Redskaber og ordforklaringer på arbejdsmarkedsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redskaber og ordforklaringer på arbejdsmarkedsområdet"

Transkript

1 Redskaber og ordforklaringer på arbejdsmarkedsområdet

2 30. maj 2002 JBP Redskaber og ordforklaringer på arbejdsmarkedsområdet Indledning Som medlem af arbejdsmarkedsrådet er det ikke nødvendigt at have detaljeret kendskab til arbejdsmarkedslovgivningen eller de administrative regler, som gælder på området. Denne pjece beskriver kort de forskellige redskaber, som er til rådighed i den arbejdsmarkedspolitiske indsats, og hvordan de efter arbejdsgivernes opfattelse bør anvendes. Arbejdsmarkedspolitikken er endvidere kendetegnet ved mange specielle fagudtryk, vendinger, begreber og forkortelser, der på mange måder kan virke som indforstået snak. Det kan derfor være nyttigt som et hjælpemiddel i det daglige arbejde med arbejdsmarkedspolitikken at have en oversigt over ordforklaringer og forkortelser ved hånden. En liste findes på side 5. Arbejdsmarkedspolitikkens redskaber Arbejdsmarkedsrådet har to generelle eller strategiske værktøjer til sin rådighed. Det ene er rådets mulighed for at overvåge og følge udviklingen på arbejdsmarkedet, således at der kan sættes effektivt ind med forebyggende aktiviteter. Den anden af rådets muligheder er, at det er rådet, som fastsætter, hvor hyppigt ledige skal have kontakt med AF. Overvågning En vigtig opgave for rådet er at følge udviklingen på arbejdsmarkedet. Overvågningen af det regionale arbejdsmarked skal sikre, at rådene på et tidligt tidspunkt får en præcis og detaljeret viden om udviklingen, så regionens virksomheder både her og nu og i fremtiden kan få de medarbejdere, de har brug for. Overvågningen sker dels via forespørgsel hos et fast panel af virksomheder, dels gennem opsøgende besøg på virksomhederne, og når virksomhederne kontakter AF om arbejdskraft. Herudover kan rådet beslutte at få udarbejdet analyser og prognoser for arbejdsmarkedsudviklingen hos eksterne aktører. For arbejdsgiverne er det vigtigt at sikre en fortsat forbedring og udbygning af overvågningsindsatsen og dermed et grundlag for den regionale arbejdsmarkedsindsats. Det kræver et tæt samarbejde med regionens virksomheder.

3 2 Kontakten med ledige En tæt kontakt mellem AF og ledige øger lediges mulighed for at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Pligten til at møde hos AF til bestemte aktiviteter kan i sig selv være et incitament til at søge job. De faste elementer i kontaktforløbet er, at AF senest efter 4 uger (2 uger på flaskehalsområder) skal have en samtale med den ledige om kvalifikationer og arbejdserfaringer, den såkaldte grundregistreringssamtale. Senest efter 6 måneder skal AF have af ny samtale med den ledige om, hvorvidt den ledige kan formidles eller skal have et andet konkret tilbud. Der er en ny kontakt, når ledige efter 1 år overgår til aktivperioden. Endelig er der en obligatorisk kontakt et år inden dagpengeretten udløber. Det er rådet, som fastsætter, hvor hyppigt ledige skal have kontakt med AF. Efter arbejdsgivernes vurdering bør der ikke gå mere end 3 måneder mellem hver kontakt. På områder med flaskehalse bør kontakten være langt hyppigere. Arbejdsmarkedsindsatsens tilbud til ledige De redskaber, som anvendes i den arbejdsmarkedspolitiske indsats findes i to grupper. Den ene gruppe er de såkaldte ordinære redskaber, der omfatter formidling, vejledning om job og beskæftigelsesmuligheder samt kontakt til og dialog med virksomhederne. Den anden gruppe er aktiveringsindsatsens redskaber, der grundlæggende omfatter to typer, nemlig løntilskud og uddannelse/kurser. Inden for de to typer redskaber er der forskellige varianter. Ordinære aktiviteter Jobordre Åbne ordre Jobordrer er situationer, hvor virksomheder ønsker, at AF henviser et antal kvalificerede ledige til et bestemt job. I AF skelnes der mellem kortvarige ansættelser under 5 dage og længerevarende ansættelser. Åbne ordrer er situationer, hvor virksomheder ønsker, at AF får kendskab til en virksomheds behov for arbejdskraft, og at AF gør denne viden bekendt over for arbejdssøgende. De åbne ordrer udsendes bl.a. på Internet og job-tv og slås op på steder, hvor ledige og andre arbejdssøgende færdes. Til forskel fra jobordrerne er det ved åbne ordrer den ledige selv, der afgør, om vedkommende ønsker at søge det ledige job.

4 3 Virksomhedskontakt Kontakt med arbejdssøgende Der gennemføres i AF opsøgende kontakt til virksomheder. Besøg på virksomheder tjener to formål dels at orientere virksomhederne om de tilbud, som AF har til virksomheder om rekruttering af arbejdskraft, dels at indhente oplysninger om udviklingen på arbejdsmarkedet til brug for tilrettelæggelsen af den arbejdsmarkedspolitiske indsats. Derudover vil AF have dialog med virksomhederne om arbejdskraftbehov i forbindelse med, at virksomhederne afgiver ordrer om arbejdskraft og ved forskellige mødearrangementer m.v. Rådet har kompetence til at fastsætte generelle retningslinier for, hvor hyppigt AF skal have kontakt med ledige. Faste elementer i et kontaktforløb er tilmelding til AF, registrering af arbejdserfaring og uddannelse (grundregistrering), visitationssamtale, formidlingssamtaler og andre konkrete aktiviteter, som den ledige indkaldes til. Indkaldes ledige til aktiviteter hos AF er det en pligt at møde op, ellers kan det få konsekvenser for dagpengene. Aktiveringsindsatsen Handlingsplanen Jobtræning Den praktiske ramme omkring tilbudene til ledige er de individuelle handlingsplaner (IHP). Handlingsplanen er en aftale mellem den ledige og AF, der indeholder et beskæftigelsesmål og de aktiviteter, som skal bidrage til at nå beskæftigelsesmålet. Den ledige underskriver handlingsplanen, og har pligt til at overholde de aftaler, som er indeholdt i handlingsplanen. Der kan ydes løntilskud til ansættelse af ledige i både den private og offentlige sektor. Formålet med jobtræning er at give den ledige mulighed for genoptræning af kvalifikationer, praktisk anvendelse af viden fra kurser m.v. og afprøvning af nye jobområder. Løntilskuddet til private arbejdsgivere udgør ca. 53 kr. pr. time hos private arbejdsgivere, mens løntilskuddet er ca. 93 kr. pr. time hos offentlige arbejdsgivere. I privat jobtræning får den ledige typisk overenskomstmæssig løn, mens der i den offentlige sektor er et særligt lønloft på ca. 93 kr. pr time. Jobtræning hos private arbejdsgivere et det redskab, der mest effektivt kan få ledige i ordinært arbejde og bør efter arbejdsgivernes opfattelse bruges mere. Arbejdspraktik Tilbud om arbejdspraktik kan gives ledige i 2-4 uger på en arbejdsplads i en privat virksomhed for at vurdere, om der senere kan ske ansættelse i ordinær beskæftigelse eller jobtræning i virksomheden.

5 4 Den ledige modtager i praktikperioden en aktiveringsydelse svarende til den lediges individuelle dagpenge. Ydelsen udbetales af AF. Uddannelse Sprogundervisning Jobrotation Individuel jobtræning Intensiv jobsøgning Særlig formidlingsindsats Redskabet uddannelse er et tilbud til ledige om deltagelse i et vejledningsforløb eller et kursus. Arbejdsgiverne finder det mest hensigtsmæssigt at anvende korte kurser, der er målrettede konkrete job i virksomhederne. AF betaler for uddannelserne og betaler herudover den lediges forsørgelse i form af uddannelsesgodtgørelse. Ledige som på grund af manglende danskkundskaber har det vanskeligt med at opnå beskæftigelse kan få tilbud om en indledende sproglig vurdering og tilbud om sprogundervisning med en afsluttende sprogtest. Jobrotation er en måde samtidig at løse to problemer på, nemlig at en ansat i en virksomhed kan deltage i efteruddannelse samtidig med, at en ledig efter forudgående opkvalificering overtager en ansats arbejdsfunktion, mens denne er på kursus. Jobrotationsprojekter er efter arbejdsgivernes vurdering en måde for virksomhederne til at løse rekrutteringsproblemer. Individuel jobtræning er rettet mod at give arbejdsplads- og kvalifikationstræning til ledige, der ellers vil have svært ved at opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked eller i jobtræning. Individuel jobtræning kan etableres hos både private og offentlige arbejdsgivere. Ydelsen under individuel jobtræning er projektydelse. Den intensive jobsøgning er et tilbud til ledige i aktivperioden om en særlig tæt kontakt til AF, når et aktiveringstilbud er afsluttet. Den intensive jobsøgning har en varighed af op til 8 uger og kan kombineres med kortvarige jobsøgningskurser. Den særlige formidlingsindsats er et tilbud til ledige om i op til 10 uger at blive knyttet til en ekstern formidlingsaktør, der har til opgave at bringe den ledige i ordinær beskæftigelse eller i beskæftigelse hos private arbejdsgivere med løntilskud privat jobtræning. Den særlige formidlingsaktør honoreres efter, hvor mange der opnår beskæftigelse. Der er tale om et nyt redskab, der efter arbejdsgivernes vurdering rummer nye muligheder, hvor især private aktører løser opgaven med at få ledige i beskæftigelse. Særlige begreber og udtryk i arbejdsmarkedspolitikken Arbejdsmarkedspolitikken er kendetegnet af mange specielle fagudtryk, vendinger, begreber og forkortelser, der kan være svære at skille endsige huske fra hinanden. Nedenstående ordforklaringer og forkortelser er et hjælpemiddel i

6 5 det daglige arbejde med arbejdsmarkedspolitikken. Den er ikke fuldstændig, men skal gerne give en overskuelighed og forsyne bl.a. nye rådsmedlemmer med de mest almindelige forklaringer og forkortelser. Ordforklaringer og forkortelser er alfabetisk opstillede Afløb Igangsatte aktiveringsforløb, hvor dele af det økonomiske forbrug løber ind i næste finansår. Aktiveringsydelse Den ledige modtager aktiveringsydelse, når AF giver tilbud om enten intensiv jobsøgning, en særlig formidlingsindsats eller arbejdspraktik (se disse). Ydelsen svarer til den individuelle dagpengesats. Aktivperioden I aktivperioden har ledige ret og pligt til aktivering. Aktivperioden er på 3 år. Se Dagpengesystemets ydelsesperiode. Aktivramme Midler afsat på finansloven til aktiveringsindsatsen. AMANDA AF's edb-system. Arbejdsmarkedsredegørelse: Rådets kvartalsvise redegørelse om den seneste udvikling og prognose for ledighed og beskæftigelse på det regionale arbejdsmarked på et kvartal og et års sigt. Arbejdspraktik Redskab for ledige og virksomheder til afdækning af, om den ledige umiddelbart kan ansættes i virksomheden. Varigheden er 2-4 uger. Den ledige modtager aktiveringsydelse i praktikperioden. Arbejdsstyrken Ledige og beskæftigede. Balanceproblemer Udækkede arbejdskraftbehov af mere end midlertidig karakter, som skyldes andre årsager end manglende faglige kvalifikationer - se også Flaskehals. Beskæftigelsesgrad Betegner andelen af befolkningen i den erhvervsdygtige alder (normalt afgrænset til de årige), som er i beskæftigelse. CV-Bank AF's CV-database, hvor jobsøgere online på internettet kan lægge

7 6 deres CV-profil ind og hvor virksomheder kan søge efter den rette medarbejder. Daghøjskoleforløb Uddannelsesforløb på en daghøjskole Dagpengeperiode Det første år med ret til dagpenge. Se Dagpengesystemets ydelsesperiode. Dagpengesystemets ydelsesperioder Den samlede ydelsesperiode er på 4 år. Den starter med en dagpengeperiode på 1 år og efterfølges af en aktivperiode på 3 år. For unge under 25 år og ældre fyldt 60 år starter aktivperioden efter 6 måneder. Driftsrammeredegørelse Kvartalsvis redegørelse over forventninger til bl.a. aktiveringsbudget, ressourceforbrug m.v. Efterspørgselssiden Virksomhedernes behov for arbejdskraft. Emne-/jobbank Database for ledige, som er umiddelbart formidlingsparate inden for et konkret fagområde Erhvervsfrekvens Benævnes også erhvervsgraden, som er andelen af befolkningen i den erhvervsdygtige alder, som i arbejdsstyrken dvs. som er beskæftigede eller ledige. Erhvervsfrekvensen er højere end beskæftigelsesgraden, da ledigheden normalt er større end nul - se også beskæftigelsesgrad. Faglig mobilitet Lediges parathed til at skifte fag - henimod jobåbninger. Fastkundeaftale Samarbejdsaftale mellem AF og virksomheder om rekruttering af arbejdskraft. Flaskehals En mere end rent midlertidig efterspørgsel efter arbejdskraft med bestemte faglige kvalifikationer, som ikke kan tilfredsstilles med ledig arbejdskraft. Fleksibilitetsfremmende ydelse Økonomisk støtte til flyttehjælp til ledige, ledighedstruede og beskæftigede, der skifter bopæl i forbindelse med overtagelse af ar-

8 7 bejde som lønmodtagere. Forudsætningen for støtte er, at det er i områder med mangel på arbejdskraft med bestemte kvalifikationer, som ikke kan dækkes med lokal arbejdskraft. Formidlingsindsats AF's indsats ifht. virksomhedernes behov for arbejdskraft. Formidlingssamtaler Samtale om et ledigt job mellem en ledig og en AF-medarbejder mhp. at udvælge til jobsamtale i en virksomhed. Grundregistrering Registrering af den lediges baggrund mht. uddannelse, jobkvalifikationer, -erfaring, -ønsker m.v. i AF's edb-system. Handlingsplan (IHP) Også kaldet Individuel Handlingsplan. Det er en skriftlig aftale mellem AF og den ledige, som beskriver den lediges vej mod det ordinære arbejdsmarked. Helårspladser Beregnet størrelse, som anvendes ved budgetlægning af redskabsforbruget. En helårsplads kan f.eks. være to uddannelses- eller jobtræningsforløb af hvert et 1/2 års varighed. Holdkøb Køb af et helt uddannelseshold, hvor AF råder over samtlige pladser. Individuelle dagpenge Den sats som ledige modtager dagpenge efter beregnet som 90 pct af hidtidig indkomst. Satsen kan være lavere end dagpengenes højeste beløb (3.020 pr. uge pr. 7. januar 2002). Intensiv jobsøgning Nyt redskab, der giver mulighed for en særlig intensiv jobsøgningsperiode i forbindelse med et tilbud i aktivperioden. Jobbank AF's jobdatabase, hvor virksomheder direkte kan indrykke, redigere og slette stillingsannoncer over Internettet. Jobbutikker AF-kontorer, hvor virksomhederne gratis kan annoncere efter nye medarbejdere og hvor jobsøgere kan gå på udkik efter nyt job. Jobformidling AF's jobformidling af kontakt mellem arbejdsgivere og arbejdssø-

9 8 gende om et konkret job. Jobrotation Når en eller flere ledige erstatter en eller flere beskæftigede, som går på efteruddannelse. Jobskifter Person i job, som ønsker at skifte til et nyt job. Jobtræning Tilbud til virksomheder om i en kortere periode at ansætte en ledig med løntilskud. Jobåbning Jobmulighed opstået ved, at der oprettes et nyt job, eller ved at en ansat skifter arbejde. Kompetencegivende uddannelse Uddannelse med dokumentation for opnået formel eller anerkendt kompetence. Kombinationsforløb Forløb, hvor uddannelse og virksomhedspraktik kobles. Kontaktforløb Beskrivelse af AF's kontakt med de ledige herunder kontaktformer og hyppighed. Ledighedsgrad Betegnelse for, hvor stor en del af en periode f.eks. et år en person har været berørt af ledighed. Hvis ledighedsgraden er 0,8, betyder det, at personen har været berørt af ledighed i 80% af året. Marginalisering Grupper af ledige, der er i fare for at blive udstødt af arbejdsmarkedet. Målgruppe I AF-sammenhæng henviser begrebet som oftest til Rådets udpegede målgruppe for "den tidlige fleksible indsats". Udpegningen af denne målgruppe tager udgangspunkt i en vurdering af, hvilke grupper af ledige, der har en særlig risiko for langtidsledighed. Målrettede servicetilbud Møder for særlige grupper af job- og uddannelsessøgende med oplæg fra f.eks. AF, a-kasser, erhvervslivet og forskellige uddannelser.

10 9 Nytilgang Antal aktiveringsforløb, der igangsættes i løbet af året. Ordinære indsats AF's indsats målrettet virksomhederne og det ordinære arbejdsmarked. Ordinære ordrer En jobordre, som en virksomhed ønsker, at AF skal hjælpe med at besætte. Præmieringsordning Økonomisk præmie på kr. til offentlige arbejdsgivere, der fastansætter personer fra støttet arbejde i ordinært arbejde. Rammeaftale En tidsbegrænset ofte flerårig aftale med udbyder, der efter udbudsforretning giver AF adgang til i aftalens løbetid at få leveret ydelser, f.eks. uddannelsesforløb, som beskrevet i det indsendte tilbud (se også: Delaftale). Indgåelse af rammeaftaler forudsætter, at der gennemføres et såkaldt rammeudbud. RAR-pulje Rådet har afsat midler til diverse puljer, eks. forsøgs- og udviklingsaktiviteter, særlige formidlingsaktiviteter. Rekrutteringsbank Ledige "grupperes" afhængig af erhvervserfaring og uddannelsesmæssig baggrund mhp. formidling af kvalificeret arbejdskraft til virksomheder. Redskaber AF's vifte af tilbud til virksomheder og ledige (og beskæftigede). Resultatkrav Centrale og regionale krav til AF's produktion og aktiveringsindsats. Rundbordssamtaler Trepartssamtaler undervejs i arbejdet med den individuelle handlingsplan med deltagelse af a-kasser, AD og den ledige. Rådighedspligten Dagpengemodtagere er forpligtet til at stå til rådighed for ordinært arbejde samt aktivt at søge arbejde. Ledige i aktivering skal ikke selv være aktivt jobsøgende. SVU Statens VoksenUddannelsesstøtte er primært tænkt som orlovsydelse for beskæftigede. Ledige dagpengeberettigede med ret til 6

11 10 ugers selvvalgt uddannelse kan også få SVU. Ydelsen kan gives til uddannelser på folkeskole-, gymnasialt- og videregående niveau. SVU svarer til den individuelle dagpengesats for fuldtidsforsikrede. Ordningen administreres af SU-styrelsen i samarbejde med a-kasserne, VUC og ivu*centrene. Særlig formidlingsindsats Nyt redskab, hvor en række forskellige aktører efter udbud kan gennemføre aktiveringsforløb for ledige. Målet er primært ordinær beskæftigelse. Takstfastsatte uddannelser Uddannelsesforløb, som afholdes i hht. en godkendt uddannelsesplan eller en bekendtgørelse, og hvortil der er fastsat en takst i de årlige takstkataloger, f.eks. AMS' taktskatalog over arbejdsmarkedsuddannelserne eller Undervisningsministeriets takstkatalog. Tidlig, fleksibel indsats Aktiveringsindsats, der tilbydes særlige udvalgte grupper af ledige i dagpengeperioden. Udbud AF's køb af uddannelses- og vejledningsforløb skal som hovedregel ske efter gennemførelse af en udbudsforretning, medmindre der er tale om takstfastsatte uddannelser. Hidtil har udbudsforretninger i Århus-regionen været gennemført som offentlige udbud, hvilket indebærer, at alle uddannelsesinstitutioner og kursusudbydere kan afgive tilbud. Udbudskoncept Dokument, der i forbindelse med udbud opstiller krav og ønsker til indsendte tilbud. Uddannelsesdimensionering Opgørelse over hvor mange uddannelsespladser, der skal bruges inden for forskellige uddannelsesområder og uddannelsesniveauer for at tilfredsstille arbejdsmarkedets behov og tilvejebringe et tilstrækkeligt antal aktiveringstilbud. Uddannelsesgodtgørelse Ledige, der i en handlingsplan har fået tilbud om en uddannelse, kan få tilbud om uddannelsesgodtgørelse, som svarer til den individuelle dagpengesats. Udslusning Forberedelse (via uddannelse, vejledning og/ell. virksomhedspraktik) af ledige til job eller uddannelse. Udviklings- og forsøgsprojekt Projekter, der udvikler og forbedrer et eller flere af de arbejdsmar-

12 11 kedspolitiske redskaber og relationer mellem aktørerne på arbejdsmarkedet. Unge-indsatsen AF's indsats overfor ledige under 25 år. Varsling Virksomheder har pligt til at varsle afskedigelser, når det drejer sig om et større antal medarbejdere. Træder en varsling i kraft, er virksomheden underlagt varslingsreglerne og skal i en række tilfælde forhandle med medarbejderne og kontakte Arbejdsmarkedsrådet. Formålet med forhandlingerne er at begrænse eller afværge de påtænkte afskedigelser. Varslingsberedsskab AF's organisering og tilbud til virksomheder, der varsler afskedigelser af større omfang. Vejledning AF's information til ledige om rettigheder, pligter og muligheder. Vejledningsforløb Særlige afklaringsforløb for ledige af 2-4 ugers varighed. VEU Voksen- og Efteruddannelse (i VEU-reformen = "Voksen- og Efteruddannelsesreformen" og VEU-godtgørelse = "Godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet coksen- og efteruddannelse") VEU / VEUD Voksenerhvervsuddannelse undertiden forkortet til VEUD VEUF VoksenErhvervsUddannelsesForløb for personer over 25 år. Der er i visse situationer mulighed for økonomisk støtte gennem enten timetilskud til virksomheder eller supplerende uddannelsesgodtgørelse til den ledige. VEU-godtgørelse Forsørgelsesgrundlaget for personer, der deltager i erhvervsrettede uddannelser til og med erhvervsuddannelsesniveau. Der kan være tale om arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), uddannelser efter lov om åben uddannelse, enkeltfag på social- og sundhedsuddannelserne, den grundlæggende pædagogiske merituddannelse samt kompetenceafklarende forløb som led i grunduddannelse for voksne. Godtgørelsen svarer til det højeste ugentlige dagpengebeløb og udbetales af arbejdsløshedskassen. AF administrerer og udbetaler godtgørelse til deltagere, der ikke er medlem af en a-kasse.

13 12 Visitationssamtale Individuel samtale med den ledige som opfølgning på grundregistreringssamtalen efter 3-6 måneders ledighed. Formålet er at vurdere, om den ledige umiddelbart kan formidles arbejde eller skal have andre tilbud. Åben uddannelse Erhvervsrettede uddannelsesforløb og kurser for voksne. Det kan være enkeltfag fra de ordinære uddannelser, korte kurser eller særlige forløb. Åbne ordrer Virksomhedernes annoncering af job i AF's medier. Der er ingen formidlingsaftale. 20-timers reglen Reglen om at visse typer uddannelse typisk VUC kan følges med dagpenge, hvis undervisningen varer mindre end 20 timer om ugen. 75%-reglen Den samlede aktivering for nogle ledige i aktivperioden skal udgøre mindst 75% af aktivperioden. Forkortelser AF Arbejdsformidlingen AMS Arbejdsmarkedsstyrelsen AMANDA Arbejdsmarkedets Nye Database AMU Arbejdsmarkedsuddannelserne AUF Arbejdsmarkedets Uddannelsesfinanciering AVU Almen Voksenuddannelse EUD Erhvervsuddannelserne EURES European Employment Services - internationalt samarbejde om-

14 13 kring jobformidling og uddannelse på tværs af landegrænser FVU Forberedende Voksenundervisning GVU Grundlæggende Uddannelse for Voksne IDV Indtægtsdækkende Virksomhed IHP Individuel Handlingsplan IKT Information, Kommunikation og Teknologi IKV Individuel Kompetence Vurdering IT Informationsteknologi IUP Individuel Uddannelsesplan ivu*center Center for information om videregående uddannelser KVU Kort Videregående Uddannelse f.eks. erhvervsakademiuddannelser LVU Langvideregående Uddannelse / Langvarigt Uddannede MVU Mellemlang Videregående Uddannelse PGU Pædagogisk Grunduddannelse SVU Statens Voksenuddannelsesstøtte VEU Voksen- og Efteruddannelse VEUD Voksenerhvervsuddannelse

15 14 VEUF Voksenerhvervsuddannelsesforløb VFU Det (regionale) Vejledningsfaglige Udvalg VUC Voksenuddannelsescenter VVU Videregående Voksenuddannelse

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Ændrede regler pr. 1. januar 2001

Ændrede regler pr. 1. januar 2001 Ændrede regler pr. 1. januar 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 foretages der en række ændringer i de regler, som Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdsformidlingen administrerer. Her følger en oversigt

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

Nye roller og bedre resultater i arbejdsmarkedspolitikken

Nye roller og bedre resultater i arbejdsmarkedspolitikken Nye roller og bedre resultater i arbejdsmarkedspolitikken 1. Indledning Arbejdsmarkedet har gennem 1990 erne været præget af konstant faldende ledighed og stigende beskæftigelse. En udvikling, der ikke

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Fleksibilitetsfremmende ydelse ( F ly t t e h j æ l p )

Et nyt arbejdsliv. Fleksibilitetsfremmende ydelse ( F ly t t e h j æ l p ) Et nyt arbejdsliv Fleksibilitetsfremmende ydelse ( F ly t t e h j æ l p ) Ove Hygum Arbejdsminister For at imødegå strukturproblemer på arbejdsmarkedet er det særlig vigtigt, at fleksibiliteten på arbejdsmarkedet

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart VUS Konsulenterne Vejledning / coaching om erhverv og uddannelse Uddannelsesplanlægning

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat 09.00 Velkomst v/peter Thomsen, AMU Nordjylland 09.10 Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsesreformen v/kristian Bak, STAR 10.00 Kursusudbud på VEU-hjemmeside v/veu-center 3 perspektiver på vejledning og

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

De nye opgaver i jobcenteret hvor ligger udfordringerne

De nye opgaver i jobcenteret hvor ligger udfordringerne NOTAT De nye opgaver i jobcenteret hvor ligger udfordringerne 1. august 2009 overtager kommunerne de opgaver, der nu ligger i den statslige del af jobcenteret. De fleste af de opgaver, staten i jobcenteret

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

Vejledning om jobrotation

Vejledning om jobrotation Vejledning om jobrotation 1. Indledning Private og offentlige arbejdsgivere med virksomhed beliggende i Danmark har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en medarbejder fra virksomheden

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor lønmodtagerne

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Sagsnr. Ref. HSE/kfr Den 7. juni 2005

Sagsnr. Ref. HSE/kfr Den 7. juni 2005 Sagsnr. Ref. HSE/kfr Den 7. juni 2005 -REURWDWLRQ±RJVnLIUHPWLGHQ,QGOHGQLQJ Jobrotation blev indført som en del af beskæftigelsesindsatsen med arbejdsmarkedsreformen i 1994, men ordningen er løbende blevet

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Hvad er jobrotation? Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009

FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009 FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009 MED OPDATEREDE KILOMETER- TAKSTER FRA JULI 2009 2 DS Uddannelsesafdeling FORORD Denne lille guide giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål om VEU-godtgørelse. Hvis der

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

arbejdsmarkedsbalancen

arbejdsmarkedsbalancen Sådan bruger du arbejdsmarkedsbalancen på www.brhovedstadensjaelland.dk et godt fundament når du har samtaler BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Et godt fundament... når du har Gå ind på»www.brhovedstadensjaelland.dk«vælg»arbejdsmarkedet

Læs mere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 245 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder blanketten Rubrik 1: Navn mv. (Udfyldes

Læs mere

Ansøgning til uddannelse PAU-EUV

Ansøgning til uddannelse PAU-EUV Ansøgning til uddannelse PAU-EUV EUV - PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (EUV står for erhvervsuddannelse for voksne) For at blive optaget skal du Være fyldt 25 år Have mindst 2 års erhvervserfaring, inden

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 På seminaret skal vi arbejde med reformen og både beskæftige os med de enkelte elementer samt det samlede overblik. Der er i alt

Læs mere

Oversigt over aktiviteter og initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen

Oversigt over aktiviteter og initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen Oversigt over aktiviteter initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen Nedenfor oplistes de udviklingsaktiviteter initiativer, som igangsættes som led i den udarbejdede strategi for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 26. september 2014

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 26. august 2009. Nr. 829. Bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 3, 71, stk. 4, 73 b, stk. 5, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Oversigt vedrørende sager om påstået misbrug af løntilskudsordningen

Oversigt vedrørende sager om påstået misbrug af løntilskudsordningen Arbejdsmarkedsstyrelsen Styring AF og kommuner Notat Oversigt vedrørende sager om påstået misbrug af løntilskudsordningen 26. oktober 2004 Vores sag 04-207-48 Vores ref. lml/jcs I forbindelse med den landsdækkende

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere