KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 1.3.2012"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2011) 7585 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af husholdningstørretumblere (EØS-relevant tekst)

2 BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR DEN DELEGEREDE RETSAKT Begrundelse og formål Husholdningstørretumblere er i øjeblikket omfattet af Kommissionens direktiv 95/13/EF 1 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/75/EF for så vidt angår energimærkning af tørretumblere. Direktivet foreskriver, hvordan der skal gives standardoplysninger om husholdningstørretumbleres energiforbrug ved indplacering af produkterne på en skala fra A til G. Det foreliggende forordningsforslag afhjælper den svigtende regulering, der som påpeget i konsekvensanalysen skyldes, at A til G-skalaen i direktiv 95/13/EF er blevet forældet. Det supplerer forslaget til kommissionsforordning om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF 2 for så vidt angår krav til miljøvenligt design af husholdningstørretumblere. Sidstnævnte fjerner de mindst effektive apparater fra markedet. Formålet med denne delegerede forordning er at indføre nye og mere ambitiøse energieffektivitetsklasser, som er tilpasset til den teknologiske udvikling, og at gøre ordningen mere dynamisk. Den medtager også gasdrevne tørretumblere i mærkningsordningen for at sikre, at markedet bliver så gennemskueligt som muligt for slutbrugerne. Generel baggrund Siden energimærket blev indført for 15 år siden, er husholdningstørretumblerne blevet ca. 12 % mere energieffektive 3. EU-miljømærket anses for at have været en af de vigtigste markedsmæssige drivkræfter for denne effektivitetsforbedring. De fleste husholdningstørretumblere ligger på nuværende tidspunkt i klasse B og C (i 2008 var det ca. 95 %). Det giver forbrugerne meget lidt at vælge imellem og firmaerne i branchen få muligheder for at skille sig ud fra konkurrenterne. Ny teknik (varmepumper og gasdrevne tørretumblere), som ikke var på markedet, da direktiv 95/13/EF blev vedtaget, gør det nu muligt at sælge husholdningstørretumblere, hvis forbrug ligger op til 50 % under grænsen for den nuværende klasse A. Så længe der ikke er højere klasser end A, synes producenterne uvillige til at investere mere i at tage ny energibesparende teknik i brug. Derfor vinder tørretumblere med indbygget varmepumpe ikke markedsandele, hvad der igen betyder, at deres produktionsomkostninger bliver ved med at ligge højt (ingen stordriftsfordele og ingen effektiv konkurrence blandt producenterne). Konsekvensanalysen viser, at der i 2005 var i alt 57 mio. husholdningstørretumblere i brug i EU-27. Deres årlige elforbrug lå på 21 TWh, svarende til en udledning på 9,5 mio. t CO 2. Gøres der ikke noget, vil dette tal formentlig stige til 31 TWh i Det skønnes, at den samlede virkning af de foreslåede krav til miljøvenligt design og en ny mærkningsordning vil EFT L 136 af , s EUT L 285 af , s I 1995 brugte en gennemsnitlig kondenstørretumbler ca. 0,79 kwh/kg (GEA-undersøgelse, 1995). Det svarer til ca. 0,69 kwh/kg efter de nuværende standarder. I 2010 anslås det, at en gennemsnitlig kondenstørretumbler bruger 0,61 kwh/kg: nedgangen er altså ca. 12 %. DA 2 DA

3 medføre årlige el-besparelser på cirka 3,5 TWh elektricitet i 2020, stigende til ca. 9 TWh i 2030 sammenlignet med det forventede energiforbrug uden indgreb. Gældende bestemmelser på området Udover udkastet til Kommissionens forordning om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af husholdningstørretumblere og ovennævnte energimærkningsdirektiv 95/13/EF er følgende foranstaltninger relevante for husholdningstørretumblere: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/95/EF 4 af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (lavspændingsdirektivet). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF 5 af 27. januar 2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE-direktivet). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF 6 af 27. januar 2003 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS-direktivet). Kommissionens forordning nr. 1275/2008 om gennemførelse af direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav til miljøvenligt design af elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorudstyr med hensyn til strømforbrug i standbytilstand og slukket tilstand 7. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/142/EF af 30. november 2009 om gasapparater 8. Overensstemmelse med andre EU-politikker og -mål En revideret energimærkningsordning, der øger udbredelsen på markedet af energieffektive husholdningstørretumblere, vil bidrage til realiseringen af det potentiale for energibesparelser på 20 %, som handlingsplanen for energieffektivitet (KOM(2011) 109) regner med frem til Det er i overensstemmelse med Lissabonstrategien og den fornyede strategi for bæredygtig udvikling at fremme udbredelsen af effektive husholdningstørretumblere på markedet, fordi det vil fremme investeringerne i F&U og gøre konkurrencevilkårene mere lige. Det er også i tråd med handlingsplanen for bæredygtigt forbrug, bæredygtig produktion og en bæredygtig industripolitik (KOM(2008) 397). Endelig vil det føre frem mod målet om at afkoble den økonomiske vækst fra ressourceforbruget, jf. Europa 2020-strategien (KOM(2010) 2020) under flagskibsinitiativet: "Et ressourceeffektivt Europa" EUT L 374, , p. 10. EUT L 37, , p. 24. EUT L 37, , p. 19. EUT L 339, , p. 45. EUT L 330, , p. 10. DA 3 DA

4 2. HØRINGER FORUD FOR RETSAKTENS VEDTAGELSE Interessenthøring Høringsmetoder, hovedmålgrupper og respondenternes overordnede profil De berørte parter blev hørt mellem november 2007 og marts 2009 som led i forundersøgelsen om miljøvenligt design af husholdningstørretumblere. Den er nemlig også relevant for mærkningen, idet den beskriver de markedsmæssige og teknologiske muligheder husholdningstørretumblere. Den 25. juni 2010 forelagde Kommissionens tjenestegrene et revideret arbejdsdokument til offentlig høring blandt alle eksperter. Her er energieffektivitetsklasserne tilpasset i overensstemmelse med artikel 10, stk. 4, litra d), i direktiv 2010/30/EU 9. Arbejdsdokumentet blev udsendt en måned før mødet og lagt ud på Kommissionens CIRCA-portal sammen med de skriftlige bemærkninger fra de berørte parter. Desuden blev der i 2008 gennemført en forbrugerundersøgelse sideløbende med forundersøgelsen for at opnå en bedre forståelse og kortlægning af forbrugernes behov, forventninger og daglige brug af "våde husholdningsapparater" (vaskemaskiner m.v.). Med hjælp fra et eksternt markedsforskningsinstitut blev der indhentet synspunkter fra 750 europæiske husholdninger fra tre forskellige klimazoner (Frankrig, Det Forenede Kongerige og Polen). Endelig blev der lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt producenterne for at høre om forbrugernes vaner og præferencer, når vasketøjet skal tørres. Sammendrag af svarene og af, hvordan der er taget hensyn til dem Alle bidragsyderne til høringen støttede en revision af energimærkningsordningen for husholdningstørretumblere. Følgende spørgsmål blev taget op og er taget i betragtning i konsekvensanalysen: Der var bred støtte til at ændre energimærket som foreslået med følgende angivelser: tørreevne 10 og luftbåren støj vises, og der tilføjes tre ekstra energiklasser 11 (A+ osv.) oven i de nuværende klasser. Der var bred tilslutning til, at gasdrevne husholdningstørretumblere burde høre hjemme i samme energieffektivitetsskala. Der var tilslutning til at tilpasse metoden til fastsættelse af energieffektivitet efter den metode, der er valgt for vaskemaskiner og opvaskemaskiner til husholdningsbrug (medtagelse af laveffekttilstande og delvis fyldning i beregningen af det årlige forbrug). Dog mente flere interessenter, at den nye beregningsmetode burde forbedres, for at mindre tørretumblere ikke skulle få for stor en bonus (et spring på op til to klasser på energimærkningen), som teknologien ikke giver grundlag for. I EUT L 153, , p. 1. Kondenstørretumbleres tørreevne vises på A-G-skalaen, da syv klasser er nok til at give en klar differentiering mellem maskinerne på markedet, både set fra teknikernes og forbrugernes perspektiv. For energieffektiviteten er det nødvendigt at forlænge skalaen til A+++ for at kunne uddifferentiere det mest effektive produkt. I overensstemmelse med det generelle princip om, at allerede mærkede produkter ikke må omplaceres på skalaen (dvs. nedklassificeres), når der fastsætte nye mærkningsklasser, foreslås de nye klasser (A+, A++ og A+++ til at identificere produkter med en langt bedre energieffektivitet, der passer både den allerede opnåede forbedring af energieffektiviteten (sammenlignet med det nuværende energimærke) og den fremtidige tekniske udvikling. DA 4 DA

5 forordningsforslaget er beregningsmetoden forbedret for at tage højde for dette problem. Nogle interessenter ønskede et bedre piktogram til at vise, om en tørretumbler er eleller gasdrevet. Forordningsforslagets energimærke er ændret i overensstemmelse hermed. Ekspertbistand Relevante videnskabs/ekspertområder Under forberedelsen af kravene til miljøvenligt design af husholdningstørretumblere i forbindelse med direktiv 2009/125/EF (tidl. direktiv 2005/32/EF) blev der lavet en undersøgelse, som resulterede i en solid teknisk, miljømæssig og økonomisk analyse, der også er direkte relevant for energimærkningen. Den blev udført for Kommissionens Generaldirektorat for Transport og Energi (GD TREN), nu Generaldirektoratet for Energi (GD ENER) af et konsortium af eksterne konsulenter, og den blev straks forelagt interessenterne til gennemgang. De vigtigste af de hørte organisationer/eksperter Den forberedende undersøgelse blev udført i en åben procedure, hvor der blev taget hensyn til bidrag fra relevante berørte parter, herunder leverandører og producentsammenslutninger, miljøorganisationer, forbrugerorganisationer, eksperter fra EU- og EØS-lande og internationale organisationer som Det Internationale Energiagentur (IEA). Sammendrag af indkomne og anvendte udtalelser Der blev ikke peget på potentielt alvorlige risici, som kan gøre uoprettelig skade. Den tekniske, markedsrelaterede og økonomiske analyse, der blev gennemført som led i den forberedende undersøgelse, mundede ud i henstillinger om krav til miljøvenligt design og om mærkning. Disse henstillinger blev anvendt som grundlag for forslag til mulige energieffektivitetsklasser til brug i høringsprocessen. Midler til at gøre eksperternes råd offentligt tilgængelige Der blev oprettet en særlig hjemmeside til den forberedende undersøgelse, hvor der regelmæssigt blev offentliggjort delresultater og andet relevant materiale, således at de berørte parter kunne blive hørt og indsende deres bidrag i god tid. De endelige rapporter indeholder en liste over interessenternes skriftlige bidrag. Der var henvisninger til undersøgelsens hjemmeside på det tidligere Generaldirektorat for Energi og Transports hjemmeside (nu GD ENER) og Generaldirektoratet for Erhvervspolitiks hjemmeside. Konsekvensanalyse Mærkning skal overvejes i sammenhæng med andre indsatsmuligheder som f.eks. selvregulering eller fastsættelse af ydeevnekrav (energieffektivitet). Der er foretaget en konsekvensanalyse af kravene til miljøvenligt design af husholdningstørretumblere i henhold til artikel 15, stk. 4, litra b), i direktiv 2009/125/EF, og herunder blev også energimærkningsmuligheden undersøgt. Nedenstående muligheder blev forkastet i en tidlig fase: DA 5 DA

6 ingen EU-foranstaltninger (ingen ændringer af gældende lovgivning, ingen ny lovgivning) støtte til frivillige forpligtelser (ingen blev foreslået) udelukkende vedtagelse af nye krav til miljøvenligt design (uden revision af mærkningsordningen) udelukkende revision af mærkningsordningen (uden nye krav til miljøvenligt design). Den løsningsmulighed, som forekom mest hensigtsmæssig, og som alle interesseparterne desuden kunne tilslutte sig, gik ud på at revidere mærkningsordningen og vedtage krav til miljøvenligt design via en koordineret tilgang. Det vil sikre: at løbende energiforbedringer videreføres og understøttes ved etablering af et gennemskueligt regelsæt, der giver branchen den langsigtede stabilitet, den har brug for, hvis den skal investere i ny teknologi at loyal konkurrence og produktdifferentiering fortsat fremmer bestræbelserne for energiforbedringer ved at udstyre forbrugerne med et effektivt og pålideligt redskab til sammenligning af produkters energiforbrug på et marked, hvor der er stor efterspørgsel efter energieffektive apparater at der tilrettelægges rammer, som kan fremme et markedsgennembrud som masseprodukt for de mest effektive tørretumblere, især tørretumblere med indbygget varmepumpe, da det vil sænke produktionsomkostningerne (f.eks. i kraft af stordriftsfordele) at der opnås en omkostningseffektiv reduktion i energiforbruget under anvendelsen, da der her ligger sparemuligheder på cirka 3,5 TWh i 2020 i forhold til et scenario, hvor den nuværende udvikling videreføres, stigende til ca. 9 TWh i 2030 at der gælder ens spilleregler for alle producenter, så der bliver fair konkurrence og fri omsætning af produkterne at det undgås at lægge uforholdsmæssigt store byrder på producenterne, idet der indføres overgangsperioder, som tager højde for den tid, det tager at ændre produkternes konstruktion at beskæftigelsen i EU ikke påvirkes negativt. 3. JURIDISKE ASPEKTER AF DEN DELEGEREDE RETSAKT Resumé af forslaget Foranstaltningen stiller nye krav om, hvilke oplysninger der skal gives, når el- og gasdrevne tørretumblere bringes i omsætning, og om skiltning med energimærket på salgsstedet for at oplyse slutbrugerne om energiforbruget under brugen og i laveffekttilstande. Der indføres nye energieffektivitetsklasser A+, A++ og A+++ på energimærket over klasse A og krav til reklamer for sådanne apparater. DA 6 DA

7 Retsgrundlag Dette udkast til delegeret forordning er en udbygning af direktiv 2010/30/EU, jf. artikel 10. Det er baseret på EUF-traktatens artikel 194. Nærhedsprincippet Udkastet til delegeret forordning er en udbygning af direktiv 2010/30/EU, jf. artikel 10. Proportionalitetsprincippet I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet er denne foranstaltning ikke mere vidtgående end nødvendigt for at opfylde målet. Den supplerende foranstaltning har form af en delegeret forordning, som gælder umiddelbart i alle medlemsstater. Det sikrer, at medlemsstaternes og EU's forvaltninger ikke får udgifter til at gennemføre de supplerende forskrifter i national ret. Overensstemmelsesvurderingen medfører ikke ekstraomkostninger i forhold til den nuværende situation, da energimærkning i forvejen er obligatorisk. Reguleringsmiddel Foreslået reguleringsmiddel: delegeret forordning. Af følgende grunde ville andre midler ikke være tilfredsstillende: Det foreslås, at vedtage forskrifterne i form af en delegeret forordning (om udbygning af direktiv 2010/30/EU), fordi forskrifternes formål opfyldes mest effektivt ved fuldt harmoniserede krav (inklusive rettidig ikrafttræden) i hele EU, således at der sikres fri bevægelighed for overensstemmende apparater, og så opsplitning af markedet undgås. (4) VIRKNINGER FOR BUDGETTET Forslaget har ingen virkninger for EU's budget. (5) YDERLIGERE OPLYSNINGER Fornyet gennemgang/revision/udløbsklausul Forslaget indeholder en bestemmelse om revision. Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde Den foreslåede retsakt er EØS-relevant og bør derfor omfatte hele EØS-området. DA 7 DA

8 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af husholdningstørretumblere (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010 om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger 12, særlig artikel 10, og ud fra følgende betragtninger: (1) Kommissionen skal i henhold til direktiv 2010/30/EU vedtage delegerede retsakter om mærkning af energirelaterede produkter, der rummer betydelige energisparemuligheder og udviser stor spredning i præstationsniveauerne ved ens funktionsegenskaber. (2) Der er fastsat bestemmelser om energimærkning af husholdningstørretumblere i Kommissionens direktiv 95/13/EF af 23. maj 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af tørretumblere 13. (3) Husholdningstørretumblere tegner sig for en væsentlig del af husholdningernes samlede elforbrug i EU. Oven i de forbedringer af energieffektiviteten, der allerede er opnået, er der stadig store muligheder for at nedbringe energiforbruget i husholdningstørretumblere. (4) Kommissionens direktiv 95/13/EF bør ophæves, og der bør ved denne forordning fastsættes nye bestemmelser, som sikrer, at energimærket giver producenterne et dynamisk incitament til yderligere at forbedre husholdningstørretumbleres energieffektivitet, og som fremskynder markedets omstilling til energieffektiv teknologi. (5) Kombinerede husholdningsvaske/tørremaskiner er omfattet af Kommissionens Direktiv 96/60/EF af 19. september 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 92/75/EØF for så vidt angår energimærkning af kombinerede husholdningsvaske EFT L 153 af , s. 1. EFT L 136 af , s. 28. DA 8 DA

9 /tørremaskiner 14. Kombinerede vaske/tørremaskiner har særlige karakteristika og bør derfor undtages fra denne forordnings anvendelsesområde. (6) Oplysningerne på mærkningen bør fremkomme ved pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måleprocedurer under anvendelse af de nyeste, almindeligt anerkendte målemetoder, herunder harmoniserede standarder fra de europæiske standardiseringsorganer, når sådanne er vedtaget, jf. bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter 15. (7) Denne forordning bør fastlægge en ensartet udformning og et ensartet indhold for energimærket til husholdningstørretumblere, herunder gastørretumblere. (8) Desuden bør forordningen fastsætte krav til den tekniske dokumentation og databladet for husholdningstørretumblere. (9) Nærværende forordning bør også fastlægge krav til de oplysninger, der skal stilles til rådighed i forbindelse med enhver form for postordresalg, fjernsalg og annoncering for husholdningstørretumblere og i forbindelse med enhver form for teknisk salgsmateriale for sådanne apparater. (10) Forordningen bør indeholde en bestemmelse om fornyet gennemgang af forskrifterne for at tage højde for den teknologiske udvikling. (11) For at lette overgangen fra direktiv 95/13/EF til nærværende forordning bør husholdningstørretumblere, som er forsynet med et energimærke i overensstemmelse med nærværende forordning, anses for at opfylde kravene i direktiv 95/13/EF. (12) Direktiv 95/13/EF bør derfor ophæves HAR VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 Genstand og anvendelsesområde 1. Denne forordning fastsætter krav til mærkningen af og til angivelsen af supplerende oplysninger for eldrevne husholdningstørretumblere, gasdrevne husholdningstørretumblere og husholdningstørretumblere til indbygning, herunder tørretumblere, som sælges til anden brug end i husholdninger. 2. Forordningen finder ikke anvendelse på kombinerede husholdningsvaske- /tørremaskiner og husholdningstørrecentrifuger EFT L 266 af , s. 1. OJ L 204, , p. 37. DA 9 DA

10 Artikel 2 Definitioner Ud over definitionerne i artikel 2 i direktiv 2010/30/EF finder følgende definitioner anvendelse i denne forordning: 1) "husholdningstørretumbler": et apparat til tørring af tekstiler ved hjælp af tumbling i en roterende tromle med gennemstrømning af varm luft, og som først og fremmest er konstrueret til ikke-erhvervsmæssig brug 2) "husholdningstørretumbler til indbygning": en husholdningstørretumbler beregnet på indbygning i et skab, en vægniche eller lignende, og som kræver montering af afsluttende beklædning 3) "kombineret husholdningsvaske/tørremaskine": en husholdningsvaskemaskine, som både har en centrifugeringsfunktion og kan tørre tekstiler, normalt ved hjælp af varm luft og tumbling 4) "husholdningstørrecentrifuge": et apparat (kommerciel betegnelse "centrifuge") med en roterende tromle med huller, hvorigennem vandet fra tekstilerne slynges bort og udledes via en automatisk pumpe, og som først og fremmest er konstrueret til ikkeerhvervsmæssig brug 5) "aftrækstørretumbler": en tørretumbler, som suger frisk luft ind, blæser den hen over tøjet og sender den resulterende fugtige luft ud i lokalet eller udendørs 6) "kondenstørretumbler": en tørretumbler med en anordning, som fjerner fugten fra den luft, der benyttes til tørreprocessen (enten ved hjælp af kondensering eller på anden vis) 7) "automatisk tørretumbler": en tørretumbler, som standser tørreprocessen, når der måles et bestemt fugtindhold i tøjfyldningen, f.eks. ved hjælp af konduktivitets- eller temperaturmåling 8) "ikke-automatisk tørretumbler": en tørretumbler, som standser tørreprocessen efter en forud fastlagt periode, sædvanligvis styret af en timer, men som også kan standses manuelt 9) "program": en række funktioner, som er foruddefinerede, og som af leverandøren er erklæret egnede til tørring af visse typer tekstiler 10) "cyklus": en komplet tørreproces som defineret for det valgte program 11) "programvarighed": den tid, der går fra programmets start til programmets afslutning, ekskl. eventuel brugerindstillet forskudt start 12) "nominel kapacitet": den maksimale vægt i kg som angivet af leverandøren (i intervaller på 0,5 kg) af tørt tøj af en bestemt type, som husholdningstørrretumbleren kan behandle i henhold til det valgte program, når den er fyldt efter leverandørens anvisninger DA 10 DA

11 13) "halv fyldning": halvdelen af en husholdningstørretumblers nominelle kapacitet for et givet program 14) "tørreevne": forholdet mellem massen af den fugt, der kondenseres af en kondenstørretumbler, og massen af den fugt, der er fjernet fra tøjfyldningen ved afslutningen af en cyklus 15) "slukket tilstand": en tilstand, hvor der er slukket for husholdningstørretumbleren ved hjælp af betjeningsanordninger eller knapper, som slutbrugeren har adgang til, og som det er meningen, at slutbrugeren under normal anvendelse skal bruge for at opnå det laveste elforbrug, der kan vare ved i et ubestemt tidsrum, så længe husholdningstørretumbleren er tilsluttet en strømkilde og bruges i overensstemmelse med leverandørens anvisninger; hvis der ikke findes betjeningsanordninger eller knapper, som slutbrugeren har adgang til, forstås ved "slukket tilstand" den tilstand, der indtræder, når man lader husholdningstørretumbleren gå tilbage til steady statestrømforbrug af sig selv 16) "left on-tilstand": den tilstand med det laveste effektforbrug, som kan vedvare i et ubestemt tidsrum efter afslutning af programmet og tømning af tørretumbleren, uden at slutbrugeren foretager sig yderligere 17) "ækvivalent husholdningstørretumbler": en model af en husholdningstørretumbler, der er bragt i omsætning med samme nominelle kapacitet, samme tekniske egenskaber og samme egenskaber med hensyn til ydeevne, energiforbrug og tørreevne, hvis det er relevant, samt varigheden af normalprogrammet til bomuld, og emission af luftbåren støj som en anden husholdningstørretumbler, der af samme leverandør er bragt i omsætning under en anden handelskode 18) "slutbruger": en forbruger, som køber eller forventes at købe en husholdningstørretumbler 19) "salgssted": lokalitet, hvor husholdningstørretumblere udstilles eller udbydes til salg, leje eller køb på afbetaling. 20) "normalprogrammet til bomuld": den cyklus, som tørrer bomuldstøj med et oprindeligt fugtindhold i tøjfyldningen på 60 % til et resterende fugtindhold i tøjfyldningen på 0 %. Leverandører sørger for: Artikel 3 Leverandørernes ansvarsområder a) at hver husholdningstørretumbler leveres med et trykt energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag I b) at der foreligger et datablad, jf. bilag II c) at den tekniske dokumentation, jf. bilag III, på anmodning stilles til rådighed for medlemsstaternes myndigheder og Kommissionen DA 11 DA

12 d) at enhver reklame for en specifik husholdningstørretumblermodel angiver energieffektivitetsklassen, hvis reklamen omfatter energirelaterede oplysninger eller pris e) at alt teknisk salgsmateriale vedrørende en specifik husholdningstørretumbler, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, anfører den pågældende models energieffektivitetsklasse. Forhandlerne sørger for: Artikel 4 Forhandlernes ansvarsområder a) at det energimærke, som leverandøren har leveret, jf. artikel 3, litra a), er anbragt udvendigt på for- eller oversiden af hver husholdningstørretumbler på salgsstedet, så det er let at få øje på b) at husholdningstørretumblere, der udbydes til salg, leje eller køb på afbetaling på en sådan måde, at slutbrugerne ikke kan forventes at se produktet udstillet, jf. artikel 7 i direktiv 2010/30/EU, bringes i omsætning med de af leverandøren givne oplysninger, jf. nærværende forordnings bilag IV c) at enhver reklame for en specifik husholdningstørretumblermodel omfatter en henvisning til energieffektivitetsklassen, hvis reklamen omfatter energirelaterede oplysninger eller pris d) at alt teknisk salgsmateriale vedrørende en specifik husholdningstørretumblermodel, der beskriver dens specifikke tekniske parametre, indeholder en henvisning til den pågældende models energieffektivitetsklasse. Artikel 5 Målemetoder De i artikel 3 og 4 omhandlede oplysninger tilvejebringes ved pålidelige, nøjagtige og reproducerbare måleprocedurer under anvendelse af de nyeste, almindeligt anerkendte målemetoder. Artikel 6 Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn Medlemsstaterne følger fremgangsmåden i bilag V, når de vurderer overensstemmelsen af den angivne energieffektivitetsklasse, energiforbruget pr. cyklus, tørreevneklassen, hvis det er relevant, den nominelle kapacitet, effektforbruget i slukket tilstand og left on-tilstand, varigheden af left on-tilstanden, programvarigheden og emissionen af luftbåren støj. DA 12 DA

13 Artikel 7 Revision Kommissionen tager denne forordning op til revision i lyset af de tekniske fremskridt senest fem år efter dens ikrafttræden. Ved revisionen vurderes navnlig måletolerancerne i bilag V. Artikel 8 Ophævelse Direktiv 95/13/EF ophæves fra den [dato indsættes: 12 måneder efter denne forordnings ikrafttræden]. Artikel 9 Overgangsbestemmelser 1. Artikel 3, litra d) og e), og artikel 4, litra b), c) og d), gælder ikke for trykte reklamer og trykt teknisk salgsmateriale, der er offentliggjort inden den [dato indsættes: 16 måneder efter denne forordnings ikrafttræden]. 2. Husholdningstørretumblere bragt i omsætning inden den [dato indsættes: 12 måneder efter forordningens ikrafttræden] skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 95/13/EF. 3. Husholdningstørretumblere, som overholder bestemmelserne i nærværende forordning, og som bringes i omsætning eller udbydes til salg, leje eller leje med køberet før den [dato indsættes: 12 måneder efter nærværende forordnings ikrafttræden], anses for at opfylde kravene i direktiv 95/13/EF. Artikel 10 Ikrafttræden og anvendelse 1. Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. 2. Den anvendes fra den [dato indsættes: 12 måneder efter forordningens ikrafttræden]. Artikel 3, litra d) og e), og artikel 4, litra b), c) og d), anvendes dog fra den [dato indsættes: 16 måneder efter forordningens ikrafttræden]. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den På Kommissionens vegne Formand José Manuel BARROSO DA 13 DA

14 BILAG I Energimærke 1. ENERGIMÆRKE TIL AFTRÆKSTØRRETUMBLER TIL HUSHOLDNINGSBRUG I II III IV V VI VII VIII [* nummeret på forordningen tilføjes på mærket før offentliggørelse i EUT] DA 14 DA

15 1) Følgende oplysninger skal fremgå af energimærket til aftrækstørretumblere til husholdningsbrug: I. leverandørens navn eller varemærke II. leverandørens modelidentifikation, der er den kode (oftest alfanumerisk), hvormed en specifik model husholdningstørretumbler skelnes fra andre modeller med samme varemærke eller leverandørnavn III. energieffektivitetsklasse, jf. bilag VI, punkt 1; den pilespids, der angiver husholdningstørretumblerens energieffektivitetsklasse, sættes ud for pilespidsen på den relevante energieffektivitetsklasse IV. vægtet årligt elforbrug (AEC) i kwh/år, rundet op til nærmeste hele tal, og beregnet i overensstemmelse med bilag VII V. oplysninger om, hvilken type husholdningstørretumbler der er tale om VI. varigheden af den cyklus, der svarer til normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, i minutter afrundet til nærmeste minut VII. nominel kapacitet i kg for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning VIII. lydeffektniveauet (vægtet gennemsnitsværdi - L wa ) i tørrefasen, i db afrundet til nærmeste hele tal, for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning. 2) Energimærket til aftrækstørretumblere til husholdningsbrug udformes i overensstemmelse med dette bilags punkt 4. Har en model fået tildelt EU's miljømærke i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/ , kan der også anbringes en kopi af EU-miljømærket. 16 OJ L 27, , p. 1. DA 15 DA

16 2. ENERGIMÆRKE TIL KONDENSTØRRETUMBLER TIL HUSHOLDNINGSBRUG I II III IV V VI VII VIII IX [* nummeret på forordningen tilføjes på mærket før offentliggørelse i EUT] DA 16 DA

17 1) Ud over de oplysninger, der er anført i punkt 1, nr. 1), skal energimærket til kondenstørretumblere til husholdningsbrug angive: IX. tørreevneklasse, jf. bilag VI, punkt 2. 2) Energimærket til kondenstørretumblere til husholdningsbrug udformes i overensstemmelse med dette bilags punkt 4. Har en model fået tildelt EU's miljømærke i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010, kan der også anbringes en kopi af EU-miljømærket. DA 17 DA

18 3. ENERGIMÆRKE TIL GASDREVEN HUSHOLDNINGSTØRRETUMBLER I II III IV V VI VII VIII [* nummeret på forordningen tilføjes på mærket før offentliggørelse i EUT] DA 18 DA

19 1) Oplysningerne i punkt 1, nr. 1, skal angives på energimærket til gasdrevne husholdningstørretumblere. 2) Energimærket til gasdrevne husholdningstørretumblere udformes i overensstemmelse med dette bilags punkt 4. Har en model fået tildelt EU's miljømærke i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010, kan der også anbringes en kopi af EU-miljømærket. 4. UDFORMNING AF ENERGIMÆRKET [Nærmere anvisninger om trykningen af energimærket tilføjes inden offentliggørelse i EUT] DA 19 DA

20 BILAG II Datablad 1. Oplysningerne i databladet for husholdningstørretumblere gives i følgende rækkefølge og medtages i produktbrochuren og andet materiale, der følger med produktet: a) leverandørens navn eller varemærke b) leverandørens modelidentifikation, der er den kode (oftest alfanumerisk), hvormed en specifik model husholdningstørretumbler skelnes fra andre modeller med samme varemærke eller leverandørnavn c) nominel kapacitet i kg bomuldsvasketøj for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning d) hvorvidt der er tale om en aftræks- eller kondenstørretumbler til husholdningsbrug eller en gasdrevet husholdningstørretumbler e) energieffektivitetsklasse, jf. bilag VI, punkt 1 f) for husholdningstørretumblere med elnettilslutning: det vægtede årlige energiforbrug (AE c ) rundet op til 1 decimal. Det beskrives som: "Energiforbrug "X" kwh/år, baseret på 160 tørrecyklusser for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning, og forbruget i laveffekttilstandene. Det faktiske energiforbrug pr. cyklus afhænger af, hvorledes maskinen benyttes." for gasdrevne husholdningstørretumblere: det vægtede årlige energiforbrug (AE C(Gas) ) rundet op til 1 decimal. Det beskrives som: "Energiforbrug "X" kwh-gas/år, baseret på 160 tørrecyklusser for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning. Det faktiske energiforbrug pr. cyklus afhænger af, hvorledes maskinen benyttes." og det vægtede årlige energiforbrug (AE C(Gas)el ) rundet op til 1 decimal. Det beskrives som: "Energiforbrug "X" kwh/år, baseret på 160 tørrecyklusser for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning, og forbruget i laveffekttilstandene. Det faktiske energiforbrug pr. cyklus afhænger af, hvorledes maskinen benyttes." g) hvorvidt husholdningstørretumbleren er en "automatisk tørretumbler" eller en "ikke-automatisk tørretumbler" h) har husholdningstørretumbleren fået tildelt et EU-miljømærke i henhold til forordning (EF) nr. 66/2010, kan dette oplyses her i) energiforbruget (E dry, E dry½, Eg dry, Eg dry½, Eg dry,a, Eg dry½,a ) for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning DA 20 DA

21 j) strømforbruget i slukket tilstand (P o ) og i left on-tilstand (P l ) for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning k) varigheden af left on-tilstanden, hvis husholdningstørretumbleren er udstyret med et energistyringssystem l) angivelse af, at "normalprogrammet til bomuld" ved hel og halv fyldning er det normale tørreprogram, som energimærket og databladet henviser til, at dette program er egnet til tørring af normalvådt bomuldstøj, og at det er det mest effektive program med hensyn til energiforbrug for bomuld m) den vægtede programvarighed (T t ) for "normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning" i minutter afrundet til nærmeste minut samt programvarigheden for "normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning" (T dry ) og programvarigheden for "normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning" (T dry½ ) i minutter afrundet til nærmeste minut n) hvis husholdningstørretumbleren er en kondenstørretumbler, tørreevneklassen i overensstemmelse med bilag VI, punkt 2, udtrykt som "Tørreevneklasse 'X' på skalaen A (mest effektiv) til G (mindst effektiv)". Den kan udtrykkes på anden måde, forudsat at det klart fremgår, at skalaen går fra G (højt forbrug) til A (lavt forbrug) o) hvis husholdningstørretumbleren er en kondenstørretumbler, den gennemsnitlige tørreevne C dry og C dry½ for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning og den vægtede tørreevne (C t ) for " normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning" i procent afrundet til nærmeste hele procent p) lydeffektniveauet (vægtet gennemsnitsværdi - L wa ) i tørrefasen, i db afrundet til nærmeste hele tal, for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning q) hvis husholdningstørretumbleren er beregnet til indbygning, skal dette anføres. 2. Et datablad kan omfatte flere husholdningstørretumblermodeller fra samme leverandør. 3. Oplysningerne i databladet kan fremlægges i form af en kopi af energimærket, i farver eller sort-hvid. Vælges denne løsning, skal de oplysninger i punkt 1, der ikke optræder på energimærket, også anføres. DA 21 DA

22 Bilag III Teknisk dokumentation 1. Den tekniske dokumentation, jf. artikel 3, litra c), skal omfatte: a) leverandørens navn og adresse b) en generel beskrivelse af husholdningstørretumblermodellen, som skal være tilstrækkelig til entydigt og let at identificere denne c) i givet fald referencerne på de harmoniserede standarder, der er anvendt d) hvis det er relevant, de øvrige anvendte tekniske standarder og specifikationer e) navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte leverandøren, og vedkommendes underskrift f) om de tekniske parametre for målingerne oplyses følgende: i) for husholdningstørretumblere med elnettilslutning: energiforbruget (E dry, E dry½, Eg dry, Eg dry½, Eg dry,a, Eg dry½,a ) for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning for gasdrevne husholdningstørretumblere: det vægtede årlige energiforbrug (AE C(Gas) ) rundet op til 1 decimal. Det beskrives som: "Energiforbrug "X" kwh-gas/år, baseret på 160 tørrecyklusser for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning. Det faktiske energiforbrug pr. cyklus afhænger af, hvorledes maskinen benyttes." og det vægtede årlige energiforbrug (AE C(Gas)el ) rundet op til 1 decimal. Det beskrives som: "Energiforbrug "X" kwh/år, baseret på 160 tørrecyklusser for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning, og forbruget i laveffekttilstandene. Det faktiske energiforbrug pr. cyklus afhænger af, hvorledes maskinen benyttes." ii) iii) effektforbrug i slukket tilstand og left on-tilstand programvarigheden for "normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning" (T dry ) og programvarigheden for "normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning" (T dry½ ) i minutter afrundet til nærmeste hele minut iv) varigheden af left on-tilstanden, hvis husholdningstørretumbleren er udstyret med et energistyringssystem v) hvis husholdningstørretumbleren er en kondenstørretumbler, den gennemsnitlige tørreevne C dry for normalprogrammet til bomuld ved hel DA 22 DA

23 fyldning og den gennemsnitlige tørreevne for normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning C dry½ vi) lydeffektniveauet g) resultaterne af beregninger udført i overensstemmelse med bilag VII. 2. Hvis de oplysninger, der indgår i den tekniske dokumentation for en bestemt model husholdningstørretumbler, er fremkommet ved beregninger på grundlag af design af eller ekstrapolering ud fra andre ækvivalente husholdningstørretumblere eller begge dele, skal dokumentationen nøje beskrive sådanne beregninger og ekstrapoleringer samt prøvninger, som leverandører har udført for at bekræfte nøjagtigheden af beregningsresultaterne. Dokumentationen skal også omfatte en fortegnelse over alle andre modeller ækvivalente husholdningstørretumblere, hvor oplysningerne er fremkommet på samme grundlag. DA 23 DA

24 BILAG IV Oplysninger, der skal forelægges i tilfælde, hvor slutbrugerne ikke kan forventes at se produktet udstillet 1. De oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, litra b), angives i nedenstående rækkefølge: a) nominel kapacitet i kg bomuld for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning b) hvorvidt der er tale om en aftræks- eller kondenstørretumbler til husholdningsbrug eller en gasdrevet husholdningstørretumbler c) energieffektivitetsklasse, jf. bilag VI, punkt 1. d) for husholdningstørretumblere med elnettilslutning: det vægtede årlige energiforbrug (AE c ) rundet op til 1 decimal. Det beskrives som: "Energiforbrug "X" kwh/år, baseret på 160 tørrecyklusser for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning, og forbruget i laveffekttilstandene. Det faktiske energiforbrug pr. cyklus afhænger af, hvorledes maskinen benyttes." for gasdrevne husholdningstørretumblere: det vægtede årlige energiforbrug (AE C(Gas) ) rundet op til 1 decimal. Det beskrives som: "Energiforbrug "X" kwh-gas/år, baseret på 160 tørrecyklusser for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning. Det faktiske energiforbrug pr. cyklus afhænger af, hvorledes maskinen benyttes." og det vægtede årlige energiforbrug (AE C(Gas)el ) rundet op til 1 decimal. Det beskrives som: "Energiforbrug "X" kwh/år, baseret på 160 tørrecyklusser for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning, og forbruget i laveffekttilstandene. Det faktiske energiforbrug pr. cyklus afhænger af, hvorledes maskinen benyttes." e) hvorvidt husholdningstørretumbleren er en "automatisk tørretumbler" eller en "ikke-automatisk tørretumbler" f) energiforbruget (E dry, E dry½, Eg dry, Eg dry½, Eg dr,a, Eg dry½,a ) for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning rundet op til to decimaler og beregnet i overensstemmelse med bilag VII g) strømforbruget i slukket tilstand (Po) og i left on-tilstand (P l ) for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning h) programvarigheden for "normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning" (T dry ) og programvarigheden for "normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning" (T dry½ ) i minutter afrundet til nærmeste hele minut og beregnet i overensstemmelse med bilag VII DA 24 DA

25 i) hvis husholdningstørretumbleren er en kondenstørretumbler, tørreevneklassen i overensstemmelse med bilag VI, punkt 2 j) lydeffektniveauet (vægtet gennemsnitsværdi - L wa ) i tørrefasen, i db afrundet til nærmeste hele tal, for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning k) hvis husholdningstørretumbleren er beregnet til indbygning, skal dette anføres. 2. Angives yderligere oplysninger fra databladet, udformes de og anføres i den rækkefølge, der er vist i bilag II. 3. Alle de oplysninger, der er omhandlet i dette bilag, skal trykkes eller vises i en størrelse og skrifttype, der gør dem let læselige. DA 25 DA

26 BILAG V Verifikationsprocedure i forbindelse med markedstilsyn Med henblik på overholdelse og kontrol med overholdelsen af kravene i denne forordning foretages der målinger og beregninger under anvendelse af harmoniserede standarder, hvis referencenumre er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, eller andre pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som bygger på de seneste alment anerkendte metoder, og som fører til resultater med lille usikkerhed. Ved kontrol af overensstemmelse med kravene i artikel 3 og 4 tester medlemsstaternes myndigheder en enkelt husholdningstørretumbler. Hvis de målte parametre ikke stemmer overens med de af leverandøren angivne værdier inden for de måletolerancer, der er fastlagt i tabel 1, udføres der målinger af yderligere tre husholdningstørretumblere. Gennemsnittet af de målte værdier for disse tre yderligere husholdningstørretumblere skal opfylde kravene inden for de tolerancer, der er angivet i tabel 1. I modsat fald anses modellen og alle andre ækvivalente modeller af husholdningstørretumblere for ikke at være i overensstemmelse med kravene i artikel 3 og 4. Tabel 1 Målt parameter Vægtet årligt energiforbrug Vægtet energiforbrug Tolerancer Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi* for AE C med mere end 6 %. Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi for E t med mere end 6 %. Vægtet tørreevne Den målte værdi må ikke ligge mere end 6 % under den nominelle værdi for C t. Vægtet programvarighed Effektforbrug i slukket tilstand og left ontilstand Varighed af left on-tilstand Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi for T t med mere end 6 %. Den målte værdi for effektforbrug P o og P l på over 1,00 W må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 6 %. Den målte værdi for effektforbrug P o og P l på højst 1,00 W må ikke overstige den nominelle værdi med mere end 0,10 W. Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi for T l med mere end 6 %. Lydeffektniveau Den målte værdi må ikke overstige den nominelle værdi. * "nominel værdi": den værdi, der er oplyst af leverandøren. De 6 % måleusikkerhed er den gældende acceptable prøvningslaboratoriefejlmargin ved målingen af de oplyste parametre ved hjælp af den nye målemetode, som anvendes i forbindelse med de nye krav til energimærkning/miljørigtigt design, herunder cyklusser med hel og halv fyldning. DA 26 DA

27 BILAG VI Energieffektivitetsklasser og tørreevneklasser 1. ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSER Energieffektivitetsklassen for en husholdningstørretumbler bestemmes ud fra dens energieffektivitetsindeks (EEI), jf. tabel 1. Energieffektivitetsindekset (EEI) for en husholdningstørretumbler bestemmes i overensstemmelse med punkt 1 i bilag VII. Energieffektivitetsklasse Tabel 1: Energieffektivitetsklasser Energieffektivitetsindeks A+++ (mest effektiv) EEI < 24 A++ 24 EEI < 32 A+ 32 EEI < 42 A 42 EEI < 65 B 65 EEI < 76 C 76 EEI < 85 D (mindst effektiv) 85 EEI DA 27 DA

28 2. TØRREEVNEKLASSER Tørreevneklassen for en kondenstørretumbler til husholdningsbrug bestemmes ud fra dens vægtede tørreevne (C t ), jf. tabel 2. Den vægtede tørreevne (C t ) for en kondenstørretumbler til husholdningsbrug bestemmes i overensstemmelse med punkt 2 i bilag VII. Tabel 2: Tørreevneklasser Tørreevneklasse Vægtet tørreevne A (mest effektiv) C t >90 B 80< C t 90 C 70< C t 80 D 60< C t 70 E 50< C t 60 F 40< C t 50 G (mindst effektiv) C t 40 DA 28 DA

29 BILAG VII Metode til beregning af energieffektivitetsindeks og vægtet tørreevne 1. BEREGNING AF ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKS Ved beregningen af energieffektivitetsindekset (EEI) for en husholdningstørretumblermodel sammenlignes det vægtede årlige energiforbrug for en husholdningstørretumbler for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning med dens årlige standardenergiforbrug. a) Energieffektivitetsindekset (EEI) beregnes som følger og afrundes til 1 decimal: EEI = AE SAE C C 100 hvor: - AE C = vægtet årligt energiforbrug for husholdningstørretumbleren - SAE C = årligt standard-energiforbrug for husholdningstørretumbleren b) Det årlige standardenergiforbrug (SAE C ) beregnes i kwh/år som følger og afrundes til to decimaler: - for alle husholdningstørretumblere, som ikke er aftrækstørretumblere: SAE C = 140 c for aftrækstørretumblere til husholdningsbrug: SAE C = 140 c T t hvor: - c er den nominelle kapacitet for husholdningstørretumbleren for normalprogrammet til bomuld - T t er den vægtede programvarighed for normalprogrammet til bomuld. c) Det vægtede årlige energiforbrug (AE C ) beregnes i kwh/år som følger og afrundes til to decimaler: i) AE C = E t ( Tt 160) ( Tt 160) Po + Pl hvor: DA 29 DA

30 - E t = vægtet energiforbrug, i kwh afrundet til to decimaler - P o = effekt i "slukket tilstand" for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, i W afrundet til to decimaler - P l = effekt i "slukket tilstand" for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, i W afrundet til to decimaler - T t = vægtet programvarighed, i minutter afrundet til nærmeste hele minut = det samlede antal tørrecyklusser pr. år ii) hvis husholdningstørretumbleren har et energistyringssystem, og husholdningstørretumbleren automatisk skifter til slukket tilstand efter programmets afslutning, beregnes det årlige vægtede energiforbrug (AE C ) under hensyntagen til den faktiske varighed af left on-tilstanden efter følgende formel: AE C hvor: = E t {( P T 160) + P [ ( T 160) ( T 160) ]} l l o T l = varighed af "left on-tilstand" for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, i minutter afrundet til nærmeste hele minut d) Den vægtede programvarighed (T t ) for normalprogrammet til bomuld beregnes i minutter som følger og afrundes til nærmeste hele minut: T t = (3 T dry + 4 T dry½ )/7 hvor: - T dry varigheden af normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, i minutter afrundet til nærmeste minut - T dry½ = varigheden af normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning, i minutter afrundet til nærmeste minut e) Det vægtede energiforbrug (E t ) beregnes i kwh som følger og afrundes til to decimaler: E t = (3 E dry + 4 E dry½ )/7 hvor: - E dry = energiforbruget for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, i kwh afrundet til to decimaler - E dry½ = energiforbruget for normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning, i kwh afrundet til to decimaler. f) For gasdrevne husholdningstørretumblere beregnes energiforbruget for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning i kwh som følger og afrundes til to decimaler: t l DA 30 DA

31 Eg dry E dry = + Egdry, a f g Eg dry½ E dry½ = + Egdry½, a f g hvor: - Eg dry = gasforbruget for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning i kwh afrundet til to decimaler - Eg dry½ = gasforbruget for normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning i kwh afrundet til to decimaler - Eg dry,a = supplerende elforbrug for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning, i kwh afrundet til to decimaler - Eg dry½,a = supplerende elforbrug for normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning i kwh afrundet til to decimaler - f g = 2,5. 2. BEREGNING I FORBINDELSE MED PRODUKTOPLYSNINGERNE I "BILAG II - DATABLAD", "BILAG III - TEKNISK DOKUMENTATION" OG "BILAG IV - OPLYSNINGER, DER SKAL FORELÆGGES I TILFÆLDE, HVOR SLUTBRUGERNE IKKE KAN FORVENTES AT SE PRODUKTET UDSTILLET" For gasdrevne husholdningstørretumblere beregnes gasforbruget til normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning i forbindelse med oplysningerne i bilag II, III og IV i kwh Gas afrundet til to decimaler således: AE C(Gas) = 160 x (3 x Eg dry + 4 x Eg dry1/2 )/7 For gasdrevne husholdningstørretumblere beregnes elforbruget til normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning i forbindelse med oplysningerne i bilag II, III og IV i kwh afrundet til to decimaler således:: AE C(Gas)el = 160 x (3 x Eg dry,a + 4 x Eg dry1/2,a )/7 + ((P l x T l x 160) + P o x [ (T t x 160) (T l x160)])/60x BEREGNING AF DEN VÆGTEDE TØRREEVNE Et programs tørreevne er forholdet mellem den masse af fugt, der kondenseres og samles i en beholder i en kondenstørretumbler til husholdningsbrug, og massen af den fugt, som programmet fjerner fra tøjfyldningen, hvorved sidstnævnte er differencen mellem den våde prøvefyldnings masse og massen af prøvefyldningen efter tørreprocessen. Beregningen af den vægtede tørreevne tager hensyn til den gennemsnitlige tørreevne for normalprogrammet til bomuld ved både hel og halv fyldning. Den vægtede tørreevne (C t ) for et program beregnes som følger i procent og afrundes til nærmeste hele procent: C t = (3 C dry + 4 C dry½ )/7 hvor: DA 31 DA

32 - C dry = den gennemsnitlige tørreevne for normalprogrammet til bomuld ved hel fyldning - C dry½ = den gennemsnitlige tørreevne for normalprogrammet til bomuld ved halv fyldning. Den gennemsnitlige tørreevne C beregnes ud fra den konstaterede tørreevne i forbindelse med prøvetørringer og udtrykkes i procent: 1 C = (n-1) n W wj W i - W j=2 f 100 hvor: - n er antallet af prøvetørringer, hvori der indgår mindst fire gyldige prøvetørringer for det valgte program - j er prøvetørringens nummer - W wj er massen af vand, der opsamles i kondenseringsbeholderen under prøvetørring j - W i er massen af den våde prøvefyldning før tørring - W f er massen af prøvefyldningen efter tørring. DA 32 DA

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 12.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 278/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 932/2012 af 3. oktober 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. maj 2012 (23.05) (OR. en) 10237/12 ENER 189 ENV 387

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. maj 2012 (23.05) (OR. en) 10237/12 ENER 189 ENV 387 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 22. maj 2012 (23.05) (OR. en) 10237/12 ENER 189 ENV 387 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 21. maj 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 11.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 293/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1015/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1061 DA 06.06.2014 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 1061/2010 af 28. september

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 28.9.2010

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 28.9.2010 DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.9.2010 K(2010) 6477 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 28.9.2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 11.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 293/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1016/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1061 DA 20.12.2010 000.003 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 1061/2010 af 28. september

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 87 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 87 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 87 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.9.2010 K(2010) 6459 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 28.9.2010 om supplering

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 9.5.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 123/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 392/2012 af 1. marts 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1015 DA 01.12.2010 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1015/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012R0392 DA 29.05.2012 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 392/2012 af 1. marts 2012

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 30.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 314/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 1059/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du husholdningsvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold:

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af OPVSKEMSKINER TIL HUSHOLDNINGER Producerer eller importerer du husholdningsopvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet

Læs mere

Producerer eller importerer du husholdningstørretumblere?

Producerer eller importerer du husholdningstørretumblere? -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af TØRRTUMLR TIL HUSHOLNINGR codesign og nergimærkning Producerer eller importerer du? Så vær opmærksom: er kommer nye krav til energieffektivitet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2014 C(2014) 1371 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010, 1060/2010,

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du husholdningsvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 3.5.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 3.5.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.5.2013 C(2013) 2458 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 3.5.2013 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012R0392 DA 06.06.2014 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 392/2012 af 1. marts 2012

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 31.1.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 29/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 65/2014 af 1. oktober 2013 om supplering af Europa-Parlamentets

Læs mere

GRUNDNOTAT 4. november 2010

GRUNDNOTAT 4. november 2010 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 75 Offentligt GRUNDNOTAT 4. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. RIN Side 1/5 Revideret grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om to delegerede forordninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 30.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 313/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1103/2010 af 29. november 2010 om regler for mærkning af kapaciteten af bærbare genopladelige batterier og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) 12178/14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. juli 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 567 ENT 169 COMPET 461 DELACT 137 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 87 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 87 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 87 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.9.2010 K(2010) 6619 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. / af 28.9.2010 om supplering

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 314/64 Den Europæiske Unions Tidende 30.11.2010 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 1062/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

GRUNDNOT AT 20. marts 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Ref. ann

GRUNDNOT AT 20. marts 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Ref. ann Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 285 Offentligt GRUNDNOT AT 20. marts 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Ref. ann Side 1/5 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer direktiv 2005/32/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 87 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 87 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 87 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.9.2010 K(2010) 6481 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr.../ / af 28.9.2010 om supplering

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.4.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.4.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.4.2015 C(2015) 2638 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.4.2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 15. januar 2010 (19.01) (OR. en) 5435/10 ENER 13 ENV 19

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 15. januar 2010 (19.01) (OR. en) 5435/10 ENER 13 ENV 19 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 15. januar 2010 (19.01) (OR. en) 5435/10 ENER 13 ENV 19 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 14. januar 2010 til: Pierre de BOISSIEU, generalsekretær

Læs mere

BILAG. Bilag 6. til. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG. Bilag 6. til. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.5.2013 C(2013) 2458 final BILAG Bilag 6 til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for

Læs mere

G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002

G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 73 Offentligt G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Side 1/5 Revideret grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om delegeret forordning der implementerer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) L 191/26 Den Europæiske Unions Tidende 23.7.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 640/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2015 C(2015) 2874 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.5.2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 192/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 665/2013 af 3. maj 2013 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 210 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Side 1/6 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer

Læs mere

Del 4/9. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

Del 4/9. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2013 C(2013) 817 final Del 4/9 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) 9533/17 AGRI 281 AGRIORG 51 DELACT 86 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 19. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) L 342/46 Den Europæiske Unions Tidende 22.12.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1222/2009 af 25. november 2009 om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2014 COM(2014) 629 final 2014/0295 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en ændring af listen over

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU alm. del Bilag 422 Offentligt Notat til Folketingets Europaudvalg om Kommissionens delegerede forordning, som implementerer direktiv 2010/30/EU med hensyn til at

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2006 KOM(2006) 198 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af beslutning 2005/231/EF

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX D040155/01 [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 11.7.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 11.7.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.7.2014 C(2014) 4653 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 11.7.2014 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

L 36/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 36/8 Den Europæiske Unions Tidende L 36/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.2.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 107/2009 af 4. februar 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav

Læs mere

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2015 C(2015) 2874 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 31.1.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 29/33 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 66/2014 af 14. januar 2014 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår krav

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9591 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 339/45

Den Europæiske Unions Tidende L 339/45 18.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 339/45 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1275/2008 af 17. december 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 276 Offentligt D ELEGERET RE TSAKT - NOTAT 13. marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Notat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der supplerer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 661 final 2015/0301 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) 14453/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG 113 DELACT 223

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2012 COM(2012) 136 final 2012/0066 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af [...] om ændring af direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning i den regulerende komite d. 24. oktober 2011

Forslaget forventes sat til afstemning i den regulerende komite d. 24. oktober 2011 Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 39 Offentligt K O MI TES AG N O T AT T I L FOLKE TI NGET KLIMA-, ENERGI- & BYGNINGS- MINISTERIET 17. oktober 2011 J.nr. 3401/1001-3418 Ref. BjH/KRGKA Energieffektivisering

Læs mere