Til industrisamfundets opståen;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til industrisamfundets opståen;"

Transkript

1 Kapitel 3 Kort historisk tilbageblik Et kig i bakspejlet Til industrisamfundets opståen; Oldtiden Hippokrates ca. 400 år f. Kr. beskriver, at mennesket tænker, ser, hører og erkender med hjernen, og med den er det ligeledes afsindig og sindsforvirret. Romeretten fra 450 f. Kr. giver i Romerrettens 12 tavler lovbestemmelser om gales retsstilling. Dersom nogen bliver gale, skal hans person og formue være under hans fædrenes slægts og arvingers myndighed. Familien havde således ansvar for, at den gale ikke påførte personer og ejendom skade. Kejser Antonius Pius giver ca. 500 år senere en lovmæssig tilføjelse. Dersom den gale ikke kan bevogtes af sine slægtninge, må dette ske ved øvrighedens foranstaltning. (De gale blev fængselsanbragt.) Landsbytossen igennem de forskellige tidsaldre lige til industrialiseringens opståen ernærede folk sig ved landbrug. De primitive dyrkningsmetoder gav mulighed for og bevirkede, at stort set alle kunne og måtte yde noget, børn og ældre, normale og anormale. I dette miljø levede og færdedes landsbytossen. At disse landsbytosser stadig eksisterer i vore dage, blot med andre betegnelser hæftet på sig, kan ses i alle storbyer ikke blot i Danmark, men i alle storbyer verden over. Kønsroller? Kønsdiskriminering? Elendigheden kunne næppe være større så mon ikke skellene var udlignet? 45

2 Dårekisten var som svinestier i Tyskland Dårekister I sjællandske lov fra år 1250 påbyder Kong Erik: Det påhviler den gales slægtninge at tage vare på den gales gods, handlinger og forvarring. Slægtningene har kun denne forpligtigelse, såfremt den er lyst på tinge. Hermed fik den gale en vis retsbeskyttelse og dermed afviger denne lov fra romerretten. Chr. D. Femtes danske lov Efter ca. 400 år udvides pligten fra at være et familiært ansvar til også at omfatte samfundets pligter. Der kommer nu en bestemmelse, der siger, at kan familien ikke tage ansvar, påhviler pligten øvrigheden. Kirker og klostre 1286; Den katolske kirke opfører et hospital, den første egentlige behandlingsinstitution for gale; formålet var at bringe den gale i en tilstand, så også han kunne skimte det himmelske lys. 1305; dårekiste: middelalderens opbevaringsanstalter for sindssyge, ofte en særlig afdeling i fængsler; en af de ældst kendte i Europa var Helligåndshuset i Uppsala, Sverige, oprettet ; Bedlam Hospitalet i England behandler ubemidlede. 46

3 1454; Ribe; fra pantebreve kender vi til regninger på byggematerialer til dårekister, som hovedsageligt har bestået af mange små rum eller celler opført i træ. Helligåndshuset og Sct. Jørgens Gården i København. Patienterne blev lænket til gulv og loft og kunne derefter fordrive tiden med enten at stå op eller ligge ned i en halmbunke indeholdende deres afføring og urin. Dåreanstalten i Ålborg beskrives således. Den består af 8 små kamre. De 2 havde ingen vinduer, men fik et sparsomt lys fra en i døren tilgitret åbning, som kunne lukkes med en klap. De øvrige 6 værelser var lyse og renlige. Søndag formiddag fik de gale tilladelse til at spadsere i gården. Tiden fik de gale til at gå ved at sidde i vinduerne og lade benene dingle ud mellem jernstængerne. Havde husdyr det bedre? Hvor tit mugede man ud? Odense 1819 berettes: Dårekisten er ikke ulig den måde, jeg har set svinestier indrettet i Tyskland. Indplankningsrum Normalt var disse under det offentliges overvågning og ofte «installeret» på privat ejendom, i stalde eller andre afsides steder, hvor larmen fra de gale ikke forstyrrede borgerne. 47

4 I 1840 berettes følgende: Jeg fandt en pige i et kammer, man havde indrettet i et sidehus, sengen var smudsig, lergulvet var urent af samme grund som i en stald og forvandlet til en pøl. Hun kommer ud hver 14. dag for at der kan gøres rent under hende. Et andet sted berettes om et menneske så usselt, at hun, om hun kunne sanse det allermindste, måtte misunde mangt et dyr Danmarks første sindssygehospital indviedes 1852 i Risskov ved Århus. Mønstret for de senere sindssygehospitaler og Åndssvageanstalter dannes. 1853; Lægen Hüberts skelner mellem opdragelige og uopdragelige klienter og opdeler åndssvage i tre kategorier: Idioter, opgaven er af forplejningsmæssig art. 2. Halvidioter, som ved passende behandling kan gøres temmelig manerlige. 3. De idiotagtige, der står mellem foregående gruppe og de almindeligt tungnemme. Konsekvensen heraf bliver forslag om, at oprette anstalter, asyler i naturskønne omgivelser fjernt fra den almindelige befolkning. Anstalterne blev bygget pø om pø og har været i brug op til vore dage. I diskussionerne for og imod denne isolering har igennem tiderne været brugt allehånde argumenter f. eks.: De åndssvage har godt af den friske landluft og kan nyde den skønne natur. I erne og 70. erne besøgte jeg disse institutioner og mit indtryk var, at klienter kun sjældent kom uden for dørene. Altså en argumentation, der som så meget andet, var i strid med virkeligheden. 1855; En komite har indsamlet så mange midler, at man søger om at få overladt en del af Frederiksberg Slot, men indenrigsministeren finder det upassende, at en del af slottet overlades til hospital for «fjollede.» Da man får tilbudt Kamma og Knud Rahbeks ejendom Gl. Bakkehus købes den for rigsdalere. Institutionens officielle navn blev: Helbredelsesanstalt for idiotiske, svagsindige og epileptiske børn i København. Den danske åndssvageforsorg var nu etableret, dens eksistens blev 125 år og 46 dage.

5 De Kellerske Anstalter. Johan, Keller ( ): dansk døvstumme- og åndssvagelærer; blev professor Fra 1856 leder af en privat døvstummeskole, grundet på sin udvikling af talemetoden; oprettede 1865 i tilknytning hertil en skole for åndssvage (selvstændig institution 1867). Efter aftale med staten samme år overtog Den Kellerske Åndssvageanstalt visse kategorier af døvstumme, Det kgl. Døvstummeinstitut i København. 1865: Dansk døvelærer opfandt skrivekuglen,den blev sat i «produktion» og solgt. Keller var banebrydende i det pædagogiske arbejde på sit felt. J. Keller plæderede bl.a. for: 1. Statens overtagelse af institutionerne; økonomien hvilede på private indsamlinger. 2. Institutionerne skulle være store, derved fik man en bedre klassifikation; hvilket jeg oversætter til en bedre sortering. Dette princip var for J. Keller en forudsætning for «undervisning». Karens Minde 50, 51,

6 Han skelnede mellem flg. grupper: a. Idioter, hvor man kun kan bruge dressur. b. Sinker og halvidioter, som kan frelses for samfundet. Oversat: Kan blive produktive eller kan tjene til egen føde. 1855; Lægen Hüberts blev udnævnt som forstander for den første danske idiotanstalt Gl. Bakkehus på Frederiksberg. Få år tidligere (1852) havde han fået afslag på stillingen som leder af sindssygeanstalten Risskov ved Århus. Om årsagen til, at han blev vraget, kan gisnes, men sandsynligt er, at man på stedet ønskede en pædagog som leder. Hüberts mente, at kun afsindige kunne helbredes, han var således ude af trit med stedets autoriteter, der havde et mere optimistisk syn på mulighederne. Ikke mindre end fire gange skifter Gl. Bakkehus navn inden århundredeskiftet, og disse navneskift kan udmærket udtrykke de skiftende opfattelser af og holdninger til psykiske afvigere. 1855; Helbredelsesanstalt for idiotiske, svagsindige og epileptiske børn på Gl. Bakkehus. 1860; Idiotanstalten på Gl. Bakkehus. 1890; Åndssvageanstalten på Gl. Bakkehus og Ebberødgård. 1880; Institutionen Karens Minde bygges i Sydhavnen. Beliggenheden var uden for København i landlige omgivelser. Denne institution er blevet bygget om flere gange. Ombygningerne har kostet som flere større bøndergårde, måske endda et mindre herresæde. Forbedringerne tog ikke hensyn til rationelle arbejdsforhold for personalet, ej heller boligforhold, der bevægede sig bort fra, at en anstalt for åndssvage primært var et spørgsmål om opbevaring og fjernelse af «ubehagelige, uskønne» væsener fra normalbefolkningens åsyn. Efter min vurdering havde en nybygget institution tjent sig ind flere gange, hvis og såfremt personalets effektivitet i form af et forbedret «serviceniveau» blev målt. Den var som de andre mammut-institutioner en klar forbedring af forholdene, men var og blev menneskefjendsk. Et skriftemål et sidespring Vi befinder os i slutningen af erne og fra centerskolens side er vi mere end opmærksomme på de rådende forhold på Karens Minde. 50 Taleundervisning 219, 249 Karens Minde 51, 219

7 Udviklingen var tilsyneladende gået helt og aldeles henover hovedet på personalet. Mangt og meget var som for mere end 20 år siden, Og hvorfor så det? Institutionen lå ligesom i et vaccum, al nytænkning var hæftet på Oasen, og endelig og ikke mindst bygningerne var uegnede også til opbevaring af mennesker. Da vi fik flere lærerkræfter indvilligede en talelærer i at starte op. Undervisningslokalet var lidt større end et toilet i en to værelsers lejlighed på det mørke Nørrebro. Nødtørftigt udstyr blev klunset. Første fase var at finde frem til dem, der havde behov for undervisning. Det havde alle MEN Og her sad jeg så og sorterede menneskeskæbner på vort samfunds vegne. Det var så modbydeligt, at jeg kunne have skreget. Så at sige ingen af disse voksne beboere havde modtaget noget, der bare lugtede lidt af oplæring endsige undervisning. Af omkring 100 beboere kunne vi uddele en julegave til 22, lydende på 3 ugentlige lektioner af ca. 25 minutter. Det ville forslå som en skrædder i Helvede, men var trods alt mere end ingenting. Denne timefordeling blev ikke valgt af pædagogiske hensyn, men udelukkende for at tænde et håb hos så mange som muligt. Kort tid efter havde vi to talelærere i gang, og da de med bistand fra omsorgspersonale og andre af skolens lærere startede med gymnastik og svømning fik størsteparten af beboerne en eller anden form for stimulation undervisning. Omsorgspersonalet var i begyndelsen frygtsomme og modvillige, men da de opdagede, at vi aldrig gik over stregen, at vi aldrig påbegyndte aktiviteter, uden at de var spurgt og havde gjort deres indflydelse gældende, gik det forholdsvis hurtigt og langt over vore forventninger. Da vi senere startede vore kurser forsøgte vi med omsorgspersonalet på Karens Minde at udligne efterslæbet. Skriftemål slut erne; statsmidler bevilliges og de store institutioner bygges. Institutionerne var stadig selvejende. 1898; J. Kellers søn, lægen Chr. Keller viderefører faderens tanker og får bygget institutionen Brejninge ved Vejle. Denne var i 1949 belagt med 1700 patienter i 43 forskellige afdelinger. Den første statsstøtte bliver givet i erne og i socialloven af 1891 skete en afgørende ændring. 51

8 Nu skelnede man mellem værdigt trængende og uværdigt trængende. Forsorgen af åndssvage flyttes fra fattigvæsenet. Dette har som konsekvens, at familier, der tidligere har modtaget hjælp til åndssvage familiemedlemmer genvinder deres hidtil mistede borgerlige rettigheder. Den victorianske periode Som bekendt havde den engelske dronning Victoria, trods en omfangsrig børneflok, meninger om køns- og seksuallivets normer, glæder og pligter. Meninger, der må have fristet til at spørge: «Er det helligånden, du har haft besøg af Victoria»? Eller stønnede du? «Leve England, når du udførte de tunge pligter og lod dig besvangre? Som i andre af livets forhold blev hun bistået af eksperter. I Danmark resulterede det i en opfattelse af prostituerede og sædelighedsforbrydere, der resulterede i opførelse af anstalter på de to øer, Livø (1911) og Sprogø (1923) for henholdsvis mænd og kvinder. Disse anstalter var afløsningen af Kvindefængslet på Christianshavn. Dette fungerede som gældsfængsel og indkvarteringssted for løsagtige damer fra Bremerholms horehuse. For at drive lovformelig, men ikke skattepligtig prostitution krævedes et pas. Dette blev udstedt af en politilæge og var en tilsyneladende garanti for, at damen ikke smittede. Billedet er et maleri affotograferet på Københavns Politimuseum. Det forestiller prostituerede, som er til eftersyn (kontrol) hos politilægen. Var damen smittefri udstedtes et pas, der lovliggjorde hendes forretning og dermed skulle give kunderne en form for garanti mod smitte. 52 Klubvirksomhed 64, 78, 79, 95, 127, 140, 153, 160, 181

9 En anerkendt dansk psykolog har skrevet et mindre værk, hvor han gør rede for, at luddere er ringere begavet end ærbare damer. Med mit kendskab til det københavnske natteliv som taxachauffør i min studietid, kan jeg kun udtale, at manden helt og aldeles er på afveje. De kvinder, han anvender i sin undersøgelse er dem, man i almindelig daglig tale benævnede som fem kroners gadeluddere. Oplysningerne havde psykologen fra kriminalpolitiet. Nu er virkeligheden i denne verden, at politifolk i det store og hele kun hapser de dummeste. De smarte, de velbegavede går fri. Havde psykologen frekventeret lumre restauranter og natklubber, ville han som flertallet af hyrevognskuskene have fået en fornemmelse af omfang og prisniveau. En dyr ludder hænger ikke på gaden i en vinternats kulde og mørke. 1902; en ny lov var fælles for alle anstalter og administreret af undervisningsministeriet indtil 1924; hvorefter administrationen overgik til socialministeriet. Begrebet selvejende betød ikke, at anstalterne kunne skalte og valte efter forgodtbefindende, staten havde fod på administrationen. Ministeriet skulle godkende årsregnskab, fast ejendom kunne ikke handles uden godkendelse, men anstalterne kunne dog selv antage personale. 1933; socialreformen (lov om offentlig forsorg) fastslår, at staten har det fulde ansvar for undervisning af åndssvage; (i det omfang undervisning fandt sted). Åndssvages undervisning skal fortsat henhøre under socialministeriet. Åndssvageforsorgen sidestilles med og bliver en del af særforsorgen. Loven indeholder retningslinjer for kastration og sterilisation, som jeg vil betegne som inspireret af og er en fordansket udgave af vor sydlige nabos racehygiejne. Socialistisk Folkeparti har maj 2003 fremsat lovforslag om erstatning til tvangssteriliserede. 1933; lov, der indeholdt to former for åndssvageforsorg: a: anstaltspleje b: familiepleje. Inddragelse under åndssvageforsorg forudsatte anmeldelse til det sociale udvalg, som tog stilling til familiens økonomiske formåen og fik retslige konsekvenser af forskellig art. Integration 7, 10, 102, 207, 208, 225, 227, 256, 264, 265, 293 Klubvirksomhed 64, 78-79, 127, 140, 153, 160,

10 Eksempler: Børneværnet kunne fjerne barnet, havde en udskrivelse af åndssvageforsorg ikke fundet sted inden det fyldte 18. år skulle tilladelse til at blive udskrevet forefindes. En tilbageholdelse kunne finde sted, kriterierne kunne være risikoen for at den åndssvage ville sætte børn i verden, i så fald krævedes sterilisation, og endelig skulle særlig tilladelse foreligge, såfremt man ønskede at indgå ægteskab, denne bestemmelse gjaldt også for epileptikere. Denne regel var også gældende i 1981, om den er ophævet senere, ved jeg ikke for nærværende. Denne tilbageholdelsesret blev ifølge flere kritikere brugt som et tvangsmiddel til sterilisering. Vil du ud af forsorgen, må du lade dig sterilisere, skriv under her. P pillen har løst problemet. To eksempler på familiepleje den tids normaliserende integration En jagttur og en åndssvag landmand En isnende kold vinterdag er vi på jagt på en større landejendom. Nysgerrigt slår jeg et smut indenfor i staldene og ser en lurvet, duknakket fyr på år, i elendige, beskidte klæder muge møg ud. Længere fremme hænger nogle bræddestumper på nogle hængsler. Det var døren ind til hans værelse; her er en seng med laset, stinkende sengetøj, lidt kogemuligheder og mad stablet op i nogle ølkasser. Ydervæggen glinser i det sparsomme lys, det er is fra den megen kondensvand fra dyrene. Toilettet delte han med køerne, badet og vaskemulighederne var en vandhane og aftensmaden blev bragt af konen, så var man fri for at se ham ved bordet. Den rundryggede havde været ansat med kost og logi på denne gård siden sit 15. år. Uden at gøre de store anstalter fik jeg hans navn og adresse og undersøgte sagen; også hvor ofte og hvornår tilsynsværgen, havde været på gården. Denne havde sagt ja til et job, modtaget løn, men havde desværre glemt i farten at varetage den handicappedes interesser. Tilsynsværgen undskyldte mange gange og lovede bod og bedring, men han røg ud af butikken. Uden at vide noget om det, tror jeg, at her er tale om et enkeltstående tilfælde, men dog næppe det eneste. 54

11 Den rundryggede, integrerede og normaliserede så jeg sidst i Frederiksværk, hvor kommunen beskæftigede ham på byens gartnerhold med en overenskomstmæssig løn. 1969; Erik normalisering Eriks søster ringer og beder mig hjælpe. Hun og ægtemand havde igennem flere år haft broderen boende, men nu da han var blevet arbejdsløs, stod han uden arbejdsløshedsunderstøttelse, hvilket var en meget hård belastning af familiens økonomi. I øvrigt kunne hun ikke forstå, at man nægtede Erik understøttelse, al den stund han punktligt havde betalt både kontingent og bidrag til arbejdsløshedskassen i alle de år, han havde været i arbejde. Ved gennemgang af Eriks journal fremgik: Faderen havde værret fordrukken og mishandlet både kone og børn. I en brandert tæver han løs på konen og en storebror til Erik lægger sig imellem, men bliver slået ned. Derefter får Erik en flyvetyr igennem salonerne. Resultat? Svær høreskade og taleforstyrrelser. Skilsmisse enlig mor med stor børneflok. Erik optages i Åndssvageforsorgen. Senere tager storebroderen Erik til sig og sørger for, at han er i arbejde. Da broderen dør, tager søsteren over, og Erik arbejder på en glasfabrik i flere år. Han bliver fyret og melder sig arbejdsløs, men bliver afvist med den begrundelse, at han ikke er berettiget til understøttelse, han er jo åndssvag. Jeg får fat i Eriks socialrådgiver og vi aftaler et møde med hans fagforening, og beder om, at funktionæren, der har udtalt sig, er til stede. Vi bad om en forklaring og bad om dokumentation for hvilke love og regler, de havde henholdt sig til. Da de ikke kunne dokumentere noget som helst, bad vi dem vælge mellem pest og kolera. Pest var, at fagforeningen udbetalte Erik alle tilgodehavender fra første færd og fortsatte med at yde understøttelse indtil, han enten var i arbejde (det var deres opgave at anvise ham et passende job), eller til vi fra forsorgens side havde fundet en ordning, Erik kunne være tjent med. Kolera var, at vi anmeldte dem for overtrædelse af lovgivningen. Socialrådgiveren havde udført et seriøst forarbejde og læste et væld af paragraffer op, som hun vurderede, de havde overtrådt. Erik fik sine penge, til han blev udskrevet af forsorgen og blev udstyret med invalidepension. Normalisering 7, 10, 102, 117, 153, 207, 251, 264,

12 Man undskyldte mange gange, men det kan vel kun bruges, hvis de er ophørt med at diskriminere medborgere. Diskrimination kan man forarges over, men at skulle betale for at blive diskrimineret er vel ud over almene grænseværdier. Her bringes nogle overskrifter og korte uddrag, for at du kan fornemme, hvad der rørte sig i befolkningen i slutningen af erne. Kort tilbageblik FBB juli 1946 nr. 7 si 49: Afskrift Bidrag til belysning af forholdene på Ebberødgård Under overlæge Schwalbe Hansens ledelse Vi har modtaget: Evald Bernhardt Andersen, f. 18/6 24, gik alle skolens klasser igennem var den næstbedste i klassen (Næstved Kommuneskole), kom i plads efter konfirmationen hos C.P. Hansen, Havreholm Ørbjerggård, fik 375 kr. for det første halve år. Forældrene skaffede ham derefter en plads hos gårdejer Hans Røjtim, Karleby pr. Næstved, hvor han fik 675 kr. for et halvt år, sagde selv op blev bagerikarl hos L.C. Olsen, Vordingborgvej i Næstved, fik 35 kr. pr. uge, fik så en skønne dag besked om at komme til Ebberødgård; vidste ikke grunden. Har aldrig stjålet. Han stod engang og så på et slagsmål og måtte møde i retten. At dette har med anbringelse er muligt. Blev fra E.G. sendt i familiepleje hos gårdejer Carl Jensen, Langtoftegård, Fjenneslev; fik 5 kr. om ugen i familieplejepenge. Gårdejeren slog ham med en pisk, fordi han så gårdejeren mishandle en hest og bebrejdede ham det. Derefter slog gårdejeren karlen med en pisk, så denne havde store blå striber. Moderen så striberne, da han viste hende mishandlingen, ligeledes så onklen, fodermester Georg Jensen, Skraverup pr. Næstved dem. Manden, der mishandlede ham klagede til overlægen på Andersvænge. Overlægen på Andersvænge sendte ham til E.G. På denne mishandlingsaffære kom han til E.G. Hans mor (Fru Jensigne Andersen bor Nygade 19, Næstved. Evald Andersen forklarer, at en dreng på 15 år fik en bræksprøjte Andersen bar ham ud bevidstløs. 56

13 En kammerat Niels Pedersen, havde set ham få sprøjten. Evald kørte drengen, som døde til kapellet. Han døde på afd. M., det var læge Henriksen, der gav ham sprøjten Evald Bernhardt Andersen har hos undertegnede været anbragt af familieplejen fra 1/3 44 til 1/ Det arbejde, han i den tid har været sat til, har han altid udført med orden og akkuratesse, for hvilket jeg kan give ham min bedste anbefaling. Signeret H. Henriksen Astrid Larsen, Ulriksdal. FBB april 1946 nr. 4 si 25 Er det Forsorg? Af Harald Herdal Overlæge Schwalbe Hansen, som er den ansvarlige (men hvem er embedsmændene på Ebberødgård for resten ansvarlige overfor? højest en anden embedsmand!) vil rimeligvis til følgende brev ryste på hovedet og kalde det «overdrevet», hvis ikke han kan finde på et bedre udtryk for sit ubehag ved den slags. Brevet er fra en, der har været på Ebberødgård ikke som patient. Jeg skynder mig at nævne dette, da det berøver overlægen lejligheden til at tale om patienternes utilregnelighed. Det er måske en af dem, der i tillid til overlægens kønne ord om at komme til ham, hvis der var noget at klage over (men endnu uvidende om, at hvis de fulgte hans opfordring, fik svaret: «Er De ikke tilfreds, kan De gå»,.. I brevet hedder det: Her på Ebberødgård foregår meget som, kunne trænge til at komme frem i rampelyset, De skulle se det svineri på børneafdelingen, viskestykker og håndklæder bliver brugt til bleer, og bagefter kan vi andre tørre porcelæn af i det, hvis man altså har mod til det. Bare De kunne komme ud på afd. C og få lov til at trække tæpperne af ungerne, når de ligger svøbte ind i viskestykker og har tisset og lavet hele sengen fuld. 57

14 De skulle se et syn, De ville besvime, hvad her foregår kan dårligt beskrives. tillid indgyder heller ikke en lille episode, som overlægen sikkert husker endnu: En besøgende, der venligt fik lov til at se sig om på Ebberødgård, - tillod sig at smage på maden da plejemor kom styrtende, opbragt, som var der sket en større ulykke. Den besøgende indvendte: «Jamen, overlægen sagde jo selv, at jeg måtte se mig om» Overlægen svarede. «Ja, men sammen med mig»! Officielle forevisninger er nu aldrig af det gode. Det skal være sket, at selv nazistiske koncentrationslejre foreviste med tilbørlig officiel ledsagelse tog sig ganske eller næsten uskyldige ud. Citat slut 1943; (vi er i besættelsestiden, to måneder før regeringen går af.) Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 26. juni udtalte kort, at for børn, der er erkendt åndssvage har folkeskolens hjælpeklasser ingen plads. Hermed er slået en pæl igennem begrebet åndssvag som offentligt, administrativt begreb, hjælpeklassernes kundekreds er børn med IK over 70, altså en skole for sinker uden andre handicap end det, at de er tunge at danse med. Typiske avisoverskrifter i slutningen af erne 21. august 1956 Rystende forhold på Lillemosegård...Hver aften, når 58 hjælpeløse evnesvage sendes i seng i en fælles sovesal, bæres to såkaldte tør-toiletter ind på stuen til fælles afbenyttelse i nattens løb. Det toilet, der fungerer ved hjælp af indlagt vand er nemlig ikke opfundet endnu. I hvert fald ikke på dette sted. Det hedder «Lillemosegård» og beskrivelsen ovenfor stammer ikke fra en middelalder-roman, men fra dansk social nutid....og er som alle andre danske institutioner af denne art så overbelagt, at forholdene er skandaløse. Flere steder er der en overbelægning på op imod 60 %...på den sønderjyske «Løgumgård» har man anbragt 68% flere patienter end normeringen byder. Men plejerne gør et godt stykke arbejde, som imponerer enhver sagkyndig. 58

15 ...De har konstateret, at der i øjeblikket er en overbelægning på ca pladser, eller gennemsnitlig 23 %...Der står 650 børn på venteliste, deriblandt mange børn, som lever under fortvivlede forhold. Der mangler 2000 pladser på de danske åndssvageanstalter, som er overbelagt med 1500 mennesker Syge mennesker under utrolige forhold Åndssvageforsorgen må udvides Østifterne har nu tre beskyttede værksteder Lange ventelister Avisoverskrifter slut. Samfundssvigt Psykotiske børn var der stort set ingen hjælpeforanstaltninger til, disse børn havde modsat de åndssvage ikke en forældreorganisation bag sig, som forbitret kæmpede med næb og klør for almene menneskelige rettigheder. Danske læger er pr. tradition meget forsigtige og tilbageholdende, mildt sagt, har de en indbygget modvilje mod at diagnosticere børn som psykotiske før de er 100 % sikre på diagnosens rigtighed. Dette er helt fint, det var og er rigtigt disponeret af dem, fordi en forkert stillet diagnose kunne have skrækkelige negative virkninger, læsning af bogen en fridag med fru Larsen bekræfter og understreger, at mødet med vort sociale systems hjælpende ånder kunne forværre mange børns situation katastrofalt. Den tidlig afsagte «dom» for fru Larsens barn fulgte det gennem resten af tilværelsen og slutter med barnets selvmord. Når jeg selv skulle undervise en ny elev, indsamlede jeg oplysninger ved at være sammen med eleven og snakke med de personer, der til daglig havde med eleven at gøre. På side 233 kan du se, hvorledes skolen overlod en nyvurdering til de pædagoger, der skulle arbejde med klienten. Flere af de unge mænd kunne i puberteten volde problemer, der var ved at tage pusten fra os, men kunne vi holde ud, viste det sig ofte, at når lømmelalderen var overstået, lagde stormen sig psykosens virkninger aftog. Henning er et godt eksempel. Disse psykotiske børn var dermed overladt til tilfældighedernes frie spil, hvis de ikke kunne være hjemme, var der kun en mulighed tilbage. Åndssvageforsorgen, som derved blev noget af en affaldsspand. 59

16 Hvid slavehandel eller ressourcemanglen gav ofte helt absurde anbringelser: Illustrerende eksempler. En borger 14 år og 11 måneder gammel pådrager sig en hjernelæsion og fungerer som åndssvag, han anbringes i Åndssvageforsorgen. En anden borger 15 år og en dag gammel pådrager sig lignende læsion og fungerer som dybt åndssvag, han anbringes på et Statshospital. En læge fra et Statshospital ringede og bad mig mindeligt om at tage en af hendes patienter ind evt. i bytte med en af fore fejlanbragte. Vore tilbud passede som hånd i handske til hendes patients behov, vi byttede. Efterslæb Den eneste statiske opgørelse, der forelå, var Holger Rasmussens. Denne opgjorde antallet af debile børn til Forsorgen rådede i 1958 over totalt 1800 skolepladser. Det betød, at 2600 debile børn endnu ikke trods loven fik undervisning, og at et ukendt antal børn med sværere handicap end ikke statistisk var registreret. Efter at Danmark havde stemt for Menneskerettighedskonventionen i FN: krævede forældreorganisationen Landsforeningen Evnesvages Vel af regering og Folketing, at menneskeværdige kår oprettedes også for evnesvage i overensstemmelse med den konvention, Danmark havde stemt for og dermed forpligtiget sig til at overholde. Resultatet blev Loven af Dette argument forsøgte jeg at få forældreorganisationen i Bangladesh til at bruge, men de grinede af mig og hviskede, tror du menneskerettigheder eksisterer i et korrupt militærdiktatur? Så naiv var jeg trods alt ikke, men det var da et forsøg værd. 60 Evnesvages Vel 39, 60-62, 148, 258, 265, 289, 294

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Sindslidende børn deres indlæggelser på Jydske Asyl. Af Karen Spillemose Christiansen og Signe Sjelborg-Pedersen

Sindslidende børn deres indlæggelser på Jydske Asyl. Af Karen Spillemose Christiansen og Signe Sjelborg-Pedersen Sindslidende børn deres indlæggelser på Jydske Asyl Af Karen Spillemose Christiansen og Signe Sjelborg-Pedersen Sindslidende børn deres indlæggelser på Jydske Asyl Af Karen Spillemose Christiansen og

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Historie på Museum Ovartaci En dag i en patients liv

Historie på Museum Ovartaci En dag i en patients liv Historie på Museum Ovartaci En dag i en patients liv Undervisningsmateriale 5.-7. klasse Det Historiske Museum På Museum Ovartaci er der ud over Kunstmuseet også et Museum for Psykiatrihistorie. Her kan

Læs mere

Vedr: Afslag på ansøgning om merudgiftsydelse af d. 11-06-2015 (KLE 32.18.04G01)

Vedr: Afslag på ansøgning om merudgiftsydelse af d. 11-06-2015 (KLE 32.18.04G01) Rita Vinter Ebbe Alle 16 4891 Toreby L eyesofshiva@icloud.com tlf: 53 66 05 20 23. jun. 2015 Guldborgsund kommune Center for familie og forebyggelse Att: Jette Larsen Vedr: Afslag på ansøgning om merudgiftsydelse

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Kapitel 1. Det l a nge blik

Kapitel 1. Det l a nge blik Kapitel 1 Det l a nge blik Kirurgen sagde:»jeg vil foretage en nethindeoperation på dit venstre øje.«det var gode nyheder, men så fortsatte han med at sige, at jeg skulle rekreere mig efter operationen

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95

Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95 Side 9 manden Navn: Karsten Hardy Jørgensen Bopæl: Reginehøj, Århus Alder: 47 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: Århus Stilladser Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95 StilladsInformation:

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Thomas POV: En bil kommer med voldsom fart imod ham.

Thomas POV: En bil kommer med voldsom fart imod ham. Manus: Anne-Marie Olesen Thinghuus Scener fra en episode af Vintervagten. EXT. SOMMERHUSOMRÅDE - DAG Thomas kommer kørende på sin scooter. Der er helt dødt og intet unormalt at rapportere. Han drejer ned

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

At være ydmyge af hjertet og ikke kun af tanken

At være ydmyge af hjertet og ikke kun af tanken At være ydmyge af hjertet og ikke kun af tanken Prædiken af Kristine S. Hestbech Søndag den 27. september 2015. Også kaldet for den 17. søndag efter trinitatis. salmer: 392,414,365, 373, 26 Teksten der

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00 12-12-2011 19:02:00 De gyldne og de grå De gyldne elever, dem der kan det hele. Får ikke nok faglig udfordring i folkeskolen. Men hvordan kan man give dem det uden at svigte de grå, dem der har det svært

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække.

Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække. Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække. Side 1 Urup Kirke. Søndag d. 1. maj 2016 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække. Salmer.

Læs mere

Kunstbiblioteket. Anne-Sophie Rasmussen

Kunstbiblioteket. Anne-Sophie Rasmussen Anne-Sophie Rasmussen P.S. Krøyer - Lysets maler Portræt af P.S. Krøyer, Valdemar Poulsen, ca. 1901, Danmarks Kunstbibliotek. 2 P.S. Krøyer Peder Severin Krøyer er en berømt dansk/norsk kunstner, som

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet:

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Odense gågaden - En hjemløs råber efter mig føler mig lidt utilpas hvad vil han. han ville bare snakke så jeg

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Opgaver til lille Strids fortælling

Opgaver til lille Strids fortælling ? Opgaver til lille Strids fortælling Klosteret 1. Hvilken farve har det store hus/klostret, som Strid ser, inden han kommer til byen? A. Klostret, det er kalket hvidt. B. Klostret, det er rødt, bygget

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

PSYKISK SYGE DEBATRUM: PSYKISK SYGE

PSYKISK SYGE DEBATRUM: PSYKISK SYGE PSYKISK SYGE Mange frihedsberøvede har omfattende sociale og sundhedsmæssige problemer. I 2013 viste et studie, at kun 9 % af de varetægtsfængslede var psykisk raske, mens 91 % havde en psykiatrisk diagnose.

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh..

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh.. MANUSKRIPT Scene 1: Gang + farens soveværelse om aftenen. Anna står i Hallen og tørrer hår foran spejlet. Hun opdager en flimren ved døren til farens soveværelse og går hen og ser ind. Hun får øje på sin

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted.

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Philip, 17 år En ung mand Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Det er hans lærer, der kalder på ham, og Philip kommer imod mig fra det fjerneste hjørne i værkstedet, hvor der står en

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Når uenighed gør stærk

Når uenighed gør stærk Når uenighed gør stærk Om samarbejdet mellem forældre og pædagoger Af Kurt Rasmussen Dorte er irriteret. Ikke voldsomt, men alligevel så meget, at det tager lidt energi og opmærksomhed fra arbejdsglæden.

Læs mere

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen Mit navn er Karen Marie Sørensen, og jeg er 40 år gammel. Jeg har skænket min mand Peter Martin 8 raske børn: to sønner og seks døtre. Jeg er opvokset på landet, men efter vores bryllup besluttede Peter

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014

14. søndag efter trinitatis 21. september 2014 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske for vores skyld Salmer: 751, 60; 157, 656 754, 658, 656; 157, 371 Evangelium: Joh. 5,1-15 B.E. Murillo (1670): Helbredelsen af den

Læs mere

Naboens søn arver dig

Naboens søn arver dig Socialudvalget 2013-14 B 90 Bilag 1 Offentligt Til Socialudvalget I frustration over min magtesløse situation, og aktualiseret af den diskussion der i i foråret blev ført i pressen, tillader jeg mig hermed

Læs mere

Familieplejernes samarbejde med kommunerne

Familieplejernes samarbejde med kommunerne Familieplejernes samarbejde med kommunerne Undersøgelse af Familieplejeområdet Spørgeskemaundersøgelse Juni 2013 1 Undersøgelsen er udarbejdet af SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND, Fag & socialpolitik ved

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS Billeder Af Lise Hansen Lises Billedbog FOTOS: CHILI/ÅRHUS Rød er energi, lilla jager syge celler ud. Lise Hansen er psykolog og har erfaring fra flere års arbejde med kræftsyge børn. I sin terapi udnytter

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

3. Ridderlove På side 5 øverst kan du læse om ridderlove. Skriv tre love om, hvordan man skal være i dag.

3. Ridderlove På side 5 øverst kan du læse om ridderlove. Skriv tre love om, hvordan man skal være i dag. Opgaver til Borgen 1. Konge og tigger Se på tegningen side 5 øverst til højre. Skriv i pyramiden, hvem du mener, der er de øverste i samfundet i dag, og hvem der ligger i bunden. 2. Er det bedst hos far

Læs mere

Restaurant Petit. Før du læser bogen

Restaurant Petit. Før du læser bogen OPGAVER TIL Restaurant Petit NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 1. Læs teksten på bagsiden af bogen Hvor er Jacob og Lone henne? Hvad laver de? Hvorfor tænker Lone på at rejse hjem? Snak om, hvad I synes

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c

Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c Rejserapport fra praktikophold i Namibia 20/4-2009 26/6-2009 Af Mette Poulsen Nielsen og Katja Grønlund Sep.06c Vi har været i praktik i 10 uger på statshospitalet Katatura hospital i Windhoek, Namibias

Læs mere

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris:

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Kan du fortælle lidt om dig selv og din baggrund? Chris: Jeg kan prøve. Kom på et sidespor med stofmisbrug og gik de forkerte veje og mødte nogle forkerte mennesker. Så røg jeg hurtigt med

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere