Praksisændring vedrørende arbejdsløshedslovens bopælskrav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praksisændring vedrørende arbejdsløshedslovens bopælskrav"

Transkript

1 Praksisændring vedrørende arbejdsløshedslovens bopælskrav Over for ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen tilkendegivet min opfattelse vedrørende betydningen af arbejdsdirektoratets praksisændring med hensyn til arbejdsløshedslovens bopælskrav. FOB nr Henstillet til ankenævnet at genoptage behandlingen af en sag om optagelse i en arbejdsløshedskasse under midlertidigt ophold i udlandet. (J. nr ). A klagede til mig over en afgørelse fra ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen i skrivelse af 1. november 1979 til A. Ved denne afgørelse tiltrådte ankenævnet en afgørelse i skrivelse af 15. januar 1979 fra arbejdsdirektoratet til A, hvorefter direktoratet ikke havde fundet grundlag for at ændre sin afgørelse af 14. april 1976 vedrørende A's optagelse i en anerkendt dansk arbejdsløshedskasse under et midlertidigt ophold i Spanien. Denne afgørelse havde været tiltrådt af ankenævnet. Det fremgik af sagen, at A i tiden fra den 1. april 1972 til den 1. april 1976 boede og arbejdede i Spanien som eksportstipendiat. Han havde kontrakt med handelsministeriet og var i alle tjenesteforhold underlagt Danmarks Erhvervsfond. Eksportstipendier tildeles for 1 år ad gangen og vil kunne forlænges indtil 2 gange, i særlige tilfælde - herunder A's - indtil 3 gange. I skrivelser af 2. og 13. oktober 1975 til Funktionærernes og Tjenestemændenes Arbejdsløshedskasse spurgte A, om han kunne optages som medlem i kassen. A henviste til, at han betalte skat til Danmark efter reglerne for personer, der er udsendt af staten til tjeneste i udlandet, og til, at han ikke havde fast bopæl i Spanien. Arbejdsløshedskassen forelagde spørgsmålet om A's optagelse i kassen for arbejdsdirektoratet. I den anledning meddelte arbejdsdirektoratet A i skrivelse af 14. april 1976, at han ikke kunne anses for at opfylde betingelsen i bestemmelsen i 41, stk. 1, nr. 1, i arbejdsløshedsloven (jfr. nu bekendtgørelse nr. 373 af 15. august 1980 af lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring) for at kunne optages som nydende medlem i en statsanerkendt arbejdsløshedskasse. Denne bestemmelse og bestemmelserne i 41, stk. 5 og stk. 6, som bestemmelsen henviser til, har følgende indhold: 41:»Ret til optagelse som medlem har personer, 1. som har bopæl her i riget, bortset fra Færøerne og Grønland, jfr. dog stk. 5 og stk. 6,

2 Stk. 5. Arbejdsministeren kan bemyndige arbejdsdirektøren til efter forhandling med landsarbejdsnævnet under forudsætning af gensidighed at fravige bopælskravet i stk. 1, nr. 1, for personer, der arbejder her i landet, men har bopæl i udlandet (grænsegængere). Stk. 6. Når forholdene taler derfor, kan arbejdsdirektøren uanset bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, tillade, at personer, der har bopæl på Færøerne og i Grønland, optages som medlem.«i anledning af A's klage tiltrådte ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen på møde den 2. december 1976 arbejdsdirektoratets afgørelse af 14. april A modtog underretning om nævnets afgørelse ved skrivelse af 25. januar Umiddelbart efter modtagelsen af ankenævnets skrivelse rettede A henvendelser til ankenævnet og arbejdsministeriet med spørgsmål vedrørende afgørelsen. A tog på ny ophold i Danmark den 15. maj 1976 og tilmeldte sig den 18. maj 1976 arbejdsformidlingen som arbejdssøgende. Da han på grund af arbejdsdirektoratets afgørelse af 14. april 1976 ikke var berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, modtog han kontanthjælp efter bistandsloven. A's fremmødekort blev stemplet af arbejdsformidlingen (i Birkerød) sidste gang den 9. september Fra den 18. oktober 1976 havde A kontakt med arbejdsformidlingen i Våsterås i Sverige. Den 3. november 1976 blev A tilmeldt folkeregistret samme sted. I skrivelse af 20. juni 1977 og i senere skrivelser klagede A til mig over ankenævnets afgørelse af 2. december I anledning af denne klage modtog jeg en udtalelse af 27. juli 1977 fra ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen, der henholdt sig til sin afgørelse. Jeg modtog desuden udtalelser fra handelsministeriet og udenrigsministeriet. På grundlag af de modtagne udtalelser fandt jeg det nødvendigt i skrivelse af 17. marts 1978 at anmode arbejdsdirektoratet og ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen om fornyede udtalelser. Min skrivelse til arbejdsdirektoratet og ankenævnet indeholdt en sagsfremstilling, som berørte følgende aspekter af A's tilknytning til Danmark under hans ophold i Spanien: - ved udrejsen i 1972 frameldte A sig folkeregistret i Birkerød kommune, men opgav ingen adresse i Barcelona (hans tjenestested), men derimod navnet og adressen på Danmarks Erhvervsfond; - A tilmeldte sig ikke folkeregistret i Barcelona, da han som akkrediteret det spanske udenrigsministerium som sekretær ved generalkonsulatet i Barcelona ikke ansås at have fast bopæl i Spanien; - A fremlejede sin lejlighed i Birkerød for 12 måneder ad gangen, men måtte opgive den pr. 1. april/1. juni 1975, da boligselskabet ikke ville give tilladelse til yderligere fremleje; - efter kildeskattelovens bestemmelser var A fuldt skattepligtig i Danmark; - A havde adgang til at opnå almindeligt sygesikringsbevis og skulle fortsat bidrage til Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP); 2/11

3 - som eksportstipendiat havde A ikke tjenstlig tilknytning til udenrigstjenesten, idet der alene var udstedt ham udenrigsministerielt pas og foretaget anmeldelse som konsulatssekretær for at lette hans arbejde; - efter udenrigsministeriets opfattelse er der ikke i folkerettens almindelige regler holdepunkter for at betragte danske konsulære og diplomatiske repræsentationer i udlandet som dansk territorium med den virkning, at medarbejdere, der gør tjeneste ved repræsentationen, automatisk kan anses for at opfylde bopælskrav i danske love. I skrivelsen af 17. marts 1978 anførte jeg videre følgende:» Jeg skal således under henvisning til det ovenfor anførte anmode om en nærmere begrundelse for, at arbejdsdirektoratet og ankenævnet ikke har ment, at (A) har bevaret sin bopæl i Danmark, mens han arbejdede for Danmarks Erhvervsfond i Spanien. Jeg skal i den forbindelse henlede opmærksomheden på, at der bl. a. ikke synes at være blevet indhentet nærmere oplysninger om (A's) bopælsforhold, før han den 1. april 1972 blev ansat som eksportstipendiat i Spanien, uanset at sådanne oplysninger måtte forekomme betydningsfulde ved den konkrete afgørelse af, om en ansøger - her (A) - har (bevaret) bopæl i Danmark. Jeg skal gøre den foreløbige bemærkning, at jeg kan være enig i det, arbejdsdirektoratet har anført i sin skrivelse til arbejdsministeriet, hvorefter der i visse tilfælde, hvor den pågældende vel opholder sig i udlandet, kan foreligge bopæl i Danmark i den i 41 i arbejdsformidlingsloven nævnte forstand. Jeg skal i den forbindelse pege på, at (A's) ophold i Spanien måtte betragtes som midlertidigt, jfr. herved vedlagte ekstraktkopi af min redegørelse af 28. oktober 1977 i anledning af klager fra (A) over nogle forhold vedrørende hans stilling som eksportstipendiat i Barcelona. Det fremgår heraf bl. a., at et eksportstipendium normalt tildeles for 1 år ad gagen og vil kunne forlænges indtil 2 gange, i særlige tilfælde indtil 3 gange. Det fremgår videre bl. a., at eksportstipendier tildeles af handelsministeriet, og at eksportstipendiater i alle tjenesteforhold er underlagt Danmarks Erhvervsfond. «Jeg modtog herefter en udtalelse af 29. maj 1978 fra arbejdsdirektoratet. I udtalelsen anførte arbejdsdirektoratet bl. a.,» at det stedse har været direktoratets opfattelse, at afgørelsen af, hvorvidt en person kan optages i en dansk statsanerkendt arbejdsløshedskasse under beskæftigelse i udlandet, når pågældende er udsendt af en dansk virksomhed eller lignende, må bero på en konkret vurdering i de enkelte tilfælde. I denne forbindelse har direktoratet ment, at der i visse tilfælde, hvor den pågældende vel fysisk opholder sig (midlertidigt) i udlandet, men hvor pågældende er ansat af dansk myndighed, aflønnes af denne, og i det hele står i tjenesteforhold til denne myndighed, er fuldt skattepligtig til Danmark, samt har valgret til folketinget, uanset det midlertidige ophold i udlandet, kan foreligge bopæl i den i arbejdsløshedslovens 41 omhandlede forstand med heraf følgende mulighed for optagelse i en dansk statsanerkendt arbejdsløshedskasse, forudsat de øvrige betingelser for ret til medlemskab måtte foreligge opfyldt. 3/11

4 Under henvisning til, at (A) efter oplyste ikke har været beordret til at udføre tjeneste i Spanien af nogen dansk myndighed, men derimod som eksportstipendiat selv har ansøgt om at måtte gøre tjeneste uden for riget, samt at det er oplyst, at (A), i lighed med andre eksportstipendiater, ikke har været omfattet af 1, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 366 af 10. august 1970 med senere ændringer om valg til folketinget, og således ikke havde bevaret valgret til folketinget under sit ophold som eksportstipendiat i Spanien, har direktoratet ikke anset (A) for at have (bevaret) bopæl i Danmark i den i arbejdsløshedslovens 41 omhandlede forstand. Under hensyn hertil har direktoratet ved sin afgørelse af 14. april 1976 ikke ment det nødvendigt at indhente nærmere oplysninger om (A's) skattemæssige tilknytning til Danmark, medens han arbejdede for Danmarks Erhvervsfond i Spanien, hvorved bemærkes, at det faktum, at pågældende eventuelt var skattepligtig til Danmark under opholdet i Spanien, efter direktorates foran refererede opfattelse formentlig ikke - i sig selv - ville have ført til en anden afgørelse. Direktoratet skal i denne forbindelse tilføje, at man senest under den 17. april 1978 af Danmarks Erhvervsfond telefonisk har fået bekræftet, at eksportstipendiater under beskæftigelse uden for riget er skattepligtige til Danmark på samme måde som de af udenrigstjenesten udsendte medarbejdere. «Arbejdsdirektoratet anførte herudover, at der på grundlag af bestemmelsen i arbejdsløshedslovens 43, stk. 1, 2. pkt., var mulighed for,» at et medlem af en dansk, statsanerkendt arbejdsløshedskasse, der midlertidigt ikke er arbejdssøgende - f. eks. på grund af midlertidig fravær fra Danmark - kan bevare sit nydende medlemskab af arbejdsløshedskassen, og ved hjemkomsten til Danmark umiddelbart genindtræde i dagpengeretten, forudsat at de øvrige betingelser for ret til arbejdsløshedsdagpenge foreligger opfyldt.«bestemmelsen i arbejdsløshedslovens 43, stk. 1, har følgende indhold:»medlemmer, som ikke har deres væsentligste livsophold ved erhvervsarbejde, eller som ikke kan anses for arbejdssøgende til regelmæssig erhvervsarbejde, skal udtræde af kassen. Medlemmer, der er holdt op med arbejde for at gennemgå en uddannelse, eller som af anden grund midlertidigt ikke er arbejdssøgende, kan dog bevare medlemskab af kassen.«i en skrivelse af 22. juni 1978 til Danmarks Erhvervsfond anførte arbejdsdirektoratet følgende:»ved skrivelse af 18. januar 1978 har Danmarks Erhvervsfond anmodet direktoratet om at ville tilkendegive, hvorvidt de af handelsministeriet til andre lande udsendte eksportstipendiater ved stipendiets ophør vil have mulighed for at oppebære arbejdsløshedsdagpenge, for så vidt de pågældende enten vender tilbage til Danmark eller forbliver i udlandet. Det fremgår af sagen, at eksportstipendiater udsendes på grundlag af en overenskomst om eksportstipendium, at de pågældende i alle tjenesteforhold er underlagt Danmarks Erhvervsfond, samt at overenskomst indgås for 1 år ad gangen og kan påregnes forlænget i indtil 3 til 4 år afhængig af, om det drejer sig om europæiske eller oversøiske markeder. Videre er det oplyst, at stipendiaterne er skattepligtige i Danmark i henhold til kildeskattelovens 1, nr. 5. 4/11

5 Sluttelig er det oplyst, at ATP, direktoratet for ulykkesforsikringen og sikringsstyrelsen har udtalt, at stipendiaterne vil være omfattet af henholdsvis tillægspensionsordningen, ulykkesforsikringsloven og sygesikringsloven under ophold i udlandet. I denne anledning skal man meddele, at de pågældende stipendiater under de givne omstændigheder vil kunne henholdsvis optages i og fortsætte et eventuelt allerede etableret medlemskab i en statsanerkendt arbejdsløshedskasse under deres ophold i udlandet. De pågældende vil herefter være dagpengeberettiget efter de almindelige regler, når de vender tilbage til Danmark - hvorved bemærkes, at retten til dagpenge bl. a. forudsætter, at medlemskabet har varet i mindst 6 måneder - medens der ikke vil være adgang til at oppebære dagpenge, hvis de pågældende forbliver i udlandet.«i skrivelse af 8. august 1978 til mig udtalte arbejdsdirektoratet om betydningen af denne praksisændring for A's sag bl. a. følgende:»den af direktoratet under den 14. april 1976 i (A)-sagen trufne afgørelse er, udtryk for den fortolkning af arbejdsløshedslovens 41, som anvendtes af direktoratet på daværende tidspunkt, hvorefter man anså de pågældende eksportstipendiaters status i relation til valgloven (lov om valg til folketinget) for værende relevant for afgørelsen af, om arbejdsløshedslovens bopælsbetingelse, jfr. 41, forelå opfyldt. Siden nævnte tidspunkt er der imidlertid fra forskellig side over for direktoratet rejst en række spørgsmål vedrørende ret til optagelse i den danske arbejdsløshedsforsikring for personer, der har ophold (bopæl) i udlandet, hvilket har foranlediget, at direktoratet - på baggrund af forhandlinger med landsarbejdsnævnet om tilgrænsende problemer - har taget den hidtidige fortolkning af bopælskriteriet i arbejdsløshedslovens 41 op til fornyet overvejelse. Resultatet af disse overvejelser har bl. a. fundet udtryk i direktoratets nævnte afgørelse af 22. juni 1978.«I sin udtalelse af 5. september 1978 i anledning af A's klage til mig meddelte ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen herefter, at ankenævnet kunne henholde sig til arbejdsdirektoratets udtalelse af 29. maj Ankenævnet tilføjede:»spørgsmålet om hvorvidt den i arbejdsdirektoratets udtalelse af 8. august 1978 omtalte praksisændring skal have konsekvenser for nærværende sag bør formentlig behandles af arbejdsdirektoratet i 1. instans.«i skrivelse af 25. september 1978 meddelte jeg A, at jeg under hensyn til arbejdsdirektoratets praksisændring havde fundet det rettest at oversende sagen til arbejdsdirektoratet med anmodning om, at direktoratet tog sagen op til fornyet behandling. I skrivelse af 15. januar 1979 meddelte arbejdsdirektoratet A, at den praksisændring, der havde fundet udtryk i direktoratets ovennævnte skrivelse af 22. juni 1978 til Danmarks Erhvervsfond, ikke gav arbejdsdirektoratet anledning til at ændre den afgørelse, arbejdsdirektoratet havde truffet i skrivelse af 14. april 1976 til A vedrørende hans optagelse i en anerkendt dansk arbejdsløshedskasse under et midlertidigt ophold i Spanien. Arbejdsdirektoratet havde herved lagt vægt på,»at De efter det for direktoratet oplyste ikke den 22. juni og ej heller siden - har været beskæftiget i udlandet som eksportstipendiat på sådanne vilkår og betingelser, som nævnt i direktoratets afgørelse af 22. juni 1978, li- 5/11

6 gesom De efter det oplyste ej heller har været berettiget til optagelse i den danske arbejdsløshedsforsikring i medfør af andre bestemmelser.«i skrivelse af 6. februar 1979 klagede A over denne afgørelse til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen. I klagen anførte A bl. a. følgende:»funktionærernes og Tjenestemændenes arbejdsløshedskasse har allerede i oktober eller evt. november 1975 rejst spørgsmålet om min og andre eksportstipendiaters optagelse i A-kassen overfor arbejdsdirektoratet, og direktoratet kunne jo meget passende have afgjort sagen positivt allerede dengang Direktoratets afgørelse af 22. juni 1978 viser, at jeg havde ret, da jeg i oktober 1975 hævdede, at jeg havde bopæl i riget og dermed ret til optagelse i A- kassen. Det er ikke min fejl, at direktoratet skulle have så lang tid til at ændre opfattelse, og jeg synes ikke, at jeg skal lide under det. 14. januar 1976 meddelte arbejdsdirektoratet mig, at det ikke ville blive til ulempe for mig, at sagen trak ud, idet afgørelsen og henvisningen til en A-kasse ville ske med tilbagevirkende kraft. Forresten er loven den samme nu som i oktober 1975 og ligeledes i april 1976, det drejer sig imidlertid om en oprindelig fejlfortolkning fra arbejdsdirektoratets side, «I skrivelse af 1. november 1979 til A tiltrådte ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen arbejdsdirektoratets afgørelse af 15. januar Som begrundelse for sin afgørelse anførte ankenævnet følgende:»ankenævnet finder, at sagen om medlemmets ansøgning den 1. oktober 1975 om optagelse i den danske arbejdsløshedsforsikring blev afsluttet ved ankenævnets afgørelse den 2. december 1976, og at arbejdsdirektoratets afgørelse ikke beroede på en fejlfortolkning af bopælskravet i arbejdsløshedslovens 41. Ankenævnet finder derfor ikke, at arbejdsdirektoratets ændring af praksis på dette område på grundlag af forhandlinger med Landsarbejdsnævnet, udtrykt i brev af 22. juni 1978 til Danmarks Erhvervsfond, kan få virkning for pågældendes ansøgning den 1. oktober 1975.«I sin klage til mig anførte A bl. a. følgende:» Under behandlingen af min sag har myndighederne hele tiden anvendt en restriktiv praksis under administreringen af loven eller lovene. Det af myndighederne i min sag anvendte grundprincip (det restriktive princip) bør være juridisk uholdbart, det drejer sig her om en lov, hvis hovedformål er at give borgeren en rettighed af social karakter, en rettighed som borgeren på grund af sit tjenestepas og folkeretten ikke kunne få i modtagerlandet. I henhold til moderne retsvidenskab skal sociale love fortolkes extensivt og der skal anvendes en extensiv praksis. Der findes ingen anledning til at myndighederne pr. 1. oktober 1975 skulle anvende en restriktiv praksis over for eksportstipendiater. På grund af mine klager har man meget naturligt ændret praksis, men uden at det har været nødvendigt at ændre lovteksten. Jeg spørger mig selv, om praksis pr. 1. oktober 1975 var i overensstemmelse med lovens forarbejder eller den relevante juridiske doktrin. Samtidig vil jeg klage over, at ankenævnet under sagens gang har hævdet under henvisning til 43, stk. 1 sidste punkt (skrivelsen af 15. januar 1977 til mig), at jeg havde kunnet forblive i A-kassen med ret til dagpenge under stipendiatopholdet i udlandet og altså selvom jeg havde arbejde.«6/11

7 I sin udtalelse af 18. januar 1980 i anledning af A's klage til mig anførte arbejdsdirektoratet bl. a. følgende:»for så vidt angår spørgsmålet om den stedfundne ændrede fortolkning af bopælskravet, jfr. direktoratets skrivelse af 22. juni 1978 til Danmarks Erhvervsfond, har direktoratet ved vurderingen af ændringens betydning for direktoratets afgørelse af 14. april 1976, lagt vægt på, at den tidligere fulgte praksis efter direktoratets opfattelse, har haft støtte i lovteksten og dennes forarbejder. Direktoratet kan om dette spørgsmåls behandling i teorien henvise til Jørgen Mathiassen i Juridisk Grundbog (1975) s. 656, hvor det anføres, at en praksisændring inden for grænserne for flere opfattelser, med støtte i lovteksten, ikke vil kunne tillægges betydning for allerede trufne afgørelser, jfr. tillige Poul Andersen i Dansk Forvaltningsret (5. udgave) s. 394.«Ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen meddelte i sin udtalelse af 6. marts 1980 i anledning af A's klage, at ankenævnet ikke fandt, at der i hans klage var fremført noget, der kunne ændre bedømmelsen af sagen. Ankenævnet henholdt sig derfor til sin afgørelse i skrivelse af 1. november 1979 til A. I en skrivelse til A udtalte jeg følgende:»jeg finder først at burde gøre nogle mere almindelige bemærkninger om betydningen af bopælskrav i forskellige danske love. Jeg har i flere tidligere sager - til dels med henvisning til Max Sørensen: Statsforfatningsret, 2. udg. (1973) ved Peter Germer, s. 71 ff - givet udtryk for, at begreberne»bopæl«eller»fast bopæl«ikke kan antages at have noget entydigt indhold i dansk ret, men at betydningen af begreberne må fastlægges gennem fortolkning af de enkelte love. Det er derfor ikke udelukket, at de respektive forvaltningsmyndigheder fuldt korrekt på grundlag af de sammenhænge, hvori udtrykkene forekommer, og ud fra de hensyn, der ligger bag hvert enkelt lovområde, kan anlægge forskellige fortolkninger af begreberne. Jeg skal i den forbindelse fremhæve, at anvendelsen af bopælskriteriet på foreliggende konkrete tilfælde i et vist omfang beror på en skønsmæssigt præget vurdering, som jeg efter de regler og den praksis, der gælder for min virksomhed, kun kan kritisere, såfremt der foreligger særlige omstændigheder. På arbejdsløshedslovens område får bopælskravet betydning i to relationer, nemlig for retten til (at opnå eller bevare) medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse og for retten til dagpenge. Med hensyn til dagpengeretten er det bl. a. i forbindelse med folketingets behandling af et forslag til lov om ændring af arbejdsløshedsloven fremhævet, at den danske arbejdsløshedsforsikring er nøje knyttet til det dan- 7/11

8 ske arbejdsformidlingssystem, jfr. Folketingstidende 1972/73, tillæg B, sp Som følge heraf vil der normalt ikke være mulighed for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge under ophold i udlandet. Interessen i at opnå eller bevare medlemskab i en anerkendt arbejdsløshedskasse beror på, at det medlem af en arbejdsløshedskasse, der vender tilbage til Danmark, uden ny karenstid genvinder adgang til dagpenge under eventuel ledighed, jfr. Folketingstidende 1972/73, tillæg A, sp Forarbejderne til arbejdsløshedsloven indeholder ikke oplysninger om, hvad der nærmere ligger i det bopælskrav, der stilles i bestemmelsen i 41, stk. 1, nr. 1. I forhold til det oprindelige lovforslag (Folketingstidende 1969/70, tillæg A, sp. 2382) kan der imidlertid konstateres en vis udvidelse af kredsen af dem, der er berettigede til at opnå eller bevare medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse. Således ændredes bestemmelsen i lovforslagets 42, stk. 2, hvorefter»et medlem, som ikke længre opfylder betingelsen i 41, stk. 1, nr. 1, skal udtræde af kassen«under forslagets behandling i folketinget således, at formuleringen blev:»et medlem, som ikke længere har bopæl her i riget, skal udtræde af kassen«. Gennem den ændrede formulering åbnedes der mulighed for, at et medlem, som tager ophold på Færøerne eller i Grønland, kunne bevare medlemskabet uden nogen særlig tidsbegrænsning, jfr. Folketingstidende 1969/70, tillæg B, sp Bestemmelsen i 41, stk. 5 (jfr. ovenfor s. 638), hvorefter bopælskravet kan fraviges for grænsegængere, blev indsat i arbejdsløshedsloven i folketingsåret 1971/72. I folketingsåret 1972/73 blev der gennem ophævelsen af bestemmelsen i 42, stk. 2, skabt mulighed for, at et medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse, som tager varigt til udlandet, kan bevare sit medlemskab, jfr. Folketingstidende 1972/73, tillæg A, sp f. Under folketingets behandling af dette forslag indsattes bestemmelsen i 41, stk. 6, (jfr. ovenfor), hvorefter arbejdsdirektøren kan tillade, at personer, der har bopæl på Færøerne og i Grønland, optages som medlemmer af en arbejdsløshedskasse, jfr. Folketingstidende 1972/73, tillæg B, sp f. Spørgsmålet i den foreliggende sag er, om eksportstipendiater under deres arbejde i udlandet kan anses for at have en sådan fast tilknytning til Danmark, at de kan siges at opfylde bopælskravet i arbejdsløshedslovens 41, stk. 1, nr. 1. 8/11

9 Jeg finder, at de oplysninger, der er indeholdt i sagsfremstillingen ovenfor, er udtryk for, at eksportstipendiater har en ganske fast tilknytning til Danmark, som kunne tale for, at stipendiaterne også har ret til medlemskab i en arbejdsløshedskasse. Jeg finder i den forbindelse, at det må tages i betragtning, at eksportstipendiater, uanset at de selv har ansøgt om ansættelse til at virke for fremme af danske eksportinteresser, må siges at være udsendt i dansk interesse. Jeg finder således, at det forekommer naturligt, at det søges sikret, at ingen afholder sig fra at søge et eksportstipendium på grund af usikkerhed om arbejdsmuligheder eller arbejdsløshedsunderstøttelse efter stipendiets ophør. Det vil vel typisk netop være i tiden umiddelbart efter hjemkomsten, at de pågældende kan have behov for at kunne modtage arbejdsløshedsunderstøttelse. Jeg finder herefter, at det er mest nærliggende at fortolke arbejdsløshedsloven således, at eksportstipendiater under de betingelser, der er nævnt i arbejdsdirektoratets skrivelse af 22. juni 1978 til Danmarks Erhvervsfond (jfr. ovenfor), opfylder bopælskravet i arbejdsløshedsloven. Arbejdsdirektoratets og ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringens afgørelser i skrivelser af henholdsvis 14. april 1976 og 25. januar 1977 til Dem, hvorefter De ikke var berettiget til at opnå medlemskab i en anerkendt arbejdsløshedskasse, så længe De havde ophold i Spanien, byggede således efter min opfattelse på en anvendelse af arbejdsløshedslovens bopælsregel, der ikke var holdbar. Jeg skal dog herved bemærke, at der ikke i arbejdsløshedsloven eller dens forarbejder findes mere præcise retningslinjer for, hvornår bopælskravet kan anses for at være opfyldt, og at det ikke kan anses for klart uholdbart, at arbejdsdirektoratet i tiden forud for den 22. juni 1978 har ment at burde lægge afgørende vægt på, om optagelsessøgende i en arbejdsløshedskasse havde valgret til folketinget. Som ovenfor nævnt har arbejdsdirektoratet i skrivelsen af 22. juni 1978 til Danmarks Erhvervsfond nu givet udtryk for en ændret opfattelse af spørgsmålet om eksportstipendiaters ret til at blive optaget som medlemmer af en statsanerkendt arbejdsløshedskasse. Spørgsmålet er herefter, hvilken betydning denne praksisændring bør tillægges for afgørelsen af Deres sag. I denne forbindelse har arbejdsdirektoratet i sin udtalelse af 18. januar 1980 i anledning af Deres klage til mig henvist til fremstillingerne hos Poul Andersen, Dansk Forvaltningsret (5. udg., 1965), s. 394 og Jørgen Mathiassen i Juridisk Grundbog (1975), s De nævnte henvisninger vedrører imidlertid den situation, at forvaltningen ønsker at ændre en tidligere afgørelse til skade for adressaten og er derfor umiddelbart uden 9/11

10 betydning for bedømmelsen af det foreliggende spørgsmål om, hvorvidt adressaten for en forvaltningsafgørelse (De) kan kræve en afgørelse ændret under henvisning til en senere praksisændring. Om denne situation anfører Jørgen Mathiassen, anførte værk, s. 657:»Forvaltningsaktens adressat vil som regel kunne kræve en pålagt byrde ophævet eller lempet under henvisning til en senere praksisændring, der er udtryk for en korrektion af en hidtidig urigtig fortolkning.«jørgen Mathiassen anfører videre, at reglen dog ikke er undtagelsesfri og henviser i den forbindelse til højesteretspraksis vedrørende tilbagesøgning af ydelser, som det offentlige har opkrævet på grundlag af en urigtig fortolkning af loven. Som anført af Jørgen Mathiassen, anførte værk, s. 654 er der ikke i dansk forvaltningsret»tilbøjelighed til retroaktiv praksisændring«. Om der i det enkelte tilfælde er grundlag for at forlade dette udgangspunkt, må vurderes på baggrund af de hensyn, der kunne tale imod at ændre tidligere trufne afgørelser, jfr. herved også Erik Harder: Om ændring af administrative afgørelser (1962) s. 120 ff. Til forskel fra den situation, hvor forvaltningen ønsker en tidligere afgørelse ændret til skade for afgørelsens adressat, er der ikke i Deres sag - hvor De ønsker afgørelsen ændret - noget hensyn at tage til afgørelsens adressat. Spørgsmålet er derfor alene, hvilke offentlige interesser, der kunne tale for at fastholde den tidligere trufne afgørelse. Betydelig vægt har i den forbindelse de administrative vanskeligheder, som i givet fald kunne være forbundet med en pligt for myndighederne til - eventuelt dog kun efter begæring - at ændre alle de afgørelser, der er truffet i overensstemmelse med den tidligere opfattelse. Efter det oplyste er der i det foreliggende tilfælde tale om et meget begrænset antal sager svarende til Deres sag. Jeg finder derfor, at det havde været rigtigst, om arbejdsdirektoratet (og ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen) under den fornyede behandling af Deres sag i anledning af min skrivelse af 25. september 1978 havde lagt den opfattelse vedrørende bopælskravet, der kom til udtryk i arbejdsdirektoratets skrivelse af 22. juni 1978, til grund for afgørelsen i Deres sag. Jeg har i denne forbindelse yderligere lagt vægt på, at De gennem Deres klage af 20. juni 1977 til mig over ankenævnets afgørelse af 2. december 1976 og gennem Deres senere henvendelser til mig stedse har fastholdt 10/11

11 den opfattelse, som arbejdsdirektoratet i sin skrivelse af 22. juni 1978 til Danmarks Erhvervsfond tilsluttede sig. Jeg har derfor samtidig hermed henstillet til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen at genoptage behandlingen af Deres sag og at træffe en ny afgørelse på grundlag af de synspunkter, jeg har anført ovenfor. Det kan ikke give mig anledning til bemærkninger, at ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen har meddelt Dem, at De under Deres midlertidige ophold i Spanien kunne have bevaret et eventuelt medlemskab af en arbejdsløshedskasse. Jeg henviser i den forbindelse til, at der ved den lovændring i folketingsåret 1972/73, der er omtalt ovenfor s. 643, blev skabt mulighed for, at et medlem af en arbejdsløshedskasse kunne bevare sit medlemskab, selv om medlemmet opgav sin bopæl i Danmark. «Supplerende oplysninger om sagen Ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen meddelte mig i skrivelse af 25. november 1981, at ankenævnet i overensstemmelse med ombudsmandens henstilling i skrivelse af 30. maj 1981 havde taget sagen op til fornyet overvejelse, men at nævnet ikke havde fundet, at de synspunkter, ombudsmanden havde anført, kunne bevirke en ændring af nævnets afgørelse i skrivelse af 1. november 1979 til A. Ankenævnet havde herved lagt vægt på, at den tidligere afgørelse ikke beroede på en fejlfortolkning af reglerne. 11/11

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Henstillet til arbejdsdirektoratet at undergive spørgsmålet om adgangen til at modtage arbejdsløshedsdagpenge under kursusophold på henholdsvis den

Læs mere

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge En arbejdsløshedskasse klagede til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over en afgørelse fra arbejdsdirektoratet, hvorefter et medlem

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven

Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven Rettet henvendelse til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen i en sag om ikendelse af 5 ugers karantæne efter arbejdsløshedsforsikringsloven

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Udtalt, at krav om tilbagebetaling efter arbejdsløshedsforsikringslovens 86, stk. 1, forudsætter, at dagpengebeløbet er blevet udbetalt med urette, og

Læs mere

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Overfor direktoratet for arbejdsløshedsforsikringen, ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen og arbejdsministeriet

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Tilbagekaldelse af udstykningstilladelse

Tilbagekaldelse af udstykningstilladelse Tilbagekaldelse af udstykningstilladelse Adgangen til at tilbagekalde et tilsagn om, at en udstykning ville kunne godkendes. FOB nr. 80.552 (J. nr. 1980-312-54). Landboforeningen A klagede for gårdejer

Læs mere

Berettiget vægring ved at påtage sig anvist arbejde

Berettiget vægring ved at påtage sig anvist arbejde Berettiget vægring ved at påtage sig anvist arbejde Henstillet til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen at genoptage behandlingen af en sag om et medlems ret til arbejdsløshedsdagpenge. Ankenævnet

Læs mere

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Udtalt, at det var beklageligt, at Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen og Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen havde truffet

Læs mere

Fradrag i arbejdsløshedsdagpenge for nærradiovirksomhed

Fradrag i arbejdsløshedsdagpenge for nærradiovirksomhed Fradrag i arbejdsløshedsdagpenge for nærradiovirksomhed Henstillet til Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen at genoptage en sag om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge som følge af beskæftigelse med produktion

Læs mere

Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller

Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller Erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven for reparation af briller Udtalt over for sikringsstyrelsen og den sociale ankestyrelse, at en sag om erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven til reparation

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring

Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring Udtalt over for ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen, at det forekom mig tvivlsomt, om der havde været tilstrækkeligt grundlag for at sidestille

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4

Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4 Tilbagebetaling af kontanthjælp efter bistandslovens 26, stk. 1. nr. 3 og 4 Udtalt, at der ikke samtidig med udbetaling af hjælp efter bistandsloven kan træffes en tilbagebetalingsafgørelse efter lovens

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken

Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken Efter ændring af praksis med hensyn til meddelelse af midlertidige opholdstilladelser til medlemmer af Scientology-Kirken gav justitsministeriet afslag

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Henstillet til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen at tage en afgørelse om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge op til fornyet overvejelse, idet jeg

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Anmodet justitsministeriet om at ville undergive en sag om opholds- og arbejdstilladelse til en person, der

Læs mere

Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2

Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2 Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2 Ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at kritisere, at direktoratet for udlændinge og justitsministeriet på grundlag af de da foreliggende omstændigheder

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Under visse betingelser kan ret til arbejdsløshedsdagpenge bevares under jobsøgning i et andet EF-land. FOB nr. 84.27 Fundet det meget beklageligt,

Læs mere

Rådighedsvurdering efter arbejdsløshedsforsikringsloven i forbindelse med sygdom

Rådighedsvurdering efter arbejdsløshedsforsikringsloven i forbindelse med sygdom Rådighedsvurdering efter arbejdsløshedsforsikringsloven i forbindelse med sygdom Et medlem af en arbejdsløshedskasse, der meldte sig ledig efter ca. 2 års sygdom, fandtes af myndighederne først berettiget

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune. 17. juni 2011

Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune. 17. juni 2011 2011 14-1 Ledighedsydelse ved flytning til en anden kommune En kvinde opsagde sit fleksjob for at flytte til en anden del af landet. Den nye kommune traf afgørelse om at kvinden skulle visiteres til fleksjob

Læs mere

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Henstillet til amtsankenævnet for Ribe amt at tage en sag om medicintilskud op til fornyet behandling og meddele ansøgeren en ny afgørelse, hvorved

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Tilbagebetaling af sygedagpenge

Tilbagebetaling af sygedagpenge Tilbagebetaling af sygedagpenge En sygemeldt lønmodtager havde i en periode drevet selvstændig virksomhed, samtidig med at han modtog sygedagpenge. FOB nr. 85.188 I sin afgørelse om at kræve tilbagebetaling

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Flyttehjælp efter bistandslovens 47

Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Udtalt, at en kommunes anmodning om samtykke fra en anden kommune til flytning efter bistandslovens 47 var udtryk for, at den anmodende kommune var indstillet på at

Læs mere

Genoptagelse som medlem af folkekirken

Genoptagelse som medlem af folkekirken Genoptagelse som medlem af folkekirken Henstillet til kirkeministeriet at overveje, om der måtte være anledning til at søge tilvejebragt udtrykkelige regler for optagelser i folkekirken, der ikke direkte

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

For sen modtagelse af ansøgning om invalidepension

For sen modtagelse af ansøgning om invalidepension For sen modtagelse af ansøgning om invalidepension Efter praksis i henhold til invalidepensionslovens 2, stk. 2, kunne den mellemste invalidepension kun ændres til den højeste pension, hvis ansøgning herom

Læs mere

Fortrinsret for invaliderede til visse beskæftigelser

Fortrinsret for invaliderede til visse beskæftigelser Fortrinsret for invaliderede til visse beskæftigelser Henstillet til arbejdsministeriets overvejelse at fastsætte nærmere retningslinier om rækkevidden af den pligt til at forhandle med arbejdsformidlingen,

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes

Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn Henstillet til skattedepartementet at undergive en sag om arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn en fornyet vurdering.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Børnetilskudslovens 19

Børnetilskudslovens 19 Børnetilskudslovens 19 Ikke fundet grundlag for at kritisere, at et amtsankenævn havde lagt en udtalelse fra statsamtet om muligheden for at pålægge en - da afdød - forsørger bidragspligt til grund for

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Tilbagebetaling af overskydende skat

Tilbagebetaling af overskydende skat Tilbagebetaling af overskydende skat Fundet det beklageligt, dels at statsskattedirektoratet i en sag vedrørende spørgsmålet om forlods tilbagebetaling af overskydende skat efter kildeskattelovens 55 ikke

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse

Læs mere

Omberegning af hjælp efter bistandsloven i anledning af restskat

Omberegning af hjælp efter bistandsloven i anledning af restskat Omberegning af hjælp efter bistandsloven i anledning af restskat Henstillet til et amtsankenævn at undergive en sag om omberegning af modtaget hjælp efter bistandslovens 42, stk. 1, i anledning af restskat,

Læs mere

Valgbarhed til menighedsråd

Valgbarhed til menighedsråd Valgbarhed til menighedsråd Udtalt over for Enghave sogns menighedsråd, at det er en forudsætning for at anse et medlem af et menighedsråd for ikke-valgbar på grund af strafbart forhold, at dette forhold

Læs mere

Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd

Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd Udtalt over for Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen, at jeg måtte anse det for meget tvivlsomt, om et arbejdsløshedskassemedlems

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Erstatning for skade på tv-apparat under transport

Erstatning for skade på tv-apparat under transport Erstatning for skade på tv-apparat under transport Direktoratet for Kriminalforsorgen havde afslået at imødekomme en indsats anmodning om erstatning for et tv-apparat, ødelagt under transport med DSB mellem

Læs mere

Omberegning af pension/tilbagebetaling af pension

Omberegning af pension/tilbagebetaling af pension Omberegning af pension/tilbagebetaling af pension Henstillet til den sociale ankestyrelse at træffe en ny afgørelse i en sag, der af ankestyrelsen var afgjort som et spørgsmål om omberegning af pension,

Læs mere

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Udtalt over for Justitsministeriet, at der i en sag om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse ikke havde været grundlag

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Beregning af boligydelse ved indkomstændringer

Beregning af boligydelse ved indkomstændringer Beregning af boligydelse ved indkomstændringer Henstillet til den sociale ankestyrelse at tage en sag vedrørende beregning af boligydelse til en pensionist, der ville opnå en indtægtsfremgang, op til fornyet

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang

Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang Henstillet til den sociale ankestyrelse at genoptage behandlingen af en sag om beregning af den tilbagebetalingspligtige del af hjælp efter bistandslovens 42

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Ikke fundet grundlag for at kritisere, at miljøministeriets departement fandt, at en tidligere ejer af en ejendom, som havde modtaget afslag på en ansøgning

Læs mere

Tilbagebetaling efter bistandsloven på grund af uforsvarlig økonomi

Tilbagebetaling efter bistandsloven på grund af uforsvarlig økonomi Tilbagebetaling efter bistandsloven på grund af uforsvarlig økonomi Henstillet til den sociale ankestyrelse at genoptage behandlingen af en sag om tilbagebetaling af bistandshjælp under henvisning til,

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Deponering af kontingent til arbejdsløshedskasse

Deponering af kontingent til arbejdsløshedskasse Deponering af kontingent til arbejdsløshedskasse Et medlem af en arbejdsløshedskasse deponerede sit kontingent, indtil arbejdsdirektoratet havde truffet afgørelse i hans sag om arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Eftergivelse af procenttillæg til restskat

Eftergivelse af procenttillæg til restskat Eftergivelse af procenttillæg til restskat Henstillet til skattedepartementet at tage en afgørelse om eftergivelse af procenttillæg op til fornyet overvejelse i et tilfælde, hvor restskatten var opstået

Læs mere

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne 2017-32 Behandlingen af sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne i sager om bevis for og bevarelse

Læs mere

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Anmodet udenrigsministeriet om på ny at overveje et afslag på aktindsigt i en sag om levering af jagtfalke til visse arabiske stater.

Læs mere

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse FOB 05.584 Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse af beslutning En borger klagede over at kommunen ikke besvarede hendes ansøgninger om økonomisk

Læs mere

Kontanthjælpsforsøgsregler i forhold til allerede meddelt tilsagn

Kontanthjælpsforsøgsregler i forhold til allerede meddelt tilsagn Kontanthjælpsforsøgsregler i forhold til allerede meddelt tilsagn Udtalt over for den sociale ankestyrelse, at bestemmelsen i bistandslovens 138 a ikke kan antages at indeholde tilstrækkelig hjemmel for

Læs mere

Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp

Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp Forespurgt socialministeriet, om ministeriet ville udsende en vejledning til kommunerne om, hvorledes kommunerne skulle forholde sig med hensyn til udmåling

Læs mere

Immatrikulations betydning for ret til arbejdsløshedsdagpenge

Immatrikulations betydning for ret til arbejdsløshedsdagpenge Immatrikulations betydning for ret til arbejdsløshedsdagpenge Henstillet til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen at genoptage behandlingen af en sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere