Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011"

Transkript

1 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade København S

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Formål Forudsætninger Læsevejledning Overordnet vejledning Vejledning til drejebogen Vejledning til udbudsskabelonerne og rammeudbudsmaterialet Det enstregede beskæftigelsessystem Drejebog Strategisk afklaring Strategisk afklaring af udbudskonstruktion Formålet med konkurrenceudsættelse og inddragelse af andre aktører Strategisk brug af konkurrenceudsættelse Udbudsform Rammeaftale eller enkeltstående kontrakter Brug af kontrolbud Rollefordeling mellem politisk og administrativt niveau Kontraktvarighed samt øvrige krav til rammeaftaler og kontrakter Medarbejderinddragelse i udbudsprocessen Tidsplan Afregningsmodel Markedsdialog Strategisk afklaring om indhold af de udbudte opgaver Sikring af virksomhedsrettede metoder og aktiviteter ny refusionsmodel... 33

3 2.2.2 Udbud med fokus på opgave eller målgruppe Afgrænsning/definition af målgrupper Målsætninger for de udbudte opgaver Anvendelse af optioner Strategisk afklaring i forhold til organisering Den organisatoriske modenhed Snitflader til øvrig organisation Strategisk afklaring af samarbejdet Procedurer for tilsyn og kontrol/anvendelse af resultatopfølgningsmodel Drejebog regelgrundlaget for konkurrenceudsættelse af beskæftigelsesindsatsen Annonceringspligt for kontrakter over kr.... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3.2 Bilag II B-ydelser (EU s Udbudsdirektiv) Særlige regler på beskæftigelsesområdet Nye vilkår for indsatsen for sygemeldte En ny refusionsmodel Et fælles rådighedsloft Fritagelse af grupper af syge fra aktive tilbud og samtaler Konsekvenser for kommunernes inddragelse af andre aktører Myndighedsopgaver Drejebog Udbudsskabeloner Del 1 Udbudsbetingelser Forhandlingsmøder Mindstekrav og forbehold... 51

4 4.1.3 Alternative tilbud Tildelingskriterier Del 2 Kontrakt Tilmelding og betaling til uddannelsesinstitutionerne Flytning og afbrydelse af et forløb Kvalitet Opfølgning og kontrol Omfattede medarbejdere Sociale klausuler Databehandling, datasikkerhed mv Anfordringsgaranti Misligholdelsesbeføjelser samt erstatningsansvar Rettigheder Del 3 Kontraktbilag Bilag 1 Kravspecifikation Bilag 2 Anden aktørs løsningsbeskrivelse Bilag 3 Samarbejdsorganisation Bilag 4 Tidsplan Bilag 5 Medarbejderforhold Bilag 6 Priser og afregning Bilag 7 Kundens medvirken Drejebog Tildeling og implementering Tildeling Tilbudspræsentationer

5 5.3 Implementering APPENDIKS Appendiks 1: Kravspecifikation eksempler på opgavebeskrivelser Appendiks 2: Pris- og afregningsmodeller - eksempler

6 1 Indledning 1.1 Formål Denne drejebog har til formål at inspirere og understøtte kommunerne i forbindelse med konkurrenceudsættelse og brug af andre aktører. Drejebogen er en overbygning på Udbudsportalens trin-for-trin -vejledning, der behandler de særlige og specifikke forhold, der gør sig gældende for konkurrenceudsættelse af beskæftigelsesopgaver. Materialet udgør helt bevidst ikke et fuldstændigt udbudsmateriale eller vejleder i almene, udbudsmæssige forhold. Men det er hensigten, at drejebog og skabelon er så konkrete, at brugerne med en almindelig faglig indsigt i opgaveområdet og kendskab til udbudsreglerne kan udforme et udbudsmateriale. Der er herudover lagt særligt vægt på at beskrive regelgrundlaget samt at give konkret vejledning i udformning af kravspecifikationer (opgavebeskrivelser) samt udformning af resultatafhængige betalingsmodeller. Derfor henvises i en række tilfælde til "trin-for-trin"-vejledningen i relation til mere generelle udbudsfaglige problemstillinger, som følgelig er behandlet mere dybtgående dér. Drejebogen er udarbejdet for udbudsportalen af Rambøll Management Consulting. 1 Vejledningen er desuden blevet opdateret af Udbudsportalen primo 2013 som følge af ophør af annonceringspligt for bilag IIB-ydelser i tilbudsloven. 1 Der er tale om en revision og opdatering af en tidligere vejledning, udarbejdet i regi af STS-projektet Effektivisering gennem konkurrenceudsættelse, hvor der var nedsat en særlig arbejdsgruppe vedrørende konkurrenceudsættelse af den kommunale beskæftigelsesindsats. Arbejdsgruppen havde deltagelse af KL, Frederiksberg Kommune samt Rambøll Management Consulting. Revisionsprocessen har særligt haft til hensigt at tage højde for de ændringer, som følger af etableringen af det enstregede beskæftigelsessystem samt af ændringerne af refusionsreglerne som følge af den politiske aftale herom i november 2010.

7 1.2 Forudsætninger Det indgår som forudsætning for drejebogen og skabelonen, at konkurrenceudsættelsen: Gennemføres som begrænset udbud (materialet kan også med mindre justeringer bruges ved offentligt udbud eller annoncering af opgaver under tærskelværdien). Gennemføres med henblik på indgåelse af en kontrakt (dvs. ikke en rammeaftale, se også den strategiske afklaring) Ikke omfatter overdragelse af tjenestemænd. 1.3 Læsevejledning Overordnet vejledning Konkurrenceudsættelse af beskæftigelsesindsatsen rummer et bredt spektrum af samarbejder med andre aktører. Begrebsafklaring Drejebogen anvender begrebet "andre aktører" i bred forstand, hvor andre end myndigheden selv udfører dennes opgaver (det være sig private virksomheder, organisationer, kommuner og andre), og hvor disse opgaver kan omfatte enten den aktive indsats (herunder tilbud efter beskæftigelseslovens kap ) eller sagsbehandlingen, herunder kontaktforløbet, eller begge dele i medfør af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt opgaver i medfør af lov om sygedagpenge samt lov om aktiv socialpolitik. 2 Vær opmærksom på, at de enkelte kapitler i Arbejdsmarkedsstyrelsens Vejledning og Bekendtgørelse om andre aktører m.fl., har forskellige (og nogle af dem lidt snævrere) anvendelsesområder, jf. nærmere bekendtgørelsens 1 og vejledningen hertil. Leverandører af vejledning og opkvalificering betragtes således af praktiske grund ikke som andre aktører, og her har den ledige f.eks. ikke frit valg mellem andre aktører 2 Andre aktører har med Lov 480 af 12. juni 2009 bl.a. fået kompetence til at træffe afgørelse efter dele af disse to love. 7

8 Drejebogen anvender desuden begrebet opgaver som en fælles betegnelse for opgaver, funktioner, indsatser og øvrige, tilsvarende betegnelser for de opgaver, som kan være genstand for konkurrenceudsættelse. Som den ene yderlighed indgår konkurrenceudsættelse af korte, enkeltstående forløb, som konkurrenceudsættes gennem annoncering, såfremt værdien overstiger kr. Som en anden yderlighed vælger nogle kommuner at udbyde stadigt større og mere sammenhængende dele af beskæftigelsesindsatsen, hvorved der bliver tale om udbud af komplekse opgaver med egentlig virksomhedsoverdragelse. Eksempel på henholdsvis enkelte forløb og sammenhængende forløb Et enkelt forløb er når kommunen udbyder et fast defineret forløb. Eksempler herpå kan være udbud af et træningsforløb for en afgrænset gruppe modtagere af sygedagpenge og kontanthjælpsmodtagere eller udbud af fleksjobplacering af den gruppe konkrete borgere. Sammenhængende forløb er udtryk for, at flere opgaver udbydes, og at disse er relaterede. Et eksempel herpå kan være udbud af jobsøgnings-, vejlednings- og opkvalificeringsforløb i det samme udbud. Et andet eksempel er et sammenhængende udbud af jobformidling, evt. formidling til kompetencegivende uddannelse samt gennemførelse af arbejdsprøvninger. Drejebogen og udbudsskabelonerne giver vejledning til kommunerne, uanset om kommunerne står i den ene eller den anden situation. Det er klart, at kommunens beslutninger bliver mere forretningskritiske, når den konkurrenceudsatte opgave vokser i omfang og kompleksitet. Drejebogen og skabelonerne tager derfor afsæt i et egentligt udbud. Men der er samtidig løbende i materialet gjort opmærksom på, hvornår kommunen bør overveje, om man eventuelt skal slække på detaljeringsgraden af materialet, af kravene til samarbejdsstrukturen osv. Spørgsmålet om det strategiske fokus med konkurrenceudsættelsen behandles mere indgående i den strategiske afklaring generelt (Del 1 i drejebogen). 8

9 1.3.2 Vejledning til drejebogen Drejebogen indeholder en række handlingsanvisninger og anbefalinger for udbud af beskæftigelsesforanstaltninger med særlig vægt på de specifikke forhold, som gælder for udbud inden for beskæftigelsesområdet. Drejebogen omfatter følgende delelementer: Drejebog Strategisk afklaring Drejebog Det retlige grundlag Drejebog Vejledning til udarbejdelse af udbudsbetingelser, kontrakt, kontraktbilag, herunder brug af skabelon Drejebog Tildeling af ordren samt implementering. Drejebogen vejleder på den måde både i udarbejdelse af selve udbudsmaterialet, herunder i anvendelse af rammeudbudsmaterialet, samt i de beslutninger, som går forud for og ligger i forlængelse af selve udbudsprocessen Vejledning til udbudsskabelonerne og rammeudbudsmaterialet Udbudsskabelonerne omfatter de dokumenter, som typisk indgår i et udbudsmateriale: Udbudsbetingelser Kontrakt Kontraktbilag Udbudsskabelonerne konkretiserer drejebogen med konkrete oplæg til de væsentligste afsnit i udbudsmaterialet på de punkter, som er særligt relevante for beskæftigelsesområdet. Udbudsskabelonerne har til formål at lette arbejdet med at udarbejde et egentligt udbudsmateriale for kommunerne, da bilagene indeholder mere eller mindre færdige udkast på en række områder. 9

10 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 I udbudsskabelonerne er der foretaget forskellige markeringer, som kommunen skal tage stilling til i forbindelse med anvendelsen af det samlede udbudsmateriale. Der forekommer i alt fire forskellige markeringstyper: 1. Kommunenavn, navn på anden aktør, produktnavn, ydelsesnavn etc.: Markeringer vedrørende specifikke navne er markeret med eksempelvis <NAVN> Kommune eller <BESKÆFTIGELSESOPGAVERNE>. For disse markeringer vil det være muligt at foretage en søg/erstat i dokumentet og indsætte det korrekte navn. 2. Faktuelle oplysninger, antal og omfang: Markeringer ved. faktuelle oplysninger (eks. den ordregivende myndighed i udbudsbetingelserne) eller vedr. antal og/eller omfang er markeret med eksempelvis <kontaktperson>, <X> eller <INDSÆT MÆNGDE>, fx <X> dage eller <X> kr. For disse markeringer vil det ikke være muligt at foretage en søg/erstat i dokumentet. Kommunen skal ved disse markeringer selv vurdere antallet/omfanget eller på anden vis indsætte den konkrete oplysning. 3. Markering af hele tekstafsnit: I skabelonerne er visse afsnit markeret med gul farve. Markeringen indikerer, at kommunen skal tage stilling til afsnittet, før kommunen anvender skabelonteksten. Det kan alt efter kommunens vurdering betyde, at tekstafsnittet bortfalder, skal omformuleres eller fastholdes. 4. Kommentarer: I kontrakten og i udbudsbetingelserne er der indsat en række kommentarer, som kommunen skal tage stilling til, før kommunen anvender disse dokumenter. Sammenhængen mellem drejebog og skabeloner kan illustreres således: Drejebog: Udbudsstrategisk afklaring Rammeudbudsmateriale Udbudsbetingelser Kontrakt Kontraktsbilag Drejebog: Ramme- Udbudsmateriale, herunder beskrivelse af retsgrundlag Baggrundsinformation Drejebog: Tildeling og implementering 10

11 1.4 Det enstregede beskæftigelsessystem Det enstregede beskæftigelsessystem er etableret ved lov nr. 483 af 12. juni 2009 og trådte i kraft 1. august Med lovændringen har kommunerne overtaget den samlede beskæftigelsesindsats, konkret forankret i de kommunale jobcentre, der nu har ansvaret for både de forsikrede ledige og de ikke-forsikrede ledige. Det vil sige, at der er én indgang for borgere og virksomheder og én fælles politisk og administrative ledelse i forhold til at planlægge og udføre en sammenhængende og målrettet beskæftigelsesindsats. Ændringerne ligger i forlængelse af de ændringer, der allerede blev gennemført i forbindelse med udmøntning af kommunalreformen pr. 1. januar 2007, hvor jobcentrene blev etableret. Med ændringerne er der altså sket en samling af ansvaret på det tværs af de to målgrupper, der tidligere blev betjent af henholdsvis den statslige og den kommunale del af jobcenteret. Alle tidligere statslige opgaver og målgrupper i jobcenteret er således overgået til kommunen. Dette har forskellige konsekvenser i forhold til inddragelsen af andre aktører. For det første betyder det, at kommunerne nu har mulighed for at foretage en samlet, udbudsstrategisk vurdering på tværs af målgrupper af, hvordan man bedst muligt inddrager andre aktører. Der er i eksempelsamlingen indsat konkrete bud på, hvordan kommuner har valgt at gennemføre udbud på tværs af målgrupper. For det andet betyder det, at der nu gælder identiske regler for inddragelse af andre aktører, uanset om de borgere, der indgår, er forsikrede eller ikke-forsikrede ledige. På det generelle plan var det før 1. august 2009 nødvendigt at skelne mellem indsatsen i den statslige del af jobcenteret, der var omfattet af det statslige udbudscirkulære, og indsatsen i den kommunale del af jobcenteret, der ikke var. Med ændringerne gælder nu, at jobcenterets ikke er omfattet af det statslige udbudscirkulære, jf. i øvrigt drejebogens beskrivelse af regelgrundlaget i afsnit 3 nedenfor. På det mere specifikke plan var der i de specifikke regler på beskæftigelsesområdet et antal forskelle i regelgrundlaget. Som et markant eksempel var der krav om, at inddragelsen af andre aktører i den statslige del af jobcenteret skulle foregå under anvendelse af en fælles resultatafhængig betalingsmodel. En sådan model er ikke længere obligatorisk. 11

12 Der er også som følge af etableringen af det enstregede beskæftigelsessystem foretaget en række konkrete konsekvensrettelser i det samlede regelgrundlag. Vejledningen tager højde for disse ændringer, vel at mærke uden konkret at gøre rede for, at her er der ændret i regelgrundlaget, da vejledningen først og fremmest har til hensigt at give et opdateret indblik i, hvordan man mest hensigtsmæssigt kan gennemføre konkurrenceudsættelse af beskæftigelsesopgaver ud fra det nuværende regelsæt. Det skal endelig kort nævnes, at der også efter etableringen af det enstrengede beskæftigelsessystem er gennemført et antal væsentlige ændringer, mest markant med aftalen om En ny og mere effektiv beskæftigelsesindsats i november Dette behandles mere indgående nedenfor i drejebogens behandling af den udbudsstrategiske afklaring. 12

13 2 Drejebog Strategisk afklaring Forud for enhver konkurrenceudsættelse er der en række strategiske afklaringspunkter, som kommunen bør håndtere. For konkurrenceudsættelse af beskæftigelsesindsatsen drejer det sig om punkterne i følgende skema, som er forsøgt grupperet af hensyn til overblikket: Strategisk afklaring af udbudskonstruktion Strategisk afklaring af indhold i de udbudte indsatser Strategisk afklaring i forhold til organisering Strategisk afklaring i forhold til samarbejde Formålet med konkurrenceudsætte lse og inddragelse af andre aktører Strategisk brug af konkurrenceudsætte lse Udbudsform Rammeaftale eller enkeltkontrakt Brug af kontrolbud Rollefordelingen mellem politisk og administrativt niveau Sikring af virksomhedsrettede aktiviteter og metoder ny refusionsmodel Fastlæggelse af udbudte opgaver Afgrænsning/definition af matchgrupper Målsætninger for de udbudte opgaver Brug af optioner Den organisatoriske modenhed Snitflader til øvrig organisation Procedurer for tilsyn og kontrol / Anvendelse af resultatopfølgningsm odel Kontraktvarighed Medarbejderinddrag else i udbudsprocessen Tidsplan Afregningsmodel Markedsdialog Punkterne gennemgås i det følgende. 13

14 2.1 Strategisk afklaring af udbudskonstruktion Formålet med konkurrenceudsættelse og inddragelse af andre aktører Kommunen bør tidligt gøre sig klart, hvad formålet med konkurrenceudsættelsen af beskæftigelsesindsatsen er, herunder hvilke succeskriterier, der gælder for processen og de efterfølgende resultater. Med reformen Flere i arbejde vedtaget 2002 blev der sat fokus på at udvide arbejdsudbuddet ved at få flere ledige i arbejde og forøge arbejdsstyrken. Det bærende princip i aftalen er, at den enkelte ledige skal hurtigst muligt i arbejde, og at dette skal gøres gennem en målrettet indsats bestemt af den lediges individuelle behov. Et centralt element i reformen var en øget inddragelse af andre aktører i beskæftigelsespolitikken. Baggrunden herfor er, at en målrettet indsats kræver specialiseret viden om, hvilke arbejdsmarkedsbarrierer der er gældende for særlige grupper af ledige, og hvilke muligheder arbejdsmarkedet rummer. Ved at udlægge dele af beskæftigelsesindsatsen til andre aktører med en specialiseret viden om særlige grupper er det forventningen, at der kan opnås bedre resultater. Hensigten med inddragelse af andre aktører er således at sikre en målrettet og skræddersyet indsats, der fremmer den korteste vej til selvforsørgelse. Beskæftigelsesministeriets handleplan for 2005 påpeger ligeledes behovet for, at den lediges vej til selvforsørgelse bliver så kort så mulig, og at tiltagene til at fremme beskæftigelsen kan ske gennem strategisk anvendelse af anden aktør. Brugen af andre aktører skal tage udgangspunkt i konkrete arbejdsmarkedspolitiske problemstillinger og have et klart arbejdsmarkedspolitisk rationale, ofte omtalt som kompetencestrategien. Andre aktører skal varetage indsatsen over for de ledige, hvor der er behov for særlig indsigt og kompetencer til at bringe den ledige tilbage i beskæftigelse, og ikke, når jobcentret selv har tilsvarende kompetencer og skaber tilfredsstillende resultater. 14

15 Videre er der med aftalen om en ny og effektiv beskæftigelsesindsats fra 5. november 2010 sat yderligere fokus på at fortsætte og forstærke en jobrettet aktiv beskæftigelsespolitik. 3 Hovedelementet i aftalen er en ny refusionsmodel. Modellen indebærer, at kommunerne får en høj refusion, når de giver ledige aktive tilbud på en virksomhed (løntilskud eller virksomhedspraktik) og tilbud om ordinær uddannelse. Til gengæld får kommunerne en lavere refusion, når ledige får tilbud om vejledning og opkvalificering, seks ugers selvvalgt uddannelse og i perioder, hvor ledige ikke er i aktivering. Den nye refusionsmodel indebærer også, at refusionssatserne sættes ned, så den høje refusionssats uanset forsørgelse bliver 50 procent, og den lave sats bliver 30 procent. Se i øvrigt nedenfor, hvor regelændringerne gennemgås mere detaljeret. Samlet indebærer ovenstående, herunder målsætningerne om en aktiv indsats samt udnyttelse af særlige spidskompetencer, at der er behov for anvendelse af et bredt spektrum af andre aktører, blandt andet med henblik på at nyttiggøre forskellige aktørers kompetencer og viden samt understøtte metodefrihed og nytænkning i beskæftigelsesindsatsen. Det betyder, at der er behov for at inddrage såvel større som mindre aktører i beskæftigelsesindsatsen og afprøve nye alternative metoder til at få den ledige hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet. I anvendelsen af flere aktører er det helt centralt, at der fastholdes et fokus på, hvilke aktører der dokumenteret leverer de bedste resultater. Det implicerer, at kommunen anbefales at arbejde fokuseret med en systematisk og ensartet opfølgning på resultater og effekter af indsatsen på baggrund af et ensartet dokumentationsgrundlag. Samlet set bør kommunen overveje følgende: Hvad er det beskæftigelsesmæssige rationale for inddragelse af andre aktører? Hvor har vi selv særlige udfordringer i forhold til at sikre, at den enkelte opnår en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvordan følger vi op på opnåede resultater og bruger det i valg af andre aktører? 3 Aftale mellem Regeringen, Dansk Folkepart, Liberal Alliance og Kristendemokraterne. Se aftalen her: %20aktivering%20ledige%20skal%20ud%20paa%20virksomhederne.aspx 15

16 2.1.2 Strategisk brug af konkurrenceudsættelse Kommunens konklusioner på den overordnede vurdering af behovet for inddragelse af andre aktører kan give anledning til vidt forskellige konklusioner i forhold til omfanget af konkurrenceudsættelsen. Konkret vil kommunen blandt andet skulle overveje følgende: Omfatter konkurrenceudsættelsen korte forløb eller længerevarende og mere komplekse forløb? Udbydes forløb eller mere sammenhængende dele af indsatsen? I hvilket omfang skal myndighedsudøvelsen inddrages i udbuddet (se også afsnit 3.4, hvor dette behandles yderligere)? Skal der udbydes opgaver eller målgrupper (se også nedenfor, hvor dette behandles mere indgående)? Hvilken betydning har egentlig udlicitering for de interne kompetencer? Eksempelvis kan udbud af langvarige forløb, hvor store dele af beskæftigelsesindsatsen omfattes, give anden aktør mulighed for at levere en mere helhedsorienteret indsats, men samtidig sætter det også særlige krav til kommunens styring og opfølgning. På samme måde er det væsentligt, at kommunen overvejer, om den vil udbyde en bestemt opgave i beskæftigelsesindsatsen, eller om den finder det mere hensigtsmæssigt at udbyde alle opgaver relateret til en bestemt målgruppe. Her bør kommunen især overveje, hvordan udbuddet er kompatibelt med dets interne organisering. Det er også centralt at være opmærksom på at sætte de rigtige rammer for anden aktørs beslutningsbeføjelser i myndighedsafgørelser. Endelig bør kommunen også relatere udbuddet til den interne kompetencestrategi. Såfremt bestemte kompetenceområder udliciteres fuldstændigt, vil det medføre en afgang blandt bestemte medarbejdergrupper. Dette kan være en udfordring for kommunen i forhold til at fastholde væsentlige kompetencer i organisationen, hvilket også kan skabe udfordringer til fastsættelse af de rigtige mål og resultater samt til opfølgningen på disse Udbudsform 16

17 Kommunen skal overveje, hvilken udbudsform det vil være hensigtsmæssigt at anvende. Valget vil typisk stå mellem offentligt udbud eller begrænset udbud. I forhold til udbud af beskæftigelsesindsatsen er det værd at bemærke, at der er store variationer i opgaverne, hvilket betyder, at der ligeledes er betydelig variation i antallet af mulige andre aktører. På opgaveområder, hvor der må forventes et stort antal andre aktører, kan det således være hensigtsmæssigt at gennemføre et begrænset udbud, mens det på opgaveområder med et begrænset antal andre aktører kan være mere hensigtsmæssigt at lave et offentligt udbud. Skabelonerne til drejebogen tager afsæt i et begrænset udbud, da dette ofte vil være den mest hensigtsmæssige udbudsform. Dette skyldes, at markedet med mulige andre aktører til at varetage beskæftigelsesindsatsen generelt anses for at være stort. Kommunen kan derfor forvente et større antal tilbud i forbindelse med konkurrenceudsættelse af beskæftigelsesindsatsen, såfremt kommunen ikke vælger et begrænset udbud, hvor et antal potentielle andre aktører prækvalificeres til at byde på opgaven. I de tilfælde hvor kommunen vurderer, at markedet med mulige andre aktører er relativt lille, kan kommunen overveje et offentligt udbud for at øge antallet af tilbudsgivere. Et offentligt udbud kan fx komme på tale, hvis opgaven har en sådan karakter, at der kun er et begrænset antal af andre aktører, der kan løfte opgaven. En anden dimension, som bør afklares, er, hvorvidt der skal anvendes fællesudbud. Mange jobcentre har en størrelse, der vanskeliggør udbud inden for de ressourcer, der er til rådighed. Ligeledes medfører hensynet til resultat- og effektopfølgningen også, at det er uhensigtsmæssigt, at alle jobcentre gennemfører hver deres udbudsforretning og indgår forskellige typer af aftaler med andre aktører. Et stort antal potentielt forskellige kontrakter udfordrer således mulighederne for opfølgning på tværs. Hertil kommer, at de administrative byrder ved udbudsprocesserne kan blive uforholdsmæssigt store. Fordelene ved fællesudbud omfatter ud over en reduktion af administrationsomkostningerne også, at den større volumen i den udbudte opgave muliggør bedre priser Rammeaftale eller enkeltstående kontrakter I udbudssammenhæng kan der skelnes mellem enkeltstående kontrakter og rammeaftaler. Med en enkeltstående kontrakt indgås en aftale om en konkret, afgrænset opgave, der kan defineres, og hvis omfang er kendt og fastlagt. 17

18 En rammeaftale er derimod karakteriseret ved, at omfanget ikke ligger fast, og at kommunen kan bestille konkrete opgaver under rammeaftalen. Rammeaftaler kan indgås med en eller flere aktører. Med en rammeaftale sikrer udbyderen sig en ret, men ikke en pligt, til at få de omfattede opgaver løst hos andre aktører på rammeaftalen, hvor der derfor på et senere tidspunkt kan indgås såkaldte delaftaler om løsning af konkrete opgaver. Anden aktør får ingen garanti for omsætning. Før etableringen af det enstrengede beskæftigelsessystem var der særligt i forhold til de forsikrede ledige en tradition for at anvende rammeaftaler, mens indsatsen rettet mod kontanthjælpsmodtagere i højere grad blev indkøbt via brug af enkeltstående kontrakter om konkrete opgaver. Drejebog og skabeloner tager afsæt i dette og vejleder konkret i, hvordan man udarbejder enkeltstående kontrakter og tilhørende bilag. Dette forhindrer naturligvis ikke, at kommunen vælger at indgå rammeaftaler. Drejebogen og skabelonerne er dog ikke fuldt anvendelige i denne situation, men vil dog på mange områder kunne bruges uanset. Juridisk set er der er en række forskelle mellem en enkeltstående kontrakt og en rammeaftale. Tilsvarende vil vejledning i udarbejdelse af kravspecifikationer til en rammeaftale typisk være mindre omfattende, da opgaven ikke hensigtsmæssigt kan beskrives lige så specifikt, når der er tale om en rammeaftale. Det vil i stedet ske ved gennemførelse af efterfølgende miniudbud/bestilling af en opgave, hvor drejebogen derfor vil kunne anvendes Brug af kontrolbud Det bør overvejes, om der ønskes foretaget et kontroludbud. Hvorvidt kommunen ønsker at udarbejde et kontrolbud, og herunder lade egen udfører medvirke til dette, eller alene ønsker at udarbejde en kontrolberegning, er de fleste steder et spørgsmål om kommunens udbudspolitik. Markedet er for en række af opgaverne relativt velkonsolideret, men på nye områder med begrænset konkurrence kan et kontrolbud dog være et godt signal at sende til markedet om, at opgaven ikke skal udliciteres for enhver pris. Brug af kontrolbud kan også ses som et positivt signal til medarbejderne. Kommunen bør i den forbindelse sikre sig, at man giver den fornødne tid til at forberede den kommunale udfører på at udarbejde kontrolbuddet, så medarbejderne oplever at have en reel chance for at byde på opgaven og genoverveje den måde, man 18

19 har organiseret sig på i dag. Det er klart optimalt, hvis kommunen kan få medarbejderne til at gå aktivt ind i konkurrencen og tage konkurrenceudsættelsen som en udfordring, man vil vinde. Såfremt en kommunal udførervirksomhed byder på opgaven, er det centralt at være opmærksom på, at habiliteten overholdes. Det er således afgørende, at der er en skarp adskillelse mellem den del af forvaltningen, der udarbejder kontroludbuddet, og den del, der udarbejder udbudsmaterialet og vurderer tilbuddene. Fra 1. juli 2008 er der med en bekendtgørelse fra velfærdsministeren indført bindende regler for kommuners kontrolbud Rollefordeling mellem politisk og administrativt niveau Det er væsentligt, at rollefordelingen mellem det administrative og politiske niveau fastlægges. Det politiske niveau, her kommunalbestyrelsen, træffer beslutning om de overordnede prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen samt rammer og vilkår for konkurrenceudsættelse af såvel egen driftsvirksomhed som opgaver, der traditionelt købes eksternt. Politikerne bør endvidere træffe beslutninger om igangsættelse af konkrete udbudsforretninger, herunder hvilke målgrupper udbuddet omfatter. Forvaltningen har ansvaret for konkret at gennemføre udbuddene, herunder foretage eventuel forundersøgelse, udforme udbudsmateriale, fastlægge udvælgelses- samt tildelingskriterier mv. Det endelige udbudsmateriale og kontrakten bør som grundregel afhænge af kommunens udbudspolitik, men kommunen bør forud for processen gøre sig overvejelser herom. Det samme gælder modtagelse og vurdering af indkomne tilbud. Kommunen kan endelig overveje, hvordan man vil informere og eventuelt samarbejde med det lokale Beskæftigelsesråd i forhold til konkurrenceudsættelsen Kontraktvarighed samt øvrige krav til rammeaftaler og kontrakter Bekendtgørelse om andre aktører m.fl. fastsætter følgende regler om rammeaftaler og kontrakter, herunder deres varighed: 4 Kapitel 5 4 Reglerne finder alene anvendelse i forhold til rammeaftaler, delaftaler og andre kontrakter indgået om varetagelse af beskæftigelsesindsatsen, dvs. ikke vedrørende køb af tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 19

20 Rammeaftaler og kontrakter 11. For alle rammeaftaler, som andre aktører og jobcenteret indgår om beskæftigelsesindsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om sygedagpenge skal gælde betingelserne i stk. 3. Stk. 2. Ved rammeaftale forstås en aftale, som efter en udbudsproces eller en annoncering er indgået mellem en eller flere ordregivende myndigheder og en eller flere aktører med det formål at fastsætte vilkårene for de kontrakter, der skal indgås i løbet af en given periode. Stk. 3. De følgende betingelser skal indsættes i rammeaftalerne: 1) Rammeaftaler må højst gælde for en periode på 4 år. 2) Rammeaftaler kan opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af en måned af begge parter. 3) Rammeaftaler omfatter en ret men ikke en pligt til at bestille de af rammeaftalen omfattede ydelser hos anden aktør. 4) Rammeaftaler giver ikke anden aktør krav på eller garanti for tildeling af et bestemt antal konkrete opgaver. 5) Kommunen forbeholder sig ret til i hele aftaleperioden at afholde nye udbud af de opgaver, der er omfattet af rammeaftalen. 6) Kommunen forbeholder sig ret til i hele aftaleperioden at anvende andre aktører, end de aktører, der er omfattet af rammeaftalen, til opgaver, der er omfattet af rammeaftalen, hvis kommunen skal anvende andre aktører omfattet af et statsligt rammeudbud, jf. 12 a i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. 7) Kommunen forbeholder sig ret til i hele aftaleperioden at anvende andre aktører, end de aktører, der er omfattet af rammeaftalen, til de opgaver, der er omfattet af rammeaftalen, hvis kommunen får pålæg fra beskæftigelsesministeren om at anvende andre aktører, jf. 11 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Stk. 4. Når andre aktører skal omfattes af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., skal der indsættes følgende betingelser i rammeaftalerne: 1) Andre aktører forpligtes til at overholde lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., 20

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Eksempelsamling: Prisbilag Appendix 2

Eksempelsamling: Prisbilag Appendix 2 Udbudsportalen.dk Eksempelsamling: Prisbilag Appendix 2 August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Århus... 8 Leverandørens

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem De nye jobcentre har leveret gode resultater. Det gælder både den kommunale og den statslige del af jobcentrene. Et større arbejdsudbud skal fremover

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af lønadministration

Konkurrenceudsættelse af lønadministration Når Viden skaber resultater--- Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde STS Konkurrenceudsættelse af lønadministration Drejebog Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde STS Konkurrenceudsættelse af

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Kommunale udbud på tandplejeområdet

Kommunale udbud på tandplejeområdet Kommunale udbud på tandplejeområdet Billundkursus 2014 10. januar 2014 1 Udbudsportalen i KL? Videnscenter Målgruppe: principielt alle, der har med OPS at gøre www.udbudsportalen.dk Sekretariat forankret

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til medarbejderne Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Når din arbejdsgiver virksomhedsoverdrager

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af ejendomsservice

Konkurrenceudsættelse af ejendomsservice Når Viden skaber resultater--- Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde - STS Konkurrenceudsættelse af ejendomsservice Drejebog Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde - STS Konkurrenceudsættelse

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline INDKØBSJURA 2013 Advokat hotline Spørgsmål 1 I et udbud med mange delaftaler eller mange varelinjer kan det være hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgivere, at man kan byde ind på flere delaftaler/varelinjer

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Andre aktører i beskæftigelsesindsatsen hvad har vi lært? Regionsdirektør Kasper Kyed Konference i Dansk Erhverv, 5.

Andre aktører i beskæftigelsesindsatsen hvad har vi lært? Regionsdirektør Kasper Kyed Konference i Dansk Erhverv, 5. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Andre aktører i beskæftigelsesindsatsen hvad har vi lært? Regionsdirektør Kasper Kyed Konference i Dansk Erhverv, 5. september 2013 3 tilgange til brug af underleverandører

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation

Bilag 1. Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering af 2 2.1 Kundens overordnede organisering 2 2.2 2 2.3 Kvalitetsstandarder 3 2.4

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi.

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi. Københavns Kommunes udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale Dato: Delaftale ident nr: Rammeaftalens ident nr: Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for delaftale Delaftalen indgås i henhold til indgået rammeaftale om annoncering af jobsøgningsforløb ved

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Undgå at få aftalen med jeres kommunikationsbureau dømt ulovligt

Undgå at få aftalen med jeres kommunikationsbureau dømt ulovligt Undgå at få aftalen med jeres kommunikationsbureau dømt ulovligt Gå hjem møde i Dansk Kommunikationsforening 7. oktober 2010 Agenda Velkomst Hvorfor bør ansatte i den offentlige sektor vide noget om EU

Læs mere

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Opgaven...3 3. Begreber...3 4. Udgifter til gennemførelse af fællesudbud...4

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk Konkurrenceudsættelse af varetagelse af tolkebistand Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

UDBUDSMATERIALE FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING

UDBUDSMATERIALE FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING Kolding HF & VUC juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Udbyder... 3 2. Tilbuddets form... 3 2.1 Tilbuddets udformning... 3 2.3 Dokumentation... 3 2.4

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 12 maj 2015 Hotel Nyborg Strand Dagens

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere