Vedtægter Business Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter Business Danmark"

Transkript

1 Vedtægter Business Danmark

2 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært: s At øge medlemmernes markedsværdi gennem uddannelse, kurser, konferencer og seminarer mv. s At varetage medlemmernes interesser i faglige sammenhænge s At sikre medlemmernes erhvervsmuligheder mod overgreb af enhver art s At sikre og forbedre medlemmernes retlige stilling og varetage deres beskæftigelsesmæssige og økonomiske interesser s At sikre, at salg, marketing og rådgivning får en naturlig placering i den offentlige debat gennem information, markedsføring og imagepleje s At kunne indgå kollektive aftaler om løn og arbejdsvilkår. 3 Medlemsbetingelser Business Danmark optager alle, der interesserer sig for salg, marketing og rådgivning. Personer, der gennemgår eller har afsluttet en aner kendt uddannelse, kan optages som studerende eller dimittend. Medlemskab som dimittend bevares i et år efter bestået/afsluttende eksamen under den forudsætning, at medlemmet i denne periode ikke beskæftiger sig med salg, marketing eller råd givning. Tvivlsspørgsmål om ret til at være medlem afgøres af forretningsudvalget, der som fortolkningsbidrag har et protokollat. Dette kan med respekt for vedtægternes 3 ændres ved almindeligt flertal i hovedbestyrelsen. Indmeldelse sker til foreningen ved indsendelse af foreningens optagelsesbegæring i udfyldt og underskrevet stand. Optagne medlemmer opnår straks fulde rettigheder, jf. dog vedtægternes 16. Et medlem, der ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab, udtræder af foreningen. Et medlem, der overgår helt eller delvist til, eller er overgået til, efterløn og/eller pension og derved udtræder helt eller delvist af arbejdsmarkedet, er berettiget til medlemskab, dog som passivt medlem. Passive medlemmer har ikke stemmeret og kan ikke beklæde tillidsposter, men har ret til råd og vejledning, samt ret til at deltage i foreningens møder. 4 Kontingent Hovedbestyrelsen fastsætter efter høring i afdelingerne det årlige kontingent. Kontingentet betales kvartalsvis forud. Hvis kontingentet betales for sent, kan opkræves et restancegebyr. Medlemsrettighederne kan fortabes, hvis kontingentrestancen overstiger 60 dage, og genvindes først, efter at kontingentrestancen, dog maks. for 2 kvartaler, er betalt. For medlemmer, der også er medlemmer af Business Danmarks A-kasse, anvendes den lovbestemte sletteprocedure, som er gældende for medlemmer af arbejdsløshedskassen. 5 Udelukkelse Hovedbestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis det findes bevist, at medlemmet forsætligt har skadet eller modarbejdet foreningens virksomhed. 6 Udmeldelse Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til en 1. januar, en 1. april, en 1. juli eller en 1. oktober. Bestemmelsen gælder ikke, hvor der samtidig finder overflytning sted til anden a-kasse efter herom gældende retningslinjer. 2

3 7 Afdelinger De lokale afdelinger har som formål at holde møder om faglige forhold og vedligeholde den faglige og sociale kontakt til foreningen og derved sikre medlemmernes medbestemmelsesret. Oprettelse og nedlæggelse af afdelinger skal godkendes af hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen fastsætter en forretningsorden for bestyrelserne i lokalafdelingerne. 8 Vedtægter for lokalafdelinger 1. Afdelingens navn er: 2. Adgang til foreningens møder, arrangementer og generalforsamlinger forudsætter indfrielse af de for arrangementet gældende vilkår. 3. Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed og afholdes en gang årligt i årets 4. kvartal. Generalforsamlingen indvarsles med mindst 30 dages varsel gennem medlemsbladet, elektronisk eller ved skriftlig indvarsling. 4. Generalforsamlingens dagsorden er: 1. Valg af dirigent 2. Formanden foranlediger beretning aflagt 3. Indkomne forslag 4. Valg af bestyrelse og suppleanter 5. Afdelingens aktiviteter i det kommende år 6. Andre sager. Alle valg afgøres ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke afgives stemmer ved fuldmagt. 5. Bestyrelsen inkl. formanden består af op til 7 medlemmer og vælges for en periode af 2 år. Bestyrelsen afgår med henholdsvis 4 og 3 medlemmer hvert år. Endvidere vælges op til 2 suppleanter for et år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsen udpeger en suppleant, der i en given situation skal kunne deltage i hovedbestyrelsens møder i henhold til 11, hvis formand, næstformand og sekretær er forhindret. 6. Forslag, der ønskes til afstemning på afdelingens generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen. 7. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel af bestyrelsen, eller når 1/3 af medlemmerne kræver det. 8. Vedtægtsændringer kræver vedtagelse på et landsrådsmøde. 9. Bestyrelsens medlemmer handler efter eget skøn og overbevisning. 10. For at blive valgt til en afdelingsbestyrelse skal medlemmet have bopæl i lokalafdelin gens område. Skifter et bestyrelsesmedlem bopæl til en anden lokalafdelings område midt en valgperiode, udtræder vedkommende af afdelingsbestyrelsen ved førstkommende generalforsamling. 9 Landsrådet Foreningens højeste myndighed er landsrådet, der består af de af afdelingerne valgte bestyrelsesmedlemmer, landsformanden, vicelandsformanden samt formanden for Business Danmarks A-kasse. Hver afdeling har et antal stemmer svarende til afdelingens medlemstal pr. 1. marts. Stemmerne fordeles så vidt muligt ligeligt mellem de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter i en afdelingsbestyrelse har ret til at træde i et forhindret medlems sted og har samme beføjelser som dette, også stemmeret. Følgende personer kan på foreningens regning og uden stemmeret deltage: s Æresmedlemmer s Tidligere landsformænd s Udvalgsformænd for stående udvalg, nedsat af landsrådet eller hovedbestyrelsen s Afdelingsbestyrelsers suppleanter, der ikke træder i stedet for et forhindret medlem 3

4 s s s Formænd for seniorklubber, dog kun én inden for hvert af Business Danmarks 11 afdelingsområder En repræsentant, der skal være medlem af Business Danmark, for hver af de filantropiske foreninger De to af landsrådet valgte revisorer. Medlemmer kan i øvrigt overvære landsrådsmødet for egen regning, dog uden taleog stemmeret. 10 Landsrådsmødet Ordinært landsrådsmøde afholdes hvert år i april måned. Hvert møde skal indeholde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent, der ikke kan være medlem af hovedbestyrelsen 2. Landsformanden aflægger beretning, herunder orienteres om foreningens fonde 3. Udvalgene aflægger beretning 4. Direktøren orienterer om regnskabet fra det foregående år 5. Debat om udviklingslinjer for foreningens virke i det kommende år. Debatten afsluttes så vidt muligt med en motiveret målsætning 6. Indkomne forslag 7. Valg af landsformand eller vicelandsformand og suppleant for vicelandsformanden 8. Valg af 1 af 2 folkevalgte revisorer og 1 af 2 folkevalgte revisorsuppleanter 9. Eventuelt. De på landsrådet behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Til vedtagelse af beslutninger om ændring af foreningens vedtægter eller om foreningens opløsning kræves dog, at mindst 2/3 af landsrådets stemmetal er repræsenteret på landsrådsmødet, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er det krævede antal landsrådsmedlemmer ikke mødt på landsrådsmødet, gælder følgende regler: Har forslaget ikke opnået den krævede majoritet af de afgivne stemmer, er det bortfaldet. Har forslaget derimod opnået den krævede majoritet af de afgivne stemmer, indkaldes inden 4 uger til et nyt landsrådsmøde, på hvilket forslaget kan vedtages med simpelt stemmeflertal. Stemmefordelingen af afgivne stemmer ved de på landsrådsmødet foretagne afstemninger skal oplyses for landsrådsmødedeltagerne sammen med resultatet af den enkelte afstemning, dog ikke ved personvalg. Den af landsrådet valgte dirigent leder mødet og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Enhver stemmeafgivning sker ved håndsoprækning, elektronisk eller skriftligt. Dirigenten afgør hvilken stemmeafgivningsform, der skal anvendes for at sikre afstemningen foregår forsvarligt. Stemmeafgivningen skal dog ske skriftligt eller elektronisk, hvis mere end 25 landsrådsmedlemmer begærer dette. Ordinært landsrådsmøde indvarsles senest 8 uger før mødets afholdelse i medlemsblad, på foreningens hjemmeside, anden elektronisk form eller ved skriftlig meddelelse. Senest 14 dage før landsrådsmødet fremsendes indkaldelse til landsrådsmedlemmerne med oplysning om dagsorden og indkomne forslag. Ekstraordinært landsrådsmøde afholdes, når hovedbestyrelsen finder det fornødent, eller 1/3 af sidste ordinære landsrådsmødes stemmetal kræver det. Krav om ekstraordinært landsrådsmøde skal være motiveret og ledsaget af tydelig angivelse af de sager, der ønskes behandlet. Sådanne møder indkaldes med 14 dages varsel. Af det på landsrådet passerede optages et referat. Forslag, der ønskes behandlet på landsrådsmødet, skal være indsendt til hovedkontoret senest 6 uger før mødet. 4

5 Landsformanden og vicelandsformanden vælges for en periode af 2 år. Landsformanden kan ikke samtidig have sæde i en afdelingsbestyrelse. Landsformanden og vicelandsformanden vælges i skiftende år. Suppleant for vicelandsformanden vælges i samme år som vicelandsformanden. De to af landsrådet valgte revisorer samt de for disse valgte suppleanter vælges for en periode af 2 år. De pågældende kan ikke beklæde andre tillidsposter i foreningen eller i a-kassens hovedbestyrelse. 11 Hovedbestyrelsen Foreningen ledes af en hovedbestyrelse bestående af samtlige afdelingsformænd, landsformanden, vicelandsformanden samt formanden for a-kassen. Landsformanden er formand for hovedbestyrelsen. Efter afdelingernes generalforsamlinger og i tilslutning til førstkommende hovedbestyrelsesmøde vælger afdelingsformændene blandt sig 2 repræsentanter samt en suppleant til forretningsudvalget. Suppleanten indtræder i forretningsudvalget ved de ordinære medlemmers varige forfald. Ved a-kasseformandens varige forfald indtræder næstformanden for a-kassen i hans sted. Hovedbestyrelsesmøder afholdes så ofte, landsformanden finder det nødvendigt, eller når 6 medlemmer kræver det. Er en afdelingsformand forhindret i at deltage i et hovedbestyrelsesmøde, indtræder en suppleant fra den pågældende afdeling, jf. 8, stk. 5 sidste sætning. Suppleanten træder i formandens sted med alle beføjelser, også stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem råder over en stemme på hovedbestyrelsens møder. Det gælder også, hvis vicelandsformanden samtidig er formand for en afdelingsbestyrelse. Ved stemmelighed er landsformandens stemme udslagsgivende. Ved landsformandens fravær er vicelandsformandens stemme udslagsgivende. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 af medlemmerne er repræsenteret. De behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Beslutning om godkendelse af foreningens budget, kontingent og regnskab skal dog vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Endvidere skal forslag, der medfører en forøgelse af det eksisterende budget, og forslag om nye tiltag, der ikke er med i budgettet, ligeledes vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Ved hovedbestyrelsens møder skal der optages et referat, der føres til protokols. Stemmefordelingen af afgivne stemmer ved de på hovedbestyrelsesmødet foretagne afstemninger skal fremgå af referatet. Hovedbestyrelsen godkender senest i december måned hvert år foreningens budget, herunder kontingent for det kommende år. Hovedbestyrelsen godkender regnskabet inden afholdelse af ordinært landsrådsmøde. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Hovedbestyrelsen kan sende særlige sager til urafstemning blandt medlemmerne. Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg, vælge formand herfor og fastlægge kommissorier. Foreningens administrerende direktør ansættes og afskediges af forretningsudvalget, der fastlægger løn- og ansættelsesvilkår. Rådighedsbeløb til afdelingers/udvalgs drift fastsættes af hovedbestyrelsen. 12 Forretningsudvalget Landsformanden, vicelandsformanden, formanden for a-kassen, samt de 2 af afdelingsformændene valgte medlemmer danner forretningsudvalget. Forretningsudvalget varetager den foreningspolitiske ledelse. Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. 5

6 Foreningen tegnes ved sædvanlige og almindelige forhold af den administrerende direktør. Ved beslutninger herudover tegnes foreningen af den administrerende direktør og mindst 2 medlemmer af forretningsudvalget. Ved køb, salg og pantsætning af foreningens aktiver tegnes foreningen af samtlige hovedbestyrelsesmedlemmer. 13 Administrationen Til at lede foreningens administration ansættes en administrerende direktør. Direktøren ansætter og afskediger det øvrige personale, idet medarbejdere med direkte reference til direktøren i henhold til den af hovedbestyrelsen vedtagne organisationsplan dog kun kan ansættes og afskediges med forretningsudvalgets godkendelse. 14 Regnskab Foreningens regnskabsår følger kalenderåret, og regnskaberne revideres af en statsautoriseret revisor, udpeget af hovedbestyrelsen. Den kritiske revision varetages af de af landsrådet valgte revisorer, som udøver interessekontrol ved at påse, at forvaltningen af midlerne sker efter formålsbestemmelserne og de vedtagne foreningspolitiske retningslinjer. 15 Tilhørsforhold Foreningen har ikke noget partipolitisk tilhørsforhold, men hovedbestyrelsen, forretningeudvalget og direktøren er bemyndiget til at orientere sig hos relevante interessenter, herunder politiske partier. Hovedbestyrelsen kan søge samarbejde med andre foreninger eller institutioner til fremme af foreningens formål. 16 Regler for retshjælp Business Danmark yder juridisk hjælp og socialrådgiverbistand i spørgsmål, der vedrører medlemmernes ansættelsesretlige forhold, herunder arbejdsskader. Business Danmark yder kun bistand i sager, der med Business Danmarks medvirken kan afgøres ved direkte forhandling med arbejdsgiver eller dennes organisation/rådgiver. Der ydes ikke bistand i spørgsmål, der i.h.t. aftale eller overenskomst skal afgøres ved fagretlig behandling eller forhandling mellem overenskomstparterne. Business Danmark kan kun føre sager, som i første instans skal afgøres ved dansk domstol. Dog kan der efter en konkret vurdering i særlige tilfælde føres sager, der ifølge en kontraktretlig forpligtelse skal behandles ved en dansk voldgiftsret. Retshjælpen kan kun benyttes af medlemmer af Business Danmark og gives kun i sager, der er opstået efter indmeldelsen i Business Danmark. Business Danmark vurderer efter et forsvarligt fagligt skøn, om der er rimelig anledning til at påtage sig sagen, og om der er rimelig udsigt til et positivt resultat for medlemmet. Business Danmark kan, hvor det drejer sig om sager af principiel art, eller det drejer sig om at værne hele standens retlige stilling, føre sager henvist fra ikke-medlemmer. For sager, der behandles af Business Danmarks advokater, eventuelt som egentlige retssager, gælder følgende med hensyn til honorarer og omkost ninger: I de tilfælde, hvor Business Danmark påtager sig at føre sagen, er det uden udgifter for medlemmet uanset sagens udfald. Det gælder også omkostninger til mod parten. Skadeserstatninger, bøder eller beløb, som ved retssag eller i forbindelse med et forlig tilfalder modparten, udredes dog af medlemmet. Omkostninger afholdt af Business Danmark, som modparten tilpligtes at betale i forbindelse med en retssag eller et forlig, tilfalder Business Danmark. Medlemmer, der benytter retshjælpen, er forpligtet til at give udtømmende og sandfærdige oplysninger, om nødvendigt skriftligt. Skulle det vise sig, at op lysninger mod bedre vidende er fortiet, må vedkommende selv bære alle med sagen forbundne omkostninger, ligesom Business Danmark er berettiget til straks at udtræde af sagen. 6

7 Udebliver et medlem fra retsmøder eller andre møder, der af Business Danmark skønnes nødvendige for sagens førelse, afsluttes sagen, og de påløbne omkost ninger skal betales af medlemmet. Business Danmark påtager sig kun sager, der er anmeldt umiddelbart efter deres opståen og senest 2 måneder efter. Retshjælpen dækker ikke udgifter til privat antaget advokat eller anden råd giver, og Business Danmark kan ikke påtage sig sager, hvor sagen har været overgivet til eller er overgivet til privat antaget advokat eller anden rådgiver. Hvis dokumenter, korrespondance eller andet materiale foreligger på et fremmed sprog, påhviler det medlemmet om fornødent efter retshjælpens skøn at afholde udgiften til oversættelse til dansk. Hvis der tilbydes et efter Business Danmarks skøn rimeligt forlig i en sag, og med lemmet ikke ønsker at tiltræde dette forlig, er foreningen berettiget til at ud træde af sagen eller gøre fortsat medvirken i sagen betinget af, at ved kommende medlem helt eller delvis betaler omkostningerne. Business Danmark er endvidere berettiget til at afvise eller afslutte sin medvirken i en sag, hvis sagen efter foreningens skøn ikke kan vindes eller gennemføres med et rimeligt resultat for medlemmet set i forhold til omkostningerne ved at føre sagen. Det samme gælder, hvis sagens størrelse ikke står i rimeligt forhold til omkost nin gerne ved at føre sagen. Hvis et medlem melder sig ud af foreningen, mens en sag verserer, er Business Danmark berettiget til at udtræde af sagen. Det kan dog besluttes at fortsætte sagen, hvis udmeldelsen skyldes, at vedkommende ikke længere kan være med lem af foreningen som følge af jobskifte, eller medlemskabet ophører på grund af alder eller død. Der gives ikke bistand i inkassosager, straffesager, færdselssager og injurie sager. 17 Opløsning Forslag til opløsning af foreningen skal fremsendes 6 måneder før et regnskabsårs udgang. Et sådant forslag skal straks efter modtagelsen meddeles landsrådets medlemmer og skal optages på første ordinære landsrådsmødes dagsorden til behandling. Hvor opløsning er vedtaget med kvalificeret majoritet, som beskrevet under 10, skal spørgsmålet forelægges for medlemmerne ved urafstemning. Opløsningen er først endeligt vedtaget, når mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er lovlig vedtagelse om opløsning sket, skal foreningens midler tilfalde et legat, bærende navnet Business Danmarks legat. Legatets anvendelse bestemmes på sidste landsrådsmøde, ligesom dette møde nedsætter en afviklingskomité på 3 medlemmer. 18 Ikrafttrædelsesbestemmelser Vedtægterne træder i kraft efter afslutningen af landsrådsmødet den 19. april

8 Nørre Farimagsgade København K Tlf Fax BD

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Navn, hjemsted og formål...5. Antenneforeningens medlemmer...6. Antenneforeningens ledelse...7. Tekniske installationer... 11

Navn, hjemsted og formål...5. Antenneforeningens medlemmer...6. Antenneforeningens ledelse...7. Tekniske installationer... 11 VEDTÆGTER Indhold Navn, hjemsted og formål...5 Antenneforeningens medlemmer...6 Antenneforeningens ledelse...7 Bestyrelsen... 10 Tekniske installationer... 11 Medlemmernes betalingsforpligtelser... 14

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Love for Sommerbyen Ejbyvænge

Love for Sommerbyen Ejbyvænge Love for Sommerbyen Ejbyvænge 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Sommerbyen Ejbyvænge. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. Foreningens område er følgende: Matr.1c, 1f,

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn.

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. 1 tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. Forbundets formål er: 1. At arbejde for at samle alle bygningsarbejdere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere