Samlet oversigt over udmøntning af de yderligere 2 pct. fra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet oversigt over udmøntning af de yderligere 2 pct. fra 2015-2016"

Transkript

1 Samlet oversigt over udmøntning af de yderligere 2 pct. fra Fanenr. Beskrivelse, beløb i 100 Effektivisering af ejendomsadministration Ansættelse af en driftssupervisor Kollektiv trafik Ændring af princip for beregning af taksterne på daginstitutionsområdet Dagtilbud - generel reduktion Skoleområdet - generel reduktion Generel kapacitetstilpasning på børne- og skoleområdet Kultur - generel reduktion Tandplejen Udskiftning af faldunderlag på skoler Det sociale område - generel reduktion på Sekretariat, Forebyggelses- og Frivilligområdet Generel reduktion på børne- og familieområdet Øget forebyggelse på børneområdet Generel reduktion på foranstaltninger på voksenområdet Køb af foranstaltninger på voksenhandicapområdet, KKR-takster sænkes ½ pct Generel reduktion på ældre- og handicapområdet Udbud af madlevering Bedre brug af hjælpemidler - velfærdsteknologi Det sociale område - generel reduktion på enheder med overførselsadgang Tjenestemandspensioner Administration I alt Nedenfor er angivet et skøn for hvad de yderligere 2 pct. reduktion kan indebære i stillingsreduktion. Stillingsreduktionerne forventes i givet fald realiseret ved naturlig omsætning, evt. forsøges omplacering mv. Antal Udmøntning i 2016 stillinger Teknik- og Miljøudvalget i alt: 0,3 Park og Natur 0,3 Børne- og Skoleudvalget i alt: 24,0 Daginstitutioner 6,3 Dagpleje 3,0 Skoleområdet 12,0 Tandplejen 0,5 PUC, Ungdomsskolen og byggelegepladser 2,2 Kultur- og Fritidsudvalget i alt: 2,8 Kulturområdet 1,8 BKF administration 1,0 Social- og Sundhedsudvalget i alt: 12,6 Sundhedsområdet 0,4 Ældreområdet 11,5 Børne- og Familieområdet 0,7 Økonomiudvalget i alt: 4,7 Administration 4,7 I alt, hele Rødovre Kommune 44,3

2 Effektivisering af ejendomsadministration Alle udvalg 100 Forvaltning: Teknisk Forvaltning Kontaktperson: Else Søndergaard Dam /Richard Pape Effektivisering el. Effektivisering Formålet er effektivisering af ejendomsadministrationen ved ansættelse af en kvalificeret ejendomsadministrator, der kan varetage en fremtidig effektivisering i anvendelse af kommunens ejendomme fra Effektiviseringen af kommunens ejendomme forventes primært at komme fra en reduktion af anvendte kvadratmeter. Herudover kan der arbejdes med genforhandling af huslejer, optimering af ressourceforbrug (el, varme og vand) og en mere strategisk linje i administration af ejendomme. Udgangspunktet for effektiviseringen/beregningsgrundlaget er de samlede driftsudgifter for kommunens ejendomme. Udgiften er beregnet ud fra budget 2016 på i alt 165 mio. kr. Omkostninger til en ejendomsadministrator forventes at ligge på ca (lønudgifter, pension, m.v.) Udgiften kan afholdes indenfor den nuværende budgetmæssige ramme. Besparelsen kan hentes ved at driftsudgifterne reduceres med 1 % i 2017 (1,65 mio.) og 3 % i 2018 og 2019 (4,95 mio.). Det forventes ikke at borgerne bliver berørt, bortset fra at der kan være enheder, foreninger der ændrer adresse, eller må dele lokaler med andre og/eller have færre m2 til rådighed. andre: Der kan være enheder og medarbejdere der ændrer adresse, eller må dele lokaler med andre og/eller have færre m2 til rådighed. Kr. Evt. Investering: Mindreudgift drift

3 Ansættelse af en driftssupervisor Alle 101 Forvaltning: Teknisk Forvaltning Kontaktperson: Jens Førby Effektivisering el. Effektivisering Ansættelse i 3 år af en supervisor, der har til opgave at sikre, at nøglemedarbejdere i alle kommunens institutioner løbende optimerer driften af bygninger og installationer med henblik på at minimere energiforbruget. Der er et betydeligt besparelsespotentiale i den del af energiforbruget, der er betinget af adfærd og benyttelse af bygningerne. Den største del af dette potentiale knytter sig til drift og styring af tekniske anlæg i forhold til de faktiske aktiviteter i bygningerne. Dette kan fx realiseres ved løbende bistand til de medarbejdere, der varetager driften af de enkelte bygninger, dels ved direkte bistand, ved motivering og opkvalificering og ved tæt opfølgning i øvrigt. Følgende model sikrer opfølgning på effekten: De forventede udgifter og mindreudgifter indarbejdes i budget 2016 ( ) på en særskilt konto hos Teknisk Forvaltning, og flyttes til relevante enheder i takt med realiseringen. Teknisk Forvaltning fremlægger en status for direktionen efter hvert 1. halvår i året, og for hele året i det grønne regnskab. Der er ingen direkte konsekvenser for borgerne. Resultatet af driftssupervisorens indsats vil blive afrapporteret årligt i Grønt Regnskab. Efter 2 år evalueres ordningen med henblik på eventuel videreførelse. Det må forventes, at besparelseseffekten reduceres ved ophør af ordningen. andre: Det forudsættes, at de nøglemedarbejdere, der varetager bygningsdrift, prioriterer energieffektiv drift i deres daglige virke. Kr. Evt. Investering: Mindreudgift drift

4 Kollektiv trafik TMU 102 Forvaltning: Teknisk Forvaltning Kontaktperson: Birgit Knudsholt Effektivisering el. Effektivisering Ny lov om trafikselskaber, vedtaget den 10/6 2014, indebærer bla. at regionale linjer overgår til regionerne og der sker en omfordeling af udgifterne mellem kommunerne. Desuden forventes en besparelse i forbindelse med nyt udbud. Der er vedtaget en ny lov om trafikselskaber, som er udgiftsneutral samlet set, men giver en omfordeling af udgifterne mellem kommunerne.ved vedtagelse af loven bliver ansvaret for de regionale busser flyttet til regionen. For Rødovre Kommune betyder det konkret, at linjerne 92N, 93N og 200S overføres til regional finansiering. Kommunerne skal medfinansiere administrationsudgifter, driftsudgifterne på de enkelte linjer flerkommunale linjer fordeles med 80% efter timeandel og med 20% efter befolkning. Desuden forventes en besparelse i forbindelse med nyt udbud for en del af busdriften i gældende fra Borgerne vil kunne opleve, at nogle busser bliver erstattet af nyere modeller. Der vil opnås en reduktion i CO2 på ca. 35 % og i forureningsreduktion på ca. 25 %. andre: Beskriv her, hvis forslaget har konsekvenser for andre, herunder medarbejdere Kr. Evt. Investering: Mindreudgift drift

5 Forvaltning: Kontaktperson: Ændring af princip for beregning af taksterne på daginstitutionsområdet BSU/ØU 201 BKF Rasmus Lerche Hansen/Pia Mehlsen/Michael Sørensen I dag tages der udgangspunkt i normeringen når takstene på dagområdet udregnes. Der er aldrig 100 % udnyttelse af pladserne over hele året. Hvis man i stedet tager udgangspunkt i det antal børn vi forventer, hvilket bør være mere korrekt, så vil taksten skulle hæves. Hvis der tages udgangspunkt i antallet af børn i 2013 (2014 var atypisk) - vil der være følgende ædringer i taksterne (2015 takst beregnet udfra ændret princip sammenlignet med 2015 takst). Vuggestuetaksten vil falde med 93 kr. til Børnehavetaksten vil stige med 47 kr. til Dagplejetaksten vil stige med 94 kr. til 2963 kr. Taksten stiger i gennemsnit med 0,9% Servicekonsekvens for Nogle borgere, der har børn som benytter sig af tilbud på dagområdet, vil opleve en takststigning. Ved beregning af taksten for 2015 med de to forskellige principper vil taksten i gennemsnit stige med et beløb svarende til 0,9 pct. af den nuværende takst. Samlet vil principændringen give et merprovenu på kr. Den forøgede indtægt kan delvist kompensere den generelle besparelse der pt. er lagt ind i budget andre: De ansatte på daginstitutionerne og dagplejen vil opleve en mindre personalereduktion, end det ellers ville blive tilfældet. Økonomisk konsekvens

6 Dagtilbud - generel reduktion BSU 202 Forvaltning: BKF Kontaktperson: Pia Mehlsen Generel driftsreduktion på centrale udgifter, institutioner, og dagplejen. Reduktionen medfører en nedsættelse af forældrebetalingen, der er indregnet i beløbet. Reduktionen fordeles forholdsmæssigt mellem 25 daginstiutioner og dagplejepædagogerne. På daginstitutionsområdet udgør løn 83% af det samlede budget. Forældrebetalingen er indregnet i reduktionen. Hvis der ændres forudsætning for beregning af forældrebetalingstaksten kan besparelsen reduceres med kr. Driftsreduktionen vil betyde færre pædagoger og pædagogmedhjælpere pr. barn i kommunens daginstitutioner. Desuden vil der være et lavere beløb til aktiviteter m.v. Ud over konsekvenser i forhold til antallet af voksentimer pr. barn, vil reduktionen påvirke gennemførelsen af udviklingstiltag indenfor småbørnsområdet både i form af projekter og for generel fornyelse. andre: Ca. 6 fuldtidsstillinger i institutionerne nedlægges som konsekvens af reduktionen ved 2 pct. reduktion. Derudover nedlægges 3 stillinger i dagplejen. Investering: Mindreudgift drift

7 Skoleområdet - generel reduktion BSU 203 Forvaltning: BKF Kontaktperson: John Kronbak Generel driftsreduktion på centrale udgifter samt decentralt på folkeskoler, ungdomsskolen, PUC og byggelegepladser. Reduktionen medfører elevtimer færre på folkeskolerne på årsbasis. 390 elevtimer på Ungdomsskolen, færre timer i støttekorpset og på Byggelegepladserne samt reduktion i administrationen på Pædagogisk Udviklingscenter. Desuden reducering af centrale udviklingstiltag. Reduktionen betyder færre holddelingstimer, specialundervisning, vejlederfunktioner, kontaktlærerordning og vikartimer. Færre børnetimer i støttekorpset, på byggelegepladserne og i SFO. Forældrebetalingen på byggelegepladser og i SFO er fastholdt/uændret. andre: Der nedlægges ca. 12 lærer-/pædagogstillinger på folkeskolerne, ½ stilling på Ungdomsskolen, ½ stilling på byggelegepladserne, ½ stilling i støttekorpset samt 1 stilling på Pædagogisk Udviklingscenter. Desuden reduceres centrale udviklingstiltag på området. Investering: Mindreudgift drift

8 Generel kapacitetstilpasning på børne- og skoleområdet BSU 204 Forvaltning: BKF Kontaktperson: John Kronbak Kapaciten tilpasses det forventede behov på en række områder, herunder dagplejen, tandplejen, privatskoler og mellemkommunale betalinger på børne- og skoleområdet. Demografireguleringer og kapacitetstilpasninger vedr. dagplejen, tandplejen, privatskoler, det mellemkommunale område m.v. Der er tale om en restudmøntning i forhold til et forslag fra budget Ingen. andre: Ingen. Investering: Mindreudgift drift

9 Kultur - generel reduktion KFU 205 Forvaltning: BKF Kontaktperson: Henning Elmelund Generel driftsreduktion på centrale udgifter samt decentralt på kultur-, fritids- og idrætsinstitutioner. Konsekvenserne af besparelsesforslagene kan deles i 2 områder. 1) Reduktion af de centrale tilskudspuljer 2) Reduktion på de enkelte decentrale kultur- og fritidsinstitutioner. Færre midler til gennemførelse af diverse kulturelle arrangementer, Fritid for Dig, sommerferieaktiviteter samt reduceret tilskud til kommunens foreninger og aftenskoler. Derudover vil der på de enkelte institutioner blive foretaget en reduktion i antallet af arrangementer, og der vil blive sparet på materiale- og inventarkonti. andre: Ca. 1,75 fuldtidsstillinger nedlægges som konsekvens af reduktionen på henholdsvis idrætsområdet (½), Rødovre Bibliotek (1) og Musikskolen (1/4). Investering: Mindreudgift drift

10 Tandplejen BSU 206 Forvaltning: BKF Kontaktperson: Michael Sørensen Driftsreduktionen gennemføres som en omlægning af undersøgelsesopgaverne, som for børn og unge med høj tandsundhed i øget omfang vil blive fortaget af specialuddannede tandklinikassistenter i stedet for tandlæger. Den servicemæssige konsekvens drejer sig om, at tilbuddet om årligt tandeftersyn opretholdes for alle børn og unge, men på flere alderstrin / klassetrin end i det eksisterende tandplejetilbud foretages undersøgelsesopgaverne af specialuddannede tandklinikassistenter i stedet for af tandlæger. Den samlede tandsundhed for Rødovre Kommunes børn og unge vil være upåvirket, men der kan forekomme udsving i visitationen til forebyggelse. Specialtandlægeundersøgelserne for tandstillingsfejl fortsætter som nu, for alle piger i 5. kl. og for drengene i 6. kl. Tandlægeundersøgelserne for omsorgstandplejens brugere fortsætter ligeledes som nu. andre: Tandplejens besparelse i 2016 kan kun opnås ved personalereduktion. Der forventes reduceret med ca. ½ tandlægestilling, svarende til ca kr. Investering: Mindreudgift drift

11 Udskiftning af faldunderlag på skoler TMU og BSU 207 Forvaltning: TF og BKF Kontaktperson: Lise Rørbæk Barsøe Det forslås at omlægge faldunderlagsgrus til gummibelægning på skolernes legepladser. Dette vil give en væsentlig besparelse på udskiftning og behandling af faldunderlagsgrus samtidig med at sikkerheden på legepladserne opretholdes. Der omlægges ca kvm faldunderlagsgrus til gummibelægning over 2 år. I 2016 udlægges den sidste rest. Sikkerheden i forbindelse med faldunderlag på legepladser vil kunne opretholdes. andre: Omlægning fra faldgrus til gummibelægning vil give mindre renhold ude og inde samt skåne gulv mv. Forslaget vil medføre personalereduktion svarende til ca.1/4 specialarbejder i Park & Natur. Levetid for evt. anlægsinvestering: 3 år før reinvestering. Investering: Mindreudgift drift

12 Forvaltning: Kontaktperson: Det sociale område - generel reduktion på Sekretariat, Forebyggelses- og Frivilligområdet SOSU 500 Social- og Sundhedsforvaltningen Janne Egelund Andersen/ Bente Andersen Der er indarbejdet driftsreduktioner på SOCs område, som samlet set er 16,7 mio.kr. højere i 2016 ff end i Heraf udgør reduktionen på foranstaltninger på Socialforvaltningens sekretariats området kr. Forslaget betyder, at der lægges en større andel af de generelle besparelser på 2+2% på budgettet for køb af juridisk bistand, på puljen til sundhedsforebyggende foranstaltninger, og på frivilligområdet herunder tilskud efter 18 og 79, samt Frivilligcentret. De reducerede budgetter vil betyde, at der kan iværksættes færre sundhedsforebyggende projekter, samt mindre reduktioner på det frivillige område. andre: Reduktionen får betydning for forvaltningens muligheder for at anvende ekstern konsulentbistand - herunder juridsk assistance. Investering: Mindreudgift drift

13 Generel reduktion på børne- og familieområdet Social- og Sundhedsudvalget 501 Forvaltning: Social- og Sundhedsforvaltningen Kontaktperson: Joan Birgit Nielsen/Laila Ljungbeck 7545 Effektivisering el. Effektivisering Der er indarbejdet generelle driftsreduktioner på Social- og Sundhedsforvaltningens område, som samlet set er 16,7 mio.kr. højere i 2016 ff end i Heraf udgør reduktionen på køb af foranstaltninger på børne- og ungeområdet 2,3 mio. kr. Ud over reduktionen i 2016 blev der i budgettet for 2015 indarbejdet reduktioner på i alt ca. 7,8 mio. kr. på området. Den generelle driftsreduktion på børne- og familieområdet skal dog ses i lyset af det markante mindreforbrug i 2014, og forventes at kunne opnås ved en fortsat stram økonomistyring og visitationspraksis. andre: Evt. Investering: Mindreudgift drift

14 Øget forebyggelse på børneområdet Social- og Sundhedsudvalget 502 Forvaltning: Social- og Sundhedsforvaltningen Kontaktperson: Joan Birgit Nielsen/Laila Ljungbeck 7545 Effektivisering el. Effektivisering Styrkelse af den tidlige og forebyggende indsats. Initiativerne forventes primært at kunne spare udgifter til anbringelser uden for hjemmet. "De Utrolige År" er en evidensbaseret metode, der iværksættes i Udviklingscenter Skiftesporet og i Familiebehandler- og Støtte- og Kontaktpersonkorpset. Forventes at kunne forhindre anbringelser på længere sigt; i 2016 og frem indarbejdes 1,2 mio. kr. i besparelse. Konsekvensen for borgerne er positiv, idet hjælpen i endnu højere grad ydes med henblik på at styrke forældreevnen og med udgangspunkt i, at barnet kan bevare tilknytning til forældrene hvor det er muligt. andre: Ændring i arbejdsmetode/tilgang Evt. Investering: Mindreudgift drift

15 Generel reduktion på foranstaltninger på voksenområdet SOSU 503 Forvaltning: SOC Kontaktperson: Anita Lindberg, 7154 Effektivisering el. Effektivisering Der er indarbejdet generelle driftsreduktioner på Social- og Sundhedsforvaltningens område, som samlet set er 16,7 mio.kr. højere i 2016 ff end i Heraf udgør reduktionen på køb af foranstaltninger på voksenområdet 5,7 mio. kr. Ved en stram visitering, reduktion i prisniveauet og i visse tilfælde flytning til billigere tilbud samt en generelt lavere søgning til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse forventes besparelsen at kunne realiseres. Der forventes pt. et mindreforbrug på området i 2015 stort set svarende til reduktionen af budgettet i andre: - Evt. Investering: Mindreudgift drift

16 Køb af foranstaltninger på voksenhandicapområdet, KKR-takster sænkes ½ pct. SOSU 504 Forvaltning: SOC Kontaktperson: Anita Lindberg, 7154 Effektivisering el. Servicereduktion Udgiften til køb af foranstaltninger på voksenhandicapområdet forventes yderligere reduceret i 2016 som følge af KKR's beslutning om at sænke taksterne med i alt 1 pct.fra 2014 til At de kommuner, som vi køber pladser af, overholder KKR-aftalen. Ca. 140 borgere benytter tilbud omfattet af KKR-aftalen. Disse kan forvente en lidt lavere service, formentlig primært i form af lavere personaledækning. andre: Bofællesskaberne Østfløjen og Vestfløjen, Værkstedscenter Espevang og Handicapklubben Klub 9 er omfattet af KKR-aftalen. ½ pct. af budgettet udgør for disse kr. Evt. Investering: Mindreudgift drift

17 Generel reduktion på ældre- og handicapområdet Social- og Sundhedsudvalget 505 Forvaltning: Social- og Sundhedsforvaltningen Kontaktperson: Allan Pedersen/Gert Enevoldsen 7543 Effektivisering el. Effektivisering Der er indarbejdet driftsreduktioner på SOCs område, som samlet set er 16,7 mio.kr. højere i 2016 ff end i Heraf udgør reduktionen på foranstaltninger på ældreområdet 6,4 mio. kr. hvoraf de 3,7 mio. kr. udmøntes med separate forslag De generelle besparelser på 2,7 mio. kr. forventes opnået på baggrund af de seneste års fald i borgernes behov for pleje og ved et fortsat fokus og en styrket indsats i Sundshedsfremme og visitation og Hjemmeplejen på at yde den rigtige og nødvendige hjælp og støtte, der gør borgeren i stand til at tage vare på sit eget liv og selv skabe den tilværelse, man ønsker. - andre: - Kr. Evt. Investering: Mindreudgift drift

18 Udbud af madlevering Social- og Sundhedsudvalget 506 Forvaltning: Social- og Sundhedsforvaltningen Kontaktperson: Allan Pedersen/Gert Enevoldsen 7543 Effektivisering el. Effektivisering Der gennemføres udbud af al madlevering til borgere i eget hjem, så al levering fremover sker fra private leverandører. Prisen for levering af mad til borgere i eget hjem fra private leverendører er faldende i forhold til den kommunale madserviceordning. Et udbud af al madlevering til borgere i eget hjem til private leverandører forventes af give besparelser på 1,7 mio. kr. Levering af mad fra private kan udbydes, så ned til to leverandører kan vinde retten til at levere mad. Selve madbringningen med den kommunale kørselsordning bevares. De private leverandører tilbyder i dag madservice efter samme ordning og betingelser som den kommunale madservice - dog med mulighed for større variation i de daglige menuer end den kommunale ordning. Madserviceordningen omfatter ca. 250 borgere. Ca. 170 borgere, der i dag benytter sig af den kommunale ordning, vil fremover skulle bestille mad hos de private leverandører. Borgerne vil ikke opleve nogen forskel i selve madudbringningen, der fortsat vil ske med den kommunale kørselsordning. andre: Madleveringen fra det kommunale køkken på Plejehjemmet Ørbygård til borgere i eget hjem forventes af ophøre. Køkkenfunktionen på plejehjemmet og caféen på plejehjemmet fortsætter uændret. Evt. Investering: Mindreudgift drift

19 Bedre brug af hjælpemidler - velfærdsteknologi Social- og Sundhedsudvalget 507 Forvaltning: Social- og Sundhedsforvaltningen Kontaktperson: Allan Pedersen/Gert Enevoldsen 7543 Effektivisering el. Effektivisering Besparelsen dækker over forskellige tiltag med bedre brug af hjælpemidler, dels forflytninger, dels hjælpemidler, der skal gøre borgeren mest muligt selvhjulpen frem for mere passiv hjælp og støtte. Baggrunden for forslaget er, at det i økonomiaftalen mellem Staten og Kommunerne 2014 er aftalt at iværksætte en samlet indsats for udbredelse af viden om anvendelse og implementering af modne velfærdsteknologiske løsninger. Regeringen og KL er således enige om, inden for rammerne af et fælleskommunalt program for udbredelse af velfærdsteknologikommunerne at understøtte en national implementering af hjælp til løft, bedre brug af hjælpemidler, spiserobotter og vasketoiletter, hvor der tilsammen skal effektiviseres for 500 mio. kr. i løbet af 2014, 2015 og Gevinsten bliver i kommunerne. Formålet er, at gøre borgeren mest muligt selvhjulpen med hjælpemidler via en tilgang til borgeren, der fokuserer på rehabilitering og træning frem for mere passiv hjælp og støtte og med henblik på at øge borgerens trivsel og livskvalitet. andre: Faldende efterspørgsel i Hjemmeplejen. Evt. Investering: Mindreudgift drift

20 Forvaltning: Kontaktperson: Det sociale område - generel reduktion på enheder med overførselsadgang SOSU, ØU 508 Social- og Sundhedsforvaltningen Ole Pass/ Christian Hjorth I budget 2016 er der indarbejdet en reduktion på 0,7% af budgetterne til drift af institutioner og afdelinger i Social- og Sundhedsforvaltningen Reduktionen er en udmøntning af de generelle besparelser på i alt 4% fra , og vedrører budgetterne til drift af alle institutioner og afdelinger i forvaltningen. De bevillinger, der her berøres, er med overførselsadgang mellem årene (decentrale områder). Takstfinansierede institutioner er dog ikke omfattet, da de i forvejen er omfattet af reduktioner i henhold til aftale indgået i KKR-regi om reduktioner i takstgrudlaget. Det vil være op til forvaltningens budgetansvarlige ledere at udmønte reduktionen på yderligere 0,7% i 2016 indenfor de rammer, der afsat til at løse opgaverne. Der kan derfor ikke siges noget entydigt om, hvad konsekvensen bliver for borgerne. andre: Reduktionerne udgør 2,1 mio. kr. i 2016ff - heraf 0,6 mio. kr. på det administrative område. Hovedparten af udgifterne på disse områder udgøres af lønudgifter og reduktionen svarer til ca. 8 årsværk. Dette er dog eksklusiv den kommunale hjemmehjælp, der også berøres som følge af reduktionerne i Visitationsafdelingens budget til køb af hjemmehjælp. Investering: Mindreudgift drift

21 Forvaltning: Kontaktperson: Effektivisering el. Tjenestemandspensioner ØU 600 ØPF Sanne Becher Effektivisering Der er faldende udgifter til tjenestemandspensioner, og budgettet tilpasses det forventede niveau Budgettet tilpasset forventet forbrug Ingen andre: Ingen Evt. Investering: Mindreudgift drift

22 Forvaltning: Kontaktperson: Effektivisering el. Administration ØU 601 ØPF Sanne Becher Effektivisering Effektivisering og kapacitetstilpasning på administrationen Effektiviseringer og kapacitetstilpasninger, blandt andet via undladelse af genbesættelse af stillinger, tilpasset forventet forbrug vedr. kontorelever og den centrale udd.pulje, yderligere effektiviseringsgevinster efter implementering af Opus, Ny telefontrafikaftale, KMD aftaler, Forsikringsaftale Kontorhold, El/Varme, Renovation, Vagtkorps drift. Beskriv her konsekvenser for borgerne, herunder antal borgere, der berøres af forslaget andre: Blandt andet ringere service til daginstitutionsområdet vedr. bygningsforhold, ringere service til decentrale enheder i forbindelse med support til udarbejdelse af APV og handleplaner, der kan evt. blive tale om ændret servicering af brugerne på nogle områder samt færre analyseopgaver. Evt. Investering: Mindreudgift drift

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag.

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag. Kære alle. Som I ved, er det første signal om, hvor bevæger skolevæsenets sig hen over de kommende år, ved forvaltningen Skole- Dagtilbud, på Børne og Skoleudvalgets møde den 14.04.2015. Hvad ved vi: at

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE.

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Vi er midt i budgetfasen, hvor der sker en sammenholdelse mellem ønsker fra det løbende strategiarbejde og det realiserbare

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Borgerpanelet Budget 2007

Borgerpanelet Budget 2007 Borgerpanelet Budget 2007 September 2006 Borgerpanelet en supplerende dialogmulighed Siden 2004 tilbud til voksne i kommunen I dag 326 medlemmer meget gerne flere Budget 2007 Sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Politisk parti: Forligspartierne Dato: 23. september 2014 Tusinde 1.000 kr. Oversigt over kassetræk pba. budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Kassepåvirkning

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Budgetperiode: 05.03.2014-31.12.2014. Samlet budget for alle indsatser. Kommunens CVR-nr.: 29189676

Budgetperiode: 05.03.2014-31.12.2014. Samlet budget for alle indsatser. Kommunens CVR-nr.: 29189676 Skemaet her er en samlet oversigt over udgifterne til indsatserne, som skal anvendes til udarbejdelse af budgetskemaet i portalen. Samlet budget for alle indsatser Kommunen skal budgettere alle udgifter

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2014-17

Resultatopgørelse, budget 2014-17 Resultatopgørelse, budget 2014-17 Mio. kr. BF 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 Skatter -3.950,2-3.970,4-4.107,2-4.196,9 Tilskud og udligning -1.856,1-1.803,7-1.811,2-1.835,2 Ændringer skatter og tilskud -6,8-88,7-95,6-103,8

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet Den samlede budgetramme for ældreområdet kan i 2008 opgøres som følgende: Budget i hele 1.000 kr. Hovedområde Udgift Indtægt Netto 4.90 Sundhedsudgifter 360 360 5.30 Ældreboliger 7.758-18.111-10.353 5.32

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 107. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 241 2 Medlemmer Kirsten Moesgaard

Læs mere

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4%

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4% & 623+92+)*36:%82-2+)2*Œ)7 &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Børn- og Ungeudvalget varetager forvaltningen af Odense Kommunes opgaver på børn- og ungeområdet, d.v.s. Y Børnepasning for - 6 årige børn,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Lønområdet tast kun én gang

Lønområdet tast kun én gang Lønområdet tast kun én gang Skal I i udbud med jeres lønsystem? Kig på jeres arbejdsgange og hent gevinsten hjem Arbejdsgangsbanken og KLK En genvej til effektivisering på lønområdet En undersøgelse fra

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer NOTAT Bilag 4 Udmøntning af tværgående effektiviseringer I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 3. oktober 2013 i BR indgår der jf. tabel 1 følgende tværgående effektiviseringer på Børneog Ungdomsudvalgets

Læs mere

Dette notat er Økonomiafdelingens forslag til udarbejdelse af en fælles skabelon til budgetopfølgningen.

Dette notat er Økonomiafdelingens forslag til udarbejdelse af en fælles skabelon til budgetopfølgningen. Forslag til skabelon for månedlig budgetopfølgning I den reviderede forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning fremgår det at "Fagudvalgene orienteres månedlig via budgetopfølgninger fra direktørområderne/budgetansvarlige.

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere