Bygningskulturens Dag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningskulturens Dag"

Transkript

1 Bygningskulturens Dag " c i! 0 E t:r:j 9 ' if g N "T'1 5 tj 0 t'þ M t'þ 3 Z 0 " :r õ Z t'þ Zø "" :r C C f z ø J f i "C

2 og \\ & (i' \&\"& J 7'::::::;:::" Da!;e loll olbner man!;e mllligbeder net oprindelige Odense Teater SOll lã på Sorlenrøclre Torv Pantheull Theatrel imcllclll Vindegadc og Vcstergatle tosenhh'cn på rilosofgangen og Otlense Teater i Jernballcgade f)esværrc cr huscne ikkc d ireklc tilgæll!;elige sã delror; DC kan være forlystelscr sum tcatre blo!;larel cirkus rrilllflssccnel dflugls sleder Ja del kallin også værc husc vnr fanlitsicn har làct loy ii aludfoldc sig Byforeningcn for Odcllsc har valgt at fokuscrc på cl par af de markanlc nnvnc indenfor ul\ocrl\ûldningsbn\llchcn Dcl kllllnc ogsol bave værel del nye bølnek\lilurh\ls"fyrløjot" eller Kuns\nygnmgen pol frlosorgan!;en eller skovpavil liol1cme i Frucns l3oge "Gå en lr forhi sludér selv bygnin God fornøjclse!! gerne lad råde" POll) Kanndal ByfÖreningcn for Odcnse >cn gall1lc lealcro)'gning på Sorlcbmdrc Torv Ùlograferct 1915 :tc cficr rc;llrls lukllîng loh'thndgangcn lå i Thearersrra:Je ii hl1lrc i birkdl (kl er (lh'rlræill' ii vensjre (Mollrer;\rdcn)

3 Den nye tcalerbygning val' dell lorsll af sin art ldcnfor l1ovcdstadcll Teatrcl hlcv fmst og frcllll1lesl bnrgt af adclcil og bygningcll rurllltlcde flcrc loge' der log lllcgen plads uu u' u"' Odellse litogmfiske Allslalt laul'de efrer ilnugtagl/ingell af clet /lye tearer i!erl1l}(l1cgode dell1le m({kat /'or mall set tin gamc trarc fin gt1/"dsidc'/l (MullrelgårtJeJl) dcl fll'slc sæsoll blev dc' kiln spillet på tysk men bycns borgcrlige krcdsc krævcde Sllart "fadrcl(111dskc" skucspil og allcredc ved åhnillgcn af den alldell lealc'sæso1 frcdag dcn 18 no\'emhel' 1796 dagen det' fcjrcs SOll Odcl1sc 'hatcf's füdsclsdag val' dallsk skucspil sal på pl<tkaten de forsle ål' b tcctlrct one ind i ø konomiskc problclllel og hygningen forfaldl radvis illdlil den i 1825 koll pä vangh1ktioll og blev kobt at" s3mfjige oyens rligcrl'dc borgerr ^ lie opfalledc nu lcatret sum offent lig cjclldolll de llæle 00 r ble\' leal rei byggel Tcatret på SortebrødrÇ Torv Der har været spillet tealer i Odensc siden 15001allet men fra slulningcll af 1700årelle viml i scjlcllc lik skuespillel for alvar Dcr blcv lagc initiativ til danllelscn af el dralllalisk selskab ag heillcde tyske skuespillergrllpper ii byells adel siadcll Fcsisalcn pã rådhuset del' var byens Cl1cslc rullllllclige og værdigc lab e blt'v ved disse lejligheder omuygget ng brugt til tcatersal men salen blev hurtigl for Jillc Dcrfor kubtc 10 privalpcrsoner ell grund afbystyrci på den gamic Sortebrodre Kirkcgård hvor de i 175 opfofle Odellses forsie kolllediehlls som ble\' cjct uct til tealcrilllelt:ssercde clclsfolk 0111 llcrc gange 1840 gcllllclllgik bygningen en ganskc olllhhlende o1l1bygning hvor bla bygningcns tag blev delvís hævet så man kulllle indl'clle et rigtigt SrlOl'Cloft ii crstatning for dc gamic faslc on over scenen Oll1bygningell havtle dog ikke lost aile leatrels problell1cr ag pllblikull klagede over blde ræk og kulde 5;' snarl fortæppct gik op Ogsã skucspillcre og 1l1Llsikerc led under forhoklcnc 1850 blev lealcrbygllingells sydøsl ligt' hj'rne udbyggel så bla direklørell fik ell lone ejlighed l'1askerade 00 Bal Haltllsker 1011:1::"11" L:>lglii 11\ 'Ll;'' lic:rll'rllu'alll'l

4 tilskllctummc blev kongelogen der var clablcrel 1840 ncdlagl Del gay plads ii omkring 100 nyc pladser så teatrtt kunile rulllltle ca 650 tilsl'\ll erc nål' de ull<1gclige slårjadsev pà gulvct og balkoncl1 val' l'cgncllllcd bcgyndelscn af 860'ernc slod lcalrer pã fly )erfor Cll oljlbygning cia bygningen var slærkt lcjslidl Uacl1 fuldslændig nybygning ville blivc l<)r bekoslelig blev det dog kiln ii en sporadisk istandsællelsc årcne 18829) val' dcl iniliarivrigc apoteker Gustav Lotze formand for teatcrudvalget og i hails lid ( 189 ) f1k tcarerllygningcl eo ny klassicislisk facade ud mod Tealerslræde ii alløsning at" den gamle den forbindclsc hortes dog en del kritiske roster der ikkc mcnte det var forsvarligl ill lappc mere på del gamc teale' Tcatrct i JcrnÞancad Tealcl'ejcllò<lllllllCll på Soncbmdl'c Tmv havdc siden j 820'crlc værct ejcl af el inlcressanlscbkab med C antal lllcdlcllllllcr der fra slutllingcn af 860'ernc sval'cde tjl h)'rnuels lcd cmsta! J 905 overng OV<"'llse Komlllllfle oflicielt bygningcn Drolllll1cn 0111 Cll ny tcaterbygnillg havde værc lutlel Oere gange og da hrandkollllllissioncn vcd el ctlcrs)'11 i ] YOlJ adv<lrtuc mod brugcn afbygningcll koll dcr l<lr al vor gang i ovcrvejelscl'lle (Jill cln)' byggcri Byens [orellde arkil<:kr Niels Jacobsen del' allcrcde havde sat sit præg på byellltled bygninger som Grand lotel i Jcrnbancgade Torvchallcl på Klingenberg og Fyns Forsamlingshus j át=r;l11 fri r'j"r:="') [==" i: Y:::j:J 'C: J''' i j '1;' = ;;_ : du': ;; ill LJ' ; : ilr;;:'1& ':t!j:( 'j' ;;: :::::::: Q'fffEiD ':""""""J li O1 :::;:;''J' '::>' 'Ð''''' ;: :::' :" :: ''" : ' '== ttj_; '3]"' i '"' ; '' "H :: :: UõK:"';' T: ' ""'' _::=::=::::: Kongensgade lik ii opgave at legne el nyl tealer llcd olllkring 600 siddc pladscr ( ingell slåpladsel' ) Plall[cglllllg over tlc11 nye lcalcr bygning i JcmbtlJlcg<ldr SDl bfc\ indvici d 9 nklotlcr 1914 legntl af arlldl Niels Jacobscil

5 ljyggcriel rorlob planmæssigl og òell 9 oktobcf 1914 ãhncde hycns nye tenter Del gamic lcater på Sortebrodrc Torv hie v hcrcflcr brugt ii b1a htlsvildo illdtil del i 1922 nedbr""dle de to hjmnl'(" ud mod Jemballcgadc blev der upfnrl en tilbygning $0111 blandl mcgcl ;llllel gav bcdrc gardero ber for skuespilleme og Cil sa11lling <f tcatlcts adlllillîslnllioll \ ianllar \977 ble\' \tthc\ gc"ábncl Del nye calcr fik plad ii 652 lilskucrc og í lcalrels program hlev sidr deplndscrnc fl'cnhævet fordi " llan risikcrcr ikke her i del gamc teater at en idt svær dame cllcr hcrrc brcdcr sig ud over cgcn p ads Hvad der one kuntlc være lidt ubchageligl" hell' byggcrict var der lagl vægl på den kunstneriske udsrnykning Facadcn over hovedindgangcn hlev bla udsmykkelmed el slort relief ar billedhuggcrcn Thomas Bærcnllcn der ol1e udsmykkedc Niels Jacobsens hýgninger Tilskuerfoyeren prydejes afto siore malcricr af Agnes SloltMøllcr sidebygningcn ud mod Kongens lave blcv der Îndrcttel tcalcrcafë så tcalcrgæstcrne i pauscn og for og eficr forcslillingcrnc kunne fà nogert ii ga Hen Carecn blev nedlagt i mhhen af 1 950'crne Ocr skulle kiln g nogle ã ;\nier rm ltall bt:gyndtc at diskuterc ell udvidcl se aftcalcrbygningen men følsl i slutnìngcn af 1960'crnc ykkcdes del at fà bygget en etage ovcnpã annckshygnin gen ud mod Kongens Have ligcs01l1 teatrels sydlloj hlev udvidel idel den gamc terra sse blev sløjfct Dcl gav mere plads ii Leks elcvskolcll og ad ministralionen Disse Ull og tilbygninger var dog kun lappclosningcr og i 1976 k011l den længe vcnlede udvidelse cndclìg Tcatcrbygningcn cr siden lbclldc blevet 11loderniseret og cr i år aller gcnsland lor en slorrc olllhygning der bla skal skaffc del hetrængle personale bedre arbejds\ilk^r Pantheon Johnny Wollekær S\;llh11hl::\ ßlandl fantasicns huse i Odcnsc er Panthcon byens fanlastiskc!! J rene ener 18'10 var byen hegyndl at ckspanoerc veslpå opforlcs ell [)ragonkasel11c at" i11lponercnde diltlcnlioner i Vindegadc kriserene bliver dele af den privat opforlc kaserne købt af kobl11and Llldvig Lilllkildc og oltlbyggel tillcaler og cirkusbygning efter cgning afarkitckt Wllaugsled DC blev i forlystclsesciahlissclllenlel Pantheon 1ft SOl1 ca 1vor Frclscns Hær nuliggcr ( mellcl11 Villdcgadc og Vcstcrgade) Panlhcolliealrci gay sidcn navn ii galien del' blev <Jnlagl i 1897 værs igennclll etablissclllenlcl!l

6 Odclsc Theatret he\' injvîet torsdag den 24 februal" 1 X59 vet! anloldelse tlf C'lllllnskerndc Fyens Stiftstidende skrivcr hel'oll1 <t huset er slllukt og hyggcligl racadcn imod Vindcgadc klllle have værcllhijcre ng minurc lhlssiv Tellirel k U1/1/C Ylill/llt! over 9()() og del va ell'cera \()l1fortjenle al)áskjmmc:lse vad CirKus (11/>;(;1' så s)'nlt's del ( h11\'f! ligeså s!o/'orle! sum smuk og (or en fly SOf1l Odel1se HceSlel1l:;xempeJS "'('/v KjovenhanlllOr intel UneJt"e rage! over dellige Ai(f'kl Jam hoard a(h w)e Soj!er og del /rde n'ad Tømrer(/r heidel ml"(/j' ' al1sees sum Hfwd " Fo/' r/nligl Dellc og rcstcll af forlystelscsetahlisse ment Panlhcon åbnedc 14 august samme år lleû ell slor festforeslilling: BCl"iddere i Cirkus COllcert forcstilling pc\ Theatrel afskuespildircktnr MUlier solodansc "Acrobatiske ahtletiske og gym"astiske KUllslproduktioner" og Panlollline lavcll som Opl)'SCS lld gas og kulm e lillllpcr blev ldfml hanllonilllusik på plæncll "En stor og beqvclll Caroussel" SOO ii publikllllls rrie afbenyllelsc /J 1/ "'\" \'f ld Æ'fÄ {i'flui; ;: J1ftW \:t'ji/' BSlanddelenc i Pal1(hL'Ol val' rcstaura lion dansesal teater panorama og en cîrklis lidot udbyggct i 1874 kunile rulllmc J 000 lllerlncsker havde dengang ca indhyggcf'clillige 1:1 bagvcd en s(nr havc og halê1r hulikkcr i dcn lange ovcrbyggedc Pllllhcon Passagc del' forte ind lill1aven lhi Vestergade H3 Oct val' ct odcllseansk silicslykke ii A hambra og Tivoli i Køhcllhavll Således alholdtes "ogle gevaldige estcr på SCK1Uds 1l1arkedsdag TcalcrC val" bmc Cell af Panlheons allraklioller SO\11 tiltrak et hredt 'lhlikll\11 (til skade for dc "gamic" Odensc Teale' ) Men del havdc også sinc dr1igc pcrioder Eiler Cll k0l1 ncdgangsperiude hlev del ombyggcl og istanùsat i Sanllidig ændrede det navn ii "Odcnsc Folkcl healer" Allerede HHO olllllohtes he e etablissel1lnlct til "Tivoli" og del gamic cirkus indrctlcdes til vintcrhavc TealCl'virksomhcden stillhlscdc i 1 X86 Mell det storc hus hie\' også brugt til folkernøder bla talle Paul (ìclelt om dell socialdcljlokréltiskc he\'æglse i lovember 187! hvor mere cnd SOO val" mod frcm t\1cn S[ellel olllfclliede jo lilligc L' slor cirkus og havell hvor del" hla pft Set "'lt Etab/ill'"tUt 'antj/<('on in{r('l/t i am tù//;g('r(' Dragollkalt'1ft i Vindr gadt 'l('d u:ttr mm îfob)"8'lmgtnt Kiln t' 9 fo1g 11('d Rtta"ratio" og Bd/arci tr bn/att'( î aag Tgnil/gm ('r uelfl)t af JÚuA'un \V li"'1uj Úl ('t pltltt dr' dkam i :"ftdning af Eta bf'lm('nl('tl Jbll;tg i a/fguu 1819 litho gr4tt('t a/ lagt" & Sitrtn og 10m wgtts for /6 Slt P' Lump/ ; b)"t'll bogladtr 0& hol k"bmand L l imjtlldt (Motl/trgJrclrn) Srrnru Til:tkut>rl

7 'ß:;Ul:tliHili 'lwei' ij1tili!lie:tllf!lm ll!lnh:tfj! r '"Si: t; "j _'con" i::' :"' :: ::j}]l7t77"l ì ibf;j"; ^ ji ''' "':'" l' '' i '" "jì" Uj' ::; tl';:;r:':';;:" ':a!j lætctl;rl V:9'* ' '::i::"" ' l'l\: 5' 'x":\ )\' t c'rj_ "! ':'_"f r"t_ <" t \ " "ï" r'"r '_ )'rr'!r t" {"rr d!:ý rr';:::: r ;;jy' r L 1 :;) _ 111JJijli "::' '_ m's t_ Knuds ltlilrkcdsdag alholdlcs noglc gcv"ldigc fesler [Jel val' også kendt fùr sine lloltl' 1)T\'ær kericr Der var cndda igelllll'1ll1l1<1ngc i1r ell fastansat fyrværker Del val' one dc OllHcjscndc cilltb (lplrd e her rcks_ oplr"dlc Bmdrene lof!ìnunll allden pinsedag R6) i PanlheOll rolke(cstjár S'(orc og S'llwa i A/l/cdnin? o((lrul1dlrj\'st!ogen Sids! j){1 eftcnniddclgcll KUllslforCSlillil1g i <lvcs <labile Cil'kus Om aftel1cj1 : /Úf1stherider!ur{'sttl!ing i C'i/"Aus i r/'cdhp!l1il1;:ell N:lr man a:ser i L1atidclls aviscr cr der gang på gang nlc afslorc (Jcgivenhc del' og res i l'al1ll1eol1 1el1lidel'llc shil"tcr og der ko1l andrc tcalrt: i Odllsc og PalltcO1S mange byg /lingel hlcv delvis red revet sidsl i 1890'emt: DC val' fol'l"cslcll ell cirkllsdirclnr led halidelslillll'lll SOll G maj 1897 lik ShO s' ndo;:'n( R!turlltion Q nilj"rd R"lil!"rrl'hr"l('rolr("t'lruren

8 og T(tJtTrt i ftabli!j(mrn/rr P'll/JX'(m" (a C;"ndtrgnillg('tl 4 ajotlrl::t """Klrd '</11orr orf Jl>n;10 "g 11"9 \!OlJrtljrntrrt i 'lln11 t1jroll 'bnr "11 r'jdl'[il l':l 11 t 'ijlrnr 1"l"r HltTllibh!l U 7L 'lîl'fr l1nbftl'lllrbr t fjrlln 11l1 crurtoroð fl't(!( 1)lllllTllUtT abu' orbrnllirt!lorrflllllllrft i : Jllbrllllnrt U1rb \lfr Xnß!neb nt)t ffot'nllbrlnßtr jillt htfln((ollrr 'l'\\nf o t{q( <fnfltllo\ht 9hllltll rl 'r \tllnicl1lll' h(ull1lrll!lbt'b OT jg fo)tt11brtl :;ribrn (lf ßmfll11innw llt AllnNlfr lit r 'li\ be ([r'(lrtl<lllþbrttðtn\nn1tb!lbtb illr 3(1Hflillirlc:fT b\1ft C'"(O l'{l'll l)(rt1 lurmibl'o(!l Sr i); ferrt (Unun t'ðl1trbnntll'btl 2!t nrta: _'l'""":" Thrhro J Rrk(amr!nr (7j r1)"dmn1ll(t i FytllS Stirtstic!clldc 203J867/lml fflfj ji"(j/ll/it/[!f:/' i J}mfhrnn 1'1; mrd/jragc 1"/1" jjf/llln( 11t!( (F f}mlm/ß"" l"kf/{/iltlllil!;!ldrll"p) de pft: 62// Kvadral A/en me" de paa deluu! Parcel værctlde bygtlil7er: Thea lersal Cirku'i og lavl!hus disses /urog smnfah! Tilbe/wr hv(lrunder KaJke onc 0& Komjiuer saml de ii Sal tj Cirkus FæremJe Bænke Dekorationer?ekvisiller og Tæpper f1/ "' Mcn andre var ude cficr de sammc grunde så 3 mållt:dcr cfler solgle han he e llolevinen og jenre kroner kon lall\ wilket nok svarer ti! nogc\ oer en millioll kr i dag!! dag ftlldcs kun 1"3 rester af Pantheon pà hjorncl af Vindcgadc og Panlhcollsgadc Vindegade nl 102 ler ramlres ii roc nylig en typisk scnklassicislisk gíljcdm fra "Pal1lheon"s rcstaurationsafcleling Del er også her der i trappegangcn i lørl'cloflet flll<ìes en rest at" Pantheon lea rets "hvælvede Rekrcalionshallcr hvor ii man l:tacr fra :tilden logerække" ' 'ow 1'_u_ ' '" 'r do=o " 1\1('11 (lters er der Oillll('rl1c galien Panlhl'onsgade! POlil Kanndal

9 _ ' Rosel/haven Ot/ellSe Fo/ketheater Ot/ell\e SOlllllll!l'theatl!l' dag cl hils sum cr fulgll11cd liden ndrcltcf ll1et! 4 seeller og biograf ljdhyggcllil hjcmsled for re odcnseallske tealergrupper Oprindeligl var del ct folkelcatel' OpliJfl 1894 i en romanlisk schweilzerstil i bindingsværk med slor veranda og l)'sl have imod Ovrcaacl ( Odclise Aa's nordligc ant ) Tegnel afarkilekl Frik Schwanelliigel og doht "Odcllsc SOllllncr1hcatcr" h1an havjc lagl vægt på udscclldef og den nærc lilknytning ii ådalcll 111lidlcrtid forlanglc hygningskolllltlisiollcll at forhygnillgell ill10d Ny Vcslergadc hlev grllndllluret På dell mådc fïk tcalrel også ell klassisk facade met! sltlukkc runjbucportalcr pilastrc øverst altikaen llled llcdailloll og vaser Ny Vcs!crgade lloîcl havdc reslauranl i kældcrcn vestibule og JVerst galled TlCU saloller Den store lloj <1ngs ã 'cn rtullltlcdc!caler og balsa! med halkoncr Længsl vtck!ã scene og påldæuningsvæl'clscr Dc karaktcl'istiskc lantcmcr llet! allkc spil' p lagrygcn cr stadig bcvard SOll en del afdet opl'indclige vcntilalillilsalll;cg tangs uenne loj lå ell bred ovc:ruækkct vcrallua lled llcugang i! havcanlæg gel Dcsva:rrc val' tcalrel var llegcl (olsollll overfor liderncs oll1skiften DC oprindcligc sornrncrtcalcr gik sålc des h11í1 i XlJ6 j';"";/'rl("'hf/"//'( "'''''''d/r''/< S'/; (1Jdl"(" f!f":) :)n_; '' "' X:*i!':t i1 "' a "v 'ra'" F! ÚfJi: ': '<' n liint4 > :"'' [f' 1' ii" '" ";'' 'l' ' "'' ';H' l; a1j Dge1 ' ' (7 " "_ ' J \ \ \::'j}':t <! : 1;j lìt71 ""<'" ' " E\tl(iiò!i :" \ i:;:' : (')oy 1':"4 Ell nyc ejcj' oll1døbtc del ril Odcllse Folkclllealel" ug mcd ny! /'cpcl'foirl' gik dc frcillad DCl nonjligc del afodcllse Á hie\' i 1909 Yldt op ved lîlkorscl af jord fra Nonllchakkcll ( dell gamic viillgl'bol'g) Der hlev kloakcl'cl og FilosorgangL'1l tllllagdcs i de folgelldc!u sum gade Ansoglc ^Slclllolì om 111'1 e orføre opercller og panloll1illlcr på Folkclcatrct

10 ' Olllkring 1904 opforcs Y veranda llg ysthave DCSlldcll byggcs llusik"nvilloll og dell gamic l1egnslllur illlod Ny Vcstcrgadc crslaltcs af cn laerc llur t1ct! afrulldcdc 1jorner Saml 2 ljillclkoll lorer (gnllllhnuret og lled skifcrtag ) 08 aflaltes levering:if elcktricilct ii Odell'\e Folkcll'<1lcr _ i';n " ; '"' adi1e"l JlaJll;u Kja:"<; Cnin!:! i lll<lrh 1')(H<lllllllsrk p;'l\"llion og hqn lled indg:lllj! niij1 nn ct1\ ') " r } 17 kohlc' Lorenlz HasHls'CJ tcafrel og skablc llct! folkekotllcdier SOll Char cys Tanle og Ebbcrød Bank yderjigere succcs "'>'"91=1] " _ ' w fi 't==""ft=n "' ' _" + "!'4"; sker der slore rorandringc'1" YC;lhavcll jillod rilosofgangcll ovcrbygges stl dc' bliver Cll stor restsalilled tribunc ii opll'ít'dcn Her bliver plads ii ca RóO persow' medclls tcatlel kan rurnllle 47(1 pcrsoner DCl tkllijigc veranda fìxsyncs l1cd o\'enlys og den bagvedliggcndl' træbygni/lg 0crncs stcdcr opforcs (på S<11111l1C sted) ell ly llllret bygning llct! clagcadskillcbc afjcl'lbcton Ad!!alH!sfOi holdcnc ændl'cs og del' laves lyc tlliì"cj' {lg gardcruber S k011l anden vcrdrllskl'ig h\'or tyslernc i14 beslaglagdc "Roscnha\'en" Ukr krigcl kunne restauralioll(; og le' kldrilì ikkc klare ØkOllOlllicn og dr inùrcl1cdcs del for biograf SOlll koll1l11ljllen knblc (f! drev under nilvncl "Folkctc ath'1 Desva'rre ku/llle resl:wraliollcu heller ikkc klarc sig Der kolllllll en periodl' mell bilforretnitlg og byggejllilfked 1981 gcllncmgik cjcndollllllcli C slnrrc istl:l1dsælfelse med ckslrafunjcring ide! det vi'itc sig at ejclldol1hllcl salle sig i dell blødc dal ( Se del især på ejcndollllllcll Ny Yestergadc 21 imod FiJosolgangen hvor lagrclldcll slår et slag pga lacaderevner ) s; blcv del i en ånækkc hjelllsied fix leatcrgrupllcll "Bandel " øjchlikkcl cr dct undcr O1l og lifbyg ling for at klllh1c rtlnlllle re leatcrgrtrppc' Sladig cl Hls i god {/{vik/ing! )'0111 K</'/llchll

11 g 1 : lw /! tmj! _hlii '! _ '" 'C Q S' '" :r c " D ^ D D 3 D D Z o ;; <Ò D D o "!" rg' li l j 0 \ l j 1 " D ^ D D o a#' 1\ : ::::gÿ \' 'g : ' i :;;J' <C:: t! " :i '" \? lw sn=+r+=<l L

12 22no 'ostbesorget blad Odense C BYFORENNGEN FOR OlmNSE <lllg:1ini: 17') S2W (ld":lls; t'oll;lllll"=illl\"/("!ò"tr ('0111 ":ll1l1lblkm:n L'l1gdilli' 17'J nlo ()d'ls: TH' ()( n rt' (( 1427 n Bygl\ingskultmclls Dag er dell andcn weekend i september hvor over 40 cll'opæiskc 1ande liar valgl al vise ekscmpler fta VOTes fællcs bygningskultur lie' i )alllllark varclage'l ßygningskullurcns Dag <f Skoy og Nalurstyrclscn i si1marbcjdc l1led N<tlionalkollllllitécn Öf Bygningskul!urcns ()ag r l1ar llall valgt al f()kuscrc p;'\ "?altta4iejt4 <<4e nyfnrcnîngl'1 for Odclsc har dcl'for valgt at: rurtællc om tealcrhusc i dennc folder Dc! gamic Odensc Teater p SortehrøJre Torv DClnuværcmJe Odclse Teater i Jernbanegade Pantheon Etablissemclllel sam lã i PalHhcollsgadc SOJllrllCrlealrct Roscnhaven p" Filosofgangen vise ekempler på dukkelere ng spille el sl}'kke i det gamle bibliolck Kloslcrbakken 2 r sal kl 'ino (Dukketcalcriorestilllllg kl 2100) foffælle 0111 hycns slorc arkifek1 Niels Jacohsen SOll bla!egnede Odense Teater og Grand Hotel start kl og 2130 vea hovedindgangenc visrklosh'rhlven og munkencs lægcurtcr ì rakkelskæret kl 1') i Kloslerhavcn ved ljoll1kil'kcll Tapfll'lstrcgen 1vor del' viscs hvorledes militærci tidligere gik byen rund( for <t lukke værtshusenc og sendc soldaternc hjcll1 til kasernen S;\ hlev >pullsen / tappcllln nlankcrellukket og ma:rket 111l:d ell kridtslreg så del kunile SL'S hvis del' blcv lappelmcre 01! start kl 22nn rra lrandts Klædchbrik 2215 rra Air Pub 2Jo li'a Ch' V ral her!'ra rillcslfyrværkeriet k Kildeilngivelsc: Vibcke Brandl: St'jle op ad Aaen Anders Fnevig: Cirkus i Dllilnark Biskop Engelstolt: OdL'llst: ßys li\lorie Odense magistral 2 afdclll1!?'s rcglstranler Odellsc Hys l1i[o'ic hind V & V Karl Schlllidt: Thcittcl'fol'hold Odcll'5C lolgcl'!)yt'byt Jllrgcll Tho111':ìL'1l Johnny Wullekær: Odcnse Teater i 200 tlr

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord.

På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord. Øvelsen med afledninger og sammensætninger På 2. forelæsning lavede vi test og resultatet blev 8,5 i gennemsnit i fejl på 10 ord. Vi lavede herefter øvelse, hvor I havde læst en lille idealtekst og studeret

Læs mere

GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE

GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE 1963 GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE Bcrelllillg (11/1 skoleår({ 1962-63 61. SKOLEAR l 963 M IDTJYSK UOCTHVK. CHI N DSTED Skolens organisation Skolens adminislralion: Fru Karen Høirup, okonomiinspekwt Aage

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - -

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - - SDU og DR Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? Atom-model: - - - + + - + + + + + - - - Hvad er et atom? Alt omkring dig er bygget op af atomer. Alligevel kan du ikke se et enkelt

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Sjølundkirkens lovsange

Sjølundkirkens lovsange Sjølundkirkens lovsange 6. oktober 2011 Indhold Notater... 4 Alle som tørster... 5 Almægtig Gud... 6 Alt bli r stille... 7 Børnekirkesangen... 8 et her er en go dag... 9 in, din er æren... 10 in himmel,

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Det kan betale sig at gøre noget

Det kan betale sig at gøre noget Denne artikel er den tredje i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra LAP. Artiklen handler

Læs mere

8 tips til Facebook sikkerhed

8 tips til Facebook sikkerhed 8 tips til Facebook sikkerhed SEPTEMBER 11, 2011 BY LEA THOMSEN14 COMMENTS Inden vi overhovedet starter med at forbedre din Facebook sikkerhed, er det værd at vide, at du aldrig kan få vandtætte skotter

Læs mere

I juni sidste år kontaktede jeg vores rådgiver i NORDEA for et møde. På årsregnskabet for 2013 lagde mange sikkert mærke til, at vi ikke

I juni sidste år kontaktede jeg vores rådgiver i NORDEA for et møde. På årsregnskabet for 2013 lagde mange sikkert mærke til, at vi ikke 1 Det er blevet så moderne at google sig til al information. Har man lige glemt navnet eller stedet, filmen eller komponisten ja, så kan man rimelig hurtigt finde svaret på sin smart- eller iphone. Det

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside.

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Først skal du åbne Windows Internet Explorer da dette program kan køre gruppen hjemmeside 100 %, du skal kigge ind på www.spejdernet.dk/jerslev

Læs mere

Ensomhed i egen bolig hvordan oplever borgerne det?

Ensomhed i egen bolig hvordan oplever borgerne det? Ensomhed i egen bolig hvordan oplever borgerne det? Lars Benjaminsen 09-09-2014 1 Ensomhedens årsager og mekanismer Misbrug langvarig nedslidning af relationer til både familie og gamle venner erstatning

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Brug og misbrug af rusmidler. Psykiatribrugere og behandlere fortæller

Brug og misbrug af rusmidler. Psykiatribrugere og behandlere fortæller Brug og misbrug af rusmidler Psykiatribrugere og behandlere fortæller BRUG OG MISBRUG AF RUSMIDLER - Psykiatribrugere og behandlere fortæller Redaktører: Lise Jul, Erik Scriver, og Susanne Thornhal, ANTV,

Læs mere

Hvis man vil have folk til at opføre sig ordentligt, skal man også behandle dem ordentligt

Hvis man vil have folk til at opføre sig ordentligt, skal man også behandle dem ordentligt KIRKENS KORSHÆRS NYHEDSBREV ODENSE EFTERÅRET 2014 Hvis man vil have folk til at opføre sig ordentligt, skal man også behandle dem ordentligt Denne overskrift så jeg i Kristeligt Dagblad, og den fik mig

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere