VEDTÆGTER FOR EAK EL-FAGETS ARBEJDSLØSHEDSKASSE 30. delegeretmøde 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR EAK EL-FAGETS ARBEJDSLØSHEDSKASSE 30. delegeretmøde 2014"

Transkript

1 Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 El-fagets arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som ifølge lovgivningen er henlagt til kasserne. Arbejdsløshedskassen har for tiden hjemsted i København, Frederiksberg kommune. Afsnit 2 Statsanerkendelse 2 Arbejdsløshedskassen har anerkendelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende betegnet som loven). A-kassen er en fagligt afgrænset a- kasse for lønmodtagere jf. 32, stk. 1, nr. 1, litra a, i loven. 1.0 Tilføjelse til afsnit:.., herunder skal a-kassen medvirke til, at ledige medlemmer af a- kassen kommer i beskæftigelse. Til anerkendelsen er knyttet de rettigheder, der fremgår af loven, herunder retten til forskud og refusion efter 79 i loven. Stk. 4 Til anerkendelsen er tillige knyttet de 1

2 forpligtelser, der foreskrives i loven, herunder pligten til at være undergivet offentligt tilsyn. Stk. 5 Tilsynet forestås af direktøren for Arbejdsdirektoratet, jf i loven. 3 Om bortfald af anerkendelsen henvises til reglerne i lovens kapitel 7. Bortfalder en kasses anerkendelse, skal der træffes afgørelse om anvendelsen af kassens formue. Afgørelsen er først gyldig, når den er godkendt af direktøren for Arbejdsdirektoratet. Afsnit 3 Medlemsretten 4 En person har ret til at blive optaget som medlem, hvis lovens almindelige betingelser for optagelse er opfyldt, og pågældende kan henføres til a-kassens faglige område, jf. stk. 2 A-kassens faglige område omfatter de faggrupper, der er anført i bilag 1, og som kan optages i Dansk El- Forbund. Det faglige område omfat- 2.0 Ændring af tekst: direktøren for Arbejdsdirektoratet ændres til: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 3.0 Tilføjelse:.. jf. stk. 2 og 3 2

3 ter endvidere selvstændige erhvervsdrivende, der har tilknytning til det faglige område for lønmodtagere, jf. stk. 3 Med tilknytning, jf. stk. 2, forstås, at den selvstændige erhvervsdrivende har en uddannelse, der giver ret til optagelse i a-kassen, eller at det personlige arbejde i virksomheden ville berettige til optagelse i a- kassen, hvis der har været tale om lønarbejde. Stk. 4 Ændring af det faglige område, der medfører ændring af vedtægtens 2, stk. 2, skal godkendes af a- kassens øverste myndighed. Andre ændringer af en fagligt afgrænset a- kasses faglige område, jf. stk. 2 kan besluttes af hovedbestyrelsen. En ændring af det faglige område på grund af ændringer i bilag 1 er kun gyldig, hvis den er godkendt af direktøren for Arbejdsdirektoratet. 4.0 Ændring af tekst: En ændring er først gyldig, når den er godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Stk. 5 Medlemmer af de faggrupper, der er nævnt i bilaget, optages som fultidsforsikrede, jf. lovens 41. De med (X) mærkede faggrupper har desuden ret til deltidsforsikring, jf. lovens 41, stk Stk. 5 og 6 ændres til: Lønmodtagere kan optages som fultids-, eller deltidsforsikrede. De med X) markerede faggrupper har ret til deltidsforsikring. Selvstændige erhvervsdrivende kan ikke optages som deltidsforsikrede. 3

4 De med (*) mærkede faggrupper har desuden ret til optagelse som nyuddannede jf. 41, stk. 1, nr. 3, litra b i loven. Stk. 6 Personer, der udøver selvstændig virksomhed i væsentligt omfang eller som hovedbeskæftigelse, kan ikke optages som deltidsforsikrede. 5 Optagelse i arbejdsløshedskassen er ikke gyldig, før kassen har godkendt, at lovens betingelser for optagelse er opfyldt. Ved optagelsen i a-kassen skal medlemmet gøres bekendt med a- kassens vedtægt enten ved udlevering af et eksemplar eller ved information om, at vedtægten er tilgængelig på a-kassens hjemmeside. 6 Medlemskabet ophører ved udgangen af den måned, hvori medlemmet fylder Udmeldelse af arbejdsløshedskassen kan kun finde sted ved skriftlig meddelelse til kassen med det af kassen til enhver tid fastsatte varsel, som ikke kan overstige en måned. 6.0 Paragraf slettes. Efterfølgende nummerring ændres redaktionelt. 7.0 Tekst ændres til: 6.0 Udmeldelse af a-kassen kan kun finde sted ved skriftlig meddelelse til a-kassen med mindst en må- 4

5 Udmeldelsen vil være ved en måneds udgang. nedsvarsel til udgangen af en måned, jf. dog stk Medlemmet skal betale medlemsbidrag til datoen for udtræden. Medlemmet skal samtidig indbetale medlemskontingent til den af kassen godkendte udtrædelsesdato. Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem overgår til førtidspension, jf. lov om socialpension. Udmeldelse kan dog tidligst ske med virkning fra den dato, hvor a-kassen har modtaget den skriftlige meddelelse. Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem, der betaler efterlønsbidrag, visiteres til fleksjob, jf. lov om fleksydelse. Udmeldelse kan dog tidligst ske med virkning fra den dato, hvor a-kassen har modtaget den skriftlige meddelelse eller fra den første i måneden efter visitationen for et medlem, der inden da har udmeldt sig skriftligt. A-kassen skal vejlede om konsekvenserne af en udmeldelse. Stk. 4 Ved overflytning til anden arbejdsløshedskasse gælder fristerne i stk. 1 ikke, men medlemmet skal betale kontingent til El-fagets arbejdsløshedskasse til overflytningsdagen. 8.0 Sidste sætning slettes. 5

6 Afsnit 4 Medlemmernes rettigheder I. Ret til dagpenge m.v. 8 Kassen yder dagpenge m.v. efter de gældende regler herom. 9 Dagpenge m.v. udbetales til medlemmets konto i et pengeinstitut, der er valgt af medlemmet. Dagpengekort m.v. skal indleveres til kassen umiddelbart efter hver udbetalingsperiodes udløb. Retten til forfaldne ydelser bortfalder, hvis dagpengekortet m.v. ikke er indleveret senest 3 måneder efter periodens udløb, med mindre medlemmet har haft fyldestgørende grund til at ikke have indleveret udbetalingsmaterialet. Hvis medlemmet forlanger det, skal kassen fremsende en specifikation, der angiver den udbetalte ydelses bruttobeløb, tilbageholdt A-skat og eventuelt ATP-bidrag og SP-bidrag, eventuelle fradrags art og størrelse, samt det udbetalte nettobeløb. 9.0 Tekst efter komma slettes udbetalingsmaterialet ændres til ydelseskortet rettidigt Stk. ændres til: Hvis medlemmet ønsker det, skal a-kassen enten sende eller stille en specifikation digitalt til rådighed, fx via min side på internettet. specifikationen skal indeholde oplysninger om den udbetalte ydelses bruttobeløb, tilbageholdt A-skat og evt. ATP-bidrag, evt. fradrags art og størrelse, samt udbetalt nettobeløb. 6

7 II. Andre rettigheder 10 Ethvert medlem har ret til at lade sig vælge til a-kassens ledelse og revision. Ethvert medlem har ret til at deltage i kassens medlemsmøder, samt til at afgive sin stemme på generalforsamlingen, ved valg af delegerede/repræsentanter og ved afholdelse af urafstemning, jf. dog 17, stk. 2. For at medlemmerne kan varetage de rettigheder, der er nævnt i stk. 2, er det kassens pligt at orientere og indkalde samtlige medlemmer. Stk. 4 Ethvert medlem har ret til at gøre sig bekendt med a-kassens regnskab. Afsnit 5 Medlemmernes pligter I. Pligt til at betale medlemskontingent 11 Medlemmet har pligt til at betale medlemsbidrag, ATP- og evt. efterlønsbidrag efter de regler, der er fastsat i loven og a-kassen. Det skal fremgå af a-kassens bidragsopkrævning, hvilke bidrag det ændres til: og 3 ændres til: 10. Medlemmet skal betale medlemsbidrag, ATP- og evt. efterlønsbidrag 7

8 enkelte medlem skal indbetale herunder bidrag til administration af a- kassen. månedsvis forud. Fritagelse for betaling af bidrag til arbejdsløshedsforsikringen gives efter de gældende regler. II. Andre pligter 13 Et medlem har pligt til, herunder ved henvendelse til arbejdsløshedskassen, at holde sig orienteret om de gældende regler vedrørende dagpengeret m.v. i loven, og i Lov om aktiv beskæftigelsespolitik og de forskrifter, der knyttet til disse love. Medlemmerne har pligt til at overholde god ro og orden på kassens ekspeditionskontor og ved kassens møder, herunder generalforsamlinger og delegeretmøder. Desuden har de pligt til at overholde de ordensregler, der er fastsat af ledelsen, og til at rette sig efter kassens påbud og anvisninger. Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre anvendelse af vedtægtens Et medlem har pligt til at meddele bopælsændring til kassen Tekst ændres til: Medlemmerne har pligt til at overholde god ro og orden ved personlig henvendelse i a-kassen og ved kassens møder som a-kassen har indkaldt til. Desuden har de pligt til at overholde de ordensregler, der er fastsat af ledelsen, og til at rette sig efter kassens påbud og anvisninger. Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre anvendelse af vedtægtens

9 Medlemmer, der flytter fra en afdeling til en anden, skal melde afgang fra den fraflyttede afdeling og tilgang til den tilflyttede afdeling. Medlemmer, der anmoder om eller modtager dagpenge, efterløn eller andre ydelser fra arbejdsløshedskassen, har pligt til at give kassen oplysning om ethvert forhold, der kan have betydning for bedømmelsen af deres ret til de omhandlede ydelser. Stk. 4 Medlemmer, der modtager ydelser fra arbejdsløshedskassen, skal give kassen oplysninger om al indtægt og arbejde lønnet som ulønnet uanset hvor den/det stammer fra. Stk. 5 Overtrædelse af stk. 3-4 medfører anvendelse af vedtægtens 17, stk. 1. Afsnit 6 Forskellige bestemmelser 15 Udbetaling af dagpenge m.v. sker centralt via a-kassens hovedkontor, der endvidere fremskaffer oplysninger til statistisk formål efter retnings Tekst ændres til: Et medlem, der søger om eller modtager ydelser fra a-kassen, har pligt til at give a-kassen oplysning om ethvert forhold, der kan have betydning for bedømmelsen af retten til de omhandlede ydelser ændres til ændres til: 13 og Efter sidste komma ændres til:, der fastsættes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 9

10 linjer, der fastsættes af direktøren for Arbejdsdirektoratet og direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen. 16 Medlemmer, som ikke er medlem af en faglig organisation, der er tilknyttet kassen, jf. 4, stk. 2, med bilag, kan efter hovedbestyrelsens bestemmelse overføres fra en afdeling til administration direkte under hovedbestyrelsen (hovedkontoret). Medlemmerne har dog ret til fortsat at lade sig administrere i afdelingen, hvis de anmoder om det. Selvstændige erhvervsdrivende medlemmer, jf. vedtægtens 2, stk. 2 og 4 administreres efter hovedbestyrelsens bestemmelse. Medlemmer, der er overført til administration under hovedledelsen, bevarer retten til at deltage i afdelingens møder og generalforsamlinger med stemmeret og valgbarhed på lige fod med afdelingens øvrige medlemmer 17 Forseelser over for kassen kan medføre tab af medlemsret eller ret til dagpenge m.v. efter gældende regler ændres til: 15 samt i. ændres 13, stk. 2 til: 11, stk

11 Overtrædelse af de i 13, stk. 2, indeholdte ordensforskrifter kan medføre henholdsvis bortvisning fra pågældende møde og henvisning til særlig ekspedition efter ledelsens nærmere bestemmelser. Afsnit 7 Arbejdsløshedskassens administration 18 Arbejdsløshedskassen er organiseret i en række afdelinger under en fælles ledelse, der benævnes hovedbestyrelsen. Den geografiske opdeling fremgår af bilag 2. Oprettelse af eller nedlæggelse af afdelinger kan kun ske af hovedbestyrelsen. Ved oprettelse eller nedlæggelse af afdelinger, skal meddelelse herom tilsendes direktøren for Arbejdsdirektoratet, Arbejdsmarkedsstyrelsen og det lokale arbejdsformidlingskontor. Afdelingernes administrative funktioner og ansvar fastlægges af hovedbestyrelsen, jf. 21 og skal administreres i overensstemmelse med hovedbestyrelsens anvisninger Sidste sætning ændres til: Ved oprettelse eller nedlæggelse af afdelinger, skal meddelelse herom tilsendes Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og det lokale Jobcenter. Delegeretmøder 11

12 19 Arbejdsløshedskassens højeste myndighed er delegeretmødet, jf. dog 24 (urafstemning) og 28, stk. 6. Ordinært delegeretmøde afholdes hvert 4. år inden udgangen af november måned, næste gang Delegeretmødet indkaldes af hovedbestyrelsen med mindst 6 måneders varsel. Delegerede vælges på afdelingernes lokale generalforsamlinger som indkaldes af hovedbestyrelsen, hvortil alle medlemmer inden for afdelingens geografiske område indkaldes. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for, at alle medlemmer har mulighed for at lade sig vælge. Som delegerede deltager hovedbestyrelsen og 40 generalforsamlingsvalgte repræsentanter, som fordeles med 2 fra hver afdeling, og afdelingerne Vestsjælland, Fyn, Østjylland, MidtVest og Nordjylland tildeles ekstra 2 generalforsamlingsvalgte repræsentanter. Afdeling København tildeles ekstra 6 repræsentanter. Stk. 4 Delegeretmødets dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning I. ændres årstal til 2018 Fastsættelse af næste delegeretmøde. HB 12

13 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Valg a. Formand b. 2 næstformænd c. Hovedbestyrelse og suppleanter. 6. Valg af statsautoriseret revisor. Valgene er gældende for delegeretperioden. Stk. 5 Hovedbestyrelsens forslag udsendes til afdelingerne mindst 6 måneder før delegeretmødets afholdelse. Til delegeretmødet kan enhver afdeling stille de på afdelingens generalforsamling vedtagne forslag. Afdelingsforslagene indsendes til hovedbestyrelsen senest 3 måneder før delegeretmødets afholdelse, og hovedbestyrelsen skal, senest 1 måned før mødet afholdelse, tilsende de delegerede såvel dagsorden, som indkomne forslag. Stk. 6 Til hovedbestyrelsen vælger delegeretmødet 21 medlemmer blandt de delegerede. Den valgte formand og 2 næstformænd er medlemmer af hovedbestyrelsen. Fra afdeling København vælges 4, fra afdeling Vestsjælland, Fyn, Østjylland, Midt- Vest og Nordjylland vælges 2 og fra hver af de øvrige afdelinger vælges et hovedbestyrelsesmedlem Tekst ændres til: Til hovedbestyrelsen vælger delegeretmødet 17 medlemmer blandt de delegerede. Den valgte formand og 2 næstformænd er medlemmer af hovedbestyrelsen. Fra afdeling København vælges 3, fra afdeling, Østjylland og Nordjylland vælges 2 og fra hver af de øvrige afdelinger vælges et hovedbestyrelsesmed- Sammensætning af hovedbestyrelsen ændres som konsekvens af ændret sammensætning i DEF. HB 13

14 Efter samme regler vælges 21 suppleanter. Har den valgte suppleant nedlagt sit hverv, vælger afdelingsbestyrelsen en ny suppleant. lem. Efter samme regler vælges 17 suppleanter. Har den valgte suppleant nedlagt sit hverv, vælger afdelingsbestyrelsen en ny suppleant. Et hovedbestyrelsesmedlem, der forlader afdelingen eller overgår til andet erhverv, udtræder af hovedbestyrelsen, hvorefter suppleanten indtræder i stedet. Ved formands eller næstformænds forfald konstituerer hovedbestyrelsen en afløser indtil næste ordinære delegeretmøde, eller indkalder til ekstraordinær delegeretmøde for valg af afløser. Stk. 7 Valgbare i henhold til stk. 6, er alene medlemmer af El-fagets arbejdsløshedskasse. Stk. 8 Afstemning på delegeretmødet finder sted ved håndsoprækning eller skriftligt, og stemmeflerhed af de afgivne stemmer er gældende. Bortfald af a-kassens anerkendelse kræver ¾ flertal af de afgivne stemmer. Stk. 9 Ekstraordinært delegeretmøde kan afholdes, når hovedbestyrelsen vedtager det, eller når 40 % af medlemmerne skriftligt fremsætter motiveret begæring herom til hovedbe- 14

15 styrelsen. Ekstraordinært delegeretmøde kan indkaldes med 1 måneds varsel, og der behandles kun den eller de sager, som har foranlediget indkaldelsen. Dagsorden med udførlig forklaring tilsendes alle afdelinger senest 8 dage efter beslutning om afholdelse af ekstraordinært delegeretmøde. Deltagelse og valg af delegerede til ekstraordinært delegeretmøde følger de i stk. 2 og 3 angivne retningslinier. Stk. 10 Alene delegeretmødet, jf. dog 24 og 28, stk. 6, kan vedtage ændringer af nærværende vedtægt. 20 Afdelingsgeneralforsamling Hovedbestyrelsen afholder ordinære generalforsamlinger mindst hvert 4. år i april kvartal forud for de ordinære delegeretmøder. Adgang til generalforsamlingen i den enkelte afdeling har ethvert medlem af afdelingens geografiske område jf. dog 17, stk. 2. Generalforsamlinger indkaldes på hovedbestyrelsens foranstaltning med de i stk. 4 anførte varsler. På generalforsamlingen redegøres for kassens virksomhed og regnska- 15

16 ber siden sidste ordinære generalforsamling, ligesom eventuel fremkomne forslag fra medlemmerne behandles. På generalforsamlingen foretages valg af repræsentanter til delegeretmødet samt suppleanter for disse.. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når afdelingsbestyrelsen vedtager det, eller når 40% af afdelingens medlemmer skriftligt fremsætter motiveret begæring herom til afdelingsbestyrelsen. Stk. 4 Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 20 dages varsel ved avertering i fagbladet, et dagblad eller ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Ved indkaldelsen skal dagsordenen bekendtgøres med tydelig angivelse af de punkter, der skal behandles. Medlemsforslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling i afdelingens geografiske område, skal være hovedkontoret i hænde senest 10 dage før den pågældende generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 7 dages varsel. Stk. 5 Ethvert spørgsmål afgøres ved af- 16

17 stemning med håndsoprækning, og stemmeflerhed af de afgivne stemmer er gældende. Stk. 6 Hovedbestyrelsen er ansvarlig for, at afdelingskontoret administreres på betryggende vis og i overensstemmelse med de til enhver tid angivne henvisninger og regler. Hovedbestyrelse 21 Hovedbestyrelsen udfører de funktioner, der er tillagt den i henhold til nærværende vedtægt, og varetager i øvrigt kassens ledelse under ansvar overfor delegeretmødet, alt i overensstemmelse med lovgivningen og de anvisninger, som er givet af direktøren for Arbejdsdirektoratet og direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for, at a-kassen er kvalificeret til at varetage de administrative funktioner. Hovedbestyrelsen fastsætter retningslinier for kassens samarbejde med de organisationer, der er nævnt i 4 og det dertilhørende bilag 1. Hovedbestyrelsen kan beslutte, at a- kassen deltager som anden aktør i beskæftigelsesindsatsen, jf. Lov om 22.0 Tekst i 7 til 9 linje ændres til:.., som er givet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 17

18 Aktiv Beskæftigelsesindsats. Stk. 4 Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og samles så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når 2 af forretningsudvalgets medlemmer eller 4 af hovedbestyrelsens medlemmer begærer det. Forretningsudvalg 22 Hovedbestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af formand, 2 næstformænd og 5 øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer. Hovedbestyrelsen fastsætter forretningsudvalgets kompetence inden for de af hovedbestyrelsen tillagte beføjelser og øvrige funktioner. Forretningsudvalget samles så ofte formanden finder det nødvendigt, samt når mindst 2 medlemmer forlanger det. Daglig administration 23 A-kassens daglige ledelse forestås af formanden og de 2 næstformænd. A-kassens administration og almindelige forretninger varetages af den af hovedbestyrelsen valgte ansvarli- 18

19 ge næstformand for a-kassen og a- kasseforretningsføreren. Den ansvarlige næstformand for a- kassen og formand eller de 2 næstformænd ved den ansvarlige næstformands forfald, formand og næstformand kan meddele prokura på såvel kontantkassen, som på nærmere angiven bank- og girokonto til anden eller andre personer, herunder bl.a. til rekvirering af forskudsmidler fra AMS/Arbejdsmarkedsstyrelsen og ADIR/Arbejdsdirektoratet, i henhold til de herom for a-kassen til enhver tid gældende regler. Ved ejendomskøb salg - og belåning, samt ved optagelse af andre større lån og/eller garantistillelser, kræves altid underskrift af den ansvarlige næstformand for a-kassen og formanden eller af de 2 næstformænd og ved den ansvarlige næstformands forfald af formanden og den anden næstformand. Prokura på Arbejdsløshedskassens kasse, bank- og girokonto udøves af 2 personer i forening kontantkassen, dog kun af en person. Prokuratildelinger foretages af 2 af daglig ledelse i forening. Urafstemning 24 Mellem delegeretmøderne kan hovedbestyrelsen lade foretage almin- 19

20 delig afstemning (urafstemning) blandt samtlige kassens medlemmer om spørgsmål, som kræver hurtig afgørelse. De nærmere regler om fremgangsmåden ved afholdelse af sådan afstemning fastsættes af hovedbestyrelsen. Afsnit 8 Regnskab og revision 26 Kassens regnskabsvæsen, der omfatter hovedkassen og dennes afdelinger, skal tilrettelægges i overensstemmelse med de regler, der er fastsat af direktøren for Arbejdsdirektoratet og således, at kassen kan opfylde de til enhver tid gældende krav til regnskabsaflæggelse og løbende indberetninger. Der fremlægges regnskab for kassens hovedbestyrelse hvert halve år. Regnskabet forelægges inden udgangen af 1. og 3. kvartal. Regnskabsføringen skal give en klar og overskuelig redegørelse for kas Rettes til: 26 A-kassens regnskabsvæsen, der omfatter hovedkassen og evt. afdelinger, skal tilrettelægges efter de regler der er fastsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen. A-kassen skal opfylde de til enhver tid gældende krav til regnskabsaflæggelse og løbende indberetninger Rettes til: Regnskabsføringen skal give en klar og overskuelig redegørelse for a-kassens virksomhed, således at denne kan danne grundlag for udarbejdelse af a-kassens årsregnskab Rettes til: 20

21 sens virksomhed, således at den kan danne grundlag for udarbejdelse af kassens årsregnskab. Efter hvert regnskabsårs slutning, udarbejder a-kassen et årsregnskab efter de regler og retningslinjer, der er fastsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Årsregnskabet skal godkendes og underskrives af hovedbestyrelsen. Det skal tillige underskrives af de revisorer, der er valgt af a-kassens Stk. 4 Efter hvert regnskabsårs slutning udarbejder kassen et årsregnskab efter de retningslinjer der er givet af direktøren for Arbejdsdirektoratet. Årsregnskabet godkendes og underskrives af hovedbestyrelsen. Det underskrives tillige af de valgte revisorer. Stk. 5 For at kassen kan opnå refusion fra staten, skal årsregnskabet i revideret og behørig underskrevet stand indsendes til direktøren for Arbejdsdirektoratet inden for den frist som er fastsat i loven. 26 Kassens indtægter og formue må kun anvendes til opfyldelse af kassens formål, jf. 1, og må hverken som lån, sikkerhedsstillelse eller gave tilflyde andre Rettes til: Stk. 4 For at a-kassen kan opnå refusion fra staten, skal det reviderede og underskrevne årsregnskab indsendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen inden for den frist, som er fastsat i loven. Stk. 5 udgår 27.0 Rettes til: 27 A-kassens indtægter og formue må kun anvendes til opfyldelse af a- kassens formål, jf. 1, og må hverken som lån, sikkerhedsstillelse eller gave, tilflyde andre. 21

22 Kassens midler skal holdes adskilt fra andre foreningers midler, og skal anbringes og forvaltes på økonomisk forsvarlig måde Rettes til: A-kassens midler skal holdes adskilt fra andre foreningers midler og skal anbringes og forvaltes på økonomisk forsvarlig måde. Oversigt over a-kassens tegningsberettigede skal sendes til Arbejdsdirektoratet. Stk. 4 Hovedbestyrelsen skal bemyndige mindst 2 personer til ved deres underskrift at stå inde for rigtigheden og ægtheden af de transaktioner, der danner grundlag for rekvisition af statslige midler efter nærmere regler fastsat af Arbejdsdirektoratet, Arbejdsmarkedsstyrelsen og Undervisningsministeriet. 27 De af kassen valgte revisorer reviderer kassens årsregnskab i overensstemmelse med den revisionsinstruks, som er fastsat af direktøren for Arbejdsdirektoratet. Mindst én af kassens revisorer skal 29.0 Rettes til: Oversigt over a-kassens tegningsberettigede skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Rettes til: Stk. 4 Hovedbestyrelsen står inden for rigtigheden og ægtheden af de transaktioner, der danner grundlag for rekvisition af statslige midler efter nærmere regler fastsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Styrelsen for fastholdelse og rekruttering og Ministeriet for børn og undervisning Rettes til: 28 De revisorer der er valgt af a- kassens øverste myndighed, reviderer a-kassens årsregnskab i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen om revision af de anerkendte arbejdsløshedskasser. 22

23 være statsautoriseret. Den valgte statsautoriserede revisor er ansvarlig for den samlede revision, uanset om eventuelle afdelinger har valgt anden revisor. Mindst en af a-kassens revisorer skal være statsautoriserede. Den valgte statsautoriserede revisor er ansvarlig for den samlede revision, uanset om evt. afdelinger har valgt anden revisor. Hovedbestyrelsen, de valgte revisorer og direktøren for Arbejdsdirektoratet har til enhver tid ret til at undersøge regnskaberne og kassebeholdningen samt til at kontrollere regnskabsføringen såvel i eventuelle afdelinger som i hovedkassen. Afsnit 9 Vedtægtens ikrafttræden m.v. 28 Nærværende vedtægt, der er revideret på Arbejdsløshedskassens delegeretmøde den 3. november 2006, og godkendt af direktøren for Arbejdsdirektoratet, træder i kraft med virkning fra den 1. april Samtidig ophæves den af 8. november 2002 udsendte vedtægt med tillægsblade Rettes til: Hovedbestyrelsen, de valgte revisorer, og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har til enhver tid ret til at undersøge regnskabsføringen såvel i eventuelle afdelinger som i hovedkassen Rettes til og datoer tilpasse redaktionelt: 29 Stk. 1 Nærværende vedtægt, der er revideret af a-kassens øverste myndighed xx og godkendt af Arbejdsskadestyrelsen, træder i kraft den xx Ny tekst: Samtidig ophæves den af 1. april 2008 udsendte vedtægt med dertil hørende tillægsblade. 23

24 A-kassen sørger for, ved bekendtgørelse i fagblade eller på anden måde, at hvert medlem kan få udleveret et eksemplar af vedtægten, jf. 5, stk Ny tekst: A-kassen sørger for ved bekendtgørelse i fagblade, eller på anden måde, at hvert medlem kan få et eksemplar af vedtægten, jf. 5 stk. 2. Stk. 4 A-kassens vedtægt skal være i overensstemmelse med den af beskæftigelsesministeren godkendte standardvedtægt for de anerkendte arbejdsløshedskasser og skal godkendes af direktøren for Arbejdsdirektoratet Stk. 5 Enhver ændring af vedtægten, der vedtages af kassen, skal godkendes af direktøren for Arbejdsdirektoratet. Stk. 6 Ændringer i standardvedtægten har umiddelbar virkning for kassens vedtægtsbestemmelser. Kassens hovedbestyrelse er bemyndiget og forpligtet til snarest muligt at foretage de ændringer af vedtægten, der herefter er nødvendige for at bringe den i overensstemmelse med standardvedtægten. Ændringerne skal godkendes af direktøren for Arbejdsdirektoratet, jf. stk Ny tekst: Stk. 4 A-kassens vedtægt skal være i overensstemmelse med den standardvedtægt for anerkendte a- kasser, der er godkendt af beskæftigelsesministeren. Vedtægten skal godkendes af Arbejdsskadestyrelsen 37.0 Ny tekst: Stk. 5 En hver ændring af vedtægten, der vedtages af a-kassen, skal godkendes af Arbejdsskadestyrelsen Ny tekst: Stk. 6 Ændringer i standardvedtægten har umiddelbar virkning for a-kassens vedtægtsbestemmelser. A-kassens hovedbestyrelse er bemyndiget og forpligtet til snarest muligt at foretage de ændringer af vedtægten, der herefter er nødvendige for at bringe dem i overensstemmelse med standardvedtægten. Ændringerne 24

25 skal godkendes af Arbejdsskadestyrelsen, jf. stk. 5. Stk. 7 Enhver ændring af vedtægten skal i forbindelse med offentliggørelsen sendes til direktøren for Arbejdsdirektoratet. OVERSIGT OVER D-37 / EL- FAGETS MEDLEMSGRUPPER jf. 4, stk. 2 BILAG - 1 HOVEDGRUPPER og BENÆV- NELSER Installationstekniker (Elektriker) Industritekniker (Industrielektriker) Kommunikationstekniker (Kommunikationselektriker) Stærkstrømstekniker El-Installatør (Elektroinstallatør) El-montør Overmontør Garantimester Bygningsautomationselektriker SERVICEGRUPPER og BENÆV- NELSER Elevatormontør Elevator El-tekniker Eventassistent Eventtekniker El-projekt koordinator El-koordinator El-salg El-service medarbejder 39.0 Ny tekst: Stk. 7 Enhver ændring af vedtægten skal i forbindelse med offentliggørelsen sendes til Arbejdsskadestyrelsen Oversigt over medlemsgrupper tilpasses redaktionelt. 25

26 El-teknisk sælger Kølemontør Oliefyrsmontør Projektkoordinator Servicetekniker Servicemontør Hvidevaremontør Hvidevare El-tekniker Alarm-montør Alarm-reparatør Alarm-installatør Ansvarlig for el-afdeling Salgssupport el Salgssupporter Sikrings El-tekniker Sikringselektriker Service- og salgstekniker Tavlemontør Kontormaskinereparatør Kontormaskinemekaniker Køletekniker AIA montør BMS tekniker Brand El-rådgiver FORSYNINGS-, ENERGI-, & MIL- JØGRUPPER og BENÆVNELSER Kabelmontør Formænd Ledningsmontør Målertekniker Liniemontør Linieassistent Forsynings El-tekniker Forsynings elektriker Ledningsmontør på El-værk Sikkerhedsleder 26

27 Miljøtekniker Energitekniker Energi El-tekniker Energielektriker Energimontør Energiinstallatør Signaltekniker On/offshore-elektriker On/offshore-tekniker Raffinaderi-tekniker Fyrings- & Varme El-tekniker Laboratorietekniker Laboratorieassistent Forskningstekniker Prøveassistenter Prøvemester Holdleder Installationsassistent Kabelassistent Energi rådgiver INDUSTRI- & FREMSTILLINGS- GRUPPER og BENÆVNELSER Industrielektriker Automatikmekaniker Automatikfagtekniker Automationstekniker Proces El-tekniker Elektroniktekniker Elektronikmekaniker El-konstruktør El-projektmager Elektrotekniker El-produktionstekniker Indreguleringsservicemontør Plast El-tekniker 27

28 Opstiller Ingeniørassistent Procesprogrammør Underværkfører Industrireparatør Elektromekaniker Måletekniker Maskinmontør Maskinelektriker Maskintekniker Montør/tekniker Værkstedsassistent Styringselektriker Reguleringstekniker IT drifttekniker EDB-, KOMMUNIKATIONS- & ME- DIEGRUPPER og BENÆVNELSER Kommunikations El-tekniker EDB-montør EDB-tekniker EDB-installatør EDB-reparatør Edb-programmør ( PLC- & CNCprocesstyringsanlæg etc. ) Telemontør Telekonsulenter Teletekniker Teleinstallatør Telereparatør IT-tekniker IT-projektleder Kommunikationstekniker Datamontør Service datatekniker Datatekniker Datainstallatør 28

Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser.

Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser. Vedtægter Ledernes Arbejdsløshedskasse Forord Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser. Vedtægten beskriver i hovedtræk medlemmernes

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

Vedtægter for A-kassen LH

Vedtægter for A-kassen LH Vedtægter for A-kassen LH Afsnit 1 - Formål og hjemsted 1 A-kassen LH har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som

Læs mere

Fødevareforbundet NNF. A-kassens vedtægter

Fødevareforbundet NNF. A-kassens vedtægter Fødevareforbundet NNF A-kassens vedtægter 2016-2020 AFSNIT 1 - FORMÅL OG HJEMSTED Formål og hjemsted 1 Fødevareforbundet NNF s Arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk

Læs mere

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er s ak as s e Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Indhold Afsnit 1...... 2 Formål og hjemsted, 1... 2 Afsnit 2...... 2 Statsanerkendelsen, 2-3... 2 Afsnit 3......

Læs mere

VEDTÆGTER DET FAGLIGE HUS - A-KASSE

VEDTÆGTER DET FAGLIGE HUS - A-KASSE VEDTÆGTER DET FAGLIGE HUS - A-KASSE 1 2 Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Det Faglige Hus - A-kasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

Kristelig A-kasse - Vedtægt

Kristelig A-kasse - Vedtægt Kristelig A-kasse - Vedtægt 1 Formål og hjemsted Kristelig A-kasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som ifølge

Læs mere

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). 2014 Vedtægter Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. CA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er

Læs mere

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). 2014 Vedtægter Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. CA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

Afsnit 2 - Anerkendelsen 2. MA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Afsnit 2 - Anerkendelsen 2. MA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). VEDTÆGTER FOR MAGISTRENES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Afsnit 1 - Formål og hjemsted 1. Magistrenes Arbejdsløshedskasse (MA) har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed

Læs mere

VEDTÆGT. Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

VEDTÆGT. Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse VEDTÆGT Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Vedtægt for Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Som statsanerkendt arbejdsløshedskasse skal DSAs vedtægt være i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for a-kassen Ase

Vedtægter for a-kassen Ase Vedtægter for a-kassen Ase Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassen Ase - har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som

Læs mere

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår Her kan du læse om de rettigheder og pligter, du har som medlem af ASE. Du kan også se, hvornår der er generalforsamling, og hvordan du kan stemme og evt. vælges ind i Repræsentantskabet og bestyrelsen.

Læs mere

Forbundet af it-professionelle

Forbundet af it-professionelle Forbundet af it-professionelle VEDTÆGTER FOR IT-FAGETS OG MERKONOMERNES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

Vedtægt. for. HK/Danmarks A-kasse

Vedtægt. for. HK/Danmarks A-kasse Vedtægt for HK/Danmarks A-kasse Formål og hjemsted Afsnit 1 1 HK/Danmarks A-kasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed samt at administrere andre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EAK EL-FAGETS ARBEJDSLØSHEDSKASSE 30. delegeretmøde 2014

VEDTÆGTER FOR EAK EL-FAGETS ARBEJDSLØSHEDSKASSE 30. delegeretmøde 2014 Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 El-fagets arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som ifølge lovgivningen

Læs mere

VEDTÆGT. Din Sundhedsfaglige A-kasse

VEDTÆGT. Din Sundhedsfaglige A-kasse VEDTÆGT Din Sundhedsfaglige A-kasse Vedtægt for Din Sundhedsfaglige A-kasse Som statsanerkendt arbejdsløshedskasse skal DSAs vedtægt være i overensstemmelse med den til enhver tid i lovgivningen fastsatte

Læs mere

Fødevareforbundet NNF. A-kassens vedtægter

Fødevareforbundet NNF. A-kassens vedtægter Fødevareforbundet NNF A-kassens vedtægter 2016-2020 AFSNIT 1 - FORMÅL OG HJEMSTED Formål og hjemsted 1 Fødevareforbundet NNF s Arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk

Læs mere

FORMÅL OG HJEMSTED MEDLEMSRET STATSANERKENDELSE AFSNIT 1 AFSNIT 3 AFSNIT 2

FORMÅL OG HJEMSTED MEDLEMSRET STATSANERKENDELSE AFSNIT 1 AFSNIT 3 AFSNIT 2 VEDTÆGTER FOR FTF-A AFSNIT 1 FORMÅL OG HJEMSTED 1. Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles-Arbejdsløshedskasse FTF-A har udelukkende til formål at sikre medlemmerne økonomisk bistand i tilfælde af ledighed

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens hjemsted er Horsens kommune.

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

NYE VEDTÆGTER TIL BEHANDLING PÅ EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER DEN 8. OG 15. DECEMBER 2015

NYE VEDTÆGTER TIL BEHANDLING PÅ EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER DEN 8. OG 15. DECEMBER 2015 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BJERRINGBRO ELVÆRK Paragraf 1: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Foreningen Bjerringbro Elværk. Foreningens hjemsted er 8850 Bjerringbro, Viborg kommune. Paragraf 2: 1.

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015

Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015 Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx KOLDING KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområde, standard: Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GYRSTINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GYRSTINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR GYRSTINGE VANDVÆRK Selskabet, der er stiftet i 1907, er et andelsselskab, hvis navn er Gyrstinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Ringsted Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED.

VEDTÆGTER. for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED. VEDTÆGTER for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED. Side 1 af 6 Kap.1. Foreningens navn: 1.1 Foreningens navn er "Kirsebærhavens Parcelforeningen Kirsebærhaven 1-20" Kap.2. Forenings område og medlemskreds:

Læs mere

Standardvedtægter for a.m.b.a (andelsselskab med begrænset ansvar)

Standardvedtægter for a.m.b.a (andelsselskab med begrænset ansvar) Standardvedtægter for a.m.b.a (andelsselskab med begrænset ansvar) Vedtægter for 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er: Selskabet har hjemsted i Ringkøbing- Skjern_ Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Grundejerforeningen Klithøj

Grundejerforeningen Klithøj Vedtægter for Grundejerforeningen Klithøj. Dejret Klit, 8420 Knebel, Ebeltoft kommune. Grundejerforeningen er stiftet i forbindelse med varetagelse af medlemmernes fælles grundejer-interesser, såvel indadtil

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Jægerspris Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet.

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet. VEDTÆGTER 1. Foreningens navn er Skrydstrup Ungdoms- & Idrætsforening (SUIF). Foreningens hjemsted er Haderslev Kommune. 2. Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet

Læs mere

GF Kommunals vedtægter

GF Kommunals vedtægter GF Kommunals vedtægter Vedtægter for GF Kommunal Gældende fra d. 13. april 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF Kommunal forening med begrænset ansvar. Dens hjemsted er den til enhver tid værende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet

Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet Kap.1.Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet. 2 Foreningen har hjemsted i Århus Kommune i Århus,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vrads Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Greve-Solrød Erhverv, og dets hjemsted er i enten Greve eller Solrød Kommune. 2. Formål Greve-Solrød Erhvervs formål er at virke

Læs mere

Standardvedtægter andelsselskab

Standardvedtægter andelsselskab Standardvedtægter andelsselskab Vedtægter for 1 Selskabet, der er stiftet den, er et andelsselskab, hvis navn er Selskabet har hjemsted i Kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse med den

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Formål.

Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Formål. Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Holbæk Kommune. Formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Vedtægter Navn 1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Formål 2 Tved Motions Cykelklub har til formål at virke for cykelsportens og motionscyklingens fremme,

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer VEDTÆGTER for Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vinderød Skov Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FORFTFa

VEDTÆGTER FORFTFa VEDTÆGTER FORFTFa 01.01.2017 AFSNIT 1 Afgørelsen er først gyldig, når den er godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 1. Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles-Arbejdsløshedskasse FTF-A

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. OVER-JERSTAL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. OVER-JERSTAL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR OVER-JERSTAL VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Over-Jerstal Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Haderslev Kommune. FORMÅL 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for Hundslund Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter. for Hundslund Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Hundslund Vandværk a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HUNDSLUND VANDVÆRK a.m.b.a. 4 medlemmernes rettigheder Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kyndeløse Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. 2 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SAHL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SAHL VANDVÆRK a.m.b.a. Vejledning nr. 100 03/2012 Gammelt nr. 100 Emne: Standardvedtægter for a.m.b.a (andelsselskab med begrænset ansvar) VEDTÆGTER FOR SAHL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BÆKMARKSBRO VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR BÆKMARKSBRO VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR BÆKMARKSBRO VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bækmarksbro Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lemvig Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK 2004 VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK Lillegade 11, 2670 Greve 1 1 navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet 19. februar 1937, er et andelsselskab, hvis navn er Greve Landsby Vandværk Selskabet har

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Forboma

Vedtægter for Forboma Vedtægter for Forboma CVR-NR 89 98 69 15 Foreningens navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Forboma. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes forsikringsmæssige interesser. Medlemskab

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Tebstrup Vandværk a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Tebstrup Vandværk a.m.b.a. Tebstrup Vandværk a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Tebstrup Vandværk a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tebstrup Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål Bekendtgørelse af VEDTÆGTER FOR FARNÆS VANDVÆRK A.m.b.a. (sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med vedtægtsændringer, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2013 og den ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere