Statens Voksenuddannelsesstøtte SVU-statistikrapport 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statens Voksenuddannelsesstøtte SVU-statistikrapport 2009"

Transkript

1 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Datakontoret december 2010 Statens Voksenuddannelsesstøtte - SVU-statistikrapport 2009

2 Forord Hermed foreligger SVU-statistikpublikationen SVU-statistikrapport Formålet med statistikrapporten er at belyse SVU-ordningen og udviklingen heri. Der redegøres kort for baggrunden for SVU ordningen i afsnit 1; i afsnit 2 vises omfanget af tildelinger og støttebeløb, herunder hvordan tildelingerne/beløbene fordeler sig på blandt andet uddannelsestyper, støttemodtagernes alder og beskæftigelsesstatus. I afsnit 3 vises omfanget af ansøgninger fordelt på administratorer samt omfanget af afslag fordelt på årsagskategorier. Afsnittet indeholder desuden ekspeditionstidsstatistik. Alle beløb er opgjort i løbende priser, dvs. de reale udviklingstendenser i støttebeløbene er mindre end tallene umiddelbart viser. Statistikkerne er alle opgjort primo/medio februar året efter kalenderårets slutning. Publikationen kan ses på Styrelsens hjemmeside Henvendelser vedrørende publikationen kan ske til: Specialkonsulent Hans Helmuth Bruhn

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Tildelingsstatistik Tildelinger fordelt på uddannelsestyper Videregående uddannelse Almen uddannelse SVU til ledige Tildelinger fordelt på alder og køn Tildelinger til almen uddannelse fordelt på uddannelsesbaggrund Ansøgningsstatistik Ansøgninger fordelt på SVU-administratorer Ekspeditionstid Afslag...16 Bilag Bilag

4 1. Indledning 1. januar 2001 trådte lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) i kraft. Loven erstattede dele af den tidligere voksenuddannelsesstøtte (VUS) og ydelsen til uddannelsesorlov. Baggrunden for lovforslaget om SVU var at skabe rammer for de offentlige uddannelser på voksen- og efteruddannelsesområdet, som sikrer, at voksne har adgang til at lære og udvikle kompetencer gennem hele livet. Loven var et led i opfølgningen på aftalen om finansloven for 2000 om en voksen- og efteruddannelsesreform, indgået i november 1999 mellem regeringen (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre), Socialistisk Folkeparti og Centrum Demokraterne samt med tilslutning fra Enhedslisten. Aftalepartierne ønskede med reformen at styrke kompetenceudviklingen for alle, og især at styrke indsatsen for de kortuddannede. Derfor er omdrejningspunktet for reformen dels en målretning af den offentlige involvering og finansiering mod opkvalificering af kortuddannede, dels etablering af et bredt tilbud af videreuddannelse til alle, herunder også personer, der allerede har en erhvervskompetencegivende uddannelse. SVU-loven er ændret flere gange siden indførelsen i Af de vigtigste ændringer skal nævnes, at SVU til fagspecifikke kurser på videregående niveau blev ophævet med virkning fra 1. januar 2003 at tilskud til dækning af deltagerbetaling til seks ugers selvvalgt uddannelse på videregående niveau blev indført for ledige dagpengeberettigede med virkning fra 1. januar 2003 at de videregående uddannelser under lov om åben uddannelse blev delt pr. 1. juli 2003 mellem to love: uddannelse efter lov om åben uddannelse og uddannelse efter lov om universiteter at op til faglærte årligt kunne få SVU til forberedende voksenundervisning (FVU) og specialundervisning for voksne fra 1. juli 2004 (for 2004 dog op til 2.000), og at SVU ordningen pr. 1/ blev udvidet til også at omfatte personer i alderen år at dagpengeberettigede ledige over 25 år har ret til 6 ugers uddannelse med SVU støtte indenfor de første 9 måneder af ledighedsperioden (mod tidligere de første 12 måneder af ledighedsperioden) at SVU til fagspecifikke kurser genindføres fra 1. juli 2008 som opfølgning på 3- partsforhandlingerne, dog til nedsat dagpengesats Fra 1. august 2009 udgår ledige af SVU-ordningen og kan i stedet modtage uddannelsesydelse under Beskæftigelsesministeriet SVU-ordningen giver den enkelte uddannelsessøgende og virksomhederne adgang til at få støtte fra staten til dækning af og lønrefusion for tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i voksen- og efteruddannelse. Der kan endvidere ydes støtte til deltagerbetaling til uddannelser på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse (almen uddannelse). SVU ordningen omfattede både ledige og beskæftigede, men det forhold, at blot 3 procent af samtlige SVU tildelinger tilfalder ledige, betyder, at beskrivelsen af SVU ordningen i denne rapport næsten udelukkende er en beskrivelse af ordningen for SVU modtagere, der er i beskæftigelse. En tildeling gives til et uddannelsesforløb. En person kan derfor have flere tildelinger. For uddannelsesforløb, der strækker sig over flere finansår indgår kun den del af det tildelte beløb, som vedrører uddannelsesperioden i kalenderåret. 3

5 2. Tildelingsstatistik 2.1 Tildelinger fordelt på uddannelsestyper Tabel 2.0 viser antallet af tildelinger og tildelte beløb fordelt på uddannelsestyper videregående og almen uddannelse. Tabel 2.0 Tildelinger af SVU samt tildelte støttebeløb 2007, 2008 og 2009 Tildelinger Tildelte støttebeløb antal kr SVU Videregående uddannelse Almen uddannelse Deltagerbetaling i alt Deltagerbetaling (almen uddannelse) Deltagerbetaling (videregående uddannelse) SVU inkl. deltagerbetaling SVU til heltidsuddannelse udgør et beløb pr. uge svarende til arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb. I 2007, 2008 og 2009 var satserne henholdsvis kr., kr. og kr. pr. uge. Til personer i fagspecifikke kurser udgør støttebeløbet dog kun 90 % af højeste dagpengesats I alt blev der tildelt 521 mio. kr. i SVU i Disse fordelte sig på godt tildelinger. Omregnet i helårspersoner 1 svarer det til knap støttemodtagere. Til personer i videregående uddannelser blev der i 2009 givet i alt tildelinger med et samlet støttebeløb på godt 331 mio. kr. Til personer i almene uddannelser blev der i 2009 givet tildelinger med et samlet støttebeløb på næsten 190 mio. kr. Der blev givet i alt knap tildelinger til deltagerbetaling i det samlede støttebeløb hertil androg i alt 15,6 mio. kr. I forhold til 2008 er der tale om en stigning i antallet af tildelinger (VU+AU) på 63 procent, dog således, at antallet af tildelinger på det almene område næsten er fordoblet (95 procent), medens tildelinger på det videregående område er steget med 47 procent. De tildelte støttebeløb er samlet set steget med omkring 49 procent set i forhold til 2008, hvor støttebeløbet på det videregående område er steget 18 procent, medens det på det almene område næsten er tredoblet (274 procent). Tabel 2.1 viser antal tildelinger og tildelte beløb fordelt på uddannelsestyper videregående og almen uddannelse og efter uddannelsestype. 1 Svarende til 40 ugers støtte 4

6 Tabel 2.1 Tildelinger af SVU samt tildelte støttebeløb 2007, 2008 og 2009 Tildelinger Tildelte støttebeløb antal kr SVU Videregående uddannelse Fagspecifikke kurser* Suppl. udd.aktiviteter (åben uddannelse) Videregående uddannelse (åben uddannelse) Afgangsprojekt i videreuddannelsessystemet Kombinerede forløb Kvæginseminøruddannelsen Skibsmaskinistuddannelsen Styrmandsuddannelsen Supp. udd.aktiviteter, Universitetsloven Anden efter- og videreudd. Universitetsloven Enkeltfag, Universitetsloven Masteruddannelse, Universitetsloven Almen uddannelse Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne Almen voksenuddannelse (AVU) Dansk uddannelse for voksne udlændinge Forberedende voksenundervisning (FVU) HF HHX og HTX Specialundervisning for voksne Studentereksamen Kombinerede forløb Kombinerede forløb FVU og anden uddannelsesaktivitet Kombineret undervisning, ordblinde Kombineret forløb FVU og specialundervisning Ordblindeundervisning** Deltagerbetaling i alt Deltagerbetaling (almen uddannelse) Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne Almen voksenuddannelse HF HHX og HTX Kombinerede forløb FVU og anden uddannelsesaktivitet Kombinerede forløb Studentereksamen Deltagerbetaling (videregående uddannelse)*** Åben uddannelse Afgangsprojekt i videreudd.systemet Fagspecifikke kurser Kombinerede forløb Kvæginseminøruddannelsen Suppl. uddannelsesaktiviteter, Uni.loven Anden efter- og videreudd., Universitetsloven Enkeltfag, Universitetsloven Masterudd., Universitetsloven SVU inkl. deltagerbetaling Anm.: Tabellen omfatter tildelinger, der vedrører uddannelse i 2007, 2008 og Uddannelsesforløbet kan strække sig over flere finansår og vil i givet fald registreres som tildeling i tilsvarende flere finansår. Statistikken for et givent støtteår er opgjort pr. februar det efterfølgende år. * Med virkning fra og med 1. januar 2003 til og med 30. juni 2008 kunne der ikke gives SVU til personer i fagspecifikke kurser.. Pr. 1. juli genindføres muligheden, dog til nedsat dagpengesats ** Ordblindeundervisning blev fra 1. januar 2007 overført fra Specialundervisningsloven til FVU-loven. SVU til ordblindeundervisning er siden 1. august 2007 særskilt registreret i tabellen. *** SVU til deltagerbetaling til videregående uddannelse ydes kun til ledige personer. 5

7 2.1.1 Videregående uddannelse I 2009 blev der givet SVU tildelinger til personer i videregående uddannelse. Tildelingerne udløste gennemsnitligt en tildelt støtte på kr. svarende til 5,8 ugers støtte og udgjorde i alt godt 331 millioner kr. Det svarer til 64 procent af den samlede tildelte støtte under SVU ordningen; i 2008 var andelen omkring 80 procent. Andelen af den samlede tildelte støtte, der udbetales personer i videregående uddannelse faldt markant mellem 2008 og 2009, hvor andelen af al udbetalt SVU-støtte, der blev udbetalt til personer i videregående uddannelse i 2006, 2007 og 2008 var 91 procent, 89 procent og 88 procent. Åben uddannelse og uddannelsesforløb under Universitetsloven I alt blev 87 procent af den tildelte støtte til personer i videregående uddannelse i 2009 givet til personer i åben uddannelse. Den gennemsnitlige støtte til personer i åben uddannelse var på 6,1 uger, medens den i 2007 og 2008 var henholdsvis 8,2 uger og 7,5 uger. I 2009 var antallet af tildelinger til personer i uddannelsesforløb under universitetsloven 241; i 2008 var antallet 292, hvilket svarer til et fald på omkring 17 procent. Den gennemsnitlige tildelte støtte var på 13,4 uger; i 2008 var den gennemsnitlige tildelte støtte på 12,6 uger. Det skal bemærkes, at universitetsloven trådte i kraft 1. juli 2003 og at de universitetsuddannelser, der indgår som regulerede forløb efter loven om videreuddannelsessystemet for voksne (masteruddannelser) vil være registreret under lov om åben uddannelse, da tilrettelæggelsen sker efter denne lov. Afgangsprojekter i videreuddannelsessystemet for voksne Mellem 2006 og 2008 steg antallet af tildelinger til personer, der er i gang med afgangsprojekter i videreuddannelsessystemet for voksne (videregående voksenuddannelse, diplom- og masteruddannelse) med næsten to tredjedele, og mellem 2008 og 2009 steg antallet yderligere med omkring 15 procent og kom dermed op på i alt 874 tildelinger. De tildelte støttebeløb, der knyttede sig til disse tildelinger udgjorde 19,4 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig tildelt støtte på 6,1 uger Almen uddannelse Til SVU modtagere i de almene uddannelser blev der i 2009 tildelt næsten 190 mio. kr. fordelt på tildelinger. Det svarer til en gennemsnitlig tildelt støtte på omkring 5,1 uger, hvilket svarer nogenlunde til niveauet i I 2008 blev der tildelt omkring 69 mio. kr. på knap tildelinger. Det svarer til en gennemsnitlig tildelt støtte på 3,7 ugers støtte) AVU, FVU og enkeltfag på folkeskoleniveau Langt størstedelen af tildelingerne på det almene uddannelsesområde - 94 procent - vedrørte almen voksenuddannelse, AVU (2.634 tildelinger), forberedende voksenundervisning, FVU (6.650 tildelinger, hvoraf tildelinger dog kun delvist omfattede FVU) samt enkeltfag på folkeskoleniveau (4.797 tildelinger). Tilsammen fik støttemodtagerne bag disse tildelinger tildelt i alt godt 167 mio. kr., svarende til 88 procent af den tildelte støtte på det almene område. Den forholdsvist største stigning var at finde blandt personer, der fik tildelt SVU til kombinerede forløb, hvor antallet af tildelinger steg med over 350 procent. De tildelte støttebeløb steg med mere end 700 procent. 6

8 HF, HHX, HTX samt studentereksamen I alt 473 tildelinger, svarende til 5 procent af samtlige SVU tildelinger på de almene uddannelser gik til støttemodtagere på HF, HHX, HTX eller var under forberedelse til studentereksamen. Antalsmæssigt har der været tale om en stigning på ca. 12 procent siden 2008, hvor der var i alt 423 tildelinger, hvilket svarede til 8 procent af tildelinger på det almene område i Sammenlagt blev der tildelt 25,5 millioner kr. i SVU støtte i 2009 til støttemodtagere på en gymnasial uddannelse, svarende til kr. pr. tildeling. Det skal bemærkes, at det er muligt at få SVU til HF i kombination med AVU. Disse støttetildelinger registreres under kombinerede forløb, og følgelig udgør de 458 tildelinger, der iflg. tabel 2.1 har fundet sted til støttemodtagere i HF, formentlig ikke samtlige tildelinger, der rent faktisk har fundet sted på området. Kombinerede forløb, almen uddannelse Det er muligt at få SVU til kombinerede uddannelsesforløb, f.eks. en kombination af AVU og specialundervisning eller FVU og specialundervisning. Inden for almen uddannelse bruges dog typisk to uddannelseskombinationer FVU/AVU eller AVU/HF. Det reelle omfang af tildelinger til FVU, AVU, HF samt specialundervisning for voksne er derfor højere, end det umiddelbart fremgår af tabel 2.1. Samlet blev der i 2008 tildelt i alt 59,3 millioner kr. til personer i kombinerede uddannelsesforløb, fordelt på tildelinger. Det svarer til næsten 1/3 af de samlede tildelte støttebeløb til personer i almene uddannelser Deltagerbetaling Støtte til deltagerbetaling kunne til og med 2002 udelukkende gives til SVU modtagere, der gik på HF eller AVU. Fra og med 2003 blev muligheden udvidet til hele det almene område, ligesom ledige støttemodtagere på de videregående uddannelser fra det tidspunkt kunne modtage støtte til deltagerbetaling I 2009 blev der givet tildelinger til deltagerbetaling med en sammenlagt støtte på 15,6 millioner kr. Heraf gik næsten to tredjedele af tildelingerne, men blot godt en tiendedel 10 af den tildelte støtte, til de almene uddannelser. Tilsvarende udgjorde tildelingerne på det videregående uddannelsesområde godt en tredjedel procent, og de tildelte støttebeløb næsten 90 procent SVU til ledige Den primære målgruppe for SVU ordningen er beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende. Dagpengeberettigede ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse kan dog få SVU i op til seks uger indenfor de første 9 måneder af ledighedsperioden, hvis de er 25 år eller derover. Dagpengeberettigede ledige under 25 år kan få SVU i seks uger til en almen uddannelse indenfor ledighedsperiodens første seks måneder. I 2009 blev der givet tildelinger til ledige (jf. tabel 2.2). Det svarer til 5,9 % af samtlige SVU tildelinger. De udbetalte støttebeløb udgjorde 5,7 % af den samlede udbetalte SVU i Antallet af tildelinger til ledige i almen uddannelse er ganske beskedent og udgjorde blot 1,5 % af samtlige SVU-tildelinger til ledige i 2009, hvor en meget stor del af tildelingerne derimod blev givet til personer i åben uddannelse. I 2009 var den gennemsnitlige SVU, der blev givet ledige støttemodtagere på videregående uddannelser, omkring kr. Blandt støttemodtagere i almen uddannelse var den 7

9 gennemsnitlige SVU omkring kr. Støtten til deltagerbetaling til personer i videregående og almen uddannelse udgjorde henholdsvis kr. og knap kr. Retten til seks ugers selvvalgt uddannelse kan bruges til uddannelser, der berettiger til SVU eller VEU-godtgørelse eller en kombination. Når antallet af ledige på SVU ikke er større, skyldes det formentlig, at de fleste ledige bruger deres mulighed for seks ugers selvvalgt uddannelse på et uddannelsesforløb på erhvervsuddannelsesniveau, hvortil de kan opnå VEUgodtgørelse. På disse uddannelser typisk AMU-uddannelser kan den ledige opnå egentlige kompetencer, selvom perioden er så kort som seks uger. Som ovenfor beskrevet blev reglerne om dagpengeberettigede lediges ret til 6 ugers selvvalgt uddannelsen overflyttet fra Undervisningsministeriet til Beskæftigelsesministeriets regi med virkning fra 1. august

10 Tabel 2.2 Ledige tildelt SVU i 2007, 2008 og 2009 Tildelinger antal kr SVU Videregående uddannelse Videregående Uddannelse (åben uddannelse) Afgangsprojekt i videreuddannelsessystemet Fagspecifikke kurser Kombinerede forløb Kvæginseminøruddannelsen Styrmandsuddannelsen Supplerende uddannelsesaktiviteter Supp. udd.aktiviteter, Universitetsloven Anden efter- og videreudd. Universitetsloven Enkeltfag, Universitetsloven Masteruddannelse, Universitetsloven Almen uddannelse Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne Almen voksenuddannelse (AVU) Forberedende voksenundervisning (FVU) HF Kombinerede forløb Deltagerbetaling i alt Deltagerbetaling (AU) Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne Almen voksenuddannelse (AVU) HF Kombinerede forløb Deltagerbetaling (VU) Åben uddannelse Afgangsprojekt i videreudd.systemet Fagspecifikke kurser Kombinerede forløb Supplerende Uddannelsesaktiviteter, universitetsloven Anden efter- og videreuddannelse, universitetsloven Enkeltfag, Universitetsloven Masterudd., Universitetsloven SVU inkl. Deltagerbetaling Anm.: Tabellen omfatter tildelinger, der vedrører uddannelse i 2007, 2008 og Uddannelsesforløbet kan dog strække sig over flere finansår, og vil i givet fald registreres som tildeling i tilsvarende flere finansår. 2.2 Tildelinger fordelt på alder og køn Det er en betingelse for at få SVU, at den uddannelsessøgende er fyldt 25 år, men ved uddannelsens start ikke har nået folkepensionsalderen 2.. Uddannelsessøgende mellem 20 og 25 år kan dog få SVU til FVU og specialundervisning for voksne. Af de i alt godt tildelinger i 2009 rettede sig til kvinder. Det svarer til 60 procent af samtlige tildelinger i 2009; i 2008 var andelen 69 procent, og i 2007 var den 71 procent. Kvinderne udgjorde størstedelen af støttemodtagerne på de videregående uddannelser i 2009 og var med et antal på tildelinger næsten 3 gange flere set i forhold til mænd, der 2 Jf. 1 a i lov om social pension 9

11 modtog tildelinger i På de almene uddannelser er mænd og kvinder med henholdsvis og tildelinger mere ligeligt fordelt, jf. tabel 2.3. Der er forholdsvist stor forskel på, hvilke uddannelsestyper der modtages støtte til kønnene imellem: Blandt mændene går 59 procent af tildelingerne til personer i almen uddannelse, medens det kun gælder 41 procent af tildelingerne til kvinderne. Der er imidlertid også store forskelle aldersklasserne imellem. De yngste (20-29 årige) og de ældste (55-64 årige) blandt kvinderne er oftere at finde på de almene uddannelser 3 set i forhold til de årige kvinder, når man tager højde for deres relative antal, og for den generelle fordeling af støttemodtagere på de to uddannelsestyper. Til gengæld er de årige oftere at finde i videregående uddannelser. Blandt mændene ses en tendens til, at andelen af tildelinger til personer over 30 år i almen uddannelse er stigende med alderen: Blandt de årige er andelen af tildelinger, der går til mænd i almene uddannelser 44 procent. Blandt de årige årige er den 80 procent. Tabel 2.3 Alder ultimo året Tildelinger i 2009 fordelt efter køn, uddannelsestype og alderskategori Mænd Kvinder Antal Procent Antal Procent Almen Videregående Almen Videregående Almen Videregående Almen Videregående Almen Videregående Almen Videregående Almen Videregående Almen Videregående Almen Videregående i alt Almen Videregående Ialt Ialt 3 De årige kan kun få tildelt SVU til et alment uddannelsesforløb; tildelinger til personer i denne aldersgruppe er dog kun ganske få. 10

12 Tabel 2.4 Andel af arbejdsstyrken der modtager SVU fordelt efter alder samt aldersfordeling af henholdsvis SVU-modtagere og personer i arbejdsstyrken Alder ultimo året Andel af arbejdsstyrken mellem år der modtager SVU SVUmodtageres aldersfordeling Arbejdsstyrkens aldersfordeling (20-65 år)* % % % ,09 0,8 9, ,67 6,4 9, ,07 12,6 11, ,28 16,4 12, ,28 18,1 14, ,47 18,7 12, ,25 14,5 11, ,91 9,9 10, ,38 2,6 7, år 1,01 100,0 100,0 * Kilde: Statistikbanken, Arbejdsmarkedsstatistik RAS3, Danmarks Statistik Af tabel 2.3 fremgår det, at forholdsvis mange SVU-modtagere er personer, der er midt i deres arbejdsliv. Således udgør de årige i 2009 godt 53 procent af samtlige støttemodtagere, medens de, set til sammenligning, kun udgør knap 40 procent af arbejdsstyrken i alderen år, jf. tabel 2.4, som også viser andelen af arbejdsstyrken mellem år, der modtager SVU. Set under ét modtog 1 procent af samtlige personer i arbejdsstyrken SVU i I 2008 og 2007 var andelene henholdsvis 0,6 og 0.5 procent. Det absolutte antal tildelinger steg omkring 62 procent mellem 2008 og 2009 (jf. tabel 2.1), men andelen af personer i arbejdsstyrken, der fik tildelt SVU i 2009 steg med godt 0,4 procentpoint, svarende til 68 procent, set i forhold til andelen i

13 Tabel 2.5 Tildelt SVU til årige i 2007, 2008 og 2009 Tildelinger antal kr. SVU Videregående uddannelse Suppl. Udd.aktiviteter -åben udd. 0 0 VU (åben uddannelse) Afgangsprojekt Fagspecifikke kurser Styrmandsuddannelksen Supp. udd.aktiviteter, Universitetsloven Enkeltfag, Universitetsloven Masteruddannelse, Universitetsloven Almen uddannelse Almen voksenuddannelse (AVU) Dansk uddannelse for voksne udlændinge FVU HF Kombinerede forløb Komb. forløb FVU og anden udd Kombineredet undervisning, ordblinde Ordblindeundervisning Specialundervisning for voksne Deltagerbetaling i alt Deltagerbetaling (almen uddannelse) Almen voksenuddannelse FVU HF Kombinerede forløb Komb. Forløb FVU og anden udd Deltagerbetaling (VU) Åben uddannelse SVU inkl. Deltagerbetaling De årige deltog i 2009 først og fremmest i åben uddannelse, forberedende voksenundervisning (FVU) og almen voksenuddannelse (AVU). Tildelingerne hertil udgjorde 79 procent (ikke medregnet forløb hvor FVU er delelement i forløbet) af samtlige tildelinger til personer i denne aldersklasse. Blandt samtlige SVU modtagere (20-65 år) deltog 78 procent i disse tre typer uddannelser. 2.3 Tildelinger til almen uddannelse fordelt på uddannelsesbaggrund For at få SVU til almen uddannelse er det en betingelse, at den uddannelsessøgende kan betragtes som kortuddannet. Man er kortuddannet, når man ved uddannelsens begyndelse har højst 8 års skolegang suppleret med en afsluttet erhvervsrettet uddannelse eller uddannelse svarende hertil 12

14 9-10 års skolegang suppleret med en afsluttet 2-årig erhvervsrettet uddannelse eller 9-10 års skolegang suppleret med en forældet erhvervsrettet uddannelse. Derudover kan der i særlige tilfælde helt eller delvist ses bort fra en gennemført skolegang eller uddannelse. Det gælder når man kan dokumentere, at en erhvervsrettet uddannelse ikke kan bruges af helbredsmæssige grunde, eller når man kan sandsynliggøre, at skolegang eller uddannelse fra udlandet ikke kan bruges i Danmark. Tabel 2.6 SVU-modtagere* i almen uddannelse, fordelt efter uddannelse s- og skolebaggrund. 2007, 2008 og Ingen erhvervsrettet udd. Erhvervsrettet udd. op til 2 år Erhvervsrettet udd mere end 2 år Skolegang pct Op til 8 år år år Over 10 år I alt Antal Anm.: Når personer med mere end 10 års skolegang eller 9-10 års skolegang og en erhvervsrettet uddannelse på mere end 2 år har fået SVU, skyldes det, at uddannelsen har kunnet betragtes som forældet. * Opgørelsen er baseret på antal personer, der har modtaget SVU, og ikke antallet af tildelinger. I opgørelsen tælles hver person således kun med én gang, uanset antallet af tildelinger pågældende måtte have fået tildelt. Tabel 2.7 SVU-modtagere i almen uddannelse, fordelt efter uddannelsesbaggrund. 2007, 2008 og Ingen erhvervsrettet udd Erhvervsrettet udd. op til 2 år Erhvervsrettet udd. mere end 2 år Pct Antal Anm.: Når personer med mere end 10 års skolegang eller 9-10 års skolegang og en erhvervsrettet uddannelse på mere end 2 år har fået SVU, skyldes det, at uddannelsen har kunnet betragtes som forældet. Antallet af tildelinger på det almene område steg 100 procent mellem 2008 og 2009, jf. tabel 2.6 Det var navnlig grupperne af personer med henholdsvis en erhvervsrettet uddannelse på op til to år eller uden en erhvervsrettet uddannelse, hvorfra der kom en stor søgning, idet tildelingerne til disse grupper fordobledes mellem 2008 og Blandt personer med en erhvervsrettet uddannelse var stigningen på omkring 77 procent. I alt Udvidelse af SVU til faglærtes deltagelse i specialundervisning for voksne og FVU 1. juli 2004 fik faglærte mulighed for at få SVU til specialundervisning for voksne eller FVU. Der blev således givet mulighed for, at op til faglærte årligt kunne modtage SVU, selvom de ikke opfyldte kravet om at være kortuddannet. Ordningen blev ikke udnyttet i særlig høj grad i 2004, hvor kun 119 personer benyttede sig af muligheden. Antallet af tildelinger steg dog betydeligt i 2005, hvor 536 faglærte fik SVU til et alment uddannelsesforløb. De efterfølgende to år faldt antallet af tildelinger dog igen og udgjorde i alt 330 i 2007, men steg herefter med 223 procent i 2008 til 737 tildelinger. Mellem 2008 og 13

15 2009 steg antallet af tildelinger yderligere med 67 procent svarende til i alt tildelinger, jf. tabel 2.8. Tabel 2.8 Tildelinger til faglærte i FVU eller specialundervisning i Fordelt efter uddannelse stype og alder Alder ultimo året FV U Spec.undervisning for voksne Kombinerede forløb* Ordblindeundervisning Antal faglærte i alt antal antal pct Over 59 år Ialt i alt i alt i alt i alt i alt** * Kursusforløb hvor FVU kombineres med AVU, specielundervisning, ordblindeundervisning eller anden uddannelse. ** Omfatter perioden 1/7-31/ Ansøgningsstatistik SVU administreres af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte sammen med a-kasser, VUC og udvalgte uddannelsessteder: Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Professionshøjskolen University College Nordjylland 4 (tidligere CVU Nordjylland), Professionshøjskolen VIA University College (tidligere CVU Midt-Vest), Professionshøjskolen University College Syd (tidligere CVU Sønderjylland) og Professionshøjskolen Lillebælt University College (tidligere CVU Fyn). A-kasserne og de nævnte uddannelsessteder vejleder uddannelsessøgende og arbejdsgivere om SVU-ordningen og modtager, kontrollerer og videresender ansøgninger og ændringsansøgninger om SVU. 4 I august 2007 oprettede undervisningsministeren 8 nye professionshøjskoler for videregående uddannelser. Fra 1. januar 2008 fusionerede hver af de 8 professionshøjskoler med de daværende CVU ere og enkeltstående MVUinstitutioner. 14

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI September 2012 VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Ann B. Poulsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 7. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

A-kasseforkortelser...5. Rapportens hovedresultater...6

A-kasseforkortelser...5. Rapportens hovedresultater...6 Forord Forord Systematiske sammenligninger (benchmarkinganalyser) af a-kassernes indsats og resultater har været en vigtig brik i Arbejdsdirektoratets tilsyn med a-kasserne de sidste 5-6 år. Sammenligningerne

Læs mere

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Inspirationskatalog Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Indhold Forord Inspirationskataloget er lavet til de faglige afdelinger og a-kasser samt LO s repræsentanter i de lokale beskæftigelsesråd,

Læs mere

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Dansk Industri Claus Rosenkrands Olsen Tlf. 33 77 38 03 Mobil 29 49 46 96 clo@di.dk AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl Tlf. 33 55

Læs mere

Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4

Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4 Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4 Arbejdsdirektoratet November 2009 Forord Forord Med Benchmarking af a-kasserne 2009 offentliggør Arbejdsdirektoratet for niende gang en

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

SU-støttemodtagere i udlandet

SU-støttemodtagere i udlandet ANALYSE SU-støttemodtagere i udlandet Hvor mange støttemodtagere læser på hele videregående uddannelser i udlandet? Hvad læser de, og hvor læser de? Hvor mange fuldfører uddannelsen, og hvor mange afbryder?

Læs mere

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS Af Niels Glavind Antallet af voksne med svag læseevne påkalder sig med rette opmærksomhed i en periode, hvor arbejdsmarkedet stiller stadig større krav

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Uddannelsessystemet i tal gennem 150 år

Uddannelsessystemet i tal gennem 150 år Uddannelsessystemet i tal gennem 150 år Undervisningsministeriet 1848-1998 Indholdsfortegnelse Side: Forord... 3 Kapitel 1 Indledning... 4 Kapitel 2 Et statistisk øjebliksbillede af det danske uddannelsessystem

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet

Læs mere

Integration gennem voksen- og efteruddannelse

Integration gennem voksen- og efteruddannelse Integration gennem voksen- og efteruddannelse Landerapport Danmark Tinne Geiger og Karen Lund TemaNord 2010:561 Integration gennem voksen- og efteruddannelse Landerapport Danmark TemaNord 2010:561 Nordisk

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Redegørelse om deltidsansatte brandmænd

Redegørelse om deltidsansatte brandmænd Tværministeriel arbejdsgruppe om deltidsansatte brandmænd 17. november 2009 Redegørelse om deltidsansatte brandmænd 1. Indledning og sammenfatning Det kommunale redningsberedskab er kendetegnet ved udbredt

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere