Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011"

Transkript

1 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade København S

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Formål Forudsætninger Læsevejledning Overordnet vejledning Vejledning til drejebogen Vejledning til udbudsskabelonerne og rammeudbudsmaterialet Det enstregede beskæftigelsessystem Drejebog Strategisk afklaring Strategisk afklaring af udbudskonstruktion Formålet med konkurrenceudsættelse og inddragelse af andre aktører Strategisk brug af konkurrenceudsættelse Udbudsform Rammeaftale eller enkeltstående kontrakter Brug af kontrolbud Rollefordeling mellem politisk og administrativt niveau Kontraktvarighed samt øvrige krav til rammeaftaler og kontrakter Medarbejderinddragelse i udbudsprocessen Tidsplan Afregningsmodel Markedsdialog Strategisk afklaring om indhold af de udbudte opgaver Sikring af virksomhedsrettede metoder og aktiviteter ny refusionsmodel... 33

3 2.2.2 Udbud med fokus på opgave eller målgruppe Afgrænsning/definition af målgrupper Målsætninger for de udbudte opgaver Anvendelse af optioner Strategisk afklaring i forhold til organisering Den organisatoriske modenhed Snitflader til øvrig organisation Strategisk afklaring af samarbejdet Procedurer for tilsyn og kontrol/anvendelse af resultatopfølgningsmodel Drejebog regelgrundlaget for konkurrenceudsættelse af beskæftigelsesindsatsen Annonceringspligt for kontrakter over kr.... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3.2 Bilag II B-ydelser (EU s Udbudsdirektiv) Særlige regler på beskæftigelsesområdet Nye vilkår for indsatsen for sygemeldte En ny refusionsmodel Et fælles rådighedsloft Fritagelse af grupper af syge fra aktive tilbud og samtaler Konsekvenser for kommunernes inddragelse af andre aktører Myndighedsopgaver Drejebog Udbudsskabeloner Del 1 Udbudsbetingelser Forhandlingsmøder Mindstekrav og forbehold... 51

4 4.1.3 Alternative tilbud Tildelingskriterier Del 2 Kontrakt Tilmelding og betaling til uddannelsesinstitutionerne Flytning og afbrydelse af et forløb Kvalitet Opfølgning og kontrol Omfattede medarbejdere Sociale klausuler Databehandling, datasikkerhed mv Anfordringsgaranti Misligholdelsesbeføjelser samt erstatningsansvar Rettigheder Del 3 Kontraktbilag Bilag 1 Kravspecifikation Bilag 2 Anden aktørs løsningsbeskrivelse Bilag 3 Samarbejdsorganisation Bilag 4 Tidsplan Bilag 5 Medarbejderforhold Bilag 6 Priser og afregning Bilag 7 Kundens medvirken Drejebog Tildeling og implementering Tildeling Tilbudspræsentationer

5 5.3 Implementering APPENDIKS Appendiks 1: Kravspecifikation eksempler på opgavebeskrivelser Appendiks 2: Pris- og afregningsmodeller - eksempler

6 1 Indledning 1.1 Formål Denne drejebog har til formål at inspirere og understøtte kommunerne i forbindelse med konkurrenceudsættelse og brug af andre aktører. Drejebogen er en overbygning på Udbudsportalens trin-for-trin -vejledning, der behandler de særlige og specifikke forhold, der gør sig gældende for konkurrenceudsættelse af beskæftigelsesopgaver. Materialet udgør helt bevidst ikke et fuldstændigt udbudsmateriale eller vejleder i almene, udbudsmæssige forhold. Men det er hensigten, at drejebog og skabelon er så konkrete, at brugerne med en almindelig faglig indsigt i opgaveområdet og kendskab til udbudsreglerne kan udforme et udbudsmateriale. Der er herudover lagt særligt vægt på at beskrive regelgrundlaget samt at give konkret vejledning i udformning af kravspecifikationer (opgavebeskrivelser) samt udformning af resultatafhængige betalingsmodeller. Derfor henvises i en række tilfælde til "trin-for-trin"-vejledningen i relation til mere generelle udbudsfaglige problemstillinger, som følgelig er behandlet mere dybtgående dér. Drejebogen er udarbejdet for udbudsportalen af Rambøll Management Consulting. 1 Vejledningen er desuden blevet opdateret af Udbudsportalen primo 2013 som følge af ophør af annonceringspligt for bilag IIB-ydelser i tilbudsloven. 1 Der er tale om en revision og opdatering af en tidligere vejledning, udarbejdet i regi af STS-projektet Effektivisering gennem konkurrenceudsættelse, hvor der var nedsat en særlig arbejdsgruppe vedrørende konkurrenceudsættelse af den kommunale beskæftigelsesindsats. Arbejdsgruppen havde deltagelse af KL, Frederiksberg Kommune samt Rambøll Management Consulting. Revisionsprocessen har særligt haft til hensigt at tage højde for de ændringer, som følger af etableringen af det enstregede beskæftigelsessystem samt af ændringerne af refusionsreglerne som følge af den politiske aftale herom i november 2010.

7 1.2 Forudsætninger Det indgår som forudsætning for drejebogen og skabelonen, at konkurrenceudsættelsen: Gennemføres som begrænset udbud (materialet kan også med mindre justeringer bruges ved offentligt udbud eller annoncering af opgaver under tærskelværdien). Gennemføres med henblik på indgåelse af en kontrakt (dvs. ikke en rammeaftale, se også den strategiske afklaring) Ikke omfatter overdragelse af tjenestemænd. 1.3 Læsevejledning Overordnet vejledning Konkurrenceudsættelse af beskæftigelsesindsatsen rummer et bredt spektrum af samarbejder med andre aktører. Begrebsafklaring Drejebogen anvender begrebet "andre aktører" i bred forstand, hvor andre end myndigheden selv udfører dennes opgaver (det være sig private virksomheder, organisationer, kommuner og andre), og hvor disse opgaver kan omfatte enten den aktive indsats (herunder tilbud efter beskæftigelseslovens kap ) eller sagsbehandlingen, herunder kontaktforløbet, eller begge dele i medfør af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt opgaver i medfør af lov om sygedagpenge samt lov om aktiv socialpolitik. 2 Vær opmærksom på, at de enkelte kapitler i Arbejdsmarkedsstyrelsens Vejledning og Bekendtgørelse om andre aktører m.fl., har forskellige (og nogle af dem lidt snævrere) anvendelsesområder, jf. nærmere bekendtgørelsens 1 og vejledningen hertil. Leverandører af vejledning og opkvalificering betragtes således af praktiske grund ikke som andre aktører, og her har den ledige f.eks. ikke frit valg mellem andre aktører 2 Andre aktører har med Lov 480 af 12. juni 2009 bl.a. fået kompetence til at træffe afgørelse efter dele af disse to love. 7

8 Drejebogen anvender desuden begrebet opgaver som en fælles betegnelse for opgaver, funktioner, indsatser og øvrige, tilsvarende betegnelser for de opgaver, som kan være genstand for konkurrenceudsættelse. Som den ene yderlighed indgår konkurrenceudsættelse af korte, enkeltstående forløb, som konkurrenceudsættes gennem annoncering, såfremt værdien overstiger kr. Som en anden yderlighed vælger nogle kommuner at udbyde stadigt større og mere sammenhængende dele af beskæftigelsesindsatsen, hvorved der bliver tale om udbud af komplekse opgaver med egentlig virksomhedsoverdragelse. Eksempel på henholdsvis enkelte forløb og sammenhængende forløb Et enkelt forløb er når kommunen udbyder et fast defineret forløb. Eksempler herpå kan være udbud af et træningsforløb for en afgrænset gruppe modtagere af sygedagpenge og kontanthjælpsmodtagere eller udbud af fleksjobplacering af den gruppe konkrete borgere. Sammenhængende forløb er udtryk for, at flere opgaver udbydes, og at disse er relaterede. Et eksempel herpå kan være udbud af jobsøgnings-, vejlednings- og opkvalificeringsforløb i det samme udbud. Et andet eksempel er et sammenhængende udbud af jobformidling, evt. formidling til kompetencegivende uddannelse samt gennemførelse af arbejdsprøvninger. Drejebogen og udbudsskabelonerne giver vejledning til kommunerne, uanset om kommunerne står i den ene eller den anden situation. Det er klart, at kommunens beslutninger bliver mere forretningskritiske, når den konkurrenceudsatte opgave vokser i omfang og kompleksitet. Drejebogen og skabelonerne tager derfor afsæt i et egentligt udbud. Men der er samtidig løbende i materialet gjort opmærksom på, hvornår kommunen bør overveje, om man eventuelt skal slække på detaljeringsgraden af materialet, af kravene til samarbejdsstrukturen osv. Spørgsmålet om det strategiske fokus med konkurrenceudsættelsen behandles mere indgående i den strategiske afklaring generelt (Del 1 i drejebogen). 8

9 1.3.2 Vejledning til drejebogen Drejebogen indeholder en række handlingsanvisninger og anbefalinger for udbud af beskæftigelsesforanstaltninger med særlig vægt på de specifikke forhold, som gælder for udbud inden for beskæftigelsesområdet. Drejebogen omfatter følgende delelementer: Drejebog Strategisk afklaring Drejebog Det retlige grundlag Drejebog Vejledning til udarbejdelse af udbudsbetingelser, kontrakt, kontraktbilag, herunder brug af skabelon Drejebog Tildeling af ordren samt implementering. Drejebogen vejleder på den måde både i udarbejdelse af selve udbudsmaterialet, herunder i anvendelse af rammeudbudsmaterialet, samt i de beslutninger, som går forud for og ligger i forlængelse af selve udbudsprocessen Vejledning til udbudsskabelonerne og rammeudbudsmaterialet Udbudsskabelonerne omfatter de dokumenter, som typisk indgår i et udbudsmateriale: Udbudsbetingelser Kontrakt Kontraktbilag Udbudsskabelonerne konkretiserer drejebogen med konkrete oplæg til de væsentligste afsnit i udbudsmaterialet på de punkter, som er særligt relevante for beskæftigelsesområdet. Udbudsskabelonerne har til formål at lette arbejdet med at udarbejde et egentligt udbudsmateriale for kommunerne, da bilagene indeholder mere eller mindre færdige udkast på en række områder. 9

10 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 I udbudsskabelonerne er der foretaget forskellige markeringer, som kommunen skal tage stilling til i forbindelse med anvendelsen af det samlede udbudsmateriale. Der forekommer i alt fire forskellige markeringstyper: 1. Kommunenavn, navn på anden aktør, produktnavn, ydelsesnavn etc.: Markeringer vedrørende specifikke navne er markeret med eksempelvis <NAVN> Kommune eller <BESKÆFTIGELSESOPGAVERNE>. For disse markeringer vil det være muligt at foretage en søg/erstat i dokumentet og indsætte det korrekte navn. 2. Faktuelle oplysninger, antal og omfang: Markeringer ved. faktuelle oplysninger (eks. den ordregivende myndighed i udbudsbetingelserne) eller vedr. antal og/eller omfang er markeret med eksempelvis <kontaktperson>, <X> eller <INDSÆT MÆNGDE>, fx <X> dage eller <X> kr. For disse markeringer vil det ikke være muligt at foretage en søg/erstat i dokumentet. Kommunen skal ved disse markeringer selv vurdere antallet/omfanget eller på anden vis indsætte den konkrete oplysning. 3. Markering af hele tekstafsnit: I skabelonerne er visse afsnit markeret med gul farve. Markeringen indikerer, at kommunen skal tage stilling til afsnittet, før kommunen anvender skabelonteksten. Det kan alt efter kommunens vurdering betyde, at tekstafsnittet bortfalder, skal omformuleres eller fastholdes. 4. Kommentarer: I kontrakten og i udbudsbetingelserne er der indsat en række kommentarer, som kommunen skal tage stilling til, før kommunen anvender disse dokumenter. Sammenhængen mellem drejebog og skabeloner kan illustreres således: Drejebog: Udbudsstrategisk afklaring Rammeudbudsmateriale Udbudsbetingelser Kontrakt Kontraktsbilag Drejebog: Ramme- Udbudsmateriale, herunder beskrivelse af retsgrundlag Baggrundsinformation Drejebog: Tildeling og implementering 10

11 1.4 Det enstregede beskæftigelsessystem Det enstregede beskæftigelsessystem er etableret ved lov nr. 483 af 12. juni 2009 og trådte i kraft 1. august Med lovændringen har kommunerne overtaget den samlede beskæftigelsesindsats, konkret forankret i de kommunale jobcentre, der nu har ansvaret for både de forsikrede ledige og de ikke-forsikrede ledige. Det vil sige, at der er én indgang for borgere og virksomheder og én fælles politisk og administrative ledelse i forhold til at planlægge og udføre en sammenhængende og målrettet beskæftigelsesindsats. Ændringerne ligger i forlængelse af de ændringer, der allerede blev gennemført i forbindelse med udmøntning af kommunalreformen pr. 1. januar 2007, hvor jobcentrene blev etableret. Med ændringerne er der altså sket en samling af ansvaret på det tværs af de to målgrupper, der tidligere blev betjent af henholdsvis den statslige og den kommunale del af jobcenteret. Alle tidligere statslige opgaver og målgrupper i jobcenteret er således overgået til kommunen. Dette har forskellige konsekvenser i forhold til inddragelsen af andre aktører. For det første betyder det, at kommunerne nu har mulighed for at foretage en samlet, udbudsstrategisk vurdering på tværs af målgrupper af, hvordan man bedst muligt inddrager andre aktører. Der er i eksempelsamlingen indsat konkrete bud på, hvordan kommuner har valgt at gennemføre udbud på tværs af målgrupper. For det andet betyder det, at der nu gælder identiske regler for inddragelse af andre aktører, uanset om de borgere, der indgår, er forsikrede eller ikke-forsikrede ledige. På det generelle plan var det før 1. august 2009 nødvendigt at skelne mellem indsatsen i den statslige del af jobcenteret, der var omfattet af det statslige udbudscirkulære, og indsatsen i den kommunale del af jobcenteret, der ikke var. Med ændringerne gælder nu, at jobcenterets ikke er omfattet af det statslige udbudscirkulære, jf. i øvrigt drejebogens beskrivelse af regelgrundlaget i afsnit 3 nedenfor. På det mere specifikke plan var der i de specifikke regler på beskæftigelsesområdet et antal forskelle i regelgrundlaget. Som et markant eksempel var der krav om, at inddragelsen af andre aktører i den statslige del af jobcenteret skulle foregå under anvendelse af en fælles resultatafhængig betalingsmodel. En sådan model er ikke længere obligatorisk. 11

12 Der er også som følge af etableringen af det enstregede beskæftigelsessystem foretaget en række konkrete konsekvensrettelser i det samlede regelgrundlag. Vejledningen tager højde for disse ændringer, vel at mærke uden konkret at gøre rede for, at her er der ændret i regelgrundlaget, da vejledningen først og fremmest har til hensigt at give et opdateret indblik i, hvordan man mest hensigtsmæssigt kan gennemføre konkurrenceudsættelse af beskæftigelsesopgaver ud fra det nuværende regelsæt. Det skal endelig kort nævnes, at der også efter etableringen af det enstrengede beskæftigelsessystem er gennemført et antal væsentlige ændringer, mest markant med aftalen om En ny og mere effektiv beskæftigelsesindsats i november Dette behandles mere indgående nedenfor i drejebogens behandling af den udbudsstrategiske afklaring. 12

13 2 Drejebog Strategisk afklaring Forud for enhver konkurrenceudsættelse er der en række strategiske afklaringspunkter, som kommunen bør håndtere. For konkurrenceudsættelse af beskæftigelsesindsatsen drejer det sig om punkterne i følgende skema, som er forsøgt grupperet af hensyn til overblikket: Strategisk afklaring af udbudskonstruktion Strategisk afklaring af indhold i de udbudte indsatser Strategisk afklaring i forhold til organisering Strategisk afklaring i forhold til samarbejde Formålet med konkurrenceudsætte lse og inddragelse af andre aktører Strategisk brug af konkurrenceudsætte lse Udbudsform Rammeaftale eller enkeltkontrakt Brug af kontrolbud Rollefordelingen mellem politisk og administrativt niveau Sikring af virksomhedsrettede aktiviteter og metoder ny refusionsmodel Fastlæggelse af udbudte opgaver Afgrænsning/definition af matchgrupper Målsætninger for de udbudte opgaver Brug af optioner Den organisatoriske modenhed Snitflader til øvrig organisation Procedurer for tilsyn og kontrol / Anvendelse af resultatopfølgningsm odel Kontraktvarighed Medarbejderinddrag else i udbudsprocessen Tidsplan Afregningsmodel Markedsdialog Punkterne gennemgås i det følgende. 13

14 2.1 Strategisk afklaring af udbudskonstruktion Formålet med konkurrenceudsættelse og inddragelse af andre aktører Kommunen bør tidligt gøre sig klart, hvad formålet med konkurrenceudsættelsen af beskæftigelsesindsatsen er, herunder hvilke succeskriterier, der gælder for processen og de efterfølgende resultater. Med reformen Flere i arbejde vedtaget 2002 blev der sat fokus på at udvide arbejdsudbuddet ved at få flere ledige i arbejde og forøge arbejdsstyrken. Det bærende princip i aftalen er, at den enkelte ledige skal hurtigst muligt i arbejde, og at dette skal gøres gennem en målrettet indsats bestemt af den lediges individuelle behov. Et centralt element i reformen var en øget inddragelse af andre aktører i beskæftigelsespolitikken. Baggrunden herfor er, at en målrettet indsats kræver specialiseret viden om, hvilke arbejdsmarkedsbarrierer der er gældende for særlige grupper af ledige, og hvilke muligheder arbejdsmarkedet rummer. Ved at udlægge dele af beskæftigelsesindsatsen til andre aktører med en specialiseret viden om særlige grupper er det forventningen, at der kan opnås bedre resultater. Hensigten med inddragelse af andre aktører er således at sikre en målrettet og skræddersyet indsats, der fremmer den korteste vej til selvforsørgelse. Beskæftigelsesministeriets handleplan for 2005 påpeger ligeledes behovet for, at den lediges vej til selvforsørgelse bliver så kort så mulig, og at tiltagene til at fremme beskæftigelsen kan ske gennem strategisk anvendelse af anden aktør. Brugen af andre aktører skal tage udgangspunkt i konkrete arbejdsmarkedspolitiske problemstillinger og have et klart arbejdsmarkedspolitisk rationale, ofte omtalt som kompetencestrategien. Andre aktører skal varetage indsatsen over for de ledige, hvor der er behov for særlig indsigt og kompetencer til at bringe den ledige tilbage i beskæftigelse, og ikke, når jobcentret selv har tilsvarende kompetencer og skaber tilfredsstillende resultater. 14

15 Videre er der med aftalen om en ny og effektiv beskæftigelsesindsats fra 5. november 2010 sat yderligere fokus på at fortsætte og forstærke en jobrettet aktiv beskæftigelsespolitik. 3 Hovedelementet i aftalen er en ny refusionsmodel. Modellen indebærer, at kommunerne får en høj refusion, når de giver ledige aktive tilbud på en virksomhed (løntilskud eller virksomhedspraktik) og tilbud om ordinær uddannelse. Til gengæld får kommunerne en lavere refusion, når ledige får tilbud om vejledning og opkvalificering, seks ugers selvvalgt uddannelse og i perioder, hvor ledige ikke er i aktivering. Den nye refusionsmodel indebærer også, at refusionssatserne sættes ned, så den høje refusionssats uanset forsørgelse bliver 50 procent, og den lave sats bliver 30 procent. Se i øvrigt nedenfor, hvor regelændringerne gennemgås mere detaljeret. Samlet indebærer ovenstående, herunder målsætningerne om en aktiv indsats samt udnyttelse af særlige spidskompetencer, at der er behov for anvendelse af et bredt spektrum af andre aktører, blandt andet med henblik på at nyttiggøre forskellige aktørers kompetencer og viden samt understøtte metodefrihed og nytænkning i beskæftigelsesindsatsen. Det betyder, at der er behov for at inddrage såvel større som mindre aktører i beskæftigelsesindsatsen og afprøve nye alternative metoder til at få den ledige hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet. I anvendelsen af flere aktører er det helt centralt, at der fastholdes et fokus på, hvilke aktører der dokumenteret leverer de bedste resultater. Det implicerer, at kommunen anbefales at arbejde fokuseret med en systematisk og ensartet opfølgning på resultater og effekter af indsatsen på baggrund af et ensartet dokumentationsgrundlag. Samlet set bør kommunen overveje følgende: Hvad er det beskæftigelsesmæssige rationale for inddragelse af andre aktører? Hvor har vi selv særlige udfordringer i forhold til at sikre, at den enkelte opnår en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvordan følger vi op på opnåede resultater og bruger det i valg af andre aktører? 3 Aftale mellem Regeringen, Dansk Folkepart, Liberal Alliance og Kristendemokraterne. Se aftalen her: %20aktivering%20ledige%20skal%20ud%20paa%20virksomhederne.aspx 15

16 2.1.2 Strategisk brug af konkurrenceudsættelse Kommunens konklusioner på den overordnede vurdering af behovet for inddragelse af andre aktører kan give anledning til vidt forskellige konklusioner i forhold til omfanget af konkurrenceudsættelsen. Konkret vil kommunen blandt andet skulle overveje følgende: Omfatter konkurrenceudsættelsen korte forløb eller længerevarende og mere komplekse forløb? Udbydes forløb eller mere sammenhængende dele af indsatsen? I hvilket omfang skal myndighedsudøvelsen inddrages i udbuddet (se også afsnit 3.4, hvor dette behandles yderligere)? Skal der udbydes opgaver eller målgrupper (se også nedenfor, hvor dette behandles mere indgående)? Hvilken betydning har egentlig udlicitering for de interne kompetencer? Eksempelvis kan udbud af langvarige forløb, hvor store dele af beskæftigelsesindsatsen omfattes, give anden aktør mulighed for at levere en mere helhedsorienteret indsats, men samtidig sætter det også særlige krav til kommunens styring og opfølgning. På samme måde er det væsentligt, at kommunen overvejer, om den vil udbyde en bestemt opgave i beskæftigelsesindsatsen, eller om den finder det mere hensigtsmæssigt at udbyde alle opgaver relateret til en bestemt målgruppe. Her bør kommunen især overveje, hvordan udbuddet er kompatibelt med dets interne organisering. Det er også centralt at være opmærksom på at sætte de rigtige rammer for anden aktørs beslutningsbeføjelser i myndighedsafgørelser. Endelig bør kommunen også relatere udbuddet til den interne kompetencestrategi. Såfremt bestemte kompetenceområder udliciteres fuldstændigt, vil det medføre en afgang blandt bestemte medarbejdergrupper. Dette kan være en udfordring for kommunen i forhold til at fastholde væsentlige kompetencer i organisationen, hvilket også kan skabe udfordringer til fastsættelse af de rigtige mål og resultater samt til opfølgningen på disse Udbudsform 16

17 Kommunen skal overveje, hvilken udbudsform det vil være hensigtsmæssigt at anvende. Valget vil typisk stå mellem offentligt udbud eller begrænset udbud. I forhold til udbud af beskæftigelsesindsatsen er det værd at bemærke, at der er store variationer i opgaverne, hvilket betyder, at der ligeledes er betydelig variation i antallet af mulige andre aktører. På opgaveområder, hvor der må forventes et stort antal andre aktører, kan det således være hensigtsmæssigt at gennemføre et begrænset udbud, mens det på opgaveområder med et begrænset antal andre aktører kan være mere hensigtsmæssigt at lave et offentligt udbud. Skabelonerne til drejebogen tager afsæt i et begrænset udbud, da dette ofte vil være den mest hensigtsmæssige udbudsform. Dette skyldes, at markedet med mulige andre aktører til at varetage beskæftigelsesindsatsen generelt anses for at være stort. Kommunen kan derfor forvente et større antal tilbud i forbindelse med konkurrenceudsættelse af beskæftigelsesindsatsen, såfremt kommunen ikke vælger et begrænset udbud, hvor et antal potentielle andre aktører prækvalificeres til at byde på opgaven. I de tilfælde hvor kommunen vurderer, at markedet med mulige andre aktører er relativt lille, kan kommunen overveje et offentligt udbud for at øge antallet af tilbudsgivere. Et offentligt udbud kan fx komme på tale, hvis opgaven har en sådan karakter, at der kun er et begrænset antal af andre aktører, der kan løfte opgaven. En anden dimension, som bør afklares, er, hvorvidt der skal anvendes fællesudbud. Mange jobcentre har en størrelse, der vanskeliggør udbud inden for de ressourcer, der er til rådighed. Ligeledes medfører hensynet til resultat- og effektopfølgningen også, at det er uhensigtsmæssigt, at alle jobcentre gennemfører hver deres udbudsforretning og indgår forskellige typer af aftaler med andre aktører. Et stort antal potentielt forskellige kontrakter udfordrer således mulighederne for opfølgning på tværs. Hertil kommer, at de administrative byrder ved udbudsprocesserne kan blive uforholdsmæssigt store. Fordelene ved fællesudbud omfatter ud over en reduktion af administrationsomkostningerne også, at den større volumen i den udbudte opgave muliggør bedre priser Rammeaftale eller enkeltstående kontrakter I udbudssammenhæng kan der skelnes mellem enkeltstående kontrakter og rammeaftaler. Med en enkeltstående kontrakt indgås en aftale om en konkret, afgrænset opgave, der kan defineres, og hvis omfang er kendt og fastlagt. 17

18 En rammeaftale er derimod karakteriseret ved, at omfanget ikke ligger fast, og at kommunen kan bestille konkrete opgaver under rammeaftalen. Rammeaftaler kan indgås med en eller flere aktører. Med en rammeaftale sikrer udbyderen sig en ret, men ikke en pligt, til at få de omfattede opgaver løst hos andre aktører på rammeaftalen, hvor der derfor på et senere tidspunkt kan indgås såkaldte delaftaler om løsning af konkrete opgaver. Anden aktør får ingen garanti for omsætning. Før etableringen af det enstrengede beskæftigelsessystem var der særligt i forhold til de forsikrede ledige en tradition for at anvende rammeaftaler, mens indsatsen rettet mod kontanthjælpsmodtagere i højere grad blev indkøbt via brug af enkeltstående kontrakter om konkrete opgaver. Drejebog og skabeloner tager afsæt i dette og vejleder konkret i, hvordan man udarbejder enkeltstående kontrakter og tilhørende bilag. Dette forhindrer naturligvis ikke, at kommunen vælger at indgå rammeaftaler. Drejebogen og skabelonerne er dog ikke fuldt anvendelige i denne situation, men vil dog på mange områder kunne bruges uanset. Juridisk set er der er en række forskelle mellem en enkeltstående kontrakt og en rammeaftale. Tilsvarende vil vejledning i udarbejdelse af kravspecifikationer til en rammeaftale typisk være mindre omfattende, da opgaven ikke hensigtsmæssigt kan beskrives lige så specifikt, når der er tale om en rammeaftale. Det vil i stedet ske ved gennemførelse af efterfølgende miniudbud/bestilling af en opgave, hvor drejebogen derfor vil kunne anvendes Brug af kontrolbud Det bør overvejes, om der ønskes foretaget et kontroludbud. Hvorvidt kommunen ønsker at udarbejde et kontrolbud, og herunder lade egen udfører medvirke til dette, eller alene ønsker at udarbejde en kontrolberegning, er de fleste steder et spørgsmål om kommunens udbudspolitik. Markedet er for en række af opgaverne relativt velkonsolideret, men på nye områder med begrænset konkurrence kan et kontrolbud dog være et godt signal at sende til markedet om, at opgaven ikke skal udliciteres for enhver pris. Brug af kontrolbud kan også ses som et positivt signal til medarbejderne. Kommunen bør i den forbindelse sikre sig, at man giver den fornødne tid til at forberede den kommunale udfører på at udarbejde kontrolbuddet, så medarbejderne oplever at have en reel chance for at byde på opgaven og genoverveje den måde, man 18

19 har organiseret sig på i dag. Det er klart optimalt, hvis kommunen kan få medarbejderne til at gå aktivt ind i konkurrencen og tage konkurrenceudsættelsen som en udfordring, man vil vinde. Såfremt en kommunal udførervirksomhed byder på opgaven, er det centralt at være opmærksom på, at habiliteten overholdes. Det er således afgørende, at der er en skarp adskillelse mellem den del af forvaltningen, der udarbejder kontroludbuddet, og den del, der udarbejder udbudsmaterialet og vurderer tilbuddene. Fra 1. juli 2008 er der med en bekendtgørelse fra velfærdsministeren indført bindende regler for kommuners kontrolbud Rollefordeling mellem politisk og administrativt niveau Det er væsentligt, at rollefordelingen mellem det administrative og politiske niveau fastlægges. Det politiske niveau, her kommunalbestyrelsen, træffer beslutning om de overordnede prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen samt rammer og vilkår for konkurrenceudsættelse af såvel egen driftsvirksomhed som opgaver, der traditionelt købes eksternt. Politikerne bør endvidere træffe beslutninger om igangsættelse af konkrete udbudsforretninger, herunder hvilke målgrupper udbuddet omfatter. Forvaltningen har ansvaret for konkret at gennemføre udbuddene, herunder foretage eventuel forundersøgelse, udforme udbudsmateriale, fastlægge udvælgelses- samt tildelingskriterier mv. Det endelige udbudsmateriale og kontrakten bør som grundregel afhænge af kommunens udbudspolitik, men kommunen bør forud for processen gøre sig overvejelser herom. Det samme gælder modtagelse og vurdering af indkomne tilbud. Kommunen kan endelig overveje, hvordan man vil informere og eventuelt samarbejde med det lokale Beskæftigelsesråd i forhold til konkurrenceudsættelsen Kontraktvarighed samt øvrige krav til rammeaftaler og kontrakter Bekendtgørelse om andre aktører m.fl. fastsætter følgende regler om rammeaftaler og kontrakter, herunder deres varighed: 4 Kapitel 5 4 Reglerne finder alene anvendelse i forhold til rammeaftaler, delaftaler og andre kontrakter indgået om varetagelse af beskæftigelsesindsatsen, dvs. ikke vedrørende køb af tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 19

20 Rammeaftaler og kontrakter 11. For alle rammeaftaler, som andre aktører og jobcenteret indgår om beskæftigelsesindsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om sygedagpenge skal gælde betingelserne i stk. 3. Stk. 2. Ved rammeaftale forstås en aftale, som efter en udbudsproces eller en annoncering er indgået mellem en eller flere ordregivende myndigheder og en eller flere aktører med det formål at fastsætte vilkårene for de kontrakter, der skal indgås i løbet af en given periode. Stk. 3. De følgende betingelser skal indsættes i rammeaftalerne: 1) Rammeaftaler må højst gælde for en periode på 4 år. 2) Rammeaftaler kan opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af en måned af begge parter. 3) Rammeaftaler omfatter en ret men ikke en pligt til at bestille de af rammeaftalen omfattede ydelser hos anden aktør. 4) Rammeaftaler giver ikke anden aktør krav på eller garanti for tildeling af et bestemt antal konkrete opgaver. 5) Kommunen forbeholder sig ret til i hele aftaleperioden at afholde nye udbud af de opgaver, der er omfattet af rammeaftalen. 6) Kommunen forbeholder sig ret til i hele aftaleperioden at anvende andre aktører, end de aktører, der er omfattet af rammeaftalen, til opgaver, der er omfattet af rammeaftalen, hvis kommunen skal anvende andre aktører omfattet af et statsligt rammeudbud, jf. 12 a i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. 7) Kommunen forbeholder sig ret til i hele aftaleperioden at anvende andre aktører, end de aktører, der er omfattet af rammeaftalen, til de opgaver, der er omfattet af rammeaftalen, hvis kommunen får pålæg fra beskæftigelsesministeren om at anvende andre aktører, jf. 11 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Stk. 4. Når andre aktører skal omfattes af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., skal der indsættes følgende betingelser i rammeaftalerne: 1) Andre aktører forpligtes til at overholde lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., 20

Bekendtgørelse om andre aktører

Bekendtgørelse om andre aktører BEK nr 1128 af 04/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0016993 Senere ændringer

Læs mere

Guide om udbudsreglerne mv. i det nye beskæftigelsessystem

Guide om udbudsreglerne mv. i det nye beskæftigelsessystem Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. kontor BILAG TIL MØDE I: BESK 28.08.2006, pkt. 1 Notat Guide om udbudsreglerne mv. i det nye beskæftigelsessystem I. Indledning 8. juni 2006 I forbindelse med det nye beskæftigelsessystem

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. November 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. November 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om AF s inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen November 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om AF s inddragelse

Læs mere

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt Notat 3.0 Arbejdsmarked Journalnummer: Ref.: Arbejdsmarkedssekretariatet Dato: 27.5.2013 Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet

Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet 1. Lovgrundlag for inddragelse af anden aktør i beskæftigelsesindsatsen I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Kompetencecenter i Allerød Kommune

Kompetencecenter i Allerød Kommune Notat: Kompetencecenter i Allerød Kommune Allerød Service bliver en central faktor i kommunens beskæftigelsespolitik i et tæt samspil med et nyt kompetencecenter, der skal visitere ledige borgere med henblik

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem Aftale om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem De nye jobcentre har leveret gode resultater. Det gælder både den kommunale og den statslige del af jobcentrene. Et større arbejdsudbud skal fremover

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal

Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal Marts 2011 Et jobcenter har til formål at hjælpe borgere tilbage i arbejde hurtigst muligt, og at hjælpe virksomheder med at fastholde og skaffe arbejdskraft.

Læs mere

Ny matchmodel sådan og derfor

Ny matchmodel sådan og derfor N O T A T 10. september 2009 Ny matchmodel sådan og derfor Vores sag 2009-000-8984 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets kommuner bruge et nyt redskab, en ny matchmodel, når de

Læs mere

Notat om konkurrenceudsættelse på beskæftigelsesområdet

Notat om konkurrenceudsættelse på beskæftigelsesområdet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Dato: 19-05-2008 Sagsnr.: 2008-61003 Dok.nr.: 2008-231848 Notat om konkurrenceudsættelse på beskæftigelsesområdet Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

Jesper Schou Hansen E-mail: Jesper_Schou_Hansen@br.kk.dk. Dato: 10-10-2008. Sagsnr.: 2008-119870 Dok.nr.: 2008-553051

Jesper Schou Hansen E-mail: Jesper_Schou_Hansen@br.kk.dk. Dato: 10-10-2008. Sagsnr.: 2008-119870 Dok.nr.: 2008-553051 Jesper Schou Hansen E-mail: Jesper_Schou_Hansen@br.kk.dk Dato: 10-10-2008 Sagsnr.: 2008-119870 Dok.nr.: 2008-553051 Vedrørende henvendelse fra John Skovgaard Dinesen Kære Jesper Schou Hansen. Jeg har den

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK INDHOLD 1. Indkøbspolitikkens formål. 3 1.1. Indkøbspolitik og de overordnede mål for Frederikssund Kommune.. 3 1.2. Indkøbspolitikkens omfang af afgrænsning 3 2. Grundlag

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Eksempelsamling: Prisbilag Appendix 2

Eksempelsamling: Prisbilag Appendix 2 Udbudsportalen.dk Eksempelsamling: Prisbilag Appendix 2 August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Århus... 8 Leverandørens

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Nr. Handlinger Tema 1: Systematisk kvalitetstjek af tilbudsviften Forventet afslutningstidspunkt Status efterår 2011 Status

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Udbud af beskæftigelsesindsatsen

Udbud af beskæftigelsesindsatsen Udbud af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Odense Odense Kommune Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 1 Udbud af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Odense 1. Konkrete erfaringer med udbud af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Benspænd for borgere og virksomheder

Benspænd for borgere og virksomheder Benspænd for borgere og virksomheder Virksomhederne mangler arbejdskraft Over en halv million borgere udenfor arbejdsmarkedet Danmark har brug for et effektivt beskæftigelsessystem, som kan levere individuelt

Læs mere

Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud

Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud 1. Vejlednings- og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap. 10 for forsikrede ledige med virksomhedspraktikformidling i.h.t. Lov

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Blandt problemområderne i den nuværende organisering på beskæftigelsesområdet er grænseområdet mellem matchgruppe 3-4.

Blandt problemområderne i den nuværende organisering på beskæftigelsesområdet er grænseområdet mellem matchgruppe 3-4. Beskæftigelses - og Integrationsforvaltningen Kontoret for arbejdsmarkedsbetjening NOTAT 26. februar 2007 Høring vedrørende udbud af den ordinære beskæftigelsesindsats (match 1-3), særlig beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Kravspecifikation Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Formål og overordnede rammer for annonceringen... 3 1.2. Rammerne for køb af vejledning og opkvalificering... 3 1.3.

Læs mere

Omlægningen af refusionssystemet pr. 1. januar Oplæg, Jobcentre fra BREG Nordjylland, den 16. februar 2011

Omlægningen af refusionssystemet pr. 1. januar Oplæg, Jobcentre fra BREG Nordjylland, den 16. februar 2011 Omlægningen af refusionssystemet pr. 1. januar 2011 Oplæg, Jobcentre fra BREG Nordjylland, den 16. februar 2011 Refusionsomlægningen part II De økonomiske konsekvenser - 2011 De byrdefordelingsmæssige

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Beskæftigelsesudbud 2011

Beskæftigelsesudbud 2011 Beskæftigelsesudbud 2011 Læseguide Vurdering af tilbud Tilbudsgiver: 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Processen og tidsplan... 3 3 Udvælgelseskriterier og egnethedsbedømmelse... 4 4 Tildelingskriterier...

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af lønadministration

Konkurrenceudsættelse af lønadministration Når Viden skaber resultater--- Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde STS Konkurrenceudsættelse af lønadministration Drejebog Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde STS Konkurrenceudsættelse af

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 18-08-2009 Sag nr.: ØU 218 Sagsbehandler: Jakob Duvå Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne.

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne. Annoncering af opgave vedr. konsulentb i- stand til standardiseret opsætning og b e- handling af digitale underretninger (adviser) i kommunerne. KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. den Dok.nr

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. den Dok.nr Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen den 27.5.2010 Dok.nr. 1908607 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

en forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats KL indspil En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats Kort præsentation

en forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats KL indspil En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats Kort præsentation en forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats KL indspil KL indspil En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats Kort præsentation 2 En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats Jørgen

Læs mere

Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud

Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud Kravspecifikation beskæftigelsesfremmende tilbud 2. Virksomhedspraktikformidling i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats Kap. 11 for forsikrede ledige Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Den nuværende

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

Indstilling. Ansøgning om pilot-jobcenter i Århus Kommune. Til Århus Byråd Via Magistraten. Århus Kommune. Den 2. januar 2006

Indstilling. Ansøgning om pilot-jobcenter i Århus Kommune. Til Århus Byråd Via Magistraten. Århus Kommune. Den 2. januar 2006 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Den 2. januar 2006 Århus Kommune Arbejdsmarkedsafdelingen Magistratens 1. Afdeling Ansøgning om pilot-jobcenter i Århus Kommune 1. Resume Folketinget vedtog

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer)

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Klik her for at angive tekst. Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Krav og vejledning til

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

Alle personer med et forsørgelsesbehov skal vurderes efter de samme principper og efter samme visitationsmodel.

Alle personer med et forsørgelsesbehov skal vurderes efter de samme principper og efter samme visitationsmodel. /DQGVRUJDQLVDWLRQHQL'DQPDUN 'DQVN$UEHMGVJLYHUIRUHQLQJ 3HMOHP UNHUIRUEHVN IWLJHOVHVLQGVDWVHQL5$5 Med Flere i arbejde er der lagt op til store udfordringer og flere frihedsgrader for den regionale og lokale

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde

Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde Dato 09. maj.2011 Dok.nr. 928726 Sagsnr. 880061 Ref. Pepe/kias Aktiveringsstrategi for Jobcenter Varde Der er indgået aftale på Christiansborg om ændrede rammevilkår for den beskæftigelsesrettede indsats.

Læs mere

Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats. mellem. Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne

Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats. mellem. Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats mellem Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne Formål A-kasserne og Jobcenter Haderslev indgår denne partnerskabsaftale for at styrke den samlede beskæftigelsesindsats

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift

Beskæftigelses- og integrationsudvalget - Drift BIU 1. Reduktion i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene 2013 2015 Hele 1.000 kr./ 2012-priser Budgetforslag

Læs mere

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Økonomi Indkøb Tlf. 46 11 20 38 MAJBA@rudersdal.dk Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. REGLER FOR INDKØB AF MADSERVICE...2 2.1

Læs mere

Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet

Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet Faglig

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation

Bilag 1. Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering af 2 2.1 Kundens overordnede organisering 2 2.2 2 2.3 Kvalitetsstandarder 3 2.4

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- INDSATSEN UDFORDRINGER + MULIGHEDER

BESKÆFTIGELSES- INDSATSEN UDFORDRINGER + MULIGHEDER BESKÆFTIGELSES- INDSATSEN UDFORDRINGER + MULIGHEDER Ulrik Petersen * September 2017 Dynamisk arbejdsmarked Stor offentlig sektor Arbejdsstyrken 2.700.000 75 % af 16 64 årige Jobåbninger pr år 800.000 Offentligt

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

Afbureaukratisering sanktioner for kontant- og starthjælpsmodtagere

Afbureaukratisering sanktioner for kontant- og starthjælpsmodtagere NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering sanktioner for kontant- og starthjælpsmodtagere Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem

Læs mere