NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYUDDANNET VÆRD AT VIDE"

Transkript

1 2011

2 Dette hæfte er udgivet af KarriereCentret på Syddansk Universitet. KarriereCentret er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet. Vi kan hjælpe dig med information og vejledning vedrørende de spørgsmål, der melder sig ved afslutningen af din uddannelse eller undervejs i uddannelsen. Hvert semester arrangerer vi desuden jobsøgningskurser, kandidatmøder, karriereveje for de enkelte studier og meget mere. På KarriereCentret kan du blandt andet få råd og vejledning om: ansøgninger til job og praktik CV-udformning afklaring af kompetencer og kvalifikationer jobmarkedet for akademikere valg undervejs i uddannelsen a-kasser og fagforeninger arbejdsmarkedsforhold praktiske forhold ved afslutning af uddannelse Kig ind og lad os hjælpe dig videre! Side 02

3 TILLYKKE! Du har netop afsluttet din uddannelse eller du er tæt på at gøre det hvilket automatisk får en række spørgsmål til at melde sig. Eksempelvis: Hvordan får jeg arbejde inden for mit fag? Hvad skal jeg have i løn i mit første job? Hvor længe kan jeg risikere at gå ledig? På Syddansk Universitets KarriereCenter kan vi hjælpe dig med at få svar på disse spørgsmål, da vi holder os ajour med udviklingen på arbejdsmarkedet for universitetets uddannelser. Vi kan med andre ord give dig svar på en lang række af de spørgsmål, du måtte have ved afslutningen af din uddannelse. I dette hæfte har vi samlet en række oplysninger, der er vigtige og relevante, når du afslutter din uddannelse. Du kan bl.a. læse, hvilke regler og rettigheder der gælder for nyuddannede kandidater og bachelorer inden for a-kasse-systemet. Du kan også læse om jobcentre, fagforeninger, løn, studiejob og meget mere. Sidst i hæftet er der desuden et par praktiske oplysninger vedrørende a-kasse og løn for nyuddannede ph.d.-ere. Hæftet skal ikke stå alene. Hvis du er i tvivl om nogle af de ting, vi har nævnt, er du velkommen til at kontakte KarriereCentret eller læse mere på KarriereCentrets hjemmeside. Vi anbefaler altid, at du kontakter a-kasserne eller de faglige organisationer for at få svar på de spørgsmål, der er relateret til dem. Husk så vidt muligt at orientere dig i god tid om de gældende regler, dvs. inden du afleverer dit speciale eller går op til den afsluttende eksamen. Ofte er der nogle helt ufravigelige frister og procedurer, der skal overholdes. Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål, opfordrer vi dig til at tage kontakt til KarriereCentret eller a-kasserne. God læselyst! KarriereCentret Syddansk Universitet Side 03

4 PRAKTISKE FORHOLD Der vil naturligvis altid være en række praktiske forhold forbundet med at afslutte sin uddannelse. På de næste sider kan du læse, hvilke regler og rettigheder der gælder for nyuddannede kandidater og bachelorer ved Syddansk Universitet. Se i øvrigt også ABC for nyuddannede sidst i hæftet. Kontakt altid a-kassen Hvis du er lige ved at være færdig med din uddannelse, er det vigtigt at kontakte en a- kasse, fordi regler og frister inden for området jævnligt ændres, og der kan være individuelle vilkår, der kan have betydning for dit a-kasse-medlemsskab og din ret til dagpenge. Hvornår er uddannelsen afsluttet? Uddannelsens afslutning defineres som dimissionsdagen. I forhold til optagelse i en a- kasse er dimissionsdagen forskellig alt efter, hvordan du afslutter din uddannelse: Afsluttes uddannelsen med en mundtlig eksamen, er denne eksamen din dimissionsdag. Afsluttes uddannelsen med en skriftlig eksamen, er dimissionsdagen den dag, hvor karakteren for denne eksamen offentliggøres. Afsluttes uddannelsen med et speciale, som ikke skal forsvares mundtligt, er dimissionsdagen typisk den dag, hvor din specialevejleder og censor har underskrevet og dateret en forhåndsgodkendelse (det er her den sidste af de to datoer, der gælder). Du kan også vælge, at din dimissionsdag skal være den dag, du modtager karakteren for dit speciale. Endelig kan dimissionsdagen også være den dag, hvor eksamensbeviset er udskrevet - underforudsætning af, at dit eksamensbevis er udskrevet umiddelbart i forlængelse af din sidste eksamen. Optagelse i a-kassen dimittendregler Du skal have afsluttet din bachelor- eller kandidatuddannelse, før du er berettiget til dagpenge fra en a-kasse. Du kan med fordel henvende dig til a-kassen og bestille dit indmeldelsesmateriale og sende din anmodning om optagelse i a-kassen, inden du bliver helt færdig. Du kan vælge at blive deltids- eller fuldtidsforsikret. Der er frit a-kasse valg i Danmark, men mange vælger de a-kasser, der traditionelt knytter sig til deres uddannelse. Du kan se, hvilke a-kasser akademikere oftest vælger, bagerst i hæftet. Kontakt altid a-kassen for vejledning om reglerne for nyuddannede! Bachelorer og a-kassen Hvis du er optaget i en a-kasse som bachelor, skal du være opmærksom på, at du ikke Side 04

5 kan modtage dagpenge, hvis du fortsætter din uddannelse på universitetet, da du ikke kan modtage dagpengem, når du er under uddannelse. Du kan således modtage dagpenge under orlov fra universitetet, men du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Dette betyder bl.a., at du ikke må være studieaktiv og for eksempel deltage i undervisning, gå til eksamen eller skrive speciale, mens du modtager dagpenge. Hvis du ønsker at modtage dagpenge under orlov, skal din orlov være på mindst et semester. Forhåndsgodkendelse og optagelse i a-kassen Hvis du afslutter din uddannelse med speciale eller hovedopgave, kan du blive optaget i a-kassen fra den dato, hvor du har en underskrevet forhåndsgodkend-else. Som regel har a-kassen en fortrykt blanket til forhåndsgodkendelse, som du kan printe fra a-kassens hjemmeside. Derefter afleverer du blanketten til din specialevejleder, og når den er underskrevet af vejleder og censor, sender du den til a-kassen. Hvis specialet er ledsaget af et mundtligt forsvar, kan der ikke udstedes en forhåndsgodkendelse. Dimissionsdag og optagelse i a-kassen Hvis din uddannelse afsluttes med en skriftlig eller mundtlig eksamen, er dimissions-dagen den dag, hvor du får din endelige karakter. Dimissionsdagen kan også være den dato, hvor eksamensbeviset er udstedt. Efter dimissionsdagen har du 14 dages frist til at melde dig ind i a-kassen. 14-dages fristen er ufravigelig! Hvis du inden 14 dage fra dimissionsdagen melder dig ind i a-kassen, vil du blive betragtet som dimittend og være berettiget til dagpenge efter gældende regler. Hvis du ikke melder dig ind i a-kassen inden 14 dage, vil du først kunne få dagpenge, når du har været medlem af a-kassen i et år og har arbejdet fuld tid i 52 uger inden for de sidste 3 år. 14-dages fristen er fastsat ved lov, og a-kasserne har ikke mulighed for at dispensere fra den. Jobcenter Den første dag, du er ledig, skal du tilmelde dig jobcentret i den kommune, du er bosat i for at være dagpengeberettiget. Dette gør du lettest på eller ved at møde op personligt i dit jobcenter. Det er en betingelse for at få dagpenge, at du er tilmeldt et jobcenter, og at du har udfyldt en ledighedserklæring. På finder du link til ledighedserklæringen for dimittender, som skal udfyldes og sendes til din a-kasse hurtigst muligt, evt. i forbindelse med din indmeldelse. Kontakt dit lokale jobcenter, når du dimitterer. Studiejob og dagpenge Hvis du ønsker at fortsætte i dit studiejob, efter du er færdig med din uddannelse, skal du Side 05

6 have en frigørelsesattest for at kunne få supplerende dagpenge, hvis du har et opsigelsesvarsel i din ansættelseskontrakt. Hvis du ikke ønsker at fortsætte i dit studiejob, når du er færdig med din uddannelse, skal du have opsagt og fratrådt dit studiejob, inden du bliver optaget i din a-kasse. Hvis du opsiger eller fratræder dit studiejob, efter du er indmeldt i a-kassen, pålægges du 111 timers (svarende til tre uger) karantæne for selvforskyldt ledighed, med mindre du har en gyldig grund til opsigelsen. Udmeldelse fra universitetet Syddansk Universitet sørger automatisk for, at du bliver udmeldt den dag, den sidste karakter er registreret, og dit eksamensbevis udskrives. SU Syddansk Universitet giver SU-styrelsen besked om, at du er udmeldt af universitetet. Du skal være opmærksom på, at du kan få SU til og med den måned, hvor eksamenskontoret registrerer, at du er færdig. Hvis du bliver færdig den 1. i en måned, er du ikke berettiget til SU i denne måned, men det er du derimod, hvis du afslutter den 2. i måneden eller senere. Kontakt Syddansk Universitets SU-kontor for yderligere oplysninger. SU-lån og slutlån skal tilbagebetales efter endt studium. Tidspunktet for tilbagebetaling afhænger af låntype. Du får automatisk besked fra Økonomistyrelsen, når du skal begynde at betale tilbage. Karensmåned Fra dagen efter din dimissionsdag og til du er berettiget til dagpenge, går der en måned karensmåneden. Da dagpengene er bagudbetalt, betyder det, at den første måned, hvor du er berettiget til dagpenge, vil pengene først blive udbetalt i slutningen af måneden. I denne periode må du forsørge dig selv via opsparing, SU eller kontanthjælp. Kontakt dit lokale kommunekontor for at undersøge muligheden for midlertidig økonomisk støtte indtil dagpengene er til rådighed. Kontanthjælpen er dog ofte tilbagebetalingspligtig. Dagpengekort Når du tilmelder dig som ledig i et jobcenter, får du dit første dagpengekort. Hvis du tilmelder dig via får du dagpengekortet via nettet. Dagpengekortet skal udfyldes og indsendes elektronisk til din a-kasse hver måned på den dato, der er oplyst på dagpengekortet. Dagpengeperioden Perioden, hvor du er berettiget til dagpenge (ydelse), kaldes dagpengeperioden. Dagpengeperioden består af 104 ugers ydelser (dvs. to år), der skal bruges inden for en periode på 156 uger (dvs. tre år). Side 06

7 ØKONOMI I det følgende giver vi en kort gennemgang af, hvordan din økonomiske situation kan se ud som nyuddannet. Løn På det offentlige arbejdsmarked udbetales løn efter en fastlagt løntrinsskala. Oven i det er der mulighed for at forhandle individuelle tillæg. Nyuddannede med bachelorgrad starter som regel på løntrin 1, og kandidater starter som regel på løntrin 4, der er toårigt. Løntrinnene er lidt forskellige, alt efter om du er ansat i staten, regionen eller kommunen. Du kan finde en aktuel oversigt over løn i det offentlige på de forskellige fagforeningers hjemmesider. Eksempel på løntrin 4 i staten per 1. april 2010: Løntrin 4 (ekskl. pension) Løntrin 4 (inkl. pension) Staten , ,12 heraf basisløn (trin 4) , ,67 heraf rådighedstillæg 3.058, ,45 (Kilde: Djøf Danmarks Jurist- og Økonomforbund) Det månedlige pensionsbidrag udgør per 1. april ,1% for ansatte i staten. Rådighedstillægget tilbydes som hovedregel alle kandidater i det offentlige, der ansættes i administrative stillinger. Tillægget gives for at stå til rådighed for arbejdsgiveren E almindelig arbejdstid. På det private arbejdsmarked udbetales løn efter individuel forhandling, og din løn vil derfor variere efter branche, geografi, uddannelse, individuelle kvalifikationer mv. Der er altså ikke nogen øvre eller nedre grænse for, hvad din startløn skal være. Når du vurderer din løn, skal du huske at inddrage de andre forhold, som din ansættelse består af, bl.a. pension, barsel, medarbejdergoder mv. Hvis du er medlem af en fagforening, anbefaler vi, at du kontakter denne, inden du underskriver kontrakten. Fagforeningerne udarbejder løbende lønstatistikker og kan rådgive dig om lønforhold, der gælder for den branche og den type stilling, du ansættes i. Dagpenge til nyuddannede Som nyuddannet modtager du efter gældende regler dagpenge efter dimittendsatsen. Dimittendsatsen er 82% af den maksimale dagpengesats. Satsen for fuldtidsforsikrede pr. 3. januar 2011 udgør 3140 kr. pr. uge før skat. Side 07

8 Supplerende dagpenge Hvis du har et arbejde, men på mindre end fuld tid, kan du - under visse betingelser - få supplerende dagpenge. For hver arbejdstime du har, bliver du trukket 1/37 del af en fuld uges dagpenge. Har du mere end 29,6 timers arbejde i en uge, kan du ikke få supplerende dagpenge i den uge. Er du fuldtidsforsikret og er ansat på deltid med opsigelsesvarsel, kan du kun få supplerende dagpenge, hvis din arbejdsgiver underskriver en frigørelsesattest. Du skal stadigvæk være aktiv jobsøgende til fuldtidsarbejde, når du får supplerende dagpenge. Med frigørelsesattesten accepterer arbejdsgiveren, at du kan sige op fra den ene dag til den anden. Du kan kun modtage supplerende dagpenge i 30 uger inden for en løbende periode på 104 uger. Nyuddannet og barsel Det er din kommune, der udbetaler barselspenge. Hvis du føder, før du bliver færdig med din uddannelse, har du ret til barselsdagpenge fra det tidspunkt, uddannelsen er afsluttet. Din uddannelse anses for afsluttet, når du al studieaktivitet er endelig ophørt. Afslutter du studiet med dit speciale, kan uddannelsen anses for afsluttet, når du modtager en forhåndsgodkendelse af dit speciale, og du har fået alle andre karakterer. Husk, at du skal indmelde dig i en a-kasse senest 14 dage efter uddannelsens afslutning for at være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, når din barselsorlov udløber. Hvis du føder inden for en måned efter studiet er afsluttet, har du straks ret til barselsdagpenge - uanset om du er arbejdsløshedsforsikret eller ej. Hvis overgangen til barselsorlov sker mere end en måned efter afslutningen af din uddannelse, har du kun ret til barselsdagpenge, hvis du er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge. Ret til arbejdsløshedsdagpenge forudsætter som nævnt, at du indmelder dig i en a-kasse senest 14 dage efter uddannelsens afslutning. Hvis du har indmeldt dig rettidigt, indtræder retten til barselsdagpenge en måned efter studieafslutningen. Barselsdagpengene svarer til den dagpengesats, du ellers ville være berettiget til. Ferie som arbejdsløs og som ansat Når du er ledig, har du ret til ferie, således at du ikke skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal selv ansøge om at få feriedagpenge. Det gør du lettest via en eletronisk blanket, som du finder på din a-kasses hjemmeside. Du vil derefter få udbetalt feriedagpenge i den periode, hvor du holder ferie. Feriedagpengene udgør din normale dagpengesats. Kontakt din a-kasse for nærmere information. Hvis du har arbejde, har du ret til at holde fem ugers ferie som alle andre på arbejdsmarkedet. Du kan dog først få betalt din ferie af din arbejdsgiver, når du har været ansat i et helt kalenderår. I stedet har du ret til feriedagpenge i 15 feriedage. De sidste to ugers ferie kan du afholde, hvis du ønsker det, men du har ikke ret til dagpenge eller løn i perioden. I maj måned får du en opgørelse over, hvor mange feriedagpenge du har til rådighed Side 08

9 i din ferie. Studiemedlemsskab og dagpenge som nyuddannet Hvis du har været studiemedlem af en a-kasse, mens du studerede, skal du stadig lade dig optage som nyuddannet 14 dage efter din uddannelses afslutning for at få dagpenge. Hvis du har været studiemedlem i mindst 1 år, inden dit studie afsluttes, undgår du karensmåneden, når du afslutter uddannelsen. Pension Hvis du f.eks. er ansat i staten, udgør 5,7% af månedslønnen et pensionsbidrag, som indbetales til en pensionskasse. Arbejdsgiveren betaler et beløb svarende til 11,4% af lønnen. Det vil sige, at der i alt indbetales 17,1% til din pensionskasse. Hvis du er ansat i regionen udgør dit samlede pensionsbidrag 16,9%, mens det udgør 17,5%, hvis du er ansat i en kommune. For privatansatte betales der ikke automatisk pensionsbidrag til en pensionskasse. Pensionsaftaler skal forhandles individuelt ligesom de øvrige løn- og ansættelsesvilkår i den private sektor. Side 09

10 NYUDDANNET PH.D. HVAD GØR JEG? Optagelse i a-kasse Som ph.d.-stipendiat kan du vælge enten at blive optaget i en a-kasse som lønmodtager eller som dimittend. Optagelse i a-kasse som lønmodtager Hvis du vælger optagelse i en a-kasse som lønmodtager, får du ret til dagpenge efter de regler, der gælder for lønmodtagere. Det vil sige, at du skal optages i en a-kasse senest et år før, du bliver færdig som ph.d., hvis du vil sikre dig ret til dagpenge fra det tidspunkt, du er færdig med din ph.d. Optagelse i a-kasse som dimittend Ønsker du at blive optaget i en a-kasse som dimittend, kan du betragtes som dimitteret ved udgangen af den måned, hvor du afleverer din afhandling. Forudsætningen er, at din vejleder erklærer, at du har haft et tilfredsstillende studieforløb, og at vejlederens erklæring er dateret og underskrevet i samme måned, som du afleverer din afhandling. Husk at du skal anmode om optagelse senest 14 dage efter uddannelsens afslutning for at kunne blive optaget som dimittend i en a-kasse (læs om 14-dages fristen på side 5). Som dimittend har du ret til at modtage dagpenge en måned efter uddannelsens afslutning (karensmåned). Hvis du allerede er medlem af en a-kasse, har du ingen karensmåned, og du vil derfor kunne få dagpenge fra den 1. i måneden efter, du har afleveret din afhandling. Løn som nyuddannet ph.d. Hvis du bliver ansat i det offentlige efter din ph.d.-uddannelse, vil du som udgangspunkt starte på løntrin 6, dvs. med tre års anciennitet. På det private arbejdsmarked udbetales løn ofte efter individuel kontraktforhandling. Nogle virksomheder har dog en overenskomst med en fagforening. Du kan få yderligere oplysninger hos din fagforening. > Læs desuden afsnittet Økonomi på side 7. Side 10

11 ABC FOR NYUDDANNEDE AC (Akademikernes Centralorganisation): Akademikernes Centralorganisation, AC, er hoved-, central- og forhandlingsorganisation for de faglige organisationer, der organiserer akademisk uddannede i Danmark. På arbejdstagersiden udgør AC i lighed med LO og FTF arbejdsmarkedets hovedorganisationer i Danmark. En af AC s hovedopgaver er at sikre akademikernes løn- og ansættelsesvilkår. Som forhandlingsorganisation udøver AC forhandlingsretten for offentligt og privat ansatte medlemmer af medlemsorganisationerne i det omfang, organisationerne har overladt denne til AC. > Læs mere på A-kasse: Arbejdsløshedskasse. Offentlig godkendt forsikring, der sikrer medlemmerne økonomisk i tilfælde af ledighed. Ydelse fra a-kassen hedder dagpenge. A-kassen giver bl.a. råd og vejledning om de forskellige former for dagpenge. Der betales kontingent til a-kassen, og der er i dag frit valg af a-kasse. > Se a-kassernes adresser side 15. Barselsdagpenge: Speciel dagpengesats til ledige på barselsorlov. Barselsdagpenge udbetales af bopælskommunen og svarer til den almindelige dagpengesats for dimittender. > Se dagpengesatser til nyuddannede side 7. CV-bank: Senest en måned efter, at du er tilmeldt jobcentret som ledig, skal du lægge dit CV ind i jobcentrets CV-bank. > Se mere på Dagpenge: Månedlig ydelse for arbejdsløse, der er medlem af en a-kasse. Dagpenge udbetales af a-kassen. Side 11

12 Dagpengekort: Kort hvor der er påtrykt fire til fem uger. På kortet skal du oplyse eventuelle arbejdstimer, syge- og feriedage. Bruges som beregningsgrundlag for dine dagpenge. Dagpengekortet kan også udfyldes elektronisk på a-kassens hjemmeside. Dimittend: Nyuddannet fra de højere læreanstalter. Dimissionsdato: Den dato, hvor din uddannelse med sikkerhed er bestået. Det kan enten være den dato, hvor din forhåndsgodkendelse er underskrevet, eller den dato hvor den sidste mundtlige eller skriftlige eksamen er bestået, eller den dato dit eksamensbevis er udskrevet. Dimittendsats: 82% af den maksimale dagpengesats. Satsen gives til ledige dimittender, dvs. nyuddannede, der er dagpengeberettigede. Fagforeninger: Privat lønmodtagerorganisation, der varetager medlemmernes interesser med hensyn til løn- og arbejdsvilkår. Fagforeninger giver blandt andet råd og vejledning om løn, ansættelsesforhold og efteruddannelse. Du kan selv vælge, om du vil være medlem af en fagforening, og der er i dag i princippet frit valg i forhold til dit fagforeningsvalg. Der er dog faglige tilknytninger til de enkelte fagforeninger, som kan være relevante at overveje, hvis du vil modtage forskellige ydelser, der kan styrke din faglighed og give dig den bedst mulige individuelle rådgivning. Fagforeninger og a-kasser er to uafhængige størrelser. Du kan således godt være medlem af en a-kasse uden at være medlem af en fagforening. Feriedagpenge: Feriepenge til ledige og ansatte udbetalt af a-kassen som dækning for ferie, der ikke er optjent feriepenge til. Du skal give dit jobcenter besked senest 14 dage, inden du begynder på ferien. Forhåndsgodkendelse: Erklæring fra specialevejleder og censor om, at specialet vil bestå. Frigørelsesattest: Skriftlig garanti for at du kan fratræde med dags varsel for at overtage fuldtidsarbejde. Frigørelsesattesten er en absolut forudsætning for at få udbetalt supplerende dagpenge. Side 12

13 Attesten skal indsendes til a-kassen senest fem uger efter, du er startet på deltidsarbejdet eller fra det tidspunkt, du ønsker at modtage supplerende dagpenge. Du kan finde frigørelsesattesten på din a-kasses hjemmeside. Jobcentre: Den statslige og den kommunale beskæftigelsesindsats udføres i jobcentre i alle landets kommuner. Jobcentre formidler gratis kontakt mellem alle arbejdssøgende og arbejdsgivere. Ledige skal tilmelde sig i det lokale jobcenter på den første ledighedsdag, hvis de skal have bistandshjælp eller dagpenge. Karensmåned: Den første måned du er medlem af en a-kasse efter afslutningen af uddannelse. I denne måned udbetales ikke dagpenge. Løntrin: Inddeling af lønrammen for offentligt ansatte. Oprykning fra et trin til det næste foregår på baggrund af ansættelsesanciennitet eller ved skift til en mere ansvarsfuld stilling. Overenskomst: Aftale mellem offentlige eller private arbejdsgivere og fagforeninger. Overenskomsten omhandler regler for løn- og arbejdsvilkår. Pensionsbidrag: Det månedlige beløb som ansat og arbejdsgiver indbetaler til lønmodtagerens pensionskasse. I den offentlige sektor udgør pensionsbidraget 16,9-17,5%. Privatansatte aftaler deres pensionsordning individuelt med arbejdsgiver. Pensionskasse: Forening der administrerer lønmodtageres og arbejdsgiveres pensionsbidrag. Pensionskasserne er knyttet til de respektive fagforbund. Rådighedstillæg: Inden for den offentlige administration får du et tillæg som fuldmægtig for at stå til rådighed for arbejdsgiveren uden for almindelig arbejdstid. Tillægget udgør et fast beløb, der reguleres i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Du kan finde de aktuelle beløb på din fagforenings hjemmeside. SU-lån og slutlån: Lån optaget gennem Statens Uddannelsesstøtte. Lånene skal tilbagebetales efter endt studie, og du får automatisk besked fra Økonomistyrelsen, når du skal begynde at betale tilbage. Side 13

14 Sygedagpenge: Dagpenge udbetalt til ledige i perioder med sygdom, der forhindrer den ledige i at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. 14-dages fristen: Regel om, at du senest 14 dage efter sin dimissionsdag (se side 5) skal melde dig ind i en a-kasse. Overholder du ikke tidsfristen, mister du mulighed for at få dagpenge efter dimittendreglen. Du kan søge om optagelse i a-kassen, før du dimitterer. 30-ugers-regel: Regel om at en ledig inden for en løbende periode på 104 uger kun kan få supplerende dagpenge i 30 uger, hvis man har en frigørelsesattest. HOLD KONTAKTEN! Meld dig ind i Syddansk Universitets alumnenetværk og hold kontakten til dine studiekammerater og til universitetet. Få nyheder og invitationer til arrangementer for alumner. Tilmeld dig netværket på: Læs mere om, hvad vi kan tilbyde dig som alumne på Side 14

15 ADRESSER A-kasser AAK Akademikernes A-kasse Nørre Voldgade 29 Postboks København K Tlf.: Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (AJKS) Gl. Strand København K Tlf.: CA a-kasse Smakkedalen 2 Postboks Gentofte Tlf.: IAK - Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse Kalvebod Brygge København V Tlf Magistrenes Arbejdsløshedskasse Mimersgade København N Tlf.: Magistrenes Arbejdsløshedskasse Slotsgade 21 B 5000 Odense C Tlf.: Fagforeninger Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) Gothersgade København K Tlf.: DM fagforening for højtuddannede Nimbusparken Frederiksberg Tlf.: Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) Vesterbrogade København V Tlf.: IDA Ingeniørforeningen i Danmark Kalvebod Brygge København V Tlf.: Kommunikation og Sprog Hauser Plads 20, 3. sal 1127 København K Tlf.: Pharmadanmark Akademikere på lægemiddelområdet Rygårds Alle Hellerup Tlf.: Side 15

16 KarriereCentret Syddansk Universitet Vi har fast kontor i Odense og Sønderborg. Du finder træffetider på vores hjemmeside. Telefontid: mandag-fredag kl Telefon: KarriereCentrets ErhvervsPartnere: Eksklusivpartnere: Pluspartnere: Basispartnere: Vi investerer i din fremtid

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE NYUDDANNET VÆRD AT VIDE 2015 TILLYKKE! Dette hæfte er udgivet af SDU Erhverv på Syddansk Universitet. SDU Erhverv tilbyder karrierevejledning og er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet.

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 Hvad sker der, når du bliver ledig? 06 kom godt i gang med din jobsøgning 08 hvad vil det sige at være aktivt jobsøgende? 12 hvilke ydelser kan du få fra ma?

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE DU ER AKADEMIKER. DU HAR KNOKLET DIG TIL VIDEN OG UDVIKLET DIG TIL UNIK, KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. EN VÆRDIFULD RESSOURCE, DER VIL BRUGES OG SELV YDER EN INDSATS FOR, AT DET

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN

VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN LÆRERNES A-KASSE ER FOR ALLE UNDERVISERE. Lærernes a-kasse arbejder for dem, der åbner verden. De studerende, de nyuddannede, folkeskolelærerne, voksen- og ungdomsunderviserne,

Læs mere

Snart færdig med studiet hva så?

Snart færdig med studiet hva så? Snart færdig med studiet hva så? Trine Fredtoft, Marie Gjerum og Lise Kristensen Studenterrådgivningen 2006 Studenterrådgivningen Snart færdig med studiet hvad så? Indhold Forord Fra studieliv til voksenliv

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere