Samlet oversigt over udmøntning af de yderligere 2 pct. fra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet oversigt over udmøntning af de yderligere 2 pct. fra 2015-2016"

Transkript

1 Samlet oversigt over udmøntning af de yderligere 2 pct. fra Fanenr. Beskrivelse, beløb i 100 Effektivisering af ejendomsadministration Ansættelse af en driftssupervisor Kollektiv trafik Ændring af princip for beregning af taksterne på daginstitutionsområdet Dagtilbud - generel reduktion Skoleområdet - generel reduktion Generel kapacitetstilpasning på børne- og skoleområdet Kultur - generel reduktion Tandplejen Udskiftning af faldunderlag på skoler Det sociale område - generel reduktion på Sekretariat, Forebyggelses- og Frivilligområdet Generel reduktion på børne- og familieområdet Øget forebyggelse på børneområdet Generel reduktion på foranstaltninger på voksenområdet Køb af foranstaltninger på voksenhandicapområdet, KKR-takster sænkes ½ pct Generel reduktion på ældre- og handicapområdet Udbud af madlevering Bedre brug af hjælpemidler - velfærdsteknologi Det sociale område - generel reduktion på enheder med overførselsadgang Tjenestemandspensioner Administration I alt Nedenfor er angivet et skøn for hvad de yderligere 2 pct. reduktion kan indebære i stillingsreduktion. Stillingsreduktionerne forventes i givet fald realiseret ved naturlig omsætning, evt. forsøges omplacering mv. Antal Udmøntning i 2016 stillinger Teknik- og Miljøudvalget i alt: 0,3 Park og Natur 0,3 Børne- og Skoleudvalget i alt: 24,0 Daginstitutioner 6,3 Dagpleje 3,0 Skoleområdet 12,0 Tandplejen 0,5 PUC, Ungdomsskolen og byggelegepladser 2,2 Kultur- og Fritidsudvalget i alt: 2,8 Kulturområdet 1,8 BKF administration 1,0 Social- og Sundhedsudvalget i alt: 12,6 Sundhedsområdet 0,4 Ældreområdet 11,5 Børne- og Familieområdet 0,7 Økonomiudvalget i alt: 4,7 Administration 4,7 I alt, hele Rødovre Kommune 44,3

2 Effektivisering af ejendomsadministration Alle udvalg 100 Forvaltning: Teknisk Forvaltning Kontaktperson: Else Søndergaard Dam /Richard Pape Effektivisering el. Effektivisering Formålet er effektivisering af ejendomsadministrationen ved ansættelse af en kvalificeret ejendomsadministrator, der kan varetage en fremtidig effektivisering i anvendelse af kommunens ejendomme fra Effektiviseringen af kommunens ejendomme forventes primært at komme fra en reduktion af anvendte kvadratmeter. Herudover kan der arbejdes med genforhandling af huslejer, optimering af ressourceforbrug (el, varme og vand) og en mere strategisk linje i administration af ejendomme. Udgangspunktet for effektiviseringen/beregningsgrundlaget er de samlede driftsudgifter for kommunens ejendomme. Udgiften er beregnet ud fra budget 2016 på i alt 165 mio. kr. Omkostninger til en ejendomsadministrator forventes at ligge på ca (lønudgifter, pension, m.v.) Udgiften kan afholdes indenfor den nuværende budgetmæssige ramme. Besparelsen kan hentes ved at driftsudgifterne reduceres med 1 % i 2017 (1,65 mio.) og 3 % i 2018 og 2019 (4,95 mio.). Det forventes ikke at borgerne bliver berørt, bortset fra at der kan være enheder, foreninger der ændrer adresse, eller må dele lokaler med andre og/eller have færre m2 til rådighed. andre: Der kan være enheder og medarbejdere der ændrer adresse, eller må dele lokaler med andre og/eller have færre m2 til rådighed. Kr. Evt. Investering: Mindreudgift drift

3 Ansættelse af en driftssupervisor Alle 101 Forvaltning: Teknisk Forvaltning Kontaktperson: Jens Førby Effektivisering el. Effektivisering Ansættelse i 3 år af en supervisor, der har til opgave at sikre, at nøglemedarbejdere i alle kommunens institutioner løbende optimerer driften af bygninger og installationer med henblik på at minimere energiforbruget. Der er et betydeligt besparelsespotentiale i den del af energiforbruget, der er betinget af adfærd og benyttelse af bygningerne. Den største del af dette potentiale knytter sig til drift og styring af tekniske anlæg i forhold til de faktiske aktiviteter i bygningerne. Dette kan fx realiseres ved løbende bistand til de medarbejdere, der varetager driften af de enkelte bygninger, dels ved direkte bistand, ved motivering og opkvalificering og ved tæt opfølgning i øvrigt. Følgende model sikrer opfølgning på effekten: De forventede udgifter og mindreudgifter indarbejdes i budget 2016 ( ) på en særskilt konto hos Teknisk Forvaltning, og flyttes til relevante enheder i takt med realiseringen. Teknisk Forvaltning fremlægger en status for direktionen efter hvert 1. halvår i året, og for hele året i det grønne regnskab. Der er ingen direkte konsekvenser for borgerne. Resultatet af driftssupervisorens indsats vil blive afrapporteret årligt i Grønt Regnskab. Efter 2 år evalueres ordningen med henblik på eventuel videreførelse. Det må forventes, at besparelseseffekten reduceres ved ophør af ordningen. andre: Det forudsættes, at de nøglemedarbejdere, der varetager bygningsdrift, prioriterer energieffektiv drift i deres daglige virke. Kr. Evt. Investering: Mindreudgift drift

4 Kollektiv trafik TMU 102 Forvaltning: Teknisk Forvaltning Kontaktperson: Birgit Knudsholt Effektivisering el. Effektivisering Ny lov om trafikselskaber, vedtaget den 10/6 2014, indebærer bla. at regionale linjer overgår til regionerne og der sker en omfordeling af udgifterne mellem kommunerne. Desuden forventes en besparelse i forbindelse med nyt udbud. Der er vedtaget en ny lov om trafikselskaber, som er udgiftsneutral samlet set, men giver en omfordeling af udgifterne mellem kommunerne.ved vedtagelse af loven bliver ansvaret for de regionale busser flyttet til regionen. For Rødovre Kommune betyder det konkret, at linjerne 92N, 93N og 200S overføres til regional finansiering. Kommunerne skal medfinansiere administrationsudgifter, driftsudgifterne på de enkelte linjer flerkommunale linjer fordeles med 80% efter timeandel og med 20% efter befolkning. Desuden forventes en besparelse i forbindelse med nyt udbud for en del af busdriften i gældende fra Borgerne vil kunne opleve, at nogle busser bliver erstattet af nyere modeller. Der vil opnås en reduktion i CO2 på ca. 35 % og i forureningsreduktion på ca. 25 %. andre: Beskriv her, hvis forslaget har konsekvenser for andre, herunder medarbejdere Kr. Evt. Investering: Mindreudgift drift

5 Forvaltning: Kontaktperson: Ændring af princip for beregning af taksterne på daginstitutionsområdet BSU/ØU 201 BKF Rasmus Lerche Hansen/Pia Mehlsen/Michael Sørensen I dag tages der udgangspunkt i normeringen når takstene på dagområdet udregnes. Der er aldrig 100 % udnyttelse af pladserne over hele året. Hvis man i stedet tager udgangspunkt i det antal børn vi forventer, hvilket bør være mere korrekt, så vil taksten skulle hæves. Hvis der tages udgangspunkt i antallet af børn i 2013 (2014 var atypisk) - vil der være følgende ædringer i taksterne (2015 takst beregnet udfra ændret princip sammenlignet med 2015 takst). Vuggestuetaksten vil falde med 93 kr. til Børnehavetaksten vil stige med 47 kr. til Dagplejetaksten vil stige med 94 kr. til 2963 kr. Taksten stiger i gennemsnit med 0,9% Servicekonsekvens for Nogle borgere, der har børn som benytter sig af tilbud på dagområdet, vil opleve en takststigning. Ved beregning af taksten for 2015 med de to forskellige principper vil taksten i gennemsnit stige med et beløb svarende til 0,9 pct. af den nuværende takst. Samlet vil principændringen give et merprovenu på kr. Den forøgede indtægt kan delvist kompensere den generelle besparelse der pt. er lagt ind i budget andre: De ansatte på daginstitutionerne og dagplejen vil opleve en mindre personalereduktion, end det ellers ville blive tilfældet. Økonomisk konsekvens

6 Dagtilbud - generel reduktion BSU 202 Forvaltning: BKF Kontaktperson: Pia Mehlsen Generel driftsreduktion på centrale udgifter, institutioner, og dagplejen. Reduktionen medfører en nedsættelse af forældrebetalingen, der er indregnet i beløbet. Reduktionen fordeles forholdsmæssigt mellem 25 daginstiutioner og dagplejepædagogerne. På daginstitutionsområdet udgør løn 83% af det samlede budget. Forældrebetalingen er indregnet i reduktionen. Hvis der ændres forudsætning for beregning af forældrebetalingstaksten kan besparelsen reduceres med kr. Driftsreduktionen vil betyde færre pædagoger og pædagogmedhjælpere pr. barn i kommunens daginstitutioner. Desuden vil der være et lavere beløb til aktiviteter m.v. Ud over konsekvenser i forhold til antallet af voksentimer pr. barn, vil reduktionen påvirke gennemførelsen af udviklingstiltag indenfor småbørnsområdet både i form af projekter og for generel fornyelse. andre: Ca. 6 fuldtidsstillinger i institutionerne nedlægges som konsekvens af reduktionen ved 2 pct. reduktion. Derudover nedlægges 3 stillinger i dagplejen. Investering: Mindreudgift drift

7 Skoleområdet - generel reduktion BSU 203 Forvaltning: BKF Kontaktperson: John Kronbak Generel driftsreduktion på centrale udgifter samt decentralt på folkeskoler, ungdomsskolen, PUC og byggelegepladser. Reduktionen medfører elevtimer færre på folkeskolerne på årsbasis. 390 elevtimer på Ungdomsskolen, færre timer i støttekorpset og på Byggelegepladserne samt reduktion i administrationen på Pædagogisk Udviklingscenter. Desuden reducering af centrale udviklingstiltag. Reduktionen betyder færre holddelingstimer, specialundervisning, vejlederfunktioner, kontaktlærerordning og vikartimer. Færre børnetimer i støttekorpset, på byggelegepladserne og i SFO. Forældrebetalingen på byggelegepladser og i SFO er fastholdt/uændret. andre: Der nedlægges ca. 12 lærer-/pædagogstillinger på folkeskolerne, ½ stilling på Ungdomsskolen, ½ stilling på byggelegepladserne, ½ stilling i støttekorpset samt 1 stilling på Pædagogisk Udviklingscenter. Desuden reduceres centrale udviklingstiltag på området. Investering: Mindreudgift drift

8 Generel kapacitetstilpasning på børne- og skoleområdet BSU 204 Forvaltning: BKF Kontaktperson: John Kronbak Kapaciten tilpasses det forventede behov på en række områder, herunder dagplejen, tandplejen, privatskoler og mellemkommunale betalinger på børne- og skoleområdet. Demografireguleringer og kapacitetstilpasninger vedr. dagplejen, tandplejen, privatskoler, det mellemkommunale område m.v. Der er tale om en restudmøntning i forhold til et forslag fra budget Ingen. andre: Ingen. Investering: Mindreudgift drift

9 Kultur - generel reduktion KFU 205 Forvaltning: BKF Kontaktperson: Henning Elmelund Generel driftsreduktion på centrale udgifter samt decentralt på kultur-, fritids- og idrætsinstitutioner. Konsekvenserne af besparelsesforslagene kan deles i 2 områder. 1) Reduktion af de centrale tilskudspuljer 2) Reduktion på de enkelte decentrale kultur- og fritidsinstitutioner. Færre midler til gennemførelse af diverse kulturelle arrangementer, Fritid for Dig, sommerferieaktiviteter samt reduceret tilskud til kommunens foreninger og aftenskoler. Derudover vil der på de enkelte institutioner blive foretaget en reduktion i antallet af arrangementer, og der vil blive sparet på materiale- og inventarkonti. andre: Ca. 1,75 fuldtidsstillinger nedlægges som konsekvens af reduktionen på henholdsvis idrætsområdet (½), Rødovre Bibliotek (1) og Musikskolen (1/4). Investering: Mindreudgift drift

10 Tandplejen BSU 206 Forvaltning: BKF Kontaktperson: Michael Sørensen Driftsreduktionen gennemføres som en omlægning af undersøgelsesopgaverne, som for børn og unge med høj tandsundhed i øget omfang vil blive fortaget af specialuddannede tandklinikassistenter i stedet for tandlæger. Den servicemæssige konsekvens drejer sig om, at tilbuddet om årligt tandeftersyn opretholdes for alle børn og unge, men på flere alderstrin / klassetrin end i det eksisterende tandplejetilbud foretages undersøgelsesopgaverne af specialuddannede tandklinikassistenter i stedet for af tandlæger. Den samlede tandsundhed for Rødovre Kommunes børn og unge vil være upåvirket, men der kan forekomme udsving i visitationen til forebyggelse. Specialtandlægeundersøgelserne for tandstillingsfejl fortsætter som nu, for alle piger i 5. kl. og for drengene i 6. kl. Tandlægeundersøgelserne for omsorgstandplejens brugere fortsætter ligeledes som nu. andre: Tandplejens besparelse i 2016 kan kun opnås ved personalereduktion. Der forventes reduceret med ca. ½ tandlægestilling, svarende til ca kr. Investering: Mindreudgift drift

11 Udskiftning af faldunderlag på skoler TMU og BSU 207 Forvaltning: TF og BKF Kontaktperson: Lise Rørbæk Barsøe Det forslås at omlægge faldunderlagsgrus til gummibelægning på skolernes legepladser. Dette vil give en væsentlig besparelse på udskiftning og behandling af faldunderlagsgrus samtidig med at sikkerheden på legepladserne opretholdes. Der omlægges ca kvm faldunderlagsgrus til gummibelægning over 2 år. I 2016 udlægges den sidste rest. Sikkerheden i forbindelse med faldunderlag på legepladser vil kunne opretholdes. andre: Omlægning fra faldgrus til gummibelægning vil give mindre renhold ude og inde samt skåne gulv mv. Forslaget vil medføre personalereduktion svarende til ca.1/4 specialarbejder i Park & Natur. Levetid for evt. anlægsinvestering: 3 år før reinvestering. Investering: Mindreudgift drift

12 Forvaltning: Kontaktperson: Det sociale område - generel reduktion på Sekretariat, Forebyggelses- og Frivilligområdet SOSU 500 Social- og Sundhedsforvaltningen Janne Egelund Andersen/ Bente Andersen Der er indarbejdet driftsreduktioner på SOCs område, som samlet set er 16,7 mio.kr. højere i 2016 ff end i Heraf udgør reduktionen på foranstaltninger på Socialforvaltningens sekretariats området kr. Forslaget betyder, at der lægges en større andel af de generelle besparelser på 2+2% på budgettet for køb af juridisk bistand, på puljen til sundhedsforebyggende foranstaltninger, og på frivilligområdet herunder tilskud efter 18 og 79, samt Frivilligcentret. De reducerede budgetter vil betyde, at der kan iværksættes færre sundhedsforebyggende projekter, samt mindre reduktioner på det frivillige område. andre: Reduktionen får betydning for forvaltningens muligheder for at anvende ekstern konsulentbistand - herunder juridsk assistance. Investering: Mindreudgift drift

13 Generel reduktion på børne- og familieområdet Social- og Sundhedsudvalget 501 Forvaltning: Social- og Sundhedsforvaltningen Kontaktperson: Joan Birgit Nielsen/Laila Ljungbeck 7545 Effektivisering el. Effektivisering Der er indarbejdet generelle driftsreduktioner på Social- og Sundhedsforvaltningens område, som samlet set er 16,7 mio.kr. højere i 2016 ff end i Heraf udgør reduktionen på køb af foranstaltninger på børne- og ungeområdet 2,3 mio. kr. Ud over reduktionen i 2016 blev der i budgettet for 2015 indarbejdet reduktioner på i alt ca. 7,8 mio. kr. på området. Den generelle driftsreduktion på børne- og familieområdet skal dog ses i lyset af det markante mindreforbrug i 2014, og forventes at kunne opnås ved en fortsat stram økonomistyring og visitationspraksis. andre: Evt. Investering: Mindreudgift drift

14 Øget forebyggelse på børneområdet Social- og Sundhedsudvalget 502 Forvaltning: Social- og Sundhedsforvaltningen Kontaktperson: Joan Birgit Nielsen/Laila Ljungbeck 7545 Effektivisering el. Effektivisering Styrkelse af den tidlige og forebyggende indsats. Initiativerne forventes primært at kunne spare udgifter til anbringelser uden for hjemmet. "De Utrolige År" er en evidensbaseret metode, der iværksættes i Udviklingscenter Skiftesporet og i Familiebehandler- og Støtte- og Kontaktpersonkorpset. Forventes at kunne forhindre anbringelser på længere sigt; i 2016 og frem indarbejdes 1,2 mio. kr. i besparelse. Konsekvensen for borgerne er positiv, idet hjælpen i endnu højere grad ydes med henblik på at styrke forældreevnen og med udgangspunkt i, at barnet kan bevare tilknytning til forældrene hvor det er muligt. andre: Ændring i arbejdsmetode/tilgang Evt. Investering: Mindreudgift drift

15 Generel reduktion på foranstaltninger på voksenområdet SOSU 503 Forvaltning: SOC Kontaktperson: Anita Lindberg, 7154 Effektivisering el. Effektivisering Der er indarbejdet generelle driftsreduktioner på Social- og Sundhedsforvaltningens område, som samlet set er 16,7 mio.kr. højere i 2016 ff end i Heraf udgør reduktionen på køb af foranstaltninger på voksenområdet 5,7 mio. kr. Ved en stram visitering, reduktion i prisniveauet og i visse tilfælde flytning til billigere tilbud samt en generelt lavere søgning til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse forventes besparelsen at kunne realiseres. Der forventes pt. et mindreforbrug på området i 2015 stort set svarende til reduktionen af budgettet i andre: - Evt. Investering: Mindreudgift drift

16 Køb af foranstaltninger på voksenhandicapområdet, KKR-takster sænkes ½ pct. SOSU 504 Forvaltning: SOC Kontaktperson: Anita Lindberg, 7154 Effektivisering el. Servicereduktion Udgiften til køb af foranstaltninger på voksenhandicapområdet forventes yderligere reduceret i 2016 som følge af KKR's beslutning om at sænke taksterne med i alt 1 pct.fra 2014 til At de kommuner, som vi køber pladser af, overholder KKR-aftalen. Ca. 140 borgere benytter tilbud omfattet af KKR-aftalen. Disse kan forvente en lidt lavere service, formentlig primært i form af lavere personaledækning. andre: Bofællesskaberne Østfløjen og Vestfløjen, Værkstedscenter Espevang og Handicapklubben Klub 9 er omfattet af KKR-aftalen. ½ pct. af budgettet udgør for disse kr. Evt. Investering: Mindreudgift drift

17 Generel reduktion på ældre- og handicapområdet Social- og Sundhedsudvalget 505 Forvaltning: Social- og Sundhedsforvaltningen Kontaktperson: Allan Pedersen/Gert Enevoldsen 7543 Effektivisering el. Effektivisering Der er indarbejdet driftsreduktioner på SOCs område, som samlet set er 16,7 mio.kr. højere i 2016 ff end i Heraf udgør reduktionen på foranstaltninger på ældreområdet 6,4 mio. kr. hvoraf de 3,7 mio. kr. udmøntes med separate forslag De generelle besparelser på 2,7 mio. kr. forventes opnået på baggrund af de seneste års fald i borgernes behov for pleje og ved et fortsat fokus og en styrket indsats i Sundshedsfremme og visitation og Hjemmeplejen på at yde den rigtige og nødvendige hjælp og støtte, der gør borgeren i stand til at tage vare på sit eget liv og selv skabe den tilværelse, man ønsker. - andre: - Kr. Evt. Investering: Mindreudgift drift

18 Udbud af madlevering Social- og Sundhedsudvalget 506 Forvaltning: Social- og Sundhedsforvaltningen Kontaktperson: Allan Pedersen/Gert Enevoldsen 7543 Effektivisering el. Effektivisering Der gennemføres udbud af al madlevering til borgere i eget hjem, så al levering fremover sker fra private leverandører. Prisen for levering af mad til borgere i eget hjem fra private leverendører er faldende i forhold til den kommunale madserviceordning. Et udbud af al madlevering til borgere i eget hjem til private leverandører forventes af give besparelser på 1,7 mio. kr. Levering af mad fra private kan udbydes, så ned til to leverandører kan vinde retten til at levere mad. Selve madbringningen med den kommunale kørselsordning bevares. De private leverandører tilbyder i dag madservice efter samme ordning og betingelser som den kommunale madservice - dog med mulighed for større variation i de daglige menuer end den kommunale ordning. Madserviceordningen omfatter ca. 250 borgere. Ca. 170 borgere, der i dag benytter sig af den kommunale ordning, vil fremover skulle bestille mad hos de private leverandører. Borgerne vil ikke opleve nogen forskel i selve madudbringningen, der fortsat vil ske med den kommunale kørselsordning. andre: Madleveringen fra det kommunale køkken på Plejehjemmet Ørbygård til borgere i eget hjem forventes af ophøre. Køkkenfunktionen på plejehjemmet og caféen på plejehjemmet fortsætter uændret. Evt. Investering: Mindreudgift drift

19 Bedre brug af hjælpemidler - velfærdsteknologi Social- og Sundhedsudvalget 507 Forvaltning: Social- og Sundhedsforvaltningen Kontaktperson: Allan Pedersen/Gert Enevoldsen 7543 Effektivisering el. Effektivisering Besparelsen dækker over forskellige tiltag med bedre brug af hjælpemidler, dels forflytninger, dels hjælpemidler, der skal gøre borgeren mest muligt selvhjulpen frem for mere passiv hjælp og støtte. Baggrunden for forslaget er, at det i økonomiaftalen mellem Staten og Kommunerne 2014 er aftalt at iværksætte en samlet indsats for udbredelse af viden om anvendelse og implementering af modne velfærdsteknologiske løsninger. Regeringen og KL er således enige om, inden for rammerne af et fælleskommunalt program for udbredelse af velfærdsteknologikommunerne at understøtte en national implementering af hjælp til løft, bedre brug af hjælpemidler, spiserobotter og vasketoiletter, hvor der tilsammen skal effektiviseres for 500 mio. kr. i løbet af 2014, 2015 og Gevinsten bliver i kommunerne. Formålet er, at gøre borgeren mest muligt selvhjulpen med hjælpemidler via en tilgang til borgeren, der fokuserer på rehabilitering og træning frem for mere passiv hjælp og støtte og med henblik på at øge borgerens trivsel og livskvalitet. andre: Faldende efterspørgsel i Hjemmeplejen. Evt. Investering: Mindreudgift drift

20 Forvaltning: Kontaktperson: Det sociale område - generel reduktion på enheder med overførselsadgang SOSU, ØU 508 Social- og Sundhedsforvaltningen Ole Pass/ Christian Hjorth I budget 2016 er der indarbejdet en reduktion på 0,7% af budgetterne til drift af institutioner og afdelinger i Social- og Sundhedsforvaltningen Reduktionen er en udmøntning af de generelle besparelser på i alt 4% fra , og vedrører budgetterne til drift af alle institutioner og afdelinger i forvaltningen. De bevillinger, der her berøres, er med overførselsadgang mellem årene (decentrale områder). Takstfinansierede institutioner er dog ikke omfattet, da de i forvejen er omfattet af reduktioner i henhold til aftale indgået i KKR-regi om reduktioner i takstgrudlaget. Det vil være op til forvaltningens budgetansvarlige ledere at udmønte reduktionen på yderligere 0,7% i 2016 indenfor de rammer, der afsat til at løse opgaverne. Der kan derfor ikke siges noget entydigt om, hvad konsekvensen bliver for borgerne. andre: Reduktionerne udgør 2,1 mio. kr. i 2016ff - heraf 0,6 mio. kr. på det administrative område. Hovedparten af udgifterne på disse områder udgøres af lønudgifter og reduktionen svarer til ca. 8 årsværk. Dette er dog eksklusiv den kommunale hjemmehjælp, der også berøres som følge af reduktionerne i Visitationsafdelingens budget til køb af hjemmehjælp. Investering: Mindreudgift drift

21 Forvaltning: Kontaktperson: Effektivisering el. Tjenestemandspensioner ØU 600 ØPF Sanne Becher Effektivisering Der er faldende udgifter til tjenestemandspensioner, og budgettet tilpasses det forventede niveau Budgettet tilpasset forventet forbrug Ingen andre: Ingen Evt. Investering: Mindreudgift drift

22 Forvaltning: Kontaktperson: Effektivisering el. Administration ØU 601 ØPF Sanne Becher Effektivisering Effektivisering og kapacitetstilpasning på administrationen Effektiviseringer og kapacitetstilpasninger, blandt andet via undladelse af genbesættelse af stillinger, tilpasset forventet forbrug vedr. kontorelever og den centrale udd.pulje, yderligere effektiviseringsgevinster efter implementering af Opus, Ny telefontrafikaftale, KMD aftaler, Forsikringsaftale Kontorhold, El/Varme, Renovation, Vagtkorps drift. Beskriv her konsekvenser for borgerne, herunder antal borgere, der berøres af forslaget andre: Blandt andet ringere service til daginstitutionsområdet vedr. bygningsforhold, ringere service til decentrale enheder i forbindelse med support til udarbejdelse af APV og handleplaner, der kan evt. blive tale om ændret servicering af brugerne på nogle områder samt færre analyseopgaver. Evt. Investering: Mindreudgift drift

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr.

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Beskrivelse Roskilde Kommune i alt 30.050 Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 10.300 Økonomiudvalget

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Rapport. Beredskabskatalog Aabenraa Kommune

Rapport. Beredskabskatalog Aabenraa Kommune U Rapport Beredskabskatalog Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 METODE... 4 3 AARBENRAA I OVERBLIK... 7 4 BEREDSKABSKATALOG I OVERBLIK... 9 5 BEREDSKABSKATALOG... 10 5.1 Strukturtilpasninger...

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Spareforslag fra 2011-budgettet - sektorgennemgang

Spareforslag fra 2011-budgettet - sektorgennemgang Spareforslag fra 2011-budgettet - sektorgennemgang KREVI har udarbejdet et søgeværktøj ud fra spare- og effektiviseringskatalogerne i 73 af landets 98 kommuner. Værktøjet indeholder 581 spare- og effektiviseringsforslag,

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

Drift- og anlægsønsker til budget 2014

Drift- og anlægsønsker til budget 2014 Drift- og anlægsønsker til budget 1 Oversigt over ønskelisteforslag til budget (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl. og trykke på det ønskede forslag) Økonomiudvalget (1000. kr.) Nr.

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram. Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling

Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram. Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling Økonomiforvaltningen 1. kontor NOTAT 3. februar 2006 Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling Spørgsmål: Hvad er hver enkelt forvaltnings

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 21. marts 2012 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014 1. Holbæk i Fællesskab Der er indgået budgetaftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne. Budgettet for 2015-2018 er blevet til under

Læs mere

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 UDKAST Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Udgives af: Odense Kommune Politisk Økonomisk Stab Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Budgetforslag 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere