Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl."

Transkript

1 N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. Der er modtaget 39 høringssvar til lovforslaget om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. Der er udarbejdet vedlagte høringsnotat om svarene. Endvidere vedlægges et tilrettet lovforslag. Ændringer i forhold til det lovforslag, der blev sendt i ekstern høring, er markeret med rettetekst. Ud over ændringer som følge af den eksterne høring er der under pkt. 2 og 3 nedenfor beskrevet andre foreslåede ændringer, bl.a. som følge af tilbagemeldingerne fra det kommunale netværk, der også har haft lovforslaget til høring og drøftelse. Høringssvarene har givet anledning til en række præciseringer i lovforslaget af større eller mindre omfang. Nedenfor kommenteres de bemærkninger fra høringssvarene mv., som vurderes at være de væsentligste. Ændringerne beskrives under: 1. Ændringer og præciseringer som følge af høringssvarene 2. Ændringer som følge af tilbagemeldinger på lovforslaget under kommunenetværk 3. Andre ændringer og præciseringer 1. Ændringer og præciseringer som følge af høringssvarene Nedenstående punkter henviser til punkterne i høringsnotatet Et fælles og intensiveret kontaktforløb Kontaktforløbet i de første 6 måneder I forhold til antallet af samtaler i kontaktforløbet i de første 6 måneder, har AC, KL, Lederne, IDA og Randers Kommune foreslået, at jobcentrene og arbejdsløshedskasserne bør få mulighed for at selv at udfylde kontaktforløbet og vurdere antallet af samtaler. FA har foreslået, at jobcentrene og arbejdsløshedskasserne bør pålægges at koordinere indbyrdes, så den ledige kan nøjes med at gå til alle samtaler et sted og så vidt muligt hos den samme hovedansvarlige sagsbehandler. Ase har foreslået, at kontaktforløbet i de første 6 måneder skal foregå i arbejdsløshedskassen. I høringsnotatet er der i forhold til disse forslag skrevet, at de ikke er i overensstemmelse med forliget. Der er henvist til forliget, hvor det fremgår, at en dagpengemodtager i de første 6 måneders ledighed skal til en cv-samtale med arbejdsløshedskassen, 6 jobsamtaler med jobcenteret, heraf 2 fællessamtaler med arbejdsløshedskassen og jobcentret, samt 2 rådighedssamtaler med arbejdsløshedskassen.

2 Arbejdsløshedskassernes deltagelse i de fælles jobsamtaler LO, FTF, FA, AK-Samvirke, KL, Syddjurs og Randers Kommuner har alle bemærket, at der er behov for en indfasning af de mange nye samtaler, som skal gennemføres med arbejdsløshedskasserne. Det er vigtigt, at de praktiske udfordringer med fællessamtalerne ikke kommer til at skygge for den kvalitetsforbedring i samtalerne, som det nye kontaktforløb muliggør. Som følge af høringssvarene er der i lovforslaget indarbejdet en model for indfasning af arbejdsløshedskassernes deltagelse i den første fælles samtale. Modellen er sendt særskilt til forligspartierne ugers jobrettet uddannelse for dagpengemodtagere Målgruppen LO, FTF Lederne AC og Krifa har alle haft bemærkninger til indskrænkningen af målgruppen, der fremover får ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. De havde gerne set, at målgruppen var udvidet. I høringsnotatet er der i forhold til forslaget om udvidelse af målgruppen skrevet, at dette ikke er i overensstemmelse med forliget. Der er henvist til, at det fremgår af forliget, at retten til 6 ugers jobrettet uddannelse tilfalder ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med kort videregående uddannelser (KVU ere), der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse. Positivlisten DA har bemærket, at det skal være tydeligere, at der overordnet gælder to sæt af kriterier for fastsættelsen af positivlisten for 6 ugers jobrettet uddannelse, nemlig relevans for arbejdsmarkedet og konkret jobfokus, og at disse kriterier ikke er sideordnede. Ifølge DA bør lovforslagets bemærkninger give indtryk af, at positivlisterne tilvejebringes i to trin. Først at fastlægge de jobfunktioner, hvor der er behov for arbejdskraft. Derefter fastsættes, hvilke kurser, der i forhold til disse jobfunktioner, har et konkret jobfokus og dermed er med til at øge lediges chancer for job. Som følge af høringssvarene er det i lovforslagets bemærkninger præciseret, at udarbejdelsen af den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrette uddannelse sker med udgangspunkt i konkrete jobfunktioner, hvor der er behov for arbejdskraft, og at det derefter fastsættes, hvilke kurser med et konkret jobfokus, der kan være relevant at optage på den landsdækkende positivliste Regional uddannelsespulje KL, Randers og Syddjurs Kommune har alle spurgt til administrationen af den regionale pulje. De har tilkendegivet, at administrationen bør tilrettelægges med mindst mulig administrativ belastning for kommunerne, og at der bør opstilles vurdering- og prioriteringskriterier herfor. Som følge af høringssvarene er det i lovforslagets bemærkninger indarbejdet, at der fastsættes administrative regler om, at midlerne i den regionale uddannelsespulje fordeles og udmeldes til kommunerne ved årets start ud fra objektive kriterier 2

3 på baggrund af kommunernes andel af berørte dagpengemodtagere, fordelt på uddannelsesbaggrund. Der udmeldes ikke et minimumsbeløb til kommunerne Pulje til uddannelsesløft KL og Syddjurs Kommune har spurgt til administrationen af puljen til uddannelsesløft. De har tilkendegivet, at administration bør tilrettelægges med mindst mulig administrativ belastning for kommunerne, og at der bør opstilles vurdering- og prioriteringskriterier herfor. Som følge af høringssvarene er det i lovforslagets bemærkninger indarbejdet, at der vil blive fastsat administrative regler om, at puljen fordeles til kommunerne efter deres objektive andel af ledighedsberørte ufaglærte dagpengemodtagere. Det forudsættes, at alle kommuner får udmeldt et minimumsbeløb på kr. for at sikre, at alle kommuner kan iværksætte forløb. Det foreslås endvidere, at puljen udmeldes en gang årligt ved årets start i overensstemmelse med den fastlagte fordelingsnøgle. Endvidere foreslås, at der i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tre lokale arbejdsmarkedskontorer bliver tilknyttet uddannelsesløftkoordinatorfunktion, der skal medvirke til at igangsætte ordningen. Som forudsat i forligsaftalen vil der foretages evaluering af uddannelsesinitiativerne Særlig dagpengesats og lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft LO, FTF og AK-Samvirke foreslår en alternativ lånemodel, hvorefter lånet udbetales med et fast beløb hver uge uden løbende opgørelse af påløbne renter. LO og FTF har videre peget på, at det vil være meget byrdetungt for a-kasserne, hvis a-kasserne skal vejlede om fordele og ulemper ved låneordningen sammenlignet med andre låneordninger. AK-Samvirke har i øvrigt peget på, at der ikke er taget stilling til, hvordan låneaftalen skal administreres i forbindelse med skift af a- kasse. I høringsnotatet er den i lovforslaget beskrevne model fastholdt, hvorefter der kun kan udbetales lån, når pågældende deltager i et tilbud om erhvervsrettet uddannelse via uddannelsesløftet. Det betyder, at det kan forekomme, at der skal ske en forholdsvis beregning ved påbegyndelse og afslutning af tilbuddet, hvis deltagelse i tilbuddet ikke følger hele kalenderuger. Lånemuligheden lægger sig endvidere op af retten til dagpenge. Det afgørende for retten til lån er derfor, om der i tilfælde af ledighed vil være ret til dagpenge på dagen. A-kassen skal endvidere ved hver udbetaling af lån oplyse dagpengemodtageren om lånets aktuelle hovedstol og påløbne renter. Det skyldes, at det ved hver låneudbetaling skal være klart og gennemskueligt for den enkelte, hvad udbetalingen af lån for en konkret udbetalingsperiode betyder for den aktuelle hovedstol og størrelsen af de påløbne renter. Høringssvarene har givet anledning til, at lovforslagets almindelige bemærkninger præciseres på følgende punkter: 3

4 A-kassens frist for opgørelsen af lånet, der er på 14 dage, løber fra det tidspunkt hvor de relevante oplysninger er tilgængelige for a-kassen. Det vil typisk sige ved udløb af den dagpengeperiode, hvori tilbuddet om en erhvervsuddannelses via uddannelsesløft slutter. Ved et medlems overflytning mellem to a-kasser, overføres medlemmet med sine hidtidige rettigheder og pligter. På samme måde overføres medlemmets ret til lån under deltagelse i et tilbud om en erhvervsuddannelse via uddannelsesløftet. Der vil blive fastsat nærmere regler om, at lån, der er under udbetaling, overføres til den tilflyttende a-kasse. En overflytning efter lånet, der er overført til Statens Administration, har ingen betydning for medlemmets overflytning. Det bemærkes, at der ikke er tale om et kreditorskifte, men administrativ overflytning af lånearrangementet. A-kassernes vejledningspligt omfatter ikke en økonomisk rådgivning i relation til den enkelte dagpengemodtagers situation, men de generelle lånevilkår Målrettet og styrket voksenlærlingeordning Randers kommune har foreslået, at det i lovforslaget præciseres, at voksenlærlingeordningen tillige omfatter modtagere af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Efter gældende regler er det bl.a. en betingelse for tilskud, at uddannelsesaftalen er indgået med en person, der ved uddannelsens påbegyndelse er fyldt 25 år og ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettede uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse. Efter forliget skal voksenlærlingeordningen målrettes til arbejdsløse og ufaglærte beskæftigede. Hvis voksenlærlingen har modtaget dagpenge-, kontant- eller uddannelseshjælp, indføres der særlige vilkår for ordningen som fx et højere tilskud til arbejdsgiverne under hele uddannelsesperioden. Det har ikke været intentionen at afskære muligheden for, at øvrige ledige kan indgå i ordningen. Lovforslaget er derfor blevet rettet således, at øvrige ledige også omfattes af ordningen under de regler, som gælder for ufaglærte beskæftigede Jobsøgningsaktiviteter samles i en joblog LO, FTF, Frie Funktionærer og AK- Samvirke har bemærket, at arbejdsløshedskasserne løbende skal følge med i den lediges jobsøgningsaktiviteter, men at det ikke er præciseret, hvornår og hvor ofte opfølgningen skal ske. Som følge af høringssvarene er lovforslaget præciseret således, at det fremgår, at arbejdsløshedskasserne dermed skal følge med i medlemmets jobsøgning oftere end i dag, hvor arbejdsløshedskasserne som udgangspunkt vurderer et medlems rådighed til en rådighedssamtale hver tredje måned Ledige skal selv booke samtaler 4

5 LO og FTF finder det uklart, hvorvidt arbejdsløshedskassen også kan træffe afgørelse om fritagelse for selvbooking, og de henviser til, at det bør tilføjes, at arbejdsløshedskasserne skal kunne fritage arbejdsløse fra selvbooking. Som følge af høringssvaret er lovforslaget præciseret, således at det fremgår, at det er arbejdsløshedskassen, der kan fritage et medlem for kravet om selvbooking af rådighedssamtalerne i arbejdsløshedskassen. LO, FTF og Ase henviser til, at det ikke er hensigtsmæssigt, at arbejdsløshedskasserne skal bruge et fælles system til medlemmernes selvbooking. På baggrund af høringssvarene er det præciseret i lovforslaget, at medlemmerne har pligt til at booke samtaler med arbejdsløshedskassen. Medlemmernes selvbooking skal ske i arbejdsløshedskassernes bookingsystemer, som der bliver adgang til via Jobnet og på arbejdsløshedskassernes hjemmesider. Hermed bliver der pligt for arbejdsløshedskasserne til at have et selvbookingssystem. Der er i dag omkring 15 arbejdsløshedskasser, som allerede har et bookingsystem. Som følge af høringssvar fra AK-Samvirke og DA er det også præciseret i lovforslaget, at arbejdsløshedskasserne efter de gældende regler kan dispensere fra medlemmernes manglende tilmelding, hvis medlemmet ikke selv er skyld i denne, f.eks. hvis selvbookingsystemet er ude af drift Rådighedsafprøvende tilbud LO og FTF og andre organisationer er stærkt kritisk over for, at jobcentrene fremover kan afgive rådighedsafprøvende tilbud til dagpengemodtagere, og mener derudover, at rammerne for afgivelse af tilbud er uklare. De mener således, at vurdering af, om personen har den fornødne vilje til at medvirke aktivt i indsatsen, er vag og derfor bringer borgernes retssikkerhed i fare. De efterlyser flere eksempler af denne vurdering, at der skal foreligge en konkret begrundelse for tilbuddet samt en bedre forklaring på rollefordeling med jobcentrene og arbejdsløshedskasserne. De foreslår endvidere, at praksis på området følges tæt, og at der bør udarbejdes en praksisundersøgelse herom fra Ankestyrelsen. På baggrund af høringssvarene er det præciseret i lovforslagets bemærkninger, at jobcenteret i overensstemmelse med gældende regler for jobcentrenes afgivelse af tilbud skal give en begrundelse for et rådighedsafprøvende tilbud. I bemærkningerne er rollefordeling mellem jobcenteret og arbejdsløshedskasserne også uddybet. På baggrund af LO og FTF s forslag om at der bør udarbejdes en praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen, der evaluerer ordningen efter et år, vil Beskæftigelsesministeriet foranledige, at Ankestyrelsen iværksætter sådan en praksisundersøgelse Varighed af privat og offentligt løntilskud 5

6 KL påpeger, at med nedsættelse af varigheden for offentligt løntilskud fra 6 til 4 måneder, vil de offentlige arbejdsgiveres tilskyndelse til at ansætte ledige i løntilskudsjob forringes, da en større del af den samlede ansættelse går til introduktion, oplæring og opkvalificering. I høringsnotatet er det hertil besvaret, at formålet er at reducere risikoen for fastholdelse af stærke ledige og understøtte de positive effekter, der findes af offentligt løntilskud for ledige med mere komplekse problemer. Formålet med ændringen er dermed at forbedre effekterne af offentligt løntilskud. Det bemærkes, at det er dokumenteret, at lange forløb virker fastholdende. Desuden understøtter de foreslåede ændringer generelt et øget fokus henimod privat løntilskud, som har bedre beskæftigelseseffekter, herunder også at der nu åbnes op for at dagpengemodtagere får ret til selv at finde et løntilskudsjob Reduktion af sats til løntilskud i det offentlige KL og Randers Kommune udtrykker bekymring over, hvorvidt det fremadrettet vil være muligt at tilvejebringe tilstrækkeligt med løntilskudspladser, som følge af reduktionen af løntilskuddet til de offentlige arbejdsgivere og den reducerede varighed. I høringsnotatet er der henvist til, at reduktionen fremgår af forliget. Det bemærkes, at målet - i forhold til reduktion af tilskuddet til de offentlige arbejdsgivere - er, at de offentlige arbejdsgivere får større fokus på, hvordan man anvender løntilskud (fx som rekrutteringskanal), da de selv skal finansiere en større del af udgiften til ansættelsen. De offentlige arbejdsgivere forventes dog at blive kompenseret via DUT. De kommunale arbejdsgivere kompenseres under ét for alle kommuner via bloktilskuddet, de regionale arbejdsgivere kompenseres under ét for regionerne og statslige arbejdsgivere kompenseres under ét for staten Løn og timetalsberegning ved offentlig løntilskudsansættelse LO/FTF og Forhandlingsfællesskabet støtter en forenkling af beregningerne, men er stærkt kritiske overfor, at forenklingen af løn og timetalsberegningerne medfører en afkobling fra de gældende overenskomster i den offentlige sektor. De mener ikke, at afkoblingen fra overenskomsten fremgår af forliget. I høringsnotatet er det beskrevet, at det fremgår af forliget, at løn- og timetalsberegningen for offentligt lønstilskud forenkles, så timelønnen fastsættes én gang årligt. Dermed afkobles lønnen fra overenskomsterne i og med den maksimale timeløn ikke længere reguleres procentuelt i overensstemmelse med den gennemsnitlige regulering af de offentlige lønskalaer pr. 1. april og 1. oktober. Baggrunden for den foreslåede løn- og timetalsberegningen er et ønske om at afbureaukratisere administrationen af løntilskudsordningen. Det bemærkes, at lønnen i offentligt løntilskud i praksis for langt de fleste områder allerede i dag er lavere end den overenskomstmæssige timeløn. Det bemærkes endvidere, at alle ledige stadig vil oppebære en løn, som svarer til deres hidtidige forsørgelsesydelse, og at ansættelsen fortsat vil ske på øvrige overenskomstmæssige vilkår, herunder i forhold 6

7 til tillæg, over- og merarbejde samt pensionsrettigheder. Arbejdsgiver vil fortsat være berettiget til løntilskud for de timer, der udbetales løn for. Det bemærkes, at den model, der er taget stilling til i forliget, ikke vil kunne realiseres, såfremt man vil opretholde koblingen til overenskomsterne Målretning af jobrotation KL, LO og FTF foreslår, at der laves en undtagelsesbestemmelse til forslaget vedr. krav om 6 måneders ledighed for ansættelse som jobrotationsvikar. I høringsnotatet er det beskrevet, at forslaget ligger uden for forliget om reform af beskæftigelsesindsatsen. Det fremgår af forliget, at jobrotationsordningen målrettes arbejdsløse, der har en længere ledighedsperiode bag sig. Samtidig hermed mindskes risikoen for, at ordningen fastholder nyledige i støttet beskæftigelse. Der henvises til, at formålet med justeringerne af den eksisterende jobrotationsordning er at målrette jobrotationsordningen, så jobrotationsforløb i større omfang anvendes til ledige med størst behov, og dermed får den størst mulige virkning for den enkelte arbejdsløse Ledige skal fremover kun have en plan, og den skal gøres enklere Flere høringsparter (LO, FTF, AK-Samvirke og Jobrådgivernes Brancheforening) har bemærket, at der skal være en klar ansvarsfordeling mellem jobcenteret og arbejdsløshedskassen for de enkelte dele af Min Plan, og at det ikke er tydeligt, om plan for jobsøgning skal indgå i Min Plan. På baggrund af høringssvarene er det præciseret i bemærkningerne til lovforslaget, at Min Plan vil blive designet således, at det alene vil være jobcenteret, der kan afgive tilbud og registrere øvrige aftaler fra jobsamtalerne. Ligeledes vil det alene være arbejdsløshedskassen, der kan fastlægge krav til jobsøgning og registrere øvrige aftaler fra cv-samtalen og rådighedssamtalerne. Det vil fremstå klart for borgeren, om det er arbejdsløshedskassen eller jobcenteret, der er ansvarlig for de enkelte delelementer af Min Plan. De nuværende regler, hvor det er arbejdsløshedskassen, der har kompetencen til at fastsætte kravene til medlemmernes jobsøgning, herunder også foretage rådighedsvurderingen på baggrund af jobsøgningen, vil fortsat være gældende Øget registeradgang for arbejdsløshedskasserne Formålet med forslaget om øgede krav til a-kasserne om kontrol af bopæls- og opholdskravet er, at afdække mulige proforma adresser på dagpengemodtagere, der reelt har ophold eller bopæl i et andet land. Forslaget udmønter et af regeringens fem forslag til skærpet kontrol med EU/EØS borgere, der modtager dagpenge. AK-Samvirke, LO og FTF og Frie Funktionærer har peget på, at volumen af misbrug er lille, og at opgaven vil være meget ressourcekrævende for a-kasserne. De forslår derfor, at opgaven kan løses ved, at STAR laver udtræk og kun leverer de cpr. nr. til a-kassen, hvor der er behov for en nærmere undersøgelse. 7

8 Modellen i lovforslaget bygger på, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering stiller et register til rådighed for a-kasserne, hvor de vil kunne få oplyst tidligere adresser inden for de sidste 3 år og antallet af personer på adressen. A- kassen skulle herefter ved hver rådighedsvurdering tjekke alle medlemmer i registeret, og undersøge sagen nærmere, hvis der bor flere end 2 på adressen og hvis et medlem er flyttet inden for de sidste 3 år. På baggrund af høringssvarene er bemærkningerne til lovforslaget rettet til, således at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kun vil videregive oplysninger til a-kasserne om tidligere adresser og antallet af personer på adressen i de tilfælde, hvor der på grund af adresseoplysningerne er behov for at foretage en nærmere undersøgelse Forholdet til reglerne for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse Flere høringsparter henviser til, at det er uhensigtsmæssigt, at forslagene afskaffelse af G-dage, joblog, sanktion for udeblivelse fra tilbud og afholdelse af rådighedssamtalerne i arbejdsløshedskasserne ikke finder anvendelse på modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Det bemærkes særligt, at såvel lønmodtagersiden (LO, FTF, Frie Funktionærer, Ase, AK-Samvirke) som arbejdsgiversiden (DA) er imod forslaget om, at modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse undtages fra forslaget om, at der ikke skal betales G-dage ved ansættelser. Modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse er som udgangspunkt ikke omfattet af forliget om reformen af beskæftigelsesindsatsen, da de ikke er dagpengemodtagere. Det var dog forudsat ved indførelsen af reglerne om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, at reglerne for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse med undtagelse af de særlige krav og forudsætninger, der står i aftalen skulle følge reglerne for dagpengemodtagere. Forligsparterne bag aftalen om midlertidig arbejdsmarkedsydelse er imidlertid enige om, at modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse skal undtages for forslagene om G-dage og joblog. Derudover er det vurderet, at modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse ikke skal være omfattet af forslagene om sanktion for udeblivelse fra tilbud og afholdelse af rådighedssamtalerne i arbejdsløshedskasserne Ledige fleksjobvisiterede skal anvende joblog på Jobnet til registrering af jobsøgningsaktiviteter DS anfører, at nogle borgere kan have behov for meget hjælp for at kunne anvende jobloggen til registrering af deres jobsøgningsaktiviteter, men at det kan være positivt, at også fleksjobvisiterede nu skal registrere deres jobsøgning i en joblog. Rådet for Socialt Udsatte har anført, at det af forslaget om, at alle personer skal dokumentere deres aktive jobsøgning digitalt i en joblog, fremgår at der alene kan dispenseres herfra, hvis en ledighedsydelsesmodtager har en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Rådet foreslår for at undgå misforståelser eller en rigid fortolk- 8

9 ning heraf, at der bør stå nedsat fysiks eller psykisk funktionsevne eller andre relevante barriere, herunder sociale eller en lignende tilføjelse. DH foreslår, at der yderligere kan gives personlig assistance til en person, hvis personen ønsker det, og det kan muliggøre personens brug af joblog. Herudover fremhæver DH, at det er vigtigt, at Joblogen gøres fuldt tilgængeligt efter gældende standarder herfor. På baggrund af høringssvarene er lovforslaget tilrettet, således at det kommer til at fremgå, at også fleksjobvisiterede med væsentlige sociale barrierer kan undtages fra at lægge deres jobsøgningsaktiviteter i jobloggen på Jobnet, og at aftale om jobsøgning, når der ikke skal anvendes joblog til registrering af jobsøgningsaktiviteter, også kan ske ved bistand fra jobkonsulenter og fleksjobambassadører. Der er ikke behov for ændring af reglerne om mentorer. Reglerne om personlig assistance er ikke omfattet af nærværende lovforslag. Det bemærkes, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der er ansvarlig for udvikling og vedligeholdelse af Jobnet, er løbende opmærksom på, at Jobnet opfylder de internationale retningslinjer for tilgængelighed WCAG 2.0 niveau AA, jf. Digitaliseringsstyrelsens retningslinjer om tilgængelighed på offentlige hjemmesider Periodesanktion ved en ledighedsydelsesmodtagers udeblivelse fra tilbud LO, FTF og DH har anført, at det foreslås, at modtagere af ledighedsydelse, der uden rimelig grund udebliver en eller flere dage fra tilbud, skal sanktioneres. Samtidig anføres, at formålet med forslaget er at sidestille modtagere af ledighedsydelses med kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere. Forslaget er dog ikke en del af forliget om reform af den aktive beskæftigelsesindsats og vil indebære øgede sanktioner for ledighedsydelsesmodtagere. DH ønsker, at der i forhold til sanktionering af ledighedsydelsesmodtagere stilles skærpede krav til jobcentrene, før de kan gennemføre en sanktion over for den målgruppe. Der skal altid ske konkret vurdering af, om andre forhold kan begrunde fravær fx alvorlige psykiske lidelser. DH mener videre, at det bør indskrives i bemærkningerne, at der skal henses til personens vurderede arbejdsevne og arbejdsintensitet. Er denne meget lille, og i hvert fald, når den er under 5 timer, vil det som udgangspunkt ikke være rimeligt at sanktionere personen, da der kan være tale om personer, hvor fleksjob ikke fører til udvikling i arbejdsevnen, og hvor der skal tilkendes førtidspension på sigt. I forbindelse med sanktioner oplever DH desværre en mangelfuld vejledning og støtte til personer med især kognitive, mentale og intellektuelle handicap, som gør det vanskeligt for disse personer at begå sig i systemet, herunder forstå betydningen af sanktioner, samt klage. På baggrund af høringssvarene uddybes det i bemærkningerne, at der allerede i dag stilles krav om, at kommunerne ud over at vurdere, om der er en rimelig grund til en udeblivelse skal medføre en sanktion - skal foretage en social faglig vurdering, hvor det vurderes, om der er andre grund til ikke at give den pågældende en sanktion fx svær psykisk sygdom. 9

10 I bemærkningerne henvises der i øvrigt til, at det fremgår af vejledning om ledighedsydelse, hvilke sagsbehandlingsregler, kommunerne skal følge i forbindelse med fx en afgørelse om sanktion Forholdet til frikommuneforsøgene LO og FTF foreslår, at man stopper de frikommuneforsøg, som relaterer sig til bestemmelser, der ændres med reformen. LO og FTF mener, at der må gøres erfaringer med de nye bestemmelser, før det kan være relevant at udfordre dem. KL forventer, at Beskæftigelsesministeriet vil være imødekommende ift. frikommunernes ønske om at blive fritaget for nye bindinger, som beskæftigelsesreformen medfører. Det gælder bl.a. de nye regler om kontaktforløbet og om aktive tilbud til forsikrede ledige. Frikommunerne Gentofte, Odense, Vejle og Viborg ytrer ønske at få lov til at fortsætte med de forsøg, hvor der ellers foreslås ændringer. I høringsnotatet er det bemærket, at det i forbindelse med den administrative udmøntning af forliget vil det blive tilstræbt, at de iværksatte frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet videreføres under hensyn til de rammer og med de ændringer, der følger af lovforslaget. Dette er i overensstemmelse med praksis i forbindelse med ny lovgivning Ikrafttrædelse og overgang Efter den foreslåede overgangsregel for 6 ugers jobrettet uddannelse kan en person, som er påbegyndt en uddannelse før den 1. januar 2015 færdiggøre uddannelsesforløbet efter de hidtidige regler. De nye regler finder anvendelse for alle uddannelsesforløb, der påbegyndes den 1. januar 2015 eller senere. LO og FTF har foreslået, at overgangsreglen tager udgangspunkt i ansøgningstidspunkt og ikke påbegyndelsestidspunktet. AK-Samvirke finder den foreslåede overgangsordning uhensigtsmæssig og mener, at den medfører, at en række af de forløb, som godkendes under den eksisterende ordning, må tilbagekaldes, fordi de ikke vil kunne godkendes under den nye ordning. AK-Samvirke har bemærket, at arbejdsløshedskasserne ikke kan trække sagsbehandlingen vedr. ansøgninger om seks ugers selvvalgt uddannelse ud fra nu af og frem til 1. januar 2015 og heller ikke kan give afslag på uddannelse efter de gældende regler med den begrundelse, at uddannelsen ikke kan godkendes efter regler, som endnu ikke er vedtaget og i øvrigt først forventes at træde i kraft fra årsskiftet. Hvis overgangsordningen ikke ændres, ønsker AK-Samvirke, at der enten i lovforslaget eller på anden vis sker præcisering af, hvordan jobcentre og arbejdsløshedskasser forholder sig. I høringsnotatet er det beskrevet, at en ændring af overgangsbestemmelsen vil medføre merudgifter. I forliget er der ikke afsat midler til denne merudgift. Det er videre beskrevet, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i forbindelse med lovforslagets fremsættelse vil sende en orienteringsskrivelse til jobcentre 10

11 og arbejdsløshedskasser om ændringen af reglerne, hvor den nuværende ordning om selvvalgt uddannelse omlægges til en ny ordning med jobrettet uddannelse. Der vil i orienteringsskrivelsen blive gjort rede for ændringerne i lovforslaget, herunder reglernes virkningsdatoer. I orienteringsskrivelsen vil der med respekt for Folketingets behandling af lovforslaget blive taget forbehold for Folketingets vedtagelse af lovforslaget. I orienteringsskrivelsen vil arbejdsløshedskasserne blive bedt om at vejlede deres medlemmer om lovforslagets nye regler, herunder om at forløb som skal påbegyndes efter 1. januar 2015 skal være i overensstemmelse med de nye regler, således at den enkelte kan indrette sig på de ændrede regler i lovforslaget. 2. Ændringer som følge af tilbagemeldinger på lovforslaget under kommunenetværk m.v. I forbindelse med at lovforslaget har været sendt i høring, har BM, STAR, haft møder med kommunenetværk, som har drøftet lovforslagene og afgivet bemærkninger til STAR. Derudover har øvrige kommuner også givet bemærkninger. Læse-, skrive-, regne- og ordblindekurser Efter forliget skal dagpengemodtagere med grundskole som højeste uddannelse tilbydes et læse-, skrive- eller regnekursus, hvis dagpengemodtageren selv efterspørger det, og en læse-, skrive-, og regnetest viser behov for det. Efter forliget skal unge under 25 år, som ikke har en ungdomsuddannelse, altid testes for, om de har svært ved at læse-, skrive- og regne. Hvis testen viser problemer, får den unge ret og pligt til at deltage i relevant undervisning, som jobcenteret giver. Kommunenetværk har bl.a. angivet, at læse-, skrive- og regnekurser, som ledige fremover får ret til, hvis en test har vist behov herfor, bør kunne træde i stedet for et ret og pligt tilbud. De har bl.a. henvist til, at kommunerne også hidtil har kunnet give sådanne kurser som ret og pligt tilbud for den ledige. De har videre henvist til, at det kan være svært for kommunerne at aktivere unge under 30 år rettidigt, hvis et tilbud om læse-, skrive- eller regnekursus ikke tæller som ret og pligt tilbud, idet de unge har et fremrykket ret og pligt tidspunkt (3 måneder), og dermed skal have et andet tilbud ved siden af læse-, skrive- eller regnekurser. På baggrund af kommunernes bemærkninger er lovforslaget blevet tilrettet således, at tilbuddet om læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus til unge kan udskyde tidspunktet for ret og pligt til det aktive tilbud, således at det først behøver at starte umiddelbart efter afslutning af kurset. Er det således ikke muligt for jobcenteret at tilrettelægge kurset, så det kan kombineres med eller afsluttes inden ret og pligttilbuddet, kan jobcenteret anvende denne mulighed for at udskyde ret- og pligttilbuddet. 3. Andre ændringer og præciseringer Udover de ændringer, der er foretaget som følge af høringssvarene, er der i lovforslaget foretaget yderligere justeringer mv. herunder konsekvensrettelser af lovteknisk karakter. Der foreslås endvidere følgende ændringer: 11

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Midlerne bør i størst muligt omfang understøtte innovative fælles kompetenceprojekter i a-kasser og jobcentre.

Midlerne bør i størst muligt omfang understøtte innovative fælles kompetenceprojekter i a-kasser og jobcentre. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 16. oktober 2014 Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 26. september 2014

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan.

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 På seminaret skal vi arbejde med reformen og både beskæftige os med de enkelte elementer samt det samlede overblik. Der er i alt

Læs mere

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014

Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Hvis du har kommentarer, spørgsmål eller andet er du velkommen til at kontakte Enhedslisten på følgende adresse: faglig@enhedslisten.dk

Læs mere

Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. Der er modtaget 29 høringssvar til lovforslaget om organisering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

Forhandlingsfællesskabet har følgende bemærkninger, idet Forhandlingsfællesskabet generelt skal henvise til høringssvar fra LO, FTF og Akademikerne.

Forhandlingsfællesskabet har følgende bemærkninger, idet Forhandlingsfællesskabet generelt skal henvise til høringssvar fra LO, FTF og Akademikerne. Til sfn@star.dk, flf@star.dk, star@star.dk Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att. Sofia Franzén og Flemming Frandsen Njalsgade 72A 2300 København S Sagsnr.: 3849.4 AMH Direkte tlf.nr.: 3347 0624

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat 09.00 Velkomst v/peter Thomsen, AMU Nordjylland 09.10 Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsesreformen v/kristian Bak, STAR 10.00 Kursusudbud på VEU-hjemmeside v/veu-center 3 perspektiver på vejledning og

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Implementering i STAR

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Implementering i STAR Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Implementering i STAR Implementering i BM 1. Kend din målgruppe og interessenter Reformværksteder Fælles drøftelse med KL og AKS om kontaktforløb. Kommunenetværk,

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

Resume af og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring

Resume af og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 2 Offentligt N O T A T Resume af og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 24. november 2014

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik samt lov om ansvaret for og styringen

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen

Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen Specialkonsulent Kristian Bak, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Arbejdsmarkedsdirektør Peter Graversen, Arbejdsmarkedskontor SYD Indhold i oplægget

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob 14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob (Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum Lov 1486 af 23.12.2014 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Reformens hovedoverskrifter

Reformens hovedoverskrifter Bilag til dagsordenspunkt 6. Orientering om forlig omkring beskæftigelsesreform Reformens hovedoverskrifter Individuel og tidlig indsats. Bedre service til virksomhederne. Flere frihedsgrader og færre

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Høringsnotat Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere (L46)

Høringsnotat Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere (L46) Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 46 Bilag 3 Offentligt N O T A T 1. november 2012 Høringsnotat Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere (L46) J.nr. 2012-9430 JAIC/AMS Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Samtaler med a-kassen

Samtaler med a-kassen Samtaler med a-kassen 1 A-kassen 2 Indhold Samtaler... 4 CV samtalen i a-kassen... 4 Personlig samtale i a-kassen... 4 Fællessamtale mellem dig, a-kassen og jobcentret... 6 Samtalekontorer... 7 Book en

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem De nye jobcentre har leveret gode resultater. Det gælder både den kommunale og den statslige del af jobcentrene. Et større arbejdsudbud skal fremover

Læs mere

KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering

KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering NOTAT Den 17. oktober 2014 KL høringssvar vedr. beskæftigelsesreformen - bilag om digitalisering Dette bilag indeholder nærmere bemærkninger til bestemmelserne om itunderstøttelsen i de to lovudkast, som

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S AC s høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til Lovforslag nr. L 151 Folketinget 2011-12 Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge,

Læs mere

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv.

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. N O TAT Hvorfor jobcentre ikke kan/skal nå en rettighed på 100 %! Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. Dette

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 41 Beskæftigelsesreformen i pixiudgave 3 42 Status jobrotation

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne Høringsliste ATP Aarhus Universitet Aalborg Universitet Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP Advokatrådet, Akademikerne Alzheimer foreningen, Ankestyrelsen Anker Fjord Hospice Arresødal

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere