BETÆNKNING VEDRØRENDE STATSHUSMANDSLOVEN OG LOVEN OM OPFØRELSE AF ARBEJDERBOLIGER PÅ LANDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETÆNKNING VEDRØRENDE STATSHUSMANDSLOVEN OG LOVEN OM OPFØRELSE AF ARBEJDERBOLIGER PÅ LANDET"

Transkript

1 BETÆNKNING VEDRØRENDE STATSHUSMANDSLOVEN OG LOVEN OM OPFØRELSE AF ARBEJDERBOLIGER PÅ LANDET AFGIVET AF DEN AF LANDBRUGSMINISTERIET VED SKRIVELSE AF 26. AUGUST 1957 NEDSATTE KOMMISSION ANG. STATSHUSMANDSLOVEN M. M. 1. BETÆNKNING BETÆNKNING NR

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kommissionens beretning og indstilling 5 Forslag til lov om tillæg til lov om opførelse af arbejderboliger på landet 11 Bemærkninger til lovforslaget 12 Forslag til lov om udlån til arbejderboliger på landet 17 Bemærkninger til lovforslaget 18 Bilag 1: Oversigt over afviklingsforløbet for en belåning på kr. til opførelse af en arbejderbolig efter reglerne i lov nr. 297 af 21. december 1957 om udlån til arbejderboliger på landet 21 Bilag 2: Oversigt over afviklingsforløbet for en belåning på kr. til opførelse af en arbejderbolig efter lovforslagets regler 22

4

5 Til landbrugsministeriet. Kommissionens beretning og indstilling. Ved skrivelse af 26. august 1957 nedsatte landbrugsministeriet nærværende kommission med den opgave at undersøge mulighederne for at gennemføre: 1) en begrænsning af sælgeres kapitalisering af rentelempelser m. v. ved ejerskifte på statshusmandsbrug, 2) en forbedring af unge kvalificerede landmænds muligheder for at overtage bestående statshusmandsbrug på overkommelige vilkår ved ejerskifte, 3) en forbedring af statshusmændenes adgang til rimelig og fordelagtig udnyttelse af det almindelige realkreditmarked, 4) en forkortelse af løbetiden for langfristede lån og 5) en undersøgelse af, om de ved nyoprettelse af statshusmandsbrug gældende rammer for bygningernes udformning og brugenes produktions- og driftsformer kan anses for hensigtsmæssige under hensyn til den udvikling i landbruget, som er foregået siden statshusmandslovens gennemførelse samt at udarbejde forslag til de i anledning af 1) 5) fornødne lovændringer og forslag til sådanne ændringer, som det ved lovens administration har vist sig ønskeligt at gennemføre med henblik på forslagenes optagelse i folketingsåret 1957/58 i forslag til lov om tillæg til statshusmandsloven og i forslag til lov om udlån til statshusmandsbrug m. m. Kommissoriet blev udformet i nøje tilslutning til den under 2. april 1957 af det af folketinget nedsatte udvalg angående forslag til lov om tillæg til statshusmandsloven (lov nr. 129 af 16. april 1957) afgivne betænkning. I forbindelse med de kommissionen i henhold til kommissoriet pålagte opgaver har landbrugsministeren pålagt kommissionen følgende særlige opgaver i forbindelse med statshusmandsloven: at tage spørgsmålet om retningslinierne for statens jordlovsudvalgs forhandlinger med trediemand i forbindelse med benyttelse af statens forkøbsret i henhold til statshusmandslovens 8, stk. 1, op til undersøgelse, at tage spørgsmålet om eventuel tilvejebringelse af lovhjemmel til at ændre den konjunkturbestemte rente til fast rente i tilfælde, hvor statslånet ved ejerskifte som led i en rent forretningsmæssig afvikling af lånet kræves bragt til afvikling over en kortere årrække, op til overvejelse, at tage spørgsmålet, om stamparceller bør undtages fra stempel- og gebyrfriheden i statshusmandslovens 47, op til overvejelse. I tilknytning til de kommissionen i henhold til kommissoriets punkt 5 pålagte opgaver har medlem af kommissionen, kammerherre E. Tesdorpf, derhos i skrivelse af 13. januar 1958 anmodet kommissionen om at ville foranledige udarbejdet en redegørelse vedrørende den befolkningsmæssige udvikling, der på grundlag af folketællingerne kan forventes i landdistrikterne i tidsrummet fremover til I overensstemmelse med et af landbrugsministeren overfor det af folketinget nedsatte udvalg angående forslag til lov om udlån til arbejderboliger på landet (lov nr. 297 af 21. december 1957) afgivet tilsagn har landbrugsministeren endelig anmodet kommissionen om også at underkaste reglerne vedrørende afdragstiden for arbejderboliger samt reglerne vedrørende ejerskifte på disse boliger en dybtgående behandling, samt pålagt kommissionen i forbindelse med behandlin-

6 6 gen af sidstnævnte spørgsmål at undersøge og tage stilling til det af folketingsmand Hjortnæs den 12. marts 1958 i en i folketinget til landbrugsministeren stillet forespørgsel rejste spørgsmål vedrørende de vanskeligheder, der i områder med stor arbejdsløshed kan opstå for landarbejdere, der bor i arbejderboliger, med at afhænde boligen til en efter loven kvalificeret køber. Til formand for kommissionen udnævntes departementschef i landbrugsministeriet P. Stahlschmidt. Til medlemmer af kommissionen udnævntes iøvrigt: fhv. indenrigsminister Carl Petersen, m. f., Ågerup pr. Roskilde, og gartner Chr. Thomsen, m. f., Viborg, som repræsentanter for den socialdemokratiske folketingsgruppe, gårdejer Niels Eriksen, m. f., Kørbitzdal pr. Ringe, som repræsentant for Venstres folketingsgruppe, fhv. folketingsmand, kammerherre E. Tesdorpf, Gjorslev pr. St. Heddinge, som repræsentant for den konservative folketingsgruppe, husmand Aksel Sørensen, m. f., Ruglykke pr. Hatting, som repræsentant for den radikale folketingsgruppe, husmand Mads Sig Steffensen, Naur, som repræsentant for Retsforbundets folketingsgruppe, fuldmægtig Charles F. Jensen, De samvirkende danske Landboforeninger, som repræsentant for De samvirkende danske Landboforeninger, husmand Emanuel Vestbo, Brosbøl pr. Tarm, som repræsentant for De samvirkende danske Husmandsforeninger. afdelingschef Jørgen Andersen, finansministeriet, som repræsentant for finansministeriet, formand for statens jordlovsudvalg, gårdejer N. C. Nielsen-Man, Aldershåb pr. Brovst, og landbrugskyndig næstformand for nævnte udvalg, husmand Fr. W. Teichert, Søgård pr. Kliplev, begge som repræsentanter for statens jordlovsudvalg, kommissionsformand, husmand Holger Sørensen, Sdr. Nyrup pr. Kalundborg, som repræsentant for husmandsbrugskommissionerne, og kontorchef N. Wermuth, landbrugsministeriet, udpeget af landbrugsministeriet. Sidstnævnte medlem er tillige sekretær for kommissionen og har været bistået af sekretær i landbrugsministeriet H. Nordby Madsen ved udførelsen af sekretariatsarbejdet. I forbindelse med de kommissionen pålagte opgaver vedr. loven om opførelse af arbejderboliger på landet, udnævnte landbrugsministeriet under 10. januar 1958 forretningsfører Lorents Petersen, Islevhusvej 79, Brønshøj, til medlem af kommissionen som repræsentant for Dansk Arbejdsmands Forbund. Kommissionen har holdt plenarmøder den 3. oktober 1957, den 25. april 1958, den 29. maj 1958, den 28. oktober 1958 og den 20. og 28. november 1958 (ialt 6 møder). Efter på mødet den 3. oktober 1957 at have drøftet afgrænsningen af kommissionens opgaver og de almindelige retningslinier for løsningen af disse opgaver, nedsatte kommissionen på nævnte møde et underudvalg med følgende sammensætning og arbejdsopgaver : Underudvalg I (ang. statshusmandsloven) P. Stahlschmidt, formand, N. C. Nielsen-Man, Fr. W. Teichert, E. Vestbo, Jørgen Andersen, N. Wermuth. Underudvalget fik til opgave i forbindelse med tilvejebringelse af materiale til belysning af den administrative praksis i de senere år vedrørende ejerskifter at undersøge og til forelæggelse for den samlede kommission udarbejde forslag om, på hvilken måde de til opfyldelse af kommissoriets punkter 1) 5) krævede ændringer i statshusmandslovgivningen bedst ville kunne gennemføres, således at der navnlig skete en forkortelse af løbetiden for langfristede lån og begrænsning af sælgeres kapitalisering af rentelempelser m. v. ved ejerskifte samtidig med, at der blev tilstræbt en forenkling af långivningen og administrationen i det hele.

7 7 Underudvalget har afholdt møder den 9. januar 1958, den 6. februar 1958, den 6. marts 1958, den 9. april 1958, den 16. maj 1958, den 16. september 1958 (ialt 6 møder). Underudvalget har udarbejdet forskellige udkast til et lovforslag til en ny udlånslov. De af underudvalget udarbejdede udkast har været behandlet af den samlede kommission på dennes plenarmøder den 25. april 1958, den 29. maj 1958, den 28. oktober 1958 og den 20. november 1958, hvorom henvises til den nedenfor anførte nærmere redegørelse for kommissionens hidtidige virksomhed. Efter på mødet den 25. april 1958 at have drøftet retningslinierne for løsningen af de kommissionen pålagte opgaver vedrørende loven om opførelse af arbejderboliger på landet, nedsatte kommissionen på nævnte møde et underudvalg med følgende sammensætning og arbejdsopgave: Underudvalg II (angående loven om opførelse af arbejderboliger på landet), P. Stahlschmidt, formand, N. C. Nielsen-Man, Fr. W. Teichert, Lorents Petersen, Jørgen Andersen, N. Wermuth. Underudvalget fik til opgave at undersøge og til forelæggelse for den samlede kommission at udarbejde forslag om ændring af vilkårene for de i henhold til loven om opførelse af arbejderboliger på landet ydede statslån, således at der navnlig skete en forkortelse af lånenes løbetid, samt at udarbejde forslag om en eventuel ændring af reglerne vedr. ejerskifte. Underudvalget har afholdt møder den 13. maj 1958, den 12. juni 1958 og den 16. september 1958 (ialt 3 møder). Underudvalget har udarbejdet udkast til 2 lovforslag, nemlig: forslag til lov om udlån til arbejderboliger på landet, hvilket forslag i forbindelse med en forenkling af långivningen ved sammenlægning af lånene i det væsentlige tager sigte på en forkortelse af lånets normale løbetid til ca. 60 år uden væsentlig forhøjelse af de nuværende halvårlige ydelser, og forslag til lov om tillæg til lov om opførelse af arbejderboliger på landet, hvilket forslag navnlig tager sigte på at skabe hjemmel for skærpelse af rente- og afdragsvilkårene ved ejerskifte, samt at give ejere adgang til at kræve statens overtagelse af ejendommen til genafhændelse, såfremt en overdragelse af ejendommen til anden side er bortfaldet som følge af lovens ejerskiftebegrænsninger. De af underudvalget udarbejdede udkast til lovforslag har været behandlet af den samlede kommission på dennes plenarmøder den 28. oktober 1958, den 20. november 1958 og den 28. november 1958, og lovforslagene er i den af kommissionen vedtagne udformning tilligemed bemærkninger til forslagene vedføjet nærværende betænkning. Nærmere redegørelse for kommissionens hidtidige virksomhed: /. Statshusmandsloven. Under det forberedende arbejde i underudvalg I lykkedes det ikke at opnå enighed om, hvilke principper der måtte lægges til grund for en ændring af selve statshusmandsloven. Da det herefter stod klart, at kommissionen ikke ville kunne nå at færdiggøre arbejdet med en ændring af statshusmandsloven som helhed inden folketingsåret 1958/ 59, blev det på mødet i den samlede kommission den 25. april 1958 vedtaget i første række at søge udarbejdet et forslag til sådanne ændringer i udlånsloven, der i forbindelse med de derved evt. nødvendiggjorte ændringer af selve statshusmandsloven måtte kunne tjene til foreløbig opfyldelse af kommissoriets punkter, navnlig med hensyn til spørgsmålet om en forkortelse af løbetiden for de langfristede lån. Det var tanken under den fortsatte behandling at tage spørgsmålet om yderligere ændringer i selve statshusmandsloven op til dyberegående behandling. Under de forberedende møder i underudvalget var der almindelig enighed om at søge

8 8 forslag til en ændret afviklingsordning baseret på følgende hovedprincipper: 1) lånene (lånet) afvikles med halvårlige annuitetsydelser, 2) den nuværende forrentning med 4 pct. årlig bør bevares, 3) lånenes samlede løbetid bør ansættes til ca år, 4) af hensyn til vanskelighederne i de første år efter brugets oprettelse bør de nuværende lempelige ydelser i de første terminer i det væsentlige søges bevaret. Underudvalget har derefter drøftet en række udkast til afviklingsordninger for statshusmandslån. På mødet den 20. november 1958 i den samlede kommission blev det imidlertid klart, at det ikke var muligt at opnå overvejende tilslutning til noget af de drøftede udkast, idet der fra forskellig side blev udtalt betænkelighed ved at foreslå en afgørende omlægning af reglerne for lånenes afvikling, forinden man indenfor kommissionen var nået til en nærmere afklaring med hensyn til de mere principielle spørgsmål, som det er pålagt kommissionen at overveje med henblik på eventuelle forslag om ændringer i selve statshusmandsloven. Under hensyn hertil har der på kommissionens nævnte møde været almindelig enighed om, at kommissionen ikke på indeværende tidspunkt kan afgive et forslag til en ændret opbygning af udlånsloven, men at arbejdet hermed videreføres som led i kommissionens fortsatte behandling af reglerne i statshusmandsloven med henblik på en samlet løsning af kommissionens opgaver vedrørende statshusmandslovgivningen inden folketingsåret //. Loven om opførelse af arbejderboliger på landet. Kommissionen har anset det som den mest påtrængende opgave at søge formuleret ændrede afviklingsregler for de i henhold til denne lov ydede statslån, og har i første række rettet bestræbelserne på at søge udarbejdet et forslag til sådanne ændringer i udlånsloven, som kunne tjene til opfyldelse af en væsentlig del af de kommissionen i henhold til kommissoriet pålagte opgaver, navnlig med hensyn til en forkortelse af lånenes løbetid. Under de forberedende drøftelser i underudvalg II opnåedes der enighed om, at et forslag til en ændret afviklingsordning måtte baseres på følgende hovedprinciper: 1. Byggelånet og jordkøbslånet samlet i eet lån, der afvikles med en annuitetsydelse. 2. Den nuværende rentefod på 4 pct. bør bevares. 3. Lånenes samlede løbetid bør ansættes til højst ca. 60 år. 4. Den nuværende rentefrihed bør i det væsentlige søges bevaret. Underudvalget har herefter drøftet et udkast til en ændret affattelse af udlånsloven samt et skitsemæssigt udkast til de ændringer i hovedloven, som følger af udkastet til en ændret udlånslov. Under behandlingen i underudvalget har man imidlertid tillige drøftet forskellige forslag til videregående ændringer i hovedloven, navnlig med henblik på tilvejebringelse af hjemmel til ændring af lånerenten og afdragsvilkårene ved ejerskifte og tilvejebringelse af hjemmel for staten til overtagelse af en ejendom efter tilbud fra ejeren, når et salg til anden side er bortfaldet på grund af lovens ejerskiftebegrænsninger. Der er herefter i underudvalget opnået enighed om et udkast, som tager sigte på i det væsentlige at løse de opgaver, der er pålagt kommissionen i forbindelse med denne lovgivning, idet det dog er forudsat, at der under kommissionens fortsatte arbejde vil kunne fremkomme forslag om ændringer. Underudvalget har herefter udarbejdet dels et forslag til lov om udlån til arbejderboliger på landet, dels et forslag til lov om tillæg til lov om opførelse af arbejderboliger på landet. Disse forslag er eenstemmigt tiltrådt af kommissionen.

9 9 Kommissionen anbefaler herefter de 2 vedføjede lovforslag: forslag til lov om tillæg til lov om opførelse af arbejderboliger på landet og forslag til lov om udlån til arbejderboliger på landet, idet man med hensyn til de enkelte bestemmelser i lovforslagene henviser til de til forslagene knyttede bemærkninger. Kommissionen af 26. august 1957 ang. statshusmandsloven m. m., den 28. november Jørgen Andersen. Niels Eriksen. Charles F. Jensen. N. C. Nielsen-Man. Carl Petersen. Lorents Petersen. P. Stahlschmidt, M. Sig Steffensen. Aksel Sørensen. formand. Holger Sørensen. Fr. W. Teichert. E. Tesdorpf.. Chr. Thomsen. Emanuel Vestbo. N. Wermuth, sekretær.

10

11 Forslag til Lov om tillæg til lov om opførelse af arbejderboliger på landet. 1. I lov nr. 449 af 23. september 1947 om opførelse af arbejderboliger på landet, således som denne senere er ændret, jfr. lovbekendtgørelse nr. 125 af 25. april 1955 og lov nr. 297 af 21. december 1957, føjes til 2, stk. 1, punkt 5: hvorved forstås, at ansøgeren gennem længere tid har haft og stadig søger sit udkomme helt eller fortrinsvis ved sædvanligt lønarbejde ved jordbrug eller ved hermed økonomisk ligestillet lønarbejde ved andre arbejdssteder beliggende uden for bymæssig bebyggelse, ". Stk. 2. Til samme paragrafs stk. 2 føjes som nyt punkt 11: fortrinsvis arbejder ved landbrug eller skovbrug". 2. I lovens 8, stk. 1, ændres lov nr. 352 af 7. august 1922" og lovs 3" til henholdsvis: lovbekendtgørelse nr. 237 af 9. juli 1958" og lovbekendtgørelses afsnit I, C og D", og i samme paragrafs stk. 3 udgår til grundskyld". 3. I lovens 10, stk. 2, ændres 4 i lov nr. 352 af 7. august 1922" til: lovbekendtgørelse nr. 237 af 9. juli 1958, afsnit I, C og D". 4. I lovens 11 udgår stk I lovens 12 affattes stk. 1 således: Til opførelse af nye arbejderboliger kan der mod 1. prioritets pant i ejendommen ydes lån til indkøb af en byggegrund, jfr. 5, og opførelse af en bolig på samme eller alene til opførelse af bolig. Lån til jordkøb må ikke overstige købesummen for jorden og må i det højeste udgøre et efter reglerne i 9, stk. 2, fastsat beløb. For lån til opførelse af bygninger gælder de i 9, stk. 1-4, fastsatte regler." Stk. 2. I samme paragraf affattes stk. 2 således: Lånets rente- og afdragsvilkår fastsættes ved særlig lov." 6. I lovens 18 føjes til stk. 1: Når ejeren på grund af tidsbegrænset beskæftigelse andetsteds midlertidig må tage ophold uden for hjemstedet, kan statens jordlovsudvalg dog for et nærmere fastsat tidsrum, der normalt ikke må overstige 1 år, tillade ham at udleje boligen til en arbejderfamilie på vilkår, der godkendes af udvalget." 7. I lovens 19, stk. 3, 2. punktum, ændres nærværende bestemmelses ikrafttræden" til: 12. april 1955", og 11, stk. 3, og" udgår. Stk. 2. Til paragraffen føjes som nyt stk. 4: Når ganske særlige omstændigheder taler derfor, kan landbrugsministeren undtagelsesvis efter indstilling af statens jordlovsudvalg bevilge slettelse af noteringen og eventuelt tillige fritagelse for de i 23 og 33 omhandlede rådighedsbegrænsninger på betingelse af, at ejeren med et nærmere angivet beløb helt eller delvis erstatter staten dennes rentetab og omkostninger ved ejendommens oprettelse. Som statens rentetab anses forskellen mellem de rentebeløb, som er betalt efter ejendommens oprettelse, og de, der ville have været at betale, såfremt lånene skulle have været forrentet fuldt ud, samt 4 pct. årlig rentes rente af forskelsbeløbene indtil indbetalingen". 8.1 lovens 21, stk. 2, litra c, efter beliggende", indsættes: eller fra statens jordlovsudvalg", og i litra d efter husmandsbrugskommissionens" indsættes: eller jordlovsudvalgets". Stk. 2. Paragraffens stk. 3 affattes således: Afslår jordlovsudvalget at give erklæring eller samtykke som anført i stk. 2,

12 12 litra c-e, kan udvalgets afgørelse indbringes for landbrugsministeren, som da kan tillade tinglysningen." Stk. 3. I samme paragraf ændres stk. 6 til stk. 7, og som nyt stk. 6 indsættes: Når ejeren inden 3 måneder efter, at en overdragelse af ejendommen til anden mand er bortfaldet i medfør af reglerne i stk. 2, jfr. stk. 3, skriftligt over for statens jordlovsudvalg fremsætter krav derom, overtager staten ejendommen. For så vidt ikke andet aftales, udgør statens overtagelsessum det på overtagelsestidspunktet gældende maksimum for statslån efter nærværende lov til oprettelse af en tilsvarende bolig med tillæg af dokumenterede udgifter til eventuelle i henhold til 18, stk. 3, godkendte varige forbedringer samt med fradrag af 1 y 2 pct. for hvert fra opførelsen, henholdsvis forbedringens gennemførelse, forløbet år. Er ejendommens værdi forringet ved ændringer, mangelfuld vedligeholdelse, brand eller anden skade, fradrages yderligere det til en forsvarlig istandsættelse fornødne beløb. Kan der ikke mellem jordlovsudvalget og ejeren opnås enighed om fastsættelsen af nævnte tillæg eller fradrag, fastsættes disse af dertil af retten udmeldte mænd. Statens overtagelse sker til genafhændelse af ejendommen med eller uden statslån og forpligtelser i henhold til nærværende lov, og overtagelsespligten gælder ikke, såfremt ejendommens tilstand eller ejendommen påhvilende særlige hæftelser og forpligtelser væsentlig nedsætter statens muligheder for nævnte genafhændelse. Statens overtagelsessum samt lån til statens køber udredes af de i 6 og 16 omhandlede bevillinger." 9. I lovens 22, stk. 1, indsættes i 2. punktum efter overtage lånene": eventuelt med ændring af lånerenten og afdragsvilkårene", og i stedet for sidste punktum indsættes: Når ejendommen overgår til den hidtidige ejers livsarving, svigerbarn eller efterlevende ægtefælle samt iøvrigt, når særlige omstændigheder taler derfor, kan der bortses fra aldersbetingelserne." Stk. 2. Til samme paragraf føjes som nyt stk. 6: Samtykke efter 21, stk. 2, litra e, jfr. stk. 3, til tinglysning af adkomst kan betinges af, at sælgeren med et nærmere angivet beløb helt eller delvis erstatter staten dennes efter reglerne i 19, stk. 4, sidste punktum, beregnede rentetab." 10. I lovens 23 ændres 21" til: 21, stk. 1," og efter 1. punktum indsættes: Det samme kan efter overenskomst fastsættes for ejendomme, der er oprettet før nævnte tidspunkt". 11. I lovens 31, 1. punktum, ændres,, 19, 20, 21" til: 20, 21, stk. 1/' og til paragraffen føjes som nyt stk. 2: Ejendomme, oprettet efter reglerne i nærværende kapitel samt tilsvarende bestemmelser i de i 34, stk. 2, nævnte ældre love, er omfattet af reglerne i 19, jfr. 21, stk. 2-7." lovens 33, 1. punktum, ændres 19, 20, 21" til: 20, 21, stk. 1," og efter nævnte punktum indsættes: Det samme kan efter overenskomst fastsættes for ejendomme, der er oprettet før nævnte tidspunkt." 13. Landbrugsministeren bemyndiges til at lade lov nr. 449 af 23. september 1947 med de ændringer, som følger af lov nr. 451 af 4. oktober 1947, lov nr. 57 af 24. februar 1949, lov nr. 126 af 28. marts 1951, lov nr. 99 af 31. marts 1954, lov nr. 90 af 31. marts 1955, lov nr. 297 af 21. december 1957 samt nærværende lov, optrykke og bekendtgøre som lov om opførelse af arbejderboliger på landet. Bemærkninger til lovforslaget. Til 1. Der har i den tid, lovgivningen om opførelse af arbejderboliger på landet har været gældende, vist sig hos såvel lånsøgere som sælgere og købere at foreligge en betydelig uklarhed med hensyn til rækkevidden af det beskæftigelsesmæssige kvalifikationskrav, hvorefter ansøgerne skal være beskæftiget ved normalt forefaldende arbejde på landet. Denne lovgivning, som indledtes med lov nr. 138 af 13. april 1938, har fra første færd navnlig haft boligforholdene for jordbrugets arbejdere for øje, men har tillige taget sigte på andre arbejdere, hvis beskæftigelse sædvanligvis er knyttet til landdistrikterne. Det sidstnævnte forhold er senere blevet særligt understreget ved de ændringer i den gældende lov, som blev gennemført ved lov nr. 99

13 LS af 31. marts 1954 om tillæg til lov om opførelse af arbejderboliger på landet. En nærmere afgrænsning i de enkelte tilfælde af bestemmelsens rækkevidde er gennem årene udviklet i statens jordlovsudvalgs og landbrugsministeriets administrative bevillingspraksis og siden den i 1955 gennemførte ændring af ejerskiftereglerne, jfr. lovens 21, stk. 2-6, tillige ved en række afgørelser af husmandsbrugskommissionerne og det i nævnte paragrafs stk. 3 omhandlede ankenævn. Omend afgørelsen i de enkelte tilfælde i vidt omfang må træffes efter en konkret bedømmelse, kan der af den foreliggende praksis uddrages visse hovedretningslinier for fortolkningen af bestemmelsen, og af hensyn til den ovennævnte usikkerhed hos lånsøgere m. ri. har man fundet det formålstjenligt, at lovbestemmelsen på dette grundlag suppleres med en nærmere afgrænsning af kvalifikationskravets rækkevidde. I stk. 1 foreslås en sådan afgrænsning indsat i lovens 2, stk. 1, punkt 5. Der lægges herved vægt dels på ansøgerens beskæftigelsesmæssige tilknytning til jordbruget eller i øvrigt til landdistrikterne, dels på omfanget af denne i forhold til eventuel anden beskæftigelse. Endvidere understreges arbejdets karakter af sædvanligt lønarbejde, således at selvstændig erhvervsudøvelse, herunder landbrugsdrift for ansøgerens egen regning, ikke kan regnes ansøgeren tilgode ved bedømmelsen af hans kvalifikationer. Samtidig er det fundet rimeligt i stk. 2 at foreslå, at der indrømmes kvalificerede arbejdere ved landbrug og skovbrug en vis fortrinsstilling ved udvælgelsen af låneansøgere, når der ikke er tilstrækkelige bevillinger til rådighed til, at alle kvalificerede ansøgere kan komme i betragtning. Til 2, 3 og 5. De foreslåede ændringer er i alt væsentligt af redaktionel karakter og tager sigte på at bringe bestemmelserne i overensstemmelse dels med de i 1956 og 1958 gennemførte ændrede lovregler om vurdering af faste ejendomme, jfr. lovforslagets 2 og 3, dels med de i forslag til lov om udlån til arbejderboliger på landet indeholdte regler om forening af hidtidige lånetyper til et samlet lån, jfr. 5. Til 4. Den foreslåede ophævelse af pantsætnings- og retsforfølgningsbegrænsningen for arbejderboliger oprettet på lodder af jord i statens eje, hvoraf der svares jordrente, anses for forsvarlig bl. a. under hensyn til den videregående sikring af statens krav, der forudsættes gennemført i henhold til det i 3, stk. 5, i forslag til lov om udlån til arbejderboliger på landet fremsatte forslag om, at det til et lån knyttede efterbetalingskrav sikres ved pant i ejendommen inden for det beløb, der til enhver tid er afdraget på lånets oprindelige hovedstol, og er forudsat ved den i nævnte lovforslags 3, stk. 2, 2. punktum, indeholdte bestemmelse om, at statslånet under visse forudsætninger står tilbage for lån af offentlige midler. Ved ændringen bortfalder den ulighed i vilkårene på det heromhandlede område, som hidtil har været gældende mellem jordrenteboliger og arbejderboliger på piivat indkøbt jord, idet de sidstnævnte ejendomme ikke har været underkastet begrænsninger med hensyn til pantsætning og retsforfølgning. På ældre jordrenteboliger, hvor restgælden på statslånet er lav i forhold til ejendommens værdi, kan det gældende pantsætningsforbud være en afgørende hindring for, at ejendommen ved ejerskifte kan overgå til en kvalificeret, mindrebemidlet køber. Til 6. Ifølge lovens 18, stk. 1, er ejeren forpligtet til selv at bebo ejendommen, og efter samme paragrafs stk. 6 skal hele den skyldige kapital bortset fra eventuel jordrente straks uden opsigelse være forfalden til skadesløs betaling, såfremt ejeren fraflytter ejendommen. Da det ofte forekommer, at landarbejdere bl. a. under de sæsonmæssige ledighedsperioder for en tid søger beskæftigelse andetsteds, har man i praksis anset det for en rimelig løsning at tillade ejeren for et nærmere fastsat tidsrum, normalt ikke over 1 år, at udleje boligen til en arbejderfamilie, under forudsætning af, at ejeren ikke beregner sig en urimelig fortjeneste i forbindelse med udlejningen. Den af statens jordlovsudvalg indledede praksis, der forekommer vel forenelig med de bestræbelser, der i øvrigt fra statsmagtens side udfoldes for at fremme bevægeligheden på arbejdsmarkedet, foreslås lovfæstet. Til 7. De i stk. 1 foreslåede ændringer i lovens 19, stk. 3, 2. punktum, er kun af redaktionel karakter og følger tildels af den i forslagets 4 omhandlede ophævelse af pantsætnings- og retsforfølgningsforbudet m. m. i lovens 11, stk De gældende regler om erhvervelse af tinglyst adkomst på ejendomme, der er noteret som arbejderboliger, og reglerne om overtagelse af statslån i ejerskiftetilfælde giver administrationen ret vidtgående muligheder for at bevare disse boliger for de mindrebemidlede arbejderkredse, for hvilke de er bestemt. Dog forekommer undertiden tilfælde, hvor ejen-

14 14 dommen ganske har ændret sin til lovens formål svarende karakter, f. eks. ved indretning af erhvervsvirksomhed i ejendommen eller ved ændringer i bebyggelsen eller tilføjelser til denne, hvorved ejendommen er bragt op i et prisniveau, der ligger væsentligt over, hvad der i almindelighed vil være økonomisk overkommeligt for en arbejderfamilie. Uanset at sådanne ændringer i bebyggelsen i almindelighed vil være i strid med reglerne i lovens 8, stk. 2-3, vil det ofte under hensyn til den anvendte bekostning og den ejendommen tilførte værdiforøgelse være økonomisk betænkeligt at kræve ejendommens tidligere tilstand retableret. I de enkelte tilfælde, der har foreligget i praksis, har landbrugsministeriet som en administrativ nødudvej anset det for en efter omstændighederne rimelig løsning at tillade slettelse af ejendommens notering som arbejderbolig, i ganske enkelte tilfælde tillige fritagelse for de i lovens 23 og 33 omhandlede rådighedsbegrænsninger, på betingelse af, at ejeren indbetalte et nærmere fastsat beløb til staten til hel eller delvis dækning af dennes rentetab og omkostninger ved brugets oprettelse. Den af landbrugsministeriet indledede praksis, der imødekommer et behov for frigørelse af enkelte af de af loven omfattede boliger i ekstraordinære tilfælde, foreslås ved paragraffens stk. 2 lovfæstet. Efter forslaget omfatter statens erstatningskrav dels renteefterbetaling med renters rente, dels de af staten afholdte omkostninger ved ejendommens oprettelse. Ved fastsættelsen af sidstnævnte beløb vil man normalt delvis være henvist til et gennemsnitligt skøn. Til 8. Ved 3 i lov nr. 90 af 31. marts 1955 om tillæg til lov om opførelse af arbejderboliger på landet blev der gennemført en begrænsning af køberkredsen omfattende alle ejendomme, der ifølge notering i tingbogen er undergivet de i lov om opførelse af arbejderboliger på landet fastsatte vilkår, hvorefter tinglysning af endelig adkomst på en sådan ejendom kun kan finde sted på de i loven nærmere fastsatte betingelser. Loven tog direkte sigte på at forebygge, at de for arbejderens regning med statsstøtte efter den heromhandlede lovgivning opførte arbejderboliger ved ejerskifte overgår til andre erhververe end sådanne, som er beskæftiget ved normalt forefaldende arbejde på landet. Opfyldelsen af dette kvalifikationskrav blev gjort til den normale betingelse for en købers adgang til at få tinglyst endelig adkomst til ejendommen, og bedømmelsen af, om denne betingelse er tilstede ved et ejerskifte, blev henlagt til husmandsbrugskommissionerne under appel til det ankenævn, som var blevet oprettet som appelinstans med hensyn til de afgørelser, som ved lov nr. 240 af 7. juni 1952 om visse landbrugsejendommes brug og overgang til selveje var blevet henlagt til nævnte kommissioner. Som anført under bemærkningerne til lovforslagets 1 har man dels i kommissionernes og nævnets praksis, dels i den administrative bevillingspraksis fundet grundlag for at foreslå en nærmere afgrænsning af rækkevidden af det beskæftigelsesmæssige kvalifikationskrav. Idet loven herefter vil give et væsentligt sikrere og klarere grundlag end hidtil for bedømmelsen af en købers beskæftigelsesmæssige kvalifikationer, har man fundet det forsvarligt i stk. 1 og 2 at foreslå denne bedømmelse henlagt til de almindelige administrative myndigheder, husmandsbrugskommissionerne og statens jordlovsudvalg under appel til landbrugsministeren, idet det herved under hensyn til spørgsmålets retlige karakter forudsættes, at den administrative bedømmelse af en købers beskæftigelsesmæssige kvalifikationer i de enkelte tilfælde kan indbringes til prøvelse ved de ordinære domstole. Den ved ændringen i 1955 af ejerskiftereglerne gennemførte direkte begrænsning af købermarkedet tog samtidig indirekte sigte på, at denne begrænsning af købermarkedet skulle medvirke til at holde prisudviklingen for disse boliger inden for rimelige og for arbejderne på landet overkommelige vilkår, idet det havde vist sig ved ejerskifter, at ejendommene i vidt omfang var efterspurgt af købere, som var villige til at byde priser og købsvilkår, som ville være uoverkommelige for mindrebemidlede arbejdere. Efter gennemførelsen af ovennævnte bestemmelser har der fremdeles i praksis vist sig betydelige vanskeligheder med hensyn til prisfastsættelsen, idet det af talrige dispensationsansøgninger fremgår, at sælgeren ofte er utilbøjelig til at tage rimeligt hensyn til de ejendommen påhvilende rådighedsbegrænsninger og i vidt omfang har søgt de for statslånene gældende lempelige vilkår kapitaliseret ved ejendommens afhændelse. I en overvejende del af disse tilfælde må grunden til, at sælgeren ikke har fundet en kvalificeret køber, søges i, at sælgeren har været utilbøjelig til at acceptere, at den del af købesummen, som ikke dækkes ved overtagelse af lån, og som for ældre boliger med lav restgæld på statslånene kan være forholdsvis betydelig, afvikles med en så lav kontant udbetaling og iøvrigt med en sælgerprioritet på så lempelige vilkår, som en mindrebemidlet køber kan overkomme. En væsentlig del af dispensationsansøgningerne er derfor blevet afslået.

BETÆNKNING LOVEN OM OPFØRELSE AF ARBEJDER BOLIGER PÅ LANDET

BETÆNKNING LOVEN OM OPFØRELSE AF ARBEJDER BOLIGER PÅ LANDET BETÆNKNING VEDRØRENDE LOVEN OM OPFØRELSE AF ARBEJDER BOLIGER PÅ LANDET AFGIVET AF DEN AF LANDBRUGSMINISTERIET VED SKRIVELSE AF 26. AUGUST 1957 NEDSATTE KOMMISSION ANG. STATSHUSMANDSLOVEN M. M. 3. BETÆNKNING

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet LBK nr 1747 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. NaturErhvervstyrelsen, j.nr.15-0122-000014 Senere ændringer

Læs mere

BETÆNKNING VEDRØRENDE STATSHUSMANDSLOVEN OG LOVEN OM OPFØRELSE AF ARBEJDERBOLIGER PÅ LANDET

BETÆNKNING VEDRØRENDE STATSHUSMANDSLOVEN OG LOVEN OM OPFØRELSE AF ARBEJDERBOLIGER PÅ LANDET BETÆNKNING VEDRØRENDE STATSHUSMANDSLOVEN OG LOVEN OM OPFØRELSE AF ARBEJDERBOLIGER PÅ LANDET AFGIVET AF DEN AF LANDBRUGSMINISTERIET VED SKRIVELSE AF 26. AUGUST 1957 NEDSATTE KOMMISSION ANG. STATSHUSMANDSLOVEN

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-4893 Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om indkøbsforeninger for mindre jordbrugere. (Udvidelse af medlemskredsen til andre end jordbrugere mv.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om indkøbsforeninger for mindre jordbrugere. (Udvidelse af medlemskredsen til andre end jordbrugere mv. Fødevareministeriet 2. afdeling, 3. kontor Sagsnr: 12.317 Den 11. august 2008 JER/ Forslag til Lov om ændring af lov om indkøbsforeninger for mindre jordbrugere (Udvidelse af medlemskredsen til andre end

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme LBK nr 884 af 17/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 2. august 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2006-71 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. Egedal Kommune Sendes til kommunen Egedal Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato KLE 25.02.09G01 Sagsidentifi kation Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. ifl g. Lov om

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1 Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Når Københavns

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 81 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 181.77M.351 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling December 2015 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere LBK nr 781 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000007 Senere ændringer

Læs mere

Vedtægter for Låneforeningen for lærere. Vedtægter for Låneforeningen for lærere

Vedtægter for Låneforeningen for lærere. Vedtægter for Låneforeningen for lærere Nuværende tekst Vedtægter for Låneforeningen for lærere 1 Navn Foreningens navn er Låneforeningen for lærere under Københavns Kommune (LfL). Hjemstedet er Københavns Kommune 2 Formål Foreningen har til

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

BETÆNKNING VEDRØRENDE NYORDNING AF PENSIONSFORHOLDENE FOR PENSIONISTER HVIS PENSION ER BEREGNET EFTER DE FØR 1. APRIL 1958 GÆLDENDE REGLER

BETÆNKNING VEDRØRENDE NYORDNING AF PENSIONSFORHOLDENE FOR PENSIONISTER HVIS PENSION ER BEREGNET EFTER DE FØR 1. APRIL 1958 GÆLDENDE REGLER BETÆNKNING VEDRØRENDE NYORDNING AF PENSIONSFORHOLDENE FOR PENSIONISTER HVIS PENSION ER BEREGNET EFTER DE FØR 1. APRIL 1958 GÆLDENDE REGLER AFGIVET AF DET AF FINANSMINISTEREN DEN 15. OKTOBER 1958 NEDSATTE

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening. 2. Dens område er ejendommene beliggende indenfor det område, som er skitseret/afgrænset

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

23. oktober 2007 EM 2007/44. Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af dd.mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse,

23. oktober 2007 EM 2007/44. Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af dd.mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, 23. oktober 2007 EM 2007/44 Ændringsforslag Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af dd.mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. til Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til

Læs mere

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 310 Offentligt P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

Læs mere

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven (Pant og udlæg i andelsboliger m.v.) LOV nr 216 af 31/03/2004 (Gældende) LBK Nr. 961 af 21/09/2004 Senere ændringer til forskriften Forskriftens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Indefrosne ejendomsskatter nu også for udlandsdanskere

Indefrosne ejendomsskatter nu også for udlandsdanskere - 1 Indefrosne ejendomsskatter nu også for udlandsdanskere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Danske pensionister har mulighed for at få indefrosset ejendomsskatter for bolig og sommerhus i

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme

Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme LBK nr 33 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000034 Senere ændringer

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG

LOVE ANDELSSELSKABET ROSENVANG A D VO KAT OL E F ISCH E R Møderet for Landsret A D VO KAT H ENRIK RA VNILD Møderet for Højesteret Advokat Henrik Ravnild Frederikssundsvej 159 2700 Brønshøj Telefon: 38 28 43 12 Telefax: 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn Vilkår for bådplads i Rungsted Havn 1 Indholdsfortegnelse. c\vilkår 1. januar 2010 Venteliste, bopælspligt...side 3 Depositum, opsigelse...side 3 Pladsleje...side 4 Dokumentation af ejerforhold...side

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme

Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme LBK nr 1694 af 14/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000015 Senere

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten BEK nr 1428 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om forretningsorden

Læs mere

Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A.

Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A. Vedtægter for Korsør Lystbådehavn A.m.b.A. 1 Korsør Lystbådehavn er et andelsselskab med begrænset ansvar og har hjemsted i Slagelse Kommune. Korsør Lystbådehavns formål er at anlægge og drive en lystbådehavn

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Byråd

Forretningsorden for Haderslev Byråd Forretningsorden for Haderslev Byråd (Gældende fra den 1. januar 2018) Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 2 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Foreningens navn er Låneforeningen for lærere under Københavns Kommune (LFL).

Foreningens navn er Låneforeningen for lærere under Københavns Kommune (LFL). Vedtægter for Låneforeningen for lærere 1 Navn Foreningens navn er Låneforeningen for lærere under Københavns Kommune (LFL). Hjemstedet er Københavns Kommune 2 Formål Foreningen har til formål på grundlag

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER. for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED.

VEDTÆGTER. for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED. VEDTÆGTER for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED. Side 1 af 6 Kap.1. Foreningens navn: 1.1 Foreningens navn er "Kirsebærhavens Parcelforeningen Kirsebærhaven 1-20" Kap.2. Forenings område og medlemskreds:

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget

Landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget Landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget A klagede over, at landbrugsministeren havde ændret hidtidig praksis ved som landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget at udpege en person,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Sagsbehandling og afprøvning af biler Hjælpemiddelafsnittet, Vesterballevej 4-6 Økonomi og beregning af lån og gældsbreve

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009 FORSLAG Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling 2. april 2009 A. Bekræftelse af midlertidige vedtægtændringer B. Parknet Individuel eller kollektiv aftale C. Beslutningsforslag vedr. begrænsning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (* 1)

Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (* 1) Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Kløverengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Kløverengen Vedtægter for Grundejerforeningen Kløverengen Foreningens navn er Grundejerforeningen Kløverengen af Viby by, Syv. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune. 1 2 3 Foreningens medlemmer er ejendommene matr.

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl.

Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. Andelsboligforeningen Søndre Strandborg Polensgade 49, Kld. 2300 København S Telefon/Fax : 32 97 36 43 Kontortid Tirsdag i lige uger Kl. 19 00-20 00 Deklaration På egne og efterfølgende ejeres vegne erklærer

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren.

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. VEDTÆGTER for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. 1.2 Foreningen dækker område 43 (tidligere område 12) i henhold til opdelingskort

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GJERRILD NORDSTRANDS VANDVÆRK. Navn og beliggenhed

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GJERRILD NORDSTRANDS VANDVÆRK. Navn og beliggenhed VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GJERRILD NORDSTRANDS VANDVÆRK Navn og beliggenhed 1 Selskabet er et andelsselskab hvis navn er Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk. Vandværket er beliggende Emmedsbovej

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse LBK nr 1815 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune.

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune. Undertegnede grundejere i Bredbjerg vest, hvis ejendomme omfattes af lokalplan nr. 30 for et boligområde i Bredbjerg, deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af ejendommene: matr.nr. beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE

SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE SØNDERMARKENS BEBOEROMRÅDE VEDTÆGTER 1993 Vedtægter 1993 Foreningens navn er "Søndermarkens Grundejerforening og Antennelaug" 1 2 Foreningens hjemsted er Odense kommune under Odense By- og Herredsret,

Læs mere

VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART"

VEDTÆGTER for HJARNØ FÆRGEFART Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2018. VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART" 1 "Hjarnø Færgefart" er en selvejende institution, d e r er oprettet m e d d e t formål at varetage søtransporten mellem Hjarnø

Læs mere