Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere"

Transkript

1 Aftaler & Vilkår Løn- & Personalevilkår September 2012 Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere

2 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Ansættelse Generelt om ansættelse Annoncering Frigørelsesattest Ansættelsesbeviser Udlevering af uddrag af overenskomsten Deltidsbeskæftigelse Ansættelse på månedsløn Underretning af tillidsrepræsentant Ansættelsesbrev Månedslønnet postarbejder og tilkaldevikar Løbende vurdering - særligt vedrørende deltidsansatte medarbejdere Ansættelse på timeløn Ansættelsesbrev Underretning af tillidsrepræsentant Timelønnet postarbejder og tilkaldevikar Løbende vurdering - særligt vedrørende deltidsansatte postarbejdere Ansættelse af lørdagsafløsere Bekræftelse på ansættelse Underretning af tillidsrepræsentant Kortvarig merbeskæftigelse i perioder Lørdagsafløser og tilkaldevikar Overgang til anden postarbejderstatus Fuldtidsansatte merbeskæftigelse på lørdage Ansættelses af tilkaldevikarer Tilkaldevikar og lørdagsafløser Ønskebrøndsansøgninger Tidsbegrænsede ansættelser Begrundelse for tidsbegrænsede ansættelser Forbuddet mod misbrug af tidsbegrænsede ansættelsesforhold Involvering af tillidsrepræsentanten Underretning af tillidsrepræsentanten Kort om lønforhold Nedgang i beskæftigelsesgrad uden egen skyld (under 60 timer)

3 15.2 Nedgang i beskæftigelsesgrad efter ansøgning (under 60 timer) Genansættelse inden for 3 år ved samme enhed Genansættelse inden for 3 år ved anden enhed Ansøgt ansættelse ved anden enhed Løn under indøvelse Løn under ferieafløsning Opsigelse Opsigelse generelt Suspension henholdsvis fritstilling Opsigelsesvarsler Underretning af tillidsrepræsentanten om påtænkte afskedigelser Underretning af tillidsrepræsentanten om afskedigelser Begrundelse for opsigelser Opsigelse på grund af samarbejdsproblemer Opsigelse på grund af sygdom Sikringsbestemmelser Uegnethed Opsigelse på grund af misligholdelse Opsigelse på grund af alder Advarsel Tilkendegivelse ved sygefravær Bortvisning Udeblivelse fra sygesamtale Manglende dokumentation Opsigelsesprocedure Opsigelsesprocedure ved bortvisning Afskedigelse af tillidsrepræsentanter/ ophør af tillidshverv mv Behandling af uoverensstemmelser. Uenighedsreferater Bilagsfortegnelse Bilag 1 Ansættelsesform - postarbejdere. Bilag 2 Ansættelsesform - lørdagsafløsere Bilag 3 Lokalaftale nr Lørdagsafløsere Bilag 4 Lokalaftale nr Tilkaldevikarer Bilag 5 Checkliste om underretning mm. af 3F ved ansættelse Bilag 6 Ansættelsesaftale Bilag 7 Aftale om merbeskæftigelse for lørdagsafløsere i skolernes ferieperioder samt uge 52 Bilag 8 Miniguide om ansættelse af timelønnede postarbejdere Bilag 9 Miniguide om ansættelse af lørdagsafløsere Bilag 10 Miniguide om tidsbegrænsede ansættelser 3

4 Bilag 11 Eksempel på brev om tilkendegivelse af et for højt/hyppigt sygefravær Bilag 12 Checkliste om underretning mm. af 3F ved afsked Bilag 13 Skabelon for udformning af et uenighedsreferat. Bilag 14 Til egne notater: 4

5 Forord Denne guide er udarbejdet af Post Danmark, Personale i oktober 2005 og senest revideret i september Denne guide om ansættelse og afsked af postarbejdere herunder lørdagsafløsere og tilkaldevikarer skal ses som en hjælp i dagligdagen til primært distributionschefer og chefer på samme niveau ved enhederne. Det er Post Danmark, Personales opfattelse, at guiden også med fordel kan bruges af distributionsledere, kørselsledere og produktionsledere i forbindelse med ledelsen af postarbejdere herunder lørdagsafløsere og tilkaldevikarer. Eventuelle spørgsmål, forslag til forbedringer af guiden mv. kan ske til: Løn- og personalekonsulent Birgit Fredebo, Post Danmark, telefon , Aftaler & Vilkår September

6 1. Afgrænsning Denne guide samler op på relevante bestemmelser i forbindelse med ansættelse og afskedigelse af måneds- og timelønnede postarbejdere herunder lørdagsafløsere og tilkaldevikarer. Betegnelsen postarbejder i denne guide dækker over såvel time- og månedslønnede postarbejdere herunder lørdagsafløsere og tilkaldevikarer. Hvor der gælder særlige bestemmelser for hhv. lørdagsafløsere og/ eller tilkaldevikarer, er disse anført under de enkelte punkter. Guiden er ikke udtømmende, men skal ses som et supplement og en opsamling af overenskomstbestemmelserne, lokalaftalerne og interne breve. Det anbefales derfor, at du altid konfererer med overenskomsten. Under de enkelte afsnit er med kursiv henvist til de relevante bestemmelser i Industriens Overenskomst samt lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark De personaleadministrative processer i forhold til ansættelser og afskedigelser er ikke medtaget i denne guide. Særlige forhold om ansættelse og afskedigelse af postarbejdere i unge- og voksenlærlingeforløb er ikke medtaget i denne guide. Der henvises til de relevante bestemmelser i overenskomsten. 6

7 2. Ansættelse 7

8 3. Generelt om ansættelse Ansættelse af postarbejdere kan ske på fuld- eller deltid. Hovedreglen er dog, at ansættelse sker på fuld tid. Er dette ikke muligt, skal enheden i størst muligt omfang søge at beskæftige postarbejderen i gennemsnit mindst 15 timer pr. uge. Om ansættelse skal ske som timeeller månedslønnet postarbejder afhænger af beskæftigelsesgraden samt varigheden af beskæftigelsen. Det fremgår af overenskomstens bestemmelser, at der fortrinsvis beskæftiges postarbejdere, der er forsikret i en statsanerkendt A-kasse. I forbindelse med overenskomstforhandlingen 2012 ønskede Post Danmark denne bestemmelse skrevet ud af overenskomsten begrundet i at vi ikke finder at denne bestemmelse er i overensstemmelse med Lov om foreningsfrihed på arbejdsmarkedet og har meddelt 3F, at Post Danmark ikke længere vil håndhæve denne bestemmelse. 3F er ikke enige i at håndhævelsen kan sættes i bero. Parterne er dog enige om, at der snarest muligt etableres en voldgift om denne bestemmelses forenelighed med Lov om foreningsfrihed. Voldgiftens afgørelse herom har umiddelbar og direkte konsekvens for ovennævnte bestemmelse. Som bilag 1 og bilag 2 er indsat en skematisk oversigt, der viser, hvornår postarbejdere og lørdagsafløsere skal ansættes på hhv. time eller månedsløn. Tilkaldevikarer ansættes altid som timelønnede medarbejdere. Som bilag 3 er optrykt lokalaftale nr. 36 om ansættelse af lørdagsafløsere. Som bilag 4 er optrykt lokalaftale nr. 37 om tilkaldevikarer. Som bilag 5 er indsat en checkliste om underretning mm. af 3F ved ansættelse. Der henvises til overenskomsten, 37 og lokalaftalerne nr. 14, 21, 36 og 37. 8

9 4. Annoncering Der beskæftiges fortrinsvis personer, der er forsikrede mod arbejdsløshed i en statsanerkendt arbejdsløshedskasse. Inden der sker ekstern annoncering eller annoncering undlades, skal der rettes henvendelse til det lokale jobcenter eller til de af 3F s arbejdsløshedskasser, som har modtaget tilladelse til arbejdsanvisning. Der er særlige bestemmelser vedr. Jobbørsen i relation til opslag/ annoncering af ledige job bortset fra annoncering efter lørdagsafløsere og tilkaldevikarer. Vælges annoncering, skal det oplyses, at det er Industriens Overenskomst samt lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark, der er gældende. Bemærk dog, at ved annoncering efter tilkaldevikarer, skal der alene henvises til, at løn- og ansættelsesvilkår sker efter lokalaftale nr. 37 med 3F for postarbejdere. Der henvises til overenskomstens 37 og lokalaftalerne 14, 36 og 37. 9

10 5. Frigørelsesattest En frigørelsesattest er en aftale mellem en deltidsansat medarbejder, som er fuldtidsforsikret medlem af en arbejdsløshedskasse og arbejdsgiveren om, at den deltidsansatte medarbejder kan sige op uden varsel, hvis den pågældende får ansættelse et andet sted med en højere beskæftigelsesgrad. Det er ofte opfattelsen, at der ikke i Post Danmark kan ansættes medarbejdere med frigørelsesattest. Helt tilbage til 1997 har overenskomsten givet mulighed for at bruge frigørelsesattest, hvis det forkortede opsigelsesvarsel ikke forventes at give problemer med Post Danmarks drift. Nuværende overenskomst giver samme mulighed. Frigørelsesattest kan anvendes af alle enheder i Post Danmark og vil være særlig aktuel i situationer, hvor enheden har rekrutteringsvanskeligheder. Enheden opfordres til at indgå aftale om frigørelsesattest i de situationer, hvor en postarbejder uansøgt varsles ned i beskæftigelsesgrad. Der henvises til lokalaftale nr

11 6. Ansættelsesbeviser Ansættelsesbevisloven er i Post Danmark implementeret via en aftale med 3F om pligten til at udstede ansættelsesbevis. Lokalaftale nr. 21 om ansættelsesbeviser er gengivet som bilag 6 til denne guide. Enheden skal være opmærksom på, at aftalen skal anvendes når: ansættelsesforholdet har en varighed på mere end 1 måned og den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer. De aftalte vilkår skal gives i et ansættelsesbrev, der underskrives af arbejdsgiver og arbejdstager. Postarbejderen skal have udleveret en genpart af det underskrevne ansættelsesbrev. Oplysningerne skal gives postarbejderen senest 1 måned efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt. Der er udarbejdet en særlig skabelon til et ansættelsesbrev for tilkaldevikarer, som skal benyttes. For øvrige timelønnede postarbejdere herunder lørdagsafløsere, der ikke opfylder betingelserne for ansættelsesbrev, udstedes i stedet et bekræftelsesbrev, se i øvrigt punkt 11. Der henvises til lokalaftale nr.14 og

12 7. Udlevering af uddrag af overenskomsten I henhold til overenskomsten mellem Post Danmark A/S og Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere, lokalaftale nr. 14, fremgår det, at nyansatte postarbejdere skal have udleveret pjecen Uddrag af Industriens Overenskomst samt lokalaftaler for fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere. Pjecen er udarbejdet i samarbejde med Faglig Fælles Forbund og udleveres til den nyansatte i stedet for hele overenskomsten. Pjecen omtaler de væsentligste bestemmelser fra overenskomsten, som en nyansat medarbejder kan have brug for. Pjecen rummer ingen fortolkninger af overenskomsten. Teksten i pjecen er enten en gengivelse eller en omskrivning i en mere populær form af teksten fra overenskomsten. Den korrekte ordlyd og grundlaget for fortolkninger findes udelukkende i selve overenskomsten. Tilkaldevikarer I lokalaftale nr. 37 om tilkaldevikarer fremgår det, at aftaler herom skal fremgå af et ansættelsesbrev. I den forbindelse er der udarbejdet en særlig skabelon. Sammen med ansættelsesbrevet udleveres lokalaftale nr. 37. Der er ligeledes i samarbejde med Fagligt Fælles Forbund udarbejdet en pjece Løn- og ansættelsesvilkår for tilkaldevikarer til udlevering til tilkaldevikarer. Lokalaftale nr. 37 er optrykt i pjecen. Shared Service HR udsender pjecen til tilkaldevikaren i forbindelse med ansættelsen. Begge de omtalte pjecer findes på Aftaler & Vilkårs hjemmeside under Overenskomster. Der henvises til lokalaftale nr.14 og

13 8. Deltidsbeskæftigelse Før der ansættes en ny postarbejder på deltid, skal det undersøges, om der er nogen blandt de allerede ansatte deltidsansatte postarbejdere, der ønsker en højere beskæftigelsesgrad, og som har de krævede kvalifikationer. Hvis det er tilfældet, skal postarbejderen tilbydes merbeskæftigelse, hvis de driftsmæssige rammer i øvrigt giver mulighed for det. Er det efter de lokale forhold ikke muligt at beskæftige en postarbejder på fuld tid, skal der i størst muligt omfang skaffes postarbejderen beskæftigelse i gennemsnit i mindst 15 timer pr. uge. Dette gælder dog ikke lørdagsafløsere og tilkaldevikarer. En postarbejder har, jf. deltidsloven, ret til at søge om at komme på deltid. En postarbejder har også ret til at afvise en anmodning fra Post Danmarks side om at gå på deltid. Det bemærkes i den forbindelse, at Post Danmark altid har ret til at varsle en postarbejder ned i beskæftigelsesgrad, hvis der er saglige grunde til det. I sådanne tilfælde skal postarbejderen varsles med sit personlige opsigelsesvarsel. Tillidsrepræsentanten skal orienteres om alle påtænkte aftaler om deltidsansættelse. Orienteringen bør gives skriftligt. Konsekvenser for øvrige medarbejdere i forbindelse med ansættelse på deltid/lavere beskæftigelsesgrad, f.eks. ændringer i tjenestelister, skal altid drøftes med tillidsrepræsentanten. Der henvises til lokalaftale nr. 2, 3 og

14 9. Ansættelse på månedsløn Postarbejdere kan tidligst ansættes fra det fyldte 18. år, medmindre de centrale parter aftaler andet. Postarbejdere skal ansættes på månedsløn, hvis: ansættelsen er på mere end 3 måneders varighed og den gennemsnitlige beskæftigelse er på 60 timer eller derover pr. måned. Såfremt der ansættes førtidspensionerede tjenestemænd og førtidspensionerede på særlige vilkår på 60 år og derover, sker ansættelse altid på timeløn uanset beskæftigelsesgrad og varighed. 9.1 Underretning af tillidsrepræsentant Tillidsrepræsentanten skal orienteres om alle ansættelser. Er der ikke valgt en lokal tillidsrepræsentant for området, skal fællestillidsrepræsentanten underrettes. Er der hverken valgt en lokal- eller fællestillidsrepræsentant, skal den lokale 3F-afdeling underrettes. Underretningen skal: gives skriftligt ved kopi af ansættelsesbrevet, som ikke må indeholde de 4 sidste cifre i personnummeret så vidt muligt gives inden den nyansatte tiltræder. Før der ansættes en postarbejder, skal det undersøges, om der blandt allerede deltidsansatte postarbejdere er nogen, der ønsker en højere beskæftigelsesgrad. Det anbefales - for ikke hver gang at skulle spørge allerede ansatte postarbejdere, om de ønsker en højere beskæftigelsesgrad at aftale en procedure herom med tillidsrepræsentanten. 9.2 Ansættelsesbrev Husk at sikre, at postarbejderen får udleveret en kopi af det underskrevne ansættelsesbrev senest 1 måned efter ansættelsen. 9.3 Månedslønnet postarbejder og tilkaldevikar En deltidsansat månedslønnet postarbejder kan tillige ansættes som tilkaldevikar. I sådanne tilfælde er der tale om 2 selvstændige ansættelsesforhold. 14

15 9.4 Løbende vurdering - særligt vedrørende deltidsansatte medarbejdere Der skal følges løbende op på den enkelte deltidsansatte månedslønnede postarbejders beskæftigelsesgrad. Beskæftigelsesgraden angivet i ansættelsesbrevet skal være i overensstemmelse med den faktiske beskæftigelse herunder det forventede behov. Er den faktiske beskæftigelsesgrad ikke i overensstemmelse med ansættelsesbrevet, skal der hurtigst muligt og senest 1 måned efter, det er konstateret, udfærdiges nyt ansættelsesbrev. Tillidsrepræsentanten skal orienteres ved kopi af det nye ansættelsesbrev. Aftaler & Vilkår anbefaler, at den løbende vurdering lægges i faste rammer. Der henvises til overenskomstens 37 og lokalaftale nr

16 10. Ansættelse på timeløn Postarbejdere kan tidligst ansættes fra det fyldte 18. år, medmindre de centrale parter aftaler andet. Ansættelse af 17-årige lørdagsafløsere kan dog foretages, når rekrutteringsbehovet ikke kan dækkes af ældre lørdagsafløsere. Tillidsrepræsentanten orienteres om ansættelse af 17- årige lørdagsafløsere. Postarbejdere ansættes på timeløn i følgende tilfælde: ansættelsen er tidsbegrænset til 3 måneder eller derunder og/eller den gennemsnitlige beskæftigelse er under 60 timer pr. måned. Tilkaldevikarer skal uafhængig af beskæftigelsesgrad ansættes på timeløn. Såfremt der ansættes førtidspensionerede tjenestemænd og førtidspensionerede på særlige vilkår på 60 år og derover, sker ansættelse altid på timeløn uanset beskæftigelsesgrad og varighed Ansættelsesbrev Husk at sikre, at postarbejderen får udleveret en kopi af det underskrevne ansættelsesbrev/ bekræftelsesbrev senest 1 måned efter ansættelsen Underretning af tillidsrepræsentant Tillidsrepræsentanten skal underrettes om alle ansættelser. Er der ikke valgt en lokal tillidsrepræsentant for området, skal fællestillidsrepræsentanten underrettes. Er der hverken valgt en lokal- eller fællestillidsrepræsentant skal den lokale 3F-afdeling underrettes. Underretningen skal: gives skriftligt ved kopi af ansættelsesbrevet, som ikke må indeholde de 4 sidste cifre i personnummeret så vidt muligt gives inden den nyansatte tiltræder. Før der ansættes en ny postarbejder, skal det undersøges, om der blandt allerede deltidsansatte postarbejdere er nogen, der ønsker en højere beskæftigelsesgrad. Det anbefales - for ikke hver gang at skulle spørge allerede ansatte postarbejdere om de ønsker en højere beskæftigelsesgrad at aftale en fast procedure med tillidsrepræsentanten. 16

17 10.3 Timelønnet postarbejder og tilkaldevikar En timelønnet postarbejder kan tillige ansættes som tilkaldevikar. I sådanne tilfælde er der tale om 2 selvstændige ansættelsesforhold Løbende vurdering - særligt vedrørende deltidsansatte postarbejdere Der skal løbende følges op på den enkelte deltidsansatte postarbejders beskæftigelsesgrad. Beskæftigelsesgraden angivet i ansættelsesbrevet skal være i overensstemmelse med den faktiske beskæftigelse herunder det forventede behov. Er den faktiske beskæftigelsesgrad ikke i overensstemmelse med ansættelsesbrevet, skal der hurtigst muligt og senest 1 måned efter, det er konstateret, udfærdiges nyt ansættelsesbrev. Vær særlig opmærksom på, at der i forbindelse med vurderingen af beskæftigelsesgraden kan blive tale om at ændre ansættelsesformen fra timeløn til månedsløn. Oplysningerne skal gives hurtigst muligt og senest 1 måned efter den dato, hvor ændringerne er konstateret. Som bilag 8 er indsat en miniguide om ansættelse af timelønnede postarbejdere. Der henvises til overenskomsten, 11 og 37 og lokalaftale nr. 3, 14 og

18 11. Ansættelse af lørdagsafløsere Lørdagsafløsere kan tidligst ansættes fra det fyldte 18. år. Ansættelse af 17-årige lørdagsafløsere kan dog foretages, når rekrutteringsbehovet ikke kan dækkes af ældre lørdagsafløsere. Tillidsrepræsentanten orienteres om ansættelses af 17- årige lørdagsafløsere. Lokalaftale nr. 36 om lørdagsafløsere er optrykt som bilag 3. Lørdagsafløsere er omfattet af samme lønsystem som øvrige postarbejdere. Det skal understreges, at en lørdagsafløser alene kan ansættes til beskæftigelse i distribution på lørdage, jf. dog punkt Der gøres opmærksom på, at der ydes timeløn til lørdagsafløsere for den faktisk udførte tjeneste dog betales for minimum 5/6 timer, jf. lokalaftale nr Bekræftelse på ansættelse Lørdagsafløseren skal have udleveret brev om ansættelsen som en bekræftelse på sit ansættelsesforhold. Til nyansatte postarbejdere udleveres pjecen Uddrag af overenskomsten. Pjecen fremsendes af Shared Services HR til den nyansatte lørdagsafløser Underretning af tillidsrepræsentant Tillidsrepræsentanten skal underrettes om alle ansættelser. Er der ikke valgt en lokal tillidsrepræsentant for området, skal fællestillidsrepræsentanten underrettes. Er der hverken valgt en lokal- eller fællestillidsrepræsentant, skal den lokale 3F-afdeling underrettes Kortvarig merbeskæftigelse i perioder Supplerende beskæftigelse af lørdagsafløsere ud over lørdage kan kun forekomme i begrænset omfang. Ved begrænset omfang forstås alene: Ferieafvikling i skolernes sommer, efterårs- og vinterferie samt i uge 52. Kommentar: Der kan på landsplan være forskelle i skolernes start- og sluttidspunkter for ferieafvikling. Det er de lokale forhold, der er bestemmende for placeringen af hhv. sommer, efterårs- og vinterferie. Hvis det er nødvendigt at anvende lørdagsafløsere i sådanne situationer, er det en forudsætning, at dette forinden drøftes med tillidsrepræsentanten for postarbejderne. 18

19 Ved supplerende beskæftigelse af lørdagsafløsere i forbindelse med ferieafløsning skal blanketten Aftale om merbeskæftigelse for lørdagsafløsere i skolernes ferieperioder samt uge 52 benyttes. Blanketten er samtidig et tillæg til lørdagsafløserens bekræftelsesbrev. Blanketten udfyldes af nærmeste leder og underskrives af leder og lørdagsafløser. Kopi af aftalen udleveres til lørdagsafløseren. Blanketten kan hentes på Intraposten under Personaleprocesser, værkstøjer, blanketter, Aftale om merbeskæftigelse for lørdagsafløsere i skolernes ferieperioder samt uge 52 Blanketten sendes til personalecenteret til scanning på lørdagsafløserens personalemappe. Det skal præciseres, at enheden skal sikre sig, at der forinden enhver aftalt merbeskæftigelse af (enhver) lørdagsafløseren foreligger en skriftlig aftale. Blanketten Aftale om merbeskæftigelse for lørdagsafløsere i skolernes ferieperioder samt uge 52 er optrykt som bilag 7. Kommentar: 17-årige lørdagsafløsere er ikke omfattet af kortvarig merbeskæftigelse Lørdagsafløser og tilkaldevikar En lørdagsafløser kan tillige ansættes som tilkaldevikar. I sådanne tilfælde er der tale om 2 selvstændige ansættelsesforhold Overgang til anden postarbejderstatus Er der ikke tale om kortvarig beskæftigelse ud over lørdagsafløsning, som beskrevet ovenfor, og lørdagsafløseren tilbydes beskæftigelse ud over lørdage, skal lørdagsafløseren ansættes som time- eller månedslønnet postarbejder, og ansættelsesformen korrigeres i overensstemmelse med de ændrede ansættelsesvilkår. Såfremt betingelserne er opfyldt i henhold til aftale om ansættelsesbeviser udstedes ansættelsesbrev ellers udstedes nyt bekræftelsesbrev. Som bilag 9 er indsat en miniguide om ansættelse af lørdagsafløsere. Der henvises til overenskomstens 11 og 37 samt lokalaftale nr. 3, 14 og Fuldtidsansatte merbeskæftigelse på lørdage Det har hidtil været praksis i Post Danmark, at vi ikke har accepteret, at medarbejdere, som er fuldtidsansat, kunne have yderligere beskæftigelse i Post Danmark. 19

20 Denne praksis er ændret således, at fuldtidsmedarbejdere nu også kan lade sig ansætte som lørdagsafløser, hvis den enkelte medarbejders arbejde i øvrigt ikke konflikter med supplerende beskæftigelse på lørdage. Ansættelsen sker som lørdagsafløser og betragtes som et særskilt ansættelsesforhold. Der må ved ansættelsen med supplerende beskæftigelse tages udgangspunkt i det oprindelige ansættelsesforholds overenskomstdækning, idet der ved supplerende beskæftigelse inden for samme overenskomst (organisationsområde) må ske en samlet beregning af arbejdstiden. Er der tale om fuldtidsansatte medarbejdere inden for 3F s område vil aflønningen skulle ske med overarbejdsbetaling beregnet på baggrund af den enkelte medarbejders personlige løn inklusiv tillæg. Øvrige medarbejdere aflønnes med timeløn i henhold til den lokale lønaftale for postarbejdere (lørdagsafløsere). Der udstedes i alle tilfælde et bekræftelsesbrev. 20

21 12. Ansættelses af tilkaldevikarer Ansættelse kan tidligst ske ved det fyldte 18. år. Afvigelser herfra forudsætter enighed mellem de lokale parter. Der kan alene ske ansættelses af tilkaldevikarer i Distribution. Kommentar: Ved ansættelse af tilkaldevikarer på 17 år henvises til arbejdsmiljølovens bestemmelser om beskæftigelse af unge under 18 år. En tilkaldevikar er: en medarbejder, der efter aftale stiller sin arbejdskraft (med mødepligt) til rådighed for enheden på én eller flere navngivne dage i ugen eller en medarbejder, der efter aftale kan tilkaldes på én eller flere navngivne dage i ugen uden at have forpligtiget sig til at møde ved tilkald. Lokalaftale nr. 37 om tilkaldevikarer er optrykt som bilag Ansættelsesbrev Der er udarbejdet en særlig skabelon til et ansættelsesbrev for tilkaldevikarer, som skal benyttes. Sammen med ansættelsesbrevet udleveres pjecen om Løn- og ansættelsesvilkår for tilkaldevikarer. Pjecen fremsendes af Shared Services HR til tilkaldevikaren. Underretning af tillidsrepræsentant Tillidsrepræsentanten skal underrettes om alle ansættelser. Er der ikke valgt en lokal tillidsrepræsentant for området, skal fællestillidsrepræsentanten underrettes. Er der hverken valgt en lokal- eller fællestillidsrepræsentant, skal den lokale 3F-afdeling underrettes Tilkaldevikar og lørdagsafløser En tilkaldevikar kan tillige ansættes som lørdagsafløser. I sådanne tilfælde er der tale om 2 selvstændige ansættelsesforhold. Der henvises til lokalaftale nr

22 13. Ønskebrøndsansøgninger Post Danmark og 3F for postarbejdere har aftalt præciseringer vedrørende vilkår for postarbejdere, som i forbindelse med ønskebrøndsansøgninger ansættes ved anden enhed. Parterne er enige om, at der kan aftales en prøvetid på op til maks. 3 måneder i forbindelse med ønskebrøndsansøgninger. Denne prøvetid må ikke forveksles med prøvetid i ansættelsesretlig forstand, hvor postarbejderen ved nyansættelse ansættes på månedsløn fra 1. dag. Prøvetiden skal være gensidig og aftales mellem den afgivende og modtagende enhed. Der udfærdiges et midlertidigt ansættelsesbevis til medarbejderen, hvoraf det skal fremgå, at der er aftalt en gensidig prøvetid. Den gensidige prøvetid indebærer, at medarbejderen har ret til at vende tilbage til sit oprindelige tjenestested og som udgangspunkt til hidtidigt job inden for prøvetiden. Den modtagne enhed har ligeledes inden for prøvetiden mulighed for at annullere aftalen. De nærmere vilkår (tidspunkter mm.) for en eventuel tilbagevenden til oprindeligt tjenestested aftales mellem den afgivne og modtagne enhed. Ved tilbagevenden til oprindeligt tjenestested sker aflønning i henhold til lokalaftalen. Følgende tekst (godkendt tekst fra positivlisten) indskrives i det midlertidige ansættelsesbrev: Der er mellem x enhed og y enhed aftalt en gensidig prøvetid på z måneder. Prøvetiden indebærer, at< medarbejderens navn> har ret til at vende tilbage til <oprindelige tjenestesteds navn> og som udgangspunkt til hidtidigt job inden for prøvetiden. <Den modtagne enheds navn> har ligeledes inden for prøvetiden mulighed for at annullere aftalen. De nærmere vilkår (tidspunkter mm.) for en eventuel tilbagevenden til oprindeligt tjenestested aftales mellem den < oprindelige tjenestesteds navn> og <den modtagne enheds navn>. Senest i forbindelse med prøvetidens udløb aftales det videre ansættelsesforhold, og der udstedes nyt ansættelsesbrev. 22

23 14. Tidsbegrænsede ansættelser Et tidsbegrænset ansættelsesforhold har det særlige kendetegn, at det ophører på et bestemt tidspunkt. Det samme gælder opgave- og begivenhedsbegrænsede ansættelsesforhold. Tidsbegrænsede ansættelsesforhold følger samme bestemmelser som ansættelse på timeeller månedsløn. Vær opmærksom på, at ansættelse udover 3 måneder skal ske på månedsløn, hvis den gennemsnitlige beskæftigelse er på 60 timer eller derover pr. måned Begrundelse for tidsbegrænsede ansættelser En tidsbegrænset ansættelse skal være kendetegnet ved, at ansættelsesforholdets udløb er fastsat ud fra objektive kriterier. Det kan f.eks. være en bestemt dato, fuldførelsen af en bestemt opgave eller indtræden af en bestemt begivenhed. Eksempler herpå kan være ansættelse i forbindelse med juleassistance eller ansættelse begrundet i barselsorlov eller sygefravær. Enheden skal være opmærksom på, at udgangspunktet for tidsbegrænsede ansættelser af postarbejdere principielt skal have baggrund i produktionsmæssige forhold. Herudover kan det være hensigtsmæssigt at anvende tidsbegrænsede ansættelser, når enheder står over for implementeringen af projekter, som har til følge, at der efterfølgende skal ske reduktioner i medarbejderstaben Forbuddet mod misbrug af tidsbegrænsede ansættelsesforhold Lov om tidsbegrænset ansættelsesforhold indeholder regler om gentagne fornyelser. Fornyelse af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold må ikke ske, hvis ikke fornyelsen er begrundet i objektive forhold. En fornyelse af et tidsbegrænset ansættelsesforhold kan derfor alene ske, når der er tale om ændrede forudsætninger som f.eks. sygdom, graviditet, barsel eller orlov. Tidsbegrænsede ansættelser må under ingen omstændigheder anvendes som en form for ekstra prøvetid Involvering af tillidsrepræsentanten Før der tages beslutning om en tidsbegrænset ansættelse, drøftes spørgsmålet med tillidsrepræsentanten. I den forbindelse bør også drøftes eventuelle terminer for vurdering af mulighederne for overgang til varig ansættelse. Er der ikke valgt en lokal tillidsrepræsentant for området, drøftes spørgsmålet med fællestillidsrepræsentanten. Er der hverken valgt en lokal- eller fællestillidsrepræsentant, skal spørgsmålet drøftes med den lokale 3F-afdeling. 23

24 14.4 Underretning af tillidsrepræsentanten Tillidsrepræsentanten skal underrettes om alle tidsbegrænsede ansættelser. Er der ikke valgt en lokal tillidsrepræsentant for området, underrettes fællestillidsrepræsentanten. Er der hverken valgt en lokal- eller fællestillidsrepræsentant, skal den lokale 3F-afdeling underrettes. Underretningen skal: gives skriftligt ved kopi af ansættelsesbrevet, som ikke må indeholde de 4 sidste cifre i personnummeret. så vidt muligt gives inden den nyansatte tiltræder. Før der ansættes en ny postarbejder, skal det undersøges, om der blandt allerede deltidsansatte postarbejdere er nogen, der ønsker en højere beskæftigelsesgrad. Det anbefales - for ikke hver gang at skulle spørge allerede ansatte om de ønsker en højere beskæftigelsesgrad at aftale en fast procedure herom med tillidsrepræsentanten. Pjecen Uddrag af Industriens overenskomst samt lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedrørende postarbejdere fremsendes af Shared Services HR til den nyansatte postarbejder. Som bilag 10 er indsat en miniguide om tidsbegrænsede ansættelser. Der henvises til overenskomstens 37 og lokalaftale nr

25 15. Kort om lønforhold Bevarelse af månedsløn 15.1 Nedgang i beskæftigelsesgrad uden egen skyld (under 60 timer) Postarbejdere, der én gang er ansat på månedsløn, bevarer ansættelsesformen selv om beskæftigelsesgraden ændres til under 60 timer pr. måned, når ændringen sker på Post Danmarks initiativ, f.eks. i forbindelse med optimering af bemandingen Nedgang i beskæftigelsesgrad efter ansøgning (under 60 timer) Månedslønnede postarbejdere, der efter eget ønske søger beskæftigelse med under 60 timer pr. måned, overgår til ansættelse på timeløn Genansættelse inden for 3 år ved samme enhed. Genansættes en postarbejder inden 3 år efter fratrædelsen medregnes tidligere optjent lønanciennitet i henseende til evt. automatiske forhøjelser af basislønnen. Eventuelt tidligere tildelt udligningstillæg bibeholdes uændret, når der vel at mærke er tale om genansættelse ved samme enhed. Hidtidige funktionstillæg og kvalifikationstillæg betragtes som bortfaldet i forbindelse med genansættelsen. Joberfaring, herunder begrundelsen for tidligere tildelte kvalifikationstillæg, bør dog indgå i vurderingen af tildeling af tillæg ved genansættelsen Genansættelse inden for 3 år ved anden enhed. Hvis en postarbejder genansættes ved en anden enhed inden for de 3 år, hvor lønancienniteten kan medregnes, indgår tidligere optjent anciennitet i forhold til evt. automatiske basislønforhøjelser. Det eventuelle udligningstillæg, den pågældende postarbejder har haft, kan efter lokal aftale reguleres både i opadgående og nedadgående retning. Hidtidige funktionstillæg og kvalifikationstillæg betragtes som bortfaldet i forbindelse med genansættelsen. Joberfaring, herunder begrundelsen for tidligere tildelte kvalifikationstillæg, bør dog indgå i vurderingen af tildeling af tillæg ved genansættelsen. Der henvises til overenskomstens lokalaftale nr Ansøgt ansættelse ved anden enhed Hvis en postarbejder efter ansøgning ansættes i en stilling ved en anden enhed, sker indplacering i lønsystemet i overensstemmelse med lokallønsaftalen i den nye enhed. 25

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede Med virkning fra 1. august 2014 overgår medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge fra timeløn til månedsløn forudsat at de er

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner. September 2015

Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner. September 2015 Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner September 2015 UDKAST AF 3. AUGUST 2015 Vejledningen er udelukkende udsendt elektronisk. ISBN 87-7956-457-7

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Ansættelsesret. FFD/twn-2013 1

Ansættelsesret. FFD/twn-2013 1 Ansættelsesret FFD/twn-2013 1 Ansættelsesret 1. Arbejdsret 2. Generelle spilleregler 3. Ansættelsesaftalens indhold 4. Funktionærret 5. Ansættelse og ophør 6. Lovligt forfald: - 6.1 Sygdom - 6.2 Barsel

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL ARBEJDSGIVERE OM SENIORJOB JANUAR 2014 INDHOLD S. 02 1. BORGER I SENIORJOB S. 02 Fuldtid/deltidsbeskæftigelse S. 02 Refusion for ansat i seniorjob S. 03 2. REGLER FOR

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

??? Afskediget og hvad

??? Afskediget og hvad AF Stine Søndergaard og Sys Tarrild, forhandlingskonsulent hhv. specialkonsulent Afskediget og hvad Finanskrisen har ikke sat sig sine tydelige spor på DSLs fagområder, men vi vælger alligevel at repetere,

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere KL Landsforeningen af Ungdomsskoleledere SAG-2014-00642 Tid: Den 10. juni 2015 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Cirkulære af 23. maj 2012 Modst.nr. 021-12 PKAT nr. 106 J.nr. 07-333/31-15 Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat Ansættelse & afsked i privat tandlægepraksis Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat 2 Ansættelse & afsked

Læs mere

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Dagens program 10.00-10:15 Velkommen og aftaler om dagens forløb 10:15 12:30 Personalejura Et overblik Love, regler og aftaler på arbejdsmarkedet

Læs mere

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 1437 København K Telefon: 33 76 76 00 Elevkontrakt Mellem apotek Navn Adresse Apoteksnummer Telefonnummer Arbejdsstedets beliggenhed: og elev Navn Personnummer

Læs mere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Sekretariatet OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Med virkning fra 1. april 2013 har hhv. Finansministeriet og KL varslet konflikt overfor en række lærergrupper. Der er ikke varslet

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST POST Overenskomst mellem Post Danmark og 3F for arbejdsledere og specialister m.fl. Industriens Overenskomst 2010 med tilhørende lokalaftaler mellem Post Danmark og 3F gældende

Læs mere