Juli/august MÅNEDSRAPPORT EU. Rapport fra NLA om udvikling i EU af betydning for landtrans port.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juli/august MÅNEDSRAPPORT EU. Rapport fra NLA om udvikling i EU af betydning for landtrans port."

Transkript

1 Juli/august MÅNEDSRAPPORT EU Rapport fra NLA om udvikling i EU af betydning for landtrans port. 12. august

2 Agenda september 5. september september 17. september 10. oktober Transportudvalgsmøde CAS møde (IRU) IRU-EU konference Transportudvalgsmøde Rådsmøde transport 12. august

3 Oversigt Juli/August Vejafgifter Kommissionen forventes i slutningen af september eller starten af oktober at fremlægge et forslag til revision af direktivet om vejafgifter og eurovignetten. Ambitionen om en samlet plan for infrastrukturafgifter og fælles principper for alle transportformer synes at være blevet lagt på hylden. Til gengæld vil Kommissionen gå efter en mere fundamental reform af systemet for vejafgifter. I særdeleshed er der fokus på at afskaffe Eurovignetten, hvor man for en fast pris kan køre så meget, man vil inden for en fastsat periode. Kommissionen har længe ment, at af hensyn til miljø, finansiering og effektivitet skal afgifter være knyttet til det direkte forbrug. Derfor bør vejafgifter være knyttet til de kørte kilometer og ikke til tiden brugt. Derudover forlyder det, at Kommissionen vil gøre et nyt forsøg på at få en afgift for trængsel, som også omfatter personbiler. Generelt tror Kommissionen på, at tidspunktet er kommet, hvor der er en politisk vilje til at drøfte afgifter også for personbiler. Dette begrundes i en fokus på behovet for finansiering af investeringer i infrastruktur. Særligt synes diskussionen i Tyskland at have flyttet sig lidt og der er nu en vis vilje til i det mindste at drøfte afgifter for personbilers brug af infrastruktur. Endelig lufter Kommissionen tanker om at ville stramme op på den eksisterende tekst, så indtægten fra vejafgifter reelt går til investeringer i infrastruktur, herunder til veje. Kommissionen vil også gerne slå et slag for at forbedre samarbejdet mellem de forskellige elektroniske systemer, der findes for vejafgifter. Forslaget vil dog næppe nå langt i EU's institutioner inden valg til Parlamentet i Men det betyder modsat, at forslaget kan blive et tema i valgkampen. Digital fartskriver Enigheden mellem Rådet og Parlamentet om nye regler for den digitale tachograf afventer fortsat at blive formaliseret. Transportudvalget vedtog sin støtte til teksten d. 18. juni med 32 stemmer for og 3 imod. Parlamentet regner med at kunne vedtage teksten i plenar i november 2013 Uddannelsesdirektivet Kommissionen har indledt en høring om erfaringerne med direktivet og modtage forslag til hvad der kan gøres bedre. Høringen løber frem til oktober, Udstationeringsdirektivet Beskæftigelsesudvalget debatterede igen d. 19. juni Kommissionens lovforslag om håndhævelse af udstationeringsdirektivet, inden der i udvalget stemtes om forslaget d. 20. juni. Håndhævelsesdirektivet, der har til formål at sikre mod social dumping og sørge for at udstationering sker i henhold til udstationeringsdirektivets regler, har delt Parlamentet i 2 lejre. Som ved forrige debat i slutningen af maj, er det fortsat spørgsmålet om begrænsning af kontrolmuligheder for at lette adgangen til udstationering kontra sikring af arbejdstageres rettigheder, der er forslagets varme kartoffel. Parlamentarikerne i udvalget har ikke kunnet indgå nogle kompromisser på tværs af partierne, og afstemningen d. 20. blev også snæver med 20 for, 18 imod og 6 blanke. Den snævert vedtagne tekst indeholder en åben liste af kontrolmuligheder, således at myndighederne bedre kan afdække misbrug af udstationeringsreglerne fremadrettet. Dette er et vigtigt værn mod soci- 12. august

4 al dumping. Men samtidig blev der ikke vedtaget klare kriterier for definitionen af en udstationering, som ellers ville lette myndigheders identifikation af falske udstationeringer. Ved rådsmøde (beskæftigelse) d. 21. juni 2013, skulle også Rådet behandle lovforslaget. Rådet har ligesom Parlamentet svært ved at nå til enighed om håndhævelsesdirektivet. Ved rådsmødet skulle en holdning have været vedtaget, men som følge af fortsat uenighed skete dette ikke. Det afgående irske formandskab havde ellers præsenteret et kompromis, i et sidste forsøg på at opnå en politisk sejr inden Litauens overtagelse af Formandskabet 1. juli. Men kompromisset kunne ikke danne grundlag for en fælles holdning, da spørgsmål om kædeansvar, kontrolmuligheder og kriterier til vurdering af udstationeringens validitet (eller om det blot er proforma) skiller Rådets parter. Forhandlingerne fortsætter således, og det er Litauens ambition igen at få håndhævelsesdirektivet på Rådets dagsorden til oktober. Denne ambition vurderes dog af kilder til at være urealistisk, de store uenigheder taget i betragtning. Revisorkritik af EU-støtte til kombineret transport Den Europæiske Revisionsret fremlagde 15. og 16. juli resultaterne af 2 undersøgelser om henholdsvis EU-finansierede vejprojekter og Marco Polo programmet. Undersøgelserne havde til formål at vurdere om EU-midler udnyttes effektivt ved finansieringen af transportrelaterede projekter. Vejprojekter i 4 lande (Tyskland, Spanien, Polen, Grækenland) blev sammenlignet ifm. undersøgelsen om EU-finansierede vejprojekter. Tyskland havde den laveste omkostning per m2 og fik dermed mest ud af EU-midlerne. Men alle de færdiggjorte vejprojekter medførte tidsbesparelser for brugerne og øgede vejsikkerheden. Til trods for denne gevinst ved udbygning af vejinfrastrukturen, er der dog ifølge Revisionsretten ikke nok fokus på omkostningseffektivitet. Trafikprognoserne for de analyserede projekter var ikke gode nok, hvilket førte til større projekter end nødvendigt og dermed højere udgifter. På denne baggrund anbefales det bl.a. at der opstilles præcise mål for den kapacitetsforbedring og tidsbesparelse der ønskes af et forestående projekt. Harald Wögerbauer der ledede undersøgelsen understregede i øvrigt, at det er både strengt nødvendigt og udtryk for sund fornuft at investere i vejinfrastrukturen. Da jernbanerne slet ikke er klare til at udfylde vejenes rolle, må der investeres de rigtige steder på de rigtige tidspunkter (m.a.o. i vejinfrastrukturen). Marco Polo programmet har til formål at flytte godstransport fra veje til andre transportformer (primært jernbaner) gennem økonomisk støtte til konkrete projekter. Revisionsrettens undersøgelse af programmets effektivitet og værdi konkluderer kort sagt at programmet har været meget ineffektivt. Kun 0,3 % af godstransporten er flyttet fra vejene gennem Marco Polo, og der foreligger ikke relevant data der indikerer miljøforbedringer eller lettelse af trafikken. Ineffektiviteten skyldes ifølge Revisionsretten bl.a. at programmet påfører virksomheder store administrative byrder, og at der derfor ikke er nok projektansøgninger. Ydermere ville mange af de støttede projekter være blevet realiseret selvom de ikke havde modtaget støtte. Derfor anbefaler retten at Marco Polo ikke føres videre i sin nuværende form. Fremadrettet må støtte til projekter ske på baggrund af grundige konsekvens- samt markedsanalyser, der kan bekræfte tilførsel af EU-merværdi. På baggrund af undersøgelserne tegner der sig et klart billede af at Revisionsretten på nuværende tidspunkt finder det mere hensigtsmæssigt at fokusere på vejinfrastrukturen end på jernbanerne. Terrorsikring Fredag d. 5. juli deltog NLA i møde for ekspertgruppen indenfor landtransport og sikkerhed. Ekspertgruppen har til formål at udveksle erfaringer med og assistere Kommissionen i dens udvikling af ny lovgivning indenfor landtransportsikkerhed. Af særlig interesse for vejtransporten præsenterede Kommissionen ved mødet dets seneste udspil indenfor intelligente transportsystemer (ITS): En forordning (C ) i henhold til ITS direktiv 2010/40/EU, angående informationstjenester om sikre rastepladser for lastvogne. Forordningen har til formål at optimere brugen af rastepladser langs TEN-T netværket (EU s hovedveje) via elektronisk transmittering af information om rastepladserne direkte til brugerne. Kommissionsrepræsentant Odile Arbeit fremlagde ganske gruopvækkende statistik, som argument for nødvendigheden af den nye forordning: 20 % af alle trafikulykker i Europa involverer parkerede lastbiler, tyveri/røveri af lastbilsgods for ca. 8 mia. EUR om året i Europa. Og disse 12. august

5 tal er ifølge Odile Arbeit formentlig lavt sat. Netop udbredelsen af information om eksisterende sikre rastepladser, kan være med til at sænke disse skræmmende tal fremover. Michael Nielsen fra IRU (Internationale Vejtransportorganisation) præsenterede IRU s TRANSPark teknologi, der via download af gratis mobilapplikation giver oplysning om en lang række rastepladser og deres forhold. TRANS- Park er et eksempel på den slags teknologi Kommissionen med dens nye forordning vil gøre mere udbredt. Jernbanetransport 9. juli afholdte CER (europæisk interesseorganisation for jernbanevirksomheder) i fællesskab med det litauiske formandskab i Bruxelles konference om jernbaner og godstransport. Under overskriften hvilken fremtid venter forude, skulle konferencen fungere som et indspark til debatten om hvorledes jernbaner kan forbedre deres markedsposition indenfor godstransport. For som understreget af CER direktør Libor Lochman er foreliggende data ganske skræmmende. Jernbanernes andel af den europæiske godstrafik har de senere år været faldende. I 2000 lå markedsandelen ifølge CER på over 18 %, mens den i 2010 var røget ned på omkring 16 %. Lochman påpegede 3 nødvendige skridt for at gøre jernbanerne mere konkurrencedygtige: Større investeringer i infrastruktur, udjævning af konkurrencevilkårene ift. andre transportformer, samt fælles tekniske standarder medlemsstaterne imellem. Litauens transportminister Rimantas Sinkevicius fremhævede nogle af de lovforslag der er på Formandskabets arbejdsprogram som et skridt i den rigtige retning. Fjerde jernbanepakke vil lette markedsadgangen og øge interoperabiliteten, mens udviklingen af jernbanenetværket er en væsentlig del af den nye TEN-T aftale. Vægt og dimensioner NLA deltog i juli i møde i UEAPME organisationen for små virksomheder i EU - hvor forslaget om vægt og dimensioner var på dagsordenen. En medarbejder fra Kommissionen præsenterede forslaget og understregede at trods forslaget om kun at tillade grænseoverskridende transport med modulvogntog mellem 2 lande, er Kommissionen reelt set er for en åbning af grænserne for kørsel med modulvogntog. Ikke desto mindre er det politiske klima ikke gunstigt for et så liberalt forslag. Eksempelvis har Østrig ytret store bekymringer ved at mere transport med modulvogntog, da de således af konkurrencemæssige årsager kan tvunget til at droppe deres nationale restriktioner på vægt og dimensioner. I tråd med dette har ordføreren for forslagt om vægt og dimensioner i Europa-parlamentet præsenteret et arbejdsdokument til drøftelse i transportudvalget. Ordførerne er den østrigske socialist Erich LeicthfriedI dette dokument foreslår ordføreren, at kørsel med modulvogntog over grænserne forbydes direkte under henvisning til konkurrenceforvridning. Han peger på, at udbredt brug af modulvogntog vil lægge urimligt pres på lande, der ikke ønsker at bruge dem og deres brug skal derfor begrænses. Dette vil også fremme jernbanetransport, er hans argument. Udvalget vil drøfte hans tekst i september. I juni kom også UIRR (europæisk organisation der arbejder for øget intermodal transport) på banen med en pressemeddelelse, hvori de ikke overraskende erklærer deres støtte til dele af Kommissionens nye lovforslag om vægt og dimensioner. Lovforslaget, indeholdende bestemmelser til fremme af kombinerede transporter, kan ifølge UIRR bidrage til Kommissionens ambition om at flytte halvdelen af al langdistance vejtransport til andre transportformer inden UIRR hilser en række af Kommissionens tiltag velkomment. Heriblandt den tilladte 15 cm fravigelse i længden af lastbiler der bærer 45-fods containere, samt begrænsningen af modulvogntogs grænseoverskridende transporter (kun tilladt mellem 2 lande). Kørtøjskontrol 2. juli afholdte Parlamentet i Strasbourg afstemning om Kommissionens lovforslag til vejsidekontrol af lastvogne samt periodiske tests af køretøjer. En af NLA s største bekymringer ift. lovpakken er den manglende harmonisering af medlemsstaternes testmetoder. Da et europæisk risikovurderingssystem 12. august

6 introduceres (for at målrette kontrolindsatsen) i medfør af forslaget om vejsidekontrol, har det for NLA været afgørende at arbejde for at risikovurderingen sker på baggrund af lige vilkår og tests i EU. Efter indsats fra NLA og IRU lykkedes det at få fremsat og vedtaget et ændringsforslag til plenarforsamlingen. Som pålægger Kommissionen, senest fem år efter lovens vedtagelse, at bringe en rapport omkring harmoniseringstilstanden for periodiske tests. Såfremt tilstrækkelig harmonisering endnu ikke er opnået, må rapporten følges op af passende lovgivning for at opnå sådan harmonisering. Ydermere vedtog plenarforsamlingen et ændringsforslag til lov om vejsidekontrol, der understreger at risikovurderingssystemet bør baseres på harmoniserede periodiske tests (præambel til loven). Parlamentet har valgt at udsætte den sidste afstemning om de endelige rapporter. Det betyder, at Parlamentet nu kan forhandle med Rådet og få det, der kaldes en 1. læsning løsning. Det betyder at reglerne formentlig kan være på plads inden Parlamentet går til valg om et års tid. For NLA bliver det nu vigtigt, at sende de rette signaler til medlemslandene ifm. forhandlingerne med Rådet. Færdselssikkerhed Det europæiske transportsikkerhedsråd (forkortet ETSC, uafhængig non-profit organisation) præsenterede 17. juni sin statistik for 2012 omhandlende dødsulykker i trafikken. ETSC kunne meddele at antallet af dræbte ifm. trafikulykker indenfor EU faldt med 9 % ift ( omkomne i 2012 kontra omkomne i 2011). Særligt på området for godstransport afslørede statistikken en positiv tendens. Mens det samlede dødstal altså har været faldende, er reduktionen gået endnu stærkere ift. dødsulykker involverende godskøretøjer (både lastbiler, varevogne og busser). Dog mistede 29 % af dræbte i trafikulykker i 2011 livet som følge af ulykker hvor godskøretøjer var indblandede. Link: 3. juli i Strasbourg blev en resolution fremsat af Transportudvalget vedtaget i Plenarforsamlingen. Resolutionens overskrift er den første milepæl på vej mod en strategi for at undgå kvæstelser, og den skal ses i sammenhæng med Kommissionens trafiksikkerhedspolitik. Blandt Kommissionens vigtigste mål for perioden, er en halvering af dødstalsstatistikken samt lanceringen af en strategi for kvæstede til minimering af skader (eksempelvis ecall initiativet). Parlamentet opfordrer via resolutionen Kommissionen og medlemsstaterne til at foretage en række foranstaltninger, for at opnå de ambitiøse mål indenfor trafiksikkerheden. Bl.a. opfordres Kommissionen til at støtte udviklingen af sikker og intelligent infrastruktur, samt at gennemgå og opdatere lovgivning om både passiv og aktiv sikkerhedsteknologi i henhold til den seneste teknologi. Renere energi til transport 18. juni var der i transportudvalget høring om kommissionens lovforslag Ren energi til transportmarkedet. Lovforslaget, der primært fokuserer på standardisering og distribution af ren energi, indeholder bl.a. krav om et bestemt antal LNG tankstationer for at øge incitamentet til investering, og derigennem gøre eksempelvis LNG til et realistisk alternativ for vognmænd. IRU (International Road Union) hilste ved høringen Kommissionens initiativ velkomment, da vejtransportsektoren må bidrage til at reducere co2 udslippet. Men IRU understregede også, at transportoperatørerne må have de rette forudsætninger for at investere i grønnere teknologi. Miljøvenlige køretøjer er dyre, og det er uklart hvad man som operatør får ud af en sådan investering. Derfor ser IRU markedsinformation samt lettere adgang til investeringskapital, som løsninger der kan bidrage til øget satsning på ren energi indenfor vejtransport. 12. august

HVIDBOG. Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN

HVIDBOG. Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN HVIDBOG Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN HVIDBOG Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN Yderligere oplysninger

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 -

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 - 1 ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport ITD Årsrapport 2011-2012 2 Der er hårdt brug for en langsigtet strategi, der har som målsætning at gøre transporterhvervet konkurrencedygtigt.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2015 15/02055-8 Indholdsfortegnelse 9. Politik for det digitale indre marked...

Læs mere

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål DI DEBAT EU på vej mod nye mål vejen til et konkurrencedygtigt eu EU på vej mod nye mål Vejen til et konkurrencedygtigt EU September 2007 Den europæiske udfordring Den 25. marts 2007 fejrede vi 50-året

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 1 Indhold forord 3 eu s forfatningstraktat eu s forfatningstraktat 4 tværgående forhold eu s udvidelse 7 nye ansigter

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 01-00. Udkast. December 01 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, 2013-2020 1 Titel: Udgivet: Foto: Layout: Copyright: Oplag: Tryk: ISBN: Hver ulykke er én for meget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA 2014-2019 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Udfordring 1: Vækst og beskæftigelse 6 Venstres løsninger 7 Slip den globale handel fri 7 Færdiggør det indre marked 7 Topforskning

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0567 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning Den 19. oktober 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

Læs mere

ASSOCIATION OF NORDIC ENGINEERS (ANE)

ASSOCIATION OF NORDIC ENGINEERS (ANE) Liste over aktuelle EU-initiativer af interesse for ANE (senest opdateret den 24. februar 2015 seneste ændringer er kursiverede) Arbejdsvilkår Ændring af direktivet om arbejdstid Kommissionen fremsatte

Læs mere

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012 Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig - mod nye mål 2001-2012 Forslag til revision af strategier og indsatser 7. maj 2007 National Handlingsplan

Læs mere

Dansk strategi for its

Dansk strategi for its Dansk strategi for its ITS udviklingsforum Marts 2011 Redaktion: ITS Udviklingsforum Dato: Marts 2011 Layout: Rethink Pipeline Fotos: Graae, Armgaard & Bangsbo Photography, Movia, Thomas Kjeldsen, Pöyry

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONEN Hver ulykke er én for meget Trafiksikkerhed starter med dig Mod nye mål 2001-2012 Udgivet af Trafikministeriet for Færdselssikkerhedskommissionen Layout Design og grafisk

Læs mere

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012 Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig - mod nye mål 2001-2012 Forslag til revision af strategier og indsatser 7. maj 2007 National Handlingsplan

Læs mere

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014).

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014). Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1 84. møde Tirsdag den 6. maj 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 35: Forespørgsel til statsministeren om

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig?

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig? EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? EU-formandskabet varetages på skift af EU s lande. Fra januar til juli 2012 er det Danmark, der som formandsland skal tilrettelægge og lede arbejdet i EU s Ministerråd.

Læs mere