BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)"

Transkript

1 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 4 1. UDMÅLING AF BPA OG FORBRUG 4 Fleksibel brug af hjælpertimer 4 Opsparing af uforbrugte timer 5 Ophold og ferie i Danmark 5 Weekendophold - ekstrabevilling 6 BPA i udlandet 6 Særlige tilfælde under ferier 7 Flytning 8 2. ØKONOMI 8 Budgetopstilling for din BPA-ordning 8 Udmåling af hjælpen 8 Rådighedstimer 9 Personalemøder 9 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) 9 Oplæring af nye hjælpere Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tilskud til ekstern arbejdsgiver 9 Ventilatørbistand 10 Udbetaling efter regning 10 Personlig assistance til dit erhvervsarbejde 11 Specialpædagogisk støtte under uddannelse 11 Tilskud til hjælperelaterede udgifter i henhold til Serviceloven Merudgifter i henhold til Servicelovens Bistands- og plejetillæg 12 Invaliditetsydelse (IY) 12 Lovpligtige forsikringer 13 Hjælper med på udlandsrejse 13 Gult og blåt sygesikringsbevis 13 Oplæring i arbejdsopgaver ARBEJDSLEDER/ARBEJDSGIVER 14 Overdragelse af arbejdsgiveransvar 17 Trepartsaftale ved ekstern arbejdsgiver 17 CVR-nummer og erhvervskonto ANSÆTTELSE AF HJÆLPERE 18 Rekruttering af hjælpere 18 Hjælperprofil 19 Forslag til stillingsopslagets indhold 19 Specifikke krav til ansøger 19 Ansættelsessamtalen 20 Ansøgers helbredsforhold 21 Privat straffeattest 21 Ansættelsesvilkår 21 Arbejdstidsbestemmelser 22 Ansættelsesbeviset 22 1

3 Væsentlige vilkår 23 Ændring af ansættelsesvilkårene 24 Tavshedspligt 24 Frigørelsesattest 25 Nøgleerklæring 25 Personalemøder 25 Medarbejder udviklingssamtale (MUS) HJÆLPERNES ANSÆTTELSESVILKÅR 26 Hjælpernes ret til ferie 27 Feriekort og feriekontobeviser 27 Feriehindring og overførsel af ferie 27 Udbetaling af feriegodtgørelse uden afholdelse af ferie 28 Overførsel af ferie 28 Specielt ved sygdom 28 Udbetaling af feriepenge 28 Den 6. ferieuge/5 feriefridage 29 Opsigelse og bortvisning 29 Bortvisning 30 Opsigelsesvarsler 30 Tjenstlig samtale 31 Fratrædelse 31 Dagpengegodtgørelse og G-dag ved afskedigelse 31 Vikardækning 32 Når Egedal Kommune varetager lønadministrationen 32 Timesedler 33 Lønsatser 33 Fejl i lønudbetalingen 33 Skatteoplysninger 34 Arbejdsmarkedsbidrag 34 ATP, AES og AER 34 Pensionsordning 34 Sygemelding 35 Sygefraværssamtale 35 Mulighedserklæring (lægeerklæring) 36 Omsorgssamtale 36 Raskmelding 36 Delvis raskmelding 37 Lægeerklæring 37 Længerevarende eller hyppigt sygefravær 37 Opsigelse på grund af sygefravær 38 Løn under sygdom 38 Løn under barns 1. sygedag 38 Løn under sygdom - vikarer 39 Barselsorlov 39 Barsels- og fædreorlov 39 Tidsfrister for varsling af barsel 40 Sygdom i forbindelse med graviditet 40 Barselsfond 41 2

4 6. ARBEJDSMILJØ 41 Dit hjem er din arbejdsplads 41 Arbejdspladsvurdering (APV) 42 Hjælpemidler/forflytningsteknik 42 Forflytningskursus 43 Arbejdsulykke og arbejdsbetinget sygdom OPFØLGNING TILSYN OPLYSNINGSPLIGT - OPHØR 44 Generelt 44 Opfølgning/revisitation 44 Opfølgning ved 1. gangs bevilling 44 Tilsyn 44 Årligt regnskab for BPA-ordning 45 Kommunen udarbejder årsregnskabet 45 Tilbagebetaling 45 Ændringer i dine forhold 46 Ophør af din BPA-ordning NYTTIGE ADRESSER 48 3

5 INDLEDNING Denne håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er udarbejdet til dig som har en BPA bevilling. Håndbogen udleveres i papirudgave til alle BPA-brugere og findes desuden på Egedal Kommunes hjemmeside Hvis du ikke har internetadgang, kan du bede om at få tilsendt rettelsesblade ved ændringer. Håndbogen giver sandsynligvis ikke svar på alle spørgsmål. Du er derfor altid velkommen til at henvende dig til Kommunen, når du er i tvivl eller har et problem i forbindelse med din BPA-ordning, som du ikke selv kan finde løsninger på. Hvis du har valgt at overdrage arbejdsgiveropgaven til et firma eller en forening, er der en del oplysninger som varetages derfra. Hvis du har spørgsmål, kan det være, at du i stedet for at kontakte Egedal Kommune skal kontakte firmaet eller foreningen. Myndighedsansvaret for BPA i Egedal Kommune er placeret i Center for Social Service. Her vil din rådgiver være ansvarlig for sagsbehandling af dine ansøgninger og vejlede dig om hjælpeordningen. Fordelingen af arbejdsleder og arbejdsgiveropgaverne er medtaget i denne håndbog, da det giver en oversigt over, hvad du bliver fritaget for, hvis du vælger at fralægge dig arbejdsgiveropgaverne på et tidspunkt. Hvilke opgaver der hører til som arbejdsleder og hvilke som arbejdsgiver. Den løsning du har valgt for tiden, har du mulighed for at ændre, hvis du ønsker det. 1. udgave af håndbogen er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune i december UDMÅLING AF BPA OG FORBRUG Din bevilling af BPA er truffet af et visitationsudvalg i Egedal Kommune på baggrund af møder mellem dig og din sagsbehandler i Center for Social Service. I dette hovedafsnit er der omtalt regler og muligheder for dig indenfor bevillingen. Fleksibel brug af hjælpertimer I din bevilling er der måske et antal puljetimer beregnet til forbrug i løbet af 12 måneder, som du selv kan beslutte hvornår skal bruges. Der er almindeligvis tale om timer til fritids- og sociale aktiviteter. 4

6 Du er selv ansvarlig for, at du ikke bruger flere timer end bevilget. Du kan ikke forvente at få bevilget flere puljetimer, hvis du har forbrugt dem alle i løbet af de første 6 måneder. Bruger du flere timer end bevilget, skal du selv betale for overforbruget. Opsparing af uforbrugte timer Du kan undtagelsesvis indgå en aftale med din rådgiver om, at du opsparer og overfører tilskud til uforbrugte hjælpertimer fra i år til næste år til nærmere bestemte. Det kan for eksempel være til: Ferie Weekendophold Kurser Familiesammenkomster Sportsaktiviteter Hvis det viser sig, at du kan opspare et større antal timer, skal din rådgiver være opmærksom på, om den udmålte hjælp er i overensstemmelse med dit faktiske behov. Kommunen kan kun modregne udbetalt tilskud til uforbrugte timer i førstkommende udbetaling, hvis du ikke har behov for at opspare og overføre timer. Ophold og ferie i Danmark Som udgangspunkt kan du medtage din BPA-ordning uændret overalt i Danmark. Du bør derfor allerede ved ansættelsessamtalen sikre dig, at dine hjælpere er indforståede med, at arbejdsdagen kan begynde og slutte andre steder end i dit hjem og hvilke vilkår, der i øvrigt følger med. Du skal som udgangspunkt sikre dig, at den fysiske indretning og adgang til arbejdsredskaber på opholdsstedet svarer bedst muligt til dit sædvanlige behov for praktisk hjælp og personlig pleje, dels af arbejdsmiljøhensyn, dels for at undgå unødige merudgifter til ekstra hjælpere. I ganske særlige tilfælde kan din rådgiver efter en konkret vurdering afgøre, at det er nødvendigt med 2 hjælpere samtidig, eksempelvis til forflytningsopgaver, hvis de fysiske rammer på stedet ikke er handicapvenligt indrettet. Sørg for at søge i god tid, minimum 1 måned før du skal af sted. Som udgangspunkt skal du selv afholde opholds- og rejseudgifter til dine hjælpere. Du har dog hvis din rådgiver vurderer, at der foreligger særlige omstændigheder mulighed for at få udmålt tilskud til de ekstra omkostninger, der er forbundet med dine hjælpere ved ophold udenfor dit hjem. 5

7 Weekendophold - ekstrabevilling Du kan efter en konkret vurdering af dit behov få en ekstrabevilling til maksimalt 3 weekends (2 døgn) pr. år. Der skelnes imellem aktive timer og eventuelle rådighedstimer ved umåling af timetallet. Din rådgiver skal have din ansøgning mindst 1 måned før den ønskede opstart. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan opspare eller overføre uforbrugte ekstra bevillinger til weekendophold til året efter. Ansøger du om ekstra timer, efter du har brugt flere timer end bevilget, må du selv påregne at afholde udgiften til lønnen til hjælperne. BPA i udlandet Længerevarende ophold i EU-medlemslande Hvis du og din familie flytter til et EU-medlemsland, kan du medbringe din BPA-ordning uændret, hvis du er omfattet af EØF Forordning nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet. Det gælder, hvis du eksempelvis er arbejdstager studerende ægtefælle til en som har fået job i udlandet Det forudsættes, at du vælger at ansætte lokale hjælpere til opholdslandets lønniveau, dog maksimalt svarende til det danske. Kontakt din rådgiver i så god tid som muligt, hvis du har planer om et længerevarende udlandsophold, så du er sikker på at få afklaret alle praktiske og bevillingsmæssige forhold af betydning for din BPA-ordning. Midlertidigt ophold i udlandet Den Sociale Ankestyrelse har fastslået, at et halvt års ophold i udlandet kan anses for et midlertidigt ophold. Du kan medbringe din BPA-ordning til udlandet, hvis du deltager i eksempelvis udviklingsarbejde aktivering revalidering uddannelse, der berettiger til Statens Uddannelsesstøtte i udlandet nødvendig lægebehandling samkvem med dine børn Du behøver ikke at søge Kommunen om godkendelse, hvis dit midlertidige ophold er under 1 måned og der ikke er tale om ekstra udgifter som søges dækket af kommunen. 6

8 Hvis opholdet derimod overstiger 1 måned, skal du søge Kommunen om godkendelse af, at du medbringer din hjælp til udlandet. Kontakt altid din rådgiver i god tid, hvis du har planer om et midlertidigt udlandsophold over 1 måneds varighed. Hvor længe du kan få hjælp under et ophold i udlandet, afhænger af formålet med hjælpen og de konkrete omstændigheder. Din rådgiver skal derfor altid lave en konkret og individuel vurdering af formålet med dit ophold. Du kan medbringe dine egne hjælpere, men tilskuddet kan ikke overstige dit tilsvarende behov i Danmark. Der kan ikke ydes hjælp til rejse og ophold for hjælperne efter 96 i lov om social service eller som merudgift efter 100 i lov om social service. Du kan også vælge at ansætte hjælpere i opholdslandet efter det stedlige lønniveau, som dog ikke må overstige det danske. Kontakt altid din rådgiver, hvis der sker ændringer i dit hjælpebehov under udlandsopholdet. Kortvarigt ferieophold i udlandet Den Sociale Ankestyrelse har fastslået, at 3 uger ikke kan betegnes som et kortvarigt ferieophold. Egedal Kommune definerer derfor et kortvarigt ferieophold som 2 uger. Du kan tage din BPA-ordning med til udlandet i forbindelse med din ferie, hvis dit behov for støtte er det samme som i Danmark. Ved rejse i udlandet skal du huske at tegne rejseforsikring for dine hjælpere. Se under afsnittet Forsikring. Som udgangspunkt skal du selv afholde rejse- og opholdsudgifter til dine hjælpere under ferieophold i udlandet. Du kan dog i særlige tilfælde og efter en konkret vurdering, få udmålt et tilskud til dækning af ekstra omkostninger til dine hjælpere. Kontakt din rådgiver i god tid før afrejsen, minimum 1 måned før afrejse. Særlige tilfælde under ferier Hvis forholdene på feriestedet vil medføre, at udførelsen af din sædvanlige personlige og praktiske hjælp tager længere tid end normalt eller vil kræve to hjælpere samtidig, kan du søge om bevilling af ekstra hjælpertimer. Hvis dette betyder, at du må have en ekstra hjælper med, kan du søge om at få dækket dennes rejse- og opholdsudgifter efter Servicelovens 96. Der ydes kun løn for hjælpernes faktiske arbejdstid under dit ferieophold, og ekstra hjælpertimer kan ikke opspares eller overføres til næste år med mindre det er godkendt af Egedal Kommune. 7

9 Du bør i god tid, minimum 3 måneder, før den forventede afrejse, kontakte din rådgiver om tilskudsmulighederne. Det er vigtigt, at du har fået svar på en konkret ansøgning, inden du forpligter dig økonomisk til reservationer hos rejsearrangør, sommerhusudlejer o.l. med mindre du selv er indstillet på at afholde alle udgifter. Flytning Hvis du flytter til en anden kommune, kan du medbringe din hidtidige BPAordning, indtil din nye kommune har truffet afgørelse om tilskud. Du bør i god tid inden flytningen ansøge din kommende opholdskommune om videreførelse af din BPA-ordning. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at din nye kommune kan have et andet serviceniveau og andre tildelingskriterier, end du er vant til. Tal derfor så tidligt som muligt med din rådgiver i din nye kommune om flytteplanerne, så denne får mulighed for at indlede et samarbejde med tilflytningskommunen om en god overflytning. Dette er vigtigt for dig. 2. ØKONOMI I dette hovedafsnit er omtalt nogle retningslinjer for nogle økonomiske forhold vedrørende din BPA. Budgetopstilling for din BPA-ordning Kommunen skal opstille et budget, hvor de enkelte poster i udmålingen til din BPA-ordning tydeligt fremgår. Formålet er at synliggøre, at kommunen har taget højde for alle de elementer, der skal indgå i udmålingen. Budgettet er derfor et vigtigt styringsredskab for dig i dagligdagen, og som danner grundlag for dit årsregnskab. Budgettet vedrører de på forhånd kendte udgifter såsom den samlede løn til hjælperne, feriepenge, ATP og barselsfond. Dertil kommer en række udgifter som afholdes efter regning. Udmåling af hjælpen Udmålingen af din hjælp sker ud fra en helhedsorienteret behovsvurdering med udgangspunkt i, hvad du selv kan klare. Din rådgiver vil inddrage dig i denne vurdering, og herunder samtidig tage stilling til, om du eventuelt har brug for hjælpere med særlige kvalifikationer. Timetallet udregnes på baggrund af: Dit behov for hjælp over et døgn. Om nogle af timerne er rådighedstimer. 8

10 Dit behov for ekstra timer i f.m. sygdom, overlappende timer, introduktion, overholdelse af arbejdsmiljølovens regler m.v. Dit behov for mere end 1 hjælper ved forflytninger. Hvorvidt du ønsker at kombinere BPA-ordningen med hjælp fra hjemmeplejen, f.eks. med tilsyn om natten. Hvorvidt din samlever/ægtefælle ønsker at påtage sig at yde frivillig hjælp i nogle timer. Hvorvidt din samlever/ægtefælle ønsker at blive ansat som hjælper. Hvordan dit bistands- og plejetillæg indgår. Rådighedstimer I udmålingen af dit timetal kan der indgå et mindre antal rådighedstimer, hvor dine hjælpere skal være til stede og kunne tilkaldes, men ikke udføre planlagt arbejde. Du kan kun få tildelt rådighedstimer, hvis din rådgiver vurderer, at du har et særligt behov. Rådighedstimer bevilges typisk i nattetimer, hvor du sover. Normalt vil 2-3 kortvarige tilkald i rådighedsvagten i løbet af natten være acceptabelt. Hvis dine tilkald bliver hyppigere, kan det udløse en eller flere normaltimer. Dette vurderes skønsmæssigt i hvert enkelt tilfælde. Der kan normalt ikke udmåles rådighedstimer til brugere, der benytter respirator. Personalemøder Du vil som udgangspunkt ikke få tildelt ekstra timer til personalemøder, hvis du kun har 1 hjælper ansat. Har du flere hjælpere ansat, vil du få udmålt 1,5 time pr. hjælper til afholdelse af personalemøde en gang hvert kvartal. Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Hvis du har hjælpere ansat i størstedelen af dine vågne timer eller døgnhjælp, forudsættes MUS som hovedregel afviklet indenfor dine hjælperes normale arbejdstid. Hvis du har færre timer, vil din rådgiver udmåle særskilt tid til MUS, så der ikke går tid fra den hjælp, du har behov for. Tilskud til ekstern arbejdsgiver Hvis du har overdraget dit BPA-tilskud og dermed arbejdsgiveransvaret til en forening eller privat virksomhed, skal Kommunen udmåle et tilskud til varetagelsen af denne funktion. Egedal Kommune har udmålt et beløb som arbejdsgiveropgaven findes at kunne udføres for. Tilskuddet skal sikre, at den eksterne arbejdsgiver kan udføre arbejdsgiveropgaverne tilfredsstillende. Herunder også, at du som arbejdsleder får den fornødne rådgivning og støtte. 9

11 Endvidere skal tilskuddet dække arbejdsgiverens indirekte omkostninger til intern administration, ledelse, kontorhold, løn, regnskab mv. Det er derefter op til firmaet eller foreningen, om det/den kan og vil udføre arbejdet for denne pris. Du selv eller din nærtstående vil ikke kunne få tilskud til varetagelse af arbejdsgiveropgaven. Egedal Kommune tilbyder at varetage lønadministrationsopgaven. Dvs. tastning af løn, overførsel til bank, indberetning til SKAT, ATP, AES m.m. Der er også mulighed for at lønadministrationen købes hos et firma, hvis du eller nært pårørende er arbejdsgiver. Denne administrationsudgift dækkes af Egedal Kommune. Ventilatørbistand En BPA-ordning med ventilatørbistand er sammensat på en noget anderledes måde i forhold til de øvrige BPA-ordninger. Her deles udgiften til din ordning mellem sygehusvæsenet og Egedal Kommune, oftest med 50 pct. til hver part. Når du får en BPA-ordning med ventilatørbistand betyder det, at du er respiratorbruger. Du har behov for overvågning, da der oftest er tale om særligt apparatur, som kræver et specielt kendskab. Det er Region Hovedstaden/sygehusvæsenet, som har ansvar for denne del af hjælpen. Det omfatter ansvaret for selve oplæringen af handicaphjælpere og ansvaret for at føre tilsyn. Oplæringen finder almindeligvis sted over 6 gange med 2 dagvagter á 8 timer, 2 aftenvagter á 8 timer og 2 nattevagter á 8 timer. Vagter som ikke finder sted i weekender og på helligdage. Der er også særlige regler om, at hjælperne kun må være på vagt max 12 timer ad gangen. En regel der er fastsat af sygehusvæsenet. Udbetaling efter regning Du får dækket nedenstående variable udgifter efter regning. Disse udgifter er ikke indeholdt i budgettet for din BPA-ordning, og derfor skal du heller ikke medtage dem i dit årlige regnskab til kommunen. Formålet er at sikre, at du løbende får dækket alle faktiske udgifter til din BPA-ordning uden at du selv skal lægge penge ud eller søge Kommunen om ekstra midler til: Løn under hjælpers sygdom Barselsfond Barnets 1. sygedag Nødvendige forsikringer for hjælpere Nødvendige kurser for hjælpere Nødvendige omkostninger til overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen Lønadministration, når du selv eller en nærtstående varetager lønudbetaling m.v. 10

12 Personlig assistance til dit erhvervsarbejde Hvis du ikke har og synes du har brug for praktisk hjælp til udførelse af dine arbejdsopgaver på jobbet, kan du søge Jobcenteret i Kommunen om personlig assistance, jf. Beskæftigelsesministeriets lov om kompensation til personer i erhverv. Det er muligt at få bevilget personlig assistance op til gennemsnitlig 20 timer om ugen. Den personlige assistance har ikke pligt til at hjælpe dig på toilettet, skære mad ud eller lign. Har du brug for hjælp til eksempelvis at komme på toilettet, mens du er på arbejde, er det i princippet en hjælper fra din BPA-ordning, som skal udføre denne opgave. For at du ikke skal have to hjælpere til stede på én gang, som både er en ulempe for dig, din arbejdsgiver og ikke særlig samfundsøkonomisk, vil det være hensigtsmæssigt, hvis det er én og samme person som hjælper dig. Du skal derfor tale med din sagsbehandler i Center for Social Service om det. Pågældende vil derefter tage kontakt til Jobcenteret og i samarbejde med dig finde en løsning. Tilsvarende er det ikke muligt at få en bevilling indenfor din BPA-ordning til personlig assistance på job. Denne bevilling skal gives fra Jobcenteret. En personlig assistent ansættes og aflønnes formelt af din arbejdsgiver. Jobcenteret administrerer ordningen og refunderer løntilskuddet til den virksomhed, hvor du er ansat. Specialpædagogisk støtte under uddannelse Hvis du er under uddannelse, er der mulighed for at få særlig støtte, mens du er på uddannelsesstedet. Dette skal godkendes af SU-styrelsen. Du skal snakke med din studievejleder om, hvordan du forholder dig. Der kan ikke gives bevilling til denne støtte over din BPA-bevilling. Den særlige støtte bevilget fra SU-styrelsen må ikke hjælpe dig med personlige opgaver i form af toiletbesøg og skære mad ud. For at du ikke skal have to hjælpere til stede på én gang, som både er en ulempe for dig, dine medstuderende og ikke særlig samfundsøkonomisk, vil det være hensigtsmæssigt, hvis det er én og samme person som hjælper dig. Du skal derfor tale med din sagsbehandler i Center for Social Service om det, når du har fået en bevilling fra SUstyrelsen. Pågældende vil derefter tage kontakt til SU-styrelsen og evt. en studievejleder på dit uddannelsessted og i samarbejde med dig finde en løsning. Tilskud til hjælperelaterede udgifter i henhold til Serviceloven 96 Kommunen skal i sin beregning af tilskud til din 96-BPA-ordning udmåle et beløb til dækning af andre direkte og indirekte udgifter, der er forbundet med at have hjælpere i og udenfor dit hjem. Det kan f.eks. være ekstraudgifter til: Porto og annoncering Ekstra forbrug af vand, varme og el Diverse små udgifter i husholdningen (f.eks. sæbe, toiletpapir) 11

13 Handsker, masker og lignende Huslejeandel til hjælperværelse (hvis udgiften ikke er dækket efter servicelovens 100) Entré- og befordringsudgifter Merudgifter i henhold til Servicelovens 100 Når du er bevilget en 96-BPA ordning kan du søge om at få dækket nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse efter Servicelovens 100. Det kan være udgifter til større håndsrækninger, som ligger udover de opgaver, dine hjælpere skal varetage, eksempelvis havearbejde, snerydning, hovedrengøring etc. Merudgiften skal være en følge af din nedsatte funktionsevne, og må ikke kunne dækkes efter andre regler. Der er en øvre aldersgrænse på 65 år for modtagelse af 100- merudgiftsydelse. Din rådgiver kan vejlede dig om, hvilke merudgifter, du vil kunne få dækket via 100. Hvis du modtager førtidspension, som er tilkendt før 1. januar 2003, har du ikke været omfattet af reglerne i Serviceloven 100, før end du fik bevilling til BPA. Bistands- og plejetillæg Hvis du er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, får du måske bistandseller plejetillæg efter Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, 16 stk. 1 og 2. Tillæggene ydes til personer, der har vedvarende behov for personlig hjælp og hvor denne ikke ydes af det offentlige. Typisk i tilfælde, hvor en ægtefælle eller anden pårørende ønsker at varetage den nødvendige pleje og omsorg. Dit tillæg kan frakendes, når du får en BPA-ordning, men almindeligvis vil du i stedet for frakendelse blive sat i en egenbetaling, da der ikke må være dobbelt forsørgelse. Der vil konkret blive taget stilling til i hvilken grad BPA en dækker dit tillæg. Dine merudgifter til BPA-ordningen må ikke indregnes i dette, og størrelsen af fradraget i dit tillæg skal altid beregnes ud fra en konkret og individuel vurdering med udgangspunkt i din samlede situation. Din rådgiver vil informere dig nærmere om Kommunens retningslinjer og serviceniveau. Invaliditetsydelse (IY) Hvis du har fået tilkendt invaliditetsydelse efter de gamle pensionsregler, påvirkes ydelsen ikke af din BPA-ordning. 12

14 Lovpligtige forsikringer Som arbejdsgiver har du forsikringspligt i henhold til arbejdsskadeforsikringsloven. Udgifterne til arbejdsskadeforsikring og erhvervsansvarforsikring vil blive dækket af Egedal Kommune. Det betyder, at du skal sørge for, at dine hjælpere er forsikret. En af mulighederne for forsikring er hos Handi Forsikringsservice. Du kan frit vælge hvilket selskab du vil tegne forsikring hos, men du vil maximalt få dækket beløb der svarer til det du ville kunne have tegnet for hos Handi Forsikringsservice. Den aktuelle pris, december 2011, er 8185,00 kr. årligt. Forsikring hos Handi Forsikringsservice dækker endvidere retshjælp i civilretlige tvister og rejse/sygeforsikring for dine hjælpere indenfor Europa i op til 4 uger uden ekstraberegning. Du kan få svar på eventuelle spørgsmål hos: HANDI Forsikringsservice Kløverprisvej 10 B, 2650 Hvidovre Tlf / Hjælper med på udlandsrejse Hvis du ikke benytter HANDI Forsikring, skal du sørge for at tegne en rejseforsikring for dine hjælpere, hvis de ledsager dig på rejse til udlandet. Da hjælperne er på arbejde, er de ikke omfattet af det gule sygesikringsbevis. Udgiften til dine hjælperes rejseforsikring skal du søge særskilt om ved Egedal Kommune. Gult og blåt sygesikringsbevis Der gælder de samme regler for dig som for alle andre borgere omkring gult og blåt sygesikringsbevis. Kontakt Kommunens Center for Borgerservice for nærmere råd og vejledning. Oplæring i arbejdsopgaver Du er som udgangspunkt forpligtet til indenfor normal arbejdstid at sørge for, at dine hjælpere får den nødvendige og relevante introduktion i de arbejdsopgaver, de skal varetage for dig. Hvis du er respiratorbruger, har særlige plejebehov eller benytter tekniske hjælpemidler, skal du være opmærksom på, at det kan være absolut påkrævet at oplære en nyansat hjælper, før denne kan varetage arbejdsopgaverne sikkert på egen hånd. 13

15 Almindeligvis udmåles der ikke ekstra hjælpertimer til oplæring, med mindre du er uden eller næsten uden verbalt sprog, hvorfor det er hensigtsmæssigt, at der sker sidemandsoplæring. Udgiften til oplæring ved brug af respirator dækkes af Region Hovedstaden. Oplæringen er almindeligvis 2 x dagvagt, 2 x aftenvagt og 2 x nattevagt. Hver vagt á 8 timer og på hverdage. 3. ARBEJDSLEDER/ARBEJDSGIVER BPA-ordninger kan etableres på flere måder, som du ved. Der er som minimum krav om, at du skal kunne fungere som arbejdsleder for ordningen. Du kan også være arbejdsgiver for ordningen, men du kan også vælge at overdrage denne funktion til nærpårørende, et firma eller en forening. Dine valgmuligheder er: 1. Du er selv både arbejdsleder og arbejdsgiver. Du varetager selv al administration i forbindelse med ordningen. I denne situation udbetales et beløb hvert måned til din administration. Minimum en gang årligt aflægges regnskab. 2. Du er selv både arbejdsleder og arbejdsgiver, men overlader lønadministrationen til Egedal Kommune. 3. Du er selv arbejdsleder og arbejdsgiver, men lader et privat firma varetage lønadministrationen. Minimum en gang årligt aflægges regnskab. 4. Du er selv arbejdsleder, men overlader en nærtstående, et firma eller en forening alle arbejdsgiver-opgaverne. Minimum en gang årligt aflægges regnskab. Som arbejdsleder skal du kunne varetage: Arbejdsopgave Arbejdsplanlægning Daglig instruktion Jobbeskrivelse Indhold Arbejdsplanlægningen indebærer bl.a. at lægge vagtplaner, aftale mødetider, længde af vagter mv. sammen med og for handicaphjælperne. Arbejdslederen skal kunne instruere handicaphjælperne i, hvilke arbejdsopgaver, de skal udføre for og sammen med arbejdslederen. Arbejdslederen skal kunne beskrive, hvilke jobfunktioner handicaphjælperen skal kunne dække fx at kunne køre bil, varetage personlig pleje, løse praktiske opgaver i og udenfor hjemmet, yde sekretærbistand, osv. 14

16 Jobopslag/jobannonce Udvælge handicaphjælpere Personalemøder og medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Arbejdslederen skal kunne beskrive, hvad et stillingsopslag eller en jobannonce efter handicaphjælpere skal indeholde. Arbejdslederen skal kunne rekruttere og udvælge, hvilke handicaphjælpere, vedkommende ønsker at ansætte, i særlige tilfælde med bistand fra arbejdsgiveren eller pårørende, fx hvor kommunikation er vanskelig. Det forventes, at der afholdes personalemød hvert kvartal Handicaphjælpere har krav på MUS en gang årligt Som arbejdsgiver skal du kunne varetage: Arbejdsopgave Ansættelse og afskedigelse af handicaphjælpere Ansættelsesbeviser Udbetaling af løn Indberetning af skat, indbetaling af feriepenge, tilskud til barselsfond, ATP og andre lovpligtige bidrag. Tegning af forsikringer Indhold Arbejdsgiveren er juridisk set ansvarlig for, at ansættelse og afskedigelse af handicaphjælperne sker i overensstemmelse med gældende arbejdsretlige regler, og skal i det omfang, det er nødvendigt støtte op omkring borgeren i ansættelses- og afskedigelsessituationen. Arbejdsgiveren udarbejder ansættelsesbeviser til handicap-hjælperne, jf. Lov om ansættelsesbeviser. Arbejdsgiveren skal sørge for, at handicaphjælperne får den rigtige løn til tiden. Hvis borgeren eller nærtstående er arbejds-giver, skal kommunen tilbyde at varetage lønadministrationen. Arbejdsgiveren skal sørge for, at lønadministrationen foregår i overensstemmelse med gældende regler. Hvis borgeren eller nærtstående er arbejdsgiver, skal kommunen tilbyde at vare-tage lønadministrationen. Arbejdsgiveren skal tegne de nødvendige forsikringer for borger/tilskudsmodtager og handicaphjælperne. 15

17 Arbejdsmiljø Arbejdsgiveren er juridisk ansvarlig for at sikre, at der er de nødvendige arbejdsmiljørelaterede hjælpemidler i borgerens hjem, og at der gennemføres arbejdspladsvurdering (APV) i henhold til gældende regler på arbejdsmiljøområdet. Arbejdsmiljørelaterede hjælpemidler kan evt. leases af kommunen. Ad. 1 Hvis du vælger denne løsning, står du selv for alt vedr. ansættelserne af dine hjælpere. Det gælder bl.a. alle ansættelsespapirer, udbetaling af løn, indberetning og udbetaling af skat, ATP, AES, AER og barselsfond. Du vil hver måned få udbetalt et beløb til dækning af udgifterne til en konto, som du har fået oprettet til dette formål. Du vil ikke få aflønning for selv at klare opgaven. Minimum en gang årligt skal aflægge regnskab for det samlede udbetalte beløb. Ad.2 Hvis du vælger at varetage opgaven som arbejdsgiver, er der mulighed for at Egedal Kommune varetager lønadministrationen, som er tastning af løn, udbetaling af løn ved overførsel til bank, indberetning og udbetaling til Skat, indbetaling af ATP, AES på baggrund af timesedler, som du fremsender hver måned. Indbetaling til barselsfond, skal du selv sørge for, da ansættelsen af hjælperne er en privat ansættelse. Du vil få beløbet refunderet fra Egedal Kommune. Ad. 3 Der er også mulighed for, at du vælger et andet firma til at varetage lønadministrationen. Du vil i denne situation hver måned få overført et beløb fra Egedal Kommune til en konto, som du har oprettet til dette formål. I denne situation skal du sørge for at sende de nødvendige oplysninger til firmaet hver måned, for at firmaet kan varetage opgaven. Minimum en gang årligt skal der aflægges regnskab for det samlede udbetalte beløb Ad. 4 Du vælger selv, om du overdrager arbejdsgiveropgaverne til en nær pårørende, et firma der varetager sådanne opgaver, eller til en forening der gør det. Vælger du at overdrage hele arbejdsgiveropgaven til et firma eller en forening, har Egedal Kommune udmålt et beløb til dækning af udgifterne i forbindelse med udførelsen af arbejdsgiveropgaverne. Vælger du at overdrage arbejdsgiveropgaven til en nær pårørende, ydes der kun dækning af udgifter til lønadministrationen. Der kan være forskelle i ansættelsesvilkårene for hjælperne, når det er et firma eller en forening, der varetager arbejdsgiveropgaverne. Der vil ikke være forskel for den enkelte hjælpers lønsum. 16

18 Minimum en gang årligt skal firmaet/foreningen, som du har overdraget arbejdsgiver-opgaverne til, aflægge regnskab overfor dig og Egedal Kommune. Overdragelse af arbejdsgiveransvar Hvis du vælger at overdrage arbejdsgiver-opgaverne, påtager arbejdsgiveren sig administrationen af dit tilskud og de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med din BPA- ordning, som ovenfor skitseret. Aftalen skal være skriftlig og indeholde en nærmere beskrivelse af arbejdsgiverens opgaver og forpligtelser, samt et gensidigt opsigelsesvarsel. Kommunen skal have mindst 2 måneders varsel fra udgangen af den måned, hvor aftalen er indgået. Herved får alle parter den nødvendige tid til at få iværksat BPA-ordningen, herunder udbetaling af tilskuddet. Valget af arbejdsgiver er dit eget ansvar, og du skal fortsat selv være arbejdsleder. Trepartsaftale ved ekstern arbejdsgiver Hvis du vælger en forening eller privat virksomhed som arbejdsgiver, skal der udarbejdes en skriftlig aftale mellem dig, arbejdsgiveren og kommunen, en såkaldt trepartsaftale. Aftalen kan for eksempel omhandle: Arbejdsfordeling Udbetaling af tilskud Tildeling/udlån af hjælpemidler Betaling for og levering af arbejdsredskaber Arbejdsgiverhonorar Regnskabsaflæggelse Opsigelsesfrister m.v. CVR-nummer og erhvervskonto Varetager du eller din nærtstående arbejdsgiveropgaverne, og du selv vælger at stå for lønudbetalingen eller får et firma til det, skal din BPA-ordning registreres som virksomhed med et Centralt Virksomheds-Register-nummer hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det er gratis at få et CVR nummer. Du kan rekvirere blanketten hos: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Postboks , København C eller elektronisk på: Erhvervskonto 17

19 Når Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har tildelt dig et CVR-nummer, skal du oprette en erhvervskonto i din bank, hvortil Kommunen kan overføre dit BPAtilskud. Alene lønadministration Hvis du vælger at have arbejdsgiveransvaret, har du mulighed for, at lønadministrationen varetages enten af Egedal Kommune eller et firma. Lønadministrationen dækker beregning af den faktiske løn for den enkelte hjælper hver måned, udbetaling af løn, indberetning og indbetaling af skat, betaling af ATP, AES, AER og barselfond. Ved disse løsninger er du ansvarlig for at lønbudgettet overholdes. Vælger du et firma til at varetage lønadministrationen, laver du selv aftale med firmaet om, hvornår og hvordan det praktisk skal finde sted og afregner med firmaet. Lønsummen udbetales til dig til den særligt oprettede konto. Se senere om de specifikke krav, hvis Egedal Kommune varetager lønadministrationen. 4. ANSÆTTELSE AF HJÆLPERE I dette hovedafsnit er der blandt andet input til dig, når du skal ansætte hjælpere, og hvilke overvejelser du kan gøre dig med hensyn til, hvilke kvalifikationer dine hjælpere gerne må have. Rekruttering af hjælpere Når du har en ledig hjælperstilling, starter du med at opslå stillingen på Jobnet er den offentlige arbejdsformidlings jobportal og er gratis at benytte. Jobannoncen sender du til din rådgiver i Center for Social Service, som via Jobcenteret sørger for at annoncen bliver indrykket. Annoncering i ugeaviser/dagblade må som udgangspunkt kun ske, hvis du ikke på anden måde har kunnet skaffe hjælpere med de rette kvalifikationer. Hvis dette bliver nødvendigt, bør du altid forinden kontakte din rådgiver for at sikre dig, at udgiften er omfattet af din bevilling. I første omgang benyttes Lokalavisen, og hvis ikke det giver respons, eller det er i forbindelse med opstart af en BPA-ordning, hvor der skal ansættes flere hjælpere, kan Søndagsavisen også anvendes. Varetager et firma eller en forening arbejdsgiveropgaverne, aftaler du med dem, hvordan stillingen opslås. Antageligt kan det ske via deres hjemmeside. 18

20 Hjælperprofil Før du indrykker stillingsannoncen, er det vigtigt, at du gør dig overvejelser om dine forventninger og krav til din kommende hjælper. Det kan eksempelvis være: Hvilke formelle kvalifikationer skal din hjælper have? Er det nødvendigt med kørekort, respirations-kursus o.l.? Hvilke personlige kvalifikationer og egenskaber skal din hjælper have? Herunder bør du også overveje din idealhjælpers køn og alder. Hvilket erfaringsgrundlag skal din hjælper have? Ønsker du en erfaren hjælper, eller en uerfaren hjælper, som du selv kan oplære? Hvordan skal din hjælpers fysiske og psykiske form være? Skal hjælperen klare særlige opgaver hos dig? Skal hjælperen kunne arbejde alene i hverdagen? Skal hjælperen koncentrere sig om sine opgaver uden at involvere dig i sit eget liv og eventuelle problemer? Ønsker du en ryger eller ikke-ryger? Skal hjælperen være indstillet på at ledsage dig på rejser i indog/eller udland? Forslag til stillingsopslagets indhold Stillingsopslaget skal jo gerne tiltrække relevante ansøgere. Det er derfor en god idé at bruge lidt tid på at overveje indhold, formulering og opstilling af opslaget. Opslaget kan blandt andet indeholde følgende: Dit navn (du kan også vælge at være anonym) Arbejdsstedet (din bopæl eller by) Gennemsnitligt antal arbejdstimer pr. uge Stillingens indhold Kvalifikationskrav til ansøger, herunder evt. særlige kvalifikationer Dokumentationskrav (cv, arbejdsgiverudtalelser, uddannelsesbeviser mv.) Oplysning om løn- og ansættelsesvilkår Oplysning om ansøgningsfrist Oplysning om den adresse, som ansøgningen skal sendes til Fremvisning af straffeattest Kørekort Har du overdraget arbejdsgiveropgaven, vil stillingsopslaget skulle ske i samarbejde med firmaet eller foreningen. Specifikke krav til ansøger Du må ikke skrive hvad som helst i et stillingsopslag, da du som arbejdsgiver skal overholde Ligestillingsloven. Du må f.eks. ikke stille betingelser om, at dine hjælpere skal være studerende. Omvendt er der givet dispensation til, at BPA-brugere søger hjælpere på samme alder som dem selv. 19

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Vejledende serviceniveau Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord. Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 LOVGRUNDLAG 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance KOLDING KOMMUNE HANDICAPRÅDGIVNINGEN Borgerstyret Personlig Assistance BPA-ordning 2013 Brugervejledning 1. udgave revideret januar 2013 K L O S T E R G A D E 1 6, 6000 K O L D I N G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde Borgerstyret

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance 2016 Brug for borgerstyret personlig assistance? Hvis du eller en pårørende har behov for borgerstyret personlig assistance (BPA), kan

Læs mere

96 - Borgerstyret, personlig assistance

96 - Borgerstyret, personlig assistance Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 96 - Borgerstyret, personlig assistance Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Formålet med BPA ordningen er at yde kompensation

Læs mere

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96.

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Titel Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96 Formål At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning December 2015 Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver

Læs mere

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning).

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Vejledningen besvarer de spørgsmål, der typisk forekommer

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Målgruppe Målgruppen er borgere over 18 år med et omfattende og vedvarende behov for hjælp i dagligdagen, som har et ønske om at udpege egne hjælpere

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96.

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. 11. februar 2010 Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. Med virkning fra 1. januar 2009 er betingelserne for at få bevilget hjælp i henhold til servicelovens 95 og 96 ændret.

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3 Sidst opdateret 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 25 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver.

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Tre parts kontrakt Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Aftalen træder i kraft den Navn Adresse CPR: Email: Telefon: Arbejdsgiver:

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 April 2011 Indholdsfortegnelse. Lovgrundlag 3 Tilskud jfr. Servicelovens 96 stk. 3 3 Hvordan ansøges om BPA 3 Hvordan

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med borgerstyret Formålet med assistance er, at personer

Læs mere

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 For borgere der er tilkendt BPA-ordning efter lov om social service 96 gælder følgende: Tilskud: Der udmåles tilskud efter lov om social service

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Maj 2012 Udgivet af Herlev Kommune Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA 1. Baggrund og formål... Side 4 Generelle forhold i en BPA

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 2 3 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 Forord Den 1. januar 2009 blev Servicelovens 95 og 96 om Borgerstyret

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96

Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96 Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96 Godkendt d. 29. august 2013 1. Indledning... 6 2. Det siger loven... 6 2.1 Formål med Borgerstyret Personlig Assistance... 6 2.2

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96

Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96 Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96 Godkendt d. 27. august 2015 1. Indledning... 6 2. Det siger loven... 6 2.1 Formål med Borgerstyret Personlig Assistance... 6 2.2

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96

Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96 Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 95 og 96 Godkendt d. 29. august 2013 1. Indledning... 6 2. Det siger loven... 6 2.1 Formål med Borgerstyret Personlig Assistance... 6 2.2

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96.

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) Servicelovens 96. Acadre dok.: 68673-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Personlig Hjælperordning

Personlig Hjælperordning Kvalitetsstandard Lovgrundlag Personlig Hjælperordning Lov om Social Service, 1, 95stk.1, 95stk.2, 95stk.3, 95 stk.4 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 647 af 26.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Serviceloven 95, stk. 2 Borgerstyret Personlig Assistance Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96 INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Borgerstyret Gopersonlig assistance Servicelovens 95 og 96 Godkendt i Byrådet den xx xx 2017 1 Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

Socialudvalget B Bilag 15 Offentligt

Socialudvalget B Bilag 15 Offentligt Socialudvalget B 129 - Bilag 15 Offentligt Afklaring vedr. krav og praksis mv. med henblik på afsøgning af muligheder, i relation til fastlæggelse af serviceniveau på udmåling af hjælperordninger i henhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed 25. nov. 2010 Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 2. FORMÅL...3 3. GENERELLE BETINGELSER......3 4. PERSONKREDSEN...5

Læs mere

BRUGERHÅNDBOG. Borgerstyret Personlig Assistance 96 Myndighedsfunktion på Handicapområdet

BRUGERHÅNDBOG. Borgerstyret Personlig Assistance 96 Myndighedsfunktion på Handicapområdet BRUGERHÅNDBOG Borgerstyret Personlig Assistance 96 Myndighedsfunktion på Handicapområdet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...6 LOVGRUNDLAG OG FORMÅL MED BPA...7 LOVGRUNDLAG...7 FORMÅL MED BPA...7 BEVILLING

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? 3. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? 4. Hvilke aktiviteter indgår

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance BPA Lov om Social Service 95 og 96 INDHOLD FORUDSÆTNINGER...3 Lovgrundlag...3 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...3 Tilsyn...3

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96.

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Den tidligere kvalitetsstandard er godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.02.11

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Borgerstyret personlig assistance 3. Kvalitetsstandardens

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4 og 96a

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Afsnit 1.0 Indledning. 3 1.1 Kort fortalt om reglerne i Langeland Kommune

Afsnit 1.0 Indledning. 3 1.1 Kort fortalt om reglerne i Langeland Kommune cialafdelingen Borgerstyret personlig assistance Indholdsfortegnelse. Side Afsnit 1.0 Indledning. 3 1.1 Kort fortalt om reglerne i Langeland Kommune Afsnit 2.0 Lovgrundlaget 4 2.1 Lov om Social Service

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96 Håndbog om BPA-ordningen - i henhold til Servicelovens 96 Juni 2016 Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA... 4 Baggrund og formål... 4 Generelle forhold i en BPA... 4 1. Arbejdsleder... 4 2. Arbejdsgiver...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Model 1 Baggrund Nærværende notat beskriver følgerne ved ændring af servicelovens 95 & 96. Servicelovens 95

Læs mere

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance RINGSTED KOMMUNE Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance BPA Myndighedsenheden 01-10-2014 Indhold Indledning... 2 Lovgrundlag og personkreds... 2 Arbejdsgiver eller leder... 4 Bevilling... 5 Arbejdsplads,

Læs mere

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Udarbejdet af Center for Job & Socialservice juli 2011, version 2 Indholdsfortegnelse Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance...

Læs mere

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget Marts 2010

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget Marts 2010 Håndbog i Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 95 Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget Marts 2010 Sundhed og Omsorg Visitationsenheden Møllevej 9, 7500 Holstebro Tlf.: 9611 4130, fax.:

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 Indholdsfortegnelse. Side Afsnit 1.0 Indledning... 3 1.1 Kort fortalt om reglerne i Faaborg-Midtfyn Kommune... 3 Afsnit 2.0 Lovgrundlaget... 3 2.1 Lov

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96

Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96 Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96 Senest revideret: Juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 5 1. BPA-ordning generelt... 5 1.1. Det siger loven... 5 1.1.1. Bevillingskompetence

Læs mere

1. Indledning... 4. 2. Det siger ordningen... 5. 2.1 Formålet med Borgerstyret Personlig assistance (BPA)... 5. 2.2 Personkredsen...

1. Indledning... 4. 2. Det siger ordningen... 5. 2.1 Formålet med Borgerstyret Personlig assistance (BPA)... 5. 2.2 Personkredsen... 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Det siger ordningen... 5 2.1 Formålet med Borgerstyret Personlig assistance (BPA)... 5 2.2 Personkredsen... 5 2.3 Betingelser for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr.

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens 96 1. Udgave - December 2014 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT

Læs mere

BPA i Aarhus Kommune

BPA i Aarhus Kommune BPA i Aarhus Kommune BPA-ordningen i Aarhus Kommune Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration, ved handicapchef Carsten Wulff Spørgsmål, dialog og forslag til forbedringer Socialudvalgets

Læs mere

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede D A N M A R K BPA administration og vejledning til sagsbehandlere i kommunen Personlig og professionel hjælp til handicappede Hvem er HandicapHjælp Danmark? HandicapHjælp Danmark er en privat virksomhed,

Læs mere

Håndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistance. Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem. Jf. Servicelovens 96

Håndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistance. Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem. Jf. Servicelovens 96 Ikast-Brande Kommune Håndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistance Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem Jf. Servicelovens 96 Udarbejdet af Handicap og psykiatriafdelingen Juni 2012 1. Forord/indledning

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre 11-04- 2011 TILSYNET Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning Vejledning om borgerstyret personlig assistance Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser Indledning 1. Denne vejledning erstatter kapitel 25-27 om kontant tilskud efter servicelovens

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Håndbog. Borgerstyret Personlig Assistance. Lov om Social Service 96

Myndighedsafdelingen. Håndbog. Borgerstyret Personlig Assistance. Lov om Social Service 96 Myndighedsafdelingen Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Lov om Social Service 96 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 1 2. KORT OG GODT OM BPA... 2 2.1 Baggrund og formål... 2 2.2 Overgang fra hjælperordning

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96

Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96 Brugerhåndbog for BPA-ordninger efter servicelovens 95 og 96 Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1. BPA-ORDNING GENERELT... 5 1.1. DET SIGER LOVEN... 5 1.1.1. BEVILLINGSKOMPETENCE I FAABORG-MIDTFYN

Læs mere

INFORMATION TIL BORGERE OG LEDSAGER. Serviceinformation om ledsagerordningen. 97 i Lov om Social Service

INFORMATION TIL BORGERE OG LEDSAGER. Serviceinformation om ledsagerordningen. 97 i Lov om Social Service INFORMATION TIL BORGERE OG LEDSAGER Serviceinformation om ledsagerordningen 97 i Lov om Social Service Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Lovgivning og personkredsen for 97... 1 3. BORGER...

Læs mere