NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling"

Transkript

1 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (Sømænd, timelønnede s.r.k.) I 4 t{0v, 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Sulinermik fnuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Sømænd på címeløn. S1 s2 s3 s4 ss s6 s7 S7 s8 se S l,o s11 s12 s 13 S14 s1s s16 S l-7 s 18 S 19 S 20 s 2r s22 s 23 s24 s 2s s 26 Indholds fortegnelse Overenskomstens område. Arbej dstiden Hyre. Pensionsbidrag og indbet.aling heraf. Lønanciennitet Overarbejde og afspadsering Decentral pulje til A Nattillæg.. Vintertillæg m.v.. individuel-le tillæg Søn- og helligdagstillæg samt søgnehelligdagsbetaling Særlige tillæg KosttilIæ9.. Påtaleret... Lønudbetaling Regntøj og sengelinned m.v. Ferie og feriegodtgørelse. Efterindtægt Tjenestefrihed ved barns første sygedag Anden tjenestefrihed ved barns sygdom Anden særlig tjeneslefrihed Fridage Offentlige hverv Oplysning om mønstring... Uoverensstemmelser og vilkårlige Opsigelsesvarsfer -.. Overgangsbe s t emme l- s e Overenskomstens gyldighedsperiode... afskedigelser Side: z L2 L L4 L I6 T6 ASA/ØPS jr nr 1,6.40/324/20l.4 side 1 af t7

2 s1 Overenskomstens område. Afsnit s. (s.r.k.) Denne overenskomst omfatter personale, der for Grønlands selvstyre, Tele Greenland A/S, A/S BoligselskabeL rni, og kommunerne udfører sømandsarbejde i GrønLand el1er í grøn1andske farvand.e, hvis farløjel er indregistreret í Grønland. Når et farløj befinder sig i et havneområde, og mandskab ikke er påmønstret, finder dog satserne for ikke faglærte arbejdere anvendel-se. For sådan sejlads uden for grønlandske farvande, som ikke omfat.tes af andre overenskomster mell-em Naafakkersuisut og vedkommende faglige organisation, aftales lønnen i det enkelte tilfæl-de. Stk. 2. Tjenestemænd ell-er pensionerede tjenestemænd fra stat, selvstyre, kommuner eller koncessionerede virksomheder er ikke omfattet. af overenskomsten. Stk. 3. Ved sømandsarbejde forstås alt forefaldende arbejd.e om bord i og ved et fartøj, herunder losning og lastning, som foretages af det mandskab, der er påmønstret fartøjet. Stk. 4. Mandskab, som ved en sejlsæsons afslutning var påmønstret et fartøj, skal afl-ønnes som sømænd, også under det arbejde, som før den næst.e sejlsæsons begynderse medgår til klargøring af det fartøj, hvortil der mønstres. SpørgsmåIet ofl, fra hvilket tidspunkt påmønstringen i det enkel-te tilfælde bør finde sted, kan gøres til genstand for behandling i overensstemmel-se med overenskomsten om behandl-ing af faglig strid. Stk. 5. Sømænd benævnes efter anciennitet sål-edes: end tre års sejltid betegnes som ubefarne sømænd end tre års sejltid bet.egnes som befarne sømænd.. Sømænd med míndre Sømænd med mere ASA/ØPS jr. nr /324/201,4 side 2 af I7

3 (s.r.k.) s2 ArbejdsÈiden. Den normal-e arbejdstid er 80 timer for en l4-dages període, der regnes fra og med mandag tíl og med søndag i den føigende uge. Arbejdstiden behøver ikke at have samme længde på alle ugens dage. Frivagter er ikke arbejdstid. Stk. 2. For de l4-dages perioder, i hvilke der forekommer de i S 9, stk. 4 nævnle hellígdage uden for søndage, nedsættes den i stk. 1 fastsatte arbejdstidsnorm med det antal tímer, som der i de pågæl-dende perioder skulle arbejdes for at udfylde arbejdstidsnormen. srk. 3. Fart øjsføreren fordeler arbejdstiden på ugens enkelte dage efter f.artøjets behov, idet farløjsføreren skal påse, at der ved fordeling af arbejdet gives sømænd en ugentlig fridag. Stk. 4. Der foretages Lønf.radrag for forsømmelser inden for den daglíge arbejdstid. Lønfradraget udgør for hver forsømt arbejdstime vedkommende sømands normale timehyre plus eventuelle ti1læg for pågældende time. Forsømmel-ser af indtil tá Líme regnes som L/6 time. s3 Hyre. For sømænd, der ikke er fyldt 18 är, udgør hyren pr. time: trin L anciennitet all-e år , , ,29 ot.04.tl 52,29 ASA/ØPS jr. nr. L6.40/324/20]-4 side 3 af I7

4 (s.r.k.) Stk. 2. For sømænd, der er fyldt.1g är udgør hyren pr. time: trin 1 z anciennitet l_-3ar 4-6är 7-9är l-0-12 år 13 og flg. Á.r 0L.04.t L L6 ol.04.t7 83, 06 84,39 84,'7r 84,gg 85,25 83,06 84,39 84,7I 84,gg 85,25 83, 06 84,39 84,7r 84,gg 85,25 83,06 84,39 84,'lL 84,gg 85,25 Stk- 3. For uddannede kokke med bevis som skibskok eller med bestået køkkensvendeprøve udgør hyren pr. time: t.rin 1 z anciennitet l_-3ar 4-bar 7-9är 10-12år 13 og flg. Ä,r i_6 ol.04.!7 94,69 97,99 98,32 98,59 99,20 94,69 97,gg 98,32 98,59 99,20 94,69 97,gg 98,32 98, 5g 99,20 94,69 9'l,98 98,32 98,59 99,20 St.k. 4. For uddannede skibsmaskinister udgør hyren pr. trin _6 I ancíennitet 1-3ar 4-6är l-9ar 10-L2är 13 og f19. ^å,r r03,25 LO4,5'l r04,90 L05, L'l LOs,7'7 L03,25 IO4,57 ]-04,90 105, 17 r05,77 703,25 L04,5'7 1-04,90 l-05, 17 L05,77 time: L03,25 I04,57 104,90 1"O5, L7 L05,77 s4 Pensíonsbídrag og inr{tret,aì.ing heraf. For ansatte over 20 år indbetaler arbejdsgiver L0,2OZ af den i overenskomsten anførte skalaløn í lønparagrafferne, som bidrag ti1 den overenskomstansattes pensionering. Af det indbetalte beløb anses I/3 for den ansat.tes andel og 2/3 for arbejdsgiverens andel-. pensionen ydes i henhold til pensionsordningens vedtægter. stk. 2. Der tilkommer ud over det i stk. 1 nævnte pensionsbídrag den ansatte nogen ret til pension el-rer understøttelse fra bejdsgiveren på grundlag af ansættelsen. ikke ar- ASA/ØPS jr. nr /324/2014 side 4 af L7

5 (s. r. K. ) For sørnænd opt j enes samme virksomhed. ss Lønanciennítet. l-ønancienniteten på grundj-ag af beskæftigelse ved Stk. 2. Sømænd, der efter aftale er beskæftigede 1-5 timer pr. uge og derover, optjener fuld lønanciennitet. Ved beskæftigelse på mindre end l-5 timer i gennemsnit pr. uge optjenes anciennitet forholdsmæssígt. srk. 3. Under forudsætning af fortsat beskæftigelse ved samme araf ferie, bejdsgiver optjenes lønanciennítet under fravær på grund sygdom, barsel og adoption samt offentlige hverv. Stk. 4. For faglærte arbejdere, jf. S 3, stk. 3 og 4, fastsættes Iønancienniteten på grundlag af det Lidsrum, arbejderen har været beskæftiget med arbejde betinget af uddannelsen. Stk. 5. Kursus på godkendt sømandsskol-e kan medregnes med op til 9 måneder i lønancienniteten. s6 Overarbejde og afepadsering. Overarbejde, d.v.s. arbejde udover den i S 2, stk. l- - 2 fastsatte arbejdstid, der er beordret og kontrolleret, skal så vidt muligt undgås, men skal udføres, hvis fartøjsføreren kræver det. Stk. 2. Overarbejdsbetaling ydes med sædvanlig timehyre. ASA/øPS jr. nr. L6.40/324/20]-4 side 5 af L7

6 (s.r.k.) Stk. 3. For overarbejde, der strækker sig ud over B0 timer for en 14 dages periode, og som består i lastning e]ler losníng, ydes der et overarbejdstillæg på 50 % af timehyren í henhold til s 3. udføres dette merarbejde på en søn- elrer helligdag, udgør tirlægget t-00? af timehyren i henhold til S 3. Stk. 4. Overarbejde kan afspadseres efter aftal-e mellem den ansatte og arbejdsgíveren. Ved afspadsering af overarbejde i henhold tii stk. 1 og 2 afløses overtidsbetalíngen af frihed svarende til de optjente overarbejdstimer. Ved afspadsering af overarbejde i henhol-d til stk. 3 afl-øses overtidsbetalingen el-ler sørr- og hellígdagsbetalingen af frihed svarende til det optjente antal overarbejdst.imer plus tí11æg i tid med 50? henhol-dsvis 100 Z. St'k. 5. Afspadsering optjenes pr. påbegyndt halve times over-arbejde. Tidspunktet for afspadseringen fastsætt.es under hensyn til tjenestens tarv og den ansattes ønsker. Afspadsering kan henlægges tíl saml_et afspadsering i vinterperioden. Stk. 6. For arbejde med losning og lastning med jolle på st.eder uden kajanlæg betales der et tiliæg på so Z af timehyren í henhold Lil S 3. Stk. 7. Hvís en ansat tilkaldes til arbejde uden for normal arbejdstid, efter at fartøjet er forladt el-ier på ellers arbejdsfríe dage, når fartøjet ligger i havn, ydes mindst betaling for 4 timers arbej - de. ved tirkald tí] arbejde med last.ning og losning af skibet på eilers arbejdsfrie dage ydes dog mindst betaling for 4 timers arbejde. Hvor en ansat tilkaldes tii overarbejde af længere varíghed end 4 timer/ ydes 1 ekstra timeføn ud over faktiske tilkaldetimer. ASA/ØPS )r nr ]-6.40/324/20L4 side 6 af 1,7

7 s7 IndividueLle tí1-1æ9. Afsnit S. (s. r. K. ) For ansatte som oppebar tillæg pr. l-. apríl 2OI4 ydes fortsat som personlig tillæg indlil fratræden. s7à Nattillæ9. For vagt under sejlads mell-em kl-. I'7.00 og kl ydes føigende nattifl-æg pr. time: I månederne I månederne april-september oktober-marts... : 6, 00 z 12,50 kr kr s8 Vintertí1-Iæg m.v. Vinter- og istiilæg, der betales med 50,00 kr. pr. dag under sejfads, ydes i følgende perioder: I området mel-l-em Sioqqap Nunaa og Nunap Isua, Qaanaaq distrikt Tunu: Hele året. I området fra Sisimiut september til maj inkl I området fra april inkl. Sioqqap Nunaa til samt distrikt tii Upernavík distrikt: I månederne Maniitsoq: I månederne oktober til s9 Søn- og hel1ígdagstillæg samt søgnehel-ligdagsbetaling. For sejlads på sørl- og helligdage ydes et ti11æ9, der pr. time udgørz For ansatte under 18 år... For ansatte over 18 år..... L,25 L,70 Ti1lægget ydes ud over eventuel søgnehelligdagsbetaling í henhold til stk. 2. kr kr ast/øes jr nr / 324 / 2oL4 side 7 af 1,7

8 (s. r. K. ) Stk. 2. Der ydes søgnehelligdagsbetaling For en hel- søgnehelligdag; Over 18 år Under 18 år For en halv søgnehelligdag; Over 18 år Under 18 år 250, 00 I25,00 ]-25,00 62,50 kr. kr. kr kr hvis begge følgende betingelser er opfyldt: a) b) Den ansatte umiddelbart før søgnehelligdagen har haft 7 dages forudgående, sammenhængende ekættig.1sã ved samme virksomhed. PUT_ ansatte præsterer furd arbejdsindsats på nærmeste arbejdsdag før og efter søgnehelrigdagen, medmiädre der forsømmes på grund af sygdom er-r-er anãet-tovligt forfald. stk. 3. Hvis der arbejdes på en søgneherligdag, ydes der søgnehellig_ dagsbetalíng efter stk. 2 ud.over sædvanlig overenskomstmæssig betaling for arbejdet. Stk. 4. Som hel_ligdage betragtes følgende dage: a b d e f Folkekirkens helligdage, j uleaftensdag, nytårsaftensdag, helligtrekongersdag (tiden efter kl. 1. maj ( tiden efter ki. I2.OO) samt Grønlands natíonaldag 21. juni. 1_2.00), Stk. 5. Hvis der ikke ydes en ugentlig fridag, jfr- S 2, stk. 3, be_ tales der efter hidtidig praksís et beløb på 94,OO kr. (for sømænd. under 18 årz 47,00 kr.) som erstatning for mistet fridag. Erstatning for mistede fridage kan kun udbetales, når sømanden har opfyldt den normal-e arbejdstid efter S 2, stk.!, medmindre forsømmel-sen skyldes sygdom eller andet lovligt forfald. ASA/ØPS jr. nr. L6.40/324/2Or4 side I af 17

9 (s. r. K. ) s10 Særlige ti11æ9. TiI motorpassere og bedstemænd, der har bestået de af Erhvervsuddannel-sesrådet foreskrevne prøver og opnået duelighedsbevis, ydes der et tillæg på 3,00 kr. pr. time. Hvad angår motorpassere ydes tillægget til samtlige timer, såfremt den faktiske tid til pasning af motoren er 50 å eller derover af ugenormen. Stk. 2. TíI bedstemænd í farløjer, der kan medtage mindst 10 passage- Ter, og hvor der er billetsalg, frorlnøjes tillægget í stk. l til 4,25 kr. pr. time. Stk. 3. For sømænd, der midl-ertidigt ling, ydes der et tii}æg på 3,30 kr fungerer i en skibsførers stil-- pr. time. srk. 4. I perioden meflem afsej Iing stedet ydes et tillæg på z,s0 kr. pr. hjem- fra og tilbagekomst til time. s 1-1 Kosttillæ9. I perioden melfem afsejling fra og tilbagekomst til d,er 24,00 kr. pr. L/4 døgn. Ti1lægget ydes dog ikke, veres fuld kost om bord ell-er i l-and. hjemstedet ydes såfremt der Ies12 Påtaleret Såfremt der opst.år tvivl offi, hvorvidt en ansat er berettiget til at oppebære de i SS 7-IL nævnte ydelser, og henvendel-ser herom gennem tillidsrepræsentanten íkke medfører en tilfredsstillende løsning, kan sagen behandles efter reglerne i Hovedaftalen. ASA/ØPS jr. nr. ]-6.40/324/2014 side 9 af L'7

10 s13 Lønudbetaling Afsnit S. (s. r. K. ) Det påmønstrede mandskab afl-ønnes med lønníngerne i henhold til d.enne overenskomst fra og med påmønstringen inden afsejling og til og med afmønstringen. Stk. 2. Lønningsperioden er en periode på 1+ dage, med mandag til og med søndag i den følgende uge. der regnes fra og stk' 3 ' Hvor 14 dages affønning på grund af de l-okale forhold ikke anvendes/ regnes lønningsperioden fra og med mandag til dag. og med søn_ stk' 4. Den ansatte angiver en konto i et grønlandsk eller dansk pengeinstitut, soln lønnen kan anvises til. Lønnen er til disposition fredag i ugen efter lønningsperiodens udløb. stk' 5. Hvor det på grund af de lokale forhold ikke er muligt at anvise lønnen til en konto i et pengeinstitut, udbetales lønnen normalt fredag í ugen efter Iønningsperiodens udløb. Hvis den normal-e lønudbetalíng falder på en hellígdag, udbetal-es ]ønnen på den forudgående hverdag. Lønnen kan ligeledes udbetales før en fredag, hvis det fartøj, hvor den ansatte er påmønstret, ikke vil anl-øbe hjemstedet om fredagen' Lønnen - der kan udbetales ved en check - udbetal-es inden for normal arbejdstid. I samtlige handsker. fartøjer s14 Regntøj og sençjelinned m.v. skal der forefindes regnvej rsløj og arbejdsstk. 2. ved mønstring stílles følgende til disposition: t hovedpude, 2 à 3 tæpper eller 1 dyne og 1 dynebetræk efter årstiden og skibets fartområde, t hovedpudebetræk, 2 Lagner og 2 håndklæder, hvoraf det ene skal være frotté. ASA/øPS j r. nr / 324 / side 10 af t7

11 Afsnit s. (s. r. K. ) Stk. 3. Sengelinned udskíftes hver 1-4. dag og håndklæder hver uge. Udlevering foregår i fritiden efter arbejdsgiverens nærmere bestemmelser. Tæpperne renses, når det er fornødent, dog leveres rene tæpper ved skiftning af besætningsmedlem. sl5 Ferie og feriegodtgørelse. Den ansatte har ret til årlig ferie efter reglerne i landstingslov nr. l-0 af 12. november 2OO1-. I henhold til landstingsìoven's S 2, er aftalt nedenfor anførle særlige regler. Stk. 2- Den ansatte optjener ret til den indtjente løn. en feriegodtgørelse på 121Á Z af Stk. 3. Krav om tilgodehavende feriegodtgørelse skal være rejst over for arbejdsgiveren senest 3 måneder efter udløbet af ferieåret. I modsat fald til-falder beløbet Feriefonden, )f. protokollat om Feriefonden. s16 EfÈerindtægt Såfremt en ansat afgår ved døden i ansætt.elsesperioden, ydes det føigende beløb til den efterlevende ægtefælle eller børn under 18 àr, som den ansatte har forsørgerpligt overfor: Hos samme ansættel-sesmyndighed i r år....: 2 ugers - 2 år...: 3 ugers -5åreflg:4ugers Løn Iøn Løn ASA/ØPS jr nr 1,6.40 / 324 / 201,4 side 11 af L7

12 Der gives løntab til sygt. s17 Tjenestefríhed ved barns første sygedag. Afsnit S, (s.r-k.) den ansatte adgang t.i1 her errer delvis tjenestefrihed uden pasning af sygt, mindreårígt barn, første d.ag, barnet er Stk. 2. Tjenestefriheden forudsætter: a) b) c) d) Det er barnets første sygedag, hensynet t.í1 barnets forhold gør d.et nødvendigt, forhol-dene på tjenestest.edet tí11ader det, og barnet er hjemmeværende. Stk. 3. Sygelisten suppleres med. barns første sygedag. oplysning om fravær på grund af stk. 4. ordningen kan for den enkerte inddrages ved misbrug. Stk. 5. For timelønnede ydes lønnen under tjenestefrihed uden 1øn 'ab på grundlag af den ansattes normaltimetal og normaltimeløn, íncl. faste tiiiæg, den pågæidende dag. s18 Anden tjenestefrihed ved barns sygdom. Der gives den ansatte adgang tii t.jenestefrihed uden røn1ab i op til 12 dage til 0-i-6-årigt barns indlæggerse på sygehus i elrer udenfor hjembyen, som rejseledsager og under barnets indræggerse i forbindelse med en af sundhedsvæsenet betal_t redsagerrej se. Stk. 2. Barnets indlæggelse og foræfdres medindlæggelse samt ledsagelse skal dokumenteres. stk. 3. Der kan tillige gives adgang tir tjenestefrihed jf. stk.!, ved barnets indlæggelse i hjemmet efter rægetigt anvisning/dokumentation. ASA/ØPS jr nr L6.40 / 324 / 20]-4 side 12 af I7

13 (sømænd, timeìønnede) (s. r. K. ) Stk. 4. I ganske særlige tilfæ1de, og tjenestefriheden forlænges med op til dokumenterel af 5 dage. Iæge, kan s19 Anden sær1ig tjenestefríhed. Der kan ydes ansatte tjenestefrihed i hjembyen og frirejse med sædvanlig løn ved nære pårørendes begravefse efter nedenstående regler: Til ansatte med mindst 1 års anciennitet i institutionen ydes der, efter ansøgning, tjenestefrihed i hjembyen med sædvanlig Løn i 5 arbejdsdage ved nære pårørendes begravel-se. Der ydes endvidere frirejse fra tjenestestedet til nære pårørendes begravelse, såfremt begravelsen finder sted i en anden by eller bygd i GrønLand eller i Danmark end tjenestestedet. TiI ovennævnte tjenestefrihed lægges normal rejsetid. Stk. 2. Anmodning om tjenestefrihed og frirejse til arbejdsgiveren. indgives skriftligt Stk. 3. Ved nære pårørende forstås: forældre, ægtefælier og dermed ligestil1ede børn og søskende, men ikke ægtefæilens og dermed ligestilledes familie. s 20 Frídage. For de måneder i hvilke, der forekommer helligdage har den ansatte tjenestefrihed med løn i disse dage. FøIgende dage regnes for helligedage: a) Folkekirkens helligdage b) Juleaftens dag c) Nytårsaftens dag d) Grøn1ands Nationaldag 21. juni e) Helligtrekonger dag (efter kl ) f) 1. maj (efter ki ) ASA/ØPS jr. nr /324/20L4 side 13 af 17

14 ( sømænd, timej-ønnede) (s.r.k.) s 2l- Offentlige hverv. Der gives ansatte efter denne overenskomst adgang til tjenestefrihed tii varetagelse af offentlige hverv i henhold Lil Hjemmestyrets bekendtgørel-se nr. 5 af 15. marts l-994 om borgerligt ombud. Stk. 2. Fravær i henhold til pkt. l betragtes ikke som forsømmelse i henseende tif den tid, hvor der skal- være arbej d.el før overtidsbetaling ydes i henhofd til overenskomst for faglærte og ikke-faglærte arbejdere- Fraværet skal meddeles arbejdsgiveren i så god tid som mu- Iigt. stk. 3. Andre offentlige hverv, som af en offent.l_ig myndighed pålægges bestyrelsesmedlemmer i s. I. K. 's lokalfdelinger, bestyrel-sesmedlemmer i SIK-p Inuusuttai eiler hovedbestyrelsesmedl-emmer i S.I.K. administreres i lighed med de i stk. 1 og 2 nævnte bestemmelser. Stk. 4. Der gives tjenestefríhed med Iøn til medlemmer af hovedbestyrelserne af s.r.k.'s og srk-p rnuusuttai,s hovedbestyrelser, i forbíndelse med deltagelse í S.r.K.'s Kongres og repræsentantskabsmøder, samt S.I.K-'s og SIK-p Inuusuttai's hovedbestyrelsesmøder indtil 4 gange årligt. Stk. 5. Ønsker fra medlemmer af S.I.K.'s l-okalafdelingsbestyrelser og S. I.K.' s hovedbestyrelse SIK-p fnuusuttai-s hovedbestyrelse om t.jenestefrihed uden Iøn bør imødekommes. Sådan tjenestefrihed kan ydes i indtil 1 år ad gangen. s22 OplysnÍng om mønstríng Det påhviler farløjsføreren ved antagelse og afskedigetse af mandskabet at indføre de nødvendige oplysninger herom i mandskabets mø,- stringsbeviser. ASA/ØPS jr. nr. L6.40/325/ZOLS side 14 af L7

15 s23 Uoverensstemmelser og vilkårlige afskedigelser Afsnit S. (s.r.k.) Uoverensstemmelser behandl-es efter reglerne for faglig strid i Hovedaftalen. Stk. 2. Ved udøvelse af digelser må vilkårlighed behandles efter reglerne strid. retten til at foretage enkel-tmandsafskeíkke finde sted. Uoverensstemmefser herom i hovedaftalen om behandling af faglig s24 Ops ígelsesvarsler For ansatte, der uden anden afbrydelse end nedenfor nævnt har værel beskæftiget ved samme institution, gæider følgende opsigelsesfrist: Inden for den første ansættelsesmåned er ingen af parlerne forpligtede til at afgive noget varsef i forbindelse med en afbrydelse af ansættel-sesf orholdet. Stk. 2. Efter den første ansættelsesmåned gæider følgende opsigelsesvarsl-er: Fra arbe-idsqiveren Fra den ansatte i 1. år (bortset f ra l-. mdr. ) 2., 3. og 4. år Derefter 2 uger 3 uger 4 uger 3 dage 1- uge 1 uge Stk. 3. For uddannede kokke med bevis som skibskok, og skibsmaskinister efter den første ansættelsesmåned gælder følgende opsigelsesvarsler: Fra arbeidsqiveren Fra arbeideren r1 år (bortset t2, 3-, 4., og Derefter fra ar mdr.).. 2 uger 4 uger 6 uger 3 dage 2 uger 3 uger l'sl./øes ir. nr L6.40 / 324 / 2oL4 side 15 af 17

16 (s. r. K. ) stk. 4. som afbrydelse af den i stk. 1 nævnte art regnes ikke sygdom, der omgående og senest inden 24 tímers for: øb er meddelt ínstit.utionen, såfremt sømanden genoptager arbejdet, når det tílbydes denne. Stk' 5. opsigelsesvarsel- bortfalder ved. d.en ansattes misligholdelse og ved arbejdsledighed. som føige af force majeure, som standser fartøjets drift helt el_ler delvis. St.k. 6. Opsigelsesvarslet skal afgives skriftligt. af såvel sømanden som arbejdsgiveren s 25 Overgangsbes temmel s e. For timel-ønnede sømænd., der pr 30. september 2001 var ansat i henhold til overenskomst af 7. juni 1999 mel-l-em Grønl-ands Landsstyre og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for sømænd. på timeløn, oppebærer fortsat til]ægget i ovennævnte overenskomst S 14 stk. 1_, 2 og 3 indtil fratræden. Ny ansatte efter 1. oktober 2oo:- i henhold til ovennævnte overenskomst er ikke berettiget til ti1iægget. AsA/ØPs jr nr. L5.40 / 324 / 2ot4 side l-6 af L7

17 (s. r. K. ) s 26 Overenskomstens gyldighedsperiode. Denne overenskomst træder i kraft den 1. april 201,4. Overenskomsten kan af hver af. part.erne opsiges med 3 måneders varsel- til en 31. marts, dog tidligst. t.il den 31. marts 20L8. srk. 2 Efter opsigelse af overenskomsten sker til de pr. 31. marts gældende l-ønsatser i overenskomst indgås. aflønmng perioden, i henhold indtil ny Nuuk, den I t ì'10v. 201{ Sulinermik Inuus sut i ssarsiuteqartut Kattuffiat,Jess G. Berthelsen (sign. ) Naalakkersuisut e.b. Frederik MøIIer (sign. ) Hermed udgå.r overenskomst af 27. marts 2073 ASA/øPS jr nr 16.40/324/20L4 side l-7 af 1-'7

18

NALUNAARUTIT 14 NOV, 2014 OVERENSKOMST. Grønlandsk Lovsamling. Serie CAT. Afsnit 5. timelønnede S.1.K.) (Sømænd, mellem

NALUNAARUTIT 14 NOV, 2014 OVERENSKOMST. Grønlandsk Lovsamling. Serie CAT. Afsnit 5. timelønnede S.1.K.) (Sømænd, mellem (Sømænd, Afsnit 5. timelønnede S..K.) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie CAT NOV, 20 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Sømænd på timeløn. Indhoids

Læs mere

Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for timelønnede sømænd

Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for timelønnede sømænd Cirkulære om overenskomst mellem Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for timelønnede sømænd 2015 Cirkulære af 12. august 2015 Modst. nr. 037-15 J.nr. 2014-0513-0017 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat.

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 Overenskomstens område 2 2 Arbejdstiden 2 3 Løn 2 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 3 5 Særligt

Læs mere

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse nalunaerutit GrØnlandsk Lovsamling Serie C-II 13. juli 1993 Afsnit 5. (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem GrØnlands Landsstyre, Finansministeriet og Sulinermik Inuutis sarsiuteqartut Kattuffiat for STI-elever.

Læs mere

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. )

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. ) S.I. K. ) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C-I[ I 4 Ì{0V. 204 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Katt.uffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes S.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C41 14NOV. 2014 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteuartut Kat tuffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Overenskomstens område....... 3 2 Arbejdstiden...... 3 3 Løn...... 3 4

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre,

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre, (Varmemestre, NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling i 4 NOV. 2014 Serie C-II Afsnit V. pedeller og 5.1. K) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut

Læs mere

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk 5.1. K) Lovsamling Serie C-II ii 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonale. Indhoids fortegnelse

Læs mere

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Afsnit B. 5.1. K) Lovsamling Serie C-II ii 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonale. Indhoids

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit 0. (Dagplej ere 5.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om kommunale DagpJ.ej

Læs mere

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.)

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.) 17 Dagpenge, rejseulykkesforsikring, rejsegodsforsikring og udstyrsforsikring........ 12 18 Funktionsvederlag... 12 19 Ferie og feriegodtgørelse... 13 20 Boliger... 13 21 Til- og fratrædelsesfrirejser......

Læs mere

Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk.

Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk. Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk Gældende fra 1. september 2012 Indholdsfortegnelse 1: Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C -II 5.juni 1990 Afsnit S. (STI-elever) OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat og Det offentlige Af talenævn vedrørende STI-elevers

Læs mere

Serie C-II. I,l t{0v. 20t1. s 2s s 26. s.r.k) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. s23 s24. Afsnít g. 3 eltidsarbejae'.'..

Serie C-II. I,l t{0v. 20t1. s 2s s 26. s.r.k) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. s23 s24. Afsnít g. 3 eltidsarbejae'.'.. Afsnít g. ( Bygde sundhedspersonaf e NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II I,l t{0v. 20t1 OVERENSKOMST Mel-Iem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonal

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling 8.!.K.) 14NOV. 2014 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-1I OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for ikke-uddannede Plejemzdre,

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 NALUNAARUTIT - Afsnit F Jagtbetjente- og Jagtbetj.assistenter) Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Aalisarnermikk Piniakkanillu Nakkutilliinermik Su liaqarcut

Læs mere

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling ( Til I idsrepræsentanter NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling Serie C-II tt ilov. 2014 OVERENSKOMST mel-lem Nal-aakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik sarsiuteqartut Kattuffiat om Tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. INDHOLDSFORTEGNELSE. l Overenskomstens

Læs mere

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland 2011 Cirkulære af 16. april 2015 Modst. nr. 013-15 J.nr. 2015-0513-0019 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat

Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat !! OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Upernavik Seafood A/S 2 0 1 0-2 0 1 3 !2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Overenskomstens område....... 3 2 Arbejdstiden...... 3 3 Løn......

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit T. (Tolke S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Tolke.

Læs mere

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold.

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold. Afsnit L. (Lærlinge Elever 5.1. K) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-I1 14NOV, 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriec Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Lærlinge

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit L. (Levnedsmiddeibranchen S.1. K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut Kattuffiat

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for ansatte der beskæftiges under Grønlands Naturinstituts område. 1 Regulativets område Dette regulativ omfatter

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Royal Arctic Line A/S. For. TimelBnnede faglærte og ikke faglærte

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Royal Arctic Line A/S. For. TimelBnnede faglærte og ikke faglærte ,J SIK? ROYAL X ARCTIC OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Royal Arctic Line A/S For TimelBnnede faglærte og ikke faglærte 1. april 2016-31. marts 2019 1 Indhold 1- OVERENSKOMSTENS

Læs mere

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland 2016 Cirkulære af 1. september 2016 Modst. nr. 029-16 J.nr. 2014-0513-012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling S.I.K.) NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling Serie C-II t 4 10v, 2014 OVERENSKOMST meflem GrønLands Land.sstyre, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Timelønnede faglærte

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. i NOV, 2014 (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit t. (Tol-ke S.T.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II I tt t{0l/. 2014 Mel lem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sul-inermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for To1ke. Indholds

Læs mere

NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14. okt. 2005 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Attaveqaat for teleteknikere, centralmekanikere, liniemontører samt liniemontøraspiranter. ------------------------------------------------------------------

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II afsnit L. (Lærlinge og Elever S.T.K) I tt }10l/. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat

Læs mere

NALUNAARUTIT' GrØnlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT' GrØnlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT' GrØnlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. ( Sundhedshj æipere S.I. K) I 4 t{0\,. 2014 OVERENSKOMST mell-em Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsíuteqartut Kattuffíat for Sundhedshj

Læs mere

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING Overenskomst mellem REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2007 - 28/2 2010 2 OVERENSKOMST mellem REDERIET

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Serie C-II. Side: 3 2 Branchearbejdere. 3 3 Arbejdstiden. 5 5 Pensionsbidrag og indbetaling heraf. 6 5 6 Lønanciennitet

Serie C-II. Side: 3 2 Branchearbejdere. 3 3 Arbejdstiden. 5 5 Pensionsbidrag og indbetaling heraf. 6 5 6 Lønanciennitet 8.1. K.) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre, Finansministeriet Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuttiat for Timelønnede faglærte ikke-faglærte

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II AfsniL H. (Handel- og kontor I 4 il0v. 20t4 OVERENSKOMST Mel-1em Naal-akkersuisuL og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffj-at for Handels- og Kontorpersonale.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II (Praktikanter, administrativ linje Ilisimatusarfik & Universitetsstuderende samt volontører og studentermedhjælpere) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ Om Vilkår for honorering af

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Peqatigiiffik Kingut for kigutigissaasut, klinikassistenter og tandteknikere. Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER)

OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER) (Gældende fra 1. april 2014 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling Serie C-II 26 AUS. 2013 Afsnit A Akademiuddannel sen Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for akademistuderende i Selvstyret, Tele Greenland AIS, AIS Boligselskabet

Læs mere

Afsnit T. (Tillidsrepræsentanter S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Nalaakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om Tillidsrepræsentanter.

Læs mere

BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING

BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Bornholms Havne- og Købmandsforening) og 3F, Bornholm Vedrørende lastning og losning

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

APF Ap?SrØ (SIK? M?, ?L J. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Arctic Prime Fisheries ApS OVERENSKOMST. mellem. For Timelønnede

APF Ap?SrØ (SIK? M?, ?L J. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Arctic Prime Fisheries ApS OVERENSKOMST. mellem. For Timelønnede M?, (SIK??L J APF Ap?SrØ &?la 1 OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Arctic Prime Fisheries ApS For Timelønnede 2017-2019 Indholdsfortegnelse! l- Overenskomstens område

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 20. januar 2016 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og HK/Stat Hovedstaden for tilkaldte funktionærer ansat i Grønlands Selvstyre og kommunernes tjeneste

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit B. (Brandmænd)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit B. (Brandmænd) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 Afsnit B. (Brandmænd) Overenskomst Mellen Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for ansatte ved brandkorps i. Grønland.

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Ubefarne kokke)

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Ubefarne kokke) D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 8. januar 2007 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS-medarbejdere. Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse....

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Serie C II. Overenskomst. mellem. Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS. medarbejdere. Indholdsfortegnelse

Serie C II. Overenskomst. mellem. Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS. medarbejdere. Indholdsfortegnelse NALUNAARUT I T - Grønlandsk Lovsamling Serie C II 12 JAN. 2015 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse...

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. Til brug for lønberegningen er medarbejderen pligtig at aflevere lønbilag så

Læs mere

D I S S Æ R O V E R E N S K O M S T 2017/2020. mellem. 3F/SØMÆNDENE og. METAL MARITIME og ESVAGT A/S

D I S S Æ R O V E R E N S K O M S T 2017/2020. mellem. 3F/SØMÆNDENE og. METAL MARITIME og ESVAGT A/S D I S S Æ R O V E R E N S K O M S T 2017/2020 mellem 3F/SØMÆNDENE og METAL MARITIME og ESVAGT A/S For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister DIS-SÆROVERENSKOMST mellem 3F/Sømændene og Metal

Læs mere

Nedenfor på næste side gengives aktuelt gældende lokalaftale, samt kopier af tidligere versioner af lokalaftalen.

Nedenfor på næste side gengives aktuelt gældende lokalaftale, samt kopier af tidligere versioner af lokalaftalen. Lokalaftale nr. 4.H. om overarbejde Nedenfor på næste side gengives aktuelt gældende lokalaftale, samt kopier af tidligere versioner af lokalaftalen. Mht. aktuelt gældende satser benyt dette link: https://teleoest.dk/index.php?id=3300

Læs mere

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering)

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) SÆROVERENSKOMST 2014/2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) For skibe registreret i Dansk Internationalt skibsregister Indholdsfortegnelse 1. Ansættelse...

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) mellem REDERIFORENINGEN AF DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) mellem REDERIFORENINGEN AF DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2012-2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ARBEJDSTID... 8 FLEX FLEX - EN DEL AF DAGEN: FLEX MIDT I ARBEJDSTIDEN: FLEX - HELE DAGE:... 12

ARBEJDSTID... 8 FLEX FLEX - EN DEL AF DAGEN: FLEX MIDT I ARBEJDSTIDEN: FLEX - HELE DAGE:... 12 1 Indhold INDLEDNING... 4 Overordnede rammer for WEBTAS... 4 Hvad er WEBTAS?... 4 Ansvar og roller:... 4 SOM BRUGER:... 5 SOM GODKENDER OG STEDFORTRÆDER FOR BRUGER:... 7 ARBEJDSTID... 8 FLEX... 10 FLEX

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 5.3.3 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 2 5.3.3 Indhold Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) mellem REDERIFORENINGEN AF DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) mellem REDERIFORENINGEN AF DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2010-2012 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk Internationalt Skibsregister 2014-2017 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

NALUNAARUTIT. Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 2 0 APR. 2015

NALUNAARUTIT. Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 2 0 APR. 2015 Afsnit 5 Arbejdsiedere (5.5K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 2 0 APR. 2015 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat (Arbejds lederforeningen) INDHOLOS

Læs mere