Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr Kære Niels Thomsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen"

Transkript

1 Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her Svar til 37, spørgsmål nr Kære Niels Thomsen Indledningsvist vil jeg gerne takke for de rejste spørgsmål. Da spørgsmålene er rettet mod meget detaljerede oplysninger, har det taget noget tid at indhente svar fra underliggende enheder, hvorfor besvarelsen som varslet har trukket ud. Nedenfor gengives dine spørgsmål efterfulgt af svar. 25. jan Sagsnr Dok. Nr Postboks Nuuk Tlf. (+299) Fax (+299) Ifølge lovens 48 kan Landsstyret yde lån og tilskud til erhvervelse af et medbyggerhus. Hvor mange huse er der aktuelt udlånt midler til, og hvad udgør den samlede udlånssum? a) Hvor mange huse er der aktuelt udlånt midler til? I 2008 og 2009 er der ydet lån til henholdsvis 21 og 10 medbyggerhuse, i alt 31 byggesæt. b) Hvad udgør den samlede udlånssum? Udlånssummen er foreløbig ultimo 2010 opgjort til 30,8 mio. kr. 2. Hvad er den forventede samlede opførelsespris på et medbyggerhus af typisk model og placering, og hvor stort er det gennemsnitlige offentlige lån henholdsvis tilskud, der ydes til opførelsen m.v. og hvor stor er den gennemsnitlige eventuelle egenbetaling? a) Hvad er den forventede samlede opførelsespris på et medbyggerhus af typisk model og placering? Der er 4 typer af Illorput 2000, der svinger i prisen mellem kr. og kr. for et byggesæt. Dertil kommer udgifter til instruktørbistand, fundament mv. b) Hvor stort er det gennemsnitlige offentlige lån? Det gennemsnitlige udlån til de 31 medbyggerhuse kan ultimo 2010 opgøres til knap kr. c) Hvor stort er det offentlige tilskud Det samlede udlån til de 31 medbyggerhuse er ultimo 2010 opgjort til 30,8 mio. kr. d) Hvor stor er den gennemsnitlige eventuelle egenbetaling Den samlede gennemsnitlige egenbetaling er ultimo 2010 opgjort til knap kr. 1/5

2 3. Ydes der lån og tilskud til personer uanset hvor de er bosiddende i Grønland? I henhold til Landstingsforordning nr. 11 af 19. november 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt mv. 47, kan der ydes lån til kommuner eller fysiske personer der er myndige og har registeret folkeregisteradresse i Grønland. I de årlige finanslove er der indsat følgende prioriteringer i forbindelse med behandling af ansøgninger om medbyggerhuse (hovedkonto Boligprogram for bygder og yderdistrikter): at der ikke tildeles medbyggerhuse til personer, der i forvejen har en anden bolig med offentlig medfinansiering, at der gives afslag på tildeling af medbyggerhuse på de lokaliteter, hvor der henstår ledige offentlige boliger eller tomme boligstøttehuse, at medbyggerhuse tildeles efter en samlet trangsvurdering, hvor der bl.a. skal tages hensyn til den generelle befolkningsudvikling, sundhedstilstanden, boligforsyning og erhvervsudvikling på lokaliteten. 4. Såfremt der alene ydes lån og tilskud til personer bosiddende på steder, hvor der ikke kan opnås privat realkreditfinansiering, ønskes det oplyst, hvorvidt denne sondring anses som fordelingspolitisk retfærdig og hensigtsmæssig. Beslutning om foranstående prioritering af ansøgninger (spørgsmål 3) om medbyggerhuse er foretaget af Inatsisartut. 5. Ifølge lovens 50 ydes lånet som et rente- og afdragsfrit lån, som nedskrives lineært over lånets løbetid på 33 år. Hvorledes adskiller denne konstruktion sig fra en gave, og anser Naalakkersuisut det som retfærdigt mere eller mindre at forære huse til personer bosiddende på konkrete steder eller med specifikke indkomstforhold, mens landets øvrige borgere må afholde boligudgifter på op til typisk kr. om måneden, såfremt dé ønsker at bo i eget hus? Beslutning om særligt at forfordele personer i bygder- og yderdistrikter med lån der nedskrives lineært er foretaget af Inatsisartut. I 2011 vil der blive arbejdet på en gennemgribende revision af hele boliglovgivningen, herunder regelsættet omkring støtte til boligbyggeri. I den forbindelse vil Inatsisartuts Infrastruktur og Boligudvalg samt Finansudvalg blive hørt og vil få lejlighed til at komme med input til ønsker om den fremtidige lovgivning. Det er mit håb, at der i 2012 vil blive fremlagt ny lovgivning på området. 6. Til hvor mange personer er der anslået sikret boliger qua selv- og medbyggerordningen igennem de sidste 5-10 år og til hvilken samlet offentlig udgift? 2/5

3 A/S Boligselskabet INI, der administrerer ordningen, har oplyst, at ud over de 31 medbyggerhuse, der er ydet lån til i 2008 og 2009, er der i perioden 2000 frem til 2009 ydet omkring 463 lån til selvbyggere, og ud fra låntagernes husstandsoplysninger er der boligforsynet over 1700 personer og at de samlede udlån er opgjort til 276,5 mio. kr. 7. Til hvor mange personer kunne der alternativt have været sikret boliger, såfremt selvstyret i stedet havde anvendt midlerne til hhv. støttet privat boligbyggeri og støttet kommunalt boligbyggeri alt andet lige? Såfremt boligerne var anvist som støttet kommunalt boligbyggeri, vil stort set samme antal boliger kunne blive bygget, men så ville boligerne fremadrettet være kommunale lejeboliger og ikke ejerboliger på de pågældende steder. Sandsynligheden for at det offentlige fremover skulle subsidiere boligerne (administration, vedligehold og boligsikring) vil være overordentlig sandsynlig. Såfremt midlerne til selvbyggerhuse og medbyggerhuse på 276,5 mio. kr. var anvendt til støttet privat boligbyggeri, ville midlerne være anvendt som selvstyrets låneandel på maksimalt kr. pr. udlån. Det svarer til godt 975 boliger. Det er dog hypotetisk, idet det skal bemærkes, at Hjemmestyret og nu Selvstyret indtil nu har imødekommet ansøgninger om 10/40/50 lån og nu 20/20/60 lån i perioden. 8. Har nogen personer i noget tilfælde fået tildelt mere end ét selv- eller medbyggerhus? I givet fald ønskes yderligere oplysninger herom. Når der indkommer ansøgninger om selv- eller medbyggerhuse, bliver de gennemgået og det sikres, at ansøgere ikke har et aktivt låneforhold fra en tidligere tildeling af et selv- eller medbyggerhus. 9. Det fremgår af lovens 56, at Naalakkersuisut ikke kan dispensere fra ansøgningsfristen for lån og tilskud. Har Naalakkersuisut på noget tidspunkt alligevel gjort dette? Da det fremgår, at der ikke kan ydes dispensation, er der ikke mulighed for det. Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik er ikke bekendt med, at der skulle være givet dispensation. 10. Det fremgår af lovens 59, at lån ydet i medfør af 48 forfalder ved ejerskifte, med mindre Naalakkersuisut bestemmer andet. Har Naalakkersuisut udnyttet denne mulighed, og hvor ofte er dette i givet fald sket og på hvilken baggrund? Der er indtil videre ikke sket ejerskifte i de nyopførte medbyggerhuse, så spørgsmålet har ikke været aktuelt. 3/5

4 11. Det fremgår af lovens 60, nr. 1, at lån ydet i medfør af 48 forfalder, såfremt låntager ikke vedligeholder huset i tilstrækkeligt omfang. Umiddelbart er dette en ganske fornuftig bestemmelse, idet man kunne frygte, at medbyggerhusene ellers på sigt vil forfalde på samme måde som de mange tomme BSU-huse rundt omkring i landet, hvorved det offentliges værdi i form af pantet i husene ville blive gå tabt endnu hurtigere, end det er tiltænkt jfr. 50, stk. 2. Det ønskes derfor oplyst hvilken konkret betydning bestemmelsen i 60, nr. 1, samt evt. tilsvarende bestemmelser i det tidligere gældende regelsæt, har haft indtil videre. Det er korrekt, at ét af betingelserne for lån til medbyggerhusene indebærer, at lånene forfalder, hvis låntager ikke vedligeholder huset i tilstrækkeligt omfang. Da ordningen kun har eksisteret i ganske få år, har bestemmelsen pt. ikke haft konkret betydning, idet manglende vedligeholdelse ikke opstår på kort tid, men over en længere periode. 12. Hvilke konsekvenser ville der være ved at ophæve medbyggerordningen og overføre de med ordningen forbundne bevillinger m.v. til Illuut A/S med henblik på opførelse af for eksempelvis alment boligbyggeri og mindre flerfamiliehuse? En ophævelse af medbyggerordningen vil betyde, at en række husstande i bygder- og yderdistrikter ikke vil have økonomi til at købe deres egen, tidssvarende bolig, idet husstandene i disse områder ikke vil kunne opnå realkreditfinansiering, med mindre boligerne opføres som familiehuse i form af andelsboliger under Illuut A/S. De vil være henvist til at købe evt. gamle utidssvarende huse, som de ikke har råd til at sætte i stand. Det vil således have betydning for den generelle sundhed i bygder- og yderdistrikerne, eksempelvis i forhold til TB, astma mv. Såfremt Illuut A/S skal opføre boliger i bygderog yderdistriker og udleje disse, vil det betyde at Selvstyret skal finansiere boligerne 100% yde subsidier/tilskud til administration (det er dyrt at administrere få og spredte boliger), og subsidiere en teknisk afdeling med væsentlige tilskud til varetagelse af systematisk vedligeholdelse af få spredte boliger. 13. Det ønskes afsluttende oplyst, om Naalakkersuisut under ét er fuldt ud tilfreds med medbyggerordningen og hvilke visioner Naalakkersuisut har for udviklingen af dette område fremover. Medbyggerordningen har den store fordel i forhold til Selvbyggerordningen, at Medbyggerne betaler et indskud, der er reguleret i forhold til deres indkomst. Subsidieelementet falder således i takt med at husstandsindkomsten stiger. Jeg håber, at jeg herved har skabt er overblik over sagen og stiller mig til rådighed for yderligere oplysninger. Med venlig hilsen 4/5

5 Jens B. Frederiksen 5/5

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain,

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain, Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Miljø Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her Formand Agathe Fontain Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

I dette kapitel fremlægges en række forslag på boligområdet ud fra følgende overordnede principper og mål

I dette kapitel fremlægges en række forslag på boligområdet ud fra følgende overordnede principper og mål Kapitel 4: Boliger 4.1 Indledning Boligforhold er en afgørende velfærdsparameter. Det er vigtigt, at alle har mulighed for at bo i en ordentlig og tidssvarende bolig. Kravene til boliger ændres i takt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1.Indledning... 4 2.Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 5 3.Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Sendes til kommunen Holbæk kommune, hjælpemiddelsafdelingen Kanalstræde 2 4300 Holbæk Tlf: 72363636 Fax: 72360001 E-mail: sikkerpost@holb.dk Web: www.holbaek.dk Forbeholdt kommunen Modtaget dato KLE 27.60.00G01

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.

Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug. Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug. I medfør af 1 i lov nr. 134 af 28. marts 1984 om støtte til erhverv i Grønland fastsættes: Kapitel 1. Formål

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Tlf: 99889988 E-mail: sikkerpost@rebild.dk Web: www.rebild.dk Sendes til kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget dato KLE 27.60.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2011 Nogle vigtige oplysninger & Pensionisternes Samvirke 12. udgave LO Faglige Seniorer Udgiver: Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58 2200 København N tlf: 35

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Mod et retfærdigt og effektivt boligmarked

Mod et retfærdigt og effektivt boligmarked Mod et retfærdigt og effektivt boligmarked Anne Kristine Høj, specialkonsulent, og Jakob Roland Munch, specialkonsulent, Det Økonomiske Råds Sekretariat 1 Beregninger i artiklen dokumenterer, at de økonomisk

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

landstingsforordningen om førtidspension

landstingsforordningen om førtidspension Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Vejledning om landstingsforordningen om førtidspension December 2010 VEJLEDNING OM FØRTIDSPENSION Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på bilområdet Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING...

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Pulje til Landsbyfornyelse Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Assens Billund Bornholm Brønderslev Esbjerg Favrskov Faxe Frederikshavn Frederikssund Faaborg-Midtfyn Gribskov Guldborgsund Haderslev Halsnæs

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven I medfør af 114, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012, 7, stk. 2, i lov om afgift efter brændstofforbrug

Læs mere