??? Afskediget og hvad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "??? Afskediget og hvad"

Transkript

1 AF Stine Søndergaard og Sys Tarrild, forhandlingskonsulent hhv. specialkonsulent Afskediget og hvad Finanskrisen har ikke sat sig sine tydelige spor på DSLs fagområder, men vi vælger alligevel at repetere, hvad man kan og skal gøre, hvis man befinder sig i en afskedigelsesproces eller netop er blevet sagt op. Det er altid en god ide at inddrage sekretariatet! Først og fremmest er det vigtigt at få afklaret, om årsagen til afskedigelsen er sagligt begrundet. Skal der gøres indsigelser? Hvad står der i ansættelseskontrakten? Hvilke rettigheder har du? En lang række spørgsmål melder sig straks, og for mange er det desuden en Høringsret inden afskedigelse Offentligt ansatte skal varsles af arbejdsgiver om, at der er en afskedigelse i vente. Helt konkret sker der det, at arbejdsgiveren sender et høringsbrev til den ansatte med de begrundelser, der ligger til grund for opsigelsen. En afskedigelse skal kunne begrundes rimeligt i enten den ansattes eller virksomhedens forhold, fx manglende kvalitet i arbejdet eller manglende arbejdsopgaver. Hvis begrundelsen er urimelig, har medarbejderen mulighed for at gøre indsigelser og opnå godtgørelse i form af fritstilling i opsigelsesperioden eller kompenserende tiltag. Vær opmærksom på, at arbejdsgiver har vide rammer for at definere, hvad der er rimeligt. Det anbefales, at man tager kontakt til sekretariatet, så snart man har fået at vide, at man er udset til afskedigelse. Det er nemlig langt fra altid, at fagforeningen bliver orienteret af arbejdsgiveren om kommende afskedigelser. psykisk belastning - for nogle ligefrem en social nedtur - at blive afskediget. Det er derfor vigtigt så tidligt som muligt at få klarhed over situationen, så man hurtigt kan komme tilbage til arbejdsmarkedet. Rådgivning fra første færd Alt efter om du er privatansat eller offentligt ansat, er der forskellige fremgangsmåder og bestemmelser ved afskedigelser. Men det anbefales i alle tilfælde, at du kontakter sekretariatet hurtigst muligt efter en afskedigelse eller et varsel om, at du er udset til afskedigelse. Det samme gælder, hvis du får en advarsel. Forhandlingskonsulenten kan være bisidder til mødet med arbejdsgiveren og måske få uoverensstemmelserne redt ud. Hvis du er blevet afskediget, er det vigtigt at få afklaret, hvilken type afskedigelse, der er tale om. Handler det om strukturændringer, nedskæringer eller samarbejdsproblemer? Er opsigelsen begrundet korrekt, eller er den usaglig? Er der tvivl, tager forhandlingskonsulenten kontakt til arbejdsgiver, og ved en usaglig opsigelse vil DSL kræve erstatning til medlemmet. Som oftest når parterne til enighed, og der indgås forlig, så det ikke er nødvendigt at inddrage domstolene. Inden fratrædelsen Der er altid forhold, der skal forhandles på plads inden en fratrædelse, hvad enten op- 6 Skov & Land marts 2009 nr. 3

2 ? sigelsen er saglig eller usaglig. Det handler især om de håndfaste elementer i en ansættelse som fleks- og merarbejdstimer, ferie og særlige feriefridage. Men det kan også være afslutningen af et kursusforløb, du er i gang med. HUSK, du har din fagforening for at hjælpe dig med disse forhandlinger! Alligevel vil vi her kort ridse reglerne op: Arbejdsgiveren kan kræve, at fleks- og/ eller merarbejdstimer afvikles i opsigelsesperioden, hvis det står i kontrakten eller i overenskomsten. Hvis der ikke er nedskrevne regler, som bestemmer, at timerne kan udbetales, vil det afhænge af forhandlingssituationen og arbejdsgiverens gode vilje, hvad der sker. Ofte ser vi, at alle eller en del af timerne forsvinder i det store sorte hul. Det samme gør sig gældende for særlige feriefridage - de ekstra feriedage ud over dem, man har ret til i henhold til ferieloven. Når der er en klar skriftlig aftale i kontrakten, overenskomsten eller personalehåndbogen, der beskriver, hvad der sker i forbindelse med en opsigelse, så er det den aftale, der gælder. Når der ikke er klare regler, er det også her forhandlingssituationen og arbejdsgivers gode vilje, der er afgørende. Ferieloven har et klart regelsæt. Ferien udbetales til feriekonto senest den 10. i måneden efter fratræden. Men ingen regel uden undtagelser. så Nedskæringer, manglende kvalitet i arbejdet, sygdom og samarbejdsvanskeligheder kan føre til afskedigelse - men der er hjælp at hente i sekretariatet Den første undtagelse: Arbejdsgiver kan også, mens opsigelsesvarslet løber, varsle såvel hovedferien som restferien til afholdelse. Hovedferien kan varsles med tre måneder og resteferien med en måned. Den anden undtagelse: Hvis der forhandles en fritstilling, anses den ferie, det er muligt at varsle, jf. fristerne, for varslet - med mindre man har fået en anden aftale. Når man står med en opsigelse, er der også nogle bløde elementer, man kan forhandle om. Det kan fx være bevilling af et kompetencegivende kursus eller konsulentbistand til karriereafklaring. Især i forbindelse med større afskedigelsesrunder har arbejdsgiver på forhånd forpligtet sig til at stille disse tilbud til rådighed. Der er også spørgsmålet om anbefaling, og hvordan kollegaer og samarbejdspartnere bliver orienteret. Vi anbefaler, at den opsagte får en anbefaling. Men orienteringen må altid bero på den konkrete situation. Som opsagt skal man dog huske, at loyalitetspligten fortsætter sammen med opsigelsesvarslet. Endelig er der mulighederne for tjenestefri i løbet af opsigelsesperioden. Der er flere grader af tjenestefri, hvor den for vores side mindst gunstige er hjemsendelse med løn, og den mest gunstige er ubetinget fritstilling uden modregning. Aftaler om tjenestefrihed er ofte en del af et forlig. nr.3 marts 2009 Skov & Land 7

3 Ved en afskedigelse er det meget vigtigt at kontakte sekretariatet hurtigst muligt, så der straks kan komme klarhed over situationen. Når forhandlingskonsulenterne i sekretariatet indgår et forlig om fratrædelsesvilkårene, har vi fokus på alle de nævnte elementer, men det er sjældent, at de alle sammen indgår til vores fordel. Og vi skriver det lige igen: HUSK at hente hjælp i sekretariatet. Vi er klar til at drøfte de spørgsmål, der bør overvejes, og som der eventuelt skal forhandles med arbejdsgiver om inden fratrædelsen. Hvem, hvornår, hvordan? Hvis man ikke når at begynde i et nyt job inden opsigelsesperiodens ophør, er der en lang række instanser, der skal gøres bekendt med den ændrede status. Først og fremmest skal man på allerførste ledighedsdag tilmelde sig det lokale (kommunale) jobcenter som ledig eller via a-kassen, hvis den tilbyder denne service. Dette kan man kun gøre, hvis man både er medlem af en a-kasse og er dagpengeberettiget. For at kunne få udbetalt dagpenge, skal man være tilmeldt det lokale jobcenter som ledig og være aktivt jobsøgende. Man kan tilmelde sig over hjemmesiden www. jobcenter.dk, men husk at udskrive en kvittering, så dokumentationen er i orden, og der ikke kan opstå tvivl om, hvornår man er tilmeldt. Man er kun berettiget til dagpenge fra den dag, man tilmelder sig jobcentret. Som ledig skal man inden for én måned lægge sit CV på hvilket er en af betingelserne for at få dagpenge. Man kan kun modtage dagpenge, hvis man er til rådighed for arbejdsmarkedet. Bemærk - når man er fritstillet, har man pligt til at nedsætte arbejdsgiverens udgift til løn, og det anbefales derfor, at man i fritstillingsperiode tilmelder sig jobcentret som aktivt jobsøgende. Læs mere om rådighed og reglerne for modtagelse af dagpenge på 8 Skov & Land marts 2009 nr. 3

4 Som medlem af DSL er man normalt medlem af FTF-A, men uanset hvilken a-kasse, du er medlem af, så er reglerne og den tilknyttede lovgivning helt den samme. Både rådighedsvurdering og udbetaling af dagpenge foregår via a-kassen. Det tilrådes at holde sig godt orienteret om lovgivningen og reglerne på beskæftigelsesområdet både via jobcentrets hjemmeside, a-kassens hjemmeside, Beskæftigelsesministeriets og Arbejdsmarkedsstyrelsens, fordi både lovgivning og regler ændrer sig konstant. Hvis man ikke er medlem af en a-kasse og derfor ikke er dagpengeberettiget, så er eneste anden udvej kontanthjælp via kommunen. Her skal man være opmærksom på, at hvis man er samlevende, så har samleveren forsørgelsespligt. Endvidere skal alle ens værdier såsom bil, bolig mv.»spises«op, inden man kan modtage kontanthjælp. Har du tilmeldt dig lønsikringsordningen (ekstra forsikring i tilfælde af ledighed), så udbetales denne forsikring efter samme regler om rådighed som dagpenge, men selvfølgelig også alt efter, hvilken dækning du har betalt for - tjek policen. Vi råder også til, at man tager kontakt til sin pensionskasse og forhører sig om, hvad der sker med pensionsindbetalingerne i ledighedsperioden. Hvordan kommer jeg videre? Reaktionerne på en afskedigelse er forskellige, men for langt de fleste vil meldingen være forbundet med følelsen af at blive kasseret. En afskedigelse er naturligvis nemmere at håndtere, hvis årsagen er nedskæringer eller strukturændringer, end hvis den skyldes samarbejdsproblemer. Under alle omstændigheder er det en god ide, at man får talt situationen igennem både med sine nærmeste og med fagforeningen. Det handler om at blive opmærksom på de fire faser i sorgen over at blive opsagt og få klarhed over økonomien: Opsigelsesvarsler Længden af arbejdsgiverens opsigelsesvarsel findes i funktionærlovens 2, stk. 2. Arbejdsgiverens opsigelsesvarsel stiger i takt med funktionærens anciennitet. Når længden af arbejdsgiverens opsigelsesvarsel skal beregnes, er det medarbejderens anciennitet på fratrædelsestidspunktet og ikke på opsigelsestidspunktet, der er afgørende. Varslet skal med andre ord kunne rummes i funktionærens samlede anciennitet. Dette gælder også, selv om medarbejderen blev ansat midt i en måned. Ansættelsestid/Opsigelsesvarsel 0-6 mdr./1 mdr. (inden udløbet af 5. måned) 6 mdr.-3 år/3 mdr. (inden udløbet af 2 år og 9 mdr.) 3-6 år/4 mdr. (inden udløbet af 5 år og 8 mdr.) 6-9 år/5 mdr. (inden udløbet af 8 år og 7 mdr.) Over 9 år/6 mdr. (efter 8 år og 7 mdr.) nr.3 marts 2009 Skov & Land 9

5 1. Chokfasen. 2. reaktionsfasen - vred på arbejdsgiveren. Anden fase er den dybere erkendelse. 3. Bearbejdningsfasen - accept af situation. Det er her nye færdigheder udvikles. Man skal lære at bruge sit netværk og sin omgangskreds - lære at handle på nye måder. 4. Nyorienteringsfasen - det er i denne fase, man har størst chance for at få held med nye jobansøgninger. Nogle arbejdspladser har forsikringer, som dækker psykisk krisehjælp, og det kan man nogle gange godt have brug for, når man bliver opsagt. Psykisk krisehjælp dækker ofte over 4-5 konsultationer hos en uvildig psykolog, som har tavshedspligt. Så hvis arbejdsgiveren giver dette tilbud, så er det en god ide at tage imod det, selv om man ikke selv synes, man umiddelbart har behovet. Men det kan være medvirkende til, at man kommer langt lettere over chokket ved opsigelsen og hurtigt kommer videre i karrieren. Jobcentret har megen fokus på at få ledige hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet, så de bliver forholdsvis hurtigt henvist til såkaldte»andre aktører«, som skal sikre en tilbagevending til arbejdsmarkedet.»andre aktører«er private firmaer, som er tilknyttet jobcentrene med henblik på - via personlig sparring - at hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Andre aktører bliver aflønnet i forhold til, hvor hurtigt og hvor mange ledige, de får i permanente job. Som ledig har man mulighed for selv at vælge anden aktør ud fra, hvem jobcenteret samarbejder med. En oversigt over andre aktørsamarbejder findes på jobcentrets hjemmeside eller udleveres efter anmodning. Som ledig får man diverse tilbud om CVsamtaler, jobsøgningsworkshop og sparring via a-kassen eller anden aktør. Hvis du ikke kommer til samtale på dine ansøgninger, så kontakt FTF-As jobrådgivere, læs mere på DSLs hjemmeside, om karrierekanonen og jobvejlederordningen og brug dine netværk Nyttige link Lokalt jobcenter: CV på Arbejdsløshedskassen FTF-A: Arbejdsmarkedsstyrelsen: Arbejdsdirektoratet: Beskæftigelsesministeriet 10 Skov & Land marts 2009 nr. 3

SAGT OP. Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre?

SAGT OP. Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre? SAGT OP Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre? l Den Danske Dyrlægeforening (DDD) kan du få råd og vejledning - både under og efter en opsigelse. Konsulenterne i DDDs sekretariat behandler hvert år

Læs mere

SAGT OP. Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre?

SAGT OP. Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre? SAGT OP Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre? l JA kan du få råd og vejledning - både under og efter en opsigelse. Konsulenterne i JAs sekretariat behandler hvert år mange sager om opsigelse, og de

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som offentligt ansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som offentligt ansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som offentligt ansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR,

Læs mere

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som privatansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR, HVORDAN

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Tjenestemænd Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Håndbog om afskedigelse

Håndbog om afskedigelse Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse Udgivet december 2011 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt elektronisk.

Læs mere

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF KONFLIKTKATALOG for overenskomsterne under Fødevareforbundet NNF 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke virksomheder og personer er omfattet af konflikten?... 4 1.1 Konflikt er begge parters redskab... 4 1.2

Læs mere

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE NYUDDANNET VÆRD AT VIDE 2015 TILLYKKE! Dette hæfte er udgivet af SDU Erhverv på Syddansk Universitet. SDU Erhverv tilbyder karrierevejledning og er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet.

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere