Executive summary. Udbetaling Danmark: En trussel mod privatlivets fred og retten til databeskyttelse. Skrevet af Jacob Mchangama d. 04.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Executive summary. Udbetaling Danmark: En trussel mod privatlivets fred og retten til databeskyttelse. Skrevet af Jacob Mchangama d. 04."

Transkript

1 Executive summary Udbetaling Danmark (UBD) blev oprettet i 2010 og har ansvaret for udbetaling af og kontrol med en række offentlige ydelser. I lov om Udbetaling Danmark er UBD blevet givet omfattende beføjelse til at indhente, samkøre og videregive personfølsomme oplysninger om en stor del af den danske befolkning. Et nyt lovforslag, som ifølge regeringens lovkatalog forventes fremsat februar 2015, vil udvide Udbetalings Danmarks beføjelser yderligere. Det er ikke på det foreliggende grundlag muligt at foretage en fyldestgørende vurdering af, hvorvidt UBD s indsamling, registersamkøring og videregivelse af oplysninger lever op til principperne i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), EU's Charter om Grundlæggende Rettighedere ( Charteret ), persondataloven og EU's Persondatadirektiv ( Datadirektivet ). Det kan imidlertid ikke udelukkes, at de indgreb, UBD foretager, kan være svært forenelige med bl.a. nødvendighedsprincippet i Persondataloven og Datadirektivet, samt legalitets- og/eller proportionalitetsprincippet i EMRK og Charteret. Det skyldes de (i) uklare kriterier for indsamling og efterfølgende behandling af personoplysninger (ii) den omfattende mængde af indsamlede og samkørte personoplysninger (iii) det forhold at indsamlingen sker uden konkret mistanke og ikke vedrører alvorlige forbrydelser som terror eller organiseret kriminalitet (iv) at oplysningerne deles mellem forskellige myndigheder, (v) at der er utilstrækkelige retssikkerhedsgarantier og tilsyn, samt (vi) at registersamkøringer tilsyneladende alene har givet få resultater og derfor går videre end nødvendigt, Risikoen for sådan uoverensstemmelse med EMRK og Charteret må antages at forstærkes i det omfang, at UBDs beføjelser udvides, som forudsat i lovudkastet. Det anbefales derfor, at Datatilsynet iværksætter en tilbundsgående undersøgelse af, hvorvidt UBD s sagsbehandling lever op til kravene i henholdsvis EMRK, Charteret, Datadirektivet og persondataloven. Herudover anbefaler, at udvidelsen af UBDs beføjelser sættes i bero, og at lovgiver begrænser 1

2 adgangen til at indsamle og samkøre personoplysninger, samt klargør og præciserer hjemmelsgrundlaget snarere end udvider det. 1. Introduktion Udbetaling Danmark (herefter UBD ) blev oprettet i som en offentlig selvejende institution 2, der bl.a. har ansvaret for udbetaling og kontrol med en lang række offentlige ydelser, herunder f.eks. boligstøtte og folkepension. 3 Det overordnede formål med etableringen af UBD var at samle og effektivisere sagsbehandlingen for på sigt at opnå økonomiske besparelser. I forbindelse med hovedlovens (Lov om Udbetaling Danmark 4 ) indførelse i 2012 fik UBD en række andre beføjelser, der bl.a. medførte, at der er sket en væsentlig forøgelse i adgangen til at videregive, indhente og registersamkøre oplysninger Alle borgere, der modtager ydelser, der administreres af UBD, er registreret i UBD s databaser, der danner grundlaget for registersamkøringen. UBD har oplyst til, at de samlet set i 2. kvartal 2014 udbetalte ydelser til dvs. knap 2,7 mio. ydelsesmodtagere. 5 I forbindelse med Økonomiaftalen for 2015 mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen blev det aftalt at styrke kontrolarbejdet ved bl.a. at give flere beføjelser til UBD. 6 Det har medført, at et nyt lovudkast 7 1 L (etableringsloven), 2 Omfattet af forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om Folketingets Ombudsmand. Udbetaling Danmark er desuden underlagt almindelige forvaltningsretlige principper for sagsbehandling og administration i den offentlige forvaltning. 3 Se f.eks. lov om social pension (LBKG , nr ) 4 lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark (lov om Udbetaling Danmark). Loven fastlægger de overordnede rammer for udbetaling DK sagsbehandling og administration inden for de ydelses område som fremgår af 1 5 Baseret på oplysninger fra en aktindsigtsbesvarelse fra UBD til af 27/ Flere muskler til kontrolområdet. Tilgængelig her : sidst besøgt: Lovudkast af 12. december 2014, Forslag Til Lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsområder til Udbetaling Danmark samt indførelse af beføjelser til, at Udbetaling Danmark kan foretage registersamkøringer på bl.a. kommunale ydelsesområder m.v.) - Tilgængelig her: sidst besøgt

3 vedrørende UBD (herefter lovudkastet ) har været sendt i høring. Lovforslaget vil ifølge lovprogrammet blive fremsat i februar , og forventes at træde i kraft 1. maj Både UBD s nuværende beføjelser og den planlagte udvidelse af beføjelserne skal ses i lyset af en række andre relativt nye og vidtgående beføjelser, det offentlige tager i brug for at bekæmpe socialt bedrageri. UBD s omfattende adgang til at indsamle, samkøre og dele ofte særdeles personfølsomme data om millioner af danskere rejser spørgsmålet om, hvorvidt UBD s beføjelser er for vidtgående, og om det er retssikkerhedsmæssigt forsvarligt at gennemføre en udvidelse af UBD s beføjelser. vil derfor i nærværende analyse foretage en gennemgang af reglerne i lov UBD og den påtænkte udvidelse heraf, samt foretage en kort gennemgang af de relevante regler, der beskytter borgernes privatliv og personoplysninger i Persondataloven, EMRK, Charteret og Datadirektivet. Formålet med analysen er at undersøge, hvorvidt UBD s hjemmelsgrundlag bør revideres og, om det er hensigtsmæssigt at udvide UBD s beføjelser. 2. UBD s virksomhed, beføjelser og tilsyn UBD s myndighedsansvar er fastlagt i to forskellige love (fremover betegnet etableringsloven 9 og lov om UBD 10 ) samt i en ændringslov 11. Lov om UBD udgør en rammelov for UBD, mens etableringsloven hovedsageligt indeholder bestemmelser, der fandt anvendelse i etableringsfasen. Om baggrunden for UBDs omfattende beføjelser til bl.a. samkøring af oplysninger, jf. nærmere afsnit 3.4 ndf. fremgår det af bemærkningerne til loven: 8 Regeringens lovprogram 2014/2015. Tilgængelig her: %20dokumenter/Lovprogram/Lovgivning_folketingsaaret_ _web.ashx, se s. 24, sidst besøgt: Lov nr af 22. december 2010 om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark (lov om etablering af Udbetaling Danmark - Etableringsloven). 10 Lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark (lov om Udbetaling Danmark). Loven fastlægger de overordnede rammer for udbetaling DK sagsbehandling og administration inden for de ydelsesområder UBD administrerer. 11 Lov nr. 326 af 11. april 2012 om ændring af forskellige love som følge af etableringen af Udbetaling Danmark og om ophævelse af lov om ændring af regler for statens udbetaling af refusion af kommunernes udgifter i henhold til den sociale pensions- og bistandslovgivning. 3

4 Det danske velfærdssamfund hviler på et solidarisk princip om pligt til at yde og ret til at få hjælp, når man har brug for det. Regeringen har derfor ikke tolerance over for misbrug af sociale ydelser, [ ] Regeringen ønsker, at Udbetaling Danmark bidrager til indsatsen på dette område, ved at give Udbetaling Danmark mulighed for genbrug og samkøring af oplysninger fra egne registre og eventuelt registre fra andre myndigheder eller offentligt tilgængelige registre. Dette skal ske med den højst mulige datasikkerhed, være afbalanceret i forhold til formålet og ikke gå videre end påkrævet. 12 UBD varetager de opgaver, der tillægges UBD i henhold til: 1)Lov om social pension., 2)Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., 3)Lov om individuel boligstøtte., 4)Lov om friplejeboliger., 5)Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel., 6)Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.,7)lov om opkrævning af underholdsbidrag., 8)Lov om en børne- og ungeydelse., 9)Repatrieringsloven., 10)Lov om aktiv socialpolitik., 11)Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lov om UBD 1. Hovedopgaven består i at udbetale ydelser omfattet af de overstående love. I lovudkastet er det besluttet at udvide UBD s kompetencer. Lovudkastet vil medføre, at kommunerne skal overflytte administrationen af følgende opgaver til UBD: Efterlevelseshjælp til borgere med bopæl her i landet (efter 85 a i lov om aktiv socialpolitik), fleksydelse (efter lov om fleksydelse), delpension (efter lov om delpension), begravelseshjælp (efter 160 og 257 i sundhedsloven) og international sygesikring (efter 12 og 255 i sundhedsloven og EU-regler om koordinering af de sociale sikringsordninger og socialsikringsoverenskomster med andre lande). 13 Herudover er der i lovudkastet lagt op til, at der i lov om fleksydelse indsættes en hjemmel til, at UBD kan få terminaladgang til visse nødvendige oplysninger i indkomstregistret, jf. lovudkastets 4, nr. 18. UBD vil desuden kunne videregive oplysninger vedrørende visitation uden samtykke, jf. lovudkastets 4, nr. 2 Det fremgår i øvrigt af lovudkastets 9, nr. 2, at hvis borgeren har givet samtykke til kommunen efter 11 a, stk. 1, i retssikkerhedsloven på sagsområder, der overføres til behandling i UBD, kan UBD behandle sagen uden fornyet samtykke. 12 Forslag til Lov om sagsbehandling og administration i Udbetaling Danmark, Punkt ,, 2011/1 LSF 86 Offentliggørelsesdato: Lovudkast af 12. december 2014, s Tilgængelig her: sidst besøgt

5 3. UBD s beføjelser Ved UBD s behandling af sager på sine sagsområder finder en række regler 14 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) anvendelse, jf. lov om UBD 5. Henvisningen indebærer bl.a., at UBD - til brug for oplysning af en sag og med borgerens forudgående samtykke - kan indhente nødvendige oplysninger fra andre offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner, sygehuse, læger, psykologer, autoriserede sundhedspersoner i øvrigt og personer, der handler på disses ansvar, arbejdsløshedskasser, pengeinstitutter, arbejdsgivere og private, der udfører opgaver for det offentlige. Dette gælder også oplysninger om en persons rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, ligesom myndigheden kan indhente lægejournaler, sygehusjournaler eller udskrifter heraf. 15 Hvis det er nødvendigt for sagens behandling, kan UBD fravige kravet om samtykke i overstående bestemmelser i sager om tilbagebetaling af sociale ydelser, jf. henvisningen til retssikkerhedslovens 11 c, stk. 1, nr. 4, jf. lov om UBD 5. Adgangen til at indhente oplysninger efter bestemmelsen gælder alene oplysninger om den, der søger om eller får hjælp, og således ikke oplysninger om eller fra andre, f.eks. en formodet samlever. 16 UBD kan til brug for behandlingen af en enkelt sag eller til brug for generel kontrol uden samtykke kræve oplysninger om økonomiske forhold og ferieforhold om den, der søger om eller får hjælp og dennes ægtefælle eller samlever, fra andre offentlige myndigheder samt fra arbejdsløshedskasser. Tilsvarende oplysninger kan indhentes om andre husstandsmedlemmer. 17 UBD kan efter henvisningen til retssikkerhedslovens 11 a, stk. 3, - uden samtykke fra borgeren - forlange at få nødvendige oplysninger udleveret om økonomiske forhold fra pengeinstitutter og arbejdsgivere til brug for stikprøvekontrol i sager efter lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. med henblik på at kontrollere pensionistens indkomst- og formueforhold Det drejer sig om 10, 11, stk. 1, 11 a, stk. 1-5, 11 b, 11 c, stk. 1, nr. 4, og 12 retssikkerhedsloven 15 Retssikkerhedsloven 11a, stk Noten i Karnov til lov om UBD 5, nr Retssikkerhedslovens 11 a, stk. 2, 18 Se mere om forholdet mellem retssikkerhedsloven og lov om UBD her: Forslag til Lov om sagsbehandling og administration i Udbetaling Danmark, Punkt /1 LSF 86 Offentliggørelsesdato:

6 3.1. Udveksling af oplysninger myndighederne imellem: Sociale myndigheders muligheder for at videregive oplysninger blev før indførelsen af lov om UBD alene reguleret efter forvaltningsloven, persondataloven og særlovgivningen, for eksempel lov om kommunale borgerservicecentre. 19 I medfør af lov om UBD 6-7 skal henholdsvis kommunen og UBD videregive oplysninger til hinanden. Ifølge bemærkningerne til loven er det en forudsætning for korrekt administration af reglerne, at kommunen og UBD kan videregive oplysninger til hinanden. 20 UBD skal således uden samtykke fra borgeren videregive oplysninger, herunder oplysninger om rent private forhold, til kommunen om borgere, der søger om eller modtager kontante ydelser og økonomiske tilskud fra UBD, hvis oplysningerne er nødvendige for at foretage efterregulering, omberegning, fradrag eller modregning, for at frakende eller stoppe kontante ydelser og økonomiske tilskud eller for at foretage anden opfølgning i sager på kommunens sagsområde, jf. lov om UBD 7. Pligten til at videregive oplysninger gælder for almindelige ikke-følsomme personoplysninger, omfattet af persondatalovens 6 og følsomme oplysninger omfattet af persondatalovens 7 og 8. Det følger af lov om UBD 8, at UBD og kommunen til brug for vurdering af, om oplysningen skal videregives til hinanden, jf. 6, 7 og 9, og til brug for myndighedsopgaver efter den sociale og den beskæftigelsesmæssige lovgivning har terminaladgang til et register med nødvendige oplysninger om, hvilke typer af kontante ydelser og økonomiske tilskud borgeren har modtaget de seneste 3 måneder, samt oplysninger om størrelsen på ydelsen og tilskuddet. UBD og kommunen har desuden terminaladgang til et register med nødvendige oplysninger til brug for beregning af pension, jf. lov om UBD 8, stk. 2 og Forslag til Lov om sagsbehandling og administration i Udbetaling Danmark, Punkt /1 LSF 86 Offentliggørelsesdato: Ibid.,

7 3.2. Tilbagebetalingssager UBD og kommunen skal på eget initiativ videregive oplysninger til hinanden, herunder oplysninger om rent private forhold, om den, der får hjælp eller har fået hjælp, dennes ægtefælle eller samlever og andre husstandsmedlemmer, hvis oplysningerne er nødvendige for den modtagende myndigheds kontrol af, om en borger har modtaget kontante ydelser eller økonomiske tilskud med urette og mod bedre vidende. Oplysningerne kan videregives uden samtykke fra borgeren, jf. lov om UBD 9 Kommunen og UBD skal efter anmodning videregive foreliggende oplysninger fra egne sager til hinanden i tilbagebetalingssager. Oplysningerne kan ligeledes videregives uden samtykke fra borgeren. Jf. lov om UBD 10. Fremover vil der i medfør af det nye lovudkast også kunne ske videregivelse af oplysninger vedrørende formodede samlevere og formodede hustandsmedlemmer med hjemmel i lov om UBD 9 11, jf. lovudkastet 1, nr UBD vil desuden få terminaladgang til brug for udveksling af nødvendige oplysninger efter 6, 7, 9-11 uden samtykke fra borgeren og terminaladgang til et it-system med oplysninger, jf. lovudkastet ( 11 a) Der er desuden indsat en hjemmel til, at kommunen og UBD kan udveksle nødvendige oplysninger fra afgørelser i sager, hvor de samme faktiske forhold har betydning for en afgørelse. Afgørelserne til brug for behandling af en sag om tilbagebetaling af kontante ydelser eller økonomiske tilskud i kommunen eller UBD udveksles uden samtykke fra borgeren, jf. lovudkastet 1, nr. 7 ( 11 b) Anonyme meddelelser: Det er forudsat i bemærkningerne til lov om UBD, at UBD kan påbegynde en sag på baggrund af en anonym meddelelse. 21 Det fremgår således af bemærkningerne, at: Det er helt afgørende, at der et tæt samarbejde om kontrol og tilbagebetalingssager, og at kommunen og UBD kan underrette hinanden om forhold, der er nødvendige for kontrolindsatsen, herunder at de to myndigheder kan videregive anonyme anmeldelser fra borgere, der 21 Ibid. Se f.eks. punkt

8 mener, at en person uberettiget får kontante ydelser og økonomiske tilskud. 22 Af en offentlig tilgængelig statistik vedrørende UBD fremgår det da også, at adskillige sager bliver iværksæt på baggrund af anonyme meddelelser. 23 Det er i den forbindelse væsentligt at bemærke, at Ombudsmanden i flere udtalelser har kritiseret brugen af anonyme anmeldelser. 24 I en sag fra 2013 var ombudsmanden således 25 kritisk over for, at myndighederne havde lagt vægt på den centrale brug af en anonym anmeldelse Samkøring og indhentelse af oplysninger i lov om UBD 12: Den væsentligste nyskabelse i forbindelse med hovedlovens indførelse i 2012 var reglen om indhentning og samkøring af oplysninger i lov om UDB 12. UBD kan således til brug for administration af sine sagsområder efter 1 forlange at få nødvendige ikkefølsomme personoplysninger fra andre offentlige myndigheder og arbejdsløshedskasser i elektronisk form med henblik på registersamkøring i kontroløjemed. UBD kan til brug for administration af sine sagsområder efter 1 foretage registersamkøring i kontroløjemed af data fra egne registre, herunder af data, der er indhentet i medfør af stk. 1, jf. lov om UBD 12, stk. 1 og 2. UBD kan med hjemmel i 12, stk. 2 indhente oplysninger om rent private forhold fra egne registre. Der kan således både indgå personfølsomme og ikke personfølsomme oplysninger i registersamkøringen. 27 Før lov om UBD s indførelse var der alene hjemmel til indhentning og registersamkøring af oplysninger i retssikkerhedslovens 11a, stk. 2. Der var imidlertid ikke hjemmel til, at myndigheden uden samtykke fra borgeren kunne indhente andre almindelige ikke-følsomme personoplysninger til brug for registersamkøring 22 Ibid. 23 Se s. 77 i udkastet til evaluering af UBD,: Tilgængelig her: https://www.hk.dk/~/media/dokumenter/om%20hk/sektorer/kommunal/diverse/udbetalingdanmarkudkastevaluering.as hx, sidst besøgt Se eksempelvis: eller sidst besøgt I dette tilfælde var kritikken rettet mod en kommune og et nævn. 26 Ny kritik fra Ombudsmanden i sag om Socialt Bedrageri. Tilgængelig her: sidst besøgt LFF nr. 86 Sagsbehandling og administration i Udbetaling Danmark (Udbetaling Danmark-loven Udbetaling Danmarks mulighed for samkøring af oplysninger. 8

9 om ikke økonomiske forhold. Det kunne eksempelvis være oplysninger om virksomhedsforhold i CVR, oplysninger fra Bilbogen eller oplysninger om en borgers opholdsgrundlag. 28 Herudover kunne myndigheden kun indhente oplysninger på det sociale område, om ægtefæller, samlevere eller en ydelsesmodtager, men ikke om andre persongrupper som for eksempel tidligere samlevere eller husstandsmedlemmer til en ydelsesmodtager. 29 Bestemmelsen gav heller ikke hjemmel til, at myndigheden kunne samkøre egne registre til brug for kontrol med andre oplysninger end økonomiske forhold. 30 I bemærkningerne gives der et eksempel på, hvad man ikke kunne før lov om UBD s indførelse. Myndigheden kunne ikke: samkøre oplysninger om, at en person modtager social pension, børnetilskud og boligstøtte som enlig med oplysninger om bopæls- og familieforhold vedrørende ansøgernes eller ydelsesmodtagernes ægtefælle, samlever, tidligere ægtefælle, tidligere husstandsmedlemmer samt personer, der har eller tidligere har haft forældremyndighed over ansøgerens eller ydelsesmodtagerens barn med henblik på kontrol af, om der kan være grundlag for at foretage nærmere undersøgelser af, om ansøgeren eller modtageren af den sociale ydelse er reelt enlig. 31 Myndigheden kunne desuden heller ikke indhente oplysninger med henblik på at undersøge bopælsforhold til brug for administration af lov om opkrævning af underholdsbidrag eller til at indhente oplysninger om opholdsgrundlaget for personer, der modtager social pension. 32 Bestemmelsen i lov om UBD 12 indebar således, at UBD fik udvidet sine beføjelser til at indhente ikkefølsomme personoplysninger uden samtykke fra borgeren i kontroløjemed i forhold til mulighederne efter retssikkerhedslovens 11 a, stk Derudover fik UBD øget mulighed for at samkøre oplysninger fra egne registre således, at andre oplysninger end økonomiske oplysninger kan samkøres som for eksempel oplysninger om bopæls- og familieforhold /1 LSF 86, Forslag Til Lov om sagsbehandling og administration i Udbetaling Danmark, bemærkningerne, punkt Ibid. 30 Ibid. 31 Ibid. 32 Ibid, punkt LFF nr. 86 Sagsbehandling og administration i Udbetaling Danmark (Udbetaling Danmark-loven Udbetaling Danmarks mulighed for samkøring af oplysninger, Gældende ret 34 Ibid. 9

10 Den persongruppe, der kan indhentes oplysninger om, blev desuden udvidet. Førhen kunne der, som nævnt, kun indhentes oplysninger efter retssikkerhedslovens 11 a, stk. 2, om ægtefæller, samlevere eller en ydelsesmodtager, men ikke om andre persongrupper, for eksempel tidligere samlevere eller husstandsmedlemmer til en ydelsesmodtager. 35 I forhold til registersamkøringen fremhæves det i forarbejderne til lov om UBD, at kommunen og UBD skal overholde de til enhver tid gældende regler om datasikkerhed, og ligesom ved de andre regler fremhæves det, at persondatalovens regler skal overholdes. Datatilsynet skal desuden ifølge bemærkningerne godkende en eventuel registersamkøring forud for iværksættelsen. 36 I det nye lovudkast af 12. december 2014 er der indsat et helt nyt kapitel, hvorefter der kan foretages registersamkøring for andre myndigheder med hjemmel i loven, jf. lovudkastets 1, nr. 10 (Nyt kap. 3 a i loven). Desuden bliver hjemlen i 12 markant udvidet således, at der kan: indhentes nødvendige ikke-følsomme personoplysninger fra udenlandske myndigheder i elektronisk form med henblik på samkøring og sammenstilling i kontroløjemed uden samtykke fra borgeren eller arbejdsgiveren til brug for kontrol af en enkelt sag eller til brug for generel kontrol af ansøgere eller modtagere af kontante ydelser eller økonomiske tilskud, jf. udkastet 1, nr. 8. Endvidere vil resultatet af samkøringen efter lov om UBD 12, stk. 1, uden samtykke fra borgeren kunne samkøres med oplysninger fra Post Danmark, når det er nødvendigt, jf. lovudkastets 1, nr LFF nr. 86 Sagsbehandling og administration i Udbetaling Danmark (Udbetaling Danmark-loven) Udbetaling Danmarks mulighed for samkøring af oplysninger 36 Ibid. 10

11 3.5. Tilsynet Social- og integrationsministeren fører tilsyn med, at bestyrelsen for UBD udfører sit hverv i overensstemmelse med lovgivningen, og bestyrelsen for UBD afgiver årligt en beretning om UBDs virksomhed til social- og integrationsministeren. Jf. UBD 19. Ministeren har tilsyn med, at bestyrelsens beslutninger ligger inden for lovgivningens rammer. Ministeren skal derimod ikke kontrollere eller monitorere selve driften og sagsbehandlingen i UBD. Dette ansvar påhviler bestyrelsen for UBD. Dermed er der ikke etableret et særskilt og uafhængigt tilsyn med UBD s udveksling af oplysninger myndighederne imellem. 37 Datatilsynet fører tilsyn med behandling af persondataoplysninger. Det inkluderer således også de databehandlinger, der foretages med hjemmel i lov om UBD. 38 Ifølge det oplyste, har Datatilsynet imidlertid endnu ikke ført fysisk tilsyn med UBD. 4. UBD i praksis 4.1. Registersamkøring og undringslister: Det har ikke været muligt at få oplyst, hvilke konkrete kriterier UBD benytter ved registersamkøringerne, da det ifølge UBD er nødvendigt at hemmeligholde disse oplysninger for at beskytte gennemførslen af offentlig kontrol, regulerings- eller planlægningsvirksomhed. 39 Ifølge bemærkningerne til lov om UBD sker samkøringen f.eks. via registre eller it-systemer, der indeholder oplysninger om, at en person modtager kontante ydelser og økonomiske tilskud på UBD s sagsområde med oplysninger fra registre om bopæls- og familieforhold fra CPR og BBR. Samkøringen af oplysninger er ikke 37 LFF nr. 86 Sagsbehandling og administration i Udbetaling Danmark (Udbetaling Danmark-loven Udbetaling Danmarks mulighed for samkøring af oplysninger, Ibid. Se også nærmere om datatilsynet på datatilsynet.dk, 39 Offentlighedsloven 33, nr. 2 11

12 begrænset til ansøgeren og ydelsesmodtageren. Der kan derfor også ske samkøring af oplysninger om andre personer, f.eks. ydelsesmodtagerens ægtefælle, samlever, tidligere ægtefælle, tidligere husstandsmedlemmer og personer, der har eller tidligere har haft forældremyndighed over ansøgerens eller ydelsesmodtagerens barn. 40 Registersamkøringen foretages ifølge UBD efter erfaringsskabte kriterier, som løbende justeres i takt med, at UBD opnår større viden. Ud over denne opsamling af viden udvikles kriterierne ligeledes i takt med udvidelsen af datakilder. 41 Antallet af personer, der indgår i samkøringen, er desuden forskelligt afhængigt af, hvilke datakilder og kriterier der er tale om. 42 Resultatet af registersamkøringen er, at der genereres en såkaldt undringsliste, hvor de borgere, der viser atypiske mønstre, vil optræde med en tilhørende score. 43 Registersamkøringen vil således kunne medføre, at der i forbindelse med selve samkøringen opstår nye oplysninger, der har karakter af oplysninger om rent private forhold. 44 har modtaget et eksempel 45 på en undringsliste, der er blevet sendt til en kommune med tilhørende vejledning. I UBD s vejledning fremgår det, at sagerne på undringslisten 46 alle har opnået en score baseret på et eller flere kriterier, der kan indikere, at der er potentielt snyd med ydelsen eller tilskuddet. Alle kriterier er tildelt en fast score mellem 1 og 3, hvor scoren 3 indikerer, at der er stor sandsynlighed for, at der foregår snyd, og hvor scoren 1 omvendt angiver en lav sandsynlighed. 40 LFF nr. 86 Sagsbehandling og administration i Udbetaling Danmark (Udbetaling Danmark-loven) Udbetaling Danmarks mulighed for samkøring af oplysninger 41 Aktindsigtsbesvarelse af 26/11/ Ibid. 43 LFF nr 86 Sagsbehandling og administration i Udbetaling Danmark (Udbetaling Danmark-loven) Udbetaling Danmarks mulighed for samkøring af oplysninger og aktindsigtsbesvarelse af 26/11/ Ibid. 45 Aktindsigtsbesvarelse af 26/11/2014, hvor der er vedhæftet bilag med et eksempel på en undringsliste fra 7. maj 2014 og tilhørende vejledning. 46 Ibid. 12

13 En sag på undringslisten i bilaget har et udfald på 3 kriterier (100,101 og 108 A). Kriterium nr. 100 har således fået en kriteriescore på 3, fordi sandsynligheden for at opdage egentlig snyd på baggrund af dette kriterium er stor, mens sandsynligheden er mindre for at opdage snyd baseret på de andre kriterier. UBD skriver på sidste side af vejledningen: Af mange årsager kan der være sager, som aldrig vil blive en kontrolsag, det kunne fx være, hvis kriterierne er for brede eller mangler relevante filtre; hvis der er fejl i cprdata, eller hvis borgeren lever anderledes end normen mv. Der er mange faktorer, som kan påvirke registersamkøringen i en forkert retning, og derfor skal systemet konstant tilpasses for at afspejle den virkelig verden, hvilket er baggrunden for, at vi meget gerne vil have jeres tilbagemeldinger på, hvad i støder på i sagerne på undringslisten 47 UBD har oplyst til, at antallet af borgere, der figurerede på undringslisten til kommunerne i den anførte periode, er opgjort som følger: Marts 2014: 903 borgere, April 2014: 744 borgere, Maj 2014:716 borgere, Juni 2014: 556 borgere, Sept. 2014:668 borgere, Okt. 2014: 105 borgere 48 Ifølge kommunernes tilbagemeldinger til UBD har undringslisterne medført iværksættelse af kontrolsager i pct. af tilfældene. 49 I udkast til evaluering af UBD af 28. februar , fremsat af et kommissorium nedsat efter aftale mellem regeringen og KL, fremgår det, at registersamkøringerne alene har ført til provenu i 3 % af de sager, der var afsluttet på daværende tidspunkt. 47 Ibid. 48 Det bemærkes, at en borger alene vil optræde som genganger på listen, såfremt vedkommende omfattes af yderligere kriterier (end det/dem, der i første omgang medførte at borgeren blev anført på undringslisten) og såfremt der ikke allerede eksisterer en igangværende kontrolsag i relation til den pågældende borger. 49 Ifølge UBD kan der være flere årsager til, at der ikke iværksættes en kontrolsag på baggrund af de fremsendte undringslister. Det kan eksempelvis skyldes, at kommunen allerede har eller har haft en kontrolsag vedrørende samme forhold 50 Se s. 34 i udkastet til evaluering af UBD, tabel 5.4.,: Tilgængelig her: https://www.hk.dk/~/media/dokumenter/om%20hk/sektorer/kommunal/diverse/udbetalingdanmarkudkastevaluering.ashx, sidst besøgt Det skal bemærkes, at tallene ikke er blevet bekræftet af UBD og at det ikke er klart hvad provenu dækker over. 13

14 4.2. UBD s Database Alle borgere, der modtager familieydelser, barselsdagpenge, pension eller boligstøtte, som er ydelser, der administreres af UBD i henhold til 1, stk. 1, i lov om UBD, er registreret i UBD s databaser. 51 UBD har samlet set i 2. kvartal 2014 udbetalt ydelser til dvs. knap 2,7 mio. ydelsesmodtagere. Det bemærkes, at de knap 2,7 mio. ydelsesmodtagere ikke er unikke modtagere. Det betyder f,eks., at en borger, der modtager flere ydelser, kan indgå i opgørelsen flere gange. En borger, der f.eks. modtager både boligstøtte og pension, vil således tælle med to gange. Samtlige knap 2,7 mio. ydelsesmodtagere er registreret i de databaser, der danner grundlag for registersamkøringen og dermed undringslisten. Det varierer fra ydelsesområde til ydelsesområde, hvem der figurerer i databasen ud over ydelsesmodtageren EMRK, Charteret, persondatadirektivet og persondataloven Personoplysninger og privatlivets fred bliver beskyttet både i national ret og i en lang række internationale konventioner og regelsæt. Persondataloven 53 indeholder en række forskellige principper, der finder anvendelse ved behandling af personoplysninger. Det fremgår således af persondatalovens 5, stk. 3, at der gælder et almindeligt proportionalitetsprincip ved behandling af personoplysninger. Det betyder, at oplysninger, som behandles, skal være tilstrækkelige og ikke må omfatte mere end hvad, der er nødvendigt for opfyldelse af formålet med indsamlingen af oplysningerne. Senere behandling af personoplysninger må ikke være uforenelig med de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet, og oplysningerne må ikke opbevares på en måde, der giver mulighed for at identificere den registrerede i længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de 51 Aktindsigtsbesvarelse af 26/11/ Disse oplysninger er baseret på en aktindsigts anmodning fik svar på 26. november LOV nr 429 af 31/05/2000 med senere ændringer. 14

15 formål, hvortil oplysningerne er indsamlet, jf. persondatalovens 5, stk. 2 og 5. Herudover fremgår det af persondatalovens 7, stk. 2, nr. 4, at det er en forudsætning for behandling af personfølsomme oplysninger, at det er nødvendigt for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Der gælder ligeledes et nødvendighedskrav ved videregivelse af oplysninger, jf. 8, stk. 3. Denne bestemmelse er blevet fraveget i lov om UBDK, hvilket er muligt, idet bestemmelsen ikke udgør en implementering af reglerne i Datadirektivet 54 jf. nedenstående. Reglerne i den danske lovgivning skal overholde Datadirektivet. Datadirektivet er bindende for medlemsstaterne, og bestemmelserne i direktivets art. 7 kan påberåbes direkte af borgeren ved domstolene. 55 Datadirektivet 56 er implementeret i dansk ret ved persondataloven. Ifølge Datadirektivets præambel art. 10 skal medlemsstaternes lovgivning om behandling af personoplysninger sikre overholdelsen af de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, navnlig den ret til privatlivets fred, der er fastslået i artikel 8 i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og i fællesskabsrettens generelle principper. EMRK art. 8 beskytter privatlivets fred og derigennem også visse former for personlige oplysninger. Det følger af bestemmelsen, at: (1) Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance. (2) Ingen offentlig myndighed må gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, medmindre det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd. EMRK er inkorporeret i dansk ret og dermed en del af gældende dansk lovgivning. 57 Ifølge Charterets art. 7 har enhver ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin kommunikation. Det fremgår af forklaringerne til Charteret, at Charterets art. 7 om respekt for privatlivet svarer indholdsmæssigt til EMRK art Ifølge Chartrets art. 8 har enhver ret til beskyttelse af personoplysninger, 54 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger 55 Se nedenfor 56 EUF-traktatens art. 288 TEUF: Et direktiv er med hensyn til det tilsigtede mål bindende for enhver medlemsstat, som det rettes til, men overlader det til de nationale myndigheder, at bestemme form og midler for gennemførelsen. 57 Lov nr. 285 af 29. april Der trådte i kraft 1. juli Forklaringer til Charteret om Grundlæggende Rettigheder (2007/C 303/02) udarbejdet af præsidiet for den forsamling, der udarbejdede charteret, s.5 Tilgængelig her: dlaeggende_rettigheder.pdf, sidst besøgt

16 der vedrører den pågældende. Disse oplysninger skal behandles rimeligt, til udtrykkeligt angivne formål og på grundlag af de berørte personers samtykke eller på et andet berettiget ved lov fastsat grundlag. 59 Det fremgår ligeledes af forklaringerne 60 til Charterets artikel 51, at det finder anvendelse, når medlemsstaterne handler inden for rammerne af EU-retten. EU-Domstolen har som følge heraf fastslået, at Charteret finder anvendelse, når national lovgivning falder ind under EU-rettens anvendelsesområde. 61 Databehandling med hjemmel i lov om UBD skal overholde persondatadirektivet, hvilket følger af bemærkningerne til lov om UBD. 62 Det må således klart antages, at Charteret finder anvendelse ved behandling af persondata med hjemmel i lov om UBD. Det vurderes ikke i bemærkningerne til lov om UBD, hvorvidt reglerne er i overensstemmelse med EMRK og Charteret. I bemærkningerne til loven fremhæves imidlertid af flere omgange, at reglerne er i overensstemmelse med både Datadirektivet og Persondataloven: Videregivelse af oplysninger mellem forskellige myndigheder uden samtykke udgør imidlertid et indgreb i privatlivets fred efter EMRK art. 8 (1). 63 I tilknytning hertil skal det bemærkes, at opbevaring af oplysninger hos myndighederne af persondata med relation til personers privatliv i sig selv må anses for at udgøre et indgreb i art. 8 s forstand uanset, om de opbevarede oplysninger efterfølgende bliver anvendt. 64 Det gør ikke nogen forskel, at der sker videregivelse til en myndighed, der også er underlagt tavshedspligt, idet oplysningerne bliver kendt for en større kreds. 65 Vurderingen af, om sådanne oplysninger konkret berører privatlivsaspekter i henhold til art. 8, må foretages under hensyntagen til den kontekst, hvori oplysningerne er indsamlet og 59 Enhver har ret til adgang til indsamlede oplysninger, der vedrører den pågældende, og til berigtigelse heraf. 3. Overholdelsen af disse regler er underlagt en uafhængig myndigheds kontrol. 60 Forklaringer til Charteret om Grundlæggende Rettigheder (2007/C 303/02) udarbejdet af præsidiet for den forsamling, der udarbejdede charteret (revideret udgave), s Tilgængelig her: dlaeggende_rettigheder.pdf, sidst besøgt sag C-617/10, Hans Åkerberg Fransson. 62 Se bemærkningerne til lov om UBD, hvor det fremgår flere gange, at LFF l Den Europæiske Menneskerettighedskonvention art. 1-9, 3. udgave, kommenteret af Peer Lorenzeen m.fl. fra 2011, s Ibid. s. 652 og S. og Marper mod UK. (30562/04 and 30566/04), para 67. Se også Leander mod Sverige, dom af , para Den Europæiske Menneskerettighedskonvention for praktikere, 3 udgave, Jon Fridrik Kjølbro, s

17 opbevaret, herunder optegnelsernes karakter, den måde hvorpå de anvendes og behandles samt de resultater, der opnås. 66 Reglerne i lov om UBD hjemler således, baseret på denne praksis, flere indgreb i EMRK art. 8. Her kan bl.a. nævnes UBD s samkøring af oplysninger, opbevaringen af oplysninger i databasen og videregivelsen af oplysninger. Samkøringen af oplysninger hænger uløseligt sammen med de øvrige beføjelser, som lov om UBD hjemler. Der er f.eks. hjemmel til omfattende videregivelse af personoplysning, hvilket resulterer i, at undringslisterne bliver spredt til en videre kreds af personer. Den omstændighed, at disse indgreb hænger sammen, betyder endvidere, at det er svært at vurdere et selvstændigt indgrebs uafhængigt af de øvrige. Det følger af EMRK art. 8 (2), at indgreb kan legitimeres. Indgreb skal være i overensstemmelse med loven og de generelle beskyttelseshensyn bag EMRK art. 8. Der gælder således et selvstændigt krav til hjemmelgrundlagets tilgængelighed og præcision således, at borgerne kan forudse, hvornår og hvorledes de risikerer at blive udsat for indgreb i privatlivets fred (legalitetsprincippet).kravet om, at indgrebet skal være nødvendigt i et demokratisk samfund, indebærer, at der skal opnås en rimelig balance mellem det formål, der søges realiseret ved det aktuelle indgreb, og det middel hertil, som indgrebet repræsenterer, dvs. indgrebet skal være proportionalt. EMD s skønsmargin vil variere alt afhængigt af rettighedens karakter og indgrebets karakter mv. 67 Ved vurderingen efter art. 8, stk. 2 vurderer EMD desuden, om de grunde, der er anført af de nationale myndigheder, er relevante og tilstrækkelige. 68 I relation til efterprøvelsen kan det nævnes, at de indgreb, lov om UBD hjemler, vedrører personoplysninger om fysiske personer, hvilket tillægges vægt ved EMD 69 og taler for en streng efterprøvelse. Også omfanget og rækkeviden af indgrebet i privatlivets fred, samt den deraf følgende risiko for misbrug taler umiddelbart for en streng efterprøvelse ifølge EUDs praksis. 70 EMD (og EU-Domstolen) har i en række afgørelser behandlet sager om masseindsamling og videregivelse af personoplysninger. 71 En gennemgang af praksis viser, at der bl.a. lægges vægt på følgende forhold ved 66 Den Europæiske Menneskerettighedskonvention art. 1-9, 3. udgave, kommenteret af Peer Lorenzeen m.fl. fra 2011, s Bernh Larsen Holding and Others mod Norge dom af 14. marts 2013 (24117/08, Præmis Den Europæiske Menneskerettighedskonvention - for praktikere, 3. udgave fra 2010 af Jon Fridrik Kjølbro, s Bernh Larsen Holding and Others mod Norge, præmis 159. Og EU-Domstolen dom i Digital Rights and others mod Irland, præmis Se afgørelserne i Uzun mod Tyskland, Antunes Rocha mod Portugal, 31. Maj 2005, S. og Marper mod Storbritannien, M.K mod Frankrig, Bernh Larsen Holding and Others mod Norge og EU-Domstolen dom i Digital Rights and others mod Irland, 17

18 vurderingen af, om denne type indgreb lever op til kravet om forudsigelighed og tilgængelighed, herunder (i) om den nationale lovgivning, der udgør grundlaget for indgrebene, er klar og forudsigelig(ii), om de personer, der bliver udsat for indgreb, bliver oplyst herom. (iii), om der er det fornødne tilsyn og retssikkerhedsgarantier, der beskytter individet mod vilkårlige indgreb. Ved vurderingen af, om denne type indgreb lever op til kravet om proportionalitet, vurderes det, om: (i) indgrebet omfatter senstive persondata, der giver myndighederne mulighed for at danne sig et præcist og indgående indblik i borgernes liv, (ii) indgrebet omfatter potentielt alle borgere uanset, om der består en mistanke om kriminalitet, social snyd el. lignende (iii) indgrebet omfatter persondata fra næsten alle offentlige myndigheder, (iv) omfanget og effektiviteten af retssikkerhedsgarantier såsom forudgående retskendelse og domstolsprøvelse. 72 Det er ikke på det foreliggende grundlag muligt at foretage en fyldestgørende vurdering af, hvorvidt UBD s registersamkøring og videregivelse af oplysninger lever op til proportionalitetskravene i EMRK, Charteret og Datadirektivet og persondataloven, En sådan vurdering vil kræve en vidtgående indsigt i UBD s sagsbehandling samt konkrete eksempler herpå, og det har ikke været muligt for at indhente de nødvendige oplysninger herom. Desuagtet kan det ikke udelukkes, at de indgreb, UBD foretager, i visse tilfælde kan risikere at være svært forenelige med bl.a. nødvendighedsprincippet i persondataloven og Datadirektivet, samt legalitets- og/eller proportionalitetsprincippet i EMRK og Charteret. Det skyldes (i) de uklare kriterier for indsamling og efterfølgende behandling af personoplysninger (ii) den omfattende mængde af indsamlede og samkørte personoplysninger (iii) det forhold at indsamlingen sker uden konkret mistanke og ikke vedrører alvorlige forbrydelser som terror eller organiseret kriminalitet (iv) at oplysningerne deles mellem forskellige myndigheder, (v) at der er utilstrækkelige retssikkerhedsgarantier og tilsyn, samt (vi) at registersamkøringer tilsyneladende alene har givet få resultater og derfor går videre end nødvendigt. Risikoen for sådan uoverensstemmelse med EMRK og Charteret må antages at forstærkes i det omfang, at UBDs beføjelser udvides som forudsat i lovudkastet. 72 Ibid. 18

19 6. Anbefalinger Det er åbenbart, at UBD har vidtgående beføjelser til at foretage masseindsamling af persondata vedrørende en stor del af den danske befolkning. Det åbner for spørgsmålet om, hvorvidt den nuværende lov om UBD og UBD s konkrete sagsbehandling lever op til kravene i persondataloven, Datadirektivet, EMRK og Charteret. Det har ikke været muligt for på det foreliggende grundlag at vurdere dette spørgsmål, men de indgreb, som UBD foretager, indeholder elementer, der sammenholdt med praksis fra EMD og EUD peger i retning af, at lovgivningen vedrørende UBD er for uklar og, at de indgreb, lov om UBD hjemler, risikerer at være uforenelige med proportionalitetsprincippet. På den baggrund anbefaler, at Datatilsynet iværksætter en tilbundsgående undersøgelse af, hvorvidt UBD s sagsbehandling lever op til kravene i henholdsvis EMRK, Charteret, Datadirektivet og Persondataloven. Herudover anbefaler, at udvidelsen af UBDs beføjelser sættes i bero og, at lovgiver begrænser adgangen til at indsamle og samkøre personoplysninger, samt klargør og præciserer hjemmelsgrundlaget snarere end udvider det. 19

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (indhentelse af oplysninger om boligsøgende ved anvisninger af ledige almene boliger mv.

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (indhentelse af oplysninger om boligsøgende ved anvisninger af ledige almene boliger mv. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (indhentelse af oplysninger om boligsøgende ved anvisninger af ledige almene boliger

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende:

I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende: Arbejdsmarkedsudvalget L 74 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Sendt til hlo@adir.dk og ope@adir.dk. 14. juli 2008 Vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Kapitel 2 orgeren 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere

Tilgængelig på: /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf.

Tilgængelig på:  /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Niels Dam Dengsøe Petersen ndp@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Fremsat den xx. marts 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den xx. marts 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Fremsat den xx. marts 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger Indenrigs- og Sundhedsministeriet primsund@im.dk lfi@im.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 1.

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Christian Fuglsang, cfu@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T

Læs mere

Forsvarsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att. og

Forsvarsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.  og Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Danmark Att. fmn@fmn.dk, ser@fmn.dk og hrs@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @ H U M A

Læs mere

For at sikre dit barn en god start er det vigtigt, at dagtilbuddet får kendskab til dit barn, inden det skal begynde.

For at sikre dit barn en god start er det vigtigt, at dagtilbuddet får kendskab til dit barn, inden det skal begynde. Brobygning fra sundhedspleje til dagtilbud For at sikre dit barn en god start er det vigtigt, at dagtilbuddet får kendskab til dit barn, inden det skal begynde. Det vil vi gøre ved at benytte Brobygningsskemaet,

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til:

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til: Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 7 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: maria.eun@skat.dk 25. november 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til lov

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Datatilsynet har herefter følgende bemærkninger:

Datatilsynet har herefter følgende bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget L 194 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsskadestyrelsen Sankt Kjelds Plads 11 Postboks 3000 2100 København Ø Sendt til pkh@ask.dk 9. januar 2007 Vedrørende høring over forslag til lov om

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Høringsudkast af 12. december 2014. Fremsat den {FREMSAT} af minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Høringsudkast af 12. december 2014. Fremsat den {FREMSAT} af minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag Høringsudkast af 12. december 2014 Fremsat den {FREMSAT} af minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag Til Lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Udbetaling Danmark og retssikkerhed

Udbetaling Danmark og retssikkerhed Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og retssikkerhed Resumé Det har været en afgørende præmis for etableringen af Udbetaling Danmark, at borgernes retssikkerhed

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere

Forslag. Lov om Udbetaling Danmark

Forslag. Lov om Udbetaling Danmark Til lovforslag nr. L 86 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2012 Forslag til Lov om Udbetaling Danmark Kapitel 1 Udbetaling Danmarks opgaver og samarbejde med kommunerne

Læs mere

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre Kommunaludvalget, Retsudvalget L 72 - Bilag 2,REU alm. del - Bilag 60 Offentlig Folketingets Administration Lovsekretariatet 15. marts 2005 J.nr. 17 OMTRYKT (15/3 2005) (rettelse af eksempel markeret med

Læs mere

Information om ny lov og anmodning om oplysninger

Information om ny lov og anmodning om oplysninger Information om ny lov og anmodning om oplysninger Folketinget har vedtaget en række lovændringer i forlængelse af den indgåede aftale om kontanthjælpsreformen. Lovændringerne træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

Forslag OMTRYK. til. af 2. oktober 2009, som ændret ved 2 i lov nr. 1510 af 27. december 2009, foretages følgende ændring:

Forslag OMTRYK. til. af 2. oktober 2009, som ændret ved 2 i lov nr. 1510 af 27. december 2009, foretages følgende ændring: Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2009-10 OMTRYK Korrektion af skrivefejl i bemærkningernes punkt 2.1.3.2. Fremsat den 24. marts 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Udbetaling Danmark og socialt bedrageri

Udbetaling Danmark og socialt bedrageri Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og socialt bedrageri Resumé Der er foretaget grundige analyser af, hvilken konstruktion der er mest hensigtsmæssig i forhold

Læs mere

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland.

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland. Naalakkersuisut Government of Greenland Digitaliseringsstyrelsen Høringspartnere Supplerende høringsmateriale om Kongelig Anordning af Persondataloven Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Folkeregistrering contra sociale sager (enlig)

Folkeregistrering contra sociale sager (enlig) Folkeregistrering contra sociale sager (enlig) Sag efter CPR - loven Sagerne med Fiktiv adresse-situationen (dvs. at to personer bor sammen, men opretholder hver sin adresse i folkeregistret) kan angribes

Læs mere

Håndter helhedsorienteret kontrol

Håndter helhedsorienteret kontrol Håndter helhedsorienteret kontrol Udmøntning af samarbejdet mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Udbetaling Danmark, 9. december 2011 Version 1.4 (godkendt) 1 Uddrag af udkast til UDK-loven side 1 af

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

FOLKETINGETS RETSUDVALG HØRING OM CFCS-LOVEN 8. MAJ 2014

FOLKETINGETS RETSUDVALG HØRING OM CFCS-LOVEN 8. MAJ 2014 Forsvarsudvalget 2013-14 L 192 Bilag 2 Offentligt FOLKETINGETS RETSUDVALG HØRING OM CFCS-LOVEN 8. MAJ 2014 Rådet for Digital Sikkerhed Birgitte Kofod Olsen, formand Privatlivsbeskyttelse Grundloven Forvaltningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om sagsbehandling og administration i Udbetaling Danmark

Forslag. Lov om sagsbehandling og administration i Udbetaling Danmark Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2011-12 Fremsat den 9. februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om sagsbehandling og administration i Udbetaling Danmark (Udbetaling

Læs mere

Kontrolgruppens Årsberetning 2015

Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens årsberetning beskriver Kontrolgruppens indsatsområder og resultater for 2015 samt forventninger til 2016. INDLEDNING OG FORMÅL Kontrolgruppen blev oprettet

Læs mere

SAMMENFATNING Institut for Menneskerettigheders anbefalinger kan sammenfattes således:

SAMMENFATNING Institut for Menneskerettigheders anbefalinger kan sammenfattes således: Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sendes til: sum@sum.dk og med kopi til msb@sum.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 32698869 HSC@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR.

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

NOTAT. Overdragelse af sagsområder til Udbetaling Danmark. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Overdragelse af sagsområder til Udbetaling Danmark. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Borgerservice Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Overdragelse af sagsområder til Udbetaling Danmark Dato: 8. maj 2012 1.

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K J. N R. 5 4 0. 1 0 / 3 1 801/

Læs mere

sociale ydelser Til De kommunale revisorer

sociale ydelser Til De kommunale revisorer Til Kommunalbestyrelserne Vejledning til temarevision og 2009 - Indsats mod misbrug af De kommunale revisorer sociale ydelser I slutningen af november 2008 udsendte Velfærdsministeriet et brev til kommunalbestyrelserne

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Kopi til og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Kopi til  og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark jm@jm.dk Kopi til hll@jm.dk, mor@jm.dk og cfu@jm.dk. W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø B E N H A V N K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

Forslag. Lov om sagsbehandling og administration i Udbetaling Danmark

Forslag. Lov om sagsbehandling og administration i Udbetaling Danmark 2011/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2010-0016799 Fremsat den 9. februar 2012 af social-

Læs mere

Justitsministeriet Politikontoret

Justitsministeriet Politikontoret Justitsministeriet Politikontoret jm@jm.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G H T S. D K WEB J. N R. 5 4 0. 1 0 / 2 9 1 6 8 / M A F 2 1. M A J

Læs mere

Lov om Udbetaling Danmark

Lov om Udbetaling Danmark LOV nr 324 af 11/04/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2010

Læs mere

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes,

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, Rammer og vilkår for brug af data 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, bidr@sundhedsdata.dk Lovgivning - sundhedsdata Sundhedsloven Persondataloven I sundhedsloven fastlægges reglerne for indhentning/videregivelse

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. marts 2016 Kontor: Databeskyttelseskontoret Sagsbeh: André

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. oktober 2017 Kontor: Databeskyttelseskontoret

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Danmark

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Danmark Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark ejb@sm.dk lovint@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6

Læs mere

Temarevision 2009 Kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser

Temarevision 2009 Kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser Temarevision 2009 Kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser Temarevision 2009 Udgiver: Pensionsstyrelsen Tryk: Pensionsstyrelsen 1. udgave, 1. oplag København, juli, 2011 Pensionsstyrelsen Landemærket

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Kapitel 2 Værdiansættelser. 2. Udbetaling Danmark værdiansætter tilgodehavender hos borgere til kostpris med fradrag af realiseret tab.

Kapitel 2 Værdiansættelser. 2. Udbetaling Danmark værdiansætter tilgodehavender hos borgere til kostpris med fradrag af realiseret tab. Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark I medfør af 21, stk. 9, i lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark fastsættes: Kapitel 1 Grundlæggende krav til årsrapporten 1. Udbetaling

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Årsrapport 2014 Socialt bedrageri

Årsrapport 2014 Socialt bedrageri Årsrapport 2014 Socialt bedrageri 1 Indledning Årsrapporten 2014 indeholder oplysninger om Team Kontrols resultater og indsatser i 2014. Team Kontrol arbejder på tværs i hele Halsnæs Kommune. I Team Kontrols

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 L 185 Svar på Spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-1047 Dok.:

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Sendt til: jm@jm.dk

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Sendt til: jm@jm.dk Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt til: jm@jm.dk 12. februar 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om behandling af

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark April 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Direktivforslaget rejser spørgsmål i forhold til beskyttelsen af privatlivets fred, herunder persondatabeskyttelse.

Direktivforslaget rejser spørgsmål i forhold til beskyttelsen af privatlivets fred, herunder persondatabeskyttelse. Justitsministeriet jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 26. april 2011 J.NR. 540.10/25078/SWG

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning

Læs mere

Notat om forbud mod registrering af arbejdsløses politiske aktiviteter

Notat om forbud mod registrering af arbejdsløses politiske aktiviteter KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT 13. december 2017 Sagsnr. 2017-0397195 Notat om forbud mod registrering af arbejdsløses politiske aktiviteter

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Anbefalinger fra tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Som opfølgning på

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk Brevdato: 23. maj 2006 Modtager: Scandinavian Airlines Danmark (SAS) J.nr. 2006-219-0370 Stikord: Fingeraftryk, personoplysninger, saglighed og proportionalitet, alternativ løsning, oplysningspligt, datasikkerhed.

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne ARTIKEL 29-Databeskyttelsesgruppen 02318/09/DA WP167 Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne Vedtaget den 1. december

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri

Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at styrke indsatsen mod socialt bedrageri. Enhver

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland.

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland iniian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 1112/05/DA WP 103 Udtalelse 1/2005 om databeskyttelsesniveauet i Canada i forbindelse med luftfartsselskabers overførsel af PNR- og API-oplysninger Vedtaget

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet. Fællescenter Økonomi

Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet. Fællescenter Økonomi Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet Fællescenter Økonomi Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet Indledning Årsrapporten 2014 indeholder oplysninger om kontrolmedarbejderens resultater og indsatser i 2014.

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere