VEDTÆGTER FOR EAK EL-FAGETS ARBEJDSLØSHEDSKASSE 30. delegeretmøde 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR EAK EL-FAGETS ARBEJDSLØSHEDSKASSE 30. delegeretmøde 2014"

Transkript

1 Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 El-fagets arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som ifølge lovgivningen er henlagt til kasserne. Arbejdsløshedskassen har for tiden hjemsted i København, Frederiksberg kommune. Afsnit 2 Statsanerkendelse 2 Arbejdsløshedskassen har anerkendelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende betegnet som loven). A-kassen er en fagligt afgrænset a- kasse for lønmodtagere jf. 32, stk. 1, nr. 1, litra a, i loven. 1.0 Tilføjelse til afsnit:.., herunder skal a-kassen medvirke til, at ledige medlemmer af a- kassen kommer i beskæftigelse. Til anerkendelsen er knyttet de rettigheder, der fremgår af loven, herunder retten til forskud og refusion efter 79 i loven. Stk. 4 Til anerkendelsen er tillige knyttet de 1

2 forpligtelser, der foreskrives i loven, herunder pligten til at være undergivet offentligt tilsyn. Stk. 5 Tilsynet forestås af direktøren for Arbejdsdirektoratet, jf i loven. 3 Om bortfald af anerkendelsen henvises til reglerne i lovens kapitel 7. Bortfalder en kasses anerkendelse, skal der træffes afgørelse om anvendelsen af kassens formue. Afgørelsen er først gyldig, når den er godkendt af direktøren for Arbejdsdirektoratet. Afsnit 3 Medlemsretten 4 En person har ret til at blive optaget som medlem, hvis lovens almindelige betingelser for optagelse er opfyldt, og pågældende kan henføres til a-kassens faglige område, jf. stk. 2 A-kassens faglige område omfatter de faggrupper, der er anført i bilag 1, og som kan optages i Dansk El- Forbund. Det faglige område omfat- 2.0 Ændring af tekst: direktøren for Arbejdsdirektoratet ændres til: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 3.0 Tilføjelse:.. jf. stk. 2 og 3 2

3 ter endvidere selvstændige erhvervsdrivende, der har tilknytning til det faglige område for lønmodtagere, jf. stk. 3 Med tilknytning, jf. stk. 2, forstås, at den selvstændige erhvervsdrivende har en uddannelse, der giver ret til optagelse i a-kassen, eller at det personlige arbejde i virksomheden ville berettige til optagelse i a- kassen, hvis der har været tale om lønarbejde. Stk. 4 Ændring af det faglige område, der medfører ændring af vedtægtens 2, stk. 2, skal godkendes af a- kassens øverste myndighed. Andre ændringer af en fagligt afgrænset a- kasses faglige område, jf. stk. 2 kan besluttes af hovedbestyrelsen. En ændring af det faglige område på grund af ændringer i bilag 1 er kun gyldig, hvis den er godkendt af direktøren for Arbejdsdirektoratet. 4.0 Ændring af tekst: En ændring er først gyldig, når den er godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Stk. 5 Medlemmer af de faggrupper, der er nævnt i bilaget, optages som fultidsforsikrede, jf. lovens 41. De med (X) mærkede faggrupper har desuden ret til deltidsforsikring, jf. lovens 41, stk Stk. 5 og 6 ændres til: Lønmodtagere kan optages som fultids-, eller deltidsforsikrede. De med X) markerede faggrupper har ret til deltidsforsikring. Selvstændige erhvervsdrivende kan ikke optages som deltidsforsikrede. 3

4 De med (*) mærkede faggrupper har desuden ret til optagelse som nyuddannede jf. 41, stk. 1, nr. 3, litra b i loven. Stk. 6 Personer, der udøver selvstændig virksomhed i væsentligt omfang eller som hovedbeskæftigelse, kan ikke optages som deltidsforsikrede. 5 Optagelse i arbejdsløshedskassen er ikke gyldig, før kassen har godkendt, at lovens betingelser for optagelse er opfyldt. Ved optagelsen i a-kassen skal medlemmet gøres bekendt med a- kassens vedtægt enten ved udlevering af et eksemplar eller ved information om, at vedtægten er tilgængelig på a-kassens hjemmeside. 6 Medlemskabet ophører ved udgangen af den måned, hvori medlemmet fylder Udmeldelse af arbejdsløshedskassen kan kun finde sted ved skriftlig meddelelse til kassen med det af kassen til enhver tid fastsatte varsel, som ikke kan overstige en måned. 6.0 Paragraf slettes. Efterfølgende nummerring ændres redaktionelt. 7.0 Tekst ændres til: 6.0 Udmeldelse af a-kassen kan kun finde sted ved skriftlig meddelelse til a-kassen med mindst en må- 4

5 Udmeldelsen vil være ved en måneds udgang. nedsvarsel til udgangen af en måned, jf. dog stk Medlemmet skal betale medlemsbidrag til datoen for udtræden. Medlemmet skal samtidig indbetale medlemskontingent til den af kassen godkendte udtrædelsesdato. Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem overgår til førtidspension, jf. lov om socialpension. Udmeldelse kan dog tidligst ske med virkning fra den dato, hvor a-kassen har modtaget den skriftlige meddelelse. Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem, der betaler efterlønsbidrag, visiteres til fleksjob, jf. lov om fleksydelse. Udmeldelse kan dog tidligst ske med virkning fra den dato, hvor a-kassen har modtaget den skriftlige meddelelse eller fra den første i måneden efter visitationen for et medlem, der inden da har udmeldt sig skriftligt. A-kassen skal vejlede om konsekvenserne af en udmeldelse. Stk. 4 Ved overflytning til anden arbejdsløshedskasse gælder fristerne i stk. 1 ikke, men medlemmet skal betale kontingent til El-fagets arbejdsløshedskasse til overflytningsdagen. 8.0 Sidste sætning slettes. 5

6 Afsnit 4 Medlemmernes rettigheder I. Ret til dagpenge m.v. 8 Kassen yder dagpenge m.v. efter de gældende regler herom. 9 Dagpenge m.v. udbetales til medlemmets konto i et pengeinstitut, der er valgt af medlemmet. Dagpengekort m.v. skal indleveres til kassen umiddelbart efter hver udbetalingsperiodes udløb. Retten til forfaldne ydelser bortfalder, hvis dagpengekortet m.v. ikke er indleveret senest 3 måneder efter periodens udløb, med mindre medlemmet har haft fyldestgørende grund til at ikke have indleveret udbetalingsmaterialet. Hvis medlemmet forlanger det, skal kassen fremsende en specifikation, der angiver den udbetalte ydelses bruttobeløb, tilbageholdt A-skat og eventuelt ATP-bidrag og SP-bidrag, eventuelle fradrags art og størrelse, samt det udbetalte nettobeløb. 9.0 Tekst efter komma slettes udbetalingsmaterialet ændres til ydelseskortet rettidigt Stk. ændres til: Hvis medlemmet ønsker det, skal a-kassen enten sende eller stille en specifikation digitalt til rådighed, fx via min side på internettet. specifikationen skal indeholde oplysninger om den udbetalte ydelses bruttobeløb, tilbageholdt A-skat og evt. ATP-bidrag, evt. fradrags art og størrelse, samt udbetalt nettobeløb. 6

7 II. Andre rettigheder 10 Ethvert medlem har ret til at lade sig vælge til a-kassens ledelse og revision. Ethvert medlem har ret til at deltage i kassens medlemsmøder, samt til at afgive sin stemme på generalforsamlingen, ved valg af delegerede/repræsentanter og ved afholdelse af urafstemning, jf. dog 17, stk. 2. For at medlemmerne kan varetage de rettigheder, der er nævnt i stk. 2, er det kassens pligt at orientere og indkalde samtlige medlemmer. Stk. 4 Ethvert medlem har ret til at gøre sig bekendt med a-kassens regnskab. Afsnit 5 Medlemmernes pligter I. Pligt til at betale medlemskontingent 11 Medlemmet har pligt til at betale medlemsbidrag, ATP- og evt. efterlønsbidrag efter de regler, der er fastsat i loven og a-kassen. Det skal fremgå af a-kassens bidragsopkrævning, hvilke bidrag det ændres til: og 3 ændres til: 10. Medlemmet skal betale medlemsbidrag, ATP- og evt. efterlønsbidrag 7

8 enkelte medlem skal indbetale herunder bidrag til administration af a- kassen. månedsvis forud. Fritagelse for betaling af bidrag til arbejdsløshedsforsikringen gives efter de gældende regler. II. Andre pligter 13 Et medlem har pligt til, herunder ved henvendelse til arbejdsløshedskassen, at holde sig orienteret om de gældende regler vedrørende dagpengeret m.v. i loven, og i Lov om aktiv beskæftigelsespolitik og de forskrifter, der knyttet til disse love. Medlemmerne har pligt til at overholde god ro og orden på kassens ekspeditionskontor og ved kassens møder, herunder generalforsamlinger og delegeretmøder. Desuden har de pligt til at overholde de ordensregler, der er fastsat af ledelsen, og til at rette sig efter kassens påbud og anvisninger. Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre anvendelse af vedtægtens Et medlem har pligt til at meddele bopælsændring til kassen Tekst ændres til: Medlemmerne har pligt til at overholde god ro og orden ved personlig henvendelse i a-kassen og ved kassens møder som a-kassen har indkaldt til. Desuden har de pligt til at overholde de ordensregler, der er fastsat af ledelsen, og til at rette sig efter kassens påbud og anvisninger. Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre anvendelse af vedtægtens

9 Medlemmer, der flytter fra en afdeling til en anden, skal melde afgang fra den fraflyttede afdeling og tilgang til den tilflyttede afdeling. Medlemmer, der anmoder om eller modtager dagpenge, efterløn eller andre ydelser fra arbejdsløshedskassen, har pligt til at give kassen oplysning om ethvert forhold, der kan have betydning for bedømmelsen af deres ret til de omhandlede ydelser. Stk. 4 Medlemmer, der modtager ydelser fra arbejdsløshedskassen, skal give kassen oplysninger om al indtægt og arbejde lønnet som ulønnet uanset hvor den/det stammer fra. Stk. 5 Overtrædelse af stk. 3-4 medfører anvendelse af vedtægtens 17, stk. 1. Afsnit 6 Forskellige bestemmelser 15 Udbetaling af dagpenge m.v. sker centralt via a-kassens hovedkontor, der endvidere fremskaffer oplysninger til statistisk formål efter retnings Tekst ændres til: Et medlem, der søger om eller modtager ydelser fra a-kassen, har pligt til at give a-kassen oplysning om ethvert forhold, der kan have betydning for bedømmelsen af retten til de omhandlede ydelser ændres til ændres til: 13 og Efter sidste komma ændres til:, der fastsættes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 9

10 linjer, der fastsættes af direktøren for Arbejdsdirektoratet og direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen. 16 Medlemmer, som ikke er medlem af en faglig organisation, der er tilknyttet kassen, jf. 4, stk. 2, med bilag, kan efter hovedbestyrelsens bestemmelse overføres fra en afdeling til administration direkte under hovedbestyrelsen (hovedkontoret). Medlemmerne har dog ret til fortsat at lade sig administrere i afdelingen, hvis de anmoder om det. Selvstændige erhvervsdrivende medlemmer, jf. vedtægtens 2, stk. 2 og 4 administreres efter hovedbestyrelsens bestemmelse. Medlemmer, der er overført til administration under hovedledelsen, bevarer retten til at deltage i afdelingens møder og generalforsamlinger med stemmeret og valgbarhed på lige fod med afdelingens øvrige medlemmer 17 Forseelser over for kassen kan medføre tab af medlemsret eller ret til dagpenge m.v. efter gældende regler ændres til: 15 samt i. ændres 13, stk. 2 til: 11, stk

11 Overtrædelse af de i 13, stk. 2, indeholdte ordensforskrifter kan medføre henholdsvis bortvisning fra pågældende møde og henvisning til særlig ekspedition efter ledelsens nærmere bestemmelser. Afsnit 7 Arbejdsløshedskassens administration 18 Arbejdsløshedskassen er organiseret i en række afdelinger under en fælles ledelse, der benævnes hovedbestyrelsen. Den geografiske opdeling fremgår af bilag 2. Oprettelse af eller nedlæggelse af afdelinger kan kun ske af hovedbestyrelsen. Ved oprettelse eller nedlæggelse af afdelinger, skal meddelelse herom tilsendes direktøren for Arbejdsdirektoratet, Arbejdsmarkedsstyrelsen og det lokale arbejdsformidlingskontor. Afdelingernes administrative funktioner og ansvar fastlægges af hovedbestyrelsen, jf. 21 og skal administreres i overensstemmelse med hovedbestyrelsens anvisninger Sidste sætning ændres til: Ved oprettelse eller nedlæggelse af afdelinger, skal meddelelse herom tilsendes Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og det lokale Jobcenter. Delegeretmøder 11

12 19 Arbejdsløshedskassens højeste myndighed er delegeretmødet, jf. dog 24 (urafstemning) og 28, stk. 6. Ordinært delegeretmøde afholdes hvert 4. år inden udgangen af november måned, næste gang Delegeretmødet indkaldes af hovedbestyrelsen med mindst 6 måneders varsel. Delegerede vælges på afdelingernes lokale generalforsamlinger som indkaldes af hovedbestyrelsen, hvortil alle medlemmer inden for afdelingens geografiske område indkaldes. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for, at alle medlemmer har mulighed for at lade sig vælge. Som delegerede deltager hovedbestyrelsen og 40 generalforsamlingsvalgte repræsentanter, som fordeles med 2 fra hver afdeling, og afdelingerne Vestsjælland, Fyn, Østjylland, MidtVest og Nordjylland tildeles ekstra 2 generalforsamlingsvalgte repræsentanter. Afdeling København tildeles ekstra 6 repræsentanter. Stk. 4 Delegeretmødets dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning I. ændres årstal til 2018 Fastsættelse af næste delegeretmøde. HB 12

13 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Valg a. Formand b. 2 næstformænd c. Hovedbestyrelse og suppleanter. 6. Valg af statsautoriseret revisor. Valgene er gældende for delegeretperioden. Stk. 5 Hovedbestyrelsens forslag udsendes til afdelingerne mindst 6 måneder før delegeretmødets afholdelse. Til delegeretmødet kan enhver afdeling stille de på afdelingens generalforsamling vedtagne forslag. Afdelingsforslagene indsendes til hovedbestyrelsen senest 3 måneder før delegeretmødets afholdelse, og hovedbestyrelsen skal, senest 1 måned før mødet afholdelse, tilsende de delegerede såvel dagsorden, som indkomne forslag. Stk. 6 Til hovedbestyrelsen vælger delegeretmødet 21 medlemmer blandt de delegerede. Den valgte formand og 2 næstformænd er medlemmer af hovedbestyrelsen. Fra afdeling København vælges 4, fra afdeling Vestsjælland, Fyn, Østjylland, Midt- Vest og Nordjylland vælges 2 og fra hver af de øvrige afdelinger vælges et hovedbestyrelsesmedlem Tekst ændres til: Til hovedbestyrelsen vælger delegeretmødet 17 medlemmer blandt de delegerede. Den valgte formand og 2 næstformænd er medlemmer af hovedbestyrelsen. Fra afdeling København vælges 3, fra afdeling, Østjylland og Nordjylland vælges 2 og fra hver af de øvrige afdelinger vælges et hovedbestyrelsesmed- Sammensætning af hovedbestyrelsen ændres som konsekvens af ændret sammensætning i DEF. HB 13

14 Efter samme regler vælges 21 suppleanter. Har den valgte suppleant nedlagt sit hverv, vælger afdelingsbestyrelsen en ny suppleant. lem. Efter samme regler vælges 17 suppleanter. Har den valgte suppleant nedlagt sit hverv, vælger afdelingsbestyrelsen en ny suppleant. Et hovedbestyrelsesmedlem, der forlader afdelingen eller overgår til andet erhverv, udtræder af hovedbestyrelsen, hvorefter suppleanten indtræder i stedet. Ved formands eller næstformænds forfald konstituerer hovedbestyrelsen en afløser indtil næste ordinære delegeretmøde, eller indkalder til ekstraordinær delegeretmøde for valg af afløser. Stk. 7 Valgbare i henhold til stk. 6, er alene medlemmer af El-fagets arbejdsløshedskasse. Stk. 8 Afstemning på delegeretmødet finder sted ved håndsoprækning eller skriftligt, og stemmeflerhed af de afgivne stemmer er gældende. Bortfald af a-kassens anerkendelse kræver ¾ flertal af de afgivne stemmer. Stk. 9 Ekstraordinært delegeretmøde kan afholdes, når hovedbestyrelsen vedtager det, eller når 40 % af medlemmerne skriftligt fremsætter motiveret begæring herom til hovedbe- 14

15 styrelsen. Ekstraordinært delegeretmøde kan indkaldes med 1 måneds varsel, og der behandles kun den eller de sager, som har foranlediget indkaldelsen. Dagsorden med udførlig forklaring tilsendes alle afdelinger senest 8 dage efter beslutning om afholdelse af ekstraordinært delegeretmøde. Deltagelse og valg af delegerede til ekstraordinært delegeretmøde følger de i stk. 2 og 3 angivne retningslinier. Stk. 10 Alene delegeretmødet, jf. dog 24 og 28, stk. 6, kan vedtage ændringer af nærværende vedtægt. 20 Afdelingsgeneralforsamling Hovedbestyrelsen afholder ordinære generalforsamlinger mindst hvert 4. år i april kvartal forud for de ordinære delegeretmøder. Adgang til generalforsamlingen i den enkelte afdeling har ethvert medlem af afdelingens geografiske område jf. dog 17, stk. 2. Generalforsamlinger indkaldes på hovedbestyrelsens foranstaltning med de i stk. 4 anførte varsler. På generalforsamlingen redegøres for kassens virksomhed og regnska- 15

16 ber siden sidste ordinære generalforsamling, ligesom eventuel fremkomne forslag fra medlemmerne behandles. På generalforsamlingen foretages valg af repræsentanter til delegeretmødet samt suppleanter for disse.. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når afdelingsbestyrelsen vedtager det, eller når 40% af afdelingens medlemmer skriftligt fremsætter motiveret begæring herom til afdelingsbestyrelsen. Stk. 4 Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 20 dages varsel ved avertering i fagbladet, et dagblad eller ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Ved indkaldelsen skal dagsordenen bekendtgøres med tydelig angivelse af de punkter, der skal behandles. Medlemsforslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling i afdelingens geografiske område, skal være hovedkontoret i hænde senest 10 dage før den pågældende generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 7 dages varsel. Stk. 5 Ethvert spørgsmål afgøres ved af- 16

17 stemning med håndsoprækning, og stemmeflerhed af de afgivne stemmer er gældende. Stk. 6 Hovedbestyrelsen er ansvarlig for, at afdelingskontoret administreres på betryggende vis og i overensstemmelse med de til enhver tid angivne henvisninger og regler. Hovedbestyrelse 21 Hovedbestyrelsen udfører de funktioner, der er tillagt den i henhold til nærværende vedtægt, og varetager i øvrigt kassens ledelse under ansvar overfor delegeretmødet, alt i overensstemmelse med lovgivningen og de anvisninger, som er givet af direktøren for Arbejdsdirektoratet og direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for, at a-kassen er kvalificeret til at varetage de administrative funktioner. Hovedbestyrelsen fastsætter retningslinier for kassens samarbejde med de organisationer, der er nævnt i 4 og det dertilhørende bilag 1. Hovedbestyrelsen kan beslutte, at a- kassen deltager som anden aktør i beskæftigelsesindsatsen, jf. Lov om 22.0 Tekst i 7 til 9 linje ændres til:.., som er givet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 17

18 Aktiv Beskæftigelsesindsats. Stk. 4 Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og samles så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når 2 af forretningsudvalgets medlemmer eller 4 af hovedbestyrelsens medlemmer begærer det. Forretningsudvalg 22 Hovedbestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af formand, 2 næstformænd og 5 øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer. Hovedbestyrelsen fastsætter forretningsudvalgets kompetence inden for de af hovedbestyrelsen tillagte beføjelser og øvrige funktioner. Forretningsudvalget samles så ofte formanden finder det nødvendigt, samt når mindst 2 medlemmer forlanger det. Daglig administration 23 A-kassens daglige ledelse forestås af formanden og de 2 næstformænd. A-kassens administration og almindelige forretninger varetages af den af hovedbestyrelsen valgte ansvarli- 18

19 ge næstformand for a-kassen og a- kasseforretningsføreren. Den ansvarlige næstformand for a- kassen og formand eller de 2 næstformænd ved den ansvarlige næstformands forfald, formand og næstformand kan meddele prokura på såvel kontantkassen, som på nærmere angiven bank- og girokonto til anden eller andre personer, herunder bl.a. til rekvirering af forskudsmidler fra AMS/Arbejdsmarkedsstyrelsen og ADIR/Arbejdsdirektoratet, i henhold til de herom for a-kassen til enhver tid gældende regler. Ved ejendomskøb salg - og belåning, samt ved optagelse af andre større lån og/eller garantistillelser, kræves altid underskrift af den ansvarlige næstformand for a-kassen og formanden eller af de 2 næstformænd og ved den ansvarlige næstformands forfald af formanden og den anden næstformand. Prokura på Arbejdsløshedskassens kasse, bank- og girokonto udøves af 2 personer i forening kontantkassen, dog kun af en person. Prokuratildelinger foretages af 2 af daglig ledelse i forening. Urafstemning 24 Mellem delegeretmøderne kan hovedbestyrelsen lade foretage almin- 19

20 delig afstemning (urafstemning) blandt samtlige kassens medlemmer om spørgsmål, som kræver hurtig afgørelse. De nærmere regler om fremgangsmåden ved afholdelse af sådan afstemning fastsættes af hovedbestyrelsen. Afsnit 8 Regnskab og revision 26 Kassens regnskabsvæsen, der omfatter hovedkassen og dennes afdelinger, skal tilrettelægges i overensstemmelse med de regler, der er fastsat af direktøren for Arbejdsdirektoratet og således, at kassen kan opfylde de til enhver tid gældende krav til regnskabsaflæggelse og løbende indberetninger. Der fremlægges regnskab for kassens hovedbestyrelse hvert halve år. Regnskabet forelægges inden udgangen af 1. og 3. kvartal. Regnskabsføringen skal give en klar og overskuelig redegørelse for kas Rettes til: 26 A-kassens regnskabsvæsen, der omfatter hovedkassen og evt. afdelinger, skal tilrettelægges efter de regler der er fastsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen. A-kassen skal opfylde de til enhver tid gældende krav til regnskabsaflæggelse og løbende indberetninger Rettes til: Regnskabsføringen skal give en klar og overskuelig redegørelse for a-kassens virksomhed, således at denne kan danne grundlag for udarbejdelse af a-kassens årsregnskab Rettes til: 20

21 sens virksomhed, således at den kan danne grundlag for udarbejdelse af kassens årsregnskab. Efter hvert regnskabsårs slutning, udarbejder a-kassen et årsregnskab efter de regler og retningslinjer, der er fastsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Årsregnskabet skal godkendes og underskrives af hovedbestyrelsen. Det skal tillige underskrives af de revisorer, der er valgt af a-kassens Stk. 4 Efter hvert regnskabsårs slutning udarbejder kassen et årsregnskab efter de retningslinjer der er givet af direktøren for Arbejdsdirektoratet. Årsregnskabet godkendes og underskrives af hovedbestyrelsen. Det underskrives tillige af de valgte revisorer. Stk. 5 For at kassen kan opnå refusion fra staten, skal årsregnskabet i revideret og behørig underskrevet stand indsendes til direktøren for Arbejdsdirektoratet inden for den frist som er fastsat i loven. 26 Kassens indtægter og formue må kun anvendes til opfyldelse af kassens formål, jf. 1, og må hverken som lån, sikkerhedsstillelse eller gave tilflyde andre Rettes til: Stk. 4 For at a-kassen kan opnå refusion fra staten, skal det reviderede og underskrevne årsregnskab indsendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen inden for den frist, som er fastsat i loven. Stk. 5 udgår 27.0 Rettes til: 27 A-kassens indtægter og formue må kun anvendes til opfyldelse af a- kassens formål, jf. 1, og må hverken som lån, sikkerhedsstillelse eller gave, tilflyde andre. 21

22 Kassens midler skal holdes adskilt fra andre foreningers midler, og skal anbringes og forvaltes på økonomisk forsvarlig måde Rettes til: A-kassens midler skal holdes adskilt fra andre foreningers midler og skal anbringes og forvaltes på økonomisk forsvarlig måde. Oversigt over a-kassens tegningsberettigede skal sendes til Arbejdsdirektoratet. Stk. 4 Hovedbestyrelsen skal bemyndige mindst 2 personer til ved deres underskrift at stå inde for rigtigheden og ægtheden af de transaktioner, der danner grundlag for rekvisition af statslige midler efter nærmere regler fastsat af Arbejdsdirektoratet, Arbejdsmarkedsstyrelsen og Undervisningsministeriet. 27 De af kassen valgte revisorer reviderer kassens årsregnskab i overensstemmelse med den revisionsinstruks, som er fastsat af direktøren for Arbejdsdirektoratet. Mindst én af kassens revisorer skal 29.0 Rettes til: Oversigt over a-kassens tegningsberettigede skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Rettes til: Stk. 4 Hovedbestyrelsen står inden for rigtigheden og ægtheden af de transaktioner, der danner grundlag for rekvisition af statslige midler efter nærmere regler fastsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Styrelsen for fastholdelse og rekruttering og Ministeriet for børn og undervisning Rettes til: 28 De revisorer der er valgt af a- kassens øverste myndighed, reviderer a-kassens årsregnskab i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen om revision af de anerkendte arbejdsløshedskasser. 22

23 være statsautoriseret. Den valgte statsautoriserede revisor er ansvarlig for den samlede revision, uanset om eventuelle afdelinger har valgt anden revisor. Mindst en af a-kassens revisorer skal være statsautoriserede. Den valgte statsautoriserede revisor er ansvarlig for den samlede revision, uanset om evt. afdelinger har valgt anden revisor. Hovedbestyrelsen, de valgte revisorer og direktøren for Arbejdsdirektoratet har til enhver tid ret til at undersøge regnskaberne og kassebeholdningen samt til at kontrollere regnskabsføringen såvel i eventuelle afdelinger som i hovedkassen. Afsnit 9 Vedtægtens ikrafttræden m.v. 28 Nærværende vedtægt, der er revideret på Arbejdsløshedskassens delegeretmøde den 3. november 2006, og godkendt af direktøren for Arbejdsdirektoratet, træder i kraft med virkning fra den 1. april Samtidig ophæves den af 8. november 2002 udsendte vedtægt med tillægsblade Rettes til: Hovedbestyrelsen, de valgte revisorer, og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har til enhver tid ret til at undersøge regnskabsføringen såvel i eventuelle afdelinger som i hovedkassen Rettes til og datoer tilpasse redaktionelt: 29 Stk. 1 Nærværende vedtægt, der er revideret af a-kassens øverste myndighed xx og godkendt af Arbejdsskadestyrelsen, træder i kraft den xx Ny tekst: Samtidig ophæves den af 1. april 2008 udsendte vedtægt med dertil hørende tillægsblade. 23

24 A-kassen sørger for, ved bekendtgørelse i fagblade eller på anden måde, at hvert medlem kan få udleveret et eksemplar af vedtægten, jf. 5, stk Ny tekst: A-kassen sørger for ved bekendtgørelse i fagblade, eller på anden måde, at hvert medlem kan få et eksemplar af vedtægten, jf. 5 stk. 2. Stk. 4 A-kassens vedtægt skal være i overensstemmelse med den af beskæftigelsesministeren godkendte standardvedtægt for de anerkendte arbejdsløshedskasser og skal godkendes af direktøren for Arbejdsdirektoratet Stk. 5 Enhver ændring af vedtægten, der vedtages af kassen, skal godkendes af direktøren for Arbejdsdirektoratet. Stk. 6 Ændringer i standardvedtægten har umiddelbar virkning for kassens vedtægtsbestemmelser. Kassens hovedbestyrelse er bemyndiget og forpligtet til snarest muligt at foretage de ændringer af vedtægten, der herefter er nødvendige for at bringe den i overensstemmelse med standardvedtægten. Ændringerne skal godkendes af direktøren for Arbejdsdirektoratet, jf. stk Ny tekst: Stk. 4 A-kassens vedtægt skal være i overensstemmelse med den standardvedtægt for anerkendte a- kasser, der er godkendt af beskæftigelsesministeren. Vedtægten skal godkendes af Arbejdsskadestyrelsen 37.0 Ny tekst: Stk. 5 En hver ændring af vedtægten, der vedtages af a-kassen, skal godkendes af Arbejdsskadestyrelsen Ny tekst: Stk. 6 Ændringer i standardvedtægten har umiddelbar virkning for a-kassens vedtægtsbestemmelser. A-kassens hovedbestyrelse er bemyndiget og forpligtet til snarest muligt at foretage de ændringer af vedtægten, der herefter er nødvendige for at bringe dem i overensstemmelse med standardvedtægten. Ændringerne 24

25 skal godkendes af Arbejdsskadestyrelsen, jf. stk. 5. Stk. 7 Enhver ændring af vedtægten skal i forbindelse med offentliggørelsen sendes til direktøren for Arbejdsdirektoratet. OVERSIGT OVER D-37 / EL- FAGETS MEDLEMSGRUPPER jf. 4, stk. 2 BILAG - 1 HOVEDGRUPPER og BENÆV- NELSER Installationstekniker (Elektriker) Industritekniker (Industrielektriker) Kommunikationstekniker (Kommunikationselektriker) Stærkstrømstekniker El-Installatør (Elektroinstallatør) El-montør Overmontør Garantimester Bygningsautomationselektriker SERVICEGRUPPER og BENÆV- NELSER Elevatormontør Elevator El-tekniker Eventassistent Eventtekniker El-projekt koordinator El-koordinator El-salg El-service medarbejder 39.0 Ny tekst: Stk. 7 Enhver ændring af vedtægten skal i forbindelse med offentliggørelsen sendes til Arbejdsskadestyrelsen Oversigt over medlemsgrupper tilpasses redaktionelt. 25

26 El-teknisk sælger Kølemontør Oliefyrsmontør Projektkoordinator Servicetekniker Servicemontør Hvidevaremontør Hvidevare El-tekniker Alarm-montør Alarm-reparatør Alarm-installatør Ansvarlig for el-afdeling Salgssupport el Salgssupporter Sikrings El-tekniker Sikringselektriker Service- og salgstekniker Tavlemontør Kontormaskinereparatør Kontormaskinemekaniker Køletekniker AIA montør BMS tekniker Brand El-rådgiver FORSYNINGS-, ENERGI-, & MIL- JØGRUPPER og BENÆVNELSER Kabelmontør Formænd Ledningsmontør Målertekniker Liniemontør Linieassistent Forsynings El-tekniker Forsynings elektriker Ledningsmontør på El-værk Sikkerhedsleder 26

27 Miljøtekniker Energitekniker Energi El-tekniker Energielektriker Energimontør Energiinstallatør Signaltekniker On/offshore-elektriker On/offshore-tekniker Raffinaderi-tekniker Fyrings- & Varme El-tekniker Laboratorietekniker Laboratorieassistent Forskningstekniker Prøveassistenter Prøvemester Holdleder Installationsassistent Kabelassistent Energi rådgiver INDUSTRI- & FREMSTILLINGS- GRUPPER og BENÆVNELSER Industrielektriker Automatikmekaniker Automatikfagtekniker Automationstekniker Proces El-tekniker Elektroniktekniker Elektronikmekaniker El-konstruktør El-projektmager Elektrotekniker El-produktionstekniker Indreguleringsservicemontør Plast El-tekniker 27

28 Opstiller Ingeniørassistent Procesprogrammør Underværkfører Industrireparatør Elektromekaniker Måletekniker Maskinmontør Maskinelektriker Maskintekniker Montør/tekniker Værkstedsassistent Styringselektriker Reguleringstekniker IT drifttekniker EDB-, KOMMUNIKATIONS- & ME- DIEGRUPPER og BENÆVNELSER Kommunikations El-tekniker EDB-montør EDB-tekniker EDB-installatør EDB-reparatør Edb-programmør ( PLC- & CNCprocesstyringsanlæg etc. ) Telemontør Telekonsulenter Teletekniker Teleinstallatør Telereparatør IT-tekniker IT-projektleder Kommunikationstekniker Datamontør Service datatekniker Datatekniker Datainstallatør 28

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted Afsnit 2 Anerkendelsen Afsnit 3 Medlemsretten Afsnit 4 Medlemmernes rettigheder Afsnit 5 Medlemmernes pligter Afsnit 6

Læs mere

VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2012

VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2012 VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2012 Disse vedtægter er gældende for tidspunktet for udlevering. Vedtægterne bliver fra tid til anden ændret, men vil altid kunne

Læs mere

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2 Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse Indhold Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted..................................2 Afsnit 2: Statsanerkendelse 2 De til anerkendelsen knyttede rettigheder

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn.

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. 1 tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. Forbundets formål er: 1. At arbejde for at samle alle bygningsarbejdere

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet en sammenslutning

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

Love for Sommerbyen Ejbyvænge

Love for Sommerbyen Ejbyvænge Love for Sommerbyen Ejbyvænge 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Sommerbyen Ejbyvænge. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. Foreningens område er følgende: Matr.1c, 1f,

Læs mere