Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling"

Transkript

1 Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i 2013 Anne-Marie skipper Side 1 Administrationsgrundlag HOS

2 Administrationsgrundlag for HOS helhedsorienteret sagsbehandling kontrolgruppens arbejde med Social bedrageri. Ansvarlig afdeling Holbæk Arbejdsmarkedscenter Tværgående Administrativ enhed - Kontrolgruppen Indledning Med misbrug af sociale ydelser og socialt bedrageri menes, at borgere modtager sociale ydelser på et ukorrekt grundlag. Typisk vil det ske ved, at der er afgivet forkerte oplysninger eller at borgeren har undladt at afgive oplysninger om ændringer af de oplysninger, som ligger til grund for igangværende udbetalinger. Vi har i Danmark et velfærdssamfund, hvor de bredeste skuldre bærer det tungeste læs og hvor der tages hånd om de svageste. Vi skal alle bidrage til det fælles velfærdssystem, hvor borgere, der har behov for det, modtager de ydelser som de har ret til. Socialt bedrageri er med til at undergrave vores velfærdssamfund og i Holbæk kommune er udgangspunktet i indsatsen omkring socialt bedrageri som i al anden sagsbehandling derfor rette ydelse til rette borger. Vi accepterer ikke snyd og alle borgere skal have det, de er berettiget til, hverken mere eller mindre. I Holbæk Kommune arbejder vi målrettet med at forebygge socialt bedrageri og har i den forbindelse tillige fokus på den information, herunder oplysninger om regler og pligter, som borgerne får i forbindelse med ansøgning og bevilling af, samt løbende opfølgning på sociale ydelser. Holbæk Kommune har som myndighed ansvaret for, at de sociale ydelser altid udbetales på et korrekt grundlag og efter de kriterier, der er fastsat i lovgivningen. Kontrolgruppen i Holbæk Kommune arbejder derfor meget målrettet på at finde/identificere og stoppe sager, hvor ydelserne udbetales på et ukorrekt grundlag og borgeren derved modtager de sociale ydelser med urette. I Holbæk Kommune appellerer vi ligeledes til, at man heller ikke som borger i kommunen accepterer, at der er borgere, der får sociale ydelser som de ikke er berettigede til. Information om kontrolindsatsen og dermed Holbæk Kommunes bekæmpelse af socialt bedrageri vil sammen med information om borgerens oplysningspligt og link til anmeldelse af mistanke om socialt bedrageri være tilgængeligt på kommunens hjemmeside, ligesom det er muligt at benytte anmelderfunktionen på borger.dk. Lovgrundlag Kontrolarbejdet opfølgning og kontrol af, om betingelserne for udbetaling af sociale ydelser er opfyldt - er reguleret ved særlovgivningerne (børnetilskud, bidrag, boligstøtte, Lov om aktiv Socialpolitik, sygedagpenge m.fl.) Cpr-loven, Persondataloven, Borgerservicecenterloven, Offentlighedsloven, Retssikkerhedsloven Forvaltningsloven, samt den forvaltningsretlige grundsætning om proportionalitet. Anne-Marie skipper Side 2 Administrationsgrundlag HOS

3 Sagsbehandling og serviceniveau 1. Udsøgning af sager, hvori der foretages kontrol af uretmæssig modtagelse af ydelser, sker ved: a. Samkøring af registre sker i Udbetaling Danmark, som oversender aktuelle sager til Kommunen b. Udgående virksomhedskontroller c. Udveksling af oplysninger mellem myndigheder/afdelinger d. Anmeldelser/henvendelser fra borgere i. Såfremt der er tilgået Kommunen en anmeldelse vedr. en person, vil pågældende blive orienteret om dette senest 10 dage efter oplysningen er modtaget jf. persondatalovens 28. såfremt der er tale om en ikke anonym anmelder, vil anmeldte altid blive gjort bekendt med dette. e. Prioritering af særlige indsatsområder 2. Sagstyper Der er i sager om socialt bedrageri oftest tale om 2 typer af sager: a. Enlig-sager hvor ydelsen eller størrelsen af ydelsen er betinget af om man er reelt enlig b. Dobbelt forsørgelse altså sager, hvor borgeren modtager 2 ydelser for samme periode til dækning af samme behov. Eksempelvis modtager kontanthjælp samtidig med at pågældende er i arbejde. 3. Samarbejdet med andre afdelinger / snitflader Kontrolarbejdet pågår i alle kommunens afdelinger men i samarbejde med kommunens kontrolgruppe. Således forestår den enkelte afdeling selv kontrolarbejdet i de tilfælde, hvor der er tale om misbrug/ukorrekt udbetaling af en enkelt ydelse, her tænkes på den almindelige sagsopfølgning. For eksempel varetager sygedagpengeafdelingen/ydelsescentret selv sagen om uberettiget udbetaling af sygedagpenge i de tilfælde, hvor der ikke er andre forhold vedrørende den samme person. 4. Sagsbehandling a. Myndighedens oplysningspligt At en ydelse kan siges at være udbetalt med urette, er betinget af, at borgeren er informeret om regler og bestemmelser vedrørende ydelsen, herunder om sin oplysningspligt og hvilke oplysninger man er forpligtet til at indgive. I Holbæk Kommune informeres borgeren p.t. via ansøgningsskemaer og mundtligt. Jfr. bestemmelserne i Retssikkerhedslovens 12 får borgeren i Holbæk Kommune i forbindelse med ansøgningen af ydelserne skriftlig besked om myndighedens adgang til at indhente oplysninger og foretage kontrol (RSL 11a, 11c og 12a) konsekvenserne, hvis borgeren ikke medvirker (RSL 11b) Hvilke typer af ændringer, der kan have betydning for hjælpen Anne-Marie skipper Side 3 Administrationsgrundlag HOS

4 Muligheden for, at borgeren kan blive mødt med tilbagebetalingskrav og eventuelt blive tiltalt for overtrædelse af straffelovens 289 og efter 12b i Retssikkerhedsloven, hvis borgeren ikke oplyser om ændringerne. b. Borgerens oplysningspligt Som modtager af offentlige ydelser har man oplysningspligt. Det vil sige, at det ikke er kommunen, der har pligt til at holde øje med, hvornår der sker ændringer i de forhold, der ligger til grund for udbetaling af ydelserne det har borgeren selv. Generelt er man altid forpligtet til at indgive oplysninger om ændringer af adresse-, husstands-, indkomst- og formueforhold. Set i forhold til de enkelte områder, så skal borgeren altid oplyse om følgende ændringer til Kommunen: Folkeregistret/CPR oplysning om flytning til anden kommune (oplysningen gives til tilflytterkommunen) oplysning om flytning internt i kommunen oplysning om længerevarende udlandsophold (over 6 måneder) Når en eller flere flytter ind hos dig Kontanthjælp oplysning om ændringer i husstandens sammensætning oplysning om ændringer i samlivsforhold oplysning om ændringer i økonomiske forhold oplysning om ændringer i formueforhold, for eksempel hvis du arver eller vinder oplysning om ændringer i arbejdsforhold. Det er meget vigtigt at oplyse hurtigst muligt, at man er kommet i arbejde eller at ens oplyste arbejdsforhold ændrer sig for eksempel at man går op eller ned i tid og at lønnen ændrer sig oplysning om ændringer af boligforhold Sygedagpenge oplysning om raskmelding/genoptagelse af arbejdet oplysning om delvis genoptagelse af arbejdet Økonomisk fripladstilskud oplysning om ændringer i husstandens sammensætning oplysning om ændringer af husstandens indkomst Set i forhold til ydelsesområderne nedenfor, så skal borgeren altid oplyse om følgende ændringer til Udbetaling Danmark: Boligsikring/boligydelse oplysning om ændringer i husstandens indkomst- og formueforhold, herunder også børns indtægter. Vær især opmærksom på at få oplyst, når hjemmeboende børn begynder at have indtægt, (det gælder også selv om børnene, benytter frikort) oplysning om ændring af boligudgiften Anne-Marie skipper Side 4 Administrationsgrundlag HOS

5 Børnetilskud oplysning om at du ikke længere er enlig oplysning om at du ikke længere har barnet boende hos dig Underholdsbidrag oplysning om at du flytter sammen med bidragspligtige oplysning om at barnet/børnene ikke længere bor hos dig oplysning om at du som bidragspligtig begynder at modtage kontanthjælp hvis statsforvaltningen ændrer vilkårene i bidragsresolutionen Førtidspension eller folkepension oplysning om ændring af samlivsforhold oplysning om ændring af indkomst oplysning om ændringer i formueforhold, for eksempel at du arver c. Notatpligt Alle henvendelser/anmeldelser noteres i henhold til bestemmelserne om notatpligt offentlighedslovens 13 stk. 1. Det betyder, at oplysninger vedrørende en sags faktiske omstændigheder, der er af betydning for sagens afgørelse, og som mundtligt, herunder telefonisk, meddeles en myndighed, skal noteres ned på en sådan måde, at oplysningerne kan meddeles i overensstemmelse med lovens regler. Afgørende for om en oplysning (mundtlig, iagttagelser, resultater m.fl.) skal noteres er, om oplysningen er af en sådan karakter, at den bidrager til at supplere sagens bevismæssige grundlag eller i øvrigt tilvejebringes for at skabe klarhed med hensyn til sagens faktiske omstændigheder. I kontrolsagerne noteres og journaliseres alle oplysninger i borgerens sag. d. Indhentelse af oplysninger Bestemmelserne i retssikkerhedslovens 10 om oplysning af sociale sager bygger på officialprincippet, som er en forvaltningsretlig grundsætning, der har været gældende i mange år. Officialprincippet bliver også kaldt undersøgelsesprincippet. Efter officialprincippet er det som udgangspunkt myndighedens ansvar at sørge for, at der bliver indhentet tilstrækkelige oplysninger til, at myndigheden kan afgøre, hvilken hjælp borgeren er berettiget til. Er der tvivl om holdbarheden af et væsentligt faktum, hører det med til sagsoplysningen, at myndigheden skal forsøge at få denne tvivl afklaret, således at det ved en sædvanlig bevismæssig vurdering kan afgøres, om den pågældende oplysning kan lægges til grund ved afgørelsen. Dette gælder også oplysninger indhentet fra en anden myndighed. Officialprincippet gælder for oplysningen af alle typer af sager på det sociale område og dermed også i kontrolsagerne. Anne-Marie skipper Side 5 Administrationsgrundlag HOS

6 Ud fra en konkret vurdering i hver enkelt sag, afgøres det, hvilke oplysninger, myndigheden skal indhente. I afgørelsen af, hvilken type af oplysninger, der skal indhentes, tages der i kontrolsagerne udgangspunkt i lovgivningens bestemmelser om betingelserne for berettigelse til ydelserne samt de forhold, som der jfr. Ankestyrelsens praksis skal lægges særlig vægt på. Ligeledes følges seneste vejledning fra KL omkring Helhedsorienteret Kontrol, som angiver en best practise for kontrolområdet. Paragrafferne 11a og 11c i Retssikkerhedsloven skal sikre, at myndighederne kan indhente relevante oplysninger om borgeren til brug for sagsbehandlingen, således at borgeren får den eller de ydelser, som borgeren har krav på. Et andet formål med reglerne er at sikre, at sociale ydelser kun udbetales til de borgere, som opfylder lovens betingelser for at modtage hjælpen og som derfor er berettiget til at modtage hjælpen. Myndighederne skal derfor kunne afgøre, om de oplysninger, som borgeren kommer med, er korrekte og pålidelige. Det gælder både, når borgeren første gang ansøger om hjælp, og når myndigheden senere følger op på sagen. Dermed varetager Retssikkerhedsloven på den ene side hensynet til, at myndighederne på et tilstrækkeligt og korrekt grundlag kan tildele hjælp til de borgere, der er berettiget til at modtage den, men også hensynet til, at myndighederne kan gribe ind, hvis de har en konkret formodning om, at borgeren bevidst har givet myndigheden urigtige oplysninger, og derfor har modtaget en eller flere sociale ydelser med urette. Af Retssikkerhedslovens 11 fremgår borgerens pligt til at medvirke til sagens oplysning. Og af 11 b fremgår det, at myndigheden såfremt borgeren ikke medvirker eller giver samtykke til, at myndigheden kan indhente oplysninger skal behandle sagen på det foreliggende grundlag, medmindre oplysningerne kan indhentes uden samtykke. Reglerne vedrørende indhentelse og videregivelse af oplysninger, er reguleret ved Forvaltningslovens 28 og 29, Cpr-loven, persondataloven og retssikkerhedslovens 11a og 11c. Forvaltningslovens 29 omhandler ansøgningssager og de oplysninger, der ikke må indhentes uden pågældendes udtrykkelige samtykke, er oplysninger om ansøgers rent private forhold, som f.eks. oplysninger om race, strafbare forhold, misbrug osv. Andre fortrolige oplysninger f.eks. økonomiske forhold, bopælsforhold mm., er ikke omfattet af bestemmelsen og kan derfor godt indhentes og videregives uden samtykke, når det må antages at oplysningen vil være af væsentlig betydning for myndighedens virksomhed eller for en afgørelse, myndigheden skal træffe. Udover den almindelig adgang til at indhente oplysninger fra andre forvaltningsmyndigheder eller internt i kommunen, kan kommunen efter CPR-lovens 10 afkræve en række private personer eller institutioner oplysninger til brug for en undersøgelse af, om en person er korrekt bopælsregistreret. Følgende kan afkræves: En nærmere redegørelse fra vedkommende selv, en erklæring fra udlejer om, hvem der flytter til eller fra, oplysninger fra Post Danmark, private tele- og forsyningsselskaber vedrørende forbrug, private boligselskaber og foreninger, A-kasser, fagforeninger og pengeinstitutter. Anne-Marie skipper Side 6 Administrationsgrundlag HOS

7 I henhold til Retssikkerhedslovens 11a, stk. 1 kan myndigheden - efter forudgående samtykke - forlange, at andre offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner, sygehuse, læger, psykologer, autoriserede sundhedspersoner i øvrigt og personer, der handler på disses ansvar, arbejdsløshedskasser, pengeinstitutter, arbejdsgivere og private, der udfører opgaver for det offentlige, giver oplysninger om den pågældende, der er nødvendige for at behandle sagen. Dette gælder også oplysninger om en persons rent private forhold og andre fortrolige oplysninger og det er bl.a. her den forvaltningsretlige grundsætning om proportionalitet er aktuel. I henhold til Retssikkerhedslovens 11a, stk. 2 kan myndigheden - uden samtykke - til brug for behandlingen af en enkelt sag eller til brug for generel kontrol kræve oplysninger om økonomiske forhold og ferieforhold om den, der ansøger om eller får hjælp, og dennes ægtefælle eller samlever, fra andre offentlige myndigheder samt fra arbejdsløshedskasser. Tilsvarende oplysninger kan indhentes om andre husstandsmedlemmer. Oplysninger kan samkøres og sammenstilles med data fra myndighedens egne, andre myndigheders og arbejdsløshedskassers it-systemer, når dette er nødvendigt for at kontrollere, om betingelserne for at yde hjælp er opfyldt, herunder med henblik på efterfølgende kontrol af, om der er sket fejl eller misbrug i forbindelse med ydelse af hjælp. Oplysningerne kan indhentes, selv om den person, som oplysningerne vedrører, ikke bor i den kommune, som indhenter oplysningerne. I henhold til stk. 3 i samme lovbestemmelse kan Kommunalbestyrelsen uden samtykke fra borgeren forlange at få nødvendige oplysninger om økonomiske forhold fra pengeinstitutter og arbejdsgivere til brug for stikprøvekontrol i sager efter lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. med henblik på at kontrollere pensionistens indkomst- og formueforhold. Oplysningerne kan sammenstilles med øvrige oplysninger om økonomiske forhold, som kommunen er i besiddelse af med henblik på kontrol af, om der er sket misbrug i forbindelse med udbetaling af social pension. Jfr. Retssikkerhedslovens 11c, stk. 1 nr. 4 kan kravet om samtykke efter 11a, stk. 1, hvis det er nødvendigt for sagens behandling, fraviges i sager om tilbagebetaling af sociale ydelser. Og jfr. stk. 2 - kan myndigheden, hvis det er nødvendigt for behandlingen af en sag efter stk. 1, nr. 1, desuden uden samtykke anmode private, der har kendskab til forholdene, om at give oplysninger, der er nødvendige for at behandle sagen. Myndigheden skal ved anmodningen gøre opmærksom på, at den adspurgte ikke er forpligtet til at svare. I kontrolsagerne kan 11 c først bruges, hvis der er grundlag for at påbegynde en egentlig sag om tilbagebetaling af sociale ydelser. Det vil i praksis sige, at myndigheden skal have oplysninger (eksempelvis samkøring af registre eller en anmeldelse), der peger på, at der er konkret mistanke om, at borgeren har eller fortsat modtager ydelser med urette Kontrolgruppen i Holbæk Kommune indhenter og videregiver oplysninger jfr. lovgivningens bestemmelser, som angivet ovenfor, og som udgangspunkt vil Kontrolgruppen uanset adgangen til at indhente oplysninger uden samtykke jfr. Anne-Marie skipper Side 7 Administrationsgrundlag HOS

8 Retssikkerhedslovens 11c, stk. 4 - forsøge at få borgerens samtykke til at indhente oplysningerne. I forbindelse med, at Udbetaling Danmark har overtaget en del af ydelsesområderne fra Kommunerne, er noget af kontrolindsatsen også overgået til Udbetaling Danmark. I den forbindelse er tilvejebragt hjemmel til, at myndighederne kan udveksle relevante oplysninger i kontrolsager. Dette reguleres ved lov om Udbetaling Danmark 9, 10 og 11-9 og 10 handler konkret om videregivelse af oplysninger mellem myndigheder. 11 regulerer den situation, hvor Udbetaling Danmark beder Kommunen om at undersøge en sag. Dette vil særligt være relevant i sager, hvor der skal indhentes oplysninger fra en Kommunal institution eller fra kommunale afdelinger og i sager, hvor der er behov for at indkalde borgeren til en samtale. I sådanne tilfælde vil der ligge et udfyldt 11 skema fra Udbetaling Danmark på sagen i Kommunen. Såfremt der videregives oplysninger fra den ene myndighed til den anden, vil borgeren blive orienteret i henhold til bestemmelserne i persondataloven. Observationer Myndigheders brug af observationer er reguleret af den almindelige forvaltningsretlige grundsætning om proportionalitet. Proportionalitetsprincippet betyder, at myndigheden ved vurderingen af, på hvilken måde en sag skal oplyses, skal vælge det mindst indgribende middel. Indenrigsministeriet har i skr. af 30. august 2001 udtalt, at myndigheden som led i undersøgelsen af en borgers bopælsforhold gerne må anvende tilfældige og/eller enkeltstående observationer i bopælssager. Ligeledes fremgår det af vejledningen til retssikkerhedsloven, at I forhold til brug af kommunalt ansattes observationer i administrative tilbagebetalingssager kan tilfældige observationer indgå som dokumentation i en administrativ sag om tilbagebetaling efter den sociale lovgivning, hvis der er taget notat om observationen i sagen, jf. offentlighedslovens 13. I arbejdet med kontrolsager i Holbæk Kommune kan det forekomme, at der med det formål at belyse sagen - foretages tilfældige og enkeltstående observationer. Da begrebet tilfældige og enkeltstående observationer ikke er defineret, og der dermed ikke er fastlagt retningslinier for, hvornår der ikke længere er tale om tilfældige og/eller enkeltstående observationer, så forholder vi os i Holbæk Kommune til de rammer som nævnsafgørelser og domme har dannet. Således foreligger der nævnsafgørelser og også byrets- og landsretsdomme, hvor man ikke har anfægtet enkeltstående observationer i størrelsesorden Nyeste praksis på området angiver, imidlertid, at observationer har ringe eller ingen værdi, og angiver at de alene kan give anledning til at undersøge en sag nærmere. Ligeledes angiver vejledningen fra KL, at observationer og kontrolbesøg skal ses som en sidste udvej og kun bør anvendes i et begrænset omfang. Herunder i CPR-sager, hvor der ikke kan skabes kontakt til borgeren ad anden vej, eller hvis sagen ikke på anden måde kan oplyses. Naturligvis skal alle observationer noteres, både dem som taler for og imod en sag. Anne-Marie skipper Side 8 Administrationsgrundlag HOS

9 Kontrolbesøg 12a I kontrolarbejdet i Holbæk kommune foretages der jfr. bestemmelserne i Retssikkerhedslovens 12a kontrolbesøg i virksomhederne og på officielle arbejdssteder uden for virksomhedens lokaler. Kontrolbesøgene foretages med det formål at kontrollere de oplysninger om borgeres løn og arbejdsforhold, som ligger til grund for udbetaling af sociale ydelser og dermed modvirke sort arbejde og at udbetaling af sociale - og beskæftigelsesmæssige ydelser sker på et forkert økonomisk grundlag. Kontrolbesøgende foretages af den kommune, hvor virksomheden ligger men i samarbejde med såvel andre myndigheder som andre kommuner. Kommunen legitimerer sig i forbindelse med kontrollen og personer, der ved kontrollen skønnes at udføre beskæftigelse i virksomheden, kan anmodes om at oplyse navn, adresse og fødselsdato samt ansættelsesperiode og løn- og ansættelsesvilkår. Herudover kan personerne anmodes om at oplyse, om de aktuelt modtager sociale eller beskæftigelsesmæssige ydelser. Kommunen kontrollerer alt materiale, der vedrører borgerens ansættelses- og lønforhold. Det gælder, uanset om oplysningerne findes i et manuelt eller elektronisk register. Løst papirmateriale, der ikke findes i et manuelt eller edb-register, kan ligeledes indgå i kommunens kontrol. Kommunen har mulighed for at give en arbejdsgiver et skriftligt pålæg om at foretage daglig registrering af oplysninger om ansatte. Den daglige registrering kaldes også for "logbog". Kommunen kan kun pålægge en arbejdsgiver at føre logbog, hvis kommunen ved et kontrolbesøg har vurderet, at arbejdsgiverens registreringer er mangelfulde. Der er ved virksomhedskontroller tale om stikprøvekontroller og eftersynet omfatter også selvstændige erhvervsdrivende, herunder også tilfælde, hvor ægtefællen er ansat hos den selvstændigt erhvervsdrivende. Hvis de oplysninger, der er fremkommet ved eftersynet, indgår i en sag, der behandles efter denne lov, skal der partshøres om oplysningerne i overensstemmelse med forvaltningslovens regler. Arbejdsdirektoratet yder vejledning i forbindelse med tilrettelæggelse og udførelsen af kontrol. e. Samtaler/møder Med det formål at oplyse sagen, vil borgeren oftest blive indkaldt til et eller flere møder og i den forbindelse vil borgeren blive oplyst om, hvad mødet omhandler; eksempelvis pågældendes status som enlig. Borgeren vil altid forud for samtalen være informeret om, hvilken type oplysninger Kontrolgruppen er i besiddelse af, og hvilke problemstillinger der vil blive adresseret på mødet dette vil fremgå af mødeindkaldelsen. Borgeren vil i en sådan samtale altid blive oplyst om, at han/hun, jfr. 10 stk. 3 i Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter, ikke har pligt til at udtale sig. Ligesom borgeren tillige informeres om dette i en mødeindkaldelse, forudsat der er mistanke om, at der er begået en kriminel handling. Anne-Marie skipper Side 9 Administrationsgrundlag HOS

10 Samtidig vil borgeren tillige blive oplyst om Retssikkerhedslovens 4, 11 og 11b, hvoraf det fremgår, at borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag at myndigheden kan anmode borgeren om at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp de er berettiget til at hvis borgeren ikke medvirker, eller giver samtykke til, at myndigheden kan indhente oplysninger, så skal myndigheden behandle sagen på det foreliggende grundlag, medmindre oplysningerne kan indhentes uden samtykke. Inden samtalen slutter vil borgeren blive informeret om, hvad der videre sker i sagen herunder om der indhentes yderligere oplysninger og hvilke, samt hvad borgeren selv kan gøre for at bidrage til sagens afslutning. Afslutningsvist informeres der om, hvornår sagen kan forventes at være afsluttet. f. Partshøring Jfr. Forvaltningslovens 19, må der ikke - på baggrund af oplysninger vedrørende faktiske omstændigheder - træffes en afgørelse, der er til ugunst for borgeren, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Holbæk kommune følger Forvaltningslovens bestemmelser om parthøring og partshører altid borgeren inden der træffes afgørelse i sagen. Partshøringen foregår i praksis ved at der fremsendes partshøringsbrev, hvori borgeren oplyses om, hvilken afgørelse Kontrolgruppen påtænker at træffe. Borgeren har herefter 14 dage til at reagere på partshøringen og eventuelt komme med nye oplysninger. g. Afgørelse Afgørelserne på kontrolområdet træffes indenfor rammerne af de lovgivninger, som er angivet forrest i administrationsgrundlaget, under overskriften Lovgrundlag, og jf. ankestyrelsens praksis altid ud fra en konkret og individuel vurdering. For så vidt angår sagstypen Enlig-sager, så er det ikke i, hverken lovgivning eller praksis konkret eller præcist angivet, hvornår der foreligger ægteskabslignende forhold. Dermed indeholder lovgivning og praksis ikke en endegyldig facitliste, men definerer alene begrebet enlig, samt fastslår, hvilke forhold der navnlig skal lægges vægt på i vurderingen af, om en person er reelt enlig, eller om der består ægteskabs- eller partnerskabslignende forhold. Det fremgår af lovgivning og vejledning at, en person kun anses for enlig, hvis pågældende ikke lever i et ægteskabslignende forhold med den anden af forældrene eller en anden person og at der foreligger ægteskabslignende forhold, når parterne gennem kontante bidrag, arbejde i hjemmet eller på anden måde bidrager til den fælles husførelse, og der samtidig er tale om et samlivsforhold, der kan føre til ægteskab eller registreret partnerskab efter dansk ret. Jævnfør lovgivningen foreligger der altså ægteskabslignende forhold, når der er fælles husførelse og tale om et samlivsforhold, der generelt set kan føre til ægteskab efter dansk ret og af Ankestyrelsens praksis fremgår det, at der i vurderingen af, om en person er reelt enlig, navnlig lægges vægt på: Anne-Marie skipper Side 10 Administrationsgrundlag HOS

11 1) karakteren af de involverede personers indbyrdes forhold (fælles folkeregisteradresse, bolig, økonomi, bankkonto, husholdning og fælles biologiske børn), 2) boligforholdene hos den person, som menes at leve sammen med modtageren af ydelserne og 3) parternes egen forklaring om det indbyrdes forhold. Af Ankestyrelsens principafgørelser fra ultimo januar 2013 fremgår det endvidere, at de opnåede fordele økonomiske, som for eksempel betaling af faste udgifter og/eller udgifter til dagligt forbrug eller ikke-økonomiske, som for eksempel praktisk hjælp i hverdagen med opgaver såsom at hente, bringe og passe børn, gøre indkøb, madlavning mm. - ved de indbyrdes relationer, samlet set skal have et sådant omfang, at de kan sidestilles med de fordele, som gifte og samlevende personer har. Det fremgår ligeledes, at reglerne om barnets ret til samvær og forældreansvar skal inddrages i vurderingen af, om samarbejde omkring fælles børn udgør bidrag til den fælles husførelse, samt at opgaver såsom at hente, bringe og passe børn - når der er tale om en formodet samlevers egne børn som udgangspunkt betragtes som samvær og ikke som bidrag til den fælles husførelse, navnlig når samværet foregår andre steder end på ydelsesmodtagerens bopæl. Når samværet foregår på ydelsesmodtagerens bopæl, vil spørgsmålet om samvær eller bidrag til den fælles husførelse afhænge af de konkrete omstændigheder i sagen, herunder samværets hyppighed, om ydelsesmodtageren er hjemme eller ej, om den anden forælder bor langt væk mv. Da der ikke foreligger endegyldig facitliste, har vi som myndighed ikke grundlag for at vejlede borgerne i, hvordan de helt præcist skal indrette sig for at være berettiget til ydelser som enlige. Vores vejledning kan derfor alene bestå i en oplysning om ovennævnte, samt det forhold, at afgørelserne træffes, ikke kun på baggrund af et enkelt forhold - som for eksempel samvær med børnene - men på baggrund af summen af samtlige af de forhold, der jævnfør lovgivning og praksis på området, skal lægges vægt på. Hvilken vægt et enkelt forhold skal tillægges, afhænger af sagens øvrige forhold. h. Tilbagebetalingspligt Kommunerne har en ubetinget pligt til at rejse tilbagebetalingskrav, hvis borgeren har modtaget en ydelse med urette, og borgeren har været vidende om dette. Kommunens oplysning af sagen er også i disse tilfælde afgørende for, om kommunen kan træffe en korrekt afgørelse. Kommunerne kan f.eks. ved henvendelse fra andre borgere komme i besiddelse af oplysninger, der tyder på, at en borger ikke (længere) er reelt enlig. Kommunerne har i disse tilfælde pligt til at undersøge sagen nærmere. Det gælder både i forhold til vurderingen af, om borgeren fortsat er berettiget til den forhøjede ydelse samt vurderingen af, om borgeren i en forudgående periode har modtaget ydelsen, selv om betingelserne herfor ikke var opfyldt, og borgeren derfor måske skal betale den forhøjede ydelse tilbage. Hvis myndigheden påbegynder en tilbagebetalingssag, og borgeren ikke giver samtykke til, at myndigheden undersøger sagen nærmere ved at forlange oplysninger Anne-Marie skipper Side 11 Administrationsgrundlag HOS

12 fra andre, har myndigheden fortsat pligt til at oplyse sagen, således at afgørelsen om tilbagebetaling træffes på et forsvarligt grundlag. Myndigheden kan derfor ikke nøjes med at bruge den processuelle skadevirkning, hvis borgeren ikke vil medvirke. Myndigheden vil være nødsaget til at oplyse sagen uden borgerens samtykke. I disse sager vægter hensynet til kontrol med udbetalingen af sociale ydelser tungere end hensynet til borgerens selvbestemmelse. Borgeren skal skriftligt modtage oplysninger om konsekvensen af, at der ikke oplyses om ændringerne og skal have skriftlig besked om, hvilke ændringer i borgerens forhold, der kan medføre, at ydelsen ikke længere kan modtages. i. Anke En afgørelse om ophør og eventuel tilbagebetaling at ydelser modtaget med urette, truffet af kommunen i 1. instans, kan indbringes til anden myndighed Ankestyrelsen i 2. instans. Klageadgangen omfatter kun egentlige afgørelser. Klagen skal, så afgørelsen kan genvurderes, indgives til Holbæk Kommune, som har truffet afgørelsen. Hvis der ikke gives klageren medhold, sendes klagen videre til klageinstansen med begrundelse for afgørelsen og for genvurderingen. En sag skal som hovedregel altid genvurderes inden for 4 uger efter, at klagen er modtaget og er Kontrolgruppen ikke i stand til at færdiggøre sin genvurdering inden for fristen på 4 uger, fordi der skal skaffes yderligere oplysninger, vurderinger og lignende, skal klageren have besked om det. Klageren skal også have besked om, hvornår genvurderingen kan forventes afsluttet. Fristen for at klage over en afgørelse er 4 uger, efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Reglerne om klagefristen findes i 67 i retssikkerhedsloven. Klagefristen begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor meddelelsen om afgørelsen er nået frem til adressaten. Det er altid klagemyndigheden det vil sige Ankestyrelsen, der afgør, om en klagefrist er overholdt. Kontrolgruppen i Holbæk Kommune skal dog være opmærksom på, om klagefristen er overholdt og hvis det vurderes, at klagefristen er overskredet, sendes klage og sagens øvrige akter straks til klageinstansen med besked om, at myndigheden vurderer, at klagefristen er overskredet. I de tilfælde skal sagen ikke genvurderes inden klagen sendes til klageinstansen. Klageinstansen kan se bort fra, at klagefristen er overskredet, når der er særlige grunde til det. Denne regel fremgår af 67, stk. 2, i retssikkerhedsloven. Der kan foreligge særlige grunde, som berettiger en forlængelse af klagefristen, hvis klageren er bortrejst eller indlagt på sygehus, når afgørelsen kommer frem. Efter Ankestyrelsens praksis, er det dog en betingelse for at dispensere fra klagefristen, at klagen indgives straks efter, at klager kommer hjem. Der kan også tages hensyn til, at klageren har vanskeligt ved at læse en afgørelse og formulere en klage på grund af sproglige vanskeligheder eller psykisk funktionsnedsættelse, og myndigheden har forsømt sin forpligtelse til at vejlede klageren. Anne-Marie skipper Side 12 Administrationsgrundlag HOS

13 Som udgangspunkt foreligger der ikke særlige grunde, hvis forsinkelsen skyldes forhold hos andre. Der vil eksempelvis ikke være tale om undskyldeligt forhold, hvis klagers repræsentant eller fagforening forlægger en afgørelse eller klage, som klager har betroet dem. Det kan ikke udelukkes, at en hjælpers forhold efter en konkret vurdering kan bevirke dispensation. j. Politianmeldelse Kommunen træffer afgørelse om berettigelse til ydelsen, herunder om uberettiget udbetaling og tilbagebetalingspligt. Politiet træffer efter indstilling fra kommunen afgørelse om socialt bedrageri og idømmelse af straf jfr. straffelovens 289 og efter i Retssikkerhedslovens 12b. Jævnfør ankestyrelsens praksis skal kommunen alene godtgøre/sandsynliggøre og ikke føre egentlig bevis for, at der foreligger ægteskabslignende forhold. Politiet derimod skal for at kunne træffe afgørelse om idømmelse af straf kunne føre egentligt bevis for, at der foreligger socialt bedrageri. Anne-Marie skipper Side 13 Administrationsgrundlag HOS

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Kapitel 2 orgeren 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling EKSTERN INFORMATION OM Helhedsorienteret sagsbehandling Vejen Kommune 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Borgerservice, Vejen Kommune Oplag:?? stk. Tryk: Vejen Kommune Revideret: Maj 2015 Vejen Kommune har

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013

Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013 Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013 Indledning I lighed med foregående år, har der også i 2013 været stort fokus på kontrolindsatsen i kommunerne. På landsplan startende med DR s udsendelser om socialt

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

Håndter helhedsorienteret kontrol

Håndter helhedsorienteret kontrol Håndter helhedsorienteret kontrol Udmøntning af samarbejdet mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Udbetaling Danmark, 9. december 2011 Version 1.4 (godkendt) 1 Uddrag af udkast til UDK-loven side 1 af

Læs mere

Information om ny lov og anmodning om oplysninger

Information om ny lov og anmodning om oplysninger Information om ny lov og anmodning om oplysninger Folketinget har vedtaget en række lovændringer i forlængelse af den indgåede aftale om kontanthjælpsreformen. Lovændringerne træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

For at sikre dit barn en god start er det vigtigt, at dagtilbuddet får kendskab til dit barn, inden det skal begynde.

For at sikre dit barn en god start er det vigtigt, at dagtilbuddet får kendskab til dit barn, inden det skal begynde. Brobygning fra sundhedspleje til dagtilbud For at sikre dit barn en god start er det vigtigt, at dagtilbuddet får kendskab til dit barn, inden det skal begynde. Det vil vi gøre ved at benytte Brobygningsskemaet,

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Således har vi i 2014 også fået afsluttet nogle af de sager, som i 2013 krævede mange administrationsressourcer. Det gælder blandt andet:

Således har vi i 2014 også fået afsluttet nogle af de sager, som i 2013 krævede mange administrationsressourcer. Det gælder blandt andet: Status på Helhedsorienteret Sagsbehandling 1. halvår 2014 Generelt på området Socialt bedrageri og uberettigede udbetalinger af sociale ydelser haft stor bevågenhed i de seneste år. Det gælder særligt,

Læs mere

Team Kontrols årsrapport for 2012

Team Kontrols årsrapport for 2012 Team Kontrols årsrapport for 2012 1 Indledning Team Kontrol er en tværgående enhed i Halsnæs Kommune, der blev etableret i 2010. Organisatorisk er Team Kontrol placeret i Velfærdsservice som en del af

Læs mere

sociale ydelser Til De kommunale revisorer

sociale ydelser Til De kommunale revisorer Til Kommunalbestyrelserne Vejledning til temarevision og 2009 - Indsats mod misbrug af De kommunale revisorer sociale ydelser I slutningen af november 2008 udsendte Velfærdsministeriet et brev til kommunalbestyrelserne

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Folkeregistrering contra sociale sager (enlig)

Folkeregistrering contra sociale sager (enlig) Folkeregistrering contra sociale sager (enlig) Sag efter CPR - loven Sagerne med Fiktiv adresse-situationen (dvs. at to personer bor sammen, men opretholder hver sin adresse i folkeregistret) kan angribes

Læs mere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere Helhedsorienteret Kontrol - en vejledning til de kommunale medarbejdere 1 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Borgerservice Danmark og KL. Formålet med vejledningen er at opstille

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Årsrapport 2014 Socialt bedrageri

Årsrapport 2014 Socialt bedrageri Årsrapport 2014 Socialt bedrageri 1 Indledning Årsrapporten 2014 indeholder oplysninger om Team Kontrols resultater og indsatser i 2014. Team Kontrol arbejder på tværs i hele Halsnæs Kommune. I Team Kontrols

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

Vejledning til skoleledelsen. At skrive en. afgørelse. om specialundervisning

Vejledning til skoleledelsen. At skrive en. afgørelse. om specialundervisning Vejledning til skoleledelsen At skrive en afgørelse om specialundervisning Afgørelser om specialundervisning Når en offentlig myndighed fastsætter, hvad der er eller skal være ret (eller ikke ret) for

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2012

Kontrolgruppen. Årsberetning 2012 Kontrolgruppen Årsberetning 2012 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over kontrolgruppens arbejde. 3. Redegørelse om vurderingen

Læs mere

Opfølgning på indsats mod socialt bedrageri for 2013

Opfølgning på indsats mod socialt bedrageri for 2013 Opfølgning på indsats mod socialt bedrageri for 2013 69. Opfølgning på indsats mod socialt bedrageri for 2013 Magistraten tog opfølgningen på indsats mod socialt bedrageri for 2013 til efterretning. Beskrivelse

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Ref.nr.: Nyt fra Kontrolområdet/ Februar 2016 Oplys venligst ved henvendelse Indhold Kontrolområdet... 2 Indsats for igangværende sager... 2 Afgørelser fra Ankestyrelsen...

Læs mere

Temarevision 2009 Kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser

Temarevision 2009 Kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser Temarevision 2009 Kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser Temarevision 2009 Udgiver: Pensionsstyrelsen Tryk: Pensionsstyrelsen 1. udgave, 1. oplag København, juli, 2011 Pensionsstyrelsen Landemærket

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold:

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold: 1 Kontrolgruppen Årsberetning 2011 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over gevinsten ved gruppen arbejde. 3. Sager behandlet i

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (indhentelse af oplysninger om boligsøgende ved anvisninger af ledige almene boliger mv.

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (indhentelse af oplysninger om boligsøgende ved anvisninger af ledige almene boliger mv. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (indhentelse af oplysninger om boligsøgende ved anvisninger af ledige almene boliger

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

NOTAT. Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i Social Kontrol. Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Borgerservice.

NOTAT. Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i Social Kontrol. Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Borgerservice. NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Borgerservice Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i 2013-2014 Indledning og baggrund Byrådet vedtog i forbindelse med budgettet for 2000 at

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102

KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102 KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Udvalgte sagsbehandlingsregler

Udvalgte sagsbehandlingsregler Udvalgte sagsbehandlingsregler - Med fokus på sagsbehandling på området for kropsbårne hjælpemidler www.klindtconsult.dk 1 Ansøgning Formelt krav: Ingen Materielt krav: Hvis der skal spørges ind til borgerens

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Afrapportering 2010 + 2011 - Helhedsorienteret Kontrol

Afrapportering 2010 + 2011 - Helhedsorienteret Kontrol Afrapportering 2010 + 2011 - Helhedsorienteret Kontrol Indledning: Ved budgetvedtagelsen i oktober 2009 blev det besluttet, at formalisere og styrke indsatsen mod socialt bedrageri ved at fastansætte en

Læs mere

Planlægning, Ydelse og Kontrol- Jernbanevej 6, 4300 Holbæk Telefon: Status på Helhedsorienteret Sagsbehandling juni 2013

Planlægning, Ydelse og Kontrol- Jernbanevej 6, 4300 Holbæk Telefon: Status på Helhedsorienteret Sagsbehandling juni 2013 Status på Helhedsorienteret Sagsbehandling juni 2013 Praksis på området Området socialt bedrageri/uberettigede udbetalinger af sociale ydelser, har som bekendt haft stor bevågenhed i de seneste år. Der

Læs mere

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Danmark

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Danmark Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark ejb@sm.dk lovint@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 97 Ledsagerordning Vedtaget af Byrådet d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Personkreds...

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Kontrolgruppens Årsberetning 2015

Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens årsberetning beskriver Kontrolgruppens indsatsområder og resultater for 2015 samt forventninger til 2016. INDLEDNING OG FORMÅL Kontrolgruppen blev oprettet

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet. Fællescenter Økonomi

Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet. Fællescenter Økonomi Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet Fællescenter Økonomi Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet Indledning Årsrapporten 2014 indeholder oplysninger om kontrolmedarbejderens resultater og indsatser i 2014.

Læs mere

Bilag til KFU indstilling om KFF s kontrolindsats: Status for første halvår af 2014

Bilag til KFU indstilling om KFF s kontrolindsats: Status for første halvår af 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Center for Opkrævning og Kontrol NOTAT 21082014 Bilag til KFU indstilling om KFF s kontrolindsats: Status for første halvår af 2014 Betaling & Kontrol fastholder

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven:

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven: Notat Til: Repræsentanter for klagerådet Cc: [Klik her, og skriv navnet] Fra: Myndighedschef Bjarne H Rasmussen Dato: 21-02-2007 Vedr.: De lovmæssige rammer for klagerådets virke. Uddrag af serviceloven:

Læs mere

Udbetaling Danmark og retssikkerhed

Udbetaling Danmark og retssikkerhed Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og retssikkerhed Resumé Det har været en afgørende præmis for etableringen af Udbetaling Danmark, at borgernes retssikkerhed

Læs mere

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige - Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige At yde en form for kompensation for de fordele som gifte og samlevende har ved at være 2 om husstandens udgifter og gøremål: Det er navnlig en kompensation

Læs mere

Ansøgning om jobrotation/ Anmodning om udbetaling af jobrotationsydelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, 97 og 98a

Ansøgning om jobrotation/ Anmodning om udbetaling af jobrotationsydelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, 97 og 98a Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.21.05G01 Sagsidentifikation Ansøgning om / Anmodning om udbetaling af sydelse efter

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 Statusrapport Kontrolgruppens arbejde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 3.1 Organisation... 2 3.2 Opgaver... 2 4. Indsatsområder i 2012... 2

Læs mere

Orientering af BR: Hvordan københavnske forvaltninger i deres borgerrettede kontrolindsatser sikrer klare rammer for hensynet til borgernes privatliv

Orientering af BR: Hvordan københavnske forvaltninger i deres borgerrettede kontrolindsatser sikrer klare rammer for hensynet til borgernes privatliv KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Center for Opkrævning og Kontrol NOTAT Til Borgerrepræsentationen Orientering af BR: Hvordan københavnske forvaltninger i deres borgerrettede kontrolindsatser

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-09-2012 31-01-2013 9-13 5400005-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-09-2012 31-01-2013 9-13 5400005-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-09-2012 31-01-2013 9-13 5400005-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

RSL 11, fastslår borgerens pligt til at give oplysninger, også om ændringer i deres situation.

RSL 11, fastslår borgerens pligt til at give oplysninger, også om ændringer i deres situation. Kvalitetsstandard for Team Kontrol Lovgrundlag for indsatsen mod socialt bedrageri Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (RSL) 10 fastsætter, at kommunen har ansvaret for, at en

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

KFF s årsberetning 2014 om kontrolindsatsen, målsætninger og forbedringer

KFF s årsberetning 2014 om kontrolindsatsen, målsætninger og forbedringer KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Betaling & Kontrol NOTAT Til KFU KFF s årsberetning 2014 om kontrolindsatsen, målsætninger og forbedringer Baggrund Efter CPR-lovens 6, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Årsrapport 2015 Kontrolgruppen

Årsrapport 2015 Kontrolgruppen Årsrapport 2015 Kontrolgruppen Kontrolgruppens årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Den Fælles Dataenhed...2 3. Provenuudvikling - økonomiske resultater...3 4. Årets indsatsområder...3

Læs mere

Fremsat den xx. marts 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den xx. marts 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Fremsat den xx. marts 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kontrolgruppen. Kontrolgruppen ønsker at igangsætte et tværgående, forebyggende samarbejde, som øger fokus på:

Kontrolgruppen. Kontrolgruppen ønsker at igangsætte et tværgående, forebyggende samarbejde, som øger fokus på: Kontrolgruppens Oplæg til strategi og indsats Kontrolgruppen Skanderborg Kommune har siden januar 2010 haft en kontrolgruppe. Afdelingens opgave er ud fra de oplysninger, der er til rådighed at undersøge

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsdirektoratet) Nr. 39 af

Læs mere

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel...

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel... Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 28-11-2013 02-12-2013 125-13 2013-2911-18125 Status: Gældende Principafgørelse om: børnetilskud - enlig-erklæring - e-boks -

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 01-11-2012 31-01-2013 11-13 5400016-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 01-11-2012 31-01-2013 11-13 5400016-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 01-11-2012 31-01-2013 11-13 5400016-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i 2015

Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i 2015 Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i 2015 Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Borgerservice 22. februar 2016 Klik her for at angive tekst. Indledning og baggrund Byrådet vedtog i forbindelse

Læs mere

Udbetaling Danmark og socialt bedrageri

Udbetaling Danmark og socialt bedrageri Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og socialt bedrageri Resumé Der er foretaget grundige analyser af, hvilken konstruktion der er mest hensigtsmæssig i forhold

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Erklæring om oplysningspligt (tabt arbejdsfortjeneste)

Erklæring om oplysningspligt (tabt arbejdsfortjeneste) Navn og adresse Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Oplyses ved henvendelse Dato 29-08-13 Mandag - onsdag 9.00-14.30 Torsdag 9.00-17.00 Fredag 9.00-13.30 Tlf: 99 88 99 88 Journalnummer Erklæring

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

2013-4. Tilbagebetaling af sociale ydelser. 12. marts 2013

2013-4. Tilbagebetaling af sociale ydelser. 12. marts 2013 2013-4 Tilbagebetaling af sociale ydelser En kommune modtog en anonym anmeldelse om, at en kvinde, der modtog en række sociale ydelser som reelt enlig, levede i et ægteskabslignende forhold. Som følge

Læs mere

Statusrapport 2013. Kontrolgruppen

Statusrapport 2013. Kontrolgruppen Statusrapport 2013 Kontrolgruppen 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Sammenfatning s. 3 3. Indsatsområder i 2013 s. 5 3.1 Aktion på Salten Marked s. 5 3.2 Samarbejde internt om anmeldelser vedr. snyd

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Retningslinier for postlister i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Retningslinier for postlister i Faaborg-Midtfyn Kommune. Retningslinier for postlister i Faaborg-Midtfyn Kommune. Formål Formålet med åbne postlister er at skabe åbenhed i forhold til kommunens arbejde. Postlisterne er en service til samarbejdspartnere, borgere

Læs mere

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 29-05-2015 modtaget jeres ansøgning om at blive re-godkendt som almindeligt socialpædagogisk opholdssted jf. servicelovens 66, stk.1.

Læs mere

Team Kontrol. Team Kontrol har i 2015 bestået af: Michael Christensen Karin Christensen Pia Ankersø Alexandersen Allan Pedersen

Team Kontrol. Team Kontrol har i 2015 bestået af: Michael Christensen Karin Christensen Pia Ankersø Alexandersen Allan Pedersen Årsrapport 2015 Indhold Team Kontrol...3 Samlet resultat:...4 Specifikation af samlet resultat:...4 Projekter:...5 Anmeldelser:...5 Politi...6 SKAT...6 Andre kommuner...6 Ankestyrelsen...6 Udbetaling Danmark...7

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Varde ommune ÅRSRAPPORT 2014

Varde ommune ÅRSRAPPORT 2014 Varde ommune ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Team Kontrol...3 Samlet resultat:...4 Specifikation af samlet resultat:...5 Anmeldelser:...6 Oversendelse til politi:...7 Oversendelse til SKAT:...7 Oversendelse til

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling årsrapport 2014

Helhedsorienteret sagsbehandling årsrapport 2014 Helhedsorienteret sagsbehandling årsrapport 2014 Kommunalbestyrelsen besluttede i 2010 at opprioritere indsatsen mod socialt bedrageri ved at etablere et kontrolteam i forbindelse med Opkrævningsafdelingen.

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere