Rækkefølge for høringssvar j. nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rækkefølge for høringssvar j. nr. 2014-11417"

Transkript

1 Rækkefølge for høringssvar j. nr Advokatrådet BUPL - Forbundet af Pædagoger og Klubfolk, Børn og Familier Børnerådet Børnesagens Fællesråd Børns Vilkår Danske Advokater Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Erhverv Dansk Flygtningehjælp Danske Handicaporganisationer Dansk Oplysningsforbund Dansk Psykolog Forening Datatilsynet Den Danske Dommerforening Det Kriminalpræventive Råd Dommerfuldmægtigforeningen FOA Fag og Arbejde Folketingets Ombudsmand Foreningen af Udlændingeretsadvokater Institut for Menneskerettigheder Jobrådgivernes Brancheforening Kommunernes Landsforening LOS De private sociale tilbud Mødrehjælpen Oplysningsforbundenes Fællesråd Red Barnet Rådet for Etniske Minoriteter Rådet for Social Udsatte Statsforvaltningen

2 A d v o k a t r å d e t Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal København K + KRONPRINSESSEGADE KØBENHAVN K TLF DATO: 14. januar 2015 SAGSNR.: ID NR.: Høring - over beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til FN's konvention om barnets rettigheder Ved af 19. december 2014 har Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte forslag. Advokatrådet har ikke bemærkninger til det fremsendte høringsmateriale. Torben Jensen 1

3 Til: Tina Gade Jensen Cc: Høringssvar Fra: Stig G. Lund Titel: Beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til FN s konvention om barnets rettigheder Sendt: :55:55 Høringssvar BUPL skal hermed anbefale beslutningsforslaget om ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til FN s konvention om barnets rettigheder. Stig G Lund STIG G. LUND SPECIALKONSULENT - INSTITUTIONS- OG SKOLEPOLITIK / SENIOR ADVISER Dir.tlf.: Mobil: BUPL BØRNE- OG UNGDOMSPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Blegdamsvej København Ø Tlf: bupl.dk

4 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold sagsnr j.nr /sgh 19. januar 2015 Børnerådets kommentar til forslag om ratifikation af 3. tillægsprotokol til FN s konvention om Barnets Rettigheder Det er Børnerådets klare opfattelse, at ratifikation af 3. tillægsprotokol om en klagemekanisme til Børnekonventionen vil bidrage til at styrke danske børns retsstilling. Komiteens fortolkning af konventionen har ikke bindende karakter, og komiteen er ikke en domstol, men klagemekanismen vil alligevel væsentligt bidrage til forståelsen af Børnekonventionens bestemmelser udfoldet i praksis og dermed til en øget anvendelse af konventionen, også i Danmark. Børnerådet minder om bestemmelsen i Børnekonventionens 42, der forpligter staten til aktivt og med alle rimelige midler at udbrede kendskabet til principperne og bestemmelserne i konventionen og dens tillægsprotokoller. Rådet bifalder i den sammenhæng, at klagesager mod andre stater også vil blive omtalt på ministeriets hjemmeside, jf. pkt. F i Bemærkninger til lovforslaget. Rådet håber, at ministeriets hjemmeside kan danne rammen om en aktiv dialog med alle, der arbejder aktivt for børns rettigheder, bl.a. Samarbejdsgruppen vedr. Børnekonventionen, i form af udveksling af nyheder og synspunkter i forbindelse med udviklingen af klagepraksis. Børnerådet bemærker i øvrigt, at regeringen i sit grundlag Et Danmark, der står sammen i oktober 2011 gav udtryk for et ønske om at styrke særligt børns rettigheder. En inkorporering af Børnekonventionen i samspil med klagemekanismen vil set med Børnerådets øjne sende et umisforståeligt signal til alle børn og voksne om, at Danmark ønsker at styrke respekten for og kendskabet til børns rettigheder og dermed virkeliggøre konventionens hensigt. Med disse bemærkninger kan Børnerådet fuldt ud tilslutte sig forslaget. Per Larsen Formand for Børnerådet Annette Juul Lund Sekretariatschef

5 Dronningensvej 4, 1., 2000 Frederiksberg. Tlf.: CVR. NR.: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal København K Den 19. januar 2015 Vedr. Høring af forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til konventionen om barnets rettigheder Børnesagens Fællesråd takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. ovennævnte. Børnesagen Fællesråd anerkender med stor glæde, at Danmark vil ratificere De Forenede Nationers valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder om en procedure for henvendelser, som De Forenede Nationers Generalforsamling vedtog på sin samling den 19. december Børnesagens Fællesråd finder, at det vil være en styrkelse af børn og unges retssikkerhed, at Danmark ratificerer denne tredje valgfrie protokol på børneområdet. Det har en væsentlig signalværdi, at Danmark vil sikre gennemførelsen af en procedure på børneområdet i lighed med den danske anerkendelse af procedurerne for FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap af 13. december 2006, FN-konventionen af 10. december 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf og FN-konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder af 18. december Det er en kendt procedure i Danmark, at borgerne kan klage til en FN komite, hvis de mener, at der i Danmark er sket en krænkelse af en FN konvention. Børnesagens Fællesråd finder det derfor helt selvfølgeligt, at alle børn sikres en klageadgang til FNs Børnekomite bl.a. i lyset af, at der også i 2014 er etableret en klageadgang til FNs handicapkomite, som alene sikrer børn i Danmark en adgang til at klage i handicaprelaterede spørgsmål. Børnesagens Fællesråd finder det endvidere positivt, at Danmark vil anerkende FNs Børnekomiteens mulighed for at foretage landeundersøgelser i henhold til protokollens artikel 13. Børnesagens Fællesråd står dog helt uforstående over for, at ratifikationen af den valgfri protokol til FNs konvention om barnets rettigheder er regeringens eneste udspil vedr. en styrkelse af børns rettigheder og som opfølgning på anbefalingerne fra FNs Børnekomite, der fremhæves som særlig prioritering i regeringsgrundlaget: Et Danmark der står sammen (oktober 2011).

6 Dronningensvej 4, 1., 2000 Frederiksberg. Tlf.: CVR. NR.: Børnesagens Fællesråd fastholder sin klare anbefaling af, at Børnekonventionen inkorporeres i dansk lov, så der skabes en synlig, retslig forpligtelse og et fælles fundament for den måde, vi i Danmark betragter og behandler alle børn og unge på. Derved vil børn og unges rettigheder stå styrket, og deres klageadgang vil være reel i forhold til lovgivningen om børns rettigheder i Danmark og evt. videre til FNs Børnekomite. En inkorporering af FNs Børnekonvention vil endvidere følge de anbefalinger, som FNs Børnekomite har gentaget over for Danmark hvert femte år siden 1992, når der rapporteres til FN om børns rettigheder og vilkår i Danmark. Børnesagens Fællesråd anbefaler derfor, at der tages omgående skridt til at følge denne ratifikation af den tredje valgfrie protokol til Børnekonventionen op med en inkorporering af Børnekonventionen i den danske lovgivning. Venlig hilsen Sekretariatschef

7 Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Holmens Kanal København K Børns Vilkår Trekronergade 126 F, 2. sal 2500 Valby 16. januar 2015 Høring over beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til FN s konvention om barnets rettigheder Børns Vilkår takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til FN s konvention om barnets rettigheder. Børns Vilkår noterede sig med stor tilfredshed, at det af regeringsgrundlaget fra 2011 fremgik, at der skulle være større fokus på menneskerettigheder. Det var derfor med stor forundring at vi erfarede, at regeringen havde valgt ikke at inkorporere Børnekonventionen - særlig henset til udvalgets bemærkninger vedr. netop børnekonventionen i betænkning 1546 en betænkning, som man havde varslet ville have afgørende betydning. Børns Vilkår mener, at inkorporering af Børnekonventionen er et stærkt og nødvendigt politisk signal til danske børn om, at de anerkendes som selvstændige rettighedsobjekter. Børns Vilkår mener, at ratifikation af ovennævnte protokol i et vist omfang sender samme signal og hilser derfor en ratifikation velkommen. Børns Vilkår mener, at det er af afgørende betydning, at Danmark ratificerer protokollen, så Børnekomitéen kan behandle sager fra Danmark. Jo flere lande som tilslutter sig klageadgangen, jo bedre mulighed har komitéen for at fortolke konventionen og fastlægge omfanget af denne. Det er vores opfattelse, at den manglende inkorporering af Børnekonventionen øger den betydning klageadgangen til Børnekomitéen får. De rettigheder danske børn er givet ved ratifikation af konventionen får selvstændig betydning med klageadgangen, idet børnene får mulighed for at klage til en uafhængig instans, såfremt de mener at Børnekonventionen ikke overholdes. Ovennævnte betragtning vil i særlig grad være gældende i det omfang børn i konventionen er givet rettigheder, der ikke findes tilsvarende i national lovgivning. Selvom langt de fleste af konventionens rettigheder mere eller mindre direkte er indskrevet i dansk lovgivning, er det Børns Vilkår opfattelse, at der er områder fx mobning og asyl hvor klageadgangen vil få særlig betydning.

8 Erfaringerne viser, at børn i udstrakt grad undlader at benytte de andre klageadgange til andre FN s komitéer eller til den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, og at det skyldes, at de ikke er indrettet på børn. Det er i forvejen en besværlig proces også for voksne. Børns Vilkår ser derfor positivt på forslaget om, at børn får deres egen klageadgang med egne børnevenlige procedurer. Menneskerettigheder i børnehøjde. Endelig skal det bemærkes, at forudsætningen for, at klageadgangen til FN s Børnekomité får betydning som beskrevet ovenfor er, at børnene finder ud af at klageadgangen eksisterer og opfordres til at anvende den. Børns Vilkår vil i de tilfælde, hvor det er relevant oplyse børn, der henvender sig til fx BørneTelefonen eller Børns Vilkårs bisidderordning, om muligheden for at klage til Børnekomitéen. Derudover ligger en stor kommunikationsopgave i tilknytning til arbejdet med at udbrede kendskabet til menneskerettigheder generelt i det danske skolesystem. Rasmus Kjeldahl Direktør

9

10 Til: Tina Gade Jensen Fra: Titel: VS: Høring over beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til FN s konvention om barnets rettigheder Sendt: :03:56 Fra: Dansk Arbejdsgiverforening Sendt: 19. december :00 Til: Lovekspeditionen Emne: SV: Høring over beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til FN s konvention om barnets rettigheder Under henvisning til det til DA fremsendte høringsbrev af d.d. vedrørende ovennævnte skal vi oplyse, at sagen falder uden for DA s virkefelt, og at vi under henvisning hertil ikke ønsker at afgive bemærkninger. Jette L. Andersen Chefsekretær Fra: Lovekspeditionen Sendt: 19. december :43 Til: Udsendelse fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forho Cc: Tina Gade Jensen; Elsebeth Jensen Emne: Høring over beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til FN s konvention om barnets rettigheder Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf , Fax , J.nr Dato 19.december 2014 Til myndigheder og organisationer, jf. vedlagte høringsliste Høring over beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til FN s konvention om barnets rettigheder Elsebeth Jensen

11 Til: Tina Gade Jensen Cc: Lotte Holmstrup Fra: Titel: Dansk Erhverv - høring vedr. Danmarks ratifikation af protokol til konvention om barnets rettigheder Sendt: :40:57 Til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dansk Erhverv har modtaget høring vedr. beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til FN s konvention om barnets rettigheder. Dansk Erhverv har ingen bemærkninger til forslaget. Rasmus Larsen Lindblom Velfærdspolitisk chefkonsulent MOBIL: DIREKTE: Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhverv. Vi repræsenterer virksomheder og 100 brancheorganisationer inden for handel, rådgivning, oplevelse, transport og service. DANSK ERHVERV T BØRSEN F. DK-1217 KØBENHAVN K CVR NR

12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: Høring over beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til FN s konvention om barnets rettigheder Dansk Flygtningehjælp hilser beslutningsforslaget om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til FN's konvention om barnets rettigheder velkommen. Individuel klageadgang til FN s komité for barnets rettigheder er et vigtigt skridt mod en bedre sikring af børns rettigheder i Danmark. Andreas Kamm Generalsekretær Dansk Flygtningehjælp 1/1

13 Blekinge Boulevard Taastrup, Danmark Tlf.: Fax: Taastrup, den 15. januar 2015 Sag Dok /sih_dh Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer om ratifikation af Børnekonventionens 3. tillægsprotokol Danske Handicaporganisationer er uhyre positivt indstillet over for en ratifikation af tillægsprotokollen af 19. december 2011 til FN s konvention om barnets rettigheder. Protokollen giver mulighed for at indgive individuelle klager til FN-komiteen om barnets rettigheder og for at komiteen indleder undersøgelser i forhold til alvorlige eller systematiske krænkelser. Vi noterer os, at der kan være adgang til retshjælp ved indgivelse af klagesager. Det finder vi er meget positivt. I den sammenhæng vil vi påpege vigtigheden af, at retshjælpen kan ydes i et omfang og på en måde, der er tilpasset børn. Desuden at retshjælpen tager højde for handicap hos barnet eller barnets værge eller støtte, når der er behov herfor. Som andre FN-komiteer er også komiteen der overvåger konventionen om barnets rettigheder under tidspres. Vi vil opfordre til, at den danske regering presser på i FN for at sikre, at komiteen har tilstrækkelige ressourcer til at behandle klagesager i en hastighed der gør, at de børn der klager kan få afgørelsen mens den endnu er relevant for barnet. Thorkild Olesen formand DH s medlemsorganisationer: ADHD-foreningen Astma-Allergi Danmark Danmarks Bløderforening Danmarks Lungeforening Danmarks Psoriasis Forening Dansk Blindesamfund Danske Døvblindes Fællesrepræsentation Dansk Epilepsiforening Dansk Fibromyalgi-Forening Dansk Handicap Forbund Dansk Landsforening for Laryngectomerede - Strubeløse Danske Døves Landsforbund Diabetesforeningen Stammeforeningen i Danmark Gigtforeningen Hjernesagen Hjerneskadeforeningen Høreforeningen Landsforeningen Autisme Landsforeningen LEV Landsforeningen Sind Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose LungePatient.dk Muskelsvindfonden Nyreforeningen Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark Osteoporoseforeningen Parkinsonforeningen PTU - Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede Sammenslutningen af Unge Med Handicap Scleroseforeningen Spastikerforeningen Stomiforeningen COPA

14 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Roskilde, 19. januar 2015 Vedr.: Høring over beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til FN s konvention om barnets rettigheder. Dansk Oplysnings Forbund (DOF) takker for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende beslutningsforslaget om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol. Vi finder en ratifikation af den valgfri protokol positiv og hilser den velkommen. Vi er af den generelle holdning, at Danmark bør ratificere valgfri protokoller. Dansk Oplysnings Forbund har en række medlemsskoler, som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning til handicappede, hvorfor vi samtidig ønsker at udtrykke vores tilfredshed med, at Danmark har ratificeret den valgfri protokol, som relaterer sig til FN s konvention for personer med handicap. Henrik Christensen Sekretariatsleder

15 Til: Tina Gade Jensen Fra: Yasmin Labeni Pedersen Titel: Sv: Høring over beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til FN s konvention om barnets rettigheder (F2 DP Id nr.: ) Sendt: :41:06 Kære Tina Gade Jensen. Dansk Psykolog Forening har læst den tilsendte høring med interesse og takker for muligheden for at afgive høringssvar samt fleksibiliteten i forhold indsendelse. Foreningen har ingen kommentarer. Yasmin Labeni Pedersen -- Konsulent-- Stockholmsgade København Ø Web: Til: Udsendelse Social- og Integrationsministeriet Cc: Elsebeth Jensen Tina Gade Jensen Fra: Lovekspeditionen Titel: Høring over beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til FN s konvention om barnets rettigheder Sendt: :42:47 Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf , Fax , J.nr Dato 19.december 2014 Til myndigheder og organisationer, jf. vedlagte høringsliste Høring over beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til FN s konvention om barnets rettigheder Elsebeth Jensen

16 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal København K Sendt til og 5. januar 2015 Vedrørende høring over udkast til forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til konventionen om barnets rettigheder Datatilsynet Borgergade 28, København K CVR-nr Telefon Fax J.nr Sagsbehandler Kasper Frederiksen Direkte Ved af 19. december 2014 har Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold anmodet om Datatilsynets eventuelle bemærkninger til ovennævnte udkast. Udkastet giver ikke umiddelbart Datatilsynet anledning til at komme med bemærkninger Kasper Frederiksen

17 ni 4 DEN DANSKE DOMMERFORENING Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Kolmens Kanal København K Dato. 9. januar 2015 Sendt pr mail til iuhntsm.dk og tgism.dk Ved mail af 19. december 2014 (sagsnr ) har Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold anmodet Dommerforeningen om en udtalelse til beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol til FN s konvention om barnets rettigheder i horing. I den anledning skal jeg meddele, at forslaget ikke giver Dommerforeningen anledning til at fremkomme med bemærkninger. Mikael Sjöbel) Formanden, Østre Landsret, Bredgade 59, 1260 København K, tlf mikae1sjobergoestrelandsret.dk

18 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Att.: Jura og International Holmens Kanal København K Polititorvet København V Tlf Fax Høring over beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til FN s konvention om barnets rettigheder. Ved af 19. december 2014 har Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold anmodet Det Kriminalpræventive Råd om eventuelle bemærkninger til ovennævnte høring. Det Kriminalpræventive Råd har ingen kommentarer. 22. december 2014 DKR-nummer: Sagsbehandler: AVO Direkte tlf.: Mail: Marianne Becker Andersen Kommunikations- & Analysechef

19 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold Odense, den 19. januar 2015 Vedr. Høring over beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til FN s konvention om barnets rettigheder, Deres sagsnr Ministeriet har ved af 19. december 2014 anmodet om Dommerfuldmægtigforeningens eventuelle bemærkninger til forslaget. Foreningen skal i den anledning meddele, at foreningen ikke finder grundlag for at udtale sig om forslaget. Dette høringssvar sendes alene elektronisk til: og På foreningens vegne, Teresa Lund Tøgern Høringsansvarlig Dommerfuldmægtigforeningen

20 Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold og Høringssvar over beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til FN s konvention om barnets rettigheder FOA Fag og Arbejde synes, det er en god beslutning, at Danmark ratificerer den valgfri protokol til FN s konvention om barnets rettigheder. Dato: Sagsnummer: 15/2248 Beslutning om ratifikation vil give mulighed for større forpligtigende Ref.: jasp/jaks opmærksomhed på barnets rettigheder og levevilkår i det danske samfund og dets institutioner. Venlig hilsen Jakob Sølvhøj Sektorformand, Pædagogisk sektor FOA Staunings Plads København V Telefon Telefax Giro

21 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal København K Att.: Tina Gade Jensen Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf Fax Personlig henvendelse: Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre Sagsnr høring over udkast til beslutningsforslag Jeg har modtaget Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds af 19. december 2014 med bilag, der omfatter en høringsskrivelse af samme dato og et udkast til beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til FN s konvention om barnets rettigheder. Dok.nr. 14/ /MBL Bedes oplyst ved henvendelse Af principielle grunde kommenterer ombudsmanden ikke beslutningsforslag, herunder udkast til sådanne forslag, som måtte blive sendt i høring til ombudsmandsinstitutionen, medmindre der er tale om forslag, som berører embedets forhold. Jeg foretager mig derfor ikke mere i anledning af ministeriets henvendelse.

22

23 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold W I L D E RS PLA D S 8 K K Ø BENHAVN K T E L E F ON D I REKTE M OB I L M A H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E RET.DK J. N R / / M A F H Ø R I N G O V E R B E S L U T N I N G S F O R S L A G O M D A N M A R K S R A T I F I K A T I O N A F D E N V A L G F R I P R O T O K O L A F 1 9. D E C E M B E R T I L F N S K O N V E N T I O N O M B A R N E T S R E T T I G H E D E R 19. JA NUAR 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har ved af 19. december 2014 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til høring over beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til FN s konvention om barnets rettigheder. Ved at ratificere protokollen anerkender Danmark FN s Børnekomités kompetence til at behandle individuelle klager vedrørende Danmarks overtrædelse af FN s Børnekonvention samt at komitéen af egen drift kan foretage undersøgelser af alvorlige eller systematiske krænkelser af Børnekonventionen, jf. protokollens artikel 13. Protokollens artikel 13, stk. 7 giver deltagerstater mulighed for at undlade at anerkende Børnekomitéens kompetence til at undersøge alvorlige eller systematiske krænkelser iht. protokollen artikel 13. Det fremgår af bemærkningerne til forslaget til folketingsbeslutning, at Danmark ikke har tænkt sig at gøre brug af artikel 13, stk. 7. Institut for Menneskerettigheder finder det særdeles positivt, at regeringen har til hensigt at tiltræde protokollen om individuel klageadgang, og at muligheden for at undersøge alvorlige eller systematiske krænkelser iht. artikel 13 også anerkendes. Ifølge protokollens artikel 17 vil Danmark blive forpligtet til at gøre protokollen alment kendt i Danmark og formidle protkollen. Danmark skal desuden lette adgangen til oplysninger om komitéens synspunkter og anbefalinger, og herunder særligt komitéens synspunkter og anbefalinger vedrørende forhold, der angår Danmark. Formidlingen skal

24 ske med relevante og aktive midler og i tilgængelige formater for voksne og børn, herunder personer med handicap. Instituttet bemærker, at der i den oversatte protokol, som er vedlagt forslaget til folketingsbeslutning, er en oversættelsesfejl i artikel 17. Ordene in particular er oversat til f.eks.. Efter instituttets opfattelse bør oversættelsen være særligt eller især. Det fremgår ikke af bemærkningerne til forslaget til folketingsbeslutning, hvilke tiltag, der tænkes iværksat, for at opfylde protokollens artikel 17. Instituttet noterer sig endvidere, at det fremhæves i bemærkningerne til forslaget til folketingsbeslutning, at komitéens udtalelser ikke er retligt bindende. Regeringen vil derfor fra sag til sag tage stilling til, om den vil følge komitéens vejledende udtalelser i sager mod Danmark og andre medlemsstater. Beslutninger herom vil fremgå af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integrations og Sociale Forholds hjemmeside. For så vidt angår sager vedrørende Danmark eller sager, som i øvrigt har betydning for fortolkningen af konventionen finder instituttet, at det ville være hensigtsmæssigt, hvis interesserede organisationer gives mulighed for at afgive høringssvar vedrørende sagens betydning for danske forhold. Institut for Menneskerettigheder anbefaler med henblik på at fremme den enkeltes menneskerettigheder: At der i forslaget til folketingsbeslutning redegøres nærmere for, hvordan protokollens artikel 17 vil blive implementeret. At ministeriet overvejer at gennemføre høringer over mulige danske reaktioner i forhold til sager fra Børnekomitéen af relevans for danske forhold. Der henvises til sagsnr Martin Ryding Rosenkilde 2/2

25 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal København K Att.: København den 12. januar 2015 Høring over beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til FN s konvention om barnets rettigheder Jobrådgivernes Brancheforening har ingen bemærkninger til ovennævnte. Jobrådgivernes Brancheforening Jørgen Borre Larsen Direktør Mobil: Mail: Jobrådgivernes Brancheforening Ryesgade København N Mobil

26

27

28

29 Til: Tina Gade Jensen Cc: Geert Jørgensen Fra: Laust Westtoft Titel: Høringssvar til høring over beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol Sendt: :22:00 Hermed kvitterer LOS De private sociale tilbud, for den fremsendte høring. LOS har ingen kommentarer til ratificeringen, men bakker op om indholdet i protokollens bestemmelser, som vi ser frem til effektueres. Laust Westtoft

30 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens kanal København K 19. januar 2015 Høringssvar vedr. forslag til Folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til konvention om barnets rettigheder Mødrehjælpen vil gerne takke for muligheden for at indsende svar på høring om forslag til Folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december Ratificeringen af den valgfri protokol giver enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner klageadgang til FN s børnekomité, og børn får dermed en mulighed for at få vurderet, om deres rettigheder i en given situation er blevet krænket. Ratificeringen af den valgfri protokol sender således et signal om vigtigheden af at beskytte børn i Danmark, og Mødrehjælpen opfordrer til, at danske myndigheder vil bidrage til, at borgerne er opmærksomme på at anvende denne nye mulighed for at beskytte børn og deres rettigheder. Mødrehjælpen kan fuldt ud bakke op om det fremlagte forslag. Mødrehjælpen undrer sig dog over, at regeringen ikke i denne sammenhæng udnytter det fulde potentiale for at sikre børns retsstilling ved også at inkorporere FN s børnekonvention i dansk ret. Mødrehjælpen vil her minde om, at et flertal i det af regeringen nedsatte Udvalg om inkorporering (betænkning nr. 1546/2014) har anbefalet, at Danmark både tilslutter sig den individuelle klageadgang (ratifikation af den valgfri protokol) og inkorporerer FN s børnekonvention i dansk ret. Udvalgets argument for inkorporering af børnekonventionen i dansk ret er, at dette vil styrke børns retsstilling og således have stor betydning for en udsat persongruppe, som er i særlig risiko for indgreb og overgreb. Mødrehjælpen er på baggrund af erfaringerne fra vores indsatser enige i behovet herfor, hvorfor Mødrehjælpen vil anbefale, at man genovervejer inkorporation af FN s børnekonvention i dansk ret. Mads Roke Clausen Direktør MOEDREHJAELPEN.DK / / FACEBOOK.COM/MOEDREHJAELPEN MØDREHJÆLPEN, NØRRE VOLDGADE 80, 1358 KØBENHAVN K, TELEFON , CVR PROTEKTOR H.K.H. KRONPRINSESSE MARY

31 Oplysningsforbundenes Fællesråd AOF, DOF, FOF, FORA, LOF Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Roskilde, 19. januar 2015 Vedr.: Høring over beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til FN s konvention om barnets rettigheder. Oplysningsforbundenes Fællesråd (OF) takker for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende beslutningsforslaget om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol. Vi finder en ratifikation af den valgfri protokol positiv og hilser den velkommen. Henrik Christensen Formand - Oplysningsforbundenes Fællesråd AOF Danmark, Dansk Oplysnings Forbund, Folkeligt Oplysnings Forbund, FORA og LOFs landsorganisation

32 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Holmens Kanal København K Att: Tine Gade Jensen Dato VEDRØRENDE BESLUTNINGSFORSLAG OM DANMARKS RATIFIKATION AF DEN VALGFRI PROTOKOL TIL FN S KONVENTION OM BARNETS RETTIGHEDER Red Barnet takker for muligheden for at udtale os om beslutningsforslaget. Det er meget positivt, at Regeringen vil give børn mulighed for at klage til FN s Børnekomité og åbne muligheden for, at FN s Børnekomité kan foretage landeundersøgelser. Red Barnet mener, det er et stort skridt for børns rettigheder i Danmark, hvis beslutningsforslaget bliver vedtaget. Derfor har Red Barnet længe anbefalet en ratificering og hilser derfor forslaget hjerteligt velkomment. En ratificering vil først og fremmest sende et klart politisk signal til børn om, at alle børn er rettighedssubjekter, aktører og borgere, der bliver respekteret og som også skal respektere andres rettigheder. Børn er ofte i myndigheders varetægt, både når de er i daginstitutioner, skoler og fritidsinstitutioner, ligesom myndigheder tager beslutninger og foretager særlige foranstaltninger ift. børn. Denne særlige og afhængige status gør det derfor afgørende, at børns inddragelse sikres, og at deres tarv altid varetages af de offentlige myndigheder, og at disse rettigheder bl.a. sikres ved klageadgang. Børnekonventionens artikler har fokus på børns behov. Børnekonventionen indeholder en række klare og præcise rettigheder, og den individuelle klageadgang vil kunne have betydning i forhold til varetagelsen af disse rettigheder. Den individuelle klageadgang til FN s Børnekonvention vil derfor styrke børns retsstilling og retssikkerhed af flere årsager: Helt konkret vil børn i Danmark få en ekstra mulighed for at afprøve, om deres rettigheder efter konventionen er blevet respekteret i sager, hvor de oplever, at deres rettigheder er blevet krænket. Skulle der være rettigheder, der er omfattet af FN s Børnekonvention, men som dansk lovgivning ikke i tilstrækkelig grad dækker, og børn derved ikke i tilstrækkelig grad har klageadgang i Danmark, vil børn også kunne rejse en klage ved FN s Børnekomité. Dermed får de rettigheder, der ikke er beskyttet af en klageadgang i Danmark, en værdi ved en uafhængig klageinstans internationalt. Red Barnet - Rosenørns Allé 12, 1634 København V, Danmark - Telefon Fax Red Barnet er en del af Save the Children - verdens største uafhængige børnerettighedsorganisation. Red Barnet kæmper for børns rettigheder og giver akut og langsigtet hjælp til udsatte børn i Danmark og resten af verden.

33 Erfaringerne viser, at børn i udstrakt grad undlader at benytte de andre klageadgange til FN s komiteer eller til den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, og at det skyldes, at de ikke er målrettet på børn, og at det i forvejen er en besværlig proces at klage også for voksne. Derfor skal børn have deres egen klageadgang med egne børnevenlige procedurer. FN s Børnekomité udvikler særlige børnevenlige procedurer i forbindelse med klageadgangen, hvilket betyder, at denne klageadgang ift. andre internationale klageadgange bliver lettere at benytte for børn (art i tillægsprotokollen). Dermed kommer Menneskerettighederne i børns øjenhøjde. Udover en styrkelse af børn i Danmarks retsstilling ift. individuel klageadgang, vil klageadgangen til FN s Børnekomité betyde, at vi vil begynde at se en tydeligere udlægning af de enkelte artikler i takt med, at der kommer afgørelser. Det vil være positivt for den nationale retsudvikling ift. fortolkningen og anvendelsen af Børnekonventionens artikler, og vi vil kunne få et mere konkret grundlag, hvorpå vi kan vurdere, om den praksis vi har i Danmark, er god nok til at sikre børns rettigheder og dermed på sigt styrke alle børns retstilling. Endelig vil ratificeringen af klageadgangen sende et klart signal til det internationale samfund om, at Danmark tager arbejdet i det internationale samfund med børns rettigheder seriøst, og at vi tager børn som aktører i samfundet seriøst. Det vil styrke Danmarks (og Red Barnets) arbejde for at få andre lande til at tiltræde klageadgangen, samt for at børns rettigheder tages alvorligt, og dermed bidrage til at styrke børns rettigheder uden for Danmarks grænser. Red Barnet ønsker at understrege vigtigheden af, at der gøres en særlig indsats for at udbrede af kendskabet til klageadgangen. Denne indsats bør omfatte børn i skolerne, forældre, fagpersoner, der er i direkte kontakt med børnene og i forvaltningen, advokater og domstole. Det er ligeledes vigtigt, at det sikres, at børn (og voksne omkring børnene) får den nødvendige støtte til at benytte klageadgangen; herunder at Folketingets Børneombudskontor er med til at arbejde for, at børn benytter klageadgangen. Ratificeringen af den valgfri protokol er Regeringens eneste initiativ som opfølgning på Udvalget om Inkorporering mv. inden for Menneskeretsområdets Betænkning. Red Barnet ønsker derfor i denne sammenhæng at udtrykke sin dybe forundring over, at Regeringen har valgt ikke at inkorporere Børnekonventionen. Red Barnet mener, at Regeringen hermed forpasser en historisk mulighed for at sikre børns rettigheder en retslig forankring, og dermed en større og ensartet udbredelse. Vi henviser til vores tidligere høringssvar til betænkningen, hvor vi også tager stilling til Regeringens argument om forskydning af kompetence fra Folketinget og regering til domstolene. Vi anbefaler derfor, at ratificeringen af den valgfri protokol bliver fulgt op af en egentlig inkorporering af Børnekonvention i dansk lov. 2/3

34 Spørgsmål til høringssvaret kan rettes til børnepolitisk seniorrådgiver Inger Neufeld på tlf / Mimi Jakobsen Generalsekretær 3/3

35 Til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold HØRINGSSVAR Dato: 14. november 2014 Kontor: Sagsbeh.: Sekretariatet MNS Høringssvar vedrørende beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til FN s konvention om barnets rettigheder Hermed fremsender Rådet for Etniske Minoriteter svar på overstående høring. Rådet har ingen bemærkninger til udkastet. Yasar Cakmak Formand for Rådet for Etniske Minoriteter Sekretariatet for Rådet for Etniske Minoriteter Holmens Kanal København K Telefon: Mail: Web:

36 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Att. Tina Gade Jensen 12. januar 2015 Høringsvar over beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til FN s konvention om barnets rettigheder Rådet for Socialt Udsatte takker for høringen over beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til FN s konvention om barnets rettigheder, som giver enkeltpersoner og grupper af enkeltpersoner mulighed for at klage til FN s komité vedrørende barnets rettigheder, hvis de finder, at Danmark har krænket en eller flere bestemmelser i konventionen. Rådet har ingen bemærkninger til beslutningsforslaget. Jann Sjursen

37 Til: Cc: Fra: Titel: Tina Gade Jensen Bente Koudal Sørensen Helle Haxgart Statsforvaltningen, Direktion SV: Høring over beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til FN s konvention om barnets rettigheder Sendt: :10:16 Bilag: smime.p7s; Til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Under henvisning til ministeriets mail af 19. december 2014 (Sagsnr ) om høring over beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til FN s konvention om barnets rettigheder, skal meddeles, at Statsforvaltningen ikke har bemærkninger til høringen. Rikke Hinrichsen direktionsassistent Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa Telefon: Direkte telefon: Mail: Web: Send s til Statsforvaltningen via din digitale postkasse på Denne mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig. Hvis du ikke er den rette modtager, bedes du venligst omgående underrette os og derefter slette mailen og enhver vedhæftet fil uden at beholde en kopi og uden at videregive oplysninger om indholdet. På forhånd tak. Fra: Lovekspeditionen Sendt: 19. december :43 Til: Udsendelse fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forho Cc: Tina Gade Jensen; Elsebeth Jensen Emne: Høring over beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til FN s konvention om barnets rettigheder Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf , Fax , J.nr Dato 19.december 2014 Til myndigheder og organisationer, jf. vedlagte høringsliste

38 Høring over beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til FN s konvention om barnets rettigheder Elsebeth Jensen

Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 L 6 Bilag 1 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 L 6 Bilag 1 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 L 6 Bilag 1 Offentligt familieret@sm.dk bgn@sm.dk Ankestyrelsen bemærker følgende til det fremsendte lovforslag om ændring af forskellige lovbestemmelser om klageadgang

Læs mere

Disse høringssvar er alle blevet gennemgået og indgår i dette høringsnotat. Høringssvarene er endvidere vedlagt dette notat.

Disse høringssvar er alle blevet gennemgået og indgår i dette høringsnotat. Høringssvarene er endvidere vedlagt dette notat. Sagsnr. 2011-5951 Høringsnotat om Beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til FN s konvention om rettigheder for personer med handicap 1. Indledning Beslutningsforslaget

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

Handicaprådet bør høres I lovforslagets bemærkninger i afsnit 2.1.2 lægges op til, at andre relevante parter end lokale ældreråd kan inddrages.

Handicaprådet bør høres I lovforslagets bemærkninger i afsnit 2.1.2 lægges op til, at andre relevante parter end lokale ældreråd kan inddrages. Til Sundheds- og Ældreministeriet E-mail: chs@sum.dk og primaejur@sum.dk Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup, Danmark Tlf.: +45 3675 1777 Fax: +45 3675 1403 dh@handicap.dk www.handicap.dk Taastrup, den

Læs mere

Henvendelse til Europaudvalget om EU's tilgængelighedsdirektiv

Henvendelse til Europaudvalget om EU's tilgængelighedsdirektiv Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0615 Bilag 3 Offentligt Til medlemmerne af Europaudvalget Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup, Danmark Tlf.: +45 3675 1777 Fax: +45 3675 1403 dh@handicap.dk www.handicap.dk

Læs mere

Fremsat den 26. februar 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen)

Fremsat den 26. februar 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) 2013/1 BSF 58 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

VEDRØRENDE HØRING OM ÆNDRING AF LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE - Børnerådets fortalervirksomhed.

VEDRØRENDE HØRING OM ÆNDRING AF LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE - Børnerådets fortalervirksomhed. Social- og Integrationsministeriet Departementet Holmens Kanal 22, 1060 København K Mail: chvi@sm.dk Att: Christina Hviid Dato 12.02.03 VEDRØRENDE HØRING OM ÆNDRING AF LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION

Læs mere

Færøudvalget L 57 Bilag 1 Offentligt -- AKT BILAG 1 -- [ Høringssvar - ingen bemærkninger [DOK400627] ] --

Færøudvalget L 57 Bilag 1 Offentligt -- AKT BILAG 1 -- [ Høringssvar - ingen bemærkninger [DOK400627] ] -- Færøudvalget 2016-17 L 57 Bilag 1 Offentligt -- AKT 395446 -- BILAG 1 -- [ Høringssvar - ingen bemærkninger [DOK400627] ] -- Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til:

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer

Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer Holmens Kanal 22 1060 København K København, den 16. november 2015 Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om anerkendelse af psykologers erhvervsmæssige kvalifikationer Dansk Psykolog Forening

Læs mere

Inden Advokatrådet kommenterer de to nævnte forhold, er der dog anledning til at knytte et par generelle bemærkninger til lovforslaget.

Inden Advokatrådet kommenterer de to nævnte forhold, er der dog anledning til at knytte et par generelle bemærkninger til lovforslaget. Advokatrådet ADVOKAT SAMFUNDET Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 I 061 København K bm@bm.dk + mll@bm.dk + ksw@bm.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 8. april 2015 SAGSNR.:

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Udnyt potentialet trin for trin

Udnyt potentialet trin for trin UDNYT POTENTIALET ivsmodempativiljestyrkespontanit tivitetgeistiderigdomviljekraftmod enhedstyrkelivsmodstolthedrumm Udnyt potentialet trin for trin SpontanitetNærværVisdomHumor jekraftmodmangfoldighedalternativ

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende:

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Artikel 1 1. En i protokollen deltagende stat (deltagerstat)

Læs mere

Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Ministeriets sagsnr. 16/11123, FN s børnekonvention og privatskolerne

Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Ministeriets sagsnr. 16/11123, FN s børnekonvention og privatskolerne Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Etablering af handicapråd i Hvidovre Kommune 509009 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg at anbefale Kommunalbestyrelsen 1. at orientering om handicapråd

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K tha@sm.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 20. januar 2015 SAGSNR.: 2014-3821

Læs mere

Oplæg ved Landsforeningen SIND s Konference om FN s Handicapkonvention. 4. februar 2012 Signe Stensgaard

Oplæg ved Landsforeningen SIND s Konference om FN s Handicapkonvention. 4. februar 2012 Signe Stensgaard Oplæg ved Landsforeningen SIND s Konference om FN s Handicapkonvention 4. februar 2012 Signe Stensgaard Dagsorden Hvad er Institut for Menneskerettigheder? Hvad laver Institut for Menneskerettigheder?

Læs mere

H Ø R I N G S S V A R V E D R

H Ø R I N G S S V A R V E D R Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A

Læs mere

UDKAST. Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen. Forslag til folketingsbeslutning

UDKAST. Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen. Forslag til folketingsbeslutning UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december

Læs mere

Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk

Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap

Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap 2010/1 BSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-6306 Fremsat den 4. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 L 100 Bilag 1 Offentligt A d v o k a t r å d e t Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K familieret@sim.dk + hbo@sim.dk KRONPRINSESSEGADE

Læs mere

Brevdato 18-03-2015 loni@ast.dk (loni@ast.dk) Sendt af Lone Nielsen: loni@ast.dk

Brevdato 18-03-2015 loni@ast.dk (loni@ast.dk) Sendt af Lone Nielsen: loni@ast.dk Brevdato 18-03-2015 Afsender loni@ast.dk (loni@ast.dk) Sendt af Lone Nielsen: loni@ast.dk Modtagere Akttitel Identifikationsnummer 685827 Versionsnummer 1 Helle Hammond Jensen (Sagsbehandler, Ældre); Ministeriet

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer

Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 L 130 Bilag 1 Offentligt Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup, Danmark Tlf.: +45 3675 1777 Fax: +45 3675 1403 dh@handicap.dk www.handicap.dk Taastrup, den 20. januar

Læs mere

DATO: 21. august2012 SAGSNR.: 2012-2675 p-almbolig@mbbl.dk ID NR.: 192690

DATO: 21. august2012 SAGSNR.: 2012-2675 p-almbolig@mbbl.dk ID NR.: 192690 Advokatrådet ADVOKATfl SAMFUNDET Ministeriet For By, Bolig og Landdistrikter KRONPRINSESSEGADE 28 Holmens Kanal 22 1306 KOBENI-IAVN K 1060 København K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 21. august2012

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland.

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland iniian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3

Læs mere

Høringsliste Firma FTA's bestyrelse Turistbranchen Regionsselskaber - turisme Øvrige organisationer turisme

Høringsliste Firma FTA's bestyrelse Turistbranchen Regionsselskaber - turisme Øvrige organisationer turisme Høringsliste Firma FTA's bestyrelse VisitDenmark, Niels Henrik Larsen Horesta, Henrik Mühlendorf Hjerl Hede, Poul Buskov Gentofte Hospital, Gert Magnussen De Samvirkende Invalideorganisationer, Stig Langvad

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal København K Danmark.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal København K Danmark. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Danmark fm@stukuvm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5

Læs mere

Generelt finder vi, at forslaget indeholder en række forbedringer, men der er ting, der ikke er gode nok, og der er ting, som vi synes mangler.

Generelt finder vi, at forslaget indeholder en række forbedringer, men der er ting, der ikke er gode nok, og der er ting, som vi synes mangler. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K E-mail: sum@sum.dk Cc: sbpe@sum.dk 20. august 2014 Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september.

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september. Miljøudvalget 2013-14 L 62 Bilag 1 Offentligt NOTAT Jura J.nr. 020-00102 Ref. metbr Den 5. november 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K tha@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K

Læs mere

Skrivevejledning til DH s medlemsorganisationer i forbindelse med afrapportering til FN s Handicapkomite

Skrivevejledning til DH s medlemsorganisationer i forbindelse med afrapportering til FN s Handicapkomite Hvidovre, den 20. december 2011 SIH/kft Skrivevejledning til DH s medlemsorganisationer i forbindelse med afrapportering til FN s Handicapkomite DH skal koordinere udarbejdelsen af en supplerende rapport

Læs mere

Line Wenzel Nygård. Til Erhvervsstyrelsen Att.: Line Wenzel

Line Wenzel Nygård. Til Erhvervsstyrelsen Att.: Line Wenzel Signe Vestergård Abildskov Sendt: 22. november 206 0:30 'linwen@erst.dk' Vedrørende Erhvervsstyrelsens høring af udkast til bekendtgørelse, Datatilsynets j.nr. 206-22-235 Til Erhvervsstyrelsen

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

8. juni 2001 KOMITEEN FOR BARNETS RETTIGHEDER. 27. samling VURDERING AF RAPPORTER INDGIVET AF DELTAGERSTATER I HENHOLD TIL KONVENTIONENS ARTIKEL 44

8. juni 2001 KOMITEEN FOR BARNETS RETTIGHEDER. 27. samling VURDERING AF RAPPORTER INDGIVET AF DELTAGERSTATER I HENHOLD TIL KONVENTIONENS ARTIKEL 44 8. juni 2001 KOMITEEN FOR BARNETS RETTIGHEDER 27. samling VURDERING AF RAPPORTER INDGIVET AF DELTAGERSTATER I HENHOLD TIL KONVENTIONENS ARTIKEL 44 Konkluderende bemærkninger fra Komiteen for Barnets Rettigheder:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om handicapindsatsen

Læs mere

OPLÆG ved Det Centrale Handicapråd - Kursus om FN s Handicapkonvention Af Christoffer Badse, Institut for Menneskerettigheder

OPLÆG ved Det Centrale Handicapråd - Kursus om FN s Handicapkonvention Af Christoffer Badse, Institut for Menneskerettigheder OPLÆG ved Det Centrale Handicapråd - Kursus om FN s Handicapkonvention Af Christoffer Badse, Institut for Menneskerettigheder Onsdag den 5. december 2007, kl. 10.00-15.00, Ingeniørforeningens Mødecenter,

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att.: uim@uim.dk og fkh@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet jurint@sm.dk cc: beb@sm.dk og lla@sm.dk

Social- og Integrationsministeriet jurint@sm.dk cc: beb@sm.dk og lla@sm.dk Social- og Integrationsministeriet jurint@sm.dk cc: beb@sm.dk og lla@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Primær Sundhed sbpe@sum.dk København den 5.9.2014 J.nr. 3.4.4/kmb Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien Børnerådet vil indledningsvist

Læs mere

IIRKITEKT FORENINGEN. Danish Architects Association. By- og Boligudvalget 2013-14 L 135 Bilag 1 Offentligt (01)

IIRKITEKT FORENINGEN. Danish Architects Association. By- og Boligudvalget 2013-14 L 135 Bilag 1 Offentligt (01) By- og Boligudvalget 2013-14 L 135 Bilag 1 Offentligt (01) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 1117 København K E-mail: Almenbolig@mbbl.dk IIRKITEKT FORENINGEN Danish Architects Association

Læs mere

BØRNEKONVENTIONEN. FNs Konvention om Barnets Rettigheder GADENS BØRN

BØRNEKONVENTIONEN. FNs Konvention om Barnets Rettigheder GADENS BØRN BØRNEKONVENTIONEN FNs Konvention om Barnets Rettigheder 1 GADENS BØRN Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til konventionen om barnets rettigheder

Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 19. december 2011 til konventionen om barnets rettigheder Beslutningsforslag nr. B 78 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Høring over udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning)

Høring over udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning) Ministeriet for Børn og Undervisning Uddannelsesstyrelsen Svend.e.gertz@udst.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K

Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 29. november 2017 Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer

Læs mere

ENS - Center for Telekommunikation

ENS - Center for Telekommunikation ENS - Center for Telekommunikation Fra: Britt Rasmussen Sendt: 12. juli 201613:24 Til: ENS - Center for Telekommunikation Emne: VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om tilladelser

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER Børne- og Socialministeriet Enhed Familier Sagsbehandler Merethe Johansen Sagsnr. 2016-3635 Doknr. 407471 Dato 13-10-2016 (Revideret den 30-11- 2016 fsva. ministeriets navn) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

RÅDET FOR MENNESKE- RETTIGHEDER PRÆSENTATION

RÅDET FOR MENNESKE- RETTIGHEDER PRÆSENTATION RÅDET FOR MENNESKE- RETTIGHEDER PRÆSENTATION CIVILSAMFUND OG MYNDIGHEDER Rådet for Menneskerettigheder består af repræsentanter for en lang række civilsamfundsorganisationer og myndigheder. Rådet drøfter

Læs mere

FNs børnekonvention i forkortet version

FNs børnekonvention i forkortet version FNs børnekonvention i forkortet version ARTIKEL 1 Definitionen på et barn Alle personer under 18 år, medmindre den nationale lovgivning fastsætter en lavere myndighedsalder. ARTIKEL 2 Ligestilling og beskyttelse

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780 FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej 56-58 8260 Viby J Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp

Dansk Flygtningehjælp Skjal 4, undirskjal a Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3. sal, Postboks 53, 1002 København K Indenrigsministeriet Christiansborg Slotsplads 1 DK-1218 København K Att.: Hans B. Thomsen Dato DF J.nr.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention Beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. december 2011 af Tom Behnke (KF), Benedikte Kiær (KF), Mike Legarth (KF), Kristian Jensen (V), Jan E. Jørgensen (V) og Karsten Lauritzen

Læs mere

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILOkonventionerne;

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget L 5 Bilag 1 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget L 5 Bilag 1 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 L 5 Bilag 1 Offentligt Social- og Indenrigsministeriet masz@sim.dk cc: jurint@sim.dk Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service, lov

Læs mere

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Side 1 af 5 Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 1. marts 2006 BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Børnerådet takker for muligheden for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Foreningen af Udlændingeretsadvokater

Foreningen af Udlændingeretsadvokater Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 Den 4. december 2015 1216 København K. JL/NEH Sendt til jm@jm.dk. Høring vedrørende lovforslag om ændring af lov om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager

Læs mere

03 NÜV. RIauvokatefl. Rigsadvokaten Dato: J.nr.: SØK Sagsbehandler: H BS

03 NÜV. RIauvokatefl. Rigsadvokaten Dato: J.nr.: SØK Sagsbehandler: H BS selv ikke 03 NÜV. STÄTSADVOKATEN RIauvokatefl Rigsadvokaten Dato: J.nr.: SØK-10162-00079-17 Sagsbehandler: H BS Z N STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK OG INTERNATIONAL KRIMINALITET KAMPMANNSGADE 1 1604

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N Naalakkersuisut Departementet for Familie og Justitsvæsen iian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet uibm@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8 9 7 9 E M K

Læs mere

Institution Vridsløselille Vridsløselille Fængsel Fængselsvej Albertslund Ombudsmandens tilsynsbesøg den 22.

Institution Vridsløselille Vridsløselille Fængsel Fængselsvej Albertslund Ombudsmandens tilsynsbesøg den 22. Institution Vridsløselille Vridsløselille Fængsel Fængselsvej 39 2620 Albertslund Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om Folketingets Ombudsmand.

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om Folketingets Ombudsmand. Valby den 30. april 2012 Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om Folketingets Ombudsmand. Børns Vilkår takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. udkast til forslag

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

DSI s høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling

DSI s høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) L 41 - Bilag 7 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Den 29. januar 2007 J.nr. 3947.274 [24.TEL.OTN] MR/ck DSI s høringssvar til høring

Læs mere

1. Sammenfatning Institut for Menneskerettigheders anbefalinger kan sammenfattes således:

1. Sammenfatning Institut for Menneskerettigheders anbefalinger kan sammenfattes således: Økonomi- og Indenrigsministeriet komoko@oim.dk cc: lybh@oim.dk og hvj@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

1. Ændring af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse konkret om selvforsøgrelseskravet

1. Ændring af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse konkret om selvforsøgrelseskravet STRANDGADE 56 Justitsministeriet jm@jm.dk mum@jm.dk DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 23. april 2012 J.NR. 540.10/26980/

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal København K Danmark. Att.: Lise Hjort Elmquist

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal København K Danmark. Att.: Lise Hjort Elmquist Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9

Læs mere

Fordele og ulemper ved inkorporering af menneskerettighedskonventioner

Fordele og ulemper ved inkorporering af menneskerettighedskonventioner Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 156 Offentligt Fordele og ulemper ved inkorporering af menneskerettighedskonventioner - Jacob Mchangama, Chefjurist CEPOS Grundpræmis Grundlæggende frihedsrettigheder

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Nørre Voldgade 90 1358 København K Telefon 33 41 47 60 www.danskepatienter.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 27. maj 2009 jl@danskepatienter.dk Vedrørende

Læs mere

Inatsisartut Lovudvalget Att. udvalgssekretær Kent Fridberg kfr@ina.gl. Kopi sendt til: Grønlands Råd for Menneskerettigheder info@humanrights.

Inatsisartut Lovudvalget Att. udvalgssekretær Kent Fridberg kfr@ina.gl. Kopi sendt til: Grønlands Råd for Menneskerettigheder info@humanrights. Inatsisartut Lovudvalget Att. udvalgssekretær Kent Fridberg kfr@ina.gl Kopi sendt til: Grønlands Råd for Menneskerettigheder info@humanrights.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Høringsvar i j.nr. 16/01457

Til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Høringsvar i j.nr. 16/01457 Til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Høringsvar i j.nr. 16/01457 Vi har i Ankestyrelsen kun haft få sager om forsøgsordningen, og vi har ingen bemærkninger til, at ordningen forlænges. At det

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t A d v o k a t r å d e t Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K familieret@sm.dk + npwi@sm.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Nr. 30 28. november 2002 Bekendtgørelse af valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter 1) 2) Efter indhentelse af Folketingets

Læs mere

Socialudvalget 2014-15 L 121 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2014-15 L 121 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2014-15 L 121 Bilag 1 Offentligt Ad v o k a t r å d e t Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K familieret@sm.dk + npwi@sm.dk

Læs mere

Mette og Fedor Steeman Planetparken Rødding Flytning af Fjordskolen

Mette og Fedor Steeman Planetparken Rødding Flytning af Fjordskolen Mette og Fedor Steeman Planetparken 24 6630 Rødding Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Nini Vind Schultz Damparken Toftlund

Nini Vind Schultz Damparken Toftlund Nini Vind Schultz Damparken 11 6520 Toftlund Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Alle skal løfte deres del af ansvaret og åbne dørene til arbejdspladserne for personer med handicap.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Alle skal løfte deres del af ansvaret og åbne dørene til arbejdspladserne for personer med handicap. 1. ÅRGANG NR 1 NOVEMBER 2005 I dette nummer Leder: Fleksjob er en succes >> Nedsat funktionsevne er ikke det samme som nedsat arbejdsevne >> 2 3 Interview med Leif Beck Fallesen >> Status: Arbejdsløsheden

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (imødegåelse af samarbejdschikane m.v.).

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (imødegåelse af samarbejdschikane m.v.). Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (imødegåelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn), Justitsministeriets sagsnr.

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn), Justitsministeriets sagsnr. Justitsministeriet Udlændingekontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Derudover er der generel opbakning til forslaget fra BKF, Børnerådet, DA, DI, Frie Grundskolers Fællesråd, Håndværksrådet, KL og Skolelederne.

Derudover er der generel opbakning til forslaget fra BKF, Børnerådet, DA, DI, Frie Grundskolers Fællesråd, Håndværksrådet, KL og Skolelederne. Uddannelsesudvalget L 111 - Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Januar 2009 Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af procedure for henvisning

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

BØRNERÅDETS SYN PÅ LOVFORSLAGET OM

BØRNERÅDETS SYN PÅ LOVFORSLAGET OM Indenrigs- og Socialministeriet Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K 22. januar 2010 Vedrørende j.nr. 2009-7683 BØRNERÅDETS SYN PÅ LOVFORSLAGET OM UNGDOMSKRIMINALITET Høringssvar til forslag

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 200 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 200 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 200 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 29. februar 2016 Kontor: Stats- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Maria Aviaja Sander

Læs mere