Executive summary. Udbetaling Danmark: En trussel mod privatlivets fred og retten til databeskyttelse. Skrevet af Jacob Mchangama d. 04.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Executive summary. Udbetaling Danmark: En trussel mod privatlivets fred og retten til databeskyttelse. Skrevet af Jacob Mchangama d. 04."

Transkript

1 Executive summary Udbetaling Danmark (UBD) blev oprettet i 2010 og har ansvaret for udbetaling af og kontrol med en række offentlige ydelser. I lov om Udbetaling Danmark er UBD blevet givet omfattende beføjelse til at indhente, samkøre og videregive personfølsomme oplysninger om en stor del af den danske befolkning. Et nyt lovforslag, som ifølge regeringens lovkatalog forventes fremsat februar 2015, vil udvide Udbetalings Danmarks beføjelser yderligere. Det er ikke på det foreliggende grundlag muligt at foretage en fyldestgørende vurdering af, hvorvidt UBD s indsamling, registersamkøring og videregivelse af oplysninger lever op til principperne i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), EU's Charter om Grundlæggende Rettighedere ( Charteret ), persondataloven og EU's Persondatadirektiv ( Datadirektivet ). Det kan imidlertid ikke udelukkes, at de indgreb, UBD foretager, kan være svært forenelige med bl.a. nødvendighedsprincippet i Persondataloven og Datadirektivet, samt legalitets- og/eller proportionalitetsprincippet i EMRK og Charteret. Det skyldes de (i) uklare kriterier for indsamling og efterfølgende behandling af personoplysninger (ii) den omfattende mængde af indsamlede og samkørte personoplysninger (iii) det forhold at indsamlingen sker uden konkret mistanke og ikke vedrører alvorlige forbrydelser som terror eller organiseret kriminalitet (iv) at oplysningerne deles mellem forskellige myndigheder, (v) at der er utilstrækkelige retssikkerhedsgarantier og tilsyn, samt (vi) at registersamkøringer tilsyneladende alene har givet få resultater og derfor går videre end nødvendigt, Risikoen for sådan uoverensstemmelse med EMRK og Charteret må antages at forstærkes i det omfang, at UBDs beføjelser udvides, som forudsat i lovudkastet. Det anbefales derfor, at Datatilsynet iværksætter en tilbundsgående undersøgelse af, hvorvidt UBD s sagsbehandling lever op til kravene i henholdsvis EMRK, Charteret, Datadirektivet og persondataloven. Herudover anbefaler, at udvidelsen af UBDs beføjelser sættes i bero, og at lovgiver begrænser 1

2 adgangen til at indsamle og samkøre personoplysninger, samt klargør og præciserer hjemmelsgrundlaget snarere end udvider det. 1. Introduktion Udbetaling Danmark (herefter UBD ) blev oprettet i som en offentlig selvejende institution 2, der bl.a. har ansvaret for udbetaling og kontrol med en lang række offentlige ydelser, herunder f.eks. boligstøtte og folkepension. 3 Det overordnede formål med etableringen af UBD var at samle og effektivisere sagsbehandlingen for på sigt at opnå økonomiske besparelser. I forbindelse med hovedlovens (Lov om Udbetaling Danmark 4 ) indførelse i 2012 fik UBD en række andre beføjelser, der bl.a. medførte, at der er sket en væsentlig forøgelse i adgangen til at videregive, indhente og registersamkøre oplysninger Alle borgere, der modtager ydelser, der administreres af UBD, er registreret i UBD s databaser, der danner grundlaget for registersamkøringen. UBD har oplyst til, at de samlet set i 2. kvartal 2014 udbetalte ydelser til dvs. knap 2,7 mio. ydelsesmodtagere. 5 I forbindelse med Økonomiaftalen for 2015 mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen blev det aftalt at styrke kontrolarbejdet ved bl.a. at give flere beføjelser til UBD. 6 Det har medført, at et nyt lovudkast 7 1 L (etableringsloven), 2 Omfattet af forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om Folketingets Ombudsmand. Udbetaling Danmark er desuden underlagt almindelige forvaltningsretlige principper for sagsbehandling og administration i den offentlige forvaltning. 3 Se f.eks. lov om social pension (LBKG , nr ) 4 lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark (lov om Udbetaling Danmark). Loven fastlægger de overordnede rammer for udbetaling DK sagsbehandling og administration inden for de ydelses område som fremgår af 1 5 Baseret på oplysninger fra en aktindsigtsbesvarelse fra UBD til af 27/ Flere muskler til kontrolområdet. Tilgængelig her : sidst besøgt: Lovudkast af 12. december 2014, Forslag Til Lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsområder til Udbetaling Danmark samt indførelse af beføjelser til, at Udbetaling Danmark kan foretage registersamkøringer på bl.a. kommunale ydelsesområder m.v.) - Tilgængelig her: sidst besøgt

3 vedrørende UBD (herefter lovudkastet ) har været sendt i høring. Lovforslaget vil ifølge lovprogrammet blive fremsat i februar , og forventes at træde i kraft 1. maj Både UBD s nuværende beføjelser og den planlagte udvidelse af beføjelserne skal ses i lyset af en række andre relativt nye og vidtgående beføjelser, det offentlige tager i brug for at bekæmpe socialt bedrageri. UBD s omfattende adgang til at indsamle, samkøre og dele ofte særdeles personfølsomme data om millioner af danskere rejser spørgsmålet om, hvorvidt UBD s beføjelser er for vidtgående, og om det er retssikkerhedsmæssigt forsvarligt at gennemføre en udvidelse af UBD s beføjelser. vil derfor i nærværende analyse foretage en gennemgang af reglerne i lov UBD og den påtænkte udvidelse heraf, samt foretage en kort gennemgang af de relevante regler, der beskytter borgernes privatliv og personoplysninger i Persondataloven, EMRK, Charteret og Datadirektivet. Formålet med analysen er at undersøge, hvorvidt UBD s hjemmelsgrundlag bør revideres og, om det er hensigtsmæssigt at udvide UBD s beføjelser. 2. UBD s virksomhed, beføjelser og tilsyn UBD s myndighedsansvar er fastlagt i to forskellige love (fremover betegnet etableringsloven 9 og lov om UBD 10 ) samt i en ændringslov 11. Lov om UBD udgør en rammelov for UBD, mens etableringsloven hovedsageligt indeholder bestemmelser, der fandt anvendelse i etableringsfasen. Om baggrunden for UBDs omfattende beføjelser til bl.a. samkøring af oplysninger, jf. nærmere afsnit 3.4 ndf. fremgår det af bemærkningerne til loven: 8 Regeringens lovprogram 2014/2015. Tilgængelig her: %20dokumenter/Lovprogram/Lovgivning_folketingsaaret_ _web.ashx, se s. 24, sidst besøgt: Lov nr af 22. december 2010 om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark (lov om etablering af Udbetaling Danmark - Etableringsloven). 10 Lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark (lov om Udbetaling Danmark). Loven fastlægger de overordnede rammer for udbetaling DK sagsbehandling og administration inden for de ydelsesområder UBD administrerer. 11 Lov nr. 326 af 11. april 2012 om ændring af forskellige love som følge af etableringen af Udbetaling Danmark og om ophævelse af lov om ændring af regler for statens udbetaling af refusion af kommunernes udgifter i henhold til den sociale pensions- og bistandslovgivning. 3

4 Det danske velfærdssamfund hviler på et solidarisk princip om pligt til at yde og ret til at få hjælp, når man har brug for det. Regeringen har derfor ikke tolerance over for misbrug af sociale ydelser, [ ] Regeringen ønsker, at Udbetaling Danmark bidrager til indsatsen på dette område, ved at give Udbetaling Danmark mulighed for genbrug og samkøring af oplysninger fra egne registre og eventuelt registre fra andre myndigheder eller offentligt tilgængelige registre. Dette skal ske med den højst mulige datasikkerhed, være afbalanceret i forhold til formålet og ikke gå videre end påkrævet. 12 UBD varetager de opgaver, der tillægges UBD i henhold til: 1)Lov om social pension., 2)Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., 3)Lov om individuel boligstøtte., 4)Lov om friplejeboliger., 5)Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel., 6)Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.,7)lov om opkrævning af underholdsbidrag., 8)Lov om en børne- og ungeydelse., 9)Repatrieringsloven., 10)Lov om aktiv socialpolitik., 11)Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lov om UBD 1. Hovedopgaven består i at udbetale ydelser omfattet af de overstående love. I lovudkastet er det besluttet at udvide UBD s kompetencer. Lovudkastet vil medføre, at kommunerne skal overflytte administrationen af følgende opgaver til UBD: Efterlevelseshjælp til borgere med bopæl her i landet (efter 85 a i lov om aktiv socialpolitik), fleksydelse (efter lov om fleksydelse), delpension (efter lov om delpension), begravelseshjælp (efter 160 og 257 i sundhedsloven) og international sygesikring (efter 12 og 255 i sundhedsloven og EU-regler om koordinering af de sociale sikringsordninger og socialsikringsoverenskomster med andre lande). 13 Herudover er der i lovudkastet lagt op til, at der i lov om fleksydelse indsættes en hjemmel til, at UBD kan få terminaladgang til visse nødvendige oplysninger i indkomstregistret, jf. lovudkastets 4, nr. 18. UBD vil desuden kunne videregive oplysninger vedrørende visitation uden samtykke, jf. lovudkastets 4, nr. 2 Det fremgår i øvrigt af lovudkastets 9, nr. 2, at hvis borgeren har givet samtykke til kommunen efter 11 a, stk. 1, i retssikkerhedsloven på sagsområder, der overføres til behandling i UBD, kan UBD behandle sagen uden fornyet samtykke. 12 Forslag til Lov om sagsbehandling og administration i Udbetaling Danmark, Punkt ,, 2011/1 LSF 86 Offentliggørelsesdato: Lovudkast af 12. december 2014, s Tilgængelig her: sidst besøgt

5 3. UBD s beføjelser Ved UBD s behandling af sager på sine sagsområder finder en række regler 14 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) anvendelse, jf. lov om UBD 5. Henvisningen indebærer bl.a., at UBD - til brug for oplysning af en sag og med borgerens forudgående samtykke - kan indhente nødvendige oplysninger fra andre offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner, sygehuse, læger, psykologer, autoriserede sundhedspersoner i øvrigt og personer, der handler på disses ansvar, arbejdsløshedskasser, pengeinstitutter, arbejdsgivere og private, der udfører opgaver for det offentlige. Dette gælder også oplysninger om en persons rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, ligesom myndigheden kan indhente lægejournaler, sygehusjournaler eller udskrifter heraf. 15 Hvis det er nødvendigt for sagens behandling, kan UBD fravige kravet om samtykke i overstående bestemmelser i sager om tilbagebetaling af sociale ydelser, jf. henvisningen til retssikkerhedslovens 11 c, stk. 1, nr. 4, jf. lov om UBD 5. Adgangen til at indhente oplysninger efter bestemmelsen gælder alene oplysninger om den, der søger om eller får hjælp, og således ikke oplysninger om eller fra andre, f.eks. en formodet samlever. 16 UBD kan til brug for behandlingen af en enkelt sag eller til brug for generel kontrol uden samtykke kræve oplysninger om økonomiske forhold og ferieforhold om den, der søger om eller får hjælp og dennes ægtefælle eller samlever, fra andre offentlige myndigheder samt fra arbejdsløshedskasser. Tilsvarende oplysninger kan indhentes om andre husstandsmedlemmer. 17 UBD kan efter henvisningen til retssikkerhedslovens 11 a, stk. 3, - uden samtykke fra borgeren - forlange at få nødvendige oplysninger udleveret om økonomiske forhold fra pengeinstitutter og arbejdsgivere til brug for stikprøvekontrol i sager efter lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. med henblik på at kontrollere pensionistens indkomst- og formueforhold Det drejer sig om 10, 11, stk. 1, 11 a, stk. 1-5, 11 b, 11 c, stk. 1, nr. 4, og 12 retssikkerhedsloven 15 Retssikkerhedsloven 11a, stk Noten i Karnov til lov om UBD 5, nr Retssikkerhedslovens 11 a, stk. 2, 18 Se mere om forholdet mellem retssikkerhedsloven og lov om UBD her: Forslag til Lov om sagsbehandling og administration i Udbetaling Danmark, Punkt /1 LSF 86 Offentliggørelsesdato:

6 3.1. Udveksling af oplysninger myndighederne imellem: Sociale myndigheders muligheder for at videregive oplysninger blev før indførelsen af lov om UBD alene reguleret efter forvaltningsloven, persondataloven og særlovgivningen, for eksempel lov om kommunale borgerservicecentre. 19 I medfør af lov om UBD 6-7 skal henholdsvis kommunen og UBD videregive oplysninger til hinanden. Ifølge bemærkningerne til loven er det en forudsætning for korrekt administration af reglerne, at kommunen og UBD kan videregive oplysninger til hinanden. 20 UBD skal således uden samtykke fra borgeren videregive oplysninger, herunder oplysninger om rent private forhold, til kommunen om borgere, der søger om eller modtager kontante ydelser og økonomiske tilskud fra UBD, hvis oplysningerne er nødvendige for at foretage efterregulering, omberegning, fradrag eller modregning, for at frakende eller stoppe kontante ydelser og økonomiske tilskud eller for at foretage anden opfølgning i sager på kommunens sagsområde, jf. lov om UBD 7. Pligten til at videregive oplysninger gælder for almindelige ikke-følsomme personoplysninger, omfattet af persondatalovens 6 og følsomme oplysninger omfattet af persondatalovens 7 og 8. Det følger af lov om UBD 8, at UBD og kommunen til brug for vurdering af, om oplysningen skal videregives til hinanden, jf. 6, 7 og 9, og til brug for myndighedsopgaver efter den sociale og den beskæftigelsesmæssige lovgivning har terminaladgang til et register med nødvendige oplysninger om, hvilke typer af kontante ydelser og økonomiske tilskud borgeren har modtaget de seneste 3 måneder, samt oplysninger om størrelsen på ydelsen og tilskuddet. UBD og kommunen har desuden terminaladgang til et register med nødvendige oplysninger til brug for beregning af pension, jf. lov om UBD 8, stk. 2 og Forslag til Lov om sagsbehandling og administration i Udbetaling Danmark, Punkt /1 LSF 86 Offentliggørelsesdato: Ibid.,

7 3.2. Tilbagebetalingssager UBD og kommunen skal på eget initiativ videregive oplysninger til hinanden, herunder oplysninger om rent private forhold, om den, der får hjælp eller har fået hjælp, dennes ægtefælle eller samlever og andre husstandsmedlemmer, hvis oplysningerne er nødvendige for den modtagende myndigheds kontrol af, om en borger har modtaget kontante ydelser eller økonomiske tilskud med urette og mod bedre vidende. Oplysningerne kan videregives uden samtykke fra borgeren, jf. lov om UBD 9 Kommunen og UBD skal efter anmodning videregive foreliggende oplysninger fra egne sager til hinanden i tilbagebetalingssager. Oplysningerne kan ligeledes videregives uden samtykke fra borgeren. Jf. lov om UBD 10. Fremover vil der i medfør af det nye lovudkast også kunne ske videregivelse af oplysninger vedrørende formodede samlevere og formodede hustandsmedlemmer med hjemmel i lov om UBD 9 11, jf. lovudkastet 1, nr UBD vil desuden få terminaladgang til brug for udveksling af nødvendige oplysninger efter 6, 7, 9-11 uden samtykke fra borgeren og terminaladgang til et it-system med oplysninger, jf. lovudkastet ( 11 a) Der er desuden indsat en hjemmel til, at kommunen og UBD kan udveksle nødvendige oplysninger fra afgørelser i sager, hvor de samme faktiske forhold har betydning for en afgørelse. Afgørelserne til brug for behandling af en sag om tilbagebetaling af kontante ydelser eller økonomiske tilskud i kommunen eller UBD udveksles uden samtykke fra borgeren, jf. lovudkastet 1, nr. 7 ( 11 b) Anonyme meddelelser: Det er forudsat i bemærkningerne til lov om UBD, at UBD kan påbegynde en sag på baggrund af en anonym meddelelse. 21 Det fremgår således af bemærkningerne, at: Det er helt afgørende, at der et tæt samarbejde om kontrol og tilbagebetalingssager, og at kommunen og UBD kan underrette hinanden om forhold, der er nødvendige for kontrolindsatsen, herunder at de to myndigheder kan videregive anonyme anmeldelser fra borgere, der 21 Ibid. Se f.eks. punkt

8 mener, at en person uberettiget får kontante ydelser og økonomiske tilskud. 22 Af en offentlig tilgængelig statistik vedrørende UBD fremgår det da også, at adskillige sager bliver iværksæt på baggrund af anonyme meddelelser. 23 Det er i den forbindelse væsentligt at bemærke, at Ombudsmanden i flere udtalelser har kritiseret brugen af anonyme anmeldelser. 24 I en sag fra 2013 var ombudsmanden således 25 kritisk over for, at myndighederne havde lagt vægt på den centrale brug af en anonym anmeldelse Samkøring og indhentelse af oplysninger i lov om UBD 12: Den væsentligste nyskabelse i forbindelse med hovedlovens indførelse i 2012 var reglen om indhentning og samkøring af oplysninger i lov om UDB 12. UBD kan således til brug for administration af sine sagsområder efter 1 forlange at få nødvendige ikkefølsomme personoplysninger fra andre offentlige myndigheder og arbejdsløshedskasser i elektronisk form med henblik på registersamkøring i kontroløjemed. UBD kan til brug for administration af sine sagsområder efter 1 foretage registersamkøring i kontroløjemed af data fra egne registre, herunder af data, der er indhentet i medfør af stk. 1, jf. lov om UBD 12, stk. 1 og 2. UBD kan med hjemmel i 12, stk. 2 indhente oplysninger om rent private forhold fra egne registre. Der kan således både indgå personfølsomme og ikke personfølsomme oplysninger i registersamkøringen. 27 Før lov om UBD s indførelse var der alene hjemmel til indhentning og registersamkøring af oplysninger i retssikkerhedslovens 11a, stk. 2. Der var imidlertid ikke hjemmel til, at myndigheden uden samtykke fra borgeren kunne indhente andre almindelige ikke-følsomme personoplysninger til brug for registersamkøring 22 Ibid. 23 Se s. 77 i udkastet til evaluering af UBD,: Tilgængelig her: https://www.hk.dk/~/media/dokumenter/om%20hk/sektorer/kommunal/diverse/udbetalingdanmarkudkastevaluering.as hx, sidst besøgt Se eksempelvis: eller sidst besøgt I dette tilfælde var kritikken rettet mod en kommune og et nævn. 26 Ny kritik fra Ombudsmanden i sag om Socialt Bedrageri. Tilgængelig her: sidst besøgt LFF nr. 86 Sagsbehandling og administration i Udbetaling Danmark (Udbetaling Danmark-loven Udbetaling Danmarks mulighed for samkøring af oplysninger. 8

9 om ikke økonomiske forhold. Det kunne eksempelvis være oplysninger om virksomhedsforhold i CVR, oplysninger fra Bilbogen eller oplysninger om en borgers opholdsgrundlag. 28 Herudover kunne myndigheden kun indhente oplysninger på det sociale område, om ægtefæller, samlevere eller en ydelsesmodtager, men ikke om andre persongrupper som for eksempel tidligere samlevere eller husstandsmedlemmer til en ydelsesmodtager. 29 Bestemmelsen gav heller ikke hjemmel til, at myndigheden kunne samkøre egne registre til brug for kontrol med andre oplysninger end økonomiske forhold. 30 I bemærkningerne gives der et eksempel på, hvad man ikke kunne før lov om UBD s indførelse. Myndigheden kunne ikke: samkøre oplysninger om, at en person modtager social pension, børnetilskud og boligstøtte som enlig med oplysninger om bopæls- og familieforhold vedrørende ansøgernes eller ydelsesmodtagernes ægtefælle, samlever, tidligere ægtefælle, tidligere husstandsmedlemmer samt personer, der har eller tidligere har haft forældremyndighed over ansøgerens eller ydelsesmodtagerens barn med henblik på kontrol af, om der kan være grundlag for at foretage nærmere undersøgelser af, om ansøgeren eller modtageren af den sociale ydelse er reelt enlig. 31 Myndigheden kunne desuden heller ikke indhente oplysninger med henblik på at undersøge bopælsforhold til brug for administration af lov om opkrævning af underholdsbidrag eller til at indhente oplysninger om opholdsgrundlaget for personer, der modtager social pension. 32 Bestemmelsen i lov om UBD 12 indebar således, at UBD fik udvidet sine beføjelser til at indhente ikkefølsomme personoplysninger uden samtykke fra borgeren i kontroløjemed i forhold til mulighederne efter retssikkerhedslovens 11 a, stk Derudover fik UBD øget mulighed for at samkøre oplysninger fra egne registre således, at andre oplysninger end økonomiske oplysninger kan samkøres som for eksempel oplysninger om bopæls- og familieforhold /1 LSF 86, Forslag Til Lov om sagsbehandling og administration i Udbetaling Danmark, bemærkningerne, punkt Ibid. 30 Ibid. 31 Ibid. 32 Ibid, punkt LFF nr. 86 Sagsbehandling og administration i Udbetaling Danmark (Udbetaling Danmark-loven Udbetaling Danmarks mulighed for samkøring af oplysninger, Gældende ret 34 Ibid. 9

10 Den persongruppe, der kan indhentes oplysninger om, blev desuden udvidet. Førhen kunne der, som nævnt, kun indhentes oplysninger efter retssikkerhedslovens 11 a, stk. 2, om ægtefæller, samlevere eller en ydelsesmodtager, men ikke om andre persongrupper, for eksempel tidligere samlevere eller husstandsmedlemmer til en ydelsesmodtager. 35 I forhold til registersamkøringen fremhæves det i forarbejderne til lov om UBD, at kommunen og UBD skal overholde de til enhver tid gældende regler om datasikkerhed, og ligesom ved de andre regler fremhæves det, at persondatalovens regler skal overholdes. Datatilsynet skal desuden ifølge bemærkningerne godkende en eventuel registersamkøring forud for iværksættelsen. 36 I det nye lovudkast af 12. december 2014 er der indsat et helt nyt kapitel, hvorefter der kan foretages registersamkøring for andre myndigheder med hjemmel i loven, jf. lovudkastets 1, nr. 10 (Nyt kap. 3 a i loven). Desuden bliver hjemlen i 12 markant udvidet således, at der kan: indhentes nødvendige ikke-følsomme personoplysninger fra udenlandske myndigheder i elektronisk form med henblik på samkøring og sammenstilling i kontroløjemed uden samtykke fra borgeren eller arbejdsgiveren til brug for kontrol af en enkelt sag eller til brug for generel kontrol af ansøgere eller modtagere af kontante ydelser eller økonomiske tilskud, jf. udkastet 1, nr. 8. Endvidere vil resultatet af samkøringen efter lov om UBD 12, stk. 1, uden samtykke fra borgeren kunne samkøres med oplysninger fra Post Danmark, når det er nødvendigt, jf. lovudkastets 1, nr LFF nr. 86 Sagsbehandling og administration i Udbetaling Danmark (Udbetaling Danmark-loven) Udbetaling Danmarks mulighed for samkøring af oplysninger 36 Ibid. 10

11 3.5. Tilsynet Social- og integrationsministeren fører tilsyn med, at bestyrelsen for UBD udfører sit hverv i overensstemmelse med lovgivningen, og bestyrelsen for UBD afgiver årligt en beretning om UBDs virksomhed til social- og integrationsministeren. Jf. UBD 19. Ministeren har tilsyn med, at bestyrelsens beslutninger ligger inden for lovgivningens rammer. Ministeren skal derimod ikke kontrollere eller monitorere selve driften og sagsbehandlingen i UBD. Dette ansvar påhviler bestyrelsen for UBD. Dermed er der ikke etableret et særskilt og uafhængigt tilsyn med UBD s udveksling af oplysninger myndighederne imellem. 37 Datatilsynet fører tilsyn med behandling af persondataoplysninger. Det inkluderer således også de databehandlinger, der foretages med hjemmel i lov om UBD. 38 Ifølge det oplyste, har Datatilsynet imidlertid endnu ikke ført fysisk tilsyn med UBD. 4. UBD i praksis 4.1. Registersamkøring og undringslister: Det har ikke været muligt at få oplyst, hvilke konkrete kriterier UBD benytter ved registersamkøringerne, da det ifølge UBD er nødvendigt at hemmeligholde disse oplysninger for at beskytte gennemførslen af offentlig kontrol, regulerings- eller planlægningsvirksomhed. 39 Ifølge bemærkningerne til lov om UBD sker samkøringen f.eks. via registre eller it-systemer, der indeholder oplysninger om, at en person modtager kontante ydelser og økonomiske tilskud på UBD s sagsområde med oplysninger fra registre om bopæls- og familieforhold fra CPR og BBR. Samkøringen af oplysninger er ikke 37 LFF nr. 86 Sagsbehandling og administration i Udbetaling Danmark (Udbetaling Danmark-loven Udbetaling Danmarks mulighed for samkøring af oplysninger, Ibid. Se også nærmere om datatilsynet på datatilsynet.dk, 39 Offentlighedsloven 33, nr. 2 11

12 begrænset til ansøgeren og ydelsesmodtageren. Der kan derfor også ske samkøring af oplysninger om andre personer, f.eks. ydelsesmodtagerens ægtefælle, samlever, tidligere ægtefælle, tidligere husstandsmedlemmer og personer, der har eller tidligere har haft forældremyndighed over ansøgerens eller ydelsesmodtagerens barn. 40 Registersamkøringen foretages ifølge UBD efter erfaringsskabte kriterier, som løbende justeres i takt med, at UBD opnår større viden. Ud over denne opsamling af viden udvikles kriterierne ligeledes i takt med udvidelsen af datakilder. 41 Antallet af personer, der indgår i samkøringen, er desuden forskelligt afhængigt af, hvilke datakilder og kriterier der er tale om. 42 Resultatet af registersamkøringen er, at der genereres en såkaldt undringsliste, hvor de borgere, der viser atypiske mønstre, vil optræde med en tilhørende score. 43 Registersamkøringen vil således kunne medføre, at der i forbindelse med selve samkøringen opstår nye oplysninger, der har karakter af oplysninger om rent private forhold. 44 har modtaget et eksempel 45 på en undringsliste, der er blevet sendt til en kommune med tilhørende vejledning. I UBD s vejledning fremgår det, at sagerne på undringslisten 46 alle har opnået en score baseret på et eller flere kriterier, der kan indikere, at der er potentielt snyd med ydelsen eller tilskuddet. Alle kriterier er tildelt en fast score mellem 1 og 3, hvor scoren 3 indikerer, at der er stor sandsynlighed for, at der foregår snyd, og hvor scoren 1 omvendt angiver en lav sandsynlighed. 40 LFF nr. 86 Sagsbehandling og administration i Udbetaling Danmark (Udbetaling Danmark-loven) Udbetaling Danmarks mulighed for samkøring af oplysninger 41 Aktindsigtsbesvarelse af 26/11/ Ibid. 43 LFF nr 86 Sagsbehandling og administration i Udbetaling Danmark (Udbetaling Danmark-loven) Udbetaling Danmarks mulighed for samkøring af oplysninger og aktindsigtsbesvarelse af 26/11/ Ibid. 45 Aktindsigtsbesvarelse af 26/11/2014, hvor der er vedhæftet bilag med et eksempel på en undringsliste fra 7. maj 2014 og tilhørende vejledning. 46 Ibid. 12

13 En sag på undringslisten i bilaget har et udfald på 3 kriterier (100,101 og 108 A). Kriterium nr. 100 har således fået en kriteriescore på 3, fordi sandsynligheden for at opdage egentlig snyd på baggrund af dette kriterium er stor, mens sandsynligheden er mindre for at opdage snyd baseret på de andre kriterier. UBD skriver på sidste side af vejledningen: Af mange årsager kan der være sager, som aldrig vil blive en kontrolsag, det kunne fx være, hvis kriterierne er for brede eller mangler relevante filtre; hvis der er fejl i cprdata, eller hvis borgeren lever anderledes end normen mv. Der er mange faktorer, som kan påvirke registersamkøringen i en forkert retning, og derfor skal systemet konstant tilpasses for at afspejle den virkelig verden, hvilket er baggrunden for, at vi meget gerne vil have jeres tilbagemeldinger på, hvad i støder på i sagerne på undringslisten 47 UBD har oplyst til, at antallet af borgere, der figurerede på undringslisten til kommunerne i den anførte periode, er opgjort som følger: Marts 2014: 903 borgere, April 2014: 744 borgere, Maj 2014:716 borgere, Juni 2014: 556 borgere, Sept. 2014:668 borgere, Okt. 2014: 105 borgere 48 Ifølge kommunernes tilbagemeldinger til UBD har undringslisterne medført iværksættelse af kontrolsager i pct. af tilfældene. 49 I udkast til evaluering af UBD af 28. februar , fremsat af et kommissorium nedsat efter aftale mellem regeringen og KL, fremgår det, at registersamkøringerne alene har ført til provenu i 3 % af de sager, der var afsluttet på daværende tidspunkt. 47 Ibid. 48 Det bemærkes, at en borger alene vil optræde som genganger på listen, såfremt vedkommende omfattes af yderligere kriterier (end det/dem, der i første omgang medførte at borgeren blev anført på undringslisten) og såfremt der ikke allerede eksisterer en igangværende kontrolsag i relation til den pågældende borger. 49 Ifølge UBD kan der være flere årsager til, at der ikke iværksættes en kontrolsag på baggrund af de fremsendte undringslister. Det kan eksempelvis skyldes, at kommunen allerede har eller har haft en kontrolsag vedrørende samme forhold 50 Se s. 34 i udkastet til evaluering af UBD, tabel 5.4.,: Tilgængelig her: https://www.hk.dk/~/media/dokumenter/om%20hk/sektorer/kommunal/diverse/udbetalingdanmarkudkastevaluering.ashx, sidst besøgt Det skal bemærkes, at tallene ikke er blevet bekræftet af UBD og at det ikke er klart hvad provenu dækker over. 13

14 4.2. UBD s Database Alle borgere, der modtager familieydelser, barselsdagpenge, pension eller boligstøtte, som er ydelser, der administreres af UBD i henhold til 1, stk. 1, i lov om UBD, er registreret i UBD s databaser. 51 UBD har samlet set i 2. kvartal 2014 udbetalt ydelser til dvs. knap 2,7 mio. ydelsesmodtagere. Det bemærkes, at de knap 2,7 mio. ydelsesmodtagere ikke er unikke modtagere. Det betyder f,eks., at en borger, der modtager flere ydelser, kan indgå i opgørelsen flere gange. En borger, der f.eks. modtager både boligstøtte og pension, vil således tælle med to gange. Samtlige knap 2,7 mio. ydelsesmodtagere er registreret i de databaser, der danner grundlag for registersamkøringen og dermed undringslisten. Det varierer fra ydelsesområde til ydelsesområde, hvem der figurerer i databasen ud over ydelsesmodtageren EMRK, Charteret, persondatadirektivet og persondataloven Personoplysninger og privatlivets fred bliver beskyttet både i national ret og i en lang række internationale konventioner og regelsæt. Persondataloven 53 indeholder en række forskellige principper, der finder anvendelse ved behandling af personoplysninger. Det fremgår således af persondatalovens 5, stk. 3, at der gælder et almindeligt proportionalitetsprincip ved behandling af personoplysninger. Det betyder, at oplysninger, som behandles, skal være tilstrækkelige og ikke må omfatte mere end hvad, der er nødvendigt for opfyldelse af formålet med indsamlingen af oplysningerne. Senere behandling af personoplysninger må ikke være uforenelig med de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet, og oplysningerne må ikke opbevares på en måde, der giver mulighed for at identificere den registrerede i længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de 51 Aktindsigtsbesvarelse af 26/11/ Disse oplysninger er baseret på en aktindsigts anmodning fik svar på 26. november LOV nr 429 af 31/05/2000 med senere ændringer. 14

15 formål, hvortil oplysningerne er indsamlet, jf. persondatalovens 5, stk. 2 og 5. Herudover fremgår det af persondatalovens 7, stk. 2, nr. 4, at det er en forudsætning for behandling af personfølsomme oplysninger, at det er nødvendigt for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Der gælder ligeledes et nødvendighedskrav ved videregivelse af oplysninger, jf. 8, stk. 3. Denne bestemmelse er blevet fraveget i lov om UBDK, hvilket er muligt, idet bestemmelsen ikke udgør en implementering af reglerne i Datadirektivet 54 jf. nedenstående. Reglerne i den danske lovgivning skal overholde Datadirektivet. Datadirektivet er bindende for medlemsstaterne, og bestemmelserne i direktivets art. 7 kan påberåbes direkte af borgeren ved domstolene. 55 Datadirektivet 56 er implementeret i dansk ret ved persondataloven. Ifølge Datadirektivets præambel art. 10 skal medlemsstaternes lovgivning om behandling af personoplysninger sikre overholdelsen af de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, navnlig den ret til privatlivets fred, der er fastslået i artikel 8 i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder og i fællesskabsrettens generelle principper. EMRK art. 8 beskytter privatlivets fred og derigennem også visse former for personlige oplysninger. Det følger af bestemmelsen, at: (1) Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance. (2) Ingen offentlig myndighed må gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, medmindre det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd. EMRK er inkorporeret i dansk ret og dermed en del af gældende dansk lovgivning. 57 Ifølge Charterets art. 7 har enhver ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin kommunikation. Det fremgår af forklaringerne til Charteret, at Charterets art. 7 om respekt for privatlivet svarer indholdsmæssigt til EMRK art Ifølge Chartrets art. 8 har enhver ret til beskyttelse af personoplysninger, 54 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger 55 Se nedenfor 56 EUF-traktatens art. 288 TEUF: Et direktiv er med hensyn til det tilsigtede mål bindende for enhver medlemsstat, som det rettes til, men overlader det til de nationale myndigheder, at bestemme form og midler for gennemførelsen. 57 Lov nr. 285 af 29. april Der trådte i kraft 1. juli Forklaringer til Charteret om Grundlæggende Rettigheder (2007/C 303/02) udarbejdet af præsidiet for den forsamling, der udarbejdede charteret, s.5 Tilgængelig her: dlaeggende_rettigheder.pdf, sidst besøgt

16 der vedrører den pågældende. Disse oplysninger skal behandles rimeligt, til udtrykkeligt angivne formål og på grundlag af de berørte personers samtykke eller på et andet berettiget ved lov fastsat grundlag. 59 Det fremgår ligeledes af forklaringerne 60 til Charterets artikel 51, at det finder anvendelse, når medlemsstaterne handler inden for rammerne af EU-retten. EU-Domstolen har som følge heraf fastslået, at Charteret finder anvendelse, når national lovgivning falder ind under EU-rettens anvendelsesområde. 61 Databehandling med hjemmel i lov om UBD skal overholde persondatadirektivet, hvilket følger af bemærkningerne til lov om UBD. 62 Det må således klart antages, at Charteret finder anvendelse ved behandling af persondata med hjemmel i lov om UBD. Det vurderes ikke i bemærkningerne til lov om UBD, hvorvidt reglerne er i overensstemmelse med EMRK og Charteret. I bemærkningerne til loven fremhæves imidlertid af flere omgange, at reglerne er i overensstemmelse med både Datadirektivet og Persondataloven: Videregivelse af oplysninger mellem forskellige myndigheder uden samtykke udgør imidlertid et indgreb i privatlivets fred efter EMRK art. 8 (1). 63 I tilknytning hertil skal det bemærkes, at opbevaring af oplysninger hos myndighederne af persondata med relation til personers privatliv i sig selv må anses for at udgøre et indgreb i art. 8 s forstand uanset, om de opbevarede oplysninger efterfølgende bliver anvendt. 64 Det gør ikke nogen forskel, at der sker videregivelse til en myndighed, der også er underlagt tavshedspligt, idet oplysningerne bliver kendt for en større kreds. 65 Vurderingen af, om sådanne oplysninger konkret berører privatlivsaspekter i henhold til art. 8, må foretages under hensyntagen til den kontekst, hvori oplysningerne er indsamlet og 59 Enhver har ret til adgang til indsamlede oplysninger, der vedrører den pågældende, og til berigtigelse heraf. 3. Overholdelsen af disse regler er underlagt en uafhængig myndigheds kontrol. 60 Forklaringer til Charteret om Grundlæggende Rettigheder (2007/C 303/02) udarbejdet af præsidiet for den forsamling, der udarbejdede charteret (revideret udgave), s Tilgængelig her: dlaeggende_rettigheder.pdf, sidst besøgt sag C-617/10, Hans Åkerberg Fransson. 62 Se bemærkningerne til lov om UBD, hvor det fremgår flere gange, at LFF l Den Europæiske Menneskerettighedskonvention art. 1-9, 3. udgave, kommenteret af Peer Lorenzeen m.fl. fra 2011, s Ibid. s. 652 og S. og Marper mod UK. (30562/04 and 30566/04), para 67. Se også Leander mod Sverige, dom af , para Den Europæiske Menneskerettighedskonvention for praktikere, 3 udgave, Jon Fridrik Kjølbro, s

17 opbevaret, herunder optegnelsernes karakter, den måde hvorpå de anvendes og behandles samt de resultater, der opnås. 66 Reglerne i lov om UBD hjemler således, baseret på denne praksis, flere indgreb i EMRK art. 8. Her kan bl.a. nævnes UBD s samkøring af oplysninger, opbevaringen af oplysninger i databasen og videregivelsen af oplysninger. Samkøringen af oplysninger hænger uløseligt sammen med de øvrige beføjelser, som lov om UBD hjemler. Der er f.eks. hjemmel til omfattende videregivelse af personoplysning, hvilket resulterer i, at undringslisterne bliver spredt til en videre kreds af personer. Den omstændighed, at disse indgreb hænger sammen, betyder endvidere, at det er svært at vurdere et selvstændigt indgrebs uafhængigt af de øvrige. Det følger af EMRK art. 8 (2), at indgreb kan legitimeres. Indgreb skal være i overensstemmelse med loven og de generelle beskyttelseshensyn bag EMRK art. 8. Der gælder således et selvstændigt krav til hjemmelgrundlagets tilgængelighed og præcision således, at borgerne kan forudse, hvornår og hvorledes de risikerer at blive udsat for indgreb i privatlivets fred (legalitetsprincippet).kravet om, at indgrebet skal være nødvendigt i et demokratisk samfund, indebærer, at der skal opnås en rimelig balance mellem det formål, der søges realiseret ved det aktuelle indgreb, og det middel hertil, som indgrebet repræsenterer, dvs. indgrebet skal være proportionalt. EMD s skønsmargin vil variere alt afhængigt af rettighedens karakter og indgrebets karakter mv. 67 Ved vurderingen efter art. 8, stk. 2 vurderer EMD desuden, om de grunde, der er anført af de nationale myndigheder, er relevante og tilstrækkelige. 68 I relation til efterprøvelsen kan det nævnes, at de indgreb, lov om UBD hjemler, vedrører personoplysninger om fysiske personer, hvilket tillægges vægt ved EMD 69 og taler for en streng efterprøvelse. Også omfanget og rækkeviden af indgrebet i privatlivets fred, samt den deraf følgende risiko for misbrug taler umiddelbart for en streng efterprøvelse ifølge EUDs praksis. 70 EMD (og EU-Domstolen) har i en række afgørelser behandlet sager om masseindsamling og videregivelse af personoplysninger. 71 En gennemgang af praksis viser, at der bl.a. lægges vægt på følgende forhold ved 66 Den Europæiske Menneskerettighedskonvention art. 1-9, 3. udgave, kommenteret af Peer Lorenzeen m.fl. fra 2011, s Bernh Larsen Holding and Others mod Norge dom af 14. marts 2013 (24117/08, Præmis Den Europæiske Menneskerettighedskonvention - for praktikere, 3. udgave fra 2010 af Jon Fridrik Kjølbro, s Bernh Larsen Holding and Others mod Norge, præmis 159. Og EU-Domstolen dom i Digital Rights and others mod Irland, præmis Se afgørelserne i Uzun mod Tyskland, Antunes Rocha mod Portugal, 31. Maj 2005, S. og Marper mod Storbritannien, M.K mod Frankrig, Bernh Larsen Holding and Others mod Norge og EU-Domstolen dom i Digital Rights and others mod Irland, 17

18 vurderingen af, om denne type indgreb lever op til kravet om forudsigelighed og tilgængelighed, herunder (i) om den nationale lovgivning, der udgør grundlaget for indgrebene, er klar og forudsigelig(ii), om de personer, der bliver udsat for indgreb, bliver oplyst herom. (iii), om der er det fornødne tilsyn og retssikkerhedsgarantier, der beskytter individet mod vilkårlige indgreb. Ved vurderingen af, om denne type indgreb lever op til kravet om proportionalitet, vurderes det, om: (i) indgrebet omfatter senstive persondata, der giver myndighederne mulighed for at danne sig et præcist og indgående indblik i borgernes liv, (ii) indgrebet omfatter potentielt alle borgere uanset, om der består en mistanke om kriminalitet, social snyd el. lignende (iii) indgrebet omfatter persondata fra næsten alle offentlige myndigheder, (iv) omfanget og effektiviteten af retssikkerhedsgarantier såsom forudgående retskendelse og domstolsprøvelse. 72 Det er ikke på det foreliggende grundlag muligt at foretage en fyldestgørende vurdering af, hvorvidt UBD s registersamkøring og videregivelse af oplysninger lever op til proportionalitetskravene i EMRK, Charteret og Datadirektivet og persondataloven, En sådan vurdering vil kræve en vidtgående indsigt i UBD s sagsbehandling samt konkrete eksempler herpå, og det har ikke været muligt for at indhente de nødvendige oplysninger herom. Desuagtet kan det ikke udelukkes, at de indgreb, UBD foretager, i visse tilfælde kan risikere at være svært forenelige med bl.a. nødvendighedsprincippet i persondataloven og Datadirektivet, samt legalitets- og/eller proportionalitetsprincippet i EMRK og Charteret. Det skyldes (i) de uklare kriterier for indsamling og efterfølgende behandling af personoplysninger (ii) den omfattende mængde af indsamlede og samkørte personoplysninger (iii) det forhold at indsamlingen sker uden konkret mistanke og ikke vedrører alvorlige forbrydelser som terror eller organiseret kriminalitet (iv) at oplysningerne deles mellem forskellige myndigheder, (v) at der er utilstrækkelige retssikkerhedsgarantier og tilsyn, samt (vi) at registersamkøringer tilsyneladende alene har givet få resultater og derfor går videre end nødvendigt. Risikoen for sådan uoverensstemmelse med EMRK og Charteret må antages at forstærkes i det omfang, at UBDs beføjelser udvides som forudsat i lovudkastet. 72 Ibid. 18

19 6. Anbefalinger Det er åbenbart, at UBD har vidtgående beføjelser til at foretage masseindsamling af persondata vedrørende en stor del af den danske befolkning. Det åbner for spørgsmålet om, hvorvidt den nuværende lov om UBD og UBD s konkrete sagsbehandling lever op til kravene i persondataloven, Datadirektivet, EMRK og Charteret. Det har ikke været muligt for på det foreliggende grundlag at vurdere dette spørgsmål, men de indgreb, som UBD foretager, indeholder elementer, der sammenholdt med praksis fra EMD og EUD peger i retning af, at lovgivningen vedrørende UBD er for uklar og, at de indgreb, lov om UBD hjemler, risikerer at være uforenelige med proportionalitetsprincippet. På den baggrund anbefaler, at Datatilsynet iværksætter en tilbundsgående undersøgelse af, hvorvidt UBD s sagsbehandling lever op til kravene i henholdsvis EMRK, Charteret, Datadirektivet og Persondataloven. Herudover anbefaler, at udvidelsen af UBDs beføjelser sættes i bero og, at lovgiver begrænser adgangen til at indsamle og samkøre personoplysninger, samt klargør og præciserer hjemmelsgrundlaget snarere end udvider det. 19

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

LOVFORSLAG OM SKATS ADGANG TIL DATASPEJLING UDEN RETSKENDELSE ER I STRID MED EMRK

LOVFORSLAG OM SKATS ADGANG TIL DATASPEJLING UDEN RETSKENDELSE ER I STRID MED EMRK Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon 22664220 11. oktober 2010 LOVFORSLAG OM SKATS ADGANG TIL DATASPEJLING UDEN RETSKENDELSE ER I STRID MED EMRK Ifølge et nyt lovforslag vil SKAT få hjemmel til

Læs mere

Lovforslaget har givet anledning til navnlig følgende principielle overvejelser:

Lovforslaget har givet anledning til navnlig følgende principielle overvejelser: Pensionsstyrelsen Sendt til: joep@penst.dk epi@penst.dk, flf@penst.dk; udvalg@ft.dk og jette.nedergaard@ft.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 33 92 93 00 Fax. 33 93 25 18 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Ministerredegørelse til Statsrevisorerne

Læs mere

JUSTITIA BRIEF: FES OVERVÅGNING AF DANSKERE I UDLANDET

JUSTITIA BRIEF: FES OVERVÅGNING AF DANSKERE I UDLANDET JUSTITIA BRIEF: FES OVERVÅGNING AF DANSKERE I UDLANDET UDEN RETSKENDELSE Executive summary Analysen indeholder en kort og overordnet diskussion af regeringens forslag om at give Forsvarets Efterretningstjeneste

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg.

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. Indledende bemærkninger og problemstilling. Retspolitisk

Læs mere

Debatmøde 3. Datacrunch eller dyneløft Jagten på socialt snyd

Debatmøde 3. Datacrunch eller dyneløft Jagten på socialt snyd Debatmøde 3 Datacrunch eller dyneløft Jagten på socialt snyd De økonomiske potentialer i at nedbringe fejl og snyd er store 300 mia. kr. 3-5%?, 2-4%?, 1%? 6 mia. kr. 3,6 promille 2 Væsentlige spørgsmål

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

lov om Forsvarets Efterretningstjeneste

lov om Forsvarets Efterretningstjeneste 1. Indledning Den 19. februar 2015 fremlagde regeringen sin seneste terrorpakke Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror. Denne plan indeholdt bl.a. et tiltag, der skulle give Forsvarets Efterretningstjeneste

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold:

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold: 1 Kontrolgruppen Årsberetning 2011 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over gevinsten ved gruppen arbejde. 3. Sager behandlet i

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte

Guide: Sådan søger du boligstøtte Guide: Sådan søger du boligstøtte Få hjælp til at søge boligstøtte K L E C K. Orientering E. Hvor meget har hvert enkelt C. Oplysninger husstandsmedlem om alle andre tjent Send til børn fra. og januar

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger

Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger Ledelsesresumé Analyse af uberettigede udbetalinger af sociale ydelser Analysens formål Det er centralt for finansieringen af fremtidens velfærdssamfund, at sociale ydelser alene udbetales til de borgere,

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

Årsrapport 2014. Socialt snyd i Middelfart kommune

Årsrapport 2014. Socialt snyd i Middelfart kommune Borgerrådgivningen Middelfart Middelfart Kommune Nygade 2 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. februar 2015 Sagsnr.: 2014-001360-29 Helle.Mikkelsen@middelfart.dk

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Langt de fleste virksomheder vil i forbindelse med deres virke få adgang til persondata af den ene eller anden slags. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere Helhedsorienteret Kontrol - en vejledning til de kommunale medarbejdere 1 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Borgerservice Danmark og KL. Formålet med vejledningen er at opstille

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person SAGSNOTAT 31. OKTOBER 2013 Vedr.: Named person ordning på HUM HR- OG PERSONALEAFDELINGEN Sagsbehandler:

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet.

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet. H Ø R I N G SKAT Att.: Karin S. R. Rasmussen, Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Karin.SR.Rasmussen@skat.dk og juraskat@skat.dk Høringssvar vedrørende Genoptagelse Forvaltning af investeringsforeninger

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere