Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S"

Transkript

1 Nr Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring, som gælder for kunder i Ringkjøbing Landbobank. Vi anbefaler, at du læser forsikringsbetingelserne omhyggeligt igennem. Hvis du har spørgsmål om indholdet i dette hæfte, er du meget velkommen til at kontakte os i Genworth Financial på telefonnummer Indholdsfortegnelse Generelle bestemmelser Forsikringstager Forsikrede Hvornår træder forsikringen i kraft? Forsikringspræmie Udbetaling af forsikringsydelser Forsikringens dækningsmaksimum Sådan anmelder du en forsikringshændelse Hvornår ophører forsikringsdækningen? Ændringer i forsikringsbetingelserne Behandling af oplysninger Ankenævn Lovgivning...6 Ufrivillig arbejdsløshed for lønmodtagere Vilkår for udbetaling af forsikringsydelser Forsikringsydelser Undtagelser i dækningen...7 Midlertidig uarbejdsdygtighed Vilkår for udbetaling af forsikringsydelser Forsikringsydelser Undtagelser i dækningen...8 Ordforklaringer...9

2 Forsikringsbetingelser Følgende skema giver en kort oversigt over forsikringsdækningen. De fuldstændige betingelser for forsikringen fremgår af de efterfølgende sider i dette hæfte. Forsikringshændelse Efter forsikringen er etableret, indtræder forsikringsdækningen Forsikringsydelser Selvrisikoperiode (se eksempel nederst) Læs nærmere om vilkår og undtagelser på Ufrivillig arbejdsløshed Efter 180 dage Et af kunden valgt månedligt beløb på 60 dage Side , 4.000, 6.000, 8.000, , , eller kroner. Midlertidig uarbejdsdygtighed Efter 30 dage Dækning i op til 12 måneder pr. forsikringshændelse, eller i alt op til 36 måneder i tilfælde af flere forsikringshændelser. 60 dage Side 7 Eksempel på udbetaling ved ufrivillig arbejdsløshed Forsikringen etableres Forsikringsdækningen indtræder Ydelser betales Arbejdsløshed indtræffer 1. november 1. maj 1. juni 1. juli 1. august 1. september Periode hvor forsikringen ikke dækker: 180 dage Selvrisikoperiode: 60 dage Bliver du opsagt fra dit arbejde? Kontakt straks Ringkjøbing Landbobank eller Genworth Financial! Som kunde hos Ringkjøbing Landbobank og Genworth Financial har du adgang til JobTransfer, der består af en række serviceydelser, der hjælper dig i arbejde igen. Jo før du kontakter os, jo bedre kan vi hjælpe dig, - allerede fra tidspunktet hvor du bliver opsagt! Genworth Financial. Kirkebjerg Allé 86B Brøndby Telefon Telefax Side 2 af 9

3 Generelle bestemmelser 1. Forsikringstager 1.1. Forsikringstager er den forsikrede kunde i Ringkjøbing Landbobank, der har tegnet denne forsikring via Genworth Financial. 2. Forsikrede 2.1. Forsikringen kan etableres af personer, der er kunde i Ringkjøbing Landbobank og som har et dansk CPR-nummer. Personen, der er dækket af forsikringen, står anført som forsikrede på forsikringsbeviset. Etableringskriterier Det er en betingelse, at du ved forsikringens ikrafttræden: Er fyldt 18 år, men ikke 55 år, og Er medlem af en dansk A-kasse Er beskæftiget som lønmodtager i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne) og aflønnet for mindst 16 timer pr. uge, eller Er selvstændig erhvervsdrivende i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne) og beskæftiget hermed i mindst 30 timer pr. uge Er indforstået med, at sygdom, personskade eller kommende arbejdsløshed, som du har, eller burde have, kendskab til ved forsikringens etablering og som du senere anmelder, ikke er dækket af forsikringen. Hvis du ved forsikringens etablering har kendskab til: Sygdom eller personskade, som senere måtte give anledning til anmeldelse af uarbejdsdygtighed, Kommende arbejdsløshed, som senere måtte give anledning til anmeldelse af ufrivillig arbejdsløshed, - vil vi alligevel forsikre dig. Du er dog ikke berettiget til forsikringsdækning, som direkte eller indirekte relaterer sig til den arbejdsløshed eller den sygdom eller personskade, som du havde, eller burde have, kendskab til på ethvert tidspunkt før forsikringens etablering. 3. Hvornår træder forsikringen i kraft? 3.1. Forsikringen træder i kraft, når tro- og loveerklæringen er afgivet til os som bekræftelse på, at etableringskriterierne i afsnit 2 ovenfor er opfyldt. Har du ved forsikringens etablering eller senere givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger eller fortiet omstændigheder, som er af betydning, er forsikringsaftalen ikke bindende for os, og dækningen kan i henhold til Forsikringsaftaleloven reduceres eller helt bortfalde Forsikringsdækningen for den enkelte dækningstype kan træde i kraft på et senere tidspunkt. Se afsnittet Vilkår for udbetaling af forsikringsydelser under hver dækningstype Forsikringsdækningen gælder for én måned ad gangen og fornys automatisk hver måned med mindre forsikringen ophører tidligere af en af de grunde, som er nævnt under afsnittet Hvornår ophører forsikringsdækningen Hvis en forsikring, der har løbet i mindst 6 måneder ophører, og du inden 14 dage herefter etablerer en ny tilsvarende forsikring hos os som kunde i Ringkjøbing Landbobank, vil forsikringsdækningen på den ny forsikring træde i kraft umiddelbart efter forsikringsbevisets udstedelse, uanset hvad der i øvrigt fremgår af disse forsikringsbetingelser. Der skal dog altid afgives ny tro og love erklæring ved etablering af ny forsikring. 4. Forsikringspræmie 4.1. Betaling af forsikringspræmie er en forudsætning for forsikringsdækning Præmien for forsikringen betales månedligt forud, første gang den førstkommende 1. i måneden efter forsikringens ikrafttræden Den månedlige præmie kan ændres med 60 dages varsel, således at den ændrede præmie gælder fra den første forfaldsdag efter udløbet af de 60 dage Du skal også indbetale den løbende præmie i perioder, hvor vi udbetaler ydelser fra forsikringen. Tilbagebetaling af præmie ved opsigelse af forsikring 4.5. Hvis du opsiger forsikringen indenfor fortrydelsesfristen på 14 dage efter modtagelsen af forsikringsbetingelserne, får du hele den indbetalte præmie tilbage. 5. Udbetaling af forsikringsydelser 5.1. Alle udbetalinger af forsikringsydelser sker til forsikringstager og indbetales på den anviste konto i et dansk pengeinstitut Forsikringsydelserne udbetales månedsvis. Side 3 af 9

4 6. Forsikringens dækningsmaksimum 6.1. Den løbende udbetaling af forsikringsydelser ved ufrivillig arbejdsløshed eller midlertidig uarbejdsdygtighed, kan aldrig overstige kr. pr. måned. Udbetalingen inklusive dagpenge fra A-kassen eller sygedagpenge vil dog ikke kunne overstige 80% af den hidtidige arbejdsindkomst. 7. Sådan anmelder du en forsikringshændelse 7.1. Du, dine arvinger eller boet efter dig, skal hurtigst muligt anmelde enhver forsikringshændelse til os. Det kan ske pr. telefon, eller brev, hvorefter vi sender en anmeldelsesblanket, der skal udfyldes og returneres til os Krav om udbetaling af forsikringsydelsen skal fremsættes inden 1 år efter det tidspunkt, da du får kundskab om de omstændigheder, der begrunder kravet. Forsikringen omfatter ikke dækning for tiden forud for fremsættelsen af kravet, hvis dette først rejses efter, at der er forløbet 1 år Af hensyn til den hjælp du kan få fra forsikringen til at komme i arbejde igen, bør du anmelde kommende arbejdsløshed STRAKS du bliver opsagt og stadig er i arbejde. Læs mere om JobTransfer under Ufrivillig arbejdsløshed Udbetaling af forsikringsydelser forudsætter, at vi modtager de oplysninger, herunder lægelige oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan behandle anmeldelsen, for eksempel: Korrekt udfyldt anmeldelse Kopi af opsigelse fra arbejdsgiver Lægeerklæring fra praktiserende læge i Danmark Erklæring fra Jobcenter eller A-kassen 7.5. Du skal selv betale de direkte omkostninger til fremskaffelse af nødvendige oplysninger i forbindelse med anmeldelse af en forsikringshændelse. Hvis der er tale om en hændelse, der berettiger til udbetaling af forsikringsydelse, refunderer vi dog disse direkte omkostninger Hvis du har anmeldt ufrivillig arbejdsløshed eller midlertidig uarbejdsdygtighed, og vi har godkendt din anmeldelse, skal du hver måned, og så længe du mener at have krav på udbetaling af forsikringsydelser, indsende en fornyet anmeldelse til os Du har ikke krav på udbetaling af forsikringsydelser fra flere dækningstyper samtidig. Ændring af anmeldelse fra midlertidig uarbejdsdygtighed til ufrivillig arbejdsløshed 7.8. Hvis vi udbetaler forsikringsydelser på grund af midlertidig uarbejdsdygtighed, og du ufrivilligt bliver arbejdsløs, skal du hurtigst muligt give os skriftlig meddelelse herom Vi fortsætter udbetalingen på grund af uarbejdsdygtighed, så længe du er berettiget hertil Hvis du fortsat er arbejdsløs, efter at du er blevet erklæret arbejdsdygtig af din læge, skal du udfylde og fremsende en anmeldelse om ufrivillig arbejdsløshed til os Såfremt du i øvrigt opfylder betingelserne for udbetaling af forsikringsydelser på grund af ufrivillig arbejdsløshed, vil udbetalingen fortsætte uden fradrag for en ny selvrisikoperiode, så længe du er arbejdsløs, dog højest i 12 måneder fra det tidspunkt, hvor arbejdsløsheden indtrådte Vi vil i vurderingen af din anmeldelse om ufrivillig arbejdsløshed se bort fra, at du ikke har arbejdet i en sammenhængende periode på mindst 12 måneder umiddelbart før arbejdsløshedens indtræden, som ellers er en betingelse for udbetaling af forsikringsydelser. De 12 måneder regnes i dette tilfælde frem til uarbejdsdygtighedens indtræden. Ændring af anmeldelse fra ufrivillig arbejdsløshed til midlertidig uarbejdsdygtighed Hvis vi udbetaler forsikringsydelser på grund af ufrivillig arbejdsløshed, og du bliver midlertidig uarbejdsdygtig, skal du hurtigst muligt give os skriftlig meddelelse herom Udbetalingen på grund af ufrivillig arbejdsløshed vil ophøre, og du skal i stedet udfylde og indsende en anmeldelse om midlertidig uarbejdsdygtighed til os Såfremt du i øvrigt opfylder betingelserne for udbetaling af forsikringsydelser på grund af midlertidig uarbejdsdygtighed, vil udbetalingen fortsætte uden fradrag for en ny selvrisikoperiode, så længe du er uarbejdsdygtig, dog højest i 12 måneder fra det tidspunkt, hvor du blev uarbejdsdygtig Vi vil i vurderingen af din anmeldelse om midlertidig uarbejdsdygtighed se bort fra, at du på tidspunktet for anmeldelsen ikke har været i arbejde, som ellers er en betingelse for udbetaling af forsikringsydelser. Side 4 af 9

5 8. Hvornår ophører forsikringsdækningen? FORTRYDELSESRET Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 451 af 3. juni 2004, med gældende ændringer, har du fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er fjorten dage. Fristen regnes fra den dag, hvor du har fået forsikringsbetingelserne i hænde. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, hvis du har fået forsikringsbetingelserne i hænde før dette tidspunkt. Hvis du f.eks. modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdagen, den 5. juni, kan du vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden fortrydelsesfristens udløb skal du underrette forsikringsselskabet om, at du har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at du sender brevet inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om at du har fortrudt aftalen skal gives til: Genworth Financial, Kirkebjerg Allé 86B, 2605 Brøndby. Automatisk ophør af forsikringsdækningen 8.1. Forsikringsdækningen ophører automatisk: Når kundeforholdet i Ringkjøbing Landbobank ophører Når du går på pension, førtidspension eller efterløn. Du er forpligtet til omgående at orientere os herom Ved udgangen af det kalenderår, hvori du fylder 60 år Hvis du dør. Hvis du opsiger forsikringsdækningen 8.2. Du har ret til når som helst at opsige forsikringsdækningen skriftligt med 30 dages varsel, således at opsigelsen gælder fra den første forfaldsdag efter udløbet af de 30 dage. Hvis vi opsiger forsikringsdækningen 8.3. Vi kan skriftligt opsige forsikringsdækningen: Med 60 dages varsel, således at opsigelsen gælder fra den første forfaldsdag efter udløbet af de 60 dage Uden varsel hvis du ved forsikringens etablering eller ved en forsikringshændelse svigagtigt har givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger om eller fortiet omstændigheder, som er af betydning for os Når du ikke har indbetalt den løbende præmie senest ved udløbet af fristen i opsigelsen. Opsigelsen indeholder oplysning om, at forsikringen ophører, hvis præmien ikke er betalt inden den i opsigelsen angivne frist. Forsikringen ophører da fra det tidspunkt, hvortil du har betalt. 9. Ændringer i forsikringsbetingelserne 9.1. Vi er berettigede til at foretage ændringer i forsikringsbetingelserne med 60 dages skriftlig varsel således at ændringen gælder fra den første forfaldsdag efter udløbet af de 60 dage. 10. Behandling af oplysninger Ved anmodningen om etablering af forsikring tilkendegiver du udtrykkelig accept af, at de afgivne oplysninger kan behandles af såvel Ringkjøbing Landbobank som Genworth Financial med henblik på vurdering af forsikringsdækningen samt lovpligtig indberetning til Told & Skat Behandlingen af oplysninger sker til enhver tid i overensstemmelse med reglerne i lov om behandling af personoplysninger (lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer) Du kan til enhver tid bede om at få oplyst, hvilke oplysninger Ringkjøbing Landbobank og Genworth Financial har registreret om dig samt at få oplyst formålet med registreringen af oplysningerne, hvorfra oplysningerne stammer, og til hvem oplysningerne eventuelt er videregivet Du kan endvidere til enhver tid anmode om, at bestemte registrerede oplysninger om dig ikke længere gøres til genstand for behandling. Hvis din indsigelse findes at være berettiget, vil behandlingen af oplysninger straks ophøre. 11. Ankenævn Vi er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring Klageskema og Ankenævnets vedtægter kan rekvireres hos os på adressen: Genworth Financial, Kirkebjerg Allé 86B, 2605 Brøndby, telefon , eller hos Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, telefon Side 5 af 9

6 12. Lovgivning Denne forsikring er underlagt dansk lovgivning. Ufrivillig arbejdsløshed for lønmodtagere 13. Vilkår for udbetaling af forsikringsydelser Forsikringsdækningen gælder udelukkende, hvis den ufrivillige arbejdsløshed indtræder i forsikringens løbetid og under forudsætning af, at du har været beskæftiget som lønmodtager (aflønnet for min. 16 timer pr. uge) i en periode på mindst 12 måneder umiddelbart før første arbejdsløsheds indtræden. Arbejdsløshedsperioder á 14 dage eller mindre afbryder ikke perioden Udbetaling af forsikringsydelser er betinget af, at du er arbejdsløs, er tilmeldt Jobcenter, og står til fuld rådighed for det almindelige danske arbejdsmarked SENEST 30 dage efter din sidste arbejdsdag. Vi ser bort herfra, hvis årsagen til den manglende tilmelding hos Jobcentret skyldes afholdelse af optjent ferie indenfor ferielovens rammer (dog max. 5 uger) eller lægedokumenteret sygdom, som er diagnosticeret Ufrivillig arbejdsløshed, der indtræder indenfor de første 180 dage efter, at forsikringen er trådt i kraft, er ikke omfattet af forsikringen. Ufrivillig arbejdsløshed, der indtræder som følge af opsigelse modtaget indenfor de første 180 dage efter, at forsikringen er trådt i kraft, er heller ikke omfattet af forsikringen Ufrivillig arbejdsløshed betyder, at din ansættelse ufrivilligt er ophørt efter udløbet af gældende opsigelsesperiode. Det er en betingelse, at dette dokumenteres i form af en skriftlig opsigelse fra din arbejdsgiver eller anden dokumentation, som af os sidestilles hermed. Arbejdsløshed, der skyldes, at du selv har opsagt dig job, uanset årsag, eller skyldes berettiget bortvisning, er således ikke omfattet af begrebet ufrivillig arbejdsløshed. Er du blevet afskediget, og tilbudt genansættelse med nedsat arbejdstid eller lavere løn, men har afslået dette tilbud, betragtes du ikke som ufrivillig arbejdsløs Ufrivillig arbejdsløshed regner vi for indtrådt den første dag efter udløbet af din opsigelsesperiode. Det er i denne forbindelse uden betydning, om du reelt har været på arbejde, på ferie, fritstillet eller lignende i opsigelsesperioden. Ved konkurs hos arbejdsgiveren, indtræder den ufrivillige arbejdsløshed for lønmodtagere ved konkursens indtræden, og vi ser derved bort fra den normale opsigelsesperiode. 14. Forsikringsydelser Selvrisiko De første 60 hele dage efter at den ufrivillige arbejdsløshed er indtrådt, er en selvrisikoperiode. Først når den ufrivillige arbejdsløshed har varet i 60 sammenhængende hele dage, har du altså ret til ydelser fra forsikringen. Ydelser Efter udløbet af selvrisikoperioden på 60 sammenhængende hele dage, betaler vi et beløb svarende til den aftalte forsikringsydelse For hver yderligere periode på 30 sammenhængende hele dages arbejdsløshed efter selvrisikoperiodens udløb betaler vi et beløb svarende til den aftalte forsikringsydelse Vi betaler i op til 12 måneder pr. arbejdsløshedsperiode, eller i alt op til 36 måneder ved flere adskilte arbejdsløshedsperioder. Forsikringspræmie Du skal fortsat selv betale præmie for forsikringen i den periode, hvor vi udbetaler forsikringsydelser. Flere arbejdsløshedsperioder Hvis to arbejdsløshedsperioder er adskilt af 3 måneder eller mindre, behandler vi de to perioder som én periode. Vi udbetaler dog ikke forsikringsydelser for den periode, hvor du er i arbejde Hvis to arbejdsløshedsperioder er adskilt af mere end 3 måneder, skal du igen have været beskæftiget som lønmodtager i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder for at være berettiget til ny udbetaling af forsikringsydelse Hvis vi udbetaler forsikringsydelser på grund af ufrivillig arbejdsløshed, og hvis du ønsker at påbegynde midlertidigt arbejde i en periode på mindre end 6 måneder, skal du skriftligt meddele os detaljerne herfor, før du påbegynder det midlertidige arbejde. Vi udbetaler ikke forsikringsydelser for den periode, hvor du er i arbejde. Imidlertid kan forsikringsydelserne på grund af ufrivillig arbejdsløshed fortsætte efter afslutningen af det midlertidige arbejde. Vi udbetaler op til 12 måneder i alt, hvori udbetalinger før og efter din arbejdsperiode bliver medregnet. JobTransfer - hjælp til at komme i arbejde igen Hvis du er blevet opsagt eller ufrivillig arbejdsløs, og vi enten har godkendt din arbejdsgivers opsigelse af dig og du senere reelt er berettiget til forsikringsydelser for arbejdsløshed, eller vi efter arbejdsløshedens indtræden har godkendt din anmeldelse om ufrivillig arbejdsløshed; så tilbyder vi dig hjælp til at komme i arbejde igen Hjælpen består af en række serviceydelser, som du kan benytte dig af uden omkostninger for dig For at få størst mulig nytte af hjælpen, er det vigtigt at du kontakter os i Genworth Financial straks efter at du har modtaget opsigelsen fra din arbejdsgiver. Side 6 af 9

7 15. Undtagelser i dækningen Vi udbetaler ikke forsikringsydelser ved arbejdsløshed, hvis: Du ikke har været beskæftiget som lønmodtager (aflønnet for min. 16 timer pr. uge) i en periode af 12 måneder umiddelbart før arbejdsløshedens indtræden. Arbejdsløshedsperioder á 14 dage eller mindre afbryder ikke perioden Du på tidspunktet for forsikringens etablering havde kendskab til eller burde have haft kendskab til kommende arbejdsløshed Du selv har opsagt din stilling, uanset årsag, eller du berettiget er blevet bortvist af din arbejdsgiver Du har arbejdet i en tidsbegrænset periode, herunder alle former for vikararbejde, eller på et specifikt projekt, som udløber. Dette ser vi dog bort fra, hvis du har været beskæftiget hos den samme arbejdsgiver i en sammenhængende periode på mindst 24 måneder, og din kontrakt er blevet fornyet mindst to gange, og du ikke har haft grund til at tro, at kontrakten ikke ville blive fornyet igen Arbejdsløsheden opstår som følge af en ulovlig eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse Arbejdsløsheden indtræder, mens du er beskæftiget i udlandet, med mindre: du er udsendt af en dansk arbejdsgiver til et andet land på uændrede vilkår for en periode, der forventes at vare højst 12 måneder, eller dit arbejdssted er flyttet til et andet EØS-land efter forsikringens etablering, og du i forbindelse med en anmeldelse om ufrivillig arbejdsløshed står til fuld rådighed for det almindelige danske arbejdsmarked Arbejdsløsheden indtræder direkte eller indirekte som følge af frihedsberøvelse Arbejdsløsheden indtræder direkte eller indirekte som følge af en af de undtagelser, der er nævnt i dækningen for midlertidig uarbejdsdygtighed. Midlertidig uarbejdsdygtighed 16. Vilkår for udbetaling af forsikringsydelser Forsikringsdækningen gælder udelukkende, hvis uarbejdsdygtigheden indtræder i forsikringens løbetid og under forudsætning af, at du på tidspunktet for uarbejdsdygtighedens indtræden, er beskæftiget som lønmodtager (aflønnet for min. 16 timer pr. uge) eller er selvstændig erhvervsdrivende (og beskæftiget hermed i mindst 30 timer pr. uge) Uarbejdsdygtighed, der indtræder, eller er opstået eller pådraget, indenfor de første 30 dage efter at forsikringen er trådt i kraft, er ikke omfattet af forsikringen. Dette gælder også selv om uarbejdsdygtigheden først anmeldes på et senere tidspunkt Midlertidig uarbejdsdygtighed betyder, at du på grund af sygdom eller en ulykke, er fuldstændigt forhindret i at udføre dit almindelige, lønnede arbejde eller drive din selvstændige virksomhed. Det er samtidig en betingelse, at du, mens du er uarbejdsdygtig, ikke udfører noget andet arbejde, som er lønnet eller som normalt ville være det, og at du er undergivet jævnlig og løbende lægelig behandling mod sygdommen eller ulykkens følger Den midlertidige uarbejdsdygtighed regnes for indtrådt den dag, hvor du ifølge lægeerklæring blev uarbejdsdygtig. 17. Forsikringsydelser Selvrisiko De første 60 hele dage efter at uarbejdsdygtigheden er indtrådt, er en selvrisikoperiode. Først når den midlertidige uarbejdsdygtighed har varet i 60 sammenhængende hele dage, har du altså ret til ydelser fra forsikringen. Ydelser Efter udløbet af selvrisikoperioden på 60 sammenhængende hele dage, betaler vi et beløb svarende til den aftalte forsikringsydelse For hver yderligere periode på 30 sammenhængende hele dages uarbejdsdygtighed efter selvrisikoperiodens udløb betaler vi et beløb svarende til den aftalte forsikringsydelse Vi betaler i op til 12 måneder pr. uarbejdsdygtighedsperiode, eller i alt op til 36 måneder ved flere adskilte uarbejdsdygtighedsperioder. Forsikringspræmie Du skal fortsat selv betale præmie for forsikringen i den periode, hvor vi udbetaler forsikringsydelser. Flere uarbejdsdygtighedsperioder Hvis vi tidligere har udbetalt forsikringsydelser for midlertidig uarbejdsdygtighed, skal du for at være berettiget til fornyet forsikringsdækning igen have været beskæftiget som lønmodtager eller have genoptaget din virksomhed som selvstændig erhvervsdrivende i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder, hvis uarbejdsdygtighedsperioden er begrun- Side 7 af 9

8 det i samme sygdom eller samme ulykke som en tidligere uarbejdsdygtighedsperiode, og 30 dage, hvis uarbejdsdygtigheden er begrundet i en ny sygdom eller ulykke Hvis to uarbejdsdygtighedsperioder, der er begrundet i samme sygdom eller samme ulykke, er adskilt af 3 måneder eller mindre, behandler vi dog de to perioder som én periode. Vi udbetaler dog ikke forsikringsydelser for den periode, hvor du er arbejdsdygtig. 18. Undtagelser i dækningen Vi udbetaler ikke forsikringsydelser ved midlertidig uarbejdsdygtighed, hvis uarbejdsdygtigheden er opstået som en direkte eller indirekte følge af: Sygdom eller legemsbeskadigelse, som du ved grov uagtsomhed eller forsætligt har forårsaget Sygdom eller personskade, som du var, eller burde have været bekendt med, eller som du søgte læge for, indenfor 12 måneder før forsikringens ikrafttræden Ryglidelser eller nakkelidelser eller skade på ryg eller nakke, med mindre der fra lægeligt hold kan påvises objektive fysiske årsager til sådan lidelse eller skade Kirurgiske indgreb og medicinsk behandling, der ikke er medicinsk begrundet, men som du selv har ønsket af psykiske, personlige eller kosmetiske grunde Normal graviditet, med mindre den udvikler sig til en patologisk tilstand eller sygdom Selvforskyldt beruselse, misbrug af alkohol, medicin, narkotika og lignende stoffer Psykisk eller nervøs sygdom inklusive stress eller dertil relateret lidelse eller tilstand, med mindre lidelsen er diagnosticeret af en speciallæge i psykiatri Enhver tilstand, der opstår mens du er beskæftiget i udlandet, med mindre: du er udsendt af en dansk arbejdsgiver til et andet land på uændrede vilkår for en periode, der forventes at vare højst 12 måneder, eller dit arbejdssted er flyttet til et andet EØS-land efter forsikringens etablering, og du i forbindelse med en anmeldelse om midlertidig uarbejdsdygtighed er under behandling af læge bosiddende i Danmark Krig, krigslignende forhold, terroraktioner, optøjer, oprør, borgerlige uroligheder eller nuklear påvirkning. Side 8 af 9

9 Ordforklaringer I disse forsikringsbetingelser har nedennævnte ord følgende betydning: Dag forstås som kalenderdage, således at en uge svarer til 7 dage, og et år til 365 (366) dage. Lønmodtager betyder aflønnet for mindst 16 timers arbejde pr. uge, beregnet som et gennemsnit for de seneste 12 uger. Hvis du er ansat som lønmodtager i en virksomhed, uanset organisationsform, og du, dine nærmeste pårørende eller andre nærtstående udøver afgørende indflydelse på denne virksomhed, er du ikke lønmodtager i relation til denne forsikring Forsikringens løbetid betyder den periode, hvor forsikringen er i kraft (fra ikrafttrædelsestidspunkt til tidspunktet for forsikringens ophør). Du kan på forsikringsbeviset se, hvornår forsikringen er trådt i kraft, og hvornår forsikringen ophører, med mindre forsikringen ophører af anden årsag, eller du eller vi ekstraordinært opsiger forsikringen forinden denne dato. Fuld rådighed betyder, at du til enhver tid lever op til de af arbejdsløshedskassen på dit fagområde fastsatte rådighedsregler for det almindelige arbejdsmarked, og hvis du ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, skal du kunne dokumentere, at du er tilmeldt Jobcenter som arbejdssøgende. Hidtidig arbejdsindkomst betyder ved arbejdsløshed den indkomst, som A-kassen opgør som grundlag for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge i henhold til gældende lovgivning og bekendtgørelser. Ved midlertidig uarbejdsdygtighed opgøres indkomsten af Genworth Financial, analogt med reglerne for opgørelse ved arbejdsløshed, på baggrund af forevist dokumentation. Selvstændig erhvervsdrivende betyder, at du har din hovedbeskæftigelse, det vil sige bruger hovedparten af din arbejdstid, i din egen virksomhed i Danmark, hvad enten denne drives som personligt ejet virksomhed, som interessentskab eller som anpartsselskab, aktieselskab eller kommanditselskab med afgørende indflydelse, jf. bekendtgørelse om optagelse i arbejdsløshedskasse for selvstændige erhvervsdrivende 3. Du skal kunne dokumentere, at du driver selvstændig erhvervsvirksomhed ved mindst et af de nævnte forhold: Kopi af tilmelding som selvstændig til offentlige registre, hvoraf dit navn fremgår (f.eks. kopi af bevis for moms/cvrregistrering, kopi af en momsangivelse, lønsumsangivelse eller udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register.) Erklæring fra virksomhedens revisor eller advokat om deltagelse som medarbejdende ægtefælle. Registrerede partnere sidestilles fuldt ud med ægtefæller. Desuden skal du kunne dokumentere, at du har arbejdet i virksomheden i væsentligt omfang, det vil sige i mere end 30 timer om ugen. Dækningen for ufrivillig arbejdsløshed er tegnet i Financial Insurance Company Limited, CVR nr , filial af Financial Insurance Company Limited, engelsk skadesforsikringsselskab registreret i England under nr , og dækningen for midlertidig uarbejdsdygtighed er tegnet i Financial Assurance Company Limited, CVR nr , filial af Financial Assurance Company Limited, engelsk livforsikringsselskab registreret i England under nr Selskaberne er benævnt Genworth Financial. Begge dækninger administreres af Genworth Financial. Side 9 af 9

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Nr. 6000-004b Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kredittagere i IKANO Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring, som gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank 6000-008 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for låntagere i Ikano Bank Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring. Forsikringen er

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst lønsikring Forsikringsbetingelser version 70-15-01 Januar 2015 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge,

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 Accept Försäkringsaktiebolag (publ) Box 2068 174 02 Sundbyberg Sverige Org-nr. 516401-6577 www.accept.se Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 1.4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010

Liv og Pension. Topdanmark Livsforsikring. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010 Liv og Pension Topdanmark Livsforsikring Forsikringsbetingelser 5716-11, juli 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2 FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN Forsikringsbetingelser nr. 05N2 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus

Sundhedssikring Basis og Plus Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6561-6 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 7880-1 November 2012 Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7. Præmieskala...

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Motorkøretøjsforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Sundhedssikring Basis og Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere