Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst)"

Transkript

1 Skatteministeriet Skatte- og Afgiftsadministrationen Att: Andreas Bo Larsen Skatteministeriets høringsskrivelse om 7 bekendtgørelser (eindkomst) Den 17. november 2006 har KL modtaget Skatteministeriets høringsskrivelse, der er vedlagt 7 udkast til bekendtgørelser, der udstedes med henblik på implementering af eindkomst. KL har bemærkninger til udkast til bekendtgørele om et indkomstregister. 1. Dataaktualitet bekendtgørelsens 4 m.m. Det er vigtigt for kommunerne, at de indeholdelsespligtige arbejdsgivere m.fl. afleverer data om A-indkomst til eindkomst så hurtigt som muligt i forbindelse med udbetaling. Endvidere at data, der er indgået hos skatteforvaltningen, stilles til rådighed for kommunerne løbende og hurtigst muligt efter modtagelsen. Den 4. december 2006 Jnr P16 Sagsid Ref LOA Dir Weidekampsgade 10 Postboks København S Tlf Fax /6 Dataaktualiteten har betydning, fordi kommunernes kontrol med udbetaling af sociale og beskæftigelsesmæssige ydelser er baseret på forudgående kontrol, dvs. en kontrol med grundlaget for beregning af ydelsen. Denne fremgangsmåde har været anvendt i kommunerne siden lov nr. 387 af 13. juni 1990 blev vedtaget. Det fremgår af lov nr. 387, bl.a. af lovforslagets generelle bemærkninger, at denne kontrolform af retssikkerhedsmæssige og administrative grunde er at foretrække frem for efterfølgende kontrol. Den forudgående kontrol forudsætter, at sagsbehandleren har adgang til forskellige basisoplysninger dvs. indkomst- og formueoplysninger i eindkomst og andre skatteregistre, CPR data, ejendomsdata osv.

2 Oplysningerne skal være aktuelle. Hvis dataforsendelsen udsættes en eller flere dage stiger antallet af fejludbetalinger i takt hermed. Erfaringsmæssigt er det tidskrævende for kommunerne og ofte umuligt at få pengene tilbage. På nuværende tidspunkt får kommunerne foruden data om de månedlige udbetalinger hos arbejdsgivere m.fl. i MIA systemet også data om borgere, der modtager udbetalinger fra arbejdsløshedskasser og SU. Dataene afsendes fra arbejdsløshedskasserne og SU til kommunen før eller samtidig med at udbetalingen finder sted. Dataforsendelserne skal hindre dobbelforsørgelse baseret på offentlige ydelser. 2. Databrugeres adgang til data bekendtgørelsens Kommunens adgang til data bør tilrettelægges således, at datatilgangen er stabil, dvs. at der altid er adgang til relevante data i de følgende situationer: Når en borger ansøger om en ydelse Når der hos en offentlig myndighed (eller andre samarbejdsparter) registreres en ændring i de data, som danner grundlag for udmåling af ydelsen 2.1 Ansøgning I ansøgningssituationen er det relevant med eet skærmbillede, der indeholder de data, der skal bruges ved beregning af den ansøgte ydelse. Databrugen er forskellig afhængigt af, om der skal beregnes pension, boligstøtte, daginstitutions friplads el.a. Men generelt vil der være brug for aktuelle data fra eindkomst, andre indkomst- og formueregistre (fx vedr. renteindtægt eller indkomst i tidligere år) og andre typer data. Nogle ydelsestyper inddrager endvidere ægtefællens og børns indkomstforhold i beregningsgrundlaget. Hvis borgeren flytter over kommunegrænsen er der også i en periode brug for indkomstdata m.m., som behandles i en anden kommune. For at sikre, at indkomstdata kan integreres med de øvrige nødvendige oplysninger, foreslås det, at der i bekendtgørelsens 15 stk. 3 tilføjes: Oplysningerne kan integreres i kommunens sagsområder, herunder de anvendte ITløsninger. 2

3 KL forudsætter herved, at oplysningerne formidles via en snitflade, som kan anvendes af en eller flere IT leverandører, som kommunerne indgår aftale med. 2.2 Den løbende sag Til den løbende sag er der brug for advisering om ansøgerens, ægtefællens eller børnenes ændrede (indkomst)forhold, når ændringen konstateres hos en anden myndighed eller en anden samarbejdspart. Dette gælder fx, hvis en kontanthjælpsmodtager starter arbejde og dette registreres i eindkomst. Oplysning om de ændrede forhold bør stilles til rådighed for kommunen på en måde, som gør det muligt for kommunen at vurdere, om en ændring har betydning for en bestemt sag. Vurderingen udføres med støtte i et sagsbehandlingssystem, som hvis det er relevant kan generere et advis til sagsbehandleren. De ændrede indkomstforhold skal kunne behandles efter reglerne på de enkelte sagsområder og i øvrigt behandles efter kommunens egne kriterier. Erfaringsmæssigt er der til enhver tid et stort antal ydelsesmodtagere (1 mill. pensionister, dagpengemodtagere, boligstøttemodtagere og modtagere af kontanthjælp m.m. og disse ydelsesmodtageres ægtefæller og børn), som permanent (i princippet dagligt) skal checkes for ændrede indkomstforhold hos skatteforvaltningen. Med henblik på at kommunen kan udsøge de relevante oplysninger om ændrede indkomstforhold er det nødvendigt, at kommunen får adgang til indkomstdata om alle kommunens borgere. Hvis datamængderne skal begrænses til de personer, som er ydelsesmodtagere hos kommunen vil det kræve, at der oprettes et nyt register hos skatteforvaltningen med de fornødne oversigter over borgere (samt ægtefæller og børn) der er ydelsesmodtagere. Det er dyrt at ajourføre registret og ordningen er retssikkerhedsmæssig tvivlsom, da skatteforvaltningen som noget nyt vil få adgang til en totaloversigt over borgere, der modtager sociale og beskæftigelsesmæssige ydelser. KL foreslår på denne baggrund, at kommunerne gives adgang til at hjemtage data om ændrede indkomstforhold for alle kommunens borgere og personer i øvrigt, som har en sag hos kommunen, til behandling i kommunalt regi. Dataene skal formidles via en snitflade, der kan anvendes af en eller flere IT-leverandører, som kommunerne indgår aftale med. 3

4 Ændring til bekendtgørelsen Af hensyn til den kommunale brug af data på de enkelte sagsområder, foreslås de følgende ændringer til bekendtgørelsens 15 stk. 2: Ordet kommunen tilføjes i listen over aftalte leverancemodtagere. Herved er kommunen nævnt som fast modtager af data. I bekendtgørelsens 15 stk. 2 tilføjes: Leverancerne til kommunen vedrører alle borgere i kommunen og borgere uden bopæl i kommunen, såfremt de er knyttet til en sag i kommunen. I bekendtgørelsens 16 stk. 1 tilføjes: Skatteforvaltningen forpligter sig til at levere data i formater, som tilgodeser de kommunale sagsbehandlingssystemer hos en eller flere IT-leverandører. 3. Elektronisk registerindsigt bekendtgørelsens 12 Af bekendtgørelsens 12 fremgår det, at borgeren får elektronisk registerindsigt. Efter de foreliggende oplysninger fra Skatteministeriet får borgeren adgang til at se, hvilken sag hos kommunen, som er anledningen til at sagsbehandleren har foretaget opslag. KL foreslår, at borgeren i forbindelse med opslaget informeres om, at borgeren har oplysningspligt om ændrede forhold, der kan have betydning for sociale ydelser uanset, at sagsbehandlere fra de forskellige sagsområder har haft adgang til nye data til sagen. 4. Kommunen træffer aftale med skatteforvaltningen bekendtgørelsens 15 stk. 3 Ifølge bekendtgørelsens 15 stk. 3 er det den enkelte kommune, der træffer aftale med skatteforvaltningen om brugen af eindkomst. KL foreslår, at vilkårene for dataleverancer aftales mellem Skatteministeriet og KL i form af en rammeaftale. 4

5 Aftalen bør tage højde for formålene med den kommunale behandling af data, der sigter imod følgende: Beregning og opfølgning på sociale og beskæftigelsesmæssige ydelser Vurdering af virksomhedernes aktivitetsniveau i forbindelse med aktivering og jobformidling Virksomhedskontrol i medfør af retssikkerhedsloven 12a Aftalen bør også tage højde for den lovhjemlede adgang til en vis datatrafik over kommunegrænserne, jf. retssikkerhedsloven 11a stk. 2 m.fl. love. Endvidere bør sletningsfrister behandles i aftalen. 5. Kommunens IT leverandør I bekendtgørelsens 4 stk. 4 fremgår det udtrykkeligt, at den indeholdelsespligtige kan indberette til eindkomst via en leverandør. Det foreslås, at der indsættes en tilsvarende bestemmelse om modtagelse af data i bekendtgørelsens 16, nyt stk. 2. Der foreslås den følgende ordlyd: Kommunen kan bemyndige en anden, fx en IT leverandør til at modtage data fra eindkomst og behandle disse til kommunale formål. Det nuværende stk. 2 bliver herefter stk Betaling for data Kommunerne forudsætter, at data stille gratis til rådighed for kommunerne. På denne baggrund foreslås det, at der i bekendtgørelsens 17 tilføjes et nyt stykke 2 med den følgende ordlyd: Told- og skatteforvaltningen vil ikke kræve betaling for de data, som leveres til kommunerne. -- Spørgsmål til denne skrivelse kan rettes til Lone Abel, KL. Med venlig hilsen Lone Abel 5

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger

Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Analyse af socialt snyd og fejludbetalinger Afrapportering opgørelse af kommunernes nuværende indsats, potentiale ved en forbedret indsats samt fremadrettede løsninger 24. september 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger af sociale ydelser Analysens formål Det er centralt for finansieringen af fremtidens velfærdssamfund, at sociale ydelser alene udbetales til de borgere,

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri 1. Indledning...2 1.1. Mål...2 1.2. Ansvar...2 2. Persongrupper evnen til at handle fornuftsmæssigt...3

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på bilområdet Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING...

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1094005 - KWI UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 24. april 2015 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Frosell og Kåre Mønsted). 2. afd. nr. B-1094-14: FO Fag og

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Enhed OFFVEL, Offentlig Fornyelse og Velfærdspolitik Sagsbehandler DEPMJB Koordineret med Sagsnr. 2012-01984 Doknr. Dato 01-11-2012 Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Deltagere

Læs mere

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.)

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) udkast 2. juni 2014 høring Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

Beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum Lov 1486 af 23.12.2014 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere