3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade København V KOPI. Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V KOPI. Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager"

Transkript

1 3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade København V KOPI T i l s y n e t S t a t s f o r v a l t n i n g e n Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager S t o r e t o r v A a b e n r a a Fagligt Fælles Forbund, 3F, har rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelsesl o- vens 47 fører tilsynet med kommunerne. J O U R N A L N R. : / S A G S B E H A N D L E R : S U S H A N D I R E K T E T E L E F O N : F mener, at Aabenraa Kommunes jobcenter har indført en procedure i sygedagpengesager, som ikke er lovlig. 3F har anført, at jobcenteret henviser borgere, der anmoder om sygedagpenge, til at søge kontanthjælp, indtil jobce n- teret har haft mulighed for at vurdere, om de er uarbejd s- dygtige. 3F mener, at jobcenteret ikke har belæg for en procedure, hvor der først udbetales sygedagpenge med tilbagevirkende kraft, når der foreligger en statusattest fra egen læge. T e l e f o n : E A N - N r t i l s y n e s t a t s f o r v a l t n i n g e n. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g e n. d k E K S P E D I T I O N S T I D : M A N D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : Resumé Det er Statsforvaltningens opfattelse, at der ikke er grundlag for at antage, at Aabenraa Kommune har handlet i strid med lovgivningen ved den beskrevne sagsbehandling i forbindelse med modtagelse af anmodninger om s y- gedagpenge. T E L E F O N T I D : M A N D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : Statsforvaltningen foretager ikke yderli gere i sagen. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en næ r- nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 3F har i henvendelse af 30. april 2013 blandt andet anført følgende: Aabenraa jobcenter har indført følgende procedure for

2 borgere, som anmoder om sygedagpenge: Når sygemeldte borgere anmoder om sygedagpenge og frem sender oplysningsskemaet til jobcenteret, siger jo b- centeret til borgerne, at de skal søge kontanthjælp, in d- til jobcenteret har haft mulighed for at vurdere, om de er uarbejdsdygtige. Jobcenteret oplyser til borgerne, at denne vurdering ikke kan ske på baggrund af de oply s- ninger, der fremgår af oplysningsskemaet, og jobcenteret anmoder derfor borgernes egen læge om en statusattest. Jobcenteret oplyser endvidere, at de har pligt til at si k- re, at ansøgeren er berettiget til ydelsen, før der kan ske udbetaling. Når jobcenteret modtager sta tus ret ur fra egen læge, vil der blive truffet afgørelse i sagen. Det er vores vurdering, at jobcenteret s procedure er lo v- stridig, da sygedagpenge principielt er en løbende yde l- se fra 1. fraværsdag, hvor kommunen i forbindelse med anmeldelsen skal træffe afgørelse om beskæftigelse s- kravet er opfyldt. Systemet bygger altså på en ret t il sygedagpenge, under forudsætning af at den sygemeldte opfylder sin pligt til anmeldelse og dokumentation og i forløbet deltager i o p- følgning osv. 3F har blandt andet vedlagt af 3. januar 2013 fra Arbejdsmarkedsstyrelsen til Aabenraa Kommune med svar på kommunens henvendelse af 20. november 2012 om s y- gedagpengelovens 7. Af Arbejdsmarkedsstyrelsen s af 3. januar 2013 til Aabenraa Kommune fremgår følgende: "Arbejdsmarkedsstyrelsen har modtaget din forespørgsel af 20. novem ber 2012 vedr. ops tart af s ygedag pen ges ager, s y- sygedagpengelovens 7, med følgende indhold: I forbindelse med optimering og kvalificering af hidtidig sagsgang på sygedagpengeområdet, er v i stødt på en problemstilling, som vi ønsk er en afklaring på, da det ikke har været muligt at finde et entydigt svar i div. bekendtgørelser, vejledninger mv. Vores s pørgs mål e r, Hv ornår i et s ags forløb, s k al udbet a- lingen af sygedagpenge påbegyndes? Må en borger stå uden forsørgelse imens sagen behandles? I vores bestræbelser på at have større fokus på 7, har Ydels es k ontoret igenne m en periode allerede v ed anmelde l- se indhentet lægelige oplysninger. Vi har i den forbindelse drøftet, hvilke dokumentationsk rav, der skal være opfyldt, før v i k an s tart udbetali ngen. Vi har hidtil lagt oply s ning s- S I D E 2

3 skema og underretnings brevet til grund for vurderingen af, hvorvidt der var tale om egen sygdom, der medførte ua r- bejdsdygtighed. Vi har i den forbindelse lagt vægt på, at borgeren s k riv er under på tro og lov e, og hvis det efterfø l- gende viste sig, at vedkommende ikke opfyldte 7, blev der truffet afgørelse omkring stop af sag i Jobcentret. Det er vores opfattelse, at andre kommuner vurderer at 7 er opfyldt, når underr etningsbrev samt oplysningsskema er korrekt udfyldt og starter udbetaling af sygedagpenge på baggrund af dette uden yderligere lægeoplysninger. Såfremt det efterfølgende viser sig, at 7 ikke er opfyldt, vil sagen blive stoppet i Jobcentret. Ved denne fre mgangsmåde, kan der blive startet sager op, hvor der således ikke har været grundlag for udbetaling af s y gedagpenge, men h v or der o m- v endt heller ik k e er gru ndlag for tilbagebetalin g, da borg e- ren ikke bevidst har afgivet ukorrekte oplysninger. Vi ønsker således en afklaring af, hvilken fremgangsmåde, der er den korrekte, så vi sikrer dels borgerens retssikke r- hed s om udbetaling af offentlige y dels er på k o rrek t grun d- lag." Som svar på dit spørgsmål kan Arbejdsmarkedsstyrelsen oplyse, at det fremgår af retssik kerhedslovens 3, stk. 1, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. Derudover kan Arbejdsmarkedsstyrelsen vejledende oplyse, at der s om udgangs punk t er grun dlag fo r at ud betale s yg e- dagpenge til en person, der opfylder beskæftigelseskravet, og som oplyser, at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Udbetaling af s ygedagpenge fra kommunen kræver således ikke nødvendigvis en lægeerklæring. I forbindels e m ed at oplys nings s k em aet fra 2. juli 2012 u d- sendes fra NemRefusion i forbindelse med anmeldelse af sygefraværet, har KMD set på kommunernes arbejdsgange. Her er det i samråd bl.a. med repræsentanter fra forskellige kommuner besluttet, at advisering til komm unerne om, at der er modtaget en ny sag fra NemRefusion, lægges med adviseringsdato dagen efter, at oplysningsskema og evt. anmodning om sygedagpenge skulle være k ommunen i hænde. Det bety der indirek te, a t m an anbefaler, at k om m unerne a f- venter m ed at behandl e s agen til de har m od taget opl y s- ningsskemaet. På den måde får kommunen viden om den sygemeldte og sygdommens art, som kan kvalificere 7 - vurderingen inden udbetaling af sygedagpenge s tarter. S I D E 3

4 Kommunen altid vurderer de oplysninger, som den perso n, der øns k er at s ygem elde s ig, giver. Hvis de giv ne oplys ni n- ger giver grundlag for at undersøge spørgsmålet yderligere og evt. foret age et telef onopk ald til f x den pågældendes l æ- ge, er der ikke grundlag for at udbetale s ygedagpenge før der er s k et en afk l aring af den tvivl, s om de nævnte opl y s- ninger giver grundlag for. I forhold til start -stop sager, hvor der ikke sendes et o p- lysningsskema til den sygemeldte, og hvor kommunen sål e- des ikke modtager oplys ninger fra lønmodtageren om, hvad han fejlede, k an k om m unen ligeledes vælge at indhente o p- lys ninger fra den s ygem eldte, f x h vis der er tale om tilbag e- vendende kortvarige s ygdomsperioder. I udtalelse af 1. oktober 2013 til Statsforvaltningen har Aabenraa Kommune blandt andet anført følgende: Aabenraa kommunes procedure er i overensstemmelse med vurderingen om uarbejdsdygtighed efter 7 i lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 28. juni Siden efteråret 2012 har Aabenraa kommune skærpet vurdering om uarbejdsdygt ighed for at kvalitets sikre s y- gedagpengelovens betingelser for at modtage sygeda g- penge. Langt størstedelen af ansøgninger om sygeda g- penge godkendes efter modtagelsen af oplysningsskem a- et. Men i 10-15% af anmodninger om sygedagpenge er der brug for uddybende oplysninger, enten f ra borgeren selv, fra egen læge eller behandlende læge. Det er disse t vivlssager, Aabenraa komm une har skærpet fokus på. Kommunens klare mål er at sikre en hurtig og tidlig indsats, samtidig med en kvalificering af 7 - vurderingen, så borgerne modtager en afgørelse så hu r- tigt som m uligt. Ventetiden på lægeerklæringen kan v a- riere. I t vivlssager, hvor det er nødvendigt med uddybende o p- lysninger, før en sygedagpengesag kan startes op, se n- der Aabenraa komm une et brev til borgeren, indeholde n- de bl.a. nedenståe nde: Jobcenteret har den xxxx modtaget din ansøgning om s y- gedagpe nge. Du har syg emeld t d ig med xx xx so m f ørste f r a- værsdag. Jf. sygedagpengelovens 7, stk. 1, er det en betingelse for berettigelse til sygedagpenge, at det er dokumenteret, at du er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. S I D E 4

5 I den konkrete sag vurderer Jobcenteret, at det er nødve n- digt at indhente xxxx med henblik på at sikre at kravet om uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom er opfyldt. Indtil denne er modtaget er det ikke muligt at udbetale s y- gedagpenge. Hvis du ikke er berettiget til løn under sygdom har du mulighed for at søge kontanthjælp i perioden hvor din ansøgning om sygedagpenge behandles. Såfremt du vælger at søge kontanthjælp, skal denne skrivelse vedlægges Se nedenfor. Hvis det efter indhentelse af de lægelige oplysninger er d o- kumenteret, at du er uarbejdsdygtig på grund af sygdom vil sygedagpengene blive udbetalt med tilbagevirkende kraft. Eventuelt udbetalt ko ntanthjælp vil blive modregnet i syg e- dagpengeudbetalingen. Stadf æstelse i en tviv lssag fra Ankestyrelsen Aabenraa kommune har den 9. august 2013 modtaget en stadfæstelse over kom munens afgørelse i en ansøgning om sygedagpenge, hvor kommunen ikke vurderede, at borgeren var uarbejdsdygt ig på grund af sygdom, men på grund af andre omstændigheder, idet borgeren ø n- skede et deltidsjob eller et fleksjob. Borgeren ansøgte om sygedagpenge den 25. marts 2013, med første sygedag den 21. m art s Efter at have indhentet relevante oplysninger i sagen gav Aabenraa komm une den 23. april 2013 afslag på anmodning om sygedagpenge, med udgangspunkt i 7, st k. 1 i lov om sygedagpenge. Proceduren i ansøgninger om sygedagpenge opfylder derudover komm unens ansvar for at indhente den fo r- nødne dokumentation til at kunne træffe afgørelse om udbetaling af en ydelse (jf. lov om retssikkerhed 10, stk. 1). I brev af 18. oktober 2013 har 3F fremsat bemærkninger til kommunens udtalelse. 3F har blandt andet anført, at det ikke fremgår, hvilke kr i- terier kommunen lægger til grund, når den skal finde tvivlssager. 3F mener, at kommunen burde fremlægge konkrete tal på antallet af ansøgninger om sygedagpenge, antal af tvivlssager samt hvordan tvivlssager findes. 3F mener ikke, at den konkrete afgørelse fra Ankestyrelsen, som kommunen henviser til, kan danne præcedens for kommunens praksis. 3F har nævnt et eksempel på en e f- ter 3F s opfattelse mangelfuld rådgivning fra kommunen om ansøgning om kontanthjælp. 3F har vedlagt en afgørelsesstatistik fra Ankestyrelsen vedrørende Aabenraa Kommune, på grundlag af hvilken 3F S I D E 5

6 konstaterer, at kommunen ikke er fagligt god til at vurd ere uarbejdsdygtighedsbegrebet. Det er 3F s opfattelse, at Arbejdsmarkedsstyrelsens svar af 3. januar 2013 ikke siger, at ansøgning om sygeda g- penge kan udsættes i op til flere uger, fordi der skal in d- hentes lægeerklæringer m.m. Tværtimod fremgår det ifø l- ge 3F af svaret, at kommunen kan vente med at behandle sagen, til den har modtaget oplysningsskemaet og i tvivl s- spørgsmål ringe til egen læge. Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne ove r- holder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. kommunestyrelseslovens 48, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 af lov om kommunernes styrelse). Det tilsyn, som vi udøver, er et retligt tilsyn. Vi kan ikke tage stilling til spørgsmål vedrørende komm u- nens skønsudøvelse, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der er fastsat i lovgivningen. Det fremgår af kommunestyrelseslovens 48, stk. 3, at Statsforvaltningen ikke fører tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag. Retsgrundlag 3, stk. 1, og 10 i lov om retssikkerhed og administr a- tion på det sociale område (retssikkerhedsloven - lovbekendtgørelse nr. 983 af 8. august 2013 ) er sålydende: 3, st k. 1. Kom munalbest yrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som m uligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. 10. Myndigheden har an svaret for, at sager, der behandles efter denne lov, er oplyst i tilstrækkeligt om fang til, at myndigheden kan træffe afgørelse. 7, 38 og 39 i lov om sygedagpenge ( sygedagpeng e- loven - lovbekendtgørelse nr. 871 af 28. juni 2013) er sålydende: 7, st k. 1. Retten til sygedagpenge er betinget af, at en person er uarbejdsdygt ig på grund af egen sygdom. Afgørelsen af, om en person anses for uarbejdsdygtig, S I D E 6

7 sker på grundlag af en samlet vurdering af sygdommen og dens indvirkning på den sygemeldtes arbejdsevne. 38. Lønmodtageren skal anmode om sygedagpenge fra komm unen senest 8 dage efter afsendelsen af underre t- ningsbrevet fra Nemrefusion på baggrund af arbejdsgiv e- rens eller arbejdsløshedskassens anmeldelse af sygefr a- været. Har lønmodtageren modtaget løn under sygef raværet, skal lønmodtageren anmode om sygedagpenge fra komm unen senest 8 dage efter afsendelse af underre t- ningsbrevet fra Nemrefusion på baggrund af arbejdsgiv e- rens sidste refusionsanmodning. St k. 2. Anmodning om sygedagpenge skal ske ved at u d- fylde blanketten, som udsendes sammen med underre t- ningsbrevet fra Nem refusion. St k. 3. Er der ikke sendt et underretningsbrev fra Ne m- refusion trods lønmodt agerens anmeldelse af sygefrav æ- ret til arbejdsgiveren eller arbejdsløshedskassen, skal lønmodtageren anmode om sy gedagpenge fra komm unen senest 3 uger efter 1. fraværsdag, når lønmodtageren skal modtage sygedagpenge fra komm unen fra 1. fr a- værsdag. H ar lønmodt ageren fået udbetalt sygedagpenge fra arbejdsgiveren i arbejdsgiverperioden eller en del af denne, skal lønmodtageren anmode om sygedagpenge fra kommunen, senest 3 uger efter at udbet alingen fra arbejdsgiveren er ophørt. Anmodning sker i dette tilfæ l- de ved at udfylde en blanket, som udleveres af komm u- nen. St k. 4. En person, som ikke er i aktuel beskæft igelse hos en arbejdsgiver, og som ikke er dagpengeberettiget ledigt medlem af en arbejdsløshedskasse, skal anmode om sygedagpenge hos kommunen senest 1 uge efter 1. fraværsdag. Anmodningen om sygedagpenge skal ske på en blanket, som udleveres af komm unen. St k. 5. Kommunen kan i særlige tilfælde forlange, at a n- anmodning sker tidligere end fast sat i st k. 1, 3 eller 4. St k. 6. H vis anmodning om sygedagpenge fra kommunen indgives senere end fastsat i st k. 1, 3, 4 eller 5, har lønmodtageren først ret til sygedagpenge fra den dag, hvor anmodningen modtages. St k. 7. Kommunen kan udbet ale sygedagpenge for t iden før anmodningsdagen, når lønmodtageren på grund af hospitalsophold eller ophold i udlandet har været fo r- hindret i at anmode rettidigt, eller når andre særlige undskyldende forhold har bevirket, at anmodning ikke er sket rettidigt. Anmodningsfristen kan dog ikke fraviges, når anmodningen er indgivet mere end 6 m åneder efter sygdommens indtræden, jf. dog st k. 8. St k. 8. H vis arbejdsgiveren har udbetalt løn eller syg e- dagpenge i 6 måneder eller mere, uden at arbejdsgiv e- ren har anmeldt sygefraværet til kommunen, kan a n- modningsfristen fraviges, hvis anmodningen om syg e- S I D E 7

8 dagpenge indgives senest 4 uger efter, at udbetalingen fra arbejdsgiveren er ophørt, og lønmodt ageren ikke længere er ansat hos arbejdsgiveren. 39. Kommunen kan forlange en lægeerklæring af den sygemeldte, når det skønnes nødvendigt og der ikke all e- rede foreligger en egnet erklæring eller andre tilst rækk e- lige lægelige oplysninger i form af journaludskrift fra s y- gehus eller klinik, erklæring fra skadest ue m.v. Erkl æ- ringen skal dels indeholde dokumentation for sygdo m- men, dels understøtte komm unens indsats for at st yrke arbejdsfastholdelse med delvis tilbagevenden til a r- bejdspladsen, opt ræning m.v. Med henblik på at f å en målrettet erklæring skal kommunen ved anmodningen om en erklæring give lægen relevante oplysninger samt stille relevante spørgsmål. Erklæringen skal afgives på en blanket godkendt af Arbejdsmarkedsst yrelsen og b e- tales af komm unen. St k. 2. Kommunen fastsætter en frist for modtagelse af den lægeerklæring, der er nævnt i st k. 1. H vis erklæri n- gen afleveres efter den frist, som kommunen har fastsat, falder lønmodtagerens ret til sygedagpenge bort fra og med den dag, hvor kommunen skulle have haft erklæri n- gen i hænde, til og med dagen før den dag, hvor ko m- munen har modtaget erklæringen. St k. 3. H vis en dokum entation, der er forlangt af ko m- munen, indgives for sent eller udebliver, kan komm unen se bort herfra, når lønmodtageren på grund af hosp i- talsophold eller ophold i udlandet har været forhindret heri, eller når andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at dokumentationen ikke er sket rett idigt. Kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hur tigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp, jf. retssikkerhedslovens 3, stk. 1. Kommunen skal sørge for, at sygedagpengesagen er tilstrækkeligt oplyst, inden der træffes afgørelse i sagen, jf. retssikkerhedslovens 10. Kommunen kan forlange en lægeerklæring af den syg e- meldte, når det skønnes nødvendigt, og der ikke allerede foreligger en egnet erklæring eller andre tilstrækkelige lægelige oplysninger, jf. 39 i lov om sygedagpenge. Som det er anført i Arbejdsmarkedsstyrelsens brev af 3. januar 2013 til Aabenraa Kommune, vil der som udgang s- punkt være grundlag for at udbetale sygedagpenge til en person, der opfylder beskæftigelseskravet, og som oplyser at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, jf. he r- ved 7 og 38 i lov om sygedagpenge. S I D E 8

9 Som det ligeledes er anført i Arbejdsmarkedsstyrelsen s brev, kan kommunen, hvis de givne oplysninger giver grundlag for at oplyse sagen yderligere, eventuelt foretage et telefonopkald til de n pågældendes læge eller indhente oplysninger fra den sygemeldte. Som anført af Arbejdsmarkedsstyrelsen kræver udbetaling af sygedagpenge således ikke nødvendigvis en lægeerkl æ- ring. Statsforvaltningen finder, at der på baggrund af redeg ø- relsen fra Aabenraa Kommune ikke er grundlag for at a n- tage, at Aabenraa Kommune har han dlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for behandling af a n- modning om sygedagpenge, jf. retssikkerhedslovens 3, stk. 1, og 10 og lov om sygedagpenge 7, 38 og 39. Der er herved lagt vægt på oplysningerne fra Aabenraa Kommune, ifølge hvilke der i kommunen foretages en ko n- kret og individuel vurdering af, om der er grundlag for at indhente en lægeerklæring til brug for afgørelsen om retten til sygedagpenge. Det fremgår således af kommunens redegørelse, at kommunens klare mål er at sikre en hurtig og tidlig indsats samtidig med en kvalificering af sygedagpengelovens 7 - vurdering, så borgerne modtager en afgørelse så hurtigt som muligt, og at der i langt størstedelen af sagerne om anmodning om sygedagpenge sker udbetaling af sygeda g- penge på grundlag af det til kommunen indsendte oply s- ningsskema. Det fremgår ligeledes, at kommunen i 10-15% af sagerne vurderer, at der er brug for uddybende oplysninger, enten fra borgeren selv, fra egen læge eller behandlende læge. Statsforvaltningen forstår kommunens redegørelse således, at kommunen forlanger en lægeerklæring i de sager, hvor kommunen efter en konkret og individuel vurdering finder, at en lægeerklæring er nødvendig til oplysning af sagen. Statsforvaltningen forstår endvidere kommunens re degørelse således, at kommunen ikke altid forlanger en læg e- erklæring, hvis sagen findes utilstrækkeligt oplyst, idet kommunen eksempelvis også oplyser sagen yderligere ved henvendelse til borgeren selv. Statsforvaltningen har således ud fra de foreliggende o p- lysninger ikke grundlag for at antage, at kommunen ikke foretager en konkret og individuel vurdering af, om og i S I D E 9

10 givet fald hvilke yderligere oplysninger der er nødvendige til brug for afgørelse af sager om sygedagpenge. Statsforvaltningen har endvidere ud fra de foreliggende oplysninger ikke grundlag for at antage, at kommunen ikke har som udgangspunkt for vurderingen, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der ret til sygedagpenge. 3F mener, at kommunen burde fremlægge konkrete tal på antallet af ansøgninger om sygedagpenge, antal af tvivl s- sager samt hvordan tvivlssager findes. Vi bemærker hertil, at Statsforvaltningen ikke som led i sit tilsyn kan tage stilling til et sådant ønske, der ikke anangår spørgsmålet om kommunens lovlige forvaltning som sådan. Vedrørende den af Aabenraa Kommune omtalte afgørelse af 9. august 2013 fra Ankestyrelsen om stadfæstelse af en tvivlssag bemærkes det, at Statsforvaltningen ikke har inddraget afgørelsen i behandlingen af denne sag, og at vi i øvrigt ikke har rekvireret afgørelsen fra kommunen. 3F har under henvisning til en statistik fra Ankestyrelsen fremført bemærkninger om Aabenraa Kommunes man g- lende faglige evne til at vurdere uarbejdsdygtighe dsbegrebet i et antal ankesager, og 3F har gjort opmærksom på kommunens mangelfulde vejledning i en konkret sag. Da Statsforvaltningen ikke fører tilsyn, i det omfang sæ r- lige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til en sag, har vi ikke bemærkninger til vurderingen af de konkrete sager, idet kommunens afgørelser i sygedagpeng e- sager kan påklages til Ankestyrelsen. Statsforvaltningen foretager sig herefter ikke videre på det foreliggende grundlag. Statsforvaltningen har sendt en kopi af denne skrivelse til Aabenraa Kommune. Med venlig hilsen Susanne Hansgaard fuldmægtig S I D E 10

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Status: Gældende Principafgørelse sygedagpenge - for sen anmeldelse af sygefravær - selvstændig

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.)

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) UDKAST 26. januar 2011 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2011-12 Fremsat den 8. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af frister for anmeldelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge LBK nr 871 af 28/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015258 Senere ændringer til

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. marts 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 29. marts 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 29. marts 2012 til en kommune 29-03- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Nyborg Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 27-09- 2 0 1 1 Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572 T I L S Y N E T A har ved brev af 20. juni 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt

Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt 14-03- 2 0 1 2 Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt T I L S Y N E T I har den 12. januar 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær.

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær. Værd at vide om SYGEFRAVÆR Meldt syg Sygedagpenge Mulighedserklæring Sygedagpenge fra arbejdsgiveren Sygesamtalen Sygdom Overenskomst A-kassen Funktionær Helbredstilstand Sygedagpenge fra kommunen sygedagpenge

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

Hørsholm Kommune Ådalsparkvej Hørsholm. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem

Hørsholm Kommune Ådalsparkvej Hørsholm. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem Hørsholm Kommune Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm 02-10- 2 0 1 4 Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem Gitte Burchardt: Henvendelse vedrørende Hørsholm borgmesters håndtering

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 22-11-2012 30-11-2012 175-12 5600372-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - varighedsbegrænsning - forlængelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune 17-04- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Kerteminde Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

Adgangsforbud i X Kommune

Adgangsforbud i X Kommune 01-06- 2011 T I L S Y N E T Adgangsforbud i X Kommune Du har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjy l- land, som fører det statslige tilsyn med kommunerne i Midtjylland. Henvendelserne vedrører

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. december 2011. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge. 12. december 2011. Nr. 1152.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 14. december 2011. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge. 12. december 2011. Nr. 1152. Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. december 2011 12. december 2011. Nr. 1152. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge Herved bekendtgøres lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 920 af 22. august 2011,

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes praksis i region Sjælland for afslag på dispensation for anmeldelsesfrist i relation til 38, stk. 5 og 6 og 43, stk.

Undersøgelse af kommunernes praksis i region Sjælland for afslag på dispensation for anmeldelsesfrist i relation til 38, stk. 5 og 6 og 43, stk. Undersøgelse af kommunernes praksis i region Sjælland for afslag på dispensation for anmeldelsesfrist i relation til 38, stk. 5 og 6 og 43, stk. 4 og 5, i lov om sygedagpenge. Beskæftigelsesankenævnets

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 9. februar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 9. februar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 9. februar 2011 7. februar 2011. Nr. 85. Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge Herved bekendtgøres lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge med de ændringer, der følger

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 22. marts 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 22. marts 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 22. marts 2012 til en kommune 2 2-03- 2 0 1 2 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse

Læs mere

Agenda. Velkomst og formål med dagen v/ KOMBIT Lidt baggrund Informationen før 1. september 2011 Status på 1. september Obligatorisk brug

Agenda. Velkomst og formål med dagen v/ KOMBIT Lidt baggrund Informationen før 1. september 2011 Status på 1. september Obligatorisk brug INFORMATIONSMØDE 1 Agenda Velkomst og formål med dagen v/ KOMBIT Lidt baggrund Informationen før 1. september 2011 Status på 1. september Obligatorisk brug Udfordringerne Driftsstatus Support Kommende

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende BEK nr 728 af 29/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015260 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Refusion af sygedagpenge for funktionærer

Refusion af sygedagpenge for funktionærer Gode råd om Refusion af sygedagpenge for funktionærer Hvis du håndterer refusionsreglerne på sygedagpengeområdet korrekt, kan din virksomhed spare mange penge! Udgivet af Dansk Handel & Service Refusion

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Afsnit II Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Afsnit III Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Afsnit IV Kapitel

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. januar 2007 til 3F Vestlolland: Vedr.: Klage over standardblanket ved ledighedsydelse

Statsforvaltningens brev af 16. januar 2007 til 3F Vestlolland: Vedr.: Klage over standardblanket ved ledighedsydelse Statsforvaltningens brev af 16. januar 2007 til 3F Vestlolland: 16-01- 2007 Vedr.: Klage over standardblanket ved ledighedsydelse 3F Vestlolland har ved brev af 30. november 2005 på vegne af NN henvendt

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.:

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: Beskæftigelsesudvalget 2011-12 L 85 Bilag 1 Offentligt N O T A T 27. januar 2012 Notat om høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af frister for anmeldelse af sygefravær

Læs mere

refusion af sygedagpenge

refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM... refusion af sygedagpenge SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskravet over for kommunen 3 2.2 Kommunens opfølgning, herunder oplysningsskema

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år.

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år. Dok.nr: 46058 v1 Ref.: IME/hajadm E-mail: ime@frinet.dk Til: * Kopi: * 23. marts 2009 Fra: * Notat: * Nye lov ved sygeperioder Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Notat om lægeerklæringer efter sygedagpengeloven

Notat om lægeerklæringer efter sygedagpengeloven Notat om lægeerklæringer efter sygedagpengeloven 8. marts 2010 1. Dokumentation for sygefravær Dokumentation Besked til virksomheden Tro- og loveerklæring Friatttest og mulighedserklæring Når en medarbejder

Læs mere

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev Sendt pr. e-post 26-05- 2 0 1 4 T i l s y n e t Statsforvaltningen har i dag skrevet således til Flemming Duus Mathiesen: Din henvendelse vedrørende Faxe Kommune

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Fremsat den xx. februar 2006 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag. til. Lov om sygedagpenge. Afsnit I

Fremsat den xx. februar 2006 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag. til. Lov om sygedagpenge. Afsnit I Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 90 Offentligt Fremsat den xx. februar 2006 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om sygedagpenge Afsnit I Formål og målgrupper

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Sygdom i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Sygdom i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Sygdom i malerfaget 2 Sygdom i malerfaget Af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres og eftergøres af medlemmer af Danske

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan Formål: Stk. 1. Dagpenge efter denne lov ydes på grund af sygdom, herunder tilskadekomst, eller ved barsel og adoption. Stk. 2. Dagpenge ydes af 1) arbejdsgiveren til ansatte ved sygefravær i 2 uger fra

Læs mere

Tilbagebetaling af sygedagpenge

Tilbagebetaling af sygedagpenge Tilbagebetaling af sygedagpenge En sygemeldt lønmodtager havde i en periode drevet selvstændig virksomhed, samtidig med at han modtog sygedagpenge. FOB nr. 85.188 I sin afgørelse om at kræve tilbagebetaling

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 04-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. A har den 15. marts 2011 rettet henvendelse til

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

sikring og støtte ved sygdom

sikring og støtte ved sygdom sikring og støtte ved sygdom regler om sygedagpenge Sygedagpenge Tilmeld dig vores nyhedsbrev på dsa.dk og få spændende nyt om job og karriere I DSA arbejder vi under mottoet Din sikkerhed altid. Med det

Læs mere

Ikrafttrædelse: Kompetenceplan Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Denise Jensen Dato:

Ikrafttrædelse: Kompetenceplan Nummer: Udstedelse: Udsteder: Kommuneinformation. Udskrevet af: Denise Jensen Dato: Status: Gældende Ikrafttrædelse: 03-07-2006 Type: plan Nummer: Udstedelse: 01-09-2006 Udsteder: Kommuneinformation Udskrevet af: Denise Jensen Dato: 04-02-2010 1 / 15 2 Arbejdsskader (stk. 1, nr. 4) Arbejdsskader

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest NOTAT 7. april 2010 Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest J.nr. 3.kt./ssc/ath Baggrund Sygefravær har hvert år store omkostninger, både for det enkelte menneske og for samfundet.

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Procedurerne har ikke været nedfældet og offentliggjort på internettet. Dette er der nu rettet op på. Retningsl i- nierne vedlægges.

Procedurerne har ikke været nedfældet og offentliggjort på internettet. Dette er der nu rettet op på. Retningsl i- nierne vedlægges. Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2011 til en borger: 26-08- 2 0 1 1 Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget din henvendelse af 1. juli 2010 vedrørende Odense Kommunes

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg

Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg 08-0689 - JEHØ - 15.04.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 3336 8800 Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg FTF s vurdering af L21 i henhold til formålet med loven:

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

/Jytte Terkildsen specialkonsulent

/Jytte Terkildsen specialkonsulent X 18-08- 2011 T I L S Y N E T Statsforvaltningen Nordjylland modtog den 13. oktober 2011 en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den kommunale myndighed i Rebilds opkrævning af a f- faldsgebyr.

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver Forord Jobcenter Esbjerg får mange henvendelser fra arbejdsgivere, der gerne vil høre nærmere om administration af fleksjob og løntilskud.

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 5. januar 2012 til en journalist

Statsforvaltningens brev af 5. januar 2012 til en journalist Statsforvaltningens brev af 5. januar 2012 til en journalist 05-01- 2 0 1 2 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Statsforvaltningen har via e -post modtaget din henvendelse

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

Bortfald af sygedagpenge efter sygedagpengelovens 21

Bortfald af sygedagpenge efter sygedagpengelovens 21 Bortfald af sygedagpenge efter sygedagpengelovens 21 Beskæftigelsesankenævnets Praksisundersøgelse 2012 Indhold 1. RESUMÉ OG ANBEFALINGER... 1 2. RESULTATER AF VURDERINGERNE... 3 2.1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER...

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 16. marts Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj Forslag. til

(Gældende) Udskriftsdato: 16. marts Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj Forslag. til (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0003788 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE SYGEDAGPENGELOVEN. Fagenhed: Arbejdsmarked Emne: Detailkompetenceplan. Godkendt: 29. oktober 2012/ Arbejdsmarkedssekretariatet

MARIAGERFJORD KOMMUNE SYGEDAGPENGELOVEN. Fagenhed: Arbejdsmarked Emne: Detailkompetenceplan. Godkendt: 29. oktober 2012/ Arbejdsmarkedssekretariatet Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Afsnit I Formål og målgrupper Kapitel 2 Målgrupper 2, stk. 2 Det er en betingelse for retten til sygedagpenge for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. september 2009 til en virksomhed.

Statsforvaltningens brev af 4. september 2009 til en virksomhed. Statsforvaltningens brev af 4. september 2009 til en virksomhed. 0 4-0 9-2 0 0 9 Statsforvaltningen har modtaget [navnet på virksomheden]s henvendelse af 21. april 2009 vedrørende klage over delv is afslag

Læs mere

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge En arbejdsløshedskasse klagede til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over en afgørelse fra arbejdsdirektoratet, hvorefter et medlem

Læs mere

Orientering om udmøntning af det vedtagne lovforslag om digital kommunikation ang. tilskudsordninger efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Orientering om udmøntning af det vedtagne lovforslag om digital kommunikation ang. tilskudsordninger efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Til Kommunerne, jobcentrene m.fl. Orientering om udmøntning af det vedtagne lovforslag om digital kommunikation ang. tilskudsordninger efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (L 124). Folketinget vedtog

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. oktober 2008 vedrørende delvis afslag på aktindsigt i ansøgninger om udvidelse/fornyelse af forbrændingskapacitet

Læs mere

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema Case: Sygedagpenge Case: Sygedagpenge Borger Anders kommer til skade i en fodboldkamp og det viser sig, at han udover trykkede ribben har brækket benet. Han er ansat som chauffør. Han er sygemeldt i mere

Læs mere

Samtaler som opfølgning i sygedagpengesager

Samtaler som opfølgning i sygedagpengesager Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Samtaler som opfølgning i sygedagpengesager December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Begreber i sygedagpengeloven om opfølgning 2 1 Resumé og anbefalinger 4

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere