Kulturministeriet sendte den 19. maj 2017 udkast til bekendtgørelse om udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder (DTT) i høring.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturministeriet sendte den 19. maj 2017 udkast til bekendtgørelse om udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder (DTT) i høring."

Transkript

1 Notat Høringsnotat for bekendtgørelse af udbud af DTT-sendemuligheder 8. november 2017 Kulturministeriet sendte den 19. maj 2017 udkast til bekendtgørelse om udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder (DTT) i høring. Bekendtgørelsen blev sendt i høring i to alternative udgaver (model A og model B) grundet kulturministerens samt de mediepolitiske ordføreres ønske om at høre interesserede parters synspunkter på fordele og ulemper ved de to modeller, inden der træffes endelig beslutning om valg af model. Model A indebærer, at samtlige de til rådighed værende DTT-sendemuligheder (minimum fem UHF og én VHF) udbydes til en kommende gatekeeper med pligt til, på nærmere angivne vilkår, at distribuere ukrypteret tv fra DR, de regionale TV 2-virksomheder m.fl. I model B tildeles I/S DIGI-TV (som ejes af DR og TV 2 DANMARK i fællesskab og som i dag står for distributionen af ukrypteret tv) én af sendemulighederne (UHF) med henblik på udsendelse af ukrypteret tv, mens de resterende minimum fire UHF-sendemuligheder samt VHF-sendemuligheden udbydes til en kommende gatekeeper. Høringsfristen udløb d. 1. august 2017 Ved fristens udløb var der indkommet 19 høringssvar fra Radio- og tv-nævnet, Forbrugerombudsmanden, Foreningen Norden, TV 2 DANMARK A/S, Boxer TV A/S, DR, I/S DIGI-TV, TV 2 Bornholm på vegne af TV 2-regionerne, TDC Group, Teracom A/S, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Modern Times Group MTG A/S, SE a.m.b.a., DILEM, DKPK, Borch Teknik A/S, Open Channel ApS, Koda/NCB, Copydan Verdens TV og Thomas Barslund Lauritsen. I/S DIGI-TV henviser til bemærkningerne fra TV 2 DANMARK A/S og DR. Koda og NCB tilslutter sig Copydan Verdens TV s høringsvar. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ingen bemærkninger. I det følgende redegøres for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar samt Kulturministeriets bemærkninger hertil. Bemærkninger i de indkomne høringssvar, som omhandler forhold, der ikke vedrører høringen, behandles og kommenteres ikke i notatet. Dok. nr. 17/

2 Side 2 1 Generelle tilkendegivelser om fremtiden for DTT SE bemærker, at udviklingen på tv-markedet de senere år med ny teknologi og streamingtjenesternes indtræden på tv-markedet har vist, at det ud fra et kommercielt perspektiv ikke er særligt attraktivt at basere sin kommercielle tvforretning på distribution af traditionelle tv-kanaler via DTT-nettet, og at det er vanskeligt for en kommerciel gatekeeper at opretholde en fornuftig kundebase og dermed indtjening. Ifølge SE skyldes dette bl.a. DTT-nettets begrænsninger i forhold til båndbredde og det mulige antal kanaler, at kanalerne efterspørges og leveres i stadig højere og højere kvalitet, at kapaciteten på DTT-nettet bliver mindre efter 2020, samt at det på DTT-nettet ikke er muligt at tilbyde on demandtv til kunderne. SE bemærker endvidere, at der skal skabes bedre rammer for en kommerciel gatekeeper, såfremt der ønskes en ny gatekeeper på DTT-nettet. SE har svært ved at forestille sig, at der kan udarbejdes en positiv business case for en kommerciel gatekeeper med de foreslåede rammevilkår. Boxer TV A/S bemærker nogle generelle svagheder ved DTT-platformen, som svækker konkurrencesituationen over tid: 1) behovet for en fysisk antenne der afskrækker mange potentielle kunder, 2) manglen på interaktivitet der reelt reducerer DTT til en platform for flow-tv, 3) færre udbudte kanaler end konkurrerende platforme som kabel/fiber og DTH, 4) få kunder, hvilket har skabt en svag forhandlingsposition i forhold til kanaludbyderne som f.eks. TV 2, MTG og Discovery. Teracom A/S bemærker, at en kommerciel gatekeeper på DTT-sendenettet er samfundsvigtig, men det er Teracom A/S vurdering, at der er en reel risiko for, at ingen ønsker at byde med det nuværende udkast til bekendtgørelse. MTG opfordrer til, at udbudsbetingelserne for det fremtidige udbud gøres så fleksible som muligt. MTG bemærker, at den fremtidige gatekeeper bør have ret - men ikke pligt - til at forestå distributionen af kommercielle kanaler via samtlige udbudte MUX er. Derudover opfordrer MTG til at gøre det muligt for gatekeeper at kombinere DTT-distribution med streaming for at imødekomme den teknologiske udvikling og gøre platformen mere konkurrencedygtig. De hørte aktører peger på, at det med de nuværende udbudsbetingelser kan være vanskeligt at opstille en rentabel forretningsmodel for en kommerciel forretning baseret på distribution via DTT-nettet. Det medfører ifølge aktørerne en reel risiko for, at ingen kommercielle aktører ønsker at byde på tilladelsen. Høringssvarene fremhæver i særlig grad de økonomiske omkostninger forbundet med ombygning af sendenet og valg af tekniske standarder, kapacitetsmæssige begrænsninger i DTTnettet samt den stigende konkurrence fra andre distributionsplatforme, herunder streaming. Kulturministeriet finder, at bemærkningerne giver anledning til at overveje visse af de angivne vilkår for en tilladelse med henblik på at sikre størst mulig

3 Side 3 fleksibilitet for en kommende gatekeeper. Høringssvarene giver således anledning til at foretage visse ændringer i bekendtgørelsesudkastet, jf. ministeriets kommentarer til en række konkrete forhold nedenfor. 2 Valg mellem model A og model B 2.1 Ingen bemærkninger til valg af model Radio- og tv-nævnet, SE og Foreningen Norden har ingen bemærkninger til valg af model. Forbrugerombudsmanden, MTG, TDC Group, TV 2 DANMARK A/S har ikke specifikke ønsker til valg af model. 2.2 Model A som den foretrukne model Borch Teknik A/S bemærker, at model A er at foretrække, idet gatekeeper får rådighed over alle DTT-sendemulighederne, hvilket øger sandsynligheden for at kunne realisere en kommerciel bæredygtig forretningsmodel. TV 2-regionerne bemærker, at det vil være en teknologisk fordel at udbyde samtlige sendemuligheder til én gatekeeper. TV 2-regionerne bemærker dog, at der skal garanteres en kapacitet og en dækning til den regionale kanal svarende til det, som er gældende i det nuværende net, samt at den gældende regionale opdeling af signalet skal være mulig. 2.3 Model B som den foretrukne model Boxer TV A/S vurderer, at udbuddet bør ske på baggrund af model B. Boxer TV A/S begrunder dette med, at det ud fra et samfundsmæssigt perspektiv er afgørende, at DR s DTT-distribution ikke står og falder med gatekeepers forretning. DR finder, at model B er den mest hensigtsmæssige model. Dette vurderes på baggrund af: 1) at det vil være nemmere at sikre den fortsatte udsendelse af public servicekanalerne i model B, såfremt den kommercielle gatekeeper skulle indstille sin virksomhed inden tilladelsesperiodens ophør, 2) at alle spørgsmål relateret til indhold og modtagelse af DR s programmer kan besvares direkte af DR, 3) at I/S DIGI-TV på egen hånd vil kunne sikre den dækning, billedkvalitet og forsyningssikkerhed mv., der kendetegner public service, og dermed skal den kommercielle gatekeeper ikke tage højde for de særlige dækningskrav, der gælder for public service, 4) at der også efter 2020 er ophavsretlig klarhed omkring DR s udsendelse i DTT-nettet. Teracom A/S bemærker, at model B foretrækkes, da den kommercielle gatekeeper så kan ophøre med sine aktiviteter før ophør af public service-distributionen evt. måtte overvejes, og dermed undgås det, at gatekeeper skal forholde sig til

4 Side 4 ejerforholdet af de aktiver, som DR og I/S DIGI-TV ejer p.t. Endvidere undgås en problematisk udredning og håndtering, såfremt gatekeeper måtte gå konkurs. Copydan Verdens TV bemærker, at model B er mest hensigtsmæssig for at sikre, at alle danskere har adgang til DR s kanaler. Open Channel ApS, DILEM og DKPK anbefaler model B, da flest mulige kanaler for færrest mulige penge og i højeste kvalitet kan få sendemulighed. 2.4 Øvrige bemærkninger til valg mellem model A og model B: TV 2 DANMARK A/S opfordrer til, at de potentielle ansøgeres ønsker til tilladelsesvilkår ved valget mellem model A og model B samt ved tilrettelæggelsen af udbuddet i øvrigt tillægges stor vægt. MTG bemærker, at det med henblik på at gøre rammerne så fleksible som muligt er afgørende, at det gøres muligt i udbudsbetingelserne at byde på enten model A eller model B. Teracom A/S bemærker, at uklarhed omkring rammerne for public servicedistributionen repræsenterer en usikkerhed, som mulige bydere ikke kan se bort fra. Derfor anbefaler Teracom A/S, at rammerne for distribution af public servicekanalerne på DTT fastlægges. Kulturministeriet vurderer, at aktørerne overvejende peger på model B som den mest hensigtsmæssige model. Bl.a. fremhæves muligheden for i model B at sikre den fortsatte udsendelse af ukrypteret tv (herunder DR s kanaler), idet denne mulighed i model B ikke står og falder med en kommerciel gatekeepers forretning. Kulturministeriet vurder, at de relevante markedsaktører overvejende peger på model B som den kommercielt mest attraktive for en kommende gatekeeper. På baggrund af de afgivne høringssvar og efter drøftelse med Energistyrelsen vurderer Kulturministeriet endvidere, at der ikke er særlige teknologiske forhold, der taler for at udbyde samtlige sendemuligheder til én gatekeeper, hvilket var medvirkende til beslutningen om at foretage høring over en sådan model (model A). Kulturministeriet finder på baggrund af høringssvarene, at det kommende udbud af DTT-sendemuligheder bør ske efter model B, hvor I/S DIGI TV fremadrettet tildeles én af de til rådighed værende UHF-sendemuligheder med henblik på udsendelse af ukrypteret tv, mens de resterende minimum fire UHF-sendeligheder samt VHF-sendemuligheden udbydes til en kommende gatekeeper. Kulturministeriet behandler som en konsekvens heraf i det følgende alene høringssvarenes bemærkninger vedr. model B. Høringssvarenes bemærkninger specifikt vedr. model A fremgår samlet af bilag 1, men kommenteres ikke yderligere af Kulturministeriet.

5 Side 5 Ministeriet er enig i, at rammerne for I/S DIGI TV s distribution af ukrypteret tv fra april 2020 bør fastlægges forud for udbuddet, herunder at distributionen sker via DVB-T2, sådan som det også har været forudsat i forbindelse med høringen. 3 Frekvensplan DR bemærker, at formuleringen i 10, vedrørende ansøgerens fremlæggelse af en plan for opbygning af sendenettet, bør ændres til, at ansøgeren skal fremlægge en plan for transitionen af det eksisterende sendenet, således at dette fra 4. april 2020 kan benyttes til minimum fem landsdækkende sendemuligheder uden brug af 700 MHz-frekvenserne. Teracom A/S bemærker, at gatekeeper bør gives fuldstændig fleksibilitet med hensyn til anvendelsen af de frekvensressourcer, der er til rådighed på tværs af de tilhørende såkaldte rettighedslag, og at gatekeeper kan ændre herpå i licensperioden, hvis det skønnes optimalt for udnyttelsen af sendemulighederne. Teracom anbefaler således, at kravet i 12 om fremlæggelsen af en kanalplan udgår. Teracom A/S bemærker endvidere, at der er risiko for, at public servicekanalerne ikke kan være på én MUX over tid, og at dette ville være til stor skade både for forbrugeren og for gatekeeperen, da denne så ikke kan opretholde kundegrundlaget. Teracom A/S foreslår derfor, at gatekeeper skal have mulighed for at udleje noget af sin kapacitet til I/S DIGI-TV, hvis der er overskud, for at sikre at alle public service-kanalerne er tilgængelige for forbrugeren via DTTsendenettet. TV 2-regionerne bemærker, at der skal tages højde for politiske forlig i udbuddet, da TV 2-regionernes nuværende kapacitet på 6,5 Mbit/s kan ændres i kommende medieforlig. TV 2-regionerne bemærker endvidere, at der bør foretages en uvildig teknisk vurdering af, om public service-kanalerne kan rummes i én MUX ved anvendelse af DVB-T2. Borch Teknik A/S udtrykker undren over, at Bornholm, jf. Tabel 1 i baggrundsnotatet, mister MUX 6 i forhold til resten af landet. En kompensation kunne ifølge Borch Teknik A/S være at tillade et transkodet DTT MUX på/i VHF BIII på Bornholm. Open Channel ApS, DILEM og DKPK bemærker, at det vil være en teknisk og økonomisk fordel, hvis de regionale kanaler (de regionale TV 2-kanaler og lokal tv) og TV 2 med regionalt indhold bliver udsendt på samme MUX. Det anbefales endvidere, at der anvendes andre og mere velegnede DVB-T2 parametre end de nuværende. Thomas Barslund Lauritsen bemærker, at kanalerne i de fremtidige 2020 MUX 2 (L2) og MUX 4 (L4) i SFN område Nibe-Tolne internt med fordel kan bytte plads i forhold til den allokering, der er angivet baggrundsnotatets tabel 2. Således at MUX 2 i Tolne-Nibe kommer til at anvende kanal 29 og MUX 4 kommer til at anvende kanal 37. Baggrunden er, at give tv-seere (vel fortrinsvis bosiddende i

6 Side 6 Midtjylland) mulighed for at kunne modtage de regionale "vinduer" fra hhv. TV2 Nord og TV2 Fyn. Kulturministeriet bemærker, at der efter ministeriets opfattelse ikke er noget til hinder for, at der sker udlejning/udveksling af kapacitet mellem tilladelseshaver og I/S DIGI-TV. Kulturministeriet bemærker, at DR har oplyst, at de ukrypterede kanaler kan være i ét MUX forudsat skift til DVB-T2. Kulturministeriet bemærker vedrørende kravet om fremlæggelse af en kanalplan ( 12), at det følger af bekendtgørelsesudkastet, at Radio- og tv-nævnet, forudsat Energistyrelsens tilslutning hertil, kan godkende ændringer i den i tilladelsen indeholdte kanalplan i perioden fra udstedelse af tilladelsen og frem til tilladelsesperiodens udløb. Nærmere krav til en plan for opbygning af sendenettet vil fremgå af udbudsmaterialet, jf. 10, herunder krav om en transitionsplan så 700 MHz-frekvensbåndet ikke længere anvendes til antenne-tv fra den 4. april Kulturministeriet bemærker, at det vil være op til tilladelseshaver at fastlægge de anvendte sendeparametre og sendedispositioner inden for rammerne af dækningskravet i 3, stk. 5. Kulturministeriet bemærker efter drøftelse med Energistyrelsen vedrørende sendemulighederne på Bornholm, at det ved nabolandsforhandlingerne desværre ikke har vist sig muligt at opnå seks MUX i hele landet og samtidig sikre, at sendemulighederne reelt kan udnyttes mest optimalt i hele landet. Det kan imidlertid være muligt ved anvendelse af særlige sendeparametre til fem MUX på Bornholm at tilbyde omtrent samme programindhold som med seks MUX i resten af landet. Der er ikke ledig VHF-kapacitet, som med fordel kan anvendes på Bornholm. Kulturministeriet finder ikke, at bemærkningerne giver anledning til at foretage ændringer i bekendtgørelsesudkastet. 4 Opbygning/tilpasning af sendenet og tekniske standarder 4.1 Finansiering af opbygning/tilpasning af sendenet Boxer TV A/S bemærker, at krav til gatekeeper om direkte investeringer må undlades, hvis der skal være håb om at fastholde et kommercielt udbud på DTTplatformen. Eksempelvis må omkostningerne i relation til rydningen af 700 MHzbåndet finansieres på anden måde end ved at stille krav til gatekeeperen om direkte investeringer. SE foreslår, at en omkostning afledt af en omlægning af DTT-nettet som følge af, at 700 MHz-frekvensbåndet fra 2020 anvendes til mobilt bredbånd, ikke pålægges

7 Side 7 den kommercielle gatekeeper, da denne omkostning er den kommercielle gatekeeper uvedkommende og endda forringer den kommercielle gatekeepers kapacitet til at udsende tv. SE bemærker, at en opgradering af MUX erne til DVB- T2, og investeringerne der skal afholdes i forbindelse hermed, er den kommende kommercielle gatekeeper uvedkommende, da opgraderingen ifølge SE er en direkte konsekvens af den politiske beslutning vedr. 700 MHz-frekvensen. SE bemærker, at en investering i relation til en opgradering til HEVC-komprimering ikke er i gatekeeperens interesse, og at omkostningerne forbundet hermed bør afholdes af en anden end den kommercielle gatekeeper. TV 2 DANMARK A/S mener ikke, at ændring af distributionsstandarden og komprimeringsstandarden skal gøres til et vilkår, såfremt den kommende gatekeeper skal afholde omkostninger til disse tilpasninger af sendenettet, da dette vil øge risikoen for, at ingen vil ansøge. TV 2 DANMARK A/S bemærker desuden, at hvis det er nødvendigt at tilpasse sendenettet, bør omkostningerne hertil afholdes af staten. Teracom A/S bemærker, at der bør findes alternative muligheder for finansiering af ændringerne i sendenettet, da udgifterne dels repræsenterer en barriere for at tiltrække mulige bydere, og da udgifterne udløber af en tidligere politisk beslutning om at allokere frekvenserne over 694 MHz til mobilt bredbånd. Aktørerne peger på, at omkostninger forbundet med omlægning af DTT-nettet, herunder rømning af 700 MHz-båndet, skift af distributionsstandard samt skift af komprimeringsstandard ikke bør pålægges den kommercielle gatekeeper, da udgifterne repræsenterer en barriere for at tiltrække mulige bydere. Det følger af den politiske aftale fra 2015 om en vækstplan for digitalisering i Danmark, at 700 MHz-båndet, der i dag indgår i de nuværende sendemuligheder (6 MUX), fra april 2020 i stedet skal anvendes til mobilt bredbånd. Der er ikke i forbindelse med aftalen eller i anden sammenhæng afsat offentlige midler til finansiering af en omlægning af DTT-sendenettet, herunder omkostninger afledt af evt. ændring af komprimerings- og distributionsstandarden i DTT-sendenettet. De tilpasninger af det nuværende sendenet, der forudsættes gennemført frem mod april 2020, herunder ved reduktion af DIGI-TV s sendemuligheder fra to til én i forbindelse med DIGI TV s overgang til DVB-T2 teknologien, gennemføres for at tilvejebringe størst mulig kapacitet til en kommende gatekeeper inden for de givne frekvensmæssige rammer. Udgifter i relation hertil bør derfor også afholdes af en kommende tilladelseshaver og ikke de nuværende tilladelseshavere. Teracom har til Kulturministeriet ved tidligere lejlighed oplyst, at relevante tilpasninger af det nuværende sendenet frem mod april 2020, herunder rømning af 700 MHz-båndet samt evt. opgradering af MUX er til DVB-T2 kan beløbe sig til at større 2-cifret millionbeløb.

8 Side 8 Det bemærkes, jf. baggrundsnotatet til høringsbrevet, at det som udgangspunkt er lagt til grund, at både en kommende gatekeeper og DIGI-TV fra 2020 vil benytte DVB-T2 som distributionsstandard og HEVC som standard for komprimering af programmer, da der herved opnås mere effektiv udnyttelse af frekvenserne og dermed øget kapacitet og plads til programmer. Der er imidlertid ikke i bekendtgørelsen noget eksplicit krav herom, idet der alene er et generelt krav om, at der skal benyttes åbne standarder, der er udarbejdet og administreres af en anerkendt europæisk standardiseringsorganisation. DR har efterfølgende overfor Kulturministeriet oplyst, at samling af det nuværende ukrypterede tv i én MUX alene forudsætter overgang til DVB-T2 for DIGI-TV og ikke overgang til HEVC. Det vil således være op til en kommende tilladelseshaver at beslutte evt. anvendelse af DVB-T2 og HEVC for sine sendenet ud fra relevante forretningsmæssige dispositioner omkring transmissionsstandarder mv. Kulturministeriet finder ikke, at bemærkningerne giver anledning til at foretage ændringer i bekendtgørelsesudkastet. 4.2 Overgang til DVB-T2 og HEVC (behov for udskiftning af modtageudstyr mv.) Forbrugerombudsmanden bemærker, at forbrugerne uanset valg af model bør sikres mindst mulig ulempe og færrest mulige omkostninger, herunder til udskiftning eller opgradering af udstyr, samtidig med den størst mulige sendesikkerhed. Boxer TV A/S bemærker, at det er afgørende, at man ikke tvinger et stort antal kunder til at skifte modtagerudstyr i forbindelse med en komplet overgang til DVB-T2-standarden eller en overgang til HEVC. Boxer TV A/S begrunder dette med erfaringer fra tidligere teknologiskift, hvor man mister kunder. Boxer TV A/S bemærker desuden, at en ændring af udsendelsesformatet for DR s kanaler vil påvirke den kommercielle gatekeeper på linje med, at gatekeeper selv havde valgt at skifte teknologi. Boxer TV A/S foreslår derfor, at gatekeeper får en ubetinget vetoret imod sådanne ændringer. SE bemærker, at det vil være nødvendigt at tilbyde husstandene nyt modtagerudstyr, der understøtter HEVC-komprimering, idet antallet af brugere ellers vil falde markant. SE bemærker, at omkostninger til nyt modtagerudstyr dog ikke bør afholdes af den kommercielle gatekeeper. SE foreslår, at det gøres muligt, at udskyde opgraderingen til HEVC. En udskydelse af opgraderingen vil ifølge SE betyde, at flere husstande vil være i besiddelse af tv, der som standard kan modtage HEVC-signal, hvilket vil minimere omkostningerne til modtagerudstyr. Teracom A/S bemærker, at det bør være op til gatekeeper selv at vælge, om man vil anvende DVB-T2 som distributionsteknologi for alle MUX, eller som i dag vil fastholde anvendelsen af en kombination af DVB-T og DVB-T2. Teracom A/S bemærker desuden, at det bør være op til gatekeeperen at vælge, om man vil

9 Side 9 påbegynde anvendelsen af HEVC eller ej, da det er til stor gene for forbrugerne, der skal skifte modtagerudstyr, samt en ekstra udgift for gatekeeperen, da denne vil skulle betale det meste af udskiftningen af modtagerudstyret for at fastholde kunderne. DR bemærker, at en eventuel overgang til HEVC bør koordineres, således at alle aktører foretager den på samme tid. DR mener, at dette bedst sikres via politiske retningslinjer/lovgivning, og at det bør følges op af en informationskampagne. DR udtrykker, at der bør stilles specifikke krav til indholdet af en sådan informationskampagne, som f.eks. mærkningsordning for tv og set top-bokse. TV 2-regionerne bemærker, at der bør skiftes til DVB-T2, da det ikke giver mening at fastholde en ældre teknologi, når der findes en nyere og mere effektiv. Borch Teknik A/S bemærker, at den nuværende penetration i tv-markedet, som understøtter DVB-T2 og HEVC er meget lille, og at det alene bør være op til den kommende gatekeeper i samråd med indholdsleverandørerne at afgøre, hvilke tekniske standarder der anvendes, og hvornår tekniske skift skal foretages. Som nævnt ovenfor under 4.1 indeholder bekendtgørelsesudkastet ikke krav om, at gatekeeper foretager skift af distributions- og komprimeringsstandard. Bekendtgørelsen indeholder ( 5) imidlertid en forpligtelse til at samarbejde med I/S DIGI-TV om anvendelse af tekniske standarder ved distribution. Denne forpligtelse, der også gælder i dag, har til formål at sikre kompatibelt modtageudstyr til fordel for forbrugerne, herunder at gatekeepers abonnenter ikke forhindres i at se de ukrypterede kanaler. Forudsætningen om, at DIGI-TV overgår til DVB-T2 fra 2020 vil betyde, at alle som ønsker at se DR s og andre ukrypterede kanaler, skal anskaffe DVB-T2 modtageudstyr. Det gælder både de, der alene ønsker at se ukrypteret tv, og de, der ønsker at abonnere hos en kommende gatekeeper (ikke alle nuværende abonnenter hos Boxer har DVB-T2 udstyr, da mange kanaler distribueres med DVB-T som hos DIGI-TV). Kulturministeriet vurderer det hensigtsmæssigt, at tilladelseshaver får den størst mulige fleksibilitet i forhold til valg af distributions- (DVB-T/DVB-T2) og/ eller komprimeringsstandard (MPEG4/HEVC) for at sikre tilladelseshaver de bedst mulige rammer for en rentabel forretningsmodel. Gatekeeper må ud fra forretningsmæssige overvejelser beslutte, i hvilket omfang man ønsker at benytte DVB-T2, og i hvilket omfang man vil subsidiere det DVB-T2 udstyr, der vil blive efterspurgt som følge af husstandes behov for at kunne se ukrypteret tv. I forhold til samarbejde om komprimeringsstandard bemærkes, at tilladelseshavers eventuelle overgang fra MPEG til HEVC (der på baggrund af

10 Side 10 høringssvarene ikke vurderes realistisk i 2020) ikke hindrer modtagelse af ukrypteret tv udsendt i MPEG standarden. Det bemærkes, at der er risiko for, at husstande på grund af teknologiskiftet for ukrypteret tv vælger at se tv på andre måder (satellit/kabel/internet) med heraf følgende konsekvenser for en gatekeepers forretningsplan og DTT-platformen som sådan. Der ses imidlertid ikke at være alternativer til DIGI-TV s overgang til DVB- T2, hvis det nuværende omfang af ukrypterede tv-kanaler skal opretholdes og en kommende gatekeeper skal sikres så stor kapacitet som muligt. Kulturministeriet finder ikke, at bemærkningerne giver anledning til at foretage ændringer i bekendtgørelsesudkastet. 5 Andre omkostninger/rentabilitet 5.1 Masteleje TV 2 DANMARK A/S bemærker, at mastelejen spiller en afgørende rolle for rentabiliteten af distributionsforretningen på DTT-nettet, hvorfor størrelsen på den fremtidige masteleje bør afklares, så udgiften ikke er ubekendt, når potentielle ansøgere skal vurdere, om de ønsker at ansøge om koncessionen. SE forslår, at der skabes større sikkerhed omkring størrelsen på de løbende omkostninger til netleje, samt at den kommercielle gatekeepers andel af disse omkostninger mindskes væsentligt set i forhold til i dag. TV 2-regionerne udtrykker objektiv bekymring for, at omkostningerne for fremføring af den regionale kanal vil stige væsentligt og bemærker, at det skal være muligt at indbringe prissætningen for konkurrencemyndighederne. Maste- og netleje fastsættes på markedsmæssige vilkår mellem tilladelseshaver og private ejere af landsdækkende jordbaserede sendenet. Der ses ikke at være noget til hinder for, at en potentiel gatekeeper forud for indgivelsen af ansøgning tager kontakt til sådanne ejere for at opnå størst mulig klarhed over udgifter til masteleje. Kulturministeriet finder ikke, at bemærkningerne giver anledning til at foretage ændringer i bekendtgørelsesudkastet. 5.2 Frekvensafgift SE foreslår, at det undersøges nærmere, om den statslige licensafgift pr. MUX på ca. 3,15 mio. kr. kan afskaffes ud fra det hensyn, at en afskaffelse af afgiften vil kunne bidrage til, at der også efter 2020 er en kommerciel gatekeeper på DTTnettet.

11 Side 11 Kulturministeriet bemærker efter drøftelse med Energistyrelsen, at frekvensafgiften består af en fast brugsafgift og en variabel del. Den faste brugsafgift udgør 600 kr. pr. år for en tilladelse uanset frekvensbåndet. Den variable afgift er afhængig af, hvilken afgiftsgruppe tilladelsen tilhører, og hvilken båndbredde der er udstedt tilladelse til. Frekvensbåndet MHz tilhører en afgiftsgruppe, som omfatter tilladelser til at anvende radiofrekvenser landsdækkende til brug for mobilsystemer eller faste tjenester. Størrelserne på frekvensafgifterne fastsættes årligt på finansloven. Der er ikke planlagt ændringer i frekvensafgifterne. Frekvensafgifterne er fastsat med henblik på at sikre en effektiv udnyttelse af frekvenserne, og der foreligger ikke en hjemmel til at reducere frekvensafgiften, fx for at gøre anvendelsen til DTT-formål mere attraktiv. Kulturministeriet finder ikke, at bemærkningerne giver anledning til at foretage ændringer i bekendtgørelsesudkastet. 5.3 Generelle kommentarer om økonomiske forhold MTG bemærker, at det økonomiske grundlag bør gøres mere fleksibelt, således at gatekeeper ikke tynges af høje faste omkostninger, og at omkostningerne gøres afhængige af antallet af kunder på DTT-nettet. TV 2 DANMARK A/S mener, at der generelt set ikke bør stilles økonomisk bebyrdende krav til gatekeeperen, da det skal være attraktivt at drive sendemulighederne. Borch Teknik A/S bemærker, at alle krav og restriktioner til en forretningsmodel gør denne mere skrøbelig. Kulturministeriet bemærker, at økonomisk bebyrdende krav til tilladelseshaver i nærværende udkast til bekendtgørelse er begrænset i forhold til tidligere udbud af digitale jordbaserede sendemuligheder. Kulturministeriet vurderer, at tilladelseshavers omkostninger ikke kan gøres afhængige af antallet af kunder på DTT-nettet, idet en række faste omkostninger i så fald ville skulle dækkes fra anden side. Kulturministeriet finder, at bemærkningerne giver anledning til at foretage ændringer i bekendtgørelsesudkastet, herunder at der ikke stilles krav til, at distributionsvirksomheden skal indeholde et bredt udvalg af programmer ( 4, stk. 2) samt at ansøgers redegørelse for i hvilket omfang og på hvilke overordnede vilkår, ansøger vil tilbyde programmer i enkeltsalg ikke vægtes som et selvstændigt kriterie i Radio- og tv-nævnets vurdering af ansøgninger ( 14, 19.). Dette uddybes i punkt 6. minimumskrav og punkt 7. skønhedskriterier nedenfor.

12 Side 12 6 Minimumskrav 6.1 Minimumskrav vedr. nabolandskanaler og bredt udvalg af programmer Copydan Verdens TV bemærker, at der bør stilles krav om distribution af mindst 5 nabolandskanaler, for at sikre, at tv-seere på DTT ikke stilles ringere end andre tvseere. Der bør ikke stilles ydereligere krav til indhold. Foreningen NORDEN opfordrer til, at der stilles krav om flere nordiske kanaler, nærmere præciseret fire nordiske kanaler to fra Norge og to fra Sverige. Teracom A/S opfordrer til lempeligere krav til den kommercielle gatekeeper, så gatekeeper gives de bedste muligheder for at skabe en levedygtig forretning økonomisk set. Teracom bemærker bl.a., at udkastets 4, stk. 1 (om nabolandskanaler) og stk. 2 (om bredt udvalg af programmer) indskrænker gatekeeperens frihed. TV 2 DANMARK A/S bemærker, at 4, stk. 1 og stk. 2 vedr. nabolandskanaler og bredt udvalg af programmer bør udgå, da det bør overlades til gatekeeperen at afgøre, hvilke kanaler der skal distribueres i sendenettet. SE bemærker, det vil være mere attraktivt at byde i et kommende udbud, såfremt rammevilkårene giver den kommercielle gatekeeper størst mulig valgfrihed i forhold til udbuddet af tv-indhold via DTT-nettet. SE foreslår, at kravet om distribution af nabolandskanalerne skal bortfalde for at maksimere kapaciteten i sendenettet til kommercielle kanaler, ligesom det bør være op til gatekeeperen selv at vurdere, hvilke kanaler der skal tilbydes, hvordan de enkelte kanaler tilbydes (i hvilken sammensætning om nogen), og ligeledes hvordan prissætningen heraf skal være, uden at dette skal godkendes af Radio- og tv-nævnet. TDC Group efterspørger, at der i Kulturministeriets fremadrettede forberedelse af udbuddet af DTT-nettet, på et mere strategisk niveau tages stilling til, hvilket type af udbud, der skal være tilgængelig på DTT-nettet i forhold til det fremtidige tvmarked. Copydan Verdens TV og Foreningen Norden ønsker at minimumskravet vedr. antallet af nabolandskanaler skærpes fra krav om én nabolandskanal til krav om 4 til 5 nabolandskanaler. Den altovervejende andel af kommercielle aktører udtrykker dog ønske om, at minimumskravet vedr. nabolandskanaler begrænses eller helt bortfalder for at sikre tilladelseshaver størst frihed til at kunne sikre en rentabel forretning. Kulturministeriet vurderer, at et minimumskrav på 4-5 nabolandskanaler ikke er hensigtsmæssigt det samlede antal kanaler, der maksimalt kan udsendes i DTTsendenettet, taget i betragtning (kapacitetsbegrænsning). Hertil kommer de

13 Side 13 kommercielle aktørers ønske om at kunne maksimere kapaciteten i sendenettet til kommercielle kanaler. Kulturministeriet vurderer det hensigtsmæssigt, at der ikke stilles et formelt krav om, at distributionsvirksomheden skal indeholde et bredt udvalg af programmer ( 4, stk. 2). Et bredt programindhold ventes at være et naturligt element i at sikre et attraktivt programudbud, herunder sikre valgmuligheder i forbindelse med brugernes individuelle programsammensætning. Hermed sikres gatekeeper størst mulig fleksibilitet til fra et forretningsmæssigt udgangspunkt at sammensætte udbuddet af programmer. Kravet vurderes endvidere at være vanskeligt at føre tilsyn med, idet mange programkategorier overlapper hinanden. Kulturministeriet finder, at bemærkningerne giver anledning til at foretage ændringer i bekendtgørelsesudkastet, således at kravet om bredt programindhold udgår, mens minimumskravet om én nabolandskanal på baggrund af en drøftelse af spørgsmålet med ordførerne for partierne bag medieaftalen for ændres til tre nabolandskanaler. 6.2 Interaktive applikationer MTG bemærker, at baggrunden for 5, stk. 2, 1. pkt. (om vilkår for anvendelse af interaktive applikationer) er uklar, og der opfordres til at dette forklares i forbindelse med udarbejdelsen af det endelige udbud. Kulturministeriet bemærker efter drøftelse med Energistyrelsen, at kravet om, at såfremt gatekeepers distributionsvirksomhed omfatter interaktive applikationer, skal tilladelseshaver benytte en programmeringsgrænseflade for applikationer (API), der er udarbejdet og administreres af en anerkendt europæisk standardiseringsorganisation, knytter sig alene til eventuelle interaktive applikationer, der udsendes via det jordbaserede tv-sendenet (fx DVB-T2), fx HbbTV. Interaktive tjenester fra gatekeeper, der fx alene udsendes via internettet (fx til en app i tv et eller til en speciel set top-boks) er ikke omfattet af kravet. 6.3 EPG TV 2 DANMARK A/S bemærker, at udkastets 7 (om samarbejde med DIGI-TV om etablering af en fælles simpel elektronisk programguide (EPG)) bør indeholde en bestemmelse om, at programmer med public service-forpligtelser skal sikres en plads i EPG en, der som minimum svarer til deres seertal. Kulturministeriet finder som udgangspunkt, at aftaler om placering af programmer i EPG en bør indgås med tilladelseshaver på almindelige markedsmæssige vilkår. Der kan dog argmenteres for, at programmer, der er omfattet af en public service-kontrakt eller -tilladelse, eller som overvejende finansieres af licens eller andre offentlige midler, sikres en plads i EPG en, der som minimum afspejler deres seertal, jf. udkastet til bestemmelser vedrørende EPG i model A. Som udgangspunkt må dette antages at blive tilfældet (som i dag) i kraft

14 Side 14 af kravet om samarbejde mellem DIGI-TV og gatekeeper, men i tilfælde af, at TV 2 DANMARK måtte vælge at udtræde af ejerskabet til DIGI-TV vil der ikke være sikkerhed for, at TV 2-hovedkanalen fortsat har en fremtrædende plads i EPG en. Kulturministeriet finder dog samlet ikke, at bemærkningerne giver anledning til at foretage ændringer i bekendtgørelsesudkastet. 6.4 Forslag om at ændre minimumskrav til skønhedskriterier Boxer TV A/S bemærker, at kravene til kanaludbud, prissætning, teknologi, varighed osv. i udkastets kapitel 3, bør være valgfri, så de formuleres som skønhedskonkurrence-kriterier, da det er vanskeligt at forudsige markedsudviklingen. Dermed vil den byder, der fx er villig til at binde sig for 5 år, få flere point end en byder, der kun vil binde sig i 3 år. Boxer TV A/S mener, at en potentiel byder vil være meget varsom med at binde sig til vilkår, der begrænser den kommercielle handlefrihed. Teracom A/S bemærker, at antallet af kriterier der vurderes i skønhedskonkurrencen, jf. udkastets 19, med fordel kan udvides til at indeholde den tidsmæssige minimumsperiode som gatekeeper forpligter sig til, i hvilken grad gatekeeper forpligter sig til udbud af nabolandskanaler, salg af enkeltkanaler, et bredt kanalsortiment og omfanget af bodsaftalen, m.fl. En ændring af minimumskrav i udkastets 3-6 til skønhedskriterier som foreslået af Boxer og Teracom ville betyde en væsentlig ændring af den model for udbud, der har været sendt i høring. Forslaget om at lade længden af den periode, gatekeeper tilbyder at binde sig til i forhold til de nævnte minimumskrav, vægte i en skønhedskonkurrence, synes endvidere ikke at lade sig omsætte til en hensigtsmæssig og anvendelig pointmodel. Det skyldes, at de nævnte minimumskrav i 3-6 er meget forskelligartede i forhold til indhold og formål. Det ville derfor ikke være muligt vægte disse krav ensartet i forhold til en samlet tilbudt periode, idet det bemærkes, at nogle af dem ikke synes egnede til valgfrihed eller en tidsmæssig begrænsning indenfor tilladelsesperioden. Erfaringen med den nuværende tilladelse til distribution i DTT nettet har endvidere vist, at muligheden for at tilbyde konkrete opfyldelsesmåder på baggrund af skønhedskriterier, ikke nødvendigvis er til fordel for gatekeeper i løbet af tilladelsesperioden. Det skyldes bl.a., at sådanne tilbud typisk er væsentlig mere detaljerede end de i 3-6 foreslåede minimumskrav. Eftersom ændringer heraf som udgangspunkt kræver godkendelse fra Radio- og tv-nævnet, synes der at være en stor sandsynlighed for, at gatekeepers fleksibilitet henover tilladelsesperioden ikke øges ved udformning af flere skønhedskriterier. Den efterspurgte fleksibilitet i forhold til gatekeepers handlefrihed er endelig søgt sikret ved muligheden for at anmode Radio-og tv-nævnet om godkendelse af

15 Side 15 ændringer også af minimumskrav, som er givet i bekendtgørelsesudkastets 20. Det følger heraf, at sådanne ændringer kan godkendes i tilfælde, hvor et krav som følge af den teknologiske eller markedsmæssige udvikling ikke længere er rimeligt at kræve opfyldt. Efter en samlet vurdering forekommer det derfor ikke hensigtsmæssigt at ændre minimumskravene i bekendtgørelsesudkastets 3-6 til skønhedskriterier. 7 Skønhedskriterier 7.1 Forslag til ændring af skønhedskriterie vedr. salg af enkeltkanaler SE bemærker, at det bør være op til gatekeeperen selv at vurdere, hvilke kanaler der skal tilbydes, og hvordan de enkelte kanaler tilbydes (i hvilken sammensætning om nogen). TV 2 DANMARK A/S bemærker, at det ikke bør tillægges vægt, i hvilket omfang, der vil ske salg af enkeltprogrammer (jf. 14, 19). Kulturministeriet vurderer det hensigtsmæssigt, at ansøgers redegørelse for i hvilket omfang og på hvilke overordnede vilkår, ansøger vil tilbyde programmer i enkeltsalg ikke vægtes som et selvstændigt kriterie i Radio- og tv-nævnets vurdering af ansøgninger. Forhold vedr. enkeltsalg af programmer indgår dog som del af den samlede konkurrencemæssige vurdering (evalueringskriterie 3). Dette vil sikre gatekeeper større forretningsmæssig fleksibilitet i forhold til at tilbyde programmer. De seneste års udvikling på tv-distributionsområdet sandsynliggør, at en gatekeeper på DTT-platformen vil tilbyde en form for frit valg i relation til programudbuddet. Kulturministeriet finder, at bemærkningerne giver anledning til at foretage ændringer i bekendtgørelsesudkastet, således at det ikke er et selvstændigt vægtet kriterie, i hvilket omgang, der vil ske salg af enkeltprogrammer. 7.2 Forslag til ændring af skønhedskriterie vedr. ansøgers evne til at fremme effektiv konkurrence på det danske tv-marked TV 2 DANMARK A/S bemærker, at det bør være muligt for en gatekeeper at udnytte synergier og stordriftsfordele med virksomheder inden for tv-markedet, så længe programudbydernes adgang til sendenettet sker på objektive og ikkediskriminerende vilkår i forbindelse med kravet om, at ansøgeren vil kunne fungere uafhængig af aktører, der gennem ejerskabskonstruktioner eller andre former for indflydelse har interesser på det danske tv-marked. TV 2 DANMARK A/S mener, at der ellers vil være stor risiko for, at ingen vil ansøge. Teracom A/S bemærker, at udbudsbekendtgørelsen bør indeholde vidtrækkende muligheder for white-labelling (sublicensering), så gatekeeperen kan tilpasse sig markedet over tid.

16 Side 16 Tilladelseshaver har i nuværende bekendtgørelsesudkast mulighed for at udnytte syngergier og stordriftsfordele med virksomheder inden for tv-markedet, ligesom white-labelling (sublicensering) er tilladt. Kulturministeriet finder ikke, at bemærkningerne giver anledning til at foretage ændringer i bekendtgørelsesudkastet. 7.3 Skønhedskriterie vedr. ansøgerens forretningsmæssige kompetencer og økonomiske forhold Borch Teknik A/S bemærker, at skønhedskriterierne bør indeholde vurdering af ansøgerens økonomiske soliditet, at der anvendes en skønhedskonkurrencemodel, hvor kun det reelle registrerede driftsselskab bag en kommende kommerciel gatekeeper/distributør kan deltage i skønhedskonkurrencen, at ansøger også bedømmes på, om ansøgers forretningsmodel er realistisk og bæredygtig, samt at ansøger har den fornødne erfaring som distributør af tv og med etablering og teknisk drift af sendenet. Kulturministeriet vurderer det hensigtsmæssigt, at ansøgere som det fremgår af bekendtgørelsesudkastet skal redegøre for ansøgers økonomiske forhold, samt at ansøgere alternativt kan fremlægge dokumentation for indgåelse af aftale med foretagender, som ansøger vælger at basere sin økonomi på. Tilsvarende redegørelse og dokumentation for de økonomiske forhold skal i så fald fremlægges for det eller de foretagender, hvormed aftale er indgået. Kulturministeriet finder ikke, at bemærkningerne giver anledning til at foretage ændringer i bekendtgørelsesudkastet. 7.4 Generelle bemærkninger vedr. skønhedskriterier Radio- og tv-nævnet bemærker, at der er sket en ændring af evalueringskriterierne således, at der lægges vægt på følgende: 1) ansøgers erfaring som distributør af tv og med etablering og teknisk drift af tv-sendenet (25 %), 2) ansøgers forretningsmæssige kompetencer og økonomiske forhold (20 %), 3) ansøgers redegørelse for, hvordan ansøger fremmer effektiv konkurrence på det danske tvmarked ved sin udførelse af opgaven som tilladelseshaver (45 %), samt 4) ansøgers redegørelse for i hvilket omgang og på hvilke overordnede vilkår, ansøger vil tilbyde programmer i enkeltsalg (10 %). Radio- og tv-nævnet finder, at de nye evalueringskriterier imødekomme de erfaringer, som er gjort med den gældende tilladelse og det hensigtsmæssige grundlag, som nævnet bør vurdere en ansøgning ud fra. Kulturministeriet vurder, at skønhedskriterierne skal vægtes anderledes på baggrund af ønsket om, at salg af enkeltkanaler ikke skal vægtes som et selvstændigt skønhedskriterie, som beskrevet i punkt 7.1.

17 Side 17 Kulturministeriet finder på denne baggrund, at høringssvarene giver anledning til at foretage ændringer i bekendtgørelsesudkastet, således at der sker en ændring af evalueringskriterierne, således at der lægges vægt på følgende: 1) ansøgers erfaring som distributør af tv og med etablering og teknisk drift af tv-sendenet (25 %), 2) ansøgers forretningsmæssige kompetencer og økonomiske forhold (25 %), 3) ansøgers redegørelse for, hvordan ansøger fremmer effektiv konkurrence på det danske tv-marked, herunder i hvilket omfang ansøger vil tilbyde programmer i enkeltsalg, ved sin udførelse af opgaven som tilladelseshaver (50 %). Det bemærkes, at forhold vedr. enkeltsalg af programmer indgår som del af den samlede konkurrencemæssige vurdering (evalueringskriterie 3). 8 Tilladelsen 8.1 Væsentlige ændringer af tilladelse Radio- og tv-nævnet bemærker, at der med det nye udkast er sket en præcisering af de forhold, som lægges til grund ved vurderingen af, hvorvidt den af tilladelseshaver eventuelle foretaget ændring skal betragtes som en væsentlig ændring i udnyttelsen af sendemuligheder i forhold til det i tilladelsen fastsatte. Dette finder Radio- og tv-nævnet positivt. Kulturministeriet finder ikke, at bemærkningerne giver anledning til at foretage ændringer i bekendtgørelsesudkastet. 8.2 Tilladelsesperiode SE foreslår, at den 10-årige licensperiode gøres kortere med eventuel mulighed for forlængelse. Konkret foreslår SE, at licensperioden fastsættes til 5 år med mulighed for forlængelse. Teracom A/S bemærker, at licensperioden bør være fleksibel, således at gatekeeper har mulighed for at stoppe før licensens udløb, samt at der bliver indarbejdet en stor grad af fleksibilitet i licensvilkårene i forhold til afsætningsformer, produktudbud, mv. Bekendtgørelsesudkastet tager udgangspunkt i en tilladelsesperiode på 10 år blandt andet for at give gatekeeper en realistisk mulighed for at kunne opbygge og drive en bæredygtig forretning. Såfremt gatekeeper træffer beslutning om ikke at fortsætte virksomheden inden tilladelsesperiodens udløb og ikke ønsker en overdragelse, skal tilladelsen tilbageleveres til Radio- og tv-nævnet. Ministeriet finder, at det med fordel kan tilkendegives klart i forbindelse med udbuddet, at det forhold, at tilladelsen udstedes for 10 år, ikke indebærer, at en kommende tilladelseshaver vil være forpligtet til at distribuere i medfør af tilladelsen i alle 10 år, hvis det forretningsmæssige grundlag herfor skulle

18 Side 18 forsvinde i løbet af tilladelsesperioden. Der synes at have hersket nogen usikkerhed herom i branchen. Men hensyn til den nævnte fleksibilitet for tilladelsens vilkår henvises til bemærkningerne under punkt 6.4 vedrørende muligheden for at anmode Radio- og tv-nævnet om ændringer. Kulturministeriet finder ikke, at bemærkningerne giver anledning til at foretage ændringer i bekendtgørelsesudkastet. 9 Krav til ansøgningen 9.1 Bemærkninger vedr. bodsaftale Teracom A/S bemærker, at udarbejdelsen af indholdet i en bodsaftale, jf. 15, bør muliggøre en lempelig administration af tilladelsen og tillade en hensyntagen til en foranderlig markedssituation. Men hensyn til ønske om lempelig administration af tilladelsen henvises til bemærkningerne under punkt 6.4 vedrørende muligheden for at anmode Radio- og tv-nævnet om ændringer. Kulturministeriet finder ikke, at bemærkningerne giver anledning til at foretage ændringer i bekendtgørelsesudkastet. Bilag 1: Specifikke bemærkninger til model A Bilag 2: Liste over organisationer m.v., der har afgivet høringssvar inkl. høringssvarene.

19 Side 19 Bilag 1: Bemærkninger specifikt vedr. model A Boxer TV A/S bemærker, at model A kun vil være attraktiv for en potentiel gatekeeper i en situation, hvor den kommercielle DTT-forretning var i vækst. Borch Teknik A/S bemærker, at model A vil biddrage til, at omkostningerne til etablering af MUX erne nedbringes betragteligt, da det i denne model kun er MUX L1, som skal regionaliseres. Borch Teknik A/S bemærker, at da udbud af jordbaserede digitale tvsendemuligheder i model A overvejende skal drives på kommerciel basis bør disse endvidere udbydes på så markedsmæssige vilkår som overhovedet muligt. Model A bør udbydes uden koncessions- og frekvensafgift, alternativt med en yderst symbolsk frekvensafgift, samt at model A desuden kan styrkes ved, at gatekeeper får mulighed for at overtage I/S DIGI-TV s aktiviteter, såfremt det er formålstjenstligt og muligt at nå til enighed herom. Borch Teknik A/S anbefaler, at der risikoafdækkes, såfremt den kommende kommercielle gatekeeper af økonomiske årsager ikke er i stand til at drive distributionsvirksomheden, eller vælger at indstille denne. Copydan Verdens TV bemærker, at model A ville fordre en del udfordringer, såfremt DR skal betale gatekeeperen for at kunne bruge dennes infrastruktur, da dette vil kunne opleves som en konkurrenceforskel af de øvrige tv-distributører. Endvidere vil model A kunne medføre, at øvrige tv-distributører i relation til rettighedsbetaling oplever en forskelsbehandling. DR bemærker, at model A i praksis ikke vil indebære en mere fleksibel anvendelse af de til rådighed værende sendemuligheder og/eller give en kommerciel distributør nævneværdig mere kapacitet end model B, sådan som der argumenteres for i høringsmaterialet. Dette begrunder DR i deres seneste kapacitetsberegninger, der har vist, at alle eksisterende public service-kanaler vil kunne rummes i én MUX. Derudover finder DR det højst tvivlsomt, at en kommerciel distributør i model A vil ønske at fordele de ukrypterede kanaler på flere MUX, da opfyldelse af det øgede dækningskrav for public service-kanalerne vil skulle gælde for samtlige MUX, som indeholder de pågældende kanaler. DR bemærker desuden, at når der i udkastet 1, stk. 3 kun stilles krav om én regionaliseret sendemulighed, vil det være nødvendigt at sprede public servicekanalerne over flere MUX, da der ikke vil bære plads til at sende TV 2- regionerne, regionaliseret TV 2 og lokal-tv i én og samme MUX, såfremt TV 2 fortsat skal udsendes med regionsvinduer. DR bemærker desuden, at det bør afklares om det, som følge af at den kommende gatekeeper også skal varetage distributionen af ikke-kommercielt lokal-tv, er endeligt besluttet, at ikke-kommercielt lokal-tv skal fortsætte deres distribution over DTT-platformen, samt at en sådan forpligtelse ikke er pålagt andre tvdistributører.

20 Side 20 DR har endvidere bemærkninger, der relaterer til forhold vedr. dækning og kvalitet samt økonomiske forhold. 1. Ad forhold vedr. dækning og kvalitet: DR bemærker, at det er afgørende, at public service-kanalerne ikke oplever sort skærm efter 4. april 2020, hvilket, efter DRs vurdering, forudsætter at en distributør er valgt senest primo april Derudover bemærker DR, at der bør stilles mere omfattende krav til de tekniske forhold i forbindelse med udsendelse af public service-indholdet. I den forbindelse bemærker DR at: 1) der skal stilles krav om, at en kommende gatekeeper skal anvende de samme antennepositioner som i dag, og at der skal vælges en opsætning af DVB-T2, som giver samme dækningsgrad som I/S DIGI-TV har på DVB-T i dag. Dette begrunder DR med, at det giver gatekeeperen mulighed for at reducerer dækningen i tyndtbefolkede områder, når der i udkastet til bekendtgørelsen kun stilles krav om, at den procentuelle dækning er på niveau med den nuværende dækning i I/S DIGI-TV regi. 2) der bør være et specifikt krav om, at der afsættes tilstrækkelig kapacitet til distribution af public service-indholdet, således at public servicekanalerne har samme gennemsnitlige billedkvalitet som de kommercielle kanaler, og som minimum en samlet kapacitet på 33,4 Mbit/s. 3) DR også skal have mulighed for at gøre indsigelse og stille krav til dækning, billedkodning og forsyningssikkerhed mv. for DRs kanaler. Denne bemærkning gælder også model B. DR bemærker desuden, at DR med det nuværende udkast ikke har vished for placeringen af sine kanaler og hvilke oplysninger, der vil fremgå herom i den fælles EPG, at der skal oprettes et samarbejde mellem DR og distributøren, så seere kan henvises til distributøren uden gener for seeren, samt at der bør sikres en fælles platform til oprettelse af EPG, således at også Lokal-tv og FolketingsTV kan bruge platformen. 2. Ad økonomiske forhold: DR bemærker, at DR kun kan betale for de udgifter, der vedrører udsendelsen af DR s kanaler. Dette gælder f.eks. hvis DRs kanaler sendes i samme MUX som ni kommercielle kanaler, så skal hele denne MUX leve op til dækningskravet, men DR vil kun kunne oppebære 10 % af omkostningerne til driften af denne sendemulighed. Sikringen heraf mener DR forudsætter en form for kontrol eller gennemsigtighed omkring gatekeeperens prismodel, f.eks. med udgangspunkt i reglerne for regulering af aktører med stærk markedsposition. DR mener, at en kommende gatekeeper muligvis ville være mere interesseret i at overtage den nuværende kommercielle distributørs udstyr, og dermed vil DR og TV 2 risikere at miste værdien af I/S DIGI-TV s aktiver. DR bemærker desuden, at en kommende gatekeeper vil skulle investere i nyt sendeudstyr, hvilket kan medføre, at DRs omkostninger til distribution af tv via

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv.

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. 11 juni 2007 Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. A: Overordnet fordeling af digitale tv-sendemuligheder Der er

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Sendemulighederne

Læs mere

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8 NOTAT Medier 28. maj 2014 Kommenteret høringsnotat om MUX 8 Det følger af medieaftalen for 2012-2014, at det ottende digitale tvsendenet skal udbydes til en kommerciel distributør til mere digitalt tv,

Læs mere

TILLADELSE TIL BOXER TV A/S. København den 4. april 2008

TILLADELSE TIL BOXER TV A/S. København den 4. april 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TILLADELSE TIL BOXER TV A/S København den 4. april 2008 Tilladelse til Boxer TV A/S til distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

Læs mere

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet I/S DIGI-TV Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Forlængelse af tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og

Læs mere

Borch Teknik A/S høringssvar angående udkast til bekendtgørelse om udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder.

Borch Teknik A/S høringssvar angående udkast til bekendtgørelse om udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder. Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Att.: Nina Munck Richter Hansen, nrh@kum.dk BORCH TEKNIK A/S Vølundsvej 12 DK 3400 Hillerød T: +45 48 25 30 03 www.borchteknik.dk info@borchteknik.dk CVR/VAT

Læs mere

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C København den 10. januar 2006 Tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og billedprogrammer ved

Læs mere

NOTAT. Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen. Den 25. oktober 2006

NOTAT. Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen. Den 25. oktober 2006 MEDIESSEKRETARIATET NOTAT Den 25. oktober 2006 Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen...1 1. Forudsætninger for DTT i Danmark...1 Antal sendemuligheder

Læs mere

1. Radio- og tv-nævnet udbyder ved skønhedskonkurrence til en gatekeeper minimum fire jordbaserede digitale tvsendemuligheder

1. Radio- og tv-nævnet udbyder ved skønhedskonkurrence til en gatekeeper minimum fire jordbaserede digitale tvsendemuligheder 2007-Bekendtgørelse Model A: Gatekeeper får alle sendemuligheder Model B: DigiTV beholder én sendemulighed Bemærkninger Kapitel 1. Udbudsgenstand Kapitel 1. Udbudsgenstand 1. Radio- og tv-nævnet udbyder

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

4. februar Kommenteret høringsnotat om modeller for distributionen af radiokanaler i den fremtidige, kommercielle DAB-blok 1

4. februar Kommenteret høringsnotat om modeller for distributionen af radiokanaler i den fremtidige, kommercielle DAB-blok 1 4. februar 2015 Kommenteret høringsnotat om modeller for distributionen af radiokanaler i den fremtidige, kommercielle DAB-blok 1 Kulturstyrelsen udsendte den 16. december 2014 en høring over modeller

Læs mere

Notat. Beredskabsstyrelsen, Bilbranchen, Forbrugerombudsmanden, KODA og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afgav høringssvar uden bemærkninger.

Notat. Beredskabsstyrelsen, Bilbranchen, Forbrugerombudsmanden, KODA og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afgav høringssvar uden bemærkninger. Notat Høringsnotat - høring over udkast til bekendtgørelse om udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 og udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder 29. juni 2007 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder I medfør af 3, stk. 3, og 4, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 11. april 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 14. februar 2011

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Senest mandag den 12. februar kl. 12.00 på e-mail julhaa@mediesekretariatet.dk

Senest mandag den 12. februar kl. 12.00 på e-mail julhaa@mediesekretariatet.dk EMBEDSMANDSUDVALGET FOR DIGITALT TV København den 6. februar 2007 Høring af sekretariatsudkast til rapport fra Embedsmandsudvalget vedrørende udbud af digitalt tv Mediesekretariatets første udkast til

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

København den 27. marts 2008. Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgninger om jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

København den 27. marts 2008. Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgninger om jordbaserede digitale tv-sendemuligheder København den 27. marts 2008 Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgninger om jordbaserede digitale tv-sendemuligheder Grundlag I henhold til 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1287 af 8. november 2007 om

Læs mere

8. marts Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund

8. marts Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund 8. marts 2016 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1014 København K Att.: adm. direktør Ulf Lund Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3395 4200 slke@slke.dk

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S RADIO- OG TV-NÆVNET Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S Bodssystem for tilsidesættelse af vilkår for tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Regeringens Medieaftaleoplæg for

Regeringens Medieaftaleoplæg for Regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 Temaer Udbygning af digitalt tv Udbygning af digital radio Etablering af en Public Service Fond Privatisering af TV 2 DR Medielicens KODA/Gramex Digitalt tv er

Læs mere

HOVEDRESULTATER DTT-PLATFORMENS UDVIKLING OG KONSEKVENSER VED BRUG AF 700 MHZ-BÅNDET TIL MOBILT BREDBÅND BRANCHEMØDE AUGUST 2014

HOVEDRESULTATER DTT-PLATFORMENS UDVIKLING OG KONSEKVENSER VED BRUG AF 700 MHZ-BÅNDET TIL MOBILT BREDBÅND BRANCHEMØDE AUGUST 2014 HOVEDRESULTATER DTT-PLATFORMENS UDVIKLING OG KONSEKVENSER VED BRUG AF 700 MHZ-BÅNDET TIL MOBILT BREDBÅND BRANCHEMØDE AUGUST 2014 1 VORES OPGAVE 1. Hvad er den forventede udvikling i DTT-platformen frem

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tvsendemuligheder

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tvsendemuligheder BEK nr 1287 af 08/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-18229-119 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1325 af 30/11/2007

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 BEK nr 600 af 04/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-015748 Senere ændringer til forskriften BEK nr 720 af 27/05/2015

Læs mere

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund 7. maj 2015 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Søren F. Jensen Juridisk specialkonsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Ulf Lund Boxer TV

Læs mere

Høringsnotat om den fremtidige frekvensanvendelse i frekvensbåndet MHz

Høringsnotat om den fremtidige frekvensanvendelse i frekvensbåndet MHz Notat Høringsnotat om den fremtidige frekvensanvendelse i frekvensbåndet 450-470 MHz 7. april 2006 Den 8. december 2005 iværksatte en høring over frekvensanvendelsen i frekvensbåndet 450-470 MHz. Høringsfristen

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet Erhvervs- og vækstministeriet Den danske telemyndighed Holsteinsgade 63 2100 København Ø 15. december 2011 Sendt via e-mail til mob@itst.dk Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog.

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog. Notat Kommissorium for udvalg om den fremtidige finansiering af dansk, digital indholdsproduktion Problemstilling Den teknologiske udvikling og globaliseringen har stor indflydelse på medieudviklingen

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 18. december 2013 Sagsnr.: 2013-021914 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur.

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 29. februar 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af 470-790

Læs mere

Kommenteret høringsnotat om udkast til ændring af radio- og fjernsynsloven (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv i MUX 1)

Kommenteret høringsnotat om udkast til ændring af radio- og fjernsynsloven (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv i MUX 1) Kulturudvalget 2013-14 L 50 Bilag 1 Offentligt NOTAT Kommenteret høringsnotat om udkast til ændring af radio- og fjernsynsloven (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv i MUX 1) 6.november 2013

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet

Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet Kommenteret høringsoversigt 20. december 2011 Sagsnr. 11-117223 /anjp Kommenteret høringsoversigt vedr. høring over fire bekendtgørelser på frekvensområdet Den danske telemyndighed iværksatte den 28. oktober

Læs mere

Notat 20. marts 2014. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal

Notat 20. marts 2014. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Notat 20. marts 2014 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Kulturstyrelsen sendte den 27. januar 2014 et udkast til

Læs mere

Hvorfor digital radio?

Hvorfor digital radio? Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 4 Offentligt Hvorfor digital radio? Foretræde for Kulturudvalget den 7. oktober 2015 v/ Laila Kelp Rasmussen BFE er brancheorganisation for leverandører af forbrugerelektronik

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

29. august 2014. Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K. Att: adm. Direktør Steen Ulf Jensen

29. august 2014. Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K. Att: adm. Direktør Steen Ulf Jensen 29. august 2014 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K Radio- og tv-nævnet Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334 Att: adm. Direktør

Læs mere

Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen

Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen Dato 14. marts 2016 Kontor i departementet KKT Udgangspunktet er, at bredbåndspuljen skal være efterspørgselsdrevet og teknologineutral. Tildelingen

Læs mere

Notat. Høringsnotat - udkast til bekendtgørelse om fritagelse for tilslutning til og betaling for fælles programforsyning i fællesantenneanlæg

Notat. Høringsnotat - udkast til bekendtgørelse om fritagelse for tilslutning til og betaling for fælles programforsyning i fællesantenneanlæg Notat 19. maj 2016 Høringsnotat - udkast til bekendtgørelse om fritagelse for tilslutning til og betaling for fælles programforsyning i fællesantenneanlæg Kulturministeriet sendte den 21. april 2016 et

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen.

I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen. Notat TF2005-18 Teleforum Eventuelle regelændringer vedrørende alarmforhold på baggrund af IPtelefonianalysen og fastsættelse af regler på baggrund af rapport om stedbestemmelse af alarmopkald fra mobiltelefoner

Læs mere

Tilsynssag vedr. Boxers forpligtelser om high-pay kanaler

Tilsynssag vedr. Boxers forpligtelser om high-pay kanaler Den 15. maj 2017 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1014 København K Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk CVR 34072191 Att.:

Læs mere

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum 1800 MHz-auktion Tildeling af frekvenser i frekvensbåndene 1720,1-1785,0 MHz og 1815,1-1880,0 MHz Informationsmemorandum Bilag D Udkast til tilladelser Udkast 17. maj 2016 Udsendt af Energistyrelsen Danmark

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelser om frekvnsauktioner i 450 og 870 Mhz Frekvensbåndene, tilladelser samt informationsmemoranda

Høring over udkast til bekendtgørelser om frekvnsauktioner i 450 og 870 Mhz Frekvensbåndene, tilladelser samt informationsmemoranda Hi3G Denmark ApS Tel +45 3333 0135 Arne Jacobsens Allé 17 Fax +45 3333 0155 DK-2300 København S www.3.dk Danmark IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø København den, 6. september 2006

Læs mere

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen 11. januar 2016 Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen Christian_Sonnefeld@discovery.com Radio- og tv-nævnet H.C.

Læs mere

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september Til Børne- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom og Thomas Rasmussen Holmens Kanal 22 1060 København K KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september 2017 KL har den 21. september

Læs mere

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Mediesekretariatet H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V 17. september 2008 Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Hermed fremsendes høringssvar fra

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S' henvendelse om kanaludskiftninger

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S' henvendelse om kanaludskiftninger Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 25. marts 2014 Sagsnr.: 2014-002802 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Kulturudvalget, Europaudvalget 2005 KUU Alm.del Bilag 123, KOM (2005) 0204 Bilag 2 Offentligt

Kulturudvalget, Europaudvalget 2005 KUU Alm.del Bilag 123, KOM (2005) 0204 Bilag 2 Offentligt Kulturudvalget, Europaudvalget 2005 KUU Alm.del Bilag 123, KOM (2005) 0204 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt pr. mail til postmar@erst.dk. 15. november 2013

Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt pr. mail til postmar@erst.dk. 15. november 2013 Returadresse: HR & Stakeholder Relations, Teglholmsgade 3, 0900 København C, Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt pr. mail til postmar@erst.dk 15. november 2013 Høringssvar vedr.

Læs mere

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika.

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika. FM6 A/S Pilestræde 34 1147 København K Radio- og tv-nævnet 9. juli 2010 Sagsnr: 2010-016012 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Tilladelse

Læs mere

NOTAT. Baggrund. I det politiske beslutningspapir fra juni 2007 står der følgende: Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K. Att.

NOTAT. Baggrund. I det politiske beslutningspapir fra juni 2007 står der følgende: Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K. Att. Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K I/S DIGI-TV Banestrøget 21 DK-2630 Taastrup Att. Lene Gelting Erik H. Kjeldsen D +45 3520 3194 F +45 3520 4380 E ekd@dr.dk 9. maj 2008 NOTAT Gennemgang af

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udvalget skal bl.a. som led i sit arbejde: Overveje hvilke muligheder, der er for at indrette public serviceformidlingen

Udvalget skal bl.a. som led i sit arbejde: Overveje hvilke muligheder, der er for at indrette public serviceformidlingen Høring om forandringer af rammevilkår og udviklingstendenser inden for medieområdet. Public service-udvalget har i medfør af sit kommissorium en række konkrete opgaver. Udvalget ønsker i den sammenhæng

Læs mere

Høringsnotat over udkast til vejledning til ansøgere af bredbåndspuljen

Høringsnotat over udkast til vejledning til ansøgere af bredbåndspuljen Høringsnotat over udkast til vejledning til ansøgere af bredbåndspuljen Kontor/afdeling Center for Tele Dato 28. juni 2016 J nr. 2016-6571 Energistyrelsen har i perioden fra den 31. maj 2016 til og med

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Kulturministeriet har udstedt bekendtgørelse nr. 1287 af 8. november 2007 om Radio- og tvnævnets udbud af jordbaserede

Læs mere

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1.

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1. NOTAT Kommenteret høringsnotat vedr. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S (Ændrede must-carry -regler, DR s adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

Oversigt over foreslåede ændringer Det foreslås i udkast til bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser

Oversigt over foreslåede ændringer Det foreslås i udkast til bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser 28. oktober 2011 Sagsnr. 11-117223 /anjp Høring over udkast til bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser, udkast til ændring af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

Notat. I det følgende redegøres for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. Der henvises herudover i det hele til de vedlagte høringssvar.

Notat. I det følgende redegøres for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. Der henvises herudover i det hele til de vedlagte høringssvar. Notat 24. november 2014 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om tilskud til produktion af dansk public service tv og bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

Bekendtgørelse af frekvensafgifter i 2017

Bekendtgørelse af frekvensafgifter i 2017 Bekendtgørelse af frekvensafgifter i 2017 Energistyrelsen opkræver frekvensafgifter i henhold til 50 i lov om radiofrekvenser. Afgifternes størrelse og opkrævning fastsættes årligt på finansloven. For

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor regeringen ønsker at privatisere TV 2, om TV 2 ved et salg fortsat skal have public serviceforpligtelser,

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor regeringen ønsker at privatisere TV 2, om TV 2 ved et salg fortsat skal have public serviceforpligtelser, Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 88 Offentligt FULD TALE Arrangement: Samråd vedr. privatisering af TV 2 (Samrådsspørgsmål J) Åbent eller lukket: Åbent 11. januar 2017 Dato

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat om forslag til bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler 23. juni 20145 Kulturministeriet sendte den 20. maj 2014 et forslag til bekendtgørelse

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 27. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Formål, Baggrund og Indhold: Beslutningsoplægget skal give et godt, velunderbygget og solidt grundlag for en beslutning hos de nordjyske

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse VEJLEDNING Vejledning til konsortiedannelse 17082016 Vejledning til konsortiedannelse Indledning SKI udbyder rammeaftaler på vegne af det offentlige Danmark. Vores hovedopgave er at tilvejebringe rammeaftaler

Læs mere

DIALOGMØDE 11 NOV 2013 KONSULENTOPGAVE OM BEHOVET FOR KAPACITET TIL ANTENNE-TV EFTER 2020 OG KONSEKVENSER AF EVENTUEL ANVENDELSE AF 700MHZ

DIALOGMØDE 11 NOV 2013 KONSULENTOPGAVE OM BEHOVET FOR KAPACITET TIL ANTENNE-TV EFTER 2020 OG KONSEKVENSER AF EVENTUEL ANVENDELSE AF 700MHZ DIALOGMØDE 11 NOV 2013 KONSULENTOPGAVE OM BEHOVET FOR KAPACITET TIL ANTENNE-TV EFTER 2020 OG KONSEKVENSER AF EVENTUEL ANVENDELSE AF 700MHZ FREKVENSBÅNDET TIL MOBILT BREDBÅND 1 DAGSORDEN 1. Velkomst - ved

Læs mere

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet Bilag 2 Radio- og tv-nævnet 8. juni 2012 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet 2012 rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3369 Radio- og

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Bilag 1: Ansøgning 1 Bilag 1: Ansøgning Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Oplysninger i ansøgningen bedes følge rækkefølgen som nedenfor angivet. Det bedes

Læs mere

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V).

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 282 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 6. juni 2013 Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt

Læs mere

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Ansøgning

Læs mere

1. 6 affattes således:

1. 6 affattes således: Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 90 Offentligt Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

I de følgende afsnit beskrives afgiftsgrupperne, og der gives eksempler på konkrete beregninger.

I de følgende afsnit beskrives afgiftsgrupperne, og der gives eksempler på konkrete beregninger. Notat Beregning af frekvensafgifter Generelt om beregning af afgiftsstørrelser for frekvenstilladelser Afgiftsmodellen tager udgangspunkt i de udstedte båndbredder (samlet set for alle tilladelser) i de

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 www.kanalhovedstaden.dk Ikkekommerciel lokal-tv skal kvalitetsudvikles og udgøre en større andel af det samlede danske mediebillede Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 Dansk folkeoplysning

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelsen er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Kulturministeriet

Læs mere

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt?

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt? SIDE 163 JANUAR 2016 Kapitel 8 Tidsfrister 8.1 Indledning Hvad er nyt?» Kortere minimumsfrister (se afsnit 8.1).» Mulighed for at forkorte tidsfristen i særlige tilfælde for ikkestatslige ordregivere (se

Læs mere

FRA ANALOG TIL DIGITAL

FRA ANALOG TIL DIGITAL Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 29 Offentligt Kulturudvalget, Christiansborg den 28. oktober 2009 Generaldirektør Kenneth Plummer, DR Specialkonsulent Carsten Corneliussen, DR Medier Distribution/DIGI-TV

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere