Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mårbæk Bjerg. Domme. Taksationskommissionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mårbæk Bjerg. Domme. Taksationskommissionen"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mårbæk Bjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

3 TAKSATIONSKOM MISSIONEN VEDRØRENDE NATURFREDNING ADRESSE: AMALIEGADE KØBENHAVN K ejlf.oi REG.NR. bo? Lf Sag nr Fredning af Mårbæk Bjerg. Genoptagelse af erstatningsspørgsmålet vedr. matr.nr. 11 Mårbæk. Kendelse: (Meddelt den 4. november 1986) I forbindelse med fredningen af Mårbæk Bjerg i Løgumkloster kommune, Sønderjyllands amt afsagde taksationskommissionen vedrørende naturfredning den 8. december 1977 kendelse om erstatningen vedrørende ejendommen matr.nr. 11 Mårbæk by, Bedsted, tilhørende gårdejerske Mathie Andersen. Som det fremgår af kendelsen, måtte kommissionen afstå fra at tage stilling til det krav, ejeren måtte kunne gøre gældende for mistet adgang til at udvinde grus; kommissionen fastsatte derfor alene en almindelig areal erstatning i overensstemmelse med de erstatningstilbud, overfredningsnævnet under sagen havde fremsat til lodsejerne, idet man henviste ejeren til at gøre eventuelt yderligere erstatningskrav gæl-

4 2 dende ved domstolene. Over fredningsnævnet afsagde kendelse i overensstemmelse hermed den l. september Efter at Mathie Andersen er afgået ved døden, har kommissionen fra arvingerne i boet fået anmodning om at genoptage er- statningsspørgsmålet ved en fortsættelse af taksationssagen. Kommissionen har, efter at overfredningsnævnet havde erklæret, at det for sit vedkommende intet havde at indvende herimod, besluttet at genoptage sagen. Man har i den anledning den 17. oktober 1986 besigtiget ejendommen og forhandlet med de privatskiftende arvinger i boet, som er l. Holger Andersen, Hellevadvej 11, 6240 Løgumkloster, 2. Erik Andersen, Genvej 2, Vester Terp, ~240 Løgumkloster, og 3. Nicoline C. Pedersen, Gravlundvej 4, 6240 Løgumkloster. Om grusgravningen på ejendommen fremgår af de for taksationskommissionen foreliggende oplysninger bl.a. følgende: e Ejeren sluttede den 20. novsmber 1965 overenskomst om gravningen med entreprenør Oskar Jordt, Tønder, der skulle svare en graveafgift på 0,50 kr. pr. m 3 udkørt materiale. Gravningen fandt herefter sted i det østligste afsnit af den del af matr.nr. 11, som ligger nord for landevejen. Anmeldelse om gravningen i henhold til 5, stk. l, nr. l, i råstofloven nr. 285 af 7. juni 1972 blev - rettidigt - indgivet den 21. marts Den lo. marts 1975 godkendte Sønderjyllands amtsråd anmeldelsen for så vidt angår det ca. 13,5 ha store areal af matr.nr. 11, som ligger nord for landevejen. Til godkendelsen var i medfør af råstoflovens 5, stk. 3, knyttet visse vilkår, bl.a. at en nærmere angiven graveplan skulle

5 3 tinglyses på ejendommen, og at der skulle stilles en sikkerhed på kr. for omkostningerne ved retablering af arealet efter gravningens afslutning. For opfyldelsen af de nævnte to vilkår satte amtsrådet en tidsfrist på 2 måneder fra skriveisens dato. Den l. maj 1975 opsagde ejeren graveoverenskomsten med entreprenør Jordt under henvisning til, at vederlaget var utilstrækkeligt. Ejeren opfyldte ikke de af amtsrådet stillede vilkår, for hvilke tidsfristen blev forlænget, senest ved skrivelse af 26. marts 1976, ligesom amtsrådet tilbød en nedsættelse af sikkerhedsstillelsen svarende til den ændring af gravningsarealet, som den rejste fredningssag måtte medføre. I anledning heraf tilbagekaldte fredningsstyrelsen den l. juni 1976 godkendelsen og henviste ejeren til, såfremt der fremtidigt ønskedes indvundet råstoffer på ejendommen, at søge tilladelse hertil efter råstoflovens 4. Efter det for taksationskommissionen oplyste fandt gravningen sted indtil udgangen af maj måned 1976, og der skal i tidsrummet januar - maj 1976 være indvundet ca m 3 grus, medens der i tiden l. oktober december 1975 skal være gravet ialt ca m 3 e - Fredningssagen blev rejst den 27. juni 1975 og bekendtgjort i Statstidende den 18. juli Overfredningsnævnet bemærkede i sin tilbudsskrivelse af 5. januar 1977 (jfr. den dagældende naturfredningslov, lovbekendtgørelse nr. 520 af l. oktober 1975, 29), at fredningssagen var rejst efter udløbet af den i amtsrådets skrivelse af lo. marts 1975 nævnte to måneders frist og på et tidspunkt, da ejeren allerede havde aps agt graveoverenskomsten med entreprenør Jordt. Selvom grusindvindingsrettens ophør således skyldtes omstændigheder, der var fredningen u- vedkommende, fandt overfredningsnævnet, at det ikke kunne udelukkes, at fredningssagen kunne have haft nogen indflydelse på, at ejeren ikke havde søgt at indgå overenskomst

6 4. med en anden entreprenør. Overfredningsnævnet fandt derfor efter omstændighederne - som stemmende med rimelighed - at kunne tilbyde ejeren en samlet fredningserstatning på kr. Under genoptagelsen af erstatningsspørgsmålet har arvingerne nedlagt påstand om en erstatning på kr. svarende til det beløb, som fredningsnævnet for Sønderjyllands amts sydlige fredningskreds ved sin kendelse af 24. februar 1976 fastsatte i erstatning. De har henvist til, at fredningssagen blev rejst, efter at det - som følge af manglende bevillingsmæssigt grundlag - havde måttet opgives at standse grusudvindingen i medfør af 5, stk. 3, jfr. stk. 4, i råstofloven af 7. juni Hvis gravningen havde kunnet fortsættes, ville udvindingen have kunnet indbringe mindst et beløb som det, der nu forlanges i erstatning. e e e Holger Andersen, der på sin mors vegne administrerede grusgravningen på ejendommen, har oplyst, at han opsagde aftalen med entreprenør Jordt dels, fordi han anså graveafgiften på 0,50 kr. pr. m 3 for at være for lille, dels fordi Jordt ikke gravede i tilstrækkeligt hurtigt tempo. Når han ikke opfyldte amtsrådets betingelser for at fortsætte gravningen, og slet ikke reagerede på amtsrådets henvendelser om sagen, skyldtes det, at entreprenør Jordt havde sagt, at han (Jordt) 'havde sørget for at bringe forholdet til amtsrådet i orden. I øvrigt følte han sig dårligt behandlet af myndighederne, som han havde forstået ville standse gravningen på ejendommen. uden at råde over de fornødne bevillinger til at betale erstatning. Taksationskommissionen bemærker, at det - som anført af overfredningsnævnet i tilbudsskrivelsen af 5. januar må lægges til grund, at sag om fredning først er rejst efter

7 5. e e e udløbet af den frist på to måneder, som var sat af Sønderjyllands amtsråd i skrivelsen af lo. marts 1975, og altså på et tidspunkt, da råstofudvindingen på ejendommen kunne være bragt til ophør med hjemmel i råstofloven af 7. juni 1972, uden at ejeren i den anledning havde haft krav på erstatning. Dette forhold må tages i betragtning ved fastsættelsen af erstatningen, og der må tillige ses hen til, at det grus, der findes på ejendommen, er af ringe kvalitet og formentlig kun egnet til anvendelse som bundfyld ved vej anlæg og lignende, for hvilket afsætningsmulighederne, selv omkring midten af 1970'erne, var forholdsvis dårlige, således som det synes bekræftet af, at ejeren ikke kunne nå til enighed med entreprenør Jordt om en højere pris og/ eller gravning i et hastigere tempo. Erstatningen, der må bygge på forholdene i 1976, kan derfor ikke overstige det beløb på kr., som over fredningsnævnet tilbød til dækning af ethvert tab, som måtte følge af de indskrænkninger i ejendommens udnyttelse, der var pålagt ved fredningen. Af dette beløb er kr. allerede kommet til udbetaling (deponering i Nationalbanken) i henhold til den tidligere taksationskendelse og overfredningsnævnets kendelse af l. september Taksationskommissionen fastsætter herefter en yderligere erstatning for fredningen af den omhandlede ejendom på kr. I medfør af naturfredningslovens 19, stk. 4, 2. pkt., bestemmes, at beløbet forrentes fra nærværende taksationskendelses dato. Herefter bestemmes: Der tillægges arvingerne efter gårdejer Mathie Sophie Andersen, f. Brodersen, og tidligere afdøde ægtefælle

8 6. Andreas Christian Andersen i yderligere erstatning for fredning af en del af ejendommen matr.nr. 11 Mårbæk by, Bedsted kr. Beløbet forrentes fra den 4. november 1986, indtil det kan hæves, med en rente, der er l procent højere end den af Danmarks Nationalbank fastsatte diskonto. J. lunøe Karl Nielsen Jens Peder Jensen e e

9 OVER FREDNINGSNÆVNET>

10 OVERFREDNINGSNÆVNET 'kort 1112.,lf.S~11/~ TE sv REG. HR. Ar den 1. september, afsagde overfrednings- følgende # nævnet kendelse ~ sag nr. 2303/76 om fredning af arealer omkring bakkeøen Mårbæk Bjerg i Løgumkloster kommune: I Fredningsnævnet for Sønderjyllands amts sydlige fredningskreds afsagde den 2~. februar 1976 kendelse om tilstandsfredning af ca. 55 ha- omkring bakkeøen Mårbæk Bjerg i Løgumkloster kommune. I samlet erstatning tilkendtes 6 ejere kr. Sagen er rejst af Danmarks Naturfredningsforening, og fredningen tilsigter en bevaring af bakkeøen og de nærme-i, ste omgivelser i undervisningsøjemed og til videnskabelige undersøgelser ved studier af kvartærgeologi. J! Kendelsen er forelagt overfredningsnævnet i henho ld til na tu rf re d n in gs love n s 25 og e r ti11 i ge in d bra gti f o r overfredningsnævnet af entreprenør Oskar Jordt som indehaver af en ret til grusgravning på ejendommen matr.nr. 11, Mårbæk by, Bedsted sogn. Entreprenør Jordt, der ikke har været inddraget under fredningsnævnets behandling af sagen, har påstået

11 ,. 2. sig tilkendt en erstatning på kr. af overfredningsnævnet. I sagens behandling har deltaget 7 medlemmer - Med Efter besigtigelse af området og møde med parter og interesserede har overfredningsnævnet med 6 stemmer mod en besluttet, at fredningen bør gennemføres med den af fredningsnævnet bestemte afgrænsning af det fredede område, men med en del ændringer af fredningsbestemmelserne. Mindretallet har anset fredningen for at være unødvendig i betragtning af den øvrige gældende lovgivning og dermed urimelig såvel over for de pågældende ejere af landbrugsejendomme som i henseende til den økonomiske belastning af det offentlige. de besluttede ændringer er fredningsbestemmelserne således: Det fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand, dog med de nedenfor nævnte undtagelser. Terrænændringer Det følger af l, at ændringer i terrænet eller terrænformerne, herunder udnyttelse af forekomster i jorden samt opfyldning, afgravning og planering, ikke er tilladt. Fredningen skal dog ikke være til hinder for, at ejeren af en ejendom i begrænset omfang udnytter forekomster i jorden til-eget brug, såfremt en sådan udnyttelse er lovlig efter råstofloven. Fredningen skal heller ikke være til hinder for, at Løgumkloster kommune efter aftale med ejeren af matr.nr. 11 anvender den nu delvis retablerede ca. 2,5 ha store grusgrav på ejendommen som oplagsplads for jordog stenfyld. Det er dog en betingelse herfor, at opfyldningen sker fra vejen ind mod Mårbæk Bjerg, og at der bevares en slugt i bjerget til brug for geologiske iag ttage lse r 3. Beplantning og hegning. Det følger af l, at tilplantning med træer og buske ikke er tilladt, ~g at hegn ikke må opsættes eller plantes. _.

12 3. hverken ~redningen skal dog ikke være til hinder for a) genplantning på de arealer, der var tilplantet den 24. februar 1976, eller b) etablering af læhegn, nødvendige kreaturhegn og hegn om eksisterende haver. e ') Ilt Fredningsnævnet kan tillade hegning i videre omfang. Fredningsplanudvalget har ret til efter forudgående meddelelse til vedkommende ejer at fjerne bevoksninger, der slører den geologiske formation Mårbæk Bjerg, når fjernelsen sker uden udgift for ejeren Nye landbrug m.v. Pelsdyrfarme, fjerkræfarme og drivhusgartnerier må ikke oprettes. Hverken fredningen eller vejbyggelinien efter naturfredningslovens 47, stk. l, nr. 2, skal dog være til hinder for, at der på matr.nr. 7 opføres en ca. 60 m lang bygning til kyllingefarm, såfremt fredningsnævnet på forhånd har kunnet godkende bygningens beliggenhed og ydre fremtræden, jfr. 5. Bebyggelse m.v. Det følger af 1, at der ikke må opføres ny bebyggelse, herunder skure_og andre lignende indretninger, eller anbringes campingvogne eller lignende. Fredningen skal dog ikke være til hinder for, at der efter forudgående tilladelse fra fredningsnævnet opføres nye driftsbygninger til landbrugsvirksomhed, 'eller at der på matr.nr. 6 opføres en ny beboelsesbygning. Fredningsnævnet kan kun nægte en sådan ~illadelse, l) såfremt helhedsindtrykket vil blive ændret i væsentlig grad og i uheldig retning, og der samtidig kan påpeges anden mulighed for placering og/eller ydre udformning, der funktionelt og uden væsentlig merbekostning kan modsvare det af ejeren ønskede, eller 2) såfremt det ønskede ikke tjener rimelige landbrugsøkonomiske formål.

13 4,Fredningen skal heller ikke være til hinder for, at privat besøgende hos ejerne må campere eller slå telt op i umiddelbar nærhed af ejendommens bygn inge r. Overfredningsnævnet har ved enstemmig beslutning fundet, at entreprenør Jordts påstand om tilkendelse af \ fredningserstatning ikke kan tages til følge. Det er herved lagt til grund, at ejendommens ejer før fredningssagens rejsning har opsagt aftalen om en grusgravningsret for Jordt. e Erstatningsspørgsmålene i øvrigt er afgjort ved 5 ejeres accept af overfredningsnævnets erstatningstilbud og ved taksationskommissionens fastsættelse af erstatningen til ejeren af matr.nr. 11, jfr. kommissionens kendelse af 8. dece m be r De samlede erstatninger inclusive tilkendte omkostninger udgør herefter kr., der forrentes med 8i % p.a. fra 24. februar Erstatningerne er udbetalt respektive deponeret i Danmarks Nationalbank. '. Herefter b e s t e m m e s: Den af fredningsnævnet for Sønderjyllands amts sydlige fredningskreds afsagte kendelse af 24. februar 1976 om fr~dning af Mårbæk Bjerg stadfæste s med de af foranstående følgende ændringer, og således at ovennævnte fredningsbestemmelser hviler på følgende ejendomme eller de~deraf som vist på kendelseskortet: matr.nr. 3, 4, 6, 7, 9, 11, 19 og 148, alle af Mårbæk by, Bedsted sogn. P, O. V. ( _~-etf cd<-.-ci':<a ~ Bendt Andersen overfredningsnævnets formand kh.

14 f [ l Udsnit af Geodætisk instituts kortblade 1112[I Sø og 1212 ID SV UDARBEJDET AF FREDNINGSSTYRELSEN TIL fjenstllg BRUG VED MILJOMINIS,ERIE,.~ÆRfRYK MED GEODÆTISK INSTITUTS TILLADELSE (A 400/76) Mårbæk BjerQ_ Mårbæk by, Bedsted sogn, Løgumkloster kommune, SønderjYllands amt ~ ~ningsgrænse # I 13 1:10000 o m Kortbilag hørende til OVERFREDNINGSNÆVNETS kendelse i sag nr.: 2303/1976 Grundkort udarbejdet i 1975 Sted: Danmarks Naturfredningsforening Rettelser, tilføjelser m. v. af/dato Fredningsstyrelsen

15 FREDNINGSNÆVNET>

16 ~E'..N~. bo7y 1_,_ ( Jf:J.-7h Ar 1976 den 24. februar blev i J. nr. 89/75 Fredningssag angående et areal, Mårbæk bjerg, del af Mårbæk by, Bedsted sogn, Løgumkloster kommune. - fredningssag - afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. juni 1975 rejs~ Danmarks Naturfredningsforening fredningssag for Mårbæk bjerg, Bedsted sogn, Løgumkloster kommune. I den nævnte skrivelse anføres det bl.a.: " Mårbæk bjerg er beliggende i den del af Danmark, som helt er domineret af istidsaflejringer fra tredie istid, da isen havde hovedstilstandslinie i syd ved Bov i Sønderjylland. Hedesletten er derfor den almindeligst forekommende istidsaflejring i denne del af landet, hvilket giver sig udtryk ved denne landskabsdels "Sletteagtige" karakter. De onorme vandmængder som afsmeltede fra israndslinien formåede dog ikke i alle tilfælde at udslette de formationer som blev dannet under anden istid - f.eks, bakkeøer. Mårbæk bjerg er en typisk bakkeøformation, som i det øvrige landskabs sletteagtige karakter fremtræder som et særdeles instruktivt geologisk demonstrationsområde. Bakkeøens karakteristika, stejle skrænter, her nående ca. 15 m over det omkringliggende land og den varierende jordbund er derfor særdeles egnet til undervisningsobjekt og til videnskabelige undersøgelser ved studier af kvartærgeologi. Jfr. iøvrigt udtalelser fra Danmarks geologiske undersøgelser og Naturfredningsrådet. På matr. nr. 11, der omfattes af fredningsforslaget, er der en

17 ., -2- eksisterende grusgrav. Denne er anmeldt af den daværende ejer, og Sønderjyllands amtåråd, tekniske forvaltning har tilladt grusgravningen i henhold til råstoflovens 5, stk. l, nr. l, således at indvindingen kan fortsætte på hele dåt ca. 13,5 ha store areal, som udgøres af matr. nr. 11 Mårbæk. Det er imidlertid Danmarks Naturfredni~gsforenings opfattelse, at en gravningstilladelse for hele dette matrikelnummer, vil øde- I - 3. ~ lægge den meget karakteristiske bakkeformation, og man finder, at, gravningen bør begrænses til det 2,5 ha store areal, hvor grusgravning allerede er påbegyndt. Den under sagen ændrede fredningspåstand er sålydende: l. Bebyggelse skal ikke være tilladt. Dog skal på matr. nr. 6 kunne op- # føres de for ejendommens drift nødvendige driftsbygninger og beboelsesbygninger efter forudgående tilladelse fra Fredningsnævnet. Endvidere tillades opførelse af nødvendige landbrugsmæssige driftsbygninger i tilslutning til bestående bebyggelse i det fredede område. 2. Oprettelse af pelsdyrfarme, fjerkræfarme og drivhusgartnerier er ikke tilladt. Terrænformerne må ikke ændres ved planering, afgravning eller opfyldning. Den på matr. nr. ll. eksisterende grusgrav, udgøreride 2,5 ha, må ikke arealmæssigt udvides. Grusgravning til eget brug skal fortsat være tilladt. 4. Camping og teltning må ikke finde sted. 5. Oplagspladser eller lignende, samt lossepladser, motorbaner, væddeløbsbaner må ikke etableres, ligesom der ikke må henstilles udrangerede maskiner, biler eller dele heraf. 6. Henkastning af affald må ikke finde sted. 7. Udenfor de be'stående tilplantede arealer er plantning af træer og buske ikke tilladt. Genplantning i de nu tilplantede ~mråder kan ske i fornødent omfang.

18 -3- tt 8. Hegn må ikke opsættes eller plantes uden fredningsnævnet s tilladelse med undtagelse af nødvendige kreaturhegn og hegn om eksisterende haver. Læhegn, der er nødvendige for almindelig landbrugsdrift, kan forventes godkendt. 9. Fredningen skal ikke være til hinder for, at der efter fredningsnævnets godkendelse tilvejebringes de for almenheden nødvendige stianlæg. 10. De påtaleberettigede skal have ret til, udenfor de nu bevoksede,områder, og uden udgift for ejeren og efter forudgående meddelelse af foranledige at en ønsket naturtilstand indenfor området opretholdes, herunder bortfjernelse af selvsåninger, samt plejeforanstaltninger som har til hensigt at bevare karakteris~ske geologiske formationer. Det *a1 være de påtaleberettigede tilladt at fjerne bevoksninger som slører den geologiske lokalitet. Bekendtgørelse om sagens omfang og genstand har været indrykket i Statstidende, Jyske Tidende samt Vestkysten den 18. juli 1975, medens de berørte ejere m.v. i henhold til naturfredningslovens 13 er underrettet ved anbefalet brev af 15. juli e I sagen er afholdt møder den 22. august og lo. oktober 1975 e samt den 30. januar e Sagen omfatter følgende arealer: matr. nr. Ejer Areal hvoraf ønskes fredet 9 Aksel Jacobsen m 2 8,9 ha 148 Aksel Jacobsen' m 2 alt 6 Thorvald Møller m 2 13,3 ha 3 Christian Brodersen m 2 6,3 ha 7 Hans Peter Jepsen m 2 5,4 ha 11 Mathie S. Andersen m 2 13,6 ha 19 Den Danske stat 4 m 2 alt 4 Andreas Brodersen m 2 3,3 ha Arealerne er beliggende i landzone og på matr. nr 11 er der foretaget grusgravning på ca. 2,5 ha, medens ejeren har tilladelse til

19 4- at udvinde grus på hele matr. nr. 11, ialt vs. 13,5 ha. Ejerne har påstået sig tillagt erstatning med kr. pr. ha for arealer beliggende udenfor vejbeskyttelseslinien og 2000 kr. pr. ha. for arealer indenfor ~ejbyggelinien. Endvidere har ejeren af matr. nr. 11 krævet erstatning for det tab han lider som følge af, at grusgravningen på hans ejendom begrænses. Ifølge overenskomst med entreprenør Oskar Jordt, Tønder, der nu er opsagt af ejeren, fik ejeren 50 øre pr. m 3 udkørt materiel, fra ejendommen. Ejeren har oplyst, at der på ejendommen findes ca m 3 sand og grus. Fredningsplanudvalget for Sønderjyllands amt har med sagkyndig assistance foretaget volumenberegning og vurdering af gruskvaliteten på matr. nr. 11: " Forudsætning for volumeberegning I 1) Minimunsafstand fra vejmidte 20 m, anlæg 1:2. 2) Gravning til grundvandsspejl som er skønnet placeret i kote lo. 3) Anlæg mod nabo skel mod vest og nord 1:2. 4) Anlæg mod ejerens bebyggede parcel 1:2. 5) øverste mu1d1ag er medregnet. Udfra disse forudsætninger kan afgrave s ~!~=~~~~~=~~ heraf fragår det øverste jordlag på l m af 11 ha, svarende til m 3, ligesom udgifterne til retablering og sikkerhedsstillelse skal fraregnes. Forudsætning for v01umeberegning II 1> Minimumsafstand fra vejmidte 20 m anlæg 1:2. 2) Gravning til vejhøjde ( ca. kote ) af landevej nr. 513, Åbenrå-Løgumkloster. 3) Anlæg mod nabo skel mod vest og nord 1:2. 4) Anlæg mod ejerens bebyggede parcel 1:2. tf 5) øverste-mulglag 'er medregnet. Ud fra disse forudsætninger kan graves m3 ==========

20 ~- hvoraf fragår det øverste jordlag på l m af 11 ha, svarende til 4t m 3, ligesom udgifterne til retablering og sikkerhedsstillelse skal fraregnes. Værdien af materialet anslås til 50 øre pr. m 3, da hovedparten kun kan anvendes til fyld. Der i fredningsnævnet enighed om, at de a~ påstanden om~attede ejendomme såvel af landskabelige som af naturvidenskabelige grunde 4t er fredningsværdige, hvorfor fredningspåstanden tages til følge. Med hensyn til erstatning, der vil være at tilkende i anledning af fredningen, bemærkes at arealerstatningen, under hensyntagen til '1: at arealerne er landzone. samt at fredningspåstanden ikke medfører særlige gener for ejerne, findes at kunne fastsættes til 1500 kr. pr. ha. Med hensyn til erstatning til ejerne af matr. nr. 11 for begrænsning i adgangen til grusgravning bemærkes, at der ikke for nævnet er forelagt dokumentation for, hvilke indtægter ejeren har haft af grusgravning i de seneste år, samt at en udnyttelse af adgangen til grusgravning vil medføre et fald i ejendommens herlighedsværdi. ~) Som følge af det anførte samt under hensyntagen til, at der fortsat kan graves grus på ejendommen indenfor det område hvor grus-,ir gravningen allerede er påbegyndt, skønner nævnet, at den nedgang i ejendommens værdi i handel og vandel som fredningen medfører for matr. nr. 11 ialt udgør kr. Erstatningerne udbetales ejerne og forrente s fra kendelsens dato med 1% over den af Danmarks Nationalbank pr. nævnte dato fastsatte disconto. Der tilkendes lodsejerne 1500 kr. i sagsomkostninger. Et kort dateret juni 1975 udvisende grænserne for det fredede område er vedhæftet nærværende kendelse. Kendelsen vil i medfør af naturfredningslovens 25 være at forelægge Overfredningsnævnet. Kendelsen kan iøvrigt indtil 4 uger efter dens forkyndelse ind-

21 -6- bringes for Overfredningsnævnet af de parter der ønsker ændringer. T h i b e s t e m m e s: Den ovenfor anførte fredningspåstand tages til følge. Det tilkendes ejerne følgende erstatninger: Matr. nr. 9 og 148, Aksel Jacobsen, Mårbæk,Bedsted Lø, matr. nr. 6 Thorvald Møller, Mårbæk, do matr. nr. 3 Christian Brodersen, do matr. nr. 7 :matr. nr. 11 matr. nr. 19 matr. nr. 4 Hans Peter Jepsen,Birkevej 4, Bedsted Lø, Mathie S. Andersen, Mårbæk, Bedsted Lø, ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr ,- kr. Den Danske stat 0,- kr. Andreas Brodersen, Mårbæk, J)edsted Lø, 4.950,- kr. ialt ,- kr Erstatningsbeløbene forrente s med 1% over den af Nationalbanken, I fastsatte dmskonto frakendeisens dato at regne. Erstatningsbeløbene udredes med 3/4 af statskassen og 1/4 af Sønderjyllands amtsfond. sagsomkostninger rne betales 1500 kr. ialt. Edgar Andersen. Peter Nissen.

22 La nd Inspektør Kort i 1:10000 fremstillet efter matrikelkort af Juni ~ -N- ~, - '...' o '. L "" -I:::> ~...: Oversigtskort i 1:25000,"" ''I:I (t} ~. ~I ~ ~. ~\ t1~,' Reproduceret med Geodætisk Instituts tilladelse nr. A. 493/73 ~.,,"t I; Mårbæk Bjerg Del af Mårbækby, Bedsted sogn, Løgumkloster kommune, Sønderjyllands amtskommu ne Slgnatu rforklanng'... foreslået fredningsgrænse byqgel1n1e I h t naturfrioven Grusgrav Målestok I "".1"" I I I 1000 m \ O.H.H MS 1975V

23 DISPENSATIONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden:

24 Naturfredn;T'~~næmet ior Sønderjyllands amts 8,;,dlige fredringskreds Dommerkontoret I Tønder Nørregade Tønder - Telt ,,~~)EG. NR.Go 'l'i Den 19. marts 1982 kl. 11,00 afholdt nævnet møde i Mårbæk, hvori deltog nævnets formand, dommer S. A. Koustrup, det amtsrådsvalgte medlem, afdelingsleder August Møller, Vojens, og det af Løgumkloster kommune valgte medlem, borgmester Jessen Hansen. Der foretoges: J.nr. 43/82 Udførelse af plejearbejde på det fredede Mårbæk Bjerg, Løgumkloster kommune. Der fremlagdes skrivelse af 24. februar 1982 med bilag fra Sønderjyllands amtsråd, j.nr samt skrivelse af 16. marts 1982 fra Peter Brodersen. For amtsrådet mødte skovtekniker Jørn Steenberg og Bodil Petersen. For Løgumkloster kommune mødte byrådsmedlem Niels Tæstesen. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Susanne Østerlund. Endvidere var mødt jagtkonsulent Søren Essendrup samt lodsejer Thortil vald Møller og hustrup. 11' Lodsejeren Kjestine Brodersen var ikke mødt, og fru Brodersens søn, Peder Brodersen, Egernsund, havde meldt afbud. Der foretoges en besigtigelse af arealerne, hvorefter mødet fortsatte på Hotel Løgumkloster. Amtsrådets repræsentanter redegjorde for plejeprojektet og påpegede, at man havde forladt tanken om en så kraftig oprydning i underskoven, at der kunne blive tale om græsvækst og afgræsning med kreaturer. Ønsket går ud på at bevare de bedste skovfyr og hvidgran m.v., d.v.s. de livskraftige træer samt foretage en oprydning i bunden, idet tt) der dog f. eks. kan bevares underskov i grupper dækkende ca. 1/4 af området fortrinsvis Ege-pur. Man er klar over, at oprydningen og fæld-

25 ningen vil give så meget lys til skovbunden, at nye vækster hurtigt,vil skyde op, således at der i løbet af en årrække vil blive tale om nye plejeforanstaltninger. Jagtkonsulent Søren Essendrup erklærede, at amtsrådets forslag til pleje - således som det nu er formuleret - ikke vil skade vildtet, men snarere vil være til gavn for vildtet, dog forudsat at en oprydning som den planlagte højst finder sted hvert lo. år. Der var almindelig enighed om, at et sådant plejeprojekt kunne godkendes, hvilket Thorvald Møller og hustru var helt enige i. 4t Herefter drøftedes spørgsmålet om, hvem det opryddede kvas og grene samt det skovlede træ skulle tilfalde. tt Susanne 0sterlund gav udtryk for, at det ville være naturligt, 4t at lodsejerne kunne beholde træet. Spørgsmålet blev indgående drøftet, og det var den overvejende mening, at lodsejerne skulle have mulighed for at beholde stammerne, mens kvas og grene kunne tilfalde amtsrådet (naturforvaltningsprojektet). Formanden og det amtsvalgte medlem, der var enig heri, gav dog udtryk for, at der i så fald ikke kunne blive tale om, at lodsejerne havde krav på opskæring af stemmerne i bestemte størrelser eller stabling, læsning i vogn Der var iøvrigt enighed om, at udgiften til eventuel indkøb af nye planter og til plantningen skulle afholdes af lodsejerne, når disse fik ret til stammerne. Der var efter yderligere drøftelse af sagen enighed i nævnet om at beslutte følgende: -- Med hjemmel i Overfredningsnævnets kendelse af l. september 1978 gives der amtsrådet (naturforvaltningsprojektet) adgang til,efter forudgående underretning til lodsejerne, på Mårbæk Bjerg at foretage en oprydning og en forstmæssig udstyning, idet kvas og grene tilfalder naturforvaltningen, der fjerner det opryddede. Stammer henlægges i skovtt kanten ud for hver lodsejers areal tillodsejernes disposition, dog således at træet skal være fjernet af lodsejerne eller ved deres for-

26 anstaltning senest en måned efter projektets afslutning. Efter dette.. tidspunkt tilfalder træet naturforvaltningsprojektet, der frit kan disponere over det. For at tilvejebringe overensstemmelse med på den ene side kendeisens bestemmelse om, at den geologiske formation Mårbæk Bjerg ikke må sløres og på den anden side med den lodsejerne tillagte adgang til genplantning, bestemte nævnet, at genplantning kun kan ske efter indhentet godkendelse fra fredningsnævnet,samt at udgiften til genplantning afholdes af lodsejerne. ~ De tilstedeværende, herunder lodsejeren Thorvald Møller og fru Mølder ler,/blev gjort bekendt med nævnets beslutning erklærede, at de kunne ~ godkende denne afgørelse, samt at de iøvrigt ikke mente, at projektet / for deres vedkommende ville give problemer. Formanden og det amtsvalgte medlem gav udtryk for, at de i nævnet i fremtidige sager agtede at stemme for at lade denne afgørelse være grundlag for fremtidige plejeprojekter for så vidt angår genplantningudgifter og principperne for fordelingen af de opryddede materialer og de fældede stammer mellem lodsejere Og~aturforvaltningSprOjektet. Sagen sluttet. /ha Afgørelsen kan inden 4 uger fra dens m01tagelse indklages for Gverfredningsnævnet, Amaliegade 13, 1256 København K. af an. søgeren og forsbllige Il'yndigneder. Først når det efter klagefristens udløb er konstateret, at afgørelsen ikke er indbragt for Overfredningsnævnet. kan dispensationen u(nj :tes.

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet 'e 05593.03 Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03 Fredningen vedrører: v. Engklit Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-07-1988 Fredningsnævnet 20-12-1985 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen.

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen. 05658.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00 Fredningen vedrører: Marienlyst Nord Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-07-1973 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 04497.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00 Fredningen vedrører: Ravnsbakke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 15-07-1969 Fredningsnævnet 11-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet 03593.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03593.00 Fredningen vedrører: Nyrup Bugt Domme Taksationskomrri issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-05-1967 Fredningsnævnet 11-01-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07506.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00 Fredningen vedrører: Dyndeby Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se

Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se Afgørelser Reg. nr.: 01968.03 Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se 08046.00 Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Birkemosen. Domme. Natu rklagenævnet. Overfred ningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Birkemosen. Domme. Natu rklagenævnet. Overfred ningsnævnet 07951.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07951.00 Fredningen vedrører: Birkemosen Domme Taksationskom missionen Natu rklagenævnet Overfred ningsnævnet Fredningsnævnet 25-11-1999, 12-11-1999 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Abterp Langdysser. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Abterp Langdysser. Domme. Taksations kom miss ion en. 04135.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04135.00 Fredningen vedrører: Abterp Langdysser e Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 21-02-1967 Fredningsnævnet 03-09-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n.

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n. 04212.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00 Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-11-1967 Fredningsnævnet 01-12-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stubbæk Kristtorn. Domme. la ksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stubbæk Kristtorn. Domme. la ksations kom miss ionen. 05509.02 Afgørelser - Reg. nr.: 05509.02 Fredningen vedrører: Stubbæk Kristtorn Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-09-1983 Kendelser Deklarationer

Læs mere

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme. Taksations kom miss io nen.

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg Øen Domme. Taksations kom miss io nen. 06421.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00 Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1979 Fredningsnævnet 19-07-1977 Kendelser Deklarationer

Læs mere

07694.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07694.00. Fredningen vedrører: Vind Egekrat og Hede. Domme. Taksationskom missionen.

07694.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07694.00. Fredningen vedrører: Vind Egekrat og Hede. Domme. Taksationskom missionen. 07694.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07694.00 Fredningen vedrører: Vind Egekrat og Hede Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-02-1986 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02850.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02850.00 Fredningen vedrører: Ryebakke Domme la ksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-08-1963 Fredningsnævnet 06-09-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04132.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04132.00. Fre~ningen vedrører: Rinkenæs. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04132.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04132.00. Fre~ningen vedrører: Rinkenæs. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04132.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04132.00 Fre~ningen vedrører: Rinkenæs Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 01-09-1966 DEKLARATIONER>

Læs mere

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00 Fredningen vedrører: Tviskloster Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-05-1969 Fredningsnævnet 04-03-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03171.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03171.00 Fredningen vedrører: Mariendal Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-05-1964 Fredningsnævnet 29-11-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet 03672.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03672.00 Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose Domme la ksations kom missio nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-09-1965 Fredningsnævnet 30-03-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00133.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00 Fredningen vedrører: Troense Kyst Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-08-1924 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Splitsgård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Splitsgård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07507.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07507.00 Fredningen vedrører: Splitsgård Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindet Mølledam. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindet Mølledam. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 05894.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05894.00 Fredningen vedrører: Lindet Mølledam Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-07-1975 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen. 03320.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03320.00 Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 09-04-1965 Fredningsnævnet 20-04-1964 Kendelser

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

03358.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00. Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

03358.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00. Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 03358.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00 Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest Domme Taksatio nskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-02-1965 Fredningsnævnet 26-05-1964 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05627.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00. Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat. Domme. Taksatio nskom miss ionen.

05627.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00. Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat. Domme. Taksatio nskom miss ionen. 05627.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00 Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-03-1973 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en.

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en. 02760.04 Afgørelser - Reg. nr.: 02760.04 Fredningen vedrører: Langtved Klit,e Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-02-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 02871.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00 Fredningen vedrører: Ellemosen Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-09-1963 Fredningsnævnet 02-10-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Smøl Vold. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Smøl Vold. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02311.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02311.00 Fredningen vedrører: Smøl Vold Domme la ksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-05-1956 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

07911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00. Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler. Domme. Taksations komm iss ionen.

07911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00. Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler. Domme. Taksations komm iss ionen. 07911.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00 Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-11-1997 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Alsbjerg Bakker. Domme. la ksationskomm iss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Alsbjerg Bakker. Domme. la ksationskomm iss io nen. 03264.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03264.00 Fredningen vedrører: Alsbjerg Bakker Domme la ksationskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-10-1964 Fredningsnævnet 17-02-1964 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 07841.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07841.00 e Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-01-1993 Kendelser

Læs mere

00340.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00340.00. Fredningen vedrører: Olmersdiget. Domme. Naturklagenævnet. Overfred nings nævnet

00340.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00340.00. Fredningen vedrører: Olmersdiget. Domme. Naturklagenævnet. Overfred nings nævnet 00340.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00340.00 Fredningen vedrører: Olmersdiget Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet Fredningsnævnet 23-02-1987, 09-07-1932 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

04025.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00. Fredningen vedrører: Sødringholm. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet

04025.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00. Fredningen vedrører: Sødringholm. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet 04025.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00 Fredningen vedrører: Sødringholm Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 22-06-1978 Fredningsnævnet 29-09-1976 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nydam sommersøen. Domme. la ksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nydam sommersøen. Domme. la ksations komm iss ionen. 01752.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01752.00 Fredningen vedrører: Nydam sommersøen Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 31-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet 00535.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00 Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-08-1937 Fredningsnævnet 16-12-1936 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en. 06642.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06642.00 Fredningen vedrører: Tinglev Byskov Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-04-1978 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 01352.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00 I. Domme Fredningen vedrører: Lysnet Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-01-1951 Fredningsnævnet 29-07-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen. 01005.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01005.01 Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 12-12-1952

Læs mere

LOKALPLANGRÆNSE LOKALPLAN NR 67 KONTROLLERET LOSSEPLADS PÅ ANHOLT

LOKALPLANGRÆNSE LOKALPLAN NR 67 KONTROLLERET LOSSEPLADS PÅ ANHOLT LOKALPLANGRÆNSE GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR 67 KONTROLLERET LOSSEPLADS PÅ ANHOLT GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 67 Lokalplan for en kontrolleret losseplads på Anholt. Lokalplanen er udarbejdet i 1986 af

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Ikke fundet grundlag for at kritisere, at miljøministeriets departement fandt, at en tidligere ejer af en ejendom, som havde modtaget afslag på en ansøgning

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dybsø. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dybsø. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06765.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06765.00 Fredningen vedrører: Dybsø Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-09-1978 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

03170.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03170.01. Fredningen vedrører: Fulden. Domme. Taksationskommissionen 30-04-1980. Naturklagenævnet

03170.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03170.01. Fredningen vedrører: Fulden. Domme. Taksationskommissionen 30-04-1980. Naturklagenævnet 03170.01 Afgørelser - Reg. nr.: 03170.01 Fredningen vedrører: Fulden Domme Taksationskommissionen 30-04-1980 Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-11-1979 Fredningsnævnet 20-03-1978 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05830.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00. Fredningen vedrører: Lærkereden. Domme. Taksations kom miss ionen. Natu rklagenævnet

05830.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00. Fredningen vedrører: Lærkereden. Domme. Taksations kom miss ionen. Natu rklagenævnet 05830.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00 Fredningen vedrører: Lærkereden Domme Taksations kom miss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet 15-09-1978 Fredningsnævnet 15-10-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lundmosen, Grønmosen. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lundmosen, Grønmosen. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 07415.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07415.00 Fredningen vedrører: Lundmosen, Grønmosen Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 22-10-1984 Fredningsnævnet 22-06-1983 Kendelser

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en. 01785.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01785.00 Fredningen vedrører: Højeise Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-07-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02800.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02800.00. Fredningen vedrører: Nørre Lyndelse Træer. Domme. Taksations kom miss ionen.

02800.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02800.00. Fredningen vedrører: Nørre Lyndelse Træer. Domme. Taksations kom miss ionen. 02800.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02800.00 Fredningen vedrører: Nørre Lyndelse Træer Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 27-06-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 20. maj 2015 Sag NMK-522-00219 Natur- og Miljøklagenævnet har tru et afgørelse

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Råbjergstene. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Råbjergstene. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02997.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02997.00 Fredningen vedrører: Råbjergstene Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 13-04-1964 Fredningsnævnet 16-05-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af gældende til den

Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af gældende til den Bedsted Lø Grusværker Aps Stenagervej 9 6230 Rødekro Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E-mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 2336 3614 Den 2. maj 2017 Journal nr.: 17/2331 Tillæg til

Læs mere

05391.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05391.00. Fredningen vedrører: lindskov Bakke. Domme. la ksati ons komm iss ionen.

05391.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05391.00. Fredningen vedrører: lindskov Bakke. Domme. la ksati ons komm iss ionen. 05391.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05391.00 Fredningen vedrører: lindskov Bakke Domme la ksati ons komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-10-1970 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Schønheim Alle, Gråsten. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Schønheim Alle, Gråsten. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 02419.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02419.00 Fredningen vedrører: Schønheim Alle, Gråsten Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-11-1958 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05619.02. Afgørelser - Reg. nr.: 05619.02. Fredningen vedrører: Klørhøj. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05619.02. Afgørelser - Reg. nr.: 05619.02. Fredningen vedrører: Klørhøj. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05619.02 Afgørelser - Reg. nr.: 05619.02 Fredningen vedrører: Klørhøj Domme la ksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 19-03-1973 DEKLARATIONER>

Læs mere

01870.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01870.00. Fredningen vedrører: Køge As. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01870.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01870.00. Fredningen vedrører: Køge As. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01870.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01870.00 Fredningen vedrører: Køge As Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02790.07. Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07. Fredningen vedrører: Øregårds Park. Domme. Taksatio ns kom miss ione n.

02790.07. Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07. Fredningen vedrører: Øregårds Park. Domme. Taksatio ns kom miss ione n. 02790.07 Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07 Fredningen vedrører: Øregårds Park Domme Taksatio ns kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-06-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Laven. Domme. la ksationskomm issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Laven. Domme. la ksationskomm issionen. Naturklagenævnet 03800.02 Afgørelser - Reg. nr.: 03800.02 Fredningen vedrører: Laven Domme la ksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 11-04-1967 Fredningsnævnet 31-05-1966 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Knardrup Kirkesø - Ophævet. Domme. Taksati ons kom missi onen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Knardrup Kirkesø - Ophævet. Domme. Taksati ons kom missi onen. 02023.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02023.00 Fredningen vedrører: Knardrup Kirkesø - Ophævet Domme Taksati ons kom missi onen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 18-12-1953 Fredningsnævnet 30-03-1953 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vejlby Bakke - Ophævet. Domme. Taksati ons kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Vejlby Bakke - Ophævet. Domme. Taksati ons kom miss ionen. 03597.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03597.00 Fredningen vedrører: Vejlby Bakke - Ophævet Domme Taksati ons kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 29-12-1965 Fredningsnævnet 15-01-1965 Kendelser

Læs mere

02753.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00. Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst. Domme. Taksationskom miss ionen. Naturklagenævnet

02753.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00. Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst. Domme. Taksationskom miss ionen. Naturklagenævnet 02753.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02753.00 Fredningen vedrører: Hågendrup Kyst Domme Taksationskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 04-06-1963 Fredningsnævnet 08-01-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

LDKALPLAN NR. 4.1 FOR TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE FEBRUAR 1980

LDKALPLAN NR. 4.1 FOR TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE FEBRUAR 1980 LDKALPLAN NR. 4.1 FOR TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE FEBRUAR 1980 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN LL1 CAMPINGPLADS VED TARUP STRAND I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. jüni 1975) fastsættes herved følgende

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en halmlade ved Voldby i Nørre Djurs Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af en halmlade ved Voldby i Nørre Djurs Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 9. februar 2004 J.nr.: 03-31/700-0059 mam Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET> UDSKRFT af REG. NR. r:f"~ (/

Læs mere

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n.

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n. 01134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00 Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse Domme Taksati ons komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 14-02-1944 DEKLARATIONER>

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune.

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. november 2006 NKN-31-00094 (03-31/700-0250) mam Afgørelse i sagen

Læs mere

. e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. Taksations kom miss ionen. .

. e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. Taksations kom miss ionen. . 02792.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02792.00 Fredningen vedrører: Hjerpsted Hus. e Domme Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1962 Fredningsnævnet 24-05-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Melchiorske Have. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Melchiorske Have. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00185.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00185.00 Fredningen vedrører: Melchiorske Have Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10-09-1926 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01863.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00 Fredningen vedrører: Rom Kirke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen.

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen. 02403.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00 Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej e Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-12-1961 Fredningsnævnet 02-08-1958 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

07412.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07412.00. Fredningen vedrører: Gråsten Hgd. Eg. Domme. la ksations kom miss ionen.

07412.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07412.00. Fredningen vedrører: Gråsten Hgd. Eg. Domme. la ksations kom miss ionen. 07412.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07412.00 Fredningen vedrører: Gråsten Hgd. Eg Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-09-1981 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

07446.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07446.00. Fredningen vedrører: Kjul Strand. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07446.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07446.00. Fredningen vedrører: Kjul Strand. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07446.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07446.00 Fredningen vedrører: Kjul Strand Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-12-1981 Kendelser Deklarationer I FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Børrehoved. Domme. Taksationskom miss ione n. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Børrehoved. Domme. Taksationskom miss ione n. Naturklagenævnet 02769.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02769.00 Fredningen vedrører: Børrehoved Domme Taksationskom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 24-02-1964 Fredningsnævnet 19-03-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00745.00. Fredningen vedrører: SkolIerhøje. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00745.00. Fredningen vedrører: SkolIerhøje. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00745.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00745.00 Fredningen vedrører: Skolerhøje Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-04-1940 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

om fredning af Vestervig kirkes omgi-

om fredning af Vestervig kirkes omgi- Overfredningsnævnets afgerelse af 21. november 1990 om fredning af Vestervig kirkes omgi- velser i Sydthy Kommune, Viborg Amt (sag nr. -2760/89). Overfredningsnævneta afgarelse af 21. november 1990 om

Læs mere

04114.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00. Fredningen vedrører: Fuglevad. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04114.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00. Fredningen vedrører: Fuglevad. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04114.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04114.00 Fredningen vedrører: Fuglevad Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 31-07-1966 DEKLARATIONER>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> ! UDSKRIFTaf Forhandlingsprotokollen

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 8. december 2004 J.nr.: 03-33/200-0216 JP Afgørelse

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 02996.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00 Fredningen vedrører: Hesselbjerg Domme la ksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 11-01-1964 Fredningsnævnet 16-05-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt.

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt. 01314.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01314.00 Fredningen vedrører: Kregme Kirke Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-05-1950 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om opfyldning med byggeaffald og jord i mose og indenfor åbeskyttelseslinje i Syddjurs Kommune

Afgørelse i sagen om opfyldning med byggeaffald og jord i mose og indenfor åbeskyttelseslinje i Syddjurs Kommune Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 12. november 2009 J.nr. NKN-131-00343 NKN-1322-00095 AUP Afgørelse i sagen om opfyldning

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Vedr. etablering af sommerfolde m. m., indtil arbejdet med udvidelse af Helsingørmotorvejen er afsluttet.

Vedr. etablering af sommerfolde m. m., indtil arbejdet med udvidelse af Helsingørmotorvejen er afsluttet. FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby Telefon: 99 68 48 00 Telefax: 99 68 48 99 Den 1.D"SEP. 2013 FRS nr. 22/2013 Dok 22-2013A Rudersdal Kommune Byplan Plan

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> L. 2253 14. Okt. 1953. Matr.nr.: l~

Læs mere

Afgørelser - Reg--:-nr.: Fredningen vedrører: Linde Alle. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg--:-nr.: Fredningen vedrører: Linde Alle. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet ,e 02708.00 - Afgørelser - Reg--:-nr.: 02708.00 Fredningen vedrører: Linde Alle e Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-08-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen.

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen. 02238.00 ' Afgørelser - Reg. nr.: 02238.00 Fredningen vedrører: Otterup Kirke Domme la ksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1955 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Lokalplan Ishøj Varmeværk

Lokalplan Ishøj Varmeværk Lokalplan 1.14 Ishøj Varmeværk Ishøj Kommune Ishøj kommune - Lokalplan 1.14 Lokalplanens indhold Lokalplanen fastsætter bestemmelser for områdets anvendelse til offentlige formål. Området opdeles i to

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Poulsker Piletræ - Ophævet. Domme. Taksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Poulsker Piletræ - Ophævet. Domme. Taksations kom miss ionen. 01042.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01042.01 Fredningen vedrører: Poulsker Piletræ - Ophævet Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 02-07 -1946, 15-01-1980 Kendelser

Læs mere

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01851.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00 Fredningen vedrører: Arslev Kirke Domme Taksatio nskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-02-1953 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 07902.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07902.00 Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 01-06-1954

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

I. Domme 02348.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02348.00. Fredningen vedrører: Asum Alleer. Naturklagenævnet. Overfred nings nævnet

I. Domme 02348.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02348.00. Fredningen vedrører: Asum Alleer. Naturklagenævnet. Overfred nings nævnet ., 02348.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02348.00 I. Domme Fredningen vedrører: Asum Alleer Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet I Fredningsnævnet 03-04-1957 Kendelser Deklarationer

Læs mere