VEDTÆGTER FOR EAK EL-FAGETS ARBEJDSLØSHEDSKASSE 30. delegeretmøde 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR EAK EL-FAGETS ARBEJDSLØSHEDSKASSE 30. delegeretmøde 2014"

Transkript

1 Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 El-fagets arbejdsløshedskasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som ifølge lovgivningen er henlagt til kasserne. Arbejdsløshedskassen har for tiden hjemsted i København, Frederiksberg kommune. Afsnit 2 Statsanerkendelse 2 Arbejdsløshedskassen har anerkendelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende betegnet som loven). A-kassen er en fagligt afgrænset a- kasse for lønmodtagere jf. 32, stk. 1, nr. 1, litra a, i loven. 1.0 Tilføjelse til afsnit:.., herunder skal a-kassen medvirke til, at ledige medlemmer af a- kassen kommer i beskæftigelse. Til anerkendelsen er knyttet de rettigheder, der fremgår af loven, herunder retten til forskud og refusion efter 79 i loven. Stk. 4 Til anerkendelsen er tillige knyttet de 1

2 forpligtelser, der foreskrives i loven, herunder pligten til at være undergivet offentligt tilsyn. Stk. 5 Tilsynet forestås af direktøren for Arbejdsdirektoratet, jf i loven. 3 Om bortfald af anerkendelsen henvises til reglerne i lovens kapitel 7. Bortfalder en kasses anerkendelse, skal der træffes afgørelse om anvendelsen af kassens formue. Afgørelsen er først gyldig, når den er godkendt af direktøren for Arbejdsdirektoratet. Afsnit 3 Medlemsretten 4 En person har ret til at blive optaget som medlem, hvis lovens almindelige betingelser for optagelse er opfyldt, og pågældende kan henføres til a-kassens faglige område, jf. stk. 2 A-kassens faglige område omfatter de faggrupper, der er anført i bilag 1, og som kan optages i Dansk El- Forbund. Det faglige område omfat- 2.0 Ændring af tekst: direktøren for Arbejdsdirektoratet ændres til: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 3.0 Tilføjelse:.. jf. stk. 2 og 3 2

3 ter endvidere selvstændige erhvervsdrivende, der har tilknytning til det faglige område for lønmodtagere, jf. stk. 3 Med tilknytning, jf. stk. 2, forstås, at den selvstændige erhvervsdrivende har en uddannelse, der giver ret til optagelse i a-kassen, eller at det personlige arbejde i virksomheden ville berettige til optagelse i a- kassen, hvis der har været tale om lønarbejde. Stk. 4 Ændring af det faglige område, der medfører ændring af vedtægtens 2, stk. 2, skal godkendes af a- kassens øverste myndighed. Andre ændringer af en fagligt afgrænset a- kasses faglige område, jf. stk. 2 kan besluttes af hovedbestyrelsen. En ændring af det faglige område på grund af ændringer i bilag 1 er kun gyldig, hvis den er godkendt af direktøren for Arbejdsdirektoratet. 4.0 Ændring af tekst: En ændring er først gyldig, når den er godkendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Stk. 5 Medlemmer af de faggrupper, der er nævnt i bilaget, optages som fultidsforsikrede, jf. lovens 41. De med (X) mærkede faggrupper har desuden ret til deltidsforsikring, jf. lovens 41, stk Stk. 5 og 6 ændres til: Lønmodtagere kan optages som fultids-, eller deltidsforsikrede. De med X) markerede faggrupper har ret til deltidsforsikring. Selvstændige erhvervsdrivende kan ikke optages som deltidsforsikrede. 3

4 De med (*) mærkede faggrupper har desuden ret til optagelse som nyuddannede jf. 41, stk. 1, nr. 3, litra b i loven. Stk. 6 Personer, der udøver selvstændig virksomhed i væsentligt omfang eller som hovedbeskæftigelse, kan ikke optages som deltidsforsikrede. 5 Optagelse i arbejdsløshedskassen er ikke gyldig, før kassen har godkendt, at lovens betingelser for optagelse er opfyldt. Ved optagelsen i a-kassen skal medlemmet gøres bekendt med a- kassens vedtægt enten ved udlevering af et eksemplar eller ved information om, at vedtægten er tilgængelig på a-kassens hjemmeside. 6 Medlemskabet ophører ved udgangen af den måned, hvori medlemmet fylder Udmeldelse af arbejdsløshedskassen kan kun finde sted ved skriftlig meddelelse til kassen med det af kassen til enhver tid fastsatte varsel, som ikke kan overstige en måned. 6.0 Paragraf slettes. Efterfølgende nummerring ændres redaktionelt. 7.0 Tekst ændres til: 6.0 Udmeldelse af a-kassen kan kun finde sted ved skriftlig meddelelse til a-kassen med mindst en må- 4

5 Udmeldelsen vil være ved en måneds udgang. nedsvarsel til udgangen af en måned, jf. dog stk Medlemmet skal betale medlemsbidrag til datoen for udtræden. Medlemmet skal samtidig indbetale medlemskontingent til den af kassen godkendte udtrædelsesdato. Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem overgår til førtidspension, jf. lov om socialpension. Udmeldelse kan dog tidligst ske med virkning fra den dato, hvor a-kassen har modtaget den skriftlige meddelelse. Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem, der betaler efterlønsbidrag, visiteres til fleksjob, jf. lov om fleksydelse. Udmeldelse kan dog tidligst ske med virkning fra den dato, hvor a-kassen har modtaget den skriftlige meddelelse eller fra den første i måneden efter visitationen for et medlem, der inden da har udmeldt sig skriftligt. A-kassen skal vejlede om konsekvenserne af en udmeldelse. Stk. 4 Ved overflytning til anden arbejdsløshedskasse gælder fristerne i stk. 1 ikke, men medlemmet skal betale kontingent til El-fagets arbejdsløshedskasse til overflytningsdagen. 8.0 Sidste sætning slettes. 5

6 Afsnit 4 Medlemmernes rettigheder I. Ret til dagpenge m.v. 8 Kassen yder dagpenge m.v. efter de gældende regler herom. 9 Dagpenge m.v. udbetales til medlemmets konto i et pengeinstitut, der er valgt af medlemmet. Dagpengekort m.v. skal indleveres til kassen umiddelbart efter hver udbetalingsperiodes udløb. Retten til forfaldne ydelser bortfalder, hvis dagpengekortet m.v. ikke er indleveret senest 3 måneder efter periodens udløb, med mindre medlemmet har haft fyldestgørende grund til at ikke have indleveret udbetalingsmaterialet. Hvis medlemmet forlanger det, skal kassen fremsende en specifikation, der angiver den udbetalte ydelses bruttobeløb, tilbageholdt A-skat og eventuelt ATP-bidrag og SP-bidrag, eventuelle fradrags art og størrelse, samt det udbetalte nettobeløb. 9.0 Tekst efter komma slettes udbetalingsmaterialet ændres til ydelseskortet rettidigt Stk. ændres til: Hvis medlemmet ønsker det, skal a-kassen enten sende eller stille en specifikation digitalt til rådighed, fx via min side på internettet. specifikationen skal indeholde oplysninger om den udbetalte ydelses bruttobeløb, tilbageholdt A-skat og evt. ATP-bidrag, evt. fradrags art og størrelse, samt udbetalt nettobeløb. 6

7 II. Andre rettigheder 10 Ethvert medlem har ret til at lade sig vælge til a-kassens ledelse og revision. Ethvert medlem har ret til at deltage i kassens medlemsmøder, samt til at afgive sin stemme på generalforsamlingen, ved valg af delegerede/repræsentanter og ved afholdelse af urafstemning, jf. dog 17, stk. 2. For at medlemmerne kan varetage de rettigheder, der er nævnt i stk. 2, er det kassens pligt at orientere og indkalde samtlige medlemmer. Stk. 4 Ethvert medlem har ret til at gøre sig bekendt med a-kassens regnskab. Afsnit 5 Medlemmernes pligter I. Pligt til at betale medlemskontingent 11 Medlemmet har pligt til at betale medlemsbidrag, ATP- og evt. efterlønsbidrag efter de regler, der er fastsat i loven og a-kassen. Det skal fremgå af a-kassens bidragsopkrævning, hvilke bidrag det ændres til: og 3 ændres til: 10. Medlemmet skal betale medlemsbidrag, ATP- og evt. efterlønsbidrag 7

8 enkelte medlem skal indbetale herunder bidrag til administration af a- kassen. månedsvis forud. Fritagelse for betaling af bidrag til arbejdsløshedsforsikringen gives efter de gældende regler. II. Andre pligter 13 Et medlem har pligt til, herunder ved henvendelse til arbejdsløshedskassen, at holde sig orienteret om de gældende regler vedrørende dagpengeret m.v. i loven, og i Lov om aktiv beskæftigelsespolitik og de forskrifter, der knyttet til disse love. Medlemmerne har pligt til at overholde god ro og orden på kassens ekspeditionskontor og ved kassens møder, herunder generalforsamlinger og delegeretmøder. Desuden har de pligt til at overholde de ordensregler, der er fastsat af ledelsen, og til at rette sig efter kassens påbud og anvisninger. Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre anvendelse af vedtægtens Et medlem har pligt til at meddele bopælsændring til kassen Tekst ændres til: Medlemmerne har pligt til at overholde god ro og orden ved personlig henvendelse i a-kassen og ved kassens møder som a-kassen har indkaldt til. Desuden har de pligt til at overholde de ordensregler, der er fastsat af ledelsen, og til at rette sig efter kassens påbud og anvisninger. Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre anvendelse af vedtægtens

9 Medlemmer, der flytter fra en afdeling til en anden, skal melde afgang fra den fraflyttede afdeling og tilgang til den tilflyttede afdeling. Medlemmer, der anmoder om eller modtager dagpenge, efterløn eller andre ydelser fra arbejdsløshedskassen, har pligt til at give kassen oplysning om ethvert forhold, der kan have betydning for bedømmelsen af deres ret til de omhandlede ydelser. Stk. 4 Medlemmer, der modtager ydelser fra arbejdsløshedskassen, skal give kassen oplysninger om al indtægt og arbejde lønnet som ulønnet uanset hvor den/det stammer fra. Stk. 5 Overtrædelse af stk. 3-4 medfører anvendelse af vedtægtens 17, stk. 1. Afsnit 6 Forskellige bestemmelser 15 Udbetaling af dagpenge m.v. sker centralt via a-kassens hovedkontor, der endvidere fremskaffer oplysninger til statistisk formål efter retnings Tekst ændres til: Et medlem, der søger om eller modtager ydelser fra a-kassen, har pligt til at give a-kassen oplysning om ethvert forhold, der kan have betydning for bedømmelsen af retten til de omhandlede ydelser ændres til ændres til: 13 og Efter sidste komma ændres til:, der fastsættes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 9

10 linjer, der fastsættes af direktøren for Arbejdsdirektoratet og direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen. 16 Medlemmer, som ikke er medlem af en faglig organisation, der er tilknyttet kassen, jf. 4, stk. 2, med bilag, kan efter hovedbestyrelsens bestemmelse overføres fra en afdeling til administration direkte under hovedbestyrelsen (hovedkontoret). Medlemmerne har dog ret til fortsat at lade sig administrere i afdelingen, hvis de anmoder om det. Selvstændige erhvervsdrivende medlemmer, jf. vedtægtens 2, stk. 2 og 4 administreres efter hovedbestyrelsens bestemmelse. Medlemmer, der er overført til administration under hovedledelsen, bevarer retten til at deltage i afdelingens møder og generalforsamlinger med stemmeret og valgbarhed på lige fod med afdelingens øvrige medlemmer 17 Forseelser over for kassen kan medføre tab af medlemsret eller ret til dagpenge m.v. efter gældende regler ændres til: 15 samt i. ændres 13, stk. 2 til: 11, stk

11 Overtrædelse af de i 13, stk. 2, indeholdte ordensforskrifter kan medføre henholdsvis bortvisning fra pågældende møde og henvisning til særlig ekspedition efter ledelsens nærmere bestemmelser. Afsnit 7 Arbejdsløshedskassens administration 18 Arbejdsløshedskassen er organiseret i en række afdelinger under en fælles ledelse, der benævnes hovedbestyrelsen. Den geografiske opdeling fremgår af bilag 2. Oprettelse af eller nedlæggelse af afdelinger kan kun ske af hovedbestyrelsen. Ved oprettelse eller nedlæggelse af afdelinger, skal meddelelse herom tilsendes direktøren for Arbejdsdirektoratet, Arbejdsmarkedsstyrelsen og det lokale arbejdsformidlingskontor. Afdelingernes administrative funktioner og ansvar fastlægges af hovedbestyrelsen, jf. 21 og skal administreres i overensstemmelse med hovedbestyrelsens anvisninger Sidste sætning ændres til: Ved oprettelse eller nedlæggelse af afdelinger, skal meddelelse herom tilsendes Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og det lokale Jobcenter. Delegeretmøder 11

12 19 Arbejdsløshedskassens højeste myndighed er delegeretmødet, jf. dog 24 (urafstemning) og 28, stk. 6. Ordinært delegeretmøde afholdes hvert 4. år inden udgangen af november måned, næste gang Delegeretmødet indkaldes af hovedbestyrelsen med mindst 6 måneders varsel. Delegerede vælges på afdelingernes lokale generalforsamlinger som indkaldes af hovedbestyrelsen, hvortil alle medlemmer inden for afdelingens geografiske område indkaldes. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for, at alle medlemmer har mulighed for at lade sig vælge. Som delegerede deltager hovedbestyrelsen og 40 generalforsamlingsvalgte repræsentanter, som fordeles med 2 fra hver afdeling, og afdelingerne Vestsjælland, Fyn, Østjylland, MidtVest og Nordjylland tildeles ekstra 2 generalforsamlingsvalgte repræsentanter. Afdeling København tildeles ekstra 6 repræsentanter. Stk. 4 Delegeretmødets dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning I. ændres årstal til 2018 Fastsættelse af næste delegeretmøde. HB 12

13 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Valg a. Formand b. 2 næstformænd c. Hovedbestyrelse og suppleanter. 6. Valg af statsautoriseret revisor. Valgene er gældende for delegeretperioden. Stk. 5 Hovedbestyrelsens forslag udsendes til afdelingerne mindst 6 måneder før delegeretmødets afholdelse. Til delegeretmødet kan enhver afdeling stille de på afdelingens generalforsamling vedtagne forslag. Afdelingsforslagene indsendes til hovedbestyrelsen senest 3 måneder før delegeretmødets afholdelse, og hovedbestyrelsen skal, senest 1 måned før mødet afholdelse, tilsende de delegerede såvel dagsorden, som indkomne forslag. Stk. 6 Til hovedbestyrelsen vælger delegeretmødet 21 medlemmer blandt de delegerede. Den valgte formand og 2 næstformænd er medlemmer af hovedbestyrelsen. Fra afdeling København vælges 4, fra afdeling Vestsjælland, Fyn, Østjylland, Midt- Vest og Nordjylland vælges 2 og fra hver af de øvrige afdelinger vælges et hovedbestyrelsesmedlem Tekst ændres til: Til hovedbestyrelsen vælger delegeretmødet 17 medlemmer blandt de delegerede. Den valgte formand og 2 næstformænd er medlemmer af hovedbestyrelsen. Fra afdeling København vælges 3, fra afdeling, Østjylland og Nordjylland vælges 2 og fra hver af de øvrige afdelinger vælges et hovedbestyrelsesmed- Sammensætning af hovedbestyrelsen ændres som konsekvens af ændret sammensætning i DEF. HB 13

14 Efter samme regler vælges 21 suppleanter. Har den valgte suppleant nedlagt sit hverv, vælger afdelingsbestyrelsen en ny suppleant. lem. Efter samme regler vælges 17 suppleanter. Har den valgte suppleant nedlagt sit hverv, vælger afdelingsbestyrelsen en ny suppleant. Et hovedbestyrelsesmedlem, der forlader afdelingen eller overgår til andet erhverv, udtræder af hovedbestyrelsen, hvorefter suppleanten indtræder i stedet. Ved formands eller næstformænds forfald konstituerer hovedbestyrelsen en afløser indtil næste ordinære delegeretmøde, eller indkalder til ekstraordinær delegeretmøde for valg af afløser. Stk. 7 Valgbare i henhold til stk. 6, er alene medlemmer af El-fagets arbejdsløshedskasse. Stk. 8 Afstemning på delegeretmødet finder sted ved håndsoprækning eller skriftligt, og stemmeflerhed af de afgivne stemmer er gældende. Bortfald af a-kassens anerkendelse kræver ¾ flertal af de afgivne stemmer. Stk. 9 Ekstraordinært delegeretmøde kan afholdes, når hovedbestyrelsen vedtager det, eller når 40 % af medlemmerne skriftligt fremsætter motiveret begæring herom til hovedbe- 14

15 styrelsen. Ekstraordinært delegeretmøde kan indkaldes med 1 måneds varsel, og der behandles kun den eller de sager, som har foranlediget indkaldelsen. Dagsorden med udførlig forklaring tilsendes alle afdelinger senest 8 dage efter beslutning om afholdelse af ekstraordinært delegeretmøde. Deltagelse og valg af delegerede til ekstraordinært delegeretmøde følger de i stk. 2 og 3 angivne retningslinier. Stk. 10 Alene delegeretmødet, jf. dog 24 og 28, stk. 6, kan vedtage ændringer af nærværende vedtægt. 20 Afdelingsgeneralforsamling Hovedbestyrelsen afholder ordinære generalforsamlinger mindst hvert 4. år i april kvartal forud for de ordinære delegeretmøder. Adgang til generalforsamlingen i den enkelte afdeling har ethvert medlem af afdelingens geografiske område jf. dog 17, stk. 2. Generalforsamlinger indkaldes på hovedbestyrelsens foranstaltning med de i stk. 4 anførte varsler. På generalforsamlingen redegøres for kassens virksomhed og regnska- 15

16 ber siden sidste ordinære generalforsamling, ligesom eventuel fremkomne forslag fra medlemmerne behandles. På generalforsamlingen foretages valg af repræsentanter til delegeretmødet samt suppleanter for disse.. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når afdelingsbestyrelsen vedtager det, eller når 40% af afdelingens medlemmer skriftligt fremsætter motiveret begæring herom til afdelingsbestyrelsen. Stk. 4 Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 20 dages varsel ved avertering i fagbladet, et dagblad eller ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Ved indkaldelsen skal dagsordenen bekendtgøres med tydelig angivelse af de punkter, der skal behandles. Medlemsforslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling i afdelingens geografiske område, skal være hovedkontoret i hænde senest 10 dage før den pågældende generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 7 dages varsel. Stk. 5 Ethvert spørgsmål afgøres ved af- 16

17 stemning med håndsoprækning, og stemmeflerhed af de afgivne stemmer er gældende. Stk. 6 Hovedbestyrelsen er ansvarlig for, at afdelingskontoret administreres på betryggende vis og i overensstemmelse med de til enhver tid angivne henvisninger og regler. Hovedbestyrelse 21 Hovedbestyrelsen udfører de funktioner, der er tillagt den i henhold til nærværende vedtægt, og varetager i øvrigt kassens ledelse under ansvar overfor delegeretmødet, alt i overensstemmelse med lovgivningen og de anvisninger, som er givet af direktøren for Arbejdsdirektoratet og direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for, at a-kassen er kvalificeret til at varetage de administrative funktioner. Hovedbestyrelsen fastsætter retningslinier for kassens samarbejde med de organisationer, der er nævnt i 4 og det dertilhørende bilag 1. Hovedbestyrelsen kan beslutte, at a- kassen deltager som anden aktør i beskæftigelsesindsatsen, jf. Lov om 22.0 Tekst i 7 til 9 linje ændres til:.., som er givet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. 17

18 Aktiv Beskæftigelsesindsats. Stk. 4 Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og samles så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når 2 af forretningsudvalgets medlemmer eller 4 af hovedbestyrelsens medlemmer begærer det. Forretningsudvalg 22 Hovedbestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af formand, 2 næstformænd og 5 øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer. Hovedbestyrelsen fastsætter forretningsudvalgets kompetence inden for de af hovedbestyrelsen tillagte beføjelser og øvrige funktioner. Forretningsudvalget samles så ofte formanden finder det nødvendigt, samt når mindst 2 medlemmer forlanger det. Daglig administration 23 A-kassens daglige ledelse forestås af formanden og de 2 næstformænd. A-kassens administration og almindelige forretninger varetages af den af hovedbestyrelsen valgte ansvarli- 18

19 ge næstformand for a-kassen og a- kasseforretningsføreren. Den ansvarlige næstformand for a- kassen og formand eller de 2 næstformænd ved den ansvarlige næstformands forfald, formand og næstformand kan meddele prokura på såvel kontantkassen, som på nærmere angiven bank- og girokonto til anden eller andre personer, herunder bl.a. til rekvirering af forskudsmidler fra AMS/Arbejdsmarkedsstyrelsen og ADIR/Arbejdsdirektoratet, i henhold til de herom for a-kassen til enhver tid gældende regler. Ved ejendomskøb salg - og belåning, samt ved optagelse af andre større lån og/eller garantistillelser, kræves altid underskrift af den ansvarlige næstformand for a-kassen og formanden eller af de 2 næstformænd og ved den ansvarlige næstformands forfald af formanden og den anden næstformand. Prokura på Arbejdsløshedskassens kasse, bank- og girokonto udøves af 2 personer i forening kontantkassen, dog kun af en person. Prokuratildelinger foretages af 2 af daglig ledelse i forening. Urafstemning 24 Mellem delegeretmøderne kan hovedbestyrelsen lade foretage almin- 19

20 delig afstemning (urafstemning) blandt samtlige kassens medlemmer om spørgsmål, som kræver hurtig afgørelse. De nærmere regler om fremgangsmåden ved afholdelse af sådan afstemning fastsættes af hovedbestyrelsen. Afsnit 8 Regnskab og revision 26 Kassens regnskabsvæsen, der omfatter hovedkassen og dennes afdelinger, skal tilrettelægges i overensstemmelse med de regler, der er fastsat af direktøren for Arbejdsdirektoratet og således, at kassen kan opfylde de til enhver tid gældende krav til regnskabsaflæggelse og løbende indberetninger. Der fremlægges regnskab for kassens hovedbestyrelse hvert halve år. Regnskabet forelægges inden udgangen af 1. og 3. kvartal. Regnskabsføringen skal give en klar og overskuelig redegørelse for kas Rettes til: 26 A-kassens regnskabsvæsen, der omfatter hovedkassen og evt. afdelinger, skal tilrettelægges efter de regler der er fastsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen. A-kassen skal opfylde de til enhver tid gældende krav til regnskabsaflæggelse og løbende indberetninger Rettes til: Regnskabsføringen skal give en klar og overskuelig redegørelse for a-kassens virksomhed, således at denne kan danne grundlag for udarbejdelse af a-kassens årsregnskab Rettes til: 20

21 sens virksomhed, således at den kan danne grundlag for udarbejdelse af kassens årsregnskab. Efter hvert regnskabsårs slutning, udarbejder a-kassen et årsregnskab efter de regler og retningslinjer, der er fastsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Årsregnskabet skal godkendes og underskrives af hovedbestyrelsen. Det skal tillige underskrives af de revisorer, der er valgt af a-kassens Stk. 4 Efter hvert regnskabsårs slutning udarbejder kassen et årsregnskab efter de retningslinjer der er givet af direktøren for Arbejdsdirektoratet. Årsregnskabet godkendes og underskrives af hovedbestyrelsen. Det underskrives tillige af de valgte revisorer. Stk. 5 For at kassen kan opnå refusion fra staten, skal årsregnskabet i revideret og behørig underskrevet stand indsendes til direktøren for Arbejdsdirektoratet inden for den frist som er fastsat i loven. 26 Kassens indtægter og formue må kun anvendes til opfyldelse af kassens formål, jf. 1, og må hverken som lån, sikkerhedsstillelse eller gave tilflyde andre Rettes til: Stk. 4 For at a-kassen kan opnå refusion fra staten, skal det reviderede og underskrevne årsregnskab indsendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen inden for den frist, som er fastsat i loven. Stk. 5 udgår 27.0 Rettes til: 27 A-kassens indtægter og formue må kun anvendes til opfyldelse af a- kassens formål, jf. 1, og må hverken som lån, sikkerhedsstillelse eller gave, tilflyde andre. 21

22 Kassens midler skal holdes adskilt fra andre foreningers midler, og skal anbringes og forvaltes på økonomisk forsvarlig måde Rettes til: A-kassens midler skal holdes adskilt fra andre foreningers midler og skal anbringes og forvaltes på økonomisk forsvarlig måde. Oversigt over a-kassens tegningsberettigede skal sendes til Arbejdsdirektoratet. Stk. 4 Hovedbestyrelsen skal bemyndige mindst 2 personer til ved deres underskrift at stå inde for rigtigheden og ægtheden af de transaktioner, der danner grundlag for rekvisition af statslige midler efter nærmere regler fastsat af Arbejdsdirektoratet, Arbejdsmarkedsstyrelsen og Undervisningsministeriet. 27 De af kassen valgte revisorer reviderer kassens årsregnskab i overensstemmelse med den revisionsinstruks, som er fastsat af direktøren for Arbejdsdirektoratet. Mindst én af kassens revisorer skal 29.0 Rettes til: Oversigt over a-kassens tegningsberettigede skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Rettes til: Stk. 4 Hovedbestyrelsen står inden for rigtigheden og ægtheden af de transaktioner, der danner grundlag for rekvisition af statslige midler efter nærmere regler fastsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Styrelsen for fastholdelse og rekruttering og Ministeriet for børn og undervisning Rettes til: 28 De revisorer der er valgt af a- kassens øverste myndighed, reviderer a-kassens årsregnskab i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen om revision af de anerkendte arbejdsløshedskasser. 22

23 være statsautoriseret. Den valgte statsautoriserede revisor er ansvarlig for den samlede revision, uanset om eventuelle afdelinger har valgt anden revisor. Mindst en af a-kassens revisorer skal være statsautoriserede. Den valgte statsautoriserede revisor er ansvarlig for den samlede revision, uanset om evt. afdelinger har valgt anden revisor. Hovedbestyrelsen, de valgte revisorer og direktøren for Arbejdsdirektoratet har til enhver tid ret til at undersøge regnskaberne og kassebeholdningen samt til at kontrollere regnskabsføringen såvel i eventuelle afdelinger som i hovedkassen. Afsnit 9 Vedtægtens ikrafttræden m.v. 28 Nærværende vedtægt, der er revideret på Arbejdsløshedskassens delegeretmøde den 3. november 2006, og godkendt af direktøren for Arbejdsdirektoratet, træder i kraft med virkning fra den 1. april Samtidig ophæves den af 8. november 2002 udsendte vedtægt med tillægsblade Rettes til: Hovedbestyrelsen, de valgte revisorer, og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har til enhver tid ret til at undersøge regnskabsføringen såvel i eventuelle afdelinger som i hovedkassen Rettes til og datoer tilpasse redaktionelt: 29 Stk. 1 Nærværende vedtægt, der er revideret af a-kassens øverste myndighed xx og godkendt af Arbejdsskadestyrelsen, træder i kraft den xx Ny tekst: Samtidig ophæves den af 1. april 2008 udsendte vedtægt med dertil hørende tillægsblade. 23

24 A-kassen sørger for, ved bekendtgørelse i fagblade eller på anden måde, at hvert medlem kan få udleveret et eksemplar af vedtægten, jf. 5, stk Ny tekst: A-kassen sørger for ved bekendtgørelse i fagblade, eller på anden måde, at hvert medlem kan få et eksemplar af vedtægten, jf. 5 stk. 2. Stk. 4 A-kassens vedtægt skal være i overensstemmelse med den af beskæftigelsesministeren godkendte standardvedtægt for de anerkendte arbejdsløshedskasser og skal godkendes af direktøren for Arbejdsdirektoratet Stk. 5 Enhver ændring af vedtægten, der vedtages af kassen, skal godkendes af direktøren for Arbejdsdirektoratet. Stk. 6 Ændringer i standardvedtægten har umiddelbar virkning for kassens vedtægtsbestemmelser. Kassens hovedbestyrelse er bemyndiget og forpligtet til snarest muligt at foretage de ændringer af vedtægten, der herefter er nødvendige for at bringe den i overensstemmelse med standardvedtægten. Ændringerne skal godkendes af direktøren for Arbejdsdirektoratet, jf. stk Ny tekst: Stk. 4 A-kassens vedtægt skal være i overensstemmelse med den standardvedtægt for anerkendte a- kasser, der er godkendt af beskæftigelsesministeren. Vedtægten skal godkendes af Arbejdsskadestyrelsen 37.0 Ny tekst: Stk. 5 En hver ændring af vedtægten, der vedtages af a-kassen, skal godkendes af Arbejdsskadestyrelsen Ny tekst: Stk. 6 Ændringer i standardvedtægten har umiddelbar virkning for a-kassens vedtægtsbestemmelser. A-kassens hovedbestyrelse er bemyndiget og forpligtet til snarest muligt at foretage de ændringer af vedtægten, der herefter er nødvendige for at bringe dem i overensstemmelse med standardvedtægten. Ændringerne 24

25 skal godkendes af Arbejdsskadestyrelsen, jf. stk. 5. Stk. 7 Enhver ændring af vedtægten skal i forbindelse med offentliggørelsen sendes til direktøren for Arbejdsdirektoratet. OVERSIGT OVER D-37 / EL- FAGETS MEDLEMSGRUPPER jf. 4, stk. 2 BILAG - 1 HOVEDGRUPPER og BENÆV- NELSER Installationstekniker (Elektriker) Industritekniker (Industrielektriker) Kommunikationstekniker (Kommunikationselektriker) Stærkstrømstekniker El-Installatør (Elektroinstallatør) El-montør Overmontør Garantimester Bygningsautomationselektriker SERVICEGRUPPER og BENÆV- NELSER Elevatormontør Elevator El-tekniker Eventassistent Eventtekniker El-projekt koordinator El-koordinator El-salg El-service medarbejder 39.0 Ny tekst: Stk. 7 Enhver ændring af vedtægten skal i forbindelse med offentliggørelsen sendes til Arbejdsskadestyrelsen Oversigt over medlemsgrupper tilpasses redaktionelt. 25

26 El-teknisk sælger Kølemontør Oliefyrsmontør Projektkoordinator Servicetekniker Servicemontør Hvidevaremontør Hvidevare El-tekniker Alarm-montør Alarm-reparatør Alarm-installatør Ansvarlig for el-afdeling Salgssupport el Salgssupporter Sikrings El-tekniker Sikringselektriker Service- og salgstekniker Tavlemontør Kontormaskinereparatør Kontormaskinemekaniker Køletekniker AIA montør BMS tekniker Brand El-rådgiver FORSYNINGS-, ENERGI-, & MIL- JØGRUPPER og BENÆVNELSER Kabelmontør Formænd Ledningsmontør Målertekniker Liniemontør Linieassistent Forsynings El-tekniker Forsynings elektriker Ledningsmontør på El-værk Sikkerhedsleder 26

27 Miljøtekniker Energitekniker Energi El-tekniker Energielektriker Energimontør Energiinstallatør Signaltekniker On/offshore-elektriker On/offshore-tekniker Raffinaderi-tekniker Fyrings- & Varme El-tekniker Laboratorietekniker Laboratorieassistent Forskningstekniker Prøveassistenter Prøvemester Holdleder Installationsassistent Kabelassistent Energi rådgiver INDUSTRI- & FREMSTILLINGS- GRUPPER og BENÆVNELSER Industrielektriker Automatikmekaniker Automatikfagtekniker Automationstekniker Proces El-tekniker Elektroniktekniker Elektronikmekaniker El-konstruktør El-projektmager Elektrotekniker El-produktionstekniker Indreguleringsservicemontør Plast El-tekniker 27

28 Opstiller Ingeniørassistent Procesprogrammør Underværkfører Industrireparatør Elektromekaniker Måletekniker Maskinmontør Maskinelektriker Maskintekniker Montør/tekniker Værkstedsassistent Styringselektriker Reguleringstekniker IT drifttekniker EDB-, KOMMUNIKATIONS- & ME- DIEGRUPPER og BENÆVNELSER Kommunikations El-tekniker EDB-montør EDB-tekniker EDB-installatør EDB-reparatør Edb-programmør ( PLC- & CNCprocesstyringsanlæg etc. ) Telemontør Telekonsulenter Teletekniker Teleinstallatør Telereparatør IT-tekniker IT-projektleder Kommunikationstekniker Datamontør Service datatekniker Datatekniker Datainstallatør 28

Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser.

Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser. Vedtægter Ledernes Arbejdsløshedskasse Forord Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser. Vedtægten beskriver i hovedtræk medlemmernes

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er s ak as s e Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Indhold Afsnit 1...... 2 Formål og hjemsted, 1... 2 Afsnit 2...... 2 Statsanerkendelsen, 2-3... 2 Afsnit 3......

Læs mere

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Anerkendelsen 2. CA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). 2014 Vedtægter Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. CA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

Afsnit 2 - Anerkendelsen 2. MA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven).

Afsnit 2 - Anerkendelsen 2. MA er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). VEDTÆGTER FOR MAGISTRENES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Afsnit 1 - Formål og hjemsted 1. Magistrenes Arbejdsløshedskasse (MA) har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed

Læs mere

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår Her kan du læse om de rettigheder og pligter, du har som medlem af ASE. Du kan også se, hvornår der er generalforsamling, og hvordan du kan stemme og evt. vælges ind i Repræsentantskabet og bestyrelsen.

Læs mere

Forbundet af it-professionelle

Forbundet af it-professionelle Forbundet af it-professionelle VEDTÆGTER FOR IT-FAGETS OG MERKONOMERNES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

FORMÅL OG HJEMSTED MEDLEMSRET STATSANERKENDELSE AFSNIT 1 AFSNIT 3 AFSNIT 2

FORMÅL OG HJEMSTED MEDLEMSRET STATSANERKENDELSE AFSNIT 1 AFSNIT 3 AFSNIT 2 VEDTÆGTER FOR FTF-A AFSNIT 1 FORMÅL OG HJEMSTED 1. Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles-Arbejdsløshedskasse FTF-A har udelukkende til formål at sikre medlemmerne økonomisk bistand i tilfælde af ledighed

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Sønderjysk Landboforening

Sønderjysk Landboforening Vedtægter for Sønderjysk Landboforening Billundvej 3 Tlf. 73 20 26 00 6500 Vojens Fax 73 20 26 05 Navn og hjemsted l. Foreningens navn er Sønderjysk Landboforening og er stiftet ved en fusion af Haderslev

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2 Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse Indhold Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted..................................2 Afsnit 2: Statsanerkendelse 2 De til anerkendelsen knyttede rettigheder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug Vedtægter for Horsens Frisørlaug 2 1.1 Laugets navn er: Horsens frisørlaug 1. Navn, formål og hjemsted 1.2 Laugets formål er at varetage laugsmedlemmernes interesser i økonomisk og faglig henseende, samt

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for Forboma

Vedtægter for Forboma Vedtægter for Forboma CVR-NR 89 98 69 15 Foreningens navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Forboma. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes forsikringsmæssige interesser. Medlemskab

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet.

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet. VEDTÆGTER 1. Foreningens navn er Skrydstrup Ungdoms- & Idrætsforening (SUIF). Foreningens hjemsted er Haderslev Kommune. 2. Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Organisationens navn: DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING tilsluttet SERVICEFORBUNDET.

Organisationens navn: DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING tilsluttet SERVICEFORBUNDET. VEDTÆGTERNE 1. Navn og hjemsted 1 Organisationens navn: DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING tilsluttet SERVICEFORBUNDET. Organisationens hjemsted er Århus. 2. Formål 2, stk. 1 At samle alle mejerister procesteknologer

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere