Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v."

Transkript

1 Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren (Karen Jespersen) Udkast af 17. december 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. (Opfølgning vedrørende særligt dækkede obligationer) 1 I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 26. september 2007, som ændret ved 10 i lov nr. 539 af 8. juni 2006, lov nr af 20. december 2006 og 2 i lov nr. 575 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer: 1. I 20, stk. 1, nr. 6, og stk. 3, 1. pkt., 73, stk. 3, 3. pkt., to steder i 91, stk. 4, 1. pkt., og stk. 4, 2. og 3. pkt., og 100, stk. 3 og stk. 8, 2. pkt., ændres»realkreditlånet«til:»lånet«. 2. I 20, stk. 1, nr. 8, og stk. 3, 1. pkt., 27, stk. 6, 2. pkt., 29, stk. 1, nr. 4, 73, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, 1. pkt., 75 q, stk. 5, 1. pkt., og stk. 7, 1. pkt., 91, stk. 1, 1. og 4. pkt., og stk. 3, 1. pkt., og to steder i stk. 3, 4. pkt., 96 b, stk. 1, 1. pkt., 96 c, stk. 2, 98 b, stk. 3, 100, stk. 2, 1. pkt., og to steder i stk. 2, 4. pkt., 116, stk. 3, 2. pkt., 118, stk. 1 og 2, og 157, stk. 2, 1. pkt., ændres»realkreditlån«til:»lån«. 3. I 20, stk. 3, 2. pkt., udgår», 2. og 3. pkt«. 4. I 73, stk. 2, 3. pkt., ændres»realkreditlånet«til:»lånet« , stk. 5, affattes således:»stk. 5. Socialministeren fastsætter nærmere regler for lån som nævnt i stk. 1 efter forhandling med fonden. Lånene kan maksimalt have en løbetid på 35 år og skal være baseret på realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer.«6. 91, stk. 6, affattes således:»stk. 6. Det er en forudsætning for støtte efter stk. 1, at kommunalbestyrelsen garanterer for de optagne lån. Garantien beregnes efter reglerne i 127.«7. 98, stk. 1, affattes således:»kommunalbestyrelsen kan yde garanti for lån, jf. 118, stk. 3, 3. pkt., med en maksimal løbetid på 30 år til ekstraordinære renoveringsarbejder. Garantien beregnes efter reglerne i 127.«8. I 98 a, stk. 4, 1. pkt., 157, stk. 1, 160 n, stk. 1, 1. pkt., 179, stk. 1, 2. pkt., 179, stk. 9, 2. pkt., og 179 a, stk. 3, 2. pkt., ændres»realkreditlån«til:»lån, jf. 118, stk. 3, 3. pkt.,«.

2 9. I 179, stk. 5, 179 a, stk. 1, 2. pkt., ændres»realkreditlån.«til:»lån, jf. 118, stk. 3, 3. pkt. « a, stk. 4, pkt., ophæves og i stedet indsættes:»kommunalbestyrelsen kan garantere for de optagne lån. Garantien beregnes efter reglerne i 127.« , stk. 6, affattes således:»stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan yde garanti for lån efter stk. 2. Garantien beregnes efter reglerne i 127.«12. I 112 ændres»realkreditinstitutterne«til:»kreditinstitutterne« , stk. 3, affattes således:»stk. 3. Socialministeren fastsætter nærmere regler for, hvilke lån der skal anvendes til finansieringen. Lånene kan maksimalt have en løbetid på 35 år. Lånene skal være baseret på realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer.«14. I 124, stk. 1, ændres»realkreditinstitutter«til:»kreditinstitutter efter 16 a i lov om finansiel virksomhed« , 1. pkt., affattes således:»det er en forudsætning for tilsagn om ydelsesstøtte, at kommunalbestyrelsen eller regionsrådet garanterer for lån efter 118. Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi.«16. Efter 127 indsættes: 127 a. Staten yder supplerende garanti for lån i boliger, som er omfattet af tilsagn om offentlig støtte efter denne lov, den tidligere byggestøtte-, kollegiestøtte-, boligbyggerilovgivning eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, som er meddelt inden den 1. marts 2008, hvortil der ydes eller er ydet offentlig garanti i henhold til bestemmelserne herom i den nævnte lovgivning og som overgår til eller optages som lån baseret på særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer. Den supplerende garanti omfatter den del af restgælden, som har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi på tidspunktet for lånets overgang eller optagelse, og som ikke dækkes af anden offentlig garanti. Den del af restgælden, som ikke omfattes af en garanti, har panteret forud for den garanterede del af gælden.« , stk. 1, 1. pkt., affattes således:»låntagers betaling på lån, jf. 118 og 119, beregnes første gang 3 måneder efter låneoptagelsen som 3,4 pct. p.a. af byggeriets anskaffelsessum.«18. I 129, stk. 2, ændres»realkreditlån eller lån som nævnt i 119«til:»lån som nævnt i stk. 1«. 19. I 130, stk. 2, 2. pkt., 157, stk. 2, 2. pkt., og 174, 1. pkt., ændres»realkreditinstitut«til:»kreditinstitut« , stk. 3, affattes således:»stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan garantere for lån efter stk. 1 og 2. For friplejeboliger, jf. 151, stk. 1, nr. 8, og for byggeri omdannet til friplejeboliger, jf. 151, stk. 1, nr. 9, kan staten påtage sig den garanti, som er nævnt i 1. pkt. Garantien beregnes efter reglerne i 127.«

3 , stk. 4, affattes således:»stk. 4. Socialministeren fastsætter nærmere regler for lån som nævnt i stk. 2 efter forhandling med fonden. Lånene kan maksimalt have en løbetid på 35 år og skal være baseret på realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer.« e, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Garantien beregnes efter reglerne i 127.«23. I 160 n, stk. 1, 3. pkt., ændres»65 pct.«til:»60 pct.« affattes således:» 162. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller garanti for lån, jf. 118, stk. 3, 3. pkt., til tilvejebringelse af lokaler til brug for sociale tilbud efter 161. Garantien beregnes efter reglerne i 127.«2 I lov om friplejeboliger, jf. lov nr. 90 af 31. januar 2007, som ændret ved 2 i lov nr. 547 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer: 1. I 12, stk. 1 og 2, 45,1. pkt., 46, stk. 2, 2. og 3. pkt., og 84, stk. 8, ændres»realkreditlån«til:»lån«. 2. I 12 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:»stk. 3. De lån, som er nævnt i stk. 1, skal være baseret på realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer.«stk. 3 bliver herefter stk I 12, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres»realkreditlånet«til:»lånet«. 4. I 13, stk. 1, ændres» 12, stk. 2 og 3«til:» 12, stk. 2 og 4«. 5. I 20, 1. pkt., ændres»realkreditlån«til:»lån«, og»65 pct.«ændres til:»60 pct.«, og 2. pkt. ophæves. 6. Efter 24 indsættes:» 24 a. Har staten ydet supplerende garanti efter 127 a i lov om almene boliger m.v., opretholdes garantien på uændrede vilkår ved omdannelse til friplejeboliger efter 11, stk. 2, nr Stk. 2. Staten yder supplerende garanti for lån i friplejeboliger, som er omdannet efter 11, stk. 2, nr. 3-5, hvortil der ydes garanti efter de i nævnte bestemmelser, og som overgår til lån baseret på særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer. Den supplerende garanti omfatter den del af restgælden, som har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi på tidspunktet for lånets overgang eller optagelse, og som ikke dækkes af anden offentlig garanti. Den del af restgælden, som ikke omfattes af en garanti, har panteret forud for den garanterede del af gælden.«7. I 27, nr. 8, ændres»realkreditbelåning«til:»belåning«. 8. I 43 ændres» 12, stk. 3«til:» 12, stk. 4«. 9. I 47, stk. 1, ændres»realkreditlånenes«til:»lånenes«.

4 10. I 47, stk. 2, ændres»realkreditlån«til:»lån til finansiering af anskaffelsessummen«, og»realkreditlånene«ændres til:»sådanne lån«. 11. I 63, stk. 1 og stk. 2, ændres»realkreditlån«til:»lån som nævnt i 12, stk. 1,«. 12. I 74, stk. 5, 76, stk. 6, 77, stk. 4, 79, stk. 4, 81, stk. 3, 82, stk. 3, og 93, stk. 5, ændres»realkreditinstituttet«til:»kreditinstituttet«. 13. I 76, stk. 5, og 77, stk. 3, ændres»den statslige garantiforpligtelse efter 21, stk. 1 eller 2«til:»de statslige garantiforpligtelser efter 21, stk. 1 eller 2, og 24 a«. 14. I 79, stk. 3, ændres»den statslige garantiforpligtelse efter 22, stk. 1 eller 2«til:»de statslige garantiforpligtelser efter 22, stk. 1 eller 2, og 24 a«. 15. I 81, stk. 2, ændres»den statslige garantiforpligtelse efter 23, stk. 1, 2 eller 3,«til:»de statslige garantiforpligtelser efter 23, stk. 1, 2 eller 3, og 24 a«. 16. I 82, stk. 2, ændres»den statslige garantiforpligtelse efter 24«til:»de statslige garantiforpligtelser efter 24 og 24 a«. 17. I 84, stk. 8, ændres»realkreditinstituttet«til:»kreditinstituttet«. 3 I lov nr. 454 af 10. juni 2003 om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., som ændret ved 105 i lov nr. 90 af 31. januar 2007 og 2 i lov nr. 577 af 6. juni 2007 foretages følgende ændringer: 1. 10, stk. 4, nr. 1, ophæves. Nr. 2 og 3 bliver herefter nr. 1 og 2. Loven træder i kraft den 1. marts

5 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Lovforslagets baggrund og formål Med lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love, jf. lov nr. 577 af 6. juni 2007, der trådte i kraft den 1. juli 2007, er der åbnet mulighed for, at pengeinstitutter og realkreditinstitutter kan udstede en ny type obligationer, særligt dækkede obligationer. Med henblik på tillige at gøre det muligt at finansiere støttet boligbyggeri på basis af denne nye type obligationer, er det nødvendigt at ændre almenboligloven og friplejeboligloven, således at det sikres, at de særlige krav, der stilles til særligt dækkede obligationer ikke medfører højere huslejer. Særligt dækkede obligationer (SDO ere), herunder særligt dækkede realkreditobligationer (SDO ere/sdro ere i det følgende ligeledes benævnt SDO ere) kan udstedes sideløbende med de eksisterende realkreditobligationer (RO ere), således at der sondres mellem de to typer af obligationer. Dermed udbygges det eksisterende realkreditsystem med et system, der indeholder alle nyudstedelser med SDO ere. SDO ere er et investeringspapir, hvor investor har større krav på sikkerhed i sin investering end med de nuværende obligationer. På to punkter skærpes de gældende krav. For det første skal belåningsgraden, som maksimalt kan udgøre 80 pct. af ejendommens værdi, ikke kun være opfyldt på låneoptagelsestidspunktet, men i hele lånets løbetid. Er lånegrænsen overskredet, skal kreditinstituttet stille supplerende sikkerhed. For det andet skal ejendommens værdi altid opgøres til markedsværdien. Det indebærer, at værdien af nybyggede almene boliger og friplejeboliger ikke længere vil kunne ansættes til anskaffelsessummen. Endvidere er der efter 1. juli 2007 nu generel adgang til at yde lån uden pant i fast ejendom til offentlige myndigheder eller mod selvskyldnerkaution fra en offentlig myndighed (garanti). Denne adgang gælder både for SDO-lån og for traditionelle realkreditlån (RO-lån), og der vil efter realkreditlovgivningen ikke være krav om tinglyst pant. Denne del af den vedtagne SDO-lovgivning vil ikke blive implementeret på det almene boligbyggeris område, da det er fundet hensigtsmæssigt at fastholde prioritetsbeskyttelsen af kommunens krav mod boligafdelingen i forhold til evt. andre kreditorers krav ved en udløsning af garantien. På den baggrund foreslås det, at der skabes mulighed for, at såvel ny- som refinansiering af støttet boligbyggeri fremover kan ske med lån, der både fundes med de eksisterende realkreditobligationer og med de nye særligt dækkede obligationer, således at finansieringen også fremover kan ske på de mest konkurrencedygtige vilkår. Gældende regler Efter de gældende regler i almenboligloven finansieres 84 pct. af anskaffelsessummen for en ny almen bolig obligatorisk med realkreditlån. Den resterende del af anskaffelsessummen finansieres med kommunal grundkapital (14 pct.) og beboerindskud (2 pct.). Beboernes betaling udgør som udgangspunkt 3,4 pct. af afskaffelsessummen og reguleres årligt med ¾ af prisudviklingen. Forskellen mellem ydelsen på lånet og beboerbetalingen betales af staten i form af ydelsesstøtte, som delvist refunderes af Landsbyggefonden. Herudover betaler beboerne fuldt ud det løbende bidrag til realkreditinstitutterne, som i henhold til den eksisterende aftale årligt maksimalt kan udgøre 0,27 pct. af hovedstolen. Efter de gældende regler i almenboligloven er det i en række tilfælde nødvendigt, at der ydes garanti for optagne realkreditlån, idet lånet ikke ligger inden for lånegrænsen på 80 pct. af ejendomsværdien. Det drejer sig om følgende lån: lån inden for Landsbyggefondens renoveringsramme, jf. 91 lån til ekstraordinære renoveringsarbejder, jf. 98 lån til frikøb af tilbagekøbsklausuler, jf. 98 a

6 lån til udbedring af byggeskader m.v. i ungdomsboliger, jf. 100 lån til nybyggede almene boliger, jf. 127 lån til udbedring af byggeskader omfattet af Byggeskadefonden, jf. 157 lån til støttede private andelsboliger, jf. 160 e lån til ustøttede private andelsboliger, jf. 160 n og lån til etablering af sociale institutioner, jf. 162 For almene boliger er der i alle tilfælde tale om en kommunal garanti. Herudover er garantien udformet forskelligt afhængig af, om der er tale om garanti for lån i nybyggeri eller for lån til eksisterende ejendomme. For lån til nybyggeri ( 127) gælder, at der ydes kommunal garanti for den del af lånet, der på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 65 pct. af ejendommens anskaffelsessum. Garantien udgør løbende samme procentdel af restgælden, som den oprindelige garanti udgjorde af lånets hovedstol. Garantiandelen reduceres således ikke i takt med afdragene. Med en lånegrænse på 84 pct. udgør garantiandelen 22,6 pct. i hele lånets løbetid. For lån til eksisterende ejendomme, eksempelvis til renovering, ydes garantien for den del af lånet, der på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 80 pct. af ejendommens værdi opgjort på basis af en rentabilitetsberegning (markedsværdi). Også for denne garanti gælder, når bortses fra lån til ustøttede andelsboliger, at garantiandelen ikke reduceres i takt med afdragene. Friplejeboliger finansieres og støttes på tilsvarende vis, idet friplejeboligleverandøren udreder, hvad der svarer til den kommunale grundkapital. Også garantien for nybyggeri er fastsat på samme måde, idet garantien dog ydes af staten i stedet for af kommunen. Hertil kommer, at staten overtager eksisterende garantier i forbindelse med en omdannelse af eksisterende støttede boliger til friplejeboliger. Lovforslagets indhold Lovforslaget indeholder følgende elementer: 1. Hjemmel til finansiering af støttet byggeri med SDO-lån. 2. Ændret opgørelse af ejendomsværdien for nybyggede boliger. 3. Ændret garantibestemmelse ved optagelse af nye lån. 4. Supplerende statslig garanti ved overgang til SDO-lån Ad. 1 Hjemmel til finansiering af støttet byggeri med SDO-lån Efter de gældende regler i almenboligloven og i lov om friplejeboliger finansieres både almene boliger og friplejeboliger obligatorisk med realkreditlån. For at muliggøre, at finansiering også kan ske med SDObaserede lån, foreslås der indført hjemmel hertil i de nævnte love. Ad. 2 Ændret opgørelse af ejendomsværdien for nybyggede boliger Ved værdiansættelsen af ejendomme, der stilles til sikkerhed for SDO-lån, gælder, at ejendommens værdi baseret på en rentabilitetsberegning skal lægges til grund. Efter de gældende regler i 10, stk. 4, nr. 1, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og som udmøntet i 15, stk. 4, i bekendtgørelse nr af 5. december 2005 om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling og friplejeboliglovens 20 undtages nyt alment byggeri og nyt friplejeboligbyggeri herfor, idet anskaffelsessummen kan lægges til grund, mod at der stilles kommunal eller statslig garanti for den del af lånet, som overstiger 65 pct. af anskaffelsessummen. Det vurderes ikke muligt at opretholde denne særregel ved anvendelse af SDO ere, hvorfor det foreslås, at ejendommens værdi baseret på en rentabilitetsberegning (markedsværdi) fremover skal lægges til grund ved værdiansættelsen og fastlæggelsen af garantiomfanget for en nybygget ejendom opført med offentlig støtte. Dette foreslås tillige at gælde ved finansiering med traditionelle realkreditlån med henblik på at sikre, at der f.eks. ved en efterfølgende refinansiering af et lån kan skiftes fra funding med RO ere til SDO ere. Det er derfor hensigten efter vedtagelsen af

7 lovforslaget at ændre den nævnte bekendtgørelse, således at ejendommens markedsværdi også ved finansiering med traditionelle realkreditlån skal lægges til grund ved værdiansættelsen og fastlæggelsen af garantiomfanget for en nybygget ejendom. Ændringen vil omfatte tilsagn til nyt byggeri, som meddeles efter lovens ikrafttræden, mens byggeri omfattet af tilsagn meddelt før fortsat vil blive værdisat og garantisat med udgangspunkt i ejendommes anskaffelsessum. Ad. 3 Ændrede garantibestemmelse ved optagelse af nye lån Indførelsen af SDO erne medfører som nævnt skærpede krav til overholdelsen af lånegrænsen. Lånegrænsen, som for nye almene boliger med 30-årige lån vil være 80 pct. af ejendommens markedsværdi, skal i forbindelse med SDO-lån ikke blot være overholdt på låneoptagelsestidspunktet, men i princippet på ethvert tidspunkt i lånets løbetid. Overskrides lånegrænsen f.eks. ved, at ejendomsværdien falder, skal det långivende kreditinstitut stille supplerende sikkerhed svarende til overskridelsen. Det er afgørende, at garantien udformes således, at lånegrænsen løbende overholdes og således, at de långivende kreditinstitutter i videst muligt omfang er sikret imod at skulle stille supplerende sikkerhed i lånets løbetid. Baggrunden herfor er, at en risiko for at skulle stille supplerende sikkerhed må forventes at udløse krav om højere løbende bidragsbetaling, hvilket vil medføre højere husleje og tillige afledede udgifter til individuel boligstøtte. Det foreslås derfor, at garantibestemmelserne i almenboligloven og i friplejeboligloven ændres således, at der ydes garanti for den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi. Det foreslås videre, at garantien til enhver tid udgør samme procentandel af restgælden som den oprindelige garanti udgør af hovedstolen. Dette svarer til de gældende vilkår. Der er således plads til et vist udsving i markedsværdien, uden at lånegrænsen vil blive overskredet, hvilket sikrer mod, at kreditinstitutterne skal stille supplerende sikkerhed. Ad. 4. Supplerende statslig garanti ved overgang til SDO-lån Boliger omfattet af tilsagn, som er meddelt før lovforslagets ikrafttræden, er omfattet af de gældende garantibestemmelser og vil derfor ikke uden videre kunne finansieres med SDO-lån, uden at lånegrænsen overskrides. Det gælder naturligvis for byggerier, som endnu ikke er færdigopførte eller hvor renoveringen ikke er gennemført og hvor den endelige finansiering derfor heller ikke er på plads. Det gælder imidlertid også for den del af det eksisterende byggeri, hvor der er optaget traditionelle realkreditlån. Alment byggeri opført efter 1999 er finansieret med rentetilpasningslån. Ligeledes er realkreditlån i det almene byggeri opført før 2000, bortset fra indeksregulerede realkreditlån, altovervejende konverteret til rentetilpasningslån. Tilsvarende gælder for lån til renovering og udbedring af byggeskader med støtte fra Landsbyggefonden. En stor del af disse lån rentetilpasses hvert år, mens andre dele af låneporteføljen er omlagt til lån, der rentetilpasses hvert 3. eller 5. år. Med henblik på løbende at kunne sikre de lavest mulige finansieringsomkostninger og dermed minimere udgiften til statslig ydelsesstøtte, skal der etableres mulighed for, at der for byggerier, der er omfattet af de gældende garantibestemmelser, både ved nyfinansiering samt ved refinansiering og konvertering af eksisterende lån kan anvendes SDO-baserede lån. Også i forbindelse hermed skal lånegrænsen overholdes både på tidspunktet for overgangen til SDO-lån og løbende herefter, og det skal ligeledes sikres, at dette kan ske uden krav om supplerende sikkerhed. Det foreslås derfor, at der ydes en supplerende statsgaranti til den gældende offentlige garanti. Garantien ydes for den del af restgælden, som til enhver tid svarer til forskellen mellem den eksisterende garanti og 60 pct. af ejendommens markedsværdi på tidspunktet for overgang til eller optagelse af SDO-lån. Det foreslås således, at ikke alene garantibeløbet, men tillige garantiandelen for den supplerende garanti mindskes i takt med, at lånet afdrages. Der forslås som nævnt en statsgaranti, da det ikke er fundet rimeligt at belaste kommunerne ekstra samtidig med, at det er staten, som via en billigere finansiering med SDO-lån alene opnår fordelene. For eksisterende lån ydes garantien efterhånden, som de overgår til SDO-lån.

8 Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget indebærer, at udmålingen af kommunale og statslige garantier, der ydes vedrørende offentligt støttede lån til finansiering af alment byggeri og friplejeboliger med tilsagn fra 1. marts 2008 skal ske på grundlag af ejendommens markedsværdi (i stedet for dens anskaffelsessum), ligesom garantiprocenten ændres til 60 pct. heraf, jf. ovenfor. Det medfører, at den samlede kommunale garantiforpligtelse vedrørende alment nybyggeri må forventes at blive væsentligt større end i dag. Ved det årlige almene nybyggeri, som forudsættes på finanslovsforslaget for 2008, vil det samlede kommunale garantibeløb efter den nuværende ordning udgøre omkring 850 mio. kr. pr. tilsagnsårgang i det første år, mens det efter forslaget med betydelig usikkerhed vil udgøre omkring mio. kr. Herefter falder garantibeløbet i takt med, at restgælden nedbringes. Beregningen er foretaget ved den gældende lånegrænse på 84 pct. Endvidere er det forudsat, at kommunalt ejede ældreboliger, hvor der ikke sker nogen ændring i forhold til i dag, udgør halvdelen af ældreboligbyggeriet. Det forøgede garantiomfang forventes dog ikke at få nævneværdige økonomiske konsekvenser for kommunerne, da indfrielse af ydede garantier forventes at forekomme yderst sjældent. Hidtil er offentlige garantier til alment byggeri blevet udløst i et meget begrænset omfang. Det skyldes den generelt store efterspørgsel efter almene boliger, men også den såkaldte femtedels-ordning, der netop sigter på at undgå, at garantien udløses. Ordningen indebærer, at boligorganisationen, beliggenhedskommunen og det långivende realkreditinstitut inddrages i en kapitaltilførsel med hver 1/5, mens Landsbyggefonden bidrager med 2/5, hvis en boligafdeling bliver økonomisk nødlidende. Denne ordning vil også fremover for nye tilsagn sikre, at nedlæggelser af almene boliger, og garantiudløsning i forbindelse hermed, vil have et meget begrænset omfang. I øvrigt må det forudsættes, at kommunerne i forbindelse med, at de giver tilsagn, sikrer sig, at der ikke er risiko for lejeledighed. Samtidig er det et krav i almenboligloven, at kommunerne efterfølgende skal træffe foranstaltninger til at nedbringe en eventuel lejeledighed, der alligevel måtte opstå. For friplejeboliger anslås den statslige mergaranti at ville udgøre mio. kr. pr. tilsagnsårgang ved det forudsatte årlige byggeri på 225 friplejeboliger (efter 2008). Endvidere indebærer lovforslaget, at der ydes supplerende statsgaranti til eksisterende lån, der overgår til SDO-lån, og til lån, der optages som SDO-lån til finansiering af byggerier, der har fået tilsagn før lovforslagets ikrafttræden. Den supplerende statsgaranti vurderes stort set kun at ville vedrøre lån, som er knyttet til tilsagn fra 2000 og frem til Behovet for supplerende garanti kan med en vis usikkerhed anslås til i alt at ville udgøre i størrelsesordenen 5 mia. kr., svarende til pct. af den beregnede kommunale garanti vedrørende tilsagn til alment byggeri fra 2000 og frem. Den supplerende garanti forventes udfaset over en periode på ca. 17 år. Det forventes ikke, at indførelse af en supplerende statsgaranti vil få nævneværdige økonomiske konsekvenser for staten i form af realiserede tab, da indfrielse af ydede garantier som nævnt forekommer yderst sjældent. Kravet om løbende overvågning af ejendomsværdien ved anvendelse af SDO-lån vil medføre en begrænset administrativ merbelastning i kreditinstitutterne. Dette forventes dog ikke at give sig udslag i ændringer i de samlede realkreditgebyrer. Lovforslaget vurderes i øvrigt ikke at få konsekvenser for de offentlige udgifter til finansieringsstøtte og individuel boligstøtte på kortere sigt. På længere sigt er det muligt at udbredelsen af långiverkredsen kan medvirke til at skærpe konkurrencen omkring finansieringen af alment byggeri med lavere finansielle gebyrer til følge. Forslaget medfører begrænsede statslige merudgifter til tilretning af Socialministeriets informations- og forvaltningssystem BOSSINF i Disse merudgifter afholdes indenfor Socialministeriets eksisterende ramme. De kommunaløkonomiske konsekvenser af lovforslaget skal forhandles med de kommunale parter. Administrative konsekvenser for det offentlige Indførelsen af supplerende statsgaranti vil medføre en begrænset administrativ merbelastning i Økonomistyrelsen i forbindelse med udstedelse af garantien. Herudover vurderes lovforslaget ikke at have administrative konsekvenser for det offentlige.

9 Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. Kravet om løbende overvågning af ejendomsværdien ved anvendelse af SDO-lån til alment byggeri vil som nævnt medføre en begrænset administrativ merbelastning i kreditinstitutterne. Dette følger imidlertid af de generelle regler for SDO-baserede lån. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget vurderes ikke at have administrative konsekvenser for borgerne. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser Positive konsekvenser/ mindreudgifter Negative konsekvenser/ merudgifter Økonomiske konsekvenser for Ingen Ingen stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Ingen Begrænset merbelastning i Økonomistyrelsen Økonomiske konsekvenser for Ingen Ingen erhvervslivet Administrative konsekvenser for Ingen Ingen erhvervslivet Administrative konsekvenser for Ingen Ingen borgerne Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Høring Lovforslaget er sendt i høring hos følgende organisationer m.v.: Advokatrådet, Akademisk Arkitektforening, Alzheimerforeningen, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, BAT-Kartellet, Boligselskabernes Landsforening, BOSAM, Byggematerialebranchen, Bygherreforeningen i Danmark, Byggeskadefonden, Byggesocietetet, Danmarks Lejerforeninger, Dansk Byggeri, Danske Regioner, De Samvirkende Invalideorganisationer, Det centrale Handicapråd, Finansministeriet, Finansrådet, Håndværksrådet, Kommunekredit, Kommunernes Landsforening, Landsforeningen SIND, Landsforeningen Ældre Sagen, Landsbyggefonden, Lejernes Landsorganisation i Danmark, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Organisationen af Selvejende Institutioner, Realkreditrådet, Rådet for Socialt Udsatte, Skatteministeriet, Socialforskningsinstituttet, Statens Byggeforskningsinstitut, Statsministeriet, Ungdomsboligrådet, Ældreboligrådet, Ældremobiliseringen, Økonomiog Erhvervsministeriet, Økonomistyrelsen.

10 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 17 og 18 Det er lovmæssigt fastlagt i almenboligloven, at alment byggeri i hovedsagen skal finansieres med realkreditlån. Da særligt dækkede obligationer tillige kan udstedes af pengeinstitutter, er det nødvendigt at ændre terminologien fra realkreditlån til lån, idet det herefter af sammenhængen fremgår, at disse lån skal baseres på sædvanlige realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer. Til nr. 5, 13 og 21 Efter de gældende regler i almenboligloven fastsætter socialministeren, hvilke typer realkreditlån, som i en række forskellige situationer skal anvendes ved finansieringen af alment byggeri. Det gælder i forbindelse med lån til finansiering af renovering m.v. efter 91 (lovforslagets 1, nr. 5), lån til finansiering af nybyggeri efter 118 (lovforslagets 1, nr. 13) og lån til udbedring af byggeskader efter 157 (lovforslagets 1, nr. 21). I forlængelse af SDO-lovgivningen foreslås det, at støttede lån, der anvendes til finansiering af alment boligbyggeri fremover skal være baseret på realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer. Til nr. 6, 7, 10, 11, 15, 20 og I nr. 15 foreslås ændringer af garantibestemmelsen i lovens 127 for så vidt angår lån til finansiering af nybyggeriet. Garantien foreslås ændret således, at kommunalbestyrelsen eller regionsrådet skal yde garanti for den del af det samlede støttede lån, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Baggrunden herfor er, at der herved gives rimelig sikkerhed for, at lånegrænsen på 80 pct. løbende kan overholdes, således at det ikke vil være nødvendigt at stille supplerende sikkerhed. Det vil forsat være sådan, at garantien til enhver tid omfatter en så stor del af restgælden samt forfaldne terminsydelser, som det oprindelige garantibeløb udgjorde af hovedstolen, ligesom den ugaranterede del af lånet fortsat har panteret forud for den garanterede del. I forlængelse heraf foreslås det, at de øvrige garantibestemmelser i loven ændres, således at garantien fastsættes efter reglerne i 127. Det gælder således for lån inden for Landsbyggefondens renoveringsramme ( 91 lovforslagets 1, nr. 6), lån til ekstraordinære renoveringsarbejder ( 98 lovforslagets 1, nr. 7), lån til frikøb af tilbagekøbsklausuler ( 98 a lovforslagets 1, nr. 10), lån til udbedring af byggeskader m.v. i ungdomsboliger ( 100 lovforslagets 1, nr. 11), lån til udbedring af byggeskader omfattet af Byggeskadefonden ( 157 lovforslagets 1, nr. 20), lån til støttede private andelsboliger ( 160 e lovforslagets 1, nr. 22), og lån til etablering af sociale institutioner ( 162 lovforslagets 1, nr. 24). For lån til ustøttede private andelsboliger ( 160 n lovforslagets 1, nr. 23) gælder dog fortsat, at garantien reduceres i takt med nedbringelsen af restgælden. Til nr. 12, 14 og 19 Der er tale om konsekvensændringer som følge af udvidelsen af långiverkredsen. Til nr. 16 Det foreslås, at der for byggerier, som har fået meddelt tilsagn før lovforslagets ikrafttræden og som derfor er omfattet af de gældende garantibestemmelser, skal ydes en supplerende statslig garanti med henblik på at muliggøre finansiering med SDO-lån i forbindelse med både nyfinansiering, refinansiering og konvertering. Den supplerende garanti foreslås at omfatte den del af restgælden, som på tidspunktet for lånets overgang til

11 eller optagelse som SDO-lån har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi, og som ikke dækkes af anden offentlig garanti. Det foreslås, at garantiandelen reduceres i takt med, at lånet afdrages og restgælden mindskes. Til 2 Til nr. 1, 3, 7 og 9 Friplejeboliger, der etableres ved nybyggeri eller ombygning med offentlig støtte, skal finansieres delvist med realkreditlån ligesom almene boliger, jf. henvisningen i friplejeboliglovens 12, stk. 1, til 118, stk. 1, i almenboligloven. Da almene boliger fremover - foruden med almindelige realkreditlån - skal kunne finansieres med lån baseret på særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer, er det i lovforslagets 1, nr. 2, foreslået at ændre terminologien, således at der fremover anvendes det bredere begreb lån i stedet for realkreditlån. Da de pågældende friplejeboliger som nævnt delvist finansieres på samme måde som almene boliger, foreslås det også at ændre terminologien vedrørende lånene i disse boliger. Til nr. 2 Som det fremgår af bemærkningerne til lovforslagets 2, nr. 1, 3, 7 og 9, finansieres friplejeboliger, der etableres ved nybyggeri eller ombygning med offentlig støtte, delvist med lån. I friplejeboligloven er det ikke reguleret, hvilken type realkreditlån der skal finansieres med, men da det er hensigten, at der skal finansieres med samme slags lån, som optages til finansiering af almene boliger, og da det nu foreslås, at almene boliger skal finansieres med lån baseret på realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer, jf. lovforslagets 1, nr. 13, foreslås det ligeledes at indføre en sådan bestemmelse i friplejeboligloven. Til nr. 4 og 8 Der er alene tale om konsekvensændringer. Til nr. 5 Som det fremgår af de almindelige bemærkninger, indebærer indførelsen af særligt dækkede obligationer, at de gældende garantibestemmelser i almenboligloven må ændres for at sikre de almene lejere mod højere bidrag og dermed mod højere lejebeløb. Indførelsen af disse obligationer medfører endvidere, at ejendommens markedsværdi opgjort på grundlag af en rentabilitetsberegning i alle tilfælde skal lægges til grund for belåningen. I forlængelse heraf foreslås, at der ligesom ved almene boliger, jf. lovforslagets 1, nr. 15 skal ydes garanti for den del af lånet, som har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Til nr. 6 Efter friplejeboliglovens 11 kan der ske omdannelse af en række almene boliger til friplejeboliger. I forbindelse med omdannelser videreføres statslige garantier, ligesom staten overtager meddelte kommunale garantier. Det foreslås i stk. 1 at dette også skal gælde for eventuelle supplerende garantier efter den foreslåede 127 a i almenboligloven, jf. lovforslagets 1, nr. 16. For omdannede almene boliger, hvortil der ikke er meddelt supplerende garanti og som i forbindelse med refinansiering overgår til SDO-lån foreslås, at der ydes en supplerende statslig garanti på den del af restgælden, som på tidspunktet for overgang til SDO-lån har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens markedsværdi med fradrag af allerede meddelte garantier. Den foreslåede bestemmelse svarer til den foreslåede 127 a i almenboligloven, jf. lovforslagets 1, nr. 16.

12 Til nr. 10 Bestemmelsen regulerer, i hvilket omfang friplejeboligleverandøren for så vidt angår bestemte friplejeboliger kan indregne kapitaludgifter fra og med det 36. år efter låneoptagelsen i lejen. Da kapitaludgifterne refererer til det lån, der finansierede anskaffelsessummen, foreslås det at præcisere, at der er tale om kapitaludgifter vedrørende det lån, der finansierede anskaffelsessummen. Der er ikke hermed tilsigtet nogen realitetsændring. Til nr. 11 Bestemmelsen i lovens 47, stk. 1, regulerer indbetalingen af likvide midler til Landsbyggefonden for så vidt angår friplejeboliger etableret ved nybyggeri eller ombygning med offentlig støtte. Det foreslås præciseret, at midlerne vedrører det lån, der blev optaget til finansiering af anskaffelsessummen. Til nr. 12 og 17 Da friplejeboliger, som det fremgår af lovforslagets 2, nr. 2, foreslås fremover at kunne finansieres med lån baseret på særligt dækkede obligationer, som kan udstedes af pengeinstitutter, er det nødvendigt at ændre terminologien fra realkreditinstitutter til kreditinstitutter. Til nr Efter de gældende regler for friplejeboliger etableret ved omdannelse af almene boliger m.v. bortfalder tilsagnet om ydelsesstøtte og de statslige garantiforpligtelser i visse afhændelsessituationer. Det foreslås, at der skal gælde det samme for den foreslåede supplerende statslige garanti efter 24 a, jf. lovforslagets 2, nr. 6 Til 3 Til nr. 1 Det foreslås at ophæve den eksisterende særregel i 10, stk. 4, nr. 1, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., hvorefter værdiansættelsen af nybyggede almene boliger og nybyggede friplejeboliger kan ske med udgangspunkt i anskaffelsessummen. Herefter sker værdiansættelsen af nybyggede boliger på basis af ejendommens markedsværdi baseret på en rentabilitetsberegning. Til 4 Lovforslaget foreslås at træde i kraft den 1. marts 2008, således at der vil være mulighed for at anvende SDO ere ved belåning af støttet byggeri herefter.

Fremsat den 30. januar 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

Fremsat den 30. januar 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til L 62 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhed. (Finansiering af

Læs mere

2007/2 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 6. december Fremsat den 30. januar 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2007/2 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 6. december Fremsat den 30. januar 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2007/2 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-2227 Fremsat den 30. januar 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til 2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2160 Fremsat den 3.

Læs mere

2007/2 LSV 62 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. april Forslag. til

2007/2 LSV 62 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. april Forslag. til 2007/2 LSV 62 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-2227 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. april 2008 Forslag til Lov

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 27/2 LSF 176 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 216 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 27-2225 Fremsat den 1. april 28 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST J.nr. 135088-000675 HQ/CBD 2. maj 2014 NOTAT RANDERS SPORTS COLLEGE GARANTIER & UNDERSKUDSDÆKNING KOMMUNAL GARANTI PÅ REALKREDITLÅN Der er ydet realkreditlån i Randers Sports College af Realkredit Danmark.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Støtte til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger UDKAST Dato: 16. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-4127 Sagsbeh.: Lars Nielsen Dok id: 431565 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2012/1 LSF 220 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-607 Fremsat den 22.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Socialudvalget L 80 - Bilag 18 Offentligt

Socialudvalget L 80 - Bilag 18 Offentligt Socialudvalget L 80 - Bilag 18 Offentligt Folketingets Socialudvalg, Folketinget, Christiansborg, 1240 København K. Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om boligbyggeri

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om boligbyggeri 2013/1 LSF 135 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-4127 Fremsat den 19.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin. j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Boligudvalget den 11. marts 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Boligudvalget den 11. marts 2008. Betænkning. over Boligudvalget (2. samling) L 62 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 62 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Boligudvalget den 11. marts 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v UDKAST Dato: 5. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-3229 Sagsbeh.: lni Dok id: 421062 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v (Ommærkning af almene ældre- og almene familieboliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. NOTAT Dato: 8. december 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: lni Dok id: 565516 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler)

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri. Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri. Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2012-13 Fremsat den 10. januar 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen ) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen ) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen ) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Permanentgørelse af ordningen om tilskud til etablering

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Til lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. april 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social

Læs mere

Boligudvalget 2008-09 BOU Alm.del Bilag 58 Offentligt

Boligudvalget 2008-09 BOU Alm.del Bilag 58 Offentligt Boligudvalget 2008-09 BOU Alm.del Bilag 58 Offentligt L 29 (som fremsat): lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. og realkreditloven. (Nedsættelse af den kommunale

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger. Lovforslag nr. L 110 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger. Lovforslag nr. L 110 Folketinget Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2015-16 Fremsat den 28. januar 2016 af udlændinge-, integrations- og boligministen (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger

Læs mere

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN TIL OPRETNING, UDBEDRING, VEDLIGEHOLDELSE, FORBEDRING, OMBYGNING, SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER OG MILJØFORBEDRING I ALMENT BYGGERI SAMT INFRASTRUKTURÆNDRINGER I

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2007/2 LSF 155 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2007/2 LSF 155 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2007/2 LSF 155 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-2768 Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Lån og garantier i alment byggeri Konsulent Inge-Lis Kalum Kundedirektør, almen Marianne Due, RD/ Afdelingschef Maibritt Larsen, RD

Lån og garantier i alment byggeri Konsulent Inge-Lis Kalum Kundedirektør, almen Marianne Due, RD/ Afdelingschef Maibritt Larsen, RD Lån og garantier i alment byggeri Konsulent Inge-Lis Kalum Kundedirektør, almen Marianne Due, RD/ Afdelingschef Maibritt Larsen, RD Storkunder Ejendomme Team Almen Aalborg: * Lotte Dahlstrøm * Lisbeth

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4.

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. november 2009 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Kalkværksvej 10 8100 Århus C Århus Kommune har siden 1999

Læs mere

5. Byfornyelse. 6. Finansiering

5. Byfornyelse. 6. Finansiering Dec. 2012 1. Opførelse af almene boliger 2. Modernisering af almene boliger 3. Renovering af almene boliger 4. Opførelse af private andelsboliger 5. Byfornyelse 6. Finansiering 7. Styring af det støttede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri LOV nr 273 af 19/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2652 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Fremsat den {FREMSAT} af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Energiforbedrende foranstaltninger m.v.) I lov om byfornyelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger (Nedsættelse af grundkapital og kapitalindskud

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte 1 Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger

Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger BEK nr 227 af 01/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2011-3761 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Udbetaling af boligstøtte

Læs mere

Forslag. Lov om friplejeboliger

Forslag. Lov om friplejeboliger Lovforslag nr. L 80 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. november 2006 af socialministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag til Lov om friplejeboliger Kapitel 1 Definition m.v. 1. Ved en friplejebolig forstås

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Velfærdsministeriet Byfornyelse & leje J.nr. 2008-6877 nho 28. november 2008 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger,

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om leje

Forslag. lov om ændring af lov om leje Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af transport-, bygnings- og boligministeren Ole Birk Olesen Forslag til lov om ændring af lov om leje (Friplejeboliger i lejede lokaler)

Læs mere

1. Overalt i loven ændres Økonomistyrelsen til Statens Administration og Økonomistyrelsens til Statens Administrations.

1. Overalt i loven ændres Økonomistyrelsen til Statens Administration og Økonomistyrelsens til Statens Administrations. NOTAT Dato: 23. november 2012 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbehandler: lag/kal/nna/lhj/nho/eb Dok id: 365866 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr lni 15. december 2011

Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr lni 15. december 2011 Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr. 2009-903 lni 15. december 2011 Notat om etablering af fælleslokaler og beboerhuse på tværs af afdelinger/ejerformer 1. Indledning Dette

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit Til organisationer og myndigheder anført på vedlagte høringsliste 27. oktober 2017 Ref. hbj J.nr. 1912-0013 Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Læs mere

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing 13. januar 2009 FIN/RRH Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing Økonomistyrelsen sender hermed udkast til forslag til lov

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til Udkast 16. august 2005 PIH J.nr. 05-801-24 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension (Bevarelse af tillæg til visse pensionister til det 67. år og beregning af pension til tjenestemænd

Læs mere

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd.

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. Punkt 11. Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. 1 - Skema A 2016-049065 By- og Landskabsudvalget indstiller

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FÅRUP ÆLDRECENTER RANDERSEGNENS BOLIGFORENING UNDER KONKURS STADION ALLE 3B, FÅRUP Advokat Pernille Thrane pt@svega.dk J.nr. 135088-000361 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70

Læs mere

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af t.kr. svarende til 79 t.kr. eller ca. 11 kr. pr. m² boligareal (7.333 m²).

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af t.kr. svarende til 79 t.kr. eller ca. 11 kr. pr. m² boligareal (7.333 m²). Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening u.k (v/dab), afdeling 89, Assentoft 6 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig

Læs mere

Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing Side 1 af 8 Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing 1 I lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing, jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Onsdag den 15. december 2010 kl. 17.00 i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

L 208 finansieringsændringer

L 208 finansieringsændringer L 208 finansieringsændringer Dagsorden Nedsat starthusleje Ændring af maksimumsbeløb Ændrede energikrav Ændring af kommunal grundkapital og bygherrekonkurrence Kort om renoveringsarbejder Lovforslag om

Læs mere

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Workshop - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Kassen er tom hvordan kan der så uddeles penge? - Hvad

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer I medfør af 152 h, nr. 7, og 373, stk. 4 og 5, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. 1. Overskriften til kapitel 11 b affattes således: "Straffe- og forvaltningsbestemmelser"

UDKAST. Forslag. til. 1. Overskriften til kapitel 11 b affattes således: Straffe- og forvaltningsbestemmelser UDKAST Dato J. nr. 26. januar 2017 2016-11609 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, lov om leje af almene boliger, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme

Læs mere

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig vurdering

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Svar: Jeg synes, det er rigtigt fint, at der sættes fokus på energiområdet med de stillede spørgsmål. Dét vil jeg gerne kvittere for.

Svar: Jeg synes, det er rigtigt fint, at der sættes fokus på energiområdet med de stillede spørgsmål. Dét vil jeg gerne kvittere for. Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 302 Offentligt Socialministeriet 26. april 2010 Almen bolig & Boligøkonomi Det talte ord gælder Samrådsspørgsmål AJ: Vil ministeren på baggrund af artiklen

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere