Strategiske indsatsområder Vedtaget på kongressen, maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategiske indsatsområder 2013-16. Vedtaget på kongressen, maj 2013"

Transkript

1 Strategiske indsatsområder Vedtaget på kongressen, maj

2 Kost, ernæring og sundhed: En hjørnesten i velfærdssamfundet Kost, ernæring og sundhed udgør nogle af velfærdssamfundets vigtigste grundpiller: Kost og ernæring er forudsætningen for sunde borgere. f.eks. for at børn og unge har energi til at lege og lære, at voksne har et sundt arbejds- og fritidsliv, at ældre ikke er undernærede og bliver indlagt unødigt på sygehusene, at syge bliver raske hurtigere osv. Sagt helt kort: Kost og ernæring skaber sundhed. Derfor skal kost, ernæring og sundhed stå højt på politikernes dagsorden. Men velfærdssamfundet er i disse år under hastig forandring: Den globale konkurrence og den økonomiske krise lægger pres på velfærdssamfundets grundlæggende ydelser og stiller krav om en mere omkostningseffektiv velfærd. Det betyder, at kost, ernæring og sundhed bliver prioriteret for lavt og det går ud over folkesundheden. Det betyder også et øget pres på kost-, ernærings- og sundhedsfagliges arbejdsmarked. Derfor står vores profession over for en række udfordringer: Vi er forpligtet til konstant at forbedre vores kompetencer, når professionen skal spille en rolle i fremtidens arbejdsmarked. Her er høj kvalitet i grund-, efter- og videreuddannelserne en vigtig forudsætning for, at fremtidens kost, ernærings- og sundhedsfaglige, også fremover, er mestre i mad og sundhed. Vi skal lade omverdenen vide, at vi som mestre i mad og sundhed er afgørende for folkesundsundheden i Danmark og derfor er uundgåelige på både det offentlige og private arbejdsmarked. For det er os, der sikrer omkostningseffektivitet, høj kvalitet, professionalisme og en forståelse for, at arbejdet har stor betydning for sundheden. Og vores profession skal prioriteres højere i velfærdssamfundet, for de kost-, ernærings- og sundhedsfaglige kompetencer er nødvendige, hvis danskerne sundhed skal forbedres. Vores professionelle baggrund gør os i stand til at forebygge og fremme sundheden, her er vi som kost-, ernærings- og sundhedsfaglige både professionelle omsorgsgivere og ernæringseksperter. Vi behandler, vejleder og forplejer med afsæt i vores viden om ernæring, sundhed og sygdom. Vi er ansvarlige for en bred vifte af sundhedsindsatser og for at sikre næringsrigtige, veltilberedte og velsmagende måltider, som sikrer borgerens sundhed og livskvalitet. Og vi ser maden som en del af både forebyggelse og behandling. Ledelse er en naturlig del af vores profession og gør os i stand til at håndtere indsatsen med stram budgetstyring, god personaleledelse, driftsikker planlægning og høj kvalitet. Vi spiller en afgørende rolle for sundheden i fremtidens velfærdssamfund. Vi serverer dagligt op til én million måltider, og vi forebygger og behandler. Gennem arbejdet stiller vi ikke blot sulten hos borgerne vi forbedrer også sundheden generelt og hos de svageste i særdeleshed. Det sker for alle danskere mindst én gang i livet. For børnene i børnehaven, de unge i skolen, de syge på hospitalet, de voksne i kantinen, de ældre på plejehjemmet og mange flere. Kost-, ernærings- og sundhedsfaglige arbejder aktivt med at være forud for udviklingen og udfylde det potentiale, som den professionsfaglige baggrund rummer. I næste kongresperiode vil Kost & Ernæringsforbundet derfor arbejde inden for tre strategiske indsatsområder: Fremtidens løn: Højere arbejdsværdi og bedre arbejdsvilkår Fremtidens profession: Mestre i mad & sundhed Fremtidens arbejdsmarked: På forkant af udviklingen 2

3 Fremtidens løn: Højere arbejdsværdi og bedre arbejdsvilkår Ved de centrale overenskomstborde vil forbundet kæmpe for, at medlemmernes løn og arbejdsvilkår i højere grad kommer til at modsvare det ansvar, uddannelsesniveau og den kompetence, vi som kost-, ernærings- og sundhedsfaglige har. Både i lyset af de krav, vi hver dag stilles over for om bl.a. høj kvalitet, tilfredse brugere, omkostningseffektivitet, omstillingsparathed og udviklingsvillighed. Og i lyset af de resultater til velfærdssamfundet, som vi leverer hver dag: Bedre sundhed og højere livskvalitet hos borgerne. På lang sigt er målet at fjerne vores lønefterslæb i forhold til andre professioner med samme uddannelsesniveau og -længde og at sikre en pension, der giver et godt økonomisk grundlag, når man træder ud af arbejdsmarkedet. Det er altid en kamp at forbedre lønforholdene uanset om man er ansat i det offentlige, det private eller er selvstændig. Kampen foregår ikke kun ved det centrale overenskomstbord. Den skal også kæmpes i hverdagen på arbejdspladserne rundt omkring i landet. Det stiller krav til, at forbundet yder professionel rådgivning og en sammenhængende service for alle kost-, ernærings- og sundhedsfaglige. Det stiller også krav til, tillidsrepræsentanter rustes endnu bedre, så de kan hjælpe medlemmerne med at skaffe mærkbare resultater. For det er tillidsrepræsentanterne, der sikrer, at forbundet er en tæt partner for medlemmerne på arbejdspladsen. Grundlaget for fremtidens løn ligger i at fremme professionens værdier: Vi har en faglig stolthed. Vi arbejder med fokus på borgere og patienter. Vi er ansvarlige. Vi er professionelle. Og vi er kvalitetsbevidste. Ved at udleve disse værdier i praksis viser vi, at vi er mestre i mad og sundhed, og at vores arbejde derfor skal værdisættes højere. Det gælder for alle kost-, ernærings- og sundhedsfaglige. Men særligt tillidsrepræsentanter og ledere spiller en vigtig rolle, når professionens værdier skal fremmes, og den faglige positionering skal styrkes. Og det er en forudsætning for en bedre værdisætning af vores profession. Forbundets indsats er også rettet mod medlemmernes generelle arbejdsvilkår. Det vil bl.a. sige rammerne for arbejdet og mulighederne for kompetenceudvikling og efter-/videreuddannelse. Et særligt indsatsområde er vilkårene i forbindelse med forandringer på arbejdspladserne. Forandringerne kan bl.a. betyde et pres på arbejdsmiljøet. Kost & Ernæringsforbundet vil arbejde for at påvirke rammerne for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. F.eks. skal arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter have kompetencer til at sætte fokus på og skabe åben debat omkring arbejdsmiljøet lokalt på arbejdspladserne. Og lederne skal rustes til at håndtere forandringerne på arbejdspladserne og de udfordringer og muligheder, de rummer for medarbejderne og professionen.

4 Fremtidens profession: Mestre i mad & sundhed Hvad der før var et fag, er nu en profession. Det betyder, at Kost & Ernæringsforbundet nu både er en fagforening, et professionsfællesskab og en sundhedsorganisation. Kost-, ernærings- og sundhedsfaglige har forskellige uddannelser og bestrider mange forskellige job og opgaver. Men på tværs heraf har vi et stærkt professionsfagligt fællesskab, der bygger på fælles værdier, erfaringer og faglige normer. Uanset hvad vi konkret arbejder med, er vi bindeleddet mellem mad og sundhed. Vi udgør en nødvendig del af arbejdet med sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering og derfor indgår vi naturligt i en sundheds- og behandlingskontekst. Vi har en fælles identitet, fordi vi som professionelle omsorgsgivere og ernæringseksperter er mestre i mad og sundhed. Vi er alle ambassadører for professionen, og vi bidrager alle i det daglige til at styrke professionen ved at være mestre i mad og sundhed. Men særligt lederne, tillidsrepræsentanterne og uddannelsesstederne er faglige fyrtårne for professionens kost-, ernærings- og sundhedsfaglige. Disse grupper er også særligt ansvarlige for at sikre tilgangen af professionens kommende generationer, herunder fremtidens ledere overalt i landet. Den fælles identitet skal rodfæstes i faglige alliancer mellem forskellige kost-, ernærings- og sundhedsfaglige uanset uddannelsesmæssig baggrund eller om man arbejder i det offentlige, det private eller som selvstændig. De faglige alliancer skal også findes med andre sundhedsfaglige grupper, med sundhedsaktører, offentlige myndigheder, virksomheder og andre aktører på det private sundhedsmarked. På den måde skal vi slå vores professionsidentitet fast og vise, at vi er en fornuftig sundhedsinvestering. For at styrke professionsidentiteten vil forbundet bl.a. arbejde for, at: Alle kost-, ernærings- og sundhedsprofessionelle ledere som medarbejdere udvikler relevante kompetencer og holder sig opdateret omkring den nyeste viden inden for sit arbejdsfelt. Gennem en passion for professionens udvikling og glæde ved arbejdet lægges fundamentet for et højt kvalitetsniveau og en høj professionel standard. En stærk professionsidentitet skal dyrkes internt og kommunikeres eksternt for at sikre, at de kost-, ernærings- og sundhedsfaglige metoder og viden både kommer den enkelte borgers sundhed, trivsel og livskvalitet til gavn, men også den samlede folkesundhed. Udgangspunktet i alt arbejde skal være et fokus på de sundhedsfremmende og/eller behandlende effekter af indsatsen, uanset om der er tale om mad og måltider, rådgivning og vejledning eller organisation og ledelse og der skal arbejdes for flere forsknings- og evidensbaserede metoder. Der skal fastsættes nationale kvalitetsmål for ernæring, der forpligtiger såvel offentlige som private leverandører til at servere næringsrigtige måltider. F.eks. via en national handlingsplan for ernæring, der sammen med en tværministeriel taskforce skal samle den ernæringsmæssige indsats på tværs af det regionale og kommunale sundhedsvæsen og dermed skabe et sammenhængende patientforløb, hvor ernæringen følger med hele vejen. Velsmagende mad af høj sensorisk kvalitet og med fokus på bæredygtighed og økologi, samt gode måltider skabt af gode råvarer af sæson skal inspirere danskerne til at træffe sunde valg fra børn i dagtilbud og skoler, sportsudøverne i hallerne, voksne på arbejdspladserne, de indlagte på hospitalerne til de ældre i hjemmeplejen og mange flere. Det er gennem de initiativer, vi kan påvirke arbejdsgiverne til at skabe nye jobs og bedre arbejdsvilkår. 4

5 Fremtidens arbejdsmarked: På forkant af udviklingen Det kost-, ernærings- og sundhedsfaglige arbejdsmarked er et område i konstant forandring. Det hårde pres for mere omkostningseffektive velfærdsydelser slår direkte igennem på vores arbejdspladser, ikke mindst i form af konstante effektiviseringer, omlægninger og nedskæringer. Kost & Ernæringsforbundet er bevidst om de nye rammekrav for fremtidens arbejdsmarked. Derfor har vi også fokus på at dokumentere, hvordan det arbejde, vi udfører, bidrager til såvel sundhedsfremme og forebyggelse som rehabilitering. Vi anerkender de udfordringer vi står over for og arbejder proaktivt for, at forandring betyder udvikling snarere end afvikling. For vi er en stærk profession, der udnytter forandringerne og stiller os i spidsen for dem. Derfor vil forbundet arbejde for, at: Rammerne for arbejdsmarkedet skal afføde jobmuligheder til kost-, ernærings- og sundhedsfaglige både på det offentlige og det private arbejdsmarked, herunder som selvstændig. Det kræver bl.a. et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor kost og ernæring er en hjørnesten og betragtes som en ligeværdig del af det forebyggende og behandlende sundhedsvæsen. Kost-, ernæringsog sundhedsfagliges kompetencer skal være en naturlig del af fremtidige potentielle jobmarkeder. Vores kompetencer skal i spil overalt på sygehuse, i sundhedscentre, på plejehjem, på klinikker, i lægehuse, i forskningsenheder, som selvstændige konsulenter og mange andre steder. Vi vil rådgive, forebygge, behandle, forpleje og lede og dermed bruge de kompetencer, vi besidder som mestre i mad og sundhed. Vi skal have den størst mulige overenskomstdækning af professionen i alle områder af arbejdsmarkedet. På den måde kan vi som kost-, ernærings- og sundhedsfaglige i samlet flok stå endnu stærkere. Forandringer må ikke alene ske på baggrund af kortsigtede økonomiske gevinster. De bør kun gennemføres som en del af et større regnestykke, hvor de positive økonomiske effekter af bl.a. bæredygtige metoder og forebyggelse af sygdomme medregnes. Det er et arbejde, der skal få politiske beslutningstagere til at indse værdien af vores kompetencer i indsatsen med sundhedsfremme og forebyggelse. Og det er et arbejde, der dermed også bidrager til at bibeholde kost-, ernærings- og sundhedsfaglige arbejdspladser. Som kost-, ernærings- og sundhedsfaglige tilhører vi en hårdfør profession, der kan klare mange forandringer på arbejdspladsen. Lederne spiller en aktiv rolle for at sikre, at forandringerne giver en god effekt, bl.a. ved at motivere og inddrage medarbejderne i forandringsprocesser. Nogle gange fører forandringer til ringere arbejdsmiljø, ændrede vilkår eller afskedigelser. Her er forbundet altid på banen for at yde professionel bistand til medlemmerne. Hvis man bliver ledig, er man stadig en del af det professionsfaglige fællesskab. Ledighed er midlertidigt, og Kost & Ernæringsforbundet er en del af det sociale sikkerhedsnet, hvor man kan holde sine kompetencer og netværk ved lige, så man kan blive hjulpet videre til sin næste arbejdsplads. Derudover er et tæt samarbejde med arbejdsløshedskassen og pensionskassen også en vigtig faktor for det sociale sikkerhedsnet.

6 Forudsætningen for succes: Forankring, sammenhæng og værdi Kost & Ernæringsforbundet er en organisation i konstant forandring og fornyelse. Det gælder både, når det handler om professionsarbejdet, der viser vejen for medlemmernes professionelle profil, og når det kommer til medlemsservice og rekrutteringsindsatsen. For at organisationen kan høste frugterne af forandringsarbejdet, kræves, at de mange initiativer bliver forankret i organisationen. Forbundet bygger derfor videre på vores gode resultater, så vores profil som en moderne sundhedsorganisation i udvikling bliver kendt hos alle medlemmer, hos potentielle medlemmer og hos vores samarbejdsparter på såvel sundheds- som fagforeningsområdet. Et vigtigt mål i kongresperioden er at skabe en øget sammenhæng i forbundets medlemsservice. Som medlem i Kost & Ernæringsforbundet skal man opleve ét sammenhængende forbund, ligegyldigt om man møder sin tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, regionsformanden i nærområdet eller konsulenterne i sekretariatet, f.eks. via videokonference. Et andet vigtigt mål er, at den kost-, ernærings-, og sundhedsfaglige profession skal understøttes overalt i forbundet hos medlemmer, politisk valgte og ansatte. De grundlæggende værdier skal skinne igennem overalt i Kost & Ernæringsforbundet som fagforening, professionsfællesskab og sundhedsorganisation: Vi er fagligt stolte, kundefokuserede, ansvarlige, professionelle og kvalitetsbevidste. Derfor vil vi på de indre linjer se nærmere på den politiske struktur, bl.a. i lyset af medlemmernes professionsfaglige arbejdsfelter. Et afgørende pejlemærke er, at medlemmerne oplever konkret værdi af medlemskabet. Det skal vise sig bl.a. ved en ensartet høj kvalitet i kunde- og medlemsservicen, en høj faglig standard og fornuftigt brug af medlemskontingentet, der sikrer maksimal værdi for medlemmerne. Dokumentation og et stærkt analysearbejde er nøgleredskaber i en fokuseret kommunikationsindsats om kost, ernærings- og sundhedsfaglige, ligesom den politiske beslutningspåvirkning skal bidrage til at skabe bedre rammevilkår for professionen. Kost & Ernæringsforbundet samarbejder her med alle politiske partier både centralt og lokalt for at sikre bedst mulige rammer for medlemmerne. Fokus for dette arbejde vil altid være at indtage rollen som kost-, ernærings- og sundhedspolitisk ekspert med klart afsæt i, at forbundet er en partipolitisk uafhængig organisation. Forbundet har dermed et stålsat fokus på, at medlemmerne skal kunne føle værdi for medlemskronerne. Det står centralt i alle forbundets aktiviteter og er fundamentet i den rekrutterings- og fastholdelsesindsats, der sikrer en forenet profession, som er forkant med udviklingen nu og fremover. 6

Mestre i mad & sundhed Et øjebliksbillede af Kost-, ernærings- og sundhedsfagliges profession anno 2012

Mestre i mad & sundhed Et øjebliksbillede af Kost-, ernærings- og sundhedsfagliges profession anno 2012 Mestre i mad & sundhed Et øjebliksbillede af Kost-, ernærings- og sundhedsfagliges profession anno 2012 Mestre i mad & sundhed et øjebliksbillede af Kost-, Ernærings- og Sundhedsfagliges profession anno

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Danmarks Lærerforenings mål og værdier

Danmarks Lærerforenings mål og værdier F.1 Principprogrammet Den 17. september 2009 Emne: Principprogram Danmarks Lærerforenings mål og værdier Danmarks Lærerforening skal være medlemmernes fælles fagforening, der udvikles i en levende dialog

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Investér før det sker

Investér før det sker Investér før det sker Et debatoplæg om fremtidens socialpolitik Marts 2013 I dette debatoplæg præsenteres KL s vision for fremtidens socialpolitik. Debatoplægget er offentliggjort op til KL s Kommunalpolitiske

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner 1 2 Drift er ikke nok Det er ikke tilstrækkeligt at kunne driftsopgaverne. Man skal være i stand til at løfte sig til et mere

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Udgivet i juni 2009 af: Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere