حامی انکشاف Empowered lives.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "حامی انکشاف Empowered lives."

Transkript

1 حامی انکشاف Empowered lives. 1 می nations Resilient دستگاه کوچک برق آبی در قریه کته قال جول وان هودت/ دستگاه کوچک برق آبی ثنویر هزاران خانه و زنده گی مردم نوشته از مجیب مشعل برغاسو- والیت بامیان - محمد نسیم پسر یازده ساله شاگرد صنف 6 هرروز ساعت 5 و نیم صیح برمیخیزد تا درس های کمپیوتر خویش را درصنوف نوبتی قریه برغاسو والیت بامیان بخش شمال شرقی افغانستان پیش ببرد. وی خانه خودرا را در برنامه نقاشی مایکروسافت رسم کرده وآن را رنگ آمیزی مینماید. وآن را رنگ آمیزی مینماید. درحالیکه معلم جوانش از باالی شانه هایش متاشا میکند باالی نقاشی اسم خود را تایپ مینماید. قسمت پشت دستهای محمد خشک شده و از اثر سردی هوا ترکیده است. درفاصله کمی دور دهقانان از گندم های شان مواظبت کرده میخواهند آنرا خرمن منوده وبرای زمستان سردی که در پیشروست آماده گی بگیرند. قله های کوه در فاصله قبال پوشیده از برف میباشند. محمد از جمله 46 تن افراد ( 28 نوجوان و 18 بزرگسال( است که از صنف کمپیوتر بهره میبرد. که از صنف کمپیوتر بهره میبرد. خانه ی که در تازه گی ها آباد شده استخدام افراد به اساس شایستگی, اقدام جدید دولت افغانستان توسط یکی از بزرگان محل هدیه داده شده اما چیزی که چنین ابتکار را دروالیت بامیان که در آ ن شبکه برق وجود ندارد عملی ساخته استفاده از دستگاه بند برق کوچک آبی است. افغانستان یکی از پائینترین میزان مصرف سرانه برق را در جهان دارد. طبق معلومات دولت در سال 2007 صرفا 7 فیصد مردم دسترسی به قوه برق داشتند. سپس به اساس افزایش واردات قوه برق و اعمار دستگاه های کوچک آبی برق و مراکز وسایل تولید انرژی آفتابی رقم مذکور به 30 فیصد افزایش یافت. اما برق وارد شده که بیشتر از نصف برق کشور را فراهم میکند به والیت بامیان منیرسد. درنتیجه به تعداد 18 دستگاه کوچک برق آبی را دروالیت بامیان با بودجه دالرامریکایی به شکل بالعوض قسما توسط دولت های دمنارک جاپان ها لند ناروی و احتادیه اروپا متویل کرده است. دستگاه های مذکور درحال حاضر مقدار 196 کیلووات برق را تولید کرده که 2163 خانه وار و تن را ازنوربرق مستفید گردانیده است. دموکراسی و انکشاف محلی دست به دست هم میدهند دستگاه های مذکور نه تنها اصالحات قابل محسوس را در زنده گی مردم وارد مینماید بلکه درحال حاضر زنده گی آنها به آن وابسته میباشد. دستگاه های مذکور زمینه اشتغال را برای مردم محل فراهم کرده روابط مردم را با دولت افغانستان بهبود بخشیده و بدینگونه دریک محیط مساعد منبع دوامدار انرژی را برای مردم محل فراهم کرده است. در کشوری که بسیاری مردم آن بخاطر حرارت و روشنی به تیل خاک چوب و سرگین گاو وابسته باشد دستگاه های مذکور انرژی پاک و صحی را بخاطر امحای دود داخل خانه پیشکش مینماید. طبق آمار موسسه صحی جهان هرسال تقریبا دوملیون تن در سراسر جهان در نتیجه مریضی ناشی از آلوده گی هوای پدید آمده از مواد جامد سوخت خانواده ها به شکل نا به هنگام آن زنده گی خود را از دست میدهند. دستگاه برق قریه برغاسو را در نظرگیرید شورای محلی- مجمع سنتی بزرگان قبیله و علمای مذهبی- طی هشت ماه با مصرف مجموعی دالر دستگاه های مذکور را اعمار کرده اند. ادامه در صفحه ٢ شوراهای جدید محیطی چهره انکشاف را در جوامع والیتی تغییر میدهند. خوش آمدید آقای اجی چیبر درحال مالقات با جاللتمآب خلیلی محمد کریم خلیلی معاون دوم رییس جمهور ) افغانستان/سید فرهاد زملی( خواننده گان عزیز! جای بسیار مسرت است که اینجانب نشریه حامی انکشاف افغانستان را معرفی میکنم. ماموریت ما در این مسأله این است تا برای شما نسبت به افغانستان یک دیدگاه فوق العاده و خاصی را مبنی براین امر ارایه داریم که زنان و مردان افغان بااستفاده از فرصت ها و هوشیاری متعارف درحال وارد کردن تغییرات مثبت درزنده گی شان میباشند. افتخار آنرا دارد که بخشی از پروسه چنین تغییر و انتقال میباشد. متام قصه های پروژه های ما در این نشریه که بعضی از آنها به مقایسه برخی دیگر شان بزرگتر میباشند اساسا آنها آرزو های مشترک مردم میباشد که میخواهند کشور شانرا محل بهتری برای زند گی سازند. امیال و آرزو های شان با ارزش های اساسی گره خورده و کاهش فقر حکومت مردم ساالر جلوگیری از بحران و بهبود زند گی را درمنطقه تعهد داده اند. شکی نیست که مردم افغانستان مشتاق مطالعه و حتقیق آموزش و به عهده گرفنت چالش های جدید میباشند. بخاطر حتقق این مسأله حمایت و پشتیبانی جهانی دولتها موسسات و نهاد های کمک کننده یک امر حیاتی میباشد. قسمیکه ما در صفحات نشریه حمایت انکشاف افغان ارایه میداریم موارد متذکره باعث ایجاد تغییر در زند گی مردم میشود. بنابراین لطفا فرصتی را بخاطر خوانش قصه های آنها اختصاص داده و به چیزهایی که آنها میگویند گوش فرا دهید. امیدواریم از خوانش این نشریه خاص لذت ببرید. لطف منوده با کمال میل پیشنهادات تبصره ها و نظریات تانرا با ما شریک سازید. با احترام اجی چیبر معاون سکرترجنرال معاون مجری و مدیردفتر منطقوی برای آسیا و اوقیانوس آرام. صفحه 7 صفحه 6 حامی انکشاف 1

2 مدیریت حتول و گذار در افغانستان نوشته از ربیکاگرینسپن همکار مجری/ ازآجناییکه نیروهای بین املللی در افغانستان بخاطر خروج شان در سال 2014 از این کشور آماده گی میگیرند سیستم ملل متحدو سازمانهای دیگر جهانی که در آجنا مصروف کار وفعالیت اند میتوانند نقش عملی را درپیشبرد این کار با دولت افغانستان بازی منایند تا در مدیریت حتول و گذار و فراتر ازآن کمک کرده باشند. بعد از بیشتر از 50 سال کار انکشافی در افغانستان دراین راستا وظیفه خاص و جدی دارد. درحقیقت برنامه کاری ما در افغانستان که ازجمله بزرگترین عملیات در سراسر کشورهایی میباشد که ما درآجنا فعالیت مینماییم به حال خود باقی مانده و تعهد داریم تا برای یک مدت طوالنی با پالن ها ی مشخص و تعمیل پالنها در همکاری با دولت و مردم بخاطر یک ملت قویتر درافغانستان مبانیم. از سال 2001 ساحه مهم فعالیت ما در افغانستان حمایت و کمک در بخش حاکمیت قانون میباشد که بوسیله وجوه سپرده )برنامه لطفا( مربوط به وزارت داخله اجنام میگیرد. برنامه لطفا اطمینان میدهد که افغانستان با وجود همه چالش های امنیتی و خطرات عملیاتی دیگر نیروی پولیسی دارد که در حال حاضر تعداد آن به افسر پولیس میرسد. درماه ها و سال های اینده برنامه انکشافی سرمقاله ملل متحد بادقت الزم همراه وزارت داخله فعالیت میکند تا موثریت وشفافیت عملیاتی برنامه لطفا را درمسیر اصلی آن هدایت مناید و درمقابل هرنوع چالش ممکن بخاطر ثبات و رفاه کشور منحیث حامی درنظر گرفته شود. عالوه بربرنامه لطفا ملل متحد در کنار دولت وهمتا های جامعه مدنی در 34 والیت افغانستان پروژه های انکشافی را پیش میبردکه هدفش سهم گیری در امر حتول وگذار مصون منحیث نهاد های ملی وفرعی ملی مسوولیت روبه افزایشی را در امر برنامه انکشافی مدیریت اقتصاد و حکومت داری شهروندان کشور به عهده میگیرد. به گونه مثال از سال 2002 برنامه انکشافی ملل متحد همراه با دولت افغانستان بیشتر از 2300 پروژه زیربنایی روستایی را تکمیل کرده که بیشتر از 14 ملیون افغان از آن بهره مند گردیده است. این پروژه ها, ازطریق برنامه پول نقد در مقابل کار, تقریبا 3,8 ملیون روز کاری اشتغال فراهم کرده اند. کار و فعالیت ما همچنان با عث شده است که 1.6 ملیون افغان به آب نوشیدنی صحی دسترسی پیدا کرده در حالیکه به کمک تقویت شبکه های دستگاه های کوچک برق آبی تقریبا تن در مناطق روستایی از نعمت برق برای تنویر تعلیم وتربیت و زراعت برخوردارگردیده است. متکی به این جتارب و پاسخ به نیازهای دولت به صورت افزاینده آن روی سه ساحه کلیدی انکشاف ترکیز میکند: ایجاد حکومت مردم ساالری به شمول انتخابات ارتقای موقف زنان و بهبودی فرصت های استخدام برای افراد جوان. ازحلاظ حکومت داری برنامه انکشافی ملل متحدبخاطر ساختار مجددو بهبود وضعیت جدی نهاد ها در افغانستان به شمول کمسیون مستقل انتخابات و پارملان سهم گرفته است. ازآجناییکه کمسیون مستقل انتخابات بصورت ثابت آن مسوولیت پروسه انتخاباتی را به عهده میگیرد برنامه انکشافی ملل متحد مصروف پبیشبرد فعالیت هایی درامر کمک به کمسیون بخاطر شناسایی بهتر رای دهنده گان شیوه ها و سهم گسترده دموکراتیک بخاطر آماده گی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 بادر نظرداشت درسهایی که از انتخابات گذشته بدست آمده است میباشد. همچنان ما درسطوح والیتی و شهرداری به حتکیم مقامات حاکمه میپردازیم. بعد از بیشتر از 30 سال منازعه افغانستان شاهد چالش های عدیده انکشافی است که بسیاری آنها مربوط پیشرفت زنان میباشد. کشور منیتواند به شکل اساسی آن شاخصه های انکشاف بشری خود را بدون پیشرفت مهم در عرصه حقوق زنان حتی درسطح نازل جهانی آن بهبود بخشد. و به همین حلاظ است که در متام برنامه های انکشافی خویش روی موضوع جنسیت شدیدا تاکید مینماید. به طور مثال در چار چوب برنامه لطفا نه تنها تعداد 1500 تن از قشر اناث را منحیث افسر پولیس استخدام و آموزش میدهد بلکه کمپاین گسترده و وسیعی را ازطریق رسانه ها شروع کرده که هدفش متقاعد ساخنت مردم در این امر است که زنان دربوجود آوردن امنیت در جوامع محلیشان سهم بسیار حیا تی دارند. اگرچه بخاطر نایل شدن به برابری جنسیت در افغانستان کارهای زیادی باقیمانده است باینهمه زنان اکنون سهم فعالی رادر تصمیم گیری درسطوح مختلف به عهده میگیرند. بیشتر از 27 فیصد چوکی های پارملان کشور توسط زنان اشغال گردیده و در این سالهای نزدیک جامعه مدنی فعالی ایجاد شده است. ولیکن قادر ساخنت زنان در تصامیم سیاسی منجمله مذاکرات در مورد صلح همچنان موضوع چالشی است. درکشوری که 46 فیصد از نفوس آن دارای سن 14 و پایینتر از آن قرار دارد استخدام جوانان وسهم گیری آنها در اقتصاد جامعه مدنی و حکومت داری موضوع کلیدی میباشد. با ترغیب الهام گرفته از حتوالت فاحش توده هایی که عمدتا توسط جوانان ناراضی در شرق میانه رهبری گردیده برنامه انکشافی ملل متحد به این موضوع پی برده که جوانان افغان میتوانند به ساده گی و به زودی چنین شورشهای اجتماعی راراه اندازی کنند. با گیرما ندن در نا امیدی محرومیت و نبود فرصت ها جوانان مذکور میتوانند در دام استخدام گروههای اشرار یا شورشی قرار گیرند. با درنظرداشت چنین سناریو برنامه انکشافی ملل متحد روی ضرورت حمایت دولت بخاطر ایجاد ستراتیژی ها یی که جوانان افعان را در محورتوجه خویش قرار دهد تاکید مینماید. با حمایت برنامه انکشافی ملل متحدوزارت امور جوانان بخاطر سهمیگیری همکاران سکتور خصوصی فعالیت خویش را شروع کرده است تا ازاین طریق زمینه های آموزشدهی حرفوی و مسلکی را برای جوانان مستضعف مساعد سازد. رویهمرفته طی چند سال گذشته تقزیبا به تعداد تن جوانان افغان یا به کورسهای مسلکی شامل شده اند ویا اینکه آموزش های حرفوی و اشکال دیگر آموزش را فرا گرفته اند. به این باور است که آینده افغانستان انکشاف و امنیت افغانستان بدست مردم با افتخار افغان میباشد. درحقیقت ما انتظار تاریخ خروج خود را داریم وآن زمانی است که به موجودیت ما در افغانستان به اندازه وسیع آن دیگر نیازی نیست. تا آن زمان ما به کار خویش همراه دولت ومردم افغانستان ادامه خواهیم داد تا زمینه یک آینده صلح آمیز برای همه مردم بوجود آید. برنامه های کشور افغانستان در مقایسه با کشور های دیگر از جمله بزرگترین برنامه های عملی باقی مانده است و اداره مذکور برای پیشبرد این امر با پالن های مشخص با کار وفعالیت نزدیک با کشور افغانستان و مردم آن بخاطر ایجاد یک ملت نیرومند به یک کار دراز مدت متعهد است. فهرست 1 2 دستگاه کوچک برق آبی: ثنویر هزاران خانه و زنده گی مردمد سرمقاله: مدیریت حتول و گذار در افغانستان چاپ توسط دفتر منطقوی برای آسیا و اوقیانوس آرام گروه مدیریه نیکوالس روزلینی دیودات مهراج ساتندر بندرا پرنیلی مورتنسن ترایگوی اولفارنس کومار ام تیکو مگان کوسئ مورین لینچ درصورت داشنت کریدت مقاالت میتوانند آزادانه تکثیر شوند نزدیکی پولیس با مردم استخدام افراد به اساس شایستگی, اقدام جدید دولت افغانستان دیزاین ساوزیو ای آن سی چاپ گراف های توحید شده بوسیله تکنالوژی که برای محیط زیست مساعدباشد درکاغذ دوباره استفاده شده چاپ شده است. 3 4 علمای مذهبی از اسالم برای دفاع از زنان و حقوق آنها استفاده میکنند. یک دختریکه در یک اتاق درسی موقت در قریهء برغاسو والیت بامیان درس کمپیوتر را میگیرد. )جول وان هودت/ ( 5 تقاضا: برای افسران پولیس قشر اناث دموکراسی و انکشاف محلی دست به دست هم میدهند. شوراهای جذید مربوط محیط زیست چهره انکشاف را در جوامع والیتی تغییر میدهد افغانستان از حلاظ تعداد توامنند سازی زنده گی ملت های مقاوم با همکاری مردم در متام سطوح جامعه درامر اعمار ملتی که بتوانند درمقابل بحرانها استاده گی کنند وانکشاف و پیشرفتی را که کیفیت زنده گی همه افراد را بهبود بخشد کمک میکنند. ما بخاطر کمک در امر توامنند سازی زنده گی و ساخت ملت های مقاوم دورمنای جهانی و بینش محلی را در 177 کشور و مرزهای مختلف پیشکش میکنیم 1 یونایتد نیشن پالزا نیویارک نیویارک ایاالت متحده امریکا تنویر هزاران خانه و زنده گی مردم قصه پوش نشریه : ادامه صفحه 1 تقریبا 160 فامیل یا 1120 تن از برق 12.7 کیلوواته ایکه توسط دستگاه تولید میشود استفاده میکنند. سپردن امور پروژه ها بدست شوراها مالکیت محلی را مطمئن میسازد و نخستین گام تضمین آنست که دستگاه ها از سوی مردم استفاده و توسط آنها مراقبت خواهد شد که آنرا میسازد. شوراها نه تنها اعمار آن را نظارت و هماهنگ میسازد بلکه آنها همچنان یک سیستم تعرفه ها را بعد از آنکه دستگاه ها به کار آغاز کنند معرفی می سازند تا به این ترتیب مطمئن سازند که آنها هزینه های خود را بپردازند. در برغاسو شورا ماهانه تقریبا 90 سنت را بر سر یک چراغ و 1.70 دالر بر سر یک تلویزیون وضع میکند. تعرفه های مذکور توسط مسؤل مالی شورا جمع آوری میشود. به دو نفر برقی که تصدی استیشن را برعهده دارند - و از طریق یک ورکشاپ 15 روزه در مرکز والیت توسط یو این دی پی آموزش داده شده بودند - از سوی شورا بطور ماهانه معاش پرداخته میشود. معاش آنها از تعرفه های جمع آوری شده پرداخته میشود. بقیه پول تعرفه ها پس انداز میشود تا در صورتیکه اگر در آینده دستگاه خراب شود توسط پول پس انداز شده دوباره ترمیم شود. درحالیکه فعال برق بدیل ارزانی در مقایسه با چراغ های تیلی و بخاری های چوبی پردود ازطرف شب میباشد که برق متذکره هزینه تنویر خانواده ها را نه تنها 90 فیصد کاهش داده است بلکه برعالوه آن آلوده گی هوای داخل منزل را نیز برطرف ساخته است - کسانیکه از این دستگاه ها استفاده میکنند سعی می ورزند تا طرق مبتکرانه را پيدا کرده و در جریان روز نیز از این برق استفاده کنند. صنف کمپیوتر در برغاسو منونه یی از آنست البته هزینهء گزاف این کورس که هر شاگرد باید ماهانه 10 دالر بپرداز تعداد مشمولین آنرا در این قریه غریب کم نگه داشته است. محمد حکیم رئیس شورای برغاسو که دختر او شاگرد صنف دوم مکتب است و در کورس کمپیوتر نیز درس میخواند میگوید»عصر فعلی در جهان عصرعلم و تکنالوژی است. بلی فیس کمی زیاد است - اما والدین حاضر هستند که آنرا بپردازند بخاطریکه اگر اطفال ما این مهارتها را یاد نگیرند آنها در آیند ه نخواهند توانست کاری را پیدا کنند.«ادامه در صفحه 3 Facebook.com/undp Twitter.com/undp حامی انکشاف

3 تنویر هزاران خانه و زنده گی مردم قصه پوش نشریه : ادامه صفحه 2 در ولسوالی سیاه خاک که تقریبا فاصله 20 دقیقه را توسط موتر به قریه برغاسو دارد شورای محلی تصمیم گرفته است تا در مجاورت دستگاه کوچک برق آبی آسیاب آباد کند که روزانه ظرفیت تبدیل کردن 1100 کیلو گرام گندم را به آرد خواهد داشت. اسیاب معاادل یگ کیلوگندم در امد دارد برای هر ده کیلویی که اسیاب میکند. در قریه کته قالی ولسوالی یکاولنگ که توسط موتر تقریبا یک ونیم ساعت وقت را تا مرکز والیت بامیان در برمیگیرد شورای قریه همچنان تصمیم گرفت تا در جریان روز یک کورس کمپیوتر را با استفاده از قوه برق دستگاه مذکور راه انداری کند. روزانه تقریبا به تعداد 30 تن آموزنده با پرداخت فیس ماهوار 5 دالر اساسات کمپیوتر را در دو شفت جداگانه می آموزند. دستگاه برق کته قالدر سال 2010 ساخته شد شورا بعد از تادیه معاش برقی های دستگاه توانست مبلغ 2000 دالر پس انداز کند. دریکی از جلسات نوبتی قریه کته قال محترم نبی مظفری همکار ساحه وی مربوط وزارت احیا و انکشاف دهات راه اندازی پروژه هایی را وعده سپرد وی به این عقیده است که پروژه های مذکور تغییرات مثبت و محسوسی را در اقتصادی محل باعث خواهد شد. آقای مظفری اظهار داشت :«شما باید برای برطرفی عوارض احتمالی دستگاه های برق مذکور مبلغی را پس انداز کنید و با پول باقیمانده آن چرا یک صنف لسان انگلیسی را دایر منیکنید ویا معلمی را استخدام منیکنید تا برای بزرگساالن اساسات سواد آموزی را تدریس کند «وی میگوید:»حتی بهتر از آن شما چرا دو دستگاه قالین بافی را ایجاد منی کنید... اگر شما بتوانید برای 10 نفر قالین بافی را بیاموزید شما یک کار فوق العاده ی را بخاطر بهبود وضعیت اقتصادی آنها اجنام خواهید داد.«در حالیکه برق بدیل ارزانی در مقایسه با چراغ های تیلی و بخاری های چوبی پردود ازطرف شب میباشد که برق متذکره هزینه تنویر خانواده ها را نه تنها 90 فیصد کاهش داده است بلکه برعالوه آن آلوده گی هوای داخل منزل را نیز برطرف ساخته است. دربحث پویا و هدفمند متذکره اعضای شورا و آقای مظفری اهمیت مفاد پروژه های مختلفی را که آنها میتوانند از پول پس انداز شده تطبیق منایند برمال ساخته و تصویر روشنی را از دستگاه کوچک برق آبی بدست دادند. آنها اذعان داشتند که د ستگاه های مذکور نه تنها خانه های مردم غریب قریه را ازطرف شب روشن میکند بلکه دستگاه های مذکور یک رول سازنده ی را درانکشاف اقتصاد محلی بعضی از مستضعف ترین جوامع افغانستان بازی مینماید. عبداحلمید برقی درحال کارکردن در دستگاه کوچک برق آبی در قریه برغاسو )جول وان هودت/ برنامه انکشافی ملل متحد( دگروال نور آغا ابراهیم خیل قوماندان امنیه ولسوالی هنگام مالقات همراه سران محلی قریه و رهبران مذهبی در ولسوالی فرزه والیت کابل )فوتو : برنامه انکشافی ملل متحد/سید فرهاد زملی( نزدیکی پولیس با مردم فرزه والیت کابل- دگروال نورآغا ابراهیم خیل قوماندان امنیه ولسوالی فرزه که در 45 کیلومتری شمال کابل قرار دارد یک افسرکارآزموده ی میباشد که درجریان شغلی خود درمقابله با خشونت و شورش ها جتربه زیادی دارد. اما به مقایسه متام کارکرده های قبلی اش وی میگوید که فرزه بهشت صلح و رفاه است. «تغییرعمده فرزه در این امر است که شهروندان اینجا به سخنان بزرگان خویش گوش میدهند. پیام هایی را که برای بزرگان میرسانیم به ساده گی توسط متام مردم پذیرفته میشود. اطاعت از بزرگان در اینجا یک کار فوق العاده است وی اظهار میدارد که من این کار را در هیچ جای دیگر ندیده ام.«درسپتامبر سال 2009 دولت افغانستان با کمک بکار خود در امر رسیده گی به هشت ولسوالی مربوط شمال والیت کابل آغاز کرد که هدفش حتکیم ارتباط بین افسران پولیس و شهروندان عادی بود. ولسوالی های والیت کابل عبارت از میربچه کوت کلکان گلدره ده سبز قره باغ شکر دره و استالف وفرزه میباشد که ولسوالی های مذکور اولین ولسوالی هایی میباشد که به آ ن رسیده گی صورت گرفته و از پروژه ها بهره میبرند. پولیس مردمی و یا ابتکار پولیس محلی بخشی از تازه ترین ستراتیژی پولیس ملی افغانستان را تشکیل میدهد که توسط کشور سویزرلند و ایاالت متحده کمک میشود. درحقیقت امر در پس زمانه بی اعتمادی مردم عام و ارتباط محدود بین پولیس و مردم مودل مربوط به پولیس محلی در فرزه منایانگر راهی میباشد که نوسازی تصورمردم را از پولیس منحیث حامی و پشتیبان ودارای خصیصه انسانی نشان میدهد. با درنظر داشت پروژه هایی که قبال درکابل هرات و جالل آباد زیرکاربوده وپالنهایی که درنظر است تادر 60 ولسوالی و 15 والیت دیگر نیز توسعه یابد ازاین حلاظ حتکیم قانون در افغانستان یک موضوع بزرگ است که در محراق توجه قرار دارد. پولیس و مردم هردو مستلزم آموزش گسترده میباشند تا ازاین طریق برای مردم تصور پولیس مردم گرا بوجود آید. پروسه ایجاد اعتماد مردم با معرفی پولیس محلی به رهبران جامعه به شمول اعضای منتخب شورا های انکشافی جامعه و مجمع های انکشاف ولسوالی رهبران مذهبی و شوراهای محلی مجمع سنتی رهبران قبیله وعلمای مذهبی شروع شده است. حاجی محمد حنیف ملک قریه محمد سلیم خان ولسوالی فرزه میگوید: در نتیجه ابتکار پولیس مردمی )رسیده گی به جامعه محلی( و جلسات نوبتی همراه دگروال ابراهیم خیل امنیت ولسوالی فرزه کامال بهبود یافته است. این امر کمک کرده تا اعمار زیربنای اساسی در سراسر این ولسوالی به شمول سرکها مکاتب و مراکز صحی تسریع شود. وی اظهار میدارد «درجسله هفته وار ما همراه ولسوال و قوماندان امنیه ولسوالی مجمعی را تشکیل داده ایم تا گزارشی را در مورد تهدیدات حتلیل فعالیت های شورشیان بدهیم و راه های حل مشترکی را در این مورد دریابیم.ما اجازه منیدهیم تا شورشیان در قریه های ما نفوذ مناید زیرا آنها زنده گی مردم مارا تهدیدکرده و برای زیربناهای ولسوالی ما نیز تهدیداتی را متوجه میسازند.«رازمحمد یک دوکاندار محلی سخنان بزرگ قریه خود حاجی حنیف را تایید میکند. رازمحمد میگوید«برخالف بخش های دیگر کشور ما هیچگاهی مجبور نشده ایم تا جتارت خود را بخاطر حوادث جرمی و خشونت ها توقف دهیم. کریدت این موضوع به بزرگان قریه ما و پولیس محلی که نقش شان را در این عرصه بخاطر صلح وواقعیت های روزمره بازی منوده اند میرسد«چالش عمده امنیتی برای فرزه موقعیت جغرافیایی آن میباشد. ولسوالی فرزه توسط کوه ها احاطه شده و با آرایش قشون بصورت پراگنده برای طالبان سهل است تا یکی از تپه های مشرف به ولسوالی را اشغال کرده و باالی ولسوالی حمله کند. درواقعیت شورشیان حضوربزرگی رادر منازعات بوجود آمده در ولسوالی غرب فرزه داشته اند. طی پنج ماه گذشته جنگجویان طالبان در ساحات مسکونی ماین هایی را جابجا کرده است امانظر به همکاری اعضای جوان جامعه ماینهای مذکور شناسایی و قبل از انفجار خنثی گردیده است. اعتبار عمده پولیس عبارت از نزدیکی زیاد او با مردم بوده اگرچه این دست آورد ها کوچک بوده اما دارای اهمیت زیاد میباشند واین همه باعث آن گردیده تا د ر ولسوالی امنیت مستقر شود. داکتربهلول یکی از بزرگان جامعه اظهار میدارد»چیز خوبی که در مورد همبستگی پولیس و جامعه در فرزه وجود دارد این است که ما همه یکدیگر خود را میشناسیم.«وی همچنان می افزاید که مسایل مربوط زنان معموال در جلساتی که درسطح ولسوالی صورت میگیرد مورد بحث قرار میگیرد. وی تشریح مینماید»ما در سطح قریه شورا«شورای سنتی«داریم که در آن مناینده زنان نیز وجود دارد. مناینده گان شورا در کمیته ولسوالی توجه مقامات ولسوالی را به مسایلی که توسط زنان مطرح میشوند معطوف میدارند. بزرگان جامعه به این مسأله موافقه دارند که پولیس امنیت را برای دختران مکاتب کلنیک ها و دیگر نهاد های دولتی بهبود بخشیده است. در ولسوالی قریه چهار مکتب لیسه دخترانه پنج مکتب متوسط و شش مکتب ابتداییه وجود دارد که مصدر خدمت برای نفوس این ولسوالی میشود. در مراکز صحی محلی حتی زنان ازطرف شب کار میکنند.»این ولسوالی یک احترام سنتی به زنان دارد«این موضوع را حاجی محمد حنیف بیان میدارد. و اضافه میکند که باکمال اطمینان میگوییم که ما دربرابر جرایم در مقابل زنان شدیدا برخورد میکنیم.«حاجی محمد حنیف اظهار میدارد:»درحالیکه بزرگان و علمای مذهبی دولت را در قسمت جرمهای کوچک و انکشاف تأمین امنیت کمک کرده اند برای جتهیز پولیس سالح مناسب و آموزش الزم نیاز است تا باشد که در مقابل تهدیدات خارجی دربرابر تالشهای صلح در ولسوالی چنانکه الزم است برخورد موثر صورت گیرد.«شهروندان ادعا میکنند که دزدی و سرقت درولسوالی فرزه بسیار به ندرت صورت میگیرد. وی همچنان اضافه مینماید مسایلیکه که مارا مصروف نگهمیدارد موضوعات مربوط منازعات فامیلی میباشد که بسیاری از این منازعات از اثر ضعف اقتصاد و عدم اشتغال میباشد. هرگاه ما برای جوانان خویش فرصت های بیشتر کاری داشته باشیم آنها هیچگاه توسط شورشیان و اشرار استخدام منیشوند و این یگانه موضوعیست که امنیت ولسوالی را قوت میدهد. دولت افغانستان طرفدار این راهکار جدید پولیسی است. در یک جلسه تازه که همراه کارمندان سفارت خارجی درکابل صورت گرفت وزیرصاحب داخله محترم مشتبی پتنگ حرکتی را بسوی نیروی های پولیس ملکی فراخواند که شامل افسران خلع سالح شده میباشد و حرکتی میباشد که کمک میکند تا»فاصله بین مردم و پولیس را کاهش دهد«. حاجی محمد حنیف ملک قریه سلیم خان میگوید»درجسله هفته وار ما همراه ولسوال و قوماندان امنیه ولسوالی مجمعی را تشکیل داده ایم تا گزارشی را در مورد تهدیدات حتلیل و فعالیت های شورشیان بدهیم و راه های حل مشترکی را درمورد دریابیم. ما اجازه منیدهیم تا شورشیان در قریه های ما نفوذ مناید زیرا آنها زنده گی مردم مارا تهدیدکرده و برای زیربناهای ولسوالی ما نیز تهدیداتی را متوجه میسازند.«حامی انکشاف 3

4 استخدام افراد به اساس شایستگی اقدام جدید دولت افغانستان یو این دی پی تاسیس اولین شبکهء اعضای شورای والیتی زنان را در شمال افغانستان حمایه کرد. )یو این دی پی افغانستان( نوشته از حذف گردد دانکن کایت ولسن کابل - دردهه 1980 زمانیکه جنگ بین رهبران سیاسی و مجاهدین صورت گرفت سایره شکیب سادات یک دخترجوان مکتبی از یک فامیل بیسواد بود که در یک قریه دور افتاده شمال افغانستان حیات به سر میبرد. جنگجویان راکت پراگنی اخاذی وخشونت را ادامه داده و خدمات صحی و تعلیمی دولت به قریه سیاره شکیب به نام زرگرخانه و مناطق دیگر مورد منازعه والیات شمالی کشور به ندرت میرسید. بیست سال بعد درعین والیت جوزجان شکیب منحیث معلم به همان گونه مورد تعدی قرارگرفته است اما این بار نه توسط مجاهدین بلکه حتت حکمروایی طالبان.»من زمان بسیار مشکلی را سپری کرده ام «شکیب که اکنون 50 سال دارد این موضوع را بخاطرمی آورد.»از آن جاییکه من متعلم بودم بدولت خیلی عالقه مندی داشتم. همیشه آرزو میکردم که افراد درهرمقامی که کارمیکنند وظیفه خود را باصداقت اجنام دهند برای مردم و کشور مصدر خدمت شوند«.»اما جتربه من نسبت به دولت از اثر جنگ و درگیری تغییر کرد وی میگوید که امید خود را نسبت به آینده از دست دادم«. با این حال در سال 2013 دریک مراسم حتلیف در کابل شکیب یگانه شخصی ازقشراناث بود که درافغانستان دربین 61 تن ولسوال و 15 معاون والی مطابق پروسه رقابت آزاد و به اساس لیاقت مقررگردید. همه اشخاص حتلیف بجا آوردند تا حاکمیت خوب را ترویج کرده خدمات موثری را برای مردم اجنام داده ازاسالم حمایت کرده و قانون اساسی و قوانین دیگر افغانستان را رعایت کنند. بیشتر از 50 فیصد 373 ولسوال و تقریبا متام 34 معاون والی درحال حاضر ازطریق پروسه شفاف رقابتی که توسط دولت افغانستان رهبری شده و توسط حمایت شد مقرر گردیدند. به مقایسه پنج سال قبل که متام ولسوواالن ومعاونین والی ها اغلبا به اساس ارتباطات سیاسی مقرر میگردیدند پروسه رقابت آزاد در امرمقرری تغییر بارزی را ارایه میدارد. شکیب میگوید : هرگاه سیستم متذکره بازهم وجودمیداشت کاندیدی مثل آن در انزوا وفقرقرار میداشت وچانس آنرا منیداشت تا در پست مذکور انتخاب شود. شکیب اظهار میدارد : پروسه سایره شکیب سادات ولسوال خواجه دوکوه اولین ولسوال از قشر اناث در افغانستان است. نامبرده از طریق پروسهء شایسته ساالری که توسط یو این دی پی حمایه میشود این مقام را بدست آورده است. )یو این دی پی افغانستان( استخدام به اساس شایسته ساالری»برای آینده بهتر حکومت داری وافغانستان یک امر مهم استاین مسأله برای مردم افغانستان امید بزرگی را به ارمغان می آورد زیرا از این طریق اشخاص مسلکی و حتصیل یافته درپست ها مقرر میشوند.«پروسه جدید استخدام توسط کمسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی افغانستان پیش میرود. این ارگان درسطح متام کشور پست های خالی را با مهارت های الزم وظیفه وی که در آن حد اقل سطح حتصیلی و ایجابات مسلکی مشخص شده باشد اعالن کرده و مطابق معیار معاش کمسیون مذکور معاشات افراد را تعیین مینماید. کمسیون مذکور همراه ریاست مستقل حکومت محلی کار کرده و اعضای کمیته مشترک آنها درمورد اداره و مدیریت از داوطلب امتحان حتریری اخذ کرده و آنهایی را که در امتحان حتریری موفق گردیده اند به مصاحبه دعوت میکنند. رینود مییر معاون مسوول بخش برنامه انکشافی ملل متحد مربوط افغانستان میگوید که چنین استخدام به اساس شایسته ساالری برای حکومت داری خوب به ویژه از حلاظ انتقال سیاسی که در سال 2014 و بعد از آن در نظر است محور اساسی را تشکیل میدهد. آقای مییر میگوید»دولت افغان با در نظر داشت منازعات جاری در کشور در مرحله جدی ساختاری کشور قرار داد.در چنین حالتی کارمندان دولتی در هرسطحی به حیث مناینده های دولت باید ارتباط محکمی را بین حکومت مرکزی و شهروندان ایجاد منایند. کارمندان مذکور درقدم اول باید مشکالت شهروندان را در ساحه مربوط شان بشناسند و بعدا به خاطر حل مشکالت مذکور دست بکار شوند.«شکیب منحیث ولسوال فعالیت های ریاست های مربوطه موسسات صحی تعلیمی امنیتی و قضایی را در ولسوالی خواجه دو کوه والیت جوزجان هماهنگ کرده و از آن نظارت میکند. وی در دفتر متیز و مجهیز دولتی خواجه دو کوه صفوف طوالنی سران ریاست های مربوطه و رهبران جامعه را مالقات مینماید. شکیب میگوید:»برای من مهم است تا مسایل مربوط مردم و توقعات شانرا نسبت به دولت بدامن.ما باید آگاهی از حکومت داری محلی را بین اعضای فامیل و جامعه ارتقا بخشیم. گوش ندادن به سخنان مردم یک مشکل بزرگ حکومت محلی است.«بعد از مراسم حتلیف که توسط برنامه انکشافی ملل متحد حمایت میگردید. رییس عمومی ریاست مربوطه محترم عبداخلالق فراهی استخدام افراد را از طریق شایسته ساالری»یک رویداد بزرگ در نظارت از حکومت داری در افغانستان خواند.«شکیب اظهار میدارد:»استخدام ها دیگر به اساس قبیله نژاد جنسیت و امتیازات دیگر نبوده و ولسوال و معاون والی میتوانند وظایف شانرا با حساب دهی و شفافیت کامل به پیش ببرند.«پروژه استخدام افراد به اساس شایسته ساالری حکومت محلی و اصالحات اداری رحمایت کرده و دفاتر والیتی و ولسوالی را توامنند میسازد «برای من مهم است تا مسایل مربوط مردم و توقعات شانرا نسبت به دولت بدامن. ما باید آگاهی از حکومت داری محلی را بین اعضای فامیل و جامعه ارتقا بخشیم. گوش ندادن به سخنان مردم یک مشکل بزرگ حکومت محلی است.«- سایره شکیب سادات یگانه ولسوال قشر اناث درافغانستان. تا وظایف شانرا بصورت موثر اجنام داده و سیستم های اداری و مدیریتی شانرا بهبود بخشند. چالشهای منحبث ولسوال در اداره شامل فقدان منابع نبود امنیت و- برای شکیب - انتقاد و آزار و اذیت میباشد.»یکی از چالشهارقابت مردان در ولسوالی است مردم با سطح پایین آگاهی که دارند به این عقیده اند که زنان منیتوانند در ولسوالی مناینده باشند.»اما از روزی که من کمر خدمت را برای مردم ودولت بستم درک کردم که از بسیاری جهات چالشهایی را در پیش رو خواهم داشت لذا تصمیم گرفتم تا در مقاصد خویش استوار باقی مبامن. من به چالشهای زیادی مواجه هستم و میخواهم تا از همه چالشها موفق از آب در آیم.«برای شکیب که به تازه گی مقام ولسوالی خواجه دو کوه را در گرفته است چنین فهم و توجه به راه حل پیدا کردن نقش بسیار مهمی دارد برای حکومت داری خوب. این کار چالش دارد لیکن او پشتکار دارد. شکیب میگوید که معنئ اسم من صبر است و یک مثال دری است که میگوید:»با صبر از یک سنگ میتوان یک یا قوت با ارزشی درست کرد.«4 حامی انکشاف

5 علمای مذهبی از اسالم برای دفاع از زنان و حقوق آنها استفاده میکنند توسط سید بارز معاون بخش ماموریت ملل متحد در افغانستان کابل - دولت افغانستان مال ها وعلما )علمای دینی و روحانیون( و رهبران جامعه را ترغیب میکند تا مطابق قوانین اسالمی مردم رااز طریق برنامه ی که توسط برنامه انکشافی ملل متحد حمایت شده از حقوق زنان آگاهی بخشند. برنامه ملی که توسط وزارت حج و امور مذهبی و وزارت امورزنان مورد تطبیق قرار میگیرد از مالها و دیگررهبران اسالمی و جامعه میخواهد تا سطح آگاهی مردم را درمورد عواقب ازدواجهای قبل از وقت ازدواج اجباری و خشونت های جنسیتی ارتقا بخشد. مال ها علما و ر هبران جامعه در برنامه متذکره شرکت دارند که توسط دولت ایتالیا و انگلستان شروع گردیده و هنگام اجرای مراسم مذهبی درروزهای جمعه در مورد خشونت ها در برابر زنان در مساجد صحبت میکنند. برای سامعین و مردم در مورد عواقب منفی چنین اعمال مطابق احکام وارشادات موضوعه اسالمی هدایت بدهند. امیدواری براین است که با سهم گیری مردان منحیث مناینده گان از آغاز برنامه شاهد تغییر مفکوره اجتماع نسبت به موقف زنان خواهیم بود. یکی از اشتراک کننده گان به نام مولوی عبداحلنان میگوید:»درافغانستان زمانیکه برای مردم طبق ارزش های مذهبی هدایت داده میشود آنها به آسانی به موضوع گوش داده و آنرا میپذیرند. ما به این عقیده هستیم که با سهم گیری رهبران مذهبی در چنین برنامه ها خشونت های داخلی کاهش خواهد یافت.»اشتراک کننده گان روی مسایل میراث به شمول این مسأله که دین مقدس اسالم حقوق میراث زنان ومردان را چگونه مقایسه مینماید ومردم باید مطابق قوانین اسالم چگونه عمل منایند هم صحبت منودند.«جمعیت افغانستان عمدتا از جوامع سنتی تشکیل شده که جوامع مذکور به فرهنگ و اداب و رسوم محلی متذکره خیلی ها وابسته میباشند. در نتیجه مردم اغلبا نسبت به گفتار مالها و علمای مذهبی اعتماد عمیق دارند و منحیث حامیان ارزش های جامعه مورد احترام قرار میگیرند. عبدالواسع انتظار معاون ولسوال ولسوالی رودات والیت ننگرهاراظهار داشت:»این نوع آموزش برای مردمی مانند ما که در موقف های دولتی کار مینمایند و با قضایای مردم سروکار دارند خیلی ضروری میباشد ما در مورد حقوق زنان و خشونت در برابر آنهادر این برنامه آموزشی بسیار مسایل را آموختیم که در کار روزمره ما کاربرد خواهد داشت.»آقای انتظار 25 تن از همکاران وی و یک گروپ از بزرگان در یک کورس ده روزه آموزشی حقوق زنان اشتراک منودند. برنامه مذکور در قسمت شمالی والیت بلخ در اواخر سال 2009 شروع گردید. به تعداد 250 مال از پنج ولسوالی در این برنامه های آموزشی کسب معلومات و مباحثات مشارکتی در پیروی از احکام اسالم شرکت کردند. برنامه متذکره تا بحال افراد بیشتر از 3900 جامعه و رهبران مذهبی مربوط شش والیت شاملین آنرا تشکیل داده. فریداهلل یک تن از شاملین 25 ساله این پروگرام دروالیت جالل آباد شاهد پیامهای جدید در مورد حقوق زنان درمسجد آنها بود زیرا مالی مسجد آنها در ورکشاپ ها سهم گرفته بود. فریداهلل میگوید: «شخصا من در مورد حقوق زنان معلومات زیاد نداشتم اما از زمانیکه مالی ما در مورد موضوع صحبت منود من خیلی چیزها را آموختم و اکنون دیگر میکوشم تا درخطابه های وی که بصورت منظم ایراد میشود اشتراک کنم. هرگاه چنین صحبت ها توسط مال ها در آینده ادامه یابند با کمال اطمینان میتوامن بگویم که دیگر موضوع خشونت دربرابر زنان در جوامع افغانستان بصورت بارز آن کاهش خواهد یافت.«همراه دولت افغانستان کار میکند تا به ضرورتهای زنان رسیده گی شود زیرا این امر برای انکشاف کشور یک عنصر قاطع میباشد. در این تازه گی ها دولت افغانستان متعهد است تا سطح سهمگیری زنان را در امرخدمات ملکی در متام سطوح تا سال 2013 الی 30 فیصد افزایش دهد. ورکشاپهای روی موضوع مربوط خشونت جنسیت را برای رهبران مذهبی افغانستان مورد حمایت قرار میدهد. )برنامه انکشافی ملل متحد( جکتورن لطیفه بیات و تورن زهره دولت زی درحال بحث جتارب شان منحیث افسر پولیس )برنامه انکشافی ملل متحد افغانستان( تقاضا: برای افسران پولیس قشر اناث نوشته از تیتوس مویتسابا کابل - چهارسال قبل بود که کپیتان زهره دولت زی به صفوف پولیس ملی پیوست. وی که مادر دو دختر به عمر ده ساله و هشت ساله است هنوزهم آن روز با اهمیت را در زنده گی خود بیاد می آورد که یکی از بزرگترین آرزوهایش را بدست آورد. وی اظهار میدارد :»زمانیکه یونیفورم را به تن کردم هیجانی بودم فکر میکردم که در آسمان هستم نه در زمین از خوشی در لباس منیگنجیدم.«جتربه زهره دولت زی منحیث یک زن و یک افسر پولیس یک جتربه نادر در افغانستان است. زنان نیمه نفوس افغانستان را تشکیل میدهند اما صرفا یک فیصد پولیس افغان را زنان تشکیل میدهند. برای اینکه نیروهای پولیس ملی افغانستان خدمات با کیفیتی را به عموم مردم افغان عرضه منایند وزارت داخله افغانستان میخواهد تا این تعداد را افزایش بخشد. جکتورن لطیفه بیات معاون بخش جندر وزارت داخله که 15 سال پیش به صفوف پولیس ملی پیوسته است میگوید:»در جوامعی که قشر ذکور مسلط هستند همیشه چالش های بزرگ وجود دارد.رسم و رواج ما به زنان اجازه منیدهد تا در نیروی پولیس کار کنند زنان به تعلیم و تربیه دسترسی ندارند... به همین ملحوظ است که آنها حتی ازحلاظ بدست آوردن وظیفه در نیروی پولیس دارای ظرفیت پایین میباشند.«ازطریق برنامه لطفا )برنامه مشخص(خویش برای افغانستان به کمک همکاران انکشافی خویش با وزارت محترم داخله کارمیکند تا به وسیله وجوه مربوط برنامه متذکره را محقق سازد. با شروع کار متذکره در سال 2010 وزارت مذکور با وجوه متذکره سیستمی را برای نیروی های پولیس ملی ایجاد کرد تا از این طریق افسران پولیس زن را در صفوف پولیس استخدام کند. و وزارت مذکور همچنان یکدسته کمپاین چند رسانه ی را در رادیو و تلویزیون به راه انداختند واز این طریق زنان را تشویق مینمایند تا به صفوف پولیس بپیوندند و مناینده گان پولیس را ازطریق معلومات خط تلفونی بخاطر جلب و جذب دختران مکاتب ابتدایی به ساحات دیگر فرستادند. عالوتا پروژه برنامه انکشافی ملل متحد برای افسران پولیس زن کورسهای سه ماهه آموزشی خاصی را در بخش های رهبری مدیریت حسابداری و تکنالوژی معلوماتی برای افسران رتبه جکتورن و باالتر از آن راه ا ندازی کردند. متام افسران پولیس در حال حاضر توسط دفتر ملل متحد دربخش دواهای نشه آور و جرایم در همکاری با مسوول پولیس احتادیه اروپا در افغانستان در مورد نظامنامه اخالقی جدید معلومات بدست آوردند. همچنان افسران قشر اناث که قضایای خشونت داخلی را پیش میبرند کورس حتلیل و جتزیه صحنه جرم را دنبال مینمایند. برنامه لطفا و وزارت داخله یونت های پاسخ 33 فامیلی را در سراسر کشور ایجادکرده است. منحیث بخشی از این فعالیت گسترشی افسران زن را که بخشهای متذکره را کارگزینی میکننددر بخش تکنالوژی معلوماتی حتقیقات صحنه های اساسی جرم آگاهی ازمسایل دادگاهی پیشبرد وارایه موضوع مصاحبه با شاهدان قربانیان و افراد مشکوک گرفنت اظهارنامه و جمع آوری و ثبت اسناد مربوط جرم آموزش میبینند. افسران پولیس قشر اناث که در این کورسهای اختصاصی آموزشی شرکت داشته اند میگویند که در نتیجه این کورسها آنها قادر بو ده اند تا در تصمیم گیری های روزمره خویش معلومات پالیسی ها و لوایح مربوطه و اعتما د به نفس همه جانبه در وظایف شان بهبودی حاصل منایند. اگرچه هنوزهم چالش های جدی وجود دارد جلب و جذب افسران پولیس قشر اناث یک وظیفه دشوار است ویکی از وظایفی است که مستلزم کمپاین بسیار موثر استخدام و تغییرات دررفتار وسلوک در نیروی پولیس و جوامعی که آنها در آن مصدر خدمت میشوند میباشد. مارینا حمید زاده متخصص جنسیت که برای برنامه لطفا کار میکند میگوید:»پولیس ملی افغان در سراسر کشور به صورت عموم در رابطه به امنیت شان به مشکل بزرگی مواجه میباشند.برای افسران زن این مسأله از آن هم بدتر است. آنها حتی منیتوانند با یونیفورم در سرک ها گزمه کنند«زیرا این مسأله میتواند در حکم مرگ آنها تلقی شود. کپیتان دولت زی که از مزائائ یکی از کورسها مستفیذ شده است میگوید: بزرگترین چالشی که افسران پولیس اناث آن مواجه است این است که همکاران افسرشان نسبت به آنها چگونه دیدگاه دارند. کپیتان دولت زی میگوید:»اگرچه آنها محیث زنان افراد نیرو مند هستند شعبات کاپیتان زهره دولت زی میگوید:»زمانیکه یونیفورم را به تن کردم هیجانی بودم فکر میکردم که در آسمان هستم نه در زمین از خوشی در لباس منیگنجیدم.» را بدون کمک دیگران پیش برده میتوانند اما در نیروی پولیس یک تصور قوی وجود دارد که افسران پولیس زن ضعیف هستند.ما هرروز در کوشش آن هستیم تا این عدم آگاهی را که نسبت به توان و دانش زنان وجود دارد تغییر دهیم.«درسال 2011 برنامه انکشافی ملل متحد کفالت سروی تصورات مردم در مورد پولیس را به عهده گرفت به ویژه ازحلاظ مسایل فامیلی و خشونت های داخلی سهم افسران پولیس زن حذف گردد. مورد مثبت بود. مطابق به یافته های سروی 53 فیصد از افغانها اظهار داشتند که آنها طرفدار موجودیت افسران زن در نیروی پولیس در جوامع شان میباشند. تا ماه اگست سال 2012 درمجموع به تعداد 1445 افسر پولیس زن در رتب مختلف نیروی پولیس ملی وجود داشت و زمانیکه برنامه استخدام آغاز یافت ازسال 2007 به تعداد 1000 تن افزایش وجود داشت. تعداد آنها مشتمل بود به سه برید جنرال 35 تورن و 584 ساتنمن. برنامه امیدوارست تا جون 2014 به تعداد 5000 زن را جذب کند واین کار نسبت به زنان یک حرکت فوق العاده ومتفاوت است. اگرچه برنامه لطفا و وزارت داخله به موافقه رسیده اند تا موضوع استخدام را سرعت بخشند و به این طریق بااین کار خود آنها همزمان به چالشهای استخدام زنان در نیروی پولیس رسیده گی منایند. تورن دولت زی میگوید»بخاطر نظارت میکانیزمی الزم است تا اطمینان حاصل شود که پست هایی که برای زنان اختصاص داده شده توسط مردان اشغال نشود.«زنانیکه در صفوف پولیس ملی کار میکنند درحال حاضر برای موضوعات رفاهی و مسلکی شان در اجنمن زنان پولیس ملی افغان مجمعی دارند که به کمک برنامه لطفا در وزارت داخله ایجاد گردیده است. جکتورن لطیفه بیات که 15 سال قبل به صفوف نیروی های پولیس پیوسته است و تورن دولت زی که اکنو ن در سال سوم حتصیالت حقوق دریکی از دانشگاه های شخصی شبانه مصروف حتصیل است میگویند که از طریق اجنمن متذکره آنها افسران قوی دیگر پولیس زن را مالقات کرده اند که آنها به مانند همکاران ذکور شان توانایی دارند. حامی انکشاف 5

6 دموکراسی و انکشاف محلی دست به دست هم میدهند محمد ملنگ مسکین یار رییس مجمع انکشاف ولسوالی در محمود راقی )جول وان هودت/ برنامه انکشافی ملل متحد( نوشته از کومار ام تیکو حکومت محلی مترکز شده است. برعالوه که د رمغایرت با قانون مدرن افغانستان مالک باغی به نام غالم محی الدین از در پالن انکشاف خویش در نظردارد بکند محمود راقی کاپیسا - مشتری یک خامن 42 ساله فارغ صنف دوازدهم و سکرتر مجمع انکشاف ولسوالی مربوط ولسوالی محمود راقی که تقریبا در 80 کیلومتری کابل واقع است برای اعضای همکار مجمع در مورد پروژه ی بخاطر اعمار یک مکتب ابتداییه برای دختران صحبت میکند. مشتری با تکمیل یک ورکشاپ شش روزه درمورد دیزاین پروژه نظارت و مدیریت مالی با کمال اطمینان درباره اهداف پروژه ارزیابی امنیت قریه که در آن مکتب مذکور قرار است اعمارشود و درمورد پالن کاری همه جانبه پروژه صحبت میکند. اگرچه چهره آن را برقع پوشانیده که بسیاری زنا ن مسلمان با درنظرداشت عنعنات شان آنرا میپوشند اما آواز مشتری بلند و قابل فهم است. مشتری درحقیقت در یک مترین آموزشی متثیل که ازطرف کمک شده وشامل برنامه تریننگ های می باشد شرکت مینماید اما اعضای مجمع افراد حقیقی اند و صحبت های وی را با کمال احترام و دقت میشنوند. ازسال 2006 تقریبا همه ولسوالی های افغانستان ولسوالی از جمله 402 ولسوالی مجمع انکشاف ولسوالی را تعیین و حمایت کرده اند باکمک دریک برنامه سراسری روی ایجاد ادارات قانونی و حسابده در بیشتر از 120 ولسوالی های مذکور پروگرام حکومت داری مراکز معلومات ولسوالی را ایجاد کرده اند تا معلومات دقیق و مورد ضرورت را روی انکشاف جنبه های اقتصادی و اجتماعی ولسوالی های شان جمع آوری منایند. برخالف جرگه های سنتی و اشکال دیگر گروپ هایی که در قریه حاکمیت میکنند اعضای مجمع توسط مردم انتخاب شده آنها به مردم خدمت کرده و بخاطر بهبود کیفیت کاری شفافیت و تدوام انکشاف پروژه های روستایی حتت کار توظیف میشوند. منحیث بخشی از ابتکار موضوع بسیاری از مجمع های جدید و اعضای آنها در مورد حکومت داری حل منازعه اهمیت برابری جنسیت و پیچ و مهره پیش بردن کار پروژه های انکشافی از جمع آوری پول گرفته تا نظارت و تطبیق پروژه آموزش دیده اند. مصاحله خانواده ها محمد ملنگ مسکین یار 50 ساله رییس مجمع محمود راقی که مشتری سکرتریت آن را به عهده دارد میگوید:»در عدم موجودیت سیستم محاکماتی رسالتمند زمانیکه بین دو همسایه موضوع مصاحله ومیاجنیگری موجود باشد مردم محل ما را نسبت به محکمه ترجیح میدهند.«وی همچنان می افزاید: زمانیکه جرگه بعضا تصامیمی را اتخاذ میکند باشد سیستم مجمع انکشاف ولسوالی موضوع آنرا مطابق قانون حل وفصل مینماید. در مجمع مذکور مناینده گان زن انتخاب شده نگرانیها و مسایل زنان را بیان کرده و مجمع در مورد آن رسیده گی مینماید. یک باشند قریه ده بابا علی د رولسوالی محمود راقی که عبارت از مشتری میباشد از زمان ایجاد مجمع درست سه سال قبل مشتری از عضویت مجمع انکشاف ولسوالی به سکرتریت ارتقا کرده است. وی مادر شش طفل بوده و روزانه سه ساعت کار مجمع را بصورت داوطلبانه به پیش میبرد. وی خاصتا عالقمند جلسات زنان مربوط ولسوالی چه به شکل انفرادی وچه شکل گروپی بوده به مسایل مورد نظر آنها گوش داده و موضوعات الزم را به جلسات مجمع انتقال میدهد. مشتری میگوید که فقر بین زنان قریه به شکل گسترده آن وجود دارد. و وی عقیده دارد که مجمع منحیث کلیدی برای آوردن پروژه ها میباشد تا بویژه زنان را از آن مستفید سازد. مشتری می گوید:»مجمع انکشاف ولسوالی ما قبال وظیفه خوبی را در تطبیق پروژه های عاید آور برای زنان اجنام داده است که پروژه های مذکور مشتمل بر زنبورداری پراسس بادجنان رومی وپخت میباشد. در قریه صوفیان قسمتی از ولسوالی میربچه کوت که در والیت کابل قرار دارد موفقیت مجموع ولسوالی خویش در اعمار 150 متر کانال آبیاری متجید کرد که اینکار نه تنها باعث ازبین بردن جنگ و دعوا بین مردم قریه روی آب شده بلکه ازطرف دیگر باعث ازدیاد حاصالت شان نیز گردیده است. به گونه مثال محی الدین درمقایسه 50 فیصد سال گذشته در حال حاضر هشتاد فیصد ظرفیت نهایی حاصالت خود را بکار میبندد. وی میگوید:»کانال برای شان یک عطیه بوده است.«اعضای مجمع انکشاف ولسوالی افتخار ظرفیتی را دارند که طی سه سال گذشته آنها به نوشنت پروپوزل )پیشنهاد( دیزاین پروژه نظارت تدارک و مدیریت مالی نایل شده اند. توقعات بلند پروازانه با امید به آینده مسکین یار رییس مجمع ازاین نگرانی دارد که اعضای مجمع هنوز صاحب معاش نیستند و آنها تا هنوز وجوه الزم را برای پیشبرد کار مجمع ندارند. یکی از اعضا میگوید:»باتوقعات بلند پروازانه ما اغلبا ساعت ها وقت خود را برای رسیده گی به مسایلی که مردم محل برای ما می آورند صرف میکنیم.«اگرچه ماهوار مبلغ کوچک 170 دالر امریکایی دراختیار ما قرار میگیرد اما این مبلغ در مقایسه با نیازهای روزمره ما خیلی حذف گردد اندک میباشد. همزمان خود ولسوالی هم بخاطر منابعی که تکافوی پالنهایی را که مجمع صدا بلند میکند. قبل ایجاد مجمع انکشاف ولسوالی پروژه های انکشافی بسیار اندک روستایی در افغانستان در جریان بود و پروژه هایی که موجود بود بسیار به شکل ضعیف آن پیش میرفت. مسکین یار در باره ناکامی یک پروژه انرژی مربوط جنراتور های دیزیلی که مراقبت آن بسیار گزاف بود صحبت میکند. وارث معاون مجمع می افزاید:»حال اگرمجمع بخواهد تا پروژه انرژی را در نظر گیرد پروژه دستگاه کوچک برق آبی را پیشنهاد مینماییم که از حلاظ دوام امتحان خوبتر داده است.«موفقیت مجمع ها د رافغانستان پیشرفت را در پالیسی متحد انکشاف برای یکدسته گی انکشاف غیر متمرکز درسطح ولسوالی تشویق میکند. بخاطر پیشبرد موضوع فرمان تازه ریاست جمهوری وزارت های مربوطه همکار مانند وزارت احیا و انکشاف دهات را یکجا با یک تعداد از مجمع های انکشاف ولسوالی و شوراهای موجوده دیگردر هماهنگی با شوراهای ولسوالی توظیف میکند. برنامه انکشافی ملل متحد و وزارت متذکره رول رهبری کننده ی را در تهیه مقرارت برای ایجاد این شورا های جدید بازی میکند که در نهایت درسطح ولسوالی در امر هماهنگی انکشاف و حکومت داری مسوولیت خواهند داشت. خامنی درحالت کار در فابریکه پراسس بادجنان رومی که تقریبا در 80 کیلومتری شمال کابل واقع است. مناینده گی محلی انکشاف ولسوالی فابریکه را منحیث بخشی از کار پروژه برای زنان ایجاد منوده است. )جول وان هودت/ ( عبدالوارث معاون مجمع انکشاف ولسوالی محمود راقی در حال سخنرای در جلسه )جول وان هودت/ برنامه انکشافی ملل متحد( 6 حامی انکشاف

7 شورای جدید مربوط محیط زیست چهره انکشاف را در جوامع والیتی تغییر میدهد نوشته از کومار ام تیکو چهاریکار والیت پروان - محمد طاهر میخانیک موتر درحالیکه در کنار کانال جوی پروژه واقع در شمال شهرچهاریکار ایستاده بود نسبت به سرنوشت اطفالیکه از کانال محلی آب مینوشیدند نگران بود. وی با چشم های مملو از اشک با اندوه اظهارمیدارد:»این کانال زنده گی های خیلی جوانها را به نابودی کشانیده است. کانال مذکور بستر کثافت و مریضی است.«یک مرد 70 سال ورییس یک خانواده بزرگ دارای هشت طفل و جمعی از نواسه ها ازاین کانال خاطره ی دارد که ساکنین محلی سالهاست قصه اورا فراموش نکرده اند. آب کانال برای صحت و زنده گی انسانها بعضا خطر ناک وحتی مرگبار میباشد. تخمینا برای تعداد فامیل در شهر چهاریکار کانال جوی پروژه مربوط رودخانه پنجشیر در والیت پروان یگانه منبع آب آشامیدنی میباشد. رشداقتصاد ناپایدارو فقدان سیستم فاضالب باعث گردیده است تا کانال مذکور به خشکی گراییده و به محلی برای انباشنت اشغالی تبدیل شود. تغییردر راه است مناینده گی محیط زیست بخاطر پاک کاری پالن و مبارزه علیه مشکالت دیگر محیطی درپروان پال نگذاری مینماید. حبیب الرحمان 36 ساله که شغل صرافی دارد و پدر 5 طفل است میگوید:»ما در باطالق امراض گیرما نده ایم زمانیکه ما اطفال خود را به داکتر میبریم آب کانال مذکور مقصر شناخته میشود بسیاری اشخاص منیتوانند اطفال خود را تداوی کنند به همین خاطر است که اغلبا ما اطفال خود را ازدست میدهیم.«اما مشاوریت شورای والیتی محیط زیست جدیدا در پروا ن ایجاد شده است که درفاصله 60 کیلومتری شمال کابل قرار دارد مشاوریت مذکور میخواهد تا در مورد موضوع متذکره دست بکار شده و تغییری رادر این قسمت بوجود آورد. شورای مذکور همراه کارمندان محلی دولتی در بحث است تا کانال متذکره را پاک کاری کند.امروز ازجمله 34 والیت 22 والیت آن دارای این شورای مشورتی میباشند که با مدیریت ابتکاری سراسری محیط زیست که توسط به شکل مشارکتی همراه سازمان غذا و زراعت برنامه محیط زیست ملل متحد و کمک مالی صندوق دست آورد مقاصد انکشاف هزاره )MDGF( فعالیت آنها پیش میرود. شورا ها ازحلاظ قانونی یک امر الزامی بوده که توسط حکومت مرکزی درنظر گرفته شده و ساالنه دومرتبه تشکیل جلسه میدهند.شورای مذکور دارای 30 تن عضو میباشد که عبارت اند ازشاروال سران ریاست های حکومت محلی بزرگان جامعه علمای مذهبی دربرگیرنده روحانیون و دانشمندان مذهبی - مناینده های زنان و موسسات جامعه مدنی جوانان میباشند. شورا ها به ویژه رول مشاور حامی و کمک کننده را درشکل دهی پالیسی و طرزالعمل های محیطی در سطح والیتی میداشته باشند. پروژه های انکشافی و زیربنایی در سراسر افغانستان بصورت فزاینده آن که ازطریق ارزیابی های اساسی محیطی و عامه رویدست گرفته میشوند همه به عهده شورا ها میباشند. محمد محفوظ کوهستانی رییس والیتی مناینده ملی حفظ محیط زیست پروان که شورای مشاوریت محیطی را پیش میبرد میگوید که مناینده گی وی درکنار شورا یکجا انکشاف یک شهرک جدید مسکن را درمناطق روستایی در حومه شهر چهاریکار که به نام شهرک احمد شاه مسعود یاد میشود ازنزدیک نظارت میکند. اسم شهرک مذکور ازروی نام رزمنده افسانوی تاجک اسم گذاری شده است. کوهستانی میگوید: شهرک مسعود مطابق معیارات دقیق محیطی دیزاین شده است. به گونه مثال توجه الزم دررابطه به زهکشی وخطوط فاضالب شهرک مذکور معطوف شده است. وی اظهار میدارد که :»امیدورایم ساکنین شهر جدید هیچگاهی بازهم قیمت گزافی رابخاطر بی تفاوتی زیاد خویش در برابر محیط زیست نپردازند.«سهم فعاالنه شورا های جدید والیتی در پروسه انکشاف در پروان باعث آگاهی زیاد بین دولت و کارمندان محیط زیست و تهدیداتی که والیت به آن مواجه است میشود. عبدالواسع عزیزی رییس والیتی وزارت احیا وانکشاف دهات میگوید که مسایل مربوط محیط زیست 826 پالن شورای انکشافی جامعه درسطح قریه جدا درنظر گرفته میشود. وزارت وی متام شوراها و مجمع های انکشاف ولسوالی ها را هدایت داده تا معیارات محیطی را دقیقا موردتوجه خود قرار دهند. فعالیت های مربوط محیط زیست فراتر از پاک کاری کانال میباشد. مردم خود به پیمانه وسیع آن در مساعی بخاطر سرسبزی منطقه سهم میگیرند. باشنده گان از پروان کامال شاداب و سرسبز مملو از درختان صحبت میکنند. کفایت اهلل یکی ازباشنده گان 35 ساله میگوید:»سرک کابل- پروان دردوره طفولیت من با درختان صنوبر از دو طرف سرک مملو ازسایه بان بود.روس ها به قطع درختان به شکل گسترده آن پراداختند تا عساکر شان مناطق مورد نظر شان را بخوبی ترصدکنند. مثل اینکه در عرض یک شب بوده که قریه ما عاری از درختان و صاف و بی پناه گردید.«اما سه سال قبل حاجی محمد خالد رییس اجنمن ولسوالی گلغندی کارگران ماهر ویک عضو شورای مشاوریت محیط زیست پروان رهبری ابتکاریرا به عهده گرفتند که از اثر آن بیشتر از 8000 درخت ناژوغرس گردید. وی میگوید:»قلمه ها سه سال قبل غرس شدند و بعد از کارمراقبتی توسط اشخاص داوطلب قلمه های مذکور تازه مانده و متام آنها کالن شده اند.«مال عبدالواسع صافی که رییس اداره مربوط وزارت حج وامور مذهبی در پروان میباشد میگوید : نگهداری محیط زیست مسوولیت عمده علما میباشد. وی آیاتی چند ازقرآن مجید را میخواند که موضوع آن اهمیت حفظ محیط زیست و ترویج بهداشت عامه میباشد. وی عالوه میکند که :»دعوت برادران مسلمان خود را بخاطر خدمات دواطلبانه شان به هرطریقی که برای حفظ محیط ما ممکن باشد وجیبه خود میدامن.«همچنان شورای مشاوریت والیتی محیط زیست پروان کسبه کاران محلی را متقاعد ساخته تا از سوخنت تایرهای رابری و پالستیکی که اسباب عمده مریضی طرق تنفسی میباشند خود داری منایند. گفته میشود خبازی ها و حمام ها - حمام های عمومی از جمله محالتی اند که بیشتر از جاهای دیگر باعث آلوده گی هوا میشوند. به اساس مشوره شورا حکومت والیتی درمقابل این تاسیسات اقدام جدی کرده و حتی باعث تعطیل بزرگترین حمامی که در چهاریکار وجود دارد شده است. درنتیجه بسیاری از کسبه کاران و مسوولین آمادگی خود را اعالم داشته اند تا از گاز مایع طبیعی منحیث مواد سوخت کارگیرند. امروز ازجمله 34 والیت 22 والیت آن دارای این شورای مشورتی میباشند که با مدیریت ابتکاری سراسری محیط زیست که توسط به شکل مشارکتی همراه سازمان غذا و زراعت برنامه محیط زیست ملل متحد و کمک مالی صندوق دست آورد مقاصد انکشاف هزاره )MDGF( فعالیت آنها پیش میرود. محمد طاهر 70 ساله یک باشنده چهاریکار میگوید:»این کانال حیات بی اندازه زیاد جوانان را به کام نیستی کشانیده است. زیرا بستری از کثافات و امراض بوده است.«)سید فرهاد زملی / ( شبانه 9 ساله و برادر وی از یگانه منبع آبی چهاریکار )جوی پروژه( برای فامیلش آب تهیه میکنند. )سید فرهاد زملی / برنامه انکشافی ملل متحد( یک داوطلب یکی از هزاران درخت ناژو را که در چهاریکار غرس شده بررسی میکند. )سید فرهاد زملی / برنامه انکشافی ملل متحد( حامی انکشاف 7

8 افغانستان از حلاظ تعداد پروژه های کمکی برنامه انکشافی ملل متحد کاهش فقر و معیشیت دوامدار حکومتداری دیموکراتیک )مردم ساالری( جلوگیری از بحران وبهبود وضع محیط زیست و انکشاف مداوم بدخشان تخار بغالن نورستان پنجشیر کنر کاپیسا پروان لغمان کابل کابل وردک ننگرهار لوگر پکتیا خوست کندز پکتیکا غزنی بلخ سمنگان بامیان فاریاب زابل جوزجان سرپل دای کندی اورزگان فاریاب غور بادغیس هرات فراه کندهار هلمند نیمروز 1682 کارمند وزارت داخله در بخش های مدیریت مالی حسابداری منابع بشری اداره تکنالوژی های جدید استحقاق معاش و انتقال وجوه آموزش دیدند افسران پولیس زن به کمک استخدام شده اند. 4 میلیون رای دهنده رای های شان را در انتخابات پارملانی سال 2010 به صندوق ریختند آموزنده در نصاب تعلیمی مربوط حقوق بشر ثپت نام کردند. 4,9 ملیون روز کاری از طریق برنامه پول نقد در مقابل کار برنامه انکشافی ملل متحد پرداخت شد. 106 دستگاه کوچک برق آبی تکمیل گردید فامیل در حال حاضر به برق دسترسی دارند کیلومتر سرک به کمک ساخته شد و 4228 قریه را به مرکزولسوالی و بازار ها متصل ساخت. تصاویر )این صفحه از چپ به راست(: فرزانه واحدی/ فرزانه واحدی/ جول وان هودت فرزانه واحدی/ برنامه انکشافی ملل متحد میری فرشون/ برنامه انکشافی ملل متحد undp.org.af facebook.com/undpinafghanistan twitter.com/undpaf gplus.to/undpinafghanistan youtube.com/undpafghanistan flickr.com/photos/undpafghanistan کمک کننده ها Empowered lives. Resilient nations. آسترلیا کانادا جمهوری چک دمنارک فنلند جرمنی هند ایتالیا جاپان ناروی پولند جمهوری کوریا هسپانیه سویدن سویزرلند ها لند ترکیه انگلستان ایاالت متحده احتادیه اروپا ماموریت کمکی ملل متحد در افغانستان ابراز نظر عنوانی آدرس ذیل بنویسید: حامی انکشاف دفتر منطقوی برای آسیا و اوقیانوس آرام ون یونایتد نیشن پالزا نیویارک نیویارک

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی پوهنتون و کالج در یک پوهنتون یا کالج میتوانید به تحصیل مضامین مختلف و پروگرام های انفرادی بپردازید. تحصیالت کالج به شما آزادی های زیاد و مسئولیت های فردی میدهد. این تحصیالت معموال بر اساس مبنای علمی و

Læs mere

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 05 موضوعی معاشات مقدمه تعدیالت جدید در قانون مالیات برعایدات سال 1387 افغانستان نحوهء تطبیق بر معاشات را قسما تغیر داده است. این رهنمود در مورد تغیرات مذکور توضیحاتی

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 11 بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات مقدمه برای هرشخصیکه ازسنجش مالیه ذمت خویش رضایت نداشته باشد پروسه رسمی حل منازعات مالیاتی در قانون

Læs mere

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی:

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی: به Xtrader خوش آمدید. در این سایت تالش شده است تا تحلیلگران تکنیکال از برنامه نویسی بی نیاز شوند. در این سایت شما میتوانید استراتژی تکنیکال خود را بدون دانستن نحوه برنامه نویسی در محیط ها Excel, mql, matlab

Læs mere

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب ناشر: صليب سرخ دانمارک Blegdamsvej 27 DK-2100 Copenhagen Ø www.rodekors.dk عکس روی جلد: جانی ویچمن صفحه آرایی: Rumfang چاپ از:

Læs mere

باردار معاینات کودک در شکم

باردار معاینات کودک در شکم FARSI باردار معاینات کودک در شکم بارداری را به شما تبریک می گوییم! به همه زنان باردار در طول دوران بارداری دو بار پیشنهاد میشود که سونوگرافی شوند تا بتوان دید که جنین آنطور که باید رشد میکند یا نه. البته

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 21 مالیه موضوعی قراردادی ها مقدمه اشخاص حکمی و حقیقی ایکه مواد لوازم خدمات ساختمانی و سایر خدمات را تحت یک قرار داد فراهم مینمایند طبق ماده 72 قانون مالیات بر عایدات

Læs mere

Monitoring Trends in Educational Growth

Monitoring Trends in Educational Growth The ACER Centre for Global Education Monitoring Monitoring Trends in Educational Growth Class 6 School Principal Questionnaire prepared in 2013 for the Ministry of Education, Afghanistan Translated version

Læs mere

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh Forord پیشگفتار نخست از ھمھ میخواھم سال نو و نوروز باستانی را بھ ھمھ تبریک عرض نموده خوشحالم کھ مجلھ داف را برای نخستین باربھ معرفی میگیرمم.مجلھ داف یک نشریھ فرھنگی اجتماھی و ورزشی بوده کھ ھدف آن عبارت

Læs mere

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز!

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! امروز ھم قصد داریم شما خوانندگان عزیز را با مقاله ای دیگر از مقالات نکاتی جالب و کاربردی آشنا کنیم. در این گونه مقالات مطالب متنوع اما به صورت مختصر و کوتاه خدمت شما

Læs mere

خواص اتمها و پیوند یونی

خواص اتمها و پیوند یونی خواص اتمها و پیوند یونی اتمها براي رسیدن به پایداري بیشتر هنگام نزدیک شدن به یکدیگر واکنش داده و پیوند شیمیایی تشکیل می شود که با تغییر آرایش الکترونی اتمها همراه خواهد بود. به طور کلی سه نوع پیوند اصلی

Læs mere

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار وزارت موادغذائی کشاورزی و ماهیگیری درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار کنرتل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها ص

Læs mere

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39.

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39. موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39 1 رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور چکیده: نظریه های

Læs mere

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی فهرست مطالب اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و مدیریت ریسک در اقتصاد فرایند طراحی محصوالت مالی کاربردها ابزارها و راهکارها در ایران اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و

Læs mere

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی فیزیولوژی قلب دکتر شریفی الکتروکارديوگرام بهمن ۱۳۸۹ نویسنده: حسین رفیعی الکتروکاردیوگرافی یک روش پاراکلینیکی برای بررسی قلب در کاردیولوژیست.بوسیله آن میتوان قلب را از نظر الکتریکی و ساختمانی بررسی کرد.این

Læs mere

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان 2018 جدید در دامنارک - بارداری و زایمان Farsi /فارسی توصیههای الزم برای والدین در انتظار فرزند بارداریتان را تبریک میگوییم. این بروشور برای شما و شوهرتان/شریک زندگیتان تهیه شده است تا توصیههای دوران بارداری

Læs mere

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت همبستگی انسان ها برای همبستگی با دیگر انسان ها و خدا آفریده شده اند. ما در جمع های زیادی با هم همبستگی داریم: در خانواده در محیط کار با همسایگان

Læs mere

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix فایلھا و شاخه ھا دریونیکس ) Directory (Unix یونیکس چندین نوع فایل را پشتیبانی میکند..«فایل ھای معمولی» به فایلھایی گفته میشود که حاوی برنامه ھای متن دودویی یا ھرنوع

Læs mere

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار خداوند انسان شد مسیح راه ريق المسيح ط اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت خداوند برای ما ظهور می کند مسیحیان معتقدند که خدای سه گانه در همه زمانها خود را به انسانها نمایان می کند و از طریق زندگی مرگ و ظهور

Læs mere

صلیب و عشق راه مسیح اعتقاد در دیدار

صلیب و عشق راه مسیح اعتقاد در دیدار صلیب و عشق راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت صلیب وقتی که وارد کلیسا می شویم اغلب یک صلیب باالی محراب و یا در جای دیگری در سالن کلیسا می بینیم. این صلیب برای ما نماد رنج و مرگ عیسی است ولی نماد

Læs mere

31 اگست جون الی

31 اگست جون الی 31 اگست 6132 31 جون الی دررخصتی های تابستانی چی کاری را انجام خواهید داد آیا کدام پالن خاص دارید برای انجام بعضی از فعالیت های تابستانی که توسط شاروالی )شهرداری( ejrsnersbergs و سازمان های مختلف انجام

Læs mere

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین 2011 Farsi پیشگیری از مرگ گهوارهای نوزادان و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین Sundhedsstyrelsen اداره بهداشت و درمان دانمارک Islands Brygge 67 Copenhagen S 2300 تلفن: 7400 7222 sst@sst.dk پیشگیری

Læs mere

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تعمید هم کودکان و هم بزرگساالن می توانند تعمید شوند. تعمید هدیه خداوند برای بشر است. با تعمید مسیحی می شویم و

Læs mere

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد 1-1. مقدمه در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد برتر سازمانها از توانایی شرکت در به دست آوردن یک موقعیت رقابتی قابل دفاع در صنعت ایجاد )پورتر میشود 0891(

Læs mere

عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی مربوط به درس آمادگی دفاعی

عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی مربوط به درس آمادگی دفاعی عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا کالس دوم تجربی 102 دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی دبیرستان وابسته به دانشگاه )سما( مربوط به درس آمادگی دفاعی 1 مزایای شبکه های اجتماعی

Læs mere

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تاریخ خداوند خداوند جهان را خلق کرده و به انسان جایگاه ویژه ای در خلقت داده است. خداوند همه انسان ها دوست می دارد و خیرخواه ماست. او می خواهد

Læs mere

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی 1 برای حفظ سرمایه و محیط زیست عاقالنه آب مصرف کنید به مقدار آب مرصفی فکر می کنیم - یا به اینکه چقدر هزینه دارد. این موضوع در مورد

Læs mere

11.2011 Kommunikation, Sønderborg Kommune www.sonderborgkommune.dk Sønderborg Kommune et samarbejde mellem Social og Sundhed og Integrationsteamet www.sonderborgkommune.dk چو عالئمی را باید جدی بگیزیم

Læs mere

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen سیستم خدمات درمانی دانمارک Det danske sundhedsvæsen 2016 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان چاپ پنجم رسی اول 2007 حق نرش حمفوظ: وزارت آموزش و پرورش 2007 رسدبریان Søren Lærke;

Læs mere

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب )

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب ) ه) ع ل ا ط م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه ی ا ه ش ه و ژ پ Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ی ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا

Læs mere

هم نوع خود را دوست بدار!

هم نوع خود را دوست بدار! هم نوع خود را دوست بدار! راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت عشق به هم نوع در عمل تو باید همنوع خود را مانند خودت دوست داشته باشی! این نکته محور اصلی مسیحیت درباره چگونگی رفتاری است که باید با همنوعان

Læs mere

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن F a r s i فارسی حقایق و نصایح در مورد استعمال دخانیات و ترک آن دود خطرناک وقتی سیگار یا پیپ خود را یکبار پک بزنید مهزمان 200 ماده مرض را با دود می مکید. این مواد از راه دهان وارد شش ها می شوند. تعداد زیادی

Læs mere

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه تازه های بیو تکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم. شماره بیستم. فاطمه صابری و همکاران Review Article مقاله مروری مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم شماره بیستم - پائیز 1394 بررسی جایگاه

Læs mere

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي)

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) عادله علیپور کارشناس ارشد مدیریت تحول دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مدیر روابط عمومی اداره کل حملونقل و

Læs mere

ترانسفورماتورهای تک فاز

ترانسفورماتورهای تک فاز ترانسفورماتورهای تک فاز ترا نسفورماتورهای تکفاز هدف های رفتاری: شار متغیر مغناطیسی را تشریح کند. ضریب تزویج )کوپلینگ( مغناطیسی K را تعریف کند. رابطه بین ϕ و K را توضیح دهد. ضریب القای متقابل M را تعریف

Læs mere

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود دانشکدۀ مهندسی مکانیک بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود نگارش عارف صمدی استاد راهنما: دکتر علی پورکمالی انارکی استاد مشاور: مهندس حامد معیری کاشانی پایان نامه

Læs mere

دستورالعمل اصول مستند سازی

دستورالعمل اصول مستند سازی دستورالعمل اصول مستند سازی شبکه آزمایشگاهی مرکز توسعه پژوهش فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی آزمایشگاه های مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی ملزم به رعایت الزامات زیر در رابطه

Læs mere

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85)

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85) 85 مجلە پژوهش علوم انسانی سال نهم شمارة 24 پاي یز و زمستان 387 دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلیسینا بررسی یک فرآیند صرفی-واجی در فارسی محاورهاي علی پیرحیاتی (کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی دانشگاه

Læs mere

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir مارس 2015 مجله کسبوکار هاروارد 32 ایده شگفت رسیدن به فقیرترین مصرفکنندگان دنیای ثرتمند 52 رشد تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود پرکردن فاصلههای روانی جایی که استراتژی دچار لغزش میشود! چگونه از تلهها

Læs mere

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن PTSD hos voksne, farsi اطالعاتی در مورد PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن Psykiatri og social psykinfomidt.dk فهرست مطالب PTSD چیست 03 چرا برخی افراد از PTSD رنج می برند 05 عالئم PTSD

Læs mere

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید.

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید. جلسات- rtlatmas منظور از جلسات در Kofcfsififscfn Kompetencecenter epn lnester for Transkulturel crnf etneeecnemppm Psykiatri این است تا شما بتوانید زندگی روزمره ای تانرا در آینده نظم بهتر بخشید. یا به

Læs mere

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد آیا میدانستيد درباره ازدواج اجباری و ازدواج خ ردساالن Visste du det? ISBN: 978-91-639-2289-3 آيا ميدانستيد نقاش: اوليويا فالگه روپ Illustratör: Olivia Flagerup November 2016 این رساله حاوی معلومات موجود

Læs mere

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات آزمایشگاه تعامل انسان و ربات فهرست 03 پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات 10 طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی 04 آزمایشگاه تعامل انسان و ربات 12 کارگاه آموزشی تابستانه 05 امکانات وتجهیزات 13

Læs mere

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته با سلام و آرزوی توفیق الهی ضمن عرض تبریک راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 95 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تمامی مدارک را با فرمت JPG اسکن نموده و فولدری (Folder) به عنوان شماره

Læs mere

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی به کورس زبان سویدی و کار برای مهاجران خوش ا مدید. کورس مذکور از هفت واحد (جزء) ساخته شده است. این بخشها را در قسمت مربوط به بسوی کورس kursen) (Till پيدا ميکنيد. هر بخشی در بر گيرنده تمرینات متعددی ميباشد.

Læs mere

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی فهرست مطالب 2 4 6 7 8 8 11 13 15 15 17 19 2 24 26 27 28 29 3 33 35 39 41 42 45 46 46 47 48 72 معرفی هیئت مدیره پیام مدیر عامل مدیران اجرایی ارشد مدیران اجرایی میانی اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد

Læs mere

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi 1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi نمونه کنترل شخصی از اين نمونه ميتوان در رابطه با برقراری کنترل شخصی در شرکت های کوچک موادغذاي ی استفاده کرد. شرکت هاي ی که فعاليت هايشان مشابه اين نمونه است ميتوانند از

Læs mere

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه موافقت و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 1 -هدف: تعیین شرایط مدارك ونحوه صدور وتمدیدموافقت اصولی جهت

Læs mere

دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق

دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق 13921393 1 فهرست مقدمه... 4 ضوابط معماری و راههای خروج...6 محوطه سازی...9 ضوابط طراحی راههای خروج...11 ضوابط مربوط به بناهای آپارتمانی...11 ضوابط مربوط فضاهای اداری...

Læs mere

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است اطالعات بیماران پیرامون داروی هومیرا )HUMIRA( برای بیماریهای مفصلی رماتیسمی برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است 5 سرآغاز 7 میگیرد عمل چگونه و چیست ھومیرا 8 میگیرد قرار ھومیرا با درمان

Læs mere

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط ( راهنمای فارسی Apple ipad 2 تهيه شده در بخش تحقيق و توسعه شركت شاب آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (11858505 www.shobtech.com technical@shobtech.com 1 راهنماي كليدها 1- دوربین جلویی 2- صفحه لمسی

Læs mere

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد راهاندازی مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد در نشست انعقاد تفاهم نامههای برنامه توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار )تکاپو( در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات پروانه ایجاد واحد

Læs mere

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را

Læs mere

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است.

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است. فصلنامه و برنامهریزي محیط زیست سال دوم شماره بهار 9 پسماند در صنایع (مطالعهي موردي: واحدهاي احیاي سعید فولاد کشور و تعیین راهکارهاي ی مناسب مستقیم به روش میدرکس) منجزي بامشاد شناور فروزان فرخیان - دانشجوي

Læs mere

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است ش شماره بیستویکم شهریور و مهر 1396 8000 تومان ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی اقتصاد دانشبنیان knowledge base, monthly magazine Vol: 16 گزار از ض ت ن ورتداش روحیه ی خطرپذ ی در کسب و اکرهای دانشبنیان جسارت

Læs mere

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک Sundhed og Sygdom Dialogliste Farsi مقدمه Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) عنوان: سالمتی و بیماری Speak (2.10) امروزه به موضوع سالمتی توجه بسیاری می شود به این دلیل که سالمتی و زندگی سالم Eremitageløbet

Læs mere

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد.

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 مدیریت پوشه پرونده و برنامه های جانبی هدف هاي رفتاري پس از آموزش اين هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 انتقال و نسخهبرداری از پرونده

Læs mere

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند 3 ماشين هاى القايى سه فاز ١٠١ ماشين های القايی سه فاز هدف های رفتاری: مفاهيم آسنکرون و سنکرون را تعريف کند. ماشين آسنکرون را در دو حالت موتوری و مولدی تعريف کند. ساختمان ظاهری و داخلی ماشين آسنکرون را

Læs mere

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان داخلی تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق در تأمین برق پایدار مشترکان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اقدامات ویژه این شرکت را به منظور تامین برق پایدار مشترکین در گذر از زمستان سال جاری تشریح

Læs mere

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب آدرس و شماره تلفن دانشکده های واحد: مجتمع فنی و مهندسی: انتهای خیابان پیروزی - بلوار ابوذر- پل پنجم - خیابان شهید اصغر ده حقی تلفن: 021-33722831-5 داخلی 3361 دانشکده مهندسی صنایع: خیابان انقالب به سمت

Læs mere

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 1- کدامیک از سموم زیر برای بیماریهای پیچیدگی برگ هلو توصیه می شود الف-مخلوط بردو %2 ب- اکسی کلرور مس 3 درهزار ج-کاپتان 3-2/5 در هزار د- هر سه مورد 2- کدامیک از

Læs mere

طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید.

طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید. شماره 39-40 همسا نسازی شرح خدمات تهیه طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید کیومرث حبیبی استادیار گروه شهرسازی دانشگاه کردستان کردستان سنندج Email:habibi_ki@yahoo.co.uk

Læs mere

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه هدف آزمایش: اندازه گیری منیزیم با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید وسایل آزمایش: ارلن- پیپت مدرج- پیپت حبابدار- شعله- بالن 052 میلی لیتری مواد آزمایش: کلسیم کربنات- محلوا اسید

Læs mere

روشنفکران و فروغ اسدپور

روشنفکران و فروغ اسدپور روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک با نگاهی به آرای هایک و نولیبرالهای ایرانی فروغ اسدپور نام کتاب: روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک نویسنده: فروغ اسدپور انتشار پیشین: ]مجموعه مقاالت در[ نشریهی اینترنتی

Læs mere

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی مدیریت خدمات بهداشتی در حوادث و بالیا کارشناس برنامه مهندس کورش نخعی K 2 اصطالحات - ارزیا یب : Assessment فرایند تعیین اثرات یک بالیا یک رویداد در جامعه احتیاجات

Læs mere

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0 کنترلرهدایت مشخصات كلي: - 1 برق ورودي 180 تا 250 ولت 50 هرتز 5 وات (ورودي طبق سفارش) - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم - 3 جنس بدنه ABS درجه حفاظت IP54-4 توانايي كار در دماي C10 تا C50 ورطوبت نسبي

Læs mere

عملکرد بهره برداری متروی تهران

عملکرد بهره برداری متروی تهران فصل چهارم فصل چهارم عملکرد بهره برداری متروی تهران یکی از مواردی که به رفع بحران ترافیک در شهرهای بزرگ کمک میکند استفاده از وسایل حمل و نقل عمومیاست مترو در کم شدن مشکل ترافیک و آلودگی هوا در شهرها بسیار

Læs mere

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب (

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( 1 پژوهشگر محترم راهنماي استفاده از سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه جهت رفاه حال شما عزيزان با همكاري كارشناسان شركت گيگاليب واحد فناوري اطلاعات

Læs mere

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی 4 6 8 10 11 12 16 19 20 24 26 34 نروژ کشوری که با دریا تعریف شده است منشأ واجد اهمیت است همه چیز باهدف تداوم و پایداری غذاهای دریایی سالم متعهد به حفظ کیفیت

Læs mere

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی مدارات فلزیاب به زبان ساده مؤلف و مترجم امید آقائی آقایی امید - ۱۳۶۸ سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهری شابک وضعیت

Læs mere

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور برنامه دوره هاي آموزشی شرکت آریا آزمون صنعت (AAS) درنیمسال اول 9 دوره هاي مهندسی و بازرسی فنی (در حین ساخت و نصب) 90 /000-9 - 9 0 بازرسی جوش (CWI) سطح + II,I کارگاه آموزشی جوشکاري و NDT 90 /000 0 0 بازرسی

Læs mere

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1 ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 133-149 ص: ص ا ض ر ی ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ا ه و گ ل ا ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر ه

Læs mere

انواع سرم های تزریقی

انواع سرم های تزریقی انواع سرم های تزریقی محلولهای تزریقی دارای ترکیبات شیمیایی متعدد و گوناگون بوده ودارای ترکیبات آمینو اسیدی کربوهیدراتی الکترولیتی و... هستند. محلول ها از نظرغلظت اسمزی: 1. محلول های ایزوتونیک : این محلول

Læs mere

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/ از ره ردی حمید تدینی Indhold.indd 1 21/09/15 23.50 فهرست منظومه: فیسبوکنامه لوله نامه دلبرنامه رباعی: لباب الباب چارپاره: پلنگنامه پری رو غزل: ماه بانو بهاران دلباخته چامه: گوساله شیرین ادا غوغائله سوگ

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne 2015 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne کتاب فیلم و موسیقی به زبان فارسی برای بزرگسالان WORLD.BIBZOOM.DK Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder persiske

Læs mere

معرفی ساها استان مازندران

معرفی ساها استان مازندران معرفی ساها استان مازندران ارتقاي كيفيت دانشگاهها با بهرهگيري از ساها دانشگاهها ميتوانند از ظرفيتهاي ساها استفاده كنند تا كيفيت دانشگاه باالتر برود. حضرت آيتاهلل هاشمي رفسنجاني سخنراني در همايش وحدت حوزه

Læs mere

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn 2013 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn کتاب فیلم موسیقی و کتاب های گویا به زبان فارسی برای کودکان Urdu bøger samt urdu, panjabi, hindi film

Læs mere

2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne

2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne 2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne www.bibzoom.dk/world برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۹ www.bibliotek.dku

Læs mere

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این

Læs mere

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت سازمان ملل متحد مجمع عمومی 23 اوت 2006 اجلاس شصت و يكم ترويج و حمايت از حقوق آودآان حقوق آودک گزارش آارشناس مستقل سازمان ملل متحد زمينه خشونت عليه آودآان در مطالعه برای پيام دبير آل دبير آل سازمان مفتخر

Læs mere

ISC چيست.

ISC چيست. موسسه ISI و چگونگي نوشتن مقالات ISI موسسه اطلاعات علمي Information) :(Institute for Scientific بانك اطلاعات ISI مركزي براي فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترين مجلات علمي منتشره در دنيا به منظور تبادل

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne 2010-2011 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne WWW.BIBZOOM.DK/WORLD برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۱۰ www.bibliotek.dku

Læs mere

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا horized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ب گک رو پ ب ا ب ک بحه ا ی ب ت م ر ک ب ری د ر ی ر س و ا چ ح ر س ۱۸۱۸ و ا س گی د ی س ی ۲۰۴۴۳ ا ی ا لا ی م ی

Læs mere

بخش دوم کنترل باکتری ها

بخش دوم کنترل باکتری ها بخش دوم کنترل باکتری ها فصل عوامل فیزیکی ضد میکروبی 01 عوامل فيزيكي ضد ميكروبي درجه حرارت حرارت يكي از مهمترين عوامل موثر بر روي رشد ونمو باكتري است. درجه حرارتي كه يك باكتري را در بهترين شرايط رشد و نمو

Læs mere

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی د- ی ع س ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ص خ ا ش ظ ا ح ل ز ا ن ا ت س ز و خ ن ا ت س ا ی ا ه ن ا ت س ر ه ش ی د ن ب ه ب ت ر TOPSIS ل د م ز ا ر و پ ن ا م ا د ی ع س ز ا و ه ا ن ا ر م چ د ی ه ش ه ا گ ش

Læs mere

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe 1. Opfølgning på spørgsmålet om long-stayers. Nina og Hanne har været i kontakt med Maja Rettrup. Der er endnu

Læs mere

PERSISKE BØGER for børn

PERSISKE BØGER for børn 2015 PERSISKE BØGER for børn کتابهای فارسی برای کودکان WORLD.BIBZOOM.DK Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder persiske bøger for børn indkøbt i 2014. Kataloget

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn 2014 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn کتاب فیلم و موسیقی به زبان فارسی برای کودکان WWW.BIBZOOM.DK/WORLD Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder bøger, film

Læs mere

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی تقدیم به ستاره تابناك سينماي ايران استاد عزت اهلل انتظامي سرشناسه: خسروپور آرزو 1356- عنوان و نام پديدآور: آموزش گام به گام و جادويي اينترنت/مولفان

Læs mere

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ * صورت خدمات و آزمونهای قابل ارائه توسط پژوهشگاه مواد و انرژی + گروه بندی نام اپراتورها و تعرفه ها مرتب براساس آزمون ( ویرایش 9603 ) ردیف 2 انحالل اسیدی برای 3 انحالل اسیدی با HF برای ذوب قلیائی كوره جذب

Læs mere

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد.

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. دفترچه راهنماي بلندگوي خطي بي سيم لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. LH-130SPK www.lg.com 2 شروع به كار 1 شروع به كار اطالعات اميني اخطار

Læs mere

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان .۱ No. F-13-AAA-0000 ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان براساسرويكردتركيبيBSCوEFQM صنم پاسلارزاده عزت االله اصغري زاده حسين صفري اداره قراردادها و مناقصات توزيع نيروي برق هرمزگان بندرعباس

Læs mere

يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف ب وصم ياه هژاو ١ـــيمومع ياه هژاو

يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف ب وصم ياه هژاو ١ـــيمومع ياه هژاو واژه هاي مصو ب فرهنگستان زبان و ادب فارسي واژه هاي عمومي ١ فرهنگستان زبان و ادب فارسي در اجراي وظيفه اي که در اساس نامه براي آن مقرر شده است از آغاز تا سيس به مقابله با هجوم واژه هاي بيگانه توجه خاص مبذول

Læs mere

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها

Læs mere

آزمون های عملکرد بنیاد علوم کاربردی رازی بنیاد علوم کاربردی رازی

آزمون های عملکرد بنیاد علوم کاربردی رازی بنیاد علوم کاربردی رازی آزمون های عملکرد تهران-کیلومتر 21 جاده مخصوص کرج بعد از پاالیشگاه نفت پارس ورودی سرخه حصار خیابان فرنان پالک 27 تلفن: 12112814-12118848-12118844 فکس: 12118844 ایمیل: info @razi-foundation.com آزمون های

Læs mere

آب یونیزاسیون و ph 32

آب یونیزاسیون و ph 32 پنج خدا نام به فهرست دوازده استاد مقدمة سیزده مترجمان پیشگفتار چهارده نویسندگان دربارة پانزده نویسندگان پیشگفتار 1 جانوری فیزیولوژی سلولی مبانی اول بخش تغییرات به منجر طبیعی اقلیمپذیری و آزمایشگاهی اقلیمپذیری

Læs mere

Høstfest i Ræhr. Say N. to beddbugs. Ny legeplads. Nr. 3 September 2015

Høstfest i Ræhr. Say N. to beddbugs. Ny legeplads. Nr. 3 September 2015 Center Hanstholm Nr. 3 September 2015 News Ny legeplads Say N to beddbugs TA ET BLAD, DET ER GRATIS Høstfest i Ræhr Magasinet for og om Hanstholm Asylcenter henvendt til beboere, venner af asylcenteret

Læs mere