Din brandmand vores tryghed!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brandmand vores tryghed!"

Transkript

1 TEKNIK-SERVICE Brand og Redning Din brandmand vores tryghed! Rammerne for fremtidens nye redningsberedskaber

2 Indhold Danmarks redningsberedskab det handler om vores tryghed! 3 FOAs 10 anbefalinger 4 Besparelser med omtanke 6 Et kompetent og robust beredskab 7 Det nære beredskab 9 Nye rammer, nye behov og nye opgaver 10 Førsteudrykning og bedre risikovurderinger 11 Nyt syn på uddannelse og kompetencer 12 Fokus på forebyggelse 13 Tænk modigt og kreativt men stadig beredskabsfagligt 14 Politisk ansvarlig: Reiner Burgwald Redaktion: Reiner Burgwald og Jeanette Sandberg Bossen Foto: Udlånt fra Beredskabcenter Aalborg Layout: Joe Anderson Produktion: Pjec1heden og FOAs trykkeri

3 Din brandmand vores tryghed! FOA 3 Danmarks redningsberedskab det handler om vores tryghed! 87 redningsberedskaber skal blive til 20 fælles beredskabsenheder. Det kræver omtanke og forberedelse, for det handler om borgernes sikkerhed. I de kommende år kommer det danske beredskab under voldsom forandring. Senest 1. januar 2016 skal kommunerne etablere cirka 20 fælles beredskabsenheder som erstatning for de nuværende 87 beredskaber. FOA repræsenterer fuldtidsprofessionelle brandfolk, som er dem, der dagligt er tættest på opgaven med at sikre borgernes sikkerhed. På de næste sider kan du læse FOAs anbefalinger til politikere, eksperter og rådgivere, der skal løfte det store arbejde med at spare penge og samtidig sikre et robust beredskab. Det er en svær opgave. Først når katastrofen indtræffer, ved vi som borgere, om vores politikere og deres rådgivere har prioriteret vores sikkerhed rigtigt. I fagsprog taler man om at dimensionere. Det i beredskaberne et udtryk for, om der er det rigtige og tilstrækkelige materiel og mandskab til en given ulykke eller katastrofe. Vi må kræve, at de ansvarlige politikere ud over at spare på et i forvejen meget billigt beredskab også tænker kreativt og modigt. At sikre et tilstrækkeligt redningsberedskab er en kompleks opgave. Men hensynet til borgernes sikkerhed og tryghed, hensynet til vore værdier og hensynet til de brandmænd, der skal løse opgaverne, fordrer, at politikerne løser opgaven, så fremtidens redningsberedskab kan løse fremtidens opgaver. Reiner Burgwald Sektorformand

4 4 FOA Din brandmand vores tryghed! FOAs 10 anbefalinger 1 En radikal ændring i beredskabet kræver ny lovgivning. En ny Beredskabslov skal skitsere de rigtige fleksible rammer og fordelingen af ansvar og opgaver (side 6). 2 Fremtidens redningsberedskab skal bestå af center-beredskabsstationer og periferibrandstationer. Specialfunktioner og -kompetencer, den forebyggende enhed og administrationen skal samles i centre, mens periferistationerne sikrer hurtigst mulig respons (side 7). 3 Ansvaret for den risikobaserede dimensionering skal bevares i kommunerne. Ansvaret for både den forebyggende og afhjælpende del af arbejdet skal sikres ved lov (side 9). 4 I dag råder Beredskabsstyrelsen over køretøjer og materiel, hvoraf en del skal fordeles til de nye fælleskommunale beredskaber. FOA anbefaler, at det som minimum drejer sig om al materiel vedrørende lys, luft og vand (side 10). 5 Forsvarsministeriet skal sikre, at der på tværs af de nye enheder er aftaler på plads om bl.a. bekæmpelse af kemiulykker, højderedning mv. (side 10). 6 Ud over krav til afgangstider skal der, hvor der er særlige risici for mennesker og værdier, fastsættes frister for, hvornår en indsats skal være iværksat. Der skal fremover arbejdes mere målrettet og strategisk med risikovurderinger lokalt, regionalt og nationalt (side 11). 7 Ansvaret for uddannelsen af brandmænd og beredskabspersonale skal fremover deles mellem Beredskabsstyrelsen, kommunerne, entreprenører og de relevante faglige organisationer (side 12). 8 Uddannelsen og kompetencevedligeholdelsen til beredskabspersonalet skal styrkes, så de fornødne kompetencer er til stede for at løse fremtidens beredskabsfaglige opgaver (side 12). 9 Forebyggelse skal tænkes sammen med operative indsatser og have en mere central plads i arbejdet og et bredere perspektiv. Der skal beskrives et konkret serviceniveau på forebyggelsesområdet (side 13). 10 Ved dannelsen af de nye fælles beredskabsenheder skal der tænkes ud af boksen i forhold til beredskabsfaglig opgavevaretagelse. De nye beredskaber skal være i stand til at løfte opgaver lokalt, regionalt og nationalt samt ved enhver tænkelig katastrofe (side 14).

5 Din brandmand vores tryghed! FOA 5

6 6 FOA Din brandmand vores tryghed! Besparelser med omtanke En ny struktur kræver, at en ny beredskabslov fastlægger de rigtige fleksible rammer og skitserer den rigtige fordeling af ansvar og opgaver. De økonomiske rammer for fremtidens redningsberedskab er aftalt. Der skal spares på såvel de kommunale beredskaber som på det statslige. I forvejen har Danmark Nordens billigste redningsberedskab. Det kræver omtanke og politisk mod fortsat at kunne se borgerne i øjnene og troværdigt forvisse dem om, at de fortsat vil få den nødvendige, hurtige og professionelle hjælp, de har krav på. Et beredskab indebærer personale, der venter på at løse en opgave når uheldet sker. Opgaven formuleres sådan i den eksisterende Beredskabslov: lægger de rigtige fleksible rammer og skitserer den rigtige fordeling af ansvar og opgaver. Et forsvarligt beredskab kræver, at alle relevante opgaver, af beredskabsfaglig karakter både forebyggelse og indsats tænkes i sammenhæng, så al personel kan bruges, når behovet opstår. Det kræver en lovgivning, som sikrer rammerne for bedre uddannelse, mere træning, sammentænkning af beredskabsfaglige opgaver og ikke mindst ansvaret herfor. Fakta Udgifter til brandvæsen pr. indbygger i euro: Danmark 45 (inden besparelserne) Tyskland 48 Holland 66 Sverige 76 Norge 74 Finland 93 forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, eller overhængende fare herfor. En reduktion i antallet af redningsberedskaber kan give et økonomisk rationale samt bedre og mere robuste redningsberedskaber, men det kræver, at en ny beredskabslov fast-

7 Din brandmand vores tryghed! FOA 7 Et kompetent og robust beredskab Fremtidens redningsberedskab skal opbygges efter en model, hvor man har kommunale centerberedskabsstationer og periferi-stationer. De værnepligtige kan aftjene de sidste måneder af tjenestetiden i de nye kommunale enheder. Det sikrer relevante kompetencer og tilknytning til området. En del af Beredskabsstyrelsens opgaver skal overflyttes til de kommunale redningsberedskaber. Derfor skal det niveaudelte redningsberedskab gentænkes. Specialfunktioner og -kompetencer, den forebyggende enhed og administrationen samles i centre, mens periferi-stationerne sikrer hurtigst mulig respons. Samtidig skal der på tværs af enhederne aftales fordeling af ansvar for sjældent forekommende hændelser, og man skal aftale i hvilken rækkefølge man agerer overbygningsberedskab over for hinanden. Med en sådan model sikrer man, at have de rette kompetencer og at kunne vedligeholde dem, samtidig med at man bruger dem til såvel forebyggende som afhjælpende aktiviteter. Beredskabsstyrelsen bør bevare deres beredskabscentre i Herning og Næstved og samtidig reducere antallet af værnepligtige. På disse 2 centre skal kompetencerne til løsning af de tilbageværende operationelle opgaver i styrelsens regi sikres. Skolen i Tinglev skal ligeledes bevares, og der må laves en særlig og betryggende løsning for Bornholm. Samtidig kan de sidste måneder af de værnepligtiges tjenestetid aftjenes i de kommunale enheder. Det vil give relevante kompetencer og øge de værnepligtiges indsatstræning. Der er samtidig større chance for at bevare deres tilknytning til området efter endt værnepligt. Hjemmeværnet kan tænkes ind som en del af et katastrofeberedskab og bruges ved oversvømmelser, store storme og andre naturkatastrofer, hvor der grundlæggende er brug for arbejdskraft og ikke nødvendigvis specialiserede kompetencer. Sidst, men ikke mindst, har flere af de nuværende kommunale redningsberedskaber tilrettelagt deres aktiviteter og uddannelse, så de selv har opbygget en robusthed, der ligger ud over det, de skal kunne levere i henhold til den risikobaserede dimensionering. En udfordring er også fremover at kunne mobilisere tilstrækkelige personalemæssige ressourcer ved større og længerevarende hændelser. Det kræver en lang række initiativer og tiltag og ikke mindst et forpligtende fællesskab på tværs af de kommende beredskabsenheder.

8 8 FOA Din brandmand vores tryghed!

9 Din brandmand vores tryghed! FOA 9 Det nære beredskab Fremtidens redningsberedskab skal bygge på principperne om Det nære beredskab. Et beredskab, som er så tæt på borgeren som muligt, og hvor ansvar for opgaveløsningen og økonomi følges ad. Det skal sikre, at borgernes tryghed altid vægtes højest, og at beredskaberne kan arbejde både forebyggende og operationelt. Det skal fortsat være den enkelte kommunalbestyrelses ansvar at sikre et tilstrækkeligt redningsberedskab i kommunen og i praksis i den fælleskommunale beredskabsenhed, som kommunen indgår i. Ansvaret for borgernes tryghed skal placeres så tæt på borgerne som muligt. Derfor skal principperne for den risikobaserede dimensionering fastholdes, og den skal fortsat revideres mindst én gang i hver valgperiode. Det skal i loven sikres, at de fælleskommunale redningsberedskaber har ansvaret for både den forebyggende og den afhjælpende del. Det skal fastholdes, at de lovmæssige myndighedsopgaver kan udføres af de samordnede beredskaber. De fælleskommunale enheder skal have det beredskabsfaglige ansvar for at udarbejde udkast til de risikobaserede dimensioneringer for de deltagende kommuner. De kvalificerede beredskabsledere samles i større fælleskommunale enheder, og deres kompetencer skal udnyttes til gavn for borgerne og sikkerheden. Besparelser må nødvendigvis findes på de administrative områder, på materiel og ved smartere løsninger. Sammenhængen mellem det kommunale ansvar og de større professionelle beredskaber, må sikres gennem en sammensætning af Beredskabskommissionerne, hvor alle borgmestre har sæde og i fællesskab har ansvaret for de beslutninger, der træffes. Det fuldtidsprofessionelle beredskabspersonale bør samtidig have sæde i kommissionerne. Der vil fortsat være et stort behov for et tæt samarbejde mellem de fælleskommunale beredskabsenheder og dele af de enkelte kommuners forvaltninger, regionerne og politiet. Derfor skal myndighedsopgaver, den forebyggende og den afhjælpende indsats løses i én og samme enhed. Det sikrer, at de rigtige kompetencer samles og at deres viden anvendes, der hvor de gør størst gavn både i den forebyggende og den operationelle indsats.

10 10 FOA Din brandmand vores tryghed! Nye rammer, nye behov og nye opgaver Nye opgaver kræver det rette materiel og mandskab med kompetencer til at løse opgaverne. Når man laver større fælleskommunale redningsberedskaber, skal de løse flere opgaver, der både er større og mere komplekse. Det kræver, at noget af det materiel og nogle af de køretøjer, som Beredskabsstyrelsen i dag råder over, fordeles på en hensigtsmæssig måde i den nye beredskabsstruktur. Samtidig kræver det, at beredskabspersonalet har de fornødne kompetencer til at løse opgaverne. kan med fordel overtage en række af de opgaver og det materiel, som Beredskabsstyrelsen i dag har ansvaret for. Al materiel, der vedrører lys, vand og luft, og som skal sikre, at større og længerevarende indsatser kan gennemføres under alle tænkelige forhold og i større målestok, overdrages. Specialopgaver som bekæmpelse af kemiulykker og højderedning mv. skal aftales indbyrdes mellem de kommende beredskaber: Man må forvente, at det kun kan etableres få steder i landet. Derfor skal Forsvarsministeren sikre, at der på tværs af de nye enheder indgås de nødvendige aftaler. leskommunale enheder til at indgå aftaler om gensidig støtte, og at det altid er nærmeste relevante beredskab, der rykker ud. De kommunale redningsberedskaber Endelig skal loven forpligte de fæl-

11 Din brandmand vores tryghed! FOA 11 Førsteudrykning og bedre risikovurderinger Det skal ud over fastsatte afgangstider sættes mål for, hvornår en indsats skal være iværksat. Derudover skal der laves risikovurderinger på alle relevante niveauer. I dag beskrives førsteudrykningen det første udrykningskøretøj der sendes, efter at der er indgået en alarm alene med krav om bemanding med en holdleder og det for materiellets betjening fornødne brandmandskab samt, at førsteudrykningen skal afgå snarest og senest 5 minutter efter alarmens modtagelse. Fremover kan og skal kvaliteten af en indsats beskrives mere målrettet i forhold til de risici et område eller en kommune skal kunne håndtere. I områder med størst risici for mennesker og værdier, skal der ud over en afgangstid på 1 eller 5 minutter opstilles mål for, hvornår en indsats skal være iværksat. Det centrale er, hvornår man er i stand til at iværksætte den nødvendige indsats på ulykkesstedet. Derudover skal der fremover arbejdes mere målrettet og detaljeret med risikovurderinger. De bør udarbejdes på alle relevante niveauer. Hver kommune skal naturligvis have en risikovurdering, der skal ligge til grund for dimensioneringen i kommunen og i det redningsberedskab, som kommunen indgår i. Samtidig skal der laves en fælles risikovurdering i det geografiske område beredskabet dækker. Den kan indgå i en regional analyse, der samtidig skal beskrive rammerne for og nødvendigheden af overbygningsog tilkaldberedskaber. Slutteligt skal der laves en samlet national risikovurdering, med fordeling af opgaver og ansvar ved større hændelser eller katastrofer. For beredskabspersonalet er bemandingen på førsteudrykningen af stor sikkerhedsmæssig betydning. For at kunne redde liv og værdier i en brændende bygning, skal mandskabet kunne gå ind i bygningen og samtidig vide, at der er kolleger, der kan få dem ud, hvis noget uventet skulle ske. Samtidig er det vores erfaring, at der ofte sendes indsatsledere, uden der reelt er behov for, at der er andre ledelsesmæssige kompetencer end holdlederens til stede. Man kan drage nytte af de erfaringer, man har gjort på ambulanceområdet. Her disponerer man konkret i forhold til alarmens karakter og sender i stor udstrækning de kompetencer, som der erfaringsmæssig er behov for.

12 12 FOA Din brandmand vores tryghed! Nyt syn på uddannelse og kompetencer Såvel uddannelsesniveau som behovet for at vedligeholde og skærpe sine kompetencer, må og skal afspejle de faktiske omstændigheder og den øgede kompleksitet i opgaverne. I mange år har uddannelsesniveauet på beredskabsområdet været fastsat ud fra, hvilke behov deltidsansatte og frivillige har. Det ligger i sagens natur, at de i stor udstrækning bruger deres fritid på at uddanne sig. Såvel uddannelsesniveauet som behovet for at vedligeholde og skærpe sine kompetencer, må og skal dog afspejle de faktiske omstændigheder og den øgede kompleksitet i opgaverne. Man er nødt til at gøre op med idéen om, at alle ansatte kan nøjes med et 240 timers kursus og derefter udfylde en hvilken som helst plads i redningsberedskabet. Ansvaret for uddannelsen af brandmænd og beredskabspersonale skal fremover deles, så Beredskabsstyrelsen, kommunerne, de private entreprenører og fagforeningerne i fællesskab får ansvaret. Samfundet og dermed Folketinget og regeringen har et ansvar for, at der er de rette kompetencer tilstede i redningsberedskabet. Beredskabet skal både kunne løse komplicerede og komplekse opgaver, og opgaver som mest af alt kræver mange hænder.

13 Din brandmand vores tryghed! FOA 13 Fokus på forebyggelse I den eksisterende lovgivning er der kun beskrevet meget lidt om forebyggelse. Forebyggelse skal have en langt mere central plads og et bredere perspektiv, end det er tilfældet i dag. Brandsyn af bygninger, virksomheder og institutioner er nødvendigt, men har næppe den store betydning i forebyggelsesmæssig henseende. Til gengæld er det vigtigt, at indsatspersonalet er stedkendt. Derfor bør brandsyn bevares og også bruges til at skabe større forståelse for og viden om beredskabsrelevante forhold blandt ansatte og brugere. Byggesagsbehandlingen må ikke yderligere kompliceres, og sagsbehandlingstiden forlænges i jagten på effektiviseringer, og bør i størst muligt omfang ske i den enkelte kommune med nødvendig støtte fra beredskabseksperter. I øvrigt er der et stort behov for at styrke den enkelte borgers viden om, hvordan man beskytter sig selv, og hvordan man kan gøre gavn, når et uheld sker. Den risikobaserede dimensionering af beredskabet skal fremover i større grad beskrive et serviceniveau på forebyggelsesområdet, der tager højde for de lokale risikofaktorer, bl.a. hvordan man styrker lokalbefolkningens viden om forebyggelse, og hvordan man sikrer uddannelse af skoleelever i førstehjælp og viden om grundlæggende brandslukning. Mange forebyggende opgaver kan i praksis kombineres med at være en del af en indsatsstyrke og er derfor både omkostningseffektive og gavnlige, hvis de bliver brugt målrettet og hensigtsmæssigt.

14 14 FOA Din brandmand vores tryghed! Tænk modigt og kreativt men stadig beredskabsfagligt Der skal tænkes ud af boksen for at sikre robusthed, professionalisme og et økonomisk forsvarligt beredskab. Vilkårene er vidt forskellige fra Hovedstaden til Ringkøbing. Sammensætningen af opgaver og ansvar må og skal afspejle de lokale muligheder og forhold. Det betyder, at der er forskel på de opgaver, de forskellige beredskaber har mulighed for at løfte. Opgavernes mængde og karakter skal holdes op mod den risikobaserede dimensionering og de behov for beredskab, der er til stede i de enkelte byer også henset til om der er tale om en center-beredskabsstation eller en periferi-brandstation. Nogle opgaver vil naturligt kunne knyttes til et større fælleskommunal redningsberedskab og kan give både stordriftsfordele og robusthed. Der kan fx være tale om: Forebyggende og afhjælpende opgaver Tryghed og sikkerhed i bredere forstand Vagtcentraler Alarmer mv. Ambulancekørsel Sygetransport Kommuneabonnement Responsenheder hurtig hjælp indtil ambulancen kommer Uddannelse af skoleelever, virksomheder, deltidsansatte og frivillige Ungdomsbrandkorps mv. Øvrige beredskabsrelevante opgaver Opgaver, som sikrer større robusthed

15 Din brandmand vores tryghed! FOA 15

16 SEPTEMBER 2014 Din brandmand vores tryghed! Senest 1. januar 2016 skal Danmarks 87 beredskaber samle sig i 20 samlede enheder. Det kan kun lade sig gøre, hvis man samler enhederne ud fra principperne om Det nære beredskab. I denne publikation kan du som beslutningstager læse om, hvad der skal til for at sikre et robust og professionelt beredskab i fremtiden. Rammerne for fremtidens nye redningsberedskaber er udarbejdet i samarbejde med professionelle fuldtidsbrandfolk. De folk, der til dagligt bemander beredskaberne. Dem, der præcis ved, hvor skoen trykker og ved, hvad der skal til for at sikre borgernes tryghed også når katastrofen rammer. Brug publikationen når du skal træffe den beslutning, som vil få betydning for, hvad der kan lade sig gøre beredskabsmæssigt i fremtiden. Publikationen tager 15 minutter at sætte sig ind i. Staunings Plads København V Tlf: Teknik- og Servicesektoren FOA er Danmarks tredjestørste fagforening. Siden 1899 har vi kæmpet for bedre løn- og arbejdsforhold til vore medlemmer. Hovedopgaven er at indgå overenskomster, som sikrer en god løn samt moderne og ordnede arbejdsvilkår. Det er FOA, der aftaler din løn, dine tillæg, din arbejdstid, din pension, dine barselsregler, dine ferieregler og dine muligheder for uddannelse. Vores opgave er også at slås for din tryghed og at udvikle dit arbejde og vores fag på teknik- og serviceområdet, så velfærden og gode arbejdspladser går hånd i hånd.

FOA Brand og Redning. FOAs bud på fremtidens redningsberedskab. FOA Fag og Arbejde 1

FOA Brand og Redning. FOAs bud på fremtidens redningsberedskab. FOA Fag og Arbejde 1 A R B E J D E O G F A G F O A FOA Brand og Redning FOAs bud på fremtidens redningsberedskab FOA Fag og Arbejde 1 FOA Brand og Redning En professionel arbejdsplads i et trygt samfund FOA Fag og Arbejde

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet.

Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Notat om opgaver, der ønskes overført til 60-selskabet. Indledning Formålet med dette notat er at skabe grundlag for en indledende politisk drøftelse af hvilke de nuværende beredskabers opgaver, der ønskes

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Primo seminar d. 8. oktober 2014 Redningsberedskabets Strukturudvalg

Primo seminar d. 8. oktober 2014 Redningsberedskabets Strukturudvalg REDNINGSBEREDSKABETS STRUKTURUDVALG Primo seminar d. 8. oktober 2014 Redningsberedskabets Strukturudvalg Baggrund Deloittes budgetanalyse af redningsberedskabet fra 2012 Aftalen om redningsberedskabet

Læs mere

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt.

Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet. BM03 pkt. BM03 pkt. 2 bilag 6 Oplæg til indstillinger i kommunalbestyrelsen/borgerrepræsentationen i ejerkommunerne. Fastlæggelse af serviceniveauet for redningsberedskabet Hovedstadens Beredskab Vedtagelse af den

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 8.00-11.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Jan Lysgaard Thomsen Inger Marie Vynne Rie Perry Karsten Thystrup og Jesper Gradert,

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

TEKNIK-SERVICE. Overenskomst. FOA og Danske regioner

TEKNIK-SERVICE. Overenskomst. FOA og Danske regioner TEKNIK-SERVICE Overenskomst for ambulanceuddannet personale FOA og Danske regioner Informationsmøder Vi ved, at uanset hvor meget materiale vi laver, vil der være en lang række uafklarede spørgsmål. Derfor

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016 Hvad er der sket med brandvæsnet? Hvad har jeg forberedt til i dag Lidt om mig selv Noget om ændringerne indenfor det kommunale redningsberedskab Noget om opgaver og samarbejde Dialog, dialog, dialog Hvem

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012

Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse vedr. Faxe Kommunes udkast til plan for risikobaseret redningsberedskab 2012 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Kommentarer til udtalelse Generel indledning

Læs mere

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model.

Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Haderslev, den 8. april 2014 Forslag til Reformmodel. Den Danske Model. Indledning Afsættet for og inspirationen til Reformmodellen er det beredskab, som vi har i dag. Beredskabet i dag er velfungerende

Læs mere

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016

Delrapport 0. Lovgivning. August 2016 Delrapport 0 Lovgivning August 2016 1. Forord... 3 2. Opbygning af Sydøstjyllands Brandvæsen I/S... 3 3. Proces... 6 4. Lovgrundlaget... 7 5. Definitionsliste... 7 2 1. Forord Risikobaseret dimensionering

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Haderslev Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 16. april 2013 Haderslev Kommune indsendte

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammerne for etableringen og udvikling af "Brand og Redning Vestsjælland". Ejerstrategi

Læs mere

Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Nyborg Strand september 2014 PRÆSENTATION ÅRSMØDE 2014 / FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER 1

Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Nyborg Strand september 2014 PRÆSENTATION ÅRSMØDE 2014 / FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER 1 Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Nyborg Strand september 2014 1 Her er Niels 2 Perspektiver på arbejdet i strukturudvalget Processen Udfordringen Mulighederne Hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

FN s handicapkonvention

FN s handicapkonvention PÆDAGOGISK FN s handicapkonvention Rettigheder for personer med handicap Indhold Indledning 3 Artikel 1 5 Formål Artikel 3 6 Gererelle principper 6 Artikel 19 8 Retten til et selvstændigt liv og til at

Læs mere

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro

Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Tværkommunalt samarbejde om beredskab Struer - Skive - Lemvig - Holstebro Baggrund Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager

Læs mere

Fremtidens bade- og idrætsassistenter

Fremtidens bade- og idrætsassistenter TEKNIK-SERVICE Fremtidens bade- og idrætsassistenter Stemmer fra et fag FOA Sport Indhold Fagpolitik for bade- og idrætsassistenter 3 En kommunal opgave en hal i udvikling 4 I øjenhøjde med borgerne på

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk

Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Møde i Politisk Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 11.00-14.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Søren Kærsgaard Martin Damm Mette Touborg Thomas Adelskov Gert Jørgensen Stén Knuth

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne.

Ejerstrategien godkendes af kommunalbestyrelse/byråd i hver af ejerkommunerne. Ejerstrategi for Vestsjællands Brandvæsen. 1. Indledning Med ejerstrategien fastsætter kommunalbestyrelser/byråd i ejerkommunerne bag 60- fællesskabet rammer og retning for etableringen og udvikling af

Læs mere

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet.

Notat. Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Notat Notatet skal belyse fordele og ulemper ved de forskellige organiseringer af beredskabet. Lovgivningen. Lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 (beredskabsloven) 1. Redningsberedskabets opgave

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 24. juni 2016 Ejerstrategi for fælleskommunalt 60 selskab Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner besluttede i marts 2015, at etablere Midtog Sydsjællands

Læs mere

NOTAT. Forslag til ændring af beredskabsloven m.v.

NOTAT. Forslag til ændring af beredskabsloven m.v. BM02 bilag 1 pkt. 4 Notat vedr. forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.v. NOTAT Forslag til ændring af beredskabsloven m.v. Pkt. 1: Forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Notat om operativt beredskab.

Notat om operativt beredskab. Notat om operativt beredskab. Resume Regeringen og KL indgik i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 en aftale om, at de kommunale beredskaber skulle samordnes, således at der pr. 1.

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen Trekantområdets Brandvæsen Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Trekantområdets Brandvæsen 28. september 2016 Beredskabsstyrelsen har modtaget forslag

Læs mere

Nedsæt tempoet, når I gør rent

Nedsæt tempoet, når I gør rent KOST-SERVICE Nedsæt tempoet, når I gør rent Et TR-/AMR-værktøj til dig og din arbejdsplads Helbred og arbejde i højt tempo Personer, som arbejder med rengøring, er på benene stort set hele dagen. Samtidig

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

Løft rigtigt, når I gør rent

Løft rigtigt, når I gør rent KOST-SERVICE Løft rigtigt, når I gør rent - et TR/AMR værktøj til dig og din arbejdsplads Dette værktøj er til dig, som er arbejdsmiljørepræsentant (AMR) eller tillidsrepræsentant (TR). Du kan læse om,

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Budget Specielle bemærkninger

Budget Specielle bemærkninger 2015 2014 Specielle bemærkninger 2015 2018 Beredskabet Indholdsfortegnelse Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)... 311 Generelt... 312 Beredskab... 312 Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet...

Læs mere

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner.

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner. Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland. Ændret efter styregruppemøde den 2. juni 2015) Sagsfremstilling. Baggrund Kommunalbestyrelsen/byrådet traf på sit møde den?? oktober 2014 principbeslutning

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Fremtidens trafikkontrollører

Fremtidens trafikkontrollører TEKNIK-SERVICE Fremtidens trafikkontrollører Stemmer fra et fag FOA Trafikservice Indhold Fagpolitik for trafikkontrollører 3 Passagererne som omdrejningspunkt 5 Kernen er den gode rejse 8 Knudepunkt for

Læs mere

Fremtidens badeog idrætsassistenter

Fremtidens badeog idrætsassistenter TEKNIK-SERVICE Fremtidens badeog idrætsassistenter Stemmer fra et fag FOA Sport FREMTIDENS BADE- OG IDRÆTSASSISTENTER FOA 3 Indhold Fagpolitik for badeog idrætsassistenter Politisk ansvarlig: Reiner Burgwald

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

TEKNIK-SERVICE. Overgangen til FOA. vilkår og muligheder

TEKNIK-SERVICE. Overgangen til FOA. vilkår og muligheder TEKNIK-SERVICE Overgangen til FOA vilkår og muligheder OVERGANGEN TIL FOA FOA 3 Indhold Overgangen til FOA vilkår og muligheder Politisk ansvarlig: Reiner Burgwald Redaktion: Signe Nielsen Foto: Jørgen

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering

15. Status 100 dage. Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering 15. Status 100 dage Bestyrelsen orienteres om status for Hovedstadens Beredskab efter de første 100 dage. Indstilling Til orientering Sagsfremstilling Beredskabsdirektøren orienterer på møde bestyrelsen

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

Beredskabsområdet i omstilling

Beredskabsområdet i omstilling Beredskabsområdet i omstilling Det skal på MED-dagsorden Kommunerne skal inden 1. januar 2016 finde sammen i højst 20 beredskabsenheder. De konkrete sammenlægninger skal drøftes i de kommunale MED-Hovedudvalg

Læs mere

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014 Bornholms Regionskommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. oktober 2014 Bornholms

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

TR-forum. 13. april 2015 Rådhuset i Højby

TR-forum. 13. april 2015 Rådhuset i Højby TR-forum 13. april 2015 Rådhuset i Højby Dagsorden 1. Minikonferencen 9. april 2. Den politiske beslutningsproces 3. orientering fra arbejdsgrupperne 4. ansættelsesproces beredskabsdirektør 5. indkomne

Læs mere

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Bilag 2 Den 21. juni 2002 Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Der er mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Kristeligt Folkeparti,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab.

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab. 18. januar 2017 Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Nordjyllands Beredskab. Nordjyllands Beredskabs bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse.

Læs mere

Beredskabschef for Brand & Redning MidtVest

Beredskabschef for Brand & Redning MidtVest Indledning 1 Brand & Redning MidtVest. 2 Stillingen. 4 Profilen.. 5 Processen 6 Vi giver dig muligheden for at blive én af de 20 Alle der arbejder på Beredskabsområdet ved at der sker en egentlig revolution

Læs mere

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA)

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA) INDSTILLING 17. Godkendelse af Service Level Agreements (SLA) Bestyrelsen skal med afsæt i principaftalen for Hovedstadens Beredskab godkende forslag til Service Level Agreements (SLA) for myndigheds-

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

Et beredskab i balance

Et beredskab i balance Et beredskab i balance Fagligt indspil fra Danske Beredskaber om fremtidens danske beredskab Med det netop aftalte finanslovsforslag, synes den økonomiske og politiske ramme for fremtidens beredskabsarbejde

Læs mere

NOTAT. 4. februar 2013 STAB OG SEKRETARIAT. Udviklingsteam & Operativ Ledelse Bag Rådhuset København V.

NOTAT. 4. februar 2013 STAB OG SEKRETARIAT. Udviklingsteam & Operativ Ledelse Bag Rådhuset København V. NOTAT Vedr. spørgsmål fra Socialborgmester Mikkel Warming om de beredskabsmæssige konsekvenser er afdækkede i forbindelse med godkendelse af indstilling vedr. Tilpasningsplan Københavns Brandvæsen (Dok.

Læs mere

Løft rigtigt, når du gør rent

Løft rigtigt, når du gør rent KOST-SERVICE Løft rigtigt, når du gør rent - til dig, som arbejder med rengøring I denne folder kan du læse om, hvad tunge, mange og forkerte løft betyder for kroppen. Og om hvad du og I kan gøre på arbejdspladsen.

Læs mere

2. juni 2015. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet.

2. juni 2015. Hvidbog - navngivning af 60-fællesskabet. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet. Den politiske styregruppe besluttede på sit møde den 27. maj 2015 at sende navnet på &0- selskabet i høring. Orienteringen blev lagt projektets hjemmeside samt

Læs mere

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene 3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene Indledning: I forbindelse med strukturkommissionens arbejde med det fremtidige beredskab

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen

Dagsorden Beredskabskommissionen Dagsorden Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere:

Læs mere

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Mindre sektoranalyse af Rednings- og ambulanceberedskabet

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Mindre sektoranalyse af Rednings- og ambulanceberedskabet STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Mindre sektoranalyse af Rednings- og ambulanceberedskabet Indenrigs- og Sundhedsministeriet April 2003 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Stations dimensionering på Djursland anno 2013.

Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Version 1.0 Denne dimensionering bygger på kommentar, henvisninger og anbefalinger fra den dimensionering Anders Enggaard har analyseret sig frem til. Analyse

Læs mere

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER

OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Dato: 21. november 2014 Version 04 OPLÆG OM ETABLERING AF SAMARBEJDE MELLEM BEREDSKABERNE I IKAST-BRANDE, RINGKØBING-SKJERN OG HERNING KOMMUNER Ringkøbing-Skjern Kommune Forord Dette beslutningsoplæg er

Læs mere

Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner Modeller for samordning af beredskaberne

Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner Modeller for samordning af beredskaberne Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner Modeller for samordning af beredskaberne Juni 2014 Indholdsfortegnelse 0. Indledning 4 1. Model 1: Samordnet redningsberedskab med fælles beredskabskommission efter

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Referat Beredskabskommissionen 09-01-2015 Dato 9. januar 2015 Tid 16:00 Sted Beredskabscenter Frederikshavn NB. Bemærk kommissionsmøde kl. 16.00 og nytårsparade kl. 17.00 Fraværende Ingen Stedfortræder

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Om Beredskabsstyrelsens vurdering af konsekvenser ved et samarbejde mellem Greve og Solrød kommuner om det afhjælpende

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering

Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering Brand og Redning Sønderjylland Dato: 18-09-2016 Sagsnr.: 16/2569 Sagsbehandler: Jarl Vagn Hansen Direkte tlf.: 7376 6666 E-mail: jvh@brsj.dk Sammenfatning af Risikobaseret Dimensionering Baggrund Efter

Læs mere

Minikonference. 5. februar 2015 for økonomiudvalgs- og beredskabskommissionsmedlemmer

Minikonference. 5. februar 2015 for økonomiudvalgs- og beredskabskommissionsmedlemmer Minikonference 5. februar 2015 for økonomiudvalgs- og beredskabskommissionsmedlemmer 1. Velkomst v/ borgmester Søren Kjærsgaard, Holbæk Minikonferencens formål indblik i nuværende beredskaber fælles viden

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Beredskabskommissionen, Side 1

Beredskabskommissionen, Side 1 Beredskabskommissionen, 02-06-2015 Side 1 2. Åbent punkt - Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland - Sag nr. 13/61010 Indstilling Beredskabschef Kristian Nabe-Nielsen indstiller, at 1. Beredskabskommissionen

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

Velkommen i FOA. FOA støtter dig som elev. Find fagligt fællesskab i elevklubben. FOA kender dine rettigheder

Velkommen i FOA. FOA støtter dig som elev. Find fagligt fællesskab i elevklubben. FOA kender dine rettigheder ELEV FOA støtter dig som elev Find fagligt fællesskab i elevklubben FOA kender dine rettigheder Velkommen i FOA Et fagligt og socialt fællesskab, der giver dig ballast Indhold Ikke dyrt at sikre sig 3

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet NOTAT Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Beredskabsstyrelsen har den 14. november 2011 fremsendt

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ebeltoft Brandstation Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Øvrige deltagere: Jan Lindstrøm (frivillige, observatør), afbud Jan Møller Nielsen (medarbejder repræsentant, observatør) Dato:

Læs mere

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011.

Et tilrettet udkast til plan blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen med mail af 5. april 2011. Frederikssund Kommune Halsnæs Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Frederikssund og Halsnæs Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Nedsæt tempoet, når du gør rent

Nedsæt tempoet, når du gør rent KOST-SERVICE Nedsæt tempoet, når du gør rent - til dig, som arbejder med rengøring Helbred og arbejde i højt tempo Du og dine kolleger, som arbejder med rengøring er sandsynligvis på benene stort set hele

Læs mere

Justitsministeriet. Hos hvilken minister ligger ansvaret placeret for, at der. så det sikres, at alle relevante elementer bliver

Justitsministeriet. Hos hvilken minister ligger ansvaret placeret for, at der. så det sikres, at alle relevante elementer bliver Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 191 Offentligt 06-07-05 Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 21. juni 2005 Dok.: CMA40057 Politikontoret Udkast til tale Til ministeren

Læs mere

Samarbejde i regioner og kommuner

Samarbejde i regioner og kommuner FORBUND Samarbejde i regioner og kommuner Information om dit arbejde i MED 2 FOA MED-HOVEDUDVALG Indhold Kære MED-repræsentant 3 Din udpegning 3 Din opgave 4 MED-aftalens formål 4 MED-systemets opbygning

Læs mere