FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet J.nr /2010-6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 13.10.2010 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2010-6"

Transkript

1 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet J.nr / Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 28. september 2010 er redigeret til brug for offentliggørelse på foreningens hjemmeside. Dette indebærer, at en række punkter i denne udgave er udeladt i forhold til det officielle referat. Der er endvidere foretaget anonymisering af personsager. Møde: Hovedbestyrelsesmøde nr. 6/2010 Dato: Tirsdag den 28. september 2010 kl Sted: Deltagere: Højstrupgaard, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør Formand Lars Bonde Eriksen (fra kl ), næstformand Gert Nielsen, kasserer Ruth Holm, Ingolf Lindmark Olsen, Susanne Winkler Hansen, Janne Lyng Lundager, Lars Arly Rasmussen, seniorformand Steffen Lunn, sekretariatsleder Birthe Bendtsen og seniorkonsulent Hans-Jørgen Møllegaard. Redigeret referat Sager til beslutning Regulering af kontingent til TAT pr På baggrund af notat, udarbejdet af sekretariatet , har en enig hovedbestyrelse ved skriftlig votering i medfør af punkterne 16 og 17 i hovedbestyrelsens forretningsorden truffet beslutning om regulering af kontingentet til TAT fra den som følge af udviklingen i nettoprisindekset for juli Kontingentet forhøjes med 6,00 kr. pr. måned med virkning fra den Kontingentet udgør herefter 343,00 kr. pr. måned. Der er udsendt Nyhedsbrev fra TAT om kontingentforhøjelsen, og tatmeddelelse er lagt på hjemmesiden under Tillidsmandshåndbogen. Artikler til hjemmesiden Hans-Jørgen gjorde opmærksom på, at der fortsat er mangel på artikler mv. til hjemmesiden. Ingolf oplyste, at han har færdiggjort en artikel om FTF s Lederpejling Artiklen er udsendt som Nyhedsbrev til TAT s ledergruppe; artiklen kan findes i Artikel-arkivet på hjemmesiden under Ledere. 1

2 Der er planlagt en række artikler omkring aftaleforhandlingerne, som løbende vil blive offentliggjort i løbet af vinteren. Lars Arly vedgik at skylde en artikel om arbejdsmiljøreformen, fordi han afventer færdiggørelsen af en række AT-vejledninger. Hans-Jørgen oplyste, at der netop er færdiggjort en præsentation af en TAT-arbejdsplads - Folketingets Ombudsmand. Teksten er skrevet af tillidsrepræsentant Jeanette Schultz og billederne er stillet til rådighed af Thomas Fryd. Præsentationen er lagt på hjemmesiden. Denne præsentation vil blive afløst af en præsentation af Slots- og Ejendomsstyrelsen (skrevet af slotsgartner Lars Lindeschouw Friis) i begyndelsen af november. Den sidste nye præsentation (omkring 1.12.) bliver om Fiskeridirektoratet. Godkendelse af bilag til regnskabsinstruks Som aftalt på sidste HB-møde er der rekvireret et foreningskort til Forbrugsforeningen til TAT. Der var udarbejdet et bilag herom til regnskabsinstruksen. Hovedbestyrelsen godkendte bilaget til regnskabsinstruksen. Udlejning af feriehuse i 2011 På baggrund af et forventet underskud på drift af ferieboligerne i Provence i 2010, drøftede hovedbestyrelsen såvel prisstruktur som fordeling af udlejningen på høj- og lavsæson. Hovedbestyrelsen bad sekretariatet om at udarbejde en oversigt over udlejningsfrekvens, hvor mange medlemmer, der bruger tilbuddet, samt en analyse af driftsomkostningerne. Hovedbestyrelsen besluttede at udskyde spørgsmålet om ændringer i sæsonfordeling og prissætning for 2011 til mødet i oktober Forslag til mødeplan for 2011 Birthe havde udarbejdet et forslag til mødeplan for 2011, som omdeltes. Udkastet indeholder placering af en temadag for kommende seniorer i uge 9, tillidsmandsmøde i uge 15, hovedbestyrelsesseminar i uge 39 og brunchmøde i uge 41. Af hensyn til planlægningen blev det oplyst, at Seniorafdelingen afholder generalforsamling den Hovedbestyrelsen besluttede, at det planlagte HB-møde i uge 17 flyttes til uge 18/2011. Med denne ændring godkendte hovedbestyrelsen mødeplan for Nye sekretariatsfora i FTF Som følge af ændringen af FTF s politiske udvalgsstruktur er det besluttet at etablere nye sekretariatsfora på en række centrale politikområder. En række af de nuværende sekretariatsfora nedlægges, og der etableres følgende nye sekretariatsfora: 2

3 Sekretariatsforum for beskæftigelse Sekretariatsforum for uddannelse Sekretariatsforum for arbejdsmiljø Sekretariatsforum for ledelse Herudover videreføres følgende netværk: Sekretariatsforum for økonomisk politik Sekretariatsforum for medbestemmelse Sekretariatsforum for det internationale område Hovedbestyrelsen besluttede, at Birthe fortsætter i netværksgruppen for sekretariatsledere og HR-chefer samt at hun (indtil videre) tilmeldes det nye sekretariatsforum for ledelse. Der var endvidere enighed om, at vi ikke tilmelder os andre FTF-fora. PFA Helbredsforsikring Hans-Jørgen orienterede om, at præmien til PFA Helbredsforsikring efter forhandlinger mellem CO10 og PFA fra den nedsættes fra 1.716,00 kr. til 1.440,00 kr. årligt for medlemmer (besparelse 276,00 kr.); præmien for ægtefælle/samlever nedsættes fra 1.584,00 kr. til 1.333,32 kr. (besparelse 250,68 kr.). Nedsættelsen udgør 526,68 kr. årligt, såfremt medlem og ægtefælle/samlever er tilmeldt ordningen. PFA har telefonisk spurgt, om PFA Pension skal overtage præmieopkrævningen direkte hos medlemmerne. Dette forudsætter dog, at præmien opkræves én gang årligt. Hovedbestyrelsen tog orienteringen om præmienedsættelsen til efterretning. Birthe oplyste, at arbejdet med opkrævning mv. af præmien for helbredsforsikringen er meget tidkrævende for sekretariatet, hvorfor hun indstillede til hovedbestyrelsen, at man med virkning fra den overlader opkrævningsarbejdet til PFA. Hovedbestyrelsen besluttede, at opkrævningen af forsikringspræmien med virkning fra den overdrages til PFA Pension. Der udsendes i slutningen af november 2010 brev til samtlige forsikringstagere om, at forsikringspræmien nedsættes som ovenfor anført, og at opkrævning fra er overdraget til PFA Pension med den konsekvens, at opkrævning herefter sker én gang årligt. Medlemmerne får samtidig mulighed inden en nærmere fastsat dato at opsige forsikringen pr Hans-Jørgen orienterede endvidere om, at PFA har etableret en ny individuel helbredsforsikring, der henvender sig til personer, der er på vej til pensionisttilværelsen. Denne forsikring tegnes direkte hos PFA. Hvis man beslutter sig for at købe den nye, individuelle Helbredsforsikring når man fx er fyldt 65 år, vil den årlige præmie (pr ) udgøre 6.720,00 kr. årligt ( grunddækning 4.524,00 kr. inkl. Tilvalg A 2.196,00 kr.). Der er tale om præmier pro persona. I forhold til den helbredsforsikring, der er omtalt ovenfor, er der tale om en merpris pr. person på 5.280,00 kr. det første år. Der vil blive orienteret om den nye individuelle hel- 3

4 bredsforsikring på hjemmesiden under Pensionsafsnittet. Der vil blive linket fra seniorafsnittet til den pågældende orientering. Da der ikke forelå oplysninger om, hvorvidt der skal afgives helbredsoplysninger for at tegne den ny individuelle helbredsforsikring, blev sekretariatet pålagt at undersøge dette. Sager til orientering Nyt fra CO 10 s bestyrelse Lars Bonde orienterede om, at der på det seneste bestyrelsesmøde i CO10 bl.a. var drøftet en afklaring af ansvars- og opgavefordelingen i forbindelse med behandling af afskedssager. Ligeledes havde der været en længere drøftelse af CO10 s krav til OK 11. Lars Bonde orienterede endvidere om, at man havde drøftet og godkendt kontingentstrukturen i den ny centralorganisation. Man havde dog samtidig besluttet en overgangsperiode for de tidligere OC-organisationer på 5 år. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Aftaleforhandlingerne 2011 Foreningens aftalekrav er sendt til CO10. Kravene er lagt op på hjemmesiden. Steffen Lunn oplyste, at Statspensionisternes Centralforening har det synspunkt, at jo flere penge, der lægges ud til decentral forhandling, desto mere forringes reguleringen af tjenestemandspensionerne. Finansministeren har et ønske om, at op til 25 % af lønnen skal aftales lokalt/individuelt, og derfor er det meget vigtigt, at tjenestemandspensionen sikres på sigt. Ruth spurgte, om vi havde fået svar vedrørende vores henvendelse om administration af feriereglerne i relation at institutionernes forvaltning af omkostningsbaserede regnskaber. Lars Bonde havde på bestyrelsesmøde forklaret, at problemstillingen opstår, når arbejdsgiveren på nogle områder opgør sin gældsforpligtelse pr. kalenderår, og at dette kan komme i konflikt med muligheden for afholdelse / overførsel af ferie. Derfor oplever de ansatte, at arbejdsgiveren ensidigt dikterer ferieafholdelsen i strid med ferielovens/ferieaftalens intentioner. Det var blevet oplyst, at det ikke er ualmindeligt, at arbejdsgiverne udnytter reglerne til det yderste, når der mangler penge på budgetterne. I dette tilfælde er der i ferieaftalen regler for arbejdsgiverens varsling af ferie; men heroverfor står hensynet til, at ferien så vidt muligt skal tilrettelægges i overensstemmelse med de ansattes ønsker. Vi blev derfor henvist til at kontakte SKAF, når/ hvis vi oplever problemer, som kanter aftalerne, og hvis SKAF finder grundlag herfor, vil sagerne naturligvis blive rejst over for Personalestyrelsen. Steffen Lunn pegede på, at tjenestemændene i henhold til ferieaftalen har en ret til i løbet af 3 år at opspare en uge pr. kalenderår til senere afholdelse. Denne mulighed forringes 4

5 eller afskæres, såfremt den rejste problematik omkring omkostningsbaserede regnskaber og ferieforpligtelserne fastholdes. Nedskæringer i Økonomistyrelsen Birthe orienterede om, at der var gennemført prikkedag i Økonomistyrelsen den , og at et af TAT s medlemmer var blevet varslet til afsked med rådighedsløn og efterfølgende pension. Birthe havde holdt møde med tillidsrepræsentanten og det pågældende medlem den i styrelsen. Den tidligere generalforsamling i lokalafdelingen blev suspenderet, fordi der ikke kunne vælges ny tillidsrepræsentant. Der er nu indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den Det er meget vigtigt, at der vælges en ny bestyrelse, idet der fortsat skal ske personaletilpasninger i 2011 og Birthe oplyste, at Lars Bondes artikel Svanen, der blev til en ælling ( ) havde skabt utryghed blandt medlemmerne på grund af oplysningerne om de personaletilpasninger, der skulle ske i styrelsen. Hun havde gjort tillidsmanden opmærksom på, at hensigten med Lars artikel netop havde været bekymringen for, at det skulle ske nogle fortsatte personaletilpasninger i de kommende år. Susanne supplerede med, at styrelsens direktør på intranettet faktisk havde tilkendegivet, at der ikke skulle ske afskedigelser. Birthe orienterede under dette punkt om, at Finansministeriet har besluttet at oprette en Koncernpersonalecenter i Økonomistyrelsen. Det er planlagt, at skulle disponere over 16 årsværk, og at man foretager udvælgelse af de 10 personer, der skal overføres til centret, således at man undgår at skulle afskedige personale efter flytningen. Man må således konstatere, at der formentlig forbliver personale tilbage i de hidtidige områder, der vil få deres nuværende arbejdsopgaver beskåret. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Brunchmøde 9. november 2010 Før udløbet af tilmeldingsfristen til brunchmødet den 9. november 2010 i FUHU om Trivsel og arbejdsglæde med oplægsholderen Allan René Olesen, var der modtaget 60 tilmeldinger, inkl. sekretariatet og HB, hvorfor tilmeldingen er lukket. Det er muligt at blive optaget på en venteliste. Birthe udtrykte stor tilfredshed med, at de arrangementer, der udbydes, får en så stor tilslutning, som tilfældet er. Hovedbestyrelsen var enig heri. FTF-A s beregninger til medlemmerne I forbindelse med at Birthe udarbejdede pensionsberegninger til medlemmerne i Plantedirektoratet, der afskediges med rådighedsløn, stødte hun på en beregning, som et af medlemmerne havde modtaget fra FTF-A sammen med sit efterlønsbevis. Beregningen var ifølge Birthe forkert i forhold til den modregning af tjenestemandspension der sker, hvis man modtager tjenestemandspension og efterløn samtidig. 5

6 Birthe sendte beregningen til den konsulent i FTF-A, der skulle være bedst inde i tjenestemandsområdet og bad hende se på den. Birthe orienterede om svaret, der i første omgang ikke havde været særlig positivt, fordi arbejdsløshedskassen ikke agtede at gøre noget ved problemet. Birthe pressede derfor på med en fornyet henvendelse til FTF-A, der har resulteret i, at FTF-A har erkendt, at den måde beregningen hidtil er lavet på, er forkert, og at man derfor snarest vil ændre beregningen. Hovedbestyrelsen var enig med Birthe i, at vi ikke kan acceptere, at arbejdsløshedskassen laver forkerte beregninger, der kan give anledning til, at medlemmerne træffer et forkert valg i forbindelse med overgang til efterløn. Nyt fra tovholderne På uddannelsesområdet orienterede Susanne og Birthe om, at de havde deltaget i en præsentation af nye foredragsholdere på Bernstorff Slot. Der var flere mulige oplægsholdere, der kan overvejes til kommende tillidsmands- og brunchmøder. Birthe havde i øvrigt fået et meget positivt indtryk af Bernstorff Slot som kursussted og foreslog i den forbindelse, at vi afprøver det i forbindelse med HB-seminaret i eftersommeren Hovedbestyrelsen fandt, at det var en god idé, og at Birthe allerede nu kan reservere plads på Bernstorff Slot til HB-seminar Lars Arly orienterede om arbejdsmiljøområdet, at han i den kommende uge skal deltage i FTF s arbejdsmiljøseminar. I dette seminar deltager endvidere TAT s tillidsrepræsentant på Københavns Universitet, Ditlev Jan-Finn Ditlevsen. Lars oplyste endvidere, at der ikke etableres noget arbejdsmiljøudvalg i CO10. Omkring ledere kunne Ingolf oplyse, at han havde deltaget i et møde i FTF om Medledelse med muligheder. En af mødets pointer var, at det højere ledelseslag skal gå i dialog med det lavere ledelseslag. TAT har indstillet til CO10, at Ingolf udpeges som repræsentant i FTF s underudvalg om ledelse. (Ingolf er efterfølgende udpeget som CO10 s repræsentant i underudvalget om ledelse.) Med hensyn til information gjorde Hans-Jørgen opmærksom på, at opdateringer til hjemmesiden under hans sygeorlov kan sendes direkte til Marianne Almann. Ruth ajourfører lagkagediagrammerne omkring TAT s økonomi. Økonomi Der var udsendt en balance pr. 31. august Ifølge balancen er der et driftsunderskud på kr Da der er forudbetalt løn til personalet i sekretariatet samt husleje 6

7 og kontingent til CO10 for i alt ca kr., ser det stadig rimeligt ud i forhold til det budgetterede underskud på kr. Birthe orienterede endvidere om, at Marianne med udgangen af september har opsagt sit job som studentermedhjælper, da hun indtil videre har orlov fra studiet på RUC. På grund af Hans-Jørgens sygeorlov i oktober/november har vi ansat Marianne Almann på fuld tid således, at en række opgaver fortsat kan løses og sekretariatet være bemandet under udgående møder mv. Hovedbestyrelsen fandt, at det var en god og hensigtsmæssig løsning. Herudover var der ikke bemærkninger til økonomien. Mødet sluttede kl Godkendt på hovedbestyrelsesmøde nr. 7/ oktober 2010 Lars Bonde Eriksen Formand --- Efter afslutningen af hovedbestyrelsesmødet fortsatte hovedbestyrelsen med at afvikle sit årlige seminar, der fortsatte den til kl Hovedemnerne for seminaret var en gennemgang af Visionsrapporten Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010 samt en drøftelse af foreningens fremtid. 7

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2006 HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Nye tider i TDC? Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 Overenskomst

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 BILAG C 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere

Nye regler for gymnasielærere Vejledning om Nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Juli 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) Udgivet juli 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Fornyelse af samarbejdsgrundlaget

Fornyelse af samarbejdsgrundlaget DLF kreds 45 Solrød Lærerforening Egeparken 31 B, 3.tv 2680 Solrød Strand Tlf. 56 14 43 30 E-mail: 045@dlf.org www.srlf.dk www.solrødlærerforening.dk Kredskontorets åbningstider: Mandag kl. 09 16 Tirsdag

Læs mere

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013.

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. 8. februar 2013 FORHANDLINGSPROTOKOL Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. Der er i den forbindelse

Læs mere

Marts 2015. Beretning for perioden april 2014 - marts 2015

Marts 2015. Beretning for perioden april 2014 - marts 2015 Marts 2015 Beretning for perioden april 2014 - marts 2015 Teglholmsgade 3, 0900 København C info@lederforeningen.dk www.lederforeningen.dk Telefon 70 27 22 57 1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Beretning for perioden 2012-2013

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Beretning for perioden 2012-2013 Hovedorganisationen af Officerer i Danmark Beretning for perioden 2012-2013 Januar 2014 Indhold Indledning... 3 Overenskomst 2013... 3 Forsvarsforlig... 4 HR- strategi... 7 Organisation... 8 Medlemstal...

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2005

Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 November 2006 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 87-989860-5-8

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2008

KLAGERÅDSRAPPORT 2008 1 KLAGERÅDSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND AFSKEDIGELSE ANSÆTTELSESVILKÅR ARBEJDSKADER IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER AFVISTE HENVIST

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. 459/03 Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre mod 1) Lars Emil Johansen 2) Adam Dahl 3) Ellen Egede Hansen 4) Henning Sloth Pedersen

Læs mere

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113 Re STÆVNING Morten Samuelsson Østerfælled Torv 10 2100 København Ø Telefon: 33 34 80 00 SAG B 99-1802/2011 Københavns Byret Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere