Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts Vester Voldgade København V DK Tel Fax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf."

Transkript

1 Konfliktvejledning Konstruktørforeningen, marts 2012 Vester Voldgade København V DK Tel Fax

2 Indholdsfortegnelse konfliktvejledning Konfliktvejledning... 4 Indledning... 4 Målgruppe... 4 Forhandlingsstatus 12. marts Konfliktens eventuelle begyndelse... 4 Afbrydelse af ansættelsesforholdet under konflikten... 5 Afspadsering... 5 Anciennitet... 5 Andet arbejde... 5 Arbejdsløse... 5 Arbejdsløshedsdagpenge... 6 Arbejdsmiljørepræsentanter... 6 Barselsorlov... 6 Bestyrelsesmedlemmer - medarbejdervalgte... 7 Bierhverv... 7 Bolig... 7 Boykot... 7 Deltidsansat med supplerende dagpenge... 8 Dispensation fra konflikten... 8 Distancearbejde... 8 Efterløn/delefterløn... 8 Efteruddannelse (se også kursus)... 8 Ferie... 8 Feriefridage efter overenskomst... 9 Fleksjob... 9 Forligsmand... 9 Fratrædelse af stilling Freelance selvstændige Fri bil og telefon Fritstillede medlemmer Genoptagelse af arbejdet Grønland Hovedaftale Indmeldelse Information Information om medlemskab af KF Iværksættelse af konflikt Job med løntilskud Konflikt Konflikt hvad gør jeg så? Konflikt rammer den alle? Konfliktens ophør Konfliktkontingent Konfliktramt arbejde Konfliktunderstøttelse Kontanthjælp Ledere Lockout Lockoutramt arbejde Løntilskud Manglende fremmøde

3 Medlemmer i opsagte stillinger Mødepligt Mobiltelefon, IT-udtyr m.v Nyhedsbrev Omfattede af konflikten Opsigelse Opsigelse p.g.a. arbejdsmangel Orlov Overarbejde før konfliktens iværksættelse Pension Skat Stillingsopslag/stillingsskift Strejke Strejkebrydere Studerende i praktik Sygdom Tillidsrepræsentanter Tillægsforsikring (ekstra arbejdsløshedsunderstøttelse) Tiltrædelse af stilling Udlandet Udmeldelse Undtaget fra konflikt Uorganiserede Virksomhedspraktik på aktiveringsydelse som led i jobplan

4 Konfliktvejledning Indledning I anledning af, at der den 29. februar 2012 er varslet konflikt på arkitektområdet, har Konstruktørforeningen udarbejdet denne konfliktvejledning, hvor emnerne er opsat i alfabetisk orden. Vejledningen giver svar på de fleste spørgsmål, men skulle der være emner, du ikke kan finde, eller spørgsmål den ikke besvarer, så mail dit spørgsmål til Konstruktørforeningen på Målgruppe En eventuel konflikt omfatter KF-medlemmer ansat på arkitektvirksomheder, der er medlem af Danske Arkitektvirksomheder (Danske Ark). Derfor retter denne konfliktvejledning sig kun til denne medlemsgruppe. Bemærk at det kun er virksomheder, der er medlem af Danske Ark, der er omfattet af konflikten. Du kan tjekke på Danske Arks hjemmeside om din virksomhed er medlem af Danske Ark. Nogle arkitektvirksomheder følger overenskomsten uden at være medlem af Danske Ark, f.eks. arkitektvirksomheder tilknyttet Akademisk Arkitektforening (AA) fordi leder/indehaver er medlem af denne forening. Disse virksomheder er ikke omfattet af konflikten. Forhandlingsstatus 12. marts 2012 Overenskomstforhandlingerne mellem Danske Ark på den ene side og KF, TL og Arkitektforbundet på den anden side går i skrivende stund (12. marts) planmæssigt fremad i en god atmosfære, men da forhandlingerne endnu langt fra er færdige, har både arbejdsgiverne og lønmodtagerne besluttet gensidigt at varsle konflikt, der omfatter alle forbundenes medlemmer ansat på virksomheder, der er medlem af Danske Ark. Konfliktens eventuelle begyndelse Konflikten er varslet til igangsættelse den 1. april 2012 kl Men vær opmærksom på, at det under forhandlingerne kan blive aftalt, at en konflikt udskydes. Og hvis en konflikt overhovedet bliver aktuel, kan den også blive udsat af Forligsinstitutionen. Afblæses konflikten informeres der herom via nyhedsbrev og på KF s hjemmeside. Følg derfor med i overenskomstnyt på 4

5 Afbrydelse af ansættelsesforholdet under konflikten Formelt set betragtes ansættelsesforholdet som ophørt under en strejke eller lockout. Genindtræder medarbejderen i ansættelsesforholdet ved konfliktens ophør, sker det med samme rettigheder, som før konfliktens iværksættelse. Uanset om ansættelsesforholdet ophører under en lovlig konflikt, har arbejdsgiveren som udgangspunkt pligt til at lade arbejdstageren genindtræde i ansættelsesforholdet, medmindre driftmæssige forhold ikke gør det muligt. Den ansatte har tilsvarende pligt til at genindtræde i sin stilling. Hvis arbejdsgiveren vil afbryde et ansættelsesforhold, kan det ske med sædvanligt varsel efter funktionærlovens regler både under og efter konflikten. En sådan opsigelse vil som udgangspunkt være lovlig, men skal dog som sædvanlig være sagligt begrundet. Opsigelsen kan ikke begrundes i konflikten. Hovedaftalen indeholder bestemmelser om, at de ansatte ved arbejdsstandsningens ophør uden unødigt ophold skal genoptage deres arbejde på de respektive arbejdspladser, samt at der ikke fra nogen af parternes side må finde fortrædigelse sted i anledning af arbejdsstandsningen. KF s opfattelse er derfor, at efter afslutningen på konflikten har virksomhederne som altovervejende hovedregel pligt til at tage alle medarbejderne tilbage. Såfremt dette ikke sker, eller hvis dit ansættelsesforhold bliver afbrudt uden varsel, når du møder op efter en endt konflikt, så skal du protestere og straks kontakte KF. Afspadsering Afspadsering kan ikke finde sted under en strejke eller lockout, hvorfor allerede påbegyndt afspadsering afbrydes ved konfliktens start. Anciennitet Der optjenes ikke lønanciennitet eller ansættelsesanciennitet under en strejke eller lockout, da ansættelsesforholdet formelt anses som ophørt under konflikten. Andet arbejde Du kan godt påtage dig andet arbejde under konflikten. Arbejdet må naturligvis ikke være ramt af konflikt eller hos en virksomhed, hvis organisation er omfattet af konflikten. Du skal sikre dig, at du kan fratræde øjeblikkeligt, således at du, når konflikten er slut, kan genoptage dit normale arbejde. Påtager du dig andet arbejde, skal det meddeles KF, og den indtjening, du har ved dette arbejde, vil blive trukket i din konfliktunderstøttelse (se dette). Hermed er du med til at støtte konflikten og foreningen, så trækket på foreningens økonomi bliver mindre, og opkrævning af konfliktkontingent efter konflikten kan på den måde minimeres. Arbejdsløse KF s arbejdsløse medlemmer er ikke omfattet af konflikten. KF meddeler jobcentrene i hele landet, at der er varslet konflikt, og i medfør af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 6 må jobcentrene ikke anvise arbejdsløse til konfliktramt arbejde. 5

6 Så længe antallet af medlemmer, der er i konflikt, ikke overstiger 65 % af de medlemmer, der er i arbejde ved konfliktens start, berøres de arbejdsløses mulighed for understøttelse ikke, jf. arbejdsløshedsforsikringslovens 61, stk. 3. I dette tilfælde overstiger antallet ikke de 65 %, så konflikten får ikke betydning for arbejdsløse. Har du tegnet tillægsforsikring, der giver mulighed for større dækning end arbejdsløshedsdagpenge ved ledighed, skal du kontakte det forsikringsselskab, du har tegnet forsikringen hos og få konkret rådgivning. Arbejdsløshedsdagpenge Der kan ikke udbetales dagpenge fra arbejdsløshedskassen til medlemmer, der er omfattet af konflikten. Hvis arbejdsophør fra en konfliktramt arbejdsplads ikke skyldes konflikten, kan medlemmet efter tilmelding til jobcentret, og hvis alle øvrige betingelser er opfyldt, få dagpenge. Medlemmet har også krav på G-dage fra arbejdsgiveren. Dette kan f.eks. være tilfældet ved - Ophør i tidsbegrænset stilling - Opsigelse, som er meddelt, inden konflikten blev kendt. Deltidsbeskæftigede, der er omfattet af konflikten, og som modtager supplerende dagpenge, mister retten til supplerende dagpenge, men vil i stedet få konfliktunderstøttelse. De skal dog bevare tilmeldingen til jobcentret under konflikten. Ledige, der som led i deres handlingsplan er i praktik på en konfliktramt virksomhed, er ikke omfattet af konflikten, idet der ikke består et ansættelsesforhold mellem den ledige og virksomheden. De skal derfor fortsætte praktikken i virksomheden, men de må ikke udføre konfliktramt arbejde (se dette). I henhold til A-kasselovgivningen er en konflikt på arbejdspladsen ikke fyldestgørende grund til at opsige sit arbejde. Opsiger man sit ansættelsesforhold på grund af konflikten, vil man få en effektiv karantæne på 3 uger. Har man 2 effektive karantæner indenfor 12 måneder, kan man ikke få dagpenge, før man som fuldtidsforsikret har haft mere end 300 timers lønarbejde indenfor en 10 ugers periode. For deltidsforsikrede gælder det, at man skal have mindst 150 løntimer indenfor en 10 ugers periode. Arbejdsmiljørepræsentanter Arbejdsmiljørepræsentanter er omfattet af konflikten på lige fod med øvrige ansatte. Under en konflikt kan en arbejdsmiljørepræsentant ikke deltage i lovpligtig eller supplerende arbejdsmiljøuddannelse, da reglerne vedrørende deltagelse i arbejdsmiljøuddannelse fastlægger, at kursusafgiften skal betales af arbejdsgiveren, og at kursisten skal have sin normale løn fra arbejdsgiveren. Under en konflikt er ansættelsesforholdet formelt afbrudt, og man har derfor ikke nogen arbejdsgiver. Barselsorlov Under en strejke eller lockout har man ret til barselsorlov på samme måde, som når man er i arbejde. 6

7 Under konflikten er man ikke berettiget til at modtage løn fra arbejdsgiveren, idet ansættelsesforholdet formelt betragtes som ophørt. I de perioder, hvor man har ret til barselsdagpenge efter barselsloven, skal man søge disse hos jobcentret eller socialforvaltningen i bopælskommunen. Såfremt socialforvaltningen ikke umiddelbart vil udbetale dagpenge, kan KF yde lån svarende til barselsdagpengene, indtil sagen bringes i orden. Hvis barselsorloven ophører under konflikten, skal der gives meddelelse herom til KF, og man har da samme rettigheder og pligter som de kolleger, der er omfattet af konflikten. Er perioden, hvori man har ret til orlov med løn, endnu ikke udløbet, skal lønudbetalingen fra arbejdsgiveren genoptages. Man har dog ikke ret til at få de tabte orlovsdage/uger erstattet ved at perioden med lønudbetaling forlænges. Tabt løn under orloven kan således ikke genvindes, medmindre man individuelt kan aftale dette med arbejdsgiveren. Bestyrelsesmedlemmer - medarbejdervalgte Medarbejdervalgte medlemmer af en A/S-bestyrelse er under konflikten suspenderet fra bestyrelsen, og du skal derfor ikke deltage i bestyrelsesmøder eller arbejde under konflikten, da ansættelsesforholdet formelt er ophørt under konflikt. Efter konfliktens afslutning genoptages arbejdet i bestyrelsen, da ansættelsesforholdet som udgangspunkt fortsætter, når konflikten ophører. Bierhverv Har man flere job, hvoraf det ene er konfliktramt, og det andet ikke er, så skal man passe det arbejde, der ikke er konfliktramt, og man er i konflikt i det konfliktramte arbejde. Om indtægt herfra vil blive modregnet i konfliktunderstøttelsen (se dette) vil afhænge af de retningslinjer, bestyrelsen fastsætter. Blokade (se også fysisk blokade) Ved siden af strejken er blokaden et af de kampmidler, som anvendes af arbejdstagerne. Blokaden indebærer, at organisationerne pålægger deres medlemmer ikke at tage arbejde i bestemte virksomheder. Det kan for eksempel være virksomheder, som overtager konfliktramt arbejde. Der er endnu ikke varslet blokade mod nogen virksomheder eller brancher. En blokade skal normalt varsles med samme varsel som en strejke. Bolig Under konflikten skal en eventuel funktionær- eller tjenestebolig ikke fraflyttes. Boykot Ved boykot forstås, at en arbejdsgiver eller arbejdsgiverorganisation vægrer sig ved at ansætte en bestemt eller bestemte lønmodtagere. Boykotten er altså arbejdsgivernes modsvar til arbejdstagernes blokader. Boykotten skal derfor normalt varsles på linie med lockout, strejke eller blokade. Hvis der er varslet boykot betyder dette, at arbejdsgiverne kan tillade sig at se bort fra ansøgninger fra bygningskonstruktører, der kan optages i Konstruktørforeningen, uanset om den ledige stilling ikke er en bygningskonstruktørstilling. 7

8 Deltidsansat med supplerende dagpenge Hvis du er deltidsbeskæftiget med supplerende dagpenge, mister du retten til supplerende dagpenge under konflikt. I stedet vil du som deltidsbeskæftiget kunne få konfliktstøtte. Du skal dog bevare tilmeldingen til dit lokale jobcenter under konflikten. Dispensation fra konflikten Mener en arbejdsgiver, at en medarbejder af arbejdsmæssige grunde ikke bør være omfattet af konflikten, kan arbejdsgiveren gennem sin organisation søge KF om en dispensation, for at konflikten ikke omfatter denne medarbejder. Distancearbejde Medlemmer af KF, der er ansat i en konfliktramt virksomhed, og som udfører deres arbejde helt eller delvist i hjemmet, er omfattet af overenskomsten, og dermed af konflikten og må ikke udføre arbejde hjemme. Efterløn/delefterløn Har du mulighed for at gå på efterløn under konflikten, så kontakt KF. Efteruddannelse (se også kursus) Deltagelse i efteruddannelseskurser, studieture m.v. med løn kan ikke finde sted under konflikten, da ansættelsesforholdet formelt betragtes som afbrudt. Er et medlem begyndt et kursus forud for en konflikts iværksættelse, har vedkommende principielt pligt til at afbryde kurset, og man kan ikke begynde på et kursus under konflikten. Det gælder også studieture o. lign. Det kan dog i visse tilfælde via KF aftales med arbejdsgiveren, at medarbejderen kan fortsætte kurset og først deltager i konflikten, når kurset er afsluttet. Når arbejdsstandsningen er iværksat, udbetales der ikke løn under kurset. KF s bestyrelse vil fastlægge nærmere retningslinjer for, om der kan ydes konfliktunderstøttelse under et kursus. Ferie Ferie påbegyndt, før konflikten iværksættes, afholdes som aftalt, og du har ret til at få udbetalt løn under ferie eller feriepenge på normal vis, jf. ferielovens 13, stk. 3. Hvis der opstår problemer hermed, vil KF yde dig et lån svarende til feriepengene, indtil sagen er bragt på plads af KF. Ferie kan ikke påbegyndes samtidig med eller efter konfliktens start; uanset om denne er aftalt med arbejdsgiveren. Årsagen er, at konflikten ikke må kunne finansieres gennem feriegodtgørelse/ferie med løn. Hvis lønmodtageren ikke kan afholde ferie på grund af konflikt, skal ny ferieafholdelse fastsættes. Af ferielovsbekendtgørelsen fremgår, at sådan ferie kan fastsættes med forkortet varsel hhv. 1 måned for hovedferie og 14 dage for restferie. Højesteret har fastslået, at det ikke er lovligt at finansiere konflikten ved at påbegynde ferie, efter at konflikten er startet. Har man planlagt ferie, som starter samtidig med eller efter at konflikten er startet, kan man ikke få løn fra arbejdsgiveren eller feriegodtgørelse, men når ferien aflyses/udskydes og man således deltager i konflikten, kan man få konfliktunderstøttelse (se dette) fra KF. Hvis konflikten løber så længe, at restferie ikke kan afholdes inden den 1. maj, har man krav på at få feriegodtgørelse for manglende ferie udbetalt, fordi man har været lovligt hindret i at holde 8

9 ferien, medmindre der var aftalt overførsel af ferien inden konflikten (dog maksimalt en uge) i henhold til overenskomstens ferieoverførselsaftale. Har du f.eks. bestilt en rejse og trods konflikten gennemfører den for at undgå et tab, som ikke dækkes af en afbestillingsforsikring, kan der opstå en række problemer, også selv om man sikrer sig ved at indgå en skriftlig aftale med arbejdsgiveren om, at denne accepterer, at man ikke har mødepligt men kan afholde ferie når konflikten stopper. Man er som udgangspunkt ikke berettiget til konfliktunderstøttelse i denne situation, og da en aftale med arbejdsgiveren om ferieafholdelse sandsynligvis ikke vil blive godkendt af Pensionsstyrelsen/feriekontoret, kan man antagelig heller ikke få feriepenge udbetalt efterfølgende, hvis konflikten løber til 1. maj, jfr. ovenfor. Man løber således risiko for, at også ens feriepenge dermed kan gå tabt. Man bør derfor søge konkret råd hos KF for at få vurderet situationen. KF godtgør ikke udgifter, som man får i forbindelse med afbestilling af rejser eller lignende, som følge af at ferien ikke kan afholdes. Du bør dog undersøge evt. dækning af tab, såfremt du har tegnet en rejseforsikring eller en afbestillingsforsikring. Feriefridage efter overenskomst De feriefridage, man optjener efter overenskomstens regler, kan ikke holdes under konflikt. Efter overenskomsten mellem KF og DANSKE ARK gælder det også, hvis afholdelsen af feriefridagene er begyndt før konflikten. I så fald annulleres aftalte feriefridage fra og med datoen for konfliktens start. Fleksjob Medlemmer, der har fleksjob, er omfattet af overenskomsterne, og de er derfor omfattet af konflikt på linje med alle andre medlemmer der er ansat på virksomheden, hvis virksomheden er konfliktramt. Du skal give tilskudskommunen besked om konfliktens start og afslutning. Forligsmand Når der varsles strejke eller lockout, skal der sendes kopi af varslet til forligsinstitutionen. Hvis forligsmanden finder, at der er grund til at frygte, at arbejdsstandsning vil indtræde, eller arbejdsstandsningen er indtrådt, kan forligsmanden af egen drift eller på foranledning af én af parterne indkalde til forhandling. Parterne har pligt til at efterkomme forligsmandens indkaldelse. Når en forligsmand er indtrådt i forhandlingerne, kan han på et hvilket som helst tidspunkt stille krav om, at en varslet konflikt udsættes. Konflikten kan udsættes i 2 uger, og i nogle tilfælde i yderligere 2 uger, dog således at arbejdsstandsningen tidligst kan iværksættes på tredjedagen efter, at forligsmanden inden for de 2 uger har erklæret forhandlingerne for afsluttet eller på tredjedagen efter udløbet af de 2 uger. Formålet med forligsmandens indtræden i forhandlingerne er at skabe enighed imellem parterne, så der kan indgås en overenskomst. Forligsmanden kan stille et mæglingsforslag, hvis han mener, at det kan vedtages af begge parter. Forligsmanden bestemmer, hvornår svar på et mæglingsforslag skal foreligge i forligsinstitutionen, og forligsmanden kan samtidig beslutte, at en varslet konflikt udsættes, så den først kan træde i kraft på tredjedagen efter svarets afgivelse. 9

10 Et mæglingsforslag skal udsendes til urafstemning blandt KF s medlemmer indenfor overenskomstens område. Hvis mæglingsforslaget vedtages, bortfalder en varslet konflikt. Fratrædelse af stilling Såfremt man, efter at strejke eller lockout er påbegyndt, ønsker at fratræde sin hidtidige stilling, skal man afgive opsigelsesvarsel på sædvanlig vis til den nuværende arbejdsgiver, uanset at konflikten formelt betyder, at ansættelsesforholdet er afbrudt. I opsigelsesperioden er man omfattet af konflikten så længe den varer og skal genoptage arbejdet når den ophører, hvis opsigelsesperioden ikke er udløbet endnu. Hvis man er fritstillet og lønnen afbrydes af arbejdsgiveren under konflikten er man også omfattet af konflikten, og får i den situation ret til løn igen uden mødepligt, når konflikten ophører. Hvis konflikten derimod først afsluttes efter opsigelsesvarslets udløb, skal man ikke genindtræde i arbejdet, da ansættelsesforholdet er ophørt ved opsigelsesvarslets udløb. Opsiger man selv sin stilling uden at tiltræde anden stilling vil det som hovedregel medføre 3 ugers karantæne i a-kassen, også ved fratræden under konflikten. Arbejdsgiveren kan under konflikten fremsende opsigelse med sædvanligt varsel, men kan ikke lovligt begrunde opsigelsen med konflikten, da dette vil være i strid med de indgåede hovedaftaler (fortrædelighedsgrundsætningen) og det vil kunne resultere i bod samt godtgørelse for usaglig afskedigelse. (Se også Afbrydelse af ansættelsesforholdet ). Hvis arbejdsophør fra en konfliktramt arbejdsplads således ikke skyldes konflikten, kan medlemmet efter tilmelding til Jobcentret, og hvis alle øvrige betingelser er opfyldt, få dagpenge. Medlemmet har også krav på G-dage fra arbejdsgiveren. Dette kan f.eks. være tilfældet ved - Ophør i tidsbegrænset stilling - Opsigelse, som er meddelt, inden konflikten blev kendt. Freelance selvstændige Er man tilknyttet virksomheden som selvstændigt erhvervsdrivende (bliver betalt efter faktura), er man ikke omfattet af konflikten. Men man kan ikke påtage sig konfliktramt arbejde (se dette). Gør man det alligevel, risikerer man blokade (se dette) fra de berørte organisationer og kunden (virksomheden) vil blive meldt til den relevante arbejdsgiverorganisation. Arbejder man som freelance med status som lønmodtager (typisk som projektansat), er man omfattet af konflikten på linje med alle andre medlemmer af KF, der arbejder i virksomheden. Fri bil og telefon I princippet afbrydes ansættelsesforholdet ved konfliktens start, og når et ansættelsesforhold afbrydes, skal en fri bil og telefon afleveres. Man kan dog rette henvendelse til virksomheden og aftale, om bilen og telefonen kan beholdes eller skal afleveres under konflikten. 10

11 Fritstillede medlemmer Er man opsagt og fritstillet af virksomheden, er man omfattet af konflikten, hvis arbejdspladsen er konfliktramt, da ansættelsesforholdet forsat består i en fritstillingsperiode. (Se også Bierhverv ). Fysisk blokade (se også blokade) Medlemmer, der ikke er konfliktramt, kan risikere, at der etableres fysisk blokade overfor arbejdspladsen, så de ikke kan komme ind på arbejdspladsen. I et sådant tilfælde skal man gøre et reelt forsøg på at komme ind på arbejdspladsen, d.v.s. man skal møde op på virksomheden. Man skal ikke sætte liv og helbred på spil, og hvis man ikke får lov til at komme ind, skal man underrette arbejdsgiveren. Man vil så som udgangspunkt have ret til løn. Det er arbejdsgiveren, der har pligt til at sørge for, at arbejdspladsen er tilgængelig og bærer risikoen for, hvis den ikke er tilgængelig. Hvis den fysiske blokade ophæves, skal man møde på arbejdspladsen. Genoptagelse af arbejdet Arbejdet skal genoptages, når konflikten ophører. Konflikten kan ophøre på flere måder, f.eks. ved aftale eller ved at et mæglingsforslag fremsat af forligsmanden bliver vedtaget ved urafstemning. Konflikten kan desuden ophøre som følge af lovindgreb. KF udsender mail til alle berørte medlemmer om, hvornår arbejdet skal genoptages, men man skal samtidig følge med på KF s hjemmeside. Der er ingen regler om, hvor langt varsel der skal til for at stoppe en konflikt. Det afhænger af, hvordan konflikten stoppes, og det kan ske med timers varsel normalt dog et døgn. Grønland Grønland betragtes i konfliktmæssig sammenhæng som udland (se dette). Hovedaftale Er en aftale, der fastlægger de grundlæggende regler for aftalesystemet og forpligter såvel hovedorganisationer som underorganisationer. KF er omfattet af en hovedaftale med Danske Ark og CO10. Indmeldelse Konflikten indebærer ikke ændring i, hvem der kan indmeldes i Konstruktørforeningen. En bygningskonstruktør, der under konflikten indmelder sig i KF, bliver omfattet af konflikten. Den enkelte må ved henvendelse til KF forhøre sig om eventuel mulighed for konfliktunderstøttelse. Information Information om overenskomstforhandlingerne bringes løbende på KF s hjemmeside Derudover vil KF i elektroniske nyhedsbreve informere om det seneste nye fra forhandlingerne, samt om de problemer, som måtte opstå i tilknytning til den eventuelle konflikt. Man er som medlem af KF automatisk tilmeldt dette nyhedsbrev. Hvis du i dag ikke får nyhedsbrevet, har du derfor enten ikke givet os din nuværende mailadresse, din mailadresse kan være forkert eller du kan have frameldt dig nyhedsbrevet. 11

12 Du kan logge ind og ændre dine kontaktdata på Følg vejledningen på siden. I tilfælde af at en konflikt skulle blive aktuel, sender vi en direkte til alle medlemmer, vi har registreret som ansatte på virksomheder, der er medlem af Danske Ark. Her vil vi blandt andet informere nærmere om konfliktunderstøttelsen, hvordan man får den udbetalt m.v. Det er derfor afgørende nødvendigt, at KF orienteres, hvis du hører om kolleger, der er medlemmer af KF, men som i tilfælde af en konflikt ikke modtager disse s. De pågældende opfordres til at kontakte KF via Information om medlemskab af KF Inden konflikten starter, vil nogle arbejdsgivere gerne vide, hvem der er medlem af KF. I virksomheder under DANSKE ARK kender arbejdsgiveren allerede til medlemskabet af KF af hensyn til indbetaling til den korrekte pensionsordning, Konstruktørpension. Derfor kan man uden problemer bekræfte sit medlemskab. Iværksættelse af konflikt Konflikten er varslet til at påbegynde den 1. april 2012 fra døgnets begyndelse, d.v.s. ved midnat kl På de enkelte arbejdssteder begynder konflikten selvfølgelig først ved normal arbejdstids begyndelse på den dag, hvor konflikten er varslet. Man skal dog være opmærksom på, at det under forligsforhandlingerne mellem overenskomstens parter kan aftales, at konflikten først træder i kraft på et senere tidspunkt, eller at forligsmanden (se dette) kan udsætte konflikten. KF vil selvfølgelig informere ad så mange kanaler som muligt, såfremt konflikten afblæses eller udsættes. Det vil endvidere blive oplyst på hjemmesiden. (Se i øvrigt Information ). Job med løntilskud Er man i job med tilskud på konfliktramte arbejdspladser, er man omfattet af konflikten. Det er ikke fyldestgørende grund til at opsige sit arbejde, at der opstår konflikt på arbejdspladsen. Når man er omfattet af konflikten, har man ret til konfliktunderstøttelse præcis på samme vilkår som øvrige medlemmer, der er i konflikt. Man skal, hvis konflikten iværksættes, omgående kontakte det lokale jobcenter vedrørende afbrydelse af den individuelle handlingsplan. Efter konflikten kan jobtræningsforløbet forlænges, med den periode konflikten har varet. Derfor skal Jobcentret afbryde medlemmets individuelle handlingsplan. Det er ikke jobtræningsforløbet, Jobcentret skal afbryde. Man er ikke berettiget til dagpenge under konflikten. Konflikt Når der tales om konflikt i forbindelse med indgåelse eller fornyelse af en overenskomst, menes der strejke, blokade, lockout eller boykot. (Se dette) Strejke og blokade er arbejdstagernes kampmidler, mens lockout og boykot (udelukkelse fra arbejdspladsen uden løn) er arbejdsgivernes kampmidler. 12

13 Konflikt hvad gør jeg så? At der er konflikt, betyder helt konkret, at du fra det øjeblik konflikten går i gang skal afbryde dit arbejde og gå hjem. Det gælder også, hvis du er på tjenesterejse eller kursus (se dette) eller på anden måde som led i dit arbejde er væk fra den fysiske arbejdsplads. KF vil helt entydigt orientere dig om, hvornår en eventuel konflikt går i gang, og om du er berørt af den (se information). Når du har afbrudt arbejdet, kan du kontakte KF for at få udbetalt konfliktunderstøttelse (se dette). Under konflikt må du ikke udføre arbejde for arbejdsgiveren. Hvis dette ikke respekteres, kan du blive ekskluderet fra KF. Da KF betaler konfliktunderstøttelse til dig, står du i princippet til rådighed for KF, og kan for eksempel blive indkaldt til møder, som du skal deltage i. Konflikt rammer den alle? Nej ikke nødvendigvis. I en konfliktsituation kan KF for eksempel udvælge KF det antal medlemmer (og de virksomheder), hvor den manglende arbejdsindsats vil gøre mest ondt på arbejdsgiver. Men arbejdsgiverne har hidtil valgt at lockoute alle medlemmer på alle virksomheder, og det har de også valgt at gøre denne gang. Derfor vil konflikten ramme alle.(se dog Ledere). Det gør arbejdsgiverne for at gøre det så besværligt og dyrt for organisationen som muligt. Ansatte med en ledende stilling (se stikord Ledere ) kan dog ikke sendes i konflikt af KF, og arbejdsgiverorganisationerne kan kræve disse holdt uden for en lockout det følger af de indgåede hovedaftaler (se dette). De medlemmer, som ikke er omfattet af en eventuel konflikt, skal fortsætte deres almindelige arbejde. De må dog ikke udføre det arbejde, som normalt varetages af de medlemmer, der er i konflikt (se konfliktramt arbejde). Konfliktens ophør Så snart der er kommet en løsning mellem parterne, typisk i form af et forhandlingsresultat, som alle parter kan leve med, afblæses konflikten. Du skal herefter uden ophold genoptage arbejdet. Møder du ikke, kan du risikere at blive bortvist. KF vil entydigt meddele dig, hvornår dette er tilfældet. Følg derfor med på kf.dk s nyhedsside eller abonner på KF s elektroniske nyhedsbrev. Konfliktkontingent I henhold til KF s love er det bestyrelsen, der træffer beslutning om konfliktkontingentets størrelse, samt beslutning om hvornår konfliktkontingentet skal opkræves. Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt ikke taget endelig stilling til dette. Det vil ske, når omfanget og længden af en evt. konflikt er kendt. Konfliktramt arbejde Medlemmer af KF må ikke påtage sig konfliktramt arbejde, som er alt det arbejde, som de strejkende hidtil normalt - helt eller delvist - har udført. 13

14 Det må overvåges, at uorganiserede og andre organisationers medlemmer, eller medlemmer af KF, ikke udfører strejkeramt arbejde. Konstateres det, at der udføres konfliktramt arbejde, skal dette omgående meddeles KF. KF vil kontakte eventuelle andre organisationer for at sikre, at ingen af deres medlemmer udfører det konfliktramte arbejde. Konstateres det, at der er uorganiserede, der udfører konfliktramt arbejde, bør man straks som konfliktramt gøre de pågældende opmærksom på i klare og utvetydige vendinger, at deres optræden er usolidarisk, og at den skal ophøre. I flg. lærebogen Arbejdsret - hvad, hvorfor, hvordan, der er skrevet af Niels Overgaard (DI) og Axel Sløk (tidligere SALA), fremgår det: Hvis en virksomhed rammes af en lovlig arbejdsstandsning, kan arbejdsgiveren eventuelt forsøge at få produktionen udført af andre i virksomheden eller hos andre arbejdsgivere. Organiserede lønmodtagere kan lovligt nægte at udføre konfliktramt arbejde eller strejkearbejde. Her gælder det ligeledes, at lønmodtagerne ikke behøver at være medlemmer af samme organisation eller endog hovedorganisation for at nægte at påtage sig strejkearbejde. Hvis hovedkonflikten er lovlig, kan arbejdsvægringen iværksættes uden varsel. Konfliktunderstøttelse I henhold til KF s love er det KF s bestyrelse, der fastsætter, hvilken konfliktunderstøttelse, der ydes til de medlemmer af KF, der deltager i en konflikt. Hvis en konflikt mod forventning bliver en realitet i april måned, træffer bestyrelsen beslutning om konfliktundersstøttelsens størrelse. Som regel udgør den et beløb der svarer til dagpengesatsen (pt. 788 kr. pr. dag i en 5-dages uge) i en situation, hvor arbejdsgiverne ved lockout spærrer for de ansattes mulighed for at arbejde. Der betales ikke pension og der optjenes ikke ferie/feriegodtgørelse af konfliktunderstøttelsen. Der udsendes et særligt elektronisk nyhedsbrev til alle medlemmer, vi har registreret som ansatte på virksomheder, der er medlem af Danske Ark med nærmere information om konfliktunderstøttelse, hvis det skulle blive aktuelt. Den nærmere fremgangsmåde for udbetaling af konfliktunderstøttelsen vil blive meddelt direkte til de medlemmer, der deltager i konflikten, når det med sikkerhed vides, om konflikten bliver iværksat. Under konflikt må du ikke udføre arbejde for arbejdsgiveren. Hvis dette ikke respekteres, kan du blive ekskluderet fra KF. Da KF betaler konfliktunderstøttelse til dig, står du i princippet til rådighed for KF og KF kan under en konflikt indkalde til møder m.v., som man skal deltage i. (Se også afsnittet om ferie). Uorganiserede bygningskonstruktører kan ikke få konfliktunderstøttelse. Bliver de lockoutet af arbejdsgiverne, kan de ikke få hverken løn eller understøttelse. Kontanthjælp Der vil normalt ikke kunne udbetales kontanthjælp under strejke eller lockout, når der udbetales konfliktunderstøttelse. 14

15 Kursus (se også Efteruddannelse ) Deltagelse i efteruddannelseskurser med løn kan ikke finde sted under konflikten, da ansættelsesforholdet formelt betragtes som afbrudt. Er et medlem begyndt et kursus forud for en konflikts iværksættelse, har vedkommende principielt pligt til at afbryde kurset, og man kan ikke begynde på et kursus under konflikten. Det kan dog via KF aftales med arbejdsgiveren, at medarbejderen kan fortsætte kurset og først deltager i konflikten, når kurset er afsluttet. Når arbejdsstandsningen er iværksat, udbetales der ikke løn under kurset. KF s bestyrelse vil fastsætte nærmere retningslinjer for udbetaling af konfliktunderstøttelse i en sådan situation, hvis en konflikt skulle blive aktuel. Ledere Hvis du opfylder betingelserne i hovedaftalen for at være ledende medarbejder, kan du blive undtaget fra konflikt (både lockout og strejke). Efter 5, stk. 7 i hovedaftalen kan arbejdsstandsninger således ikke omfatte: a. medlemmer, der i relation til andre ansatte indtager ledende stillinger, eller b. medlemmer, der er tillagt en særlig dispositionsret, der i udstrakt grad forpligter virksomheden, eller c. medlemmer, der undtages ved aftale mellem parterne. Der henvises endvidere til 5 stk.10 i overenskomsten vedrørende en definition på ledende medarbejdere. - Det drejer sig om, at man enten skal have et egentligt ledelsesansvar (fx kan pålægge overarbejde/afspadsering, træffe beslutninger i forbindelse med opsigelse eller ansættelse af personale mv.), eller man skal være tillagt en særlig dispositionsret, der i udstrakt grad forpligter virksomheden udadtil (fx selvstændigt indgå honoraraftaler eller andre eksterne kontrakter af væsentlig økonomisk betydning for virksomheden). Virksomheden har mulighed for mod dokumentation i form af stillings/ansvarsbeskrivelse at ansøge om, at en ledende medarbejder ikke skal deltage i konflikten. Hvis din arbejdsgiver kontakter sin organisation herom, bør du kontakte KF og få konkret rådgivning, så du kan få vurderet, om en sådan ansøgning er berettiget eller ikke. Lockout Arbejdsgiverne kan ifølge de fagretlige regler iværksætte lockout overfor KF s medlemmer, samt over for uorganiserede når alle i faggruppen medtages, hvilket vil sige, at arbejdsgiveren hjemsender medlemmerne/de ansatte inden for faggruppen. Det er således kun arbejdsgiverorganisationen, der benytter sig af lockout. Lockout betyder i praksis, at arbejdsgiver afviser at lade KF s medlemmer udføre deres arbejde og/eller opsiger arbejdstagerne de uorganiserede kollektivt. Lockoutramt arbejde Alt det arbejde, som de lockoutede hidtil normalt - helt eller delvist - har udført, er konfliktramt arbejde. Det må overvåges, at uorganiserede og andre organisationers medlemmer, som evt. ikke sendes i konflikt, ikke udfører lockoutramt arbejde. Konstateres det, at der udføres konfliktramt arbejde, skal dette omgående meddeles KF. KF vil kontakte eventuelle andre organisationer for at sikre, at ingen af deres medlemmer udfører det konfliktramte arbejde. 15

16 Konstateres det, at der er uorganiserede eller andre (fx studerende eller selvstændige), der udfører konfliktramt arbejde, gøres de pågældende straks opmærksom på, at deres optræden er usolidarisk og en støtte til arbejdsgiveren, og at arbejdet må ophøre, samt at der kan blive tale om en fagretslig sag mod arbejdsgiveren, hvis det ikke sker, med henblik på eventuelt at få erklæret lockouten ugyldig og bryde lockouten helt. Løntilskud Hvis du er ansat med løntilskud på en konfliktramt virksomhed, er du omfattet af konflikten og må derfor ikke udføre konfliktramt arbejde. At der opstår konflikt på arbejdspladsen er ikke fyldestgørende grund til at opsige sit arbejde. Medlemmer ansat med løntilskud skal, hvis konflikten iværksættes, omgående kontakte jobcentret i deres bopælskommune/anden aktør, KF og A-kassen. Jobplanen afbrydes ved konfliktens start, og derfor skal medlemmet på den første dag i konflikten kontakte jobcentret i bopælskommunen/anden aktør for at få revideret jobplanen. Det er altså ikke løntilskudsjobbet, der bliver afbrudt, kun jobplanen. Ansættelsen med løntilskud kan efter konflikten forlænges med den periode, konflikten har varet. Det konfliktramte medlem er ikke berettiget til dagpenge under konflikten, men kan søge om konfliktstøtte hos KF. Manglende fremmøde Hvis et ikke konfliktramt medlem ikke møder på arbejde som følge af konflikten, kan arbejdsgiveren fradrage i lønnen for det manglende fremmøde. Du kan også risikere at arbejdsgiveren vil betragte manglende fremmøde som grov misligholdelse af ansættelsesforholdet (og det kan betyde bortvisning, det vil sige omgående tab af job/løn). Medlemmer i opsagte stillinger Er man opsagt, så man skal fratræde inden konflikten begynder, er man ikke omfattet af konflikten, og man kan derfor påbegynde andet arbejde. Hvis man efter opsigelsen er ledig, skal man henvende sig til Jobcentret og a-kassen på første ledighedsdag. Er man opsagt til fratræden efter konfliktens start, er man omfattet af konflikten i opsigelsesperioden, og hvis konflikten ophører, inden opsigelsesperioden er udløbet, skal man genoptage arbejdet. (Se også Fratrædelse af stilling ). Mødepligt KF s bestyrelse har besluttet, at det er en forudsætning for at modtage konfliktunderstøttelse, at man møder op til de møder og evt. aktiviteter, man bliver indkaldt til af KF under og i forbindelse med konflikten. Mobiltelefon, IT-udtyr m.v. Ansættelsesforholdet bliver i princippet afbrudt ved konfliktens start, og du skal derfor være opmærksom på, at din arbejdsgiver kan inddrage mobiltelefon, udleveret IT-udstyr etc. Nyhedsbrev Se Information Omfattede af konflikten Se indledningen samt Konflikt rammer den alle? Opsigelse Se Fratrædelse af stilling. 16

17 Opsigelse p.g.a. arbejdsmangel Ansatte, der ikke er omfattet af konflikten, kan risikere at blive opsagt p.g.a. arbejdsmangel, fordi andre led i produktionen ikke bliver udført p.g.a. konflikt. Arbejdsgiveren skal overholde almindeligt opsigelsesvarsel, hvorefter medlemmet på helt almindelig vis kan modtage dagpenge fra A-kassen, hvis medlemmet i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage dagpenge. Orlov Medlemmer, der er påbegyndt børnepasningsorlov inden konfliktens start, er ikke omfattet af konflikten. Hvis orloven ophører under konflikten, deltager man i konflikten på lige fod med de øvrige medlemmer. Hvis en orlov er bevilget, inden konflikten startede, kan medlemmet påbegynde orloven, hvis dette sker inden konfliktstarten. Du kan få rådgivning hos FTF-A (telefon ) eller hos Jobcentret. Kontakt KF hvis du får problemer med at få udbetalt orlovsydelsen. Børnepasningsorlov kan ikke påbegyndes efter konfliktens start. Orloven bortfalder og skal søges på ny efter konfliktens afslutning. Man bør derfor kontakte arbejdsløshedskassen herom, hvis man har planlagt eller aftalt orlov. Ansatte, der har anden orlov uden løn, er ikke omfattet af konflikten. Slutter orloven under konflikten, deltager man i konflikten på lige fod med andre. Ansatte, der har orlov med løn, er omfattet af konflikten, og orlov med løn kan ikke påbegyndes under konflikten. Medlemmer på orlov uden løn eller som har tjenestefrihed uden løn er ikke omfattet af konflikten. Hvis orloven afsluttes i konfliktperioden, så omfattes medlemmet af konflikten Overarbejde før konfliktens iværksættelse Overarbejde før konfliktens iværksættelse, skal kun accepteres i sædvanligt omfang. Hvis formålet med overarbejdet er at få udført arbejdsopgaver, der ellers først skulle udføres under eller efter konflikten, d.v.s. formålet med overarbejdet er at afbøde konsekvenserne af konflikten, bør du kun påbegynde arbejdet under protest og straks kontakte KF for nærmere rådgivning. Pension Deltagere i konflikten vil ikke modtage pensionstilskud fra arbejdsgiver. Konstruktørpension gennem PFA opretholder forsikringsdækningen i op til 3 måneder. De fleste andre pensionsselskaber opretholder forsikringsdækningen, hvis konflikten ikke varer mere end 3 måneder. Man skal imidlertid være opmærksom på, at i nogle selskaber ophører dækningen tidligere. Skat Der trækkes ikke arbejdsmarkedsbidrag af konfliktunderstøttelse men kun A-skat. Stillingsopslag/stillingsskift Der er intet til hinder for, at stillinger søges og besættes før eller samtidig med konfliktens start, men konflikten indebærer, at stillinger ikke kan tiltrædes, så længe konflikten løber. 17

18 Alle andre stillinger end dem, der er omfattet af konflikten, kan KF s medlemmer søge og besætte som normalt, jf. dog afsnittet om blokade. Strejke En strejke er et kollektivt kampmiddel, som indebærer, at flere arbejdere beslutter at nægte at fortsætte eller påbegynde et arbejdsforhold. Strejken indebærer formelt, at de pågældende opsiger deres stillinger, samt påser at ingen andre udfører det strejkeramte arbejde. Strejken skal for at være lovlig varsles i henhold til hovedaftalen eller overenskomsten for det pågældende område. KF har sammen med TL og Arkitektforbundet varslet strejke over for DANSKE ARKs medlemsvirksomheder 1. april Strejkebrydere Ansatte, der påtager sig at udføre de arbejdsopgaver, som hidtil - helt eller delvist - har været udført af de medarbejdere, der er gået i strejke, kaldes strejkebrydere. Visse personalegrupper kan ifølge ansættelsesforholdet ikke nægte at udføre konfliktramt arbejde. Det drejer sig primært om ledende overordnet personale, der således ikke kan betragtes som strejkebrydere. Studerende i praktik Studerende, der er i praktik, er ikke omfattet af konflikten, idet der ikke er et ansættelsesforhold imellem den studerende og virksomheden. De skal derfor fortsætte praktikken i virksomheden, men de må ikke udføre konfliktramt arbejde (se dette). Kontakt din uddannelsesinstitution. Sygdom Medlemmer, der er omfattet af konflikten, og som er sygemeldt inden konfliktens start, har ret til sygedagpenge fra kommunen. Disse medlemmer skal den første dag, konflikten er iværksat, kontakte sygedagpengekontoret i deres hjemkommune. Medlemmer, der bliver syge under konflikten, har ikke ret til sygedagpenge, men vil i stedet få konfliktunderstøttelse af KF. Medlemmer, der er sygemeldte ved konfliktens ophør, skal omgående meddele dette til arbejdsgiveren, og de er berettiget til løn under sygdom. Også medlemmer, der var sygemeldt inden konfliktens start, og som er sygemeldt, når konflikten slutter, skal sygemelde sig på ny overfor arbejdsgiveren, når konflikten slutter. Tillidsrepræsentanter Da der er tale om en overenskomstmæssig konflikt, er tillidsrepræsentanter omfattet af konflikten på lige fod med alle andre, og de skal derfor ikke møde på arbejde. Tillægsforsikring (ekstra arbejdsløshedsunderstøttelse) Har du tegnet en tillægsforsikring, der giver mulighed for større dækning end arbejdsløshedsdagpenge ved ledighed, skal du kontakte det forsikringsselskab, du har tegnet forsikringen hos og få konkret rådgivning, da vilkårene kan være forskellige i de forskellige selskaber. 18

19 Tiltrædelse af stilling Konflikten indebærer, at der fra det tidspunkt, hvor konflikten træder i kraft, ikke kan træffes aftale om, at en stilling tiltrædes. Udlandet Medlemmer, som arbejder i udlandet for en arbejdsgiver, der er omfattet af konflikten, er som udgangspunkt ikke omfattet af konflikten, så længe de arbejder uden for Danmarks grænser. Den dag, de hjemkaldes til arbejde i Danmark, er de omfattet. - Grønland betragtes i konfliktmæssig sammenhæng som udland. Det er usikkert i hvilket omfang en arbejdstager kan værge sig mod at udføre konfliktramt arbejde, som overføres fra en dansk til en udenlandsk virksomhed. Arbejdsvægring kan ske, hvis det følger af de arbejdsretslige regler, at konfliktramt arbejde må nægtes udført i det land, hvortil arbejdet er overført. Det anbefales at kontakte KF, hvis problemet opstår. Udmeldelse I henhold til KF s love kan der ikke ske udmeldelse af KF i den periode, hvor der er varslet konflikt og betales konfliktkontingent. Man kan ikke ved udmeldelse efterfølgende unddrage sig betaling af et eventuelt konfliktkontingent. Undtaget fra konflikt Enkelte såkaldte livsvigtige områder kan være undtaget konflikten. Uorganiserede Bygningskonstruktører, der ikke er medlem af KF, vil ikke modtage konfliktunderstøttelse fra KF under konflikten. Hvis man får kendskab til, at uorganiserede bygningskonstruktører fortsætter arbejdet efter konfliktens start, bedes man straks meddele dette til KF. - Uorganiserede bygningskonstruktører er ikke KF s problem for så vidt angår rådgivning. De vil naturligvis ikke kunne oppebære konfliktunderstøttelse fra KF. - Lockoutes uorganiserede af arbejdsgiverne kan de hverken få løn eller understøttelse. Virksomhedspraktik på aktiveringsydelse som led i jobplan Er du i virksomhedspraktik på en konfliktramt virksomhed, bliver din jobplan brudt ved konfliktens start, og du skal derfor på konfliktens første dag kontakte jobcentret i din bopælskommune/din anden aktør for at få revideret din jobplan. Du er ikke omfattet af konflikten, da der ikke er tale om et ordinært ansættelsesforhold mellem dig og virksomheden, og du kan ikke modtage konfliktstøtte fra KF. I stedet for aktiveringsydelse vil du være berettiget til almindelige dagpenge fra din a-kasse. Virksomhedspraktikken kan genoptages efter konfliktens afslutning efter henvendelse hos jobcentret i din bopælskommune/din anden aktør. Konstruktørforeningen /HET 19

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF KONFLIKTKATALOG for overenskomsterne under Fødevareforbundet NNF 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke virksomheder og personer er omfattet af konflikten?... 4 1.1 Konflikt er begge parters redskab... 4 1.2

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...4

Læs mere

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Golfbaner 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund

Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund Overenskomster mv. mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Dansk Journalistforbund 2014-2017 2 Indholdsfortegnelse side Fællesoverenskomsten.... 5 Berlingske... 23 Politiken og Ekstra Bladet....

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET UDSTATIONERINGER 2015 Indledning I Finansforbundet har vi gennem de seneste år konstateret, at den fremadskridende globalisering med

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere