0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse"

Transkript

1 Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner Med henblik på at forhindre uhensigtsmæssig adfærd i den sidste tid frem mod kommunalreformens gennemførelse er der i Lov om Regioner m.v. anført regler for godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner i kommuner og amtskommuner mv. i Lovkravene er udmøntet yderligere i udkast til Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i amtskommuner m.v., som Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udsendt til høring ved amterne primo juli. Af udkastet til bekendtgørelse fremgår det blandt andet: På anlægsområdet kan Forberedelsesudvalget henholdvis Indenrigs- og Sundhedsministeriet pålægge amtsrådet at nedsætte rådighedsbeløb til anlægsprojekter, der samlet for hele projektet i hele dets løbetid udgør 1 mio. kr. eller derover. Tilsvarende gælder leje- og leasingaftaler, der vedrører anlægsværdier på mere end 1 mio. kr., eller driftstilskud på mere end 1 mio. kr. til selskaber m.v., der har til formål at gennemføre anlægsvirksomhed. Forberedelsesudvalget henholdvis Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan pålægge amtsrådet at nedsætte bevillinger på 5 mio. kr. og derover, som er afsat på driftsbudgettet for Forberedelsesudvalget henholdvis Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan ændre en beslutning truffet af amtsrådet, der med virkning for 2006 eller senere skønnes at medføre udgifter på 5 mio. kr. og derover på årsbasis. Indgåelse af kontrakter, som efter den 1. januar indebærer udgifter på mere end 5 mio. kr. årligt, kræver Forberedelsesudvalgets henholdvis Indenrigs- og Sundhedsministeriets godkendelse. Tillægsbevillinger til driftsbudgettet for 2006, som udgør mere end 5 mio. kr., kræver godkendelse ved Forberedelsesudvalget henholdvis Indenrigs- og Sundhedsministeriet. De beføjelser, som er beskrevet ovenfor, udøves af forberedelsesudvalgene i forhold til dispositioner vedrørende opgaver, som den 1. januar 2007 overgår fra amterne til regionerne. Beføjelserne omfatter opgaver, hvor regionerne afholder udgifter, men modtager betaling fra andre myndigheder (herunder social- og specialundervisningsområderne). Dispositioner, som er nødvendige til opfyldelse af foranstaltninger der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, er ikke omfattet af reguleringsmuligheden. På baggrund af ovenstående må det forventes, at der fra Forberedelsesudvalgets side vil være fokus på de økonomiske dispositioner, som træffes af amtsrådene i B. Notatets indhold og resultater For at skabe et overblik over de fire amters økonomiske situation i 2006 har Den Administrative Styregruppe besluttet, at der udarbejdes et kort notat med økonomiske nøgletal 1

2 for budgetåret Dette notat følger op på Den Administrative styregruppes beslutning, idet der fremlægges nølgetal for: 1. Budgetteret realvækst i driftsudgifterne fra vedtaget budget 2005 til budgetforslag Anlægsbudgetternes størrelse (per indbygger) i de fire amter. 3. Ændring i budgetteret ultimokasse (opgjort per indbygger) fra skønnet ultimokasse 2005 til budgetteret ultimokasse Budgetteret netto-låneoptag (låneoptag fratrukket årets afdrag på lån) per indbygger i budgetoforslaget De tal, som beskrives i nærværende notat, bygger på budgetforslagene og kan derfor ændre sig, når der indgås politisk forlig om budgettet for Den Administrative Styregruppe har derfor foreslået, at et tilsvarende notat udarbejdes medio oktober, når budgetterne for 2006 foreligger. Endelig vil det være hensigtsmæssigt, om der etableres et informationssystem, som løbende kan skabe overblik over tillægsbevillinger i 2006 (herunder overførlser af uforbrugte bevillinger fra 2005). Budgetsammenligning mellem de fire amter i Region Midtjylland Realvækst i procent Netto-anlægsudgifter Ændring i finansielle fra B2005 til B2006 kr. per indbygger måltal, kr. per indbyg. Inkl. medi- Eks. medi- Inkl. alme- Eks. alme- Fald i Øgning af cintilskud cintilskud ne boliger ne boliger kassebeh. gæld Vejle 1,5% 2,7% Ringkøbing 0,7% 1,8% Århus 1,6% 2,5% Viborg 0,9% 2,1% Gennemsnit 1,3% 2,3% Økonomiaftalen for 2006 indeholder særlige betingelser for udgifterne til medicintilskud, som gør det relevant at opgøre realvæksten såvel inklusive som eksklusive denne post. For de fire amter under ét er realvæksten i driftsudgifterne 1,3 procent inkl. ændringerne i udgifterne til medicintilskud og 2,4 procent ekskl. udgifterne til medicintilskud. Vejle Amt og Århus Amt ligger over gennemsnittet, mens Ringkøbing Amt og Viborg Amt har en realvækst, som er mindre end gennemsnittet. Nettoanlægsudgifterne er opgjort såvel inklusive som eksklusive almene amtslige boliger. Nettoanlægsudgifterne eksklusive almene amtslige boliger giver det bedste skøn for de skattefinansierede nettoanlægsudgifter. Den gennemsnitlige udgift per indbygger er for de fire amter ca. 800 kr. Århus Amt og Viborg Amt ligger under dette gennemsnit, Ringkøbing Amts anlægsudgifter svarer stort set til gennemsnittet, og Vejle Amt er et godt stykke over gennemsnittet. Forbruget af kassebeholdning i 2006 er ca. 300 kr. per indbygger. Ringkøbing Amt og Århus Amt skønner begge et betydeligt forbrug af kassebeholdning i For Århus Amts vedkommende forklares merforbruget ved, at der forventes overført store uforbrugte rådighedsbeløb fra 2005 til For Vejle Amt er kasseforbruget noget mindre, mens Viborg Amt forventer en uændret kassebeholdning i Nettolåntagningen per indbygger udgør i gennemsnit 580 kr. i Ringkøbing og Århus Amt ligger betydeligt under dette niveau, mens Vejle Amt og Viborg Amt ligger højere. 2

3 1. Realvækst i driftsudgifterne Realvæksten i driftsudgifterne er opsummeret i tabellen nedenfor. Tabel 1. Realvækst i driftsudgifterne fra vedtaget budget 2005 til budgetforslag 2006 Inkl. Medicin Eksk. Medicin Mio. kr. Procent Mio. kr. Procent Vejle Amt 92 1,5% 153 2,7% Ringkøbing Amt 35 0,7% 82 1,8% Århus Amt 180 1,6% 261 2,5% Viborg Amt 39 0,9% 85 2,1% Gennemsnit 1,3% 2,3% Note: Realvækstopgørelsen ekskl. medicin er en smule misvisende, da ARF har fremskrevet medicinudgifterne med 3,1 procent. Denne fremskrivning afspejler ikke den reelle udgiftsudvikling på medicintilskudsområdet. Økonomiaftalen indebærer som bekendt en markant reduktion i det aftalte niveau for udgifterne til medicintilskud (garantiniveauet), samtidig med at staten skal betale 75 procent af eventuelle overskridelser af garantien (mod 50 procent tidligere). Det er forudsat, at proveneuet fra de reducerede medicinudgifter delvist skal omprioriteres indenfor sundhedsvæsnet. Derfor anføres realvæksten såvel inklusive som eksklusive udgifterne til medicin. Realvæksten kan imidlertid ikke vurderes isoleret, men må også ses i forhold til det samlede udgiftsniveau (opgjort som kr. per indbygger). Nedenstående tabel viser driftsudgifter og indtægter (bloktilskud og skatteindtægter) opgjort som kr. per indbygger. Det bemærkes, at tabellen ikke er korrigeret for aldersforhold og andre objektive forskelle mellem amterne. Tabel 2. Driftsudgifter og indtægter (skatter og bloktilskud) per indbygger Indbyg- Driftsudg. Driftsudg. Indtægter Indtægter gere (mio. kr.) kr./indbyg. (mio. kr.) (kr./indbyg.) Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt I alt De væsentligste budgetforudsætninger er som følger: A. Vejle Amt Realvækstens fordeling (prioritering): Realvæksten er primært på sundhedsområdet, hvor der især forventes betydelige merudgifter til patientforsikring, særlig dyr medicin og behandling på lands- og landsdelsdækkende sygehuse. Herudover er der merudgifter på VUC- området som følge af indtægts- og aktivitetsændringer og på gymnasieområdet på grund af flere elever../. En samlet oversigt over realvæksten i Vejle Amt er vist i bilag 1. Øvrige forudsætninger for drift: Vejle Amt har i lighed med Århus Amt indarbejdet en rammereduktion i budgetforslaget for 2006 for at imødegå risikoen for en reduktion i institutionernes opsparing og overførsel 3

4 mellem årene som følge af kommunalreformen. Rammereduktionen er på 38 mio. kr., men er neutraliseret af en teknisk rammeforøgelse under Økonomiudvalget på tilsvarende 38 mio. kr. Denne ramme er ikke til forbrug, men er afsat med henblik på at afstemme det budgetterede forbrug med det forventede forbrug. Samlet er de nævnte rammer neutrale i forhold til realvækstberegningen. B. Ringkøbing Amt Realvækstens fordeling (prioritering): Realvæksten har primært baggrund i udgiftsvæksten på sygehusområdet. Sygehusene i Ringkjøbing Amt har op igennem 2003 og 2004 oparbejdet et større og større underskud på budgettet. På den baggrund vurderes det at der er behov for årligt 50 mio. kr. til sundhedsområdet i perioden Samtidig er der afsat årligt 18 mio. kr. til sygehusområdet som følge af den aftalte vækst på bl.a. kræftområdet i regeringsaftalen. Endelig er der omprioriteret 26 mio. kr. årligt fra medicinområdet til sygehusområdet. Øvrige forudsætninger for drift: En del af baggrunden for merudgifterne i 2003 og 2004 har været regeringens meraktivitetspulje Der skal en væsentlig aktivitetsforøgelse til for at nå op til baseline, hvor der udløses penge fra sygehuspuljen. I Ringkjøbing Amt har aktiviteten i årene ligget betydeligt over loftet for den statslige meraktivitetspulje. Den aktivitet, der har oversteget loftet i den statslige pulje havde en værdi på ca. 21 mio. kr. i 2002, ca. 17 mio. kr. i 2003 og endelig 58 mio. kr. i Der har således samlet været gennemført aktivitet for 97 mio. kr. ud over den statslige pulje. Den meraktivitet, der har ligget over loftet til meraktivitetspuljen har medført en opskrivning af amtets baseline med i alt ca. 81 mio. kr. Heraf er der alene en opskrivning fra 2004 til 2005 på ca. 43 mio. kr. Hertil kommer en generel opskrivning på 11/2 % årligt. I praksis betyder det, at Ringkjøbing Amt skal øge aktiviteten med en værdi på mere end 75 mio. kr. for at få andel i den statslige meraktivitetspulje i Der er ikke afsat midler til engangsudgifter i forbindelse med kommunalreformen i Ringkjøbing Amts budget. Men Ringkjøbing Amt påtænker at optage et lån på 12,5 mio. kr., som skal anvendes til engangsudgifter i Region Midtjylland C. Århus Amt Realvækstens fordeling: Realvæksten er primært disponeret til lovbundne områder som sygesikring, kommunale medfinansieringsaftaler på socialområdet og tjenestemandspensioner. Endvidere er der givet budgetrammeforhøjelser til sygehusområdet og til gymnasieområdet (elevtalsstigninger). Realvæksten på sygehusområdet forventes i store træk at kunne dække udgiftspresset i 2006, mens der på socialområdet fortsat er ufinansierede udgiftspres. Øvrige forudsætninger for drift: Realvæksten dækker på tværs af amtets institutionsområder (herunder sygehuse) over omstillinger/besparelser på ca. 0,5 procent af amtets budget samt en dispositionsbegræsning (budgetreduktion for at forhindre nedsparing af overførte beløb) af tilsvarende størrelse. 4

5 Der er i 2006-budgettet indarbejdet en éngangsbesparelse på 30 mio. kr. vedrørende apparaturanskaffelser. Det er en forudsætning for budgettet, at amtet i 2006 hjemtager 30 mio. kr. fra lånepuljerne under Kræftplan II, således at investeringer i scannere og strålekanoner ikke påvirkes af éngangsbesparelsen. Der er indarbejdet en pulje på 53 mio. kr. til engangsudgifter vedrørende kommunalreformen. Midlerne er finansieret gennem en dispositionsbegrænsning (budgetreduktion, jævnfør ovenstående). Endvidere er afsat en pulje på godt 20 mio. kr. til uforudsete merudgifter. Der er ikke afsat uderligere udisponerede puljer i driftsbudgetforslaget. D. Viborg Amt Realvækstens fordeling (prioritering): Realvæksten, brutto, går hovedsagligt til sundhedsområdet, hvor der i henhold til økonomiaftalen med Regeringen er tilført 44 mill. kr. (ekskl. tilførsel med 10 mill. kr. fra den statslige meraktivitetspulje) og desuden er ved interne omprioriteringer yderligere tilført 51 mill. kr. til sundhedsområdet. Denne interne omprioritering er finansieret ved en særlig dispositionsbegrænsning for alle andre udvalgsområder, hvilket giver 60,5 mill. kr. Desuden finansierer denne dispositionsbegrænsning stigende pensionsudgifter for alle amtets områder. For de øvrige sektorområder er en samlet realvækst på netto ca. 14 mill. kr. Øvrige forudsætninger for drift: Der er medtaget foreløbige engangsudgifter vedrørende strukturreformen med 12 mill. kr., der er forudsat lånefinansieret. 2. Anlægsudgifter per indbygger Anlægsudgifterne i de fire amter er opsummeret i tabellen nedenfor. Tabel 2. Netto-anlægsudgifter Inkl. almene handicapboliger Eksl. Almene handicapboliger Indbyg. Anlægsbudget Anlægsudg. Per Anlægsbudget Anlægsudg. Per (tkr.) indbygger (kr) 2006 (tkr.) indbygger (kr.) Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt På tværs af de fire amter er der forskelle på, hvordan anlægsudgifterne til amtslige almene handicap-boliger håndteres, hvorfor anlægsbudgettet anføres såvel inklusive som eksklusive udgifterne til almene handicapboliger. A. Vejle Amt I forslaget til anlægsbudget indgår 137 mio. kr. til etablering af boliger til handicappede efter lov om almene boliger. Disse initiativer er i overensstemmelse med Regeringens målsætninger og udgifteren finansieres i det væsentligste gennem lån, hvor ydelsen finansieres gennem beboernes husleje. Endvidere indgår 70 mio. kr. til udbygning af det overordnede vejnet, som Amtsrådet tilbage i 1998 besluttede en samlet plan for, og med en finansiering, der for størstepartens vedkommende var baseret på lånefinansiering. 5

6 Tungt i anlægsbudgettet vejer også udbygningen af gymnasiene til nye undervisningsformer og et øget antal elever samt tilpasning af sygehusene til ny struktur og Arbejdstilsynets krav. Inklusive almene handicapboliger er nettoanlægsudgiften per indbygger kr., mens den skattefinansierede nettoanlægsudgift er kr. per indbygger. B. Ringkøbing Amt Ringkjøbing Amt forventer samlede anlægsudgifter på 952 kr. pr. indbygger i 2006 og 779 kr. pr. indbygger i 2006 eksklusiv handicapboliger. C. Århus Amt Inklusive anlægsudgifterne til amtslige almene handicapboliger anvender Århus Amt ca. 780 kr. per indbygger. Når udgifterne til almene amtslige boliger, som på kort sigt finansieres via byggekreditter og på længere sigt gennem husleje fra beboerne, fratrækkes amtets anlægsbudet, anvender amtet netto ca. 650 kr. per indbygger på anlæg i D. Viborg Amt Der er budgetteret med anlægsudgifter på 138 mill. kr. svarende til økonomiaftalens forudsætninger for Viborg Amt. Dette beløb er ekskl. anlægsindtægter ved salg af ejendomme, der er budgetteret med en nettoindtægt på 18 mill. kr. Desuden indeholder budgetforslaget byggeri af en lang række amtslige boliger til handicappede, der er budgetteret netto, hvor anlægsudgiften er fratrukket forventet låneoptagelse. I 2006 er denne nettoudgift tæt på 0 som følge af tidsforskydninger mellem byggeudgifter og låneoptagelser for sådanne boliger. Ved de særskilte anlægsgodkendelser i Amtsrådet meddeles anlægsbevilling til bruttoudgiften og finansiering ved låneoptagelse m.v. Herved vil senere ved de konkrete godkendelser blive meddelt tillægsbevillinger med ca. 184 mill. kr. svarende til lånoptagelsen. Nettoanlægsudgiften inkl. almene handicapboliger er kr. per indbygger, mens den skattefinansierede nettoanlægsudgift er 589 kr. per indbygger. 3. Ændring i ultimokassebeholdning Nedenstående tabel opsummerer de budgetterede ultimokassebeholdninger i oprindeligt budget 2005 og budgetforslaget for Tabel 3. Ændring i skønnet ultimokassebeholdning i regnskab 2005 til budgetforslaget for 2006 Indbyggere Forventet ulti- Ultimokasse, Vækst i ultimo- Ændring mokasse 2005 BF2006 (tkr.) kasse (tkr.) per indbygger Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt I alt A. Vejle Amt Forventningerne til kassebeholdningen for 2005 er baseret på økonomikontrollen efter 2. kvartal. Forventningerne vedrørende kassebeholdningen ultimo 2006 er baseret på Økonomiudvalgets budgetforslag til 2. behandlingen. 6

7 Forbruget af kassebeholdning opgjort per indbygger er 184 kr. B. Ringkøbing Amt Ved fremlæggelsen af budgettet til 1. behandlingen af budget skønnes der en kassebeholdning på 397,8 mio. kr. i Forudsætningerne for nøgletallene er, at det beløb, som overføres fra 2004 til 2005 anvendes fuldt ud i Det vil sige at der ikke er indregnet overførsler mellem år i ovenstående forventninger til likviditeten i 2005 og Der forventes dog at skulle overføres betydelige uforbrugte rådighedsbeløb fra 2005 til 2006 og fra 2006 til På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på omkring 122 mio. kr. på anlægsområdet i 2005, som vil blive søgt overført til forbrug i Dette beløb kan vise sig at blive større. Med den nuværende størrelse af anlægsbudgettet i 2006 kan det forventes, at der også vil skulle overføres anlægsbeløb fra 2006 til Ultimolikviditeten både i 2005 og 2006 kan derfor vise sig at blive større. Det skønnede forbrug af kassebeholdning per indbygger i 2006 er 314 kr. C. Århus Amt I økonomirapporteringen per august 2005 skønnes ultimokassen 2005 at blive i størrelsesordenen 650 mio. kr. (forventet middelværdi). Amtet budgetterer i budgetforslaget med en henlæggelse til kassebeholdning på ca. 20 mio. kr. Alligevel skønnes ultimokassebeholdningen 2006 at være i størrelsesordenen ca. 345 mio. kr. Den løbende økonomirapportering for 2005 tyder på, at der fra 2005 til 2006 skal overføres betydelig uforbrugte rådighedsbeløb. Forbruget af disse overførte rådighedsbeløb er indregnet i skønnet over ultimokasse 2006 og bevirker faldet i kassebeholdningen. Forbruget af ultimokasse udgør målt per indbygger 462 kr. D. Viborg Amt Ultimo 2004 udgjorde kassebeholdningen 216 mill. kr. Ifølge økonomirapporteringen fra sundhedsområdet kan der forventes et merforbrug i 2005 på ca. 80 mill. kr. ekskl. Sygesikringsmedicin som følge af en meget stor aktivitetsstigning. Modsat forventes på øvrige driftsområder samlet et mindreforbrug i forhold til budgettet, der dog ikke er vurderet nærmere på nuværende tidspunkt. Ligeledes er der ikke pt. en vurdering af anlægsoverførsler fra 2005 til 2006, så der kan blive tale om forskydninger i kasseforbrug i 2005 og 2006 i forhold til ovenstående tabel. Viborg Amt skønner for nærværende, at der ikke vil ske forbrug af kassebeholdning i

8 4. Netto-låneoptag i budgetforslaget for 2006 Netto-låneoptaget (låneoptag fratrukket årets afdrag på lån) er anført i nedenstående tabel. Tabel 4. Netto-låneoptag i budgetforslaget for 2006 Tusinde kr. Kr. per indbygger Indbyggere Ordinære Lån, alme- Netto-lån Ordinære Netto-lån lån (netto) ne boliger i alt nettolån i alt Vejle Ringkøbing Århus Viborg I alt Note: Ordinære lån (netto) er lån indenfor anlægslånerammen m.v. fratrukket årets afdrag på tilsvarende lån. A. Vejle Amt I budgetforslaget er forudsat låntagning efter de almindelige låneregler på 155 mio. kr. Vejle Amt har herudover forudsat et særligt lån på på 200 mio. kr. fra Puljen til særligt stillede amter. Der optages alene kortfristede byggelån på projekterne efter lov om almene boliger, da ingen af disse projekter færdiggøres i Amtet har desuden søgt lån fra Pulje vedr. OPP-projekter på 70 mio. kr. og Pulje til finansiering af scannere på 24 mio. kr., som ikke er indarbejdet i budgetforslaget. Denne låntagning skal dog ses i sammenhæng med ansøgningen om det særlige lån på 200 mio. kr., således, at der ikke samlet forventes godkendt særlig låntagning ud over 200 mio. kr. Nettolåneoptaget i 2006 skønnes til 897 kr. per indbygger, såvel inklusive som eksklusive låneoptagningen til almene amtslige handicapboliger. B. Ringkøbing Amt Ringkøbing Amt har indarbejdet anlægslån på netto 46,6 mio. kr., svarende til et ordinært netto-lån per indbygger på 170 mio. kr. Amtet har indarbejdet låneoptag til almene amtslige boliger på 51,6 mio. kr., således at det samlede nettolåneoptag i budgetforslaget for 2006 er på 98,2 mio. kr. Det svarer til et låneoptag per indbygger på 358 kr. Der påtænkes ikke optaget yderligere lån i C. Århus Amt Århus Amt optager ordinære anlægslån på netto 86 mio. kr. i 2006, svarende til 131 kr. per indbygger. Til almene amtslige boliger er i budgetforslaget indarbejdet et låneoptag på 152 mio. kr., således at det samlede låneoptag bliver på 238 mio. kr. Det svarer til et netto-låneoptag per indbygger på 362 kr. Budgetforslaget forudsætter låneoptag på minimum 30 mio. kr. fra lånepuljerne under Kræftplan II, som ikke er eksplicit indarbejdet. Hvis denne låntagning realiseres, bliver amtets samlede nettolåneoptag i 2006 på 268 mio. kr. eller ca. 407 kr. per indbygger. 8

9 D. Viborg Amt Viborg Amt har forudsat lån på 55 mill. kr. indenfor den almindelige anlægslåneramme og forudsætter endvidere, at amtet får ca. 12 mio. kr. i lån fra puljen til udgifter i forbindelse med kommumalreformen. Opgjort per indbygger svarer det til et nettolåneoptag på 286 kr. Som nævnt er i budgetforslaget i henhold til praksis gennem flere år kun budgetteret med nettoanlægsudgifter til almene amtslige boliger. I forhold hertil forventes et låneoptag på ca. 184 mill. kr., der betales gennem beboernes fremtidige husleje. Nettolåneoptaget per indbygger (indenfor anlægslånerammen m.v.) kan skønnes til 183 kr. Når der medregnes låneoptag til almene amtslige boliger udgør nettolåntagningen i kr. per indbygger. 9

10 Bilag 1. Realvækstens fordeling i Vejle Amt Vejle Amts realvækst fra budget 2005 til budgetforslag 2006 Mio. kr. Mio. kr. Gymnasier 4,9 VUC 8,1 Specialundervisning for børn, elevtal 2,6 UK i alt 15,6 Patientforsikring 18,7 Servicefunktioner 3,1 Særlig dyr medicin 36,7 Udenamtskontoen 44,3 Sygesikringen, eksklusiv medicin 18,6 Medicinudgifter -47,8 SHU i alt 73,6 Ændret beboersammensætning 2,0 SOC i alt 2,0 Tjenestemandspensioner 1,8 ØK i alt 1,8 Øvrigt på alle områder 6,0 I alt 99,0 Note: Realvæksten er 7 mio. kr. lavere end anført i tabellen, idet indtægter fra særlige initiativer på kræftområdet skal indtægtsføres under konto 4. Det er ikke sket i tabellen ovenfor. 10

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Budget 2016-2019 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B)

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B) Notat Bilag 2 Den 30. juli 2006 Nøgletalsbegreberne overskud og finansiel egenkapital Den overordnede økonomistyring i Århus Kommune er baseret på udviklingen i to centrale nøgletal: Over-/underskud på

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005

Norddjurs Kommune. Notat fra Fokusgruppe Økonomi. 28. december 2005 Norddjurs Kommune 28. december 2005 Notat fra Fokusgruppe Økonomi Regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne og samspil mellem sammenlægningsudvalg og kommunalbestyrelserne i 2006.

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Budget 2015-2018 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter Notat om Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter 1.1 Indledning Midtjyllands samlede langfristede gæld forventes med udgangen af 2011 at være tæt på 5 mia. kr. I dette notat beskrives

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi NOTAT Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi 07-07-2017 EMN-2017-03127 1070218 Sanne Nørgaard Laursen Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 6. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006 Region Midtjylland Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006 Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 5 Notat REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej

Læs mere

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi N O T A T 27-06-2016 Sag nr. 16/1332 Dokumentnr. 32066/16 Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 9. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i Notat om Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2017-2020 1.1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter,

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat)

Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Bilag 1 Tillægsbevillinger til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 (baggrundsnotat) Indledning Overførselssagen består af to dele: 1) Den første del gennemgår, hvilke perspektiver der ligger til grund

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned.

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned. N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 20. august aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/- oe-konomi/-oekonomiaftaler/~/media/e0d316c40ebf40fe84ac3ba393252319.ashx

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2015-2018 1.1 Indledning Der er en forventning om, at Midtjylland ved indgangen til 2015 vil have en almindelig langfristet gæld på 4,3 mia.

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5 Region Midtjylland Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 Bilag til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Punkt nr. 5 Region Midtjylland under dannelse Forberedelsesudvalgets Regnskab 2006 8. maj 2007

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007 Sag nr. 1 Emne: 1. økonomirapport 1 bilag 1. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Forord 1 Sammenfatning...1 2 Bevillingsområder...8 2.1

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juli 1. Resume Kommunerne

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere