REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:"

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger:

2 Økonomiudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 33. Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Direktionen Regler for økonomisk decentralisering Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet Opgørelse over ledige boliger i almene boligorganisationer pr. 1. februar Haderslev Boligselskab, afd. 16/66, Moltrupvej Erik Grøn Kollegiet Haderslev Boligselskab, afd. 16/25, Brombærvej/Skovvænget - lånekonvertering Haderslev Boligselskab, afd. 16/25, Skovvænget og Brombærvej Haderslev Boligselskab, afd. 16/25, Brombærvej Boligselskabet af 1943, Vojens - Gyvelvej 1, renovering af køkken og bad Boligselskabet af 1943, Vojens - Syrenvej 54, renovering af køkken og bad LUKKET DAGSORDEN 43. Salg af kommunens faste ejendomme Arealdisponering Arealanvendelse ved Clausensvej - CVU Haderslev Fodboldstadion: Banevarme... 61

3 Økonomiudvalget, Side Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Direktionen DIINPE / 07/5478 Årskalenderen omfatter et fællesmøde pr. halvår mellem Økonomiudvalget og Direktionen, aktuelt den 7. marts. Møderne er tænkt som en ramme for gensidig orientering om fælles anliggender af aktuel interesse. På mødet tegner Direktionens medlemmer hver især et situationsbillede af serviceområdets aktuelle opgaver med relation til Økonomiudvalgets permanente ansvarsområde og aktuelt prioriterede årsmål. Økonomiudvalget modtog en orientering om arbejdet i serviceområderne og fik besvaret konkrete spørgsmål. 34. Regler for økonomisk decentralisering DIJYKN / 06/181 Sammenlægningsudvalget godkendte på mødet den 10. oktober 2006 "Regler for økonomisk decentralisering i Haderslev Kommune fra 2007". Afledt af drøftelser på Årsmødet den 16. november 2006 samt gennemgang af Den Decentrale Model på mødet den 12. december 2006 med Direktionen, Strategigruppen og Økonomidriftsgruppen er regelsættet for økonomisk decentralisering konsekvensrettet med nogle få ændringer. I kapitel 2, der beskriver hvem der er omfattet af regler for økonomisk decentralisering, er tilføjet: "Endvidere er de lovbundne områder (udenfor servicerammen) omfattet af regelsættet for økonomisk decentralisering". Det betyder, at også råd og nævn er omfattet af regelsættet, hvorfor denne sætning er slettet. Som følge heraf udgår bilag 1 - Hvem er ikke omfattet af økonomisk decentralisering - af regelsættet. De øvrige bilag omnummereres og regelsættet er

4 Økonomiudvalget, Side 52 konsekvensrettet med bilagshenvisninger. Sammenlægningsudvalget godkendte den 12. december 2006 organisering af kommunal ejendomsadministration i Haderslev Kommune. På baggrund heraf er afsnit 4.3 og bilag 3 - "Bygningsvedligehold" tilrettet. Der vedlægges et ajourført regelsæt (bilag 1), hvor ændringer er anført i højre margen. Sagen behandles i : Økonomidriftsgruppen den 29. januar 2007, Strategigruppen den 22. februar 2007, Direktionen den 27. februar 2007 Økonomiudvalget den 7. marts 2007 Byrådet den 29. marts 2007 Økonomichefen Bilag Bilag 1 -Regler for økonomisk decentralisering (277872) Intern Service indstiller, at de reviderede regler for økonomisk decentralisering godkendes. Beslutning i Økonomidriftsgruppen den Drøftelser af bygningsvedligeholdelsesordningen, der er særlig i 2007 og måske også i Det fordrer visse redaktionelle rettelser i dokumentet og bilag 3. Beslutning i Strategigruppen den Strategigruppen tiltrådte de reviderede regler for økonomisk decentralisering og videreindstiller til godkendelse i Direktionen. Beslutning i Direktionen den Fraværende: Ingen Godkendt som indstillet. Direktionen evaluerer reglerne primo 2008 i forbindelse med regnskabsafslutningen for regnskabsåret 2007.

5 Økonomiudvalget, Side 53 Anbefales. 35. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet DIBBCH / 06/2791 Sammenlægningsudvalget har på mødet den 12. december 2006, sag nr. 248 godkendt hovedregulativet. Der er udarbejdet ca. 75% af bilagene til kasse- og regnskabsregulativet, som fremsendes til godkendelse. Der er tale om følgende ti bilag: - Bilag 7 Retningslinier vedrørende sagsgange for økonomisager - Bilag 8 Beskrivelse af økonomisystemet m.v. - Bilag 10 Anvisning, attestation og bilagsbehandling - Bilag 11 Konti i pengeinstitutter m.v. - Bilag 12 Afstemning af balancekonti - Bilag 13 Håndtering af modtagne checks m.m. - Bilag 14 Opbevaring og administration af værdier tilhørende andre - Bilag 16 Regler for udarbejdelse af anlægsregnskaber - Bilag 18 Anvendelse af it-systemer - Bilag 21 Regler for leje og leasing. Endvidere vedlægges til orientering en samlet matrix over alle bilag til kasseog regnskabsregulativet. De øvrige bilag er under udarbejdelse og vil blive fremlagt hurtigst muligt. Der redegøres i særskilt dagsordenspunkt for emnet IT-systemansvarlige. Juridiske aspekter Af 42, stk. 7 i Lov om Kommunernes Styrelse fremgår det, at kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretning af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft. Strategigruppen behandlede sagen den 16. januar Økonomidriftsgruppen behandlede sagen den 29. januar Strategigruppen skal behandle sagen den 22. februar 2007, Direktionen skal behandle sagen den 27. februar 2007, Økonomiudvalget skal behandle sagen den 7. marts 2007 og Byrådet skal godkende bilagene den 29. marts 2007.

6 Økonomiudvalget, Side 54 Økonomichefen er tovholder. Bilag Regler for leje og leasing (262962) Anvendelse af IT-systemer (262966) Regler for udarbejdelse af anlægsregnskaber (262968) Håndtering af modtagne checks m.m. (262970) Afstemning af balancekonti (262972) Sagsgange for økonomisager (275581) Konti i pengeinstitutter (262973) Anvisning, attestation og bilagsbehandling (262974) Beskrivelse af økonomisystemet m.m (262964) Opbevaring og administration af værdier tilhørende andre.doc (270647) Oversigt over bilag til administrationshåndbogen (274938) Intern Service indstiller, at de ti bilag til kasse- og regnskabsregulativet godkendes. Beslutning i Strategigruppen den Økonomichef Jytte Knudtzen orienterede om de ti bilag til kasse- og regnskabsregulativet og den samlede Strategigruppe sender dem videre til Direktionen til godkendelse. Beslutning i Direktionen den Fraværende: Ingen Godkendt som indstillet. Direktionen videresender materialet til behandling i Økonomiudvalget efter tilretning af bilagene i overensstemmelse med de på mødet faldne bemærkninger. Anbefales med mindre rettelse i bilag 21 med hensyn til underskrivelse af leasing-aftaler.

7 Økonomiudvalget, Side Opgørelse over ledige boliger i almene boligorganisationer pr. 1. februar DIFLFO / 03/88 Opgørelse fra Landsbyggefonden over antallet af ledige boliger pr. 1. februar For Haderslev Kommunes vedkommende er der angivet 56 ledige boliger, hvoraf 28 findes i afdelinger med driftsstøtte fra Landsbyggefonden (dvs. afdelinger, der har fået støtte efter omprioriteringsloven eller reglerne om landsdispositionsfonden). 56 ledige boliger svarer til 1,02% af en almen boligmasse på ca boliger i den nye Haderslev Kommune. Sagen forelægges Økonomiudvalg og Byråd til orientering. Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet indstiller, at opgørelsen tages til efterretning. Taget til efterretning. 37. Haderslev Boligselskab, afd. 16/66, Moltrupvej Erik Grøn Kollegiet DIFLFO / 07/5390 Ansøgning fra Nykredit på vegne af Haderslev Boligselskab om godkendelse af, at et lån til Nykredit på opr kr. omlægges til et nyt 19-årigt kontant annuitetslån på kr., at et lån til Nykredit på opr kr. omlægges til et nyt 20- årigt kontant annuitetslån på kr., at et lån til Nykredit på opr kr. omlægges til et nyt 20- årigt kontant annuitetslån på kr.,

8 Økonomiudvalget, Side 56 at et lån til Nykredit på opr kr. omlægges til et nyt 18- årigt kontant annuitetslån på kr., og at kommunen vedstår eventuelle garantier afgivet overfor andre realkreditinstitutters efterstående lån. For alle lån opnås en besparelse i ydelse og en gevinst i nutidsværdi. Juridiske aspekter I henhold til 29 i bek. af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m. v. kan udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet indstiller, at låneomlægning godkendes, og at garantier som anført vedstås. Anbefales. 38. Haderslev Boligselskab, afd. 16/25, Brombærvej/Skovvænget - lånekonvertering DIFLFO / 07/5390 Ansøgning fra Nykredit på vegne af Haderslev Boligselskab om godkendelse af, at et lån til Nykredit på opr kr. omlægges til et nyt 20-årigt kontant annuitetslån på kr., at et lån til Nykredit på opr kr. omlægges til et nyt 23- årigt kontant annuitetslån på kr., at et lån til Nykredit på opr kr. omlægges til et nyt 8-årigt kontant annuitetslån på kr., og at kommunen vedstår eventuelle garantier afgivet overfor andre realkreditinstitutters efterstående lån.

9 Økonomiudvalget, Side 57 For alle lån opnås en besparelse i ydelse og en gevinst i nutidsværdi. Juridiske aspekter I henhold til 29 i bek. af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m. v. kan udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet indstiller, at låneomlægning godkendes, og at garantier som anført vedstås. Anbefales. 39. Haderslev Boligselskab, afd. 16/25, Skovvænget og Brombærvej 23 DIFLFO / 07/5285 Ansøgning fra Nykredit på vegne af Haderslev Boligselskab om godkendelse af, at et lån til Nykredit på opr kr. omlægges til et nyt 23-årigt kontant annuitetslån på kr., at et lån til Nykredit på opr kr. omlægges til et nyt 23-årigt kontant annuitetslån på kr., og at kommunen vedstår eventuelle garantier afgivet overfor andre realkreditinstitutters efterstående lån. I begge tilfælde opnås en besparelse i ydelsen og en gevinst i nutidsværdi. Juridiske aspekter I henhold til 29 i bek. af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m. v. kan udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering i en ejendom, der

10 Økonomiudvalget, Side 58 tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet indstiller, at låneomlægning godkendes, og at garantier som anført vedstås. Anbefales. 40. Haderslev Boligselskab, afd. 16/25, Brombærvej DIFLFO / 07/5310 Ansøgning fra Nykredit på vegne af Haderslev Boligselskab om godkendelse af, at et lån til Nykredit på opr kr. omlægges til et nyt 22-årigt kontant annuitetslån på kr., at et lån til Nykredit på opr kr. omlægges til et nyt 10- årigt kontant annuitetslån på kr., og at kommunen vedstår eventuelle garantier afgivet overfor andre realkreditinstitutters efterstående lån. I begge tilfælde opnås en besparelse i ydelsen og en gevinst i nutidsværdi. Juridiske aspekter I henhold til 29 i bek. af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m. v. kan udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd

11 Økonomiudvalget, Side 59 Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet indstiller, at låneomlægning godkendes, og at garantier som anført vedstås. Anbefales. 41. Boligselskabet af 1943, Vojens - Gyvelvej 1, renovering af køkken og bad DIFLFO / 07/4688 Ansøgning fra Boligselskabet af 1943, Vojens, om godkendelse af en huslejestigning på kr. årligt samt optagelse af et kreditforeningslån på kr. i forbindelse med renovering af køkken og badeværelse i ejendommen Gyvelvej 1, Vojens. Økonomiske forhold Der ydes ingen boligsikring til lejemålet, hvorfor lejeforhøjelsen ingen kommunaløkonomiske konsekvenser har. Juridiske aspekter I henhold til 29 i bek. af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m. v. kan udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet

12 Økonomiudvalget, Side 60 Byrådssekretariatet indstiller såvel huslejeforhøjelse som låneoptagelse godkendt. Anbefales. 42. Boligselskabet af 1943, Vojens - Syrenvej 54, renovering af køkken og bad DIFLFO / 07/4702 Ansøgning fra Boligselskabet af 1943, Vojens, om godkendelse af en huslejestigning pr. 1. april 2007 på kr. årligt samt optagelse af et kreditforeningslån på kr. i forbindelse med renovering af køkken og badeværelse i ejendommen Syrenvej 54, Vojens. Økonomiske forhold Det bemærkes, at boligen p. t. står tom Juridiske aspekter I henhold til 29 i bek. af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m. v. kan udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet indstiller såvel huslejeforhøjelse som låneoptagelse godkendt. Anbefales.

13 Økonomiudvalget, Side 61 LUKKET DAGSORDEN 43. Salg af kommunens faste ejendomme 44. Arealdisponering 45. Arealanvendelse ved Clausensvej - CVU 46. Haderslev Fodboldstadion: Banevarme

14 Økonomiudvalget, Side 62 Underskriftsside Inger Fleischer Peter Chr. Jacobsen Holger Lauritzen Gunnar Nielsen Jens Chr. Gjesing Markvard Hovmøller Lone Ravn Søren Rishøj Jakobsen Karsten Sperling

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Teknik- og Boligudvalget

Teknik- og Boligudvalget Sidenr. 545 Protokol Mødedato: 7. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Erling Rasmussen, Erik Lund GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Erik Monnerup, Bent Nielsen, Børge

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Colosseum. Mødedato Onsdag den 14. august 2013. Mødetidspunkt Kl. 9.00. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Colosseum Mødedato Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. marts 2015 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden

KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden KERTEMINDE KOMMUNE Dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 13. marts 2007 Kl. 15.30 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Opgørelse af over- /underskud for 2006 for Kerteminde,

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Tirsdag den 5. december 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til:

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Vedrørende: Besvarelse af stillede spørgsmål Sagsnavn: Spørgsmål fra byrådsmedlem Bjarne Overmark vedrørende status Randersegnens Boligforening under konkurs, de øvrige almene boligforeninger m.fl. - optagelse

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere