Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014

2 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job og uddannelse... 3 Kontaktforløb... 3 Jobsamtaler... 3 Jobcenterets tilbud... 4 Vejledning og opkvalificering... 5 Virksomhedspraktik... 5 Ret og pligt til tilbud Jobplaner... 6 Hjælpemidler... 6 Befordringsgodtgørelse... 7 Fritagelse fra pligt til personligt fremmøde til samtaler og fra pligt til tilbud... 7 Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 7 Indsatsen overfor beskæftigede... 8 Klage over jobcentrets afgørelser... 8 Lovgrundlag

3 Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt for borgere og medarbejdere, hvilket serviceniveau politikerne har vedtaget i Norddjurs Kommune. Kvalitetsstandarden er et politisk og administrativt styringsværktøj. Politisk fordi kvalitetsstandarden er en formidling af det politisk fastsatte serviceniveau for forsikrede ledige. Administrativt, fordi kvalitetsstandarden er et arbejdsredskab for medarbejderne og samarbejdsparterne i forhold til, hvilken service der skal ydes. I indsatsen er de overordnede mål og værdier selvforsørgelse, job og borgeren i centrum. Målet for alle forsikrede ledige er, at de skal være helt eller delvis selvforsørget. Der er fokus på job og den korteste vej til job, skal findes. Udgangspunktet er den enkeltes ønsker og forudsætninger og arbejdsmarkedets behov. Arbejdsmarkedsområdet vil være kendt for, at alle borgere oplever en imødekommende, venlig, åben og ligeværdig dialog i mødet med jobcentrets medarbejdere. Målgruppen for kvalitetsstandarden er forsikrede ledige, som modtager dagpenge efter Lov om Arbejdsløshedsforsikring. Kvalitetsstandarden omfatter: Tilmelding som jobsøgende Råd og vejledning om job og uddannelse Kontaktforløb Jobsamtaler Afgivelse af tilbud Ret og pligt til tilbud Jobplaner Hjælpemidler Befordringsgodtgørelse Fritagelse fra pligt til personligt fremmøde til samtaler og fra pligt til tilbud Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse Indsatsen overfor beskæftigede Klagemuligheder Lovgrundlag Tilmelding som arbejdssøgende Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som ønsker at modtage dagpenge eller er berettiget til dagpengegodtgørelse for og 3 ledighedsdag efter Lov om Arbejdsløshedsforsikring, skal tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcentret på den første ledighedsdag. Den ledige skal mindst hver 7. dag bekræfte, at pågældende fortsat er arbejdssøgende. Tilmelding som arbejdssøgende sker via nem id på 2

4 Ved tilmelding får alle ledige Min side. Her skal jobsøgningen bekræftes ugentligt og her ses al kontakt og kommunikation med jobcentret - eksempelvis indkaldelse til samtale og jobplaner. Tilmelding som jobsøgende kan ske hjemmefra eller i jobcentret. Hjælp til tilmelding som arbejdssøgende kan fås ved telefonisk kontakt eller personlig henvendelse i jobcentret. Forsikrede ledige skal hurtigst muligt og senest efter 3 uger fra tilmeldingen oprette et cv på jobnet. Cv`et skal indeholde fyldestgørende oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse, jobønsker m.v. Cv samtale afholdes af arbejdsløshedskassen. Hvis det ønskes, kan jobcenteret yde bistand ved oprettelse og ajourføring af cv. Råd og vejledning om job og uddannelse Jobcentret bistår alle forsikrede ledige med at finde job. Bistanden består i synliggørelse af job på henvisning til jobsamtaler om konkrete job, hjælp til egen søgning af konkrete job og oplysninger om jobåbninger ved jobsamtaler i jobcentret. Jobcentret orienterer generelt om jobmuligheder og uddannelse. Informationerne gives efter den lediges ønske ved telefonisk eller personlig kontakt. Kontaktforløb For forsikrede ledige tilrettelægges og gennemføres et individuelt og fleksibelt kontaktforløb under hensyn til personens ønsker og forudsætninger, samt arbejdsmarkedets behov med henblik på, at personen hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse. Hvis ordinær beskæftigelse ikke umiddelbart er muligt, tilrettelægges kontaktforløbet med henblik på, at personen kommer tættere på arbejdsmarkedet. I Norddjurs kommune begynder kontaktforløbet ved fælles informationsmøde efterfulgt af individuelle samtaler. Jobsamtaler For forsikrede ledige skal den første jobsamtale afholdes, senest når personen har modtaget dagpenge i sammenlagt a) 1 måned som registret arbejdssøgende såfremt personen er under 30 år eller b) 3 måneder som registret arbejdssøgende, såfremt personen er fyldt 30 år. Efterfølgende skal der holdes jobsamtale senest hver gang personen i sammenlagt 3 måneder har modtaget dagpenge eller har deltaget i forskellige tilbud. Norddjurs kommune har besluttet, at der skal ydes en tidlig indsats for forsikrede ledige. Den tidlige indsats betyder, at indsatsen ydes tidligere end de lovpligtige krav. I Norddjurs kommune indkaldes alle forsikrede ledige til 1. samtale allerede efter 2 uger uanset alder. Efterfølgende samtale afholdes efter 8 10 ugers ledighed. 3

5 Jobsamtalerne er individuelle og har fokus på konkrete job og jobsøgning. Som minimum indeholder jobsamtalen følgende elementer. Der følges op på personens jobsøgning og den videre jobsøgning aftales. Jobcentret kan pålægge personen at søge relevante konkrete job. Jobcentret skal påse, at personens cv er fyldestgørende udfyldt. Behov og mulighed for afgivelse af tilbud i form af virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, jobsøgning, afklaringsforløb og uddannelse drøftes og aftales. Det videre forløb inden næste jobsamtale drøftes og aftales. For forsikrede ledige, som ikke har en ungdomsuddannelse, skal jobcentret ved første samtale vurdere om personen skal læse - og skrive testes. Testen skal afklare om personen har behov for læse og skrivekursus for at forbedre muligheden for at gennemføre en ordinær uddannelse eller opnå arbejde. Vurderes det, at der er behov for en test, aftales det videre forløb. Som led i det individuelle kontaktforløb skal jobcentret vurdere om en forsikret ledig under 25 år, som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og som ikke har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn, vil kunne gennemføre uddannelse på ordinære vilkår. Jobcentret foretager en konkret vurdering ud fra personens forudsætninger. Vurderer jobcenteret ved jobsamtaler, at uddannelse kan gennemføres pålægges personen at søge optagelse på en eller flere uddannelser. Der aftales frist for optagelse. Under uddannelsen modtages elevløn eller SU (statens uddannelsesstøtte). Jobcenterets tilbud Jobcenteret kan give tilbud om følgende: Vejledning og opkvalificering Virksomhedspraktik Ansættelse med løntilskud Tilbud til forsikrede ledige: kan gives i henhold til en jobplan (se senere afsnit) som sagsbehandleren sammen med borgeren udarbejder skal så vidt muligt være rettet mod beskæftigelse inden for brancher eller fagområder, hvor der er behov for arbejdskraft skal gives ud fra den enkeltes ønsker og forudsætninger, med henblik på at personen hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse og hel eller delvis selvforsørgelse. Tilbud kan gives hver for sig eller i kombination. Tilbud til forsikrede ledige kan ikke række udover den dato, hvortil personen er berettiget til dagpenge. Forsikrede ledige kan få tilbud om vejledning og opkvalificering, der kan bestå af følgende: 4

6 Uddannelser der har hjemmel i lov og som udbydes generelt. Særligt tilrettelagte forløb, herunder danskundervisning og korte vejlednings- og afklaringsforløb. Tilbuddene skal udvikle eller afklare personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet. Vejledning og opkvalificering For forsikrede ledige kan der alene gives tilbud om vejledning og opkvalificering i op til 6 uger Inden for de første 6 måneders sammenlagte ledighed, hvis personen er under 30 år og har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Inden for de første 9 måneders sammenlagte ledighed, hvis personen er mellem 30 og 60 år. Inden for de første 6 måneders sammenlagte ledighed, hvis personen er fyldt 60 år. Varighedsbegrænsningen på 6 uger gælder ikke ved tilbud om danskundervisning. Alle tilbud skal have en varighed af minimum 2 uger. Tilbud under 2 uger indgår ikke i opgørelsen af de nævnte 6 uger. Ordblindeundervisning og FVU (forberedende voksen undervisning) gives til alle forsikrede ledige efter behov. Norddjurs kommune har besluttet, at uddannelsestilbud til forsikrede ledige gives til ufaglærte, ledige med kort uddannelsesmæssig baggrund og ledige med forældede uddannelser. Der kan bevilges tilskud til kost og logi under deltagelse i uddannelse såvel ved 6 ugers selvvalgt uddannelse som ved jobplan. Der bevilges tilskud efter regning, enten fra uddannelsesudbyder eller deltager. Der er faste landsdækkende priser på hotelophold og fortæring. Under deltagelse i uddannelse kan endvidere betales for stempelafgifter, certifikater, gebyrer o. lign. Der betales ikke for lægeerklæring. Virksomhedspraktik Forsikrede ledige kan får tilbud om virksomhedspraktik i op til 4 uger. Virksomhedspraktik tilbydes ledige, som har behov for afklaring af beskæftigelsesmål. Endvidere til ledige som på grund af manglende kompetencer har svært ved at opnå job på normale løn og arbejdsvilkår. Norddjurs kommune har i forbindelse med budget 2014 besluttet at prioritere tilbud om virksomhedspraktik i private virksomheder. Forsikrede ledige kan få tilbud om ansættelse med løntilskud i offentlige og private virksomheder. Tilbud om ansættelse med løntilskud gives med henblik på oplæring og genoptræning af personens kompetencer. Ved ansættelse med løntilskud i private virksomheder skal personen have en sammenlagt ledighed på min. 6 måneder. Ledighedskravet gælder dog ikke for ledige, som ikke har en erhvervsrettet uddannelse, er over 50 år eller er enlig forsørger. Tilbuddet hos private virksomheder kan gives i op til 1 år. 5

7 Norddjurs Kommune har besluttet at prioritere ansættelse med løntilskud i private virksomheder. Ved ansættelse med løntilskud i offentlige virksomheder er der ingen krav om forudgående ledighed. Tilbuddet hos offentlige virksomheder kan gives i op til 6 måneder. Endvidere at den lovbestemte kvote på kommunale løntilskud stilles til rådighed for jobcentret. Kvoten anvendes efter behov. Ret og pligt til tilbud. Forsikrede ledige har pligt til at tage imod tilbud i hele ledighedsperioden. Tilbud skal have en varighed af mindst 2 uger. Ledige under 30 år skal påbegynde tilbud senest efter 13 ugers sammenlagt ledighed. Ledige mellem 30 og 60 skal påbegynde tilbud senest efter sammenlagt 9 måneders ledighed. Ledige over 60 år skal påbegynde tilbud senest efter sammenlagt 6 måneders ledighed. Norddjurs kommune har besluttet, at der afgives tilbud af mindst 4 ugers varighed. Ved efterfølgende tilbud skal nyt tilbud være påbegyndt, hver gang personen har haft sammenlagt 6 måneders ledighed. Norddjurs kommune har besluttet, at der ydes en tidlig indsats for forsikrede ledige. Tidlig indsats betyder, at indsatsen ydes tidligere end loven foreskriver. Som hovedregel afgives tilbud til alle forsikrede uanset alder efter 3 måneders ledighed. Efterfølgende tilbud gives som hovedregel ved 3 måneders ledighed fra seneste tilbud. Hvis tilbuddene afgives senere, er det begrundet i udsigt til job, ordinær uddannelse, sygemelding, barsel, efterløn m.v. Jobplaner Jobplanen er en skriftlig aftale mellem den ledige og Jobcentret der skal sikre at den ledige kommer hurtigst muligt i job. Forsikrede ledige får udarbejdet en jobplan, indeholdende en beskrivelse af hvordan mulighederne for at få varig beskæftigelse kan forbedres. Jobplanen indeholder: Borgerens beskæftigelsesmål Hvilke tilbud, der gives til borgeren Begrundelse for de valgte indsatser Jobplanen udarbejdes af sagsbehandleren og borgeren kvitterer for læsning af jobplanen inden tilbuddet påbegyndelse Jobplanen fremsendes elektronisk til borgeren og kan læses på Min side. Hjælpemidler Forsikrede ledige kan ved deltagelse i tilbud få tilskud til hjælpemidler. Tilskud til hjælpemidler kan gives som tilskud til undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Hjælpemid- 6

8 ler kan i stedet for tilskud gives som udlån. Der foretages en konkret vurdering af, om hjælpemidler er en afgørende forudsætning for at deltage i tilbuddet. Befordringsgodtgørelse Forsikrede ledige som deltager i tilbud har ret til befordringsgodtgørelse. Jobcentret orienter om muligheden for befordringsgodtgørelse. Arbejdsløskasserne administrerer reglerne om befordringsgodtgørelse. Forsikrede ledige kan også ansøge jobcentret om befordringsgodtgørelse ved deltagelse i ansættelsessamtaler ved egen jobsøgning. Norddjurs kommune har besluttet, at reglerne for kørsel mellem hjem og arbejde anvendes. Der kræves dokumentation for deltagelse i ansættelsessamtale. Fritagelse fra pligt til personligt fremmøde til samtaler og fra pligt til tilbud Forsikrede ledige kan fritages for personligt fremmøde og pligt til deltagelse i tilbud, hvis personen: a) kan dokumentere, at pågældende inden for de næste 6 uger skal påbegynde ordinært job på fuld tid, fleksjob, overgår til barsel, efterløn, fleksydelse, folkepension eller b) er omfattet af en arbejdsfordeling Kontakten med jobcentret kan i stedet foregå telefonisk, digitalt eller pr. brev. Forsikrede ledige kan under deltagelse i tilbud fritages for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Jobcentret foretager en konkret vurdering ud fra personens ansøgning. Jobcentret imødekommer ansøgningen, hvis det skønnes, at tilbuddet kan føre til varig beskæftigelse eksempelvis hvis der allerede er indgået aftale om et ordinært job, når tilbuddet er gennemført. Forsikrede ledige har ikke pligt til at give tilbud, hvis personen har minimum 20 ordinære arbejdstimer pr. uge. Jobcentret skal holdes orienteret om antallet af arbejdstimer pr. uge eller det gennemsnitlige timetal pr. uge henover en måned. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse Forsikrede ledige kan i op til 6 uger efter eget valg deltage i uddannelse. Den valgte uddannelse skal være på folkeskoleniveau, gymnasial uddannelse, erhvervsrettet voksen og efteruddannelse samt videregående uddannelse. Selvvalgt uddannelse kan tidligst påbegyndes efter de første 4 måneders sammenlagt ledighed og skal være afsluttet inden for de første 13 måneders sammenlagt ledighed for personer over 25 år, og inden for de første 10 måneders sammenlagt ledighed for personer, som ikke er fyldt 25 år. Reglerne om 6 ugers selvvalgt uddannelse administreres af arbejdsløshedskasserne. 7

9 Indsatsen overfor beskæftigede Private og offentlige virksomheder kan i forbindelse med ansattes midlertidige fravær til uddannelse få tilskud til ansættelse af vikarer (ledige), dette kaldes Jobrotationsordninger. Dette aftales med Jobcentret. Beskæftigelsesministeriet udarbejder to gange årligt en liste over de uddannelser, der er berettiget til tilskud. Virksomheden kan anmode om jobrotationsydelse til at dække udgiften til vikaren. Betingelsen er, at der ansættes en vikar i mindst 10 timer pr. uge og i maximalt 52 uger. Vikaren skal være ledig, arbejdsmarkedsparat og have 3 måneders ledighed. Virksomheden skal udbetale sædvanlig løn til den ansatte og overenskomstmæssig løn til vikaren. Virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller lov om maritime uddannelser, har ret til tilskud til den løn, som betales i praktikperioden. Tilskud ydes ikke til elever inden for social og sundhedsområdet eller til den pædagogiske assistentuddannelse. På disse områder udbetales voksenelevløn efter de faglige overenskomster. Det er en betingelse for tilskud, at eleven er fyldt 25 år ved uddannelsens start. Klage over jobcentrets afgørelser Jobcentrets afgørelser efter Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats kan inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen ankes til Ankestyrelsen. Klager over jobcentrets afgørelser stiles til Ankestyrelsen og sendes til jobcentret. Efter at have modtaget en klage revurderer jobcentret afgørelsen. Klagerens synspunkter og bemærkninger i forbindelse med klagen indgår i jobcentrets revurdering af sagen. Såfremt jobcentret helt eller delvist fastholder afgørelsen, sendes klagen til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen fortager herefter en vurdering af afgørelsen. Lovgrundlag Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats LBR nr. 415 af 24. april 2013 med senere ændringer. Bekendtgørelse om en aktiv Beskæftigelsesindsats BK nr af 27. december 2013 med senere ændringer. 8

10 Borgerrådgiver Borgere i Norddjurs Kommune kan kontakte borgerrådgiveren med klager over kommunens sagsbehandling. Som borger i Norddjurs Kommune kan man klage til borgerrådgiveren blandt andet over kommunens sagsbehandling og personalets optræden m.v.. Borgerrådgiveren kan hjælpe til at forstå en afgørelse fra kommunen samt rådgivning og vejledning i forbindelse med klage samt indgå i dialog med kommunens sagsbehandler og borgeren om sagsbehandlingen. Borgerrådgiveren kan deltage som bisidder og hjælpe med at forberede og samle op på en samtale. Borgerrådgiveren behandler ikke klager om det faglige indhold i kommunale afgørelser, de politiske beslutninger om f.eks. serviceniveau m.m., ansættelsesforhold i kommunen og forhold som andre klageinstanser tager sig af. Derudover behandler borgerrådgiveren normalt ikke klager, der er mere end 1 år efter hændelsen/forløbet. Derudover medvirker borgerrådgiveren til, at der ydes en god Borgerservice med borgeren i centrum. Læs mere: 9

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Beskæftigelsesreformen

Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen Vejen til varig beskæftigelse - den enkelte i centrum Lov 1486 af 23.12.2014 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Inspirationskatalog Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Indhold Forord Inspirationskataloget er lavet til de faglige afdelinger og a-kasser samt LO s repræsentanter i de lokale beskæftigelsesråd,

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Gæster: Mette Krog

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere