Nyhedsbrev. Styrk faggruppesamarbejdet. Dansk stx/hf. Indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Styrk faggruppesamarbejdet. Dansk stx/hf. Indhold"

Transkript

1 Fagkonsulent Sune Weile #16 september 2015 Nyhedsbrev Dansk stx/hf Styrk faggruppesamarbejdet Forrige år tog Undervisningsministeriet initiativ til at mødes med en række faggrupper i forskellige fag for at høre, hvordan de arbejder med faglig udvikling, videndeling m.v. I dansk blev det til et møde med medlemmer fra 8-10 forskellige faggrupper på både STX og HF. Møderne gav et indblik i, hvor mange lærere der mener, at faggruppesamarbejdet er særlig vigtigt i forhold til deres faglige udvikling og undervisning. Det er faggrupperne, at vi får mulighed for at vende faglige problemstillinger, idéer til at løse dem og opsamling på gennemførte projekter. Det gav samtidig et indblik i, hvor forskelligt skolerne planlægger samarbejdet, og hvilken rolle det spiller for resten af skolens udvikling. På de kommende kurser Faglige udvikling i praksis (FIP) er faggruppesamarbejdet derfor på dagsordenen. Det betyder, at de lærere der bliver sendt afsted på kurserne, har en opgave i at få fulgt op, når de kommer hjem. Idéen er, at det vil sætte skub i en lang række spændende udviklingsprojekter, som kan styrke elevernes kompetencer i danskfaget. I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om den skriftlige eksamen 2015, det nye forsøg på hf med adgang til internet til den skriftlige eksamen og om de kommende FIP-kurser. Indhold side 2 SRP-formidlingsopgaven side 4 Faglig udvikling i praksis (FIP) side 5 Digitalt forsøg på HF side 6 Skriftlig eksamen 2015 side 7 Mød din fagkonsulent side 8 Folkeskolens afgangsprøver side 9 Kort nyt side 10 Oftest stillede spørgsmål God fornøjelse! Sune Weile, fagkonsulent

2 SRP-formidlingsopgaven Følgende opklarende retningslinjer for SRP-formidlingsopgaven er udarbejdet som et samarbejde mellem fagkonsulenterne i de pågældende fag. Et Studieretningsprojekt, der udarbejdes i et samarbejde mellem dansk og matematik eller dansk og et af de naturvidenskabelige fag, giver mulighed for at stille en opgave, hvor eleven skal behandle og formidle et fagligt område eller en faglig problemstilling i en populærvidenskabelig artikel, en såkaldt formidlingsopgave. Det er vigtigt, at der er tydelig sammenhæng mellem de tre dele af opgaven, så eleven opfylder det faglige mål om at demonstrere evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder og dermed forstærke den faglige fordybelse (Læreplan for Studieretningsprojektet afsnit 2). Udarbejdelsen af den populærvidenskabelige artikel sikrer, at eleven opfylder de faglige mål i SRP herunder at beherske relevante faglige mål i de indgående fag og demonstrere evne til faglig formidling. (Læreplan for Studieretningsprojektet afsnit 2). Et centralt fagligt mål i danskfaget er at udarbejde tekster med fokus på formidling. Som det fremgår af læreplanen, skal eleven kunne anvende centrale skriftlige fremstillingsformer (herunder redegørelse, diskussion, analyse og fortolkning) med formidlingsbevidsthed. (Læreplan for Dansk A stx afsnit 2.1) I en formidlingsopgave, hvor eleven skal formidle en konkret naturvidenskabelig eller matematisk problemstilling eller et emne i en populærvidenskabelig artikel, bedømmes bl.a. elevens evne til faglig formidling og formidlingsbevidsthed. Derfor kan de faglige mål i danskfaget ikke opfyldes ved, at eleven udarbejder en reklame, kampagnefilm el.lign., hvor den faglige formidling ikke står centralt. En formidlingsopgave i SRP er for at sikre opfyldelsen af de faglige mål jf. ovenstående, opbygget i en treleddet struktur. Én del indeholder elevens uddybende faglige redegørelse for problemstillingen eller emnet indenfor matematik eller det naturvidenskabelige fag. Én anden del består af elevens populærvidenskabelige artikel, som formidler problemstillingen eller emnet til en bestemt målgruppe. Og i en tredje del skriver eleven en såkaldt metatekst, hvor eleven fremlægger de formidlingsmæssige valg, som er truffet ift. indhold, sprog m.v. i udformningen af den populærvidenskabelige artikel. Rækkefølgen af de tre afsnit kan fremgå af opgaveformuleringen eller være op til eleven selv. Herunder følger tre eksempler på opgaveformuleringer til en formidlingsopgave. DANSK - BIOLOGI Kost, sundhed og fedme Udarbejd en populærvidenskabelig artikel om hvordan appetitregulering kan føre til udvikling af overvægt hos mennesker. Artiklens målgruppe skal være en typisk læser af tidsskriftet Helse, og den skal være på 3-4 sider. I din opgave skal der indgå en redegørelse for artiklens faglige baggrund, herunder appetitregulering, hvordan ændringer i appetitreguleringen kan føre til udvikling af overvægt hos mennesker, hvilken betydning kostens sammensætning og energiindhold har for kroppens sundhed, særligt fedtstoffernes betydning; inddrag herunder egne eller andres kostundersøgelser. Opgaven skal enten inden eller efter din populærvidenskabelige artikel indeholde en meta-opgavedel på 2-3 sider, hvor du redegør for dine formidlingsmæssige overvejelser i forbindelse med artiklens indhold, argumentation, retorik, layout og opbygning ift. målgruppen. Du bestemmer selv, om dine formidlingsmæssige overvejelser indleder eller afslutter opgaven. 2

3 DANSK - MATEMATIK DANSK - FYSIK Kryptologi og formidling GPS-systemet og formidling Redegør med udgangspunkt i vedlagte bilag for Vigenères kryptosystem og dets brydning. Gør rede for de første Enigmamaskiners anvendelse og brydning. Gør rede for, hvordan GPS-systemet til positionsbestemmelse fungerer. Forklar, hvilke elementer af GPS-systemet, der er afgørende for nøjagtigheden af positionsbestemmelsen. Inddrag den viste figur, der illustrerer den betydning positionen af GPS-satellitterne har for nøjagtigheden af positionsbestemmelsen. Udarbejd med udgangspunkt i din besvarelse af ovenstående en populærvidenskabelig artikel på 3-4 sider. Artiklens målgruppe skal være en typisk læser af tidsskriftet Illustreret Videnskab. Udarbejd med udgangspunkt i din besvarelse af ovenstående en populærvidenskabelig artikel på 3-4 sider. Artiklens målgruppe skal være en typisk læser af tidsskriftet Illustreret Videnskab. Opgaven skal desuden indeholde en meta-opgavedel på 2-3 sider, hvor du redegør for dine formidlingsmæssige overvejelser i forbindelse med artiklens indhold, argumentation, retorik, layout og opbygning ift. målgruppen. Opgaven skal desuden indeholde en meta-opgavedel på 2-3 sider, hvor du redegør for dine formidlingsmæssige overvejelser i forbindelse med artiklens indhold, argumentation, retorik, layout og opbygning ift. målgruppen. Du bestemmer selv, om dine formidlingsmæssige overvejelser indleder eller afslutter opgaven. Du bestemmer selv, om dine formidlingsmæssige overvejelser indleder eller afslutter opgaven. 3

4 Faglig udvikling i praksis STX og HF (FIP) Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer. Det gælder både i forhold til fagets stofområder, hvor det sproglige og mediemæssige tilsammen fylder det samme som det litterære stofområde. Det gælder også nye prøveformer med indførelsen af prøveforsøg i skriftlig dansk på stx og hf med adgang til internettet og digitalt materiale. Samtidig oplever vi med den øgede digitalisering, at danskfagets genstandsområde ændrer sig. Sociale medier, digitale udgivelser og online debatkulturer stiller spørgsmål om behovet for digital dannelse. Hvis danskfaget skal løfte sit dannelsesmæssige og studieforberedende formål, stiller det krav til den enkelte lærer om at orientere sig i områder af faget, som tidligere har fyldt mindre. Men danskfaget udfordrer også eleverne. Nyere forskning viser, at elevernes overgang fra grundskole til gymnasium ofte er en udfordring. Det er afgørende, at vi bliver opmærksomme på, hvordan vi kan gøre overgangen så meningsfuld som muligt for eleverne. De skal hverken opleve, at alt er nyt, eller at de mangler udfordringer. Ny adgang til data for den enkelte skole om elevernes uddannelsesmæssige baggrund, karakterniveau fra folkeskolen m.v., kan kvalificere spørgsmål og svar til de udfordringer, som vi møder i undervisningen. Ministeriet før Børn, Undervisning og Ligestilling har derfor besluttet at iværksætte et kursusforløb Faglig udvikling I Praksis (FIP) for de gymnasiale uddannelsesinstitutioner. Kursusforløbet har til formål at støtte skolernes kvalitetsarbejde med faget. Kursusforløbet for udvikling af danskfaget omfatter en kursusdag arrangeret af ministeriet i efteråret Den enkelte skole arbejder herefter videre med et selvvalgt udviklingsområde. Formål og indhold Kursusforløbet skal understøtte skolernes arbejde med kvaliteten af kursister og elevers læring i danskfaget på STX og HF og har til formål at styrke det lokale faggruppesamarbejde om at øge kursister og elevers danskfaglige kompetencer. Kursets omdrejningspunkter er således kursister og elevers motivation og udbytte, lærersamarbejde og videndeling, undervisningsformer og it gennem et dialogbaseret udviklingsforløb på den enkelte institution og i samarbejde med andre institutioner. Målgruppe Kurserne er rettet mod og forventes at omfatte alle institutioner med gymnasiale uddannelser. Institutionerne tilmelder to fagrepræsentanter for dansk, og skolerne opfordres til også at tilmelde en leder, som har kontakt med gruppen af lærere i dansk. Disse skolerepræsentanter laver sammen med faggruppen et forarbejde inden kursusdagen og bringer efterfølgende faggruppen i dialog om problemstillinger fra kurset til videre arbejde lokalt. Der må tillige påregnes en vis tid til netværkssamarbejde med faggrupperepræsentanter fra andre skoler inden kurset det følgende år, se bilaget om netværksgrupper. Dato og sted FIP15-01: 26. oktober 2015 på KVUC, FIP15-02: 27. oktober 2015 på VUC Århus FIP15-18: 3. november 2015 på Høje Taastrup Gymnasium FIP15-19: 9. november 2015 på Fredericia Gymnasium FIP15-20: 10. november på Aarhus Statsgymnasium Der er oprettet følgende blog, hvor man kan læse mere om kurserne og følge med løbende: 4

5 Konferencer om det digitale forsøg på HF I sommeren 2015 var kursister for første gang til den nye skriftlige digitale prøve med netadgang i dansk A på hf. Konferencen har som mål at dele erfaringer med at gøre kursisterne klar til at gå til den nye digitale prøve. Derudover vil censorernes evalueringer samt relevant statistik for forsøget blive præsenteret på konferencen. Der afholdes to konferencer: 11. november 2015 på KVUC & 12. november 2015 på Fredericia Gymnasium. På konferencen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til forsøgsordningen og få inspiration til undervisningen. Tilmelding sker via LMFK-sekretariatets hjemmeside under kurser eksterne Deltagergebyr: 350,- Tilmeldingsfrist: 26. oktober Program : Kaffe og morgenbrød : Velkomst, status på forsøget og statistik fra årets prøver v. fagkonsulent Sune Weile : Digitalt forsøg med internetadgang v. kommissionsformand Anders Østergaard : Spørgsmål og kommentarer til forsøget : Frokost : Workshop første runde : Kaffepause Workshop A: Den introducerende artikel herunder metateksten v. Sune Weile Workshop B: Internettet i undervisningen og til prøven v. Anders Østergaard (København) hhv. Nicolai R. Eriksen (Fredericia) Workshop C: Analyse og fortolkning af levende billeder i undervisningen og til prøven v. Michael Møller : Workshop anden runde Workshop A: Den introducerende artikel herunder metateksten v. Sune Weile Workshop B: Internettet i undervisningen og til prøven v. Anders Østergaard (København) hhv. Nicolai R. Eriksen (Fredericia) Workshop C: Analyse og fortolkning af levende billeder i undervisningen og til prøven v. Michael Møller NB! Deltagerne skal ved tilmelding angive, hvilke to workshops de ønsker at deltage i. 5

6 Skriftlig eksamen 2015 Tusind tak til alle skriftlige censorer! På censordagen den 16. juni 2015 blev der givet næsten karakterer i skriftlig dansk fordelt på 10 opgavesæt. For stx og hf er der på baggrund af censorernes tilbagemeldinger udarbejdes to rapporter med statistik fra prøverne. De kan findes her: Foreløbig karakterfordeling STX (ordinære sæt) Derudover er de såkaldte Råd og vink, som indeholder evalueringer af årets sæt på baggrund af censorernes tilbagemeldinger, snart klar på EMUen. Tak til alle de censorer, der evaluerer sættene. Det er uvurderligt materiale, når årets Råd og vink skal udarbejdes! Udover evaluering af årets eksamenssæt indeholder de kommende evalueringer råd og vink til den daglige undervisning, når eleverne skal forberedes til den skriftlige prøve. Jeg anbefaler, at alle lærere og censorer læser rapporterne. Foreløbig karakterfordeling STX (digitale sæt) Det foreløbige gennemsnit i skriftlig dansk på stx (ordinær prøve) er i 2015 på 6,49. Det er på linje med sidste års gennemsnit, som var på 6,4. På Hf er gennemsnittet i år på 5,07. Det er på linje med sidste års gennemsnit, som var på henholdsvis 5,1 for Hf 2-årig og 5,6 for Hf-enkeltfag. Vær opmærksom på, at der er tale om foreløbige tal. De officielle tal findes på følgende hjemmeside: Foreløbig karakterfordeling Hf Foreløbig karakterfordeling Hf (digitale sæt) 2015

7 Mød din fagkonsulent Traditionen tro deltager jeg på Dansklærerforeningens regionalmøder. Her vil jeg fortælle om nyt indenfor danskfaget, og der vil også være sat god tid af til spørgsmål og kommentarer. Man kan med fordel stille spørgsmålene pr. mail inden mødet. Så vil jeg på mødet besvare spørgsmålet, som dermed kan have gavn for alle. Derudover er der som noget nyt sat tid af til, at netværksgrupperne fra FIP-kurserne får mulighed for at mødes med fagkonsulenten og hinanden. Mere info følger på FIP-kurserne, som er omtalt i dette nyhedsbrev. Regionalmøder 26. januar 2016: Midtjylland 27. januar 2016: Nordjylland 3. februar 2016: København 24. februar 2016: Odense 25. februar 2016: Sydjylland Læs mere og tilmeld dig på Dansklærerforeningens hjemmeside: 7

8 Folkeskolens afgangsprøver 2015 De senere år har et større forskningsprojekt undersøgt gymnasieelevernes overgang fra grundskole til gymnasium i en række fag herunder dansk. Konklusionen er, at de fleste elever har forholdsvis nemt ved at tage springet fra grundskole til gymnasium. Som det fremgår af rapporten, så mener de fleste, at faget er nogenlunde det samme, at de bliver udfordret tilstrækkeligt og at de forstår de nye krav, der stilles. Men der er også områder, hvor det ser lidt mindre positivt ud. Det gælder særligt på det skriftlige område, hvor eleverne ofte har svært ved at forstå og honorere de nye krav. Det hænger bl.a. sammen med, at den form for skriftlighed, som eleverne udøver i grundskolen, er anderledes en den de møder på gymnasiet. Som gymnasielærer kan det være svært at vide, hvad eleverne har med i bagagen fra grundskolen. Men et sted at starte er dels at se på folkeskolelovens formålsparagraf herunder danskfaget. Dels at undersøge de afgangsprøver, som eleverne bliver målt på til den afsluttende prøve. Ser man på førstnævnte, så er det værd at være opmærksom på, at der i de nye fagformål for danskfaget står at: Eleverne skal i faget dansk styrke deres beherskelse af sproget og fremme deres lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. Eleverne skal i faget dansk udvikle deres udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation. Det er ord som udtryksglæde, lyst til at bruge sproget personligt og indlevelse, der går igen. Det ligger ofte langt fra de krav, som de bliver mødt med i 1.g. Det bliver også tydeligt i de afgangsprøver, som eleverne sidder med i maj. Her er der tale om opgaver, hvor de skal skrive en novelle, reportage eller debatartikel. Dvs. skriftlige genrer, hvor de kan få lov til at udfolde deres kreative sprogbrug. De er fx ikke vant til at skrive en analyse og fortolkning af en novelle (men har arbejdet med det mundtligt mange, mange gange). Der kan derfor være en pointe i at begynde med flere kreative 8 indgangsvinkler til den skriftlige dimension i danskfaget, og dermed både få taget fat på det eleverne kan, og langsomt give dem redskaber til mere. Uddrag fra folkeskolens afgangsprøver 2015 Bemærk, at nedenstående er uddrag fra sættene dvs. de enkelte opgaver indeholder videoer, tekst eller billeder, som eleverne skal inddrage eller tage udgangspunkt i. Digital prøve med adgang til internettet: Klumme: Skriv en klumme om, hvordan man gør en almindelig dag til noget særligt. Brug reklamefilmen som afsæt. Reportage: Forestil dig, at du er journalist på en netavis. Skriv en reportage om begivenheden. I din reportage skal indgå et eller flere interviews med fx deltagere, tilskuere eller arrangører. Debatindlæg: Skriv et debatindlæg om unges forskellige betingelser til særtillægget, Ung i alle hjørner af Danmark. Novelle: Du har besluttet dig for at deltage i en novellekonkurrence for unge. Temaet for konkurrencen er identitetstyveri. For at få inspiration til din novelle søger du oplysninger om identitetstyveri på nettet. Kravene til novellen er, at den skal: - handle om et ungt menneske, der bliver udsat for identitetstyveri - foregå i Danmark - være realistisk - have en fængende titel - være på mellem 800 og 1200 ord. Prøve uden adgang til internettet: Essay I 2014 og 2015 har man markeret årsdage for krigen i 1864, for Første Verdenskrigs udbrud og for afslutningen af Anden Verdenskrig. Også i vor tid er der en række krige og konflikter, som præger den verden, vi lever i. Hvordan påvirker krig dig? Hvordan påvirker krig den tid, vi lever i? Skriv et essay om krig. Læse om forskningsprojektet her: Endelig v2_web2.pdf

9 Kort nyt Skriftlig censor? Vil du være skriftlig censor i dansk til sommer eller SRP til vinter? Som censor gør du et stort arbejde for danskfaget, og får samtidig den bedste form for efteruddannelse. Hvis du vil være skriftlig censor, er det den eksamensansvarlige på din skole, der skal indstille dig til Undervisningsministeriet, som herefter beskikker dig. Fagdidaktisk forskning Savner du at kunne læse ny forskning om danskfaget? Ikke alle er opmærksomme på, at der findes et stort arkiv med nyeste forskning indenfor det gymnasiale felt på En stor del af artiklerne omhandler danskfagets didaktik, og er således uvurderlig viden i arbejdet med faget. Adgang til eksamenssæt Få adgang til alle skriftlige eksamenssæt Undervisningsministeriet har nu lagt alle eksamenssæt på internettet. De kan hentes på Materialeplatformen: Din skole har fået tilsendt login-oplysninger, som skal anvendes for at få adgang. Login ændres jævnligt, så vær sikker på at få det rigtige. Digitalt forsøg på stx/hf Vil du med på it-forsøget? Ønsker din klasse at gå til eksamen i it-forsøget på stx eller hf, så skal du blot kontakte den eksamensansvarlige på din skole. Forsøget kræver ikke særlig ansøgning. 9

10 Oftest stillede spørgsmål Hvor mange spørgsmål skal jeg udarbejde ved få elever? Spørgsmålene skal afspejle det, der er arbejdet med gennem de tre år. Der er intet krav om, at der skal stilles spørgsmål i alle forløb. I vejledningen står bl.a. følgende: "Det er i eksamensbekendtgørelsen fastslået, at prøverne skal tilrettelægges med henblik på at dokumentere graden af målopfyldelse i forhold til væsentlige mål og krav. Det betyder bl.a., at eksamensspørgsmålene inden for hvert af de tre stofområder skal fordeles passende over de læste emner/delområder med en vægt, der svarer til emnernes/delområdernes vægt i undervisningsbeskrivelsen." De faglige forløb og emner vil ikke kunne dækkes af færre end seks spørgsmål. Det vil samtidig sikre fordelingen mellem stofområderne 3:2:1 på stx. Må man anvende et andet uddrag fra fx en roman som ukendt tekst? Der er intet i vejen for at anvende et andet uddrag, end det der er arbejdet med i undervisningen. Eleven må dog ikke kunne overføre de væsentligste pointer fra det kendte til det ukendte uddrag. Det vil sige, at der skal være rum til, at eleven selvstændigt skal analysere og fortolke/vurdere. Må eleven have adgang til internettet til mundtlig eksamen? Det er den enkelte skoles rektor, der fastlægger reglerne for anvendelse af computer til eksamen. Det fremgår af Eksamensbekendtgørelsen, som gælder for alle uddannelser og ikke kun for dansk. Må man bede om perspektivering til en bestemt tekst? Der er intet i vejen for, at eleven skal perspektivere til en bestemt tekst. Det vil ofte være en tekst, der er arbejdet med i undervisningen. Men man skal være opmærksom på, at teksten tæller med i de 8 normalsider, som materialet må bestå af. Selvom det er en kendt tekst, vil det være naturligt, at teksten er vedlagt, så eleven ikke selv skal til at finde den frem. Kan jeg til mundtlig eksamen anvende et uddrag fra et værk, som en elev har læst som selvvalgt værk? Hvis elever har anvendt teksterne i en undervisningssammenhæng med dansk, kan de ikke længere anvendes som ulæst tekst til eksamen. Den vil netop ikke være ulæst af den elev, som trækker det pågældende spørgsmål. Hvis kun en del af eleverne har arbejdet med teksten fx som selvvalgt værk, kan den hverken anvendes som læst eller ulæst tekst. Det gælder både, hvis elever i dansk har skrevet skriftlige opgaver om dem eller læst dem som selvvalgte værker. Kan eleverne arbejde med en ikke-oversat tekst i SRP? Dansk kan indgå i et Studieretningsprojekt med en udenlandsk tekst som ikke er oversat, såfremt det pågældende fremmedsprogsfag også indgår. Der kan således arbejdes med en engelsksproget tekst, så længe engelsk er med i samarbejdet. Hvis teksten er oversat, i en autoriseret oversættelse, kan dansk fint arbejde med teksten (og her tæller undertekster ikke som en oversættelse), idet verdenslitteratur stadig er en del af kernestoffet jf. 2.2 i læreplanen. Det er dog en mulighed at arbejde med en fremmedsproget film uden det pågældende fremmedsprog er med, hvis eleven udelukkende fokuserer på de filmiske virkemidler, fakta-fiktionskoder m.v. Læs i øvrigt dokumentet her: 10

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

Nyt i danskfaget. Fagkonsulent Sune Weile Dansklærerforeningens regionalkurser 2016

Nyt i danskfaget. Fagkonsulent Sune Weile Dansklærerforeningens regionalkurser 2016 Nyt i danskfaget Fagkonsulent Sune Weile Dansklærerforeningens regionalkurser 2016 1. Karakterniveau og -fordeling for STX og Hf 2. FIP 3. Innovation i dansk og AT 4. Overgange i dansk 5. SRP-formidlingsopgaven

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx Engelskfaget i stx udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

Nyhedsbrev. Dansk og innovation. Dansk stx/hf. Indhold

Nyhedsbrev. Dansk og innovation. Dansk stx/hf. Indhold Fagkonsulent Sune Weile #15 august 2014 Nyhedsbrev Dansk stx/hf Dansk og innovation Vi hører af og til elever eller kursister stille spørgsmålet: Jamen, hvad skal vi bruge det til? Spørgsmålet er både

Læs mere

Kursusafgift udgør 750 kr. pr. deltager. Med venlig hilsen. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag

Kursusafgift udgør 750 kr. pr. deltager. Med venlig hilsen. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i samfundsfag på stx Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling afholder i efteråret 2015 regionale kurser om Faglig udvikling I Praksis (FIP) i

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på stx

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på stx Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på stx Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

NYHEDER FRA MINISTERIET

NYHEDER FRA MINISTERIET 6.OKTOBER 2015 NYT FRA FAGKONSULENTEN I PSYKOLOGI NYHEDER FRA MINISTERIET Siden sidst har Danmark fået ny regering og ny minister Ellen Trane Nørby. Vores ministerium har også fået nyt navn. Det hedder

Læs mere

Skriftlig dansk 2016 STX. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2016 STX. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2016 STX Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Opgaveformuleringer... 4 24.05.2016 (Ordinær)...4 30.05.2016 (Ordinær)...5 24.05.2016 (Netadgang)...6 30.05.2016 (Netadgang)...7

Læs mere

Skriftlig dansk 2015 STX. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2015 STX. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2015 STX Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Opgaveformuleringer... 4 22.05.2015 (Ordinær)... 4 28.05.2015 (Ordinær)... 5 22.05.2015 (Netadgang)... 6 28.05.2015

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten

Nyt fra fagkonsulenten Nyt fra fagkonsulenten Kære kolleger Siden det meget beskedne nyt jeg udsendte i august-nummeret af Noter, er der sket lidt, der gør det relevant med et opfølgende nyhedsbrev, der ikke kan vente til at

Læs mere

Fagkonsulentens nyhedsbrev, februar 2014. Nedenfor findes evalueringen af den skriftlige prøve i Dansk A, hhx, maj 2014.

Fagkonsulentens nyhedsbrev, februar 2014. Nedenfor findes evalueringen af den skriftlige prøve i Dansk A, hhx, maj 2014. Dansk A i hhx Fagkonsulentens nyhedsbrev, februar 2014 Kære danskkolleger, Nedenfor findes evalueringen af den skriftlige prøve i Dansk A, hhx, maj 2014. Mange efterlyser tidligere opgavesæt til brug for

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Fagkonsulentens nyhedsbrev, februar Nedenfor findes evalueringen af den skriftlige prøve i Dansk A, htx, maj 2014.

Fagkonsulentens nyhedsbrev, februar Nedenfor findes evalueringen af den skriftlige prøve i Dansk A, htx, maj 2014. Dansk A i htx Fagkonsulentens nyhedsbrev, februar 2014 Kære danskkolleger, Nedenfor findes evalueringen af den skriftlige prøve i Dansk A, htx, maj 2014. Mange efterlyser tidligere opgavesæt til brug for

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i kultur- og samfundsfaggruppen

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i kultur- og samfundsfaggruppen Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i kultur- og samfundsfaggruppen på hf Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling afholder i efteråret 2015 regionale kurser om Faglig udvikling I

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf 1. Højreklik et sted i det grå 2. Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf Hanne Kær Pedersen / Bente Hansen Vælg "Gitter og 3. Vælg "Vis hjælpelinjer på Side 1 1. Højreklik et sted i det grå 2.

Læs mere

Velkommen. Fagdidaktisk kursus i matematik for erfarne lærere, marts 2015. Matematiklærerforeningen & Bodil Bruun, Fagkonsulent

Velkommen. Fagdidaktisk kursus i matematik for erfarne lærere, marts 2015. Matematiklærerforeningen & Bodil Bruun, Fagkonsulent Velkommen Fagdidaktisk kursus i matematik for erfarne lærere, marts 2015 Matematiklærerforeningen & Bodil Bruun, Fagkonsulent Possibilityisnowhere! Possibilityisnowhere! Matematikfagets status digitalisering

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Justering af vejledninger juli 2012 Der er sket nogle få ændringer af vejledningerne for psykologi C og B. Der er især på C omkring udforming af eksamensspørgsmål,

Læs mere

Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile

Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile Lov om gymnasiale uddannelser Generelt Særlige fokusområder ( 29): Håndtere valg og overgange i uddannelsessystemet i et studie- og karriereperspektiv og personligt

Læs mere

FAQ Eksamen i engelsk stx/hf Maj 2013

FAQ Eksamen i engelsk stx/hf Maj 2013 FAQ Eksamen i engelsk stx/hf Maj 2013 Kære kolleger eksaminatorer og censorer Under følgende overskrifter er svar på de mest almindelige spørgsmål vedr. eksamen i engelsk mundtligt, skriftligt og i AT.

Læs mere

NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMTIDSHISTORIE

NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMTIDSHISTORIE NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMTIDSHISTORIE Netbrev nr. 20 Marts 2014 NYT FRA UVM UDVIKLINGSPLANEN FASE 3 Undervisningsministeriet har for nylig udmeldt 3. fase af Udviklingsplanen, der fortsat har fokus

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG FAG... 2 2. PRAKTISK INFORMATION... 3 2.1 OPGAVENS OPBYGNING... 3 2.2 BEDØMMELSEN... 3 2.3 LITTERATURSØGNING...

Læs mere

2C Middelfart Gymnasium og HF Nordfyns Gymnasium Oure Kostgymnasium Svendborg Gymnasium

2C Middelfart Gymnasium og HF Nordfyns Gymnasium Oure Kostgymnasium Svendborg Gymnasium 2A Esbjerg Gymnasium og HF Vejen Gymnasium og HF Ribe Katedralskole Kolding Gymnasium 2C Middelfart Gymnasium og HF Nordfyns Gymnasium Oure Kostgymnasium Svendborg Gymnasium 2B Aabenraa Statsskole Tønder

Læs mere

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Læreplanens intention Fagets kerne: Sprog og litteratur (og kommunikation) Teksten som eksempel (på sprogligt udtryk) eller Sproget som redskab (for at kunne

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

RÅD OG VINK - OM STUDIERETNINGSPROJEKTER MED DANSK (STX)

RÅD OG VINK - OM STUDIERETNINGSPROJEKTER MED DANSK (STX) RÅD OG VINK - OM STUDIERETNINGSPROJEKTER MED DANSK (STX) FORORD... 2 EMNE- OG TEKSTVALG... 2 FAGKOMBINATIONER... 3 Dansk- engelsk...3 Dansk- samfundsfag...4 Dansk- naturvidenskabelige fag (inkl. matematik)...5

Læs mere

Dansk i flerfaglige sammenhænge i htx

Dansk i flerfaglige sammenhænge i htx Konference Dansk i flerfaglige sammenhænge i htx Vejle d. 27. januar 2014 Program 10.00-10.20 Ankomst - kaffe og brød 10.20-10.30 Velkommen v. fagkonsulent Lars Holst Madsen 10.30-11.30 Peter Heller Lützen:

Læs mere

Fagdidaktisk kursus i dansk uge 48 hold b

Fagdidaktisk kursus i dansk uge 48 hold b Fagdidaktisk kursus i dansk uge 48 hold b Kære kursusdeltager! I dette dokument finder du: Program for kurset Praktiske oplysninger Adresser På materialeplatformen (BlackBoard) for fagdidaktik i dansk

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

Overgangen fra grundskole til gymnasium

Overgangen fra grundskole til gymnasium Overgangen fra grundskole til gymnasium Oplæg på konference om Faglig udvikling i Praksis Odense, Roskilde, Horsens November 2015 Lars Ulriksen www.ind.ku.dk Overgange kan være udfordrende Institut for

Læs mere

Digitalt forsøg Dansk A hf Konference 10.09.14 Fredericia Gymnasium. 10/09/14 Side 1

Digitalt forsøg Dansk A hf Konference 10.09.14 Fredericia Gymnasium. 10/09/14 Side 1 Digitalt forsøg Dansk A hf Konference 10.09.14 Fredericia Gymnasium Side 1 Program 10.00-10.15: Velkomst 10.15-10.45: Digital dannelse hvorfor og hvordan? v. fagkonsulent Sune Weile 10.45-11.30: Digitalt

Læs mere

Workshop om Analyserende artikler. Digitale opgaver Forsøg med skriftlig dansk hf

Workshop om Analyserende artikler. Digitale opgaver Forsøg med skriftlig dansk hf Workshop om Analyserende artikler Digitale opgaver Forsøg med skriftlig dansk hf Program Om analyserende opgaver med digitale tekster Eksempel på digital tekst Gruppearbejde: a) Analyse af digitalt eksempel

Læs mere

Digitalt forsøg med internetadgang skriftlig dansk hf. Anders Østergaard 10. september 2014

Digitalt forsøg med internetadgang skriftlig dansk hf. Anders Østergaard 10. september 2014 Digitalt forsøg med internetadgang skriftlig dansk hf Anders Østergaard 10. september 2014 Hvad er det digitale forsøg? Valgfrit alternativ til den ordinære hfprøve i skriftlig dansk - foreløbig! - De

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Eksamen i engelsk stx/hf:

Eksamen i engelsk stx/hf: Eksamen i engelsk stx/hf: Maj 2017 Find svarene på de oftest stillede spørgsmål vedr. eksamen i engelsk nedenfor. Indholdsfortegnelse Tjekliste til mundtlig eksamen... 3 Lærer:... 3 Censor:... 3 Den mundtlige

Læs mere

10.00: Fagkonsulenternes bud på problematikker i KS 10.35: Workshop 1 hvilke problematikker har I hos jer? 11.20: Pause

10.00: Fagkonsulenternes bud på problematikker i KS 10.35: Workshop 1 hvilke problematikker har I hos jer? 11.20: Pause Program 10.00: Fagkonsulenternes bud på problematikker i KS 10.35: Workshop 1 hvilke problematikker har I hos jer? 11.20: Pause 11.30: Lektieintegration, lærersamarbejde og faglighed på en ny måde 12.30:

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Den skriftlige prøve i tysk læreruddannelsen. Opgaveudvalgets korte oplæg 17.1.2011 Gabriele Wolf

Den skriftlige prøve i tysk læreruddannelsen. Opgaveudvalgets korte oplæg 17.1.2011 Gabriele Wolf Den skriftlige prøve i tysk læreruddannelsen Opgaveudvalgets korte oplæg 17.1.2011 Gabriele Wolf Hvad ønsker vi at evaluere i den skriftlige prøve? Hvordan skruer vi et opgavesæt sammen? Kort opsummering

Læs mere

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx 50. Kursets leder sikrer fordeling af de afsatte ressourcer til at stille skriftlige opgaver og til at evaluere kursisternes skriftlige arbejde. Lederen kan som led heri tilgodese oprettelse af vidensbanker

Læs mere

- Hvordan kan man styrke den faglige overgang mellem grundskolen og de gymnasiale uddannelser?

- Hvordan kan man styrke den faglige overgang mellem grundskolen og de gymnasiale uddannelser? Faglige overgange - Hvordan kan man styrke den faglige overgang mellem grundskolen og de gymnasiale uddannelser? Slutkonference, Høje Taastrup Gymnasium, 9. januar 2015 Program 10.00 10.10 Velkomst ved

Læs mere

Med nogle ting virker det som om, at lærerne i folkeskolen og lærerne på gymnasiet er to helt forskellige steder. Det er slet ikke det samme, de

Med nogle ting virker det som om, at lærerne i folkeskolen og lærerne på gymnasiet er to helt forskellige steder. Det er slet ikke det samme, de Med nogle ting virker det som om, at lærerne i folkeskolen og lærerne på gymnasiet er to helt forskellige steder. Det er slet ikke det samme, de lægger vægt på. (gymnasieelev, 1.g) Samarbejde mellem grundskoler

Læs mere

FAGLIG UDVIKLING I PRAKSIS NYE LÆREPLANER MEDIEFAG

FAGLIG UDVIKLING I PRAKSIS NYE LÆREPLANER MEDIEFAG FAGLIG UDVIKLING I PRAKSIS NYE LÆREPLANER MEDIEFAG Odense Katedralskole 22. marts 2017 Side 1 Disposition Dagens program og formål Kort om FIP, netværksgrupper, dagens workshops, padlet og EMU Gymnasiereform:

Læs mere

Projekt i TYSK AG - FS. Allerød Gymnasium og Folkeskolerne i Allerød

Projekt i TYSK AG - FS. Allerød Gymnasium og Folkeskolerne i Allerød Brobygning Projekt i TYSK AG - FS Allerød Gymnasium og Folkeskolerne i Allerød Hvorfor er brobygning så vigtig? sikre, at eleverne har de nødvendige, faglige kompetencer til det næste trin i uddannelsesforløbet

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Skriftlige overgange: Opgavegenrer og responspraksis

Skriftlige overgange: Opgavegenrer og responspraksis Skriftlige overgange: Opgavegenrer og responspraksis Dansk i mange retninger 13. marts 2014 Ellen Krogh Professor, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet Disposition for oplæg Baggrund og

Læs mere

Dansk-historieforløb. Sune Weile Fagkonsulent i dansk STX/Hf

Dansk-historieforløb. Sune Weile Fagkonsulent i dansk STX/Hf Dansk-historieforløb Sune Weile Fagkonsulent i dansk STX/Hf Historieopgaven i kontekst Historieopgaven er for langt de fleste elever første gang, de skal skrive en længere sammenhængende fremstilling.

Læs mere

Sammendrag af censorberetning for dansk som andetsprog, skriftlig fremstilling D, Maj termin 2013

Sammendrag af censorberetning for dansk som andetsprog, skriftlig fremstilling D, Maj termin 2013 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Sammendrag af censorberetning for dansk som andetsprog,

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Fra Bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfagsbekendtgørelsen) Bilag 11 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Grønlandsk som modersmål A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som modersmål A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som modersmål A 1. Fagets rolle Grønlandsk er et færdighedsfag, et kulturfag og et vidensfag, der beskæftiger sig med det sproglige og det tekstuelle. Fagets kerne er grønlandsk sprog og litteratur.

Læs mere

Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO)

Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO) Belæring vedr. større skriftlig opgave i 2.hf (SSO) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

Folkeskolens afsluttende prøver. Folkeskolens afgangsprøve. 1. Dansk

Folkeskolens afsluttende prøver. Folkeskolens afgangsprøve. 1. Dansk Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 125 Offentligt Bilag 2 Folkeskolens afsluttende prøver Folkeskolens afgangsprøve 1. Dansk 1.1. Prøven er skriftlig og mundtlig. 1.2. Den skriftlige

Læs mere

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Det var tredje gang, at skriftlig eksamen i dansk på hhx var i udtræk. Som bekendt skal eleverne til eksamen i dansk enten skriftligt eller mundtligt

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Biologi A Evaluering af skriftlig eksamen biologi A stx. Maj juni 2016

Biologi A Evaluering af skriftlig eksamen biologi A stx. Maj juni 2016 Biologi A 2016 Evaluering af skriftlig eksamen biologi A stx Maj juni 2016 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet August 2016 Hermed udsendes evalueringsrapporten

Læs mere

Faglig udvikling i praksis Dansk A i hhx - den nye læreplan

Faglig udvikling i praksis Dansk A i hhx - den nye læreplan Faglig udvikling i praksis Dansk A i hhx - den nye læreplan Roskilde Handelsskole d. 14. marts 2017 IBC, Kolding d. 15. marts 2017 Program: 10.00 10.45 Den nye læreplan for Dansk A ved fagkonsulent Lars

Læs mere

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx

Tabelrapport. Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Bilag til fagevaluering af engelsk B på hf og htx Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Nyhedsbrev. Sprog og verden. Dansk stx/hf. Indhold

Nyhedsbrev. Sprog og verden. Dansk stx/hf. Indhold Fagkonsulent Sune Weile #14 august 2013 Nyhedsbrev Dansk stx/hf Sprog og verden Velkommen tilbage fra en sommer, som udover varme bød på endnu en omgang i debatten om det danske sprog. I medierne blev

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Skriftlig dansk 2015 HF. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2015 HF. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2015 HF Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Opgaveformuleringer ordinær prøve 28.05.2015... 4 Opgaveformuleringer digital prøve 28.05.2015... 5 Karakterstatistik

Læs mere

SRP-opgaver med matematik/naturvidenskab og dansk

SRP-opgaver med matematik/naturvidenskab og dansk Undervisningsministeriets konferencer om Samarbejdsdimensionen i studieretningsgymnasiet Matematik/ Naturvidenskab Dansk Hvis det skal lykkes mig at føre et menneske mod et bestemt mål, måjeg først finde

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 11 for dansklærere på htx

Nyhedsbrev nr. 11 for dansklærere på htx Nyhedsbrev nr. 11 for dansklærere på htx August 2013 Kære danskkolleger Jeg vil starte det nye skoleår med at se et par måneder tilbage i tiden, nemlig til den skriftlige prøve i dansk A, som er hovedemnet

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

NYT FRA FAGKONSULENTEN I PSYKOLO- GI (SEPTEMBER 2013)

NYT FRA FAGKONSULENTEN I PSYKOLO- GI (SEPTEMBER 2013) NYT FRA FAGKONSULENTEN I PSYKOLO- GI (SEPTEMBER 2013) NYHEDER FRA UVM Den nye sæson for forsøg og udvikling er sparket i gang med en konference i Høje Tåstrup den 13.september, hvor en række skoler fremlagde

Læs mere

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus I skal i grupper på ca. 4 personer lave en opgaveformulering ud fra nedenstående materiale. Brug eventuelt den vedlagte skabelon over opgaveformuleringer

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Historie i SRP. Hvordan får man fagligheden med?

Historie i SRP. Hvordan får man fagligheden med? Historie i SRP Hvordan får man fagligheden med? Det skal I kunne I bekendtgørelsen for SRP står: Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle

Læs mere

Nyhedsbrev om studieområdet på htx. Tema: Prøven i studieområdet

Nyhedsbrev om studieområdet på htx. Tema: Prøven i studieområdet Nyhedsbrev om studieområdet på htx Tema: Prøven i studieområdet Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen April 2011 1 Hvorfor dette nyhedsbrev? I juni 2010 kom der som bekendt en ny læreplan for studieområdet.

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 13 Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Stx-bekendtgørelsen 2010 Dansk A 27

Vejledning / Råd og vink Stx-bekendtgørelsen 2010 Dansk A 27 4.2 Prøveformer Den skriftlige prøve Den skriftlige prøve i dansk er individuel og har en varighed af 5 timer. Opgaverne stilles med udgangspunkt i et hæfte med tekst- og billedmateriale med et antal tilhørende

Læs mere

Faglig udvikling i praksis Græsk og latin

Faglig udvikling i praksis Græsk og latin Faglig udvikling i praksis Græsk og latin Fredericia Gymnasium 21. april 2016 Anne Bisgaard Vase, Fagkonsulent i græsk, latin, oldtidskundskab og almen sprogforståelse Side 1 Dagens program 09.30 10.00

Læs mere

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser 2015-2016 Eksamensbestemmelser Indholdsfortegnelse Afsætning A, skriftlig... 3 Afsætning A, mundtlig... 3 Afsætning B, mundtlig... 3 Dansk A, skriftlig... 4 Dansk A, mundtlig... 4 Engelsk A, skriftlig...

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser

Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 24. marts 2009 Rapport nr. 9 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser I rapport nr. 8 kommenterede Følgegruppen

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

Skriftlig dansk 2014 STX. Karakter- og opgavestatistik

Skriftlig dansk 2014 STX. Karakter- og opgavestatistik Skriftlig dansk 2014 STX Karakter- og opgavestatistik INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Opgaveformuleringer... 4 22.05.2014 (Ordinær)... 4 28.05.2014 (Ordinær)... 5 22.05.2014 (Netadgang)... 6 28.05.2014

Læs mere

Råd og vink 2011 om den skriftlige prøve i Samfundsfag

Råd og vink 2011 om den skriftlige prøve i Samfundsfag Råd og vink 2011 om den skriftlige prøve i Samfundsfag Undervisningsministeriet Eksamenskontoret August 2011 1. Karakterfordeling Karakterfordelingen til den skriftlige prøve i 2011 blev som vist i tabel

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

1.1. Danskfagets formål og indhold

1.1. Danskfagets formål og indhold 1.1. Danskfagets formål og indhold Præsentation Denne opgave har til formål at skabe større bevidsthed om, hvorfor man skal have dansk i gymnasiet, og større viden om, hvad man arbejder med i faget dansk

Læs mere

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober VUC Videnscenter og Center for Forskning i Skoleudvikling (CFS), Syddansk Universitet inviterer hermed til idékonference om forskningstilknyttet

Læs mere

Dansk som andetsprog Læreplan og karakterstatistik. Sune Weile, fagkonsulent dansk stx/hf

Dansk som andetsprog Læreplan og karakterstatistik. Sune Weile, fagkonsulent dansk stx/hf Dansk som andetsprog Læreplan og karakterstatistik Sune Weile, fagkonsulent dansk stx/hf Program 11.30-12.00 Ankomst og frokost 12.00-12.30 Velkomst og introduktion til faget Dansk som andetsprog A v.

Læs mere

Samfundsfag. Råd og vink 2010 om skriftlig studentereksamen

Samfundsfag. Råd og vink 2010 om skriftlig studentereksamen Samfundsfag Råd og vink 2010 om skriftlig studentereksamen Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser August 2010 1. Karakterfordeling Karakterfordelingen til den skriftlige prøve i

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 SRP 2014 Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 i 3.g 1. Indledning Du får her en beskrivelse af de formelle krav til studieretningsprojektet i 3g med afsæt i STX-bekendtgørelsen 2013, bilag 7. Du har

Læs mere

Bioteknologi Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni 2016

Bioteknologi Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx. Maj juni 2016 Bioteknologi 216 Evaluering af skriftlig eksamen bioteknologi A htx og stx Maj juni 216 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Juli 216 Hermed udsendes

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Skriftlig dansk på GIF vejledning for lærere og censorer

Skriftlig dansk på GIF vejledning for lærere og censorer Skriftlig dansk på GIF vejledning for lærere og censorer GIF... 2 GIF- kursisterne... 2 Opgavesættet... 2 Delprøve 1... 2 Delprøve 2... 3 Bedømmelsen... 3 Bilag 1: Karakterer... 5 Bilag 2: Eksempler...

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 Plan foråret 2015 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 23. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 27. april, kl. 10.45-11.30, auditoriet:

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget, Europaudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannels 2012-13 BUU alm. del Bilag 16, EUU alm. del Bilag 22, FIV alm. del Bilag 12 Offentligt TALEPAPIR

Læs mere

Kinesisk A valgfag, juni 2010

Kinesisk A valgfag, juni 2010 Bilag 23 Kinesisk A valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kinesisk er et færdigheds-, videns- og kulturfag. Dets genstandsområde er det kinesiske standardsprog (putonghua), som det tales

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

Faglig udvikling i praksis it fag

Faglig udvikling i praksis it fag Faglig udvikling i praksis it fag Informatik C/B, It A, Programmering C/B Skanderborg Gymnasium, 29. marts 2017 Henning Agesen, henning.agesen@stukuvm.dk 41324684 Netværk: sghotspot Brugernavn: sg Password:

Læs mere

Nyt i faget Dansk som andetsprog

Nyt i faget Dansk som andetsprog Almen voksenuddannelse Nyt i faget Dansk som andetsprog Juli 2012 Indhold Bekendtgørelsesændringer Ændringer af undervisningsvejledningen Ny prøve i skriftlig fremstilling, niveau G Mundtlige prøver udviklingsarbejde

Læs mere

NYHEDSBREV #19 JANUAR 2014

NYHEDSBREV #19 JANUAR 2014 NYT FRA FAGKONSULENTEN I ENGELSK HHX NYHEDSBREV #19 JANUAR 2014 Nyhedsbrev #19 indeholder nyt om en række udviklingsinitiativer, der sættes i værk af UVM, samt opdateret nyt om det nye skriftlige opgaveformat

Læs mere

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Formålet med undervisningen i faget dansk er, at eleverne skal fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 It og eksamen i de gymnasiale uddannelser Indledning

Læs mere