Love. Kongressen 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Love. Kongressen 2012"

Transkript

1 Love Kongressen 2012

2 Udgiver: Dansk Metalarbejderforbund Redaktion og layout: Kommunikationsafdelingen Foto: Michael Bo Rasmussen Redaktionen er afsluttet den

3 Indhold Forbundets formål... 6 Forbundets ledelse...7 Kongressen...7 Urafstemning...9 Hovedbestyrelsen...11 Den daglige administration...13 Forbundets regnskab og revision...15 Forbundets revision...16 Afdelinger...17 Oprettelse og nedlæggelse af afdelinger...17 Afdelingernes formål og virke...18 Afdelingernes styrelse...20 Generalforsamlingen...20 Bestyrelsen...22 Afdelingens regnskab og revision...25 Brancheklub...26 Afdelingens opløsning...27 Værkstedsklub...28 Medlemmernes stilling i forbundet Optagelse af medlemmer...32 Medlemsforholdets ophør...33 Overflytning...34 Medlemmernes forpligtelser Betaling af kontingent...35 Medlemsforpligtelser i øvrigt...37 Strejke- og lockoutunderstøttelse og andre ydelser af forbundets midler...39 Legathjælp, gruppeliv og begravelseshjælp...40 Lovenes ikrafttræden...41 Bilag til lovene...42 Protokollater og fortolkninger

4 4

5 Love Kongressen

6 Forbundets formål 1. Stk. 1. Dansk Metalarbejderforbund har til formål at virke for forbedring af løn- og arbejdsvilkår for forbundets medlemmer. Arbejde for faglig organisering samt modernisering af fagbevægelsen. Stk. 2. Forbundet skal arbejde for ligestilling inden for alle områder samt arbejde for en forbedring af de faglige uddannelser og efteruddannelser. Stk. 3. Forbundet skal være en organisatorisk enhed, der i fællesskab arbejder på at realisere de vedtagne mål, om hvilke der skal være fælles ejerskab. Stk. 4. Forbundet og afdelinger skal sikre en effektiv informationsvirksomhed, der tager sigte på at synliggøre de af fællesskabet vedtagne mål og opnåede resultater. Stk. 5. Forbundet skal sørge for en tidssvarende og bred uddannelse af Metals tillidsvalgte. Stk. 6. Forbundet skal arbejde for at fremme faglige og politiske rettigheder, social og økonomisk lighed i en global verden samt arbejde for et tæt solidarisk samarbejde i Europa og Norden. 6 love - kongressen 2012

7 Forbundets ledelse Kongressen 2. Stk. 1. Den højeste myndighed i alle forbundets anliggender har med forbehold af beslutninger, der træffes ved urafstemning, jf. 6-8, kongressen. Stk. 2. Kongressen fastsætter tidspunktet for næste ordinære kongres. Hovedbestyrelsen fastsætter sted for kongressens afvikling. Stk. 3. Såfremt særlige forhold gør det påkrævet, kan hovedbestyrelsen indkalde til en ekstraordinær kongres eller træffe beslutning om, at tidspunktet for den ordinære kongres skal rykkes frem. 3. Stk. 1. I kongressen deltager hovedbestyrelsens medlemmer og de delegerede fra afdelingerne i henhold til stk. 2. Stk. 2. Til kongressen vælger afdelinger med indtil 500 medlemmer 2 delegerede og yderligere en delegeret for hver 500 medlemmer ud over 500. Stk. 3. De valgte er kongresdelegerede i hele kongresperioden for den afdeling, hvori de er valgt. Flytter en kongresdelegeret afdeling i perioden, indtræder suppleanten som delegeret. Der vælges mindst 2 suppleanter. Stk. 4. Repræsentationen beregnes efter forbundets opgørelse over afdelingernes samlede medlemstal pr. 31. december i året forud for det år, hvori kongressen holdes. Stk. 5. Forretningsudvalgsansatte sekretærer samt forbundets revisorer har ret til at deltage i kongressens forhandlinger uden stemmeret. 4. Stk. 1. På den ordinære kongres behandles: A. Beretningen om virksomheden siden den sidste ordinære kongres, der i skriftlig form er udsendt til de kongresdelegerede senest 14 dage før kongressen, samt regnskaberne. B. Fra afdelingerne eller af hovedbestyrelsen fremsatte forslag til lovændringer eller til fremme af bestemte formål. love - kongressen

8 C. Andre spørgsmål, som hovedbestyrelsen har ønsket optaget på kongressens dagsorden. D. Valg af forbundets hovedledelse. Unge under uddannelse er ikke valgbare til fastlønnede stillinger. E. Valg af forbundets revisorer. Stk. 2. Kongressens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Stk. 3. Efter hver kongres vil protokollen så hurtig som muligt være tilgængelig for forbundets medlemmer. 5. Stk. 1. Udgifterne ved kongressens afholdelse, herunder deltagernes daglønstab/afdelingsgodtgørelse og rejsegodtgørelse, afholdes af forbundet. 8 love - kongressen 2012

9 Urafstemning 6. Stk. 1. Urafstemning skal foretages, når hovedbestyrelsen stiller forslag om ændring af en kongresbeslutning, eller sagen angår indgåelse af eller forlængelse af fagets hovedoverenskomst med Dansk Industri, eller det forlanges skriftligt af mindst 10 pct. af forbundets medlemmer. Forbundets hovedbestyrelse kan bestemme, at spørgsmål af større betydning afgøres ved urafstemning blandt samtlige medlemmer af forbundet, jf. dog 8. Beslutning om forbundets opløsning kan kun træffes ved urafstemning. Stk. 2. Ved urafstemning træffes afgørelse ved almindelig stemmeflerhed. Til vedtagelse af beslutning om forbundets opløsning kræves dog, at 2/3 af samtlige medlemmer ved urafstemning stemmer derfor. Stk. 3. Der kan kun foretages urafstemning om forbundets love eller enkelte paragraffer deri, såfremt kongressen beslutter det ved almindeligt flertal. 7. Stk. 1. Urafstemning foretages som personlig afstemning. Materialet til urafstemning udsendes fra hovedkontoret. Stk. 2. Hovedbestyrelsen fastsætter urafstemningsformen, idet dog urafstemningen altid skal gennemføres som personlig afstemning. Stk. 3. Afdelingerne skal, inden urafstemningen påbegyndes, afholde generalforsamling/informationsmøde med forelæggelse af emnet for urafstemningen. Forretningsudvalget kan dispensere fra denne bestemmelse. 8. Stk. 1. Afstemning om fagets hovedoverenskomst skal, når overenskomsten er tilvejebragt af CO-industri, foregå i henhold til bestemmelserne i 7 og i øvrigt i overensstemmelse med de i CO-industris love fastsatte bestemmelser*). Stk. 2. Er overenskomsten tilvejebragt under enten hovedorganisationernes eller Forligsinstitutionens medvirken, skal afstemningen foregå efter de for sådanne afstemninger gældende regler. Stk. 3. Hovedbestyrelsen etablerer urafstemning blandt medlemmerne på det offentlige arbejdsområde, henholdsvis regions- og kommunalt ansatte samt statsansatte medlemmer. Afstemning om det generelle resultat af forhandlingerne på henholdsvis det statslige og det kommu- love - kongressen

10 nale område foretages blandt de berørte medlemmer og i øvrigt i overensstemmelse med de i de to offentlige forhandlingssamvirker fastsatte bestemmelser. Stk. 4. Kun fuldtbetalende medlemmer, hvorved i denne sammenhæng forstås alle medlemmer uden vedvarende kontingentfrihed eller overgået til pension kan deltage i urafstemninger om fagets hovedoverenskomst. Stk. 5. Resultatet af urafstemningen må først offentliggøres efter et af hovedbestyrelsen eller Forligsinstitutionen fastsat tidspunkt. *) Jf. CO-industris love 10: Fornyelse af CO-industris hovedoverenskomst med Dansk Industri skal forelægges medlemmerne af de tilsluttede forbund til en fælles urafstemning, hvor almindelig stemmeflertal er afgørende, når overenskomstforslaget er fremkommet som resultat af forhandling direkte mellem de to overenskomstparter. Inddrages CO-industri i en overenskomstsituation, hvor det eventuelle overenskomstforslag tilvejebringes under Forligsinstitutionens medvirken, foregår afstemningen i henhold til de til enhver tid for sådanne afstemninger gældende regler. 10 love - kongressen 2012

11 Hovedbestyrelsen 9. Stk. 1. Forbundets hovedbestyrelse har mellem kongresserne den overordnede ledelse af forbundet i overensstemmelse med de af kongressen trufne beslutninger, herunder de af kongressen vedtagne love. Hovedbestyrelsen kan i enhver henseende forpligte forbundet og dets medlemmer ved overenskomster og aftaler, jf. dog 6. Hovedbestyrelsen kan beslutte, at forbundet sammenlægges med andre forbund, som efter hovedbestyrelsens opfattelse naturligt kan indgå i forbundets virkeområde, uden at et sådant spørgsmål forelægges til kongresbeslutning, når sammenlægningen ikke medfører et ophør af forbundet. Stk. 2. Hovedbestyrelsen holder møde, så ofte forholdene kræver det, dog mindst hver tredje måned. Den fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 3. Ved en eventuel afstemning stemmer det enkelte hovedbestyrelsesmedlem med en vægt, der modsvarer afdelingens størrelse (kongresdelegerede). Forbundets formand, næstformand/næstformænd, hovedkasserer og de kongresvalgte forbundssekretærer stemmer med en gennemsnitlig vægtning. 10. Stk. 1 Hovedbestyrelsen består af forbundets formand, næstformand/ næstformænd, hovedkasserer, de kongresvalgte forbundssekretærer samt formændene for lokalafdelingerne. Kongressen vælger kun en næstformand, men hovedbestyrelsen bemyndiges til at konstituere yderligere en næstformand, hvis der skulle vise sig et behov herfor. En repræsentant for unge under uddannelse har plads i hovedbestyrelsen med stemmeret. Valget sker på ungdomsårsmødet af de unge, som er delegerede. Hvis repræsentanten, som er valgt til hovedbestyrelsen, udtræder af Forbundets Ungdomsudvalg, konstituerer Forbundets Ungdomsudvalg en ny repræsentant indtil næste ungdomsårsmøde. 11. Stk. 1. Hovedbestyrelsens forretningsudvalg har den daglige ledelse af forbundets virksomhed i overensstemmelse med de af kongressen og hovedbestyrelsen trufne beslutninger. Stk. 2. Blandt hovedbestyrelsens medlemmer vælges en repræsentant fra hver af de kendte regioner til sammen med forbundsformand, næstformand/næstformænd, hovedkasserer og de kongresvalgte forbundssekretærer at udgøre forretningsudvalget. love - kongressen

12 De kongresvalgte forbundssekretærer deltager i forretningsudvalg uden stemmeret. Stk. 3. Valget til forretningsudvalget foretages efter indstilling af de delegerede fra de kendte regioner, der skal bringe det dobbelte antal repræsentanter i forslag til kongressen. Ved indstillingsvalget i Region Hovedstaden deltager også forbundets formand, næstformand/næstformænd, hovedkasserer og de kongresvalgte forbundssekretærer. Stk. 4. Ved indstillingsvalget skal de delegerede mindst stemme på det antal repræsentanter, der skal vælges, og højst på det dobbelte antal. Ved valget på selve kongressen skal der stemmes på det antal kandidater, der skal vælges for de enkelte regioner. De kandidater, der ikke opnår valg på kongressen, betragtes som suppleanter inden for regionen i den orden, som stemmetallene anviser. 12 love - kongressen 2012

13 Den daglige administration 12. Stk. 1. Formand, bistået af næstformand/næstformænd, hovedkasserer og forbundssekretærer, leder forbundets daglige administration i overensstemmelse med de af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget givne anvisninger. Stk. 2. Efter indstilling fra den daglige administration opdeler hovedbestyrelsen den daglige administration i de nødvendige ansvarsområder og indsætter en ansvarlig leder/forbundssekretær som daglig leder. Stk. 3. Forbundet tegnes af forbundsformanden i forening med hovedkassereren og en næstformand eller af den samlede hovedbestyrelse. Stk. 4. For hver kongresperiode udarbejdes en skriftlig beretning over det organisatoriske arbejde siden sidste kongres. I denne beretning optages domme fra Arbejdsretten eller faglige voldgiftskendelser af principiel karakter og videregående interesse. Stk. 5. De valgte eller de af forretningsudvalget ansatte funktionærer må ikke have anden fast beskæftigelse og må ikke overtage lønnet hverv uden hovedbestyrelsens godkendelse. Hovedbestyrelsen tager, når et hverv er særligt tidskrævende f.eks. medlemskab af Folketinget el. lign. stilling til eventuel reduktion i den af forbundet udbetalte løn. 13. Stk. 1. Den i henhold til 12 valgte forbundsformands valgperiode udløber på den første ordinære kongres 3 år før den til enhver tid gældende pensionsalder. Forbundsformanden vil såfremt vedkommende selv måtte ønske det kunne fortsætte til pensionsalderen dog under forudsætning af hovedbestyrelsens godkendelse. Afgår forbundsformanden i kongresperioden indkaldes til ekstraordinær kongres med kun et punkt på dagsordenen Valg af forbundsformand. Stk. 2. Den øvrige i henhold til 12 valgte forbundsledelse vælges for perioden indtil den næstfølgende ordinære kongres. Såfremt der ikke senest 1 måned før kongressens afholdelse er indkommet forslag om nye kandidater til forbundsledelsen (herunder også forbundsformanden), betragtes de hidtidige som genvalgt. Forslag til nyvalg kan fremsættes af de til kongressen valgte delegerede i henhold til ovenstående. Stk. 3. Såfremt en således kongresvalgt afgår fra sin stilling i kongresperioden, konstituerer hovedbestyrelsen en anden i hans sted. love - kongressen

14 Stk. 4. Øvrige sekretærer ansættes af forretningsudvalget. Stk. 5. For den i 12 nævnte kongresvalgte forbundsledelse fastsættes en aldersgrænse på 3 år før den til enhver tid gældende pensionsalder dog først ved kongresperiodens udløb, såfremt tidspunktet falder i et år, hvori der holdes ordinær kongres. Den enkelte vil såfremt pågældende selv måtte ønske det - kunne fortsætte til pensionsalderen dog under forudsætning af hovedbestyrelsens godkendelse. Stk. 6. Forbundsrådgiverordningen er betinget af 10 års anciennitet som valgt til forbundets daglige ledelse. Stk. 7. Genvalg kan ikke finde sted uden hovedbestyrelsens godkendelse, såfremt afgangsalderen nås inden for et halvt år efter en kongres, idet dog den pågældende fungerer i sit hverv indtil vedkommende når en aldersgrænse på 3 år før den til enhver tid gældende pensionsalder. Stk. 8. Således afgåede er forpligtede efter nærmere beslutning i hovedbestyrelsen frem til pensionsalderen at stå til rådighed for særlige forbundsopgaver. 14 love - kongressen 2012

15 Forbundets regnskab og revision 14. Stk. 1. Hovedkassereren leder forbundets kasse og regnskab og aflægger sammen med en af forretningsudvalget ansat regnskabschef regnskab for regnskabsåret, der løber fra 1. januar til 31. december. For forretningsudvalget forelægges på hvert forretningsudvalgsmøde en af revisorerne underskrevet kasseopgørelse samt regnskabsperiodens løbende driftsresultat set i forhold til det vedtagne budget. Stk. 2. Efter regnskabsårets afslutning udarbejdes årsregnskab, som udsendes til afdelingerne. Stk. 3. I tilfælde af, at der foreligger mangler ved regnskabsføring og regnskabsaflæggelse, kan beslutning om hovedkassererens suspension træffes af forretningsudvalget. Stk. 4. Ud over, hvad der er nødvendigt til forbundets løbende udgifter, skal forbundets midler være anbragt i værdipapirer eller i bank eller sparekasse, således at der kun kan disponeres derover af hovedkassereren i forbindelse med mindst 2 af hovedbestyrelsen dertil valgte repræsentanter. 15. Stk. 1. Hovedkassereren sikrer løbende ajourføring af vejledningen for afdelingskassererne og afdelingsrevisorerne. Kasserere og revisorer skal overholde de i vejledningen indeholdte forskrifter. 16. Stk. 1. Forbundets midler kan efter vedtagelse af hovedbestyrelsen anvendes til dækning af eventuelt pålignede ekstrabidrag til arbejdsløshedskassen, men kun for forbundets medlemmer af denne. love - kongressen

16 Forbundets revision 17. Stk. 1. Revisionen af forbundets regnskab, der skal have karakter af en kritisk revision, foretages af to af kongressen valgte revisorer og en af hovedbestyrelsen blandt dens medlemmer valgt revisor i forening med en af hovedbestyrelsen antaget statsautoriseret revisor. Stk. 2. De af kongressen valgte revisorer er pligtige til at være til stede på kongressen og har ret til at deltage i dens forhandlinger. Stk. 3. Mindst en af revisorerne skal være til stede på de forretningsudvalgs- og hovedbestyrelsesmøder, hvor regnskabet fremlægges. 18. Stk. 1. Kongressen vælger 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Stk. 2. Valgene foretages hver for sig og efter selvstændig opstilling. Såfremt der bringes flere i forslag, end der skal vælges, foretages skriftlig afstemning. 16 love - kongressen 2012

17 Afdelinger Oprettelse og nedlæggelse af afdelinger 19. Stk. 1. Forbundet inddeles i afdelinger med hver sit område. Hvor forholdene gør det påkrævet, kan der under ganske særlige forhold oprettes flere afdelinger inden for samme lokalområde. I så fald skal der dog etableres fælles administration af medlemmernes kontingent- og understøttelsesforhold. De herom fornødne bestemmelser skal godkendes af eller om fornødent fastsættes af forbundets hovedbestyrelse. Stk. 2. Der etableres en speciel afdeling direkte under hovedkontoret med navn Dansk Metal Maritime Afdeling. I afdelingen samles alle forbundsmedlemmer, der sejler som søfarende i den civile søfart. Hovedbestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for Dansk Metal Maritime Afdelings virksomhed. Stk. 3. Afdelinger kan kun oprettes eller nedlægges med godkendelse af forbundets hovedbestyrelse. Stk. 4. Forbundets hovedbestyrelse kan beslutte at nedlægge en afdeling eventuelt gennem pålæg om fusion med en anden afdeling hvis afdelingen efter at have fået mindst 3 skriftlige, begrundede påtaler fra forbundets hovedbestyrelse, hver afgivet med mindst 6 måneders interval, om at rette op på forholdene, efter hovedbestyrelsens skøn fortsat ikke drives på et forsvarligt økonomisk grundlag eller fortsat undlader at udføre de faglige eller administrative opgaver, som påhviler afdelingen, i overensstemmelse med de anvisninger, som forbundets daglige ledelse har givet, eller i øvrigt varetager opgaverne på en utilstrækkelig måde. 20. Stk. 1. Hovedbestyrelsen udpeger blandt hovedkontorets tillidsrepræsentanter formænd for de til enhver tid bestående forbundsudvalg. love - kongressen

18 Afdelingernes formål og virke 21. Stk. 1. Afdelingerne har til opgave inden for den kreds, hvor de er dannede, at fremme medlemmernes interesser i overensstemmelse med forbundets formål samt at sørge for ved opsøgende arbejde at organisere flest mulige medlemmer. Stk. 2. Afdelingsformanden forestår afdelingens daglige administration i overensstemmelse med de for forbundet gældende og af afdelingens generalforsamling og bestyrelse trufne beslutninger. Stk. 3. Afdelingens ledelse skal yde medlemmerne bistand og vejledning samt arbejde for, at alle indgåede overenskomster overholdes. Stk. 4. Afdelingerne har med forretningsudvalgets godkendelse ret til at vedtage bestemmelser for deres lokale virksomhed ud over de i forbundsloven indeholdte. Afdelingerne kan, hvor forholdene taler derfor, gennem urafstemning blandt medlemmerne beslutte at lade den hidtidige generalforsamling afløse af et repræsentantskab som afdelingens højeste myndighed. Forslag herom, herunder detaljeret redegørelse for repræsentantskabets sammensætning og funktionsmåde, skal forinden urafstemningen forelægges forbundets forretningsudvalg til godkendelse. Stk. 5. Dersom medlemmerne ved et værksted ikke ved lokale forhandlinger kan gennemføre krav vedr. løn- eller arbejdsforhold, som de skønner påkrævet, skal de henvende sig til afdelingen med alle fornødne oplysninger vedr. sagen. Stk. 6. Såfremt afdelingen ikke er enig med medlemmerne om kravets fremsættelse eller tidspunkt derfor, forelægges sagen for forbundets forretningsudvalg, der træffer den endelige afgørelse. Forretningsudvalgets godkendelse skal tillige indhentes til forhandlinger, der kan afføde konsekvenser for forbundet. Stk. 7. Arbejdsstandsning må ikke etableres uden godkendelse af forbundets forretningsudvalg. Sådan godkendelse må ikke meddeles, medmindre flertallet af samtlige medlemmer på værkstedet ved fælles og skriftlig afstemning stemmer derfor. Stk. 8. En arbejdsstandsning, som er etableret uden iagttagelse af denne bestemmelse, må ikke opretholdes, men skal på forlangende af afdelingsbestyrelsen, forretningsudvalget eller hovedbestyrelsen straks bringes til ophør. 18 love - kongressen 2012

19 Stk. 9. Unge under uddannelse (lærlinge/elever) kan ikke deltage i afstemning om arbejdsstandsning og heller ikke i selve arbejdsstandsningen. Stk. 10. Afdelingerne må ikke uden forretningsudvalgets godkendelse underkaste sig voldgiftsafgørelse eller indgå aftale om anvendelse af voldgiftsregler, der afviger fra jernindustriens almindelige voldgiftsregler. love - kongressen

20 Afdelingernes styrelse Generalforsamlingen 22. Stk. 1. Afdelingens højeste myndighed er, inden for de ved forbundets love afstukne rammer, generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes forår og/eller efterår. Afdelingen skal umiddelbart efter kongressen informere afdelingens medlemmer bedst muligt om kongressens beslutninger. Stk. 3. I halvår, hvor der ikke holdes generalforsamling, er afdelingsbestyrelsen forpligtet til, gennem informationsmøde i afdelingen, møder på arbejdspladserne eller lignende, at sikre kontakt med medlemmerne. Stk. 4. På de mindst 4 generalforsamlinger inden for en normal kongresperiode skal i den naturlige tidsrækkefølge behandles: 1) oplæg og forslag til forestående kongres samt valg af kongresdelegerede, 2) rapport om og opfølgning af trufne beslutninger på kongressen og 3) forslag til ny overenskomst. Stk. 5. Ordinær generalforsamling indvarsles uden angivelse af dagsorden (normal dagsorden jf. Bilag til lovene side 42) mindst 14 dage før afholdelse ved bekendtgørelse i Metal Magasinet eller gennem lokale afdelingsinformationsblade/-skrivelser til hvert enkelt medlem. Alle forslag, der ønskes behandlet, skal være afdelingens ledelse i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Er der særlige punkter, som skal behandles på generalforsamlingen, skal det fremgå af indvarslingen. Dagsordenen kan afhentes 5 dage før generalforsamlingens afholdelse på afdelingskontoret. Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling, som indvarsles med mindst 14 dage, skal finde sted, når det besluttes af forbundets forretningsudvalg eller afdelingens bestyrelse, eller når 1/3 af afdelingens medlemmer skriftligt fremsætter begæring derom med angivelse af det eller de spørgsmål, der ønskes behandlet. Stk. 7. Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan om fornødent drøftes på generalforsamlingen, men kan ikke afgøres der. Stk. 8. Generalforsamlingens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. 20 love - kongressen 2012

21 Stk. 9. Skriftlig afstemning skal finde sted, når forsamlingen tilslutter sig et forslag herom. 23. Stk. 1. Afdelingens generalforsamling kan efter indstilling fra afdelingens bestyrelse ekskludere et medlem, som har handlet groft uhæderligt, ukollegialt eller som har overtrådt bestemmelser i forbundets love. Stk. 2. Et medlem, som indstilles til eksklusion på en generalforsamling, skal forud for generalforsamlingen være underrettet om indstillingen. Medlemmet har ret til at udtale sig på generalforsamlingen og til at deltage i afstemningen. Stk. 3. Et medlem, som således udelukkes af forbundet ved beslutning på en afdelings generalforsamling, kan indanke beslutningen for forbundets forretningsudvalg. Sådan appel har opsættende virkning for eksklusionens ikrafttræden. Forbundets forretningsudvalg kan ophæve eksklusionen og fastsætte betingelserne derfor. love - kongressen

22 Bestyrelsen 24. Stk. 1. Afdelingens bestyrelse har den daglige ledelse i overensstemmelse med de for forbundet gældende beslutninger og generalforsamlingens vedtagelser. Under fornødent hensyn hertil fastsætter den selv sin forretningsorden. Stk. 2. Afdelingen tegnes af afdelingsformanden i forening med kassereren og et yderligere bestyrelsesmedlem, eller af den samlede afdelingsbestyrelse. Stk. 3. Afdelingsbestyrelsen nedsætter et Fagretligt udvalg, som tilstræbes at være på 7 medlemmer, hvor mindst et medlem skal være ansat i afdelingen, som under ansvar over for afdelingsbestyrelsen drager omsorg for, at afdelingens fagretlige arbejde drives i overensstemmelse med de regler og anvisninger, fællesskabet beslutter. Formanden for udvalget er automatisk medlem af det tilsvarende forbundsudvalg. Hovedbestyrelsen udarbejder minimumsdagsorden. Der skal føres referat af udvalgsarbejdet. Stk. 4. Afdelingsbestyrelsen nedsætter et Uddannelsesudvalg, som tilstræbes at være på 7 medlemmer, hvor mindst et medlem skal være ansat i afdelingen, som under ansvar over for afdelingsbestyrelsen drager omsorg for, at afdelingens uddannelsesarbejde drives i overensstemmelse med de regler og anvisninger, fællesskabet beslutter. Formanden for udvalget er automatisk medlem af det tilsvarende forbundsudvalg. Hovedbestyrelsen udarbejder minimumsdagsorden. Der skal føres referat af udvalgsarbejdet. Stk. 5. Afdelingsbestyrelsen nedsætter et Miljø- og Arbejdsskadeudvalg, som tilstræbes at være på 7 medlemmer, hvor mindst et medlem skal være ansat i afdelingen, som under ansvar over for afdelingsbestyrelsen drager omsorg for, at afdelingens miljø- og arbejdsskadearbejde drives i overensstemmelse med de regler og anvisninger, fællesskabet beslutter. Formanden for udvalget er automatisk medlem af det tilsvarende forbundsudvalg. Hovedbestyrelsen udarbejder minimumsdagsorden. Der skal føres referat af udvalgsarbejdet. Stk. 6. Afdelingsbestyrelsen nedsætter et Organiserings- og Agitationsudvalg, som tilstræbes at være på 7 medlemmer, hvor mindst et medlem skal være ansat i afdelingen, som under ansvar over for afdelingsbestyrelsen drager omsorg for, at afdelingens organiserings- og agitationsarbejde drives i overensstemmelse med de regler og anvisninger, fællesskabet beslutter. Formanden for udvalget er automatisk medlem af det tilsvarende forbundsudvalg. Hovedbestyrelsen udarbejder minimumsdagsorden. Der skal føres referat af udvalgsarbejdet. 22 love - kongressen 2012

23 Stk. 7. I hver afdeling nedsættes et Ungdomsudvalg på mindst 3 medlemmer. Ungdomsudvalget vælges af afdelingens unge medlemmer og valgbare til Ungdomsudvalget er afdelingens unge medlemmer i uddannelsesperioden samt 2 år efter endt uddannelse. Formanden for Ungdomsudvalget kan højst sidde 1 år efter endt uddannelse. Samme kreds som ved valg til forretningsudvalget ( 11, stk. 3) af afdelinger kan i forbindelse med ungdomsårsmødet vælge en repræsentant til forbundets Ungdomsudvalg. Stk. 8. Afdelingens generalforsamling skal orienteres om Ungdomsudvalgets sammensætning, og denne indføres i afdelingens protokol. Stk. 9. Ungdomsgruppen, der tiltrædes af en repræsentant for afdelingsbestyrelsen, vælger sin egen formand. Den tilrettelægger selv sin mødevirksomhed og skal holde møde forud for hver afdelingsgeneralforsamling. Stk. 10. Formanden for Ungdomsudvalget får plads i afdelingens bestyrelse som observatør, såfremt vedkommende ikke opnår valg til afdelingsbestyrelsen. Stk. 11. I hver afdeling nedsættes et seniorudvalg på mindst 3 medlemmer. Seniorudvalget vælges blandt afdelingens seniormedlemmer. Stk. 12. Hovedbestyrelsen kan træffe beslutninger om afholdelse af møder inden for udvalgte brancheområder, der er relevante for forbundet. 25. Stk. 1. Bestyrelsen skal bestå af formand, kasserer og mindst 3 repræsentanter. Bestyrelsesmedlemmernes antal kan forøges, når afdelingens medlemstal taler derfor, men må ikke overstige 17. Stk. 2. Hvor afdelinger sammenlægges, skal hvert af de hidtidige afdelingsområder repræsenteres i bestyrelsen. 26. Stk. 1. Den i 25 nævnte bestyrelse vælges på en ordinær generalforsamling. Valgperiodens længde fastsættes af afdelingens generalforsamling, men skal være af mindst 2 års varighed. Stk. 2. Ved nyvalg af formand eller kasserer skal forslag til kandidater være afdelingen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. love - kongressen

24 Stk. 3. Valg af formand og kasserer er kun gyldigt, såfremt vedkommende har opnået over halvdelen af de afgivne stemmer. Opnår ingen af de foreslåede kandidater dette, skal der finde omvalg sted mellem de to kandidater, der i første valgomgang har fået flest stemmer. Stk. 4. I tilfælde af stemmelighed ved nyvalg af formand eller kasserer udskydes afgørelsen til en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes senest 4 uger efter den ordinære generalforsamling. Stk. 5. Unge under uddannelse (lærlinge/elever) kan ikke vælges til formand eller kasserer. Stk. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer sker ved almindelig stemmeflerhed. Stk. 7. Formen for valg af bestyrelse og suppleanter fastsættes af den enkelte afdelings generalforsamling. Stk. 8. Til gyldig stemmeafgivning ved valget af repræsentanter kræves, at der er stemt på mindst 2/3 af det antal kandidater, der skal vælges. 27. Stk. 1. Fastlønnede formænd og kasserere har 6 måneders opsigelse. Stk. 2. Såfremt der ikke senest 7 dage før generalforsamlingen er indgået skriftligt forslag om nyvalg af formand eller kasserer, betragtes de hidtidige som genvalgt. (Se protokollat side 45) Stk. 3. Såfremt en fastlønnet formand eller kasserer på den ordinære generalforsamling ikke opnår de nødvendige stemmer for valg, betragtes det som en opsigelse, og opsigelsesfristen regnes derfra. Der skal i sådanne tilfælde inden for 3 måneder afholdes ekstraordinær generalforsamling med eneste punkt på dagsordenen: Valg af formand (eller kasserer). Stk. 4. De opsagte kan modtage genvalg. Stk. 5. Valgene skal ske ved skriftlig og hemmelig afstemning. Stk. 6. De opsagte fungerer, indtil den ekstraordinære generalforsamling har været afholdt. Stk. 7. For fastlønnede formænd, kasserere og øvrige fastansatte faglige medarbejdere i afdelingerne (næstformænd eller faglige assistenter/sekretærer) gælder Funktionærlovens bestemmelser. 24 love - kongressen 2012

25 Afdelingens regnskab og revision 28. Stk. 1. Kassereren fører afdelingens regnskab i overensstemmelse med den af forbundets hovedkasserer udarbejdede vejledning og bestemmelser truffet af forbundets forretningsudvalg samt de forskrifter, der måtte være fastsat i en af afdelingens bestyrelse vedtaget forretningsorden. Afdelingens bogføringssystem skal godkendes af forbundets hovedkasserer. Stk. 2. Hvor flere afdelinger har etableret en fælles administration, som varetager samtlige økonomiske forbindelser mellem afdelinger og forbund, kan de enkelte afdelinger fritages for regnskabsføring i forholdet til forbundet. Stk. 3. Regnskabet fremlægges i revideret stand for bestyrelsen og generalforsamlingen. Stk. 4. Såfremt der konstateres mangler ved regnskabsføring eller regnskabsaflæggelse, kan beslutning om kassererens suspension træffes af bestyrelsen, der i så fald udpeger et bestyrelsesmedlem til at bestride hvervet som kasserer, indtil nyt valg kan foretages af generalforsamlingen. Stk. 5. Til at føre kontrol med afdelingens regnskaber vælges for to år ad gangen to revisorer og to revisorsuppleanter henholdsvis valgt på ordinære generalforsamlinger i lige og ulige år. Stk. 6. Det påhviler revisorerne at revidere regnskabet mindst 1 gang hvert kvartal under tilstedeværelse af afdelingsformanden eller eventuelt næstformanden. Stk. 7. Forbundets forretningsudvalg har til enhver tid ret til at lade afdelingernes regnskaber efterse. love - kongressen

Dansk Metal - KLUB 107. Love og bestemmelser

Dansk Metal - KLUB 107. Love og bestemmelser Dansk Metal - KLUB 107 Love og bestemmelser Vedtaget d. 31. maj 2013 Love og bestemmelser for klub 107. Stiftet den 1. januar 2007 under Dansk Metal. Klubbens formål: 1 At værne om de lokale interesser

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER FOR SEMCO KLUB 20

LOVE OG VEDTÆGTER FOR SEMCO KLUB 20 LOVE OG VEDTÆGTER FOR SEMCO KLUB 20 1 af 5 1 Semco klub 20, har til formål at forbedre løn og arbejdsvilkår, samt at arbejde for, at de gældende overenskomst- og sikkerhedsbestemmelser overholdes og udnyttes

Læs mere

DANSK METALS LOVE 2016 Dansk Metals 56. kongres

DANSK METALS LOVE 2016 Dansk Metals 56. kongres DANSK METALS LOVE 2016 Dansk Metals 56. kongres LOVE 2016 DANSK METAL 1 2 DANSK METAL LOVE 2016 LOVE 2016 DANSK METAL 3 INDHOLD FORBUNDETS FORMÅL... 6 FORBUNDETS LEDELSE Kongressen... 6 Urafstemning...

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

ÆNDRINGS- FORSLAG FRA AFDELINGERNE TIL LOVENE

ÆNDRINGS- FORSLAG FRA AFDELINGERNE TIL LOVENE ÆNDRINGS- FORSLAG FRA AFDELINGERNE TIL LOVENE KONGRES 2016 2. udgave ÆNDRINGSFORSLAG TIL LOVENE - 2. UDGAVE KONGRES 2016 DANSK METAL 1 2 DANSK METAL KONGRES 2016 ÆNDRINGSFORSLAG TIL LOVENE - 2. UDGAVE

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

LOVE FOR. Centralorganisationen af industriansatte i Danmark

LOVE FOR. Centralorganisationen af industriansatte i Danmark LOVE FOR Centralorganisationen af industriansatte i Danmark APRIL 2016 I det efterfølgende kaldet: >>CO-industri

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør kreds 52 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Holbæk kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013

Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013 Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013 1. Klubbens navn er Kildemosens Boldklub, som er en sammenslutning af Åløkke Boldklub og boldklubben Frem. Dens hjemsted er Odense kommune. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Frit Forum København (Vedtaget den 27. marts 2010)

Vedtægter for Frit Forum København (Vedtaget den 27. marts 2010) ------------ Vedtægter for Frit Forum København ------------ (Vedtaget den 27. marts 2010) Navn 1 Foreningens navn er Frit Forum København Socialdemokratiske Studerende, eller Frit Forum København. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening

Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening 1 Den Kongelige Livgardes Officersforening Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening Marts 2005 2 Navn: Foreningens navn er Den Kongelige Livgardes Officersforening 1 2 Formål: Det er foreningens

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af Dansk El-Forbund i

KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af Dansk El-Forbund i KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af Dansk El-Forbund i Klubbens navn Indhold: Klubvedtægter 1 Klubbens formål og virke 2 Klub/Fællesklub 3 Medlemmernes kollegiale pligter 4 Urafstemning 5 Generalforsamling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Træsektionen

Vedtægter for Træsektionen Vedtægter for Træsektionen INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse,

Læs mere

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening Vedtægter for Hjallerup Jagtforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Hjallerup Jagtforening 1.2. Foreningens hjemsted er Brønderslev kommune. 2. Forholdet til Danmarks Jægerforbund 2.1. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter. for. Toftegaardens grundejerforening. Navn & hjemsted

Vedtægter. for. Toftegaardens grundejerforening. Navn & hjemsted Vedtægter for Toftegaardens grundejerforening 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er: Toftegårdens Grundejerforening. Dens hjemsted er Mørkhøj by, Mørkhøj Sogn, Gladsaxe politikreds, og dens stiftelsesdag

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav 1 Navn om område Foreningens navn er grundejerforeningen Åsum Stengrav. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Dens område omfatter udstykning af matr. Nr.

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds 1. Kredsens navn er Nordfyns Lærerkreds, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn

Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn Formålsparagraf: Fagforeningens formål er i samvirke med Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning og Serviceforbundet at søge alle, der

Læs mere

MØNSTERLOVE for afdelinger under Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Kapitel I Navn og hjemsted

MØNSTERLOVE for afdelinger under Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Kapitel I Navn og hjemsted MØNSTERLOVE for afdelinger under Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Kapitel I Navn og hjemsted Stk. 1 Afdelingens navn er 1 Stk. 2 Afdelingen har hjemsted i kommune. Stk. 3 Særbestemmelser skal i alle

Læs mere

Vedtægter for Jels Idrætsforening

Vedtægter for Jels Idrætsforening Vedtægter for Jels Idrætsforening Stiftet den 18. juni 1965. Vedtægterne er revideret d. 12. december 1988, d. 31. januar 1991, d. 27. februar 1992, d. 24. marts 1994 og d. 13. marts 2012. 1 Navn og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for PROSA/STAT

Vedtægter for PROSA/STAT Vedtægter for PROSA/STAT 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er PROSA/STAT. Stk. 2. Foreningens hjemsted er København. Vedtaget på generalforsamlingen 5. november 1994 Revideret: Generalforsamlingen 25.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf.

i. At fremme og støtte gennemførelsen af forbundets formålsparagraf. Vedtægter 1 1 Navn og hjemstedskommune Navn: 3F Odense Industri Hjemstedskommune: Odense 2 Afdelingens formål a. At organisere alle industriarbejdere, der er beskæftiget indenfor tilknyttede industrivirksomheder,

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. OVER-JERSTAL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. OVER-JERSTAL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR OVER-JERSTAL VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Over-Jerstal Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Haderslev Kommune. FORMÅL 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På generalforsamlingen i 2016 blev bestyrelsen opfordret til at komme med forslag til en modernisering af vedtægterne, så de kom i overensstemmelse med det vi faktisk

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for "Grundejerforeningen Saloparken af 1998"

Vedtægter for Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Vedtægter for "Grundejerforeningen Saloparken af 1998" 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Saloparken af 1998. Foreningen består af 6 beboergrupper, som er underlagt grundejerforeningens beslutninger.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

Vedtægter for HK/Sjælland.

Vedtægter for HK/Sjælland. Vedtægter for HK/Sjælland. Afsnit 1 - Navn og formål. 1. Stk. 1. Foreningens navn er HK Danmark, Sjælland afdeling (HK/Sjælland) med afdelingssektorerne HK/Handel, HK/kommunal, HK/Stat og HK/Privat, hjemmehørende

Læs mere

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune.

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. LOVE FOR DRAGØR HÅNDBOLD KLUB (Stiftet 14. september 1979) 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. 2 - Formål Foreningens formål er at give medlemmerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark VEDTÆGTER for Grakom ØSTdanmark I Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er Grakom ØSTdanmark 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere