Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Faaborg den 9. maj Skolemeddelelse nr. 3, 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. Faaborg den 9. maj 2012. Skolemeddelelse nr. 3, 2012"

Transkript

1 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej Faaborg Telefon Telefax Giro Faaborg den 9. maj 2012 Skolemeddelelse nr. 3, Ændringer i ferieloven Ferieloven har hidtil fastlagt, at ferie kunne udskydes, hvis en lønmodtager var sygemeldt, når den berammede ferie skulle afholdes (erstatningsferie). Ved lovændring af 28. april 2012 er det imidlertid vedtaget, at adgangen til erstatningsferie udvides med virkning fra 1. maj 2012, idet det har vist sig nødvendigt med en lovændring for at leve op til EU s arbejdstidsdirektiv. Ændringen medfører, at en lønmodtager nu kan få ret til erstatningsferie, dersom pågældende bliver så syg under afholdelse af ferie, at det i en normal arbejdsuge ville have medført en sygemelding pga. uarbejdsdygtighed. Lønmodtageren opnår ret til erstatningsferie mod lægelig dokumentation og med 5 karensdage fra den dag, hvor arbejdsgiveren underrettes. Retten til erstatningsferie regnes altså fra underretningen af arbejdsgiveren, og de første 5 sygedage under ferie pr. ferieår er på egen regning. Erstatningsferien kan altså maksimalt udgøre 4 uger (20 feriedage). Hvis en lønmodtager har optjent mindre end 25 feriedage, beregnes karensperioden forholdsmæssigt. Den lægelige dokumentation betales af lønmodtageren. Når der er 5 karensdage pr. ferieår, vil en almindelig lønmodtager med flere ferieperioder have interesse i at få hver eneste sygedag dokumenteret og anmeldt, så en senere sygdom under ferieafholdelse ikke udløser 5 dages karens. Arbejdsgiveren skal holde styr på det tilbageværende antal karensdage, idet dette også skal kunne oplyses over for ny arbejdsgiver. Hvis en sygdom ophører under ferien, kan lønmodtageren vælge at afholde den resterende del af ferien eller vende tilbage på arbejdet, såfremt dette er muligt. Ferien kan uden aftale ikke forlænges med den manglende ferieafholdelse, idet erstatningsferien skal varsles eller aftales efter gældende regler. 2. Strukturændring i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har den 1. maj fået ny struktur. Det forekommer at være en yndet sport i Ministeriet for Børn og Undervisning at gennemføre jævnlige strukturændringer, som naturligvis skal fremme en rationel drift, sparsommelighed og effektivitet. Forhåbentlig også en øget brugervenlighed. KTS indrettes nu med 3 centre: Center for Kvalitetstilsyn og Regulering (omfatter de tidligere Lov- og Tilsynskontorer 1 og 2 og skal sikre kvalitetstilsyn på alle områder) Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen (omfatter det tidligere Evaluerings- og Prøvekontor, Eksamenskontoret og Danskuddannelsesenheden. Som navnet tilsiger har centeret ansvar for alle prøver og eksamener) Økonomisk-Administrativt Center (omfatter det tidligere Tilskuds- og Controllerkontor og Kontoret for SPS og Handicap. Centeret får ansvaret for tilskud til institutionerne, herunder kontrol med tilskud og tildeling af specialpædagogisk støtte)

2 Styrelsen ledes som hidtil af direktør Per Hansen og vicedirektør Susanne Sehestedt Clausen. 3. Ændring af lov om røgfri miljøer Sædvanligvis omtaler vi først lovændringer, når de er vedtaget i Folketinget, men den intense mødedækning af rygelovens igangværende revision har givet anledning til en del henvendelser. Med lovforslaget fastsættes et totalt rygeforbud for børn og unge, ansatte, forældre og andre, der opholder sig på børneinstitutioner, skoler, kostskoler m.v., der fortrinsvis har optaget unge under 18 år. Parallelt med dette vil det blive forbudt at sælge tobak til børn og unge under 18 år. Skoler og institutioner med rygerum, rygekabiner og udendørs afskærmninger for voksenrygere, skal altså nedlægge disse faciliteter for rygere, idet skolematriklen i sin helhed skal være røgfri af hensyn til især børn og unge, og det er i denne sammenhæng uden betydning, at skolen anvendes til andre formål uden for skoletid. Det sundhedsfremmende sigte med loven kan ikke gennemføres, hvis børn, unge og ansatte udsættes for sundhedsfarlige partikler, der vil blive efterladt, såfremt rygning ville være tilladt uden for skoletiden. Det er hensigten er fordoble bødesatser, så skolerne bør i egen interesse få aftalt og fastlagt, hvordan man mest hensigtsmæssigt får indført og respekteret totalt rygestop. 4. Introduktionskurser for nye bestyrelsesmedlemmer Som bekendt fra hjemmesiden afvikler vi introduktionskurser for nye bestyrelsesmedlemmer i juni og august. Kurserne i juni afvikles d 6. juni på Gregers Krabbe Friskolen og den 18. juni på Gjerndrup Friskole. Kurserne efter ferien vil blive afholdt den 16. august på Refsvindinge Friskole og den 21. august på Viby Friskole. Vi ser meget gerne, at tilmeldingerne finder sted senest en uge før afholdelsen. Kursusfolder udsendes snarest. 5. Ændring af lov om sygedagpenge Sygedagpengeloven er ændret den 27. marts med virkning fra 2. april (for en enkelt bestemmelse 2. juli) Loven ændrer sygedagpengelovens regler om at anmelde sygefravær og om at anmode om sygedagpenge fra kommunen for at opnå optimal udnyttelse af den elektroniske SDPI-løsning. Det skal sikre, at flest mulige sygedagpengesager oprettes via SDPI-løsningen med deraf følgende effektivisering i kommunerne. Loven indeholder bl.a. følgende elementer: En mere effektiv udsendelse af oplysningsskemaet til sygemeldte borgere. Lønmodtageren skal anmode om sygedagpenge senest 8 dage efter underretningsbrev fra SDPI-systemet. Hvis arbejdsgiveren udbetaler løn under sygdom, skal denne anmelde fraværet senest 5 uger efter 1. fraværsdag. En anmeldelsespligt for en arbejdsgiver, der ikke udbetaler løn under sygefraværet og for arbejdsløshedskassen, når der er tale om et sygemeldt, dagpengeberettiget ledigt medlem af arbejdsløshedskassen. Arbejdsgiveren skal anmelde sygefravær i dette tilfælde senest 14 dage efter 1. fraværsdag. A-kassen senest 1 uge efter, at sygefraværet er anmeldt til A-kassen. En anmeldelsespligt for et sygemeldt, dagpengeberettiget ledigt medlem til at anmelde sygefraværet til arbejdsløshedskassen på 1. sygefraværsdag. Loven indeholder i øvrigt en række bestemmelser med frister for anmeldelse i forskellige situationer. Se: 6. Lovændring vedr. inklusion af elever med særlige behov Den 28. april har Folketinget vedtaget en ændring af folkeskoleloven med teknisk virkning fra 1. maj Loven indfører herefter en ny afgrænsning af specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand omfatter kun støtte til børn i specialklasser og specialskoler samt

3 støtte til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer (12 lektioner á 45 min.) ugentligt. Herefter skal der ikke længere træffes en afgørelse om specialundervisning til den enkelte elev, når det drejer sig om en elev med behov for støtte i mindre end 9 undervisningstimer om ugen. Det giver kommunerne større fleksibilitet til at tilrettelægge og tilpasse støtten til elever med særlige behov; den såkaldte inklusion. Og det frigør ressourcer hos bl.a. pædagogisk-psykologisk rådgivning. Lovændringen indeholder også en paragraf, hvorefter parallelle bestemmelser vil være gældende på frie grundskoler fra skoleåret 2013/14. Hvordan dette skal udmøntes i praksis bliver p.t. forhandlet med Børne- og Undervisningsministeriet. I forbindelse med lovændringen har ministeriet endvidere udsendt en ny specialundervisningsbekendtgørelse, som tilpasser bekendtgørelsen til lovgrundlaget. Formål og bestemmelser om visitering til specialundervisning er også gældende for frie grundskoler, som i øvrigt i uklart omfang er bundet til bekendtgørelsens regler. 7. Procedure for godkendelse af vedtægtsændringer ændret Den 27. marts har Folketinget vedtaget en ændring af friskoleloven, hvorefter de selvejende undervisningsinstitutioner selv kan træffe bestemmelse om vedtægtsændringer uden ministeriets godkendelse, medmindre der er tale om grundlæggende ændringer af institutionens virke. Skolens formål og ophørsbestemmelse skal stadig være i overensstemmelse med lovgrundlaget. Hensigten med lovændringen er at lette de administrative byrder for institutionerne, men primært vil det nok give administrative lettelser i Ministeriet for Børn og Undervisning. En ændring af vedtægten vil herefter være gældende fra det øjeblik, hvor den lægges på skolens hjemmeside og dermed omfattes af det ministerielle tilsyn via hjemmesiderne. Skolerne må indstille sig på, at de foretager ændringer på eget ansvar med risiko for ministerielle sanktioner, så lovændringen er en administrativ lettelse, men stiller samtidig krav til ekstra omhyggelighed fra skolernes side. Lovændringen betyder, at vedtægtsbestemmelser for friskoler m.v. fremover alene skal godkendes af ministeren ved institutionens oprettelse, sammenlægning eller spaltning. Det samme gælder i tilfælde, hvor en friskole m.v. bliver eller ophører med at være en kombineret skole. Efter lovforslaget kan institutionernes bestyrelser selv gennemføre vedtægtsændringer efter gældende bestemmelse i hidtidig vedtægt, hvilket almindeligvis kræver godkendelse på generalforsamling. Loven træder i kraft den 1. august 2012, men vedtægtsforslag, der p.t. behandles i ministeriet, må forventes at skulle afsluttes i ministeriet, medmindre andet meddeles den enkelte skole. 8. Ferievejledning 2012 Den opdaterede ferievejledning for 2012 udsendes i disse dage. Betragt venligst pkt. 1 i denne Skolemeddelelse som et supplement. Den nye vejledning er også tilgængelig på hjemmesiden. Spørgsmål om ferieafvikling, beregning af ferieløn og udbetaling af feriepenge m.v. bedes så vidt muligt rettet til Ole Mikkelsen, der som sædvanlig har udarbejdet vejledningen. 9.»Skolepengeforsikring«Willis vil i nær fremtid udsende et nyt forsikringstilbud til skolerne. Det vil herefter være muligt for en familie at forsikre sig mod fremtidigt indtægtstab, idet skolepenge og sfo-betaling vil kunne dækkes ved arbejdsløshed, uarbejdsdygtighed m.v. Forsikringen vil årligt koste 1295 kr. for et forældrepar, og forsikringen kan dække op til kr. om måneden over 12 måneder. Det er vores indtryk, at denne forsikring kan have stor interesse for kommende efterskoleforældre (andre satser), men formentlig ikke vil være attraktiv for mange friskoleforældre.

4 10. Certificeringskursus Der er nu tilstrækkelig med tilmeldte til certificeringskurset den september på Hadsten Højskole. Kursusprogram ligger på foreningens hjemmeside under kursuskalenderen. Kurset udbydes som bekendt i samarbejde med Certificeringsudvalget og øvrige skoleforeninger. Se følgende link: Selv om kurset er sikret gennemførelse, ser vi naturligvis gerne, at kurset bliver fuldtegnet, da meget tyder på, at der fra 1. august 2012 bliver mangel på tilsynsførende med certifikat. Der er ganske få ledige pladser. 11. Sejlads med maksimalt 12 passagerer Alle friskoler, der kan finde på at lave en kanotur med en klasse, kommer ind under de skærpede regler, som Søfartsstyrelsen har udarbejdet som følge af ulykken på Præstø Fjord i Skoleleder/bestyrelse vil kunne pådrages rederansvar, hvis der sker en ulykke. Det er derfor vigtigt, at skolerne er opmærksomme på, at der findes regler, som skal følges. Konsulent Troels Midtgaard vil i nær fremtid udarbejde en kortfattet pjece med de centrale bestemmelser. Søfartsstyrelsen har en hjemmeside med gode eksempler, som vi også kan henvise til: 12. Underretning af organisationen ved opsigelse Undervisningsministeriet og Moderniseringsstyrelsen har henstillet, at skoleforeningerne endnu engang indskærper friskolernes pligt til skriftligt at underrette Frie Skolers Lærerforening, når de opsiger en skoleleder, en lærer eller en børnehaveklasseleder. Det fremgår af organisationsaftalens 26 stk. 5, og undladelse koster for hver manglende underretning om en opsigelse kr Ved opsigelse med tilbud om nedsat beskæftigelsesgrad skal der også foretages samtidig underretning. Vi kan for egen regning tilføje, at skolerne ved annoncering efter lærere m.v. også skal huske at oplyse om ansættelsesgrundlaget ( overenskomst mellem LC og Finansministeriet), da udeladelse af dette også medfører en bod på kr. 13. Landsmøde og generalforsamling i 2013 Efter årets vellykkede landsmøde og generalforsamling på Nyborg Strand skal vi oplyse, at næste års landsmøde afholdes på Vingsted Centeret den maj Flytningen til Vingsted skyldes ikke utilfredshed med Nyborg Strand, men den triste årsag, at der ikke er plads i Nyborg i de næstfølgende år, selv om vi forsøgte at bestille allerede medio Gavefonden Dansk Friskoleforening modtager frivillige gaver, der er fradragsberettigede efter ligningslovens 8 A. Gaverne kommer fra medlemmer af foreningen, som ved at sende beløb til Gavefonden ønsker at støtte særlige formål på skolerne. De modtagne beløb fordeles to gange årligt efter ansøgninger fra skolerne. Tilskud udbetales ultimo juni og ultimo december, idet tilskudsansøgninger behandles af hovedstyrelsen på det sidste møde før sommerferien og juleferien. Næste bevillingsrunde finder sted i juni. Skolerne bør søge snarest muligt, idet vi administrativt ikke kan nå at behandle ansøgninger, som vi først modtager umiddelbart før hovedstyrelsesmødet. Vi vil ikke stille skoler urealistiske bevillinger i udsigt, for chancerne for at modtage et gavebeløb afhænger selvfølgelig af, at foreningen ( Gavefonden ) faktisk har modtaget gaver til uddeling. Tilskudsansøgninger skal ikke opfylde bestemte formkrav, men skal indeholde ansøgerens navn, begrundelse for ansøgningen, konto til indbetaling af eventuel bevilling og underskrift. Der kan vedlægges bilag. Man kan læse mere om frivillig gaveindbetaling på foreningens hjemmeside:

5 15. Indsendelse af regnskaber for 2011 Når skolerne har aflagt årsregnskaberne for 2011, bedes et eksemplar sendt til Friskolernes Kontor. Vi får ganske vist regnskabsoplysninger fra Undervisningsministeriet til regnskabsanalysen, men har fortsat behov for at fejlrette de elektroniske data ved hjælp af papirregnskaberne. Efter påmindelsen i den seneste skolemeddelelse har vi modtaget et pænt antal regnskaber, men vi mangler fortsat et betragteligt antal. 16. Nyt ansættelsesbrev med vejledning for øvrige ansatte Med førstkommende udsendelse fra Friskolernes Kontor vedlægges et eksemplar af et revideret ansættelsesbrev for øvrige ansatte F(12). Ansættelsesbrevet skal ses i sammenhæng med vejledningen F(13), der omtaler nogle grundlæggende forhold, når skolerne ansætter det øvrige personale (pedel, sekretær m.v.) på individuelle kontrakter. Med venlig hilsen Cecil Christensen kontorleder

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. 19. februar 2014. Skolemeddelelse nr. 1, 2014

Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. 19. februar 2014. Skolemeddelelse nr. 1, 2014 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes hus Middelfartvej 77 5466 Asperup Telefon 62 61 30 13 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 CVR nr. 46675118 19. februar 2014 Skolemeddelelse

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere

Nye regler for gymnasielærere Vejledning om Nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Juli 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Udgivet juli 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere