0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse"

Transkript

1 Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner Med henblik på at forhindre uhensigtsmæssig adfærd i den sidste tid frem mod kommunalreformens gennemførelse er der i Lov om Regioner m.v. anført regler for godkendelse af væsentlige økonomiske dispositioner i kommuner og amtskommuner mv. i Lovkravene er udmøntet yderligere i udkast til Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i amtskommuner m.v., som Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udsendt til høring ved amterne primo juli. Af udkastet til bekendtgørelse fremgår det blandt andet: På anlægsområdet kan Forberedelsesudvalget henholdvis Indenrigs- og Sundhedsministeriet pålægge amtsrådet at nedsætte rådighedsbeløb til anlægsprojekter, der samlet for hele projektet i hele dets løbetid udgør 1 mio. kr. eller derover. Tilsvarende gælder leje- og leasingaftaler, der vedrører anlægsværdier på mere end 1 mio. kr., eller driftstilskud på mere end 1 mio. kr. til selskaber m.v., der har til formål at gennemføre anlægsvirksomhed. Forberedelsesudvalget henholdvis Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan pålægge amtsrådet at nedsætte bevillinger på 5 mio. kr. og derover, som er afsat på driftsbudgettet for Forberedelsesudvalget henholdvis Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan ændre en beslutning truffet af amtsrådet, der med virkning for 2006 eller senere skønnes at medføre udgifter på 5 mio. kr. og derover på årsbasis. Indgåelse af kontrakter, som efter den 1. januar indebærer udgifter på mere end 5 mio. kr. årligt, kræver Forberedelsesudvalgets henholdvis Indenrigs- og Sundhedsministeriets godkendelse. Tillægsbevillinger til driftsbudgettet for 2006, som udgør mere end 5 mio. kr., kræver godkendelse ved Forberedelsesudvalget henholdvis Indenrigs- og Sundhedsministeriet. De beføjelser, som er beskrevet ovenfor, udøves af forberedelsesudvalgene i forhold til dispositioner vedrørende opgaver, som den 1. januar 2007 overgår fra amterne til regionerne. Beføjelserne omfatter opgaver, hvor regionerne afholder udgifter, men modtager betaling fra andre myndigheder (herunder social- og specialundervisningsområderne). Dispositioner, som er nødvendige til opfyldelse af foranstaltninger der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, er ikke omfattet af reguleringsmuligheden. På baggrund af ovenstående må det forventes, at der fra Forberedelsesudvalgets side vil være fokus på de økonomiske dispositioner, som træffes af amtsrådene i B. Notatets indhold og resultater For at skabe et overblik over de fire amters økonomiske situation i 2006 har Den Administrative Styregruppe besluttet, at der udarbejdes et kort notat med økonomiske nøgletal 1

2 for budgetåret Dette notat følger op på Den Administrative styregruppes beslutning, idet der fremlægges nølgetal for: 1. Budgetteret realvækst i driftsudgifterne fra vedtaget budget 2005 til budgetforslag Anlægsbudgetternes størrelse (per indbygger) i de fire amter. 3. Ændring i budgetteret ultimokasse (opgjort per indbygger) fra skønnet ultimokasse 2005 til budgetteret ultimokasse Budgetteret netto-låneoptag (låneoptag fratrukket årets afdrag på lån) per indbygger i budgetoforslaget De tal, som beskrives i nærværende notat, bygger på budgetforslagene og kan derfor ændre sig, når der indgås politisk forlig om budgettet for Den Administrative Styregruppe har derfor foreslået, at et tilsvarende notat udarbejdes medio oktober, når budgetterne for 2006 foreligger. Endelig vil det være hensigtsmæssigt, om der etableres et informationssystem, som løbende kan skabe overblik over tillægsbevillinger i 2006 (herunder overførlser af uforbrugte bevillinger fra 2005). Budgetsammenligning mellem de fire amter i Region Midtjylland Realvækst i procent Netto-anlægsudgifter Ændring i finansielle fra B2005 til B2006 kr. per indbygger måltal, kr. per indbyg. Inkl. medi- Eks. medi- Inkl. alme- Eks. alme- Fald i Øgning af cintilskud cintilskud ne boliger ne boliger kassebeh. gæld Vejle 1,5% 2,7% Ringkøbing 0,7% 1,8% Århus 1,6% 2,5% Viborg 0,9% 2,1% Gennemsnit 1,3% 2,3% Økonomiaftalen for 2006 indeholder særlige betingelser for udgifterne til medicintilskud, som gør det relevant at opgøre realvæksten såvel inklusive som eksklusive denne post. For de fire amter under ét er realvæksten i driftsudgifterne 1,3 procent inkl. ændringerne i udgifterne til medicintilskud og 2,4 procent ekskl. udgifterne til medicintilskud. Vejle Amt og Århus Amt ligger over gennemsnittet, mens Ringkøbing Amt og Viborg Amt har en realvækst, som er mindre end gennemsnittet. Nettoanlægsudgifterne er opgjort såvel inklusive som eksklusive almene amtslige boliger. Nettoanlægsudgifterne eksklusive almene amtslige boliger giver det bedste skøn for de skattefinansierede nettoanlægsudgifter. Den gennemsnitlige udgift per indbygger er for de fire amter ca. 800 kr. Århus Amt og Viborg Amt ligger under dette gennemsnit, Ringkøbing Amts anlægsudgifter svarer stort set til gennemsnittet, og Vejle Amt er et godt stykke over gennemsnittet. Forbruget af kassebeholdning i 2006 er ca. 300 kr. per indbygger. Ringkøbing Amt og Århus Amt skønner begge et betydeligt forbrug af kassebeholdning i For Århus Amts vedkommende forklares merforbruget ved, at der forventes overført store uforbrugte rådighedsbeløb fra 2005 til For Vejle Amt er kasseforbruget noget mindre, mens Viborg Amt forventer en uændret kassebeholdning i Nettolåntagningen per indbygger udgør i gennemsnit 580 kr. i Ringkøbing og Århus Amt ligger betydeligt under dette niveau, mens Vejle Amt og Viborg Amt ligger højere. 2

3 1. Realvækst i driftsudgifterne Realvæksten i driftsudgifterne er opsummeret i tabellen nedenfor. Tabel 1. Realvækst i driftsudgifterne fra vedtaget budget 2005 til budgetforslag 2006 Inkl. Medicin Eksk. Medicin Mio. kr. Procent Mio. kr. Procent Vejle Amt 92 1,5% 153 2,7% Ringkøbing Amt 35 0,7% 82 1,8% Århus Amt 180 1,6% 261 2,5% Viborg Amt 39 0,9% 85 2,1% Gennemsnit 1,3% 2,3% Note: Realvækstopgørelsen ekskl. medicin er en smule misvisende, da ARF har fremskrevet medicinudgifterne med 3,1 procent. Denne fremskrivning afspejler ikke den reelle udgiftsudvikling på medicintilskudsområdet. Økonomiaftalen indebærer som bekendt en markant reduktion i det aftalte niveau for udgifterne til medicintilskud (garantiniveauet), samtidig med at staten skal betale 75 procent af eventuelle overskridelser af garantien (mod 50 procent tidligere). Det er forudsat, at proveneuet fra de reducerede medicinudgifter delvist skal omprioriteres indenfor sundhedsvæsnet. Derfor anføres realvæksten såvel inklusive som eksklusive udgifterne til medicin. Realvæksten kan imidlertid ikke vurderes isoleret, men må også ses i forhold til det samlede udgiftsniveau (opgjort som kr. per indbygger). Nedenstående tabel viser driftsudgifter og indtægter (bloktilskud og skatteindtægter) opgjort som kr. per indbygger. Det bemærkes, at tabellen ikke er korrigeret for aldersforhold og andre objektive forskelle mellem amterne. Tabel 2. Driftsudgifter og indtægter (skatter og bloktilskud) per indbygger Indbyg- Driftsudg. Driftsudg. Indtægter Indtægter gere (mio. kr.) kr./indbyg. (mio. kr.) (kr./indbyg.) Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt I alt De væsentligste budgetforudsætninger er som følger: A. Vejle Amt Realvækstens fordeling (prioritering): Realvæksten er primært på sundhedsområdet, hvor der især forventes betydelige merudgifter til patientforsikring, særlig dyr medicin og behandling på lands- og landsdelsdækkende sygehuse. Herudover er der merudgifter på VUC- området som følge af indtægts- og aktivitetsændringer og på gymnasieområdet på grund af flere elever../. En samlet oversigt over realvæksten i Vejle Amt er vist i bilag 1. Øvrige forudsætninger for drift: Vejle Amt har i lighed med Århus Amt indarbejdet en rammereduktion i budgetforslaget for 2006 for at imødegå risikoen for en reduktion i institutionernes opsparing og overførsel 3

4 mellem årene som følge af kommunalreformen. Rammereduktionen er på 38 mio. kr., men er neutraliseret af en teknisk rammeforøgelse under Økonomiudvalget på tilsvarende 38 mio. kr. Denne ramme er ikke til forbrug, men er afsat med henblik på at afstemme det budgetterede forbrug med det forventede forbrug. Samlet er de nævnte rammer neutrale i forhold til realvækstberegningen. B. Ringkøbing Amt Realvækstens fordeling (prioritering): Realvæksten har primært baggrund i udgiftsvæksten på sygehusområdet. Sygehusene i Ringkjøbing Amt har op igennem 2003 og 2004 oparbejdet et større og større underskud på budgettet. På den baggrund vurderes det at der er behov for årligt 50 mio. kr. til sundhedsområdet i perioden Samtidig er der afsat årligt 18 mio. kr. til sygehusområdet som følge af den aftalte vækst på bl.a. kræftområdet i regeringsaftalen. Endelig er der omprioriteret 26 mio. kr. årligt fra medicinområdet til sygehusområdet. Øvrige forudsætninger for drift: En del af baggrunden for merudgifterne i 2003 og 2004 har været regeringens meraktivitetspulje Der skal en væsentlig aktivitetsforøgelse til for at nå op til baseline, hvor der udløses penge fra sygehuspuljen. I Ringkjøbing Amt har aktiviteten i årene ligget betydeligt over loftet for den statslige meraktivitetspulje. Den aktivitet, der har oversteget loftet i den statslige pulje havde en værdi på ca. 21 mio. kr. i 2002, ca. 17 mio. kr. i 2003 og endelig 58 mio. kr. i Der har således samlet været gennemført aktivitet for 97 mio. kr. ud over den statslige pulje. Den meraktivitet, der har ligget over loftet til meraktivitetspuljen har medført en opskrivning af amtets baseline med i alt ca. 81 mio. kr. Heraf er der alene en opskrivning fra 2004 til 2005 på ca. 43 mio. kr. Hertil kommer en generel opskrivning på 11/2 % årligt. I praksis betyder det, at Ringkjøbing Amt skal øge aktiviteten med en værdi på mere end 75 mio. kr. for at få andel i den statslige meraktivitetspulje i Der er ikke afsat midler til engangsudgifter i forbindelse med kommunalreformen i Ringkjøbing Amts budget. Men Ringkjøbing Amt påtænker at optage et lån på 12,5 mio. kr., som skal anvendes til engangsudgifter i Region Midtjylland C. Århus Amt Realvækstens fordeling: Realvæksten er primært disponeret til lovbundne områder som sygesikring, kommunale medfinansieringsaftaler på socialområdet og tjenestemandspensioner. Endvidere er der givet budgetrammeforhøjelser til sygehusområdet og til gymnasieområdet (elevtalsstigninger). Realvæksten på sygehusområdet forventes i store træk at kunne dække udgiftspresset i 2006, mens der på socialområdet fortsat er ufinansierede udgiftspres. Øvrige forudsætninger for drift: Realvæksten dækker på tværs af amtets institutionsområder (herunder sygehuse) over omstillinger/besparelser på ca. 0,5 procent af amtets budget samt en dispositionsbegræsning (budgetreduktion for at forhindre nedsparing af overførte beløb) af tilsvarende størrelse. 4

5 Der er i 2006-budgettet indarbejdet en éngangsbesparelse på 30 mio. kr. vedrørende apparaturanskaffelser. Det er en forudsætning for budgettet, at amtet i 2006 hjemtager 30 mio. kr. fra lånepuljerne under Kræftplan II, således at investeringer i scannere og strålekanoner ikke påvirkes af éngangsbesparelsen. Der er indarbejdet en pulje på 53 mio. kr. til engangsudgifter vedrørende kommunalreformen. Midlerne er finansieret gennem en dispositionsbegrænsning (budgetreduktion, jævnfør ovenstående). Endvidere er afsat en pulje på godt 20 mio. kr. til uforudsete merudgifter. Der er ikke afsat uderligere udisponerede puljer i driftsbudgetforslaget. D. Viborg Amt Realvækstens fordeling (prioritering): Realvæksten, brutto, går hovedsagligt til sundhedsområdet, hvor der i henhold til økonomiaftalen med Regeringen er tilført 44 mill. kr. (ekskl. tilførsel med 10 mill. kr. fra den statslige meraktivitetspulje) og desuden er ved interne omprioriteringer yderligere tilført 51 mill. kr. til sundhedsområdet. Denne interne omprioritering er finansieret ved en særlig dispositionsbegrænsning for alle andre udvalgsområder, hvilket giver 60,5 mill. kr. Desuden finansierer denne dispositionsbegrænsning stigende pensionsudgifter for alle amtets områder. For de øvrige sektorområder er en samlet realvækst på netto ca. 14 mill. kr. Øvrige forudsætninger for drift: Der er medtaget foreløbige engangsudgifter vedrørende strukturreformen med 12 mill. kr., der er forudsat lånefinansieret. 2. Anlægsudgifter per indbygger Anlægsudgifterne i de fire amter er opsummeret i tabellen nedenfor. Tabel 2. Netto-anlægsudgifter Inkl. almene handicapboliger Eksl. Almene handicapboliger Indbyg. Anlægsbudget Anlægsudg. Per Anlægsbudget Anlægsudg. Per (tkr.) indbygger (kr) 2006 (tkr.) indbygger (kr.) Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt På tværs af de fire amter er der forskelle på, hvordan anlægsudgifterne til amtslige almene handicap-boliger håndteres, hvorfor anlægsbudgettet anføres såvel inklusive som eksklusive udgifterne til almene handicapboliger. A. Vejle Amt I forslaget til anlægsbudget indgår 137 mio. kr. til etablering af boliger til handicappede efter lov om almene boliger. Disse initiativer er i overensstemmelse med Regeringens målsætninger og udgifteren finansieres i det væsentligste gennem lån, hvor ydelsen finansieres gennem beboernes husleje. Endvidere indgår 70 mio. kr. til udbygning af det overordnede vejnet, som Amtsrådet tilbage i 1998 besluttede en samlet plan for, og med en finansiering, der for størstepartens vedkommende var baseret på lånefinansiering. 5

6 Tungt i anlægsbudgettet vejer også udbygningen af gymnasiene til nye undervisningsformer og et øget antal elever samt tilpasning af sygehusene til ny struktur og Arbejdstilsynets krav. Inklusive almene handicapboliger er nettoanlægsudgiften per indbygger kr., mens den skattefinansierede nettoanlægsudgift er kr. per indbygger. B. Ringkøbing Amt Ringkjøbing Amt forventer samlede anlægsudgifter på 952 kr. pr. indbygger i 2006 og 779 kr. pr. indbygger i 2006 eksklusiv handicapboliger. C. Århus Amt Inklusive anlægsudgifterne til amtslige almene handicapboliger anvender Århus Amt ca. 780 kr. per indbygger. Når udgifterne til almene amtslige boliger, som på kort sigt finansieres via byggekreditter og på længere sigt gennem husleje fra beboerne, fratrækkes amtets anlægsbudet, anvender amtet netto ca. 650 kr. per indbygger på anlæg i D. Viborg Amt Der er budgetteret med anlægsudgifter på 138 mill. kr. svarende til økonomiaftalens forudsætninger for Viborg Amt. Dette beløb er ekskl. anlægsindtægter ved salg af ejendomme, der er budgetteret med en nettoindtægt på 18 mill. kr. Desuden indeholder budgetforslaget byggeri af en lang række amtslige boliger til handicappede, der er budgetteret netto, hvor anlægsudgiften er fratrukket forventet låneoptagelse. I 2006 er denne nettoudgift tæt på 0 som følge af tidsforskydninger mellem byggeudgifter og låneoptagelser for sådanne boliger. Ved de særskilte anlægsgodkendelser i Amtsrådet meddeles anlægsbevilling til bruttoudgiften og finansiering ved låneoptagelse m.v. Herved vil senere ved de konkrete godkendelser blive meddelt tillægsbevillinger med ca. 184 mill. kr. svarende til lånoptagelsen. Nettoanlægsudgiften inkl. almene handicapboliger er kr. per indbygger, mens den skattefinansierede nettoanlægsudgift er 589 kr. per indbygger. 3. Ændring i ultimokassebeholdning Nedenstående tabel opsummerer de budgetterede ultimokassebeholdninger i oprindeligt budget 2005 og budgetforslaget for Tabel 3. Ændring i skønnet ultimokassebeholdning i regnskab 2005 til budgetforslaget for 2006 Indbyggere Forventet ulti- Ultimokasse, Vækst i ultimo- Ændring mokasse 2005 BF2006 (tkr.) kasse (tkr.) per indbygger Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt I alt A. Vejle Amt Forventningerne til kassebeholdningen for 2005 er baseret på økonomikontrollen efter 2. kvartal. Forventningerne vedrørende kassebeholdningen ultimo 2006 er baseret på Økonomiudvalgets budgetforslag til 2. behandlingen. 6

7 Forbruget af kassebeholdning opgjort per indbygger er 184 kr. B. Ringkøbing Amt Ved fremlæggelsen af budgettet til 1. behandlingen af budget skønnes der en kassebeholdning på 397,8 mio. kr. i Forudsætningerne for nøgletallene er, at det beløb, som overføres fra 2004 til 2005 anvendes fuldt ud i Det vil sige at der ikke er indregnet overførsler mellem år i ovenstående forventninger til likviditeten i 2005 og Der forventes dog at skulle overføres betydelige uforbrugte rådighedsbeløb fra 2005 til 2006 og fra 2006 til På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på omkring 122 mio. kr. på anlægsområdet i 2005, som vil blive søgt overført til forbrug i Dette beløb kan vise sig at blive større. Med den nuværende størrelse af anlægsbudgettet i 2006 kan det forventes, at der også vil skulle overføres anlægsbeløb fra 2006 til Ultimolikviditeten både i 2005 og 2006 kan derfor vise sig at blive større. Det skønnede forbrug af kassebeholdning per indbygger i 2006 er 314 kr. C. Århus Amt I økonomirapporteringen per august 2005 skønnes ultimokassen 2005 at blive i størrelsesordenen 650 mio. kr. (forventet middelværdi). Amtet budgetterer i budgetforslaget med en henlæggelse til kassebeholdning på ca. 20 mio. kr. Alligevel skønnes ultimokassebeholdningen 2006 at være i størrelsesordenen ca. 345 mio. kr. Den løbende økonomirapportering for 2005 tyder på, at der fra 2005 til 2006 skal overføres betydelig uforbrugte rådighedsbeløb. Forbruget af disse overførte rådighedsbeløb er indregnet i skønnet over ultimokasse 2006 og bevirker faldet i kassebeholdningen. Forbruget af ultimokasse udgør målt per indbygger 462 kr. D. Viborg Amt Ultimo 2004 udgjorde kassebeholdningen 216 mill. kr. Ifølge økonomirapporteringen fra sundhedsområdet kan der forventes et merforbrug i 2005 på ca. 80 mill. kr. ekskl. Sygesikringsmedicin som følge af en meget stor aktivitetsstigning. Modsat forventes på øvrige driftsområder samlet et mindreforbrug i forhold til budgettet, der dog ikke er vurderet nærmere på nuværende tidspunkt. Ligeledes er der ikke pt. en vurdering af anlægsoverførsler fra 2005 til 2006, så der kan blive tale om forskydninger i kasseforbrug i 2005 og 2006 i forhold til ovenstående tabel. Viborg Amt skønner for nærværende, at der ikke vil ske forbrug af kassebeholdning i

8 4. Netto-låneoptag i budgetforslaget for 2006 Netto-låneoptaget (låneoptag fratrukket årets afdrag på lån) er anført i nedenstående tabel. Tabel 4. Netto-låneoptag i budgetforslaget for 2006 Tusinde kr. Kr. per indbygger Indbyggere Ordinære Lån, alme- Netto-lån Ordinære Netto-lån lån (netto) ne boliger i alt nettolån i alt Vejle Ringkøbing Århus Viborg I alt Note: Ordinære lån (netto) er lån indenfor anlægslånerammen m.v. fratrukket årets afdrag på tilsvarende lån. A. Vejle Amt I budgetforslaget er forudsat låntagning efter de almindelige låneregler på 155 mio. kr. Vejle Amt har herudover forudsat et særligt lån på på 200 mio. kr. fra Puljen til særligt stillede amter. Der optages alene kortfristede byggelån på projekterne efter lov om almene boliger, da ingen af disse projekter færdiggøres i Amtet har desuden søgt lån fra Pulje vedr. OPP-projekter på 70 mio. kr. og Pulje til finansiering af scannere på 24 mio. kr., som ikke er indarbejdet i budgetforslaget. Denne låntagning skal dog ses i sammenhæng med ansøgningen om det særlige lån på 200 mio. kr., således, at der ikke samlet forventes godkendt særlig låntagning ud over 200 mio. kr. Nettolåneoptaget i 2006 skønnes til 897 kr. per indbygger, såvel inklusive som eksklusive låneoptagningen til almene amtslige handicapboliger. B. Ringkøbing Amt Ringkøbing Amt har indarbejdet anlægslån på netto 46,6 mio. kr., svarende til et ordinært netto-lån per indbygger på 170 mio. kr. Amtet har indarbejdet låneoptag til almene amtslige boliger på 51,6 mio. kr., således at det samlede nettolåneoptag i budgetforslaget for 2006 er på 98,2 mio. kr. Det svarer til et låneoptag per indbygger på 358 kr. Der påtænkes ikke optaget yderligere lån i C. Århus Amt Århus Amt optager ordinære anlægslån på netto 86 mio. kr. i 2006, svarende til 131 kr. per indbygger. Til almene amtslige boliger er i budgetforslaget indarbejdet et låneoptag på 152 mio. kr., således at det samlede låneoptag bliver på 238 mio. kr. Det svarer til et netto-låneoptag per indbygger på 362 kr. Budgetforslaget forudsætter låneoptag på minimum 30 mio. kr. fra lånepuljerne under Kræftplan II, som ikke er eksplicit indarbejdet. Hvis denne låntagning realiseres, bliver amtets samlede nettolåneoptag i 2006 på 268 mio. kr. eller ca. 407 kr. per indbygger. 8

9 D. Viborg Amt Viborg Amt har forudsat lån på 55 mill. kr. indenfor den almindelige anlægslåneramme og forudsætter endvidere, at amtet får ca. 12 mio. kr. i lån fra puljen til udgifter i forbindelse med kommumalreformen. Opgjort per indbygger svarer det til et nettolåneoptag på 286 kr. Som nævnt er i budgetforslaget i henhold til praksis gennem flere år kun budgetteret med nettoanlægsudgifter til almene amtslige boliger. I forhold hertil forventes et låneoptag på ca. 184 mill. kr., der betales gennem beboernes fremtidige husleje. Nettolåneoptaget per indbygger (indenfor anlægslånerammen m.v.) kan skønnes til 183 kr. Når der medregnes låneoptag til almene amtslige boliger udgør nettolåntagningen i kr. per indbygger. 9

10 Bilag 1. Realvækstens fordeling i Vejle Amt Vejle Amts realvækst fra budget 2005 til budgetforslag 2006 Mio. kr. Mio. kr. Gymnasier 4,9 VUC 8,1 Specialundervisning for børn, elevtal 2,6 UK i alt 15,6 Patientforsikring 18,7 Servicefunktioner 3,1 Særlig dyr medicin 36,7 Udenamtskontoen 44,3 Sygesikringen, eksklusiv medicin 18,6 Medicinudgifter -47,8 SHU i alt 73,6 Ændret beboersammensætning 2,0 SOC i alt 2,0 Tjenestemandspensioner 1,8 ØK i alt 1,8 Øvrigt på alle områder 6,0 I alt 99,0 Note: Realvæksten er 7 mio. kr. lavere end anført i tabellen, idet indtægter fra særlige initiativer på kræftområdet skal indtægtsføres under konto 4. Det er ikke sket i tabellen ovenfor. 10

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsberetningen findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 87-7788-244-X

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Økonomisk balance Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Indholdsfortegnelse: Resume: udfordringens omfang.... 1 1. økonomiskøn

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Sag nr. 1 Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler 9 bilag REGNSKAB

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 UDKAST Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Udgives af: Odense Kommune Politisk Økonomisk Stab Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Budgetforslag 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

14. Redegørelse for amtets gældssituation

14. Redegørelse for amtets gældssituation 14. Redegørelse for amtets gældssituation 14.1 Typer af lån... 2 14.2 Den historiske Udvikling i amtets gæld... 3 14.3 Gældens sammensætning i 2005... 4 14.4 Risikovurdering af gælden 2005-08... 6 Socialudvalget

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Tirsdag den 5. december 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Finanser april 2012 FM 2012 / 46 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning...

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram. Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling

Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram. Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling Økonomiforvaltningen 1. kontor NOTAT 3. februar 2006 Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling Spørgsmål: Hvad er hver enkelt forvaltnings

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere