Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts Vester Voldgade København V DK Tel Fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf."

Transkript

1 Konfliktvejledning Konstruktørforeningen, marts 2012 Vester Voldgade København V DK Tel Fax

2 Indholdsfortegnelse konfliktvejledning Konfliktvejledning... 4 Indledning... 4 Målgruppe... 4 Forhandlingsstatus 12. marts Konfliktens eventuelle begyndelse... 4 Afbrydelse af ansættelsesforholdet under konflikten... 5 Afspadsering... 5 Anciennitet... 5 Andet arbejde... 5 Arbejdsløse... 5 Arbejdsløshedsdagpenge... 6 Arbejdsmiljørepræsentanter... 6 Barselsorlov... 6 Bestyrelsesmedlemmer - medarbejdervalgte... 7 Bierhverv... 7 Bolig... 7 Boykot... 7 Deltidsansat med supplerende dagpenge... 8 Dispensation fra konflikten... 8 Distancearbejde... 8 Efterløn/delefterløn... 8 Efteruddannelse (se også kursus)... 8 Ferie... 8 Feriefridage efter overenskomst... 9 Fleksjob... 9 Forligsmand... 9 Fratrædelse af stilling Freelance selvstændige Fri bil og telefon Fritstillede medlemmer Genoptagelse af arbejdet Grønland Hovedaftale Indmeldelse Information Information om medlemskab af KF Iværksættelse af konflikt Job med løntilskud Konflikt Konflikt hvad gør jeg så? Konflikt rammer den alle? Konfliktens ophør Konfliktkontingent Konfliktramt arbejde Konfliktunderstøttelse Kontanthjælp Ledere Lockout Lockoutramt arbejde Løntilskud Manglende fremmøde

3 Medlemmer i opsagte stillinger Mødepligt Mobiltelefon, IT-udtyr m.v Nyhedsbrev Omfattede af konflikten Opsigelse Opsigelse p.g.a. arbejdsmangel Orlov Overarbejde før konfliktens iværksættelse Pension Skat Stillingsopslag/stillingsskift Strejke Strejkebrydere Studerende i praktik Sygdom Tillidsrepræsentanter Tillægsforsikring (ekstra arbejdsløshedsunderstøttelse) Tiltrædelse af stilling Udlandet Udmeldelse Undtaget fra konflikt Uorganiserede Virksomhedspraktik på aktiveringsydelse som led i jobplan

4 Konfliktvejledning Indledning I anledning af, at der den 29. februar 2012 er varslet konflikt på arkitektområdet, har Konstruktørforeningen udarbejdet denne konfliktvejledning, hvor emnerne er opsat i alfabetisk orden. Vejledningen giver svar på de fleste spørgsmål, men skulle der være emner, du ikke kan finde, eller spørgsmål den ikke besvarer, så mail dit spørgsmål til Konstruktørforeningen på Målgruppe En eventuel konflikt omfatter KF-medlemmer ansat på arkitektvirksomheder, der er medlem af Danske Arkitektvirksomheder (Danske Ark). Derfor retter denne konfliktvejledning sig kun til denne medlemsgruppe. Bemærk at det kun er virksomheder, der er medlem af Danske Ark, der er omfattet af konflikten. Du kan tjekke på Danske Arks hjemmeside om din virksomhed er medlem af Danske Ark. Nogle arkitektvirksomheder følger overenskomsten uden at være medlem af Danske Ark, f.eks. arkitektvirksomheder tilknyttet Akademisk Arkitektforening (AA) fordi leder/indehaver er medlem af denne forening. Disse virksomheder er ikke omfattet af konflikten. Forhandlingsstatus 12. marts 2012 Overenskomstforhandlingerne mellem Danske Ark på den ene side og KF, TL og Arkitektforbundet på den anden side går i skrivende stund (12. marts) planmæssigt fremad i en god atmosfære, men da forhandlingerne endnu langt fra er færdige, har både arbejdsgiverne og lønmodtagerne besluttet gensidigt at varsle konflikt, der omfatter alle forbundenes medlemmer ansat på virksomheder, der er medlem af Danske Ark. Konfliktens eventuelle begyndelse Konflikten er varslet til igangsættelse den 1. april 2012 kl Men vær opmærksom på, at det under forhandlingerne kan blive aftalt, at en konflikt udskydes. Og hvis en konflikt overhovedet bliver aktuel, kan den også blive udsat af Forligsinstitutionen. Afblæses konflikten informeres der herom via nyhedsbrev og på KF s hjemmeside. Følg derfor med i overenskomstnyt på 4

5 Afbrydelse af ansættelsesforholdet under konflikten Formelt set betragtes ansættelsesforholdet som ophørt under en strejke eller lockout. Genindtræder medarbejderen i ansættelsesforholdet ved konfliktens ophør, sker det med samme rettigheder, som før konfliktens iværksættelse. Uanset om ansættelsesforholdet ophører under en lovlig konflikt, har arbejdsgiveren som udgangspunkt pligt til at lade arbejdstageren genindtræde i ansættelsesforholdet, medmindre driftmæssige forhold ikke gør det muligt. Den ansatte har tilsvarende pligt til at genindtræde i sin stilling. Hvis arbejdsgiveren vil afbryde et ansættelsesforhold, kan det ske med sædvanligt varsel efter funktionærlovens regler både under og efter konflikten. En sådan opsigelse vil som udgangspunkt være lovlig, men skal dog som sædvanlig være sagligt begrundet. Opsigelsen kan ikke begrundes i konflikten. Hovedaftalen indeholder bestemmelser om, at de ansatte ved arbejdsstandsningens ophør uden unødigt ophold skal genoptage deres arbejde på de respektive arbejdspladser, samt at der ikke fra nogen af parternes side må finde fortrædigelse sted i anledning af arbejdsstandsningen. KF s opfattelse er derfor, at efter afslutningen på konflikten har virksomhederne som altovervejende hovedregel pligt til at tage alle medarbejderne tilbage. Såfremt dette ikke sker, eller hvis dit ansættelsesforhold bliver afbrudt uden varsel, når du møder op efter en endt konflikt, så skal du protestere og straks kontakte KF. Afspadsering Afspadsering kan ikke finde sted under en strejke eller lockout, hvorfor allerede påbegyndt afspadsering afbrydes ved konfliktens start. Anciennitet Der optjenes ikke lønanciennitet eller ansættelsesanciennitet under en strejke eller lockout, da ansættelsesforholdet formelt anses som ophørt under konflikten. Andet arbejde Du kan godt påtage dig andet arbejde under konflikten. Arbejdet må naturligvis ikke være ramt af konflikt eller hos en virksomhed, hvis organisation er omfattet af konflikten. Du skal sikre dig, at du kan fratræde øjeblikkeligt, således at du, når konflikten er slut, kan genoptage dit normale arbejde. Påtager du dig andet arbejde, skal det meddeles KF, og den indtjening, du har ved dette arbejde, vil blive trukket i din konfliktunderstøttelse (se dette). Hermed er du med til at støtte konflikten og foreningen, så trækket på foreningens økonomi bliver mindre, og opkrævning af konfliktkontingent efter konflikten kan på den måde minimeres. Arbejdsløse KF s arbejdsløse medlemmer er ikke omfattet af konflikten. KF meddeler jobcentrene i hele landet, at der er varslet konflikt, og i medfør af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 6 må jobcentrene ikke anvise arbejdsløse til konfliktramt arbejde. 5

6 Så længe antallet af medlemmer, der er i konflikt, ikke overstiger 65 % af de medlemmer, der er i arbejde ved konfliktens start, berøres de arbejdsløses mulighed for understøttelse ikke, jf. arbejdsløshedsforsikringslovens 61, stk. 3. I dette tilfælde overstiger antallet ikke de 65 %, så konflikten får ikke betydning for arbejdsløse. Har du tegnet tillægsforsikring, der giver mulighed for større dækning end arbejdsløshedsdagpenge ved ledighed, skal du kontakte det forsikringsselskab, du har tegnet forsikringen hos og få konkret rådgivning. Arbejdsløshedsdagpenge Der kan ikke udbetales dagpenge fra arbejdsløshedskassen til medlemmer, der er omfattet af konflikten. Hvis arbejdsophør fra en konfliktramt arbejdsplads ikke skyldes konflikten, kan medlemmet efter tilmelding til jobcentret, og hvis alle øvrige betingelser er opfyldt, få dagpenge. Medlemmet har også krav på G-dage fra arbejdsgiveren. Dette kan f.eks. være tilfældet ved - Ophør i tidsbegrænset stilling - Opsigelse, som er meddelt, inden konflikten blev kendt. Deltidsbeskæftigede, der er omfattet af konflikten, og som modtager supplerende dagpenge, mister retten til supplerende dagpenge, men vil i stedet få konfliktunderstøttelse. De skal dog bevare tilmeldingen til jobcentret under konflikten. Ledige, der som led i deres handlingsplan er i praktik på en konfliktramt virksomhed, er ikke omfattet af konflikten, idet der ikke består et ansættelsesforhold mellem den ledige og virksomheden. De skal derfor fortsætte praktikken i virksomheden, men de må ikke udføre konfliktramt arbejde (se dette). I henhold til A-kasselovgivningen er en konflikt på arbejdspladsen ikke fyldestgørende grund til at opsige sit arbejde. Opsiger man sit ansættelsesforhold på grund af konflikten, vil man få en effektiv karantæne på 3 uger. Har man 2 effektive karantæner indenfor 12 måneder, kan man ikke få dagpenge, før man som fuldtidsforsikret har haft mere end 300 timers lønarbejde indenfor en 10 ugers periode. For deltidsforsikrede gælder det, at man skal have mindst 150 løntimer indenfor en 10 ugers periode. Arbejdsmiljørepræsentanter Arbejdsmiljørepræsentanter er omfattet af konflikten på lige fod med øvrige ansatte. Under en konflikt kan en arbejdsmiljørepræsentant ikke deltage i lovpligtig eller supplerende arbejdsmiljøuddannelse, da reglerne vedrørende deltagelse i arbejdsmiljøuddannelse fastlægger, at kursusafgiften skal betales af arbejdsgiveren, og at kursisten skal have sin normale løn fra arbejdsgiveren. Under en konflikt er ansættelsesforholdet formelt afbrudt, og man har derfor ikke nogen arbejdsgiver. Barselsorlov Under en strejke eller lockout har man ret til barselsorlov på samme måde, som når man er i arbejde. 6

7 Under konflikten er man ikke berettiget til at modtage løn fra arbejdsgiveren, idet ansættelsesforholdet formelt betragtes som ophørt. I de perioder, hvor man har ret til barselsdagpenge efter barselsloven, skal man søge disse hos jobcentret eller socialforvaltningen i bopælskommunen. Såfremt socialforvaltningen ikke umiddelbart vil udbetale dagpenge, kan KF yde lån svarende til barselsdagpengene, indtil sagen bringes i orden. Hvis barselsorloven ophører under konflikten, skal der gives meddelelse herom til KF, og man har da samme rettigheder og pligter som de kolleger, der er omfattet af konflikten. Er perioden, hvori man har ret til orlov med løn, endnu ikke udløbet, skal lønudbetalingen fra arbejdsgiveren genoptages. Man har dog ikke ret til at få de tabte orlovsdage/uger erstattet ved at perioden med lønudbetaling forlænges. Tabt løn under orloven kan således ikke genvindes, medmindre man individuelt kan aftale dette med arbejdsgiveren. Bestyrelsesmedlemmer - medarbejdervalgte Medarbejdervalgte medlemmer af en A/S-bestyrelse er under konflikten suspenderet fra bestyrelsen, og du skal derfor ikke deltage i bestyrelsesmøder eller arbejde under konflikten, da ansættelsesforholdet formelt er ophørt under konflikt. Efter konfliktens afslutning genoptages arbejdet i bestyrelsen, da ansættelsesforholdet som udgangspunkt fortsætter, når konflikten ophører. Bierhverv Har man flere job, hvoraf det ene er konfliktramt, og det andet ikke er, så skal man passe det arbejde, der ikke er konfliktramt, og man er i konflikt i det konfliktramte arbejde. Om indtægt herfra vil blive modregnet i konfliktunderstøttelsen (se dette) vil afhænge af de retningslinjer, bestyrelsen fastsætter. Blokade (se også fysisk blokade) Ved siden af strejken er blokaden et af de kampmidler, som anvendes af arbejdstagerne. Blokaden indebærer, at organisationerne pålægger deres medlemmer ikke at tage arbejde i bestemte virksomheder. Det kan for eksempel være virksomheder, som overtager konfliktramt arbejde. Der er endnu ikke varslet blokade mod nogen virksomheder eller brancher. En blokade skal normalt varsles med samme varsel som en strejke. Bolig Under konflikten skal en eventuel funktionær- eller tjenestebolig ikke fraflyttes. Boykot Ved boykot forstås, at en arbejdsgiver eller arbejdsgiverorganisation vægrer sig ved at ansætte en bestemt eller bestemte lønmodtagere. Boykotten er altså arbejdsgivernes modsvar til arbejdstagernes blokader. Boykotten skal derfor normalt varsles på linie med lockout, strejke eller blokade. Hvis der er varslet boykot betyder dette, at arbejdsgiverne kan tillade sig at se bort fra ansøgninger fra bygningskonstruktører, der kan optages i Konstruktørforeningen, uanset om den ledige stilling ikke er en bygningskonstruktørstilling. 7

8 Deltidsansat med supplerende dagpenge Hvis du er deltidsbeskæftiget med supplerende dagpenge, mister du retten til supplerende dagpenge under konflikt. I stedet vil du som deltidsbeskæftiget kunne få konfliktstøtte. Du skal dog bevare tilmeldingen til dit lokale jobcenter under konflikten. Dispensation fra konflikten Mener en arbejdsgiver, at en medarbejder af arbejdsmæssige grunde ikke bør være omfattet af konflikten, kan arbejdsgiveren gennem sin organisation søge KF om en dispensation, for at konflikten ikke omfatter denne medarbejder. Distancearbejde Medlemmer af KF, der er ansat i en konfliktramt virksomhed, og som udfører deres arbejde helt eller delvist i hjemmet, er omfattet af overenskomsten, og dermed af konflikten og må ikke udføre arbejde hjemme. Efterløn/delefterløn Har du mulighed for at gå på efterløn under konflikten, så kontakt KF. Efteruddannelse (se også kursus) Deltagelse i efteruddannelseskurser, studieture m.v. med løn kan ikke finde sted under konflikten, da ansættelsesforholdet formelt betragtes som afbrudt. Er et medlem begyndt et kursus forud for en konflikts iværksættelse, har vedkommende principielt pligt til at afbryde kurset, og man kan ikke begynde på et kursus under konflikten. Det gælder også studieture o. lign. Det kan dog i visse tilfælde via KF aftales med arbejdsgiveren, at medarbejderen kan fortsætte kurset og først deltager i konflikten, når kurset er afsluttet. Når arbejdsstandsningen er iværksat, udbetales der ikke løn under kurset. KF s bestyrelse vil fastlægge nærmere retningslinjer for, om der kan ydes konfliktunderstøttelse under et kursus. Ferie Ferie påbegyndt, før konflikten iværksættes, afholdes som aftalt, og du har ret til at få udbetalt løn under ferie eller feriepenge på normal vis, jf. ferielovens 13, stk. 3. Hvis der opstår problemer hermed, vil KF yde dig et lån svarende til feriepengene, indtil sagen er bragt på plads af KF. Ferie kan ikke påbegyndes samtidig med eller efter konfliktens start; uanset om denne er aftalt med arbejdsgiveren. Årsagen er, at konflikten ikke må kunne finansieres gennem feriegodtgørelse/ferie med løn. Hvis lønmodtageren ikke kan afholde ferie på grund af konflikt, skal ny ferieafholdelse fastsættes. Af ferielovsbekendtgørelsen fremgår, at sådan ferie kan fastsættes med forkortet varsel hhv. 1 måned for hovedferie og 14 dage for restferie. Højesteret har fastslået, at det ikke er lovligt at finansiere konflikten ved at påbegynde ferie, efter at konflikten er startet. Har man planlagt ferie, som starter samtidig med eller efter at konflikten er startet, kan man ikke få løn fra arbejdsgiveren eller feriegodtgørelse, men når ferien aflyses/udskydes og man således deltager i konflikten, kan man få konfliktunderstøttelse (se dette) fra KF. Hvis konflikten løber så længe, at restferie ikke kan afholdes inden den 1. maj, har man krav på at få feriegodtgørelse for manglende ferie udbetalt, fordi man har været lovligt hindret i at holde 8

9 ferien, medmindre der var aftalt overførsel af ferien inden konflikten (dog maksimalt en uge) i henhold til overenskomstens ferieoverførselsaftale. Har du f.eks. bestilt en rejse og trods konflikten gennemfører den for at undgå et tab, som ikke dækkes af en afbestillingsforsikring, kan der opstå en række problemer, også selv om man sikrer sig ved at indgå en skriftlig aftale med arbejdsgiveren om, at denne accepterer, at man ikke har mødepligt men kan afholde ferie når konflikten stopper. Man er som udgangspunkt ikke berettiget til konfliktunderstøttelse i denne situation, og da en aftale med arbejdsgiveren om ferieafholdelse sandsynligvis ikke vil blive godkendt af Pensionsstyrelsen/feriekontoret, kan man antagelig heller ikke få feriepenge udbetalt efterfølgende, hvis konflikten løber til 1. maj, jfr. ovenfor. Man løber således risiko for, at også ens feriepenge dermed kan gå tabt. Man bør derfor søge konkret råd hos KF for at få vurderet situationen. KF godtgør ikke udgifter, som man får i forbindelse med afbestilling af rejser eller lignende, som følge af at ferien ikke kan afholdes. Du bør dog undersøge evt. dækning af tab, såfremt du har tegnet en rejseforsikring eller en afbestillingsforsikring. Feriefridage efter overenskomst De feriefridage, man optjener efter overenskomstens regler, kan ikke holdes under konflikt. Efter overenskomsten mellem KF og DANSKE ARK gælder det også, hvis afholdelsen af feriefridagene er begyndt før konflikten. I så fald annulleres aftalte feriefridage fra og med datoen for konfliktens start. Fleksjob Medlemmer, der har fleksjob, er omfattet af overenskomsterne, og de er derfor omfattet af konflikt på linje med alle andre medlemmer der er ansat på virksomheden, hvis virksomheden er konfliktramt. Du skal give tilskudskommunen besked om konfliktens start og afslutning. Forligsmand Når der varsles strejke eller lockout, skal der sendes kopi af varslet til forligsinstitutionen. Hvis forligsmanden finder, at der er grund til at frygte, at arbejdsstandsning vil indtræde, eller arbejdsstandsningen er indtrådt, kan forligsmanden af egen drift eller på foranledning af én af parterne indkalde til forhandling. Parterne har pligt til at efterkomme forligsmandens indkaldelse. Når en forligsmand er indtrådt i forhandlingerne, kan han på et hvilket som helst tidspunkt stille krav om, at en varslet konflikt udsættes. Konflikten kan udsættes i 2 uger, og i nogle tilfælde i yderligere 2 uger, dog således at arbejdsstandsningen tidligst kan iværksættes på tredjedagen efter, at forligsmanden inden for de 2 uger har erklæret forhandlingerne for afsluttet eller på tredjedagen efter udløbet af de 2 uger. Formålet med forligsmandens indtræden i forhandlingerne er at skabe enighed imellem parterne, så der kan indgås en overenskomst. Forligsmanden kan stille et mæglingsforslag, hvis han mener, at det kan vedtages af begge parter. Forligsmanden bestemmer, hvornår svar på et mæglingsforslag skal foreligge i forligsinstitutionen, og forligsmanden kan samtidig beslutte, at en varslet konflikt udsættes, så den først kan træde i kraft på tredjedagen efter svarets afgivelse. 9

10 Et mæglingsforslag skal udsendes til urafstemning blandt KF s medlemmer indenfor overenskomstens område. Hvis mæglingsforslaget vedtages, bortfalder en varslet konflikt. Fratrædelse af stilling Såfremt man, efter at strejke eller lockout er påbegyndt, ønsker at fratræde sin hidtidige stilling, skal man afgive opsigelsesvarsel på sædvanlig vis til den nuværende arbejdsgiver, uanset at konflikten formelt betyder, at ansættelsesforholdet er afbrudt. I opsigelsesperioden er man omfattet af konflikten så længe den varer og skal genoptage arbejdet når den ophører, hvis opsigelsesperioden ikke er udløbet endnu. Hvis man er fritstillet og lønnen afbrydes af arbejdsgiveren under konflikten er man også omfattet af konflikten, og får i den situation ret til løn igen uden mødepligt, når konflikten ophører. Hvis konflikten derimod først afsluttes efter opsigelsesvarslets udløb, skal man ikke genindtræde i arbejdet, da ansættelsesforholdet er ophørt ved opsigelsesvarslets udløb. Opsiger man selv sin stilling uden at tiltræde anden stilling vil det som hovedregel medføre 3 ugers karantæne i a-kassen, også ved fratræden under konflikten. Arbejdsgiveren kan under konflikten fremsende opsigelse med sædvanligt varsel, men kan ikke lovligt begrunde opsigelsen med konflikten, da dette vil være i strid med de indgåede hovedaftaler (fortrædelighedsgrundsætningen) og det vil kunne resultere i bod samt godtgørelse for usaglig afskedigelse. (Se også Afbrydelse af ansættelsesforholdet ). Hvis arbejdsophør fra en konfliktramt arbejdsplads således ikke skyldes konflikten, kan medlemmet efter tilmelding til Jobcentret, og hvis alle øvrige betingelser er opfyldt, få dagpenge. Medlemmet har også krav på G-dage fra arbejdsgiveren. Dette kan f.eks. være tilfældet ved - Ophør i tidsbegrænset stilling - Opsigelse, som er meddelt, inden konflikten blev kendt. Freelance selvstændige Er man tilknyttet virksomheden som selvstændigt erhvervsdrivende (bliver betalt efter faktura), er man ikke omfattet af konflikten. Men man kan ikke påtage sig konfliktramt arbejde (se dette). Gør man det alligevel, risikerer man blokade (se dette) fra de berørte organisationer og kunden (virksomheden) vil blive meldt til den relevante arbejdsgiverorganisation. Arbejder man som freelance med status som lønmodtager (typisk som projektansat), er man omfattet af konflikten på linje med alle andre medlemmer af KF, der arbejder i virksomheden. Fri bil og telefon I princippet afbrydes ansættelsesforholdet ved konfliktens start, og når et ansættelsesforhold afbrydes, skal en fri bil og telefon afleveres. Man kan dog rette henvendelse til virksomheden og aftale, om bilen og telefonen kan beholdes eller skal afleveres under konflikten. 10

11 Fritstillede medlemmer Er man opsagt og fritstillet af virksomheden, er man omfattet af konflikten, hvis arbejdspladsen er konfliktramt, da ansættelsesforholdet forsat består i en fritstillingsperiode. (Se også Bierhverv ). Fysisk blokade (se også blokade) Medlemmer, der ikke er konfliktramt, kan risikere, at der etableres fysisk blokade overfor arbejdspladsen, så de ikke kan komme ind på arbejdspladsen. I et sådant tilfælde skal man gøre et reelt forsøg på at komme ind på arbejdspladsen, d.v.s. man skal møde op på virksomheden. Man skal ikke sætte liv og helbred på spil, og hvis man ikke får lov til at komme ind, skal man underrette arbejdsgiveren. Man vil så som udgangspunkt have ret til løn. Det er arbejdsgiveren, der har pligt til at sørge for, at arbejdspladsen er tilgængelig og bærer risikoen for, hvis den ikke er tilgængelig. Hvis den fysiske blokade ophæves, skal man møde på arbejdspladsen. Genoptagelse af arbejdet Arbejdet skal genoptages, når konflikten ophører. Konflikten kan ophøre på flere måder, f.eks. ved aftale eller ved at et mæglingsforslag fremsat af forligsmanden bliver vedtaget ved urafstemning. Konflikten kan desuden ophøre som følge af lovindgreb. KF udsender mail til alle berørte medlemmer om, hvornår arbejdet skal genoptages, men man skal samtidig følge med på KF s hjemmeside. Der er ingen regler om, hvor langt varsel der skal til for at stoppe en konflikt. Det afhænger af, hvordan konflikten stoppes, og det kan ske med timers varsel normalt dog et døgn. Grønland Grønland betragtes i konfliktmæssig sammenhæng som udland (se dette). Hovedaftale Er en aftale, der fastlægger de grundlæggende regler for aftalesystemet og forpligter såvel hovedorganisationer som underorganisationer. KF er omfattet af en hovedaftale med Danske Ark og CO10. Indmeldelse Konflikten indebærer ikke ændring i, hvem der kan indmeldes i Konstruktørforeningen. En bygningskonstruktør, der under konflikten indmelder sig i KF, bliver omfattet af konflikten. Den enkelte må ved henvendelse til KF forhøre sig om eventuel mulighed for konfliktunderstøttelse. Information Information om overenskomstforhandlingerne bringes løbende på KF s hjemmeside Derudover vil KF i elektroniske nyhedsbreve informere om det seneste nye fra forhandlingerne, samt om de problemer, som måtte opstå i tilknytning til den eventuelle konflikt. Man er som medlem af KF automatisk tilmeldt dette nyhedsbrev. Hvis du i dag ikke får nyhedsbrevet, har du derfor enten ikke givet os din nuværende mailadresse, din mailadresse kan være forkert eller du kan have frameldt dig nyhedsbrevet. 11

12 Du kan logge ind og ændre dine kontaktdata på Følg vejledningen på siden. I tilfælde af at en konflikt skulle blive aktuel, sender vi en direkte til alle medlemmer, vi har registreret som ansatte på virksomheder, der er medlem af Danske Ark. Her vil vi blandt andet informere nærmere om konfliktunderstøttelsen, hvordan man får den udbetalt m.v. Det er derfor afgørende nødvendigt, at KF orienteres, hvis du hører om kolleger, der er medlemmer af KF, men som i tilfælde af en konflikt ikke modtager disse s. De pågældende opfordres til at kontakte KF via Information om medlemskab af KF Inden konflikten starter, vil nogle arbejdsgivere gerne vide, hvem der er medlem af KF. I virksomheder under DANSKE ARK kender arbejdsgiveren allerede til medlemskabet af KF af hensyn til indbetaling til den korrekte pensionsordning, Konstruktørpension. Derfor kan man uden problemer bekræfte sit medlemskab. Iværksættelse af konflikt Konflikten er varslet til at påbegynde den 1. april 2012 fra døgnets begyndelse, d.v.s. ved midnat kl På de enkelte arbejdssteder begynder konflikten selvfølgelig først ved normal arbejdstids begyndelse på den dag, hvor konflikten er varslet. Man skal dog være opmærksom på, at det under forligsforhandlingerne mellem overenskomstens parter kan aftales, at konflikten først træder i kraft på et senere tidspunkt, eller at forligsmanden (se dette) kan udsætte konflikten. KF vil selvfølgelig informere ad så mange kanaler som muligt, såfremt konflikten afblæses eller udsættes. Det vil endvidere blive oplyst på hjemmesiden. (Se i øvrigt Information ). Job med løntilskud Er man i job med tilskud på konfliktramte arbejdspladser, er man omfattet af konflikten. Det er ikke fyldestgørende grund til at opsige sit arbejde, at der opstår konflikt på arbejdspladsen. Når man er omfattet af konflikten, har man ret til konfliktunderstøttelse præcis på samme vilkår som øvrige medlemmer, der er i konflikt. Man skal, hvis konflikten iværksættes, omgående kontakte det lokale jobcenter vedrørende afbrydelse af den individuelle handlingsplan. Efter konflikten kan jobtræningsforløbet forlænges, med den periode konflikten har varet. Derfor skal Jobcentret afbryde medlemmets individuelle handlingsplan. Det er ikke jobtræningsforløbet, Jobcentret skal afbryde. Man er ikke berettiget til dagpenge under konflikten. Konflikt Når der tales om konflikt i forbindelse med indgåelse eller fornyelse af en overenskomst, menes der strejke, blokade, lockout eller boykot. (Se dette) Strejke og blokade er arbejdstagernes kampmidler, mens lockout og boykot (udelukkelse fra arbejdspladsen uden løn) er arbejdsgivernes kampmidler. 12

13 Konflikt hvad gør jeg så? At der er konflikt, betyder helt konkret, at du fra det øjeblik konflikten går i gang skal afbryde dit arbejde og gå hjem. Det gælder også, hvis du er på tjenesterejse eller kursus (se dette) eller på anden måde som led i dit arbejde er væk fra den fysiske arbejdsplads. KF vil helt entydigt orientere dig om, hvornår en eventuel konflikt går i gang, og om du er berørt af den (se information). Når du har afbrudt arbejdet, kan du kontakte KF for at få udbetalt konfliktunderstøttelse (se dette). Under konflikt må du ikke udføre arbejde for arbejdsgiveren. Hvis dette ikke respekteres, kan du blive ekskluderet fra KF. Da KF betaler konfliktunderstøttelse til dig, står du i princippet til rådighed for KF, og kan for eksempel blive indkaldt til møder, som du skal deltage i. Konflikt rammer den alle? Nej ikke nødvendigvis. I en konfliktsituation kan KF for eksempel udvælge KF det antal medlemmer (og de virksomheder), hvor den manglende arbejdsindsats vil gøre mest ondt på arbejdsgiver. Men arbejdsgiverne har hidtil valgt at lockoute alle medlemmer på alle virksomheder, og det har de også valgt at gøre denne gang. Derfor vil konflikten ramme alle.(se dog Ledere). Det gør arbejdsgiverne for at gøre det så besværligt og dyrt for organisationen som muligt. Ansatte med en ledende stilling (se stikord Ledere ) kan dog ikke sendes i konflikt af KF, og arbejdsgiverorganisationerne kan kræve disse holdt uden for en lockout det følger af de indgåede hovedaftaler (se dette). De medlemmer, som ikke er omfattet af en eventuel konflikt, skal fortsætte deres almindelige arbejde. De må dog ikke udføre det arbejde, som normalt varetages af de medlemmer, der er i konflikt (se konfliktramt arbejde). Konfliktens ophør Så snart der er kommet en løsning mellem parterne, typisk i form af et forhandlingsresultat, som alle parter kan leve med, afblæses konflikten. Du skal herefter uden ophold genoptage arbejdet. Møder du ikke, kan du risikere at blive bortvist. KF vil entydigt meddele dig, hvornår dette er tilfældet. Følg derfor med på kf.dk s nyhedsside eller abonner på KF s elektroniske nyhedsbrev. Konfliktkontingent I henhold til KF s love er det bestyrelsen, der træffer beslutning om konfliktkontingentets størrelse, samt beslutning om hvornår konfliktkontingentet skal opkræves. Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt ikke taget endelig stilling til dette. Det vil ske, når omfanget og længden af en evt. konflikt er kendt. Konfliktramt arbejde Medlemmer af KF må ikke påtage sig konfliktramt arbejde, som er alt det arbejde, som de strejkende hidtil normalt - helt eller delvist - har udført. 13

14 Det må overvåges, at uorganiserede og andre organisationers medlemmer, eller medlemmer af KF, ikke udfører strejkeramt arbejde. Konstateres det, at der udføres konfliktramt arbejde, skal dette omgående meddeles KF. KF vil kontakte eventuelle andre organisationer for at sikre, at ingen af deres medlemmer udfører det konfliktramte arbejde. Konstateres det, at der er uorganiserede, der udfører konfliktramt arbejde, bør man straks som konfliktramt gøre de pågældende opmærksom på i klare og utvetydige vendinger, at deres optræden er usolidarisk, og at den skal ophøre. I flg. lærebogen Arbejdsret - hvad, hvorfor, hvordan, der er skrevet af Niels Overgaard (DI) og Axel Sløk (tidligere SALA), fremgår det: Hvis en virksomhed rammes af en lovlig arbejdsstandsning, kan arbejdsgiveren eventuelt forsøge at få produktionen udført af andre i virksomheden eller hos andre arbejdsgivere. Organiserede lønmodtagere kan lovligt nægte at udføre konfliktramt arbejde eller strejkearbejde. Her gælder det ligeledes, at lønmodtagerne ikke behøver at være medlemmer af samme organisation eller endog hovedorganisation for at nægte at påtage sig strejkearbejde. Hvis hovedkonflikten er lovlig, kan arbejdsvægringen iværksættes uden varsel. Konfliktunderstøttelse I henhold til KF s love er det KF s bestyrelse, der fastsætter, hvilken konfliktunderstøttelse, der ydes til de medlemmer af KF, der deltager i en konflikt. Hvis en konflikt mod forventning bliver en realitet i april måned, træffer bestyrelsen beslutning om konfliktundersstøttelsens størrelse. Som regel udgør den et beløb der svarer til dagpengesatsen (pt. 788 kr. pr. dag i en 5-dages uge) i en situation, hvor arbejdsgiverne ved lockout spærrer for de ansattes mulighed for at arbejde. Der betales ikke pension og der optjenes ikke ferie/feriegodtgørelse af konfliktunderstøttelsen. Der udsendes et særligt elektronisk nyhedsbrev til alle medlemmer, vi har registreret som ansatte på virksomheder, der er medlem af Danske Ark med nærmere information om konfliktunderstøttelse, hvis det skulle blive aktuelt. Den nærmere fremgangsmåde for udbetaling af konfliktunderstøttelsen vil blive meddelt direkte til de medlemmer, der deltager i konflikten, når det med sikkerhed vides, om konflikten bliver iværksat. Under konflikt må du ikke udføre arbejde for arbejdsgiveren. Hvis dette ikke respekteres, kan du blive ekskluderet fra KF. Da KF betaler konfliktunderstøttelse til dig, står du i princippet til rådighed for KF og KF kan under en konflikt indkalde til møder m.v., som man skal deltage i. (Se også afsnittet om ferie). Uorganiserede bygningskonstruktører kan ikke få konfliktunderstøttelse. Bliver de lockoutet af arbejdsgiverne, kan de ikke få hverken løn eller understøttelse. Kontanthjælp Der vil normalt ikke kunne udbetales kontanthjælp under strejke eller lockout, når der udbetales konfliktunderstøttelse. 14

15 Kursus (se også Efteruddannelse ) Deltagelse i efteruddannelseskurser med løn kan ikke finde sted under konflikten, da ansættelsesforholdet formelt betragtes som afbrudt. Er et medlem begyndt et kursus forud for en konflikts iværksættelse, har vedkommende principielt pligt til at afbryde kurset, og man kan ikke begynde på et kursus under konflikten. Det kan dog via KF aftales med arbejdsgiveren, at medarbejderen kan fortsætte kurset og først deltager i konflikten, når kurset er afsluttet. Når arbejdsstandsningen er iværksat, udbetales der ikke løn under kurset. KF s bestyrelse vil fastsætte nærmere retningslinjer for udbetaling af konfliktunderstøttelse i en sådan situation, hvis en konflikt skulle blive aktuel. Ledere Hvis du opfylder betingelserne i hovedaftalen for at være ledende medarbejder, kan du blive undtaget fra konflikt (både lockout og strejke). Efter 5, stk. 7 i hovedaftalen kan arbejdsstandsninger således ikke omfatte: a. medlemmer, der i relation til andre ansatte indtager ledende stillinger, eller b. medlemmer, der er tillagt en særlig dispositionsret, der i udstrakt grad forpligter virksomheden, eller c. medlemmer, der undtages ved aftale mellem parterne. Der henvises endvidere til 5 stk.10 i overenskomsten vedrørende en definition på ledende medarbejdere. - Det drejer sig om, at man enten skal have et egentligt ledelsesansvar (fx kan pålægge overarbejde/afspadsering, træffe beslutninger i forbindelse med opsigelse eller ansættelse af personale mv.), eller man skal være tillagt en særlig dispositionsret, der i udstrakt grad forpligter virksomheden udadtil (fx selvstændigt indgå honoraraftaler eller andre eksterne kontrakter af væsentlig økonomisk betydning for virksomheden). Virksomheden har mulighed for mod dokumentation i form af stillings/ansvarsbeskrivelse at ansøge om, at en ledende medarbejder ikke skal deltage i konflikten. Hvis din arbejdsgiver kontakter sin organisation herom, bør du kontakte KF og få konkret rådgivning, så du kan få vurderet, om en sådan ansøgning er berettiget eller ikke. Lockout Arbejdsgiverne kan ifølge de fagretlige regler iværksætte lockout overfor KF s medlemmer, samt over for uorganiserede når alle i faggruppen medtages, hvilket vil sige, at arbejdsgiveren hjemsender medlemmerne/de ansatte inden for faggruppen. Det er således kun arbejdsgiverorganisationen, der benytter sig af lockout. Lockout betyder i praksis, at arbejdsgiver afviser at lade KF s medlemmer udføre deres arbejde og/eller opsiger arbejdstagerne de uorganiserede kollektivt. Lockoutramt arbejde Alt det arbejde, som de lockoutede hidtil normalt - helt eller delvist - har udført, er konfliktramt arbejde. Det må overvåges, at uorganiserede og andre organisationers medlemmer, som evt. ikke sendes i konflikt, ikke udfører lockoutramt arbejde. Konstateres det, at der udføres konfliktramt arbejde, skal dette omgående meddeles KF. KF vil kontakte eventuelle andre organisationer for at sikre, at ingen af deres medlemmer udfører det konfliktramte arbejde. 15

16 Konstateres det, at der er uorganiserede eller andre (fx studerende eller selvstændige), der udfører konfliktramt arbejde, gøres de pågældende straks opmærksom på, at deres optræden er usolidarisk og en støtte til arbejdsgiveren, og at arbejdet må ophøre, samt at der kan blive tale om en fagretslig sag mod arbejdsgiveren, hvis det ikke sker, med henblik på eventuelt at få erklæret lockouten ugyldig og bryde lockouten helt. Løntilskud Hvis du er ansat med løntilskud på en konfliktramt virksomhed, er du omfattet af konflikten og må derfor ikke udføre konfliktramt arbejde. At der opstår konflikt på arbejdspladsen er ikke fyldestgørende grund til at opsige sit arbejde. Medlemmer ansat med løntilskud skal, hvis konflikten iværksættes, omgående kontakte jobcentret i deres bopælskommune/anden aktør, KF og A-kassen. Jobplanen afbrydes ved konfliktens start, og derfor skal medlemmet på den første dag i konflikten kontakte jobcentret i bopælskommunen/anden aktør for at få revideret jobplanen. Det er altså ikke løntilskudsjobbet, der bliver afbrudt, kun jobplanen. Ansættelsen med løntilskud kan efter konflikten forlænges med den periode, konflikten har varet. Det konfliktramte medlem er ikke berettiget til dagpenge under konflikten, men kan søge om konfliktstøtte hos KF. Manglende fremmøde Hvis et ikke konfliktramt medlem ikke møder på arbejde som følge af konflikten, kan arbejdsgiveren fradrage i lønnen for det manglende fremmøde. Du kan også risikere at arbejdsgiveren vil betragte manglende fremmøde som grov misligholdelse af ansættelsesforholdet (og det kan betyde bortvisning, det vil sige omgående tab af job/løn). Medlemmer i opsagte stillinger Er man opsagt, så man skal fratræde inden konflikten begynder, er man ikke omfattet af konflikten, og man kan derfor påbegynde andet arbejde. Hvis man efter opsigelsen er ledig, skal man henvende sig til Jobcentret og a-kassen på første ledighedsdag. Er man opsagt til fratræden efter konfliktens start, er man omfattet af konflikten i opsigelsesperioden, og hvis konflikten ophører, inden opsigelsesperioden er udløbet, skal man genoptage arbejdet. (Se også Fratrædelse af stilling ). Mødepligt KF s bestyrelse har besluttet, at det er en forudsætning for at modtage konfliktunderstøttelse, at man møder op til de møder og evt. aktiviteter, man bliver indkaldt til af KF under og i forbindelse med konflikten. Mobiltelefon, IT-udtyr m.v. Ansættelsesforholdet bliver i princippet afbrudt ved konfliktens start, og du skal derfor være opmærksom på, at din arbejdsgiver kan inddrage mobiltelefon, udleveret IT-udstyr etc. Nyhedsbrev Se Information Omfattede af konflikten Se indledningen samt Konflikt rammer den alle? Opsigelse Se Fratrædelse af stilling. 16

17 Opsigelse p.g.a. arbejdsmangel Ansatte, der ikke er omfattet af konflikten, kan risikere at blive opsagt p.g.a. arbejdsmangel, fordi andre led i produktionen ikke bliver udført p.g.a. konflikt. Arbejdsgiveren skal overholde almindeligt opsigelsesvarsel, hvorefter medlemmet på helt almindelig vis kan modtage dagpenge fra A-kassen, hvis medlemmet i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage dagpenge. Orlov Medlemmer, der er påbegyndt børnepasningsorlov inden konfliktens start, er ikke omfattet af konflikten. Hvis orloven ophører under konflikten, deltager man i konflikten på lige fod med de øvrige medlemmer. Hvis en orlov er bevilget, inden konflikten startede, kan medlemmet påbegynde orloven, hvis dette sker inden konfliktstarten. Du kan få rådgivning hos FTF-A (telefon ) eller hos Jobcentret. Kontakt KF hvis du får problemer med at få udbetalt orlovsydelsen. Børnepasningsorlov kan ikke påbegyndes efter konfliktens start. Orloven bortfalder og skal søges på ny efter konfliktens afslutning. Man bør derfor kontakte arbejdsløshedskassen herom, hvis man har planlagt eller aftalt orlov. Ansatte, der har anden orlov uden løn, er ikke omfattet af konflikten. Slutter orloven under konflikten, deltager man i konflikten på lige fod med andre. Ansatte, der har orlov med løn, er omfattet af konflikten, og orlov med løn kan ikke påbegyndes under konflikten. Medlemmer på orlov uden løn eller som har tjenestefrihed uden løn er ikke omfattet af konflikten. Hvis orloven afsluttes i konfliktperioden, så omfattes medlemmet af konflikten Overarbejde før konfliktens iværksættelse Overarbejde før konfliktens iværksættelse, skal kun accepteres i sædvanligt omfang. Hvis formålet med overarbejdet er at få udført arbejdsopgaver, der ellers først skulle udføres under eller efter konflikten, d.v.s. formålet med overarbejdet er at afbøde konsekvenserne af konflikten, bør du kun påbegynde arbejdet under protest og straks kontakte KF for nærmere rådgivning. Pension Deltagere i konflikten vil ikke modtage pensionstilskud fra arbejdsgiver. Konstruktørpension gennem PFA opretholder forsikringsdækningen i op til 3 måneder. De fleste andre pensionsselskaber opretholder forsikringsdækningen, hvis konflikten ikke varer mere end 3 måneder. Man skal imidlertid være opmærksom på, at i nogle selskaber ophører dækningen tidligere. Skat Der trækkes ikke arbejdsmarkedsbidrag af konfliktunderstøttelse men kun A-skat. Stillingsopslag/stillingsskift Der er intet til hinder for, at stillinger søges og besættes før eller samtidig med konfliktens start, men konflikten indebærer, at stillinger ikke kan tiltrædes, så længe konflikten løber. 17

18 Alle andre stillinger end dem, der er omfattet af konflikten, kan KF s medlemmer søge og besætte som normalt, jf. dog afsnittet om blokade. Strejke En strejke er et kollektivt kampmiddel, som indebærer, at flere arbejdere beslutter at nægte at fortsætte eller påbegynde et arbejdsforhold. Strejken indebærer formelt, at de pågældende opsiger deres stillinger, samt påser at ingen andre udfører det strejkeramte arbejde. Strejken skal for at være lovlig varsles i henhold til hovedaftalen eller overenskomsten for det pågældende område. KF har sammen med TL og Arkitektforbundet varslet strejke over for DANSKE ARKs medlemsvirksomheder 1. april Strejkebrydere Ansatte, der påtager sig at udføre de arbejdsopgaver, som hidtil - helt eller delvist - har været udført af de medarbejdere, der er gået i strejke, kaldes strejkebrydere. Visse personalegrupper kan ifølge ansættelsesforholdet ikke nægte at udføre konfliktramt arbejde. Det drejer sig primært om ledende overordnet personale, der således ikke kan betragtes som strejkebrydere. Studerende i praktik Studerende, der er i praktik, er ikke omfattet af konflikten, idet der ikke er et ansættelsesforhold imellem den studerende og virksomheden. De skal derfor fortsætte praktikken i virksomheden, men de må ikke udføre konfliktramt arbejde (se dette). Kontakt din uddannelsesinstitution. Sygdom Medlemmer, der er omfattet af konflikten, og som er sygemeldt inden konfliktens start, har ret til sygedagpenge fra kommunen. Disse medlemmer skal den første dag, konflikten er iværksat, kontakte sygedagpengekontoret i deres hjemkommune. Medlemmer, der bliver syge under konflikten, har ikke ret til sygedagpenge, men vil i stedet få konfliktunderstøttelse af KF. Medlemmer, der er sygemeldte ved konfliktens ophør, skal omgående meddele dette til arbejdsgiveren, og de er berettiget til løn under sygdom. Også medlemmer, der var sygemeldt inden konfliktens start, og som er sygemeldt, når konflikten slutter, skal sygemelde sig på ny overfor arbejdsgiveren, når konflikten slutter. Tillidsrepræsentanter Da der er tale om en overenskomstmæssig konflikt, er tillidsrepræsentanter omfattet af konflikten på lige fod med alle andre, og de skal derfor ikke møde på arbejde. Tillægsforsikring (ekstra arbejdsløshedsunderstøttelse) Har du tegnet en tillægsforsikring, der giver mulighed for større dækning end arbejdsløshedsdagpenge ved ledighed, skal du kontakte det forsikringsselskab, du har tegnet forsikringen hos og få konkret rådgivning, da vilkårene kan være forskellige i de forskellige selskaber. 18

19 Tiltrædelse af stilling Konflikten indebærer, at der fra det tidspunkt, hvor konflikten træder i kraft, ikke kan træffes aftale om, at en stilling tiltrædes. Udlandet Medlemmer, som arbejder i udlandet for en arbejdsgiver, der er omfattet af konflikten, er som udgangspunkt ikke omfattet af konflikten, så længe de arbejder uden for Danmarks grænser. Den dag, de hjemkaldes til arbejde i Danmark, er de omfattet. - Grønland betragtes i konfliktmæssig sammenhæng som udland. Det er usikkert i hvilket omfang en arbejdstager kan værge sig mod at udføre konfliktramt arbejde, som overføres fra en dansk til en udenlandsk virksomhed. Arbejdsvægring kan ske, hvis det følger af de arbejdsretslige regler, at konfliktramt arbejde må nægtes udført i det land, hvortil arbejdet er overført. Det anbefales at kontakte KF, hvis problemet opstår. Udmeldelse I henhold til KF s love kan der ikke ske udmeldelse af KF i den periode, hvor der er varslet konflikt og betales konfliktkontingent. Man kan ikke ved udmeldelse efterfølgende unddrage sig betaling af et eventuelt konfliktkontingent. Undtaget fra konflikt Enkelte såkaldte livsvigtige områder kan være undtaget konflikten. Uorganiserede Bygningskonstruktører, der ikke er medlem af KF, vil ikke modtage konfliktunderstøttelse fra KF under konflikten. Hvis man får kendskab til, at uorganiserede bygningskonstruktører fortsætter arbejdet efter konfliktens start, bedes man straks meddele dette til KF. - Uorganiserede bygningskonstruktører er ikke KF s problem for så vidt angår rådgivning. De vil naturligvis ikke kunne oppebære konfliktunderstøttelse fra KF. - Lockoutes uorganiserede af arbejdsgiverne kan de hverken få løn eller understøttelse. Virksomhedspraktik på aktiveringsydelse som led i jobplan Er du i virksomhedspraktik på en konfliktramt virksomhed, bliver din jobplan brudt ved konfliktens start, og du skal derfor på konfliktens første dag kontakte jobcentret i din bopælskommune/din anden aktør for at få revideret din jobplan. Du er ikke omfattet af konflikten, da der ikke er tale om et ordinært ansættelsesforhold mellem dig og virksomheden, og du kan ikke modtage konfliktstøtte fra KF. I stedet for aktiveringsydelse vil du være berettiget til almindelige dagpenge fra din a-kasse. Virksomhedspraktikken kan genoptages efter konfliktens afslutning efter henvendelse hos jobcentret i din bopælskommune/din anden aktør. Konstruktørforeningen /HET 19

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Guidelines under konflikt (FAQ)

Guidelines under konflikt (FAQ) Guidelines under konflikt (FAQ) Hvem skal ikke med i konflikt? Elever/lærlinge, som er i praktik i forbindelse med en EUD- eller en EGUuddannelse, er ikke omfattet af en konflikt. Det samme gælder KVUstuderende

Læs mere

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 26. januar 2011 HEB Sagsnr.: 2254.31 Vedr.: OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1 Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT 5. marts 2013 1 Kære medlem Moderniseringstyrelsen har valgt at afsende lockoutvarsel og varsling af boykot på alle institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

OK-08 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-08 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 22. januar 2008 HEB Sagsnr.: 716.30 Vedr.: OK-08 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

Vejledning om lockout mv. Februar 2013

Vejledning om lockout mv. Februar 2013 Februar 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Hvem er omfattet af lockouten?...2 1.2 Konsekvenser for ansættelsesforholdet...3 1.3 Udbetaling af løn, pensionsbidrag mv....3 1.4 Sygefravær...4

Læs mere

OK-15 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-15 konflikt, hvad betyder det i praksis Forhandlingsfællesskabet Sekretariatet 22. oktober 2014 HEB Sagsnr.: 3440.33 Vedr.: OK-15 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse

Læs mere

Vejledning til medlemmer i konflikt

Vejledning til medlemmer i konflikt Vejledning til medlemmer i konflikt Konflikter er ikke hverdagskost for IDA-medlemmer! Når en sådan undtagelsesvis opstår, vil der derfor uundgåeligt dukke en række spørgsmål op for medlemmerne: Hvad må

Læs mere

De generelle og sektorspecifikke rammer for konflikten. Beredskab 2013

De generelle og sektorspecifikke rammer for konflikten. Beredskab 2013 De generelle og sektorspecifikke rammer for konflikten Beredskab 2013 Program Varsling af lockout hvem og hvornår? Konfliktens virkninger for arbejdstilrettelæggelsen? Konfliktens virkninger for den ansatte?

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Konflikt ABC Regler før, under og efter en konflikt

Konflikt ABC Regler før, under og efter en konflikt Udgave af 14. januar 2013 Konflikt ABC Regler før, under og efter en konflikt FORORD GL s overenskomster udløber ved udgangen af marts 2013. Opnås der ikke enighed i forbindelse med forhandlingerne, er

Læs mere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Sekretariatet OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Med virkning fra 1. april 2013 har hhv. Finansministeriet og KL varslet konflikt overfor en række lærergrupper. Der er ikke varslet

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

VEJLEDNING OM GENERELLE FORHOLD I FORBINDELSE MED DEN OVERENSKOMSTMÆSSIGE STREJKE FOR PÆDAGOGER 2008

VEJLEDNING OM GENERELLE FORHOLD I FORBINDELSE MED DEN OVERENSKOMSTMÆSSIGE STREJKE FOR PÆDAGOGER 2008 VEJLEDNING OM GENERELLE FORHOLD I FORBINDELSE MED DEN OVERENSKOMSTMÆSSIGE STREJKE FOR PÆDAGOGER 2008 BUPLs medlemmer har stemt nej til det mæglingsforlig der var sendt til afstemning. Det betyder, at pædagoger

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning To slags orlov Der findes to orlovsmuligheder Orlov til uddannelse Orlov til børnepasning Orlovsmulighederne skal være med til at øge rotationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Konflikt ABC OK18 - STATEN VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 16.april

Konflikt ABC OK18 - STATEN VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 16.april Konflikt ABC OK18 - STATEN VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT 16.april 2018 1 Kære medlem Det er Dansk Sygeplejeråds klare mål, at vi vil søge at undgå en konflikt og blive enige ved forhandlingsbordet ved OK18.

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

LC-vejledning om konflikt OK 08

LC-vejledning om konflikt OK 08 LC-vejledning om konflikt OK 08 Indhold Forord...4 Overenskomstforhandlinger og lovlige konflikter...5 Overenskomstforhandlinger...5 Forligsinstitutionen...6 De kollektive kampskridt... 6 Varsling af kollektive

Læs mere

Konflikt ABC. 1 kost& ernærings forbundet

Konflikt ABC. 1 kost& ernærings forbundet Konflikt ABC Overenskomst 2008 1 kost& ernærings forbundet Forord Konflikt ABC'en hér sender vi til Kost & Ernæringsforbundets tillidsrepræsentanter og forbundets medlemmer på de arbejdspladser, Hovedbestyrelsen

Læs mere

Programmet for i dag

Programmet for i dag Programmet for i dag Velkommen Den overordnede ramme beskrevet i Hovedaftale mellem Finansministeriet og LC Konfliktvarsel er afsendt. Hvad så nu? Hvad er situationen for de ansatte, hvis konflikten bliver

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF KONFLIKTKATALOG for overenskomsterne under Fødevareforbundet NNF 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke virksomheder og personer er omfattet af konflikten?... 4 1.1 Konflikt er begge parters redskab... 4 1.2

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 1. Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Vejledning om supplerende dagpenge

Vejledning om supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. 1067 af 21. november 2011 er der fastsat regler om supplerende dagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler, og nogle

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE Vintereksamen 2011-2012 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 20226/4620220126 Arbejdsaftale- og foreningsret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle Industriens Arbejdsgivere og Industriforbundet

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 0 G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 1 Indhold 1. Om G-dage (dagpengegodtgørelse)... 2 2. Hvornår skal du have godtgørelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer.

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. Side 1 AFSKRIFT H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. ------------------- Denne hovedaftale er afsluttet mellem Amtsrådsforeningen

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm HR Jura Forlaget Andersen 5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com 1. Indledning Vidste du: At der med virkning fra 1. maj 2011 indføres nye regler

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for:

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: Side 1 HOVEDAFTALE mellem Amtsrådsforeningen og bundet af Offentligt Ansatte, Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark vedrørende overenskomstansatte medarbejdere Denne

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

FOA Overenskomst Marts Lockout. på skoleområdet. - hvad må FOAs medlemmer under konflikten?

FOA Overenskomst Marts Lockout. på skoleområdet. - hvad må FOAs medlemmer under konflikten? FOA Overenskomst Marts 2013 Lockout på skoleområdet - hvad må FOAs medlemmer under konflikten? INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Hvem er omfattet af lockout?... 3 Hvornår kan lockouten træde i kraft?...

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte, som Finansforbundet tilbyder, så du kan komme videre i dit arbejdsliv. FRATRÆDER DU?

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag Nr. 1153. 7092 29. december 1999. Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag I medfør af 84, stk. 7 og 90 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

OVERENSKOMSTSYSTEMET MV.

OVERENSKOMSTSYSTEMET MV. Sønderjysk Landboforening, Vojens 7. marts 2016 Jacob Langvad Nielsen, advokat (L) Økonomi og virksomhedsledelse SEGES P/S OVERENSKOMSTSYSTEMET MV. INDHOLD 1. Overenskomstsystemet Den danske model 2. Konfliktret

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere