NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling"

Transkript

1 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (Sømænd, timelønnede s.r.k.) I 4 t{0v, 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Sulinermik fnuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Sømænd på címeløn. S1 s2 s3 s4 ss s6 s7 S7 s8 se S l,o s11 s12 s 13 S14 s1s s16 S l-7 s 18 S 19 S 20 s 2r s22 s 23 s24 s 2s s 26 Indholds fortegnelse Overenskomstens område. Arbej dstiden Hyre. Pensionsbidrag og indbet.aling heraf. Lønanciennitet Overarbejde og afspadsering Decentral pulje til A Nattillæg.. Vintertillæg m.v.. individuel-le tillæg Søn- og helligdagstillæg samt søgnehelligdagsbetaling Særlige tillæg KosttilIæ9.. Påtaleret... Lønudbetaling Regntøj og sengelinned m.v. Ferie og feriegodtgørelse. Efterindtægt Tjenestefrihed ved barns første sygedag Anden tjenestefrihed ved barns sygdom Anden særlig tjeneslefrihed Fridage Offentlige hverv Oplysning om mønstring... Uoverensstemmelser og vilkårlige Opsigelsesvarsfer -.. Overgangsbe s t emme l- s e Overenskomstens gyldighedsperiode... afskedigelser Side: z L2 L L4 L I6 T6 ASA/ØPS jr nr 1,6.40/324/20l.4 side 1 af t7

2 s1 Overenskomstens område. Afsnit s. (s.r.k.) Denne overenskomst omfatter personale, der for Grønlands selvstyre, Tele Greenland A/S, A/S BoligselskabeL rni, og kommunerne udfører sømandsarbejde i GrønLand el1er í grøn1andske farvand.e, hvis farløjel er indregistreret í Grønland. Når et farløj befinder sig i et havneområde, og mandskab ikke er påmønstret, finder dog satserne for ikke faglærte arbejdere anvendel-se. For sådan sejlads uden for grønlandske farvande, som ikke omfat.tes af andre overenskomster mell-em Naafakkersuisut og vedkommende faglige organisation, aftales lønnen i det enkelte tilfæl-de. Stk. 2. Tjenestemænd ell-er pensionerede tjenestemænd fra stat, selvstyre, kommuner eller koncessionerede virksomheder er ikke omfattet. af overenskomsten. Stk. 3. Ved sømandsarbejde forstås alt forefaldende arbejd.e om bord i og ved et fartøj, herunder losning og lastning, som foretages af det mandskab, der er påmønstret fartøjet. Stk. 4. Mandskab, som ved en sejlsæsons afslutning var påmønstret et fartøj, skal afl-ønnes som sømænd, også under det arbejde, som før den næst.e sejlsæsons begynderse medgår til klargøring af det fartøj, hvortil der mønstres. SpørgsmåIet ofl, fra hvilket tidspunkt påmønstringen i det enkel-te tilfælde bør finde sted, kan gøres til genstand for behandling i overensstemmel-se med overenskomsten om behandl-ing af faglig strid. Stk. 5. Sømænd benævnes efter anciennitet sål-edes: end tre års sejltid betegnes som ubefarne sømænd end tre års sejltid bet.egnes som befarne sømænd.. Sømænd med míndre Sømænd med mere ASA/ØPS jr. nr /324/201,4 side 2 af I7

3 (s.r.k.) s2 ArbejdsÈiden. Den normal-e arbejdstid er 80 timer for en l4-dages període, der regnes fra og med mandag tíl og med søndag i den føigende uge. Arbejdstiden behøver ikke at have samme længde på alle ugens dage. Frivagter er ikke arbejdstid. Stk. 2. For de l4-dages perioder, i hvilke der forekommer de i S 9, stk. 4 nævnle hellígdage uden for søndage, nedsættes den i stk. 1 fastsatte arbejdstidsnorm med det antal tímer, som der i de pågæl-dende perioder skulle arbejdes for at udfylde arbejdstidsnormen. srk. 3. Fart øjsføreren fordeler arbejdstiden på ugens enkelte dage efter f.artøjets behov, idet farløjsføreren skal påse, at der ved fordeling af arbejdet gives sømænd en ugentlig fridag. Stk. 4. Der foretages Lønf.radrag for forsømmelser inden for den daglíge arbejdstid. Lønfradraget udgør for hver forsømt arbejdstime vedkommende sømands normale timehyre plus eventuelle ti1læg for pågældende time. Forsømmel-ser af indtil tá Líme regnes som L/6 time. s3 Hyre. For sømænd, der ikke er fyldt 18 är, udgør hyren pr. time: trin L anciennitet all-e år , , ,29 ot.04.tl 52,29 ASA/ØPS jr. nr. L6.40/324/20]-4 side 3 af I7

4 (s.r.k.) Stk. 2. For sømænd, der er fyldt.1g är udgør hyren pr. time: trin 1 z anciennitet l_-3ar 4-6är 7-9är l-0-12 år 13 og flg. Á.r 0L.04.t L L6 ol.04.t7 83, 06 84,39 84,'7r 84,gg 85,25 83,06 84,39 84,7I 84,gg 85,25 83, 06 84,39 84,7r 84,gg 85,25 83,06 84,39 84,'lL 84,gg 85,25 Stk- 3. For uddannede kokke med bevis som skibskok eller med bestået køkkensvendeprøve udgør hyren pr. time: t.rin 1 z anciennitet l_-3ar 4-bar 7-9är 10-12år 13 og flg. Ä,r i_6 ol.04.!7 94,69 97,99 98,32 98,59 99,20 94,69 97,gg 98,32 98,59 99,20 94,69 97,gg 98,32 98, 5g 99,20 94,69 9'l,98 98,32 98,59 99,20 St.k. 4. For uddannede skibsmaskinister udgør hyren pr. trin _6 I ancíennitet 1-3ar 4-6är l-9ar 10-L2är 13 og f19. ^å,r r03,25 LO4,5'l r04,90 L05, L'l LOs,7'7 L03,25 IO4,57 ]-04,90 105, 17 r05,77 703,25 L04,5'7 1-04,90 l-05, 17 L05,77 time: L03,25 I04,57 104,90 1"O5, L7 L05,77 s4 Pensíonsbídrag og inr{tret,aì.ing heraf. For ansatte over 20 år indbetaler arbejdsgiver L0,2OZ af den i overenskomsten anførte skalaløn í lønparagrafferne, som bidrag ti1 den overenskomstansattes pensionering. Af det indbetalte beløb anses I/3 for den ansat.tes andel og 2/3 for arbejdsgiverens andel-. pensionen ydes i henhold til pensionsordningens vedtægter. stk. 2. Der tilkommer ud over det i stk. 1 nævnte pensionsbídrag den ansatte nogen ret til pension el-rer understøttelse fra bejdsgiveren på grundlag af ansættelsen. ikke ar- ASA/ØPS jr. nr /324/2014 side 4 af L7

5 (s. r. K. ) For sørnænd opt j enes samme virksomhed. ss Lønanciennítet. l-ønancienniteten på grundj-ag af beskæftigelse ved Stk. 2. Sømænd, der efter aftale er beskæftigede 1-5 timer pr. uge og derover, optjener fuld lønanciennitet. Ved beskæftigelse på mindre end l-5 timer i gennemsnit pr. uge optjenes anciennitet forholdsmæssígt. srk. 3. Under forudsætning af fortsat beskæftigelse ved samme araf ferie, bejdsgiver optjenes lønanciennítet under fravær på grund sygdom, barsel og adoption samt offentlige hverv. Stk. 4. For faglærte arbejdere, jf. S 3, stk. 3 og 4, fastsættes Iønancienniteten på grundlag af det Lidsrum, arbejderen har været beskæftiget med arbejde betinget af uddannelsen. Stk. 5. Kursus på godkendt sømandsskol-e kan medregnes med op til 9 måneder i lønancienniteten. s6 Overarbejde og afepadsering. Overarbejde, d.v.s. arbejde udover den i S 2, stk. l- - 2 fastsatte arbejdstid, der er beordret og kontrolleret, skal så vidt muligt undgås, men skal udføres, hvis fartøjsføreren kræver det. Stk. 2. Overarbejdsbetaling ydes med sædvanlig timehyre. ASA/øPS jr. nr. L6.40/324/20]-4 side 5 af L7

6 (s.r.k.) Stk. 3. For overarbejde, der strækker sig ud over B0 timer for en 14 dages periode, og som består i lastning e]ler losníng, ydes der et overarbejdstillæg på 50 % af timehyren í henhold til s 3. udføres dette merarbejde på en søn- elrer helligdag, udgør tirlægget t-00? af timehyren i henhold til S 3. Stk. 4. Overarbejde kan afspadseres efter aftal-e mellem den ansatte og arbejdsgíveren. Ved afspadsering af overarbejde i henhold tii stk. 1 og 2 afløses overtidsbetalíngen af frihed svarende til de optjente overarbejdstimer. Ved afspadsering af overarbejde i henhol-d til stk. 3 afl-øses overtidsbetalingen el-ler sørr- og hellígdagsbetalingen af frihed svarende til det optjente antal overarbejdst.imer plus tí11æg i tid med 50? henhol-dsvis 100 Z. St'k. 5. Afspadsering optjenes pr. påbegyndt halve times over-arbejde. Tidspunktet for afspadseringen fastsætt.es under hensyn til tjenestens tarv og den ansattes ønsker. Afspadsering kan henlægges tíl saml_et afspadsering i vinterperioden. Stk. 6. For arbejde med losning og lastning med jolle på st.eder uden kajanlæg betales der et tiliæg på so Z af timehyren í henhold Lil S 3. Stk. 7. Hvís en ansat tilkaldes til arbejde uden for normal arbejdstid, efter at fartøjet er forladt el-ier på ellers arbejdsfríe dage, når fartøjet ligger i havn, ydes mindst betaling for 4 timers arbej - de. ved tirkald tí] arbejde med last.ning og losning af skibet på eilers arbejdsfrie dage ydes dog mindst betaling for 4 timers arbejde. Hvor en ansat tilkaldes tii overarbejde af længere varíghed end 4 timer/ ydes 1 ekstra timeføn ud over faktiske tilkaldetimer. ASA/ØPS )r nr ]-6.40/324/20L4 side 6 af 1,7

7 s7 IndividueLle tí1-1æ9. Afsnit S. (s. r. K. ) For ansatte som oppebar tillæg pr. l-. apríl 2OI4 ydes fortsat som personlig tillæg indlil fratræden. s7à Nattillæ9. For vagt under sejlads mell-em kl-. I'7.00 og kl ydes føigende nattifl-æg pr. time: I månederne I månederne april-september oktober-marts... : 6, 00 z 12,50 kr kr s8 Vintertí1-Iæg m.v. Vinter- og istiilæg, der betales med 50,00 kr. pr. dag under sejfads, ydes i følgende perioder: I området mel-l-em Sioqqap Nunaa og Nunap Isua, Qaanaaq distrikt Tunu: Hele året. I området fra Sisimiut september til maj inkl I området fra april inkl. Sioqqap Nunaa til samt distrikt tii Upernavík distrikt: I månederne Maniitsoq: I månederne oktober til s9 Søn- og hel1ígdagstillæg samt søgnehel-ligdagsbetaling. For sejlads på sørl- og helligdage ydes et ti11æ9, der pr. time udgørz For ansatte under 18 år... For ansatte over 18 år..... L,25 L,70 Ti1lægget ydes ud over eventuel søgnehelligdagsbetaling í henhold til stk. 2. kr kr ast/øes jr nr / 324 / 2oL4 side 7 af 1,7

8 (s. r. K. ) Stk. 2. Der ydes søgnehelligdagsbetaling For en hel- søgnehelligdag; Over 18 år Under 18 år For en halv søgnehelligdag; Over 18 år Under 18 år 250, 00 I25,00 ]-25,00 62,50 kr. kr. kr kr hvis begge følgende betingelser er opfyldt: a) b) Den ansatte umiddelbart før søgnehelligdagen har haft 7 dages forudgående, sammenhængende ekættig.1sã ved samme virksomhed. PUT_ ansatte præsterer furd arbejdsindsats på nærmeste arbejdsdag før og efter søgnehelrigdagen, medmiädre der forsømmes på grund af sygdom er-r-er anãet-tovligt forfald. stk. 3. Hvis der arbejdes på en søgneherligdag, ydes der søgnehellig_ dagsbetalíng efter stk. 2 ud.over sædvanlig overenskomstmæssig betaling for arbejdet. Stk. 4. Som hel_ligdage betragtes følgende dage: a b d e f Folkekirkens helligdage, j uleaftensdag, nytårsaftensdag, helligtrekongersdag (tiden efter kl. 1. maj ( tiden efter ki. I2.OO) samt Grønlands natíonaldag 21. juni. 1_2.00), Stk. 5. Hvis der ikke ydes en ugentlig fridag, jfr- S 2, stk. 3, be_ tales der efter hidtidig praksís et beløb på 94,OO kr. (for sømænd. under 18 årz 47,00 kr.) som erstatning for mistet fridag. Erstatning for mistede fridage kan kun udbetales, når sømanden har opfyldt den normal-e arbejdstid efter S 2, stk.!, medmindre forsømmel-sen skyldes sygdom eller andet lovligt forfald. ASA/ØPS jr. nr. L6.40/324/2Or4 side I af 17

9 (s. r. K. ) s10 Særlige ti11æ9. TiI motorpassere og bedstemænd, der har bestået de af Erhvervsuddannel-sesrådet foreskrevne prøver og opnået duelighedsbevis, ydes der et tillæg på 3,00 kr. pr. time. Hvad angår motorpassere ydes tillægget til samtlige timer, såfremt den faktiske tid til pasning af motoren er 50 å eller derover af ugenormen. Stk. 2. TíI bedstemænd í farløjer, der kan medtage mindst 10 passage- Ter, og hvor der er billetsalg, frorlnøjes tillægget í stk. l til 4,25 kr. pr. time. Stk. 3. For sømænd, der midl-ertidigt ling, ydes der et tii}æg på 3,30 kr fungerer i en skibsførers stil-- pr. time. srk. 4. I perioden meflem afsej Iing stedet ydes et tillæg på z,s0 kr. pr. hjem- fra og tilbagekomst til time. s 1-1 Kosttillæ9. I perioden melfem afsejling fra og tilbagekomst til d,er 24,00 kr. pr. L/4 døgn. Ti1lægget ydes dog ikke, veres fuld kost om bord ell-er i l-and. hjemstedet ydes såfremt der Ies12 Påtaleret Såfremt der opst.år tvivl offi, hvorvidt en ansat er berettiget til at oppebære de i SS 7-IL nævnte ydelser, og henvendel-ser herom gennem tillidsrepræsentanten íkke medfører en tilfredsstillende løsning, kan sagen behandles efter reglerne i Hovedaftalen. ASA/ØPS jr. nr. ]-6.40/324/2014 side 9 af L'7

10 s13 Lønudbetaling Afsnit S. (s. r. K. ) Det påmønstrede mandskab afl-ønnes med lønníngerne i henhold til d.enne overenskomst fra og med påmønstringen inden afsejling og til og med afmønstringen. Stk. 2. Lønningsperioden er en periode på 1+ dage, med mandag til og med søndag i den følgende uge. der regnes fra og stk' 3 ' Hvor 14 dages affønning på grund af de l-okale forhold ikke anvendes/ regnes lønningsperioden fra og med mandag til dag. og med søn_ stk' 4. Den ansatte angiver en konto i et grønlandsk eller dansk pengeinstitut, soln lønnen kan anvises til. Lønnen er til disposition fredag i ugen efter lønningsperiodens udløb. stk' 5. Hvor det på grund af de lokale forhold ikke er muligt at anvise lønnen til en konto i et pengeinstitut, udbetales lønnen normalt fredag í ugen efter Iønningsperiodens udløb. Hvis den normal-e lønudbetalíng falder på en hellígdag, udbetal-es ]ønnen på den forudgående hverdag. Lønnen kan ligeledes udbetales før en fredag, hvis det fartøj, hvor den ansatte er påmønstret, ikke vil anl-øbe hjemstedet om fredagen' Lønnen - der kan udbetales ved en check - udbetal-es inden for normal arbejdstid. I samtlige handsker. fartøjer s14 Regntøj og sençjelinned m.v. skal der forefindes regnvej rsløj og arbejdsstk. 2. ved mønstring stílles følgende til disposition: t hovedpude, 2 à 3 tæpper eller 1 dyne og 1 dynebetræk efter årstiden og skibets fartområde, t hovedpudebetræk, 2 Lagner og 2 håndklæder, hvoraf det ene skal være frotté. ASA/øPS j r. nr / 324 / side 10 af t7

11 Afsnit s. (s. r. K. ) Stk. 3. Sengelinned udskíftes hver 1-4. dag og håndklæder hver uge. Udlevering foregår i fritiden efter arbejdsgiverens nærmere bestemmelser. Tæpperne renses, når det er fornødent, dog leveres rene tæpper ved skiftning af besætningsmedlem. sl5 Ferie og feriegodtgørelse. Den ansatte har ret til årlig ferie efter reglerne i landstingslov nr. l-0 af 12. november 2OO1-. I henhold til landstingsìoven's S 2, er aftalt nedenfor anførle særlige regler. Stk. 2- Den ansatte optjener ret til den indtjente løn. en feriegodtgørelse på 121Á Z af Stk. 3. Krav om tilgodehavende feriegodtgørelse skal være rejst over for arbejdsgiveren senest 3 måneder efter udløbet af ferieåret. I modsat fald til-falder beløbet Feriefonden, )f. protokollat om Feriefonden. s16 EfÈerindtægt Såfremt en ansat afgår ved døden i ansætt.elsesperioden, ydes det føigende beløb til den efterlevende ægtefælle eller børn under 18 àr, som den ansatte har forsørgerpligt overfor: Hos samme ansættel-sesmyndighed i r år....: 2 ugers - 2 år...: 3 ugers -5åreflg:4ugers Løn Iøn Løn ASA/ØPS jr nr 1,6.40 / 324 / 201,4 side 11 af L7

12 Der gives løntab til sygt. s17 Tjenestefríhed ved barns første sygedag. Afsnit S, (s.r-k.) den ansatte adgang t.i1 her errer delvis tjenestefrihed uden pasning af sygt, mindreårígt barn, første d.ag, barnet er Stk. 2. Tjenestefriheden forudsætter: a) b) c) d) Det er barnets første sygedag, hensynet t.í1 barnets forhold gør d.et nødvendigt, forhol-dene på tjenestest.edet tí11ader det, og barnet er hjemmeværende. Stk. 3. Sygelisten suppleres med. barns første sygedag. oplysning om fravær på grund af stk. 4. ordningen kan for den enkerte inddrages ved misbrug. Stk. 5. For timelønnede ydes lønnen under tjenestefrihed uden 1øn 'ab på grundlag af den ansattes normaltimetal og normaltimeløn, íncl. faste tiiiæg, den pågæidende dag. s18 Anden tjenestefrihed ved barns sygdom. Der gives den ansatte adgang tii t.jenestefrihed uden røn1ab i op til 12 dage til 0-i-6-årigt barns indlæggerse på sygehus i elrer udenfor hjembyen, som rejseledsager og under barnets indræggerse i forbindelse med en af sundhedsvæsenet betal_t redsagerrej se. Stk. 2. Barnets indlæggelse og foræfdres medindlæggelse samt ledsagelse skal dokumenteres. stk. 3. Der kan tillige gives adgang tir tjenestefrihed jf. stk.!, ved barnets indlæggelse i hjemmet efter rægetigt anvisning/dokumentation. ASA/ØPS jr nr L6.40 / 324 / 20]-4 side 12 af I7

13 (sømænd, timeìønnede) (s. r. K. ) Stk. 4. I ganske særlige tilfæ1de, og tjenestefriheden forlænges med op til dokumenterel af 5 dage. Iæge, kan s19 Anden sær1ig tjenestefríhed. Der kan ydes ansatte tjenestefrihed i hjembyen og frirejse med sædvanlig løn ved nære pårørendes begravefse efter nedenstående regler: Til ansatte med mindst 1 års anciennitet i institutionen ydes der, efter ansøgning, tjenestefrihed i hjembyen med sædvanlig Løn i 5 arbejdsdage ved nære pårørendes begravel-se. Der ydes endvidere frirejse fra tjenestestedet til nære pårørendes begravelse, såfremt begravelsen finder sted i en anden by eller bygd i GrønLand eller i Danmark end tjenestestedet. TiI ovennævnte tjenestefrihed lægges normal rejsetid. Stk. 2. Anmodning om tjenestefrihed og frirejse til arbejdsgiveren. indgives skriftligt Stk. 3. Ved nære pårørende forstås: forældre, ægtefælier og dermed ligestil1ede børn og søskende, men ikke ægtefæilens og dermed ligestilledes familie. s 20 Frídage. For de måneder i hvilke, der forekommer helligdage har den ansatte tjenestefrihed med løn i disse dage. FøIgende dage regnes for helligedage: a) Folkekirkens helligdage b) Juleaftens dag c) Nytårsaftens dag d) Grøn1ands Nationaldag 21. juni e) Helligtrekonger dag (efter kl ) f) 1. maj (efter ki ) ASA/ØPS jr. nr /324/20L4 side 13 af 17

14 ( sømænd, timej-ønnede) (s.r.k.) s 2l- Offentlige hverv. Der gives ansatte efter denne overenskomst adgang til tjenestefrihed tii varetagelse af offentlige hverv i henhold Lil Hjemmestyrets bekendtgørel-se nr. 5 af 15. marts l-994 om borgerligt ombud. Stk. 2. Fravær i henhold til pkt. l betragtes ikke som forsømmelse i henseende tif den tid, hvor der skal- være arbej d.el før overtidsbetaling ydes i henhofd til overenskomst for faglærte og ikke-faglærte arbejdere- Fraværet skal meddeles arbejdsgiveren i så god tid som mu- Iigt. stk. 3. Andre offentlige hverv, som af en offent.l_ig myndighed pålægges bestyrelsesmedlemmer i s. I. K. 's lokalfdelinger, bestyrel-sesmedlemmer i SIK-p Inuusuttai eiler hovedbestyrelsesmedl-emmer i S.I.K. administreres i lighed med de i stk. 1 og 2 nævnte bestemmelser. Stk. 4. Der gives tjenestefríhed med Iøn til medlemmer af hovedbestyrelserne af s.r.k.'s og srk-p rnuusuttai,s hovedbestyrelser, i forbíndelse med deltagelse í S.r.K.'s Kongres og repræsentantskabsmøder, samt S.I.K-'s og SIK-p Inuusuttai's hovedbestyrelsesmøder indtil 4 gange årligt. Stk. 5. Ønsker fra medlemmer af S.I.K.'s l-okalafdelingsbestyrelser og S. I.K.' s hovedbestyrelse SIK-p fnuusuttai-s hovedbestyrelse om t.jenestefrihed uden Iøn bør imødekommes. Sådan tjenestefrihed kan ydes i indtil 1 år ad gangen. s22 OplysnÍng om mønstríng Det påhviler farløjsføreren ved antagelse og afskedigetse af mandskabet at indføre de nødvendige oplysninger herom i mandskabets mø,- stringsbeviser. ASA/ØPS jr. nr. L6.40/325/ZOLS side 14 af L7

15 s23 Uoverensstemmelser og vilkårlige afskedigelser Afsnit S. (s.r.k.) Uoverensstemmelser behandl-es efter reglerne for faglig strid i Hovedaftalen. Stk. 2. Ved udøvelse af digelser må vilkårlighed behandles efter reglerne strid. retten til at foretage enkel-tmandsafskeíkke finde sted. Uoverensstemmefser herom i hovedaftalen om behandling af faglig s24 Ops ígelsesvarsler For ansatte, der uden anden afbrydelse end nedenfor nævnt har værel beskæftiget ved samme institution, gæider følgende opsigelsesfrist: Inden for den første ansættelsesmåned er ingen af parlerne forpligtede til at afgive noget varsef i forbindelse med en afbrydelse af ansættel-sesf orholdet. Stk. 2. Efter den første ansættelsesmåned gæider følgende opsigelsesvarsl-er: Fra arbe-idsqiveren Fra den ansatte i 1. år (bortset f ra l-. mdr. ) 2., 3. og 4. år Derefter 2 uger 3 uger 4 uger 3 dage 1- uge 1 uge Stk. 3. For uddannede kokke med bevis som skibskok, og skibsmaskinister efter den første ansættelsesmåned gælder følgende opsigelsesvarsler: Fra arbeidsqiveren Fra arbeideren r1 år (bortset t2, 3-, 4., og Derefter fra ar mdr.).. 2 uger 4 uger 6 uger 3 dage 2 uger 3 uger l'sl./øes ir. nr L6.40 / 324 / 2oL4 side 15 af 17

16 (s. r. K. ) stk. 4. som afbrydelse af den i stk. 1 nævnte art regnes ikke sygdom, der omgående og senest inden 24 tímers for: øb er meddelt ínstit.utionen, såfremt sømanden genoptager arbejdet, når det tílbydes denne. Stk' 5. opsigelsesvarsel- bortfalder ved. d.en ansattes misligholdelse og ved arbejdsledighed. som føige af force majeure, som standser fartøjets drift helt el_ler delvis. St.k. 6. Opsigelsesvarslet skal afgives skriftligt. af såvel sømanden som arbejdsgiveren s 25 Overgangsbes temmel s e. For timel-ønnede sømænd., der pr 30. september 2001 var ansat i henhold til overenskomst af 7. juni 1999 mel-l-em Grønl-ands Landsstyre og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for sømænd. på timeløn, oppebærer fortsat til]ægget i ovennævnte overenskomst S 14 stk. 1_, 2 og 3 indtil fratræden. Ny ansatte efter 1. oktober 2oo:- i henhold til ovennævnte overenskomst er ikke berettiget til ti1iægget. AsA/ØPs jr nr. L5.40 / 324 / 2ot4 side l-6 af L7

17 (s. r. K. ) s 26 Overenskomstens gyldighedsperiode. Denne overenskomst træder i kraft den 1. april 201,4. Overenskomsten kan af hver af. part.erne opsiges med 3 måneders varsel- til en 31. marts, dog tidligst. t.il den 31. marts 20L8. srk. 2 Efter opsigelse af overenskomsten sker til de pr. 31. marts gældende l-ønsatser i overenskomst indgås. aflønmng perioden, i henhold indtil ny Nuuk, den I t ì'10v. 201{ Sulinermik Inuus sut i ssarsiuteqartut Kattuffiat,Jess G. Berthelsen (sign. ) Naalakkersuisut e.b. Frederik MøIIer (sign. ) Hermed udgå.r overenskomst af 27. marts 2073 ASA/øPS jr nr 16.40/324/20L4 side l-7 af 1-'7

18

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. )

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. ) S.I. K. ) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C-I[ I 4 Ì{0V. 204 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Katt.uffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre,

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre, (Varmemestre, NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling i 4 NOV. 2014 Serie C-II Afsnit V. pedeller og 5.1. K) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Overenskomstens område....... 3 2 Arbejdstiden...... 3 3 Løn...... 3 4

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling 8.!.K.) 14NOV. 2014 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-1I OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for ikke-uddannede Plejemzdre,

Læs mere

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling ( Til I idsrepræsentanter NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling Serie C-II tt ilov. 2014 OVERENSKOMST mel-lem Nal-aakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik sarsiuteqartut Kattuffiat om Tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold.

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold. Afsnit L. (Lærlinge Elever 5.1. K) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-I1 14NOV, 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriec Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Lærlinge

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit T. (Tolke S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Tolke.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit L. (Levnedsmiddeibranchen S.1. K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut Kattuffiat

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. i NOV, 2014 (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II afsnit L. (Lærlinge og Elever S.T.K) I tt }10l/. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II AfsniL H. (Handel- og kontor I 4 il0v. 20t4 OVERENSKOMST Mel-1em Naal-akkersuisuL og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffj-at for Handels- og Kontorpersonale.

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 8. januar 2007 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS-medarbejdere. Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse....

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse...

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK EL-FORBUND Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og METAL SØFART (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For offshore skibe registreret

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK Indhold Indledning... 3 1. Aftale... 3 1.1 Reglerne gælder for... 3 1.2 Reglerne gælder delvis

Læs mere

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene 1. juli 2014 1 På-

Læs mere

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut AFIS medarbejdere, RAP NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014 Grønlandsk Serie Lovsamling C II Overenskomst mellem Naalakkersui sut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforenin gen af 1917 for AFIS medarbejdere

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

NALUNAARUTIT - Serie C-II

NALUNAARUTIT - Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat(IMAK) for timelærere og vikarer i folkeskolen i Grønland Indhoidsfortegnelse

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Serie C-II. Overenskomst. Mellem

Serie C-II. Overenskomst. Mellem NALUNAARUTIT Grønlandsk Afsnit I. Lovsamling Serie CII 12 FEB. 2014 Overenskomst Mellem Naalakkersuisut Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Icattuffi at, om løn og ansættelsesvilkår for administrative

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

ROYAL ARCTIC LINE A/S

ROYAL ARCTIC LINE A/S DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING Skibsassistenter Gældende fra 1. marts 2012 DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S 3.48.0 OVERENSKOMST mellem 3F TRANSPORTGRUPPEN og COOP DANMARK A/S vedr. løn- og arbejdsforhold for medarbejdere, der er beskæftiget med rengøringsarbejde i Coop's butikker MARTS 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne Overenskomst 2007 2008 mellem Landsforeningen LEV og HK Service København og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnet medlemmer,

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

ii3:l::i.:? NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling s.r.r) Afsnit v. nattil 1æg 6 6 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf

ii3:l::i.:? NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling s.r.r) Afsnit v. nattil 1æg 6 6 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf Afnit v. (Varmemetre, ii3:l::i.:?.r.r) NALUNAARUTIT' Grønlandk Lovamling Serie C-II T tt }t0v, z0l{ OVERENSKOMST meiiem Naalakkeruiut, Finanminiteriet og Sulinermik fnuuutiariuteqartut Kattuffiat for Varmemetre,

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem EM. Z. SVITZER A/S DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART. for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

SÆROVERENSKOMST. mellem EM. Z. SVITZER A/S DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART. for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister SÆROVERENSKOMST mellem EM. Z. SVITZER A/S og DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister Paragraf 1 Almindelige bestemmelser Ansættelse i Rederiet

Læs mere

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80

Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 Overenskomst mellem Munkegaarden og Danmarks Lærerforening Kreds 80 KAPITEL 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 Overenskomstens område Overenskomsten omfatter ledere og lærere, der underviser på Munkegaarden.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalister m.v. og driftsteknikere, ansat i

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Beregning af løn under betalt fravær mv.

Beregning af løn under betalt fravær mv. Cirkulære af 6. december 2011 Perst.nr. 063-11 J.nr. 11-520-22 Cirkulære om Beregning af løn under betalt fravær mv. 2011 2 Cirkulære om beregning af løn under betalt fravær mv. Dette cirkulære indeholder

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag!

Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag! Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag! 1. Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Højskolens

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015 OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2013-2015 INDHOLDSOVERSIGT 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 2 AFGRÆNSNING 1 3 MÅNEDSLØNNEDE 1 4 ANCIENNITET

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Præambel Det er en overordnet målsætning for overenskomsten at sikre kreative og trygge rammer om arbejdet med at producere seriefiktion.

Præambel Det er en overordnet målsætning for overenskomsten at sikre kreative og trygge rammer om arbejdet med at producere seriefiktion. OVERENSKOMST MELLEM FAF OG PRODUCENTFORENINGEN SERIEFIKTION Præambel Det er en overordnet målsætning for overenskomsten at sikre kreative og trygge rammer om arbejdet med at producere seriefiktion. Det

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2015) DKF s standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Transportgruppen Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Overenskomst mellem Coop Danmarks A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling - 1 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I 30. j uni 2004 Af sni t 2, Gr uppe 1 Lb. nr. Aftale om klassificering af ledere og undervisere ved Ilinniarfissuaq/Seminariet, Socialpædagogisk Seminarium,

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere