SAMLET OVERBLIK Bevillingsnoter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMLET OVERBLIK Bevillingsnoter"

Transkript

1 Særlige bevillingsnoter Byrådet kan vedtage, at der for specielle områder skal gælde særlige bevillingsbetingelser indeholdende pålæg, beføjelser eller begrænsninger i forhold til de på bevillingsoversigten opførte beløb. For 2018 indeholder budgettet følgende forslag til bevillingsnoter: Generelt Redegørelse om budgetrealisering samt finansbudget Kommunaldirektøren er pålagt månedligt at fremsende redegørelse til Økonomiudvalget omkring forventningerne til den samlede budgetrealisering. Forvaltningsdirektørerne skal tilvejebringe bidrag for eget område, såfremt kommunaldirektøren anmoder herom. Kommunaldirektøren er pålagt at udarbejde et finansbudget for budgetperioden. Finansbudgettet fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse i december måned, og der udarbejdes månedligt en opfølgningsredegørelse til forelæggelse for Økonomiudvalget Finanslovspuljer, bloktilskud mv. Det pålægges kommunaldirektøren at sikre, at midler tilført i regeringsaftalen, via finansloven eller via særtilskudspuljer tilgår de områder, de er tiltænkt. Ved tilførsler, der indebærer et bestemt pålæg om midlernes anvendelse laves en konkret beregning af omkostningen for Kolding Kommune. Hvor dette ikke er muligt tilføres beløb efter en fordelingsnøgle, der besluttes af Kommunaldirektøren. Midler specifikt tilført seniorområdet, som efterfølgende overgår til bloktilskuddet, skal forblive på Seniorområdet Frivilligt socialt arbejde Social- og Sundhedsudvalget bemyndiges til, på Byrådets vegne, at træffe afgørelse om fordeling af de såkaldte 18 midler, inden for rammen af den på årsbudgettet afsatte bevilling. Social- og Sundhedsudvalget kan endvidere subdelegere retten til fordeling af tilskud indtil kr. til senior- og socialdirektøren Investeringspulje til Nye initiativer til beskæftigelse i Kolding inkl. afledt reduktion af udgifter Dansk økonomi er i fremdrift og virksomhederne oplever en stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft. Samtidigt er der stort fokus på, at endnu flere får et arbejde og en indtægt, og også det netværk og den identitet, der følger af, at have et job. Vi tror på, at der netop i det meget regelstyrede beskæftigelsessystem er brug for at kunne sætte handling bag ideer. Ideer der er derude, og som kan være med til at skabe en masse nye veje og muligheder, som vil bidrage til at forbedre beskæftigelsesindsatsen.

2 Der er brug for, at dem, der ikke er helt klar til job, herunder borgere, der falder for 225- timers reglen, får en aktiv mulighed og virksomhederne får mere arbejdskraft til rådighed. Kolding Byråd har derfor besluttet at etablere en pulje, der yder tilskud til projekter, som kan fremme beskæftigelsen. Puljen på 1 mio. kr. årligt skal bruges til tiltag, arrangementer eller aktiviteter, som kan hjælpe denne gruppe ud i de job, hvor virksomhederne mangler dem, herunder at styrke indsatsen for at få væsentligt flere borgere i småjob eller anden form for ordinær beskæftigelse. Aftagerne af midlerne kan være foreninger, institutioner og virksomheder, som sammen ønsker at skabe projekter, der fremmer beskæftigelse i Kolding Kommune. Der forventes en afledt besparelse på 5 mio. kr. årligt under arbejdsmarkedspolitik, overførsler. Det er Arbejdsmarkedsudvalget, der godkender ansøgningerne til puljen. Kommissoriet for puljen udarbejdes af Arbejdsmarkedsudvalget og godkendes i Byrådet Etablering af ungested /(Youth-Place) I Finland er der etableret steder (Youth-places) hvor byens unge kan samles under et tag. Der er tale om et sted, hvor alle typer af unge kan droppe ind og nyde godt af fællesskabet. Der er tale om unge med forskelle i social status, køn, alder, etnisk baggrund, velfungerende, problembærere, kriminelle m.v. Stedet bygger på tanker om, hvad ung til ung-aktivitet kan skabe af selvværd, glæde og livskvalitet. I det omtalte ungested er der også tilknyttet en lang række faglige/pædagogiske/terapeutiske medarbejderressourcer, som er klar når de unge ønsker at der tages hånd om deres problemer. Det foreslås, at der senest maj 2018, under det tværgående strategiske projekt klar til voksenlivet er gennemført en proces, hvor der udarbejdes et projektoplæg til etablering af et ungested i Kolding. Processen skal inddrage allerede eksisterende projekter som f.eks. Space. Projektoplægget udarbejdes på tværs af politikområder og forvaltningsopdelinger, og skal indeholde forslag til målgrupper, aktiviteter, medarbejderkompetencer, fysisk placering, økonomi mv Studenterhus Det pålægges børne- og uddannelsesdirektøren og by- og udviklingsdirektøren i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og repræsentanter fra de studerende at afdække behov, ønsker og muligheder for et eventuelt studenterhus eller andre rammer for fællesskabende aktiviteter mellem de studerende. Afdækningen skal samtidig indeholde en afklaring af mulig placering. En drift bør sammen med aktivitetsmidler også indeholde økonomi til minimum 25 timers studieaktivitetskoordination pr. uge, og sådan at frivilligheden suppleres med en professionel koordination Flere bosættere færre studerende pendlere Der skal nedsættes en task force med studerende og repræsentanter fra Business Kolding samt Kolding Kommune. Task Forcen skal generere ideer til et katalog af muligheder, der kan

3 bidrage til at være den forskel, der sikrer at studerende vælger at flytte til Kolding fremfor at pendle. Idekataloget skal være kvalificeret, så hver idé er realitetstjekket og konsekvensberegnet og sådan at de ideer, der fremgår af kataloget, er udfærdiget med de samlede omkostninger og implementeringsproces - samlet set sådan at kataloget kan føres ud i livet. Task Forcen arbejder fra starten af 2018 og sådan at et katalog med ideer kan indgå i budgetforhandlingerne for Analyse af toiletforhold En analyse af toiletforhold på skolerne i Kolding Kommune omfattende dels rengøringsstandard, dels antallet af toiletter i forhold til antallet af elever (kapacitet). Baggrund: Mange elever oplever problemer med toiletbesøg, dette kan skyldes for få toiletter og/eller rengøringsstandarden. Hvis eleverne ikke får besøgt toilettet i pauser og efter frokost på en skoledag fra , kan det påvirke elevernes mulighed for at koncentrere sig optimalt i undervisningen, og indlæringen kan blive forringet. Som forsøgsordning etableres ekstra rengøring en gang dagligt på Sdr. Bjert Skole fra 1. januar 2018 til skoleårets slut (juli 2018). Der afsættes kroner hertil. ( kroner svarer til 7/12) Understøttende undervisning Børne- og Uddannelsesudvalget har besluttet at ændre tildelingen til den understøttende undervisning fra 50/50 til 40% lærere og 60% pædagoger. Det ønskes undersøgt, hvordan den afsatte ressourcetildeling til den understøttende undervisning i folkeskolen, sikrer mulighed for planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling samt samspil med den faglige undervisning, der skal understøttes. Hvordan sikrer tildelingsmodellen rammevilkår for understøttende undervisning og fag-faglig undervisning, der skaber mulighed for samarbejde til gavn for det enkelte barns udvikling? Hvad skal der til for at skabe eller forbedre disse rammevilkår? Mad på skolerne Varm mad på kommunens plejecentre er blevet renoveret så mere mad kan fremstilles lokalt. Det ønskes undersøgt om plejecentrene kan tilbyde madordning til skolerne, undersøgelsen skal forelægges således at der kan ske en afrapportering Uddannelsesudvalget inden april Målet kunne være et nærende/hyggeligt morgenmåltid. Eller billigere lune frokostretter. Ordningen skulle administreres af fleksjobbere fra den netop vedtagne forøgede fleksjobpulje. Ordningen ville have behov for både serverings-/fremstillings- og økonomimedarbejdere.

4 Udviklingsplaner for folkeskolerne Det pålægges børne- og uddannelsesdirektøren at fremkomme med oplæg til et muligt udviklingsarbejde for folkeskolerne i Kolding Kommune. Udviklingsarbejdet skal sikre mest mulig inddragelse af skolebestyrelserne. Ideer til indhold i udviklingsplanerne: 2 årige - som minimum Godkendes af MED og skolebestyrelser Lokale udviklingsmål for dansk og matematik Lokale udviklingsmål for medarbejdertrivsel Lokale udviklingsmål for kompetencedækning Lokale indsatsområder Formålet er, at man på den enkelte skole får drøftet og vurderet hvor der er brug for at prioritere ressourcer og indsats i en periode og ud fra de lokale udfordringer som findes. Skolerne får desuden mulighed for at arbejde med skoledagens længde, profiler i udskolingen mm. Forvaltningen giver sparring og vejledning i processen, og sikrer opmærksomhed på udfordringer mm. Det er skolens faglige ledelse, der sammen med skolebestyrelsen og medarbejdere har indflydelse på indhold og form. Udviklingsplanerne må altså ikke blive til et omfattende og administrativt tungt værktøj Pulje til initiativer og indsatser, der understøtter udviklingen mod Fremtidens skole Formål, muligheder og udmøntning: Muliggøre udvikling, afprøvning og iværksættelse af nye undervisningsformer gennem støtte til initiativer, (fler-)faglige og kompetente indsatser med fokus på folkeskolens formål og også gerne sådan, at initiativet understøtter sammenhængen mellem børne- og skoleområdet. Samlet set således, at eleverne bliver så dygtige og velforberedte som muligt til fremtidens arbejdsmarked og til livet. Puljen kan anvendes til timer (forberedelse, undervisning mv.), til materiel, transport etc., der måtte betinge den nye, anderledes indsats. Før puljen udmøntes sikrer børne- og uddannelsesdirektøren involvering af repræsentanter fra skolelederforening, BUPL og DLF. Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres løbende om initiativer, udmøntning og evaluering. Oplægget til kriterier fremlægges for forligspartierne senest i december 2017.

5 Fritidsfaciliteter Brændkjær / IBC, Lunderskov og Vester Nebel Børne- og uddannelsesdirektøren pålægges: at søge frigivelse af rådighedsbeløb, på maks. 5 mio. kr. pr. projekt, i den rækkefølge projekterne kan præstere en businesscase, der udviser driftsudgifter på niveau med driftsudgifterne ved halbyggeriet i Sjølund. at indarbejde driftstilskuddet til hvert enkelt projekt efterfølgende i budgetforudsætningerne med beløb i størrelsesorden som halbyggeriet i Sjølund Svømmefaciliteter i Kolding Kommune Det pålægges børne- og uddannelsesdirektøren at afklare mulige løsninger for at etablere en svømmehal med 25 meters bane i tilknytning til Arena Syd i Vamdrup. Afklaringen skal omhandle såvel mulig placering som tidshorisont. Derudover ønskes forslag til driftsform samt et overslag over anlægs- og driftsudgifter. Afklaringen forelægges Fritids- og Idrætsudvalget senest ved udgangen af 1. kvartal Sikker skolevej i Vester Nebel Tryg og sikker skolevej til børn, som skal cykle til Vester Nebel skole. Byen vokser imod Kolding og skolen ligger i modsat retning. Der skal foretages en undersøgelse af hvordan skolebørn på cykel, fra den østlige del af byen herunder Elkjærholmparken samt den nye udstykning, kan cykle trygt og sikkert i skole. En undersøgelse som indeholder en anbefaling af, hvor en afmærket cykelsti skal være, samt en pris på udførelse. Undersøgelsen samt økonomisk overslag forelægges Teknikudvalget inden sommerferien 2018 således, at det kan indgå ved budgetlægningen for Busser uden tidsplan I udlandet er det gode erfaringer dolmus-busruter, der er busruter, der kører uden tidsplan. Det pålægges by- og udviklingsdirektøren at indgå i dialog med Sydtrafik, med henblik på at afklare mulighederne for Kolding Model. Dialogen skal gennemføres, så der kan afrapporteres til Teknikudvalget senest april Banegårdsplads med udsyn Det pålægges by- og udviklingsdirektøren at udarbejde en udviklingsplan for området ved Banegårdspladsen med afsæt i helhedsplanen for Kolding Bymidte. Planen skal afdække de potentialer der er for at gøre området til et attraktivt ankomststed til Kolding og skitsere muligheder for omdannelse og nybyggeri herunder i forhold til Posthuset. Planen skal samtidig indeholde et forslag til, hvordan Sneglen kan omdannes til en permanent park, som sikrer synergier og sammenhænge til Slotssøen, biblioteket, bymidten mv. Det skal desuden skitseres, hvordan der kan skabes sammenhænge på tværs af jernbanen til inderhavnsområdet og Campusområdet ligesom mulighederne for en sænkning af Fredericiagade undersøges i forhold til at skabe yderligere udsigt til Slotssøen.

6 Beskrivelsen skal også indeholde et forslag til en procesplan og eventuel projektkonkurrence for parken. Udviklingsplanen forelægges til politisk behandling senest i juni Cykelpulje Kolding Kommune bør fortsætte den mangeårige cykelfremmeindsats af både miljø- og sundhedshensyn. Dette skal ske ved både at fremme cykelfremmeinitiativer via eksisterende midler og ved at ansøge nye puljer og fonde. Som et konkret indsatsområde pålægges det by- og udviklingsdirektøren i samarbejde med politiet at undersøge muligheden for og udpege konkrete kryds, hvor der kan etableres højresvingsbaner for cyklister, så der lovligt kan svinges til højre ved rødt lys. Herved kan cyklisterne komme hurtigere og mere sikkert frem. Et andet konkret tiltag er en screening af mulighederne for etablering af cykelsti i Lunderskov fra Havrevang via Kirkevejen til Kongsbjergskolen. Resultatet af screeningen samt beregning af omkostninger til projektet forelægges Teknikudvalget inden sommerferien 2018 Såfremt der afsættes en ny statslig pulje, som kræver kommunal medfinansiering, vil forligspartierne sætte sig sammen og afklare muligheden for at prioritere den kommunale medfinansiering Rengøring af Bymidte Det pålægges by- og udviklingsdirektøren at udarbejde forslag til en model, som kan løfte rengøringsindsatsen i Kolding Bymidte. Modellen skal være baseret på et princip om øget synlig rengøring og indebære en fælles indsats mellem kommunen og midtbyens grundejere, butikker, cafeer/restauranter og andre erhvervsdrivende. Det bør i den forbindelse afklares, om der skal etableres en form for vejmandsordning i bymidten, som både kan varetage rengøringsopgaver og være daglig dialogpartner med de erhvervsdrivende og grundejerne om at løfte midtbyens renholdelsesniveau. Der skal samtidig redegøres for hvordan ordningen kan ses i sammenhæng med og som et supplement til den eksisterende rengøringsopgave ligesom muligheden for anvendelse af fleksjob til løsning af en del af opgaven afklares. Forslag til model skal foreligge til politisk stillingtagen senest i juni 2018 med henblik på fremsendelse af ændringsforslag til budget Udbygning af vejnet i Steppingområdet i forbindelse med råstofgravning Det pålægges by- og udviklingsdirektøren at følge sagerne om råstofgravning i Steppingområdet tæt og klarlægge, hvorledes kommunen bedst muligt kan tilrettelægge den fornødne udbygning af vejnettet. I den forbindelse skal der forelægges et forslag til prioritering af strækninger til sideudvidelse mv. En samlet redegørelse skal forelægges for Teknikudvalget senest 1. juli 2018 med henblik på at fremsætte et ændringsforslag til budget Grøn drift, forskønnelse af byområder Det pålægges by- og udviklingsdirektøren at udarbejde et forslag til, hvorledes der kan ske en justering af den grønne drift, så der opnås et højere plejeniveau på de mest synlige og bynære områder. Forslaget skal således indeholde et forslag til hvordan der kan differentieres i plejeniveau, så de mest synlige områder kan gives et løft til gavn for turister, gæster og borgere. Et

7 eventuelt forslag om et generelt løft af plejeniveau medtages som ændringsforslag til budget Genvurdering af grundlaget for at lukke Plovfuren Det pålægges by- og udviklingsdirektøren at gennemføre en analyse og vurdering af den mest hensigtsmæssige, fremtidige trafikafvikling i den sydvestlige del af Kolding. Analysen skal ses i lyset af den kraftigt forøgede trafiktilvækst i Kolding svarende til en fordobling i forhold til tidligere år og skal omfatte en genvurdering af grundlaget for at lukke Plovfuren i Kolding Ådal, jf. Mobilitetsplanen, også med henblik på at minimere generne for beboerne i området. Analysen skal foreligge i løbet af 1. halvår Gratis Kompost Kolding er en grøn kommune. Derfor skal Kolding Kommune i lighed med mange af landets øvrige kommuner tilbyde borgerne at kunne hente gratis kompost på genbrugspladsen. Kompost er miljøvenlig gødning. men det er ikke alle som har mulighed for at lave egen kompost og det kræver viden og erfaring for at det lykkes. I Fredericia og Vejle kommuner man kan købe kompost. I Odense man kan hente gratis kompost på bestemte dage, mens andre kommuner tilbyder at man kan hente gratis kompost i bestemte perioder Regnvandsbed Filtermuldideen ønskes udbredt i Kolding Kommune både blandt borgere og i Kolding Kommune. Således der i større omfang etableres et bed i vejkanten, hvor kombination af speciel muldblanding og vandplanter renser regnvand og sørger for nedsivning. Der indkaldes til inspirations aftener for borgere, gerne i samarbejde med Blue Kolding de steder hvor der skal kloak separeres. (Brugerbetalt som del af omlægningen). Der udarbejdes infomateriale og undervisning af borgerne i opsamling og brug af regnvand til have, toilet og vaskemaskine både som sikring mod skybrud og for at passe på drikkevandet - og blomstrende haver, der er lette at holde og sikre biernes levevilkår. : Borchs Gård som grøn oase Det pålægges by- og udviklingsdirektøren at fremkomme med et oplæg vedrørende omdannelse af Borchs Gård til en ny grøn bynær oase. Det afklares om Borchs Gård kan være en grøn ramme for aktiviteter som torve- og markedsdage, koncerter, foreningsaktiviteter og fritidsliv. Ligeledes afklares om parkeringspladserne kan flyttes til andre bynære områder, for eksempel undersøges muligheden for via p-fondsmidler, at bygge på Føtex-parkeringshus, eller i nyt p- hus - eventuelt som OPP. Samlet set skal der ikke skæres ned på antallet af p-pladser i centrum.

8 Et samlet projekt skal beskrives - eventuelt med inspiration fra tidligere projekter og forelægges byrådet i forbindelse med temamøde op til budgetforberedelserne for 2019 og sådan at det rettidigt kan indgå som budgetændringsforslag i forhandlingerne Diverse mindre vejprojekter Den afsatte ramme på 1,180 mio. kr. til diverse mindre vejprojekter omfatter nedenstående projekter. Efter endelig projektering af de enkelte indsatser godkendes gennemførelse endeligt af Økonomiudvalget senest i april måned Jordrup Forsamlingshus (0,100 mio. kr.) Hævet flade Ågårdvej byskilt Vester Nebel (0,350 mio. kr.) Trafikdæmpning Stenholt Sdr. Stenderup (0,200 mio. kr.) Gadelys Hoppesvej, Vonsild (0,130 mio. kr.) Belægning cykelsti Ågårdvej (0,100 mio. kr.) Trafiksikring kryds Frørup (0,300 mio. kr.) Tilbygning til Trapholt I forbindelse med behov for udvidelse at museets særudstillingsfaciliteter efter internationale standarder og mål, pålægges by- og udviklingsdirektøren at gå i dialog med den selvejende institution Trapholt omkring kommunens involvering Klostergården Med afsæt i helhedsplanen for Kolding Midtby er der udarbejdet et projektforslag vedr. etablering af byrum ved Klostergården, som skal sikre sammenbinding af midtbyen, Klostergården og Holmsmindeområdet. Realiseringen af byrumsprojektet kræver ekstern finansiering og byog udviklingsdirektøren pålægges at afdække muligheder for fundraising til at løfte projektfinansieringen. Såfremt en ekstern finansiering er betinget af kommunal medfinansiering, vil forligspartierne sætte sig sammen og afklare muligheden for at prioritere den fornødne kommunale medfinansiering Akutenheder Vamdrup, Christiansfeld og Lunderskov Det pålægges kommunaldirektøren at indgå i dialog med Region Syddanmark med henblik på at afklare mulighederne for regionens medfinansiering af en samlet løsning for akut-enheder til betjening af Vamdrup, Lunderskov og Christiansfeld. Dialogen skal gennemføres, så der kan afrapporteres til Økonomiudvalget i april 2018 inklusiv et forslag om organisering, etablering, økonomi m.v. af akut-enheder dækkende de 3 centerbyer Børnepasning, afklaring af behov for antal pladser Det pålægges børne- og uddannelsesdirektøren at udarbejde en redegørelse for behovet for børnepasningspladser og investeringsrækkefølge. Antal faktuelle fødsler stiger markant i nogle

9 skoledistrikters områder og der bygges i dele af kommunen ekstra mange boliger lige nu, både eje- og lejeboliger. Kolding er en vækst kommune. Børnetallet stiger. Det betyder, at Kolding Kommune er udfordret på antallet af vuggestuepladser allerede i dag, med det resultat, at de fleste børn, der skal i vuggestue, starter med en periode i dagpleje, med flere skift til følge. Børneprognoserne peger på, at denne udfordring vil vokse markant over de næste 4-5 år, særligt i midtbyen og den sydlige del af byen. Samtidig ved vi, at der flyttes offentlige arbejdspladser fra København til Jylland. Begrebet dagplejere er i mindre grad kendt i København. Samtidig efterspørges dagplejere i lokalsamfundene. Og fyrede kommunale dagplejere bliver til private dagplejere med kommunal godkendelse eller private børnepassere. Det ønskes undersøgt, hvor stort efterslæbet er på pasningspladser for de 0-3 årige. Undersøgelsen skal danne baggrund for strategi for hvordan forældrenes behov kan imødekommes i fremtiden. Så der er et reelt frit valg mellem kommunale vuggestue eller kommunale dagplejepladser. Samtidig undersøges om udbygningen af vuggestuepladser kan speedes op ved at bruge eksisterende lokaler (Dorotheaskolen, Engstien) eller ved tilbygninger. Redegørelsen samt investeringsplan forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget inden sommerferien 2018 således, at det kan indgå ved budgetlægningen for Udviklingspulje til initiativer og indsatser på dagtilbudsområdet Formål, muligheder og udmøntning: Muliggøre og understøtte initiativer til øget indsigt og viden jf. program for læringsledelse samt udspillet Alle skal være en del af fællesskabet. Puljens nærmere kriterier fastlægges og udmøntes af børne- og uddannelsesdirektøren. Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres løbende om initiativer, udmøntning og evaluering. Oplægget til kriterier fremlægges for forligspartierne senest i december Overgang/udskrivning fra sygehus til kommunal pleje Det pålægges senior- og socialdirektøren i samarbejde med regionen, at udarbejde et forsøgsprojekt som har til hensigt at smidiggøre og kvalificere overgangen/udskrivningen fra sygehus til kommunal pleje. Forsøgsprojektet gennemføres i overensstemmelse med sundhedslovens bestemmelse i 233, hvori Sundheds- og ældreministeren efter ansøgning kan godkende, at der iværksættes forsøg, der indebærer fravigelser af dele af lovens bestemmelser.

10 0.33 Cafeteriapriser Seniorudvalget bemyndiges til at fastsætte priserne i cafeterierne henhørende under seniorpolitik Mad til seniorområdet Det aftales at prisen for mad leveret fra Elbo Køkkenet og private leverandører, ikke må stige mere end den almindelige P/L-fremskrivning i 2017 og 2018, set i forhold til prisen den 1. januar Aftalen gælder for prisen betalt af hjemmeboende, plejehjemsbeboere og beboere på kommunale institutioner. Eventuelt øgede omkostninger ved madproduktionen m.v., som ikke inddækkes ved P/Lfremskrivningen, er et fælles anliggende i 2017 og 2018, der finansieres ved en forøgelse af det budgetterede provenu vedrørende tværgående strategiske projekter Seniorområdet demografi mv., ekstern analyse Den demografiske udvikling peger i stadig stigende grad på kraftigt øgede udgifter i ældresektoren. Allerede i 2017 forventes et merforbrug på over 10 mio. kr., for at leve op til Byrådets vedtagne kvalitetsstandarder. Med mindre Byrådets vedtagne kvalitetsstandarder ændres i kommende budgetår, må en yderligere stigning i udgifterne forudses. Byrådet noterer sig, at ikke alene flere ældre og længere levealder synes at være årsagen, men også opgaveglidninger imellem forskellige offentlige myndigheder spiller tilsyneladende ind. Det pålægges derfor Kommunaldirektøren at gennemføre en ekstern analyse af seniorområdet med udgangspunkt i: Den demografiske udfordring. Udviklingen i efterspørgselsprocenten for hjemmehjælp. Aktivitetsudviklingen i hjemmesygeplejen. Udviklingen i udgiften på plejecentrene med udgangspunkt i borgere med særlige behov. Analysen kan suppleres med øvrige forhold ligesom der ønskes en vurdering af værdien af indsatser, der er igangsat og kan igangsættes med henblik på f.eks. nedbringelse af efterspørgselsprocenten. Resultatet af analysen forelægges Økonomiudvalget i maj måned Hjemmeplejegruppe City Det pålægges senior- og socialdirektøren at sikre flytning af Hjemmeplejegruppe City fra Midtgården til Bredgade 18.

11 De nødvendige udgifter til flytning, indretning m.v. finansieres inden for den på anlægsbudgettet afsatte ramme til bygningsvedligeholdelse mens den årlige driftsudgift afholdes indenfor det nuværende budget til seniorpolitik Faste teams Det er trættende for hjemmeplejemodtageren, når de dagligt eller ugentligt udsættes for skiftende ansigter. Sygdom og ferie kan tvinge hjemmehjælpen til at hyre vikarer og foretage rokeringer. Senior- og socialdirektøren pålægges at undersøge, om der ved en arbejdstilrettelæggelse i faste teams kan sikres, at det i højere grad bliver de samme personer, der kommer i vores ældre borgeres hjem. Undersøgelsen forelægges Seniorudvalget senest i april Personaleaktivitet Økonomiudvalget bemyndiges til at yde tilskud til Kolding Kommunes Idrætsforening (KKIF) med et beløb på kr., til firmasports-aktiviteter for ansatte ved Kolding Kommune Kantinepriser Økonomiudvalget bemyndiges til at fastsætte priserne i kantinerne henhørende under administrationspolitik Byrådet, temamøder Der afholdes temamøder for hele byrådet 1-2 gange om året med fagdirektører, f.eks. i forbindelse med byrådsmøder, hvor der orienteres om nyt fra forvaltningerne Fuldtidsjobs Kolding Kommune og medarbejdernes organisationer har en aftale om, at medarbejdere på deltid skal tilbydes flere timer når og hvis muligheden opstår. Kolding Kommune ønsker, gennem dialog med medarbejdernes organisationer og via direkte muligheder overfor den enkelte deltidsansatte, at intensivere muligheden for at flere deltidsansatte bliver fuldtidsansatte. Antallet af ansatte på deltid opgøres i august 2017 og august Noten skal ses i sammenhæng med budgetnote fra 2017 vedrørende fuldtidsstillinger og er en fortsættelse af den analyse og den indsats, der er påbegyndt i Analyse af indtægtsgrundlaget Kommunaldirektøren pålægges at gennemføre en analyse af mulighederne for at øge indtægtsgrundlaget i Kolding Kommune gennem langsigtede indsatser. Indtægtsgrundlaget, der ligger til grund for analysen udgøres af skatter, tilskud og udligning International aktivitet Økonomiudvalget bemyndiges til, på Byrådets vegne, at træffe afgørelse om internationale aktiviteter, inden for rammen af den på årsbudgettet afsatte tilskuds bevilling.

12 0.44 Landsbykoordinator Ordningen med tilskud til landsbykoordinator for Stenderuphalvøen fortsætter i 2018 og Det resterende beløb afsættes til landsbykoordinering i de øvrige områder. Det pålægges byog udviklingsdirektøren i samarbejde med Landsbyforum at afklare, hvordan det resterende beløb bedst muligt bringes i spil til understøttelse af det frivillige arbejde i landsbyerne Salg af jord og fast ejendom By- og udviklingsdirektøren er pålagt, i samarbejde med kommunaldirektøren, at udarbejde en handlingsplan for realisering af de budgetterede salgsindtægter til forelæggelse for Økonomiudvalget i januar måned. By- og udviklingsdirektøren er pålagt månedligt at fremsende en samlet redegørelse vedrørende den forventede regnskabsrealisering, vedrørende jordpolitik omhandlende køb af jord, byggemodning og salg, inklusiv salg af fast ejendom. Forventes budgettet ikke realiseret, skal redegørelsen indeholde forslag til bevillingsberigtigelse. Byrådet tilkendegiver, at målet om til enhver tid at have en tilstrækkelig jordreserve til dækning af behovet for bolig- og erhvervsjord, realiseres over tid ved, at området budgetteres udgiftsneutralt. Et realiseret overskud bliver inden for området.

Budget Socialpolitik. Seniorpolitik Overgang/udskrivning, fra sygehus til kommunal pleje. Note. Note nr.

Budget Socialpolitik. Seniorpolitik Overgang/udskrivning, fra sygehus til kommunal pleje. Note. Note nr. Budget 2018-21 Note nr. Note Socialpolitik Seniorpolitik Overgang/udskrivning, fra sygehus til kommunal pleje Det pålægges senior- og socialdirektøren i samarbejde med regionen, at udarbejde et forsøgsprojekt

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Bevillingsnoter

SAMLET OVERBLIK Bevillingsnoter Særlige bevillingsnoter Byrådet kan vedtage, at der for specielle områder skal gælde særlige bevillingsbetingelser indeholdende pålæg, beføjelser eller begrænsninger i forhold til de på bevillingsoversigten

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Bevillingsnoter

SAMLET OVERBLIK Bevillingsnoter Særlige bevillingsnoter Byrådet kan vedtage, at der for specielle områder skal gælde særlige bevillingsbetingelser indeholdende pålæg, beføjelser eller begrænsninger i forhold til de på bevillingsoversigten

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Bevillingsnoter

SAMLET OVERBLIK Bevillingsnoter Særlige bevillingsnoter Byrådet kan vedtage, at der for specielle områder skal gælde særlige bevillingsbetingelser indeholdende pålæg, beføjelser eller begrænsninger i forhold til de på bevillingsoversigten

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Grønne/rekreative områder i byen Tre pilotprojekter for perioden 2011-2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune 1.

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet?

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet? NOTAT Allerød Kommune Skole og Dagtilbud Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fælles afsæt fælles udvikling Opsamling fra gruppedrøftelserne på

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-5-16 Dato:1.4.2016 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2017 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Målformulering: Målet er at leve op til budgetforudsætningerne for 2008 på sygedagpengeområdet samt at overholde opfølgningsreglerne for udbetaling af sygedagpenge.

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Kasper Fuhr Christensen har anmodet om, at nedenstående om hjælpepakke optages på dagsordenen for førstkommende byrådsmøde:

Kasper Fuhr Christensen har anmodet om, at nedenstående om hjælpepakke optages på dagsordenen for førstkommende byrådsmøde: Notat Vedrørende: Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, om vedtagelse af hjælpepakke m.m. til kontanthjælpsmodtagere Sagsnavn: Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, om vedtagelse

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Anlæg - Budgetlægningen

Anlæg - Budgetlægningen BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Budget Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen

Budget Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen Budget 2013 Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen Økonomiske udfordringer - Reduktion i kommunernes bloktilskud - Udligning - Demografi - Efterslæb bygninger

Læs mere

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge.

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. Pkt.nr. 2 Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar 16.30 om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. 555438 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732 Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. september 2011 176 Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget

Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget Oversigt over forslag til budgetændringer Ramme 390 Politiske udvalg og administration Nr. 1 Risikostyring 700 300 300 300 Nr. 2 Reduktion

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Indhold Formål med notatet...1 Pædagogiske sigtelinjer...2 Struktur...2 Antal skoler...2 Navne til de to nye skoler...3 Ledelse...3 Sporreduktion...4 Fordeling af elever

Læs mere

Kommissorium for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats En aktiv indsats med fokus på varig beskæftigelse

Kommissorium for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats En aktiv indsats med fokus på varig beskæftigelse Februar 2013 Kommissorium for udredning af den aktive beskæftigelsesindsats En aktiv indsats med fokus på varig beskæftigelse Høj beskæftigelse er en betingelse for velfærd og velstand i Danmark. I dag

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Fælles afsæt fælles udvikling

Fælles afsæt fælles udvikling Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere