3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade København V KOPI. Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V KOPI. Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager"

Transkript

1 3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade København V KOPI T i l s y n e t S t a t s f o r v a l t n i n g e n Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager S t o r e t o r v A a b e n r a a Fagligt Fælles Forbund, 3F, har rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelsesl o- vens 47 fører tilsynet med kommunerne. J O U R N A L N R. : / S A G S B E H A N D L E R : S U S H A N D I R E K T E T E L E F O N : F mener, at Aabenraa Kommunes jobcenter har indført en procedure i sygedagpengesager, som ikke er lovlig. 3F har anført, at jobcenteret henviser borgere, der anmoder om sygedagpenge, til at søge kontanthjælp, indtil jobce n- teret har haft mulighed for at vurdere, om de er uarbejd s- dygtige. 3F mener, at jobcenteret ikke har belæg for en procedure, hvor der først udbetales sygedagpenge med tilbagevirkende kraft, når der foreligger en statusattest fra egen læge. T e l e f o n : E A N - N r t i l s y n e s t a t s f o r v a l t n i n g e n. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g e n. d k E K S P E D I T I O N S T I D : M A N D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : Resumé Det er Statsforvaltningens opfattelse, at der ikke er grundlag for at antage, at Aabenraa Kommune har handlet i strid med lovgivningen ved den beskrevne sagsbehandling i forbindelse med modtagelse af anmodninger om s y- gedagpenge. T E L E F O N T I D : M A N D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : Statsforvaltningen foretager ikke yderli gere i sagen. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en næ r- nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 3F har i henvendelse af 30. april 2013 blandt andet anført følgende: Aabenraa jobcenter har indført følgende procedure for

2 borgere, som anmoder om sygedagpenge: Når sygemeldte borgere anmoder om sygedagpenge og frem sender oplysningsskemaet til jobcenteret, siger jo b- centeret til borgerne, at de skal søge kontanthjælp, in d- til jobcenteret har haft mulighed for at vurdere, om de er uarbejdsdygtige. Jobcenteret oplyser til borgerne, at denne vurdering ikke kan ske på baggrund af de oply s- ninger, der fremgår af oplysningsskemaet, og jobcenteret anmoder derfor borgernes egen læge om en statusattest. Jobcenteret oplyser endvidere, at de har pligt til at si k- re, at ansøgeren er berettiget til ydelsen, før der kan ske udbetaling. Når jobcenteret modtager sta tus ret ur fra egen læge, vil der blive truffet afgørelse i sagen. Det er vores vurdering, at jobcenteret s procedure er lo v- stridig, da sygedagpenge principielt er en løbende yde l- se fra 1. fraværsdag, hvor kommunen i forbindelse med anmeldelsen skal træffe afgørelse om beskæftigelse s- kravet er opfyldt. Systemet bygger altså på en ret t il sygedagpenge, under forudsætning af at den sygemeldte opfylder sin pligt til anmeldelse og dokumentation og i forløbet deltager i o p- følgning osv. 3F har blandt andet vedlagt af 3. januar 2013 fra Arbejdsmarkedsstyrelsen til Aabenraa Kommune med svar på kommunens henvendelse af 20. november 2012 om s y- gedagpengelovens 7. Af Arbejdsmarkedsstyrelsen s af 3. januar 2013 til Aabenraa Kommune fremgår følgende: "Arbejdsmarkedsstyrelsen har modtaget din forespørgsel af 20. novem ber 2012 vedr. ops tart af s ygedag pen ges ager, s y- sygedagpengelovens 7, med følgende indhold: I forbindelse med optimering og kvalificering af hidtidig sagsgang på sygedagpengeområdet, er v i stødt på en problemstilling, som vi ønsk er en afklaring på, da det ikke har været muligt at finde et entydigt svar i div. bekendtgørelser, vejledninger mv. Vores s pørgs mål e r, Hv ornår i et s ags forløb, s k al udbet a- lingen af sygedagpenge påbegyndes? Må en borger stå uden forsørgelse imens sagen behandles? I vores bestræbelser på at have større fokus på 7, har Ydels es k ontoret igenne m en periode allerede v ed anmelde l- se indhentet lægelige oplysninger. Vi har i den forbindelse drøftet, hvilke dokumentationsk rav, der skal være opfyldt, før v i k an s tart udbetali ngen. Vi har hidtil lagt oply s ning s- S I D E 2

3 skema og underretnings brevet til grund for vurderingen af, hvorvidt der var tale om egen sygdom, der medførte ua r- bejdsdygtighed. Vi har i den forbindelse lagt vægt på, at borgeren s k riv er under på tro og lov e, og hvis det efterfø l- gende viste sig, at vedkommende ikke opfyldte 7, blev der truffet afgørelse omkring stop af sag i Jobcentret. Det er vores opfattelse, at andre kommuner vurderer at 7 er opfyldt, når underr etningsbrev samt oplysningsskema er korrekt udfyldt og starter udbetaling af sygedagpenge på baggrund af dette uden yderligere lægeoplysninger. Såfremt det efterfølgende viser sig, at 7 ikke er opfyldt, vil sagen blive stoppet i Jobcentret. Ved denne fre mgangsmåde, kan der blive startet sager op, hvor der således ikke har været grundlag for udbetaling af s y gedagpenge, men h v or der o m- v endt heller ik k e er gru ndlag for tilbagebetalin g, da borg e- ren ikke bevidst har afgivet ukorrekte oplysninger. Vi ønsker således en afklaring af, hvilken fremgangsmåde, der er den korrekte, så vi sikrer dels borgerens retssikke r- hed s om udbetaling af offentlige y dels er på k o rrek t grun d- lag." Som svar på dit spørgsmål kan Arbejdsmarkedsstyrelsen oplyse, at det fremgår af retssik kerhedslovens 3, stk. 1, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. Derudover kan Arbejdsmarkedsstyrelsen vejledende oplyse, at der s om udgangs punk t er grun dlag fo r at ud betale s yg e- dagpenge til en person, der opfylder beskæftigelseskravet, og som oplyser, at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Udbetaling af s ygedagpenge fra kommunen kræver således ikke nødvendigvis en lægeerklæring. I forbindels e m ed at oplys nings s k em aet fra 2. juli 2012 u d- sendes fra NemRefusion i forbindelse med anmeldelse af sygefraværet, har KMD set på kommunernes arbejdsgange. Her er det i samråd bl.a. med repræsentanter fra forskellige kommuner besluttet, at advisering til komm unerne om, at der er modtaget en ny sag fra NemRefusion, lægges med adviseringsdato dagen efter, at oplysningsskema og evt. anmodning om sygedagpenge skulle være k ommunen i hænde. Det bety der indirek te, a t m an anbefaler, at k om m unerne a f- venter m ed at behandl e s agen til de har m od taget opl y s- ningsskemaet. På den måde får kommunen viden om den sygemeldte og sygdommens art, som kan kvalificere 7 - vurderingen inden udbetaling af sygedagpenge s tarter. S I D E 3

4 Kommunen altid vurderer de oplysninger, som den perso n, der øns k er at s ygem elde s ig, giver. Hvis de giv ne oplys ni n- ger giver grundlag for at undersøge spørgsmålet yderligere og evt. foret age et telef onopk ald til f x den pågældendes l æ- ge, er der ikke grundlag for at udbetale s ygedagpenge før der er s k et en afk l aring af den tvivl, s om de nævnte opl y s- ninger giver grundlag for. I forhold til start -stop sager, hvor der ikke sendes et o p- lysningsskema til den sygemeldte, og hvor kommunen sål e- des ikke modtager oplys ninger fra lønmodtageren om, hvad han fejlede, k an k om m unen ligeledes vælge at indhente o p- lys ninger fra den s ygem eldte, f x h vis der er tale om tilbag e- vendende kortvarige s ygdomsperioder. I udtalelse af 1. oktober 2013 til Statsforvaltningen har Aabenraa Kommune blandt andet anført følgende: Aabenraa kommunes procedure er i overensstemmelse med vurderingen om uarbejdsdygtighed efter 7 i lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 28. juni Siden efteråret 2012 har Aabenraa kommune skærpet vurdering om uarbejdsdygt ighed for at kvalitets sikre s y- gedagpengelovens betingelser for at modtage sygeda g- penge. Langt størstedelen af ansøgninger om sygeda g- penge godkendes efter modtagelsen af oplysningsskem a- et. Men i 10-15% af anmodninger om sygedagpenge er der brug for uddybende oplysninger, enten f ra borgeren selv, fra egen læge eller behandlende læge. Det er disse t vivlssager, Aabenraa komm une har skærpet fokus på. Kommunens klare mål er at sikre en hurtig og tidlig indsats, samtidig med en kvalificering af 7 - vurderingen, så borgerne modtager en afgørelse så hu r- tigt som m uligt. Ventetiden på lægeerklæringen kan v a- riere. I t vivlssager, hvor det er nødvendigt med uddybende o p- lysninger, før en sygedagpengesag kan startes op, se n- der Aabenraa komm une et brev til borgeren, indeholde n- de bl.a. nedenståe nde: Jobcenteret har den xxxx modtaget din ansøgning om s y- gedagpe nge. Du har syg emeld t d ig med xx xx so m f ørste f r a- værsdag. Jf. sygedagpengelovens 7, stk. 1, er det en betingelse for berettigelse til sygedagpenge, at det er dokumenteret, at du er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. S I D E 4

5 I den konkrete sag vurderer Jobcenteret, at det er nødve n- digt at indhente xxxx med henblik på at sikre at kravet om uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom er opfyldt. Indtil denne er modtaget er det ikke muligt at udbetale s y- gedagpenge. Hvis du ikke er berettiget til løn under sygdom har du mulighed for at søge kontanthjælp i perioden hvor din ansøgning om sygedagpenge behandles. Såfremt du vælger at søge kontanthjælp, skal denne skrivelse vedlægges Se nedenfor. Hvis det efter indhentelse af de lægelige oplysninger er d o- kumenteret, at du er uarbejdsdygtig på grund af sygdom vil sygedagpengene blive udbetalt med tilbagevirkende kraft. Eventuelt udbetalt ko ntanthjælp vil blive modregnet i syg e- dagpengeudbetalingen. Stadf æstelse i en tviv lssag fra Ankestyrelsen Aabenraa kommune har den 9. august 2013 modtaget en stadfæstelse over kom munens afgørelse i en ansøgning om sygedagpenge, hvor kommunen ikke vurderede, at borgeren var uarbejdsdygt ig på grund af sygdom, men på grund af andre omstændigheder, idet borgeren ø n- skede et deltidsjob eller et fleksjob. Borgeren ansøgte om sygedagpenge den 25. marts 2013, med første sygedag den 21. m art s Efter at have indhentet relevante oplysninger i sagen gav Aabenraa komm une den 23. april 2013 afslag på anmodning om sygedagpenge, med udgangspunkt i 7, st k. 1 i lov om sygedagpenge. Proceduren i ansøgninger om sygedagpenge opfylder derudover komm unens ansvar for at indhente den fo r- nødne dokumentation til at kunne træffe afgørelse om udbetaling af en ydelse (jf. lov om retssikkerhed 10, stk. 1). I brev af 18. oktober 2013 har 3F fremsat bemærkninger til kommunens udtalelse. 3F har blandt andet anført, at det ikke fremgår, hvilke kr i- terier kommunen lægger til grund, når den skal finde tvivlssager. 3F mener, at kommunen burde fremlægge konkrete tal på antallet af ansøgninger om sygedagpenge, antal af tvivlssager samt hvordan tvivlssager findes. 3F mener ikke, at den konkrete afgørelse fra Ankestyrelsen, som kommunen henviser til, kan danne præcedens for kommunens praksis. 3F har nævnt et eksempel på en e f- ter 3F s opfattelse mangelfuld rådgivning fra kommunen om ansøgning om kontanthjælp. 3F har vedlagt en afgørelsesstatistik fra Ankestyrelsen vedrørende Aabenraa Kommune, på grundlag af hvilken 3F S I D E 5

6 konstaterer, at kommunen ikke er fagligt god til at vurd ere uarbejdsdygtighedsbegrebet. Det er 3F s opfattelse, at Arbejdsmarkedsstyrelsens svar af 3. januar 2013 ikke siger, at ansøgning om sygeda g- penge kan udsættes i op til flere uger, fordi der skal in d- hentes lægeerklæringer m.m. Tværtimod fremgår det ifø l- ge 3F af svaret, at kommunen kan vente med at behandle sagen, til den har modtaget oplysningsskemaet og i tvivl s- spørgsmål ringe til egen læge. Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne ove r- holder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. kommunestyrelseslovens 48, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 af lov om kommunernes styrelse). Det tilsyn, som vi udøver, er et retligt tilsyn. Vi kan ikke tage stilling til spørgsmål vedrørende komm u- nens skønsudøvelse, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der er fastsat i lovgivningen. Det fremgår af kommunestyrelseslovens 48, stk. 3, at Statsforvaltningen ikke fører tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag. Retsgrundlag 3, stk. 1, og 10 i lov om retssikkerhed og administr a- tion på det sociale område (retssikkerhedsloven - lovbekendtgørelse nr. 983 af 8. august 2013 ) er sålydende: 3, st k. 1. Kom munalbest yrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som m uligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken. 10. Myndigheden har an svaret for, at sager, der behandles efter denne lov, er oplyst i tilstrækkeligt om fang til, at myndigheden kan træffe afgørelse. 7, 38 og 39 i lov om sygedagpenge ( sygedagpeng e- loven - lovbekendtgørelse nr. 871 af 28. juni 2013) er sålydende: 7, st k. 1. Retten til sygedagpenge er betinget af, at en person er uarbejdsdygt ig på grund af egen sygdom. Afgørelsen af, om en person anses for uarbejdsdygtig, S I D E 6

7 sker på grundlag af en samlet vurdering af sygdommen og dens indvirkning på den sygemeldtes arbejdsevne. 38. Lønmodtageren skal anmode om sygedagpenge fra komm unen senest 8 dage efter afsendelsen af underre t- ningsbrevet fra Nemrefusion på baggrund af arbejdsgiv e- rens eller arbejdsløshedskassens anmeldelse af sygefr a- været. Har lønmodtageren modtaget løn under sygef raværet, skal lønmodtageren anmode om sygedagpenge fra komm unen senest 8 dage efter afsendelse af underre t- ningsbrevet fra Nemrefusion på baggrund af arbejdsgiv e- rens sidste refusionsanmodning. St k. 2. Anmodning om sygedagpenge skal ske ved at u d- fylde blanketten, som udsendes sammen med underre t- ningsbrevet fra Nem refusion. St k. 3. Er der ikke sendt et underretningsbrev fra Ne m- refusion trods lønmodt agerens anmeldelse af sygefrav æ- ret til arbejdsgiveren eller arbejdsløshedskassen, skal lønmodtageren anmode om sy gedagpenge fra komm unen senest 3 uger efter 1. fraværsdag, når lønmodtageren skal modtage sygedagpenge fra komm unen fra 1. fr a- værsdag. H ar lønmodt ageren fået udbetalt sygedagpenge fra arbejdsgiveren i arbejdsgiverperioden eller en del af denne, skal lønmodtageren anmode om sygedagpenge fra kommunen, senest 3 uger efter at udbet alingen fra arbejdsgiveren er ophørt. Anmodning sker i dette tilfæ l- de ved at udfylde en blanket, som udleveres af komm u- nen. St k. 4. En person, som ikke er i aktuel beskæft igelse hos en arbejdsgiver, og som ikke er dagpengeberettiget ledigt medlem af en arbejdsløshedskasse, skal anmode om sygedagpenge hos kommunen senest 1 uge efter 1. fraværsdag. Anmodningen om sygedagpenge skal ske på en blanket, som udleveres af komm unen. St k. 5. Kommunen kan i særlige tilfælde forlange, at a n- anmodning sker tidligere end fast sat i st k. 1, 3 eller 4. St k. 6. H vis anmodning om sygedagpenge fra kommunen indgives senere end fastsat i st k. 1, 3, 4 eller 5, har lønmodtageren først ret til sygedagpenge fra den dag, hvor anmodningen modtages. St k. 7. Kommunen kan udbet ale sygedagpenge for t iden før anmodningsdagen, når lønmodtageren på grund af hospitalsophold eller ophold i udlandet har været fo r- hindret i at anmode rettidigt, eller når andre særlige undskyldende forhold har bevirket, at anmodning ikke er sket rettidigt. Anmodningsfristen kan dog ikke fraviges, når anmodningen er indgivet mere end 6 m åneder efter sygdommens indtræden, jf. dog st k. 8. St k. 8. H vis arbejdsgiveren har udbetalt løn eller syg e- dagpenge i 6 måneder eller mere, uden at arbejdsgiv e- ren har anmeldt sygefraværet til kommunen, kan a n- modningsfristen fraviges, hvis anmodningen om syg e- S I D E 7

8 dagpenge indgives senest 4 uger efter, at udbetalingen fra arbejdsgiveren er ophørt, og lønmodt ageren ikke længere er ansat hos arbejdsgiveren. 39. Kommunen kan forlange en lægeerklæring af den sygemeldte, når det skønnes nødvendigt og der ikke all e- rede foreligger en egnet erklæring eller andre tilst rækk e- lige lægelige oplysninger i form af journaludskrift fra s y- gehus eller klinik, erklæring fra skadest ue m.v. Erkl æ- ringen skal dels indeholde dokumentation for sygdo m- men, dels understøtte komm unens indsats for at st yrke arbejdsfastholdelse med delvis tilbagevenden til a r- bejdspladsen, opt ræning m.v. Med henblik på at f å en målrettet erklæring skal kommunen ved anmodningen om en erklæring give lægen relevante oplysninger samt stille relevante spørgsmål. Erklæringen skal afgives på en blanket godkendt af Arbejdsmarkedsst yrelsen og b e- tales af komm unen. St k. 2. Kommunen fastsætter en frist for modtagelse af den lægeerklæring, der er nævnt i st k. 1. H vis erklæri n- gen afleveres efter den frist, som kommunen har fastsat, falder lønmodtagerens ret til sygedagpenge bort fra og med den dag, hvor kommunen skulle have haft erklæri n- gen i hænde, til og med dagen før den dag, hvor ko m- munen har modtaget erklæringen. St k. 3. H vis en dokum entation, der er forlangt af ko m- munen, indgives for sent eller udebliver, kan komm unen se bort herfra, når lønmodtageren på grund af hosp i- talsophold eller ophold i udlandet har været forhindret heri, eller når andre særligt undskyldende forhold har bevirket, at dokumentationen ikke er sket rett idigt. Kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hur tigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp, jf. retssikkerhedslovens 3, stk. 1. Kommunen skal sørge for, at sygedagpengesagen er tilstrækkeligt oplyst, inden der træffes afgørelse i sagen, jf. retssikkerhedslovens 10. Kommunen kan forlange en lægeerklæring af den syg e- meldte, når det skønnes nødvendigt, og der ikke allerede foreligger en egnet erklæring eller andre tilstrækkelige lægelige oplysninger, jf. 39 i lov om sygedagpenge. Som det er anført i Arbejdsmarkedsstyrelsens brev af 3. januar 2013 til Aabenraa Kommune, vil der som udgang s- punkt være grundlag for at udbetale sygedagpenge til en person, der opfylder beskæftigelseskravet, og som oplyser at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, jf. he r- ved 7 og 38 i lov om sygedagpenge. S I D E 8

9 Som det ligeledes er anført i Arbejdsmarkedsstyrelsen s brev, kan kommunen, hvis de givne oplysninger giver grundlag for at oplyse sagen yderligere, eventuelt foretage et telefonopkald til de n pågældendes læge eller indhente oplysninger fra den sygemeldte. Som anført af Arbejdsmarkedsstyrelsen kræver udbetaling af sygedagpenge således ikke nødvendigvis en lægeerkl æ- ring. Statsforvaltningen finder, at der på baggrund af redeg ø- relsen fra Aabenraa Kommune ikke er grundlag for at a n- tage, at Aabenraa Kommune har han dlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for behandling af a n- modning om sygedagpenge, jf. retssikkerhedslovens 3, stk. 1, og 10 og lov om sygedagpenge 7, 38 og 39. Der er herved lagt vægt på oplysningerne fra Aabenraa Kommune, ifølge hvilke der i kommunen foretages en ko n- kret og individuel vurdering af, om der er grundlag for at indhente en lægeerklæring til brug for afgørelsen om retten til sygedagpenge. Det fremgår således af kommunens redegørelse, at kommunens klare mål er at sikre en hurtig og tidlig indsats samtidig med en kvalificering af sygedagpengelovens 7 - vurdering, så borgerne modtager en afgørelse så hurtigt som muligt, og at der i langt størstedelen af sagerne om anmodning om sygedagpenge sker udbetaling af sygeda g- penge på grundlag af det til kommunen indsendte oply s- ningsskema. Det fremgår ligeledes, at kommunen i 10-15% af sagerne vurderer, at der er brug for uddybende oplysninger, enten fra borgeren selv, fra egen læge eller behandlende læge. Statsforvaltningen forstår kommunens redegørelse således, at kommunen forlanger en lægeerklæring i de sager, hvor kommunen efter en konkret og individuel vurdering finder, at en lægeerklæring er nødvendig til oplysning af sagen. Statsforvaltningen forstår endvidere kommunens re degørelse således, at kommunen ikke altid forlanger en læg e- erklæring, hvis sagen findes utilstrækkeligt oplyst, idet kommunen eksempelvis også oplyser sagen yderligere ved henvendelse til borgeren selv. Statsforvaltningen har således ud fra de foreliggende o p- lysninger ikke grundlag for at antage, at kommunen ikke foretager en konkret og individuel vurdering af, om og i S I D E 9

10 givet fald hvilke yderligere oplysninger der er nødvendige til brug for afgørelse af sager om sygedagpenge. Statsforvaltningen har endvidere ud fra de foreliggende oplysninger ikke grundlag for at antage, at kommunen ikke har som udgangspunkt for vurderingen, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der ret til sygedagpenge. 3F mener, at kommunen burde fremlægge konkrete tal på antallet af ansøgninger om sygedagpenge, antal af tvivl s- sager samt hvordan tvivlssager findes. Vi bemærker hertil, at Statsforvaltningen ikke som led i sit tilsyn kan tage stilling til et sådant ønske, der ikke anangår spørgsmålet om kommunens lovlige forvaltning som sådan. Vedrørende den af Aabenraa Kommune omtalte afgørelse af 9. august 2013 fra Ankestyrelsen om stadfæstelse af en tvivlssag bemærkes det, at Statsforvaltningen ikke har inddraget afgørelsen i behandlingen af denne sag, og at vi i øvrigt ikke har rekvireret afgørelsen fra kommunen. 3F har under henvisning til en statistik fra Ankestyrelsen fremført bemærkninger om Aabenraa Kommunes man g- lende faglige evne til at vurdere uarbejdsdygtighe dsbegrebet i et antal ankesager, og 3F har gjort opmærksom på kommunens mangelfulde vejledning i en konkret sag. Da Statsforvaltningen ikke fører tilsyn, i det omfang sæ r- lige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til en sag, har vi ikke bemærkninger til vurderingen af de konkrete sager, idet kommunens afgørelser i sygedagpeng e- sager kan påklages til Ankestyrelsen. Statsforvaltningen foretager sig herefter ikke videre på det foreliggende grundlag. Statsforvaltningen har sendt en kopi af denne skrivelse til Aabenraa Kommune. Med venlig hilsen Susanne Hansgaard fuldmægtig S I D E 10

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Status: Gældende Principafgørelse sygedagpenge - for sen anmeldelse af sygefravær - selvstændig

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune 17-04- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Kerteminde Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Refusion af sygedagpenge for funktionærer

Refusion af sygedagpenge for funktionærer Gode råd om Refusion af sygedagpenge for funktionærer Hvis du håndterer refusionsreglerne på sygedagpengeområdet korrekt, kan din virksomhed spare mange penge! Udgivet af Dansk Handel & Service Refusion

Læs mere

refusion af sygedagpenge

refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM... refusion af sygedagpenge SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskravet over for kommunen 3 2.2 Kommunens opfølgning, herunder oplysningsskema

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Sygdom i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Sygdom i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Sygdom i malerfaget 2 Sygdom i malerfaget Af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres og eftergøres af medlemmer af Danske

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 INDHOLD Arbejdsgiverperioden 1 Satser og beregning 2 Jobafklaring 2 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Kommunernes Sygedagpengesystem

Kommunernes Sygedagpengesystem Kommunernes Sygedagpengesystem Regelkortlægning Forkortelser YC Ydelsescenter/kontor i kommunen JC Jobcenter SDP Sygedagpenge VAS Validering af atypisk sygefravær UDP Underretningsbrev OPL Oplysningsskema

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Graviditet og arbejdsmiljø

Graviditet og arbejdsmiljø Graviditet og arbejdsmiljø Regionshospitalet Skive Arbejdsmedicinsk Klinik Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Skive 3. udgave Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne 1 Hvad er et Underretningsbrev UDP? 2 Medarbejderen er flyttet, hvilken kommune får indberetningen. Hver gang en indberetning (anmeldelse, sygefraværssamtale eller ny refusionsanmodning) signeres, udsendes

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Ansøgning om støtte til køb af invalidebil Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf. Dato: Sagsgang: Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Borger

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

2. Arbejdsgiverens forpligtelser

2. Arbejdsgiverens forpligtelser N O TAT Arbejdsgiverens indhentning af sygedagpengerefusioner og reaktionsmuligheder overfor lønmodtageren 1. Arbejdsgiverens ret til at modtage dagpengerefusion ved medarbejderens sygefravær Ifølge sygedagpengeloven

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side l af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvem er omfattet af forsikringen? 3 3. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 4. Beregning

Læs mere

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Sammenfatning og anbefalinger... 4 3. Retsgrundlaget... 6 3.1.

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55 STATENS * MINISTRATION Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55 Side i af 6 ~v STATENS ADMINISTRATION r INDHOLDSFORTEGNELSE i HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING) 3 2 HVEM ER OMFATTET AF

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening Sekretariatet MEB/OL Maj 2009 Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening har spurgt socialrådgivere over hele landet,

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Vigtigt at vide om sygdom

Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom indeholder en gennemgang af nogle problemstillinger, som du skal være opmærksom, hvis du har sygemeldte medarbejdere. Syge medarbejdere vil ofte kunne

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Vedr. aktindsigt Skive Kommune

Vedr. aktindsigt Skive Kommune 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedr. aktindsigt Skive Kommune Du har den 26. januar 2012 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning N OT AT Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning Dette notat erstatter det tidligere notat Arbejdsdeling mellem jobcentret og den øvrige kommunale forvaltning af februar 2006.

Læs mere

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om?

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? S I D E 1 SOCIALT ENGAGEMENT: Sygefraværssamtalen Fastholdelsesplan Mulighedserklæring Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? I sommeren 2009 og i begyndelsen af 2010 træder ny lovgivning i kraft om

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?...3 2 Hvem er omfattet af forsikringen?...3 3 Hvordan foregår tilmeldingen?...3

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 09-01- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger Statsforvaltningen Midtjylland rejste den

Læs mere

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Camilla Høholt Smith, netværks- og virksomhedsansvarlig samt seniorkonsulent Anette Hansen, seniorkonsulent AM:2014, 10. november 2014 Det

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere