Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere"

Transkript

1 Aftaler & Vilkår Løn- & Personalevilkår September 2012 Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere

2 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Ansættelse Generelt om ansættelse Annoncering Frigørelsesattest Ansættelsesbeviser Udlevering af uddrag af overenskomsten Deltidsbeskæftigelse Ansættelse på månedsløn Underretning af tillidsrepræsentant Ansættelsesbrev Månedslønnet postarbejder og tilkaldevikar Løbende vurdering - særligt vedrørende deltidsansatte medarbejdere Ansættelse på timeløn Ansættelsesbrev Underretning af tillidsrepræsentant Timelønnet postarbejder og tilkaldevikar Løbende vurdering - særligt vedrørende deltidsansatte postarbejdere Ansættelse af lørdagsafløsere Bekræftelse på ansættelse Underretning af tillidsrepræsentant Kortvarig merbeskæftigelse i perioder Lørdagsafløser og tilkaldevikar Overgang til anden postarbejderstatus Fuldtidsansatte merbeskæftigelse på lørdage Ansættelses af tilkaldevikarer Tilkaldevikar og lørdagsafløser Ønskebrøndsansøgninger Tidsbegrænsede ansættelser Begrundelse for tidsbegrænsede ansættelser Forbuddet mod misbrug af tidsbegrænsede ansættelsesforhold Involvering af tillidsrepræsentanten Underretning af tillidsrepræsentanten Kort om lønforhold Nedgang i beskæftigelsesgrad uden egen skyld (under 60 timer)

3 15.2 Nedgang i beskæftigelsesgrad efter ansøgning (under 60 timer) Genansættelse inden for 3 år ved samme enhed Genansættelse inden for 3 år ved anden enhed Ansøgt ansættelse ved anden enhed Løn under indøvelse Løn under ferieafløsning Opsigelse Opsigelse generelt Suspension henholdsvis fritstilling Opsigelsesvarsler Underretning af tillidsrepræsentanten om påtænkte afskedigelser Underretning af tillidsrepræsentanten om afskedigelser Begrundelse for opsigelser Opsigelse på grund af samarbejdsproblemer Opsigelse på grund af sygdom Sikringsbestemmelser Uegnethed Opsigelse på grund af misligholdelse Opsigelse på grund af alder Advarsel Tilkendegivelse ved sygefravær Bortvisning Udeblivelse fra sygesamtale Manglende dokumentation Opsigelsesprocedure Opsigelsesprocedure ved bortvisning Afskedigelse af tillidsrepræsentanter/ ophør af tillidshverv mv Behandling af uoverensstemmelser. Uenighedsreferater Bilagsfortegnelse Bilag 1 Ansættelsesform - postarbejdere. Bilag 2 Ansættelsesform - lørdagsafløsere Bilag 3 Lokalaftale nr Lørdagsafløsere Bilag 4 Lokalaftale nr Tilkaldevikarer Bilag 5 Checkliste om underretning mm. af 3F ved ansættelse Bilag 6 Ansættelsesaftale Bilag 7 Aftale om merbeskæftigelse for lørdagsafløsere i skolernes ferieperioder samt uge 52 Bilag 8 Miniguide om ansættelse af timelønnede postarbejdere Bilag 9 Miniguide om ansættelse af lørdagsafløsere Bilag 10 Miniguide om tidsbegrænsede ansættelser 3

4 Bilag 11 Eksempel på brev om tilkendegivelse af et for højt/hyppigt sygefravær Bilag 12 Checkliste om underretning mm. af 3F ved afsked Bilag 13 Skabelon for udformning af et uenighedsreferat. Bilag 14 Til egne notater: 4

5 Forord Denne guide er udarbejdet af Post Danmark, Personale i oktober 2005 og senest revideret i september Denne guide om ansættelse og afsked af postarbejdere herunder lørdagsafløsere og tilkaldevikarer skal ses som en hjælp i dagligdagen til primært distributionschefer og chefer på samme niveau ved enhederne. Det er Post Danmark, Personales opfattelse, at guiden også med fordel kan bruges af distributionsledere, kørselsledere og produktionsledere i forbindelse med ledelsen af postarbejdere herunder lørdagsafløsere og tilkaldevikarer. Eventuelle spørgsmål, forslag til forbedringer af guiden mv. kan ske til: Løn- og personalekonsulent Birgit Fredebo, Post Danmark, telefon , Aftaler & Vilkår September

6 1. Afgrænsning Denne guide samler op på relevante bestemmelser i forbindelse med ansættelse og afskedigelse af måneds- og timelønnede postarbejdere herunder lørdagsafløsere og tilkaldevikarer. Betegnelsen postarbejder i denne guide dækker over såvel time- og månedslønnede postarbejdere herunder lørdagsafløsere og tilkaldevikarer. Hvor der gælder særlige bestemmelser for hhv. lørdagsafløsere og/ eller tilkaldevikarer, er disse anført under de enkelte punkter. Guiden er ikke udtømmende, men skal ses som et supplement og en opsamling af overenskomstbestemmelserne, lokalaftalerne og interne breve. Det anbefales derfor, at du altid konfererer med overenskomsten. Under de enkelte afsnit er med kursiv henvist til de relevante bestemmelser i Industriens Overenskomst samt lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark De personaleadministrative processer i forhold til ansættelser og afskedigelser er ikke medtaget i denne guide. Særlige forhold om ansættelse og afskedigelse af postarbejdere i unge- og voksenlærlingeforløb er ikke medtaget i denne guide. Der henvises til de relevante bestemmelser i overenskomsten. 6

7 2. Ansættelse 7

8 3. Generelt om ansættelse Ansættelse af postarbejdere kan ske på fuld- eller deltid. Hovedreglen er dog, at ansættelse sker på fuld tid. Er dette ikke muligt, skal enheden i størst muligt omfang søge at beskæftige postarbejderen i gennemsnit mindst 15 timer pr. uge. Om ansættelse skal ske som timeeller månedslønnet postarbejder afhænger af beskæftigelsesgraden samt varigheden af beskæftigelsen. Det fremgår af overenskomstens bestemmelser, at der fortrinsvis beskæftiges postarbejdere, der er forsikret i en statsanerkendt A-kasse. I forbindelse med overenskomstforhandlingen 2012 ønskede Post Danmark denne bestemmelse skrevet ud af overenskomsten begrundet i at vi ikke finder at denne bestemmelse er i overensstemmelse med Lov om foreningsfrihed på arbejdsmarkedet og har meddelt 3F, at Post Danmark ikke længere vil håndhæve denne bestemmelse. 3F er ikke enige i at håndhævelsen kan sættes i bero. Parterne er dog enige om, at der snarest muligt etableres en voldgift om denne bestemmelses forenelighed med Lov om foreningsfrihed. Voldgiftens afgørelse herom har umiddelbar og direkte konsekvens for ovennævnte bestemmelse. Som bilag 1 og bilag 2 er indsat en skematisk oversigt, der viser, hvornår postarbejdere og lørdagsafløsere skal ansættes på hhv. time eller månedsløn. Tilkaldevikarer ansættes altid som timelønnede medarbejdere. Som bilag 3 er optrykt lokalaftale nr. 36 om ansættelse af lørdagsafløsere. Som bilag 4 er optrykt lokalaftale nr. 37 om tilkaldevikarer. Som bilag 5 er indsat en checkliste om underretning mm. af 3F ved ansættelse. Der henvises til overenskomsten, 37 og lokalaftalerne nr. 14, 21, 36 og 37. 8

9 4. Annoncering Der beskæftiges fortrinsvis personer, der er forsikrede mod arbejdsløshed i en statsanerkendt arbejdsløshedskasse. Inden der sker ekstern annoncering eller annoncering undlades, skal der rettes henvendelse til det lokale jobcenter eller til de af 3F s arbejdsløshedskasser, som har modtaget tilladelse til arbejdsanvisning. Der er særlige bestemmelser vedr. Jobbørsen i relation til opslag/ annoncering af ledige job bortset fra annoncering efter lørdagsafløsere og tilkaldevikarer. Vælges annoncering, skal det oplyses, at det er Industriens Overenskomst samt lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark, der er gældende. Bemærk dog, at ved annoncering efter tilkaldevikarer, skal der alene henvises til, at løn- og ansættelsesvilkår sker efter lokalaftale nr. 37 med 3F for postarbejdere. Der henvises til overenskomstens 37 og lokalaftalerne 14, 36 og 37. 9

10 5. Frigørelsesattest En frigørelsesattest er en aftale mellem en deltidsansat medarbejder, som er fuldtidsforsikret medlem af en arbejdsløshedskasse og arbejdsgiveren om, at den deltidsansatte medarbejder kan sige op uden varsel, hvis den pågældende får ansættelse et andet sted med en højere beskæftigelsesgrad. Det er ofte opfattelsen, at der ikke i Post Danmark kan ansættes medarbejdere med frigørelsesattest. Helt tilbage til 1997 har overenskomsten givet mulighed for at bruge frigørelsesattest, hvis det forkortede opsigelsesvarsel ikke forventes at give problemer med Post Danmarks drift. Nuværende overenskomst giver samme mulighed. Frigørelsesattest kan anvendes af alle enheder i Post Danmark og vil være særlig aktuel i situationer, hvor enheden har rekrutteringsvanskeligheder. Enheden opfordres til at indgå aftale om frigørelsesattest i de situationer, hvor en postarbejder uansøgt varsles ned i beskæftigelsesgrad. Der henvises til lokalaftale nr

11 6. Ansættelsesbeviser Ansættelsesbevisloven er i Post Danmark implementeret via en aftale med 3F om pligten til at udstede ansættelsesbevis. Lokalaftale nr. 21 om ansættelsesbeviser er gengivet som bilag 6 til denne guide. Enheden skal være opmærksom på, at aftalen skal anvendes når: ansættelsesforholdet har en varighed på mere end 1 måned og den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer. De aftalte vilkår skal gives i et ansættelsesbrev, der underskrives af arbejdsgiver og arbejdstager. Postarbejderen skal have udleveret en genpart af det underskrevne ansættelsesbrev. Oplysningerne skal gives postarbejderen senest 1 måned efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt. Der er udarbejdet en særlig skabelon til et ansættelsesbrev for tilkaldevikarer, som skal benyttes. For øvrige timelønnede postarbejdere herunder lørdagsafløsere, der ikke opfylder betingelserne for ansættelsesbrev, udstedes i stedet et bekræftelsesbrev, se i øvrigt punkt 11. Der henvises til lokalaftale nr.14 og

12 7. Udlevering af uddrag af overenskomsten I henhold til overenskomsten mellem Post Danmark A/S og Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere, lokalaftale nr. 14, fremgår det, at nyansatte postarbejdere skal have udleveret pjecen Uddrag af Industriens Overenskomst samt lokalaftaler for fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere. Pjecen er udarbejdet i samarbejde med Faglig Fælles Forbund og udleveres til den nyansatte i stedet for hele overenskomsten. Pjecen omtaler de væsentligste bestemmelser fra overenskomsten, som en nyansat medarbejder kan have brug for. Pjecen rummer ingen fortolkninger af overenskomsten. Teksten i pjecen er enten en gengivelse eller en omskrivning i en mere populær form af teksten fra overenskomsten. Den korrekte ordlyd og grundlaget for fortolkninger findes udelukkende i selve overenskomsten. Tilkaldevikarer I lokalaftale nr. 37 om tilkaldevikarer fremgår det, at aftaler herom skal fremgå af et ansættelsesbrev. I den forbindelse er der udarbejdet en særlig skabelon. Sammen med ansættelsesbrevet udleveres lokalaftale nr. 37. Der er ligeledes i samarbejde med Fagligt Fælles Forbund udarbejdet en pjece Løn- og ansættelsesvilkår for tilkaldevikarer til udlevering til tilkaldevikarer. Lokalaftale nr. 37 er optrykt i pjecen. Shared Service HR udsender pjecen til tilkaldevikaren i forbindelse med ansættelsen. Begge de omtalte pjecer findes på Aftaler & Vilkårs hjemmeside under Overenskomster. Der henvises til lokalaftale nr.14 og

13 8. Deltidsbeskæftigelse Før der ansættes en ny postarbejder på deltid, skal det undersøges, om der er nogen blandt de allerede ansatte deltidsansatte postarbejdere, der ønsker en højere beskæftigelsesgrad, og som har de krævede kvalifikationer. Hvis det er tilfældet, skal postarbejderen tilbydes merbeskæftigelse, hvis de driftsmæssige rammer i øvrigt giver mulighed for det. Er det efter de lokale forhold ikke muligt at beskæftige en postarbejder på fuld tid, skal der i størst muligt omfang skaffes postarbejderen beskæftigelse i gennemsnit i mindst 15 timer pr. uge. Dette gælder dog ikke lørdagsafløsere og tilkaldevikarer. En postarbejder har, jf. deltidsloven, ret til at søge om at komme på deltid. En postarbejder har også ret til at afvise en anmodning fra Post Danmarks side om at gå på deltid. Det bemærkes i den forbindelse, at Post Danmark altid har ret til at varsle en postarbejder ned i beskæftigelsesgrad, hvis der er saglige grunde til det. I sådanne tilfælde skal postarbejderen varsles med sit personlige opsigelsesvarsel. Tillidsrepræsentanten skal orienteres om alle påtænkte aftaler om deltidsansættelse. Orienteringen bør gives skriftligt. Konsekvenser for øvrige medarbejdere i forbindelse med ansættelse på deltid/lavere beskæftigelsesgrad, f.eks. ændringer i tjenestelister, skal altid drøftes med tillidsrepræsentanten. Der henvises til lokalaftale nr. 2, 3 og

14 9. Ansættelse på månedsløn Postarbejdere kan tidligst ansættes fra det fyldte 18. år, medmindre de centrale parter aftaler andet. Postarbejdere skal ansættes på månedsløn, hvis: ansættelsen er på mere end 3 måneders varighed og den gennemsnitlige beskæftigelse er på 60 timer eller derover pr. måned. Såfremt der ansættes førtidspensionerede tjenestemænd og førtidspensionerede på særlige vilkår på 60 år og derover, sker ansættelse altid på timeløn uanset beskæftigelsesgrad og varighed. 9.1 Underretning af tillidsrepræsentant Tillidsrepræsentanten skal orienteres om alle ansættelser. Er der ikke valgt en lokal tillidsrepræsentant for området, skal fællestillidsrepræsentanten underrettes. Er der hverken valgt en lokal- eller fællestillidsrepræsentant, skal den lokale 3F-afdeling underrettes. Underretningen skal: gives skriftligt ved kopi af ansættelsesbrevet, som ikke må indeholde de 4 sidste cifre i personnummeret så vidt muligt gives inden den nyansatte tiltræder. Før der ansættes en postarbejder, skal det undersøges, om der blandt allerede deltidsansatte postarbejdere er nogen, der ønsker en højere beskæftigelsesgrad. Det anbefales - for ikke hver gang at skulle spørge allerede ansatte postarbejdere, om de ønsker en højere beskæftigelsesgrad at aftale en procedure herom med tillidsrepræsentanten. 9.2 Ansættelsesbrev Husk at sikre, at postarbejderen får udleveret en kopi af det underskrevne ansættelsesbrev senest 1 måned efter ansættelsen. 9.3 Månedslønnet postarbejder og tilkaldevikar En deltidsansat månedslønnet postarbejder kan tillige ansættes som tilkaldevikar. I sådanne tilfælde er der tale om 2 selvstændige ansættelsesforhold. 14

15 9.4 Løbende vurdering - særligt vedrørende deltidsansatte medarbejdere Der skal følges løbende op på den enkelte deltidsansatte månedslønnede postarbejders beskæftigelsesgrad. Beskæftigelsesgraden angivet i ansættelsesbrevet skal være i overensstemmelse med den faktiske beskæftigelse herunder det forventede behov. Er den faktiske beskæftigelsesgrad ikke i overensstemmelse med ansættelsesbrevet, skal der hurtigst muligt og senest 1 måned efter, det er konstateret, udfærdiges nyt ansættelsesbrev. Tillidsrepræsentanten skal orienteres ved kopi af det nye ansættelsesbrev. Aftaler & Vilkår anbefaler, at den løbende vurdering lægges i faste rammer. Der henvises til overenskomstens 37 og lokalaftale nr

16 10. Ansættelse på timeløn Postarbejdere kan tidligst ansættes fra det fyldte 18. år, medmindre de centrale parter aftaler andet. Ansættelse af 17-årige lørdagsafløsere kan dog foretages, når rekrutteringsbehovet ikke kan dækkes af ældre lørdagsafløsere. Tillidsrepræsentanten orienteres om ansættelse af 17- årige lørdagsafløsere. Postarbejdere ansættes på timeløn i følgende tilfælde: ansættelsen er tidsbegrænset til 3 måneder eller derunder og/eller den gennemsnitlige beskæftigelse er under 60 timer pr. måned. Tilkaldevikarer skal uafhængig af beskæftigelsesgrad ansættes på timeløn. Såfremt der ansættes førtidspensionerede tjenestemænd og førtidspensionerede på særlige vilkår på 60 år og derover, sker ansættelse altid på timeløn uanset beskæftigelsesgrad og varighed Ansættelsesbrev Husk at sikre, at postarbejderen får udleveret en kopi af det underskrevne ansættelsesbrev/ bekræftelsesbrev senest 1 måned efter ansættelsen Underretning af tillidsrepræsentant Tillidsrepræsentanten skal underrettes om alle ansættelser. Er der ikke valgt en lokal tillidsrepræsentant for området, skal fællestillidsrepræsentanten underrettes. Er der hverken valgt en lokal- eller fællestillidsrepræsentant skal den lokale 3F-afdeling underrettes. Underretningen skal: gives skriftligt ved kopi af ansættelsesbrevet, som ikke må indeholde de 4 sidste cifre i personnummeret så vidt muligt gives inden den nyansatte tiltræder. Før der ansættes en ny postarbejder, skal det undersøges, om der blandt allerede deltidsansatte postarbejdere er nogen, der ønsker en højere beskæftigelsesgrad. Det anbefales - for ikke hver gang at skulle spørge allerede ansatte postarbejdere om de ønsker en højere beskæftigelsesgrad at aftale en fast procedure med tillidsrepræsentanten. 16

17 10.3 Timelønnet postarbejder og tilkaldevikar En timelønnet postarbejder kan tillige ansættes som tilkaldevikar. I sådanne tilfælde er der tale om 2 selvstændige ansættelsesforhold Løbende vurdering - særligt vedrørende deltidsansatte postarbejdere Der skal løbende følges op på den enkelte deltidsansatte postarbejders beskæftigelsesgrad. Beskæftigelsesgraden angivet i ansættelsesbrevet skal være i overensstemmelse med den faktiske beskæftigelse herunder det forventede behov. Er den faktiske beskæftigelsesgrad ikke i overensstemmelse med ansættelsesbrevet, skal der hurtigst muligt og senest 1 måned efter, det er konstateret, udfærdiges nyt ansættelsesbrev. Vær særlig opmærksom på, at der i forbindelse med vurderingen af beskæftigelsesgraden kan blive tale om at ændre ansættelsesformen fra timeløn til månedsløn. Oplysningerne skal gives hurtigst muligt og senest 1 måned efter den dato, hvor ændringerne er konstateret. Som bilag 8 er indsat en miniguide om ansættelse af timelønnede postarbejdere. Der henvises til overenskomsten, 11 og 37 og lokalaftale nr. 3, 14 og

18 11. Ansættelse af lørdagsafløsere Lørdagsafløsere kan tidligst ansættes fra det fyldte 18. år. Ansættelse af 17-årige lørdagsafløsere kan dog foretages, når rekrutteringsbehovet ikke kan dækkes af ældre lørdagsafløsere. Tillidsrepræsentanten orienteres om ansættelses af 17- årige lørdagsafløsere. Lokalaftale nr. 36 om lørdagsafløsere er optrykt som bilag 3. Lørdagsafløsere er omfattet af samme lønsystem som øvrige postarbejdere. Det skal understreges, at en lørdagsafløser alene kan ansættes til beskæftigelse i distribution på lørdage, jf. dog punkt Der gøres opmærksom på, at der ydes timeløn til lørdagsafløsere for den faktisk udførte tjeneste dog betales for minimum 5/6 timer, jf. lokalaftale nr Bekræftelse på ansættelse Lørdagsafløseren skal have udleveret brev om ansættelsen som en bekræftelse på sit ansættelsesforhold. Til nyansatte postarbejdere udleveres pjecen Uddrag af overenskomsten. Pjecen fremsendes af Shared Services HR til den nyansatte lørdagsafløser Underretning af tillidsrepræsentant Tillidsrepræsentanten skal underrettes om alle ansættelser. Er der ikke valgt en lokal tillidsrepræsentant for området, skal fællestillidsrepræsentanten underrettes. Er der hverken valgt en lokal- eller fællestillidsrepræsentant, skal den lokale 3F-afdeling underrettes Kortvarig merbeskæftigelse i perioder Supplerende beskæftigelse af lørdagsafløsere ud over lørdage kan kun forekomme i begrænset omfang. Ved begrænset omfang forstås alene: Ferieafvikling i skolernes sommer, efterårs- og vinterferie samt i uge 52. Kommentar: Der kan på landsplan være forskelle i skolernes start- og sluttidspunkter for ferieafvikling. Det er de lokale forhold, der er bestemmende for placeringen af hhv. sommer, efterårs- og vinterferie. Hvis det er nødvendigt at anvende lørdagsafløsere i sådanne situationer, er det en forudsætning, at dette forinden drøftes med tillidsrepræsentanten for postarbejderne. 18

19 Ved supplerende beskæftigelse af lørdagsafløsere i forbindelse med ferieafløsning skal blanketten Aftale om merbeskæftigelse for lørdagsafløsere i skolernes ferieperioder samt uge 52 benyttes. Blanketten er samtidig et tillæg til lørdagsafløserens bekræftelsesbrev. Blanketten udfyldes af nærmeste leder og underskrives af leder og lørdagsafløser. Kopi af aftalen udleveres til lørdagsafløseren. Blanketten kan hentes på Intraposten under Personaleprocesser, værkstøjer, blanketter, Aftale om merbeskæftigelse for lørdagsafløsere i skolernes ferieperioder samt uge 52 Blanketten sendes til personalecenteret til scanning på lørdagsafløserens personalemappe. Det skal præciseres, at enheden skal sikre sig, at der forinden enhver aftalt merbeskæftigelse af (enhver) lørdagsafløseren foreligger en skriftlig aftale. Blanketten Aftale om merbeskæftigelse for lørdagsafløsere i skolernes ferieperioder samt uge 52 er optrykt som bilag 7. Kommentar: 17-årige lørdagsafløsere er ikke omfattet af kortvarig merbeskæftigelse Lørdagsafløser og tilkaldevikar En lørdagsafløser kan tillige ansættes som tilkaldevikar. I sådanne tilfælde er der tale om 2 selvstændige ansættelsesforhold Overgang til anden postarbejderstatus Er der ikke tale om kortvarig beskæftigelse ud over lørdagsafløsning, som beskrevet ovenfor, og lørdagsafløseren tilbydes beskæftigelse ud over lørdage, skal lørdagsafløseren ansættes som time- eller månedslønnet postarbejder, og ansættelsesformen korrigeres i overensstemmelse med de ændrede ansættelsesvilkår. Såfremt betingelserne er opfyldt i henhold til aftale om ansættelsesbeviser udstedes ansættelsesbrev ellers udstedes nyt bekræftelsesbrev. Som bilag 9 er indsat en miniguide om ansættelse af lørdagsafløsere. Der henvises til overenskomstens 11 og 37 samt lokalaftale nr. 3, 14 og Fuldtidsansatte merbeskæftigelse på lørdage Det har hidtil været praksis i Post Danmark, at vi ikke har accepteret, at medarbejdere, som er fuldtidsansat, kunne have yderligere beskæftigelse i Post Danmark. 19

20 Denne praksis er ændret således, at fuldtidsmedarbejdere nu også kan lade sig ansætte som lørdagsafløser, hvis den enkelte medarbejders arbejde i øvrigt ikke konflikter med supplerende beskæftigelse på lørdage. Ansættelsen sker som lørdagsafløser og betragtes som et særskilt ansættelsesforhold. Der må ved ansættelsen med supplerende beskæftigelse tages udgangspunkt i det oprindelige ansættelsesforholds overenskomstdækning, idet der ved supplerende beskæftigelse inden for samme overenskomst (organisationsområde) må ske en samlet beregning af arbejdstiden. Er der tale om fuldtidsansatte medarbejdere inden for 3F s område vil aflønningen skulle ske med overarbejdsbetaling beregnet på baggrund af den enkelte medarbejders personlige løn inklusiv tillæg. Øvrige medarbejdere aflønnes med timeløn i henhold til den lokale lønaftale for postarbejdere (lørdagsafløsere). Der udstedes i alle tilfælde et bekræftelsesbrev. 20

21 12. Ansættelses af tilkaldevikarer Ansættelse kan tidligst ske ved det fyldte 18. år. Afvigelser herfra forudsætter enighed mellem de lokale parter. Der kan alene ske ansættelses af tilkaldevikarer i Distribution. Kommentar: Ved ansættelse af tilkaldevikarer på 17 år henvises til arbejdsmiljølovens bestemmelser om beskæftigelse af unge under 18 år. En tilkaldevikar er: en medarbejder, der efter aftale stiller sin arbejdskraft (med mødepligt) til rådighed for enheden på én eller flere navngivne dage i ugen eller en medarbejder, der efter aftale kan tilkaldes på én eller flere navngivne dage i ugen uden at have forpligtiget sig til at møde ved tilkald. Lokalaftale nr. 37 om tilkaldevikarer er optrykt som bilag Ansættelsesbrev Der er udarbejdet en særlig skabelon til et ansættelsesbrev for tilkaldevikarer, som skal benyttes. Sammen med ansættelsesbrevet udleveres pjecen om Løn- og ansættelsesvilkår for tilkaldevikarer. Pjecen fremsendes af Shared Services HR til tilkaldevikaren. Underretning af tillidsrepræsentant Tillidsrepræsentanten skal underrettes om alle ansættelser. Er der ikke valgt en lokal tillidsrepræsentant for området, skal fællestillidsrepræsentanten underrettes. Er der hverken valgt en lokal- eller fællestillidsrepræsentant, skal den lokale 3F-afdeling underrettes Tilkaldevikar og lørdagsafløser En tilkaldevikar kan tillige ansættes som lørdagsafløser. I sådanne tilfælde er der tale om 2 selvstændige ansættelsesforhold. Der henvises til lokalaftale nr

22 13. Ønskebrøndsansøgninger Post Danmark og 3F for postarbejdere har aftalt præciseringer vedrørende vilkår for postarbejdere, som i forbindelse med ønskebrøndsansøgninger ansættes ved anden enhed. Parterne er enige om, at der kan aftales en prøvetid på op til maks. 3 måneder i forbindelse med ønskebrøndsansøgninger. Denne prøvetid må ikke forveksles med prøvetid i ansættelsesretlig forstand, hvor postarbejderen ved nyansættelse ansættes på månedsløn fra 1. dag. Prøvetiden skal være gensidig og aftales mellem den afgivende og modtagende enhed. Der udfærdiges et midlertidigt ansættelsesbevis til medarbejderen, hvoraf det skal fremgå, at der er aftalt en gensidig prøvetid. Den gensidige prøvetid indebærer, at medarbejderen har ret til at vende tilbage til sit oprindelige tjenestested og som udgangspunkt til hidtidigt job inden for prøvetiden. Den modtagne enhed har ligeledes inden for prøvetiden mulighed for at annullere aftalen. De nærmere vilkår (tidspunkter mm.) for en eventuel tilbagevenden til oprindeligt tjenestested aftales mellem den afgivne og modtagne enhed. Ved tilbagevenden til oprindeligt tjenestested sker aflønning i henhold til lokalaftalen. Følgende tekst (godkendt tekst fra positivlisten) indskrives i det midlertidige ansættelsesbrev: Der er mellem x enhed og y enhed aftalt en gensidig prøvetid på z måneder. Prøvetiden indebærer, at< medarbejderens navn> har ret til at vende tilbage til <oprindelige tjenestesteds navn> og som udgangspunkt til hidtidigt job inden for prøvetiden. <Den modtagne enheds navn> har ligeledes inden for prøvetiden mulighed for at annullere aftalen. De nærmere vilkår (tidspunkter mm.) for en eventuel tilbagevenden til oprindeligt tjenestested aftales mellem den < oprindelige tjenestesteds navn> og <den modtagne enheds navn>. Senest i forbindelse med prøvetidens udløb aftales det videre ansættelsesforhold, og der udstedes nyt ansættelsesbrev. 22

23 14. Tidsbegrænsede ansættelser Et tidsbegrænset ansættelsesforhold har det særlige kendetegn, at det ophører på et bestemt tidspunkt. Det samme gælder opgave- og begivenhedsbegrænsede ansættelsesforhold. Tidsbegrænsede ansættelsesforhold følger samme bestemmelser som ansættelse på timeeller månedsløn. Vær opmærksom på, at ansættelse udover 3 måneder skal ske på månedsløn, hvis den gennemsnitlige beskæftigelse er på 60 timer eller derover pr. måned Begrundelse for tidsbegrænsede ansættelser En tidsbegrænset ansættelse skal være kendetegnet ved, at ansættelsesforholdets udløb er fastsat ud fra objektive kriterier. Det kan f.eks. være en bestemt dato, fuldførelsen af en bestemt opgave eller indtræden af en bestemt begivenhed. Eksempler herpå kan være ansættelse i forbindelse med juleassistance eller ansættelse begrundet i barselsorlov eller sygefravær. Enheden skal være opmærksom på, at udgangspunktet for tidsbegrænsede ansættelser af postarbejdere principielt skal have baggrund i produktionsmæssige forhold. Herudover kan det være hensigtsmæssigt at anvende tidsbegrænsede ansættelser, når enheder står over for implementeringen af projekter, som har til følge, at der efterfølgende skal ske reduktioner i medarbejderstaben Forbuddet mod misbrug af tidsbegrænsede ansættelsesforhold Lov om tidsbegrænset ansættelsesforhold indeholder regler om gentagne fornyelser. Fornyelse af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold må ikke ske, hvis ikke fornyelsen er begrundet i objektive forhold. En fornyelse af et tidsbegrænset ansættelsesforhold kan derfor alene ske, når der er tale om ændrede forudsætninger som f.eks. sygdom, graviditet, barsel eller orlov. Tidsbegrænsede ansættelser må under ingen omstændigheder anvendes som en form for ekstra prøvetid Involvering af tillidsrepræsentanten Før der tages beslutning om en tidsbegrænset ansættelse, drøftes spørgsmålet med tillidsrepræsentanten. I den forbindelse bør også drøftes eventuelle terminer for vurdering af mulighederne for overgang til varig ansættelse. Er der ikke valgt en lokal tillidsrepræsentant for området, drøftes spørgsmålet med fællestillidsrepræsentanten. Er der hverken valgt en lokal- eller fællestillidsrepræsentant, skal spørgsmålet drøftes med den lokale 3F-afdeling. 23

24 14.4 Underretning af tillidsrepræsentanten Tillidsrepræsentanten skal underrettes om alle tidsbegrænsede ansættelser. Er der ikke valgt en lokal tillidsrepræsentant for området, underrettes fællestillidsrepræsentanten. Er der hverken valgt en lokal- eller fællestillidsrepræsentant, skal den lokale 3F-afdeling underrettes. Underretningen skal: gives skriftligt ved kopi af ansættelsesbrevet, som ikke må indeholde de 4 sidste cifre i personnummeret. så vidt muligt gives inden den nyansatte tiltræder. Før der ansættes en ny postarbejder, skal det undersøges, om der blandt allerede deltidsansatte postarbejdere er nogen, der ønsker en højere beskæftigelsesgrad. Det anbefales - for ikke hver gang at skulle spørge allerede ansatte om de ønsker en højere beskæftigelsesgrad at aftale en fast procedure herom med tillidsrepræsentanten. Pjecen Uddrag af Industriens overenskomst samt lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedrørende postarbejdere fremsendes af Shared Services HR til den nyansatte postarbejder. Som bilag 10 er indsat en miniguide om tidsbegrænsede ansættelser. Der henvises til overenskomstens 37 og lokalaftale nr

25 15. Kort om lønforhold Bevarelse af månedsløn 15.1 Nedgang i beskæftigelsesgrad uden egen skyld (under 60 timer) Postarbejdere, der én gang er ansat på månedsløn, bevarer ansættelsesformen selv om beskæftigelsesgraden ændres til under 60 timer pr. måned, når ændringen sker på Post Danmarks initiativ, f.eks. i forbindelse med optimering af bemandingen Nedgang i beskæftigelsesgrad efter ansøgning (under 60 timer) Månedslønnede postarbejdere, der efter eget ønske søger beskæftigelse med under 60 timer pr. måned, overgår til ansættelse på timeløn Genansættelse inden for 3 år ved samme enhed. Genansættes en postarbejder inden 3 år efter fratrædelsen medregnes tidligere optjent lønanciennitet i henseende til evt. automatiske forhøjelser af basislønnen. Eventuelt tidligere tildelt udligningstillæg bibeholdes uændret, når der vel at mærke er tale om genansættelse ved samme enhed. Hidtidige funktionstillæg og kvalifikationstillæg betragtes som bortfaldet i forbindelse med genansættelsen. Joberfaring, herunder begrundelsen for tidligere tildelte kvalifikationstillæg, bør dog indgå i vurderingen af tildeling af tillæg ved genansættelsen Genansættelse inden for 3 år ved anden enhed. Hvis en postarbejder genansættes ved en anden enhed inden for de 3 år, hvor lønancienniteten kan medregnes, indgår tidligere optjent anciennitet i forhold til evt. automatiske basislønforhøjelser. Det eventuelle udligningstillæg, den pågældende postarbejder har haft, kan efter lokal aftale reguleres både i opadgående og nedadgående retning. Hidtidige funktionstillæg og kvalifikationstillæg betragtes som bortfaldet i forbindelse med genansættelsen. Joberfaring, herunder begrundelsen for tidligere tildelte kvalifikationstillæg, bør dog indgå i vurderingen af tildeling af tillæg ved genansættelsen. Der henvises til overenskomstens lokalaftale nr Ansøgt ansættelse ved anden enhed Hvis en postarbejder efter ansøgning ansættes i en stilling ved en anden enhed, sker indplacering i lønsystemet i overensstemmelse med lokallønsaftalen i den nye enhed. 25

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede Med virkning fra 1. august 2014 overgår medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge fra timeløn til månedsløn forudsat at de er

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om ansættelsesretlige. ressortomlægninger

Vejledning om ansættelsesretlige. ressortomlægninger Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger Juni 2015 Vejledningen er udelukkende udsendt elektronisk. ISBN 87-7956-451-8 Foto: Rune Steen Johnsson Side 3 af 12 Indhold Vejledning

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Vejledning i ansættelsesretlige sager -

Vejledning i ansættelsesretlige sager - Vejledning i ansættelsesretlige sager - godt at holde sig for øje, når man arbejder med disse sager: Djævlen sidder i detaljen Revideret maj 2010 Indhold Personaleafdelingens rolle 2 Juridiske begreber

Læs mere

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet Ansættelsesbrev 1. Nedennævnte kristne friskole: skolens navn adresse ansætter hermed: den ansattes navn cpr. nr. Adresse Ansættelsesdato stillingsbetegnelse Optjent anciennitet Nærværende ansættelsesbrev

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune H:S Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) FHS 17. december 2004 Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Lægen som arbejdsgiver Et lynkursus i ansættelsesret

Lægen som arbejdsgiver Et lynkursus i ansættelsesret Et lynkursus i ansættelsesret Program Indledning hvad er PLA Ansættelsesforholdets indgåelse Annoncering Ansættelsessamtale Ansættelseskontrakter Under ansættelsen Ferie Sygdom Barsel Ansættelsesforholdets

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

En tjenstlig samtale handler om, at du har udført dit arbejde utilfredsstillende. Du bør forberede dig godt inden.

En tjenstlig samtale handler om, at du har udført dit arbejde utilfredsstillende. Du bør forberede dig godt inden. Ergoterapeutforeningen Tjenstlig samtale En tjenstlig samtale handler om, at du har udført dit arbejde utilfredsstillende. Du bør forberede dig godt inden. Hvad er formålet med en tjenstlig samtale? Formålet

Læs mere

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år.

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år. Dok.nr: 46058 v1 Ref.: IME/hajadm E-mail: ime@frinet.dk Til: * Kopi: * 23. marts 2009 Fra: * Notat: * Nye lov ved sygeperioder Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Afskedigelse. Produktionsskoler

Afskedigelse. Produktionsskoler Afskedigelse Produktionsskoler 1 Afskedigelse Erfaringer med afskedigelse TR s opgaver i forbindelse med afskedigelse Hvad siger reglerne? Hvilke værktøjer har du? Hvad siger personalepolitikken? Case

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Retningslinier for tidsbegrænset 1 ansættelse af TAP- og AC-TAP 2 -medarbejdere ved AAU

Retningslinier for tidsbegrænset 1 ansættelse af TAP- og AC-TAP 2 -medarbejdere ved AAU HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Retningslinier for tidsbegrænset 1 ansættelse af TAP- og AC-TAP 2 -medarbejdere ved AAU 1. Indledende bemærkninger Nedenstående

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

Afskedigelse. Kommunalt

Afskedigelse. Kommunalt Afskedigelse Kommunalt 1 Afskedigelse INDHOLD Erfaringer med afskedigelse TR s opgaver i forbindelse med afskedigelse Hvad siger reglerne? Hvilke værktøjer har du? Hvad siger personalepolitikken? Case

Læs mere

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde Orientering Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde 30. marts 2012 Indgåelse af aftale om landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

( 1 ) Funktionærloven kort. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund

( 1 ) Funktionærloven kort. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Funktionærloven kort Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning, og kan ikke træde i

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2005 Cirkulære af 13. september 2005 Perst. nr. 046-05 PKAT nr. J.nr. 05-532-14 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Afskedigelser. September 2015. Lene Vibjerg SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Afskedigelser. September 2015. Lene Vibjerg SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Afskedigelser September 2015 Lene Vibjerg SIDE 1 Velkommen til 3. dagen 8.00-8.45: Morgensang. 09.00-10.00: Afskedigelse - områdeopdelt 12.30-12.45: Evaluering v. kursusleder Birgit

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2005 Cirkulære af 2. november 2005 Perst. nr. 052-05 PKAT nr. J.nr. 05-537-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Generelle bemærkninger...

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte I medfør af Tjenestemandsregulativ for kommuner inden for KL's forhandlingsområde

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser.

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Oplever du besvær med ansættelsesforhold? ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Hvordan får du styr på kontrakten? Når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Ansættelse af medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af medarbejdere Copenhagen IT University, 1 November 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overvejelser inden ansættelse? 2 Til næste gang Udarbejd ansættelsesaftale for funktionærer

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Sag.nr.: APV /3834 Tilkendegivelse i faglig voldgift om tilkaldevikarer Dokumentnr.

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Sag.nr.: APV /3834 Tilkendegivelse i faglig voldgift om tilkaldevikarer Dokumentnr. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 003-07 29-01-2007 Sag.nr.: APV3406-02/3834 Tilkendegivelse i

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2003 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...4 Funktionsvederlag for tjenestemænd

Læs mere

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER Sydjylland FORORD Som Tillidsrepræsentant kan du få til opgave at skulle være bisidder for en kollega under en tjenstlig samtale. Retten til at have en bisidder

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Tjenestestedet må påregne, at der vil blive stillet spørgsmål om det fremtidige omfang af aften-, weekend- og søgnehelligdagsarbejde!

Tjenestestedet må påregne, at der vil blive stillet spørgsmål om det fremtidige omfang af aften-, weekend- og søgnehelligdagsarbejde! 1 Med henvisning til MSO s indstilling til byrådet om ændring af madtilbuddet i plejeboligerne skal der inden udgangen af september måned 2014 gennemføres en varslings-/opsigelsesproces af ændret arbejdstid

Læs mere