0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse"

Transkript

1 Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner Med henblik på at forhindre uhensigtsmæssig adfærd i den sidste tid frem mod kommunalreformens gennemførelse er der i Lov om Regioner m.v. anført regler for godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner i kommuner og amtskommuner mv. i Lovkravene er udmøntet yderligere i udkast til Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i amtskommuner m.v., som Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udsendt til høring ved amterne primo juli. Af udkastet til bekendtgørelse fremgår det blandt andet: På anlægsområdet kan Forberedelsesudvalget henholdvis Indenrigs- og Sundhedsministeriet pålægge amtsrådet at nedsætte rådighedsbeløb til anlægsprojekter, der samlet for hele projektet i hele dets løbetid udgør 1 mio. kr. eller derover. Tilsvarende gælder leje- og leasingaftaler, der vedrører anlægsværdier på mere end 1 mio. kr., eller driftstilskud på mere end 1 mio. kr. til selskaber m.v., der har til formål at gennemføre anlægsvirksomhed. Forberedelsesudvalget henholdvis Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan pålægge amtsrådet at nedsætte bevillinger på 5 mio. kr. og derover, som er afsat på driftsbudgettet for Forberedelsesudvalget henholdvis Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan ændre en beslutning truffet af amtsrådet, der med virkning for 2006 eller senere skønnes at medføre udgifter på 5 mio. kr. og derover på årsbasis. Indgåelse af kontrakter, som efter den 1. januar indebærer udgifter på mere end 5 mio. kr. årligt, kræver Forberedelsesudvalgets henholdvis Indenrigs- og Sundhedsministeriets godkendelse. Tillægsbevillinger til driftsbudgettet for 2006, som udgør mere end 5 mio. kr., kræver godkendelse ved Forberedelsesudvalget henholdvis Indenrigs- og Sundhedsministeriet. De beføjelser, som er beskrevet ovenfor, udøves af forberedelsesudvalgene i forhold til dispositioner vedrørende opgaver, som den 1. januar 2007 overgår fra amterne til regionerne. Beføjelserne omfatter opgaver, hvor regionerne afholder udgifter, men modtager betaling fra andre myndigheder (herunder social- og specialundervisningsområderne). Dispositioner, som er nødvendige til opfyldelse af foranstaltninger der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, er ikke omfattet af reguleringsmuligheden. På baggrund af ovenstående må det forventes, at der fra Forberedelsesudvalgets side vil være fokus på de økonomiske dispositioner, som træffes af amtsrådene i B. Notatets indhold og resultater For at skabe et overblik over de fire amters økonomiske situation i 2006 har Den Administrative Styregruppe besluttet, at der udarbejdes et kort notat med økonomiske nøgletal 1

2 for budgetåret Dette notat følger op på Den Administrative styregruppes beslutning, idet der fremlægges nølgetal for: 1. Budgetteret realvækst i driftsudgifterne fra vedtaget budget 2005 til budgetforslag Anlægsbudgetternes størrelse (per indbygger) i de fire amter. 3. Ændring i budgetteret ultimokasse (opgjort per indbygger) fra skønnet ultimokasse 2005 til budgetteret ultimokasse Budgetteret netto-låneoptag (låneoptag fratrukket årets afdrag på lån) per indbygger i budgetoforslaget De tal, som beskrives i nærværende notat, bygger på budgetforslagene og kan derfor ændre sig, når der indgås politisk forlig om budgettet for Den Administrative Styregruppe har derfor foreslået, at et tilsvarende notat udarbejdes medio oktober, når budgetterne for 2006 foreligger. Endelig vil det være hensigtsmæssigt, om der etableres et informationssystem, som løbende kan skabe overblik over tillægsbevillinger i 2006 (herunder overførlser af uforbrugte bevillinger fra 2005). Budgetsammenligning mellem de fire amter i Region Midtjylland Realvækst i procent Netto-anlægsudgifter Ændring i finansielle fra B2005 til B2006 kr. per indbygger måltal, kr. per indbyg. Inkl. medi- Eks. medi- Inkl. alme- Eks. alme- Fald i Øgning af cintilskud cintilskud ne boliger ne boliger kassebeh. gæld Vejle 1,5% 2,7% Ringkøbing 0,7% 1,8% Århus 1,6% 2,5% Viborg 0,9% 2,1% Gennemsnit 1,3% 2,3% Økonomiaftalen for 2006 indeholder særlige betingelser for udgifterne til medicintilskud, som gør det relevant at opgøre realvæksten såvel inklusive som eksklusive denne post. For de fire amter under ét er realvæksten i driftsudgifterne 1,3 procent inkl. ændringerne i udgifterne til medicintilskud og 2,4 procent ekskl. udgifterne til medicintilskud. Vejle Amt og Århus Amt ligger over gennemsnittet, mens Ringkøbing Amt og Viborg Amt har en realvækst, som er mindre end gennemsnittet. Nettoanlægsudgifterne er opgjort såvel inklusive som eksklusive almene amtslige boliger. Nettoanlægsudgifterne eksklusive almene amtslige boliger giver det bedste skøn for de skattefinansierede nettoanlægsudgifter. Den gennemsnitlige udgift per indbygger er for de fire amter ca. 800 kr. Århus Amt og Viborg Amt ligger under dette gennemsnit, Ringkøbing Amts anlægsudgifter svarer stort set til gennemsnittet, og Vejle Amt er et godt stykke over gennemsnittet. Forbruget af kassebeholdning i 2006 er ca. 300 kr. per indbygger. Ringkøbing Amt og Århus Amt skønner begge et betydeligt forbrug af kassebeholdning i For Århus Amts vedkommende forklares merforbruget ved, at der forventes overført store uforbrugte rådighedsbeløb fra 2005 til For Vejle Amt er kasseforbruget noget mindre, mens Viborg Amt forventer en uændret kassebeholdning i Nettolåntagningen per indbygger udgør i gennemsnit 580 kr. i Ringkøbing og Århus Amt ligger betydeligt under dette niveau, mens Vejle Amt og Viborg Amt ligger højere. 2

3 1. Realvækst i driftsudgifterne Realvæksten i driftsudgifterne er opsummeret i tabellen nedenfor. Tabel 1. Realvækst i driftsudgifterne fra vedtaget budget 2005 til budgetforslag 2006 Inkl. Medicin Eksk. Medicin Mio. kr. Procent Mio. kr. Procent Vejle Amt 92 1,5% 153 2,7% Ringkøbing Amt 35 0,7% 82 1,8% Århus Amt 180 1,6% 261 2,5% Viborg Amt 39 0,9% 85 2,1% Gennemsnit 1,3% 2,3% Note: Realvækstopgørelsen ekskl. medicin er en smule misvisende, da ARF har fremskrevet medicinudgifterne med 3,1 procent. Denne fremskrivning afspejler ikke den reelle udgiftsudvikling på medicintilskudsområdet. Økonomiaftalen indebærer som bekendt en markant reduktion i det aftalte niveau for udgifterne til medicintilskud (garantiniveauet), samtidig med at staten skal betale 75 procent af eventuelle overskridelser af garantien (mod 50 procent tidligere). Det er forudsat, at proveneuet fra de reducerede medicinudgifter delvist skal omprioriteres indenfor sundhedsvæsnet. Derfor anføres realvæksten såvel inklusive som eksklusive udgifterne til medicin. Realvæksten kan imidlertid ikke vurderes isoleret, men må også ses i forhold til det samlede udgiftsniveau (opgjort som kr. per indbygger). Nedenstående tabel viser driftsudgifter og indtægter (bloktilskud og skatteindtægter) opgjort som kr. per indbygger. Det bemærkes, at tabellen ikke er korrigeret for aldersforhold og andre objektive forskelle mellem amterne. Tabel 2. Driftsudgifter og indtægter (skatter og bloktilskud) per indbygger Indbyg- Driftsudg. Driftsudg. Indtægter Indtægter gere (mio. kr.) kr./indbyg. (mio. kr.) (kr./indbyg.) Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt I alt De væsentligste budgetforudsætninger er som følger: A. Vejle Amt Realvækstens fordeling (prioritering): Realvæksten er primært på sundhedsområdet, hvor der især forventes betydelige merudgifter til patientforsikring, særlig dyr medicin og behandling på lands- og landsdelsdækkende sygehuse. Herudover er der merudgifter på VUC- området som følge af indtægts- og aktivitetsændringer og på gymnasieområdet på grund af flere elever../. En samlet oversigt over realvæksten i Vejle Amt er vist i bilag 1. Øvrige forudsætninger for drift: Vejle Amt har i lighed med Århus Amt indarbejdet en rammereduktion i budgetforslaget for 2006 for at imødegå risikoen for en reduktion i institutionernes opsparing og overførsel 3

4 mellem årene som følge af kommunalreformen. Rammereduktionen er på 38 mio. kr., men er neutraliseret af en teknisk rammeforøgelse under Økonomiudvalget på tilsvarende 38 mio. kr. Denne ramme er ikke til forbrug, men er afsat med henblik på at afstemme det budgetterede forbrug med det forventede forbrug. Samlet er de nævnte rammer neutrale i forhold til realvækstberegningen. B. Ringkøbing Amt Realvækstens fordeling (prioritering): Realvæksten har primært baggrund i udgiftsvæksten på sygehusområdet. Sygehusene i Ringkjøbing Amt har op igennem 2003 og 2004 oparbejdet et større og større underskud på budgettet. På den baggrund vurderes det at der er behov for årligt 50 mio. kr. til sundhedsområdet i perioden Samtidig er der afsat årligt 18 mio. kr. til sygehusområdet som følge af den aftalte vækst på bl.a. kræftområdet i regeringsaftalen. Endelig er der omprioriteret 26 mio. kr. årligt fra medicinområdet til sygehusområdet. Øvrige forudsætninger for drift: En del af baggrunden for merudgifterne i 2003 og 2004 har været regeringens meraktivitetspulje Der skal en væsentlig aktivitetsforøgelse til for at nå op til baseline, hvor der udløses penge fra sygehuspuljen. I Ringkjøbing Amt har aktiviteten i årene ligget betydeligt over loftet for den statslige meraktivitetspulje. Den aktivitet, der har oversteget loftet i den statslige pulje havde en værdi på ca. 21 mio. kr. i 2002, ca. 17 mio. kr. i 2003 og endelig 58 mio. kr. i Der har således samlet været gennemført aktivitet for 97 mio. kr. ud over den statslige pulje. Den meraktivitet, der har ligget over loftet til meraktivitetspuljen har medført en opskrivning af amtets baseline med i alt ca. 81 mio. kr. Heraf er der alene en opskrivning fra 2004 til 2005 på ca. 43 mio. kr. Hertil kommer en generel opskrivning på 11/2 % årligt. I praksis betyder det, at Ringkjøbing Amt skal øge aktiviteten med en værdi på mere end 75 mio. kr. for at få andel i den statslige meraktivitetspulje i Der er ikke afsat midler til engangsudgifter i forbindelse med kommunalreformen i Ringkjøbing Amts budget. Men Ringkjøbing Amt påtænker at optage et lån på 12,5 mio. kr., som skal anvendes til engangsudgifter i Region Midtjylland C. Århus Amt Realvækstens fordeling: Realvæksten er primært disponeret til lovbundne områder som sygesikring, kommunale medfinansieringsaftaler på socialområdet og tjenestemandspensioner. Endvidere er der givet budgetrammeforhøjelser til sygehusområdet og til gymnasieområdet (elevtalsstigninger). Realvæksten på sygehusområdet forventes i store træk at kunne dække udgiftspresset i 2006, mens der på socialområdet fortsat er ufinansierede udgiftspres. Øvrige forudsætninger for drift: Realvæksten dækker på tværs af amtets institutionsområder (herunder sygehuse) over omstillinger/besparelser på ca. 0,5 procent af amtets budget samt en dispositionsbegræsning (budgetreduktion for at forhindre nedsparing af overførte beløb) af tilsvarende størrelse. 4

5 Der er i 2006-budgettet indarbejdet en éngangsbesparelse på 30 mio. kr. vedrørende apparaturanskaffelser. Det er en forudsætning for budgettet, at amtet i 2006 hjemtager 30 mio. kr. fra lånepuljerne under Kræftplan II, således at investeringer i scannere og strålekanoner ikke påvirkes af éngangsbesparelsen. Der er indarbejdet en pulje på 53 mio. kr. til engangsudgifter vedrørende kommunalreformen. Midlerne er finansieret gennem en dispositionsbegrænsning (budgetreduktion, jævnfør ovenstående). Endvidere er afsat en pulje på godt 20 mio. kr. til uforudsete merudgifter. Der er ikke afsat uderligere udisponerede puljer i driftsbudgetforslaget. D. Viborg Amt Realvækstens fordeling (prioritering): Realvæksten, brutto, går hovedsagligt til sundhedsområdet, hvor der i henhold til økonomiaftalen med Regeringen er tilført 44 mill. kr. (ekskl. tilførsel med 10 mill. kr. fra den statslige meraktivitetspulje) og desuden er ved interne omprioriteringer yderligere tilført 51 mill. kr. til sundhedsområdet. Denne interne omprioritering er finansieret ved en særlig dispositionsbegrænsning for alle andre udvalgsområder, hvilket giver 60,5 mill. kr. Desuden finansierer denne dispositionsbegrænsning stigende pensionsudgifter for alle amtets områder. For de øvrige sektorområder er en samlet realvækst på netto ca. 14 mill. kr. Øvrige forudsætninger for drift: Der er medtaget foreløbige engangsudgifter vedrørende strukturreformen med 12 mill. kr., der er forudsat lånefinansieret. 2. Anlægsudgifter per indbygger Anlægsudgifterne i de fire amter er opsummeret i tabellen nedenfor. Tabel 2. Netto-anlægsudgifter Inkl. almene handicapboliger Eksl. Almene handicapboliger Indbyg. Anlægsbudget Anlægsudg. Per Anlægsbudget Anlægsudg. Per (tkr.) indbygger (kr) 2006 (tkr.) indbygger (kr.) Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt På tværs af de fire amter er der forskelle på, hvordan anlægsudgifterne til amtslige almene handicap-boliger håndteres, hvorfor anlægsbudgettet anføres såvel inklusive som eksklusive udgifterne til almene handicapboliger. A. Vejle Amt I forslaget til anlægsbudget indgår 137 mio. kr. til etablering af boliger til handicappede efter lov om almene boliger. Disse initiativer er i overensstemmelse med Regeringens målsætninger og udgifteren finansieres i det væsentligste gennem lån, hvor ydelsen finansieres gennem beboernes husleje. Endvidere indgår 70 mio. kr. til udbygning af det overordnede vejnet, som Amtsrådet tilbage i 1998 besluttede en samlet plan for, og med en finansiering, der for størstepartens vedkommende var baseret på lånefinansiering. 5

6 Tungt i anlægsbudgettet vejer også udbygningen af gymnasiene til nye undervisningsformer og et øget antal elever samt tilpasning af sygehusene til ny struktur og Arbejdstilsynets krav. Inklusive almene handicapboliger er nettoanlægsudgiften per indbygger kr., mens den skattefinansierede nettoanlægsudgift er kr. per indbygger. B. Ringkøbing Amt Ringkjøbing Amt forventer samlede anlægsudgifter på 952 kr. pr. indbygger i 2006 og 779 kr. pr. indbygger i 2006 eksklusiv handicapboliger. C. Århus Amt Inklusive anlægsudgifterne til amtslige almene handicapboliger anvender Århus Amt ca. 780 kr. per indbygger. Når udgifterne til almene amtslige boliger, som på kort sigt finansieres via byggekreditter og på længere sigt gennem husleje fra beboerne, fratrækkes amtets anlægsbudet, anvender amtet netto ca. 650 kr. per indbygger på anlæg i D. Viborg Amt Der er budgetteret med anlægsudgifter på 138 mill. kr. svarende til økonomiaftalens forudsætninger for Viborg Amt. Dette beløb er ekskl. anlægsindtægter ved salg af ejendomme, der er budgetteret med en nettoindtægt på 18 mill. kr. Desuden indeholder budgetforslaget byggeri af en lang række amtslige boliger til handicappede, der er budgetteret netto, hvor anlægsudgiften er fratrukket forventet låneoptagelse. I 2006 er denne nettoudgift tæt på 0 som følge af tidsforskydninger mellem byggeudgifter og låneoptagelser for sådanne boliger. Ved de særskilte anlægsgodkendelser i Amtsrådet meddeles anlægsbevilling til bruttoudgiften og finansiering ved låneoptagelse m.v. Herved vil senere ved de konkrete godkendelser blive meddelt tillægsbevillinger med ca. 184 mill. kr. svarende til lånoptagelsen. Nettoanlægsudgiften inkl. almene handicapboliger er kr. per indbygger, mens den skattefinansierede nettoanlægsudgift er 589 kr. per indbygger. 3. Ændring i ultimokassebeholdning Nedenstående tabel opsummerer de budgetterede ultimokassebeholdninger i oprindeligt budget 2005 og budgetforslaget for Tabel 3. Ændring i skønnet ultimokassebeholdning i regnskab 2005 til budgetforslaget for 2006 Indbyggere Forventet ulti- Ultimokasse, Vækst i ultimo- Ændring mokasse 2005 BF2006 (tkr.) kasse (tkr.) per indbygger Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt I alt A. Vejle Amt Forventningerne til kassebeholdningen for 2005 er baseret på økonomikontrollen efter 2. kvartal. Forventningerne vedrørende kassebeholdningen ultimo 2006 er baseret på Økonomiudvalgets budgetforslag til 2. behandlingen. 6

7 Forbruget af kassebeholdning opgjort per indbygger er 184 kr. B. Ringkøbing Amt Ved fremlæggelsen af budgettet til 1. behandlingen af budget skønnes der en kassebeholdning på 397,8 mio. kr. i Forudsætningerne for nøgletallene er, at det beløb, som overføres fra 2004 til 2005 anvendes fuldt ud i Det vil sige at der ikke er indregnet overførsler mellem år i ovenstående forventninger til likviditeten i 2005 og Der forventes dog at skulle overføres betydelige uforbrugte rådighedsbeløb fra 2005 til 2006 og fra 2006 til På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på omkring 122 mio. kr. på anlægsområdet i 2005, som vil blive søgt overført til forbrug i Dette beløb kan vise sig at blive større. Med den nuværende størrelse af anlægsbudgettet i 2006 kan det forventes, at der også vil skulle overføres anlægsbeløb fra 2006 til Ultimolikviditeten både i 2005 og 2006 kan derfor vise sig at blive større. Det skønnede forbrug af kassebeholdning per indbygger i 2006 er 314 kr. C. Århus Amt I økonomirapporteringen per august 2005 skønnes ultimokassen 2005 at blive i størrelsesordenen 650 mio. kr. (forventet middelværdi). Amtet budgetterer i budgetforslaget med en henlæggelse til kassebeholdning på ca. 20 mio. kr. Alligevel skønnes ultimokassebeholdningen 2006 at være i størrelsesordenen ca. 345 mio. kr. Den løbende økonomirapportering for 2005 tyder på, at der fra 2005 til 2006 skal overføres betydelig uforbrugte rådighedsbeløb. Forbruget af disse overførte rådighedsbeløb er indregnet i skønnet over ultimokasse 2006 og bevirker faldet i kassebeholdningen. Forbruget af ultimokasse udgør målt per indbygger 462 kr. D. Viborg Amt Ultimo 2004 udgjorde kassebeholdningen 216 mill. kr. Ifølge økonomirapporteringen fra sundhedsområdet kan der forventes et merforbrug i 2005 på ca. 80 mill. kr. ekskl. Sygesikringsmedicin som følge af en meget stor aktivitetsstigning. Modsat forventes på øvrige driftsområder samlet et mindreforbrug i forhold til budgettet, der dog ikke er vurderet nærmere på nuværende tidspunkt. Ligeledes er der ikke pt. en vurdering af anlægsoverførsler fra 2005 til 2006, så der kan blive tale om forskydninger i kasseforbrug i 2005 og 2006 i forhold til ovenstående tabel. Viborg Amt skønner for nærværende, at der ikke vil ske forbrug af kassebeholdning i

8 4. Netto-låneoptag i budgetforslaget for 2006 Netto-låneoptaget (låneoptag fratrukket årets afdrag på lån) er anført i nedenstående tabel. Tabel 4. Netto-låneoptag i budgetforslaget for 2006 Tusinde kr. Kr. per indbygger Indbyggere Ordinære Lån, alme- Netto-lån Ordinære Netto-lån lån (netto) ne boliger i alt nettolån i alt Vejle Ringkøbing Århus Viborg I alt Note: Ordinære lån (netto) er lån indenfor anlægslånerammen m.v. fratrukket årets afdrag på tilsvarende lån. A. Vejle Amt I budgetforslaget er forudsat låntagning efter de almindelige låneregler på 155 mio. kr. Vejle Amt har herudover forudsat et særligt lån på på 200 mio. kr. fra Puljen til særligt stillede amter. Der optages alene kortfristede byggelån på projekterne efter lov om almene boliger, da ingen af disse projekter færdiggøres i Amtet har desuden søgt lån fra Pulje vedr. OPP-projekter på 70 mio. kr. og Pulje til finansiering af scannere på 24 mio. kr., som ikke er indarbejdet i budgetforslaget. Denne låntagning skal dog ses i sammenhæng med ansøgningen om det særlige lån på 200 mio. kr., således, at der ikke samlet forventes godkendt særlig låntagning ud over 200 mio. kr. Nettolåneoptaget i 2006 skønnes til 897 kr. per indbygger, såvel inklusive som eksklusive låneoptagningen til almene amtslige handicapboliger. B. Ringkøbing Amt Ringkøbing Amt har indarbejdet anlægslån på netto 46,6 mio. kr., svarende til et ordinært netto-lån per indbygger på 170 mio. kr. Amtet har indarbejdet låneoptag til almene amtslige boliger på 51,6 mio. kr., således at det samlede nettolåneoptag i budgetforslaget for 2006 er på 98,2 mio. kr. Det svarer til et låneoptag per indbygger på 358 kr. Der påtænkes ikke optaget yderligere lån i C. Århus Amt Århus Amt optager ordinære anlægslån på netto 86 mio. kr. i 2006, svarende til 131 kr. per indbygger. Til almene amtslige boliger er i budgetforslaget indarbejdet et låneoptag på 152 mio. kr., således at det samlede låneoptag bliver på 238 mio. kr. Det svarer til et netto-låneoptag per indbygger på 362 kr. Budgetforslaget forudsætter låneoptag på minimum 30 mio. kr. fra lånepuljerne under Kræftplan II, som ikke er eksplicit indarbejdet. Hvis denne låntagning realiseres, bliver amtets samlede nettolåneoptag i 2006 på 268 mio. kr. eller ca. 407 kr. per indbygger. 8

9 D. Viborg Amt Viborg Amt har forudsat lån på 55 mill. kr. indenfor den almindelige anlægslåneramme og forudsætter endvidere, at amtet får ca. 12 mio. kr. i lån fra puljen til udgifter i forbindelse med kommumalreformen. Opgjort per indbygger svarer det til et nettolåneoptag på 286 kr. Som nævnt er i budgetforslaget i henhold til praksis gennem flere år kun budgetteret med nettoanlægsudgifter til almene amtslige boliger. I forhold hertil forventes et låneoptag på ca. 184 mill. kr., der betales gennem beboernes fremtidige husleje. Nettolåneoptaget per indbygger (indenfor anlægslånerammen m.v.) kan skønnes til 183 kr. Når der medregnes låneoptag til almene amtslige boliger udgør nettolåntagningen i kr. per indbygger. 9

10 Bilag 1. Realvækstens fordeling i Vejle Amt Vejle Amts realvækst fra budget 2005 til budgetforslag 2006 Mio. kr. Mio. kr. Gymnasier 4,9 VUC 8,1 Specialundervisning for børn, elevtal 2,6 UK i alt 15,6 Patientforsikring 18,7 Servicefunktioner 3,1 Særlig dyr medicin 36,7 Udenamtskontoen 44,3 Sygesikringen, eksklusiv medicin 18,6 Medicinudgifter -47,8 SHU i alt 73,6 Ændret beboersammensætning 2,0 SOC i alt 2,0 Tjenestemandspensioner 1,8 ØK i alt 1,8 Øvrigt på alle områder 6,0 I alt 99,0 Note: Realvæksten er 7 mio. kr. lavere end anført i tabellen, idet indtægter fra særlige initiativer på kræftområdet skal indtægtsføres under konto 4. Det er ikke sket i tabellen ovenfor. 10

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006 Region Midtjylland Orientering om amternes økonomi ultimo juli 2006 Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 5 Notat REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5 Region Midtjylland Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 Bilag til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Punkt nr. 5 Region Midtjylland under dannelse Forberedelsesudvalgets Regnskab 2006 8. maj 2007

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi N O TAT Nøglebegreber i den kommunale økonomi Med jævne mellemrum omtales forskellige dele af den kommunale økonomi i medierne. Ofte bygger historierne på en form for økonomisk eller personalemæssig statistik.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgninger fra amterne om godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgninger fra amterne om godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner Region Midtjylland Ansøgninger fra amterne om godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner Bilag til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. 7 REGION MIDTJYLLAND Under dannelse

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008

DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008 DE KOMMUNALE OG REGIONALE REGNSKABER 2008 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside: www.im.dk

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007 Sag nr. 1 Emne: 2. økonomirapport 1 bilag 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20.

Indstilling. Tilpasninger af Århus Kommunes likviditet. 1. Resume. Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 20. Indstilling Til Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 20. januar 2010 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2010-13 lagde forligspartierne vægt på: at kommunens økonomi

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Den 17. maj 2006 Århus Kommune

Den 17. maj 2006 Århus Kommune Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. maj 2006 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes regnskab for 2005 1. Resume Regnskabet for 2005 viser et underskud på det skattefinansierede

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2007 1 bilag 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

14. Redegørelse for amtets gældssituation

14. Redegørelse for amtets gældssituation 14. Redegørelse for amtets gældssituation 14.1 Typer af lån... 2 14.2 Den historiske Udvikling i amtets gæld... 3 14.3 Gældens sammensætning i 2005... 4 14.4 Risikovurdering af gælden 2005-08... 6 Socialudvalget

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere