Redskaber og ordforklaringer på arbejdsmarkedsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redskaber og ordforklaringer på arbejdsmarkedsområdet"

Transkript

1 Redskaber og ordforklaringer på arbejdsmarkedsområdet

2 30. maj 2002 JBP Redskaber og ordforklaringer på arbejdsmarkedsområdet Indledning Som medlem af arbejdsmarkedsrådet er det ikke nødvendigt at have detaljeret kendskab til arbejdsmarkedslovgivningen eller de administrative regler, som gælder på området. Denne pjece beskriver kort de forskellige redskaber, som er til rådighed i den arbejdsmarkedspolitiske indsats, og hvordan de efter arbejdsgivernes opfattelse bør anvendes. Arbejdsmarkedspolitikken er endvidere kendetegnet ved mange specielle fagudtryk, vendinger, begreber og forkortelser, der på mange måder kan virke som indforstået snak. Det kan derfor være nyttigt som et hjælpemiddel i det daglige arbejde med arbejdsmarkedspolitikken at have en oversigt over ordforklaringer og forkortelser ved hånden. En liste findes på side 5. Arbejdsmarkedspolitikkens redskaber Arbejdsmarkedsrådet har to generelle eller strategiske værktøjer til sin rådighed. Det ene er rådets mulighed for at overvåge og følge udviklingen på arbejdsmarkedet, således at der kan sættes effektivt ind med forebyggende aktiviteter. Den anden af rådets muligheder er, at det er rådet, som fastsætter, hvor hyppigt ledige skal have kontakt med AF. Overvågning En vigtig opgave for rådet er at følge udviklingen på arbejdsmarkedet. Overvågningen af det regionale arbejdsmarked skal sikre, at rådene på et tidligt tidspunkt får en præcis og detaljeret viden om udviklingen, så regionens virksomheder både her og nu og i fremtiden kan få de medarbejdere, de har brug for. Overvågningen sker dels via forespørgsel hos et fast panel af virksomheder, dels gennem opsøgende besøg på virksomhederne, og når virksomhederne kontakter AF om arbejdskraft. Herudover kan rådet beslutte at få udarbejdet analyser og prognoser for arbejdsmarkedsudviklingen hos eksterne aktører. For arbejdsgiverne er det vigtigt at sikre en fortsat forbedring og udbygning af overvågningsindsatsen og dermed et grundlag for den regionale arbejdsmarkedsindsats. Det kræver et tæt samarbejde med regionens virksomheder.

3 2 Kontakten med ledige En tæt kontakt mellem AF og ledige øger lediges mulighed for at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Pligten til at møde hos AF til bestemte aktiviteter kan i sig selv være et incitament til at søge job. De faste elementer i kontaktforløbet er, at AF senest efter 4 uger (2 uger på flaskehalsområder) skal have en samtale med den ledige om kvalifikationer og arbejdserfaringer, den såkaldte grundregistreringssamtale. Senest efter 6 måneder skal AF have af ny samtale med den ledige om, hvorvidt den ledige kan formidles eller skal have et andet konkret tilbud. Der er en ny kontakt, når ledige efter 1 år overgår til aktivperioden. Endelig er der en obligatorisk kontakt et år inden dagpengeretten udløber. Det er rådet, som fastsætter, hvor hyppigt ledige skal have kontakt med AF. Efter arbejdsgivernes vurdering bør der ikke gå mere end 3 måneder mellem hver kontakt. På områder med flaskehalse bør kontakten være langt hyppigere. Arbejdsmarkedsindsatsens tilbud til ledige De redskaber, som anvendes i den arbejdsmarkedspolitiske indsats findes i to grupper. Den ene gruppe er de såkaldte ordinære redskaber, der omfatter formidling, vejledning om job og beskæftigelsesmuligheder samt kontakt til og dialog med virksomhederne. Den anden gruppe er aktiveringsindsatsens redskaber, der grundlæggende omfatter to typer, nemlig løntilskud og uddannelse/kurser. Inden for de to typer redskaber er der forskellige varianter. Ordinære aktiviteter Jobordre Åbne ordre Jobordrer er situationer, hvor virksomheder ønsker, at AF henviser et antal kvalificerede ledige til et bestemt job. I AF skelnes der mellem kortvarige ansættelser under 5 dage og længerevarende ansættelser. Åbne ordrer er situationer, hvor virksomheder ønsker, at AF får kendskab til en virksomheds behov for arbejdskraft, og at AF gør denne viden bekendt over for arbejdssøgende. De åbne ordrer udsendes bl.a. på Internet og job-tv og slås op på steder, hvor ledige og andre arbejdssøgende færdes. Til forskel fra jobordrerne er det ved åbne ordrer den ledige selv, der afgør, om vedkommende ønsker at søge det ledige job.

4 3 Virksomhedskontakt Kontakt med arbejdssøgende Der gennemføres i AF opsøgende kontakt til virksomheder. Besøg på virksomheder tjener to formål dels at orientere virksomhederne om de tilbud, som AF har til virksomheder om rekruttering af arbejdskraft, dels at indhente oplysninger om udviklingen på arbejdsmarkedet til brug for tilrettelæggelsen af den arbejdsmarkedspolitiske indsats. Derudover vil AF have dialog med virksomhederne om arbejdskraftbehov i forbindelse med, at virksomhederne afgiver ordrer om arbejdskraft og ved forskellige mødearrangementer m.v. Rådet har kompetence til at fastsætte generelle retningslinier for, hvor hyppigt AF skal have kontakt med ledige. Faste elementer i et kontaktforløb er tilmelding til AF, registrering af arbejdserfaring og uddannelse (grundregistrering), visitationssamtale, formidlingssamtaler og andre konkrete aktiviteter, som den ledige indkaldes til. Indkaldes ledige til aktiviteter hos AF er det en pligt at møde op, ellers kan det få konsekvenser for dagpengene. Aktiveringsindsatsen Handlingsplanen Jobtræning Den praktiske ramme omkring tilbudene til ledige er de individuelle handlingsplaner (IHP). Handlingsplanen er en aftale mellem den ledige og AF, der indeholder et beskæftigelsesmål og de aktiviteter, som skal bidrage til at nå beskæftigelsesmålet. Den ledige underskriver handlingsplanen, og har pligt til at overholde de aftaler, som er indeholdt i handlingsplanen. Der kan ydes løntilskud til ansættelse af ledige i både den private og offentlige sektor. Formålet med jobtræning er at give den ledige mulighed for genoptræning af kvalifikationer, praktisk anvendelse af viden fra kurser m.v. og afprøvning af nye jobområder. Løntilskuddet til private arbejdsgivere udgør ca. 53 kr. pr. time hos private arbejdsgivere, mens løntilskuddet er ca. 93 kr. pr. time hos offentlige arbejdsgivere. I privat jobtræning får den ledige typisk overenskomstmæssig løn, mens der i den offentlige sektor er et særligt lønloft på ca. 93 kr. pr time. Jobtræning hos private arbejdsgivere et det redskab, der mest effektivt kan få ledige i ordinært arbejde og bør efter arbejdsgivernes opfattelse bruges mere. Arbejdspraktik Tilbud om arbejdspraktik kan gives ledige i 2-4 uger på en arbejdsplads i en privat virksomhed for at vurdere, om der senere kan ske ansættelse i ordinær beskæftigelse eller jobtræning i virksomheden.

5 4 Den ledige modtager i praktikperioden en aktiveringsydelse svarende til den lediges individuelle dagpenge. Ydelsen udbetales af AF. Uddannelse Sprogundervisning Jobrotation Individuel jobtræning Intensiv jobsøgning Særlig formidlingsindsats Redskabet uddannelse er et tilbud til ledige om deltagelse i et vejledningsforløb eller et kursus. Arbejdsgiverne finder det mest hensigtsmæssigt at anvende korte kurser, der er målrettede konkrete job i virksomhederne. AF betaler for uddannelserne og betaler herudover den lediges forsørgelse i form af uddannelsesgodtgørelse. Ledige som på grund af manglende danskkundskaber har det vanskeligt med at opnå beskæftigelse kan få tilbud om en indledende sproglig vurdering og tilbud om sprogundervisning med en afsluttende sprogtest. Jobrotation er en måde samtidig at løse to problemer på, nemlig at en ansat i en virksomhed kan deltage i efteruddannelse samtidig med, at en ledig efter forudgående opkvalificering overtager en ansats arbejdsfunktion, mens denne er på kursus. Jobrotationsprojekter er efter arbejdsgivernes vurdering en måde for virksomhederne til at løse rekrutteringsproblemer. Individuel jobtræning er rettet mod at give arbejdsplads- og kvalifikationstræning til ledige, der ellers vil have svært ved at opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked eller i jobtræning. Individuel jobtræning kan etableres hos både private og offentlige arbejdsgivere. Ydelsen under individuel jobtræning er projektydelse. Den intensive jobsøgning er et tilbud til ledige i aktivperioden om en særlig tæt kontakt til AF, når et aktiveringstilbud er afsluttet. Den intensive jobsøgning har en varighed af op til 8 uger og kan kombineres med kortvarige jobsøgningskurser. Den særlige formidlingsindsats er et tilbud til ledige om i op til 10 uger at blive knyttet til en ekstern formidlingsaktør, der har til opgave at bringe den ledige i ordinær beskæftigelse eller i beskæftigelse hos private arbejdsgivere med løntilskud privat jobtræning. Den særlige formidlingsaktør honoreres efter, hvor mange der opnår beskæftigelse. Der er tale om et nyt redskab, der efter arbejdsgivernes vurdering rummer nye muligheder, hvor især private aktører løser opgaven med at få ledige i beskæftigelse. Særlige begreber og udtryk i arbejdsmarkedspolitikken Arbejdsmarkedspolitikken er kendetegnet af mange specielle fagudtryk, vendinger, begreber og forkortelser, der kan være svære at skille endsige huske fra hinanden. Nedenstående ordforklaringer og forkortelser er et hjælpemiddel i

6 5 det daglige arbejde med arbejdsmarkedspolitikken. Den er ikke fuldstændig, men skal gerne give en overskuelighed og forsyne bl.a. nye rådsmedlemmer med de mest almindelige forklaringer og forkortelser. Ordforklaringer og forkortelser er alfabetisk opstillede Afløb Igangsatte aktiveringsforløb, hvor dele af det økonomiske forbrug løber ind i næste finansår. Aktiveringsydelse Den ledige modtager aktiveringsydelse, når AF giver tilbud om enten intensiv jobsøgning, en særlig formidlingsindsats eller arbejdspraktik (se disse). Ydelsen svarer til den individuelle dagpengesats. Aktivperioden I aktivperioden har ledige ret og pligt til aktivering. Aktivperioden er på 3 år. Se Dagpengesystemets ydelsesperiode. Aktivramme Midler afsat på finansloven til aktiveringsindsatsen. AMANDA AF's edb-system. Arbejdsmarkedsredegørelse: Rådets kvartalsvise redegørelse om den seneste udvikling og prognose for ledighed og beskæftigelse på det regionale arbejdsmarked på et kvartal og et års sigt. Arbejdspraktik Redskab for ledige og virksomheder til afdækning af, om den ledige umiddelbart kan ansættes i virksomheden. Varigheden er 2-4 uger. Den ledige modtager aktiveringsydelse i praktikperioden. Arbejdsstyrken Ledige og beskæftigede. Balanceproblemer Udækkede arbejdskraftbehov af mere end midlertidig karakter, som skyldes andre årsager end manglende faglige kvalifikationer - se også Flaskehals. Beskæftigelsesgrad Betegner andelen af befolkningen i den erhvervsdygtige alder (normalt afgrænset til de årige), som er i beskæftigelse. CV-Bank AF's CV-database, hvor jobsøgere online på internettet kan lægge

7 6 deres CV-profil ind og hvor virksomheder kan søge efter den rette medarbejder. Daghøjskoleforløb Uddannelsesforløb på en daghøjskole Dagpengeperiode Det første år med ret til dagpenge. Se Dagpengesystemets ydelsesperiode. Dagpengesystemets ydelsesperioder Den samlede ydelsesperiode er på 4 år. Den starter med en dagpengeperiode på 1 år og efterfølges af en aktivperiode på 3 år. For unge under 25 år og ældre fyldt 60 år starter aktivperioden efter 6 måneder. Driftsrammeredegørelse Kvartalsvis redegørelse over forventninger til bl.a. aktiveringsbudget, ressourceforbrug m.v. Efterspørgselssiden Virksomhedernes behov for arbejdskraft. Emne-/jobbank Database for ledige, som er umiddelbart formidlingsparate inden for et konkret fagområde Erhvervsfrekvens Benævnes også erhvervsgraden, som er andelen af befolkningen i den erhvervsdygtige alder, som i arbejdsstyrken dvs. som er beskæftigede eller ledige. Erhvervsfrekvensen er højere end beskæftigelsesgraden, da ledigheden normalt er større end nul - se også beskæftigelsesgrad. Faglig mobilitet Lediges parathed til at skifte fag - henimod jobåbninger. Fastkundeaftale Samarbejdsaftale mellem AF og virksomheder om rekruttering af arbejdskraft. Flaskehals En mere end rent midlertidig efterspørgsel efter arbejdskraft med bestemte faglige kvalifikationer, som ikke kan tilfredsstilles med ledig arbejdskraft. Fleksibilitetsfremmende ydelse Økonomisk støtte til flyttehjælp til ledige, ledighedstruede og beskæftigede, der skifter bopæl i forbindelse med overtagelse af ar-

8 7 bejde som lønmodtagere. Forudsætningen for støtte er, at det er i områder med mangel på arbejdskraft med bestemte kvalifikationer, som ikke kan dækkes med lokal arbejdskraft. Formidlingsindsats AF's indsats ifht. virksomhedernes behov for arbejdskraft. Formidlingssamtaler Samtale om et ledigt job mellem en ledig og en AF-medarbejder mhp. at udvælge til jobsamtale i en virksomhed. Grundregistrering Registrering af den lediges baggrund mht. uddannelse, jobkvalifikationer, -erfaring, -ønsker m.v. i AF's edb-system. Handlingsplan (IHP) Også kaldet Individuel Handlingsplan. Det er en skriftlig aftale mellem AF og den ledige, som beskriver den lediges vej mod det ordinære arbejdsmarked. Helårspladser Beregnet størrelse, som anvendes ved budgetlægning af redskabsforbruget. En helårsplads kan f.eks. være to uddannelses- eller jobtræningsforløb af hvert et 1/2 års varighed. Holdkøb Køb af et helt uddannelseshold, hvor AF råder over samtlige pladser. Individuelle dagpenge Den sats som ledige modtager dagpenge efter beregnet som 90 pct af hidtidig indkomst. Satsen kan være lavere end dagpengenes højeste beløb (3.020 pr. uge pr. 7. januar 2002). Intensiv jobsøgning Nyt redskab, der giver mulighed for en særlig intensiv jobsøgningsperiode i forbindelse med et tilbud i aktivperioden. Jobbank AF's jobdatabase, hvor virksomheder direkte kan indrykke, redigere og slette stillingsannoncer over Internettet. Jobbutikker AF-kontorer, hvor virksomhederne gratis kan annoncere efter nye medarbejdere og hvor jobsøgere kan gå på udkik efter nyt job. Jobformidling AF's jobformidling af kontakt mellem arbejdsgivere og arbejdssø-

9 8 gende om et konkret job. Jobrotation Når en eller flere ledige erstatter en eller flere beskæftigede, som går på efteruddannelse. Jobskifter Person i job, som ønsker at skifte til et nyt job. Jobtræning Tilbud til virksomheder om i en kortere periode at ansætte en ledig med løntilskud. Jobåbning Jobmulighed opstået ved, at der oprettes et nyt job, eller ved at en ansat skifter arbejde. Kompetencegivende uddannelse Uddannelse med dokumentation for opnået formel eller anerkendt kompetence. Kombinationsforløb Forløb, hvor uddannelse og virksomhedspraktik kobles. Kontaktforløb Beskrivelse af AF's kontakt med de ledige herunder kontaktformer og hyppighed. Ledighedsgrad Betegnelse for, hvor stor en del af en periode f.eks. et år en person har været berørt af ledighed. Hvis ledighedsgraden er 0,8, betyder det, at personen har været berørt af ledighed i 80% af året. Marginalisering Grupper af ledige, der er i fare for at blive udstødt af arbejdsmarkedet. Målgruppe I AF-sammenhæng henviser begrebet som oftest til Rådets udpegede målgruppe for "den tidlige fleksible indsats". Udpegningen af denne målgruppe tager udgangspunkt i en vurdering af, hvilke grupper af ledige, der har en særlig risiko for langtidsledighed. Målrettede servicetilbud Møder for særlige grupper af job- og uddannelsessøgende med oplæg fra f.eks. AF, a-kasser, erhvervslivet og forskellige uddannelser.

10 9 Nytilgang Antal aktiveringsforløb, der igangsættes i løbet af året. Ordinære indsats AF's indsats målrettet virksomhederne og det ordinære arbejdsmarked. Ordinære ordrer En jobordre, som en virksomhed ønsker, at AF skal hjælpe med at besætte. Præmieringsordning Økonomisk præmie på kr. til offentlige arbejdsgivere, der fastansætter personer fra støttet arbejde i ordinært arbejde. Rammeaftale En tidsbegrænset ofte flerårig aftale med udbyder, der efter udbudsforretning giver AF adgang til i aftalens løbetid at få leveret ydelser, f.eks. uddannelsesforløb, som beskrevet i det indsendte tilbud (se også: Delaftale). Indgåelse af rammeaftaler forudsætter, at der gennemføres et såkaldt rammeudbud. RAR-pulje Rådet har afsat midler til diverse puljer, eks. forsøgs- og udviklingsaktiviteter, særlige formidlingsaktiviteter. Rekrutteringsbank Ledige "grupperes" afhængig af erhvervserfaring og uddannelsesmæssig baggrund mhp. formidling af kvalificeret arbejdskraft til virksomheder. Redskaber AF's vifte af tilbud til virksomheder og ledige (og beskæftigede). Resultatkrav Centrale og regionale krav til AF's produktion og aktiveringsindsats. Rundbordssamtaler Trepartssamtaler undervejs i arbejdet med den individuelle handlingsplan med deltagelse af a-kasser, AD og den ledige. Rådighedspligten Dagpengemodtagere er forpligtet til at stå til rådighed for ordinært arbejde samt aktivt at søge arbejde. Ledige i aktivering skal ikke selv være aktivt jobsøgende. SVU Statens VoksenUddannelsesstøtte er primært tænkt som orlovsydelse for beskæftigede. Ledige dagpengeberettigede med ret til 6

11 10 ugers selvvalgt uddannelse kan også få SVU. Ydelsen kan gives til uddannelser på folkeskole-, gymnasialt- og videregående niveau. SVU svarer til den individuelle dagpengesats for fuldtidsforsikrede. Ordningen administreres af SU-styrelsen i samarbejde med a-kasserne, VUC og ivu*centrene. Særlig formidlingsindsats Nyt redskab, hvor en række forskellige aktører efter udbud kan gennemføre aktiveringsforløb for ledige. Målet er primært ordinær beskæftigelse. Takstfastsatte uddannelser Uddannelsesforløb, som afholdes i hht. en godkendt uddannelsesplan eller en bekendtgørelse, og hvortil der er fastsat en takst i de årlige takstkataloger, f.eks. AMS' taktskatalog over arbejdsmarkedsuddannelserne eller Undervisningsministeriets takstkatalog. Tidlig, fleksibel indsats Aktiveringsindsats, der tilbydes særlige udvalgte grupper af ledige i dagpengeperioden. Udbud AF's køb af uddannelses- og vejledningsforløb skal som hovedregel ske efter gennemførelse af en udbudsforretning, medmindre der er tale om takstfastsatte uddannelser. Hidtil har udbudsforretninger i Århus-regionen været gennemført som offentlige udbud, hvilket indebærer, at alle uddannelsesinstitutioner og kursusudbydere kan afgive tilbud. Udbudskoncept Dokument, der i forbindelse med udbud opstiller krav og ønsker til indsendte tilbud. Uddannelsesdimensionering Opgørelse over hvor mange uddannelsespladser, der skal bruges inden for forskellige uddannelsesområder og uddannelsesniveauer for at tilfredsstille arbejdsmarkedets behov og tilvejebringe et tilstrækkeligt antal aktiveringstilbud. Uddannelsesgodtgørelse Ledige, der i en handlingsplan har fået tilbud om en uddannelse, kan få tilbud om uddannelsesgodtgørelse, som svarer til den individuelle dagpengesats. Udslusning Forberedelse (via uddannelse, vejledning og/ell. virksomhedspraktik) af ledige til job eller uddannelse. Udviklings- og forsøgsprojekt Projekter, der udvikler og forbedrer et eller flere af de arbejdsmar-

12 11 kedspolitiske redskaber og relationer mellem aktørerne på arbejdsmarkedet. Unge-indsatsen AF's indsats overfor ledige under 25 år. Varsling Virksomheder har pligt til at varsle afskedigelser, når det drejer sig om et større antal medarbejdere. Træder en varsling i kraft, er virksomheden underlagt varslingsreglerne og skal i en række tilfælde forhandle med medarbejderne og kontakte Arbejdsmarkedsrådet. Formålet med forhandlingerne er at begrænse eller afværge de påtænkte afskedigelser. Varslingsberedsskab AF's organisering og tilbud til virksomheder, der varsler afskedigelser af større omfang. Vejledning AF's information til ledige om rettigheder, pligter og muligheder. Vejledningsforløb Særlige afklaringsforløb for ledige af 2-4 ugers varighed. VEU Voksen- og Efteruddannelse (i VEU-reformen = "Voksen- og Efteruddannelsesreformen" og VEU-godtgørelse = "Godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet coksen- og efteruddannelse") VEU / VEUD Voksenerhvervsuddannelse undertiden forkortet til VEUD VEUF VoksenErhvervsUddannelsesForløb for personer over 25 år. Der er i visse situationer mulighed for økonomisk støtte gennem enten timetilskud til virksomheder eller supplerende uddannelsesgodtgørelse til den ledige. VEU-godtgørelse Forsørgelsesgrundlaget for personer, der deltager i erhvervsrettede uddannelser til og med erhvervsuddannelsesniveau. Der kan være tale om arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), uddannelser efter lov om åben uddannelse, enkeltfag på social- og sundhedsuddannelserne, den grundlæggende pædagogiske merituddannelse samt kompetenceafklarende forløb som led i grunduddannelse for voksne. Godtgørelsen svarer til det højeste ugentlige dagpengebeløb og udbetales af arbejdsløshedskassen. AF administrerer og udbetaler godtgørelse til deltagere, der ikke er medlem af en a-kasse.

13 12 Visitationssamtale Individuel samtale med den ledige som opfølgning på grundregistreringssamtalen efter 3-6 måneders ledighed. Formålet er at vurdere, om den ledige umiddelbart kan formidles arbejde eller skal have andre tilbud. Åben uddannelse Erhvervsrettede uddannelsesforløb og kurser for voksne. Det kan være enkeltfag fra de ordinære uddannelser, korte kurser eller særlige forløb. Åbne ordrer Virksomhedernes annoncering af job i AF's medier. Der er ingen formidlingsaftale. 20-timers reglen Reglen om at visse typer uddannelse typisk VUC kan følges med dagpenge, hvis undervisningen varer mindre end 20 timer om ugen. 75%-reglen Den samlede aktivering for nogle ledige i aktivperioden skal udgøre mindst 75% af aktivperioden. Forkortelser AF Arbejdsformidlingen AMS Arbejdsmarkedsstyrelsen AMANDA Arbejdsmarkedets Nye Database AMU Arbejdsmarkedsuddannelserne AUF Arbejdsmarkedets Uddannelsesfinanciering AVU Almen Voksenuddannelse EUD Erhvervsuddannelserne EURES European Employment Services - internationalt samarbejde om-

14 13 kring jobformidling og uddannelse på tværs af landegrænser FVU Forberedende Voksenundervisning GVU Grundlæggende Uddannelse for Voksne IDV Indtægtsdækkende Virksomhed IHP Individuel Handlingsplan IKT Information, Kommunikation og Teknologi IKV Individuel Kompetence Vurdering IT Informationsteknologi IUP Individuel Uddannelsesplan ivu*center Center for information om videregående uddannelser KVU Kort Videregående Uddannelse f.eks. erhvervsakademiuddannelser LVU Langvideregående Uddannelse / Langvarigt Uddannede MVU Mellemlang Videregående Uddannelse PGU Pædagogisk Grunduddannelse SVU Statens Voksenuddannelsesstøtte VEU Voksen- og Efteruddannelse VEUD Voksenerhvervsuddannelse

15 14 VEUF Voksenerhvervsuddannelsesforløb VFU Det (regionale) Vejledningsfaglige Udvalg VUC Voksenuddannelsescenter VVU Videregående Voksenuddannelse

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Ordbog over betegnelser og forkortelser i beskæftigelsesindsatsen

Ordbog over betegnelser og forkortelser i beskæftigelsesindsatsen Ordbog over betegnelser og forkortelser i beskæftigelsesindsatsen Her er en ordbog over de vigtigste betegnelser og forkortelser i beskæftigelsesindsatsen. Vi vil løbende opdatere ordbogen. Hvis du har

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Ændrede regler pr. 1. januar 2001

Ændrede regler pr. 1. januar 2001 Ændrede regler pr. 1. januar 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 foretages der en række ændringer i de regler, som Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdsformidlingen administrerer. Her følger en oversigt

Læs mere

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige

FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Når du bliver ledig. ret og pligt for ledige FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du bliver ledig ret og pligt for ledige Når du bliver ledig - ret og pligt for ledige er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012 Jobrotationsordninger Danish Crown 19. April 2012 Bjarke Thomsen Ansat i Danmarks største rekrutterings- og outplacement virksomhed afdelinger i alle kommuner Hovedopgaven er at gøre vores lagerbeholdning

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

D A N S K A R B E J D S M A R K E D S P O L I T I K

D A N S K A R B E J D S M A R K E D S P O L I T I K D A N S K A R B E J D S M A R K E D S P O L I T I K Arbejdsformidlingen Januar 2001 DANSK ARBEJDSMARKEDSPOLITIK Denne pjece er udgivet af Arbejdsministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Telefon: 33

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Eksempler på jobrotation: Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Den nye VEU-reform 2001. Køkken- og Rengøringssektoren

Den nye VEU-reform 2001. Køkken- og Rengøringssektoren Den nye VEU-reform 2001 Køkken- og Rengøringssektoren Den nye VEU-reform 2001 er udgivet af Køkken- og Rengøringssektoren/Forbundet af Offentligt Ansatte Redaktion: Asbjørn Christiansen Jeanette Staffeldt

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige BEK nr 631 af 26/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0002486 Senere ændringer til

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Version: 3.0 Den 21. januar 2011 NOTAT 21. januar 2011 J.nr. 2009-0008415 Vejledning til registrering af vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen

Læs mere

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Dagens program Velkommen og formål med dagen Uddannelsesordningerne og hvad vi har i vente trepartsaftalerne

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Større valgfrihed og større ansvar for at demonstrere at man står til rådighed Tidlig og intensiv indsats målrettet jobsøgningsstøtte fra dag

Læs mere

Nye roller og bedre resultater i arbejdsmarkedspolitikken

Nye roller og bedre resultater i arbejdsmarkedspolitikken Nye roller og bedre resultater i arbejdsmarkedspolitikken 1. Indledning Arbejdsmarkedet har gennem 1990 erne været præget af konstant faldende ledighed og stigende beskæftigelse. En udvikling, der ikke

Læs mere

Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats. mellem. Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne

Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats. mellem. Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats mellem Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne Formål A-kasserne og Jobcenter Haderslev indgår denne partnerskabsaftale for at styrke den samlede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige I medfør af 26 a, stk. 9 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, fastsættes

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) 1 Rammerne for dagpenge og kontanthjælp skal være mere retfærdige. Det skal sikres, at færre falder ud af dagpengesystemet,

Læs mere

Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra jobcenteret.

Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra jobcenteret. En del af Velfærdsaftalen fra 2006: Ny permanent og enkel jobrotationsordning Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra jobcenteret. Beskæftigede: Målgruppen er beskæftigede,

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013 Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Torsdag den 25. september 2013 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats LAB - Lov om en

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 22. januar 2010 Det danske samfund oplever i forlængelse af den finansielle krise en faldende beskæftigelse og hastigt

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet BEK nr 1029 af 26/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-003139

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Samtlige jobcentre, kommuner m. fl. Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Der er en række forskellige ikrafttrædelsesdatoer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Læs mere

Notat - Uddannelsestilbud til ledige

Notat - Uddannelsestilbud til ledige Notat - Uddannelsestilbud til ledige Bilag til mødesag vedrørende uddannelsestilbud til ledige Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 23. september 2013. Notatet redegør nærmere om hvilke uddannelsestilbud de

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Beskæftigelsesplan 2010 Det Lokale Beskæftigelsesråd Argumentpapirer til brug for forberedelsen af beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indsats for det ordinære

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal du bl.a. opfylde et krav om arbejde af en vis varighed

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Fleksibilitetsfremmende ydelse ( F ly t t e h j æ l p )

Et nyt arbejdsliv. Fleksibilitetsfremmende ydelse ( F ly t t e h j æ l p ) Et nyt arbejdsliv Fleksibilitetsfremmende ydelse ( F ly t t e h j æ l p ) Ove Hygum Arbejdsminister For at imødegå strukturproblemer på arbejdsmarkedet er det særlig vigtigt, at fleksibiliteten på arbejdsmarkedet

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart VUS Konsulenterne Vejledning / coaching om erhverv og uddannelse Uddannelsesplanlægning

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537 Vedr.: Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 11. april 2001, der blev registreret samme

Læs mere

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Erhvervsrettet uddannelse og integration Temakonference om trepartsaftalens initiativer til arbejdsmarkedsintegration Tirsdag den 20. september 2016 v. Kåre Vind Jensen

Læs mere

Jobkonsulent i kreds Lillebælt

Jobkonsulent i kreds Lillebælt Akutpakken Hvad betyder akutpakken for de ledige - og for arbejdspladserne? Hvad er det der sker med dagpenge systemet og arbejdsmarkedspolitikken lige nu? Hvad vil fagbevægelsen og hvor står SL? Jobkonsulent

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2011 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 3 Virksomhedspraktik side 4 Kurser eller uddannelse

Læs mere

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet I medfør af 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 12. september 2014, og 110, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Mangler du inspiration til andre/nye typer stillinger, som du kan rette din jobsøgning mod? Måske har du brug for et sporskifte?

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Beskrivelse af tilbudsviften til de københavnske borgere

Beskrivelse af tilbudsviften til de københavnske borgere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Implementering og Drift Bilag 1 04-11-2011 Beskrivelse af tilbudsviften til de københavnske borgere Formålet med dette notat er

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

Initiativer på beskæftigelsesområdet

Initiativer på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 19. januar 2012 HHS Initiativer på beskæftigelsesområdet Initiativ/Hovedindhold Kilde Status/Udmøntning Økonomi 1 Dagpengeperiode forlænges med ½ år for alle

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 20.11.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

Koncept for håndtering af flaskehalslisten

Koncept for håndtering af flaskehalslisten Koncept for håndtering af flaskehalslisten Beskæftigelsesregion Midtjylland August 2006 Koncept for håndtering af flaskehalsbevillingen Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 1 2. FLASKEHALSBEVILLINGEN...

Læs mere

Alle personer med et forsørgelsesbehov skal vurderes efter de samme principper og efter samme visitationsmodel.

Alle personer med et forsørgelsesbehov skal vurderes efter de samme principper og efter samme visitationsmodel. /DQGVRUJDQLVDWLRQHQL'DQPDUN 'DQVN$UEHMGVJLYHUIRUHQLQJ 3HMOHP UNHUIRUEHVN IWLJHOVHVLQGVDWVHQL5$5 Med Flere i arbejde er der lagt op til store udfordringer og flere frihedsgrader for den regionale og lokale

Læs mere