KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT 2004

2 INDHOLDSFORTEGNELSE side Nøgletal Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Revisionspåtegning 6 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse for året Balance pr. 31/ Noter til årsrapport Adresse: Applebys Plads 5, 1411 København K Telefon: CVR-nummer: Revision: Revisionsinstituttet, statsautoriseret revisionsaktieselskab side 2

3 Nøgletal Hoved- og nøgletal mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. Resultatopgørelse Kontingentindtægt Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Sekundære poster Årets resultat Balance Finansielle aktiver Aktiver i alt Egenkapital Henlæggelser Medarbejdere Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere Afdelinger Antal afdelinger tilknyttet forbundet Medlemstal side 3

4 Ledelsesberetning Dette regnskab er Kvindeligt Arbejderforbunds sidste, idet forbundet fusionerer med Specialarbejderforbundet i Danmark pr. 1. januar 2005 til Fagligt Fælles Forbund. I forbindelse hermed er hensat til alle forventede omkostninger i relation til fusionen. Udvikling i regnskabsåret Resultatopgørelsen for 2004 udviser et underskud på 105 mio. kr. Kontingentindtægten er 9,5 mio. kr. lavere end 2003 på grund af fastfrysning af kontingentpriserne og den fortsatte medlemsnedgang på ca. 5,5%. Det store underskud fremkommer især på grund af de ekstraordinære omkostninger i forbindelse med fusionen. Udover de ordinære aktivitetsomkostninger, er der hensat 44 mio. kr. til yderligere fusionsomkostninger som fratrædelsesgodtgørelser og feriepengeforpligtelser. Den planlagte betalingsordning til Pensionskassen PKAD på i alt 109,9 mio. kr. indeholder kr. 33 mio. kr. indbetalt i 2004, og hensættelse til fremtidige indbetalinger på kr. 77,3 mio. kr. Gruppelivsbonus 21 mio.kr. er hensat til nedbringelse af fremtidig præmie. Forbundet skal i lighed med 2003 ikke betale skat. Der er i årets løb betalt t/kr. 439 til politiske formål. Beløbet udgør kr. 6,86 pr. medlem, og da medlemmer ikke ønsker at bidrage til politiske formål overføres ifølge tidligere beslutning t/kr. 27 til støtte til Kvindekrisecentre. side 4

5 Ledelsespåtegning Daglig ledelse har dags dato godkendt årsregnskabet for Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsstandarder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet. Daglig ledelse København, den 25. februar 2005 Poul Erik Skov Christensen Kjeld Hauerberg Olsen formand hovedkasserer Steen Andersen næstformand Jane Korczak næstformand Kritiske revisorer: I henhold til forbundets love 20 er regnskabet gennemgået af os. Vi har foretaget en kritisk gennemgang af bilagsmaterialet og fundet det i overrensstemmelse med bogføringen. Vi har ved stikprøve påset, at udgifterne og indtægterne er disponeret i overensstemmelse med forbundets love samt kongressens og hovedbestyrelsens beslutninger. Vi har ikke foretaget lovpligtig revision i henhold til fonds- og foreningslovgivningen. Gitte Slot kritisk revisor Vagn Christiansen kritisk revisor side 5

6 REVISIONSPÅTEGNING Til hovedbestyrelsen Vi har revideret årsrapporten for Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark for regnskabsåret 1. januar 31. december 2004, der aflægges efter årsregnskabsloven. Forbundets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af Kvindeligt Arbejderforbund i Danmarks aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2004 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger I forbindelse med stiftelsen af 3F med virkning fra 1. januar 2005 er forbundets aktiver og passiver pr. 1. januar 2005 overdraget til 3F. Nærværende årsrapport er derfor forbundets sidste. København, den 25. februar 2005 Revisionsinstituttet Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nils Jørgen Christiansen statsautoriseret revisor side 6

7 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for forbundet er opstillet tilnærmet årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C-virksomhed excl. pengestrømsanalyse. Generelt om indregning I resultatopgørelsen indregnes kontingentindtægter m.v. i takt med, at de forfalder. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige værdier vil tilgå forbundet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige værdier vil fragå forbundet og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og - omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og - tab vedrørende værdipapirer, gæld og afvikling af finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Anlægsaktiver Kursusejendommen i Karrebæksminde er værdiansat til kontantværdien af bygningerne pr. 1/1 1988, tillagt udgifter afholdt til om- og tilbygning herefter. Der foretages afskrivning på bygningerne over forventet levetid, som er ansat til 50 år. Investeringsejendommen på Applebys Plads måles til nettorealisationsværdi incl. handelsomkostninger m.v.. Der foretages ikke afskrivning på investeringsejendommen. Der foretages lineære afskrivninger på driftsmateriel baseret på vurdering af aktivernes forventede brugstid. Aktiver med en kostpris på under t/kr. 50 pr. enhed indregnes som omkostning i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Kooperative aktier og andele er optaget til indre værdi eller en skønnet lavere værdi. Omsætningsaktiver Tilgodehavende er værdiansat på grundlag af en individuel og forsigtig vurdering. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår. side 7

8 Finansielle aktiver Obligationer og aktier omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til børskurs på balancedagen. Hensættelser I hensættelser indgår lovbestemte og kongresbesluttede forpligtelser. Finansielle gældforpligtelser Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, samt anden gæld, måles til kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. side 8

9 Note t.kr. t.kr. 1. Ordinære indtægter Ordinære udgifter 2. Administrations- og personaleudgifter Møder og forhandlinger Kontingenter Ejendoms- og lokaleudgifter Bevillinger og hædersgaver Medlemsblad Gruppelivsforsikring Distrikter og amter Kursuscenter "Smålandshavet" Aktiviteter Ordinære udgifter i alt Resultat af ordinær drift Afskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Resultat før sekundære poster Sekundære poster Resultat før skat og henlæggelser Foreningsskat - Årets resultat Der foreslås fordelt således Overført øvrige reserver Overført til formuekontoen side 9

10 Aktiver Note t.kr. t.kr. 6. Ejendomme Inventar og biler Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver 7. Aktier og andele (nom. t/kr ) Anlægsaktiver i alt Diverse tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Varelager Finansielle aktiver 8. Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt side 10

11 Passiver 9. Egenkapital Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner og lign.forpligtelser Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Kortfristet gæld Gruppelivsordning Feriepengeforpligtelser, beregnede Diverse kreditorer Anden gæld Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser, pantsætninger samt andre forpligtelser side 11

12 Note t/kr. t/kr. 1. Ordinære indtægter Kontingent Huslejeindtægt Andre indtægter Administrations- og personaleudgifter Personaleudgifter Kontorhold EDB-udgifter Advokat Revision, heraf afdelinger tkr Distrikter og amter Distriktssekretærer Fælleskontorer Amtslige uddannelseskonsulenter Uddannelsespuljen Finansielle poster Renter af bankindeståender Renter af obligationer m.v Realiserede kursavancer/tab, værdipapirer Udbytte af aktier Urealiserede gevinst på værdipapirer Renteudgifter Depotgebyr m.v side 12

13 Note t/kr. t/kr. 5. Sekundære poster Bonus vedr. gruppeliv Afdeling 6 sager retur fra Adir Regulering administrationstilskud Frederikssund afdeling Industri og Lykke 49 0 Diverse tilbageførsler vedr. tidl.hensættelser Opskrivning investeringsejendom Hensættelse kongres Branchelandsklubber -238 Diverse hensættelser p.g.a.fusion Strejkeudbetalinger Overført til PKAD Ejendomme, inventar og biler Investerings Kursus Inventar ejendom ejendom og biler Kostpris primo Tilgang i året Afgang i årets løb Anskaffelsesværdi ultimo Opskrivninger primo 0 Opskrivning i årets løb Opskrivniner ultimo Afskrivninger primo Tilbageført afskrivning afhændede aktiver Årets afskrivninger Afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo Den offentlig kontante ejendomsvurdering pr. 1/ udgør i alt t.kr side 13

14 7. Finansielle anlægsaktiver Aktier og andele Kooperative aktier og andele er optaget til indre værdi eller en skønnet lavere værdi. Den nominelle værdi udgør t.kr pr. 31/ Værdipapirer Obligationer Aktier Den nominelle værdi af obligationerne udgør t.kr pr. 31/12-04 Note t/kr. t/kr. 9. Egenkapital: Saldo pr. 1/ Øvrige reserver Overført resultatdisponering Saldo pr Eventualforpligtelser, pantsætninger samt andre forpligtelser. 1. Forbundet har pensionsforpligtelser overfor tillidsvalgte og ansatte medarbejdere beskæftiget med fagligt arbejde i forbund og afdelinger og under forudsætning af ansættelse inden 4/ samt 10 års anciennitet. Pensionsforpligtelsen er afdækket i Pensionskassen for Kvindeligt Arbejderforbund, for de medarbejdere der opfylder ovennævnte forudsætninger om anciennitet. 2. Af obligationsbeholdningen er kr. 35 mio. deponeret til sikkerhed for A-kassen vedrørende forpligtelser. Forbundet hæfter for administration af Arbejdsløshedskassen. 3. Der er indgået kautions- og garantiforpligtelser for i alt kr. 0,3 mio. 4. Der er indgået leasingaftaler for i alt 0,6 mio.kr. side 14

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK EL-FORBUND SAMMENDRAG AF ÅRSRAPPORTER

DANSK EL-FORBUND SAMMENDRAG AF ÅRSRAPPORTER DANSK EL-FORBUND SAMMENDRAG AF ÅRSRAPPORTER 2010-2013 2 I blåt er det Per Nielsen, Casper Jensen og Niels Kristensen. Med orange veste Søren Jakobsen og John Mainz Petersen. Elektrikeren 01/2011 Foto:

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Årsrapport 2005. 34. regnskabsår

Årsrapport 2005. 34. regnskabsår Årsrapport 2005 34. regnskabsår B O R N H O L M S E R H V E R V S F O N D - 2 - Ledelsesberetning Side Indhold Virksomhedsoplysninger 3 Beretning 4 Påtegninger: Ledelsespåtegning 8 Revisionspåtegning 9

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Alternativet. Årsrapport 2013/2014

Alternativet. Årsrapport 2013/2014 Under Elmene 9, 4. tv. 2300 København S Cvr. nr. 35 28 48 93 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2006. 35. regnskabsår

Årsrapport 2006. 35. regnskabsår Årsrapport 2006 35. regnskabsår B O R N H O L M S E R H V E R V S F O N D - 2 - Indholdsfortegnelse Side Indhold Virksomhedsoplysninger 3 Beretning 4 Påtegninger: Ledelsespåtegning 8 Revisionspåtegning

Læs mere

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2005 (dirigent) DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum Årsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

Årsregnskab 2011. Dansk Firmaidrætsforbund

Årsregnskab 2011. Dansk Firmaidrætsforbund Årsregnskab 2011 Dansk Firmaidrætsforbund 1 2 Indholdsfortegnelse Organisationsoplysninger...4 Årsberetning...5 Årsregnskabets godkendelse... 7 Den uafhængige revisors erklæringer...8 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere