Bygningskulturens Dag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningskulturens Dag"

Transkript

1 Bygningskulturens Dag " c i! 0 E t:r:j 9 ' if g N "T'1 5 tj 0 t'þ M t'þ 3 Z 0 " :r õ Z t'þ Zø "" :r C C f z ø J f i "C

2 og \\ & (i' \&\"& J 7'::::::;:::" Da!;e loll olbner man!;e mllligbeder net oprindelige Odense Teater SOll lã på Sorlenrøclre Torv Pantheull Theatrel imcllclll Vindegadc og Vcstergatle tosenhh'cn på rilosofgangen og Otlense Teater i Jernballcgade f)esværrc cr huscne ikkc d ireklc tilgæll!;elige sã delror; DC kan være forlystelscr sum tcatre blo!;larel cirkus rrilllflssccnel dflugls sleder Ja del kallin også værc husc vnr fanlitsicn har làct loy ii aludfoldc sig Byforeningcn for Odcllsc har valgt at fokuscrc på cl par af de markanlc nnvnc indenfor ul\ocrl\ûldningsbn\llchcn Dcl kllllnc ogsol bave værel del nye bølnek\lilurh\ls"fyrløjot" eller Kuns\nygnmgen pol frlosorgan!;en eller skovpavil liol1cme i Frucns l3oge "Gå en lr forhi sludér selv bygnin God fornøjclse!! gerne lad råde" POll) Kanndal ByfÖreningcn for Odcnse >cn gall1lc lealcro)'gning på Sorlcbmdrc Torv Ùlograferct 1915 :tc cficr rc;llrls lukllîng loh'thndgangcn lå i Thearersrra:Je ii hl1lrc i birkdl (kl er (lh'rlræill' ii vensjre (Mollrer;\rdcn)

3 Den nye tcalerbygning val' dell lorsll af sin art ldcnfor l1ovcdstadcll Teatrcl hlcv fmst og frcllll1lesl bnrgt af adclcil og bygningcll rurllltlcde flcrc loge' der log lllcgen plads uu u' u"' Odellse litogmfiske Allslalt laul'de efrer ilnugtagl/ingell af clet /lye tearer i!erl1l}(l1cgode dell1le m({kat /'or mall set tin gamc trarc fin gt1/"dsidc'/l (MullrelgårtJeJl) dcl fll'slc sæsoll blev dc' kiln spillet på tysk men bycns borgcrlige krcdsc krævcde Sllart "fadrcl(111dskc" skucspil og allcredc ved åhnillgcn af den alldell lealc'sæso1 frcdag dcn 18 no\'emhel' 1796 dagen det' fcjrcs SOll Odcl1sc 'hatcf's füdsclsdag val' dallsk skucspil sal på pl<tkaten de forsle ål' b tcctlrct one ind i ø konomiskc problclllel og hygningen forfaldl radvis illdlil den i 1825 koll pä vangh1ktioll og blev kobt at" s3mfjige oyens rligcrl'dc borgerr ^ lie opfalledc nu lcatret sum offent lig cjclldolll de llæle 00 r ble\' leal rei byggel Tcatret på SortebrødrÇ Torv Der har været spillet tealer i Odensc siden 15001allet men fra slulningcll af 1700årelle viml i scjlcllc lik skuespillel for alvar Dcr blcv lagc initiativ til danllelscn af el dralllalisk selskab ag heillcde tyske skuespillergrllpper ii byells adel siadcll Fcsisalcn pã rådhuset del' var byens Cl1cslc rullllllclige og værdigc lab e blt'v ved disse lejligheder omuygget ng brugt til tcatersal men salen blev hurtigl for Jillc Dcrfor kubtc 10 privalpcrsoner ell grund afbystyrci på den gamic Sortebrodre Kirkcgård hvor de i 175 opfofle Odellses forsie kolllediehlls som ble\' cjct uct til tealcrilllelt:ssercde clclsfolk 0111 llcrc gange 1840 gcllllclllgik bygningen en ganskc olllhhlende o1l1bygning hvor bla bygningcns tag blev delvís hævet så man kulllle indl'clle et rigtigt SrlOl'Cloft ii crstatning for dc gamic faslc on over scenen Oll1bygningell havtle dog ikke lost aile leatrels problell1cr ag pllblikull klagede over blde ræk og kulde 5;' snarl fortæppct gik op Ogsã skucspillcre og 1l1Llsikerc led under forhoklcnc 1850 blev lealcrbygllingells sydøsl ligt' hj'rne udbyggel så bla direklørell fik ell lone ejlighed l'1askerade 00 Bal Haltllsker 1011:1::"11" L:>lglii 11\ 'Ll;'' lic:rll'rllu'alll'l

4 tilskllctummc blev kongelogen der var clablcrel 1840 ncdlagl Del gay plads ii omkring 100 nyc pladser så teatrtt kunile rulllltle ca 650 tilsl'\ll erc nål' de ull<1gclige slårjadsev pà gulvct og balkoncl1 val' l'cgncllllcd bcgyndelscn af 860'ernc slod lcalrer pã fly )erfor Cll oljlbygning cia bygningen var slærkt lcjslidl Uacl1 fuldslændig nybygning ville blivc l<)r bekoslelig blev det dog kiln ii en sporadisk istandsællelsc årcne 18829) val' dcl iniliarivrigc apoteker Gustav Lotze formand for teatcrudvalget og i hails lid ( 189 ) f1k tcarerllygningcl eo ny klassicislisk facade ud mod Tealerslræde ii alløsning at" den gamle den forbindclsc hortes dog en del kritiske roster der ikkc mcnte det var forsvarligl ill lappc mere på del gamc teale' Tcatrct i JcrnÞancad Tealcl'ejcllò<lllllllCll på Soncbmdl'c Tmv havdc siden j 820'crlc værct ejcl af el inlcressanlscbkab med C antal lllcdlcllllllcr der fra slutllingcn af 860'ernc sval'cde tjl h)'rnuels lcd cmsta! J 905 overng OV<"'llse Komlllllfle oflicielt bygningcn Drolllll1cn 0111 Cll ny tcaterbygnillg havde værc lutlel Oere gange og da hrandkollllllissioncn vcd el ctlcrs)'11 i ] YOlJ adv<lrtuc mod brugcn afbygningcll koll dcr l<lr al vor gang i ovcrvejelscl'lle (Jill cln)' byggcri Byens [orellde arkil<:kr Niels Jacobsen del' allcrcde havde sat sit præg på byellltled bygninger som Grand lotel i Jcrnbancgade Torvchallcl på Klingenberg og Fyns Forsamlingshus j át=r;l11 fri r'j"r:="') [==" i: Y:::j:J 'C: J''' i j '1;' = ;;_ : du': ;; ill LJ' ; : ilr;;:'1& ':t!j:( 'j' ;;: :::::::: Q'fffEiD ':""""""J li O1 :::;:;''J' '::>' 'Ð''''' ;: :::' :" :: ''" : ' '== ttj_; '3]"' i '"' ; '' "H :: :: UõK:"';' T: ' ""'' _::=::=::::: Kongensgade lik ii opgave at legne el nyl tealer llcd olllkring 600 siddc pladscr ( ingell slåpladsel' ) Plall[cglllllg over tlc11 nye lcalcr bygning i JcmbtlJlcg<ldr SDl bfc\ indvici d 9 nklotlcr 1914 legntl af arlldl Niels Jacobscil

5 ljyggcriel rorlob planmæssigl og òell 9 oktobcf 1914 ãhncde hycns nye tenter Del gamic lcater på Sortebrodrc Torv hie v hcrcflcr brugt ii b1a htlsvildo illdtil del i 1922 nedbr""dle de to hjmnl'(" ud mod Jemballcgadc blev der upfnrl en tilbygning $0111 blandl mcgcl ;llllel gav bcdrc gardero ber for skuespilleme og Cil sa11lling <f tcatlcts adlllillîslnllioll \ ianllar \977 ble\' \tthc\ gc"ábncl Del nye calcr fik plad ii 652 lilskucrc og í lcalrels program hlev sidr deplndscrnc fl'cnhævet fordi " llan risikcrcr ikke her i del gamc teater at en idt svær dame cllcr hcrrc brcdcr sig ud over cgcn p ads Hvad der one kuntlc være lidt ubchageligl" hell' byggcrict var der lagl vægl på den kunstneriske udsrnykning Facadcn over hovedindgangcn hlev bla udsmykkelmed el slort relief ar billedhuggcrcn Thomas Bærcnllcn der ol1e udsmykkedc Niels Jacobsens hýgninger Tilskuerfoyeren prydejes afto siore malcricr af Agnes SloltMøllcr sidebygningcn ud mod Kongens lave blcv der Îndrcttel tcalcrcafë så tcalcrgæstcrne i pauscn og for og eficr forcslillingcrnc kunne fà nogert ii ga Hen Carecn blev nedlagt i mhhen af 1 950'crne Ocr skulle kiln g nogle ã ;\nier rm ltall bt:gyndtc at diskuterc ell udvidcl se aftcalcrbygningen men følsl i slutnìngcn af 1960'crnc ykkcdes del at fà bygget en etage ovcnpã annckshygnin gen ud mod Kongens Have ligcs01l1 teatrels sydlloj hlev udvidel idel den gamc terra sse blev sløjfct Dcl gav mere plads ii Leks elcvskolcll og ad ministralionen Disse Ull og tilbygninger var dog kun lappclosningcr og i 1976 k011l den længe vcnlede udvidelse cndclìg Tcatcrbygningcn cr siden lbclldc blevet 11loderniseret og cr i år aller gcnsland lor en slorrc olllhygning der bla skal skaffc del hetrængle personale bedre arbejds\ilk^r Pantheon Johnny Wollekær S\;llh11hl::\ ßlandl fantasicns huse i Odcnsc er Panthcon byens fanlastiskc!! J rene ener 18'10 var byen hegyndl at ckspanoerc veslpå opforlcs ell [)ragonkasel11c at" i11lponercnde diltlcnlioner i Vindegadc kriserene bliver dele af den privat opforlc kaserne købt af kobl11and Llldvig Lilllkildc og oltlbyggel tillcaler og cirkusbygning efter cgning afarkitckt Wllaugsled DC blev i forlystclsesciahlissclllenlel Pantheon 1ft SOl1 ca 1vor Frclscns Hær nuliggcr ( mellcl11 Villdcgadc og Vcstcrgade) Panlhcolliealrci gay sidcn navn ii galien del' blev <Jnlagl i 1897 værs igennclll etablissclllenlcl!l

6 Odclsc Theatret he\' injvîet torsdag den 24 februal" 1 X59 vet! anloldelse tlf C'lllllnskerndc Fyens Stiftstidende skrivcr hel'oll1 <t huset er slllukt og hyggcligl racadcn imod Vindcgadc klllle have værcllhijcre ng minurc lhlssiv Tellirel k U1/1/C Ylill/llt! over 9()() og del va ell'cera \()l1fortjenle al)áskjmmc:lse vad CirKus (11/>;(;1' så s)'nlt's del ( h11\'f! ligeså s!o/'orle! sum smuk og (or en fly SOf1l Odel1se HceSlel1l:;xempeJS "'('/v KjovenhanlllOr intel UneJt"e rage! over dellige Ai(f'kl Jam hoard a(h w)e Soj!er og del /rde n'ad Tømrer(/r heidel ml"(/j' ' al1sees sum Hfwd " Fo/' r/nligl Dellc og rcstcll af forlystelscsetahlisse ment Panlhcon åbnedc 14 august samme år lleû ell slor festforeslilling: BCl"iddere i Cirkus COllcert forcstilling pc\ Theatrel afskuespildircktnr MUlier solodansc "Acrobatiske ahtletiske og gym"astiske KUllslproduktioner" og Panlollline lavcll som Opl)'SCS lld gas og kulm e lillllpcr blev ldfml hanllonilllusik på plæncll "En stor og beqvclll Caroussel" SOO ii publikllllls rrie afbenyllelsc /J 1/ "'\" \'f ld Æ'fÄ {i'flui; ;: J1ftW \:t'ji/' BSlanddelenc i Pal1(hL'Ol val' rcstaura lion dansesal teater panorama og en cîrklis lidot udbyggct i 1874 kunile rulllmc J 000 lllerlncsker havde dengang ca indhyggcf'clillige 1:1 bagvcd en s(nr havc og halê1r hulikkcr i dcn lange ovcrbyggedc Pllllhcon Passagc del' forte ind lill1aven lhi Vestergade H3 Oct val' ct odcllseansk silicslykke ii A hambra og Tivoli i Køhcllhavll Således alholdtes "ogle gevaldige estcr på SCK1Uds 1l1arkedsdag TcalcrC val" bmc Cell af Panlheons allraklioller SO\11 tiltrak et hredt 'lhlikll\11 (til skade for dc "gamic" Odensc Teale' ) Men del havdc også sinc dr1igc pcrioder Eiler Cll k0l1 ncdgangsperiude hlev del ombyggcl og istanùsat i Sanllidig ændrede det navn ii "Odcnsc Folkcl healer" Allerede HHO olllllohtes he e etablissel1lnlct til "Tivoli" og del gamic cirkus indrctlcdes til vintcrhavc TealCl'virksomhcden stillhlscdc i 1 X86 Mell det storc hus hie\' også brugt til folkernøder bla talle Paul (ìclelt om dell socialdcljlokréltiskc he\'æglse i lovember 187! hvor mere cnd SOO val" mod frcm t\1cn S[ellel olllfclliede jo lilligc L' slor cirkus og havell hvor del" hla pft Set "'lt Etab/ill'"tUt 'antj/<('on in{r('l/t i am tù//;g('r(' Dragollkalt'1ft i Vindr gadt 'l('d u:ttr mm îfob)"8'lmgtnt Kiln t' 9 fo1g 11('d Rtta"ratio" og Bd/arci tr bn/att'( î aag Tgnil/gm ('r uelfl)t af JÚuA'un \V li"'1uj Úl ('t pltltt dr' dkam i :"ftdning af Eta bf'lm('nl('tl Jbll;tg i a/fguu 1819 litho gr4tt('t a/ lagt" & Sitrtn og 10m wgtts for /6 Slt P' Lump/ ; b)"t'll bogladtr 0& hol k"bmand L l imjtlldt (Motl/trgJrclrn) Srrnru Til:tkut>rl

7 'ß:;Ul:tliHili 'lwei' ij1tili!lie:tllf!lm ll!lnh:tfj! r '"Si: t; "j _'con" i::' :"' :: ::j}]l7t77"l ì ibf;j"; ^ ji ''' "':'" l' '' i '" "jì" Uj' ::; tl';:;r:':';;:" ':a!j lætctl;rl V:9'* ' '::i::"" ' l'l\: 5' 'x":\ )\' t c'rj_ "! ':'_"f r"t_ <" t \ " "ï" r'"r '_ )'rr'!r t" {"rr d!:ý rr';:::: r ;;jy' r L 1 :;) _ 111JJijli "::' '_ m's t_ Knuds ltlilrkcdsdag alholdlcs noglc gcv"ldigc fesler [Jel val' også kendt fùr sine lloltl' 1)T\'ær kericr Der var cndda igelllll'1ll1l1<1ngc i1r ell fastansat fyrværker Del val' one dc OllHcjscndc cilltb (lplrd e her rcks_ oplr"dlc Bmdrene lof!ìnunll allden pinsedag R6) i PanlheOll rolke(cstjár S'(orc og S'llwa i A/l/cdnin? o((lrul1dlrj\'st!ogen Sids! j){1 eftcnniddclgcll KUllslforCSlillil1g i <lvcs <labile Cil'kus Om aftel1cj1 : /Úf1stherider!ur{'sttl!ing i C'i/"Aus i r/'cdhp!l1il1;:ell N:lr man a:ser i L1atidclls aviscr cr der gang på gang nlc afslorc (Jcgivenhc del' og res i l'al1ll1eol1 1el1lidel'llc shil"tcr og der ko1l andrc tcalrt: i Odllsc og PalltcO1S mange byg /lingel hlcv delvis red revet sidsl i 1890'emt: DC val' fol'l"cslcll ell cirkllsdirclnr led halidelslillll'lll SOll G maj 1897 lik ShO s' ndo;:'n( R!turlltion Q nilj"rd R"lil!"rrl'hr"l('rolr("t'lruren

8 og T(tJtTrt i ftabli!j(mrn/rr P'll/JX'(m" (a C;"ndtrgnillg('tl 4 ajotlrl::t """Klrd '</11orr orf Jl>n;10 "g 11"9 \!OlJrtljrntrrt i 'lln11 t1jroll 'bnr "11 r'jdl'[il l':l 11 t 'ijlrnr 1"l"r HltTllibh!l U 7L 'lîl'fr l1nbftl'lllrbr t fjrlln 11l1 crurtoroð fl't(!( 1)lllllTllUtT abu' orbrnllirt!lorrflllllllrft i : Jllbrllllnrt U1rb \lfr Xnß!neb nt)t ffot'nllbrlnßtr jillt htfln((ollrr 'l'\\nf o t{q( <fnfltllo\ht 9hllltll rl 'r \tllnicl1lll' h(ull1lrll!lbt'b OT jg fo)tt11brtl :;ribrn (lf ßmfll11innw llt AllnNlfr lit r 'li\ be ([r'(lrtl<lllþbrttðtn\nn1tb!lbtb illr 3(1Hflillirlc:fT b\1ft C'"(O l'{l'll l)(rt1 lurmibl'o(!l Sr i); ferrt (Unun t'ðl1trbnntll'btl 2!t nrta: _'l'""":" Thrhro J Rrk(amr!nr (7j r1)"dmn1ll(t i FytllS Stirtstic!clldc 203J867/lml fflfj ji"(j/ll/it/[!f:/' i J}mfhrnn 1'1; mrd/jragc 1"/1" jjf/llln( 11t!( (F f}mlm/ß"" l"kf/{/iltlllil!;!ldrll"p) de pft: 62// Kvadral A/en me" de paa deluu! Parcel værctlde bygtlil7er: Thea lersal Cirku'i og lavl!hus disses /urog smnfah! Tilbe/wr hv(lrunder KaJke onc 0& Komjiuer saml de ii Sal tj Cirkus FæremJe Bænke Dekorationer?ekvisiller og Tæpper f1/ "' Mcn andre var ude cficr de sammc grunde så 3 mållt:dcr cfler solgle han he e llolevinen og jenre kroner kon lall\ wilket nok svarer ti! nogc\ oer en millioll kr i dag!! dag ftlldcs kun 1"3 rester af Pantheon pà hjorncl af Vindcgadc og Panlhcollsgadc Vindegade nl 102 ler ramlres ii roc nylig en typisk scnklassicislisk gíljcdm fra "Pal1lheon"s rcstaurationsafcleling Del er også her der i trappegangcn i lørl'cloflet flll<ìes en rest at" Pantheon lea rets "hvælvede Rekrcalionshallcr hvor ii man l:tacr fra :tilden logerække" ' 'ow 1'_u_ ' '" 'r do=o " 1\1('11 (lters er der Oillll('rl1c galien Panlhl'onsgade! POlil Kanndal

9 _ ' Rosel/haven Ot/ellSe Fo/ketheater Ot/ell\e SOlllllll!l'theatl!l' dag cl hils sum cr fulgll11cd liden ndrcltcf ll1et! 4 seeller og biograf ljdhyggcllil hjcmsled for re odcnseallske tealergrupper Oprindeligl var del ct folkelcatel' OpliJfl 1894 i en romanlisk schweilzerstil i bindingsværk med slor veranda og l)'sl have imod Ovrcaacl ( Odclise Aa's nordligc ant ) Tegnel afarkilekl Frik Schwanelliigel og doht "Odcllsc SOllllncr1hcatcr" h1an havjc lagl vægt på udscclldef og den nærc lilknytning ii ådalcll 111lidlcrtid forlanglc hygningskolllltlisiollcll at forhygnillgell ill10d Ny Vcslergadc hlev grllndllluret På dell mådc fïk tcalrel også ell klassisk facade met! sltlukkc runjbucportalcr pilastrc øverst altikaen llled llcdailloll og vaser Ny Vcs!crgade lloîcl havdc reslauranl i kældcrcn vestibule og JVerst galled TlCU saloller Den store lloj <1ngs ã 'cn rtullltlcdc!caler og balsa! med halkoncr Længsl vtck!ã scene og påldæuningsvæl'clscr Dc karaktcl'istiskc lantcmcr llet! allkc spil' p lagrygcn cr stadig bcvard SOll en del afdet opl'indclige vcntilalillilsalll;cg tangs uenne loj lå ell bred ovc:ruækkct vcrallua lled llcugang i! havcanlæg gel Dcsva:rrc val' tcalrel var llegcl (olsollll overfor liderncs oll1skiften DC oprindcligc sornrncrtcalcr gik sålc des h11í1 i XlJ6 j';"";/'rl("'hf/"//'( "'''''''d/r''/< S'/; (1Jdl"(" f!f":) :)n_; '' "' X:*i!':t i1 "' a "v 'ra'" F! ÚfJi: ': '<' n liint4 > :"'' [f' 1' ii" '" ";'' 'l' ' "'' ';H' l; a1j Dge1 ' ' (7 " "_ ' J \ \ \::'j}':t <! : 1;j lìt71 ""<'" ' " E\tl(iiò!i :" \ i:;:' : (')oy 1':"4 Ell nyc ejcj' oll1døbtc del ril Odcllse Folkclllealel" ug mcd ny! /'cpcl'foirl' gik dc frcillad DCl nonjligc del afodcllse Á hie\' i 1909 Yldt op ved lîlkorscl af jord fra Nonllchakkcll ( dell gamic viillgl'bol'g) Der hlev kloakcl'cl og FilosorgangL'1l tllllagdcs i de folgelldc!u sum gade Ansoglc ^Slclllolì om 111'1 e orføre opercller og panloll1illlcr på Folkclcatrct

10 ' Olllkring 1904 opforcs Y veranda llg ysthave DCSlldcll byggcs llusik"nvilloll og dell gamic l1egnslllur illlod Ny Vcstcrgadc crslaltcs af cn laerc llur t1ct! afrulldcdc 1jorner Saml 2 ljillclkoll lorer (gnllllhnuret og lled skifcrtag ) 08 aflaltes levering:if elcktricilct ii Odell'\e Folkcll'<1lcr _ i';n " ; '"' adi1e"l JlaJll;u Kja:"<; Cnin!:! i lll<lrh 1')(H<lllllllsrk p;'l\"llion og hqn lled indg:lllj! niij1 nn ct1\ ') " r } 17 kohlc' Lorenlz HasHls'CJ tcafrel og skablc llct! folkekotllcdier SOll Char cys Tanle og Ebbcrød Bank yderjigere succcs "'>'"91=1] " _ ' w fi 't==""ft=n "' ' _" + "!'4"; sker der slore rorandringc'1" YC;lhavcll jillod rilosofgangcll ovcrbygges stl dc' bliver Cll stor restsalilled tribunc ii opll'ít'dcn Her bliver plads ii ca RóO persow' medclls tcatlel kan rurnllle 47(1 pcrsoner DCl tkllijigc veranda fìxsyncs l1cd o\'enlys og den bagvedliggcndl' træbygni/lg 0crncs stcdcr opforcs (på S<11111l1C sted) ell ly llllret bygning llct! clagcadskillcbc afjcl'lbcton Ad!!alH!sfOi holdcnc ændl'cs og del' laves lyc tlliì"cj' {lg gardcruber S k011l anden vcrdrllskl'ig h\'or tyslernc i14 beslaglagdc "Roscnha\'en" Ukr krigcl kunne restauralioll(; og le' kldrilì ikkc klare ØkOllOlllicn og dr inùrcl1cdcs del for biograf SOlll koll1l11ljllen knblc (f! drev under nilvncl "Folkctc ath'1 Desva'rre ku/llle resl:wraliollcu heller ikkc klarc sig Der kolllllll en periodl' mell bilforretnitlg og byggejllilfked 1981 gcllncmgik cjcndollllllcli C slnrrc istl:l1dsælfelse med ckslrafunjcring ide! det vi'itc sig at ejclldol1hllcl salle sig i dell blødc dal ( Se del især på ejcndollllllcll Ny Yestergadc 21 imod FiJosolgangen hvor lagrclldcll slår et slag pga lacaderevner ) s; blcv del i en ånækkc hjelllsied fix leatcrgrupllcll "Bandel " øjchlikkcl cr dct undcr O1l og lifbyg ling for at klllh1c rtlnlllle re leatcrgrtrppc' Sladig cl Hls i god {/{vik/ing! )'0111 K</'/llchll

11 g 1 : lw /! tmj! _hlii '! _ '" 'C Q S' '" :r c " D ^ D D 3 D D Z o ;; <Ò D D o "!" rg' li l j 0 \ l j 1 " D ^ D D o a#' 1\ : ::::gÿ \' 'g : ' i :;;J' <C:: t! " :i '" \? lw sn=+r+=<l L

12 22no 'ostbesorget blad Odense C BYFORENNGEN FOR OlmNSE <lllg:1ini: 17') S2W (ld":lls; t'oll;lllll"=illl\"/("!ò"tr ('0111 ":ll1l1lblkm:n L'l1gdilli' 17'J nlo ()d'ls: TH' ()( n rt' (( 1427 n Bygl\ingskultmclls Dag er dell andcn weekend i september hvor over 40 cll'opæiskc 1ande liar valgl al vise ekscmpler fta VOTes fællcs bygningskultur lie' i )alllllark varclage'l ßygningskullurcns Dag <f Skoy og Nalurstyrclscn i si1marbcjdc l1led N<tlionalkollllllitécn Öf Bygningskul!urcns ()ag r l1ar llall valgt al f()kuscrc p;'\ "?altta4iejt4 <<4e nyfnrcnîngl'1 for Odclsc har dcl'for valgt at: rurtællc om tealcrhusc i dennc folder Dc! gamic Odensc Teater p SortehrøJre Torv DClnuværcmJe Odclse Teater i Jernbanegade Pantheon Etablissemclllel sam lã i PalHhcollsgadc SOJllrllCrlealrct Roscnhaven p" Filosofgangen vise ekempler på dukkelere ng spille el sl}'kke i det gamle bibliolck Kloslcrbakken 2 r sal kl 'ino (Dukketcalcriorestilllllg kl 2100) foffælle 0111 hycns slorc arkifek1 Niels Jacohsen SOll bla!egnede Odense Teater og Grand Hotel start kl og 2130 vea hovedindgangenc visrklosh'rhlven og munkencs lægcurtcr ì rakkelskæret kl 1') i Kloslerhavcn ved ljoll1kil'kcll Tapfll'lstrcgen 1vor del' viscs hvorledes militærci tidligere gik byen rund( for <t lukke værtshusenc og sendc soldaternc hjcll1 til kasernen S;\ hlev >pullsen / tappcllln nlankcrellukket og ma:rket 111l:d ell kridtslreg så del kunile SL'S hvis del' blcv lappelmcre 01! start kl 22nn rra lrandts Klædchbrik 2215 rra Air Pub 2Jo li'a Ch' V ral her!'ra rillcslfyrværkeriet k Kildeilngivelsc: Vibcke Brandl: St'jle op ad Aaen Anders Fnevig: Cirkus i Dllilnark Biskop Engelstolt: OdL'llst: ßys li\lorie Odense magistral 2 afdclll1!?'s rcglstranler Odellsc Hys l1i[o'ic hind V & V Karl Schlllidt: Thcittcl'fol'hold Odcll'5C lolgcl'!)yt'byt Jllrgcll Tho111':ìL'1l Johnny Wullekær: Odcnse Teater i 200 tlr

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma

Vejledning. ril. lerprogram - EDB. Opma Opma Vejledning ril o lerprogram - EDB Oprettelse af regnskab Det er let at ïa adgangtil den elektroniske udgave af opmålerprogrammet. Du skal ind på forbundets hjemmeside www.blikroer.dk På siden skal

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse

konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse retningsorden for paritetiske nævn vedrørende konfliktløsning i sager angående ny/lokal løndannelse I-{en'ed fastsættes forretnìngsorden [or de 8 paritetisl(e lliì:\ n (fjævn) i henholcl til bestemr elserne

Læs mere

BYFOHENINGEN. Bygningskulturens Dag. Teknil).kens Huse. Thomas B. Thriges Elektricitetsværk. Danmarks ældste diesclmotor startes

BYFOHENINGEN. Bygningskulturens Dag. Teknil).kens Huse. Thomas B. Thriges Elektricitetsværk. Danmarks ældste diesclmotor startes BYFOHENINGEN FOR ODENSE Nr.4 d. 7. september 1998 C) co C tn C Q) ~ ~.pi ~ ~ tn C) C. C C) ~ [Q Bygningskulturens Dag aktiviteter I Odense lørdag d. 12. september Teknil).kens Huse kl. 10.00 indledes i

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Kandersteg. Sandved/Tornemark

Kandersteg. Sandved/Tornemark Kandersteg Sandved/Tornemark 4. - 13. juli 2007 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes onsdag d 4. juli kl. 18.45 på Ringsted banegård og ankommer

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

!"#$% $& $ $&" ' $ '( " )& $% * %+$& )&" $&, +-$&+ % $+$&+ $%%. /0123 1 4 5 6 78 9:;: ? @ 1 A B10? C C0DEF D G7 H=I8 G7II78 J7: G= : K 7 I I77 77 77 I 77II 7 7 7: ; 7 I 7 I I 7< 7 I 7 7 7 I= 78 II77

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

NG1 NG1 2013.12.10. Værelse. Ophold. WC/bad SIGNATURER: Installationsskakt. Komfur. Køleskab. Håndvask. Overskabe i køkken. Bruser

NG1 NG1 2013.12.10. Værelse. Ophold. WC/bad SIGNATURER: Installationsskakt. Komfur. Køleskab. Håndvask. Overskabe i køkken. Bruser NG1 Værelse NG1 Fast skærmvæg ved køleskabsgavl NG2 NG2 Værelse Eksisterende skabe Fast skærmvæg ved køleskabsgavl NG3 NG3 Åbent garderobeskab med bøjlestang (ny) NG4 NG4 Åbent garderobeskab med bøjlestang

Læs mere

FRIIS. Årsregnskab for 2012. Fredensborg Roklub Sørupvej 6 3480 Fredensborg. CVIt.nr.: 66 7179 59. Ki!

FRIIS. Årsregnskab for 2012. Fredensborg Roklub Sørupvej 6 3480 Fredensborg. CVIt.nr.: 66 7179 59. Ki! d.i:,:\ Ki! FRIIS Helsingorsgade 21 Postbok: 183.J4 t{illerod Telefor, 48 25 i? S$ irlefax 48 26 94 l iriisrcvisronra rn,r i Lcii.: Fredensborg Roklub Sørupvej 6 348 Fredensborg Årsregnskab for 212 CVIt.nr.:

Læs mere

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S klar besked om Mølholm Forsikring A/S god behandling Finlandgade 1, 2. th. 5100 Odense C Tlf: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 www.behandlingsgaranti.dk info@behandlingsgaranti.dk MØLHOLM FORSIKRING A/S Vi

Læs mere

En vejledning af Helen Nielsen

En vejledning af Helen Nielsen STORE-MARIE En vejledning af Helen Nielsen Store-Marie er en bordmodel af Rulle-Marie. Rulle-Marie er den enkelte elevs redskab, og Store-Marie bruges over for hele klassen eller i mindre gruppe. Store-Marie

Læs mere

eji1ls'(ëì ([]) ~::I:t ÎCib"!::1åe ';li $d(~{;c-.,-irlf'':se: Ce I kloa,<.iie:!'?-dct er også ilit sm~ I.,

eji1ls'(ëì ([]) ~::I:t ÎCib!::1åe ';li $d(~{;c-.,-irlf'':se: Ce I kloa,<.iie:!'?-dct er også ilit sm~ I., _. r,6\r~ ([]) ej1ls'(ëì [.' (L=:~~'~~,...,..."..._...~,.. 1 "...~,.~......,.'''''.! 1, J~"",,

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

... I. OnlN-prisclI liddclcs. Gr:\hrodre Klosterkirke GENERALFORSAMLING

... I. OnlN-prisclI liddclcs. Gr:\hrodre Klosterkirke GENERALFORSAMLING BYFORENINGEN.FOR ODENSE.Nr. J J 998. ( 27 / 12 97) I I I ':}... I... "' ~'., :~'t ~ I lordag d. 3. janllar 1998 OnlNprisclI liddclcs torsdag d. 15. janu3/' onsdag d. 21. januar onsdag d. 28. j'lßuar fredag

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Kreditforeningen Danmark lean man få råd tn at bevare. hvad der ikke ber rives ned... BYFORENINGEN FOR ODENSE 1982. Vi skaffer penge til huse

Kreditforeningen Danmark lean man få råd tn at bevare. hvad der ikke ber rives ned... BYFORENINGEN FOR ODENSE 1982. Vi skaffer penge til huse BYFORENNGEN FOR ODENSE 1982 ' Kreditforeningen Danmark lean man få råd tn at bevare hvad der ikke ber rives ned lvordan skal vi bo Olj ind!'t'tte OR i frernticil>ns bysamfund') Skal vi byr(' nyt? Eller

Læs mere

STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966.

STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966. BYPLANVEDTÆGT NR. 21 Hotel "Kilden" ved Vesterbro, Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende omkring Kildeanlægget. STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT

Læs mere

- Alt stål varmforzinkes.

- Alt stål varmforzinkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVCruDE INGENIØRER?m GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Hvad end anledningen er for dit næste besøg i hjertet af København,

Læs mere

152A. Afrives inden indbetalingen. Sidste rettidige indbetalingsdato: Kontonummer. 285 691 703

152A. Afrives inden indbetalingen. Sidste rettidige indbetalingsdato: Kontonummer. 285 691 703 il' j: Rykkerbrev.... -! Rl!turadre5se: TDC c/o CCE Ellegårdsve] 23A 6400 Sønderbof9 Cand. Psych. Bogtrykkervej 25 St Th 152A Fakturanr. Fakturadato Periode Beløb Dags dato: Kontonr.: Girokonto: Abon.

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

ODENSE BYFORENINGEN FOR. ODIN-prisen??? Kommende møder og besot:- Har I forslag til velegnede emner til ODIN-prisen 2004, Nr. 4 d. 1. november 2004.

ODENSE BYFORENINGEN FOR. ODIN-prisen??? Kommende møder og besot:- Har I forslag til velegnede emner til ODIN-prisen 2004, Nr. 4 d. 1. november 2004. 19.00. 19.30 19.00 BYFORENNGEN FOR ODENSE Nr. 4 d. 1. november 2004. Kommende møder og besot: onsdag d. 10. novembcr tirsdag 23. torsdag 2. rnandag 13. dccember kl. 19.30 Naturama i Svcndborg 13esøg på

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

2]AS. Arsregnskab 2006. Danmarks-Samfundet. De$ ersregnskab indcholder 6 sider 07-1001ASL DOKH 1843006002.doc. Teleton 38183000

2]AS. Arsregnskab 2006. Danmarks-Samfundet. De$ ersregnskab indcholder 6 sider 07-1001ASL DOKH 1843006002.doc. Teleton 38183000 2]AS st'tsrllon*d Rdbion.trr.r@m.t b AUOIT Teleton 38183 Danmarks-Samfundet Arsregnskab 26 De$ ersregnskab indcholder 6 sider 7-11ASL DOKH 184362.doc Donho.IssatuIundet ArsreErskab 26 Indhold Pitegninger

Læs mere

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning,

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, / ~ Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, - Gåsestræde 14 B, 5~7oo Svendborg. SVENDBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 81 for et område i Grasten ( Valborgs

Læs mere

Fototur til Budapest 2012 før Påske

Fototur til Budapest 2012 før Påske Taastrup, den 11. april 2012 Fototur til Budapest 2012 før Påske I 1956 rykkede de russiske tropper ind i Budapest. Lige siden har jeg haft ønsket om at se Budapest. Min kone Bente havde samme ønske og

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer.

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer. Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Uanset anledningen for dit næste besøg i hjertet af København, skaber

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk SX CPHPHO 13399 27111 CPHPO Om Arp-Hansen Hotel Group Arp-Hansen Hotel Group

Læs mere

Dansk Endokrinologisk Selskab DES Årsmøde 16.-17. januar 2015 Radisson Blu H.C.Andersen Hotel Odense

Dansk Endokrinologisk Selskab DES Årsmøde 16.-17. januar 2015 Radisson Blu H.C.Andersen Hotel Odense Dansk Endokrinologisk Selskab DES Årsmøde 16.-17. januar 2015 Radisson Blu H.C.Andersen Hotel Odense Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Radisson Blu H.C. Andersen Hotel i Odense er et af de største og mest

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Bar Lobby Gentofte Hotel blev i sommeren 2008 færdig med en omfattende renovering fra kælder til kvist, og tilføj 7 helt nye værelser med udsigt over Gentoftes hovedgade. Gentofte Hotel er kendetegnet

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Fredningsdeklaration

Fredningsdeklaration 02048.21 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.21 Fredningen vedrører: Hammer Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 Byplanvedtægt 10 Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRADE VED LYNGBY HOVEDGADE OG MØLLEDAMMEN 1 LYNGBY-TAARBÆK

Læs mere

Dobbelt executive værelse Double executive room

Dobbelt executive værelse Double executive room Dobbelt executive værelse Double executive room Lobby Blandt lindetræer i en fredelig sidegade til Kgs. Nytorv ligger det 3-stjernede Hotel Opera, med naboer som det Det Kgl. Teater og stemningsfulde Nyhavn.

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

International Lighting Designer

International Lighting Designer International Lighting Designer CV: Belysningsmester på Bristol Teater 1978, på Aveny Teater 1982, på Dr. Dantes Aveny 1992 Eget firma Kongshaug & Søn fra 1980 Free-lance lysdesigner fra 1995. Teater:

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

I H.C. Andersens Fodspor

I H.C. Andersens Fodspor GB I H.C. Andersens Fodspor I H. C. ANDERSENS FODSPOR H.C. Andersens fødeby Odense har ændret sig meget, siden H.C. Andersen var barn. Men der er bevaret bygninger og områder i byen, der stadig ser ud,

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

KØKKEN. E;æ=s-r'å. BORt TIL DI. ti: ii HOTT SKRIV. SKRIVtrBORD BORDBL-IiI., RtrOLE. Ær= i!.i.'j FOKUS I 16 SIDER

KØKKEN. E;æ=s-r'å. BORt TIL DI. ti: ii HOTT SKRIV. SKRIVtrBORD BORDBL-IiI., RtrOLE. Ær= i!.i.'j FOKUS I 16 SIDER 9S HOTT N( TI TIL DI SKRIV BORt FOKUS I 16 SIDER KØKKEN I \ISPIHAIIOru I SHOPPI \IG I IE \III \ISER I \IYHEIEH SHOPPIN (HIAIIIIE AHBEJISHUl\/ AR (IIEIflIII I \/lodibossi \I I FILMPHODUII \lti \l : MOBELDIRIIilffRI[I

Læs mere

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27.

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27. Velkommen til El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup I Ballerup Super Arena torsdag kl: 19.00-22.00 Løbsdag: torsdag kl: 19.00-22.00 Kl: 19.00 1. Start Damer Pointløb

Læs mere

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet?

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet? Grafisk esign Workflow Hvoran blev et lavet? Workflow af forsie For at påbegyne en kreative process best muligt startee jeg me at lave en brainstorm. Det gjore jeg for at få et overblik over hvilket slags

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

pmcfwtfrhouse(wpers I

pmcfwtfrhouse(wpers I pmcfwtfrhouse(wpers I P ricew a terliousecoo pers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab østre Stations vej 33 Postboks 90 5100 Odense C E-mai!: odense(ipwc.dk Telefon 63 144200 Telefax 63 1442 OL Fjernvarme

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Welcome to Gentofte Hotel savour the tranquillity and historic atmosphere. Velkommen til Gentofte Hotel nyd freden og den historiske atmosfære

Welcome to Gentofte Hotel savour the tranquillity and historic atmosphere. Velkommen til Gentofte Hotel nyd freden og den historiske atmosfære Bar Lobby Velkommen til Gentofte Hotel nyd freden og den historiske atmosfære Gentofte Hotel, som ligger kun få minutters kørsel nord for København, blev gennemrenoveret i 2008, og selvom du ankommer til

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning. Sted:

Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning. Sted: REFERAT Vedr.: Orienteringsmøde vedrørende vinduesudskiftning Ejendm: E/F Dmmervænget 4-'14 Sted: Strandberg Cafå g Spisehus, Skmagergade 11-15, Rskilde Tidspunkt: 10. april2003, kl. 19.00 Til stede var

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 H anne Ruus 139 In stitu t for nordisk filo lo g i Københavns Universitet Njalsgade 80 DK 2300 København S. SEMANTIK I AUTOMATISK LEMMATISERING. De fleste, der beskæftiger sig med lemmatisering, har som

Læs mere

Jens NieLSen. lln~~unaeling~ ~ryj/n~i~ Torben P. Jensen & Ruth Jensen Heidesvej 1. Afregning af varme i Ejerforeningen Hallssti 37

Jens NieLSen. lln~~unaeling~ ~ryj/n~i~ Torben P. Jensen & Ruth Jensen Heidesvej 1. Afregning af varme i Ejerforeningen Hallssti 37 Jens NieLSen Ejendmsadministratin Danmark Optimal v rd, ilf ejendmsinvesteringen Abulevarden 22 5 8000 Aarhus C Tlf. + 45861851 00 E-mail: adm@jensnielsen.dk WWW: www.jensnielsen.dk CVR-nr. 17630148 Trben

Læs mere

Plantagcns Vcdtægtcr. Vedtægter for Andelsboligtbreningen Plantagen. Sidc laf20

Plantagcns Vcdtægtcr. Vedtægter for Andelsboligtbreningen Plantagen. Sidc laf20 Plantagcns Vcdtægtcr Vedtægter for Andelsboligtbreningen Plantagen Sidc laf20 September 2012 Dette cr vedtægternc for andclsforeningen Plantagen. der blev startet som andelsbofællesskab i nybyggede ejendomme

Læs mere

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 T o r s d a g d. 2 1. n o v e m b e r 2 0 1 3 k l. 1 9. 0 0 D I S P O S

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

JERNBANE-BLADET Nr. 3 8 :APRIL :MAJ:JIINI :2 012:

JERNBANE-BLADET Nr. 3 8 :APRIL :MAJ:JIINI :2 012: JERNBANE-BLADET Nr. 3 8 :APRIL :MAJ:JIINI :2 012: Forside Tog krysning TØNDER H.ARzuVA. Side. l. Indhold. ESBJERG NIEBULL Side. 2. Artikel Deutsche Bahn (DB) Side. 3. Artikel af L.D.J.. Side. 4. 5.6.7.Annoncer.

Læs mere