Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Februar 2014 Finansiel styringspolitik"

Transkript

1 Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB

2 Indholdsfortegnelse 1. Formål Identifikation Ikrafttrædelse Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse Organisationsbestyrelsens ansvar Langfristede anlægslån og kortfristede trækningsrettigheder Kortfristet låneoptagelse og træk på kreditfaciliteter Likvidkonti Værdipapirer Aftalekonti 2 3. Udbud Daglige bankforretninger Kapitalforvaltning Låne- og kreditoptagelse 3 4. Investeringsstrategi Drift af almene boliger Rammer for placering af HAB s likviditet Risikomål for obligationer Benchmark Samarbejdspartnere Maksimalt indestående 6 5. Finansieringsstrategi Låne- og kreditoptagelse Langfristet gæld Kortfristet trækningsret 7 6. Rapportering Ekstern rapportering 8

3 Deloitte 1 1. Formål Denne finansielle styringspolitik fastlægger rammerne og retningslinjerne for indgåelse af aftaler på det finansielle område for Boligselskabet HAB. (HAB) Identifikation Denne politik gælder for alle nuværende og kommende juridiske enheder af HAB Ikrafttrædelse Den finansielle styringspolitik træder i kraft ved vedtagelse i organisationsbestyrelsen Politikken revideres årligt eller efter behov Retningslinjer HAB skal tilstræbe at opnå den bedst mulige forrentning af sine midler inden for rammerne af den finansielle styringspolitik. HAB har valgt at have en meget lav risikoprofil, hvilket afspejler sig både i valget af mulige investeringsområder, valg af solide samarbejdspartnere og tildeling af midler til disse samarbejdspartnere. Dette er konkretiseret nedenfor i afsnit 4. Investeringsstrategi.

4 Deloitte 2 2. Intern bemyndigelse 2.1. Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen udstikker retningslinjerne for den finansielle risikostyring. Organisationsbestyrelsen skal sikre, at direktionen i HAB overholder de udstukne retningslinjer.. Transaktioner i finansielle instrumenter (Renteswap) må alene indgås med organisationsbestyrelsen forudgående accept Langfristede anlægslån og kortfristede trækningsrettigheder Organisationsbestyrelsen har beslutningskompetencen i alle forhold Kortfristet låneoptagelse og træk på kreditfaciliteter Direktionen og økonomidirektøren har i forening kompetencen til at optage kortfristede lån samt trække på eksisterende kreditfaciliteter. Disse har ligeledes ret til at underskrive dokumenter vedrørende konverteringer af lån, under sikring af de tegningsberettigede Likvidkonti HAB s direktion og økonomidirektør har beslutningskompetencen vedrørende den daglige håndtering af HAB s likvidkonti Værdipapirer HAB s direktion og økonomidirektør har beslutningskompetencen vedrørende handel med værdipapirer inden for rammerne af den finansielle styringspolitik. Vælger HAB at outsource likviditetsstyringen, herunder kapitalforvaltningen, er det dog Organisationsbestyrelsen, der beslutter valget af samarbejdspartner på baggrund af oplæg udarbejdet af administrationen, eventuelt i samarbejde med rådgiver Aftalekonti HAB s direktion og økonomidirektør kan disponere placeringen af HAB s overskudslikviditet på aftalekonti.

5 Deloitte 3 3. Udbud Daglige bankforretninger HAB vil indgå en aftale med det pengeinstitut, der vælges til at varetage de daglige bankforretninger, der sikrer den bedste samlede aftale som kombination af kvalitet og pris. Det står HAB frit for at placere sin likviditet på aftalekonti i et eller flere pengeinstitutter under hensyntagen til ovennævnte krav til samarbejdspartnerne Kapitalforvaltning Kapitalforvaltningen ønskes fordelt på 2 forskellige kapitalforvaltere. Der behøver ikke at være sammenfald mellem pengeinstituttet, der skal varetage de daglige bankforretninger og de 2 kapitalforvaltere. HAB vil indgå en aftale med den forvalter der opnår højest score i udbuddet omhandlende kapitalforvaltning ud fra de givne tildelingskriterier. Således vælges ud fra en struktureret proces, hvori afkasthistorik, investeringsstrategi, benchmark, forventninger til fremtiden samt omkostningsniveau vurderes Låne- og kreditoptagelse Se afsnit 5.

6 Deloitte 4 4. Investeringsstrategi 4.1. Drift af almene boliger Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. nr af 16. december 2013, kapitel 12, 49, tillader HAB at investere inden for nedenstående rammer: 1) I indlån i pengeinstitutter, som har hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, 2) I realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer og andre obligationer, som frembyder en tilsvarende sikkerhed, idet værdipapirerne skal være udstedt i og optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, 3) I obligationer eller gældsbreve udstedt eller garanteret af stater eller regionale eller lokale myndigheder med skatteudskrivningsret inden for Den Europæiske Union eller et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller 4) I afdelinger i investeringsforeninger eller tilsvarende institutter, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger eller registrerede professionelle foreninger, jf. lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., når afdelingerne alene har almene boligorganisationer som medlemmer og alene placerer midlerne som anført i nr.1-3. Hvis midlerne anbringes i afdelinger af en forening, der administreres af et foreningsejet investeringsforvaltningsselskab, kan afdelingens midler dog i fornødent omfang placeres som aktier i investeringsforvaltningsselskabet Rammer for placering af HAB s likviditet Inden for rammerne af ovenstående bestemmelser gælder følgende specifikke investeringsbegrænsninger for HAB: På anfordringskonti i godkendte pengeinstitutter På aftalekonti i godkendte pengeinstitutter I skatkammerbeviser I indskudsbeviser I danske stats- og realkreditobligationer, herunder andre obligationer som tilbyder samme sikkerhed og samme grad af likviditet I investeringsforeninger, der investerer i danske stats- og realkreditobligationer, og som kun har boligforeninger som medlemmer. HAB skal til enhver tid overholde disse rammer. Ved outsourcing af kapitalforvaltning skal HAB sikre sig, at kapitalforvalter overholder disse retningslinjer.

7 Deloitte Risikomål for obligationer HAB s obligationsportefølje skal bestå af obligationer med kort til mellemlang varighed, da HAB er risiko-avers. Varigheden er 0-5 år. For ikke konverterbare obligationer (dvs. statsobligationer) beregnes varigheden. Den korrigerede varighed kan forstås som den procentvise ændring i en obligations kurs ved en ændring i det generelle renteniveau på 1 procentpoint. Det er således et udtryk for obligationens følsomhed overfor markedet Benchmark HAB skal anvende et benchmark, der afspejler de til enhver tid givne investeringsrammer. Benchmark skal rebalanceres, når der foretages ændringer i investeringsrammerne, således at HAB tilsikrer, at benchmark afspejler de maksimale givne investeringsrammer samt markedsafkastet heraf. Således kan der afgives rapportering, om hvorvidt kapitalforvalteren har leveret et afkast på niveau med markedsafkastet. Indestående i pengeinstitutter kan placeres inden for de rammer, der er skitseret nedenfor i punkt 4.3. Samarbejdspartnere Samarbejdspartnere HAB tilstræber at have 1 eller højest 2 bankforbindelser til at håndtere de daglige bankforretninger Der er udpeget følgende systemiske kreditinstitutter i Danmark: Danske Bank Nordea Bank, Danmark Jyske Bank Sydbank Nykredit BRFkredit HAB skal have en af disse pengeinstitutter som hovedbankforbindelse. Sekundære pengeinstitutter skal vurderes ud fra følgende nøgletal (Finanstilsynets tilsynsdiamant): Summen af store engagementer (mindre end 125% af basiskapitalen) Udlånsvækst (mindre end 20% om året) Ejendomseksponering (mindre end 25% af de samlede udlån) Stabil funding, udlån/arbejdende kapital fratrukket obligationer med en restløbetid under 1 år, skal være mindre end 1% Likviditetsoverdækning (større end 50%) Pengeinstituttet må ikke overskride nogle af disse grænseværdier og ved overskridelse af disse skal Boligselskabet straks orienteres.

8 Deloitte Maksimalt indestående Indestående pr. pengeinstitut kan maksimalt udgøre 50 mio.kr. for det primære pengeinstitut og 5 mio. for det sekundære pengeinstitut.

9 Deloitte 7 5. Finansieringsstrategi 5.1. Låne- og kreditoptagelse HAB skal følge reglerne for låneoptagelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger. HAB optager lån, hvor de mest fordelagtige betingelser kan opnås Langfristet gæld HAB søger altid at optage den langfristede gæld, hvor virksomheden kan opnå de mest fordelagtige betingelser. Som udgangspunkt indhentes der altid 2-3 tilbud. Obligationsbaserede lån kan optages uden at gennemføre udbudsforretning, baseret på en særregel i udbudsdirektivet. Hvis omkostningerne til lånet (kontraktsummen) overstiger tærskelværdien for EU-udbud, gennemføres dog som følge af lovgivningen EU-udbud. Den langfristede gæld afvikles i overensstemmelse med de underliggende aktivers afskrivningsprofil. Renteafdækning af sådanne lån gennem swaps gennemføres med godkendte banker og baseret på, at mindst 2 banker afgiver tilbud Kortfristet trækningsret HAB har p.t. ret til en driftskredit på 10 mio.kr. i henhold til lånebekendtgørelsen.

10 Deloitte 8 6. Rapportering 6.1. Ekstern rapportering HAB modtager månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige rapporter fra kapitalforvalterne. Indholdet af disse skal som minimum afspejle den interne rapportering til direktionen og Organisationsbestyrelsen

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 23. januar 2008 Nr. 42. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44, 50, 75, 169, stk. 2, 177 og 184 i lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK OG FINANSIEL STYRING 2007 2010 GODKENDT AF BYRÅDET DEN Dok.nr: 851058 / jb 1 Indledning. Den økonomiske politik og finansielle styring tjener følgende overordnede formål:??

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 3. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love Side 1 af 20 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 BTL 199 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget

Læs mere

Medlems- og administrationsaftale

Medlems- og administrationsaftale Mellem «Boligorg» (i det følgende kaldet Boligorganisationen) og Boligkontoret Danmark (i det følgende kaldet Boligkontoret) er indgået følgende medlems- og administrationsaftale: 1) Boligorganisationen

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, fastsættes:

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1) 1 Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 8. august 2011, fastsættes:

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S 17. januar 2014 16. januar 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere