Til industrisamfundets opståen;

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til industrisamfundets opståen;"

Transkript

1 Kapitel 3 Kort historisk tilbageblik Et kig i bakspejlet Til industrisamfundets opståen; Oldtiden Hippokrates ca. 400 år f. Kr. beskriver, at mennesket tænker, ser, hører og erkender med hjernen, og med den er det ligeledes afsindig og sindsforvirret. Romeretten fra 450 f. Kr. giver i Romerrettens 12 tavler lovbestemmelser om gales retsstilling. Dersom nogen bliver gale, skal hans person og formue være under hans fædrenes slægts og arvingers myndighed. Familien havde således ansvar for, at den gale ikke påførte personer og ejendom skade. Kejser Antonius Pius giver ca. 500 år senere en lovmæssig tilføjelse. Dersom den gale ikke kan bevogtes af sine slægtninge, må dette ske ved øvrighedens foranstaltning. (De gale blev fængselsanbragt.) Landsbytossen igennem de forskellige tidsaldre lige til industrialiseringens opståen ernærede folk sig ved landbrug. De primitive dyrkningsmetoder gav mulighed for og bevirkede, at stort set alle kunne og måtte yde noget, børn og ældre, normale og anormale. I dette miljø levede og færdedes landsbytossen. At disse landsbytosser stadig eksisterer i vore dage, blot med andre betegnelser hæftet på sig, kan ses i alle storbyer ikke blot i Danmark, men i alle storbyer verden over. Kønsroller? Kønsdiskriminering? Elendigheden kunne næppe være større så mon ikke skellene var udlignet? 45

2 Dårekisten var som svinestier i Tyskland Dårekister I sjællandske lov fra år 1250 påbyder Kong Erik: Det påhviler den gales slægtninge at tage vare på den gales gods, handlinger og forvarring. Slægtningene har kun denne forpligtigelse, såfremt den er lyst på tinge. Hermed fik den gale en vis retsbeskyttelse og dermed afviger denne lov fra romerretten. Chr. D. Femtes danske lov Efter ca. 400 år udvides pligten fra at være et familiært ansvar til også at omfatte samfundets pligter. Der kommer nu en bestemmelse, der siger, at kan familien ikke tage ansvar, påhviler pligten øvrigheden. Kirker og klostre 1286; Den katolske kirke opfører et hospital, den første egentlige behandlingsinstitution for gale; formålet var at bringe den gale i en tilstand, så også han kunne skimte det himmelske lys. 1305; dårekiste: middelalderens opbevaringsanstalter for sindssyge, ofte en særlig afdeling i fængsler; en af de ældst kendte i Europa var Helligåndshuset i Uppsala, Sverige, oprettet ; Bedlam Hospitalet i England behandler ubemidlede. 46

3 1454; Ribe; fra pantebreve kender vi til regninger på byggematerialer til dårekister, som hovedsageligt har bestået af mange små rum eller celler opført i træ. Helligåndshuset og Sct. Jørgens Gården i København. Patienterne blev lænket til gulv og loft og kunne derefter fordrive tiden med enten at stå op eller ligge ned i en halmbunke indeholdende deres afføring og urin. Dåreanstalten i Ålborg beskrives således. Den består af 8 små kamre. De 2 havde ingen vinduer, men fik et sparsomt lys fra en i døren tilgitret åbning, som kunne lukkes med en klap. De øvrige 6 værelser var lyse og renlige. Søndag formiddag fik de gale tilladelse til at spadsere i gården. Tiden fik de gale til at gå ved at sidde i vinduerne og lade benene dingle ud mellem jernstængerne. Havde husdyr det bedre? Hvor tit mugede man ud? Odense 1819 berettes: Dårekisten er ikke ulig den måde, jeg har set svinestier indrettet i Tyskland. Indplankningsrum Normalt var disse under det offentliges overvågning og ofte «installeret» på privat ejendom, i stalde eller andre afsides steder, hvor larmen fra de gale ikke forstyrrede borgerne. 47

4 I 1840 berettes følgende: Jeg fandt en pige i et kammer, man havde indrettet i et sidehus, sengen var smudsig, lergulvet var urent af samme grund som i en stald og forvandlet til en pøl. Hun kommer ud hver 14. dag for at der kan gøres rent under hende. Et andet sted berettes om et menneske så usselt, at hun, om hun kunne sanse det allermindste, måtte misunde mangt et dyr Danmarks første sindssygehospital indviedes 1852 i Risskov ved Århus. Mønstret for de senere sindssygehospitaler og Åndssvageanstalter dannes. 1853; Lægen Hüberts skelner mellem opdragelige og uopdragelige klienter og opdeler åndssvage i tre kategorier: Idioter, opgaven er af forplejningsmæssig art. 2. Halvidioter, som ved passende behandling kan gøres temmelig manerlige. 3. De idiotagtige, der står mellem foregående gruppe og de almindeligt tungnemme. Konsekvensen heraf bliver forslag om, at oprette anstalter, asyler i naturskønne omgivelser fjernt fra den almindelige befolkning. Anstalterne blev bygget pø om pø og har været i brug op til vore dage. I diskussionerne for og imod denne isolering har igennem tiderne været brugt allehånde argumenter f. eks.: De åndssvage har godt af den friske landluft og kan nyde den skønne natur. I erne og 70. erne besøgte jeg disse institutioner og mit indtryk var, at klienter kun sjældent kom uden for dørene. Altså en argumentation, der som så meget andet, var i strid med virkeligheden. 1855; En komite har indsamlet så mange midler, at man søger om at få overladt en del af Frederiksberg Slot, men indenrigsministeren finder det upassende, at en del af slottet overlades til hospital for «fjollede.» Da man får tilbudt Kamma og Knud Rahbeks ejendom Gl. Bakkehus købes den for rigsdalere. Institutionens officielle navn blev: Helbredelsesanstalt for idiotiske, svagsindige og epileptiske børn i København. Den danske åndssvageforsorg var nu etableret, dens eksistens blev 125 år og 46 dage.

5 De Kellerske Anstalter. Johan, Keller ( ): dansk døvstumme- og åndssvagelærer; blev professor Fra 1856 leder af en privat døvstummeskole, grundet på sin udvikling af talemetoden; oprettede 1865 i tilknytning hertil en skole for åndssvage (selvstændig institution 1867). Efter aftale med staten samme år overtog Den Kellerske Åndssvageanstalt visse kategorier af døvstumme, Det kgl. Døvstummeinstitut i København. 1865: Dansk døvelærer opfandt skrivekuglen,den blev sat i «produktion» og solgt. Keller var banebrydende i det pædagogiske arbejde på sit felt. J. Keller plæderede bl.a. for: 1. Statens overtagelse af institutionerne; økonomien hvilede på private indsamlinger. 2. Institutionerne skulle være store, derved fik man en bedre klassifikation; hvilket jeg oversætter til en bedre sortering. Dette princip var for J. Keller en forudsætning for «undervisning». Karens Minde 50, 51,

6 Han skelnede mellem flg. grupper: a. Idioter, hvor man kun kan bruge dressur. b. Sinker og halvidioter, som kan frelses for samfundet. Oversat: Kan blive produktive eller kan tjene til egen føde. 1855; Lægen Hüberts blev udnævnt som forstander for den første danske idiotanstalt Gl. Bakkehus på Frederiksberg. Få år tidligere (1852) havde han fået afslag på stillingen som leder af sindssygeanstalten Risskov ved Århus. Om årsagen til, at han blev vraget, kan gisnes, men sandsynligt er, at man på stedet ønskede en pædagog som leder. Hüberts mente, at kun afsindige kunne helbredes, han var således ude af trit med stedets autoriteter, der havde et mere optimistisk syn på mulighederne. Ikke mindre end fire gange skifter Gl. Bakkehus navn inden århundredeskiftet, og disse navneskift kan udmærket udtrykke de skiftende opfattelser af og holdninger til psykiske afvigere. 1855; Helbredelsesanstalt for idiotiske, svagsindige og epileptiske børn på Gl. Bakkehus. 1860; Idiotanstalten på Gl. Bakkehus. 1890; Åndssvageanstalten på Gl. Bakkehus og Ebberødgård. 1880; Institutionen Karens Minde bygges i Sydhavnen. Beliggenheden var uden for København i landlige omgivelser. Denne institution er blevet bygget om flere gange. Ombygningerne har kostet som flere større bøndergårde, måske endda et mindre herresæde. Forbedringerne tog ikke hensyn til rationelle arbejdsforhold for personalet, ej heller boligforhold, der bevægede sig bort fra, at en anstalt for åndssvage primært var et spørgsmål om opbevaring og fjernelse af «ubehagelige, uskønne» væsener fra normalbefolkningens åsyn. Efter min vurdering havde en nybygget institution tjent sig ind flere gange, hvis og såfremt personalets effektivitet i form af et forbedret «serviceniveau» blev målt. Den var som de andre mammut-institutioner en klar forbedring af forholdene, men var og blev menneskefjendsk. Et skriftemål et sidespring Vi befinder os i slutningen af erne og fra centerskolens side er vi mere end opmærksomme på de rådende forhold på Karens Minde. 50 Taleundervisning 219, 249 Karens Minde 51, 219

7 Udviklingen var tilsyneladende gået helt og aldeles henover hovedet på personalet. Mangt og meget var som for mere end 20 år siden, Og hvorfor så det? Institutionen lå ligesom i et vaccum, al nytænkning var hæftet på Oasen, og endelig og ikke mindst bygningerne var uegnede også til opbevaring af mennesker. Da vi fik flere lærerkræfter indvilligede en talelærer i at starte op. Undervisningslokalet var lidt større end et toilet i en to værelsers lejlighed på det mørke Nørrebro. Nødtørftigt udstyr blev klunset. Første fase var at finde frem til dem, der havde behov for undervisning. Det havde alle MEN Og her sad jeg så og sorterede menneskeskæbner på vort samfunds vegne. Det var så modbydeligt, at jeg kunne have skreget. Så at sige ingen af disse voksne beboere havde modtaget noget, der bare lugtede lidt af oplæring endsige undervisning. Af omkring 100 beboere kunne vi uddele en julegave til 22, lydende på 3 ugentlige lektioner af ca. 25 minutter. Det ville forslå som en skrædder i Helvede, men var trods alt mere end ingenting. Denne timefordeling blev ikke valgt af pædagogiske hensyn, men udelukkende for at tænde et håb hos så mange som muligt. Kort tid efter havde vi to talelærere i gang, og da de med bistand fra omsorgspersonale og andre af skolens lærere startede med gymnastik og svømning fik størsteparten af beboerne en eller anden form for stimulation undervisning. Omsorgspersonalet var i begyndelsen frygtsomme og modvillige, men da de opdagede, at vi aldrig gik over stregen, at vi aldrig påbegyndte aktiviteter, uden at de var spurgt og havde gjort deres indflydelse gældende, gik det forholdsvis hurtigt og langt over vore forventninger. Da vi senere startede vore kurser forsøgte vi med omsorgspersonalet på Karens Minde at udligne efterslæbet. Skriftemål slut erne; statsmidler bevilliges og de store institutioner bygges. Institutionerne var stadig selvejende. 1898; J. Kellers søn, lægen Chr. Keller viderefører faderens tanker og får bygget institutionen Brejninge ved Vejle. Denne var i 1949 belagt med 1700 patienter i 43 forskellige afdelinger. Den første statsstøtte bliver givet i erne og i socialloven af 1891 skete en afgørende ændring. 51

8 Nu skelnede man mellem værdigt trængende og uværdigt trængende. Forsorgen af åndssvage flyttes fra fattigvæsenet. Dette har som konsekvens, at familier, der tidligere har modtaget hjælp til åndssvage familiemedlemmer genvinder deres hidtil mistede borgerlige rettigheder. Den victorianske periode Som bekendt havde den engelske dronning Victoria, trods en omfangsrig børneflok, meninger om køns- og seksuallivets normer, glæder og pligter. Meninger, der må have fristet til at spørge: «Er det helligånden, du har haft besøg af Victoria»? Eller stønnede du? «Leve England, når du udførte de tunge pligter og lod dig besvangre? Som i andre af livets forhold blev hun bistået af eksperter. I Danmark resulterede det i en opfattelse af prostituerede og sædelighedsforbrydere, der resulterede i opførelse af anstalter på de to øer, Livø (1911) og Sprogø (1923) for henholdsvis mænd og kvinder. Disse anstalter var afløsningen af Kvindefængslet på Christianshavn. Dette fungerede som gældsfængsel og indkvarteringssted for løsagtige damer fra Bremerholms horehuse. For at drive lovformelig, men ikke skattepligtig prostitution krævedes et pas. Dette blev udstedt af en politilæge og var en tilsyneladende garanti for, at damen ikke smittede. Billedet er et maleri affotograferet på Københavns Politimuseum. Det forestiller prostituerede, som er til eftersyn (kontrol) hos politilægen. Var damen smittefri udstedtes et pas, der lovliggjorde hendes forretning og dermed skulle give kunderne en form for garanti mod smitte. 52 Klubvirksomhed 64, 78, 79, 95, 127, 140, 153, 160, 181

9 En anerkendt dansk psykolog har skrevet et mindre værk, hvor han gør rede for, at luddere er ringere begavet end ærbare damer. Med mit kendskab til det københavnske natteliv som taxachauffør i min studietid, kan jeg kun udtale, at manden helt og aldeles er på afveje. De kvinder, han anvender i sin undersøgelse er dem, man i almindelig daglig tale benævnede som fem kroners gadeluddere. Oplysningerne havde psykologen fra kriminalpolitiet. Nu er virkeligheden i denne verden, at politifolk i det store og hele kun hapser de dummeste. De smarte, de velbegavede går fri. Havde psykologen frekventeret lumre restauranter og natklubber, ville han som flertallet af hyrevognskuskene have fået en fornemmelse af omfang og prisniveau. En dyr ludder hænger ikke på gaden i en vinternats kulde og mørke. 1902; en ny lov var fælles for alle anstalter og administreret af undervisningsministeriet indtil 1924; hvorefter administrationen overgik til socialministeriet. Begrebet selvejende betød ikke, at anstalterne kunne skalte og valte efter forgodtbefindende, staten havde fod på administrationen. Ministeriet skulle godkende årsregnskab, fast ejendom kunne ikke handles uden godkendelse, men anstalterne kunne dog selv antage personale. 1933; socialreformen (lov om offentlig forsorg) fastslår, at staten har det fulde ansvar for undervisning af åndssvage; (i det omfang undervisning fandt sted). Åndssvages undervisning skal fortsat henhøre under socialministeriet. Åndssvageforsorgen sidestilles med og bliver en del af særforsorgen. Loven indeholder retningslinjer for kastration og sterilisation, som jeg vil betegne som inspireret af og er en fordansket udgave af vor sydlige nabos racehygiejne. Socialistisk Folkeparti har maj 2003 fremsat lovforslag om erstatning til tvangssteriliserede. 1933; lov, der indeholdt to former for åndssvageforsorg: a: anstaltspleje b: familiepleje. Inddragelse under åndssvageforsorg forudsatte anmeldelse til det sociale udvalg, som tog stilling til familiens økonomiske formåen og fik retslige konsekvenser af forskellig art. Integration 7, 10, 102, 207, 208, 225, 227, 256, 264, 265, 293 Klubvirksomhed 64, 78-79, 127, 140, 153, 160,

10 Eksempler: Børneværnet kunne fjerne barnet, havde en udskrivelse af åndssvageforsorg ikke fundet sted inden det fyldte 18. år skulle tilladelse til at blive udskrevet forefindes. En tilbageholdelse kunne finde sted, kriterierne kunne være risikoen for at den åndssvage ville sætte børn i verden, i så fald krævedes sterilisation, og endelig skulle særlig tilladelse foreligge, såfremt man ønskede at indgå ægteskab, denne bestemmelse gjaldt også for epileptikere. Denne regel var også gældende i 1981, om den er ophævet senere, ved jeg ikke for nærværende. Denne tilbageholdelsesret blev ifølge flere kritikere brugt som et tvangsmiddel til sterilisering. Vil du ud af forsorgen, må du lade dig sterilisere, skriv under her. P pillen har løst problemet. To eksempler på familiepleje den tids normaliserende integration En jagttur og en åndssvag landmand En isnende kold vinterdag er vi på jagt på en større landejendom. Nysgerrigt slår jeg et smut indenfor i staldene og ser en lurvet, duknakket fyr på år, i elendige, beskidte klæder muge møg ud. Længere fremme hænger nogle bræddestumper på nogle hængsler. Det var døren ind til hans værelse; her er en seng med laset, stinkende sengetøj, lidt kogemuligheder og mad stablet op i nogle ølkasser. Ydervæggen glinser i det sparsomme lys, det er is fra den megen kondensvand fra dyrene. Toilettet delte han med køerne, badet og vaskemulighederne var en vandhane og aftensmaden blev bragt af konen, så var man fri for at se ham ved bordet. Den rundryggede havde været ansat med kost og logi på denne gård siden sit 15. år. Uden at gøre de store anstalter fik jeg hans navn og adresse og undersøgte sagen; også hvor ofte og hvornår tilsynsværgen, havde været på gården. Denne havde sagt ja til et job, modtaget løn, men havde desværre glemt i farten at varetage den handicappedes interesser. Tilsynsværgen undskyldte mange gange og lovede bod og bedring, men han røg ud af butikken. Uden at vide noget om det, tror jeg, at her er tale om et enkeltstående tilfælde, men dog næppe det eneste. 54

11 Den rundryggede, integrerede og normaliserede så jeg sidst i Frederiksværk, hvor kommunen beskæftigede ham på byens gartnerhold med en overenskomstmæssig løn. 1969; Erik normalisering Eriks søster ringer og beder mig hjælpe. Hun og ægtemand havde igennem flere år haft broderen boende, men nu da han var blevet arbejdsløs, stod han uden arbejdsløshedsunderstøttelse, hvilket var en meget hård belastning af familiens økonomi. I øvrigt kunne hun ikke forstå, at man nægtede Erik understøttelse, al den stund han punktligt havde betalt både kontingent og bidrag til arbejdsløshedskassen i alle de år, han havde været i arbejde. Ved gennemgang af Eriks journal fremgik: Faderen havde værret fordrukken og mishandlet både kone og børn. I en brandert tæver han løs på konen og en storebror til Erik lægger sig imellem, men bliver slået ned. Derefter får Erik en flyvetyr igennem salonerne. Resultat? Svær høreskade og taleforstyrrelser. Skilsmisse enlig mor med stor børneflok. Erik optages i Åndssvageforsorgen. Senere tager storebroderen Erik til sig og sørger for, at han er i arbejde. Da broderen dør, tager søsteren over, og Erik arbejder på en glasfabrik i flere år. Han bliver fyret og melder sig arbejdsløs, men bliver afvist med den begrundelse, at han ikke er berettiget til understøttelse, han er jo åndssvag. Jeg får fat i Eriks socialrådgiver og vi aftaler et møde med hans fagforening, og beder om, at funktionæren, der har udtalt sig, er til stede. Vi bad om en forklaring og bad om dokumentation for hvilke love og regler, de havde henholdt sig til. Da de ikke kunne dokumentere noget som helst, bad vi dem vælge mellem pest og kolera. Pest var, at fagforeningen udbetalte Erik alle tilgodehavender fra første færd og fortsatte med at yde understøttelse indtil, han enten var i arbejde (det var deres opgave at anvise ham et passende job), eller til vi fra forsorgens side havde fundet en ordning, Erik kunne være tjent med. Kolera var, at vi anmeldte dem for overtrædelse af lovgivningen. Socialrådgiveren havde udført et seriøst forarbejde og læste et væld af paragraffer op, som hun vurderede, de havde overtrådt. Erik fik sine penge, til han blev udskrevet af forsorgen og blev udstyret med invalidepension. Normalisering 7, 10, 102, 117, 153, 207, 251, 264,

12 Man undskyldte mange gange, men det kan vel kun bruges, hvis de er ophørt med at diskriminere medborgere. Diskrimination kan man forarges over, men at skulle betale for at blive diskrimineret er vel ud over almene grænseværdier. Her bringes nogle overskrifter og korte uddrag, for at du kan fornemme, hvad der rørte sig i befolkningen i slutningen af erne. Kort tilbageblik FBB juli 1946 nr. 7 si 49: Afskrift Bidrag til belysning af forholdene på Ebberødgård Under overlæge Schwalbe Hansens ledelse Vi har modtaget: Evald Bernhardt Andersen, f. 18/6 24, gik alle skolens klasser igennem var den næstbedste i klassen (Næstved Kommuneskole), kom i plads efter konfirmationen hos C.P. Hansen, Havreholm Ørbjerggård, fik 375 kr. for det første halve år. Forældrene skaffede ham derefter en plads hos gårdejer Hans Røjtim, Karleby pr. Næstved, hvor han fik 675 kr. for et halvt år, sagde selv op blev bagerikarl hos L.C. Olsen, Vordingborgvej i Næstved, fik 35 kr. pr. uge, fik så en skønne dag besked om at komme til Ebberødgård; vidste ikke grunden. Har aldrig stjålet. Han stod engang og så på et slagsmål og måtte møde i retten. At dette har med anbringelse er muligt. Blev fra E.G. sendt i familiepleje hos gårdejer Carl Jensen, Langtoftegård, Fjenneslev; fik 5 kr. om ugen i familieplejepenge. Gårdejeren slog ham med en pisk, fordi han så gårdejeren mishandle en hest og bebrejdede ham det. Derefter slog gårdejeren karlen med en pisk, så denne havde store blå striber. Moderen så striberne, da han viste hende mishandlingen, ligeledes så onklen, fodermester Georg Jensen, Skraverup pr. Næstved dem. Manden, der mishandlede ham klagede til overlægen på Andersvænge. Overlægen på Andersvænge sendte ham til E.G. På denne mishandlingsaffære kom han til E.G. Hans mor (Fru Jensigne Andersen bor Nygade 19, Næstved. Evald Andersen forklarer, at en dreng på 15 år fik en bræksprøjte Andersen bar ham ud bevidstløs. 56

13 En kammerat Niels Pedersen, havde set ham få sprøjten. Evald kørte drengen, som døde til kapellet. Han døde på afd. M., det var læge Henriksen, der gav ham sprøjten Evald Bernhardt Andersen har hos undertegnede været anbragt af familieplejen fra 1/3 44 til 1/ Det arbejde, han i den tid har været sat til, har han altid udført med orden og akkuratesse, for hvilket jeg kan give ham min bedste anbefaling. Signeret H. Henriksen Astrid Larsen, Ulriksdal. FBB april 1946 nr. 4 si 25 Er det Forsorg? Af Harald Herdal Overlæge Schwalbe Hansen, som er den ansvarlige (men hvem er embedsmændene på Ebberødgård for resten ansvarlige overfor? højest en anden embedsmand!) vil rimeligvis til følgende brev ryste på hovedet og kalde det «overdrevet», hvis ikke han kan finde på et bedre udtryk for sit ubehag ved den slags. Brevet er fra en, der har været på Ebberødgård ikke som patient. Jeg skynder mig at nævne dette, da det berøver overlægen lejligheden til at tale om patienternes utilregnelighed. Det er måske en af dem, der i tillid til overlægens kønne ord om at komme til ham, hvis der var noget at klage over (men endnu uvidende om, at hvis de fulgte hans opfordring, fik svaret: «Er De ikke tilfreds, kan De gå»,.. I brevet hedder det: Her på Ebberødgård foregår meget som, kunne trænge til at komme frem i rampelyset, De skulle se det svineri på børneafdelingen, viskestykker og håndklæder bliver brugt til bleer, og bagefter kan vi andre tørre porcelæn af i det, hvis man altså har mod til det. Bare De kunne komme ud på afd. C og få lov til at trække tæpperne af ungerne, når de ligger svøbte ind i viskestykker og har tisset og lavet hele sengen fuld. 57

14 De skulle se et syn, De ville besvime, hvad her foregår kan dårligt beskrives. tillid indgyder heller ikke en lille episode, som overlægen sikkert husker endnu: En besøgende, der venligt fik lov til at se sig om på Ebberødgård, - tillod sig at smage på maden da plejemor kom styrtende, opbragt, som var der sket en større ulykke. Den besøgende indvendte: «Jamen, overlægen sagde jo selv, at jeg måtte se mig om» Overlægen svarede. «Ja, men sammen med mig»! Officielle forevisninger er nu aldrig af det gode. Det skal være sket, at selv nazistiske koncentrationslejre foreviste med tilbørlig officiel ledsagelse tog sig ganske eller næsten uskyldige ud. Citat slut 1943; (vi er i besættelsestiden, to måneder før regeringen går af.) Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 26. juni udtalte kort, at for børn, der er erkendt åndssvage har folkeskolens hjælpeklasser ingen plads. Hermed er slået en pæl igennem begrebet åndssvag som offentligt, administrativt begreb, hjælpeklassernes kundekreds er børn med IK over 70, altså en skole for sinker uden andre handicap end det, at de er tunge at danse med. Typiske avisoverskrifter i slutningen af erne 21. august 1956 Rystende forhold på Lillemosegård...Hver aften, når 58 hjælpeløse evnesvage sendes i seng i en fælles sovesal, bæres to såkaldte tør-toiletter ind på stuen til fælles afbenyttelse i nattens løb. Det toilet, der fungerer ved hjælp af indlagt vand er nemlig ikke opfundet endnu. I hvert fald ikke på dette sted. Det hedder «Lillemosegård» og beskrivelsen ovenfor stammer ikke fra en middelalder-roman, men fra dansk social nutid....og er som alle andre danske institutioner af denne art så overbelagt, at forholdene er skandaløse. Flere steder er der en overbelægning på op imod 60 %...på den sønderjyske «Løgumgård» har man anbragt 68% flere patienter end normeringen byder. Men plejerne gør et godt stykke arbejde, som imponerer enhver sagkyndig. 58

15 ...De har konstateret, at der i øjeblikket er en overbelægning på ca pladser, eller gennemsnitlig 23 %...Der står 650 børn på venteliste, deriblandt mange børn, som lever under fortvivlede forhold. Der mangler 2000 pladser på de danske åndssvageanstalter, som er overbelagt med 1500 mennesker Syge mennesker under utrolige forhold Åndssvageforsorgen må udvides Østifterne har nu tre beskyttede værksteder Lange ventelister Avisoverskrifter slut. Samfundssvigt Psykotiske børn var der stort set ingen hjælpeforanstaltninger til, disse børn havde modsat de åndssvage ikke en forældreorganisation bag sig, som forbitret kæmpede med næb og klør for almene menneskelige rettigheder. Danske læger er pr. tradition meget forsigtige og tilbageholdende, mildt sagt, har de en indbygget modvilje mod at diagnosticere børn som psykotiske før de er 100 % sikre på diagnosens rigtighed. Dette er helt fint, det var og er rigtigt disponeret af dem, fordi en forkert stillet diagnose kunne have skrækkelige negative virkninger, læsning af bogen en fridag med fru Larsen bekræfter og understreger, at mødet med vort sociale systems hjælpende ånder kunne forværre mange børns situation katastrofalt. Den tidlig afsagte «dom» for fru Larsens barn fulgte det gennem resten af tilværelsen og slutter med barnets selvmord. Når jeg selv skulle undervise en ny elev, indsamlede jeg oplysninger ved at være sammen med eleven og snakke med de personer, der til daglig havde med eleven at gøre. På side 233 kan du se, hvorledes skolen overlod en nyvurdering til de pædagoger, der skulle arbejde med klienten. Flere af de unge mænd kunne i puberteten volde problemer, der var ved at tage pusten fra os, men kunne vi holde ud, viste det sig ofte, at når lømmelalderen var overstået, lagde stormen sig psykosens virkninger aftog. Henning er et godt eksempel. Disse psykotiske børn var dermed overladt til tilfældighedernes frie spil, hvis de ikke kunne være hjemme, var der kun en mulighed tilbage. Åndssvageforsorgen, som derved blev noget af en affaldsspand. 59

16 Hvid slavehandel eller ressourcemanglen gav ofte helt absurde anbringelser: Illustrerende eksempler. En borger 14 år og 11 måneder gammel pådrager sig en hjernelæsion og fungerer som åndssvag, han anbringes i Åndssvageforsorgen. En anden borger 15 år og en dag gammel pådrager sig lignende læsion og fungerer som dybt åndssvag, han anbringes på et Statshospital. En læge fra et Statshospital ringede og bad mig mindeligt om at tage en af hendes patienter ind evt. i bytte med en af fore fejlanbragte. Vore tilbud passede som hånd i handske til hendes patients behov, vi byttede. Efterslæb Den eneste statiske opgørelse, der forelå, var Holger Rasmussens. Denne opgjorde antallet af debile børn til Forsorgen rådede i 1958 over totalt 1800 skolepladser. Det betød, at 2600 debile børn endnu ikke trods loven fik undervisning, og at et ukendt antal børn med sværere handicap end ikke statistisk var registreret. Efter at Danmark havde stemt for Menneskerettighedskonventionen i FN: krævede forældreorganisationen Landsforeningen Evnesvages Vel af regering og Folketing, at menneskeværdige kår oprettedes også for evnesvage i overensstemmelse med den konvention, Danmark havde stemt for og dermed forpligtiget sig til at overholde. Resultatet blev Loven af Dette argument forsøgte jeg at få forældreorganisationen i Bangladesh til at bruge, men de grinede af mig og hviskede, tror du menneskerettigheder eksisterer i et korrupt militærdiktatur? Så naiv var jeg trods alt ikke, men det var da et forsøg værd. 60 Evnesvages Vel 39, 60-62, 148, 258, 265, 289, 294

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng Jeg hedder Morten Løvschall, er formand for Handicaprådet i Holbæk, formand for LEV i Holbæk og sidder i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for LEV på landsplan. Men vigtigst af alt er jeg far til

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen,

Læs mere

Socialpædag oger får trusler og tæsk

Socialpædag oger får trusler og tæsk Politiken, 8. juni 2013 Socialpædag oger får trusler og tæsk Mens socialpædagogerne klager over vold på jobbet, er fagfolk bange for et stigende antal politianmeldelser af, hvad de ser som fejlbehandlede

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder:

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder: Koncernøkonomi Indkøb POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 192 Dato: 23. oktober 2012 Stillet af: Susanne Langer (Ø) Besvarelse udsendt den: 1. november 2012 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Normaliseringen og lærerne

Normaliseringen og lærerne Normaliseringen og lærerne Lærerforeningens ageren i normaliseringens periode Af fhv. skoleinspektør Lasse Rydberg En bog til afslutning For 25 år siden udgav det, der dengang hed Åndssvageforsorgens Lærerforening

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

BETÆNKNING ÅNDSSVAGEFORSORGEN AFGIVET AF DET AF SOCIALMINISTERIET DEN 30. APRIL 1954 NEDSATTE UDVALG TIL BEHANDLING AF ÅNDSSVAGEFORSORGENS PROBLEMER

BETÆNKNING ÅNDSSVAGEFORSORGEN AFGIVET AF DET AF SOCIALMINISTERIET DEN 30. APRIL 1954 NEDSATTE UDVALG TIL BEHANDLING AF ÅNDSSVAGEFORSORGENS PROBLEMER BETÆNKNING OM ÅNDSSVAGEFORSORGEN AFGIVET AF DET AF SOCIALMINISTERIET DEN 30. APRIL 1954 NEDSATTE UDVALG TIL BEHANDLING AF ÅNDSSVAGEFORSORGENS PROBLEMER BETÆNKNING NR. 204 1958 A/S J. H. SCHULTZ - UNIVERSITETS-BOGTRYKKERI

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Vejledning til lov om mark- og vejfred

Vejledning til lov om mark- og vejfred Vejledning til lov om mark- og vejfred Mark og Vejfredsloven (Husdyransvar og grundejerfred) (Se mark og vejfredsloven indsat under Love) Ifølge Mark og Vejfredsloven er det således, at en ejer skal erstatte

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt

Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt - 1 Ægtefællers gensidige forsørgelsespligt Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter regeringens udspil til en kontanthjælpsreform, således som det er offentliggjort på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 108/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Phuket, Thailand. 6.1. 19.1.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 25.708 kr. (ekskl. forsikringer) Utilfredsstillende

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG Torsdag den 5. marts 2014 kl. 9.30 samledes overtaksationskommissionen på pendlerpladsen ved Haverslev. Til stede

Læs mere

Herskab og tjenestefolk

Herskab og tjenestefolk Herskab og tjenestefolk Skæbnefortællinger 1868-1875 Udarbejdet af Gammel Estrup - Herregårdsmuseet Folkehold på Gammel Estrup Indholdsfortegnelse Om fortællingerne... 3 Indledning... 4 Tyendet som samfundsgruppe...

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Vi prøver at opfylde folks drømme

Vi prøver at opfylde folks drømme Jann nne Børg rges esen en, afde deli ling ngsl sled er Tiltaget med brugerdrevet innovation startede i 2008, og indbragte Camillagården KLs Lille Innovationspris i 2010. Vi prøver at opfylde folks drømme

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

BØRN 20 Nr. 14. 1999

BØRN 20 Nr. 14. 1999 BØRN 20 Nr. 14. 1999 Forældremyndighed Af Karsten Larsen En skilsmisse bør defineres først og fremmest som en social begivenhed. har to forældre Er der børn med i spillet, bør der være tvungen rådgivning

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Matematik i børnehøjde

Matematik i børnehøjde Matematik i børnehøjde Uglerne 2009 Hættegården Vi spillede kryds og bolle Det begyndte nærmest ved en tilfældighed. Et par piger gik rundt med en kurv med murerværktøj i plastik og vi faldt i snak om,

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

RUNDT OM JOHANNES En dreng i vanskeligheder

RUNDT OM JOHANNES En dreng i vanskeligheder RUNDT OM JOHANNES En dreng i vanskeligheder I maj 1914 møder politiet op på Hindegade skole ved Nyboder for at hente den 10-årige Johannes Rasmussen til afhøring. De mistænker ham for at have tændt ild

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Socialpædagogisk regelsamling

Socialpædagogisk regelsamling Christian Breinholt og Jørgen Christiansen Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde 4. udgave forord Forord Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Harald Jensens Plads 1A 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 13. november 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen Navnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen 1.

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere