BUDGET Godkendt af bestyrelsen d AAU.DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGET Godkendt af bestyrelsen d AAU.DK"

Transkript

1 BUDGET 2018 Godkendt af bestyrelsen d DK

2 INDHOLD REKTORS FORORD 3 BUDGETPRINCIPPER LEDELSESRESUMÉ FOR S STRTEGISKE PULJER 11 RISIKOVURDERING 13 INVESTERINGS 15 EGENKPITL 18

3 REKTORS FORORD alborg Universitet () fortsætter i 2018 og frem til 2021 implementeringen af sin strategi Viden for verden. Det kræver investeringer i de tilhørende strategiske indsatser. Budget 2018 viser et underskud på -38,8 mio. kr. i 2018, -20,3 mio. kr. i 2019 og -8,4 mio. kr. i lt i alt et samlet budgetteret underskud på -67,4 mio. kr. i perioden. Bestyrelsen har vedtaget en ambitiøs investeringsplan for perioden for at sikre øget understøttelse af implementeringen af strategiens indsatser. Investeringen dækkes af et træk på s egenkapital. s strategi skal sikre, at vi fortsat udvikler vores styrkepositioner. Den skal gøre os klar til at møde fremtidens muligheder og udfordringer. En række konkrete indsatser skal hen over de kommende år understøtte, at vi også fremover kan videreudvikle universitetets kerneaktiviteter - forskning, uddannelse og vidensamarbejde samtidig med, at vi løbende udvikler vores organisation. Hvis skal opfylde sine målsætninger, er det helt essentielt, at universitetet kan styre omkostningsniveauet i en tid med faldende statsindtægter og samtidig ambitiøst tiltrække eksterne midler til forskningsprojekter. Det er derfor opløftende at konstatere, at vi er blevet stadig bedre til dette, og at vi selv i tider med færre finanslovsmidler pr. studerende er i stand til at fastholde såvel et stabilt indtægts- og omkostningsniveau. alborg, den 18. december 2017 Per Michael Johansen, Rektor 3

4 BUDGETPRINCIPPER INDLEDNING Bestyrelsen godkendte på sit møde den 23. juni 2015 universitetets interne principper for fordeling af tilskud, bevillinger og indtægter mellem hovedområderne og godkendte samtidig en model til finansiering af Fælles Service (FS). Principperne blev godkendt for perioden Budget 2016 til og med Budget 2018 og skal derfor eksplicit drøftes med henblik på eventuelle justeringer med virkning fra Budget Denne proces pågår p.t., og der lægges op til, at bestyrelsen godkender de nye interne fordelingsprincipper for på sit møde i april Budgetoverslagsårene i Budget 2018, dvs. årene 2019 og 2020, er udarbejdet efter de p.t. gældende principper og vil ved den endelige godkendelse af Budget 2019, inkl. budgetoverslagsårene, blive udarbejdet efter de af bestyrelsen godkendte budgetprincipper. Deltidsuddannelse For deltidsuddannelse omfatter indtægterne såvel taxameterindtægter som deltagerbetaling (inkl. deltagerbetaling vedrørende aktiverede). Nuværende interne fordelingsprincip Indtægter genereret af uddannelsesaktiviteter tildeles som hovedregel fakultetet, som har udbudt og har ansvaret for de givne uddannelsesaktiviteter. Det gælder såvel heltidsuddannelse som deltidsuddannelse. Universitetets pulje til friplads- og stipendiemidler fordeles som fripladsmidler mellem fakulteterne i forhold til udenlandske selvbetalere opgjort året før budgetåret. Følgende er en kort beskrivelse af de nuværende interne budgetprincipper. Principperne omfatter dels en fordeling af uddannelsesindtægter, forskningsindtægter, øvrige formål, øvrige indtægter og tilskudsfinansierede aktiviteter, og dels principper for finansiering af universitetets fælles aktiviteter, herunder Fælles Service (FS), bygningsområdet Campus Service (CS) og forskellige puljer. UDDNNELSE FORSKNING Forskning omfatter tilskud til basisforskning, inkl. forskeruddannelse og indtægter fra myndighedsbetjening. Nuværende interne fordelingsprincip Universitetets basisforskningsmidler fordeles mellem fakulteterne efter følgende matematiske model: Uddannelse omfatter heltidsuddannelse og deltidsuddannelse. Heltidsuddannelse Heltidsuddannelse omfatter taxameterindtægter (STÅ), færdiggørelsesbonus og tilskud vedrørende udvekslingsstuderende. Hertil kommer deltagerbetaling for studerende med statsborgerskab uden for EU/EØS-landene (udenlandske selvbetalere), indtægter for aktiverede og uddannelsesmidler fra It-vest, herunder eventuelle udviklingsmidler. En grundbevilling, der svarer til basisforskningsbevillingen året forud for budgetåret. Forskellen mellem forskningsbevillingen i budgetåret og i året forud for budgetåret fordeles mellem fakulteterne efter følgende fordelingsparametre og vægtning, opgjort to år før budgetåret: o Uddannelsesindtægter 1 (45 %) o Indtægter fra ekstern forskning og deltagerbetaling 2 (20 %) o BFI-point (25 %) o Ph.d.-grader (10 %). 1 Uddannelsesindtægter: Taxameterindtægter (STÅ inkl. adgangskursus), taxameterindtægter fra deltidsuddannelse og taxameterindtægter fra færdiggørelsesbonus. 2 Deltagerbetaling fra deltidsuddannelserne. 4

5 Indtægter fra myndighedsbetjening tilgår det fakultet, som indgår aftale herom - for konkret en aftale mellem Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (ENGINEERING) v/statens Byggeforskningsinstitut (SBI) og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet v/trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. FS inkl. fællesuniversitære aktiviteter Fællesbidraget beregnes som en procentsats af fakulteternes eksterne omsætning to år før budgetåret, dvs. senest afsluttede regnskabsår på budgetlægningstidspunktet. For budgetåret inkl. budgetoverslagsårene er procentsatserne fastsat til 19 % 3. ØVRIGE FORMÅL Finanslovspuljen Øvrige formål fordeles mellem fakulteterne i forhold til deres eksterne indtægter (omsætning) to år før budgetåret, dvs. det senest afsluttede regnskabsår på budgetlægningstidspunktet. ØVRIGE INDTÆGTER OG TILSKUDSFINNSIEREDE KTIVITETER Ud over tilskud fra finansloven og deltagerbetaling for uddannelse har universitetet en række andre indtægtskilder, fx indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskning og andre tilskudsfinansierede aktiviteter. Bidraget skal primært gå til finansiering af FS, Innovation og en række fælles universitære aktiviteter og puljer, fx Viden for verden, rektors rådighedssum, digitaliseringspuljen og visse forbrugsomkostninger, fx porto, intern telefoni og Copydan-afgifter. CS - bygningsbidrag Bygningsbidraget dækker over universitetets interne husleje, som omfatter alle omkostninger vedrørende lokaler, fx den eksterne husleje, ejendomskatter, forsyning, vedligeholdelse med mere. Bidraget betales af hovedområderne som en gennemsnitspris pr. m2 til CS. Se bilagsbogen bilag I og bilag III indeholdende hhv. forklaring af budgetposterne og bygningsbudgettet for yderligere oplysninger herom. Ovennævnte midler går som hovedregel til det fakultet, som har ansvaret for de aktiviteter, der har udløst midlerne. FÆLLES KTIVITETER, HERUNDER FS OG CS De fælles aktiviteter finansieres primært af et fællesbidrag fra fakulteterne. 3 Den aktuelle bidragssats blev godkendt af direktionen for Budget 2018 og Budget 2019, dvs., at bidragssatsen er ændret i forholdt til BO-årene i det godkendte budget

6 LEDELSESRESUMÉ FOR BUDGETTERET UNDERSKUD FOR 2018* VÆKST I INDTÆGTERNE I 2018 budgetteres der med et samlet underskud for på -38,8 mio. kr., jf. figur 1 og tabel 1. lle hovedområder på nær Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH) budgetterer med et underskud. Det samlede underskud er udtryk for, at universitetet de kommende år skal gennemføre de aktiviteter, som realiserer Viden for Verden. Det sker konkret ved, at der igangsættes strategiske initiativer, som fremadrettet skal sikre høj kvalitet i undervisningen og sikre, at fortsat er i stand til at skabe forsknings- og innovationsmiljøer i verdensklasse inden for de rammer, som Viden for verden udstikker. Dette muliggøres af, at universitetets egenkapital med udgangen af 2017 vil overstige bestyrelsens krav hertil. FIGUR 1: RESULTT 2018 FORDELT PÅ HOVEDOMRÅDER OG -NIVEU Universitetets samlede indtægter i 2018 forventes at blive mio. kr., hvilket fremgår af tabel 1. Dette svarer til en stigning på 74 mio. kr. og 2,6 % i forhold til Budget Det er indtægtspos-terne under statsindtægterne; heltidsuddannelse og basisforskning, som står for den primære vækst med henholdsvis 21,5 mio. kr. og 42,3 mio. kr. Salg af varer og tjenesteydelser budgetteres til at falde med -5,1 mio. kr. og Tilskudsfinansierede aktiviteter øges med 14,3 mio. kr. Væksten på heltidsuddannelse i 2018 er drevet af vækst på kandidater, som øges med 28,4 mio. kr. svarende til 6,4 %, og 430 STÅ. Bachelorer falder med -6,8 mio. kr. svarende til -1 % og -121 STÅ. Taksterne for heltidsuddannelse er forøget marginalt med 100 kr. på alle tre takster i 2018, så det er i al væsentlighed en forøgelse i antallet og ikke takstforøgelsen, som medfører væksten i kr. i mio. kr. 30,0 20,0 10,0 21,4 Væksten på forskning skyldes hovedsagligt to forhold niveauet er PL-reguleret med 2,7 % i 2018 svarende til ca. 20 mio. kr., og herudover er der budgetteret med midler fra forskningsreserven (10 mio. kr.). 0,0-10,0-6,8-5,6-5,7-6,3-20,0-30,0-40,0-35,9-38,8-50,0 ENG HUM SMF SUND TECH FS * lle tal i teksten, herunder procentuelle udviklinger, som har en positiv resultateffekt, angives uden fortegn, og alle tal, som har en negativ resultateffekt, angives med minus-fortegn, uanset om der er tale om stigninger eller fald i forhold til tidligere år. Omkostningerne i de forskellige tabeller er derfor angivet med minus-fortegn. OMKOSTNINGERNE STIGER FORTST Som det fremgår af tabel 2, budgetteres der med en stigning fra 2017 til 2018 i de samlede eksterne omkostninger på -84,1 mio. kr., svarende til -2,9 %. Den er hovedsageligt forårsaget af stigninger i budgetteret løn til både det videnskabelige personale (VIP) og det teknisk administrative personale (TP) med henholdsvis -46,5 mio. kr. (3,9 %) og -37,4 mio. kr. (5,8 %). Forbrugsomkostninger falder med 11 mio. kr. svarende til 1,7 %, og de øvrige omkostningskategorier forøges samlet set med -11,1 mio. kr. Hvis der tages udgangspunkt i estimatet fra 2. periodeopfølgning 2017 hvor de estimerede personaleomkostninger var på mio. kr., vil personaleomkostningerne i Budget 2018 betyde en endnu større budgetteret forøgelse med -105,7 mio. kr. svarende til -5,8 % mod -84,8 mio. kr. set i forhold til ankerbudget Der er lagt en P/L-regulering ind på 2,4 %, som er klart medvirkende til forøgelsen i personaleomkostningerne. 6

7 TBEL 1: B2018 PÅ HOVEDOMRÅDE- OG -NIVEU i mio. kr. ENG HUM SMF SUND TECH FS i alt INDTÆGTER Statsindtægter 572,7 353,5 397,3 250,2 607,9-15, ,3 Salg af varer og tjenesteydelser 29,6 21,9 42,9 3,0 15,2 52,7 165,3 Tilskudsfinansierede aktiviteter 276,2 54,1 54,5 90,6 138,3 21,2 635,0 Indtægter i alt 878,5 429,6 494,7 343,8 761,5 58, ,7 OMKOSTNINGER Ekstern husleje -0,2 0,1-1,2-1,9 0,0-344,9-348,2 Forbrugsomkostninger -128,9-40,3-41,2-50,0-40,8-344,8-646,0 Personaleomkostninger -491,3-270,2-305,4-176,1-345,4-348, ,7 f- og nedskrivninger -30,7-0,8 0,0-8,0-8,0-38,0-85,5 Omkostninger i alt -651,1-311,3-347,8-236,0-394, , ,5 Interne bidrag -264,6-143,7-151,7-101,4-318,3 979,7 0,0 Intern handel mellem hovedområderne 30,5 19,7-0,9-12,6-27,6-9,0 0,0 Finansielle poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 11,0 Resultat -6,7-5,6-5,7-6,3 21,4-35,9-38,8 STRTEGISK UDVIKLING I FLERÅRSPERSPEKTIV Med s strategi for perioden , Viden for verden, øges omfanget af universitetets strategiske indsatser. Budget 2018 viser en foreløbig kulmination på indsatserne med det højeste niveau på både indtægterne og omkostningerne, hvilket fremgår af nedenstående tabel 2. I 2019 forventes indtægter for 2.950,4 mio. kr., hvilket er en nedgang på -16,2 mio. kr., og indtægterne vurderes at falde med yderligere -37,4 mio. kr. i 2020 set i forhold til Omkostningerne budgetteres i 2019 til mio. kr., hvilket er et mindre-forbrug på 34,7 mio. kr. i forhold til budgettet for I 2020 budgetteres der yderligere med færre omkostninger på 49,3 mio. kr. set i forhold til Nedsparingen i egenkapitalen fortsætter i hele perioden , men i et mere afdæmpet tempo i 2019 og Faldet i statsindtægterne skyldes dels reducerede takster til heltidsuddannelse, bl.a. som følge af omprioriteringsbidraget og dels faldende antal producerede STÅ inden for især bachelorer i forlængelse af dimensionering af flere uddannelser. Til gengæld medfører takstforhøjelsen på færdiggørelsesbonus kombineret med et øget antal dimittender, at væksten fra færdiggørelsesbonus kompenserer for noget af faldet i indtægter fra heltidsuddannelse. På omkostningerne er det i 2019 hovedsagligt forbrugsomkostninger og personaleomkostninger, som driver mindre-forbruget, hvor der i 2020 budgetteres mindre på både ekstern husleje og på personaleomkostningerne. f- og nedskrivningerne forventes at stige over perioden med 28,2 mio. kr. svarende til 36,2 %. Stigningen er mest markant i 7

8 2019 med 12,9 mio. kr. og sker som følge af de relativt høje investeringsniveauer i 2017 og 2018 på mere end 200 mio. kr. pr. år. De finansielle poster forventes også til at stige markant med 7 mio. kr. svarende til 175 % sammenlignet med ankerbudget I 2017 har s afkast på investeringsporteføljen udviklet sig langt bedre end forventet, og dette niveau forventes at fortsætte i perioden frem til TBEL 2: -NIVEU FLERÅRSBUDGETTERING R2016 B2020 i mio. kr. R2016 B2017 B2018 B2019 B2020 INDTÆGTER Statsindtægter 2.073, , , , ,5 Salg af varer og tjenesteydelser 170,5 170,5 165,3 163,6 165,6 Tilskudsfinansierede aktiviteter 601,1 620,8 635,1 646,8 654,0 Indtægter i alt 2.844, , , , ,1 OMKOSTNINGER Ekstern husleje -335,5-345,5-348,2-351,7-330,0 Forbrugsomkostninger -575,2-657,0-646,0-619,3-612,1 Personaleomkostninger , , , , ,1 f- og nedskrivninger -65,9-78,0-85,5-98,5-107,2 Omkostninger i alt , , , , ,4 Interne bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Intern handel mellem hovedområderne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansielle poster 10,2 4,0 11,0 11,0 11,0 Resultat 111,4-35,7-38,8-20,3-8,4 8

9 TBEL 3: -NIVEU - HOVEDTBEL FOR R B2020 i mio. kr. R2016 B2017 ÆNDRING B2018 B2019 B2020 INDTÆGTER Statsindtægter Heltidsuddannelse 1.086, ,6 21, , ,0 975,3 Færdiggørelsesbonus 143,3 138,8-1,7 137,1 180,9 211,3 Øvrige uddannelsesindtægter 30,7 25,3-1,3 24,0 23,6 23,4 Basisforskning 741,5 762,9 42,3 805,2 818,6 818,6 Myndighedsbetjening 24,0 23,0-2,1 20,9 20,5 20,1 Øvrige formål 67,9 62,8 6,8 69,6 67,1 66,3 dministrative effektiviseringer -20,7-21,0-0,6-21,6-21,6-21,6 Statsindtægter i alt 2.073, ,4 64, , , ,5 Salg af varer og tjenesteydelser Indtægtsdækket virksomhed (UK90) 22,0 15,3-4,1 11,2 8,1 8,3 Deltagerbetaling, uddannelse 66,0 73,7 0,9 74,7 74,8 75,7 ndre salgsindtægter 82,5 81,5-2,0 79,5 80,7 81,6 Salg af varer og tjenesteydelser i alt 170,5 170,5-5,1 165,3 163,6 165,6 Tilskudsfinansierede aktiviteter Tilskudsfinansieret forskning (UK95) 586,3 606,5 15,2 621,7 633,0 640,1 Øvr. tilskudsfinansierede akt. (UK97) 14,8 14,3-0,9 13,4 13,8 14,0 Tilskudsfinansierede aktiviteter i alt 601,1 620,8 14,2 635,0 646,8 654,0 Indtægter i alt 2.844, ,7 74, , , ,1 9

10 i mio. kr. R2016 B2017 ÆNDRING B2018 B2019 B2020 OMKOSTNINGER Ekstern husleje -335,5-345,5-2,7-348,2-351,7-330,0 Forbrugsomkostninger -575,2-657,0 11,0-646,0-619,3-612,1 VIP-løn , ,3-46, , , ,2 TP-løn -631,3-640,0-37,4-677,4-670,8-669,7 Øvrige personaleomkostninger -7,8-11,6-0,9-12,4-11,1-11,3 f- & nedskrivninger -65,9-78,0-7,5-85,5-98,8-107,1 Omkostninger i alt , ,4-84, , , ,4 INTERNE OVERFØRSLER NETTO Intern handel og overhead 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bygningsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FS-bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Implementeringspulje netto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Interne overførsler i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Finansielle poster 10,2 4,0 7,0 11,0 11,0 11,0 Resultat 111,4-35,7-3,1-38,8-20,3-8,4 10

11 S STRTEGISKE PULJER Der er oprettet en fælles strategisk pulje som led i udarbejdelsen af s strategi Viden for verden, gældende for perioden Puljen er etableret for at kunne igangsætte, understøtte og medfinansiere udvalgte strategiske initiativer under Viden for verden, hvor der kræves ressourcer ud over de allerede allokerede ressourcer på hovedområdeniveau. Den strategiske pulje udmøntes af direktionen og vil blive udløst til tværgående initiativer inden for universitets satsningsområder: Forskning Uddannelse Problembaseret læring (PBL) Vidensamarbejde som organisation. De strategiske initiativer har siden 2016 medført en lang række aktiviteter på tværs af. Tabel 4 giver et økonomisk indblik i Viden for verden opdelt i indsatsområder for perioden I indeværende afsnit vil de væsentligste strategiske initiativer inden for forskning, vidensamarbejde og internationalisering blive kortlagt. FORSKNING Under indsatsområde Forskning er de væsentligste strategiske initiativer blandt andet forankret i indsatserne Talentplejeprogram og Tværvidenskabelige forskningsprojekter. Målet med disse initiativer er at løfte s mulighed for at forstærke sine forskningsindsatser, således at universitetet kan skabe resultater på højeste niveau, og vi øger evnen til succesfuldt at deltage i den øgede konkurrence om forskningsmidlerne.. excellente internationale professorer, der kan forstærke universitetets forsknings- og uddannelsesresultater. UDDNNELSESPULJEN For at styrke den uddannelsesstrategiske indsats på, som led i Viden for verden, er der afsat midler til formålet i Budget 2017 og Puljen er oprettet for at styrke uddannelses- og studiemæssige tiltag på, hvor puljen skal finansiere tiltag, der imødekommer udfordringerne inden for disse områder. Puljens fokusområder er følgende: PBL-udviklingsprojekter Studiemiljø Pædagogisk kompetenceudvikling Fastholdelse og beskæftigelse Kvalitetssikring. DIGITLISERINGSPULJEN Digitaliseringspuljen er oprettet for at styrke det it-strategiske arbejde på tværs af, hvor midlerne skal tilføres konkrete digitaliseringsaktiviteter. Midlerne følger konkrete projekter, der vurderes på tværs af at give en bedre og mere effektiv opgaveløsning. Indsatsen prioriteres og disponeres af Det strategiske Digitaliseringsudvalg (DSD). VIDENSMRBEJDE For indsatsområdet Vidensamarbejde er de væsentligste strategiske initiativer bl.a. forankret i indsatserne Iværksætteraktiviteter og POC program, der har opstart i Initiativerne under Vidensamarbejde retter sig mod visionerne for forskningsområdet og som en attraktiv samarbejdspartner. INTERNTIONLISERING For indsatsområdet Internationalisering er de væsentligste strategiske initiativer forankret i indsatsen Distinguished Professors Programme. Dette initiativ skal sikre et grundlag for at tiltrække 11

12 TBEL 4: PULJER -NIVEU B2018 B2020 i mio. kr. B2018 B2019 B2020 Strategi Viden for verden: 47,6 42,1 25,2 Indsats Forskning 17,4 21,9 14,2 Indsats PBL 2,1 0,3 0,3 Indsats Uddannelse 3,4 4,0 1,3 Indsats Videnssamarbejde 5,4 4,9 4,4 Indsats Internationalisering 2,0 2,0 2,0 Indsats Vores organisation 8,7 9,0 3,0 Uddannelsespuljen 8,6 0,0 0,0 Digitaliseringspuljen 34,2 7,0 7,0 Total 81,8 49,1 32,2 12

13 RISIKOVURDERING Der er til Budget 2018 introduceret en ny risikovurderingsmodel, som er brugt i forhold til de væsentligste indtægts- og omkostningselementer. Der er foretaget risikovurdering på nedenstående poster for alle hovedområderne, som udgør den samlede vurdering for. På indtægtssiden er følgende budgetposter risikovurderet: Statstilskud Salg af varer og tjenesteydelser Tilskudsfinansierede aktiviteter. På omkostningssiden er følgende budgetposter risikovurderet: Forbrugsomkostninger Personaleomkostninger ndre driftsomkostninger f- og nedskrivninger. Risikovurderingen er foretaget på de samme budgetposter som der følges op på i periodeopfølgningerne. For budgetåret har risikovurderingen til formål at give en vurdering af de væsentligste risikofaktorer i budgetperioden. Vurderingen skal tage udgangspunkt i de faktorer, der kan påvirke indtægter og omkostninger i væsentligt omfang. Risikovurderingen foretages alene for budgetåret og ikke for budgetoverslagsårene. Effekten af risikovurderingen på indtægts- og omkostningsparametrene er anført i tabel 5 for hele. Til vurderingen af risiciene i de enkelte parametre er der taget udgangspunkt i beregninger på historiske data for perioden (seneste regnskabstal), således at der kan foretages konkrete skøn for vurderingen i udviklingen for Budget 2018 set i den historiske udvikling. Risikovurderingen viser kort fortalt: særlig fokus eller opmærksomhed. Der er dog enkelte poster, jf. nedenstående, hvor der skal være en skærpet opmærksomhed. For statstilskuddet er der en risiko for et mindre statstilskud på -1,5 % svarende til -32,5 mio. kr., dels begrundet i en mulig dispositionsbegrænsning grundet en evt. for høj P/L-regulering i finanslovsforslaget, dels for høje foreløbige takster for færdiggørelsesbonus og dels introduktion af en ny intern prognosemodel for uddannelsesindtægter, som ikke tidligere har været anvendt. Der er en mindre risiko på salg af varer og tjenesteydelser på -1,5 % lavere end budgetteret svarende til -2,5 mio. kr. grundet, at alle aktiviteterne, der påvirker denne post, ikke var kendte på budgetteringstidspunktet. På tilskudsfinansierede aktiviteter vurderes det samlet, at der en risiko for faldende indtægter på -2,1 % svarende til -13,3 mio. kr. Dette skyldes primært en vurdering af, at de planlagte aktiviteter for 2018 igangsættes senere end planlagt efter 2018, eller projektansøgninger ikke imødekommes som forventet. f de budgetterede indtægter forventes 25,9 % at komme fra bevillinger, som ikke var juridisk bindende, da budgettet blev lukket - de såkaldte bufferprojekter. Nogle af usikkerhedsparametrene bunder primært i, at der er anlagt en høj forventet P/L-fremskrivning på lønnen i 2018, og der anses en lille risiko for, at disse ikke realiseres med det anlagte niveau. På personaleomkostningssiden vurderes det samlet, at der er en risiko for et mindre-forbrug på -1,7 % svarende til 31,9 mio. kr. Der en risiko forbundet med, at en historisk høj lønfremskrivning er lagt ind i budgetforudsætningerne for 2018, og at der fortsat kan være vanskeligheder ved at realisere de planlagte ansættelser grundet manglende, kvalificerede ansøgere, senere ansættelser end forventet og ikke-planlagte fratrædelser. Ved andre driftsomkostninger har der historisk været store udsving. Posten er andelsmæssigt lille ift. det samlede budget, hvorfor en risikoafvigelse på 8,0 % svarende til -0,4 mio. kr. ikke påvirker det samlede budget væsentligt. For vurderes der samlet set en risiko for et fald på indtægterne på -1,7 % svarende til -48,8 mio. kr., samt et mindre forbrug på omkostningssiden på -1,2 % svarende til 34,3 mio. kr. Samlet set betyder dette, at der ikke på -niveau vurderes at være væsentlige risici i Budget 2018, der kræver 13

14 f- og nedskrivninger har også historisk været en post med forholdsvise store afvigelser procentuelt, og i Budget 2018 vurderes en risiko for et mindre-forbrug på -1,1 % svarende 0,9 mio. kr. De væsentligste faktorer er forsinkelser i anlægsarbejde, afskrivningsprofiler, der kan ændre sig ift. det forventede på budgetteringstidspunktet og forsinkelser i eksempelvis udbudsprocesserne ved opstart af nye projekter. Det er vigtigt at understrege, at effekten af en risikovurdering ikke umiddelbart slår direkte igennem på årsresultatet. Effekten må derfor ikke forveksles med en effekt for årsresultatet, men er alene en effekt for den enkelte indtægts- og omkostningskategori, da svigtende indtægter i langt overvejende grad følges af færre omkostninger, fx ved ekstern virksomhed. TBEL 5: RISIKOVURDERING -NIVEU B2018 i mio. kr. B2018 Vurderet risiko i % Effekt* Total inkl. effekt EKSTERNE INDTÆGTER Statstilskud 2.166,3-1,5% -32, ,8 Salg af varer og tjenesteydelser 165,3-1,5% -2,5 162,9 Tilskudsfinansierede aktiviteter 635,0-2,1% -13,3 621,7 Eksterne Indtægter i alt 2.966,7-1,7% -48, ,9 EKSTERNE OMKOSTNINGER Forbrugsomkostninger -989,3-0,2% 1,9-987,4 Personaleomkostninger ,7-1,7% 31, ,8 ndre driftsomkostninger -4,9 8,0% -0,4-5,3 f- og nedskrivninger -85,5-1,1% 0,9-84,6 Eksterne omkostninger i alt ,5-1,2% 34, ,2 * Fortegn i Effekt kolonnen er angivet som i resten af budgetbogen samt i tilhørende bilagsmateriale jf. fodnote på side 6. lle udviklinger som har positiv resultatpåvirkning er angivet uden fortegn, og negative resultatpåvirkninger er angivet med minus fortegn. 14

15 INVESTERINGS Investeringsbudgettet viser forventningen til igangsatte anlægsinvesteringer i budgetåret Investeringsbudgettet er fastlagt på baggrund af en ledelsesmæssig vurdering af hensigtsmæssig udvikling i kapitalbindingen i anlægsaktiver, hovedområdernes kendskab til konkrete investeringsplaner og til erfaringsmæssigt vurderede puljer til investeringer, som først bliver kendt i løbet af året. Den anden del af investeringerne i 2018 er placeret ved Institut for Energiteknik. Instituttet forventer i 2018 at indkøbe en ny laserskærer. Den sidste større gruppe af investeringer vedrører SBI s indflytning i nyt laboratorie på Sydhavnen i København, hvor SBI budgetterer med investeringer til indretning af nye laboratorier, som forventes ibrugtaget medio Disse er investeringer overført fra budget 2017 med ibrugtagning i Investeringsbudgettet består derfor af to elementer: En investeringsramme på henholdsvis hovedområdeniveau og på samlet niveau for universitetet. Et hovedområdeopdelt investeringskatalog med en række kendte og en række endnu ukendte, men planlagte anlægsanskaffelser, som er opdelt i forskellige puljer. DET SUNDHEDSVIDENSKBELIGE FKULTET Investeringsbudgettet for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) indeholder investeringer for i alt 20,5 mio. kr. Det er fordelt med 13,1 mio. kr. på den ordinære drift og 7,4 mio. kr. på tilskudsfinansieret aktivitet. Lederen af et hovedområde har i samråd med rektor beføjelsen til at omdisponere mellem konkrete investeringsønsker i investeringskataloget inden for hovedområdets investeringsramme. Rektor har efter orientering til lederen af et hovedområde beføjelsen til at omdisponere investeringsrammer mellem hovedområderne inden for universitetets samlede investeringsramme. Som en del af universitetets økonomistyringssystem fastsættes i rektors delegationsinstruks rammer for, i hvilket omfang områdeledere og ledelseslaget umiddelbart herunder selvstændigt kan godkende investeringer inden for investeringsbudgettets rammer. Investeringsbudgettet for SUND indeholder flere større investeringer i 2018, der alle har til sigte at styrke forskningen inden for områder, der er af strategisk betydning for SUND. Det drejer sig bl.a. om opgradering af udstyr til massespektometri og elektronmikroskopi. Begge ovenstående investeringer er budgetteret med delvis ekstern finansiering. DET TEKNISKE FKULTET FOR IT OG DESIGN Investeringsbudgettet for TECH indeholder investeringer for i alt 8,5 mio. kr. Det er fordelt med 6,2 mio. kr. på -finansiering og 2,3 mio. kr. på ekstern finansiering. DET INGENIØR- OG NTURVIDENSKBELIGE FKULTET Investeringsbudgettet for ENGINEERING indeholder investeringer for i alt 40,5 mio. kr. Det er fordelt med 25,8 mio. kr. på den ordinære drift og 14,7 mio. kr. på tilskudsfinansieret aktivitet. Investeringsbudgettet for ENGINEERING indeholder tre større grupper af investeringer. Den ene vedrører Institut for Byggeri og nlægs endelige indflytning i laboratorierne på Thomas Mans vej. Instituttet har installeret en del af de nye laboratorier i 2017, og i 2018 forventer instituttet at færdiggøre installationen af de nye laboratorier. Investeringsbudgettet på TECH indeholder hovedsageligt en investering omkring et millimeter-bølgeudviklingssystem. Derfor er det nødvendigt med en investering i nyt udstyr for kunne lave antenne og radio udbredelsesmålinger i dette nye frekvensområde. Derudover igangsættes en række lokaleændringer både i forhold til laboratorier og kontorlokaler. På Campus København optimeres forholdene for lyslaboratoriet, og kontormiljøer forbedres for at skabe bedre og mere rolige arbejdsforhold for de forskningsassistenter, der er placeret i lokalerne. I alborg er det nødvendigt med ombygninger i Rendsburgsgade 14, da der er opstået pres på kontorlokalerne efter Institut for Planlægnings indflytning. 15

16 FÆLLES SERVICE På FS er der en samlet investeringsramme på 133,1 mio. kr., fordelt med 3 mio. kr. på IT-Services (ITS) og 130,1 mio. kr. på CS. Investeringsbudgettet for ITS indeholder den planlagte løbende udskiftning og opgradering af it-udstyr på netværket samt server/storage. CS investeringsbudget er udarbejdet med udgangspunkt i strategien for bygningsområdet, herunder udbygning af de tre campusområder, laboratorierenoveringer, energioptimeringer, forbedring af studiemiljøet og diverse brugerønsker. Budgettet indeholder ligeledes investeringer i indretning af lejede lokaler, inventar og driftsmidler. CS investeringsbudget består af 53,1 mio. kr. vedrører investeringer, der ibrugtages i 2018, og de resterende 77 mio. kr. vedrører pt. kendte investeringer, som først skal foretages i årene , men hvor det er hensigtsmæssigt at have finansieringen på plads allerede i f den samlede investeringsramme udgør indretning af nye lejemål til indflytning i perioden mio. kr. De nye lejemål er Frederik Bajers Vej 7K, Fibigerstræde 10 og 12, Science & Innovation Hub og det nye SUND-byggeri. Indflytning i nævnte lejemål er i henholdsvis årene f større ombygninger er medtaget en revitalisering af Fredrik Bajers Vej 5 med 12 mio. kr., som forventes færdig i 2019, og en egenfinansiering ifm. laboratorierenovering af Frederik Bajers Vej 7, B og C på ligeledes 12 mio. kr., som forventes udført i Investeringsbudgettet indeholder 9,1 mio. til forbedring af studiemiljøet, herunder 5 mio. kr. til udskiftning af inventar til de studerende. f øvrige puljer og investeringer kan nævnes 3 mio. kr. til energioptimering, 8 mio. kr. til klimasikring af sø- og kanalanlæg, 4 mio. kr. til nyt affaldssystem i alborg og 4,5 mio. kr. til kortlæsere på alle døre i Kroghstræde 1, 3, 5 og 7. 16

17 TBEL 6: INVESTERINGS i mio. kr. B2017 B2018 B2019 B2020 Indretning af lejede lokaler 77,6 123,5 19,8 50,6 - heraf -finansieret ,5 19,8 50,6 Forsøgsudstyr 120,0 67,1 86,9 58,9 - heraf -finansieret 68,7 42,6 47,9 32,2 Driftsmateriel 2,9 2,6 1,0 1,4 - heraf -finansieret 2,9 2,6 1 1,4 Transportmateriel 0 0, heraf -finansieret 0 0,5 0 0 Inventar 2,1 8,1 2,0 0 - heraf -finansieret 2,1 8,1 2,0 0 It-udstyr 7,6 0,7 1,5 1,0 - heraf -finansieret 7,6 0,7 1,5 1,0 It-software 0,2 0,2 0 0 heraf -finansieret 0,2 0,2 0 0 I alt 210,5 202,6 111,1 112 Samlet eksternt finansieret 51,5 24,4 39,0 26,6 Samlet -finansieret, godkendt investeringsramme 159,0 178,2 72,1 85,3 f- og nedskrivninger 78,0 85,5 98,5 106,2 17

18 EGENKPITL EGENKPITL Universitetets egenkapital opgøres i forbindelse med årsrapporten (det eksterne regnskab) som en del af balancen, og universitetet har i juridisk og regnskabsmæssig forstand kun én egenkapital. har internt allokeret egenkapitalen ved de enkelte hovedområder, jf. nedenfor. Universitetet har overordnet set behov for en egenkapital af en vis størrelse. Der er en række usikkerheder knyttet til universitetets indtægter og omkostninger. Egenkapitalen gør det muligt at planlægge langsigtet samt at foretage investeringer og strategiske satsninger uden at belaste den daglige drift unødigt. Egenkapitalen skal give universitetet sikkerhed og fleksibilitet i dets disponeringer, således at fokus flyttes fra det enkelte budgetårs driftsresultat til det længere sigte. TBEL 7 EGENKPITL OG RÅDERUM FOR i mio. kr. Estimeret egenkapital Forventet soliditetsgrad ,3 Egenkapitalkrav Råderum primo Resultatmål Forventet egenkapital ultimo Forventet soliditetsgrad ,7 Forventet råderum ultimo Det er tidligere besluttet, at universitetets egenkapital som minimum skal svare til en soliditetsgrad på mindst 20, herunder for de enkelte hovedområder en tilnærmet soliditetsgrad på 20. Fra og med R2016 er det imidlertid besluttet, at det interne krav om en tilnærmet soliditetsgrad for hovedområderne på 20 bortfalder og erstattes af et internt krav om, at den interne allokering af egenkapital mellem hovedområderne knyttes tættere til en risikovurdering af de enkelte hovedområders indtægter og kapitalbindinger. Det fastsættes som en procentdel af den eksterne omsætning; for fakulteterne ekskl. fællesbidrag og for FS inkl. fællesbidrag. Procentsatserne er fastsat til 7 % for Det Humanistiske Fakultet (HUM) og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SMF) og 9 % for ENGINEE- RING, SUND, TECH og FS, da de sidstnævnte har en højere kapitalbinding. For er kravet om en soliditetsgrad på 20 fortsat gældende. Universitetet forventes til fulde at indfri kravet om en soliditetsgrad på 20 såvel ultimo 2017 som ultimo 2018, hvor soliditetsgraden estimeres til henholdsvis 26,3 og 23,7. Ved udgangen af 2018 forventes der således alt andet lige at være et råderum på 55,5 mio. kroner. 18

19

20 alborg Universitet København. C. Meyers Vænge København S Danmark alborg Universitet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159, 9100 alborg Danmark alborg Universitet Esbjerg Niels Bohrs Vej Esbjerg Danmark Telefon:

fordeling af budgetramme

fordeling af budgetramme 4. Fordeling af budgetrammen for 2002 4.1 Fordelingsprincipper Ved fordelingen af budgetrammen er videreført det generelle princip, at hovedområderne får tilført de bevillinger og indtægter som de selv

Læs mere

MEDARBEJDERMØDE R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E

MEDARBEJDERMØDE R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E MEDARBEJDERMØDE DECEMBER 2015 R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E O RIENTERING OM Finanslov 2016 Forslag til AAU s budget for 2016 Præsentation

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Forord I denne pjece redegøres for hoved tallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

MEDARBEJDERMØDE R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E

MEDARBEJDERMØDE R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E MEDARBEJDERMØDE DECEMBER 2015 R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E O RIENTERING OM Finanslov 2016 AAU s budget for 2016 Præsentation af AAU s strategi

Læs mere

Præsentation af Budget 2008

Præsentation af Budget 2008 Præsentation af Budget 2008 1 2 Strategiske mål - Forskningsproduktion blandt de bedste (VBN) - Stærke internationale forskningsområder indenfor alle uddannelser (40%) - Særligt gode vilkår for særligt

Læs mere

Revideret 3. december 2015

Revideret 3. december 2015 Rektorsekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 9220 Aalborg Ø Sagsbehandler: Henriette Pedersen Henshaw Telefon: 9940 9493 E-mail: hph@adm.aau.dk Sagsnr.: 2015-012-00060 Dato: 1. december 2015 Revideret 3. december

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2016 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2015 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2015 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn

Læs mere

BUDGET 2018 AAU.DK. Bilag til hjemmesiden Godkendt af bestyrelsen d

BUDGET 2018 AAU.DK. Bilag til hjemmesiden Godkendt af bestyrelsen d BUDGET 2018 U.DK Bilag til hjemmesiden Godkendt af bestyrelsen d. 18-12-17 L ESB KBH U BILG I FORKLRING F BUDGETPOSTER I dette bilag I vil det kort blive beskrevet, hvad de enkelte poster på budgettet

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab (økonominøgletal) Nøgletal I korrigeret d. 3. juni 2013 KU s statistikberedskab hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2014 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2011 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2011 hovedområdeopdelt Indledning...2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger...2 Nøgletal

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2013 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2013 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2010 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2010 hovedområdeopdelt Indledning... 2 Formålsfordeling af løn og driftsomkostninger... 2 Nøgletal

Læs mere

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale N OTAT Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale Den 24. april 2015 Sags ID: SAG-2015-01692 Dok.ID: 1996755 Indtægter og udgifter/omkostninger, jf. kapitel 1 Fra 2007 til 2013 er universiteternes

Læs mere

Bilag 7 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind

Bilag 7 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind Bilag 7 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind 19. november 2009 Udkast til budget 2010 for IT-Universitetet i København På baggrund af bestyrelsens godkendelse af de overordnede budgetrammer for IT- Universitetet

Læs mere

Internt stormøde: Strategi og budget

Internt stormøde: Strategi og budget Internt stormøde: Strategi og budget Karsten Kristiansen Mandag d. 15. august 2011 kl. 14:00 Lundbeckfond Auditorium De dystre prognoser for KU s forskningstilskud Lene Düwel: Væksten der blev væk, KUreren

Læs mere

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet.

En opgørelse af den samlede ressourcetilgang. Fordeling af ressourcerne på hovedområder, herunder fastlæggelse af fordelingskriteriet. 21. januar 2004 Rektoratets redegørelse om Budget 2004 for Aalborg Universitet 1. Indledning I henhold til universitetslovens 10, stk. 5 godkender bestyrelsen universitetets budget, herunder fordeling

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET. Statistikberedskab

K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET. Statistikberedskab K Ø B E NHAVN S UNI V E R S I TET Statistikberedskab 2008 1 KU s statistikberedskab 2008 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2006 KU s statistikberedskab 2006 hovedområdeopdelt Indledning 3 Nøgletal A: Indtægtsfordeling for hele Københavns Universitet 4 Nøgletal B: Formålsfordelt omkostningsbaseret

Læs mere

Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt:

Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt: 3. Bevillingsramme for AAUs aktiviteter i 2002 Den samlede ramme for IB 2002 er opgjort i nedenstående oversigt: FL 2001 Ændring FL 2002 Prognose Overførsler IB2002 i 2002 priser AAU fra 2001 Ordinær uddannelse

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING 2004

BUDGETOPFØLGNING 2004 Aarhus Universitet BUDGETOPFØLGNING 2004 10:50 ORDINÆR VIRKSOMHED - ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2004 1. kvartal 2004 mio. kr. i niv. 2004 HUM SUN SAM TEO NAT FÆLLES ØVRIGE AU I ALT BEVILLINGER 2004 Budgetkontoret

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Ø. Sagsbehandler: Tanja Busk Sloth Telefon:

HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Ø. Sagsbehandler: Tanja Busk Sloth Telefon: HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Ø Sagsbehandler: Tanja Busk Sloth Telefon: 9940 38 90 E-mail: tbs@adm.aau.dk Dato: 08-12-2016 Dagsorden for ekstraordinært møde i Fælles Samarbejds og Arbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Centrale parametre for CBS,

Centrale parametre for CBS, BUDGET 2015 FORORD I 2015 budgetteres der med et omkostningsniveau på 1.284 mio. kr. og et underskud på 35 mio. kr. Idet CBS ikke har udsigt til at få forøgede strukturelle indtægter, tager CBS med budget

Læs mere

Bilag 9 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind

Bilag 9 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind Bilag 9 Økonomisektionen Ref.: Emil Herskind 9.september 2009 Overordnet budgetforslag 2010 for IT-Universitetet i København Hermed forelægges udkast til IT-Universitetets budgetrammer for 2010 til 2012.

Læs mere

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014 Aktstykke nr. 122 Folketinget 2013-14 Afgjort den 19. juni 2014 122 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 10. juni 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

5. Budgetrammer for hovedområderne

5. Budgetrammer for hovedområderne 5. Budgetrammer for hovedområderne I nedenstående afsnit følger en mere detaljeret opgørelse af budgetrammerne for fakulteterne, AUB og AUA. Til forskel fra IB 2001 er budgetrammerne for fællesaktiviteterne

Læs mere

Vejledning Anmodning og Godkendelse af anlægsinvesteringer

Vejledning Anmodning og Godkendelse af anlægsinvesteringer Økonomiafdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Ø Sagsnr.: 2014-004-00008 Vejledning Anmodning og Godkendelse af anlægsinvesteringer Versionsdato 25-08-2015 Revisionshistorik Revisionsdato Version

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015

12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 12. Regnskab efter 3. kvartal 2015 og Prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 3. kvartal udviser et overskud på 70 mio. kr., hvilket er 103 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København

Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København Bilag 6 Økonomisektionen Ref.: Georg Dam Steffensen 05. november 2010 Udkast til budget 2011 for IT-Universitetet i København På baggrund af bestyrelsens godkendelse af de overordnede budgetrammer for

Læs mere

Delegationsinstruks økonomi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Delegationsinstruks økonomi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Revideret 12.06.2013/20.06.2013/17.09.2013/05.10.2013 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Fibigerstræde 5 9220 Aalborg Ø Sagsbehandler: Dorthe Bach/TVA Telefon: 9940 9213 Email: dob@adm.aau.dk Dato: 15.01.2015

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 7. JANUAR 2009

AARHUS UNIVERSITET 7. JANUAR 2009 7. JANUAR 2009 2008 et godt og travlt år for AU Strategi 2008-2012 Kvalitet og mangfoldighed 2 2008 et godt og travlt år for AU Strategien føres ud i livet Integrations- og forandringsprocessen Reorganisering

Læs mere

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, 212 1. Ph.d.-bestand 1.1 Nuværende bestand på Samf.-AAU Nedenstående er udtryk for den samlede ph.d.-bestand pr. 31.12 212. Program 1 : SOC STATS I

Læs mere

Vejledning Anmodning og Godkendelse af anlægsinvesteringer

Vejledning Anmodning og Godkendelse af anlægsinvesteringer Økonomiafdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Ø Sagsnr.: 2016-004-00005 Vejledning Anmodning og Godkendelse af anlægsinvesteringer Versionsdato 24-08-2016 Revisionshistorik Revisionsdato Version

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 64, den 9. oktober 2012 Pkt. 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: KU's estimerede indtægter i perioden

Bestyrelsesmøde nr. 64, den 9. oktober 2012 Pkt. 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: KU's estimerede indtægter i perioden K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 64, den 9. oktober 2012 Pkt. 4. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 5. SEPTEMBER 2012 Vedr.: KU's estimerede indtægter

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013.

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14 10 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Krone- og timebevilling tildelt skoler og studienævn HUM

Krone- og timebevilling tildelt skoler og studienævn HUM Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Fibigerstræde 5 9220 Aalborg Ø Sagsbehandler: Ole Søsted Jespersen Telefon: 9940 9595 E-mail: osj@adm.aau.dk Dato: 01.12.15 Sagsnr.: 2015-121-00215 Krone- og timebevilling

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Ordinære finanslovsbevillinger 759

Ordinære finanslovsbevillinger 759 Økonomiske forhold Ordinære finanslovsbevillinger 759 Samlet oversigt milliard kroner, hvoraf godt 80 % er dækket af bevillinger, mens de 20% er betinget af indtægter. Forde- Universitetet har i 1992

Læs mere

Institut for Kunst og Kulturvidenskab 2. Kvartal 2012

Institut for Kunst og Kulturvidenskab 2. Kvartal 2012 I N S T I T U T F O R K U N S T O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Rapportering til overliggende niveau S A G S N O T A T 25. JUNI 2012 Vedr.: Sagsbehandler: Marianne

Læs mere

Resumé. Bestyrelsesmøde nr. 83, d. 27. april 2016 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Resumé. Bestyrelsesmøde nr. 83, d. 27. april 2016 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 83, d. 27. april 2016 Pkt. 6. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 15. APRIL 2016 Vedr. De økonomiske rammer for 2016-2019 og tilpasninger frem

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Krone- og timebevilling tildelt skoler og studienævn SAMF

Krone- og timebevilling tildelt skoler og studienævn SAMF Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Fibigerstræde 5 9220 Aalborg Ø Sagsbehandler: Ole Jespersen Telefon: 9940 9595 E-mail: osj@adm.aau.dk Dato: 16.11.16 Sagsnr.: 2016-121-00002 Krone- og timebevilling

Læs mere

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5 Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Status på fase 2: 300 mio.kr. med effekt fra Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 6. Bilag 1. Købehavns Universitets bestyrelse

Status på fase 2: 300 mio.kr. med effekt fra Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 6. Bilag 1. Købehavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 6. Bilag 1 Købehavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 24. MAJ 2016 Vedr. Status på tilpasningsplanen ved Q1 2016 Sagsbehandler Koncern-økonomi

Læs mere

ØKONOMIFUNKTIONEN SOM STRATEGISK SPARRINGSPARTNER

ØKONOMIFUNKTIONEN SOM STRATEGISK SPARRINGSPARTNER STYRINGSAGENDA 2016 ØKONOMIFUNKTIONEN SOM STRATEGISK SPARRINGSPARTNER SDIREKTØR AGENDA 1. Styring i sektoren: videregående uddannelser 2. Styring på Aarhus Universitet 3. Økonomifunktionen som strategisk

Læs mere

KU s egenkapital - disponeringer KONCERN-ØKONOMI

KU s egenkapital - disponeringer KONCERN-ØKONOMI KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 80, den 27. oktober 2015 Pkt. 5b. Bilag 2. Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 19. OKTOBER 2015 Vedr.: KU s egenkapital - disponeringer KONCERN-ØKONOMI

Læs mere

Oversigt over EAN-lokationsnr. på Aalborg Universitet pr. 15. november 2017

Oversigt over EAN-lokationsnr. på Aalborg Universitet pr. 15. november 2017 Oversigt over EAN-lokationsnr. på Aalborg Universitet pr. 15. november 2017 Afdeling/Institut EAN-nummer Adresse Postnr./By Fællesområdet Rektor 5798000417076 Fredrik Bajers Vej 5 9220 Aalborg Ø Universitetsdirektøren

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

KONCERN-ØKONOMI ØKONOMISTYRINGSSEKTIONEN

KONCERN-ØKONOMI ØKONOMISTYRINGSSEKTIONEN KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 69, den 29. oktober 2013 Pkt. 4. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 17. OKTOBER 2013 Vedr.: KU's estimerede indtægter i perioden 2014-2017 Sagsbehandler:

Læs mere

S A G S N O T A T Vedr. KONCERN-ØKONOMI Sagsbehandler Resumé Indhold

S A G S N O T A T Vedr. KONCERN-ØKONOMI Sagsbehandler Resumé Indhold K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bestyrelsesmøde nr. 88 d. 4. april 2017 Punkt 8. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 21. MARTS 2017 Vedr. Økonomiske vilkår for KU frem

Læs mere

Fakta om Aalborg Universitet

Fakta om Aalborg Universitet Fakta om Aalborg Universitet Ledelse Bestyrelse Frank Jensen (formand) Birgitte Possing Lars Bonderup Bjørn Kari Tove Elvbakken Freddy Frandsen Anne Knudsen Ann-Dorte Christensen Kenn Steger-Jensen Lisbeth

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Krone- og timebevilling tildelt skoler og studienævn HUM 2017

Krone- og timebevilling tildelt skoler og studienævn HUM 2017 Det Humanistiske Fakultet Fibigerstræde 5 9220 Aalborg Ø Sagsbehandler: Ole Søsted Jespersen Telefon: 9940 9595 E-mail: osj@adm.aau.dk Dato: 09.08.2017 Sagsnr.: 2016-121-00002 Krone- og timebevilling tildelt

Læs mere

Årsrapport Bilagsmateriale

Årsrapport Bilagsmateriale K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Årsrapport 2004 Bilagsmateriale Indhold 1. Indledning...2 2. STAT 1: Aktivitets- og resultatoplysninger...3 2.1 STAT 1: Aktivitets- og resultatoplysninger Københavns

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Finansielt outlook 2015+

Finansielt outlook 2015+ B5-2013 Pkt. 2.a Bilag 2.1 Bestyrelsesmødet 16. december 2013 Finansielt outlook 2015+ 16. december 2013 Side 1 En dansk business school iblandt den internationale elite af business schools CBS ambition

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Aktstykke nr. 142 Folketinget Afgjort den 1. september Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. august 2016.

Aktstykke nr. 142 Folketinget Afgjort den 1. september Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. august 2016. Aktstykke nr. 142 Folketinget 2015-16 Afgjort den 1. september 2016 142 Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. august 2016. a. Uddannelses- og Forskningsministeriet ønsker med nærværende

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 80, den 27. oktober 2015 Pkt. 5a. Bilag 1. Vedr.: Hovedretning for budget 2016 og rammerne for

Bestyrelsesmøde nr. 80, den 27. oktober 2015 Pkt. 5a. Bilag 1. Vedr.: Hovedretning for budget 2016 og rammerne for KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 80, den 27. oktober 2015 Pkt. 5a. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 15. OKTOBER 2015 Vedr.: Hovedretning for budget 2016 og rammerne for 2016-19

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV KONTRAKTER RESULTATKONTRAKT MED REKTOR Afsender Bestyrelsen/bestyrelsesformanden TILSYN Type Hård er bundet op på løn og indeholder ofte flere elementer AKKREDITERING OG REGULERING UDVIKLINGSKONTRAKTER

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden Notat om Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2018-2021 1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter.

Læs mere

Grundlaget for udarbejdelsen af årsrapporten er fastlagt i Finansministeriets Akt 63 11/ og Økonomistyrelsens vejledning fra januar 2004.

Grundlaget for udarbejdelsen af årsrapporten er fastlagt i Finansministeriets Akt 63 11/ og Økonomistyrelsens vejledning fra januar 2004. Indhold 1. Indledning...3 2. Københavns Universitets ledelse og faglige struktur...5 3. Regnskab...7 4. STAT 1: Aktivitets- og produktionsoplysninger...9 4.1 STAT 1: Aktivitets- og produktionsoplysninger.

Læs mere

Oversigt over indtægtsbudgettets fordeling fra niveau 1 til 2 og fra niveau 2 til 3 samt driftsbudgettet for niveau 2 og 3 SAMF 2015.

Oversigt over indtægtsbudgettets fordeling fra niveau 1 til 2 og fra niveau 2 til 3 samt driftsbudgettet for niveau 2 og 3 SAMF 2015. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Fibigerstræde 5 9220 Aalborg Ø Sagsbehandler: Tina Vangsgaard Telefon: 99407921 E-mail: tva@adm.aau.dk Dato: 7. februar 2015 Sagsnr.: 2014-121-00188 Oversigt over indtægtsbudgettets

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 87 d. 31 januar 2017 Punkt 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 23. JANUAR 2017 Vedr. Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen. Information om FFL 2013

Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen. Information om FFL 2013 Universiteter SDC-Sekretariatet Akkrediteringsinstitutionen Information om FFL 2013 Regeringen offentliggør i dag sit forslag til finanslov for 2013. Styrelsen for Universiteter og orienterer hermed om

Læs mere

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013.

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. Aktstykke nr. 29 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 29 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. a. Ministeriet for Forskning,

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 2. juni 2016 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal 2016 1.

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T REG L E R V E D R Ø R E N D E F O R S K N I N G S - B E V I L L I N G E R O G D E L E S T I L

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER

TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER DELOITTE STYRINGSAGENDA 2015 ANTONINO CASTRONE UNIVERSITETSDIREKTØR, AAU CV Antonino Castrone Arbejde 2014 Universitetsdirektør, Aalborg

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013 for Teknikimik Ilinniarfik

ÅRSREGNSKAB 2013 for Teknikimik Ilinniarfik 18. februar 2014 ÅRSREGNSKAB 2013 for Teknikimik Ilinniarfik Årsresultat (sammendrag) (alle beløb i tusind kr.) Budget Forbrug Forskel Indtægter 101.650 100.794 856 Udgifter 104.708 98.590 6.118 Årets

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere