Statens Voksenuddannelsesstøtte SVU-statistikrapport 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statens Voksenuddannelsesstøtte SVU-statistikrapport 2009"

Transkript

1 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Datakontoret december 2010 Statens Voksenuddannelsesstøtte - SVU-statistikrapport 2009

2 Forord Hermed foreligger SVU-statistikpublikationen SVU-statistikrapport Formålet med statistikrapporten er at belyse SVU-ordningen og udviklingen heri. Der redegøres kort for baggrunden for SVU ordningen i afsnit 1; i afsnit 2 vises omfanget af tildelinger og støttebeløb, herunder hvordan tildelingerne/beløbene fordeler sig på blandt andet uddannelsestyper, støttemodtagernes alder og beskæftigelsesstatus. I afsnit 3 vises omfanget af ansøgninger fordelt på administratorer samt omfanget af afslag fordelt på årsagskategorier. Afsnittet indeholder desuden ekspeditionstidsstatistik. Alle beløb er opgjort i løbende priser, dvs. de reale udviklingstendenser i støttebeløbene er mindre end tallene umiddelbart viser. Statistikkerne er alle opgjort primo/medio februar året efter kalenderårets slutning. Publikationen kan ses på Styrelsens hjemmeside Henvendelser vedrørende publikationen kan ske til: Specialkonsulent Hans Helmuth Bruhn

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Tildelingsstatistik Tildelinger fordelt på uddannelsestyper Videregående uddannelse Almen uddannelse SVU til ledige Tildelinger fordelt på alder og køn Tildelinger til almen uddannelse fordelt på uddannelsesbaggrund Ansøgningsstatistik Ansøgninger fordelt på SVU-administratorer Ekspeditionstid Afslag...16 Bilag Bilag

4 1. Indledning 1. januar 2001 trådte lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) i kraft. Loven erstattede dele af den tidligere voksenuddannelsesstøtte (VUS) og ydelsen til uddannelsesorlov. Baggrunden for lovforslaget om SVU var at skabe rammer for de offentlige uddannelser på voksen- og efteruddannelsesområdet, som sikrer, at voksne har adgang til at lære og udvikle kompetencer gennem hele livet. Loven var et led i opfølgningen på aftalen om finansloven for 2000 om en voksen- og efteruddannelsesreform, indgået i november 1999 mellem regeringen (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre), Socialistisk Folkeparti og Centrum Demokraterne samt med tilslutning fra Enhedslisten. Aftalepartierne ønskede med reformen at styrke kompetenceudviklingen for alle, og især at styrke indsatsen for de kortuddannede. Derfor er omdrejningspunktet for reformen dels en målretning af den offentlige involvering og finansiering mod opkvalificering af kortuddannede, dels etablering af et bredt tilbud af videreuddannelse til alle, herunder også personer, der allerede har en erhvervskompetencegivende uddannelse. SVU-loven er ændret flere gange siden indførelsen i Af de vigtigste ændringer skal nævnes, at SVU til fagspecifikke kurser på videregående niveau blev ophævet med virkning fra 1. januar 2003 at tilskud til dækning af deltagerbetaling til seks ugers selvvalgt uddannelse på videregående niveau blev indført for ledige dagpengeberettigede med virkning fra 1. januar 2003 at de videregående uddannelser under lov om åben uddannelse blev delt pr. 1. juli 2003 mellem to love: uddannelse efter lov om åben uddannelse og uddannelse efter lov om universiteter at op til faglærte årligt kunne få SVU til forberedende voksenundervisning (FVU) og specialundervisning for voksne fra 1. juli 2004 (for 2004 dog op til 2.000), og at SVU ordningen pr. 1/ blev udvidet til også at omfatte personer i alderen år at dagpengeberettigede ledige over 25 år har ret til 6 ugers uddannelse med SVU støtte indenfor de første 9 måneder af ledighedsperioden (mod tidligere de første 12 måneder af ledighedsperioden) at SVU til fagspecifikke kurser genindføres fra 1. juli 2008 som opfølgning på 3- partsforhandlingerne, dog til nedsat dagpengesats Fra 1. august 2009 udgår ledige af SVU-ordningen og kan i stedet modtage uddannelsesydelse under Beskæftigelsesministeriet SVU-ordningen giver den enkelte uddannelsessøgende og virksomhederne adgang til at få støtte fra staten til dækning af og lønrefusion for tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i voksen- og efteruddannelse. Der kan endvidere ydes støtte til deltagerbetaling til uddannelser på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse (almen uddannelse). SVU ordningen omfattede både ledige og beskæftigede, men det forhold, at blot 3 procent af samtlige SVU tildelinger tilfalder ledige, betyder, at beskrivelsen af SVU ordningen i denne rapport næsten udelukkende er en beskrivelse af ordningen for SVU modtagere, der er i beskæftigelse. En tildeling gives til et uddannelsesforløb. En person kan derfor have flere tildelinger. For uddannelsesforløb, der strækker sig over flere finansår indgår kun den del af det tildelte beløb, som vedrører uddannelsesperioden i kalenderåret. 3

5 2. Tildelingsstatistik 2.1 Tildelinger fordelt på uddannelsestyper Tabel 2.0 viser antallet af tildelinger og tildelte beløb fordelt på uddannelsestyper videregående og almen uddannelse. Tabel 2.0 Tildelinger af SVU samt tildelte støttebeløb 2007, 2008 og 2009 Tildelinger Tildelte støttebeløb antal kr SVU Videregående uddannelse Almen uddannelse Deltagerbetaling i alt Deltagerbetaling (almen uddannelse) Deltagerbetaling (videregående uddannelse) SVU inkl. deltagerbetaling SVU til heltidsuddannelse udgør et beløb pr. uge svarende til arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb. I 2007, 2008 og 2009 var satserne henholdsvis kr., kr. og kr. pr. uge. Til personer i fagspecifikke kurser udgør støttebeløbet dog kun 90 % af højeste dagpengesats I alt blev der tildelt 521 mio. kr. i SVU i Disse fordelte sig på godt tildelinger. Omregnet i helårspersoner 1 svarer det til knap støttemodtagere. Til personer i videregående uddannelser blev der i 2009 givet i alt tildelinger med et samlet støttebeløb på godt 331 mio. kr. Til personer i almene uddannelser blev der i 2009 givet tildelinger med et samlet støttebeløb på næsten 190 mio. kr. Der blev givet i alt knap tildelinger til deltagerbetaling i det samlede støttebeløb hertil androg i alt 15,6 mio. kr. I forhold til 2008 er der tale om en stigning i antallet af tildelinger (VU+AU) på 63 procent, dog således, at antallet af tildelinger på det almene område næsten er fordoblet (95 procent), medens tildelinger på det videregående område er steget med 47 procent. De tildelte støttebeløb er samlet set steget med omkring 49 procent set i forhold til 2008, hvor støttebeløbet på det videregående område er steget 18 procent, medens det på det almene område næsten er tredoblet (274 procent). Tabel 2.1 viser antal tildelinger og tildelte beløb fordelt på uddannelsestyper videregående og almen uddannelse og efter uddannelsestype. 1 Svarende til 40 ugers støtte 4

6 Tabel 2.1 Tildelinger af SVU samt tildelte støttebeløb 2007, 2008 og 2009 Tildelinger Tildelte støttebeløb antal kr SVU Videregående uddannelse Fagspecifikke kurser* Suppl. udd.aktiviteter (åben uddannelse) Videregående uddannelse (åben uddannelse) Afgangsprojekt i videreuddannelsessystemet Kombinerede forløb Kvæginseminøruddannelsen Skibsmaskinistuddannelsen Styrmandsuddannelsen Supp. udd.aktiviteter, Universitetsloven Anden efter- og videreudd. Universitetsloven Enkeltfag, Universitetsloven Masteruddannelse, Universitetsloven Almen uddannelse Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne Almen voksenuddannelse (AVU) Dansk uddannelse for voksne udlændinge Forberedende voksenundervisning (FVU) HF HHX og HTX Specialundervisning for voksne Studentereksamen Kombinerede forløb Kombinerede forløb FVU og anden uddannelsesaktivitet Kombineret undervisning, ordblinde Kombineret forløb FVU og specialundervisning Ordblindeundervisning** Deltagerbetaling i alt Deltagerbetaling (almen uddannelse) Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne Almen voksenuddannelse HF HHX og HTX Kombinerede forløb FVU og anden uddannelsesaktivitet Kombinerede forløb Studentereksamen Deltagerbetaling (videregående uddannelse)*** Åben uddannelse Afgangsprojekt i videreudd.systemet Fagspecifikke kurser Kombinerede forløb Kvæginseminøruddannelsen Suppl. uddannelsesaktiviteter, Uni.loven Anden efter- og videreudd., Universitetsloven Enkeltfag, Universitetsloven Masterudd., Universitetsloven SVU inkl. deltagerbetaling Anm.: Tabellen omfatter tildelinger, der vedrører uddannelse i 2007, 2008 og Uddannelsesforløbet kan strække sig over flere finansår og vil i givet fald registreres som tildeling i tilsvarende flere finansår. Statistikken for et givent støtteår er opgjort pr. februar det efterfølgende år. * Med virkning fra og med 1. januar 2003 til og med 30. juni 2008 kunne der ikke gives SVU til personer i fagspecifikke kurser.. Pr. 1. juli genindføres muligheden, dog til nedsat dagpengesats ** Ordblindeundervisning blev fra 1. januar 2007 overført fra Specialundervisningsloven til FVU-loven. SVU til ordblindeundervisning er siden 1. august 2007 særskilt registreret i tabellen. *** SVU til deltagerbetaling til videregående uddannelse ydes kun til ledige personer. 5

7 2.1.1 Videregående uddannelse I 2009 blev der givet SVU tildelinger til personer i videregående uddannelse. Tildelingerne udløste gennemsnitligt en tildelt støtte på kr. svarende til 5,8 ugers støtte og udgjorde i alt godt 331 millioner kr. Det svarer til 64 procent af den samlede tildelte støtte under SVU ordningen; i 2008 var andelen omkring 80 procent. Andelen af den samlede tildelte støtte, der udbetales personer i videregående uddannelse faldt markant mellem 2008 og 2009, hvor andelen af al udbetalt SVU-støtte, der blev udbetalt til personer i videregående uddannelse i 2006, 2007 og 2008 var 91 procent, 89 procent og 88 procent. Åben uddannelse og uddannelsesforløb under Universitetsloven I alt blev 87 procent af den tildelte støtte til personer i videregående uddannelse i 2009 givet til personer i åben uddannelse. Den gennemsnitlige støtte til personer i åben uddannelse var på 6,1 uger, medens den i 2007 og 2008 var henholdsvis 8,2 uger og 7,5 uger. I 2009 var antallet af tildelinger til personer i uddannelsesforløb under universitetsloven 241; i 2008 var antallet 292, hvilket svarer til et fald på omkring 17 procent. Den gennemsnitlige tildelte støtte var på 13,4 uger; i 2008 var den gennemsnitlige tildelte støtte på 12,6 uger. Det skal bemærkes, at universitetsloven trådte i kraft 1. juli 2003 og at de universitetsuddannelser, der indgår som regulerede forløb efter loven om videreuddannelsessystemet for voksne (masteruddannelser) vil være registreret under lov om åben uddannelse, da tilrettelæggelsen sker efter denne lov. Afgangsprojekter i videreuddannelsessystemet for voksne Mellem 2006 og 2008 steg antallet af tildelinger til personer, der er i gang med afgangsprojekter i videreuddannelsessystemet for voksne (videregående voksenuddannelse, diplom- og masteruddannelse) med næsten to tredjedele, og mellem 2008 og 2009 steg antallet yderligere med omkring 15 procent og kom dermed op på i alt 874 tildelinger. De tildelte støttebeløb, der knyttede sig til disse tildelinger udgjorde 19,4 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig tildelt støtte på 6,1 uger Almen uddannelse Til SVU modtagere i de almene uddannelser blev der i 2009 tildelt næsten 190 mio. kr. fordelt på tildelinger. Det svarer til en gennemsnitlig tildelt støtte på omkring 5,1 uger, hvilket svarer nogenlunde til niveauet i I 2008 blev der tildelt omkring 69 mio. kr. på knap tildelinger. Det svarer til en gennemsnitlig tildelt støtte på 3,7 ugers støtte) AVU, FVU og enkeltfag på folkeskoleniveau Langt størstedelen af tildelingerne på det almene uddannelsesområde - 94 procent - vedrørte almen voksenuddannelse, AVU (2.634 tildelinger), forberedende voksenundervisning, FVU (6.650 tildelinger, hvoraf tildelinger dog kun delvist omfattede FVU) samt enkeltfag på folkeskoleniveau (4.797 tildelinger). Tilsammen fik støttemodtagerne bag disse tildelinger tildelt i alt godt 167 mio. kr., svarende til 88 procent af den tildelte støtte på det almene område. Den forholdsvist største stigning var at finde blandt personer, der fik tildelt SVU til kombinerede forløb, hvor antallet af tildelinger steg med over 350 procent. De tildelte støttebeløb steg med mere end 700 procent. 6

8 HF, HHX, HTX samt studentereksamen I alt 473 tildelinger, svarende til 5 procent af samtlige SVU tildelinger på de almene uddannelser gik til støttemodtagere på HF, HHX, HTX eller var under forberedelse til studentereksamen. Antalsmæssigt har der været tale om en stigning på ca. 12 procent siden 2008, hvor der var i alt 423 tildelinger, hvilket svarede til 8 procent af tildelinger på det almene område i Sammenlagt blev der tildelt 25,5 millioner kr. i SVU støtte i 2009 til støttemodtagere på en gymnasial uddannelse, svarende til kr. pr. tildeling. Det skal bemærkes, at det er muligt at få SVU til HF i kombination med AVU. Disse støttetildelinger registreres under kombinerede forløb, og følgelig udgør de 458 tildelinger, der iflg. tabel 2.1 har fundet sted til støttemodtagere i HF, formentlig ikke samtlige tildelinger, der rent faktisk har fundet sted på området. Kombinerede forløb, almen uddannelse Det er muligt at få SVU til kombinerede uddannelsesforløb, f.eks. en kombination af AVU og specialundervisning eller FVU og specialundervisning. Inden for almen uddannelse bruges dog typisk to uddannelseskombinationer FVU/AVU eller AVU/HF. Det reelle omfang af tildelinger til FVU, AVU, HF samt specialundervisning for voksne er derfor højere, end det umiddelbart fremgår af tabel 2.1. Samlet blev der i 2008 tildelt i alt 59,3 millioner kr. til personer i kombinerede uddannelsesforløb, fordelt på tildelinger. Det svarer til næsten 1/3 af de samlede tildelte støttebeløb til personer i almene uddannelser Deltagerbetaling Støtte til deltagerbetaling kunne til og med 2002 udelukkende gives til SVU modtagere, der gik på HF eller AVU. Fra og med 2003 blev muligheden udvidet til hele det almene område, ligesom ledige støttemodtagere på de videregående uddannelser fra det tidspunkt kunne modtage støtte til deltagerbetaling I 2009 blev der givet tildelinger til deltagerbetaling med en sammenlagt støtte på 15,6 millioner kr. Heraf gik næsten to tredjedele af tildelingerne, men blot godt en tiendedel 10 af den tildelte støtte, til de almene uddannelser. Tilsvarende udgjorde tildelingerne på det videregående uddannelsesområde godt en tredjedel procent, og de tildelte støttebeløb næsten 90 procent SVU til ledige Den primære målgruppe for SVU ordningen er beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende. Dagpengeberettigede ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse kan dog få SVU i op til seks uger indenfor de første 9 måneder af ledighedsperioden, hvis de er 25 år eller derover. Dagpengeberettigede ledige under 25 år kan få SVU i seks uger til en almen uddannelse indenfor ledighedsperiodens første seks måneder. I 2009 blev der givet tildelinger til ledige (jf. tabel 2.2). Det svarer til 5,9 % af samtlige SVU tildelinger. De udbetalte støttebeløb udgjorde 5,7 % af den samlede udbetalte SVU i Antallet af tildelinger til ledige i almen uddannelse er ganske beskedent og udgjorde blot 1,5 % af samtlige SVU-tildelinger til ledige i 2009, hvor en meget stor del af tildelingerne derimod blev givet til personer i åben uddannelse. I 2009 var den gennemsnitlige SVU, der blev givet ledige støttemodtagere på videregående uddannelser, omkring kr. Blandt støttemodtagere i almen uddannelse var den 7

9 gennemsnitlige SVU omkring kr. Støtten til deltagerbetaling til personer i videregående og almen uddannelse udgjorde henholdsvis kr. og knap kr. Retten til seks ugers selvvalgt uddannelse kan bruges til uddannelser, der berettiger til SVU eller VEU-godtgørelse eller en kombination. Når antallet af ledige på SVU ikke er større, skyldes det formentlig, at de fleste ledige bruger deres mulighed for seks ugers selvvalgt uddannelse på et uddannelsesforløb på erhvervsuddannelsesniveau, hvortil de kan opnå VEUgodtgørelse. På disse uddannelser typisk AMU-uddannelser kan den ledige opnå egentlige kompetencer, selvom perioden er så kort som seks uger. Som ovenfor beskrevet blev reglerne om dagpengeberettigede lediges ret til 6 ugers selvvalgt uddannelsen overflyttet fra Undervisningsministeriet til Beskæftigelsesministeriets regi med virkning fra 1. august

10 Tabel 2.2 Ledige tildelt SVU i 2007, 2008 og 2009 Tildelinger antal kr SVU Videregående uddannelse Videregående Uddannelse (åben uddannelse) Afgangsprojekt i videreuddannelsessystemet Fagspecifikke kurser Kombinerede forløb Kvæginseminøruddannelsen Styrmandsuddannelsen Supplerende uddannelsesaktiviteter Supp. udd.aktiviteter, Universitetsloven Anden efter- og videreudd. Universitetsloven Enkeltfag, Universitetsloven Masteruddannelse, Universitetsloven Almen uddannelse Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne Almen voksenuddannelse (AVU) Forberedende voksenundervisning (FVU) HF Kombinerede forløb Deltagerbetaling i alt Deltagerbetaling (AU) Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne Almen voksenuddannelse (AVU) HF Kombinerede forløb Deltagerbetaling (VU) Åben uddannelse Afgangsprojekt i videreudd.systemet Fagspecifikke kurser Kombinerede forløb Supplerende Uddannelsesaktiviteter, universitetsloven Anden efter- og videreuddannelse, universitetsloven Enkeltfag, Universitetsloven Masterudd., Universitetsloven SVU inkl. Deltagerbetaling Anm.: Tabellen omfatter tildelinger, der vedrører uddannelse i 2007, 2008 og Uddannelsesforløbet kan dog strække sig over flere finansår, og vil i givet fald registreres som tildeling i tilsvarende flere finansår. 2.2 Tildelinger fordelt på alder og køn Det er en betingelse for at få SVU, at den uddannelsessøgende er fyldt 25 år, men ved uddannelsens start ikke har nået folkepensionsalderen 2.. Uddannelsessøgende mellem 20 og 25 år kan dog få SVU til FVU og specialundervisning for voksne. Af de i alt godt tildelinger i 2009 rettede sig til kvinder. Det svarer til 60 procent af samtlige tildelinger i 2009; i 2008 var andelen 69 procent, og i 2007 var den 71 procent. Kvinderne udgjorde størstedelen af støttemodtagerne på de videregående uddannelser i 2009 og var med et antal på tildelinger næsten 3 gange flere set i forhold til mænd, der 2 Jf. 1 a i lov om social pension 9

11 modtog tildelinger i På de almene uddannelser er mænd og kvinder med henholdsvis og tildelinger mere ligeligt fordelt, jf. tabel 2.3. Der er forholdsvist stor forskel på, hvilke uddannelsestyper der modtages støtte til kønnene imellem: Blandt mændene går 59 procent af tildelingerne til personer i almen uddannelse, medens det kun gælder 41 procent af tildelingerne til kvinderne. Der er imidlertid også store forskelle aldersklasserne imellem. De yngste (20-29 årige) og de ældste (55-64 årige) blandt kvinderne er oftere at finde på de almene uddannelser 3 set i forhold til de årige kvinder, når man tager højde for deres relative antal, og for den generelle fordeling af støttemodtagere på de to uddannelsestyper. Til gengæld er de årige oftere at finde i videregående uddannelser. Blandt mændene ses en tendens til, at andelen af tildelinger til personer over 30 år i almen uddannelse er stigende med alderen: Blandt de årige er andelen af tildelinger, der går til mænd i almene uddannelser 44 procent. Blandt de årige årige er den 80 procent. Tabel 2.3 Alder ultimo året Tildelinger i 2009 fordelt efter køn, uddannelsestype og alderskategori Mænd Kvinder Antal Procent Antal Procent Almen Videregående Almen Videregående Almen Videregående Almen Videregående Almen Videregående Almen Videregående Almen Videregående Almen Videregående Almen Videregående i alt Almen Videregående Ialt Ialt 3 De årige kan kun få tildelt SVU til et alment uddannelsesforløb; tildelinger til personer i denne aldersgruppe er dog kun ganske få. 10

12 Tabel 2.4 Andel af arbejdsstyrken der modtager SVU fordelt efter alder samt aldersfordeling af henholdsvis SVU-modtagere og personer i arbejdsstyrken Alder ultimo året Andel af arbejdsstyrken mellem år der modtager SVU SVUmodtageres aldersfordeling Arbejdsstyrkens aldersfordeling (20-65 år)* % % % ,09 0,8 9, ,67 6,4 9, ,07 12,6 11, ,28 16,4 12, ,28 18,1 14, ,47 18,7 12, ,25 14,5 11, ,91 9,9 10, ,38 2,6 7, år 1,01 100,0 100,0 * Kilde: Statistikbanken, Arbejdsmarkedsstatistik RAS3, Danmarks Statistik Af tabel 2.3 fremgår det, at forholdsvis mange SVU-modtagere er personer, der er midt i deres arbejdsliv. Således udgør de årige i 2009 godt 53 procent af samtlige støttemodtagere, medens de, set til sammenligning, kun udgør knap 40 procent af arbejdsstyrken i alderen år, jf. tabel 2.4, som også viser andelen af arbejdsstyrken mellem år, der modtager SVU. Set under ét modtog 1 procent af samtlige personer i arbejdsstyrken SVU i I 2008 og 2007 var andelene henholdsvis 0,6 og 0.5 procent. Det absolutte antal tildelinger steg omkring 62 procent mellem 2008 og 2009 (jf. tabel 2.1), men andelen af personer i arbejdsstyrken, der fik tildelt SVU i 2009 steg med godt 0,4 procentpoint, svarende til 68 procent, set i forhold til andelen i

13 Tabel 2.5 Tildelt SVU til årige i 2007, 2008 og 2009 Tildelinger antal kr. SVU Videregående uddannelse Suppl. Udd.aktiviteter -åben udd. 0 0 VU (åben uddannelse) Afgangsprojekt Fagspecifikke kurser Styrmandsuddannelksen Supp. udd.aktiviteter, Universitetsloven Enkeltfag, Universitetsloven Masteruddannelse, Universitetsloven Almen uddannelse Almen voksenuddannelse (AVU) Dansk uddannelse for voksne udlændinge FVU HF Kombinerede forløb Komb. forløb FVU og anden udd Kombineredet undervisning, ordblinde Ordblindeundervisning Specialundervisning for voksne Deltagerbetaling i alt Deltagerbetaling (almen uddannelse) Almen voksenuddannelse FVU HF Kombinerede forløb Komb. Forløb FVU og anden udd Deltagerbetaling (VU) Åben uddannelse SVU inkl. Deltagerbetaling De årige deltog i 2009 først og fremmest i åben uddannelse, forberedende voksenundervisning (FVU) og almen voksenuddannelse (AVU). Tildelingerne hertil udgjorde 79 procent (ikke medregnet forløb hvor FVU er delelement i forløbet) af samtlige tildelinger til personer i denne aldersklasse. Blandt samtlige SVU modtagere (20-65 år) deltog 78 procent i disse tre typer uddannelser. 2.3 Tildelinger til almen uddannelse fordelt på uddannelsesbaggrund For at få SVU til almen uddannelse er det en betingelse, at den uddannelsessøgende kan betragtes som kortuddannet. Man er kortuddannet, når man ved uddannelsens begyndelse har højst 8 års skolegang suppleret med en afsluttet erhvervsrettet uddannelse eller uddannelse svarende hertil 12

14 9-10 års skolegang suppleret med en afsluttet 2-årig erhvervsrettet uddannelse eller 9-10 års skolegang suppleret med en forældet erhvervsrettet uddannelse. Derudover kan der i særlige tilfælde helt eller delvist ses bort fra en gennemført skolegang eller uddannelse. Det gælder når man kan dokumentere, at en erhvervsrettet uddannelse ikke kan bruges af helbredsmæssige grunde, eller når man kan sandsynliggøre, at skolegang eller uddannelse fra udlandet ikke kan bruges i Danmark. Tabel 2.6 SVU-modtagere* i almen uddannelse, fordelt efter uddannelse s- og skolebaggrund. 2007, 2008 og Ingen erhvervsrettet udd. Erhvervsrettet udd. op til 2 år Erhvervsrettet udd mere end 2 år Skolegang pct Op til 8 år år år Over 10 år I alt Antal Anm.: Når personer med mere end 10 års skolegang eller 9-10 års skolegang og en erhvervsrettet uddannelse på mere end 2 år har fået SVU, skyldes det, at uddannelsen har kunnet betragtes som forældet. * Opgørelsen er baseret på antal personer, der har modtaget SVU, og ikke antallet af tildelinger. I opgørelsen tælles hver person således kun med én gang, uanset antallet af tildelinger pågældende måtte have fået tildelt. Tabel 2.7 SVU-modtagere i almen uddannelse, fordelt efter uddannelsesbaggrund. 2007, 2008 og Ingen erhvervsrettet udd Erhvervsrettet udd. op til 2 år Erhvervsrettet udd. mere end 2 år Pct Antal Anm.: Når personer med mere end 10 års skolegang eller 9-10 års skolegang og en erhvervsrettet uddannelse på mere end 2 år har fået SVU, skyldes det, at uddannelsen har kunnet betragtes som forældet. Antallet af tildelinger på det almene område steg 100 procent mellem 2008 og 2009, jf. tabel 2.6 Det var navnlig grupperne af personer med henholdsvis en erhvervsrettet uddannelse på op til to år eller uden en erhvervsrettet uddannelse, hvorfra der kom en stor søgning, idet tildelingerne til disse grupper fordobledes mellem 2008 og Blandt personer med en erhvervsrettet uddannelse var stigningen på omkring 77 procent. I alt Udvidelse af SVU til faglærtes deltagelse i specialundervisning for voksne og FVU 1. juli 2004 fik faglærte mulighed for at få SVU til specialundervisning for voksne eller FVU. Der blev således givet mulighed for, at op til faglærte årligt kunne modtage SVU, selvom de ikke opfyldte kravet om at være kortuddannet. Ordningen blev ikke udnyttet i særlig høj grad i 2004, hvor kun 119 personer benyttede sig af muligheden. Antallet af tildelinger steg dog betydeligt i 2005, hvor 536 faglærte fik SVU til et alment uddannelsesforløb. De efterfølgende to år faldt antallet af tildelinger dog igen og udgjorde i alt 330 i 2007, men steg herefter med 223 procent i 2008 til 737 tildelinger. Mellem 2008 og 13

15 2009 steg antallet af tildelinger yderligere med 67 procent svarende til i alt tildelinger, jf. tabel 2.8. Tabel 2.8 Tildelinger til faglærte i FVU eller specialundervisning i Fordelt efter uddannelse stype og alder Alder ultimo året FV U Spec.undervisning for voksne Kombinerede forløb* Ordblindeundervisning Antal faglærte i alt antal antal pct Over 59 år Ialt i alt i alt i alt i alt i alt** * Kursusforløb hvor FVU kombineres med AVU, specielundervisning, ordblindeundervisning eller anden uddannelse. ** Omfatter perioden 1/7-31/ Ansøgningsstatistik SVU administreres af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte sammen med a-kasser, VUC og udvalgte uddannelsessteder: Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Professionshøjskolen University College Nordjylland 4 (tidligere CVU Nordjylland), Professionshøjskolen VIA University College (tidligere CVU Midt-Vest), Professionshøjskolen University College Syd (tidligere CVU Sønderjylland) og Professionshøjskolen Lillebælt University College (tidligere CVU Fyn). A-kasserne og de nævnte uddannelsessteder vejleder uddannelsessøgende og arbejdsgivere om SVU-ordningen og modtager, kontrollerer og videresender ansøgninger og ændringsansøgninger om SVU. 4 I august 2007 oprettede undervisningsministeren 8 nye professionshøjskoler for videregående uddannelser. Fra 1. januar 2008 fusionerede hver af de 8 professionshøjskoler med de daværende CVU ere og enkeltstående MVUinstitutioner. 14

16 3.1 Ansøgninger fordelt på SVU-administratorer Tabel 3.1 Ansøgninger fordelt på SVU-administratorer 2007, 2008 og Antal % VUC Heraf ændr.ansøgn A kasser Heraf ændr.ansøgn Universiteter og 6.664* Professionshøjskoler Heraf ændr.ansøgn I alt Heraf ændr.ansøgn Anm.: Omfatter både grund- og ændringsansøgninger modtaget i året. Ansøgningerne kan vedrøre en uddannelse, der forløber over flere finansår, men tælles kun med i ansøgningsåret. * CVU ere m.fl. I 2009 blev der indgivet i alt ansøgninger, hvilket er 65 procent flere set i forhold til Andelen af ændringsansøgninger var 14 procent og stort set uændret i forhold til tidligere år. 3.2 Ekspeditionstid Tabel 3.2 og 3.3 viser fordelingen af sager på ekspeditionstid for henholdsvis grundansøgninger og ændringsansøgninger, særskilt efter administrator (jf. bilagstabel 3). Tabel 3.2 Fordeling af grundansøgninger på ekspeditionstid*. Særskilt efter administratortype. Procent Universiteter og Professionshøjskole VUC A-Kasser 1-20 dage dage dage Over 40 dage I alt Antal * Antal dage fra sagen er modtaget hos medadministrator, til støttemeddelelse er sendt til ansøger Tabel 3.3 Fordeling af ændringsansøgninger* på ekspeditionstid**. Særskilt efter administratortype. Procent Universiteter og VUC A-Kasser Professionshøjskoler 1-20 dage dage dage Over 40 dage I alt Antal * Online ændringsansøgninger ej medtaget ** Antal dage fra sagen er modtaget hos medadministrator, til støttemeddelelse er sendt til ansøger 15

17 Tabel 3.4 Ekspeditionstid* Alle ansøgninger Grundansøgninger Ændringsansøgninger procent Færdigbehandlet indenfor 30 dage Færdigbehandlet efter 30 dage Antal dage fra sagen er modtaget hos medadministrator, til støttemeddelelse er sendt til ansøger Anm. Online ændringsansøgninger ej medtaget. Som det fremgår af tabel 3.4, opfyldte administratorerne set under ét resultatkravet om, at mindst 85 procent af ansøgningerne i 2009 skulle være færdigbehandlet inden 30 dage. 3.3 Afslag Forskellige betingelser skal være opfyldt, for at en uddannelsessøgende kan få SVU. Eksempelvis skal den uddannelsessøgende være studieaktiv, opfylde et alderskriterium og gennemgå en SVU-berettigende uddannelse. Opfylder en uddannelsessøgende ikke alle kriterierne, vil personen enten få afslag på sin ansøgning eller kun få et delvist tilsagn. Der kan være flere afslagsårsager pr. ansøgning. Der er i alt 31 mulige afslagsårsager. Tabel 3.5 Afslag og de 5 hyppigste afslagsårsager på VU og AU i 2009 samt fordelinger af afslag på disse afslagstyper for årene 2007 og 2008 Afslag og årsager antal % Afslåede grundansøgninger, i alt Videregående uddannelse Almen uddannelse Hyppigste afslagsårsager: Videregående uddannelse Ansøgning er indgivet for sent Opfylder ikke beskæftigelseskravet, mangler orlovsaftale eller er ikke dagpengeberettiget Mindre end 37 timers støtte Ikke mere støttetid Undervisning er ikke tilrettelagt som heltidsundervisning Almen uddannelse Ikke mere støttetid Kan ikke betragtes som kortuddannet Ansøgning er indgivet for sent Uddannelsen er ikke støtteberettigende Mindre end 37 timers støtte Anm.: Grundansøgninger beregnet i 2006, 2007 eller 2008 der er givet fuldt afslag på. Kun afslagsårsager, der ikke er givet dispensation fra, er medtaget. Ansøgningerne kan vedrøre flere finansår. I 2009 blev der givet afslag på i alt ansøgninger. Heraf vedrører videregående uddannelse og almen uddannelse, hvilket svarer til, at der blev givet afslag på hver 16

18 tiende ansøgning. Det gælder både ansøgninger til videregående uddannelse som ansøgninger til almen uddannelse. I 2009 var afslagene oftest begrundet med, at ansøgningen var indgivet for sent (ialt svarende til 53 %). Afslagsgrunden ikke mere støttetid blev givet i 996 tilfælde, svarende til 34 % og til 738 ansøgninger blev der givet afslag, uddannelsen var kortere end 37 timer. Øvrige årsager til afslag, som hyppigt blev angivet var, at ansøger ikke opfyldte beskæftigelseskravet, manglede orlovsaftale eller ikke var dagpengeberettiget (32 %); ikke havde mere støtte (32 %) og i hvert fjerde afslag var begrundelsen, at den samlede ansøgte støtte udgjorde mindre end 37 timers støtte. 17

19 Bilag Bilag 1 Ansøgninger og deres ekspeditionstid fordelt på SVU-administratorer 2008 Tabel 1 Ansøgninger indgivet til VUC 2008 fordelt efter ekspeditionstid. Antal Ansøgninger* Ekspeditionstid antal pct dage dage Over 40 dage I alt VUC % Educator 119 1,9 79,8 0,0 20,2 100 HF centret Efterslægten 3 0,1 100,0 0,0 0,0 100 Herning HF og VUC 149 2,3 96,6 0,0 3,4 100 Københavns VUC 138 2,2 86,2 5,1 8,7 100 Randers HF og VUC 54 0,9 98,2 0,0 1,9 100 Th. Langs HF og VUC 82 1,3 100,0 0,0 0,0 100 VUC Bornholm 5 0,1 100,0 0,0 0,0 100 VUC Djursland 1 0,0 100,0 0,0 0,0 100 VUC Esbjerg 239 3,7 79,1 4,6 16,3 100 VUC Fredericia 112 1,7 86,6 12,5 0,9 100 VUC Fyn/Langeland/Ærø 1 0,0 100,0 0,0 0,0 100 VUC Gram 8 0,1 75,0 25,0 0,0 100 VUC Grenaa 1 0,0 100,0 0,0 0,0 100 VUC Grindsted 124 1,9 88,7 2,4 8,9 100 VUC Haderslev ,8 60,6 11,5 27,9 100 VUC Holstebro 35 0,6 97,1 2,9 0,0 100 VUC Horsens 103 1,6 82,5 7,8 9,7 100 VUC Hvidovre-Amager 36 0,6 80,6 5,6 13,9 100 VUC Kolding 128 2,0 87,5 0,0 12,5 100 VUC Lemvig-Struer 6 0,1 100,0 0,0 0,0 100 VUC Middelfart 299 4,7 96,7 0,0 3,3 100 VUC Midtsjælland 30 0,5 100,0 0,0 0,0 100 VUC Munkebo/Kerteminde & VUC Fyn & Fyns HF-kursus 1 0,0 100,0 0,0 100,0 100 VUC Nord 51 0,8 58,8 11,8 29,4 100 VUC Nordfyn 1 0,0 0,0 100,0 0,0 100 VUC Nordjylland, Aalborg afd ,4 84,0 9,0 7,0 100 VUC Nordjylland, Aars afd. 20 0, ,0 0,0 100 VUC Nordjylland, Brovst afd. 89 1,4 94,4 5,6 0,0 100 VUC, Nordjylland, Frederikshavn afd ,2 73,9 0,7 25,4 100 VUC Nordjylland, Hadsund afd. 5 0,1 100,0 0,0 0,0 100 VUC Nordjylland, Hjørring afd ,9 81,2 5,4 13,4 100 VUC Nordjylland, Hobro afd ,0 82,9 7,8 9,3 100 VUC Nordsjælland 34 5,4 68,2 6,9 24,9 100 VUC Nordvestsjælland 32 0,5 87,5 12,5 0,0 100 VUC Odense 136 2,1 96,3 0,0 3,7 100 VUC Ribe 1 0,0 0,0 100,0 0,0 100 VUC Ringkøbing/Holmsland 66 1,0 97,0 0,0 3,0 100 VUC Skive 75 1,2 78,7 13,3 8,0 100 VUC Storstrøm 173 2,7 86,7 1,7 11,6 100 VUC Svendborg 27 0,4 96,3 0,0 3,7 100 VUC Sønderborg 6 0,1 83,3 0,0 16,7 100 VUC Sønderjylland 28 0,4 89,3 7,1 3,6 100 VUC Sønderjylland, Tønder afd. 16 0,3 100,0 0,0 0,0 100 VUC Thy-Mors 187 2,9 94,1 2,7 3,2 100 VUC Varde 21 0,3 95,2 0,0 4,8 100 Fortsættes næste side 18

20 Fortsat Antal Ansøgninger* Ekspeditionstid antal pct dage dage Over 40 dage I alt VUC % VUC Vejen 109 1,7 90,8 3,7 5,5 100 VUC Vejle 192 3,0 81,8 6,3 12,0 100 VUC Vestegnen 43 0,7 97,7 0,0 2,3 100 VUC Vestsjælland 25 0,4 44,0 16,0 40,0 100 VUC Viborg 231 3,6 97,0 0,4 2,6 100 VUC i Roskilde 44 0,7 97,7 0,0 2,3 100 VUC Århus 138 2,2 89,1 2,9 8,0 100 Voksenuddannelsescenter Frederiksberg 169 2,6 89,9 3,6 6,5 100 VUC i alt ,0 80,7 5,8 13,5 100 * Online ændringsansøgninger ej medtaget 19

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart VUS Konsulenterne Vejledning / coaching om erhverv og uddannelse Uddannelsesplanlægning

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Faldet i ledigheden er ophørt og på vej opad. I december var ledigheden vokset med 1 personer svarende

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Oktober Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Ledigheden i Århus Kommune er på 1, % af arbejdsstyrken, hvilket er samme niveau som på landsplan (1,%).

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn August 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I august 2005 var der i i gennemsnit 42.606 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 10,8% færre end i august 2004. Som følge af den faldende ledighed

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden faldt med 657 fra april 2014-15. Det svarer til et fald på 8,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland steg med 510 fra februar 2014-15. Den opadgående

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november November 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I november 2005 bestod det gennemsnitlige antal ledige og aktiverede i af 38.235 personer. Sammenlignet med november 2004 er det et fald på 13,6%. I den samme periode

Læs mere

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Oktober 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I oktober 2005 var der i gennemsnit 39.189 personer, som enten var ledige eller aktiverede i. Det er 12,4% færre end i oktober 2004. I den samme periode er ledighedsprocenten

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 245 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder blanketten Rubrik 1: Navn mv. (Udfyldes

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

NYHED S BREV. Ledigheden i Odense Kommune 1999, samt de nyeste ledighedstal fra marts 2000. Nr. 10 maj 2000. Resumé

NYHED S BREV. Ledigheden i Odense Kommune 1999, samt de nyeste ledighedstal fra marts 2000. Nr. 10 maj 2000. Resumé NYHED S BREV Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 1 maj 2 Resumé Ledighedsprocenten for Kommune var i 99 på 7,2 pct. Ledigheden i Kommune 99, samt de nyeste ledighedstal

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet DI Den 28. november 2012 TQCH Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet 1. halvår 2013 I dette notat beskrives gruppen af ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten i første

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Ledighedstal for november 2013

Ledighedstal for november 2013 Ledighedstal for november 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, forsikrede Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, ikke-forsikrede Udviklingen

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere

Sociale Medier Tilmeldingsblanket

Sociale Medier Tilmeldingsblanket Sociale Medier Tilmeldingsblanket Campus Vejle it Gør din virksomhed mere synlig på nettet CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail Anvendte AMU-fag Pris pr. aften Datoer Tilmeld

Læs mere

2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket

2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket 2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket CPR. nr. Campus Vejle sap Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail AMU nr Pris Datoer Tilmeld (sæt X) 41373 Forretningsforståelse og

Læs mere

Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning

Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning 4000 Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Antal efterlønsmodtagere Fremskrivning frem

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 26. august 2009. Nr. 829. Bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 3, 71, stk. 4, 73 b, stk. 5, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Bornholm, fordelt

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 921 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 Kvinder 665 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 I alt 1.586 1.621 1.665 1.754 2.64

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 851 Kvinder 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 75 I alt 1.621 1.665 1.754 2.64 2.99

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Midtjylland Mænd 13.37 14.13 14.848 18.691 19.179 18.57 15.767 13.499 12.632 11.579 11.374 1.974 1.79 Kvinder 8.85 8.839 8.942 1.516 9.631 9.217 8.829 8.471 8.686 8.629 8.855

Læs mere

Ledighedstal for februar 2012

Ledighedstal for februar 2012 Ledighedstal for februar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket

Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket Campus Vejle ledelse CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail AMU nr. Pris Datoer 2012 Anvendt produkt 43559:

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms Kommune Bruttoledige

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Analysen Nr. 5 / April 2012 Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Arbejdsmarkedets parter har i de nye overenskomster forbedret muligheden for efteruddannelse ved på en række områder

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Hele landet, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Hele landet Bruttoledige

Læs mere

November 2011 Pr. 1. november 2011 overgår ca. 4.000 medlemmer (Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund) fra HK til Funktionærer og servicefag.

November 2011 Pr. 1. november 2011 overgår ca. 4.000 medlemmer (Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund) fra HK til Funktionærer og servicefag. A-kasser Januar 2015 Pr. 1. januar 2015 er Business og Min a-kasse lagt sammen under navnet Min a-kasse Juli 2013 Pr. 1. juli 2013 er Akademikernes Arbejdsløshedskasse (AAK) og Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige

Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige Tilmeldingsblanket CPR. nr. Campus Vejle iværksætter Navn Post nr. / by Telefon Mobil nr. E-mail Firmaoplysninger Navn (firma) Postnr. / by CVR nr.

Læs mere

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) 2008 2009 2010 2011 2012 Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger Akademikere (AAK) 62.543

Læs mere

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

OPLYSNINGER OG STATISTIK

OPLYSNINGER OG STATISTIK OPLYSNINGER OG STATISTIK Efterløn og statistiske oplysninger Efterlønsordningen er et af de politiske temaer, som hyppigst debatteres. Debatten er ofte præget af mangelfulde oplysninger om efterlønsordningen

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Resultater på erhvervsskolerne

Resultater på erhvervsskolerne 20 06 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Resultater på erhvervsskolerne 4.1 Indledning og sammenfatning... side 115 4.2 Fuldførelse af grundforløb på skolerne... side 116 4.3 Erhvervsskolernes økonomi... side 127

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet Forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde efter 3. November 2014 Resume Aktiviteten og forbruget på almen og erhvervsrettet voksen-

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere