3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade København V KOPI. Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V KOPI. Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager"

Transkript

1 3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade København V KOPI T i l s y n e t S t a t s f o r v a l t n i n g e n Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager S t o r e t o r v A a b e n r a a Fagligt Fælles Forbund, 3F, har rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelsesl o- vens 47 fører tilsynet med kommunerne. J O U R N A L N R. : / S A G S B E H A N D L E R : S U S H A N D I R E K T E T E L E F O N : F mener, at Aabenraa Kommunes jobcenter har indført en procedure i sygedagpengesager, som ikke er lovlig. 3F har anført, at jobcenteret henviser borgere, der anmoder om sygedagpenge, til at søge kontanthjælp, indtil jobce n- teret har haft mulighed for at vurdere, om de er uarbejd s- dygtige. 3F mener, at jobcenteret ikke har belæg for en procedure, hvor der først udbetales sygedagpenge med tilbagevirkende kraft, når der foreligger en statusattest fra egen læge. T e l e f o n : E A N - N r t i l s y n e s t a t s f o r v a l t n i n g e n. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g e n. d k E K S P E D I T I O N S T I D : M A N D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : Resumé Det er Statsforvaltningens opfattelse, at der ikke er grundlag for at antage, at Aabenraa Kommune har handlet i strid med lovgivningen ved den beskrevne sagsbehandling i forbindelse med modtagelse af anmodninger om s y- gedagpenge. T E L E F O N T I D : M A N D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : Statsforvaltningen foretager ikke yderli gere i sagen. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en næ r- nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 3F har i henvendelse af 30. april 2013 blandt andet anført følgende: Aabenraa jobcenter har indført følgende procedure for

2 borgere, som anmoder om sygedagpenge: Når sygemeldte borgere anmoder om sygedagpenge og frem sender oplysningsskemaet til jobcenteret, siger jo b- centeret til borgerne, at de skal søge kontanthjælp, in d- til jobcenteret har haft mulighed for at vurdere, om de er uarbejdsdygtige. Jobcenteret oplyser til borgerne, at denne vurdering ikke kan ske på baggrund af de oply s- ninger, der fremgår af oplysningsskemaet, og jobcenteret anmoder derfor borgernes egen læge om en statusattest. Jobcenteret oplyser endvidere, at de har pligt til at si k- re, at ansøgeren er berettiget til ydelsen, før der kan ske udbetaling. Når jobcenteret modtager sta tus ret ur fra egen læge, vil der blive truffet afgørelse i sagen. Det er vores vurdering, at jobcenteret s procedure er lo v- stridig, da sygedagpenge principielt er en løbende yde l- se fra 1. fraværsdag, hvor kommunen i forbindelse med anmeldelsen skal træffe afgørelse om beskæftigelse s- kravet er opfyldt. Systemet bygger altså på en ret t il sygedagpenge, under forudsætning af at den sygemeldte opfylder sin pligt til anmeldelse og dokumentation og i forløbet deltager i o p- følgning osv. 3F har blandt andet vedlagt af 3. januar 2013 fra Arbejdsmarkedsstyrelsen til Aabenraa Kommune med svar på kommunens henvendelse af 20. november 2012 om s y- gedagpengelovens 7. Af Arbejdsmarkedsstyrelsen s af 3. januar 2013 til Aabenraa Kommune fremgår følgende: "Arbejdsmarkedsstyrelsen har modtaget din forespørgsel af 20. novem ber 2012 vedr. ops tart af s ygedag pen ges ager, s y- sygedagpengelovens 7, med følgende indhold: I forbindelse med optimering og kvalificering af hidtidig sagsgang på sygedagpengeområdet, er v i stødt på en problemstilling, som vi ønsk er en afklaring på, da det ikke har været muligt at finde et entydigt svar i div. bekendtgørelser, vejledninger mv. Vores s pørgs mål e r, Hv ornår i et s ags forløb, s k al udbet a- lingen af sygedagpenge påbegyndes? Må en borger stå uden forsørgelse imens sagen behandles? I vores bestræbelser på at have større fokus på 7, har Ydels es k ontoret igenne m en periode allerede v ed anmelde l- se indhentet lægelige oplysninger. Vi har i den forbindelse drøftet, hvilke dokumentationsk rav, der skal være opfyldt, før v i k an s tart udbetali ngen. Vi har hidtil lagt oply s ning s- S I D E 2

3 skema og underretnings brevet til grund for vurderingen af, hvorvidt der var tale om egen sygdom, der medførte ua r- bejdsdygtighed. Vi har i den forbindelse lagt vægt på, at borgeren s k riv er under på tro og lov e, og hvis det efterfø l- gende viste sig, at vedkommende ikke opfyldte 7, blev der truffet afgørelse omkring stop af sag i Jobcentret. Det er vores opfattelse, at andre kommuner vurderer at 7 er opfyldt, når underr etningsbrev samt oplysningsskema er korrekt udfyldt og starter udbetaling af sygedagpenge på baggrund af dette uden yderligere lægeoplysninger. Såfremt det efterfølgende viser sig, at 7 ikke er opfyldt, vil sagen blive stoppet i Jobcentret. Ved denne fre mgangsmåde, kan der blive startet sager op, hvor der således ikke har været grundlag for udbetaling af s y gedagpenge, men h v or der o m- v endt heller ik k e er gru ndlag for tilbagebetalin g, da borg e- ren ikke bevidst har afgivet ukorrekte oplysninger. Vi ønsker således en afklaring af, hvilken fremgangsmåde, der er den korrekte, så vi sikrer dels borgerens retssikke r- hed s om udbetaling af offentlige y dels er på k o rrek t grun d- lag." Som svar på dit spørgsmål kan Arbejdsmarkedsstyrelsen oplyse, at det fremgår af retssik kerhedslovens 3, stk. 1, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. Derudover kan Arbejdsmarkedsstyrelsen vejledende oplyse, at der s om udgangs punk t er grun dlag fo r at ud betale s yg e- dagpenge til en person, der opfylder beskæftigelseskravet, og som oplyser, at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Udbetaling af s ygedagpenge fra kommunen kræver således ikke nødvendigvis en lægeerklæring. I forbindels e m ed at oplys nings s k em aet fra 2. juli 2012 u d- sendes fra NemRefusion i forbindelse med anmeldelse af sygefraværet, har KMD set på kommunernes arbejdsgange. Her er det i samråd bl.a. med repræsentanter fra forskellige kommuner besluttet, at advisering til komm unerne om, at der er modtaget en ny sag fra NemRefusion, lægges med adviseringsdato dagen efter, at oplysningsskema og evt. anmodning om sygedagpenge skulle være k ommunen i hænde. Det bety der indirek te, a t m an anbefaler, at k om m unerne a f- venter m ed at behandl e s agen til de har m od taget opl y s- ningsskemaet. På den måde får kommunen viden om den sygemeldte og sygdommens art, som kan kvalificere 7 - vurderingen inden udbetaling af sygedagpenge s tarter. S I D E 3

4 Kommunen altid vurderer de oplysninger, som den perso n, der øns k er at s ygem elde s ig, giver. Hvis de giv ne oplys ni n- ger giver grundlag for at undersøge spørgsmålet yderligere og evt. foret age et telef onopk ald til f x den pågældendes l æ- ge, er der ikke grundlag for at udbetale s ygedagpenge før der er s k et en afk l aring af den tvivl, s om de nævnte opl y s- ninger giver grundlag for. I forhold til start -stop sager, hvor der ikke sendes et o p- lysningsskema til den sygemeldte, og hvor kommunen sål e- des ikke modtager oplys ninger fra lønmodtageren om, hvad han fejlede, k an k om m unen ligeledes vælge at indhente o p- lys ninger fra den s ygem eldte, f x h vis der er tale om tilbag e- vendende kortvarige s ygdomsperioder. I udtalelse af 1. oktober 2013 til Statsforvaltningen har Aabenraa Kommune blandt andet anført følgende: Aabenraa kommunes procedure er i overensstemmelse med vurderingen om uarbejdsdygtighed efter 7 i lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 28. juni Siden efteråret 2012 har Aabenraa kommune skærpet vurdering om uarbejdsdygt ighed for at kvalitets sikre s y- gedagpengelovens betingelser for at modtage sygeda g- penge. Langt størstedelen af ansøgninger om sygeda g- penge godkendes efter modtagelsen af oplysningsskem a- et. Men i 10-15% af anmodninger om sygedagpenge er der brug for uddybende oplysninger, enten f ra borgeren selv, fra egen læge eller behandlende læge. Det er disse t vivlssager, Aabenraa komm une har skærpet fokus på. Kommunens klare mål er at sikre en hurtig og tidlig indsats, samtidig med en kvalificering af 7 - vurderingen, så borgerne modtager en afgørelse så hu r- tigt som m uligt. Ventetiden på lægeerklæringen kan v a- riere. I t vivlssager, hvor det er nødvendigt med uddybende o p- lysninger, før en sygedagpengesag kan startes op, se n- der Aabenraa komm une et brev til borgeren, indeholde n- de bl.a. nedenståe nde: Jobcenteret har den xxxx modtaget din ansøgning om s y- gedagpe nge. Du har syg emeld t d ig med xx xx so m f ørste f r a- værsdag. Jf. sygedagpengelovens 7, stk. 1, er det en betingelse for berettigelse til sygedagpenge, at det er dokumenteret, at du er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. S I D E 4

5 I den konkrete sag vurderer Jobcenteret, at det er nødve n- digt at indhente xxxx med henblik på at sikre at kravet om uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom er opfyldt. Indtil denne er modtaget er det ikke muligt at udbetale s y- gedagpenge. Hvis du ikke er berettiget til løn under sygdom har du mulighed for at søge kontanthjælp i perioden hvor din ansøgning om sygedagpenge behandles. Såfremt du vælger at søge kontanthjælp, skal denne skrivelse vedlægges Se nedenfor. Hvis det efter indhentelse af de lægelige oplysninger er d o- kumenteret, at du er uarbejdsdygtig på grund af sygdom vil sygedagpengene blive udbetalt med tilbagevirkende kraft. Eventuelt udbetalt ko ntanthjælp vil blive modregnet i syg e- dagpengeudbetalingen. Stadf æstelse i en tviv lssag fra Ankestyrelsen Aabenraa kommune har den 9. august 2013 modtaget en stadfæstelse over kom munens afgørelse i en ansøgning om sygedagpenge, hvor kommunen ikke vurderede, at borgeren var uarbejdsdygt ig på grund af sygdom, men på grund af andre omstændigheder, idet borgeren ø n- skede et deltidsjob eller et fleksjob. Borgeren ansøgte om sygedagpenge den 25. marts 2013, med første sygedag den 21. m art s Efter at have indhentet relevante oplysninger i sagen gav Aabenraa komm une den 23. april 2013 afslag på anmodning om sygedagpenge, med udgangspunkt i 7, st k. 1 i lov om sygedagpenge. Proceduren i ansøgninger om sygedagpenge opfylder derudover komm unens ansvar for at indhente den fo r- nødne dokumentation til at kunne træffe afgørelse om udbetaling af en ydelse (jf. lov om retssikkerhed 10, stk. 1). I brev af 18. oktober 2013 har 3F fremsat bemærkninger til kommunens udtalelse. 3F har blandt andet anført, at det ikke fremgår, hvilke kr i- terier kommunen lægger til grund, når den skal finde tvivlssager. 3F mener, at kommunen burde fremlægge konkrete tal på antallet af ansøgninger om sygedagpenge, antal af tvivlssager samt hvordan tvivlssager findes. 3F mener ikke, at den konkrete afgørelse fra Ankestyrelsen, som kommunen henviser til, kan danne præcedens for kommunens praksis. 3F har nævnt et eksempel på en e f- ter 3F s opfattelse mangelfuld rådgivning fra kommunen om ansøgning om kontanthjælp. 3F har vedlagt en afgørelsesstatistik fra Ankestyrelsen vedrørende Aabenraa Kommune, på grundlag af hvilken 3F S I D E 5

6 konstaterer, at kommunen ikke er fagligt god til at vurd ere uarbejdsdygtighedsbegrebet. Det er 3F s opfattelse, at Arbejdsmarkedsstyrelsens svar af 3. januar 2013 ikke siger, at ansøgning om sygeda g- penge kan udsættes i op til flere uger, fordi der skal in d- hentes lægeerklæringer m.m. Tværtimod fremgår det ifø l- ge 3F af svaret, at kommunen kan vente med at behandle sagen, til den har modtaget oplysningsskemaet og i tvivl s- spørgsmål ringe til egen læge. Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne ove r- holder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. kommunestyrelseslovens 48, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 af lov om kommunernes styrelse). Det tilsyn, som vi udøver, er et retligt tilsyn. Vi kan ikke tage stilling til spørgsmål vedrørende komm u- nens skønsudøvelse, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der er fastsat i lovgivningen. Det fremgår af kommunestyrelseslovens 48, stk. 3, at Statsforvaltningen ikke fører tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag. Retsgrundlag 3, stk. 1, og 10 i lov om retssikkerhed og administr a- tion på det sociale område (retssikkerhedsloven - lovbekendtgørelse nr. 983 af 8. august 2013 ) er sålydende: 3, st k. 1. Kom munalbest yrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som m uligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. 10. Myndigheden har an svaret for, at sager, der behandles efter denne lov, er oplyst i tilstrækkeligt om fang til, at myndigheden kan træffe afgørelse. 7, 38 og 39 i lov om sygedagpenge ( sygedagpeng e- loven - lovbekendtgørelse nr. 871 af 28. juni 2013) er sålydende: 7, st k. 1. Retten til sygedagpenge er betinget af, at en person er uarbejdsdygt ig på grund af egen sygdom. Afgørelsen af, om en person anses for uarbejdsdygtig, S I D E 6

7 sker på grundlag af en samlet vurdering af sygdommen og dens indvirkning på den sygemeldtes arbejdsevne. 38. Lønmodtageren skal anmode om sygedagpenge fra komm unen senest 8 dage efter afsendelsen af underre t- ningsbrevet fra Nemrefusion på baggrund af arbejdsgiv e- rens eller arbejdsløshedskassens anmeldelse af sygefr a- været. Har lønmodtageren modtaget løn under sygef raværet, skal lønmodtageren anmode om sygedagpenge fra komm unen senest 8 dage efter afsendelse af underre t- ningsbrevet fra Nemrefusion på baggrund af arbejdsgiv e- rens sidste refusionsanmodning. St k. 2. Anmodning om sygedagpenge skal ske ved at u d- fylde blanketten, som udsendes sammen med underre t- ningsbrevet fra Nem refusion. St k. 3. Er der ikke sendt et underretningsbrev fra Ne m- refusion trods lønmodt agerens anmeldelse af sygefrav æ- ret til arbejdsgiveren eller arbejdsløshedskassen, skal lønmodtageren anmode om sy gedagpenge fra komm unen senest 3 uger efter 1. fraværsdag, når lønmodtageren skal modtage sygedagpenge fra komm unen fra 1. fr a- værsdag. H ar lønmodt ageren fået udbetalt sygedagpenge fra arbejdsgiveren i arbejdsgiverperioden eller en del af denne, skal lønmodtageren anmode om sygedagpenge fra kommunen, senest 3 uger efter at udbet alingen fra arbejdsgiveren er ophørt. Anmodning sker i dette tilfæ l- de ved at udfylde en blanket, som udleveres af komm u- nen. St k. 4. En person, som ikke er i aktuel beskæft igelse hos en arbejdsgiver, og som ikke er dagpengeberettiget ledigt medlem af en arbejdsløshedskasse, skal anmode om sygedagpenge hos kommunen senest 1 uge efter 1. fraværsdag. Anmodningen om sygedagpenge skal ske på en blanket, som udleveres af komm unen. St k. 5. Kommunen kan i særlige tilfælde forlange, at a n- anmodning sker tidligere end fast sat i st k. 1, 3 eller 4. St k. 6. H vis anmodning om sygedagpenge fra kommunen indgives senere end fastsat i st k. 1, 3, 4 eller 5, har lønmodtageren først ret til sygedagpenge fra den dag, hvor anmodningen modtages. St k. 7. Kommunen kan udbet ale sygedagpenge for t iden før anmodningsdagen, når lønmodtageren på grund af hospitalsophold eller ophold i udlandet har været fo r- hindret i at anmode rettidigt, eller når andre særlige undskyldende forhold har bevirket, at anmodning ikke er sket rettidigt. Anmodningsfristen kan dog ikke fraviges, når anmodningen er indgivet mere end 6 m åneder efter sygdommens indtræden, jf. dog st k. 8. St k. 8. H vis arbejdsgiveren har udbetalt løn eller syg e- dagpenge i 6 måneder eller mere, uden at arbejdsgiv e- ren har anmeldt sygefraværet til kommunen, kan a n- modningsfristen fraviges, hvis anmodningen om syg e- S I D E 7

8 dagpenge indgives senest 4 uger efter, at udbetalingen fra arbejdsgiveren er ophørt, og lønmodt ageren ikke længere er ansat hos arbejdsgiveren. 39. Kommunen kan forlange en lægeerklæring af den sygemeldte, når det skønnes nødvendigt og der ikke all e- rede foreligger en egnet erklæring eller andre tilst rækk e- lige lægelige oplysninger i form af journaludskrift fra s y- gehus eller klinik, erklæring fra skadest ue m.v. Erkl æ- ringen skal dels indeholde dokumentation for sygdo m- men, dels understøtte komm unens indsats for at st yrke arbejdsfastholdelse med delvis tilbagevenden til a r- bejdspladsen, opt ræning m.v. Med henblik på at f å en målrettet erklæring skal kommunen ved anmodningen om en erklæring give lægen relevante oplysninger samt stille relevante spørgsmål. Erklæringen skal afgives på en blanket godkendt af Arbejdsmarkedsst yrelsen og b e- tales af komm unen. St k. 2. Kommunen fastsætter en frist for modtagelse af den lægeerklæring, der er nævnt i st k. 1. H vis erklæri n- gen afleveres efter den frist, som kommunen har fastsat, falder lønmodtagerens ret til sygedagpenge bort fra og med den dag, hvor kommunen skulle have haft erklæri n- gen i hænde, til og med dagen før den dag, hvor ko m- munen har modtaget erklæringen. St k. 3. H vis en dokum entation, der er forlangt af ko m- munen, indgives for sent eller udebliver, kan komm unen se bort herfra, når lønmodtageren på grund af hosp i- talsophold eller ophold i udlandet har været forhindret heri, eller når andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at dokumentationen ikke er sket rett idigt. Kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hur tigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp, jf. retssikkerhedslovens 3, stk. 1. Kommunen skal sørge for, at sygedagpengesagen er tilstrækkeligt oplyst, inden der træffes afgørelse i sagen, jf. retssikkerhedslovens 10. Kommunen kan forlange en lægeerklæring af den syg e- meldte, når det skønnes nødvendigt, og der ikke allerede foreligger en egnet erklæring eller andre tilstrækkelige lægelige oplysninger, jf. 39 i lov om sygedagpenge. Som det er anført i Arbejdsmarkedsstyrelsens brev af 3. januar 2013 til Aabenraa Kommune, vil der som udgang s- punkt være grundlag for at udbetale sygedagpenge til en person, der opfylder beskæftigelseskravet, og som oplyser at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, jf. he r- ved 7 og 38 i lov om sygedagpenge. S I D E 8

9 Som det ligeledes er anført i Arbejdsmarkedsstyrelsen s brev, kan kommunen, hvis de givne oplysninger giver grundlag for at oplyse sagen yderligere, eventuelt foretage et telefonopkald til de n pågældendes læge eller indhente oplysninger fra den sygemeldte. Som anført af Arbejdsmarkedsstyrelsen kræver udbetaling af sygedagpenge således ikke nødvendigvis en lægeerkl æ- ring. Statsforvaltningen finder, at der på baggrund af redeg ø- relsen fra Aabenraa Kommune ikke er grundlag for at a n- tage, at Aabenraa Kommune har han dlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for behandling af a n- modning om sygedagpenge, jf. retssikkerhedslovens 3, stk. 1, og 10 og lov om sygedagpenge 7, 38 og 39. Der er herved lagt vægt på oplysningerne fra Aabenraa Kommune, ifølge hvilke der i kommunen foretages en ko n- kret og individuel vurdering af, om der er grundlag for at indhente en lægeerklæring til brug for afgørelsen om retten til sygedagpenge. Det fremgår således af kommunens redegørelse, at kommunens klare mål er at sikre en hurtig og tidlig indsats samtidig med en kvalificering af sygedagpengelovens 7 - vurdering, så borgerne modtager en afgørelse så hurtigt som muligt, og at der i langt størstedelen af sagerne om anmodning om sygedagpenge sker udbetaling af sygeda g- penge på grundlag af det til kommunen indsendte oply s- ningsskema. Det fremgår ligeledes, at kommunen i 10-15% af sagerne vurderer, at der er brug for uddybende oplysninger, enten fra borgeren selv, fra egen læge eller behandlende læge. Statsforvaltningen forstår kommunens redegørelse således, at kommunen forlanger en lægeerklæring i de sager, hvor kommunen efter en konkret og individuel vurdering finder, at en lægeerklæring er nødvendig til oplysning af sagen. Statsforvaltningen forstår endvidere kommunens re degørelse således, at kommunen ikke altid forlanger en læg e- erklæring, hvis sagen findes utilstrækkeligt oplyst, idet kommunen eksempelvis også oplyser sagen yderligere ved henvendelse til borgeren selv. Statsforvaltningen har således ud fra de foreliggende o p- lysninger ikke grundlag for at antage, at kommunen ikke foretager en konkret og individuel vurdering af, om og i S I D E 9

10 givet fald hvilke yderligere oplysninger der er nødvendige til brug for afgørelse af sager om sygedagpenge. Statsforvaltningen har endvidere ud fra de foreliggende oplysninger ikke grundlag for at antage, at kommunen ikke har som udgangspunkt for vurderingen, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der ret til sygedagpenge. 3F mener, at kommunen burde fremlægge konkrete tal på antallet af ansøgninger om sygedagpenge, antal af tvivl s- sager samt hvordan tvivlssager findes. Vi bemærker hertil, at Statsforvaltningen ikke som led i sit tilsyn kan tage stilling til et sådant ønske, der ikke anangår spørgsmålet om kommunens lovlige forvaltning som sådan. Vedrørende den af Aabenraa Kommune omtalte afgørelse af 9. august 2013 fra Ankestyrelsen om stadfæstelse af en tvivlssag bemærkes det, at Statsforvaltningen ikke har inddraget afgørelsen i behandlingen af denne sag, og at vi i øvrigt ikke har rekvireret afgørelsen fra kommunen. 3F har under henvisning til en statistik fra Ankestyrelsen fremført bemærkninger om Aabenraa Kommunes man g- lende faglige evne til at vurdere uarbejdsdygtighe dsbegrebet i et antal ankesager, og 3F har gjort opmærksom på kommunens mangelfulde vejledning i en konkret sag. Da Statsforvaltningen ikke fører tilsyn, i det omfang sæ r- lige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til en sag, har vi ikke bemærkninger til vurderingen af de konkrete sager, idet kommunens afgørelser i sygedagpeng e- sager kan påklages til Ankestyrelsen. Statsforvaltningen foretager sig herefter ikke videre på det foreliggende grundlag. Statsforvaltningen har sendt en kopi af denne skrivelse til Aabenraa Kommune. Med venlig hilsen Susanne Hansgaard fuldmægtig S I D E 10

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune.

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Notat: Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Nærværende notat redegør for Viborg Kommunes indsats overfor sygemeldte i perioden 2011-2012. Redegørelsen tager sit udgangspunkt

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

Praktisk hjælp til 18-65- årige

Praktisk hjælp til 18-65- årige Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Praktisk hjælp til 18-65- årige Februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 3 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 3 2 Materiel vurdering af sagerne

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag.

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag. Det Sociale Ankenævn har den 8. oktober 2010 behandlet din klage over F Kommunes afgørelser af 19. marts 2008 og 15. april 2008 om afslag på offentlig hjælp til tøj og har afsagt følgende K E N D E L S

Læs mere