Bygningskulturens Dag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningskulturens Dag"

Transkript

1 Bygningskulturens Dag " c i! 0 E t:r:j 9 ' if g N "T'1 5 tj 0 t'þ M t'þ 3 Z 0 " :r õ Z t'þ Zø "" :r C C f z ø J f i "C

2 og \\ & (i' \&\"& J 7'::::::;:::" Da!;e loll olbner man!;e mllligbeder net oprindelige Odense Teater SOll lã på Sorlenrøclre Torv Pantheull Theatrel imcllclll Vindegadc og Vcstergatle tosenhh'cn på rilosofgangen og Otlense Teater i Jernballcgade f)esværrc cr huscne ikkc d ireklc tilgæll!;elige sã delror; DC kan være forlystelscr sum tcatre blo!;larel cirkus rrilllflssccnel dflugls sleder Ja del kallin også værc husc vnr fanlitsicn har làct loy ii aludfoldc sig Byforeningcn for Odcllsc har valgt at fokuscrc på cl par af de markanlc nnvnc indenfor ul\ocrl\ûldningsbn\llchcn Dcl kllllnc ogsol bave værel del nye bølnek\lilurh\ls"fyrløjot" eller Kuns\nygnmgen pol frlosorgan!;en eller skovpavil liol1cme i Frucns l3oge "Gå en lr forhi sludér selv bygnin God fornøjclse!! gerne lad råde" POll) Kanndal ByfÖreningcn for Odcnse >cn gall1lc lealcro)'gning på Sorlcbmdrc Torv Ùlograferct 1915 :tc cficr rc;llrls lukllîng loh'thndgangcn lå i Thearersrra:Je ii hl1lrc i birkdl (kl er (lh'rlræill' ii vensjre (Mollrer;\rdcn)

3 Den nye tcalerbygning val' dell lorsll af sin art ldcnfor l1ovcdstadcll Teatrcl hlcv fmst og frcllll1lesl bnrgt af adclcil og bygningcll rurllltlcde flcrc loge' der log lllcgen plads uu u' u"' Odellse litogmfiske Allslalt laul'de efrer ilnugtagl/ingell af clet /lye tearer i!erl1l}(l1cgode dell1le m({kat /'or mall set tin gamc trarc fin gt1/"dsidc'/l (MullrelgårtJeJl) dcl fll'slc sæsoll blev dc' kiln spillet på tysk men bycns borgcrlige krcdsc krævcde Sllart "fadrcl(111dskc" skucspil og allcredc ved åhnillgcn af den alldell lealc'sæso1 frcdag dcn 18 no\'emhel' 1796 dagen det' fcjrcs SOll Odcl1sc 'hatcf's füdsclsdag val' dallsk skucspil sal på pl<tkaten de forsle ål' b tcctlrct one ind i ø konomiskc problclllel og hygningen forfaldl radvis illdlil den i 1825 koll pä vangh1ktioll og blev kobt at" s3mfjige oyens rligcrl'dc borgerr ^ lie opfalledc nu lcatret sum offent lig cjclldolll de llæle 00 r ble\' leal rei byggel Tcatret på SortebrødrÇ Torv Der har været spillet tealer i Odensc siden 15001allet men fra slulningcll af 1700årelle viml i scjlcllc lik skuespillel for alvar Dcr blcv lagc initiativ til danllelscn af el dralllalisk selskab ag heillcde tyske skuespillergrllpper ii byells adel siadcll Fcsisalcn pã rådhuset del' var byens Cl1cslc rullllllclige og værdigc lab e blt'v ved disse lejligheder omuygget ng brugt til tcatersal men salen blev hurtigl for Jillc Dcrfor kubtc 10 privalpcrsoner ell grund afbystyrci på den gamic Sortebrodre Kirkcgård hvor de i 175 opfofle Odellses forsie kolllediehlls som ble\' cjct uct til tealcrilllelt:ssercde clclsfolk 0111 llcrc gange 1840 gcllllclllgik bygningen en ganskc olllhhlende o1l1bygning hvor bla bygningcns tag blev delvís hævet så man kulllle indl'clle et rigtigt SrlOl'Cloft ii crstatning for dc gamic faslc on over scenen Oll1bygningell havtle dog ikke lost aile leatrels problell1cr ag pllblikull klagede over blde ræk og kulde 5;' snarl fortæppct gik op Ogsã skucspillcre og 1l1Llsikerc led under forhoklcnc 1850 blev lealcrbygllingells sydøsl ligt' hj'rne udbyggel så bla direklørell fik ell lone ejlighed l'1askerade 00 Bal Haltllsker 1011:1::"11" L:>lglii 11\ 'Ll;'' lic:rll'rllu'alll'l

4 tilskllctummc blev kongelogen der var clablcrel 1840 ncdlagl Del gay plads ii omkring 100 nyc pladser så teatrtt kunile rulllltle ca 650 tilsl'\ll erc nål' de ull<1gclige slårjadsev pà gulvct og balkoncl1 val' l'cgncllllcd bcgyndelscn af 860'ernc slod lcalrer pã fly )erfor Cll oljlbygning cia bygningen var slærkt lcjslidl Uacl1 fuldslændig nybygning ville blivc l<)r bekoslelig blev det dog kiln ii en sporadisk istandsællelsc årcne 18829) val' dcl iniliarivrigc apoteker Gustav Lotze formand for teatcrudvalget og i hails lid ( 189 ) f1k tcarerllygningcl eo ny klassicislisk facade ud mod Tealerslræde ii alløsning at" den gamle den forbindclsc hortes dog en del kritiske roster der ikkc mcnte det var forsvarligl ill lappc mere på del gamc teale' Tcatrct i JcrnÞancad Tealcl'ejcllò<lllllllCll på Soncbmdl'c Tmv havdc siden j 820'crlc værct ejcl af el inlcressanlscbkab med C antal lllcdlcllllllcr der fra slutllingcn af 860'ernc sval'cde tjl h)'rnuels lcd cmsta! J 905 overng OV<"'llse Komlllllfle oflicielt bygningcn Drolllll1cn 0111 Cll ny tcaterbygnillg havde værc lutlel Oere gange og da hrandkollllllissioncn vcd el ctlcrs)'11 i ] YOlJ adv<lrtuc mod brugcn afbygningcll koll dcr l<lr al vor gang i ovcrvejelscl'lle (Jill cln)' byggcri Byens [orellde arkil<:kr Niels Jacobsen del' allcrcde havde sat sit præg på byellltled bygninger som Grand lotel i Jcrnbancgade Torvchallcl på Klingenberg og Fyns Forsamlingshus j át=r;l11 fri r'j"r:="') [==" i: Y:::j:J 'C: J''' i j '1;' = ;;_ : du': ;; ill LJ' ; : ilr;;:'1& ':t!j:( 'j' ;;: :::::::: Q'fffEiD ':""""""J li O1 :::;:;''J' '::>' 'Ð''''' ;: :::' :" :: ''" : ' '== ttj_; '3]"' i '"' ; '' "H :: :: UõK:"';' T: ' ""'' _::=::=::::: Kongensgade lik ii opgave at legne el nyl tealer llcd olllkring 600 siddc pladscr ( ingell slåpladsel' ) Plall[cglllllg over tlc11 nye lcalcr bygning i JcmbtlJlcg<ldr SDl bfc\ indvici d 9 nklotlcr 1914 legntl af arlldl Niels Jacobscil

5 ljyggcriel rorlob planmæssigl og òell 9 oktobcf 1914 ãhncde hycns nye tenter Del gamic lcater på Sortebrodrc Torv hie v hcrcflcr brugt ii b1a htlsvildo illdtil del i 1922 nedbr""dle de to hjmnl'(" ud mod Jemballcgadc blev der upfnrl en tilbygning $0111 blandl mcgcl ;llllel gav bcdrc gardero ber for skuespilleme og Cil sa11lling <f tcatlcts adlllillîslnllioll \ ianllar \977 ble\' \tthc\ gc"ábncl Del nye calcr fik plad ii 652 lilskucrc og í lcalrels program hlev sidr deplndscrnc fl'cnhævet fordi " llan risikcrcr ikke her i del gamc teater at en idt svær dame cllcr hcrrc brcdcr sig ud over cgcn p ads Hvad der one kuntlc være lidt ubchageligl" hell' byggcrict var der lagl vægl på den kunstneriske udsrnykning Facadcn over hovedindgangcn hlev bla udsmykkelmed el slort relief ar billedhuggcrcn Thomas Bærcnllcn der ol1e udsmykkedc Niels Jacobsens hýgninger Tilskuerfoyeren prydejes afto siore malcricr af Agnes SloltMøllcr sidebygningcn ud mod Kongens lave blcv der Îndrcttel tcalcrcafë så tcalcrgæstcrne i pauscn og for og eficr forcslillingcrnc kunne fà nogert ii ga Hen Carecn blev nedlagt i mhhen af 1 950'crne Ocr skulle kiln g nogle ã ;\nier rm ltall bt:gyndtc at diskuterc ell udvidcl se aftcalcrbygningen men følsl i slutnìngcn af 1960'crnc ykkcdes del at fà bygget en etage ovcnpã annckshygnin gen ud mod Kongens Have ligcs01l1 teatrels sydlloj hlev udvidel idel den gamc terra sse blev sløjfct Dcl gav mere plads ii Leks elcvskolcll og ad ministralionen Disse Ull og tilbygninger var dog kun lappclosningcr og i 1976 k011l den længe vcnlede udvidelse cndclìg Tcatcrbygningcn cr siden lbclldc blevet 11loderniseret og cr i år aller gcnsland lor en slorrc olllhygning der bla skal skaffc del hetrængle personale bedre arbejds\ilk^r Pantheon Johnny Wollekær S\;llh11hl::\ ßlandl fantasicns huse i Odcnsc er Panthcon byens fanlastiskc!! J rene ener 18'10 var byen hegyndl at ckspanoerc veslpå opforlcs ell [)ragonkasel11c at" i11lponercnde diltlcnlioner i Vindegadc kriserene bliver dele af den privat opforlc kaserne købt af kobl11and Llldvig Lilllkildc og oltlbyggel tillcaler og cirkusbygning efter cgning afarkitckt Wllaugsled DC blev i forlystclsesciahlissclllenlel Pantheon 1ft SOl1 ca 1vor Frclscns Hær nuliggcr ( mellcl11 Villdcgadc og Vcstcrgade) Panlhcolliealrci gay sidcn navn ii galien del' blev <Jnlagl i 1897 værs igennclll etablissclllenlcl!l

6 Odclsc Theatret he\' injvîet torsdag den 24 februal" 1 X59 vet! anloldelse tlf C'lllllnskerndc Fyens Stiftstidende skrivcr hel'oll1 <t huset er slllukt og hyggcligl racadcn imod Vindcgadc klllle have værcllhijcre ng minurc lhlssiv Tellirel k U1/1/C Ylill/llt! over 9()() og del va ell'cera \()l1fortjenle al)áskjmmc:lse vad CirKus (11/>;(;1' så s)'nlt's del ( h11\'f! ligeså s!o/'orle! sum smuk og (or en fly SOf1l Odel1se HceSlel1l:;xempeJS "'('/v KjovenhanlllOr intel UneJt"e rage! over dellige Ai(f'kl Jam hoard a(h w)e Soj!er og del /rde n'ad Tømrer(/r heidel ml"(/j' ' al1sees sum Hfwd " Fo/' r/nligl Dellc og rcstcll af forlystelscsetahlisse ment Panlhcon åbnedc 14 august samme år lleû ell slor festforeslilling: BCl"iddere i Cirkus COllcert forcstilling pc\ Theatrel afskuespildircktnr MUlier solodansc "Acrobatiske ahtletiske og gym"astiske KUllslproduktioner" og Panlollline lavcll som Opl)'SCS lld gas og kulm e lillllpcr blev ldfml hanllonilllusik på plæncll "En stor og beqvclll Caroussel" SOO ii publikllllls rrie afbenyllelsc /J 1/ "'\" \'f ld Æ'fÄ {i'flui; ;: J1ftW \:t'ji/' BSlanddelenc i Pal1(hL'Ol val' rcstaura lion dansesal teater panorama og en cîrklis lidot udbyggct i 1874 kunile rulllmc J 000 lllerlncsker havde dengang ca indhyggcf'clillige 1:1 bagvcd en s(nr havc og halê1r hulikkcr i dcn lange ovcrbyggedc Pllllhcon Passagc del' forte ind lill1aven lhi Vestergade H3 Oct val' ct odcllseansk silicslykke ii A hambra og Tivoli i Køhcllhavll Således alholdtes "ogle gevaldige estcr på SCK1Uds 1l1arkedsdag TcalcrC val" bmc Cell af Panlheons allraklioller SO\11 tiltrak et hredt 'lhlikll\11 (til skade for dc "gamic" Odensc Teale' ) Men del havdc også sinc dr1igc pcrioder Eiler Cll k0l1 ncdgangsperiude hlev del ombyggcl og istanùsat i Sanllidig ændrede det navn ii "Odcnsc Folkcl healer" Allerede HHO olllllohtes he e etablissel1lnlct til "Tivoli" og del gamic cirkus indrctlcdes til vintcrhavc TealCl'virksomhcden stillhlscdc i 1 X86 Mell det storc hus hie\' også brugt til folkernøder bla talle Paul (ìclelt om dell socialdcljlokréltiskc he\'æglse i lovember 187! hvor mere cnd SOO val" mod frcm t\1cn S[ellel olllfclliede jo lilligc L' slor cirkus og havell hvor del" hla pft Set "'lt Etab/ill'"tUt 'antj/<('on in{r('l/t i am tù//;g('r(' Dragollkalt'1ft i Vindr gadt 'l('d u:ttr mm îfob)"8'lmgtnt Kiln t' 9 fo1g 11('d Rtta"ratio" og Bd/arci tr bn/att'( î aag Tgnil/gm ('r uelfl)t af JÚuA'un \V li"'1uj Úl ('t pltltt dr' dkam i :"ftdning af Eta bf'lm('nl('tl Jbll;tg i a/fguu 1819 litho gr4tt('t a/ lagt" & Sitrtn og 10m wgtts for /6 Slt P' Lump/ ; b)"t'll bogladtr 0& hol k"bmand L l imjtlldt (Motl/trgJrclrn) Srrnru Til:tkut>rl

7 'ß:;Ul:tliHili 'lwei' ij1tili!lie:tllf!lm ll!lnh:tfj! r '"Si: t; "j _'con" i::' :"' :: ::j}]l7t77"l ì ibf;j"; ^ ji ''' "':'" l' '' i '" "jì" Uj' ::; tl';:;r:':';;:" ':a!j lætctl;rl V:9'* ' '::i::"" ' l'l\: 5' 'x":\ )\' t c'rj_ "! ':'_"f r"t_ <" t \ " "ï" r'"r '_ )'rr'!r t" {"rr d!:ý rr';:::: r ;;jy' r L 1 :;) _ 111JJijli "::' '_ m's t_ Knuds ltlilrkcdsdag alholdlcs noglc gcv"ldigc fesler [Jel val' også kendt fùr sine lloltl' 1)T\'ær kericr Der var cndda igelllll'1ll1l1<1ngc i1r ell fastansat fyrværker Del val' one dc OllHcjscndc cilltb (lplrd e her rcks_ oplr"dlc Bmdrene lof!ìnunll allden pinsedag R6) i PanlheOll rolke(cstjár S'(orc og S'llwa i A/l/cdnin? o((lrul1dlrj\'st!ogen Sids! j){1 eftcnniddclgcll KUllslforCSlillil1g i <lvcs <labile Cil'kus Om aftel1cj1 : /Úf1stherider!ur{'sttl!ing i C'i/"Aus i r/'cdhp!l1il1;:ell N:lr man a:ser i L1atidclls aviscr cr der gang på gang nlc afslorc (Jcgivenhc del' og res i l'al1ll1eol1 1el1lidel'llc shil"tcr og der ko1l andrc tcalrt: i Odllsc og PalltcO1S mange byg /lingel hlcv delvis red revet sidsl i 1890'emt: DC val' fol'l"cslcll ell cirkllsdirclnr led halidelslillll'lll SOll G maj 1897 lik ShO s' ndo;:'n( R!turlltion Q nilj"rd R"lil!"rrl'hr"l('rolr("t'lruren

8 og T(tJtTrt i ftabli!j(mrn/rr P'll/JX'(m" (a C;"ndtrgnillg('tl 4 ajotlrl::t """Klrd '</11orr orf Jl>n;10 "g 11"9 \!OlJrtljrntrrt i 'lln11 t1jroll 'bnr "11 r'jdl'[il l':l 11 t 'ijlrnr 1"l"r HltTllibh!l U 7L 'lîl'fr l1nbftl'lllrbr t fjrlln 11l1 crurtoroð fl't(!( 1)lllllTllUtT abu' orbrnllirt!lorrflllllllrft i : Jllbrllllnrt U1rb \lfr Xnß!neb nt)t ffot'nllbrlnßtr jillt htfln((ollrr 'l'\\nf o t{q( <fnfltllo\ht 9hllltll rl 'r \tllnicl1lll' h(ull1lrll!lbt'b OT jg fo)tt11brtl :;ribrn (lf ßmfll11innw llt AllnNlfr lit r 'li\ be ([r'(lrtl<lllþbrttðtn\nn1tb!lbtb illr 3(1Hflillirlc:fT b\1ft C'"(O l'{l'll l)(rt1 lurmibl'o(!l Sr i); ferrt (Unun t'ðl1trbnntll'btl 2!t nrta: _'l'""":" Thrhro J Rrk(amr!nr (7j r1)"dmn1ll(t i FytllS Stirtstic!clldc 203J867/lml fflfj ji"(j/ll/it/[!f:/' i J}mfhrnn 1'1; mrd/jragc 1"/1" jjf/llln( 11t!( (F f}mlm/ß"" l"kf/{/iltlllil!;!ldrll"p) de pft: 62// Kvadral A/en me" de paa deluu! Parcel værctlde bygtlil7er: Thea lersal Cirku'i og lavl!hus disses /urog smnfah! Tilbe/wr hv(lrunder KaJke onc 0& Komjiuer saml de ii Sal tj Cirkus FæremJe Bænke Dekorationer?ekvisiller og Tæpper f1/ "' Mcn andre var ude cficr de sammc grunde så 3 mållt:dcr cfler solgle han he e llolevinen og jenre kroner kon lall\ wilket nok svarer ti! nogc\ oer en millioll kr i dag!! dag ftlldcs kun 1"3 rester af Pantheon pà hjorncl af Vindcgadc og Panlhcollsgadc Vindegade nl 102 ler ramlres ii roc nylig en typisk scnklassicislisk gíljcdm fra "Pal1lheon"s rcstaurationsafcleling Del er også her der i trappegangcn i lørl'cloflet flll<ìes en rest at" Pantheon lea rets "hvælvede Rekrcalionshallcr hvor ii man l:tacr fra :tilden logerække" ' 'ow 1'_u_ ' '" 'r do=o " 1\1('11 (lters er der Oillll('rl1c galien Panlhl'onsgade! POlil Kanndal

9 _ ' Rosel/haven Ot/ellSe Fo/ketheater Ot/ell\e SOlllllll!l'theatl!l' dag cl hils sum cr fulgll11cd liden ndrcltcf ll1et! 4 seeller og biograf ljdhyggcllil hjcmsled for re odcnseallske tealergrupper Oprindeligl var del ct folkelcatel' OpliJfl 1894 i en romanlisk schweilzerstil i bindingsværk med slor veranda og l)'sl have imod Ovrcaacl ( Odclise Aa's nordligc ant ) Tegnel afarkilekl Frik Schwanelliigel og doht "Odcllsc SOllllncr1hcatcr" h1an havjc lagl vægt på udscclldef og den nærc lilknytning ii ådalcll 111lidlcrtid forlanglc hygningskolllltlisiollcll at forhygnillgell ill10d Ny Vcslergadc hlev grllndllluret På dell mådc fïk tcalrel også ell klassisk facade met! sltlukkc runjbucportalcr pilastrc øverst altikaen llled llcdailloll og vaser Ny Vcs!crgade lloîcl havdc reslauranl i kældcrcn vestibule og JVerst galled TlCU saloller Den store lloj <1ngs ã 'cn rtullltlcdc!caler og balsa! med halkoncr Længsl vtck!ã scene og påldæuningsvæl'clscr Dc karaktcl'istiskc lantcmcr llet! allkc spil' p lagrygcn cr stadig bcvard SOll en del afdet opl'indclige vcntilalillilsalll;cg tangs uenne loj lå ell bred ovc:ruækkct vcrallua lled llcugang i! havcanlæg gel Dcsva:rrc val' tcalrel var llegcl (olsollll overfor liderncs oll1skiften DC oprindcligc sornrncrtcalcr gik sålc des h11í1 i XlJ6 j';"";/'rl("'hf/"//'( "'''''''d/r''/< S'/; (1Jdl"(" f!f":) :)n_; '' "' X:*i!':t i1 "' a "v 'ra'" F! ÚfJi: ': '<' n liint4 > :"'' [f' 1' ii" '" ";'' 'l' ' "'' ';H' l; a1j Dge1 ' ' (7 " "_ ' J \ \ \::'j}':t <! : 1;j lìt71 ""<'" ' " E\tl(iiò!i :" \ i:;:' : (')oy 1':"4 Ell nyc ejcj' oll1døbtc del ril Odcllse Folkclllealel" ug mcd ny! /'cpcl'foirl' gik dc frcillad DCl nonjligc del afodcllse Á hie\' i 1909 Yldt op ved lîlkorscl af jord fra Nonllchakkcll ( dell gamic viillgl'bol'g) Der hlev kloakcl'cl og FilosorgangL'1l tllllagdcs i de folgelldc!u sum gade Ansoglc ^Slclllolì om 111'1 e orføre opercller og panloll1illlcr på Folkclcatrct

10 ' Olllkring 1904 opforcs Y veranda llg ysthave DCSlldcll byggcs llusik"nvilloll og dell gamic l1egnslllur illlod Ny Vcstcrgadc crslaltcs af cn laerc llur t1ct! afrulldcdc 1jorner Saml 2 ljillclkoll lorer (gnllllhnuret og lled skifcrtag ) 08 aflaltes levering:if elcktricilct ii Odell'\e Folkcll'<1lcr _ i';n " ; '"' adi1e"l JlaJll;u Kja:"<; Cnin!:! i lll<lrh 1')(H<lllllllsrk p;'l\"llion og hqn lled indg:lllj! niij1 nn ct1\ ') " r } 17 kohlc' Lorenlz HasHls'CJ tcafrel og skablc llct! folkekotllcdier SOll Char cys Tanle og Ebbcrød Bank yderjigere succcs "'>'"91=1] " _ ' w fi 't==""ft=n "' ' _" + "!'4"; sker der slore rorandringc'1" YC;lhavcll jillod rilosofgangcll ovcrbygges stl dc' bliver Cll stor restsalilled tribunc ii opll'ít'dcn Her bliver plads ii ca RóO persow' medclls tcatlel kan rurnllle 47(1 pcrsoner DCl tkllijigc veranda fìxsyncs l1cd o\'enlys og den bagvedliggcndl' træbygni/lg 0crncs stcdcr opforcs (på S<11111l1C sted) ell ly llllret bygning llct! clagcadskillcbc afjcl'lbcton Ad!!alH!sfOi holdcnc ændl'cs og del' laves lyc tlliì"cj' {lg gardcruber S k011l anden vcrdrllskl'ig h\'or tyslernc i14 beslaglagdc "Roscnha\'en" Ukr krigcl kunne restauralioll(; og le' kldrilì ikkc klare ØkOllOlllicn og dr inùrcl1cdcs del for biograf SOlll koll1l11ljllen knblc (f! drev under nilvncl "Folkctc ath'1 Desva'rre ku/llle resl:wraliollcu heller ikkc klarc sig Der kolllllll en periodl' mell bilforretnitlg og byggejllilfked 1981 gcllncmgik cjcndollllllcli C slnrrc istl:l1dsælfelse med ckslrafunjcring ide! det vi'itc sig at ejclldol1hllcl salle sig i dell blødc dal ( Se del især på ejcndollllllcll Ny Yestergadc 21 imod FiJosolgangen hvor lagrclldcll slår et slag pga lacaderevner ) s; blcv del i en ånækkc hjelllsied fix leatcrgrupllcll "Bandel " øjchlikkcl cr dct undcr O1l og lifbyg ling for at klllh1c rtlnlllle re leatcrgrtrppc' Sladig cl Hls i god {/{vik/ing! )'0111 K</'/llchll

11 g 1 : lw /! tmj! _hlii '! _ '" 'C Q S' '" :r c " D ^ D D 3 D D Z o ;; <Ò D D o "!" rg' li l j 0 \ l j 1 " D ^ D D o a#' 1\ : ::::gÿ \' 'g : ' i :;;J' <C:: t! " :i '" \? lw sn=+r+=<l L

12 22no 'ostbesorget blad Odense C BYFORENNGEN FOR OlmNSE <lllg:1ini: 17') S2W (ld":lls; t'oll;lllll"=illl\"/("!ò"tr ('0111 ":ll1l1lblkm:n L'l1gdilli' 17'J nlo ()d'ls: TH' ()( n rt' (( 1427 n Bygl\ingskultmclls Dag er dell andcn weekend i september hvor over 40 cll'opæiskc 1ande liar valgl al vise ekscmpler fta VOTes fællcs bygningskultur lie' i )alllllark varclage'l ßygningskullurcns Dag <f Skoy og Nalurstyrclscn i si1marbcjdc l1led N<tlionalkollllllitécn Öf Bygningskul!urcns ()ag r l1ar llall valgt al f()kuscrc p;'\ "?altta4iejt4 <<4e nyfnrcnîngl'1 for Odclsc har dcl'for valgt at: rurtællc om tealcrhusc i dennc folder Dc! gamic Odensc Teater p SortehrøJre Torv DClnuværcmJe Odclse Teater i Jernbanegade Pantheon Etablissemclllel sam lã i PalHhcollsgadc SOJllrllCrlealrct Roscnhaven p" Filosofgangen vise ekempler på dukkelere ng spille el sl}'kke i det gamle bibliolck Kloslcrbakken 2 r sal kl 'ino (Dukketcalcriorestilllllg kl 2100) foffælle 0111 hycns slorc arkifek1 Niels Jacohsen SOll bla!egnede Odense Teater og Grand Hotel start kl og 2130 vea hovedindgangenc visrklosh'rhlven og munkencs lægcurtcr ì rakkelskæret kl 1') i Kloslerhavcn ved ljoll1kil'kcll Tapfll'lstrcgen 1vor del' viscs hvorledes militærci tidligere gik byen rund( for <t lukke værtshusenc og sendc soldaternc hjcll1 til kasernen S;\ hlev >pullsen / tappcllln nlankcrellukket og ma:rket 111l:d ell kridtslreg så del kunile SL'S hvis del' blcv lappelmcre 01! start kl 22nn rra lrandts Klædchbrik 2215 rra Air Pub 2Jo li'a Ch' V ral her!'ra rillcslfyrværkeriet k Kildeilngivelsc: Vibcke Brandl: St'jle op ad Aaen Anders Fnevig: Cirkus i Dllilnark Biskop Engelstolt: OdL'llst: ßys li\lorie Odense magistral 2 afdclll1!?'s rcglstranler Odellsc Hys l1i[o'ic hind V & V Karl Schlllidt: Thcittcl'fol'hold Odcll'5C lolgcl'!)yt'byt Jllrgcll Tho111':ìL'1l Johnny Wullekær: Odcnse Teater i 200 tlr

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4. Il. EN KORT. BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE A. J. OLSEN

STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4. Il. EN KORT. BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE A. J. OLSEN STAVANGER MUSEUM / AARSHEFTKE, ÅRG: 19(1908), Il. S. 1-4 Il. EN KORT BERE:rNING OM STAVANGERS MUSEUMS TILBLIVELSE AF A. J. OLSEN Jf. J. Olsen,. koleil/spek/ør. Th. S. Falck.. konsul. Joh. Iorallge, drif/sbesryrer.

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

for arkitcklur og speciclt m;î Cryde sig ovt:r. frembyder Set. Knudsgade et virkelig smukt syn mcd cn fred og harmo- ni, man m;î glædes over.

for arkitcklur og speciclt m;î Cryde sig ovt:r. frembyder Set. Knudsgade et virkelig smukt syn mcd cn fred og harmo- ni, man m;î glædes over. BYFORENINGEN FOR ODENSE En personlig beretning fra Set Knudsgade Af Bodtt Eriandsert Jeg kan ikkc påsl;l, at Set Klludsga de hðrer m(~d Iii mine tiòligstc crîndrinrer om min fødcbys gadcllct, sclv om jcg

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

03692.02. Afgørelser - Reg. nr.: 03692.02. Fredningen vedrører: Borregård Hus. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

03692.02. Afgørelser - Reg. nr.: 03692.02. Fredningen vedrører: Borregård Hus. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03692.02 Afgørelser - Reg. nr.: 03692.02 Fredningen vedrører: Borregård Hus Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 03-05-1966 DEKLARATONER>

Læs mere

JAl'vel 09 7Ak. tit en rädmand, ~om i sin politiske. karrien har A...ejdet en!ja!jeret 0!J. J5,fonnin!Jen..i!Jer tak for det

JAl'vel 09 7Ak. tit en rädmand, ~om i sin politiske. karrien har A...ejdet en!ja!jeret 0!J. J5,fonnin!Jen..i!Jer tak for det jallu"r BYFORENNGEN FOR ODENSE Nr 2006 JAl'vel 09 7Ak tit en rädmand, ~om i sin politiske karrien har Aejdet en!ja!jeret 0!J samvitti!jhedsfuldt for sin b, J5,fonnin!Jen i!jer tak for det positive samarbejde,

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Byplanvedtægt 1 03. Området Rugvænget mellem jernbanen og Høje Taastrup Vej. Høje-Taastrup Kommune. Taastrup

Byplanvedtægt 1 03. Området Rugvænget mellem jernbanen og Høje Taastrup Vej. Høje-Taastrup Kommune. Taastrup Høje-Taastrup Kommune Byplanvedtægt 1 03 Området Rugvænget mellem jernbanen og Høje Taastrup Vej Taastrup Værkstedsområde, blandet bolig - og erhverv 16.06.1959 Kongsbak Informatik BYPLANVEDTÆGT 1-03

Læs mere

http ://w w w. c vr. d k/ S i tel Forms/ Pub I i c Se rv i ce/ D i s p I aycornpanl,. as p... $\ t'h s:i,: i\

http ://w w w. c vr. d k/ S i tel Forms/ Pub I i c Se rv i ce/ D i s p I aycornpanl,. as p... $\ t'h s:i,: i\ C]VR http ://w w w. c vr. d k/ S i tel Forms/ Pub I i c Se rv i ce/ D i s p I aycornpanl,. as p... $\ t'h s:i,: i\ \''irksomhedso plvs ninge r 19.02.201 13:44 CE NIELSEN ApS under konkurs Starndata A bonn

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Interne kontroller. Internal controls

Interne kontroller. Internal controls Cand.merc.aud. studiet Kandidatafhandling Interne kontroller - Design af interne kontroller i forhold til besvigelser Internal controls - Reducing the risk of fraud by designing internal controls Afleveringsdato:

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

ODENSE BYFORENINGEN FOR I I. Kommende besøg 01: møder. september 2002. Nr. 3 d. 14. onsdag d. 25. september Byomdatrnelse i Faaborg By og Havn

ODENSE BYFORENINGEN FOR I I. Kommende besøg 01: møder. september 2002. Nr. 3 d. 14. onsdag d. 25. september Byomdatrnelse i Faaborg By og Havn BYFORENINGEN FOR ODENSE j Nr 3 d 14 september 2002, Kommende besøg 01: møder onsdag d 25 september Byomdatrnelse i Faaborg By og Havn torsdag d 30 september Besøg i Langesø Skovkapel tirsdag d 15oktober

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Løb 1, 100m Frisvømning Damer # Nr. Navn Født Klub Licens Bassin Anmtid Status Gotthard Amalie Thirstrup Caroline Friis Elmquist Nicoline

Løb 1, 100m Frisvømning Damer # Nr. Navn Født Klub Licens Bassin Anmtid Status Gotthard Amalie Thirstrup Caroline Friis Elmquist Nicoline S i d e : 1D a t o : 0 6 d e c e m b e r 2 0 1 5Ti d : 1 5 : 11 : 3 5 Startliste Løb 1-35 Stævne navn : Julestævne 2015 Stævne by : Slagelse Arrangør : Slagelse Svømmeklub Løb 1, 100m Frisvømning Damer

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

TIPS TIL BEVÆGELSESHÆMMEDE

TIPS TIL BEVÆGELSESHÆMMEDE TIS TIL BEVÆGELSESHÆMMEDE Lahnsgade V Thriges lads j andsgade ade RUGÅRDSVEJ Thorsgade ERBRO Falen dværksvej ens ård Jarlsberggade VESTRE STATIONSVEJ Gerth ANSGARGADE Finlandgade Dronningensgade Odinsgade

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

detsar']efiarce sersorer renrghedsrådet!e! har gsrt adgaflg Herudo]er h6r også Jrc,;shet og rensor ådgailg t,l rågns4absar<net

detsar']efiarce sersorer renrghedsrådet!e! har gsrt adgaflg Herudo]er h6r også Jrc,;shet og rensor ådgailg t,l rågns4absar<net Vejledning DAP regnskabsarkiv, version 2 ))lfi Veiledning regnskabsarkiv - menighedsråd f,1"",;",,", Folkekirkens lt Dato: 7. oktober 2014 Formålet med regnskabsarkivet er at understøtte processen omkring

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

hup ://w w w. c vr. dv S i tel Forms/ Pub I i c Serv i c e/ D i s p I ayc o rnpan1,. as p...

hup ://w w w. c vr. dv S i tel Forms/ Pub I i c Serv i c e/ D i s p I ayc o rnpan1,. as p... CVR hup ://w w w. c vr. dv S i tel Forms/ Pub I i c Serv i c e/ D i s p I ayc o rnpan1,. as p... \r\ I ll \\ it ft\ ir i:l ii \:\ r*l; \..\ I \\t i. i::t r. NNN Virksomhe dso plysningc r 19.02.201 I l3:35

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Bilag 5: Puljeoversigt Type/kategori Målgruppe Navn på pulje Formål Baggrund Udmøntning

Bilag 5: Puljeoversigt Type/kategori Målgruppe Navn på pulje Formål Baggrund Udmøntning Bilag 5: Puljeoversigt Type/kategori Målgruppe Navn på pulje Formål Baggrund Udmøntning Type af pulje Navn på pulje Hvad anvendes puljen til Hvorfor hvornår er puljen afsat mv. Hvem hvordan og hvorledes

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Timetable, Graduate program in sports and Health Skema for kandidatuddannelsen på Idræt

Timetable, Graduate program in sports and Health Skema for kandidatuddannelsen på Idræt Timetable, Graduate prram in sports and Health Skema for kandidatuddannelsen på Revideret d. 18. december metode: Klaus Eskelund/Peter Lund Christensen(1.kvarter) Sportspsykoli talentudvikling: Kristoffer

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6

0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 0A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK A6 HC BHK H/S

Læs mere

Design. Redegørelse. Opgaven. Værktøjer. Proces. Målgruppe. kvalitetsvurdering. Mine designvalg. programvalg

Design. Redegørelse. Opgaven. Værktøjer. Proces. Målgruppe. kvalitetsvurdering. Mine designvalg. programvalg G G ol by j, y h l o h ø, o D D? h o D. o l l o, h o l h h o p l o b å øj u å l h, på bu hu h,, h bu,. ø b 2 G D Røl Op J p op o o l ol l h bo: Cl Vlh. D ocll oo ho øl Cl, h l æ på u u o øl bo o ob, o

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

f~tt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj ~ TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE. REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt.

f~tt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj ~ TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE. REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt. SKØRPING KOMMUNE: SERVICEFORVALTNINGEN * Teknik Skørplngvej 7. 9575 Temdrup Telefon 98 33 52 22 REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt. ftt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE.

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

STUDIERETNINGER 2016-2019 SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 MA A MA A BI A SA A EN A EN A FY B BT A MA B MA B SA B ME B KE B FY B ID B EØ C PS C SA B

STUDIERETNINGER 2016-2019 SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 MA A MA A BI A SA A EN A EN A FY B BT A MA B MA B SA B ME B KE B FY B ID B EØ C PS C SA B STUDIERETNINGER 2016-2019 SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 MA A MA A BI A SA A EN A EN A FY B BT A MA B MA B SA B ME B KE B FY B ID B EØ C PS C SA B SR7 SR8 SR9 SR10 MU A EN A EN A EN A EN A TYF A FRB A SPB A FI

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

j~d trj v.j ~~J >-< C1,3 t:::l (.D -l--\o :Jc ... [J) ... ~ cr-; r-. ... .,... :::; " ;

j~d trj v.j ~~J >-< C1,3 t:::l (.D -l--\o :Jc ... [J) ... ~ cr-; r-. ... .,... :::;  ; 0 t:::l >< ~ C ~ Z ~ V" ' tj r j M > = C13 [J) 00 (D :::; cr; vi r G " ; trj r U :Jc ~ ~~J ' l\o I Z ZC1 ;J vj ØZ j~d þj altid Artikel 01 bladel Sammenslulningen for 13ygnings og Land skabskultur afholdt

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

OPTIMERING AF BIOGASPROCESSEN

OPTIMERING AF BIOGASPROCESSEN INDLÆG TIL SEMINAR OM ROBUST OG BÆREDYGTIG BIOENERGI IANDERS PETER ADAMSEN AU ENERGI / BIOENERGI p TATI RÆ SEN ON Bioga s e r sma rt: Ved våde biomasser: Husd yrg ød ning, g ylle, strøe lse mv. (p.t. ca.

Læs mere

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 Limforsyningsenheder - Membranpumper - Stempelpumper - Trykfødebeholder - Styringer - Limfordeler, slanger og tilbehør Koldlimspistoler til stribe,

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Indsigelse imod vandregnskabet på Dronningens Vænge 1-14 for år 2011

Indsigelse imod vandregnskabet på Dronningens Vænge 1-14 for år 2011 Dan-Ejendomme as Tuborg Boulevard 12 DK - 2900 Hellerup Lyngby d.23-04-2012 Indsigelse imod vandregnskabet på Dronningens Vænge 1-14 for år 2011 Dette dokument er en samlet indsigelse fra lejerne. Og indeholder

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Arabe lla-re gis te r de r Arabe lla-fre unde De uts chland IG

Arabe lla-re gis te r de r Arabe lla-fre unde De uts chland IG -Re gis te r de r -Fre unde De uts chland IG Ge ne ral Den Arabella registrere "Arabella-Freunde Deutschland IG" er en liste over alle verdens eksisterende Arabella. Dette trækker sit indhold fra tilbagemeldinger

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Kandersteg. Sandved/Tornemark

Kandersteg. Sandved/Tornemark Kandersteg Sandved/Tornemark 4. - 13. juli 2007 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes onsdag d 4. juli kl. 18.45 på Ringsted banegård og ankommer

Læs mere

Bestyrelsesmøde 27. marts 2012

Bestyrelsesmøde 27. marts 2012 Bestyrelsesmøde 27. marts 2012 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Mødedeltagere: Jørn, Jonna, Lone og Alan. Referent: Alan Mortensen. 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Godkendt. 2.

Læs mere

MANEDSBLADET. De gamles Jul. Tflrnby Kommunes Lokalhistoriske Samling December 1995 nr. 9

MANEDSBLADET. De gamles Jul. Tflrnby Kommunes Lokalhistoriske Samling December 1995 nr. 9 MANEDSBLADET De gamles Jul Tflrnby Kommunes Lokalhistoriske Samling December 1995 nr. 9 De gamles Jul Si er det atterjuletid, og forberedelser og indkob i fuld gang, og som fast ingrediens i den lokalejuletradition

Læs mere

BYFORENINGEN FOR ODENSE

BYFORENINGEN FOR ODENSE BYFORENINGEN FOR ODENSE, Kommende Arrangements( f 66 onsdag d 7 november k1 1600 1730 (bernærk tidspunkt) BRANDTS PASSAGE 29 6000 ODENSE C r, TIDENS SAMLING L ~ ÁBENT DAGLIGT: 1017 TLF: 6691192 Besog på

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

AF 95.LF 95 TONEMODUL ,,' TYPE AF 95 er med ftinus til TYPE LF 95 er med pl,us til. stel.' er udstyret

AF 95.LF 95 TONEMODUL ,,' TYPE AF 95 er med ftinus til TYPE LF 95 er med pl,us til. stel.' er udstyret TYPE AF 95 er med ftinus til TYPE LF 95 er med pl,us til Det er kun type AF..95 der med siliciumtr:ansistorer.,,' TONEMODUL s.tel. stel.' er udstyret AF 95.LF 95 TEKNSKE DATA: Arbej dsspanding : 24 YoLt.

Læs mere