsudvalgets samlede besparelsesforslag: Ældreområdet: -1.400-1.900-1.900-1.900 1. CRS 0-500 -500-500 2. Plejecentre - generel lønbesparelse -1.400-1.400-1.400-1.400 Socialområdet: -1.100-1.100-1.100-1.100

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog BU 10.06.14: Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børneområdet Forslag nr. 1: Tilsynsbesøg i de enkelte institutioner ændres til hvert andet år 1. Beskrivelse af forslaget Dette forslag indebærer at tilsynsbesøg i de enkelte institutioner ændres fra at

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Ældreområdet 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 CRS 0 0-500 -500 Plejecentre - generel lønbesparelse - 1.900-1.900-1.400-1.400 I alt -1.900-1.900-1.900-1.900 + = udgift, - = indtægt 1: Hjemtagning af opgaver,

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for 2015-2018 (i 1000kr) 2015 2016 2017 2018 Beskrivelse af ønsket Udmøntning Demografi på skoleområdet 6.050 8.437 10.676

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet

7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet Åbent punkt 7 Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet 00.30.04P05-0006 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Social- og Sundhedsudvalget 24-06-2015 2 Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 7

Læs mere

Økonomistyring og betydning for regnskabsresultatet i Børn og Unge. Børn og Unge-udvalgsmøde den 2. november 2016

Økonomistyring og betydning for regnskabsresultatet i Børn og Unge. Børn og Unge-udvalgsmøde den 2. november 2016 Økonomistyring og betydning for regnskabsresultatet i Børn og Unge Børn og Unge-udvalgsmøde den 2. november 2016 Økonomistyring i Børn og Unge Formål med økonomistyringen Sikre økonomi i balance og med

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger BUDGET 2016-19 SOCIAL- OG SUNDHEDSVALGET REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 005.00.01 Ældreområdet -1.900-1.900-1.900-1.900

Læs mere

Undersøgelse af mad til daginstitutioner

Undersøgelse af mad til daginstitutioner Undersøgelse af mad til daginstitutioner Resume Regeringen har besluttet, at børn i forskolealderen, som går i daginstitution senest d. 1. januar 2010 skal have et sundt måltid mad. Dette skal leveres

Læs mere

Forventet regnskab pr. ultimo september 2014 Social- og Sundhedsudvalget

Forventet regnskab pr. ultimo september 2014 Social- og Sundhedsudvalget Notat om: regnskab pr. ultimo december - Social- og Sundhedsudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 27. januar 2015 Til: - J. nr.: regnskab pr. ultimo september Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Sundhedsudgifter. Opgaver. Bevillingsoversigt. Det har vi! Pædagogisk, psykologisk rådgivning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Sundhedsudgifter. Opgaver. Bevillingsoversigt. Det har vi! Pædagogisk, psykologisk rådgivning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Børn, Unge og Børn, Unge og Fritidsudvalget Opgaver Pædagogisk, psykologisk rådgivning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen herunder Skolelæge Sundhedspleje Kommunal tandpleje Dagpasningstilbud

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Struer Kommune - budget

Struer Kommune - budget Struer Kommune - budget 2017-2020 Budgetændringer indarbejdet efter budgetseminariet den 25.-26. august 2016 - indgår i budgetforslag 2017-2020 Positive beløb er udgifter og negative beløb er Drift: Besparelser:

Læs mere

Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Indledning og baggrund for puljen Der er i forbindelse med aftalen om finansloven for 2015 afsat 250 mio. kr. årligt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

12. Uddannelsespolitik

12. Uddannelsespolitik 2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget 2014 Ompl. 2014 TB Budget 2014 Korr. Budget 2014 Forbrug pr. 31/3 FR 2014 Afvigelse 2014 TB 1. FR 2014

Læs mere

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder

Læs mere