NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling"

Transkript

1 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (Sømænd, timelønnede s.r.k.) I 4 t{0v, 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Sulinermik fnuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Sømænd på címeløn. S1 s2 s3 s4 ss s6 s7 S7 s8 se S l,o s11 s12 s 13 S14 s1s s16 S l-7 s 18 S 19 S 20 s 2r s22 s 23 s24 s 2s s 26 Indholds fortegnelse Overenskomstens område. Arbej dstiden Hyre. Pensionsbidrag og indbet.aling heraf. Lønanciennitet Overarbejde og afspadsering Decentral pulje til A Nattillæg.. Vintertillæg m.v.. individuel-le tillæg Søn- og helligdagstillæg samt søgnehelligdagsbetaling Særlige tillæg KosttilIæ9.. Påtaleret... Lønudbetaling Regntøj og sengelinned m.v. Ferie og feriegodtgørelse. Efterindtægt Tjenestefrihed ved barns første sygedag Anden tjenestefrihed ved barns sygdom Anden særlig tjeneslefrihed Fridage Offentlige hverv Oplysning om mønstring... Uoverensstemmelser og vilkårlige Opsigelsesvarsfer -.. Overgangsbe s t emme l- s e Overenskomstens gyldighedsperiode... afskedigelser Side: z L2 L L4 L I6 T6 ASA/ØPS jr nr 1,6.40/324/20l.4 side 1 af t7

2 s1 Overenskomstens område. Afsnit s. (s.r.k.) Denne overenskomst omfatter personale, der for Grønlands selvstyre, Tele Greenland A/S, A/S BoligselskabeL rni, og kommunerne udfører sømandsarbejde i GrønLand el1er í grøn1andske farvand.e, hvis farløjel er indregistreret í Grønland. Når et farløj befinder sig i et havneområde, og mandskab ikke er påmønstret, finder dog satserne for ikke faglærte arbejdere anvendel-se. For sådan sejlads uden for grønlandske farvande, som ikke omfat.tes af andre overenskomster mell-em Naafakkersuisut og vedkommende faglige organisation, aftales lønnen i det enkelte tilfæl-de. Stk. 2. Tjenestemænd ell-er pensionerede tjenestemænd fra stat, selvstyre, kommuner eller koncessionerede virksomheder er ikke omfattet. af overenskomsten. Stk. 3. Ved sømandsarbejde forstås alt forefaldende arbejd.e om bord i og ved et fartøj, herunder losning og lastning, som foretages af det mandskab, der er påmønstret fartøjet. Stk. 4. Mandskab, som ved en sejlsæsons afslutning var påmønstret et fartøj, skal afl-ønnes som sømænd, også under det arbejde, som før den næst.e sejlsæsons begynderse medgår til klargøring af det fartøj, hvortil der mønstres. SpørgsmåIet ofl, fra hvilket tidspunkt påmønstringen i det enkel-te tilfælde bør finde sted, kan gøres til genstand for behandling i overensstemmel-se med overenskomsten om behandl-ing af faglig strid. Stk. 5. Sømænd benævnes efter anciennitet sål-edes: end tre års sejltid betegnes som ubefarne sømænd end tre års sejltid bet.egnes som befarne sømænd.. Sømænd med míndre Sømænd med mere ASA/ØPS jr. nr /324/201,4 side 2 af I7

3 (s.r.k.) s2 ArbejdsÈiden. Den normal-e arbejdstid er 80 timer for en l4-dages període, der regnes fra og med mandag tíl og med søndag i den føigende uge. Arbejdstiden behøver ikke at have samme længde på alle ugens dage. Frivagter er ikke arbejdstid. Stk. 2. For de l4-dages perioder, i hvilke der forekommer de i S 9, stk. 4 nævnle hellígdage uden for søndage, nedsættes den i stk. 1 fastsatte arbejdstidsnorm med det antal tímer, som der i de pågæl-dende perioder skulle arbejdes for at udfylde arbejdstidsnormen. srk. 3. Fart øjsføreren fordeler arbejdstiden på ugens enkelte dage efter f.artøjets behov, idet farløjsføreren skal påse, at der ved fordeling af arbejdet gives sømænd en ugentlig fridag. Stk. 4. Der foretages Lønf.radrag for forsømmelser inden for den daglíge arbejdstid. Lønfradraget udgør for hver forsømt arbejdstime vedkommende sømands normale timehyre plus eventuelle ti1læg for pågældende time. Forsømmel-ser af indtil tá Líme regnes som L/6 time. s3 Hyre. For sømænd, der ikke er fyldt 18 är, udgør hyren pr. time: trin L anciennitet all-e år , , ,29 ot.04.tl 52,29 ASA/ØPS jr. nr. L6.40/324/20]-4 side 3 af I7

4 (s.r.k.) Stk. 2. For sømænd, der er fyldt.1g är udgør hyren pr. time: trin 1 z anciennitet l_-3ar 4-6är 7-9är l-0-12 år 13 og flg. Á.r 0L.04.t L L6 ol.04.t7 83, 06 84,39 84,'7r 84,gg 85,25 83,06 84,39 84,7I 84,gg 85,25 83, 06 84,39 84,7r 84,gg 85,25 83,06 84,39 84,'lL 84,gg 85,25 Stk- 3. For uddannede kokke med bevis som skibskok eller med bestået køkkensvendeprøve udgør hyren pr. time: t.rin 1 z anciennitet l_-3ar 4-bar 7-9är 10-12år 13 og flg. Ä,r i_6 ol.04.!7 94,69 97,99 98,32 98,59 99,20 94,69 97,gg 98,32 98,59 99,20 94,69 97,gg 98,32 98, 5g 99,20 94,69 9'l,98 98,32 98,59 99,20 St.k. 4. For uddannede skibsmaskinister udgør hyren pr. trin _6 I ancíennitet 1-3ar 4-6är l-9ar 10-L2är 13 og f19. ^å,r r03,25 LO4,5'l r04,90 L05, L'l LOs,7'7 L03,25 IO4,57 ]-04,90 105, 17 r05,77 703,25 L04,5'7 1-04,90 l-05, 17 L05,77 time: L03,25 I04,57 104,90 1"O5, L7 L05,77 s4 Pensíonsbídrag og inr{tret,aì.ing heraf. For ansatte over 20 år indbetaler arbejdsgiver L0,2OZ af den i overenskomsten anførte skalaløn í lønparagrafferne, som bidrag ti1 den overenskomstansattes pensionering. Af det indbetalte beløb anses I/3 for den ansat.tes andel og 2/3 for arbejdsgiverens andel-. pensionen ydes i henhold til pensionsordningens vedtægter. stk. 2. Der tilkommer ud over det i stk. 1 nævnte pensionsbídrag den ansatte nogen ret til pension el-rer understøttelse fra bejdsgiveren på grundlag af ansættelsen. ikke ar- ASA/ØPS jr. nr /324/2014 side 4 af L7

5 (s. r. K. ) For sørnænd opt j enes samme virksomhed. ss Lønanciennítet. l-ønancienniteten på grundj-ag af beskæftigelse ved Stk. 2. Sømænd, der efter aftale er beskæftigede 1-5 timer pr. uge og derover, optjener fuld lønanciennitet. Ved beskæftigelse på mindre end l-5 timer i gennemsnit pr. uge optjenes anciennitet forholdsmæssígt. srk. 3. Under forudsætning af fortsat beskæftigelse ved samme araf ferie, bejdsgiver optjenes lønanciennítet under fravær på grund sygdom, barsel og adoption samt offentlige hverv. Stk. 4. For faglærte arbejdere, jf. S 3, stk. 3 og 4, fastsættes Iønancienniteten på grundlag af det Lidsrum, arbejderen har været beskæftiget med arbejde betinget af uddannelsen. Stk. 5. Kursus på godkendt sømandsskol-e kan medregnes med op til 9 måneder i lønancienniteten. s6 Overarbejde og afepadsering. Overarbejde, d.v.s. arbejde udover den i S 2, stk. l- - 2 fastsatte arbejdstid, der er beordret og kontrolleret, skal så vidt muligt undgås, men skal udføres, hvis fartøjsføreren kræver det. Stk. 2. Overarbejdsbetaling ydes med sædvanlig timehyre. ASA/øPS jr. nr. L6.40/324/20]-4 side 5 af L7

6 (s.r.k.) Stk. 3. For overarbejde, der strækker sig ud over B0 timer for en 14 dages periode, og som består i lastning e]ler losníng, ydes der et overarbejdstillæg på 50 % af timehyren í henhold til s 3. udføres dette merarbejde på en søn- elrer helligdag, udgør tirlægget t-00? af timehyren i henhold til S 3. Stk. 4. Overarbejde kan afspadseres efter aftal-e mellem den ansatte og arbejdsgíveren. Ved afspadsering af overarbejde i henhold tii stk. 1 og 2 afløses overtidsbetalíngen af frihed svarende til de optjente overarbejdstimer. Ved afspadsering af overarbejde i henhol-d til stk. 3 afl-øses overtidsbetalingen el-ler sørr- og hellígdagsbetalingen af frihed svarende til det optjente antal overarbejdst.imer plus tí11æg i tid med 50? henhol-dsvis 100 Z. St'k. 5. Afspadsering optjenes pr. påbegyndt halve times over-arbejde. Tidspunktet for afspadseringen fastsætt.es under hensyn til tjenestens tarv og den ansattes ønsker. Afspadsering kan henlægges tíl saml_et afspadsering i vinterperioden. Stk. 6. For arbejde med losning og lastning med jolle på st.eder uden kajanlæg betales der et tiliæg på so Z af timehyren í henhold Lil S 3. Stk. 7. Hvís en ansat tilkaldes til arbejde uden for normal arbejdstid, efter at fartøjet er forladt el-ier på ellers arbejdsfríe dage, når fartøjet ligger i havn, ydes mindst betaling for 4 timers arbej - de. ved tirkald tí] arbejde med last.ning og losning af skibet på eilers arbejdsfrie dage ydes dog mindst betaling for 4 timers arbejde. Hvor en ansat tilkaldes tii overarbejde af længere varíghed end 4 timer/ ydes 1 ekstra timeføn ud over faktiske tilkaldetimer. ASA/ØPS )r nr ]-6.40/324/20L4 side 6 af 1,7

7 s7 IndividueLle tí1-1æ9. Afsnit S. (s. r. K. ) For ansatte som oppebar tillæg pr. l-. apríl 2OI4 ydes fortsat som personlig tillæg indlil fratræden. s7à Nattillæ9. For vagt under sejlads mell-em kl-. I'7.00 og kl ydes føigende nattifl-æg pr. time: I månederne I månederne april-september oktober-marts... : 6, 00 z 12,50 kr kr s8 Vintertí1-Iæg m.v. Vinter- og istiilæg, der betales med 50,00 kr. pr. dag under sejfads, ydes i følgende perioder: I området mel-l-em Sioqqap Nunaa og Nunap Isua, Qaanaaq distrikt Tunu: Hele året. I området fra Sisimiut september til maj inkl I området fra april inkl. Sioqqap Nunaa til samt distrikt tii Upernavík distrikt: I månederne Maniitsoq: I månederne oktober til s9 Søn- og hel1ígdagstillæg samt søgnehel-ligdagsbetaling. For sejlads på sørl- og helligdage ydes et ti11æ9, der pr. time udgørz For ansatte under 18 år... For ansatte over 18 år..... L,25 L,70 Ti1lægget ydes ud over eventuel søgnehelligdagsbetaling í henhold til stk. 2. kr kr ast/øes jr nr / 324 / 2oL4 side 7 af 1,7

8 (s. r. K. ) Stk. 2. Der ydes søgnehelligdagsbetaling For en hel- søgnehelligdag; Over 18 år Under 18 år For en halv søgnehelligdag; Over 18 år Under 18 år 250, 00 I25,00 ]-25,00 62,50 kr. kr. kr kr hvis begge følgende betingelser er opfyldt: a) b) Den ansatte umiddelbart før søgnehelligdagen har haft 7 dages forudgående, sammenhængende ekættig.1sã ved samme virksomhed. PUT_ ansatte præsterer furd arbejdsindsats på nærmeste arbejdsdag før og efter søgnehelrigdagen, medmiädre der forsømmes på grund af sygdom er-r-er anãet-tovligt forfald. stk. 3. Hvis der arbejdes på en søgneherligdag, ydes der søgnehellig_ dagsbetalíng efter stk. 2 ud.over sædvanlig overenskomstmæssig betaling for arbejdet. Stk. 4. Som hel_ligdage betragtes følgende dage: a b d e f Folkekirkens helligdage, j uleaftensdag, nytårsaftensdag, helligtrekongersdag (tiden efter kl. 1. maj ( tiden efter ki. I2.OO) samt Grønlands natíonaldag 21. juni. 1_2.00), Stk. 5. Hvis der ikke ydes en ugentlig fridag, jfr- S 2, stk. 3, be_ tales der efter hidtidig praksís et beløb på 94,OO kr. (for sømænd. under 18 årz 47,00 kr.) som erstatning for mistet fridag. Erstatning for mistede fridage kan kun udbetales, når sømanden har opfyldt den normal-e arbejdstid efter S 2, stk.!, medmindre forsømmel-sen skyldes sygdom eller andet lovligt forfald. ASA/ØPS jr. nr. L6.40/324/2Or4 side I af 17

9 (s. r. K. ) s10 Særlige ti11æ9. TiI motorpassere og bedstemænd, der har bestået de af Erhvervsuddannel-sesrådet foreskrevne prøver og opnået duelighedsbevis, ydes der et tillæg på 3,00 kr. pr. time. Hvad angår motorpassere ydes tillægget til samtlige timer, såfremt den faktiske tid til pasning af motoren er 50 å eller derover af ugenormen. Stk. 2. TíI bedstemænd í farløjer, der kan medtage mindst 10 passage- Ter, og hvor der er billetsalg, frorlnøjes tillægget í stk. l til 4,25 kr. pr. time. Stk. 3. For sømænd, der midl-ertidigt ling, ydes der et tii}æg på 3,30 kr fungerer i en skibsførers stil-- pr. time. srk. 4. I perioden meflem afsej Iing stedet ydes et tillæg på z,s0 kr. pr. hjem- fra og tilbagekomst til time. s 1-1 Kosttillæ9. I perioden melfem afsejling fra og tilbagekomst til d,er 24,00 kr. pr. L/4 døgn. Ti1lægget ydes dog ikke, veres fuld kost om bord ell-er i l-and. hjemstedet ydes såfremt der Ies12 Påtaleret Såfremt der opst.år tvivl offi, hvorvidt en ansat er berettiget til at oppebære de i SS 7-IL nævnte ydelser, og henvendel-ser herom gennem tillidsrepræsentanten íkke medfører en tilfredsstillende løsning, kan sagen behandles efter reglerne i Hovedaftalen. ASA/ØPS jr. nr. ]-6.40/324/2014 side 9 af L'7

10 s13 Lønudbetaling Afsnit S. (s. r. K. ) Det påmønstrede mandskab afl-ønnes med lønníngerne i henhold til d.enne overenskomst fra og med påmønstringen inden afsejling og til og med afmønstringen. Stk. 2. Lønningsperioden er en periode på 1+ dage, med mandag til og med søndag i den følgende uge. der regnes fra og stk' 3 ' Hvor 14 dages affønning på grund af de l-okale forhold ikke anvendes/ regnes lønningsperioden fra og med mandag til dag. og med søn_ stk' 4. Den ansatte angiver en konto i et grønlandsk eller dansk pengeinstitut, soln lønnen kan anvises til. Lønnen er til disposition fredag i ugen efter lønningsperiodens udløb. stk' 5. Hvor det på grund af de lokale forhold ikke er muligt at anvise lønnen til en konto i et pengeinstitut, udbetales lønnen normalt fredag í ugen efter Iønningsperiodens udløb. Hvis den normal-e lønudbetalíng falder på en hellígdag, udbetal-es ]ønnen på den forudgående hverdag. Lønnen kan ligeledes udbetales før en fredag, hvis det fartøj, hvor den ansatte er påmønstret, ikke vil anl-øbe hjemstedet om fredagen' Lønnen - der kan udbetales ved en check - udbetal-es inden for normal arbejdstid. I samtlige handsker. fartøjer s14 Regntøj og sençjelinned m.v. skal der forefindes regnvej rsløj og arbejdsstk. 2. ved mønstring stílles følgende til disposition: t hovedpude, 2 à 3 tæpper eller 1 dyne og 1 dynebetræk efter årstiden og skibets fartområde, t hovedpudebetræk, 2 Lagner og 2 håndklæder, hvoraf det ene skal være frotté. ASA/øPS j r. nr / 324 / side 10 af t7

11 Afsnit s. (s. r. K. ) Stk. 3. Sengelinned udskíftes hver 1-4. dag og håndklæder hver uge. Udlevering foregår i fritiden efter arbejdsgiverens nærmere bestemmelser. Tæpperne renses, når det er fornødent, dog leveres rene tæpper ved skiftning af besætningsmedlem. sl5 Ferie og feriegodtgørelse. Den ansatte har ret til årlig ferie efter reglerne i landstingslov nr. l-0 af 12. november 2OO1-. I henhold til landstingsìoven's S 2, er aftalt nedenfor anførle særlige regler. Stk. 2- Den ansatte optjener ret til den indtjente løn. en feriegodtgørelse på 121Á Z af Stk. 3. Krav om tilgodehavende feriegodtgørelse skal være rejst over for arbejdsgiveren senest 3 måneder efter udløbet af ferieåret. I modsat fald til-falder beløbet Feriefonden, )f. protokollat om Feriefonden. s16 EfÈerindtægt Såfremt en ansat afgår ved døden i ansætt.elsesperioden, ydes det føigende beløb til den efterlevende ægtefælle eller børn under 18 àr, som den ansatte har forsørgerpligt overfor: Hos samme ansættel-sesmyndighed i r år....: 2 ugers - 2 år...: 3 ugers -5åreflg:4ugers Løn Iøn Løn ASA/ØPS jr nr 1,6.40 / 324 / 201,4 side 11 af L7

12 Der gives løntab til sygt. s17 Tjenestefríhed ved barns første sygedag. Afsnit S, (s.r-k.) den ansatte adgang t.i1 her errer delvis tjenestefrihed uden pasning af sygt, mindreårígt barn, første d.ag, barnet er Stk. 2. Tjenestefriheden forudsætter: a) b) c) d) Det er barnets første sygedag, hensynet t.í1 barnets forhold gør d.et nødvendigt, forhol-dene på tjenestest.edet tí11ader det, og barnet er hjemmeværende. Stk. 3. Sygelisten suppleres med. barns første sygedag. oplysning om fravær på grund af stk. 4. ordningen kan for den enkerte inddrages ved misbrug. Stk. 5. For timelønnede ydes lønnen under tjenestefrihed uden 1øn 'ab på grundlag af den ansattes normaltimetal og normaltimeløn, íncl. faste tiiiæg, den pågæidende dag. s18 Anden tjenestefrihed ved barns sygdom. Der gives den ansatte adgang tii t.jenestefrihed uden røn1ab i op til 12 dage til 0-i-6-årigt barns indlæggerse på sygehus i elrer udenfor hjembyen, som rejseledsager og under barnets indræggerse i forbindelse med en af sundhedsvæsenet betal_t redsagerrej se. Stk. 2. Barnets indlæggelse og foræfdres medindlæggelse samt ledsagelse skal dokumenteres. stk. 3. Der kan tillige gives adgang tir tjenestefrihed jf. stk.!, ved barnets indlæggelse i hjemmet efter rægetigt anvisning/dokumentation. ASA/ØPS jr nr L6.40 / 324 / 20]-4 side 12 af I7

13 (sømænd, timeìønnede) (s. r. K. ) Stk. 4. I ganske særlige tilfæ1de, og tjenestefriheden forlænges med op til dokumenterel af 5 dage. Iæge, kan s19 Anden sær1ig tjenestefríhed. Der kan ydes ansatte tjenestefrihed i hjembyen og frirejse med sædvanlig løn ved nære pårørendes begravefse efter nedenstående regler: Til ansatte med mindst 1 års anciennitet i institutionen ydes der, efter ansøgning, tjenestefrihed i hjembyen med sædvanlig Løn i 5 arbejdsdage ved nære pårørendes begravel-se. Der ydes endvidere frirejse fra tjenestestedet til nære pårørendes begravelse, såfremt begravelsen finder sted i en anden by eller bygd i GrønLand eller i Danmark end tjenestestedet. TiI ovennævnte tjenestefrihed lægges normal rejsetid. Stk. 2. Anmodning om tjenestefrihed og frirejse til arbejdsgiveren. indgives skriftligt Stk. 3. Ved nære pårørende forstås: forældre, ægtefælier og dermed ligestil1ede børn og søskende, men ikke ægtefæilens og dermed ligestilledes familie. s 20 Frídage. For de måneder i hvilke, der forekommer helligdage har den ansatte tjenestefrihed med løn i disse dage. FøIgende dage regnes for helligedage: a) Folkekirkens helligdage b) Juleaftens dag c) Nytårsaftens dag d) Grøn1ands Nationaldag 21. juni e) Helligtrekonger dag (efter kl ) f) 1. maj (efter ki ) ASA/ØPS jr. nr /324/20L4 side 13 af 17

14 ( sømænd, timej-ønnede) (s.r.k.) s 2l- Offentlige hverv. Der gives ansatte efter denne overenskomst adgang til tjenestefrihed tii varetagelse af offentlige hverv i henhold Lil Hjemmestyrets bekendtgørel-se nr. 5 af 15. marts l-994 om borgerligt ombud. Stk. 2. Fravær i henhold til pkt. l betragtes ikke som forsømmelse i henseende tif den tid, hvor der skal- være arbej d.el før overtidsbetaling ydes i henhofd til overenskomst for faglærte og ikke-faglærte arbejdere- Fraværet skal meddeles arbejdsgiveren i så god tid som mu- Iigt. stk. 3. Andre offentlige hverv, som af en offent.l_ig myndighed pålægges bestyrelsesmedlemmer i s. I. K. 's lokalfdelinger, bestyrel-sesmedlemmer i SIK-p Inuusuttai eiler hovedbestyrelsesmedl-emmer i S.I.K. administreres i lighed med de i stk. 1 og 2 nævnte bestemmelser. Stk. 4. Der gives tjenestefríhed med Iøn til medlemmer af hovedbestyrelserne af s.r.k.'s og srk-p rnuusuttai,s hovedbestyrelser, i forbíndelse med deltagelse í S.r.K.'s Kongres og repræsentantskabsmøder, samt S.I.K-'s og SIK-p Inuusuttai's hovedbestyrelsesmøder indtil 4 gange årligt. Stk. 5. Ønsker fra medlemmer af S.I.K.'s l-okalafdelingsbestyrelser og S. I.K.' s hovedbestyrelse SIK-p fnuusuttai-s hovedbestyrelse om t.jenestefrihed uden Iøn bør imødekommes. Sådan tjenestefrihed kan ydes i indtil 1 år ad gangen. s22 OplysnÍng om mønstríng Det påhviler farløjsføreren ved antagelse og afskedigetse af mandskabet at indføre de nødvendige oplysninger herom i mandskabets mø,- stringsbeviser. ASA/ØPS jr. nr. L6.40/325/ZOLS side 14 af L7

15 s23 Uoverensstemmelser og vilkårlige afskedigelser Afsnit S. (s.r.k.) Uoverensstemmelser behandl-es efter reglerne for faglig strid i Hovedaftalen. Stk. 2. Ved udøvelse af digelser må vilkårlighed behandles efter reglerne strid. retten til at foretage enkel-tmandsafskeíkke finde sted. Uoverensstemmefser herom i hovedaftalen om behandling af faglig s24 Ops ígelsesvarsler For ansatte, der uden anden afbrydelse end nedenfor nævnt har værel beskæftiget ved samme institution, gæider følgende opsigelsesfrist: Inden for den første ansættelsesmåned er ingen af parlerne forpligtede til at afgive noget varsef i forbindelse med en afbrydelse af ansættel-sesf orholdet. Stk. 2. Efter den første ansættelsesmåned gæider følgende opsigelsesvarsl-er: Fra arbe-idsqiveren Fra den ansatte i 1. år (bortset f ra l-. mdr. ) 2., 3. og 4. år Derefter 2 uger 3 uger 4 uger 3 dage 1- uge 1 uge Stk. 3. For uddannede kokke med bevis som skibskok, og skibsmaskinister efter den første ansættelsesmåned gælder følgende opsigelsesvarsler: Fra arbeidsqiveren Fra arbeideren r1 år (bortset t2, 3-, 4., og Derefter fra ar mdr.).. 2 uger 4 uger 6 uger 3 dage 2 uger 3 uger l'sl./øes ir. nr L6.40 / 324 / 2oL4 side 15 af 17

16 (s. r. K. ) stk. 4. som afbrydelse af den i stk. 1 nævnte art regnes ikke sygdom, der omgående og senest inden 24 tímers for: øb er meddelt ínstit.utionen, såfremt sømanden genoptager arbejdet, når det tílbydes denne. Stk' 5. opsigelsesvarsel- bortfalder ved. d.en ansattes misligholdelse og ved arbejdsledighed. som føige af force majeure, som standser fartøjets drift helt el_ler delvis. St.k. 6. Opsigelsesvarslet skal afgives skriftligt. af såvel sømanden som arbejdsgiveren s 25 Overgangsbes temmel s e. For timel-ønnede sømænd., der pr 30. september 2001 var ansat i henhold til overenskomst af 7. juni 1999 mel-l-em Grønl-ands Landsstyre og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for sømænd. på timeløn, oppebærer fortsat til]ægget i ovennævnte overenskomst S 14 stk. 1_, 2 og 3 indtil fratræden. Ny ansatte efter 1. oktober 2oo:- i henhold til ovennævnte overenskomst er ikke berettiget til ti1iægget. AsA/ØPs jr nr. L5.40 / 324 / 2ot4 side l-6 af L7

17 (s. r. K. ) s 26 Overenskomstens gyldighedsperiode. Denne overenskomst træder i kraft den 1. april 201,4. Overenskomsten kan af hver af. part.erne opsiges med 3 måneders varsel- til en 31. marts, dog tidligst. t.il den 31. marts 20L8. srk. 2 Efter opsigelse af overenskomsten sker til de pr. 31. marts gældende l-ønsatser i overenskomst indgås. aflønmng perioden, i henhold indtil ny Nuuk, den I t ì'10v. 201{ Sulinermik Inuus sut i ssarsiuteqartut Kattuffiat,Jess G. Berthelsen (sign. ) Naalakkersuisut e.b. Frederik MøIIer (sign. ) Hermed udgå.r overenskomst af 27. marts 2073 ASA/øPS jr nr 16.40/324/20L4 side l-7 af 1-'7

18

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Regler om løn- og arbejdsvilkår for maskinstationer ved udførelse af entreprenørarbejde, arbejde inden for bygge- og anlægsoverenskomstens gyldighedsområde Marts

Læs mere

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017 mellem DI Overenskomst II (SBA) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet Løn- og tillægssatser

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel INDHOLD 1 ARBEJDSTID... 6 1. Arbejdstidens planlægning m.v... 6

Læs mere

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl.

70.01 O.13 28/2014 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer m.fl. KL Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene

Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 1 Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Overenskomst for teknisk personale ved landsdelsorkestrene Side 2 Side

Læs mere

JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING

JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 2014 4 2014 Jord- og Betonoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Bygge-, Jord- og

Læs mere

AFTALE. mellem FORENINGEN AF DANSKE VIRKSOMHEDER I GRØNLAND FADVIG BAT-KARTELLET

AFTALE. mellem FORENINGEN AF DANSKE VIRKSOMHEDER I GRØNLAND FADVIG BAT-KARTELLET AFTALE mellem FORENINGEN AF DANSKE VIRKSOMHEDER I GRØNLAND FADVIG og BAT-KARTELLET om løn- og ansættelsesvilkår for timelønnede og funktionærer, der antages til arbejde på FADVIG medlemsvirksomheders arbejdspladser

Læs mere

Standard overenskomst 2012

Standard overenskomst 2012 Standard overenskomst 2012 Afsnit 1 Standardoverenskomst for pengeinstitut og realkreditinstitut Afsnit 2 Protokollat om pengeautomater - Værditransporter - Trin 87, trin 248E og lederløn - Pensionsbidrag

Læs mere

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Overenskomst for beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber. 33.03 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber. 33.03 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund 33.03 Side

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere)

OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) Herværende overenskomst er gældende for tjeneste i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere